MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 700/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 700         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 4 octombrie 2011

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

84. - Ordonantă de urgentă privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale si de plată a unor contributii la organisme internationale

 

946. - Hotărâre privind aprobarea plătii contributiei României pentru anul 2011 la bugetul Fondului general de bază pentru bugetul operational al Conventiei de la Rotterdam privind procedura de consimtământ prealabil în cunostintă de cauză, aplicabilă anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998, la care România a aderat prin Legea nr. 91/2003

 

947. - Hotărâre pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 

948. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

949. - Hotărâre privind aprobarea închirierii unor spatii aflate în administrarea Ministerului Justitiei

 

950. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 455/2010 privind constituirea Comisiei de negociere în vederea negocierii încheierii unui act aditional la Contractul de vânzare-cumpărare de actiuni încheiat între Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si Ford Motor Company la data de 12 septembrie 2007

 

961. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru Societatea Română de Radiodifuziune

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

212. - Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 521/2008 privind asigurarea structurilor Ministerului Administratiei si Internelor care nu dispun de suport logistic propriu

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE AASIGURÂRILOR

 

671. - Decizie privind sanctionarea Societătii Comerciale “Riana Broker de Asigurare” - S.R.L. cu retragerea autorizatiei


 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale si de plată a unor contributii la organisme internationale

 

Având în vedere angajamentele asumate de România prin acordurile de întelegere cu Fondul Monetar International si Uniunea Europeană din anul 2011, acte prin care Guvernul României s-a obligat să rezolve deficientele constatate la unele întreprinderi de stat, se impune luarea unor măsuri care să conducă la restructurarea economico-financiară a acestora si la eliminarea pierderilor si eficientizarea pe termen lung a activitătii fiecărui sector de activitate. Reducerea arieratelor este o conditie sine qua non pentru realizarea reformelor întreprinderilor de stat în scopul realizării cresterii economice.

Neluarea măsurilor în regim de urgentă pune în pericol functionarea sistemului energetic national.

Întrucât, începând cu anul 2001, Institutul National de Expertize Criminalistice a aderat la Reteaua Europeană a Institutelor de Stiinte Criminalistice (ENFSI), organism înfiintat în anul 1995, care stabileste si mentine relatii de lucru cu institutii similare, acreditează si sprijină laboratoarele de profil în implementarea bunelor practici, a standardelor de calitate si a procedurilor de lucru europene în domeniul stiintelor criminalistice, este necesar a se achita de către Institutul National de Expertize Criminalistice cotizatia ce decurge din calitatea de membru a ENFSI.

Deoarece plata cotizatiei aferente acestui statut trebuie efectuată până la data de 1 octombrie 2011, neadoptarea prezentului act normativ în regim de urgentă va conduce la neplata acesteia si la pierderea chiar a calitătii de membru al ENFSI, ceea ce ar putea crea disfunctionalităti în implementarea procedurilor de lucru europene în domeniul stiintelor criminalistice, cu atât mai mult cu cât în centrul preocupărilor Uniunii Europene se află cooperarea si uniformizarea practicii de expertiză la nivel european, în vederea modernizării si dezvoltării acestei activităti într-un cadru omogen, în concordantă cu standardul de calitate international.

Tinând cont de obligatiile asumate de către Guvernul României prin semnarea Acordului dintre Comisia Economică pentru Europa a Natiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) si guvernele participante la proiectul “Calea Ferată Trans-Europeană (TER)” privind fondul de cooperare si creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992, ratificat prin Legea nr. 124/1994, cu modificările ulterioare,

având în vedere necesitatea adoptării în regim de urgentă a măsurilor de punere în aplicare a prevederilor art. IV din Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa a Natiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) si guvernele participante la proiectul “Calea Ferată Trans-Europeană (TER)” privind fondul de cooperare si creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992, la care România este parte,

având în vedere că achitarea contributiei de 10.000 de dolari pentru anul în curs, în conformitate cu prevederile acordului mai sus mentionat, trebuie efectuată către Comisia Economică pentru Europa a Natiunilor Unite cât mai curând posibil,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public si constituie situatii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Prezenta ordonantă de urgentă reglementează:

a) unele modalităti speciale de stingere a obligatiilor fiscale ale unor operatori economici, administrate de Ministerul Finantelor Publice prin Agentia Natională de Administrare Fiscală;

b) măsuri referitoare la plata cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte.

 

CAPITOLUL I

Modalităti de stingere a obligatiilor fiscale prin darea în plată a unor bunuri

 

Art. 2. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 175 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, la cererea Companiei Nationale a Huilei - S.A., denumită în continuare companie, creantele fiscale administrate de Ministerul Finantelor Publice prin Agentia Natională de Administrare Fiscală se sting prin trecerea în proprietatea publică sau privată a statului si în administrarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri a unor bunuri aferente unor active definite conform art. 3 lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, aflate în proprietatea companiei.

(2) Stingerea creantelor fiscale se va face la valoarea bunurilor ce intră în componenta activelor stabilită prin raportul de evaluare întocmit de către un evaluator independent.

(3) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri aprobă prin ordin al ministrului lista bunurilor aferente activelor ce urmează să fie evaluate, precum si raportul de evaluare prevăzut la alin. (2).

