MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 836/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 836         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 25 noiembrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.144. - Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură - Centrul Judetean Dâmbovita a unor imobile care au trecut în proprietatea publică a statului prin hotărâri ale consiliilor locale

 

1.145. - Hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri apartinând domeniului public al statului, trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului a unui mijloc fix concesionat Societătii Comerciale “Oil Terminal” - S.A. Constanta, aprobarea Actului aditional nr. 2 la Acordul petrolier de concesiune a activitătii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al titeiului si produselor petroliere, a instalatiilor de pompare si a celorlalte instalatii si echipamente aferente acestora, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Oil Terminal” - S.A. Constanta, precum si actualizarea anexei nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

256. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind procedura de testare a integritătii profesionale a personalului Ministerului Administratiei si Internelor

 

2.682. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor privind stabilirea cerintelor pentru desemnarea centrelor de instruire si evaluare a personalului care desfăsoară activitătile prevăzute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime si a conditiilor de recunoastere reciprocă în vederea certificării societătilor comerciale si a personalului în ceea ce priveste echipamentele stationare de refrigerare, de climatizare si pentru pompe de căldură care contin anumite gaze fluorurate cu efect de seră si a personalului care desfăsoară activitatea prevăzută de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime pentru programele de formare si a conditiilor pentru recunoasterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveste sistemele de climatizare ale unor autovehicule care contin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, si pentru desemnarea Asociatiei Generale a Frigotehnistilor din România ca organism de certificare a personalului care desfăsoară activitătile mai sus mentionate si de certificare a operatorilor economici care desfăsoară una sau mai multe dintre activitătile prevăzute de art. 2 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

749. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioară al instantelor judecătoresti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANTILOR FISCALI

 

16. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind legitimatiile de serviciu si legitimatiile de control pentru personalul angajat al Camerei Consultantilor Fiscali


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale – Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură - Centrul Judetean Dâmbovita a unor imobile care au trecut în proprietatea publică a statului prin hotărâri ale consiliilor locale

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură - Centrul Judetean Dâmbovita a unor imobile care au trecut în proprietatea publică a statului prin hotărâri ale consiliilor locale, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul publicai statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2011.

Nr. 1.144.


 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor imobile care au trecut în proprietatea publică a statului prin hotărâri ale consiliilor locale, care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si care se dau în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură - Centrul Judetean Dâmbovita

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Nr. MFP

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Hotărârea Consiliului local prin care imobilul a trecut în proprietatea publică a statului

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Vecinătăti

1.

8.29.08

Se va atribui.

Comuna Petresti,

satul Greci, punct Islaz Comunal T29, P480,

judetul Dâmbovita

Hotărârea Consiliului Local

al Comunei Petresti

nr. 19/28.03.2011

Consiliul Local al Comunei

Petresti, judetul Dâmbovita

CU.I. 4449410

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură – Centrul Judetean Dâmbovita

C.U.I.  20853223

1.000 mp teren înscris în CF nr. 70176/UAT Petresti

nr. cadastral 70176

N - DE 668/1

- DS

- Stanculeanu Nicolae

- Bălan Aurica

- Stanculeanu Dumitru

- Oprea Gheorghe S- Autostrada A1

E -DN61 V - DE 668/1

2.

8.29.08

Se va atribui.

Orasul Titu

str. Cuza Vodă nr. 155 bis,

judetul Dâmbovita

Hotărârea Consiliului Local al Orasului Titu nr. 36/9.03.2011

Consiliul Local al Orasului Titu, judetul Dâmbovita

C.U.I. 4402590

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru  Agricultură – Centrul Judetean Dâmbovita

C.U.I.  20853223

1.350 mp teren înscris în CF

nr. 70237 Titu

nr. cadastral 70237

N - Directia fitosanitară

S - Radu Vasile

E - rest teren administrare Consiliul local

V - teren administrare Primărie


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri apartinând domeniului public al statului, trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului a unui mijloc fix concesionat Societătii Comerciale “Oil Terminal” - S.A. Constanta, aprobarea Actului aditional nr. 2 la Acordul petrolier de concesiune a activitătii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al titeiului si produselor petroliere, a instalatiilor de pompare si a celorlalte instalatii si echipamente aferente acestora, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Oil Terminal” - S.A. Constanta, precum si actualizarea anexei nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) si al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare, al art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, si al art. 31 alin. (3) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea valorii de inventar a unor bunuri apartinând domeniului public al statului, prevăzute în anexa nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare, conform anexei nr. 1, ca urmare a reevaluării în conditiile legii.

Art. 2. - (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului a unui mijloc fix concesionat Societătii Comerciale “Oil Terminal” - S.A. Constanta, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Trecerea în domeniul privat al statului a mijlocului fix prevăzut la alin. (1) se face în vederea scoaterii din functiune, a valorificării sau, după caz, a casării, în conditiile legii.

Art. 3. - Societatea Comercială “Oil Terminal” - S.A. Constanta valorifică si, după caz, casează, în numele statului, bunul prevăzut în anexa nr. 2, în conditiile legii.

Art. 4. - Se aprobă Actul aditional nr. 2 la Acordul petrolier de concesiune a activitătii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al titeiului si produselor petroliere, a instalatiilor de pompare si a celorlalte instalatii si echipamente aferente acestora, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Oil Terminal” - S.A. Constanta, în calitate de concesionar, prevăzut în anexa nr. 3*).

Art. 5. - Actul aditional nr. 2 la Acordul petrolier de concesiune a activitătii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al titeiului si produselor petroliere, a instalatiilor de pompare si a celorlalte instalatii si echipamente aferente, aprobat potrivit art. 4, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - Anexa nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor art. 1 si 2.

Art. 7. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2011.

Nr. 1.145.


*) Anexa nr. 3 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.


