MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 715/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 715         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 11 octombrie 2011

 

SUMAR

 

DECRETE

 

732. - Decret privind numirea unui vicepresedinte al Institutului Cultural Român

 

733. - Decret privind numirea unui vicepresedinte al Institutului Cultural Român

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

971. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protectie specială avifaunistică ca parte integrantă a retelei ecologice europene Natura 2000 în România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.882/C/1.044.364. - Ordin al ministrului justitiei si al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de expertii judiciari în specializarea topografie, cadastru si geodezie

 

2.264. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei anuale de colectare selectivă a deseurilor de echipamente electrice si electronice

 

5.346. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea Criteriilor generale de admitere în învătământul postliceal

 

5.546. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea Metodologiei pentru acordarea titlului “Profesorul anului” în învătământul preuniversitar

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANTILOR FISCALI

 

13. - Hotărâre pentru modificarea Normelor privind realizarea de expertize fiscale la solicitarea instantelor judecătoresti, organelor de cercetare penală, organelor fiscale sau a altor părti interesate, aprobate prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 13/2008


 

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind numirea unui vicepresedinte al Institutului Cultural Român

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 12 din Legea nr. 356/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Român, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea presedintelui Institutului Cultural Român,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Mircea Mihăies se numeste în functia de vicepresedinte al Institutului Cultural Român, pentru un mandat de 4 ani.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 octombrie 2011.

Nr. 732.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind numirea unui vicepresedinte al Institutului Cultural Român

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 12 din Legea nr. 356/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Român, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea presedintelui Institutului Cultural Român,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Tania Mihăilescu se numeste în functia de vicepresedinte al Institutului Cultural Român, pentru un mandat de 4 ani.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 octombrie 2011.

Nr. 733.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protectie specială avifaunistică ca parte integrantă a retelei ecologice europene Natura 2000 în România

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protectie specială avifaunistică ca parte integrantă a retelei ecologice europene Natura 2000 în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 si 739 bis din 31 octombrie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) se abrogă.

2. La articolul 1, alineatele (4), (5) si (6) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(4) Hărtile ariilor de protectie specială avifaunistică se pun la dispozitia factorilor interesati de către autoritatea publică centrală pentru protectia mediului, pentru vizualizare, prin intermediul paginii de internet http://www.biodiversity.ro/n2000/, ca serviciu ArcIMS, având ca fundal vectorii aferenti cadastrului apelor din România, hărtile Directiei Topografice Militare, editia 2000, scara 1:25.000, precum si mozaicul de imagini satelitare SPOT 2007.

(5) Limitele ariilor de protectie specială avifaunistică declarate prin prezenta hotărâre, delimitate la precizia scării 1:10.000 - 1:25.000, în format digital, ca vectori cu referintă geografică în sistemul national de protectie Stereografic 1970, se pun la dispozitie de către autoritatea publică centrală pentru protectia mediului tuturor institutiilor si persoanelor interesate, prin intermediul propriei pagini web, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(6) Limitele ariilor de protectie specială avifaunistică, prevăzute la alin. (5), se actualizează periodic, potrivit reglementărilor legale în materie în vigoare, ca urmare a delimitării la o scară cu o precizie mai bună.”

3. Articolul 2 se abrogă.

4. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Formularele standard Natura 2000 completate pentru ariile de protectie specială avifaunistică prevăzute în anexa nr. 1 se publică pe site-ul autoritătii publice centrale pentru protectia mediului.

(2) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului va raporta baza de date cu formularele standard Natura 2000, aprobate potrivit prevederilor alin. (1), către Directia Generală de Mediu din cadrul Comisiei Europene, conform procedurilor de raportare specifice stabilite de institutia europeană, în conditiile legii.”

5. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

“Art. 31. - Lista speciilor de păsări de interes comunitar pentru care au fost declarate ariile de protectie specială avifaunistică se publică pe site-ul autoritătii publice centrale pentru protectia mediului.”

6. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Gheorghe Dobre,

secretar general

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 5 octombrie 2011.

Nr. 971.

 

 


ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.284/2007)

 

LISTA ARIILOR DE PROTECTIE SPECIALĂ AVIFAUNISTI

 

Denumirea sitului, unitătile administrativ-teritoriale în care este localizat situl si suprafata unitătii administrativ-teritoriale cuprinsă în sit (în procente)

 

1. ROSPA0001 Aliman- Adamclisi

Judetul Constanta: Adamclisi (71%), Aliman (26%), Deleni (12%), Dobromir (2%), Ion Corvin (14%), Pestera (2%), Rasova (19%)

2. ROSPA0002 Allah Bair-Capidava

Judetul Constanta: Crucea (23%), Seimeni (16%), Silistea (1%), Topalu (24%)

Judetul Ialomita: Bordusani (5%), Făcăeni (7%)

3. ROSPA0003 Avrig-Scorei-Făgăras

Judetul Sibiu: Arpasu de Jos (2%), Avrig (3%), Cârta (12%), Porumbacu de Jos (2%)

Judetul Brasov: Beclean (4%), Făgăras (1%), Ucea (3%), Vistea (3%), Voila (7%)

4. ROSPA0004 Balta Albă- Amara-Jirlău

Judetul Brăila: Galbenu (5%), Jirlău (7%), Visani (5%)

Judetul Buzău: Balta Albă (10%)

5. ROSPA0005 Balta Mică a Brăilei

Judetul Constanta: Hârsova (2%)

Judetul Ialomita: Giurgeni (7%)

Judetul Brăila:Bertestii de Jos (42%), Brăila (2%), Chiscani (29%), Gropeni (17%), Mărasu (9%), Stăncuta (43%)

6. ROSPA0006 Balta Tătarii

Judetul Ialomita: Grivita (<1%), Milosesti (7%), Traian (22%)

Judetul Brăila:Bărăganul (4%), Ciocile(26%), Ciresu (1%), Dudesti (29%), Rosiori (31%), Ulmu (4%), Însurătei (<1%)