(4) Bunurile care sunt grevate de alte sarcini în afara celor instituite de organele fiscale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, aferente activelor prevăzute la alin. (1), nu pot constitui obiectul prezentei ordonante de urgentă.

(5) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si compania încheie un proces-verbal de predare-preluare prin care se trec în proprietatea statului bunurile prevăzute la alin. (1), care cuprinde si valoarea acestora. Procesul-verbal constituie titlu de proprietate al statului.

Art. 3. - (1) în vederea stingerii creantelor fiscale, în termen de 15 zile de la încheierea procesului-verbal prevăzut la art. 2 alin. (5), compania depune cererea de stingere a obligatiilor fiscale la organul fiscal competent pentru administrarea obligatiilor fiscale ale acesteia.

(2) Cererea va fi însotită de lista, raportul de evaluare si procesul-verbal prevăzute la art. 2 alin. (3) si (5).

(3) Organul fiscal stinge creantele fiscale cu valoarea bunurilor trecute în proprietatea statului în temeiul prezentei ordonante de urgentă, în baza procesului-verbal prevăzut la art. 2 alin. (5), si notifică compania si Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri în acest sens.

(4) Data stingerii creantelor este data încheierii procesului-verbal prevăzut la art. 2 alin. (5).

(5) în cazul în care operatiunea de transfer al proprietătii bunurilor, în conditiile prezentei ordonante de urgentă, este taxabilă, cu valoarea stabilită, potrivit legii, plus taxa pe valoarea adăugată, se stinge cu prioritate taxa pe valoarea adăugată aferentă operatiunii de dare în plată.

(6) La data semnării procesului-verbal prevăzut la art. 2 alin. (5) încetează de drept măsurile de indisponibilizare a bunurilor ce fac obiectul acestuia, instituite de Agentia Natională de Administrare Fiscală.

Art. 4. - (1) în cazul în care bunurile ce fac obiectul prezentei ordonante de urgentă, trecute în proprietatea statului, au fost revendicate si restituite, potrivit legii, tertelor persoane, compania va fi obligată la plata creantelor stinse prin această modalitate. Creantele fiscale renasc la data la care bunurile au fost restituite tertului.

(2) Pentru perioada cuprinsă între data trecerii în proprietatea statului si data la care au renăscut creantele fiscale prevăzute la art. 3 alin. (3) nu se datorează dobânzi sau penalităti de întârziere, după caz.

Art. 5. - Activele ale căror bunuri trec în proprietatea statului sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 6. - În termen de 30 de zile de la data semnării procesului-verbal de predare-preluare, Guvernul, la propunerea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, emite, în conditiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, o hotărâre prin care se aprobă lista bunurilor imobile preluate în proprietatea statului ce se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

 

CAPITOLUL II

Modalităti de stingere a obligatiilor fiscale prin darea în plată a unor titluri de participare

 

Art. 7. - (1) Obligatiile fiscale ale operatorilor economici prevăzuti în anexa nr. 2, administrate de Ministerul Finantelor Publice prin Agentia Natională de Administrare Fiscală, se sting prin trecerea în proprietatea privată a statului a titlurilor de participare detinute de acestia la societăti comerciale.

(2) Stingerea creantelor fiscale se va face la valoarea titlurilor de participare stabilită prin raportul de evaluare întocmit de către un evaluator independent.

Art. 8. - (1) Ministerele care exercită în numele statului calitatea de actionari la debitorii prevăzuti în anexa nr. 2 aprobă numărul titlurilor de participare care fac obiectul trecerii în proprietatea privată a statului si aprobă raportul de evaluare prevăzut la art. 7 alin. (2).

(2) Titlurile de participare care sunt grevate de alte sarcini în afara celor instituite de organele fiscale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nu pot constitui obiectul prezentei ordonante de urgentă.

Art. 9. - Ministerele prevăzute la art. 8 alin. (1) încheie un proces-verbal de predare-preluare prin care se trec în proprietatea privată a statului titlurile de participare. Procesul-verbal cuprinde numărul si valoarea acestora si constituie titlu de proprietate al statului.

Art. 10. - Lista debitorilor si a societătilor la care acestia detin titluri de participare, precum si numărul maxim al titlurilor care pot face obiectul trecerii în proprietatea privată a statului sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 11. - (1) în vederea stingerii creantelor fiscale, în termen de 15 zile de la încheierea procesului-verbal prevăzut la art. 9, debitorul depune cererea la organul fiscal competent pentru administrarea obligatiilor fiscale ale acestuia.

(2) Cererea va fi însotită de aprobarea ministerului de resort, raportul de evaluare prevăzut la art. 7 alin. (2) si procesul-verbal prevăzut la art. 9.

(3) Organul fiscal stinge creantele fiscale cu valoarea actiunilor trecute în domeniul privat al statului în temeiul prezentei ordonante de urgentă, în baza procesului-verbal prevăzut la art. 9, si notifică debitorul si ministerele prevăzute la art. 8 alin. (1) în acest sens.

(4) Data stingerii creantelor este data încheierii procesului-verbal prevăzut la art. 9.

(5) La data semnării procesului-verbal încetează de drept măsurile de indisponibilizare a titlurilor de participare ce fac obiectul acestuia, instituite de Agentia Natională de Administrare Fiscală.

