MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 704/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 704         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 5 octombrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

48. - Hotărâre privind bugetul Senatului pe anul 2012

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

81. - Ordonantă de urgentă privind trecerea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, precum si pentru modificarea unor acte normative

 

910. - Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea regulamentelor (UE) nr. 1.015/2010 si nr. 1.016/2010 ale Comisiei, prin care se implementează Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic

 

954. - Hotărâre pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 187/2000 privind imitatiile de produse alimentare care prezintă riscul de a pune în pericol sănătatea sau securitatea consumatorilor

 

956. - Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 104/2008 privind prevenirea si combaterea producerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc

 

960. - Hotărâre privind trecerea unei constructii, aflată în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Galati, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

112. - Decizie privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Ion Anghel din functia publică de secretar general în cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale în functia publică, temporar vacantă, de secretar general în cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

209. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare


 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

HOTĂRÂRE

privind bugetul Senatului pe anul 2012

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) si ale art. 67 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 36 lit. I) si ale art. 204 alin. (1) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Bugetul Senatului pe anul 2012, finantat din resurse de la bugetul de stat, se stabileste la suma de 107.534 mii lei, din care:

a) Cheltuieli curente 94.976 mii lei din care:

- cheltuieli de personal 69.611 mii lei

- bunuri si servicii 22.120 mii lei

- transferuri între unităti ale administratiei publice 1.450 mii lei

- alte transferuri 1.076 mii lei

- asistentă socială 719 mii lei

b) Cheltuieli de capital 12.558 mii lei

(2) Detalierea bugetului pe anul 2012, pe structura clasificatiei bugetului de stat, se prezintă în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Bugetul de venituri si cheltuieli pentru activităti finantate integral din venituri proprii desfăsurate pe lângă Senat cuprinde, la venituri, suma de 150 mii lei, iar la cheltuieli, suma de 170 mii lei.

(2) Veniturile realizate de Senat vor fi retinute integral de către acesta pentru acoperirea unor cheltuieli curente si de capital aferente activitătilor finantate din venituri proprii, organizate cu aprobarea Biroului permanent. Eventualele disponibilităti înregistrate la sfârsitul anului se vor reporta în anul următor, pentru a fi cheltuite cu aceleasi destinatii. Biroul permanent al Senatului poate aproba utilizarea încasărilor si pentru alte destinatii, în conditiile legii.

(3) Numărul de personal salarizat din venituri proprii se aprobă de Biroul permanent al Senatului, în functie de necesităti si de veniturile realizate.

(4) Cheltuielile prevăzute în bugetul activitătilor finantate din venituri proprii pot fi depăsite numai în cazul obtinerii unor venituri suplimentare.

(5) Detalierea bugetului de venituri si cheltuieli pentru activităti finantate integral din venituri proprii ale Senatului pe anul 2012, pe structura clasificatiei bugetului de stat, se prezintă în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Bugetul Senatului, adoptat prin prezenta hotărâre, va fi transmis Ministerului Finantelor Publice, în vederea includerii lui în proiectul bugetului de stat pe anul 2012.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 3 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 3 octombrie 2011.

Nr. 48.

 

 


ANEXA Nr. 1

 

BUGETUL PE ANUL 2012

 

 

 

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET2012

CHELTUIELI - TOTAL GENERAL

50.01

107.534

CHELTUIELI CURENTE

01

94.976

I. AUTORITĂTI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

51.01

106.815

1.CHELTUIELI CURENTE

01

94.257

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

69.611

Cheltuieli salariale în bani, din care:

10.01

58.709

- Fond salarii

10.01.01. .12.30

39.532

- Indemnizatii de delegare

10.01.13

19.177

Cheltuieli salariale în natură

10.02

30

- Locuintă de serviciu folosită de salariat

10.02.04

30

Contributii

10.03

10.872

- Contributii de asigurări sociale de stat

10.03.01

8.223

- Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

198

- Contributii de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

2.056

- Contributii de asigurări pentru accidente

 

 

de muncă si boli profesionale

10.03.04

59

- Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

336

B. BUNURI SI SERVICII

20

22,120

Bunuri si servicii

20.01

7.549

- Furnituri de birou

20.01.01

103

- Materiale pentru curătenie

20.01.02

93

- încălzit, iluminat si fortă motrică

20.01.03

2.781

- Apă, canal si salubritate

20.01,04

310

- Carburanti si lubrifianti

20.01.05

2.320

- Piese de schimb

20.01,06

124

- Transport

20.01.07

6

- Postă, telecorn, radio, televiziune, internet

20,01,08

721

- Materiale si prestări servicii cu caracter functional

20,01,09

721

- Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20,01.30

370

Reparatii curente

20.02

546


Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

21

- Alte obiecte de inventar

20.05.30

21

Deplasări, detasări, transferări

20.06

12.462

- Deplasări interne, detasări,transferări

20.06.01

10.556

- Deplasări în străinătate

20.06.02

1.906

Cărti, publicatii si materiale documentare

20.11

168

Consultantă si expertiză

20.12

2

Pregătire profesională

20.13

7

Protectia muncii

20.14

93

Alte cheltuieli

20.30

1.272

- Protocol si reprezentare

20.30.02

628

- Prime de asigurare non-viată

20.30.03

309

- Fondul Presedintelui

20.30.07

200

- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

135

C. TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂTI ALE

 