Judetul Buzău: Padina (<1%)

7. ROSPA0007 Balta Vederoasa

Judetul Constanta: Adamclisi (<1%), Aliman (11%), Rasova (6%)

8. ROSPA0008 Băneasa-Canaraua Fetei

Judetul Constanta: Băneasa (36%), Dobromir (<1%), Lipnita (8%), Oltina (5%)

9. ROSPA0009 Bestepe-Mahmudia

Judetul Tulcea: Bestepe (11%), Mahmudia (3%), Nufăru (39%), Tulcea (<1%), Valea Nucarilor (<1%)

10. ROSPA0010 Bistret

Judetul Dolj: Bistret (6%), Cârna (14%), Goicea (<1%)

11.ROSPA0011 Blahnita

Judetul Mehedinti: Burila Mare (94%), Devesel (87%), Gogosu (94%), Gruia (28%), Hinova (55%), Jiana (51%), Pătulele (1%),Rogova (3%), Vânjulet (7%)

12. ROSPA0012 Bratul Borcea

Judetul Călărasi: Borcea (6%), Dichiseni (5%), Jegălia (4%), Modelu (<1%), Roseti (5%), Unirea (16%)

Judetul Ialomita: Bordusani (18%), Fetesti (6%), Făcăeni (3%), Stelnica (19%)

13. ROSPA0013 Calafat-Ciuperceni-Dunăre

Judetul Dolj: Calafat (34%), Ciupercenii Noi (59%), Desa (84%), Ghidici (36%), Piscu Vechi (67%), Poiana Mare (38%), Rast (<1%)

14. ROSPA0014 Câmpia Cermeiului

Judetul Arad: Apateu (21%), Beliu (24%), Bocsig (51%), Bârsa (8%), Cermei (26%), Cărând (39%), Ignesti (<1%), Ineu (46%), Misca (2%), Pâncota (3%), Sebis (16%), Seleus (35%), Taut (1%), Târnova (5%), Sepreus (4%), Sicula (5%), Silindia (3%)

15. ROSPA0015 Câmpia Crisului Alb si Crisului Negru

Judetul Arad: Chisineu-Cris (56%), Grăniceri (40%), Macea (47%), Misca (39%), Olari (7%), Pilu (23%), Sintea Mare (35%), Socodor (45%), Sântana (8%), Zerind (49%), Zărand (11%), Sepreus (11%), Sicula (<1%), Simand (17%)

Judetul Bihor: Avram Iancu (16%), Batăr (4%), Ciumeghiu (9%), Husasău de finea (<1%), finea (11%)

16. ROSPA0016 Câmpia Nirului-Valea Ierului

Judetul Bihor: Cherechiu (6%), Curtuiseni (32%), Sălacea (30%), Tarcea (47%), Valea lui Mihai (47%), Simian (46%)

Judetul Satu Mare:Andrid (42%), Cărei (7%), Ciumesti (76%), Căuas (5%), Foieni (54%), Pir (18%), Piscolt (52%), Sanislău (61%), Santău (15%), Tiream (37%), Urziceni (47%)

17. ROSPA0017 Canaralele de la Hârsova

Judetul Constanta: Ghindăresti (13%), Hârsova (12%)

Judetul Ialomita: Făcăeni (7%), Giurgeni (20%), Mihail Kogălniceanu (<1%), Vlădeni (12%)

18. ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hăsmas

Judetul Harghita: Gheorgheni (10%) Sândominic (9%), Tulghes (<1%)

Judetul Neamt: Bicaz-Chei (15%), Bicazu Ardelean (<1%), Dăniuc (16%)

19. ROSPA0019 Cheile Dobrogei

Judetul Constanta: Cogealac (12%), Grădina (21%), Mihail Kogălniceanu (7%), Pantelimon (12%), Silistea (<1%), Săcele (2%),Târgusor(41%)

Judetul Tulcea: Casimcea (<1%)


20. ROSPA0020 Cheile Nerei-Beusnita

Judetul Caras-Severin: Anina (41%), Bozovici (22%), Ciclova Română (72%), Cărbunari (42%), Dalboset (<1%), Lăpusnicu Mare(74%), Oravita (22%), Sasca Montană (38%), Sopotu Nou (16%)

21. ROSPA0021 Ciocănesti-Dunăre

Judetul Călărasi: Ciocănesti (7%)

22. ROSPA0022 Comana

Judetul Giurgiu: Băneasa (20%), Colibasi (<1%), Comana (83%), Călugăreni (33%), Gostinari (17%), Greaca (2%), Hotarele (14%), Izvoarele (<1%), Mihai Bravu (66%), Prundu (18%), Singureni (18%)

Judetul Călărasi: Căscioarele (<1%)

23. ROSPA0023 Confluenta Jiu-Dunăre

Judetul Dolj: Bechet (28%), Bratovoesti (23%), Calopăr (16%), Călărasi (4%), Dobresti (12%), Drănic (13%), Ghindeni (4%),Gighera (26%), Gângiova (28%),Malu Mare (5%), Mârsani (2%), Ostroveni (63%),Podari (3%), Rojiste (1%), Sadova (12%), Segarcea (<1%), Teasc (15%), Valea Standului (6%), Tuglui (10%)

24. ROSPA0024 Confluenta Olt-Dunăre

Judetul Teleorman: Islaz (92%), Lita (25%), Lunca (10%), Segarcea-Vale (24%), Turnu Măgurele (19%)

Judetul Olt: Corabia (18%), Giuvărăsti (78%), Gârcov (35%), Izbiceni (7%), Orlea (7%)

25. ROSPA0025 Cozia-Buila-Vânturarita

Judetul Vâlcea: Berislăvesti (14%), Brezoi (31%), Băile Olănesti (11%), Bărbătesti (15%), Costesti (20%), Călimănesti (46%), Muereasca (<1%), Perisani (11%), Racovita (23%), Sălătrucel (31%)