 

CAPITOLUL III

Măsuri referitoare la plata cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte

 

Art. 12. - (1) Se aprobă plata contributiei anuale de participare a Institutului National de Expertize Criminalistice, în calitate de membru al Retelei Europene a Institutelor de Stiinte Criminalistice (ENFSI), în vederea functionării Secretariatului general al ENFSI, în limita echivalentului în lei al sumei de 2.500 euro/an.

(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plătii.

(3) Suma prevăzută la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Justitiei.

(4) Pentru anul 2011, suma prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul Ministerului Justitiei pentru anul 2011.

Art. 13. - Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 “Lista organizatiilor internationale interguvernamentale la care România este membră”, la punctul II “Organizatiile internationale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor si a altor institutii centrale”, după pozitia 54 se introduce o nouă pozitie, pozitia 55, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea organizatiei

Sediul

Anul înfiintării

Anul aderării României

Institutia română care coordonează relatiile cu organizatia internatională respectivă

Explicatii

“55.

Reteaua Europeană a Institutelor de Stiinte Criminalistice (ENFSI)

Haga

1995

2001

Institutul National de Expertize Criminalistice

România participă din anul 2001”


2. La anexa nr. 2.2 “Cotizatii la alte organisme internationale”, după ultimul subcapitol “Institutul National al Magistraturii” se introduce un nou subcapitol, cu următorul cuprins:

“Institutul National de Expertize Criminalistice

 

1.

Reteaua Europeană a Institutelor de Stiinte Criminalistice (ENFSI)

euro

2500”

 

Art. 14. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.034/2004 pentru aprobarea contributiei anuale a României la bugetul Retelei Europene a Institutelor de Stiinte Criminalistice (ENFSI), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 8 iulie 2004.

Art. 15. - Articolul 2 din Legea nr. 124/1994 pentru ratificarea Acordului dintre Comisia Economică pentru Europa a Natiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) si guvernele participante la proiectul “Calea Ferată Trans-Europeană (TER)” privind fondul de cooperare si creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 19 decembrie 1994, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Plata contributiei anuale a Guvernului României la nivelul prevăzut la art. IV din acord se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, iar echivalentul în lei al contributiei se va calcula pe baza raportului de schimb valutar leu/dolar în vigoare la data efectuării plătii.”

Art. 16. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2011.

Nr. 84.

 

ANEXA Nr. 1

Activele ale căror bunuri fac obiectul trecerii în domeniul public al statului

 

Nr. crt.

Denumirea

1.

Exploatarea Minieră Petrila

2.

Exploatarea Minieră Paroseni

3.

Exploatarea Minieră Uricani

 

ANEXA Nr. 2

 

Lista debitorilor si a societătilor la care acestia detin titluri de participare, precum si numărul maxim al titlurilor care pot face obiectul trecerii în proprietatea privată a statului

 

Nr. crt.

Institutia publică sub autoritatea căreia functionează debitorul

Debitorul

Operatorul economic la care debitorul detine titluri de participare

Numărul de titluri de participare care pot face obiectul transferului

1.

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

 

Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” -S.A.

Societatea Comercială “Telecomunicatii CFR” - S.A.

6.629.629

 

 

Societatea Comercială “Grup Exploatare si întretinere Palat CFR” - S.A.

22.680.669

 

 

Societatea Comercială “Electrificare CFR” - S.A.

21.593.339

2.

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. Bucuresti

Societatea Comercială “Electrocentrale Bucuresti” - S.A.

77.892.172

 

 

Societatea Comercială “Electrocentrale Deva” - S.A.

11.302.498

 

 

Societatea Comercială “Electrocentrale Paroseni” - S.A.

8.604.032

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plătii contributiei României pentru anul 2011 la bugetul Fondului general de bază pentru bugetul operational al Conventiei de la Rotterdam privind procedura de consimtământ prealabil în cunostintă de cauză, aplicabilă anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998, la care România a aderat prin Legea nr. 91/2003

 

În baza art. 18 din Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtământ prealabil în cunostintă de cauză, aplicabilă anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998, la care România a aderat prin Legea nr. 91/2003,

având în vedere prevederile Deciziei Conferintei părtilor la Conventia de la Rotterdam RC-4/12 privind finantarea si bugetul pentru perioada 2009-2011,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 75 lit. o) si q) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata echivalentului în lei al sumei de 1.965,00 dolari S.U.A., reprezentând contributia financiară a României pentru anul 2011 la bugetul Fondului general de bază pentru bugetul operational al Conventiei de la Rotterdam privind procedura de consimtământ prealabil în cunostintă de cauză, aplicabilă anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998, la care România a aderat prin Legea nr. 91/2003.

Art. 2. - (1) Suma prevăzută la art. 1 se suportă din prevederile bugetare aprobate Ministerului Mediului si Pădurilor pe anul 2011.

(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la art. 1 se calculează pe baza raportului de schimb leu/dolar S.U.A. În vigoare la data plătii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 28 septembrie 2011.

Nr. 946.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 31 martie 2006, cu modificările ulterioare, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Sediul Oficiului este în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 118, sectorul 1.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 28 septembrie 2011.

Nr. 947.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Datele de identificare a bunului imobil apartinând domeniului public al statului, aflat în administrarea Ministerului Justitiei, înregistrat la pozitia M.F. 100 630 din anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 28 septembrie 2011.