 

ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

1.450

Transferuri curente

51.01

1.450

- Transferuri către institutii publice

51.01.01

1.450

D. ALTE TRANSFERURI

55

1.076

Transferuri curente în străinătate

55.02

1.076

- Contributii si cotizatii la organisme internationale

55.02.01

1.076

2.CHELTUIELI DE CAPITAL

70

12.558

ACTIVE NE FINANCIARE

71

12.558

Active fixe

71.01

12.558

- Constructii

71.01.01

3.508

- Masini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

8.500

- Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

71.01.03

20

- Alte active fixe

71.01.30

500

Reparatii capitale aferente activelor fixe

71.03

30

II. ASIGURĂRI SI ASISTENTĂ SOCIALĂ

68.01

719

CHELTUIELI CURENTE

01

719

ASISTENTĂ SOCIALĂ

57

719

Ajutoare sociale

57.02

719

Cod capitol

Denumire capitol

Număr maxim de personal ce se finantează în anul 2012

51.01

AUTORITĂTI PUBLICE din care: SENATORI

832

137


ANEXA Nr. 2

 

BUGETUL PE ANUL 2012

(sumele alocate pentru activităti finantate integral din venituri proprii)

 

 

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET 2012

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

0001.10

150

I. VENITURI CURENTE

0002

150

C.VENITURI NEFISCALE

2900

150

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

3300.10

150

VENITURI DIN PRESTĂRII DE SERVICII

 

 

SI ALTE ACTIVITĂTI

3310

150

- Venituri din prestări servicii

3310.08

150

VENITURI PROPRII TOTAL CHELTUIELI

5010

170

1) CHELTUIELI CURENTE

5010.01

167

A. Cheltuieli de personal

10

70

Cheltuieli salariale în bani, din care:

10.01

60

-salarii de bază

10.01.01

23

- sporuri pentru conditii de muncă

10.01.05

2

- indemnizatii plătite unor persoane din afara unitătii

10.01.12

35

- indemnizatii de delegare

10.01.13

 

- alte drepturi salariale în bani

10.01.30

 

Cheltuieli salariale în natură

10.02

 

- Locuinta de serviciu folosită de salariat

10.02.04

 

- Contributii

10.03

10

- Contributii de asigurări sociale de stat

10.03.01

5

- Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

1

- Contributii de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

2

- Contributii de asigurări pentru accidente de muncă si

 

 

boli profesionale

10.03.04

1

- Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

1

B. BUNURI SI SERVICII

20

97

Bunuri si servicii

20.01

65

- Furnituri de birou

20.01.01

9

- Materiale pentru curătenie

20.01.02

8

- încălzit, iluminat si fortă motrică

20.01.03

24

- Apă, canal si salubritate

20.01.04

12


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET 2012

- Carburanti si lubrifianti

20.01.05

 

- Piese de schimb

20.01.06

 

- Transport

20.01.07

 

- Postă, telecom,radio,televiziune,internet

20.01.08

 

- Materiale si prestări servicii cu caracter functional

20.01.09

6

- Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

6

Reparatii curente

20.02

2

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

1

- Alte obiecte de inventar

20.05.30

1

Deplasări, detasări, transferări

20.06

 

- Deplasări interne, detasări,transferări

20.06.01

 

- Deplasări în străinătate

20.06.02

 

Cărti, publicatii si materiale documentare

20.11

5

Consultantă si expertiză

20.12

4

Pregătire profesională

20.13

2

Protectia muncii

20.14

 

Alte cheltuieli

20.30

18

- Reclamă si publicitate

20.30.01

12

- Protocol si reprezentare

20.30.02

4

- Prime de asigurare non-viată

20.30.03

 

- Fondul Presedintelui

20.30.07

 

- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

2

2) CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3

C. ACTIVE NEFINANCIARE

71

3

Active fixe

71.01

3

-Constructii

71.01.01

 

- Masini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

 

- Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

71.01.03

2

- Alte active fixe

71.01.30

1

Reparatii capitale aferente activelor fixe

71.03

 

 

Notă:

Deficitul se acoperă din disponibilitătile înregistrate la finele anului precedent.