26. ROSPA0026 Cursul Dunării-Bazias-Portile de Fier

Judetul Mehedinti: Drobeta-Turnu Severin (9%), Dubova (4%), Eselnita (3%), llovita (<1%), Orsova (19%), Svinita (11%)

Judetul Caras-Severin: Berzasca (3%), Coronini (26%), Moldova Nouă (15%), Pojejena (7%), Sichevita (4%), Socol (5%)

27. ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor

Judetul Brasov: Augustin (5%), Cata (19%), Homorod (40%), Ormenis (<1%), Racos (50%)

Judetul Covasna: Baraolt (29%), Brădut (<1%), Vârghis (90%)

Judetul Harghita: Lueta (4%), Meresti (55%), Mărtinis (38%), Ocland (70%)

28. ROSPA0028 Dealurile Târnavelor-Valea Nirajulul

Judetul Mures: Acătari (68%), Albesti (4%), Beica de Jos (2%), Bereni (>99%), Bălăuseri (16%), Chibed (77%), Chiheru de Jos (2%), Coroisânmartin (4%), Crăciunesti (46%), Danes (4%), Eremitu (50%), Ernei (3%), Fântânele (85%), Gheorghe Doja (9%), Ghindari (88%), Gornesti (<1%), Găiesti (57%), Hodosa (86%), Miercurea Nirajului (45%), Măgherani (98%), Nades (70%), Neaua (97%), Păsăreni (46%), Sighisoara (13%), Sovata (7%), Suplac (2%), Sângeorgiu de Pădure (73%), Sărăteni (57%), Vetca (76%), Vărgata (77%)

Judetul Harghita: Atid (47%), Corund (10%), Lupeni (3%), Praid (10%), Săcel (25%)

29. ROSPA0029 Defileul Muresului Inferior-Dealurile Lipovei

Judetul Timis: Făget (33%), Margina (61%), Mănăstiur (16%), Ohaba Lungă (52%)

Judetul Hunedoara: Burjuc (24%), Lăpugiu de Jos(14%), Zam (19%)

Judetul Arad: Bata (>99%), Birchis (>99%), Bârzava (13%), Conop (6%), Petris (5%), Săvârsin (21%), Ususău (11%), Vărădia de Mures (9%)

30. ROSPA0030 Defileul Muresului Superior

Judetul Mures: Deda (3%), Lunca Bradului (9%), Răstolita (14%), Stânceni (22%)

Judetul Harghita: Toplita (<1%)

31. ROSPA0031 Delta Dunării si Complexul Razim-Sinoie

Judetul Constanta: Cogealac (6%), Corbu (62%), Fântânele (1%), Istria (84%), Mihai Viteazu (75%), Mihail Kogălniceanu (<1%), Săcele(61%)

Judetul Tulcea: Babadag (21%), Baia (9%), Bestepe (39%), C. A. Rosetti (97%), Ceamurlia de Jos (83%), Ceatalchioi (92%), Chilia Veche (>99%), Crisan (>99%), Griridu (97%), Isaccea (38%), Jijila (10%), Jurilovca (85%), Luncavita (38%), Mahmudia (63%), Maliuc (99%), Mihai Bravu (2%), Murighiol (94%), Niculitel (<1%), Nufăru (38%), Pardina (>99%),Sarichioi (49%), Sfântu Gheorghe (>99%), Somova (54%), Sulina (>99%), Tulcea(29%), Valea Nucarilor (32%), Văcăreni (48%)

Judetul Galati: Galati (<1%)

32. ROSPA0032 Deniz Tepe

Judetul Tulcea: Mihai Bravu (14%), Mihail Kogălniceanu (6%), Nalbant (<1%)

33. ROSPA0033 Depresiunea si Muntii Giurgeului

Judetul Harghita: Borsec (<1%), Ciumani (86%), Corbu (<1%), Cârta (12%), Ditrău (66%), Dănesti (<1%), Gheorgheni (46%), Joseni (68%), Lăzarea (64%), Praid (5%), Remetea (55%), Subcetate (<1%), Suseni (64%), Sândominic (4%), Sărmas (18%), Tulghes (<1%), Voslăbeni (68%), Vărsag (<1%)

Judetul Mures: Chiheru de Jos (21%), Ibănesti (27%), Sovata (20%)

34. ROSPA0034 Depresiunea si Muntii Ciucului

Judetul Harghita: Ciceu (72%), Ciucsângeorgiu (10%), Cozmeni (1%), Cârta (3%), Căpâlnita (17%), Dănesti (<1%), Frumoasa (32%), Leliceni (60%), Lunca de Sus (<1%), Miercurea-Ciuc (34%), Mihăileni (65%),Mădăras (63%), Păuleni-Ciuc (59%), Racu (87%), Siculeni (83%), Sâncrăieni (49%), Sânmartin (8%), Sânsimion (67%), Sântimbru (42%), Tusnad (28%), Vlăhita (10%), Zetea (12%)

35. ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei

Judetul Mehedinti: Baia de Aramă (3%), Balta (22%), Ciresu (<1%), Isverna (33%), Obârsia-Closani (72%), Podeni (8%)

Judetul Caras-Severin: Băile Herculane (74%), Cornereva (55%), Mehadia (26%), Teregova (<1%), Zăvoi (1%)

Judetul Gorj: Pades (72%), Tismana (10%)

Judetul Hunedoara: Râu de Mori (<1%)

36. ROSPA0036 Dumbrăveni

Judetul Constanta: Deleni (<1%), Dumbrăveni (45%), Independenta (<1%)

37. ROSPA0037 Dumbrăvita-Rotbav-Măgura Codlei

Judetul Brasov: Codlea (22%), Dumbrăvita (7%), Feldioara (5%), Holbav (2%), Hălchiu (5%), Măierus (5%)

Judetul Covasna: Belin (<1%), Hăghig (4%)

38. ROSPA0038 Dunăre-Oltenita

Judetul Giurgiu: Prundu (2%)

Judetul Călărasi: Chirnogi (27%), Oltenita (1%)