 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor din domeniul public al statului a căror valoare de inventar se modifică în urma reevaluării

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii/

dării în folosintă

Valoarea de inventar

(lei)

Situatia juridică

Situatia juridică actuală

Tipul bunului

Descrierea tehnică

Vecinătăti

Adresa (judetul)

Baza legală

În administrare/

în concesiune

Concesiune/ nchiriat/

Dat cu titlu gratuit

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

120580

8.14.04

STATIE POMPE TITEI

 

 

CONSTANTA

1974

49.634,78

O.U.G. nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120581

8.14.04

DIG DIN PĂMÂNT

 

 

CONSTANTA

1972

11.717,93

O.U.G. nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120582

8.14.04

DIG PĂMÂNT REZERVOR

 

 

CONSTANTA

1972

13.906,94

O.U.G. nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120583

8.14.04

REZERVOR 5000 MC METANOL R 52

 

 

CONSTANTA

1975

65.041,83

O.U.G. nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120584

8.14.04

REZERVOR 5000 MC METANOL R 50

 

 

CONSTANTA

1975

65.041,83

O.U.G. nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120585

8.14.04

REZERVOR 5000 MC METANOL R 51

 

 

CONSTANTA

1975

38.355,44

O.U.G. nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120586

8.14.04

REZERVOR CAP 10000 MC R 12

 

 

CONSTANTA

1976

205.574,04

O.U.G. nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120587

8.14.04

REZERVOR CAP 10000 MC R 13

 

 

CONSTANTA

1976

205.574,04

O.U.G. nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120588

8.14.04

REZERVOR CAP 10000 MC R 14

 

 

CONSTANTA

1976

199.240,84

O.U.G. nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120589

8.14.04

REZERVOR CAP 10000 MC R 15

 

 

CONSTANTA

1976

199.240,84

O.U.G. nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120590

8.14.04

REZERVOR CAP 10000 MC R 16

 

 

CONSTANTA

1976

249.051,06

O.U.G. nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120591

8.14.04

REZERVOR CAP 10000 MC R 17

 

 

CONSTANTA

1976

249.051,06

O.U.G. nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120592

8.14.04

REZERV MET CAP 50000 MC R31

 

 

CONSTANTA

1976

793.665,43

O.U.G. nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120593

8.14.04

REZERV MET CAP 50000 MC R 30

 

 

CONSTANTA

1976

793.665,43

O.U.G. nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120594

8.14.04

REZERV MET 50000MC SUBTER R 32

 

 

CONSTANTA

1977

531.922,83

O.U.G. nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120595

8.14.04

REZERV MET 50000MC SUBTER R 33

 

 

CONSTANTA

1977

531.922,83

O.U.G. nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120596

8.14.04

REZERVOR MET 50000 MC R 28

 

 

CONSTANTA

1977

645.719,00

O.U.G. nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120597

8.14.04

REZERVOR MET 50000 MC R 29

 

 

CONSTANTA

1977

759.523,51

O.U.G. nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120598

8.14.04

REZERVOR 34 CAP 50000 HC R 34

 

 

CONSTANTA

1978

691.141,13

O.U.G. nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120599

8.14.04

REZERVOR CILINDRIC 31500 MC R27

 

 

CONSTANTA

1976

266.704,47

O.U.G. nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120600

8.14.04

REZERVOR 50000 MC R38

 

 

CONSTANTA

1983

445.720,02

O.U.G. nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120601

8.14.04

REZERVOR CAP 5000 MC R19

 

 

CONSTANTA

1975

125.412,80

O.U.G. nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120602

8.14.04

REZMETCAP5000MC12M

 

 

CONSTANTA

1962

11.446,25

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120603

8.14.04

REZ CAP 31500 MC 13T

 

 

CONSTANTA

1972

185.375,90

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120604

8.14.04

REZERVOR 11 MEDEEA5000 MC

 

 

CONSTANTA

1995

57.671,70

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120605

8.14.04

REZ 31500 MC 12T

 

 

CONSTANTA

1972

185.376,20

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120606

8.14.04

REZERVOR 6 MEDEEA - 5000 MC

 

 

CONSTANTA

1995

87.782,59

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120607

8.14.04

REZERVOR 7 MEDEEA 5000 MC

 

 

CONSTANTA

1995

48.572,89

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120608

8.14.04

INSTALATIE ELECTRICĂ FORTĂ

 

 

CONSTANTA

1983

1.496,24

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120609

8.14.04

SEPARATOR PRODUSE D3

 

 

CONSTANTA

1975

232.777,24

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120610

8.14.04

STATIE SPUMĂ AEROMECANICĂ

 

 

CONSTANTA

1977

38.883,01

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120611

8.14.04

RETEA CANALIZARE

 

 

CONSTANTA

1975

39.936,55

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120612

8.14.04

CĂSUTĂ SPUMĂ

 

 

CONSTANTA

1968

1.369,26

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120613

8.14.04

CĂSUTĂ SPUMĂ

 

 

CONSTANTA

1962

0

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120614

8.14.04

CONDUCTĂ TITEI 2222455

 

 

CONSTANTA

1972

2.153,63

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120615

8.14.04

CONDUCTĂ MOTORINĂ KM 4-5 1350ML-400

 

 

CONSTANTA

1997

23.883,85

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120616

8.14.04

CONDUCTĂ TITEI KM 4-5 1350ML-700

 

 

CONSTANTA

1997

41.178,68

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120617

8.14.04

COND DN 700 TITEI (700) L=450 ML, G=11 MMOXI

 

 

CONSTANTA

1997

64.672,80

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120618

8.14.04

CONDUCTĂ MOTORINĂ DN 400, 4369 ML

 

 

CONSTANTA

1975

0

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120619

8.14.04

CONDUCTĂTITEIDN700

 

 

CONSTANTA

1976

0

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120620

8.14.04

CONDUCTĂ TEHNOLOGICĂ

 

 

CONSTANTA

1975

0

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120621

8.14.04

CONDUCTĂ TEHNOLOGICĂ DN 500

 

 

CONSTANTA

1975

0

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120622

8.14.04

CONDUCTĂ TEHNOLOGICĂ

 

 

CONSTANTA

1978

7.904,87

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120623

8.14.04

TEAVA DIN OTEL

 

 

CONSTANTA

1975

0

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120624

8.14.04

CONDUCTE TEHNOLOGICE

 

 

CONSTANTA

1975

0

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120625

8.14.04

CONDUCTĂ TEHNOLOGICĂ

 

 