Nr. 948.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Justitiei identificat cu nr. M.F. 100 630

 

 

Cod fiscal

Denumire

1. Ordonator principal de credite

4265841

Ministerul Justitiei

2. Ordonator secundar de credite

 

Curtea de Apel Bucuresti

3. Ordonator tertiar de credite

 

Tribunalul Bucuresti

4. Regii autonome si companii/societăti nationale subordonate ordonatorului principal

 

 

Nr. M.F.

Cod de

clasificare

Tip bun

(mobil/

imobil)

Denumirea

Descrierea tehnică

Vecinătăti

Adresa

Anul dobândirii/

dării în folosintă

Valoarea de inventar

(lei)

Situatia juridică

Baza legală

Administrare/ concesiune

100 630

8.29.07

Imobil

Tribunalul Bucuresti

2S+P+5E

Suprafata construită = 3.720,55 m2

Suprafata desfăsurată = 27.585 m2

Suprafata terenului = 15.047 m2

N - str. Sf. Vineri S -Bd. Unirii E -bd. Mircea Vodă V - str. Negru Vodă

România, municipiul Bucuresti, Bd. Unirii

nr. 37, sectorul 3

2000

28.013.303,81

Hotărârea Guvernului

nr. 545/2000

În administrarea Ministerului Justitiei, pentru Tribunalul

Bucuresti


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii unor spatii aflate în administrarea Ministerului Justitiei

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 14 alin. (1), art. 15 si al art. 16 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă închirierea de către Ministerul Justitiei a unor spatii aflate în administrarea acestuia, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, situate în imobilele proprietate publică a statului în care îsi desfăsoară activitatea instantele judecătoresti, în scopul desfăsurării unor activităti sau al prestării unor servicii necesare personalului instantelor si justitiabililor.

Art. 2. - (1) închirierea spatiilor prevăzute la art. 1 se face prin licitatie publică, în conditiile legii.

(2) Se împuterniceste Ministerul Justitiei să organizeze procedura de licitatie publică pentru închirierea acestor spatii, în scopul realizării activitătilor prevăzute la art. 1.

(3) Contractul de închiriere se încheie de către Ministerul Justitiei, în calitate de titular al dreptului de administrare a imobilelor prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Chiria stabilită ca urmare a desfăsurării procedurilor de licitatie publică se plăteste de câstigătorul licitatiei. O cotă-parte de 20% din chiria încasată potrivit contractului prevăzut la art. 2 rămâne la dispozitia Ministerului Justitiei pentru întretinerea imobilelor care fac obiectul închirierii, iar restul de 80% se virează la bugetul de stat.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 28 septembrie 2011.

Nr. 949.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a spatiilor aflate în administrarea Ministerului Justitiei care se închiriază de către acesta

 

Nr. crt.

Locul unde este situat imobilul Închiriat/Denumirea imobilului

Persoana juridică în administrarea căreia se află imobilul

Numărul de identificare a imobilului

Caracteristicile spatiului (suprafata/destinatia)

1.

Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 5, sectorul 4/Palatul de Justitie din Bucuresti (sedii administrative pentru Curtea de Apel Bucuresti, Judecătoria Sectorului 5, Baroul de Avocati Bucuresti, Uniunea Natională a Avocatilor din România)

Ministerul Justitiei

35252

21,00 m2/Punct de colectare taxe judiciare si de timbru

21,30 m2/Punct prestare servicii postale

52,00 m2/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/ multiplicare acte

20,50 m2/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

105,33 m2/Punct vânzare/prezentare carte (juridică)

102,90 m2/Organizare bufet de incintă

15,00 m2/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sendvisuri

10,00 m2/Punct amplasare ATM

2.

Bucuresti, Bd. Unirii nr. 37, sectorul 3/Tribunalul Bucuresti

Ministerul Justitiei

100630

24,00 m2/Punct prestare servicii postale

10,00 m2/Punct colectare taxe judiciare si de timbru

0,5 m2/Punct amplasare ATM

0,5 m2/Punct amplasare ATM

13,00 m2/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

319,00 m2/Organizare bufet de incintă

4,00 m2/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sendvisuri

13,00 m2/Punct vânzare/prezentare carte (juridică)

3.

Bucuresti, str. Gh. Danielopol nr. 2-4, sectorul 4/Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 4

Ministerul Justitiei

35253

5,00 m2/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

6,00 m2/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

1,00 m2/Punct amplasare ATM

7,00 m2/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

2,00 m2/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sendvisuri

4.

Bucuresti, str. Ilfov nr. 6,

sectorul 5/Judecătoria Sectorului 3

Ministerul Justitiei

35254

6,00 m2/Punct prestare servicii postale

17,00 m2/Organizare bufet de incintă

6,00 m2/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

10,00 m2/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

1,00 m2/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sendvisuri

5.

Bucuresti, str. Stirbei Vodă nr. 115, sectorul 1 /Judecătoria Sectorului 6

Ministerul Justitiei

100619

14,00 m2/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

1,00 m2/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sendvisuri

6.