39. ROSPA0039 Dunăre-Ostroave

Judetul Constanta: Aliman (6%), Cernavodă (7%), Ion Corvin (1%), Lipnita (6%), Oltina (14%), Ostrov (22%), Rasova (13%)

Judetul Călărasi: Borcea (9%), Cuza Vodă (<1%), Călărasi (5%), Dichiseni (9%), Jegălia (6%), Modelu (1%), Roseti (6%), Unirea (9%)

40. ROSPA0040 Dunărea Veche-Bratul Macin

Judetul Constanta: Ciobanu (8%), Gârliciu (42%), Hârsova (7%), Saraiu (<1%)

Judetul Tulcea: Carcaliu (14%), Cerna (1%), Dăeni (24%), Greci (<1%), Macin (6%), Ostrov (27%), Peceneaga (18%), Smârdan (2%), Topolog (4%), Turcoaia (27%)

Judetul Brăila: Frecătei (14%), Mărasu (<1%)

41. ROSPA0041 Elesteele lernut-Cipău

Judetul Mures: lernut (4%)

42. ROSPA0042 Elesteele Jijiei si Miletinului

Judetul Iasi: Andrieseni (11%), Coarnele Caprei (1%), Erbiceni (<1%), Focuri (19%), Fântânele (1%), Gropnita (70%), Movileni (27%), Popricani (18%), Probota (12%), Victoria (6%), Vlădeni (36%), Sipote (8%), Tigănăsi (45%)

43. ROSPA0043 Frumoasa

Judetul Vâlcea: Brezoi (5%), Câineni (5%), Malaia (4%), Voineasa (48%)

Judetul Hunedoara: Petrila (<1%)

Judetul Sibiu: Boita (86%), Cisnădie (52%), Cristian (34%), Gura Râului (55%), Jina (84%), Orlat (29%), Râu Sadului (36%), Răsinari (42%), Sadu (17%), Sibiu (8%), Săliste (22%), Tilisca (15%), Tălmaciu (78%)

Judetul Alba: Cugir (16%), Pianu (1%), Săsciori (<1%), Sugag (72%)

44. ROSPA0044 Grădistea-Căldărusani-Dridu

Judetul Ilfov: Gruiu (40%), Grădistea (19%), Moara Vlăsiei (12%), Nuci (21%), Snagov (<1%)

Judetul Ialomita: Adâncată (<1%j, Dridu (8%), Fierbinti-Târg (17%)

45. ROSPA0045 Grădistea Muncelului-Cioclovina

Judetul Hunedoara:Baru (41%), Beriu (<1%), Bosorod (43%), Bănită (58%), Orăstioara de Sus (59%), Petrosani (<1%), Pui (38%)

Judetul Alba: Cugir (<1%)

46. ROSPA0046 Gruia-Gârla Mare

Judetul Mehedinti: Gruia (5%), Gârla Mare (10%), Pristol (<1%), Vrata (37%)

47. ROSPA0047 Hunedoara Timisană

Judetul Timis: Ortisoara (3%)

Judetul Arad: Vinga (5%), Sagu (5%)

48. ROSPA0048 lanca-Plopu-Sărat

Judetul Brăila: Gemenele (<1%), lanca (5%), Movila Miresii (13%), Traian (<1%), Tudor Vladimirescu (<1%)

49. ROSPA0049 lazurile de pe valea Ibănesei-Baseului-Podrigăi

Judetul Botosani: Concesti (4%), Cordăreni (2%), Darabani (2%), Havârna (5%), Hudesti (3%), Hănesti (5%), Mileanca (3%), Săveni(3%), Ungureni (1%), Vlăsinesti (7%), Vorniceni (2%), Stiubieni (4%)

50. ROSPA0050 lazurile Mihesu de Câmpie-Tăureni

Judetul Mures: Mihesu de Câmpie (9%), Pogăceaua (3%), Sânger (2%), Tăureni (9%), Zau de Câmpie (4%), Săulia (4%)

51. ROSPA0051 Iezerul Călărasi

Judetul Călărasi: Cuza Vodă(21%), Călărasi (15%), Grădistea (2%)

52. ROSPA0052 Lacul Beibugeac

Judetul Tulcea: Murighiol (<1%)

53. ROSPA0053 Lacul Bugeac

Judetul Constanta: Lipnita (<1%), Ostrov (8%)

54. ROSPA0054 Lacul Dunăreni

Judetul Constanta: Aliman (7%), Ion Corvin (4%)

55. ROSPA0055 Lacul Gălătui

Judetul Călărasi: Alexandru Odobescu (1%), Grădistea (4%), Independenta (<1%)

56. ROSPA0056 Lacul Oltina

Judetul Constanta: Băneasa (<1%), Lipnita (2%), Oltina (24%)

57. ROSPA0057 Lacul Siutghiol

Judetul Constanta: Constanta (15%), Lumina (<1%), Năvodari (<1%), Ovidiu (<1%)

58. ROSPA0058 Lacul Stânca Costesti

Judetul Botosani: Manoleasa (4%), Ripiceni (23%), Stefănesti (2%)

59. ROSPA0059 Lacul Strachina

Judetul Ialomita: Ograda (10%), Valea Ciorii (8%), Tăndărei (9%)

60. ROSPA0060 Lacurile Tasaul-Corbu

Judetul Constanta: Corbu(3%), Lumina (<1%), Mihail Kogălniceanu (1%), Năvodari (33%)

61. ROSPA0061 Lacul Techirghiol

Judetul Constanta: 23 August (<1%), Eforie (<1%), Techirghiol (37%), Topraisar (4%), Tuzla (12%)

62. ROSPA0062 Lacurile de acumulare de pe Arges

Judetul Arges: Bascov (5%), Bradu (2%), Budeasâ (3%), Băiculesti (2%), Curtea de Arges (2%), Călinesti (1%), Căteasca (7%), Merisani (9%), Pitesti (3%), Topoloveni (<1%), Stefănesti (2%)

63. ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhusi-Bacău-Beresti

Judetul Vrancea: Homocea (<1%)