CONSTANTA

1975

0

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120626

8.14.04

CONDUCTĂ TEHNOLOGICĂ OTEL

 

 

CONSTANTA

1976

4.602,66

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120627

8.14.04

CONDUCTĂ TITEI 2222454

 

 

CONSTANTA

1972

0

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120628

8.14.04

CONDUCTĂ TEHNOLOGICĂ TITEI 1016 MM

 

 

CONSTANTA

1996

132.745,17

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120629

8.14.04

CONDUCTĂ PT PROD PETROLIF

 

 

CONSTANTA

1964

0

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120630

8.14.04

CONDUCTE DE ASPIRATIE

 

 

CONSTANTA

1972

0

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120631

8.14.04

FILTRU GROSIER MOTORINĂ 2

 

 

CONSTANTA

1997

0

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120632

8.14.04

FILTRU MOTORINĂ BENZINĂ NATURALĂ 1

 

 

CONSTANTA

1997

0

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120633

8.14.04

TRANSFORMATOR PUTERE

 

 

CONSTANTA

1976

0

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120634

8.14.04

TRANSFORMATOR FORTĂ

 

 

CONSTANTA

1976

0

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120635

8.14.04

CELULE

 

 

CONSTANTA

1976

0

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120636

8.14.04

CELULE

 

 

CONSTANTA

1976

0

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120637

8.14.04

CELULE

 

 

CONSTANTA

1976

0

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120638

8.14.04

CELULE

 

 

CONSTANTA

1976

0

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120639

8.14.04

CELULE

 

 

CONSTANTA

1976

0

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120640

8.14.04

CELULE

 

 

CONSTANTA

1976

0

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120641

8.14.04

CELULE

 

 

CONSTANTA

1976

0

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120642

8.14.04

CELULE

 

 

CONSTANTA

1976

0

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120643

8.14.04

CELULE

 

 

CONSTANTA

1976

0

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120644

8.14.04

CELULE

 

 

CONSTANTA

1976

0

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120645

8.14.04

CELULE

 

 

CONSTANTA

1976

0

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120646

8.14.04

CELULE

 

 

CONSTANTA

1976

0

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120647

8.14.04

CELULE

 

 

CONSTANTA

1976

0

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120648

8.14.04

CELULE

 

 

CONSTANTA

1976

0

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120649

8.14.04

CELULE

 

 

CONSTANTA

1976

0

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120650

8.14.04

CELULĂ PREFABRIC TIP CPLIJ

 

 

CONSTANTA

1977

0

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120654

8.14.04

ELECTROPOMPĂ NC 300-250-500

 

 

CONSTANTA

1989

0

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120657

8.14.04

POMPĂ TITEI PENA STORK

 

 

CONSTANTA

1978

0

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120658

8.14.04

FILTRU TITEI DN 2000

 

 

CONSTANTA

1997

0

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120659

8.14.04

FILTRU TITEI DN 2000

 

 

CONSTANTA

1997

0

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120660

8.14.04

SKID DE MOTORINĂ M2 PE DANA 70

 

 

CONSTANTA

1995

0

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120661

8.14.04

SKID DE BENZINĂ BN 1 PE DANA 73

 

 

CONSTANTA

1995

0

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120662

8.14.04

SKID TITEI 1

 

 

CONSTANTA

1998

0

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120663

8.14.04

SKID TITEI 2

 

 

CONSTANTA

1998

0

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120664

8.14.04

BRAT MOTORINĂ

 

 

CONSTANTA

1975

0

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120665

8.14.04

BRAT MOTORINĂ

 

 

CONSTANTA

1975

0

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120666

8.14.04

BRAT MOTORINĂ

 

 

CONSTANTA

1975

0

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120667

8.14.04

BRAT BENZINĂ, DOUĂ BRATE TITEI

 

 

CONSTANTA

1978

0

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

imobil

120668

8.14.04

DOUĂ BRATE TITEI

 

 

CONSTANTA

1982

0

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

în administrare

concesiune

Imobil

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

8.304.657,57

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale mijlocului fix concesionat Societătii Comerciale “Oil Terminal” - S.A. Constanta, care trece din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune, a valorificării sau, după caz, a casării

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Vecinătăti

(după caz, pe scurt)

Adresa

Anul punerii în functiune

Valoarea de inventar

(lei)

Baza legală a luării în administrare

Situatia juridică actuală

Tipul bunului

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

120656

8.14.04

POMPĂ TITEI TIP PEJA STORK

 

 

CONSTANTA

1977

5.603,27

O.U.G.nr. 15/26.01.2001

concesionat

imobil


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind procedura de testare a integritătii profesionale a personalului Ministerului Administratiei si Internelor

 

Având în vedere prevederile art. 171 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată,

tinând seama de dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 120/2005 privind operationalizarea Directiei generale anticoruptie din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 383/2005,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Prezentul ordin stabileste procedura de testare a integritătii profesionale a personalului Ministerului Administratiei si Internelor, denumit în continuare M.A.I.

Art. 2. - Testarea poate fi efectuată la initiativa Directiei Generale Anticoruptie, denumită în continuare D.G.A., sau la solicitarea structurilor M.A.I.

Art. 3. - Subiect al testării poate fi orice persoană care face parte din personalul M.A.I.

Art. 4. - Testul are ca obiectiv prevenirea faptelor de coruptie în care ar putea fi implicat personalul M.A.I.

Art. 5. - (1) Testul se va desfăsura cu respectarea drepturilor si libertătilor fundamentale ale omului, a demnitătii umane si profesionale ale subiectilor supusi testării.

(2) Se interzice folosirea activitătii de testare care are ca scop stirbirea autoritătii, prestigiului, imaginii persoanelor testate ori intereselor legale circumscrise functiei pe care o detin.

(3) în activitatea de testare este interzisă provocarea persoanei supuse testării la săvârsirea de fapte cu caracter penal si/sau disciplinar.

(4) Prin provocare se întelege actiunea politistilor D.G.A. de a incita sau instiga la comiterea de infractiuni/abateri disciplinare.

Art. 6. - Selectarea personalului ce urmează a fi testat se face în functie de zonele si locurile cu riscuri si vulnerabilităti la coruptie.