 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind trecerea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, precum si pentru modificarea unor acte normative

 

Având în vedere că prin Legea nr. 14/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 decembrie 2007, cu modificările ulterioare, statul român si-a asumat responsabilitatea realizării cadastrului general în scopul înscrierii din oficiu în cartea funciară a proprietătilor imobiliare,

întrucât prin intrarea în vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 190/2010, Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară asigură presedintia Consiliului Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale în România (Consiliul INIS), componenta prin care România contribuie la implementarea Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informatii spatiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE) (Directiva INSPIRE), prin dezvoltarea unui geoportal national care trebuie să asigure prestarea serviciilor prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 4/2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 190/2010, prin crearea si actualizarea evidentei parcelelor de terenuri la nivel national,

având în vedere directiile de actiune care revin Guvernului prin Programul de guvernare 2009-2012, referitoare la introducerea cadastrului unitar pe cheltuiala statului, intabularea tuturor suprafetelor agricole si forestiere, sprijinirea autoritătilor executive ale administratiei publice locale pentru întocmirea registrelor parcelare ale terenurilor, realizarea infrastructurii de date spatiale în vederea asigurării suportului informational necesar adoptării unor decizii fundamentate cu privire la limitele unitătilor administrativ-teritoriale, clarificarea regimului proprietătii prin finalizarea cât mai rapidă a procesului de retrocedare a proprietătilor, înscrierea corectă a proprietătii în cartea funciară, sub aspect tehnic si juridic, în baza realitătii din teren, clarificarea legislatiei în domeniile cadastrului si cărtii funciare,

având în vedere interconditionarea activitătilor Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului cu cele ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru realizarea obiectivelor comune privind politicile sectoriale pentru planificarea dezvoltării regionale si înregistrarea sistematică în cadastru si cartea funciară, precum si necesitatea de corelare a politicilor de dezvoltare teritorială cu cele de administrare a terenurilor, acestea contribuind la dezvoltarea economică si socială, conservarea mediului si cresterea calitătii vietii, prin implementare de politici armonizate ce privesc dezvoltarea terenului si furnizarea de servicii complexe mediului de afaceri si cetătenilor,

neadoptarea în regim de urgentă a prezentei ordonante de urgentă ar conduce la blocarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii în lipsa unor înscrieri corecte, sub aspect tehnic si juridic, ale proprietătilor în cărtile funciare,

întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public si constituie situatii urgente si extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agentia Natională, institutie publică cu personalitate juridică, trece din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului.

Art. 2. - (1) Personalul si patrimoniul Agentiei Nationale se preiau integral, iar Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului se substituie în toate drepturile si obligatiile Ministerului Administratiei si Internelor privind activitatea Agentiei Nationale.

(2) Personalul Agentiei Nationale si al institutiilor sale subordonate beneficiază în continuare de salariile si de drepturile avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3) în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului preia de la Ministerul Administratiei si Internelor, pe baza protocolului de predare-preluare, structura de personal, prevederile bugetare pe anul 2011, executia bugetară până la momentul predării-preluării si patrimoniul stabilit pe baza situatiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului si bugetului Ministerului Administratiei si Internelor.

(2) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1) în bugetul de stat si în bugetele ordonatorilor principali de credite, finantarea Agentiei Nationale va fi asigurată din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.

(3) Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului introduc modificările corespunzătoare în numărul maxim de posturi finantate pe anul 2011.

Art. 4. - Imobilele aflate în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor pentru Agentia Natională trec în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului pentru Agentia Natională.

Art. 5. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului si Ministerul Administratiei si Internelor vor supune spre aprobare Guvernului proiectele de hotărâri pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, cu modificările si completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică si efectivele Ministerului Administratiei si Internelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si a Hotărârii Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotărâre privind nominalizarea si transmiterea imobilelor aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor pentru Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului pentru Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară.

Art. 7. - Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agentia Natională, se organizează ca institutie publică cu personalitate juridică, unica autoritate în domeniu, aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului.”

2. La articolul 8, alineatul (3) va avea următorul cuprins: “(3) Tarifele si încasările prevăzute la alin. (2) lit. a) si b) nu sunt purtătoare de TVA, în conformitate cu prevederile art. 127 alin. (4)-(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.”

3. La articolul 8, alineatul (4) se abrogă.

4. În cuprinsul legii, sintagma “Ministerul Administratiei si Internelor” se înlocuieste cu sintagma “Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului”, iar sintagma “ordin al ministrului administratiei si internelor” se înlocuieste cu sintagma “ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului”, cu exceptia prevederilor cuprinse la art. 7 si art. 64 alin. (2) lit. b) sic).

Art. 8. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (2), litera i) se abrogă.

2. La articolul 3 alineatul (1) litera a), punctul 22 va avea următorul cuprins:

“22. asigură, prin structurile de specialitate din subordine, aplicarea strategiei si a programului de guvernare în domeniul managementului functiei publice si al functionarilor publici, formarea si perfectionarea pregătirii profesionale specializate în administratia publică, activitatea de evidentă a persoanelor, precum si activitatea de prevenire si gestionare a situatiilor de urgentă civilă.”

3. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) în domeniul administratiei publice, institutiile publice si organele de specialitate ale administratiei publice centrale din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor sunt: Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice, Agentia Natională a Functionarilor Publici, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă, Directia Generală de Pasapoarte, Directia Regim Permise de Conducere si înmatriculare a Vehiculelor si Arhivele Nationale.”

Art. 9. - Ordonanta Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 190/2010, se modifică după cum urmează:

1. În cuprinsul ordonantei, sintagma “Ministerul Administratiei si Internelor, prin Agentia de Cadastru si Publicitate Imobiliară” se înlocuieste cu sintagma “Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, prin Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară”.

2. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului transmite Comisiei Europene actele normative nationale adoptate pentru conformarea cu prevederile Directivei INSPIRE.”

Art. 10. - Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 28 septembrie 2011.

Nr. 81.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea regulamentelor (UE) nr. 1.015/2010 si nr. 1.016/2010 ale Comisiei, prin care se implementează Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic

 

În scopul asigurării aplicării în România a prevederilor:

a) Regulamentului (UE) nr. 1.015/2010 al Comisiei din 10 noiembrie 2010 de implementare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European si a Consiliului cu privire la cerintele de proiectare ecologică aplicabile masinilor de spălat rufe de uz casnic;

b) Regulamentului (UE) nr. 1.016/2010 al Comisiei din 10 noiembrie 2010 de implementare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European si a Consiliului cu privire la cerintele de proiectare ecologică aplicabile masinilor de spălat vase de uz casnic,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileste cadrul legal si institutional necesar aplicării directe a prevederilor:

a) Regulamentului (UE) nr. 1.015/2010 al Comisiei din 10 noiembrie 2010 de implementare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European si a Consiliului cu privire la cerintele de proiectare ecologică aplicabile masinilor de spălat rufe de uz casnic, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 293 din 11 noiembrie 2010;

b) Regulamentului (UE) nr. 1.016/2010 al Comisiei din 10 noiembrie 2010 de implementare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European si a Consiliului cu privire la cerintele de proiectare ecologică aplicabile masinilor de spălat vase de uz casnic, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 293 din 11 noiembrie 2010.

Art. 2. - Se desemnează Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri ca autoritate natională competentă pentru coordonarea aplicării dispozitiilor regulamentelor Comisiei prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Se desemnează Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, denumită în continuare ANPC, ca autoritate natională competentă pentru supravegherea pietei, pentru categoriile de produse care fac obiectul prevederilor regulamentelor Comisiei prevăzute la art. 1.

Art. 4. - Supravegherea pietei acoperă întregul teritoriu al României.

Art. 5. - (1) Pentru exercitarea activitătii de supraveghere a pietei, bugetul de stat asigură finantarea pentru dezvoltarea structurilor de specialitate si infrastructura necesară supravegherii pietei.

(2) Resursele financiare necesare pentru exercitarea activitătii de supraveghere a pietei se suportă de către ANPC, în limita fondurilor alocate anual de la bugetul de stat cu această destinatie, prin bugetul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

(3) Autoritatea natională competentă pentru supravegherea pietei prevăzută la art. 3 stabileste varianta cea mai potrivită în ceea ce priveste aplicarea procedurii de verificare specifice fiecăruia dintre regulamentele Comisiei prevăzute la art. 1, în functie de bugetul aprobat si de numărul de produse identificate pe piată.

Art. 6. - Informatiile care trebuie furnizate de producători în scopul evaluării conformitătii si/sau al informării consumatorilor, prevăzute la pct. 1 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.015/2010 si la pct. 1 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.016/2010, trebuie să fie disponibile în limba română.

Art. 7. - (1) Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei si retragerea de pe piată sau interzicerea introducerii pe piată a produselor neconforme săvârsirea de către persoanele juridice a următoarelor fapte:

a) nerespectarea prevederilor art. 4, ale pct. 2 din anexa I, precum si ale anexei II din Regulamentul (UE) nr. 1.015/2010;

b) nerespectarea prevederilor art. 4, ale pct. 2 din anexa I, precum si ale anexei II din Regulamentul (UE) nr. 1.016/2010.

(2) Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei si suspendarea comercializării produselor neconforme săvârsirea de către persoanele juridice a următoarelor fapte:

a) nerespectarea prevederilor pct. 1 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.015/2010;

b) nerespectarea prevederilor pct. 1 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.016/2010;

c) nerespectarea prevederilor art. 6.

Art. 8. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 7 se fac de către reprezentantii împuterniciti ai ANPC.

Art. 9. - (1) Contraventiilor prevăzute la art. 7 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 7, agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.


Art. 10. - Prevederile art. 7 referitoare la contraventiile si sanctiunile pentru nerespectarea dispozitiilor comunitare din regulamentele Comisiei prevăzute la art. 1, care se aplică de la o dată ulterioară datei intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se implementează de la data la care aceste dispozitii devin aplicabile.

Art. 11. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia

Consumatorilor,

Constantin Cerbulescu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 14 septembrie 2011.

Nr. 910.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 187/2000 privind imitatiile de produse alimentare care prezintă riscul de a pune în pericol sănătatea sau securitatea consumatorilor

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 187/2000 privind imitatiile de produse alimentare care prezintă riscul de a pune în pericol sănătatea sau securitatea consumatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 9 septembrie 2008, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Nerespectarea prevederilor art. 1 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului

si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Consumatorilor,

Constantin Cerbulescu

 

Bucuresti, 28 septembrie 2011.

Nr. 954.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 104/2008 privind prevenirea si combaterea producerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 27 din Legea nr. 104/2008 privind prevenirea si combaterea producerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 104/2008 privind prevenirea si combaterea producerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc, republicată, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Presedintele Agentiei Nationale

Anti-Doping,

Graziela Elena Vâjială

Ministrul sănătătii,

Ritli Ladislau

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 28 septembrie 2011.