Judetul Bacău: Bacău (5%), Cleja (3%), Corbasca (6%), Faraoani (1%), Gioseni (9%), Gârleni (<1%), Hemeius (6%), Horgesti (4%), Itesti (5%), Letea Veche (5%), Nicolae Bălcescu (5%), Orbeni (7%), Pâncesti (<1%), Răcăciuni (11%),Sascut (4%), famasi (13%), Tătărăsti (10%), Valea Seacă (9%)

64. ROSPA0064 Lacurile Fălticeni

Judetul Suceava: Bosanci (<1%), Bunesti (2%), Fălticeni (6%), Horodniceni (<1%), Moara (4%), Rădăseni (7%)

65. ROSPA0065 Lacurile Fundata- Amara

Judetul Ialomita: Amara (3%), Andrăsesti (16%), Gheorghe Doja (13%), Reviga (2%), SIobozia (<1%)

66. ROSPA0066 Limanu-Herghelia

Judetul Constanta: Limanu (2%), Mangalia (10%)

67. ROSPA0067 Lunca Barcăului

Judetul Bihor: Diosig (2%), Rosiori (47%), Tămăseu (54%)

68. ROSPA0068 Lunca inferioară a Turului

Judetul Satu Mare: Agris (19%), Botiz (<1%), Călinesti-Oas (42%), Gherta Mică (34%), Halmeu (<1%), Lazuri (20%), Livada (43%), Mediesu Aurit (15%), Micula (54%), Orasu Nou (40%), Porumbesti (22%), Turulung (40%), Turt (2%)

69. ROSPA0069 Lunca Muresului Inferior

Judetul Timis: Cenad (13%), Periam (3%), Saravale (3%), Sânnicolau Mare (<1%), Sânpetru Mare (9%)

Judetul Arad: Arad (7%), Felnac (30%), Nădlac (3%), Pecica (16%), Secusigiu (38%), Semlac (8%), Zădăreni (16%), Seitin (11%)

70. ROSPA0070 Lunca Prutului-Vlădesti-Frumusita

Judetul Galati: Foltesti (53%), Frumusita (58%), Fârtănesti (<1%), Galati (<1%), Măstăcani (34%), Oancea (7%), Tulucesti (9%), Vlădesti (26%)

71. ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior

Judetul Brăila: Măxineni (4%), Silistea (3%), Vădeni (5%)

Judetul Galati: Branistea (53%), Cosmesti (26%), Fundeni (65%), Independenta (45%), Ivesti (5%), Liesti (4%), Movileni (33%), Nicoresti (15%), Nămoloasa (40%), Piscu (34%), Poiana (39%), Schela (2%), SIobozia Conachi (<1%), Tudor Vladimirescu (52%), Umbrăresti (16%), Sendreni (2%)

Judetul Vrancea: Adjud (28%), Biliesti (35%), Garoafa (17%), Homocea (16%), Mărăsesti (16%), Nănesti (8%), Ploscuteni (30%), Pufesti (18%), Ruginesti (5%), Suraia (16%), Vulturu (6%), Vânători (12%)

72. ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu

Judetul Bacău: Dămienesti (8%), Filipesti (22%), Negri (<1%)

Judetul Neamt: Doljesti (14%), Gâdinti (12%), Horia (15%), Icusesti (15%), Ion Creangă (21%), Roman (8%), Sagna (6%), Secuieni (4%), Tămăseni (17%)

Judetul Iasi: Alexandru I. Cuza (16%), Butea (15%), Hălăucesti (14%), Mircesti (3%), Mogosesti-Siret (12%), Răchiteni (22%), Stolniceni-Prăjescu (6%)

73. ROSPA0073 Macin-Niculitel

Judetul Tulcea: Carcaliu (33%), Cerna (36%), Frecătei (11%), Greci (96%), Hamcearca (78%), Horia (29%), I. C. Brătianu (10%), Isaccea (22%), Izvoarele (63%), Jijila (44%), Luncavita (53%), Macin (42%), Nalbant (4%), Niculitel (45%), Smârdan (14%), Turcoaia (36%), Valea Teilor (>99%), Văcăreni (39%)

74. ROSPA0074 Maglavit

Judetul Dolj: Calafat (5%), Cetate (11%), Maglavit (21%)

75. ROSPA0075 Măgura Odobesti

Judetul Vrancea: Bolotesti (47%), Brosteni (37%), Jaristea (24%), Mera (41%), Reghiu (4%), Valea Sării (<1%), Vidra (20%)

76. ROSPA0076 Marea Neagră

Judetul Constanta: Constanta (<1%), Corbu (<1%), Costinesti (<1%), Eforie (<1%), Limanu (<1%), Mangalia (<1%), Mihai Viteazu(<1%), Tuzla(<1%)

Judetul Tulcea: Jurilovca (<1%), Sfântu Gheorghe (<1%), Sulina (<1%)

77. ROSPA0077 Măxineni

Judetul Brăila: Măxineni (11%)

78. ROSPA0078 Mlastina Satchinez

Judetul Timis: Satchinez (2%)

79. ROSPA0079 Mlastinile Muram

Judetul Timis: Ortîsoara (<1%), Pischia (2%)

80. ROSPA0080 Muntii Almăjului-Locvei

Judetul Mehedinti:Breznita-Ocol (22%), Drobeta-Turnu Severin (42%), Dubova (89%), Eselnita (55%), llovita (65%), Izvoru Barzii (<1%), Orsova (80%), Svinita (86%)

Judetul Caras-Severin: Berzasca (90%), Bănia (<1%), Coronini (73%), Cărbunari (36%), Gârnic (>99%), Moldova Nouă (85%), Naidăs (<1%), Pojejena (91%), Sasca Montană (<1%), Sichevita (81%), Socol (13%), Toplet (9%), Sopotu Nou (28%)

81. ROSPA0081 Muntii Apuseni-Vlădeasa

Judetul Alba: Albac (27%), Arieseni (54%), Garda de Sus (60%), Horea (46%), Scărisoara (59%)