Art. 7. - (1) Persoanele care participă la realizarea testului fac parte din cadrul D.G.A. si, de regulă, desfăsoară activitătile specifice în mod conspirat.

(2) Testarea se realizează numai cu aprobarea conducerii D.G.A.

Art. 8. - (1) La efectuarea testării se utilizează mijloace de înregistrare audiovideo, de transport si de comunicatii din dotarea M.A.I., precum si documente de acoperire, în conditiile prevăzute de actele normative în vigoare.

(2) Dacă situatia o impune, se pot folosi mijloace si din alte surse, numai cu consimtământul prealabil al proprietarului ori al persoanei care le are în folosintă, cu evitarea producerii deconspirării sau altor consecinte negative.

Art. 9. - Realizarea testării va fi condusă nemijlocit de un ofiter din structura de profil a D.G.A., desemnat de către conducerea acestei unităti, care va consemna într-un raport aspectele rezultate în urma testului.

Art. 10. - În cazul în care, cu ocazia testării profesionale, se constată comiterea unor fapte de natură penală de către personalul M.A.I., politistii din cadrul D.G.A. se sesizează din oficiu, încheind un proces-verbal în acest sens, în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală.

Art. 11. - (1) în cazul în care persoana testată a solicitat sau a primit bani ori alte foloase utilizate în activitatea de testare, iar, în urma sesizării, organele competente constată că fapta nu constituie infractiune, D.G.A. Îl informează pe seful structurii/institutiei din care face parte persoana supusă testării, care dispune măsuri disciplinare si/sau administrative, conform dispozitiilor legale, care se aduc la cunostinta D.G.A.

(2) D.G.A. pune la dispozitia sefului structurii/institutiei, la solicitarea acestuia, copii de pe materialele realizate în testare.

(3) în situatiile în care, în urma efectuării testului, rezultă alte situatii de încălcare a sarcinilor si îndatoririlor profesionale, care nu au legătură cu activitătile specifice de testare, seful structurii/institutiei dispune măsuri în conformitate cu actele normative în vigoare.

Art. 12. - D.G.A. va comunica rezultatul si constatările activitătii de testare sefului structurii/institutiei, în cazul în care personalul supus testării a dat dovadă de integritate.

Art. 13. - Sefii structurilor/institutiilor personalului supus testării au obligatia de a prelucra cu personalul din subordine cele mai importante aspecte evidentiate în urma realizării testului.

Art. 14. - Pentru realizarea testării, D.G.A. utilizează resurse financiare destinate acestei activităti din bugetul alocat M.A.I.

Art. 15. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2011.

Nr. 256.


 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind stabilirea cerintelor pentru desemnarea centrelor de instruire si evaluare a personalului care desfăsoară activitătile prevăzute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime si a conditiilor de recunoastere reciprocă în vederea certificării societătilor comerciale si a personalului în ceea ce priveste echipamentele stationare de refrigerare, de climatizare si pentru pompe de căldură care contin anumite gaze fluorurate cu efect de seră si a personalului care desfăsoară activitatea prevăzută de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime pentru programele de formare si a conditiilor pentru recunoasterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveste sistemele de climatizare ale unor autovehicule care contin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, si pentru desemnarea Asociatiei Generale a Frigotehnistilor din România ca organism de certificare a personalului care desfăsoară activitătile mai sus mentionate si de certificare a operatorilor economici care desfăsoară una sau mai multe dintre activitătile prevăzute de art. 2 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008

În temeiul prevederilor:

- art. 10 alin. (1) si ale art. 11 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime si a conditiilor de recunoastere reciprocă în vederea certificării societătilor comerciale si a personalului în ceea ce priveste echipamentele stationare de refrigerare, de climatizare si pentru pompe de căldură care contin anumite gaze fluorurate cu efect de seră;

- art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime pentru programele de formare si a conditiilor pentru recunoasterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveste sistemele de climatizare ale unor autovehicule care contin anumite gaze fluorurate cu efect de seră;

- art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 939/2010 privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră;

- art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) În sensul aplicării prezentului ordin, prin operator se întelege atât persoana fizică sau juridică definită potrivit prevederilor art. 2 pct. 6 din Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 842/2006, cât si detinătorul echipamentelor de refrigerare, climatizare si pompe de căldură care contin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, fie că este sau nu proprietarul acestora.

(2) Centrul de instruire si evaluare a personalului care desfăsoară activitătile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime si a conditiilor de recunoastere reciprocă în vederea certificării societătilor comerciale si a personalului în ceea ce priveste echipamentele stationare de refrigerare, de climatizare si pentru pompe de căldură care contin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 303/2008, si activitatea prevăzută la art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime pentru programele de formare si a conditiilor pentru recunoasterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveste sistemele de climatizare ale unor autovehicule care contin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 307/2008, denumit în continuare centru de instruire si evaluare, este o entitate cu personalitate juridică ce îndeplineste criteriile prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Programele de instruire a personalului, care se desfăsoară în centrele de instruire si evaluare a personalului, se realizează pe baza cerintelor minime privind competentele si cunostintele prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 303/2008 si pe baza cerintelor minime privind competentele si cunostintele care trebuie acoperite de programele de formare, prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 307/2008, continând module de instruire teoretică si module de instruire practică.

(4) Examinarea nivelului cunostintelor teoretice si practice se desfăsoară în fata unei comisii de examinare, stabilită prin procedurile proprii ale fiecărui centru de instruire si evaluare.


(5) Examinarea nivelului de cunostinte, care rezultă din tematica de desfăsurare a modulelor de instruire, se finalizează prin acordarea unui certificat de absolvire, în cazul în care personalul a promovat examenul, sau unei adeverinte de participare, în cazul în care personalul nu a promovat examenul.

(6) Operatorii economici implicati în activitătile prevăzute la art. 3 si 4 din Regulamentul (CE) nr. 842/2006 preiau livrări de gaze fluorurate cu efect de seră doar atunci când personalul lor detine certificate eliberate de organismul de certificare, prevăzut la art. 3 alin (1).

Art. 2. - (1) Desemnarea centrelor de instruire si evaluare se realizează prin ordin al ministrului mediului si pădurilor, în termen de 30 de zile după ce au fost selectionate pe baza criteriilor stabilite în anexa nr. 1.