Nr. 956.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 104/2008 privind prevenirea si combaterea producerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice stabilesc dispozitii în aplicarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea si combaterea producerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc, republicată.

Art. 2. - Autorizarea activitătilor desfăsurate în sălile de culturism si/sau de fitness, efectuate de persoane juridice, întreprinderi individuale si întreprinderi familiale, se face de către Agentia Natională Anti-Doping.

Art. 3. - (1) Autorizarea este procedura de abilitare a persoanelor juridice, întreprinderilor individuale si întreprinderilor familiale pentru a desfăsura activităti în sălile de culturism si/sau de fitness, care se materializează prin eliberarea de către Agentia Natională Anti-Doping a certificatului de functionare din punctul de vedere al reglementărilor antidoping, denumit în continuare certificat, act administrativ individual.

(2) Prin titular al certificatului se întelege persoana juridică, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială pentru care a fost eliberat certificatul.

(3) Modelul certificatului se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping.

Art. 4. - (1) Persoana juridică, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială care solicită autorizarea activitătilor desfăsurate în sălile de culturism ori de fitness trebuie să facă dovada detinerii de către unul dintre angajatii acesteia a atestatului de absolvire a cursului de instruire antidoping, prevăzut la art. 9 alin. (6) din Legea nr. 104/2008, republicată.

(2) Cursul de instruire antidoping prevăzut la alin. (1) vizează cunoasterea legislatiei nationale si internationale care reglementează activitatea antidoping, cunoasterea substantelor dopante cu grad mare de risc, precum si cunoasterea efectelor secundare ale utilizării substantelor dopante cu grad mare de risc.

 

CAPITOLUL II

Autorizarea activitătilor desfăsurate în sălile de culturism si/sau de fitness

 

Art. 5. - (1) Activitatea în sălile de culturism si/sau de fitness se desfăsoară pe baza certificatului eliberat de către Agentia Natională Anti-Doping.

(2) Certificatul eliberat de Agentia Natională Anti-Doping este valabil pe o perioadă de 3 ani.


(3) Prelungirea perioadei de valabilitate a certificatului emis de Agentia Natională Anti-Doping se realizează prin depunerea unei cereri de către solicitant în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 9.

(4) O copie a certificatului se va afisa la sala de culturism si/sau fitness, într-un loc accesibil si vizibil publicului.

Art. 6. - Pentru eliberarea certificatului, persoanele juridice, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale ce desfăsoară activităti sportive de culturism ori de fitness depun la Agentia Natională Anti-Doping o cerere prin care solicită autorizarea.

Art. 7. - (1) Pentru eliberarea certificatului, persoanele juridice, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale solicitante vor achita o taxă de autorizare.

(2) Nivelul taxei de autorizare se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping, în conditiile legii.

Art. 8. - (1) Cererile de autorizare se depun si se înregistrează la sediul Agentiei Nationale Anti-Doping.

(2) Modelul formularului-tip al cererii de autorizare, precum si modul de înregistrare al acesteia se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping.

(3) Formularului-tip al cererii de autorizare se eliberează solicitantului atât pe suport hârtie, cât si în format electronic.

Art. 9. - La cererea de autorizare adresată Agentiei Nationale Anti-Doping persoana juridică, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială trebuie să anexeze:

a) copia certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului unic de înregistrare sau a altui document echivalent stabilit prin actele normative în vigoare;

b) certificatul de cazier judiciar al administratorilor sau reprezentantilor;

c) declaratia pe propria răspundere a persoanei autorizate de către persoana juridică, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială să semneze cererea, prin care se atestă că datele prevăzute în aceasta si în documentele anexate corespund realitătii si că are cunostintă că falsul în declaratii se pedepseste potrivit legii penale;

d) copia certificată pentru conformitate cu originalul a statutului de functionare si, după caz, a actelor modificatoare ale acestuia, din care să rezulte că desfăsoară activităti sportive de culturism si/sau de fitness;

e) dovada achitării taxei de autorizare;

f) lista actualizată cu suplimentele alimentare distribuite în sală, care va cuprinde următoarele specificatii:

1. denumirea comercială a produsului;

2. denumirea societătii producătoare si/sau distribuitoare;

3. lista ingredientelor;

4. copia certificatului de notificare emis de institutia competentă;

g) copia atestatului de absolvire a cursului de instruire organizat de către Agentia Natională Anti-Doping.

Art. 10. - (1) Autorizarea functionării sălilor de culturism si fitness din punctul de vedere al reglementărilor antidoping se realizează prin emiterea certificatului.

(2) Respingerea cererii de autorizare trebuie să fie motivată si se dispune prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping, care se comunică solicitantului.