Judetul Bihor: Budureasa (45%), Buntesti (11%), Câmpani (44%), Nucet (42%), Pietroasa (83%)

Judetul Cluj: Belis (97%), Călătele (8%),Măguri-Răcătău (<1%), Mărgău (49%), Mărisel (6%), Poieni (12%), Săcuieu (75%)

82. ROSPA0082 Muntii Bodoc-Baraolt

Judetul Brasov: Bod (<1%), Hărman (3%), Măierus (<1%), Sânpetru (<1%)

Judetul Covasna: Aita Mare (66%), Arcus (65%), Baraolt (27%), Belin (58%), Bixad (58%), Bodoc (73%), Bătani (38%), Cernat (<1%), Dalnic (6%), Ghidfalău (44%), Hăghig (47%), llieni (46%), Malnas (90%), Micfalău (75%), Moacsa (19%), Sfântu Gheorghe (17%), Turia (2%), Valea Crisului (61%), Vâlcele (75%)

Judetul Harghita: Cozmeni (1%)

83. ROSPA0083 Muntii Rarău-Giumalău

Judetul Suceava: Crucea (4%), Câmpulung Moldovenesc (4%), Dorna- Arini (<1%), Stulpicani (5%)

84. ROSPA0084 Muntii Retezat

Judetul Gorj: Pades (<1%), Tismana (2%)

Judetul Hunedoara: Pui (<1%), Râu de Mori (52%), Sălasu de Sus (41%), Uricani (16%)

Judetul Caras-Severin: Zăvoi (11%)

85. ROSPA0085 Muntii Rodnei

Judetul Bistrita-Năsăud: Maieru (56%), Parva (17%), Rebrisoara (32%), Rodna (55%), Romuli (7%), Sângeorz-Băi (39%), Telciu(11%),Sant(55%)

Judetul Suceava: Cosna (2%), Cârlibaba (<1%)

Judetul Maramures: Borsa (10%), Moisei (42%), Săcel (9%)

86. ROSPA0086 Muntii Semenic-Cheile Carasului

Judetul Caras-Severin: Anina (34%), Bozovici (23%), Brebu Nou (<1%), Carasova (68%), Goruia (5%), Mehadica (<1%), Prigor (22%),Resita (8%), Teregova (8%), Văliug (59%)

87. ROSPA0087 Muntii Trascăului

Judetul Alba: Aiud(32%), Cricău (43%), Galda de Jos (45%), Ighiu (52%), Livezile (84%), Metes (53%), Mirăslău (27%), Mogos (1%), Ocolis (97%), Ponor (12%), Posaga (44%), Rimetea (97%), Râmet (96%), Strenit (43%), Sălciua (25%), Zlatna(14%), întregalde (51%)

Judetul Cluj: Băisoara (9%), lara (61%), Mihai Viteazu (20%), Moldovenesti (29%), Petrestii de Jos (31%), Săndulesti (25%), Tureni(1%)

88. ROSPA0088 Muntii Vrancei

Judetul Buzău: Gura Teghii (<1%)

Judetul Vrancea: Nistoresti (9%), Păulesti (86%), Soveja (<1%), Tulnici (92%)

Judetul Covasna: Bretcu(<1%), Covasria (<1%), Ghelinta (<1%), Ojdula (<1%), Zăbala (<1%)

Judetul Bacău: Mănăstirea Casin (<1%)

89. ROSPA0089 Obcina Feredeuiui

Judetul Suceava: Breaza (37%), Brodina (41%), Câmpulung Moldovenesc (23%), Frumosu (19%), Fundu Moldovei (6%), Izvoarele Sucevei (58%), Moldova-Sulita (33%), Moldovita (56%), Pojorâta (<1%), Sadova (82%), Ulma (80%), Vama (13%), Vatra Moldovitei (33%)

90. ROSPA0090 Ostrovu Lung-Gostinu

Judetul Giurgiu: Gostinu (23%), Oinacu (3%), Prundu (6%)

91. ROSPA0091 Pădurea Babadag

Judetul Tulcea: Babadag (38%), Baia (38%), Beidaud (<1%), Ceamurlia de Jos (1%), Cerna (9%), Ciucurova (97%), Dorobantu (45%), Horia (4%), Izvoarele (<1%), Jurilovca (2%), Mihai Bravu (6%), Nalbant (35%), Ostrov (2%), Peceneaga (11%), Sarichioi (11%), Slava Cercheză (>99%), Stejaru (41%), Topolog (10%)

92. ROSPA0092 Pădurea Bârnova

Judetul Vaslui: Tăcuta (2%)

Judetul Iasi: Bârnova (32%), Ciurea (12%), Comarna (2%), Dobrovăt (50%), Grajduri (<1%), Iasi (<1%), Schitu Duca (50%), Tomesti (11%)

93. ROSPA0093 Pădurea Bogata

Judetul Brasov: Apata (<1%), Comana (<1%), Crizbav (<1%), Feldioara (<1%), Hoghiz (22%), Măierus (38%)

94. ROSPA0094 Pădurea Hagieni

Judetul Constanta: Albesti (5%), Limanu (9%), Mangalia (<1%), Pecineaga (<1%)

95. ROSPA0095 Pădurea Macedonia

Judetul Timis: Ciacova (12%), Ghilad (23%), Giulvăz (3%), Livezile (<1%)

96. ROSPA0096 Pădurea Miclesti

Judetul Vaslui: Botesti (20%), Bunesti- Averesti (10%), Miclesti (47%)

Judetul Iasi: Ciortesti (35%), Dolhesti (50%)

97. ROSPA0097 Pescăria Cefa-Pădurea Rădvani

Judetul Bihor: Cefa (56%), Mădăras (33%), Salonta (16%), Sânnicolau Român (32%), Toboliu (<1%)

98. ROSPA0098 Piemontul Făgăras

Judetul Arges: Arefu (<1%)

Judetul Sibiu: Arpasu de Jos (51%), Avrig (27%), Cârta (<1%), Cârtisoara (72%), Porumbacu de Jos (65%), Racovita (58%), Turnu Rosu (12%)