Judetul Ilfov, orasul Buftea, str. Stirbei Vodă nr. 24/Judecătoria Buftea

Ministerul Justitiei

100623

6,00 m2/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

12,00 m2/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 455/2010 privind constituirea Comisiei de negociere în vederea negocierii încheierii unui act aditional la Contractul de vânzare-cumpărare de actiuni încheiat între Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si Ford Motor Company la data de 12 septembrie 2007

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 455/2010 privind constituirea Comisiei de negociere în vederea negocierii încheierii unui act aditional la Contractul de vânzare-cumpărare de actiuni încheiat între Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si Ford Motor Company la data de 12 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 11 mai 2010, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Aurelian Popa

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

 

Bucuresti, 28 septembrie 2011.

Nr. 950.

 

 


ANEXA

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 455/2010

 

COMPONENTA

Comisiei de negociere constituite în vederea negocierii încheierii unui act aditional la Contractul de vânzare-cumpărare de actiuni încheiat între Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si Ford Motor Company la data de 12 septembrie 2007

 

Nr. crt.

Numele reprezentantului în Comisia de negociere

Denumirea institutiei

Functia în institutie a reprezentantului în Comisia de negociere

Calitatea reprezentantului în Comisia de negociere

1.

Aurelian Popa

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

presedinte

presedinte

2.

Cristina Chiriac

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

vicepresedinte

membru

3.

Bogdan Alexandru Drăgoi

Ministerul Finantelor Publice

secretar de stat

membru

4.

Valentin Mocanu

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

secretar de stat

membru

5.

Andreea Măria Paul

Aparatul propriu de lucru al primului-ministru

consilier de stat

membru

6.

Constantin Istrătoiu

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

director general

membru

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru Societatea Română de Radiodifuziune

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 41 alin. (1) si art. 42 alin. (1) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Societătii Române de Radiodifuziune pe anul 2011, la capitolul 67.01 “Cultură, recreere si religie”, titlul 72 “Active financiare”, cu suma de 100.000 lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru înfiintarea postului “Radio Chisinău”, prin preluarea pachetului majoritar de actiuni ale postului de radio “Arena FM” din Republica Moldova.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite al Societătii Române de Radiodifuziune răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Finantarea necesară producerii si difuzării emisiunilor postului “Radio Chisinău” se asigură din fondurile alocate de la bugetul de stat Societătii Române de Radiodifuziune, în limita sumelor aprobate anual.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si în structura bugetului Societătii Române de Radiodifuziune.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Presedintele Societătii Române de Radiodifuziune,

András István Demeter

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 28 septembrie 2011.

Nr. 961.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 521/2008 privind asigurarea structurilor Ministerului Administratiei si Internelor care nu dispun de suport logistic propriu

 

În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 521/2008 privind asigurarea structurilor Ministerului Administratiei si Internelor care nu dispun de suport logistic propriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 7 iulie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 28 septembrie 2011.

Nr. 212.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 521/2008)

 

Structurile sustinătoare, domeniile, precum si structurile asigurate

 

Nr. crt.

Denumirea structurii asigurate

 

 

Domeniul asigurat

 

 

Spatii

Mobilitate

Armament si munitie

Echipare si hrănire

Comunicatii si informatică

1

Conducerea ministerului, directiile generale si directiile aparatului central si structurile subordonateacestora din municipiul Bucuresti

Directia generală logistică prin Directia administrativă

Directia generală logistică prin Directia suport

Tehnic

Directia generală logistică prin Directia suport Tehnic

Directia generală logistică prin Directia

Administrativă

Directia administrare si achizitii pentru comunicatii si tehnologia informatiei

2

Structurile teritoriale ale Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă1

Institutiile/Structurile în imobilele cărora functionează

Institutiile/Structurile în imobilele cărora functionează

Institutiile/Structurile în imobilele cărora

functionează

Institutiile/Structurile în imobilele cărora

functionează

Institutiile/Structurile în imobilele cărora

functionează

Directia Generală de Informatii si Protectie Internă

Directia generalălogistică prinDirectia  suport tehnic

Directia Generală de Informatii si Protectie Internă

Directia Generală de Informatii si Protectie Internă2

Directia Generală de Informatii si Protectie Internă

3

Anticoruptie pentru Municipiul Bucuresti

Directia Generală Anticoruptie

Directia generală logistică prin Directia suport tehnic

Directia Generală Anticoruptie

Directia Generală Anticoruptie

Directia Generală Anticoruptie

4

Structurile teritoriale ale Directiei Generale Anticoruptie3

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean4

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

Directia Generală Anticoruptie5

5

Centrul National SIS

Directia generală logistică prin Directia administrativă

Directia generală logistică prin Directia suport tehnic

Directia generală logistică prin Directia suport tehnic

Directia generală logistică prin Directia administrativă

Directia administrare si achizitii pentru comunicatii si tehnologia informatiei

6

Unitatea de politici publice

Directia generală logistică prin

Directia administrativă

Directia generală logistică prin Directia suport tehnic

Directia generală logistică prin Directia suport tehnic

Directia generală logistică prin Directia administrativă

Directia administrare si achizitii pentru comunicatii si tehnologia informatiei

7

Oficiul responsabilului cu protectia datelor

Personale

Directia generală logistică prin

Directia administrativă

Directia generală logistică prin Directia suport tehnic

Directia generală logistică prin Directia suport tehnic

Directia generală logistică prin Directia administrativă

Directia administrare si achizitii pentru comunicatii si tehnologia informatiei

8

Arhivele Nationale

Sustinere proprie

Directia generală logistică prin Directia suport tehnic

-

Sustinere proprie

Sustinere proprie

9

Serviciul Municipiului Bucuresti al Arhivelor Nationale, Serviciul Judetean Ilfov al Arhivelor Nationale, Serviciul Arhivele Nationale Istorice Centrale, Serviciul Logistic, Microfilmare de