(2) Solicitantul, în vederea desemnării ca centru de instruire si evaluare, trebuie să depună la registratura Ministerului Mediului si Pădurilor dosarul cu documentele prevăzute în anexa nr. 2, precum si o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3.

(3) Evaluarea dosarului de desemnare ca centru de instruire si evaluare si verificarea îndeplinirii criteriilor de desemnare prevăzute în anexa nr. 1 se realizează de către reprezentantul Directiei gestiune deseuri si substante periculoase din cadrul Ministerului Mediului si Pădurilor.

(4) în cazul îndeplinirii tuturor criteriilor de desemnare ca centru de instruire si evaluare, se decide desemnarea ca centru de instruire si evaluare.

(5) în cazul neîndeplinirii tuturor criteriilor de desemnare ca centru de instruire si evaluare, se respinge solicitarea si se comunică în scris solicitantului decizia.

(6) Centrele de instruire si evaluare desemnate trebuie să respecte prevederile art. 11 alin. (3) si (4) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008.

Art. 3. - (1) Se desemnează Asociatia Generală a Frigotehnistilordin România ca:

a) organism de certificare a operatorilor economici care desfăsoară cel putin una dintre activitătile prevăzute la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008, potrivit prevederilor art. 10 din acelasi regulament;

b) organism de certificare a personalului care desfăsoară activitătile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008, potrivit prevederilor art. 11 din acelasi regulament, si a personalului care desfăsoară activitatea prevăzută la art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din acelasi regulament.

(2) Organismul desemnat la alin. (1) certifică personalul care desfăsoară activitătile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 si personalul care desfăsoară activitatea prevăzută la art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 pe baza rezultatelor evaluării obtinute într-un centru de instruire si evaluare, precum si pe baza procedurilor proprii de certificare a personalului.

(3) Organismul desemnat la alin. (1) certifică operatorii economici potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008, precum si pe baza procedurilor proprii de certificare a operatorilor economici.

(4) Organismul de certificare prevăzut la alin. (1) îsi desemnează un reprezentant care este prezent în comisia de examinare a competentelor personalului din fiecare centru de instruire si evaluare.

(5) Organismul desemnat la alin. (1) poate solicita Ministerului Mediului si Pădurilor, în cazuri bine determinate, anularea desemnării anumitor centre de instruire si evaluare.

(6) Organismul prevăzut la alin. (1) poate fi desemnat ca centru de instruire si evaluare, potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008, dacă îndeplineste criteriile prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 4. - Organismul desemnat la art. 3 alin. (1) trebuie să respecte prevederile art. 10 alin. (2) si (3) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008, precum si cerintele prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. - (1) Eliberarea certificatelor pentru confirmarea cerintelor minime privind competentele si cunostintele care trebuie acoperite de programele de formare a personalului care desfăsoară activitatea prevăzută la art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 si a cerintelor minime privind competentele si cunostintele prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 303/2008, denumite în continuare certificate, precum si gestionarea acestora se asigură de către organismul desemnat la art. 3 alin. (1).

(2) Certificatele prevăzute la alin. (1), eliberate de organismul desemnat la art. 3 alin. (1), trebuie să respecte prevederile art. 5 alin. (2) si ale art. 8 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008, precum si ale art. 3 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 307/2008.

Art. 6. - (1) La solicitările Ministerului Mediului si Pădurilor si/sau Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, organismul desemnat la art. 3 alin. (1) furnizează datele si informatiile disponibile referitoare la personalul si operatorii economici pentru care s-au eliberat certificate.

(2) în cazul în care, în urma solicitărilor prevăzute la alin. (1), se constată nerespectarea cerintelor prevăzute în anexa nr. 4, Ministerul Mediului si Pădurilor suspendă desemnarea ca organism de certificare si îl atentionează pe acesta ca, în cel mult 30 de zile, să remedieze deficientele constatate.

(3) în cazul în care, în termen de 30 de zile, organismul desemnat la art. 3 alin. (1), căruia i s-a aplicat suspendarea, nu face dovada înlăturării cauzelor care au stat la baza suspendării, Ministerul Mediului si Pădurilor retrage desemnarea ca organism de certificare si desemnează, prin ordin al ministrului mediului si pădurilor, un alt organism care întruneste cerintele prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 7. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2011.

Nr. 2.682.


 

ANEXA Nr. 1

 

CRITERII

privind desemnarea centrelor de instruire si evaluare

 

Art. 1. - Criteriile pe care trebuie să le îndeplinească centrele de instruire si evaluare prevăzute la art. 1 alin. (2) din ordin sunt:

a) să aibă personal necesar pentru a efectua instruirea si evaluarea solicitantilor;

b) să detină minimul de dotări, echipamente si materiale necesare instruirii;

c) să dispună de facilitătile si de procedurile necesare pentru a permite efectuarea instruirii si evaluării în conformitate cu criteriile referitoare la activitătile implicate;

d) să detină minimul de dotări si echipamente necesare sustinerii probei teoretice si practice;

e) să aibă un manual al calitătii si proceduri documentate care să stabilească modul în care acestea asigură însusirea cunostintelor necesare îndeplinirii criteriilor;

f) să aibă reglementări adecvate pentru a asigura confidentialitatea informatiilor obtinute în timpul activitătilor lor de instruire si evaluare la toate nivelurile organizatiei;

g) să întocmească si să actualizeze periodic registrul personalului instruit si evaluat, împreună cu prezentarea domeniului pentru care a fost instruit si evaluat.

Art. 2. - Dotările necesare instruirii si evaluării, prevăzute la art. 1 lit. b), sunt:

a) sală de clasă cu acces la spatii igienico-sanitare;

b) tehnică didactică;

c) material didactic;

d) bibliotecă tehnică;

e) tehnică audiovideo pentru instruire.