Judetul Brasov: Drăgus (51%), Hârseni (39%), Lisa (60%), Recea (43%), Sâmbăta de Sus (41%), Ucea (18%), Victoria (45%), Vistea (21%), Sinca (52%), Sinca Nouă (21%)

99. ROSPA0099 Podisul Hârtibaciului

Judetul Sibiu: Agnita (94%), Altina (97%), Arpasu de Jos (15%), Avrig (10%), Biertan (64%), Bruiu (98%), Brădeni (95%), Bârghis (97%), Chirpăr(97%), Cârta (25%), Dumbrăveni (18%), Hoghilag (43%), lacobeni (95%), Laslea (94%), Marpod (97%), Merghindeal (97%), Mihăileni (51%), Mosna (45%), Nocrich (96%), Porumbacu de Jos (5%), Rosia (23%), Valea Viilor (8%), Vurpăr(30%)

Judetul Brasov: Beclean (49%), Bunesti (63%), Cincu (96%), Comana (43%), Făgăras (23%), Hoghiz (5%), Jibert (90%), Mândra (23%), Părău (1%), Rupea (19%), Ticusu (97%), Ucea (2%), Ungra (60%), Vistea (12%), Voila (21%), Sercaia (31%), Soars(98%)

Judetul Mures: Albesti (31%), Apold (97%), Danes (72%), Saschiz (52%), Sighisoara (26%), Vânători (13%)

100. ROSPA0100 Stepa Casimcea

Judetul Constanta: Pantelimon (<1%), Vulturu (<1%)

Judetul Tulcea: Baia (<1%), Beidaud (32%), Casimcea (53%), Stejaru (7%), Topolog (13%)

101. ROSPA0101 Stepa Saraiu-Horea

Judetul Constanta: Crucea (<1%), Gârliciu (3%), Horia (13%), Saraiu (27%)

102. ROSPA0102 Suhaia

Judetul Teleorman: Lisa (15%), Seaca (3%), Suhaia (25%), Viisoara (4%)

103. ROSPA0103 Valea Alceului

Judetul Bihor: Girisu de Cris (28%), Nojorid (12%), Sânnicolau Român (<1%), Toboliu (16%)

104. ROSPA0104 Bazinul Fizesului

Judetul Cluj: Bontida (<1%), Cătina (1%), Fizesu Gherlii (2%), Geaca (6%), Gherla (2%), Sic (11%), Taga (3%)

105. ROSPA0105 Valea Mostistea

Judetul Călărasi: Dorobantu (3%), Frăsinet (19%), Gurbănesti (6%), Mănăstirea (12%), Sohatu (<1%), Sărulesti (5%), Ulmu (20%), Valea Argovei (11%)

106. ROSPA0106 Valea Oltului Inferior

Judetul Olt: Brâncoveni (23%), Băbiciu (20%), Cilieni (14%), Coteana (7%), Curtisoara (30%), Dobrosloveni (19%), Dobroteasa (10%), Drăgănesti-Olt (14%), Dăneasa (48%), Fălcoiu (56%), Fărcasele (50%), Gostavătu (15%), Grădinari (12%), Găneasa (2%), Ipotesti (26%), Izbiceni (21%), Milcov (38%), Măruntei (21%), Osica de Sus (26%), Piatra-Olt (6%), Plesoiu (12%), Radomiresti (<1%), Rusănesti (16%), Scărisoara (21%), SIatina (2%), SIătioara (25%), Sprâncenata (52%), Stoenesti (20%), Strejesti (5%), Teslui (28%), Tia Mare (31%), Verguleasa (20%), Vulturesti (21%)

Judetul Teleorman: Beciu (35%), Lunca (8%), Plopii-SIăvitesti (43%), Saelele (73%), Segarcea-Vale (<1%), Slobozia Mândra (38%), Uda-Clocociov (37%)

Judetul Vâlcea: Budesti (13%), Băbeni (29%), Drăgoesti (20%), Drăgăsani (11%), Galicea (22%), lonesti (34%), Mihăesti (2%), Olanu (14%), Orlesti (16%), Prundeni (13%), Râmnicu Vâlcea (6%), Voicesti (35%)

107. ROSPA0107 Vânători-Neamt

Judetul Neamt: Agapia (57%), Brusturi (33%), Băltătesti (40%), Crăcăoani (80%), Gârcina (<1%), Hangu (<1%), Pipirig (<1%), Răucesti (9%), Târgu-Neamt (9%), Vânători-Neamt (75%)

Judetul Suceava: Boroaia (<1%), Rasca (<1%)

108. ROSPA0108 Vedea-Dunăre

Judetul Teleorman: Bragadiru (13%), Bujoru (16%), Cervenia (15%), Contesti (9%), Frumoasa (3%), Năsturelu (6%), Pietrosani (54%), Smârdioasa (<1%)

Judetul Giurgiu: Giurgiu (<1%), Găujani (36%), Malu (56%), SIobozia (42%), Vedea (46%)

109. ROSPA0109 Acumulările Belcesti

Judetul Iasi: Belcesti (13%), Ceplenita (4%), Coarnele Caprei (<1%), Cotnari (2%), Deleni (<1%), Hârlău (<1%), Scobinti (4%)

110. ROSPA0110 Acumulările Rogojesti-Bucecea

Judetul Suceava: Grămesti (3%), Hântesti (3%), Siret (6%), Zvoristea (1%)

Judetul Botosani: Mihăileni (14%), Vârfu Câmpului (15%)

111. ROSPA0111 Bertestii de Sus-Gura lalomitei

Judetul Ialomita: Giurgeni (9%), Gura lalomitei (30%), Mihail Kogălniceanu (<1%)

Judetul Brăila: Bertestii de Jos (12%), Victoria (7%), însurătei (4%)

112. ROSPA0112 Câmpia Gherghitei

Judetul Ialomita: Adâncată (7%), Armăsesti (14%), Bărbulesti (1%), Jilavele (62%)