(3) Ordinul prevăzut la alin. (2) poate fi atacat în fata instantei de contencios administrativ, în conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 11. - În situatia în care intervin modificări ale elementelor de identificare a persoanei juridice, întreprinderii individuale sau întreprinderii familiale autorizate, aceasta este obligată, sub sanctiunea suspendării certificatului, să le notifice în scris Agentiei Nationale Anti-Doping, în termen de 15 zile de la data producerii lor.

Art. 12. - Eliberarea unui nou certificat în caz de pierdere sau distrugere ori în caz de furt se face la cererea scrisă a titularului acestuia, adresată Agentiei Nationale Anti-Doping.

Art. 13. - Persoanele juridice, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale cărora Ie-a fost retras certificatul pot solicita autorizarea activitătilor de culturism si/sau fitness, cu conditia îndeplinirii procedurilor de autorizare prevăzute de prezentele norme metodologice, inclusiv achitarea taxei de autorizare corespunzătoare.

 

CAPITOLUL III

Suspendarea si retragerea certificatului

 

Art. 14. - Agentia Natională Anti-Doping dispune suspendarea certificatului sau, după caz, retragerea acestuia în cazul în care constată încălcarea dispozitiilor Legii nr. 104/2008, republicată, si ale prezentelor norme metodologice.

Art. 15. - (1) Suspendarea certificatului are ca efect sistarea temporară a desfăsurării activitătii de către titularul său, pe perioada dispusă prin ordinul de suspendare.

(2) Reluarea activitătii după suspendarea certificatului se face numai la cererea scrisă a titularului acestuia si numai după ce personalul abilitat al Agentiei Nationale Anti-Doping constată că au fost înlăturate cauzele care au condus la suspendarea acestuia.

(3) La expirarea perioadei de suspendare, persoanele juridice, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale solicită în termen de 10 zile lucrătoare, în scris, Agentiei Nationale Anti-Doping verificarea, prin personalul abilitat, a remedierii deficientelor care au determinat suspendarea.

(4) Dacă persoanele juridice, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale nu solicită constatarea remedierii acestor deficiente si reluarea activitătii, în termenul prevăzut la alin. (3), Agentia Natională Anti-Doping va dispune retragerea certificatului.

Art. 16. - Suspendarea certificatului se dispune în următoarele situatii:

a) în cazul prevăzut la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 104/2008, republicată;

b)în lipsa notificării Agentiei Nationale Anti-Doping cu privire la schimbările intervenite în datele de identificare a titularului certificatului;

c) în cazul prevăzut la art. 15 alin. (2) din Legea nr. 104/2008, republicată.

Art. 17. - Retragerea certificatului se dispune în următoarele situatii:

a) în cazul prevăzut la art. 16 alin. (3) din Legea nr. 104/2008, republicată;

b) în cazul în care persoana autorizată nu mai îndeplineste una sau mai multe dintre conditiile necesare în vederea autorizării;

c) de drept, în cazul comercializării si detinerii substantelor cu grad mare de risc;

d) în cazul în care nu se mai respectă dispozitiile art. 4 alin. (1);

e) în cazul comercializării de suplimente alimentare care contin substante dopante cu grad mare de risc în sălile de culturism si fitness;

f) în cazul comercializării de suplimente alimentare care sunt contaminate cu substante dopante cu grad mare de risc, conform rezultatelor analizelor de laborator, în sălile de culturism si fitness;

g) în cazurile în care Agentia Natională Anti-Doping constată că documentele prevăzute la art. 9 lit. d) si g) nu sunt conforme cu realitatea sau contravin unor dispozitii legale în vigoare;

h) în cazul condamnării definitive pentru o infractiune care a avut loc în sălile de culturism si fitness, în legătură cu substantele dopante cu grad mare de risc a unui angajat al persoanei juridice, al întreprinderii individuale autorizate sau a unui membru al întreprinderii familiale autorizate.

Art. 18. - (1) Suspendarea sau retragerea certificatului se dispune prin ordin de către presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping, la propunerea organelor cu atributii de control în materie, în baza constatărilor acestora.


(2) Ordinul de suspendare sau de retragere prevăzut la alin. (1) se comunică titularului si poate fi atacat în conditiile Legii nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Ordinul de suspendare ori, după caz, de retragere a certificatului produce efecte de la data comunicării.

(4) Perioada de suspendare a certificatului se calculează de la data comunicării ordinului de suspendare prevăzut la alin. (1).

Art. 19.- Agentia Natională Anti-Doping publică în Monitorul Oficial al României, Partea a lII-a, denumirea sau numele titularului certificatului, adresa acestuia, data emiterii certificatului, precum si ordinele de suspendare si pe cele de retragere a certificatelor.

 

CAPITOLUL IV

Supravegherea respectării regimului juridic al substantelor dopante cu grad mare de risc

 

Art. 20. - (1) Supravegherea respectării regimului juridic al substantelor dopante cu grad mare de risc de către Agentia Natională Anti-Doping se exercită prin verificarea documentelor si prin controale.

(2) Controalele se efectuează de către personalul anume împuternicit din cadrul Agentiei Nationale Anti-Doping, în baza unui plan anual de control.