Art. 3. - Dotările si echipamentele necesare sustinerii probei teoretice si practice, prevăzute la art. 1 lit. d), sunt:

a) cameră izotermă;

b) instalatie frigorifică compusă din: compresor frigorific semiermetic, separator de ulei, facultativ, condensator răcit cu aer, rezervor de lichid, filtru deshidrator, vizor de curgere cu indicator de umiditate, ventil magnetic, ventil de expansiune cu reglaj termostatic, evaporator, separator de lichid, robinete de închidere, presostate, termostate, panou de comandă si fortă;

c) scule si dispozitive: statie sau agregat pentru recuperarea agentului frigorific cu pierdere de maximum 20 g agent, butelie de service cu 2 robineti pentru agentul frigorific recuperat, pompă de încărcare cu ulei, aparat de sudură oxiacetilenică, pompă de vid în două trepte, butelie de azot cu reductor de presiune, dispozitiv de tăiere cu rolă pentru tevi de cupru, dispozitiv de evazare pentru tevi de cupru;

d) materiale consumabile pentru proba practică: agent frigorific, ulei frigorific, filtru deshidrator, aliaj de argint pentru lipit, decapant, abraziv sintetic, ulei de pompă de vid, solutie spumantă pentru neetanseităti;

e) aparate de măsură si diagnosticare: termometru electronic, manometru frigorific, baterie de manometre cu racorduri flexibile cu robinet, vacuummetru, detector electronic de emisii, sesizor de curgere monofazică, multimetru electronic, clampmetru, cântar cu precizie de 0,01 kg, cilindru gradat.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

documentelor necesare în vederea desemnării ca centru de instruire si evaluare

 

Dosarul pentru desemnarea centrelor de instruire si evaluare trebuie să contină:

a) cererea semnată, cu toate sectiunile completate corespunzător si în totalitate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;

b) copie conformă cu originalul a statutului sau, după caz, a actului constitutiv al persoanei juridice;

c) copie conformă cu originalul a certificatului de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului/copie conformă cu originalul a încheierii prin care s-a dispus înscrierea în Registrul asociatiilor si fundatiilor;

d) hotărârea judecătorească de înfiintare;

e) ultimul bilant contabil anual, transmis si înregistrat la administratia financiară, după caz;

f) memoriu de prezentare în legătură cu activitatea desfăsurată relevantă pentru domeniul specific;

g) declaratie de independentă si impartialitate;

h) extras din regulamentul de organizare si functionare, cu referire la activitatea specifică;

i) documentul de certificare a sistemului propriu de management al calitătii pentru activitatea specifică, în copie;

j) datele specifice privind personalul referitoare la locul de muncă, functia, calificarea si experienta profesională, pentru toti specialistii implicati în activitatea de instruire si evaluare a personalului;

k) curriculum vitae al fiecărui membru al centrului solicitant, cu mentionarea rolului în echipă si a îndeplinirii criteriilor de calificare;

l) descrierea sumară a spatiilor de lucru si a echipamentelor tehnice disponibile pentru activitatea specifică, cu precizarea apartenentei acestora;

m) declaratiile pe propria răspundere ale conducătorului centrului de instruire si evaluare a personalului si celorlalti specialisti implicati în activitate privind respectarea criteriilor deontologice profesionale;

n) procedura pentru asigurarea prelucrării confidentiale a datelor si informatiilor;

o) procedura pentru solutionarea contestatiilor;

p) alte documente cu relevantă pentru activitatea specifică, după caz.


 

ANEXA Nr. 3

 

CERERE

pentru solicitarea desemnării ca centru de instruire si evaluare

Nr. de înregistrare........................../..................

 

Către Ministerul Mediului si Pădurilor

Directia gestiune deseuri si substante periculoase

 

Subsemnatul/Subsemnata, ............................................................................................, reprezentând persoana juridică .................................................................. (denumirea completă), cu sediul în........................................, telefon..................., fax....................................., e-mail ................................, pagina web..................................., reprezentată prin director/presedinte............................................ (numele si prenumele).,

solicit, potrivit prevederilor Ordinului ministrului mediului si pădurilor nr. 2.682/2011 privind stabilirea cerintelor pentru desemnarea centrelor de instruire si evaluare a personalului care desfăsoară activitătile prevăzute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, înconformitatecu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime si a conditiilor de recunoastere reciprocă în vederea certificării societătilor comerciale si a personalului în ceea ce priveste echipamentele stationare de refrigerare, de climatizare si pentru pompe de căldură care contin anumite gaze fluorurate cu efect de seră si a personalului care desfăsoară activitatea prevăzută de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime pentru programele de formare si a conditiilor pentru recunoasterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveste sistemele de climatizare ale unor autovehicule care contin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, si pentru desemnarea Asociatiei Generale a Frigotehnistilor din România ca organism de certificare a personalului care desfăsoară activitătile mai sus mentionate si de certificare a operatorilor economici care desfăsoară una sau mai multe dintre activitătile prevăzute de art. 2 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008, desemnarea ca centru de instruire si evaluare a personalului care desfăsoară activitătile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 si/sau ca centru de instruire si evaluare a personalului care desfăsoară activitatea prevăzută la art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008.

Anexăm documentele specifice prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 2.682/2011.

Ne asumăm răspunderea, sub sanctiunea legii penale, că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul, iar originalul după care au fost efectuate copiile nu reprezintă fals.

 

Director/Presedinte,

..........................................

 

ANEXA Nr. 4

 

CERINTELE

pe care trebuie să le îndeplinească organismul desemnat la art. 3 alin. (1) din ordin

 

Art. 1. - Organismul desemnat la art. 3 alin. (1) din ordin trebuie să respecte următoarele cerinte:

a) să asigure accesul la serviciile sale tuturor solicitantilor certificării, în conditii accesibile;

b) să administreze procedurile pe baza cărora functionează în mod nediscriminatoriu si impartial;

c) să aibă o structură/un comitet care protejează impartialitatea si permite participarea tuturor părtilor interesate în ceea ce priveste continutul si functionarea unui sistem de certificare, fără ca vreun interes să predomine;

d) să fie responsabil pentru efectuarea certificării;

e) să dispună de facilitătile si de procedurile documentate necesare pentru a permite efectuarea certificării personalului si a certificării operatorilor economici în conformitate cu criteriile referitoare la activitătile implicate;

f) să aibă facilitătile necesare, si anume personal pentru a efectua certificarea solicitantilor;

g) să aibă un manual al calitătii si proceduri documentate care să stabilească modul în care acesta satisface criteriile de certificare;

h) să aibă reglementări adecvate pentru a asigura confidentialitatea informatiilor obtinute în timpul activitătilor sale de certificare la toate nivelurile organizatiei sale, inclusiv la nivelul entitătilor sale create;

i) să întocmească si să actualizeze periodic registrul personalului certificat si al operatorilor economici certificati, împreună cu prezentarea domeniului pentru care a fost certificată/certificat fiecare persoană/operator economic.