Asigurare, Conservare si Restaurarea

Documentelor

Arhivele Nationale

Directia generală logistică prin Directia suport tehnic

-

Arhivele Nationale

Arhivele Nationale

10

Structurile teritoriale ale Arhivelor Nationale6

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

-

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

11

Birourile 1 si 2 audit intern Bucuresti

Directia generală logistică prin Directia administrativă

Directia generală logistică prin Directia suport tehnic

Directia generală logistică prin Directia suport tehnic

Directia generală logistică prin Directia administrativă

Directia administrare si achizitii pentru comunicatii si tehnologia informatiei

 


1 Pentru structurile teritoriale ale Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă, achizitia si dotarea cu aparatură specifică se realizează în mod centralizat prin grija Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă. La solicitarea structurilor sale teritoriale, Directia Generală de Informatii si Protectie Internă poate asigura si alte bunuri materiale.

2 Directia Generală de Informatii si Protectie Internă asigură echivalentul valoric al normelor de hrană si echipament pentru personalul structurilor teritoriale.

3 Pentru Serviciul Judetean Anticoruptie Tulcea atributiile logistice revin Inspectoratului de Jandarmi Judetean Tulcea. Pentru serviciile judetene anticoruptie din judetele Bihor, Constanta, Satu Mare, atributiile logistice revin inspectoratelor judetene ale politiei de frontieră din fiecare judet.

4 Pentru structurile teritoriale ale Directiei Generale Anticoruptie, achizitia si dotarea cu mijloace de transport, aparatură specifică, tehnică de calcul, copiatoare si faxuri se realizează în mod centralizat prin grija Directiei Generale Anticoruptie. La solicitarea structurilor sale teritoriale, Directia Generală Anticoruptie poate asigura si alte bunuri materiale. Bunurile utilizate în prezent de structurile teritoriale ale Directiei Generale Anticoruptie rămân în continuare în folosinta acestora.

5 Directia Generală Anticoruptie asigură echivalentul valoric al normelor de hrană si echipament pentru personalul structurilor teritoriale.

6 Asigurarea structurilor teritoriale ale Arhivelor Nationale cu tehnică de calcul, aparatură si materiale specifice (rafturi de arhivă, mijloace de protectie si păstrare a arhivei, aparatură de alarmare antifoc si antiefractie, imprimate) se realizează în mod centralizat, prin grija Arhivelor Nationale.

 

 


Nr. crt.

Denumirea structurii asigurate

Domeniul asigurat

Spatii

Mobilitate

Armament si munitie

Echipare si hrănire

Comunicatii si informatică

12

Structurile teritoriale ale Directiei generale audit intern7, cu exceptia birourilor 1 si 2 audit intern Bucuresti

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

13

Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date

Sustinere proprie

Directia generală logistică prin Directia suport tehnic

Sustinere proprie

Sustinere proprie

Sustinere proprie

14

Formatiunile teritoriale ale Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date

Directia Generală de Politie a Municipiului

Bucuresti

Inspectoratul de politie judetean

Directia Generală de Politie a Municipiului

Bucuresti

Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date

Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

15

Oficiul Român pentru Imigrări

Sustinere proprie

Directia generală logistică prin Directia suport tehnic

Sustinere proprie

Sustinere proprie

Sustinere proprie

16

Structurile teritoriale pentru străini din municipiul Bucuresti

Oficiul Român pentru Imigrări

Directia generală logistică prin Directia suport tehnic

Oficiul Român pentru Imigrări

Oficiul Român pentru Imigrări

Oficiul Român pentru Imigrări

17

Centrele regionale de azil si centrele pentru cazarea străinilor luati în custodie publică8

Sustinere proprie

Directia generală logistică prin Directia suport tehnic

Sustinere proprie

Sustinere proprie

Sustinere proprie

18

Structurile judetene pentru străini

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

19

Directia Generală de Pasapoarte

Sustinere proprie

Directia generală logistică prin Directia suport tehnic

Sustinere proprie

Sustinere proprie

Sustinere proprie

20

Serviciile publice comunitare de eliberare si evidentă a pasapoartelor

Institutia prefectului

Institutia prefectului

Directia Generală de Politie a Municipiului

Bucuresti

Institutia prefectului9

Institutia prefectului10

Inspectoratul de politie judetean


7 Pentru birourile teritoriale de audit intern Constanta si lasi atributiile logistice revin Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta, respectiv Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontieră lasi.

8 Centrul pentru cazarea străinilor luati în custodie publică Arad este asigurat de către Centrul regional de cazare si proceduri pentru solicitantii de azil Timisoara.

9 Serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple sunt asigurate din punctul de vedere al echipamentului si pe linia imprimatelor specifice de către Directia Generală de Pasapoarte.

10 Pentru sistemul e-pass, serviciile publice comunitare de eliberare si evidentă a pasapoartelor sunt asigurate de către Directia Generală de Pasapoarte.

 

 


Nr. crt.