(3) Personalul împuternicit din cadrul Agentiei Nationale Anti-Doping are drept de acces în sălile de culturism si/sau de fitness, pe baza legitimatiei de serviciu si în baza ordinului de control emis de presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping.

Art. 21. - (1) Agentia Nationala Anti-Doping are dreptul să efectueze teste doping în rândul practicantilor de culturism si de fitness, cu scopul stabilirii gradului de utilizare a substantelor dopante cu grad mare de risc în sportul recreativ. Testarea doping se efectuează numai cu acordul expres, în scris, al practicantului de culturism sau de fitness si cu respectarea principiului confidentialitătii datelor personaleale acestuia.

(2) Cu ocazia controlului, personalul împuternicit din cadrul Agentiei Nationale Anti-Doping urmăreste:

a) existenta si valabilitatea certificatului emis de către Agentia Natională Anti-Doping;

b) concordanta dintre soldul scriptic si soldul faptic al produselor comercializate în cadrul sălilor de culturism sau de fitness;

c) sortimentele de suplimente alimentare care sunt vândute practicantilor de culturism si fitness sau ce substante sunt utilizate de către acestia;

d) existenta notificării emise de autoritătile competente pentru suplimentele alimentare puse în vânzare;

e) respectarea prevederilor art. 3 si 4 din Ordonanta Guvernului nr. 59/2006 privind utilizarea suplimentelor nutritive de către sportivi, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 511/2006.

(3) Procedura de control se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping.

 

CAPITOLUL V

Preluarea, păstrarea, depozitarea si distrugerea substantelor dopante cu grad mare de risc

 

Art. 22. - (1) Substantele si bunurile ridicate de către organul constatator în vederea confiscării vor fi predate în termen de 30 de zile, pe bază de proces-verbal, responsabilului desemnat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping.

(2) în termen de 24 de ore de la primire, substantele si bunurile confiscate vor fi depuse la Camera pentru produse cu substante interzise (CPSI) a Agentiei Nationale Anti-Doping.

(3) Organul constatator al contraventiilor prevăzute la art. 13-17 din Legea nr. 104/2008, republicată, potrivit art. 18 din acelasi act normativ, care procedează la ridicarea în vederea confiscării a substantelor dopante cu grad mare de risc, va lua măsurile necesare pentru păstrarea acestora în conditii optime, de securitate si de conservare, până la predarea lor în vederea depozitării în CPSI.

Art. 23. - Conditiile tehnice ale CPSI, modul de acces la CPSI si procedura de păstrare si depozitare a substantelor confiscate se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping.

Art. 24. - Gestiunea procedurii de distrugere a substantelor dopante cu grad mare de risc se realizează de către Agentia Natională Anti-Doping prin Directia de combatere a traficului ilicit de substante interzise.

Art. 25. - (1) Distrugerea substantelor dopante cu grad mare de risc se efectuează periodic, prin incinerare sau prin alte mijloace adecvate, de către o societate comercială autorizată, în prezenta unei comisii formate din reprezentantii Consiliului de prevenire si combatere a traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc, denumit în continuare Consiliul, prevăzut la art. 4 din Legea nr. 104/2008, republicată.

(2) Comisia este formată din 3 membri, dintre care un presedinte desemnat de presedintele Consiliului si 2 membri desemnati prin votul majoritătii simple a Consiliului.

Art. 26. - (1) Comisia pentru distrugerea substantelor dopante cu grad mare de risc are următoarele atributii:

a) verifică mentiunile cuprinse în procesul-verbal de predare-primire a substantelor dopante cu grad mare de risc confiscate, încheiat între autoritatea publică din care face parte agentul constatator care a dispus confiscarea si Agentia Natională Anti-Doping;

b) verifică mentiunile cuprinse în procesul-verbal de predare-primire a substantelor dopante cu grad mare de risc confiscate, încheiat între Agentia Natională Anti-Doping si societatea autorizată să efectueze incinerarea acestora;

c) consemnează într-un proces-verbal distrugerea substantelor dopante cu grad mare de risc, pe baza proceselor-verbale mentionate la lit. a) si b).

(2) Păstrarea, clasarea si arhivarea documentelor prevăzute la alin. (1) se realizează conform dispozitiilor Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 27. - Formularele proceselor-verbale prevăzute la art. 26 alin. (1) se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping.

Art. 28. - Substantele dopante cu grad mare de risc se distrug periodic doar în baza titlului executoriu conform dispozitiilor art. 37 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, unei ordonante emise de procuror sau unei hotărâri judecătoresti definitive pronuntate de o instantă penală.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 29. - (1) Persoanele juridice, întreprinderile individuale ori întreprinderile familiale care desfăsoară activităti sportive de culturism si/sau de fitness sunt obligate să solicite eliberarea certificatului în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.

(2) Agentia Natională Anti-Doping va elibera certificatele în termen de 90 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la Agentia Natională Anti-Doping, cu conditia ca documentatia anexată să fie completă, potrivit prevederilor art. 9.

(3) în cazul în care Agentia Natională Anti-Doping constată o neregularitate a documentatiei anexate cererii de autorizare, se vor aplica prevederile art. 6 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 486/2003, cu modificările si completările ulterioare, termenul prevăzut la alin. (2) urmând să curgă de la data completării documentatiei.