Registrul trebuie să fie transmis autoritătii competente si să fie disponibil publicului;

j) să aibă proceduri pentru tratarea reclamatiilor împotriva deciziilor sale;

k) să exercite un control adecvat al utilizării certificatelor pe care le emite personalului si operatorilor economici;

l) să aibă proceduri pentru acordarea, mentinerea, retragerea si, după caz, suspendarea certificării.

Art. 2. - Pe lângă functia de certificare, organismul desemnat la art. 3 alin. (1) din ordin trebuie să îndeplinească si următoarele functii:

a) formularea principiilor de politică referitoare la functionarea organismului de certificare;

b) supravegherea implementării politicilor sale;

c) înfiintarea de comitete si/sau reprezentante, după cum este necesar, cărora le sunt delegate activităti definite.

Art. 3. - Organismul desemnat la art. 3 alin. (1) din ordin trebuie să aibă si să pună la dispozitie:

a) o organigramă care să prezinte clar responsabilitătile si structura organizatiei;

b) o descriere a mijloacelor prin care organizatia obtine suport financiar;

c) o prezentare documentată a sistemelor proprii de certificare, inclusiv a regulilor si a procedurilor sale pentru acordarea certificării;

d) documentatia care identifică clar statutul sau juridic.


 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioară al instantelor judecătoresti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

 

Având în vedere dispozitiile art. 139 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia României, republicată, si ale art. 23 alin. (1) si art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. I. - Regulamentul de ordine interioară al instantelor judecătoresti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 83 alineatul (1), după punctul 23 se introduce un nou punct, punctul 24, cu următorul cuprins:

“24. Registrul privind persoanele ocrotite La judecătorii se tine un registru privind persoanele ocrotite, pentru evidenta măsurilor luate si a atributiilor exercitate în ceea ce priveste tutela minorului, ocrotirea interzisului judecătoresc si curatela. Pe o pagină a acestui dosar se vor face înregistrări privind o singură persoană ocrotită, iar toate evidentele privind aceeasi persoană ocrotită se vor completa în continuare si, în măsura posibilitătii, pe aceeasi pagină.

Registrul are o rubrică superioară în care se mentionează numărul dosarului de ocrotire, numele persoanei ocrotite si obiectul dosarului, iar în continuare contine un tabel cu următoarele rubrici: numărul curent, numărul dosarului, data înregistrării cererii sau sesizării, numele si prenumele persoanei care a sesizat instanta, obiectul sesizării, solutia instantei, data solutiei, data declarării căii de atac, data înaintării dosarului la instanta de control judiciar, numărul hotărârii pronuntate în calea de atac si data solutiei, data restituirii dosarului la instanta de fond, mentiuni privind trimiterea dosarului sau a copiilor certificate de pe acesta la instante, parchete sau alte institutii.”

2. La articolul 961, după alineatul (2) se introduc opt noi alineate, alineatele (3)-(10), cu următorul cuprins:

“(3) Sesizările privind deschiderea tutelei minorului se repartizează aleatoriu unui complet specializat pentru judecarea cauzelor cu minori si de familie. Pe toată durata tutelei, actele procesuale referitoare la exercitarea atributiilor instantei de tutelă se efectuează în acelasi dosar.

(4) Cererile sau plângerile formulate în temeiul cap. II «Tutela minorului» din titlul III cartea I a Codului civil se înregistrează ca dosare asociate, cu exceptia actiunilor în anulare, care se înregistrează ca dosare distincte si se repartizează aleatoriu. După solutionarea irevocabilă a acestor cauze, dosarele se atasează la dosarul de tutelă.

(5) Cererile referitoare la deschiderea tutelei fratilor si/sau surorilor minorului cu privire la care există pe rolul instantei o sesizare similară se solutionează de acelasi complet.

(6) Sesizările privind punerea sub interdictie judecătorească se repartizează aleatoriu unui complet specializat pentru judecarea cauzelor cu minori si de familie. Pe toată durata ocrotirii interzisului judecătoresc, actele procesuale referitoare la exercitarea atributiilor instantei de tutelă se efectuează în acelasi dosar.

(7) Cererile sau plângerile formulate în temeiul cap. III «Ocrotirea interzisului judecătoresc» din titlul III cartea I a Codului civil se înregistrează ca dosare asociate, cu exceptia actiunilor în anulare, care se înregistrează ca dosare distincte si se repartizează aleatoriu. După solutionarea irevocabilă a acestor cauze, dosarele se atasează la dosarul având ca obiect ocrotirea interzisului judecătoresc.

(8) Cererea de instituire a curatelei majorului se repartizează aleatoriu unui complet specializat pentru judecarea cauzelor cu minori si de familie. Pe toată durata curatelei majorului, actele procesuale referitoare la exercitarea atributiilor instantei de tutelă se efectuează în acelasi dosar.

(9) Cererile sau plângerile formulate în temeiul cap. IV «Curatela» din titlul III cartea I a Codului civil se înregistrează ca dosare asociate, cu exceptia actiunilor în anulare, care se înregistrează ca dosare distincte si se repartizează aleatoriu. După solutionarea irevocabilă a acestor cauze, dosarele se atasează la dosarul de curatela.

(10) în cazul în care o altă instantă este învestită ulterior cu cereri în materia ocrotirii unei persoane fizice, aceasta solicită copii certificate de pe toate înscrisurile dosarului în care s-a dispus, după caz, instituirea tutelei minorului, ocrotirea interzisului judecătoresc sau curatela persoanei respective, inclusiv copiile certificate de pe toate înscrisurile din dosarele asociate sau atasate.”