Denumirea structurii asigurate

Domeniul asigurat

Spatii

Mobilitate

Armament si munitie

Echipare si hrănire

Comunicatii si informatică

21

Directia Regim Permise de Conducere si înmatriculare a Vehiculelor

Sustinere proprie

Directia generală logistică prin Directia suport tehnic

Sustinere proprie

Sustinere proprie

Sustinere proprie

22

Serviciile publice comunitare regim permise de

conducere si înmatriculare a vehiculelor

Institutia prefectului

Institutia prefectului

Directia Generală de Politie a Municipiului

Bucuresti

Institutia prefectului11

Institutia prefectului12

Inspectoratul de politie judetean

23

Atelierele de fabricare a plăcilor cu numere de înmatriculare

Institutiile/Structurile în imobilele cărora functionează

Directia generală logistică prin Directia suport tehnic

Directia Regim Permise de Conducere si

înmatriculare a Vehiculelor

Directia Regim Permise de Conducere si înmatriculare a Vehiculelor

Directia Regim Permise de Conducere si

înmatriculare a Vehiculelor

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

24

Spitalul de Urgentă “Prof. dr. Dimitrie Gerota” Bucuresti

Sustinere proprie

Directia generală logistică prin Directia suport tehnic

Directia generală logistică prin Directia suport tehnic

Sustinere proprie

Sustinere proprie

25

Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu “Dr. Nicolae Kretzulescu”

Sustinere proprie

Directia generală logistică prin Directia suport tehnic

Directia generală logistică prin Directia suport tehnic

Sustinere proprie

Sustinere proprie

26

Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu Ploiesti

Sustinere proprie

Sustinere proprie

Inspectoratul de politie judetean

Sustinere proprie

Inspectoratul de politie judetean

27

Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu Oradea

Spitalul Clinic de Urgentă “Avram Iancu” Oradea

Spitalul Clinic de Urgentă “Avram Iancu” Oradea

Inspectoratul de politie judetean

Sustinere proprie

Inspectoratul de politie judetean

28

Spitalul Clinic de Urgentă “Avram Iancu” Oradea

Sustinere proprie

Sustinere proprie

Inspectoratul de politie judetean

Sustinere proprie

Sustinere proprie

29

Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale

Institutiile/Structurile în imobilele cărora

functionează13

Sustinere proprie

Directia Generală de Politie a Municipiului

Bucuresti

Sustinere proprie

Sustinere proprie

30

Unitătile teritoriale ale Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale

Sustinere proprie

Sustinere proprie

Inspectoratul de politie judetean

Sustinere proprie

Sustinere proprie


11 Serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor sunt asigurate din punctul de vedere al echipamentului si pe linia tipizatelor speciale necesare emiterii autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor de către Directia Regim Permise de Conducere si înmatriculare a Vehiculelor.

12 Serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor sunt asigurate cu echipamente informatice aferente activitătii de înmatriculare a vehiculelor, de eliberare a permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare si de examinare în vederea obtinerii permisului de conducere de către Directia Regim Permise de Conducere si înmatriculare a Vehiculelor.

13 Activitătile de întretinere a spatiilor din sediul principal si cheltuielile aferente acestor activităti sunt asigurate de către Unitatea Teritorială 350 Popesti-Leordeni, judetul Ilfov.

 

 


Nr. crt.

Denumirea structurii asigurate

Domeniul asigurat

Spatii

Mobilitate

Armament si munitie

Echipare si hrănire

Comunicatii si informatică

31

Structurile teritoriale pentru probleme speciale ale Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale

Institutia prefectului

Institutia prefectului

-

Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale

Institutia prefectului

32

Centrul de Formare si Perfectionare a Politistilor “Nicolae Golescu” SIatina

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

33

Agentia Natională împotriva Traficului de Persoane

Sustinere proprie

Directia generală logistică prin Directia suport

tehnic

Directia generală logistică prin Directia suport tehnic

Sustinere proprie

Sustinere proprie

34

Centrele regionale ale Agentiei Nationale împotriva Traficului de Persoane

Institutiile/Structurile în imobilele cărora functionează

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean15

Agentia Natională împotriva Traficului de Persoane14

35

Agentia Natională Antidrog

Sustinere proprie

Directia generală logistică prin Directia suport tehnic

Directia generală logistică prin Directia suport

tehnic

Sustinere proprie

Sustinere proprie

36

Centrele regionale antidrog din municipiul Bucuresti

Agentia Natională Antidrog

Directia generală logistică prin Directia suport tehnic

Directia generală logistică prin Directia suport tehnic

Agentia Natională Antidrog

Agentia Natională Antidrog

37

Centrele regionale teritoriale si centrele de prevenire, evaluare si consiliere antidrog din judetele Călărasi, Ialomita, Ilfov, Giurgiu si Teleorman

Agentia Natională Antidrog

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

Agentia Natională Antidrog

Agentia Natională Antidrog

38

Grupările de jandarmi mobile

Inspectoratul de jandarmi judetean

Inspectoratul de jandarmi judetean

Inspectoratul de jandarmi judetean

Inspectoratul de jandarmi judetean

Inspectoratul de jandarmi judetean

39

Catedrele din teritoriu ale Scolii de Aplicatie pentru Ofiteri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române

Inspectoratul de jandarmi judetean

Inspectoratul de jandarmi judetean

Inspectoratul de jandarmi judetean

Inspectoratul de jandarmi judetean

Inspectoratul de jandarmi judetean

Scoala de Aplicatie pentru Ofiteri “Mihai

Viteazul” a Jandarmeriei Române16

40

Catedrele din teritoriu ale Centrului de Perfectionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Gheorgheni

Inspectoratul de jandarmi judetean

Inspectoratul de jandarmi judetean

Inspectoratul de jandarmi judetean

Inspectoratul de jandarmi judetean

Inspectoratul de jandarmi judetean

 

 

Centrului de Perfectionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Gheorgheni17

 


14 Agentia Natională împotriva Traficului de Persoane asigură echivalentul valoric al normelor de hrană si echipament pentru personalul centrelor regionale.