(4) Dacă persoana juridică, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială nu completează documentatia în termen de 30 de zile lucrătoare de la data comunicării neregularitătilor constatate, cererea de autorizare se respinge prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei constructii, aflată în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Galati, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 21 si 22 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului apartinând domeniului public al statului, aflat în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor si înregistrat la pozitia cu nr. M.F.P. 121.162 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a constructiei situate în municipiul Galati, bd. Dunărea nr. 63, judetul Galati, aflată în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor- Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Galati, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. -Trecerea în domeniul privat al statului a constructiei prevăzute la art. 2 se face în vederea scoaterii din functiune si casării.

Art. 4. - După scoaterea din functiune si casarea constructiei, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 28 septembrie 2011.

Nr. 960.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Galati, a cărui valoare de inventar se actualizează

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Adresa

Anul dobândirii/ dării în folosintă

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

Tipul bunului

121.162

8.19.01

49-113

Municipiul Galati, bd. Dunărea nr. 63, judetul Galati

1985

6.930.308,37

imobil

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiei aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Galati, care se transmite din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casării

 

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului

Valoarea contabilă

- lei -

Număr de înregistrare atribuit de M.F.P.

Municipiul Galati,

bd. Dunărea nr. 63,

judetul Galati

Ministerul Administratiei si Internelor- Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Galati

Cod unic de identificare (CUI) 3126861

Pavilion 49-113-14 “punct control acces”

Suprafata construită = 81,19 m2

Suprafata desfăsurată = 81,19 m2

C.F.nr.” 101183

40.995,07

121.162

(partial)


DECIZII ALE PRIMULUI - MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Ion Anghel din functia publică de secretar general în cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale în functia publică, temporar vacantă, de secretar general în cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

 

Având în vedere prevederile art. 30 lit. a) si ale art. 33 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si solicitarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale prin Adresa înregistrată cu nr. 20/22.161/D.N.A. din data de 28 septembrie 2011,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. b) si art. 87 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului Ion Anghel i se aplică mobilitatea din functia publică de secretar general în cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale în functia publică, temporar vacantă, de secretar general în cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 4 octombrie 2011.

Nr. 112.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

 

Având în vedere art. 15 alin. (1) si art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 14.722/2011 privind explorarea resurselor de apă geotermală din perimetrul Sânmihaiu German, judetul Timis, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Radulov” - S.R.L., cu sediul în localitatea Sânmihaiu German, judetul Timis, în calitate de concesionar.

Art. 2. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 14.723/2011 privind explorarea resurselor de nisip bituminos si lignit din perimetrul Tătărus, judetul Bihor, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Redolaj” - S.R.L., cu sediul în satul Vărzari, comuna Popesti, judetul Bihor, în calitate de concesionar.

Art. 3. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 14.724/2011 privind explorarea resurselor de apă minerală naturală din perimetrul Baia Borsa - Cisla, judetul Maramures, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Miomil” - S.R.L., cu sediul în localitatea Borsa, judetul Maramures, în calitate de concesionar.


Art. 4. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 14.725/2011 privind explorarea resurselor de apă minerală terapeutică si nămol terapeutic din perimetrul Cheile Glogovei, judetul Gorj, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “D & C Aqua Center” - S.R.L., cu sediul în comuna Cătunele, satul Lupoaia, judetul Gorj, în calitate de concesionar.

Art. 5. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 14.726/2011 privind explorarea resurselor de apă minerală naturală din perimetrul Valea Grevensca, judetul Caras-Severin, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “D & C Aqua Center” - S.R.L., cu sediul în comuna Cătunele, satul Lupoaia, judetul Gorj, în calitate de concesionar.

Art. 6. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 14.727/2011 privind explorarea resurselor de tuf din perimetrul Gătejesti, judetul Vâlcea, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Lafarge Ciment (România)” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, în calitate de concesionar.

Art. 7. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 14.728/2011 privind explorarea resurselor de granit din perimetrul Văieni Vest, judetul Gorj, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Explocarb” - S.R.L., cu sediul în municipiul Motru, judetul Gorj, în calitate de concesionar.

Art. 8. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 14.729/2011 privind explorarea resurselor de andezit din perimetrul Fintoag Nord, judetele Hunedoara si Timis, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Mineral Project 1” - S.R.L., cu sediul în municipiul Timisoara, judetul Timis, în calitate de concesionar.

Art. 9. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 14.730/2011 privind explorarea resurselor de ardezie din perimetrul Blăjeni Vest, judetul Hunedoara, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Antrepriza de Exploatări Miniere si Constructii” - S.R.L., cu sediul în municipiul Motru, judetul Gorj, în calitate de concesionar.

Art. 10. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 14.731/2011 privind explorarea resurselor de bazalt din perimetrul Zam vf. Fetii, judetul Hunedoara, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Prospectiuni” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, în calitate de concesionar.

Art. 11. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

 

Bucuresti, 30 septembrie 2011.

Nr. 209.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.