3. După articolul 961 se introduce un nou articol, articolul 962, cu următorul cuprins:

“Art. 962. - Dacă se constată că pe rolul instantei există sau au existat cel putin două cereri pendinte în acelasi timp, formulate de aceeasi parte, având acelasi obiect principal si aceeasi cauză, toate cererile aflate pe rol la momentul constatării vor fi judecate de către primul complet învestit, chiar dacă partea a renuntat la judecarea cererii aflate pe rolul acestui complet sau cererea a fost anulată ca netimbrată ori ca nesemnată.”

4. La articolul 108, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) După redactarea si semnarea încheierilor, grefierii de sedintă închid documentele finale, altele decât documentul final «Hotărâre», din pagina Ecris intitulată «Documente în dosar», după care predau dosarele amânate grefierului arhivar -sef sau grefierului arhivar desemnat, care semnează pentru primirea lor pe listele de sedintă.”

5. La articolul 110, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) După verificarea si semnarea hotărârii de către membrii completului de judecată, grefierul de sedintă va închide documentul final «Hotărâre» din pagina Ecris intitulată «Documente în dosar».”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Nicolae Horatius Dumbravă

 

Bucuresti, 18 octombrie 2011.

Nr. 749.


 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANTILOR FISCALI

 

CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice privind legitimatiile de serviciu si legitimatiile de control pentru personalul angajat al Camerei Consultantilor Fiscali

 

În baza prevederilor art. 11 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitătii de consultantă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere dispozitiile Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 5/2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali,

tinând seama de prevederile Normelor procedurale privind monitorizarea si controlul activitătii consultantilor fiscali, aprobate prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 14/2011,

Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali, întrunit în sedinta din 2 noiembrie 2011, hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind legitimatiile de serviciu si legitimatiile de control pentru personalul angajat al Camerei Consultantilor Fiscali, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Directia de servicii generale si Directia de monitorizare, control si competentă profesională vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Camerei Consultantilor Fiscali,

Daniel Chitoiu

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2011.

Nr. 16.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind legitimatiile de serviciu si legitimatiile de control pentru personalul angajat al Camerei Consultantilor Fiscali

 

Art. 1. - (1) Pentru personalul angajat al Camerei Consultantilor Fiscali se vor elibera legitimatii de serviciu, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Pentru desfăsurarea controlului, potrivit Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 14/2011 pentru aprobarea Normelor procedurale privind monitorizarea si controlul activitătii consultantilor fiscali, se vor elibera legitimatii de control personalului cu atributii de control, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 2. - Personalul cu atributii de control cuprinde membrii angajati ai Camerei Consultantilor Fiscali, încadrati în cadrul Directiei de monitorizare, control si competentă profesională.

Art. 3. - (1) Legitimatiile de control prevăzute la art. 1 alin. (2) atestă împuternicirea specială a titularului în fata consultantilor fiscali înscrisi în Registrul consultantilor fiscali si al societătilor de consultantă fiscală, care implică exercitiul autoritătii competente, acordată pe timpul îndeplinirii atributiilor ce îi revin, potrivit Regulamentului de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 5/2007, si Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 14/2011.

(2) De asemenea, legitimatiile de control prevăzute la art. 1 alin. (2) atestă împuternicirea titularului în ceea ce priveste constatarea si aplicarea sanctiunilor prevăzute de art. 25 alin. (1) si (6) din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitătii de consultantă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Legitimatia de control este valabila numai însotita de ordinul de serviciu semnat de directorul Directiei de monitorizare, control si competentă profesională.

Art. 4. - (1) Legitimatiile de serviciu si legitimatiile de control sunt nominale.

(2) Numerotarea legitimatiilor de serviciu si a legitimatiilor de control se face de către Directia de servicii generale.

(3) Legitimatiile de control vor fi semnate de către presedintele Camerei Consultantilor Fiscali.

(4) Distribuirea legitimatiilor de serviciu se va efectua de Directia de servicii generale.

(5) Distribuirea legitimatiilor de control se va efectua de Directia de servicii generale, pe baza solicitărilor făcute de Directia de monitorizare, control si competentă profesională.

(6) Eliberarea legitimatiilor de serviciu se realizează de către directorul Directiei de servicii generale pentru toate persoanele angajate ale Camerei Consultantilor Fiscali, pe baza unei evidente nominale în care se vor mentiona numărul legitimatiei de serviciu, numele si prenumele, codul numeric personal, functia titularului legitimatiei, data eliberării, data anulării si semnătura.

(7) Eliberarea legitimatiilor de control se realizează de către directorul Directiei de monitorizare, control si competentă profesională pentru persoanele din subordine, pe baza unei evidente nominale în care se vor mentiona numărul legitimatiei de control, numele si prenumele, codul numeric personal, functia titularului legitimatiei, data eliberării, data anulării si semnătura.


(8) Legitimatiile de control vor fi vizate pentru validitate semestrial de către secretarul general al Camerei Consultantilor Fiscali.

(9) Pierderea sau furtul legitimatiei de serviciu si/sau a/al legitimatiei de control se publică în presă si se anuntă directiei emitente în termen de 48 de ore.

(10) La data încetării activitătii, titularul legitimatiei de serviciu si/sau al legitimatiei de control va depune legitimatia la organul emitent, în termen de 15 zile, în vederea anulării si consemnării în evidenta prevăzută la alin. (6), respectiv la alin. (7).

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Legitimatie de serviciu

 

 

1. Descrierea legitimatiei de serviciu:

a) dimensiuni: 85 mm/52 mm;

b) tip cartelă magnetică, grosime 1 mm;

c) culori -fată: mov-deschis, negru; verso - mov-deschis.

2. Legitimatia de serviciu pentru personalul angajat al Camerei Consultantilor Fiscali se compune din fila 1.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

 

Legitimatie de control

 

 

1. Descrierea legitimatiei de control:

a) dimensiuni: 90 mm/65 mm;

b) carton, grosime 1 mm;

c) culori: exterior - mov, galben; interior - alb, negru.

2. Legitimatia de control pentru personalul angajat al Camerei Consultantilor Fiscali cu atributii de control se compune din filele 1 si 2.

3. Avizarea se efectuează semestrial, prin aplicarea stampilei emitentului si semnarea de către secretarul general al Camerei Consultantilor Fiscali.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.