15 Asigurarea centrelor regionale cu tehnică de calcul, aparatură si materiale specifice se realizează de către Agentia Natională împotriva Traficului de Persoane.

16 Scoala de Aplicatie pentru Ofiteri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române asigură echivalentul valoric al normelor de hrană si echipament pentru personalul catedrelor din teritoriu.

17 Centrul de Perfectionarea Pregătirii Cadrelor Jandarmi Gheorgheni asigură echivalentul valoric al normelor de hrană si echipament pentru personalul catedrelor din teritoriu.

 

NOTE:

Politistii detasati la Directia Natională Anticoruptie din cadrul Parchetului General sunt asigurati din punctul de vedere al armamentului si munitiei de către Directia generală logistică prin Directia suport tehnic.

Asigurarea armamentului si munitiei pentru politistii detasati la birourile teritoriale ale Directiei Nationale Anticoruptie din cadrul Parchetului General se realizează de către Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti, respectiv inspectoratele de politie judetene.

Pentru centrele medicale judetene si serviciile medicale de armă asigurarea logistică revine structurilor pe lângă care functionează.

Unitătile teritoriale fără personalitate juridică din structura organizatorică a Inspectoratului General al Politiei Române sunt asigurate logistic de către inspectoratele judetene de politie.

Pentru Baza de Depozitare a Rezervelor Proprii ale Ministerului Administratiei si Internelor Găesti atributiile logistice pe linie de spatii revin Inspectoratului de Jandarmi Judetean Dâmbovita.

Până la operationalizare, pe linie de mobilitate terestră, cu exceptia mijloacelor de aerodrom si autocisternelor de alimentare cu carburanti de aviatie, unitătile speciale de aviatie teritoriale sunt asigurate astfel: Unitatea Specială de Aviatie Cluj-Napoca de către Inspectoratul de Politie Judetean Cluj, iar unitătile speciale de aviatie lasi si Tulcea, de către inspectoratele judetene ale politiei de frontieră lasi, respectiv Tulcea.

Pentru Societatea Comercială “Comicex” - S.A. atributiile logistice pe linie de spatii si armament revin Directiei generale logistice, prin Directia administrativă si Directia suport tehnic.

Asigurarea logistică privind întretinerea, functionarea si exploatarea bunurilor din patrimoniul Clubului Sportiv “Dinamo” Bucuresti, inclusiv cele care privesc calendarul sportiv, precum si evidenta tehnic-operativă a acestor bunuri se efectuează de Directia generală logistică, prin Directia administrativă si Directia suport tehnic.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea Societătii Comerciale “Riana Broker de Asigurare” - S.R.L.  cu retragerea autorizatiei

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul procesului-verbal al sedintei din data de 30 august 2011, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea Comercială “Riana Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, Aleea Baraj Bicaz nr. 9, bl. M31, sc. C, et. 4, ap. 451, sectorul 3, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J40/5538/24.03.2005, CUI 17400494, RBK-286/18.05.2005, reprezentată de domnul Stefan Gojgarea, în calitate de conducător executiv,

a constatat următoarele:

1. Societatea Comercială “Riana Broker de Asigurare” - S.R.L. nu îsi desfăsoară activitatea la sediul social, sediu la care nu este prezent în permanentă un angajat al brokerului, în cadrul programului zilnic de lucru.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 2 lit. e) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010.

Fapta constituie contraventie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.


2. Societatea Comercială “Riana Broker de Asigurare” - S.R.L. nu a transmis Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor copii ale tuturor documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare, care fac dovada valabilitătii contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, în termen de 10 zile de la data achitării acestora.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 13 alin. (8) din Normele privind autorizarea brokerilorde asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010.

Fapta constituie contraventie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării dreptului asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se sanctionează cu retragerea autorizatiei Societatea Comercială “Riana Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, Aleea Baraj Bicaz nr. 9, bl. M31, sc. C, et. 4, ap. 451, sectorul 3, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J40/5538/24.03.2005, CUI 17400494, RBK 286/18.05.2005, reprezentată de domnul Stefan Gojgarea, în calitate de conducător executiv.

Art. 2. - După data retragerii autorizatiei, brokerului de asigurare i se interzic desfăsurarea activitătilor de negociere si încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistentă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum si desfăsurarea oricăror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Societatea Comercială “Riana Broker de Asigurare” - S.R.L. are obligatia să îsi notifice clientii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contracte, anterior comunicării prezentei decizii.

Art. 4. - (1) împotriva prezentei decizii Societatea Comercială “Riana Broker de Asigurare” - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 27 septembrie 2011.

Nr. 671.