Judetul Prahova: Baba Ana (<1%), Boldesti-Grădistea (18%), Ciorani (<1%), Colceag (<1%), Fulga (12%), Sălciile (10%)

Judetul Buzău: Amaru (12%), Glodeanu Sărat (3%), Mihăilesti (12%), Movila Banului (<1%), Săhăteni (<1%)

113. ROSPA0113 Cânepisti

Judetul Cluj: Ceanu Mare (10%), Câmpia Turzii (<1%), Ploscos (39%), Turda (34%), Viisoara (9%)

114. ROSPA0114 Cursul mijlociu al Somesului

Judetul Sălaj: Benesat (74%), Băbeni (67%), Cehu Silvaniei (8%), Cristolt (<1%), lleanda (25%), Jibou (21%), Letca (34%), Lozna (79%), Năpradea (93%), Rus (35%), Somes-Odorhei (46%), Surduc (16%), Sălătig (6%)

Judetul Maramures: Miresu Mare (8%), Ulmeni (27%), Valea Chioarului (10%)

115. ROSPA0115 Defileul Crisului Repede-Valea Iadului

Judetul Bihor: Borod (1%) Bratca (16%), Budureasa (5%), Bulz (57%), Curătele (4%), Căbesti (1%), Măgesti (12%), Vadu Crisului (28%), Suncuius (22%)

Judetul Cluj: Poieni (<1%)

116. ROSPA0116 Dorohoi-Saua Bucecei

Judetul Iasi: Deleni (<1%), Siretel (23%)

Judetul Suceava: Dolhasca (8%)

Judetul Botosani: Brăesti (21%), Bucecea (10%), Corni (44%), Cristesti (26%), Curtesti (21%), Dorohoi (4%), Leorda (20%), Lozna (25%), Mihai Eminescu (2%), Tudora (41%), Vlădeni (10%), Vorona (32%), Vârfu Câmpului (31%), Văculesti (37%), Sendriceni (38%)

117. ROSPA0117 Drocea-Zarand

Judetul Arad: Almas (51%), Brazii (21%), Buteni (14%), Bârzava (54%), Chisindia (72%), Conop (<1%), Gurahont (5%), Taut(43%)

118. ROSPA0118 Grindu-Valea Măcrisului

Judetul Ialomita: Grindu (21%), Gârbovi (<1%), Valea Măcrisului (44%)

119. ROSPA0119 Horga-Zorleni

Judetul Vaslui: Banca (20%), Epureni (69%), Fruntiseni (61%), Grivita (8%), Murgeni (<1%), Mălusteni (23%), Vinderei (20%), Zorleni (52%), Suletea (23%)

120. ROSPA0120 Kogălniceanu-Gura lalomitei

Judetul Ialomita: Giurgeni (28%), Mihail Kogălniceanu (46%), Platonesti (1%), Vlădeni (<1%), Tăndărei (<1%)

121. ROSPA0121 Lacul Brates

Judetul Tulcea: Grindu (<1%)

Judetul Galati: Galati (63%), Tulucesti (<1%), Vânători (<1%)

122. ROSPA0122 Lacul si Pădurea Cernica

Judetul Călărasi: Fundeni (<1%)

Judetul Ilfov: Brănesti (4%), Cernica (5%), Găneasa (<1%), Pantelimon (48%)

123. ROSPA0123 Lacurile de acumulare de pe Crisul Repede

Judetul Bihor: Alesd (<1%), Astileu (2%), Ineu (<1%), Lugasu de Jos (15%), Oradea (<1%), Osorhei (3%), Sacadat (4%), Tileagd (4%), Tetchea (2%)

124. ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului

Judetul Dâmbovita: Nucet (6%), Ulmi (2%), Văcăresti (9%)

125. ROSPA0125 Lacurile Vaduri si Pângărati

Judetul Neamt: Alexandru cel Bun (2%), Piatra-Neamt (1%), Pângărati (1%)

126. ROSPA0126 Livezile-Dolat

Judetul Timis: Banloc (2%), Ghilad (15%), Giera (<1%), Livezile (75%)

127. ROSPA0127 Lunca Bârzavei

Judetul Timis: Banloc (18%), Denta (4%), Deta (<1%)

128. ROSPA0128 Lunca Timisului

Judetul Timis: Bucovăt (2%), Buzias (9%), Cheveresu Mare (51%), Giroc (12%), Mosnita Nouă (7%), Pădureni (30%), Racovita (20%), Recas (2%), Sacosu Turcesc (21%), Topolovătu Mare (<1%), Sag (7%)

129. ROSPÂ0129 Masivul Ceahlău

Judetul Neamt: Bicaz (64%), Bicazu Ardelean (31%), Ceahlău (81%), Grinties (26%), Tasca (47%)

Judetul Harghita: Tulghes (<1%)

130. ROSPA0130 Mâta-Cârja-Rădeanu

Judetul Galati: Cavadinesti (12%), Oancea (6%), Suceveni (4%)

Judetul Vaslui: Blăgesti (7%), Fălciu (10%), Murgeni (14%)

131. ROSPA0131 Muntii Maramuresului

Judetul Maramures: Bistra (23%), Borsa (39%), Poienile de sub Munte (74%), Repedea (66%), Viseu de Sus (51%)

Judetul Suceava: Cârlibaba (<1%)

132. ROSPA0132 Muntii Metaliferi

Judetul Hunedoara: Baia de Cris (4%), Balsa (62%), Blăjeni (6%), Buces (<1%), Bucuresci (10%), Bulzestii de Sus (9%), Băita (34%), Certeju de Sus (29%), Geoagiu (19%), Rapoltu Mare (<1%), Ribita (17%)

Judetul Alba: Almasu Mare (36%), Avram lancu (4%), Ceru-Băcăinti (<1%), Ciuruleasa (5%), Vidra (3%)

133. ROSPA0133 Muntii Călimani

Judetul Mures: Lunca Bradului (16%), Răstolita (22%), Stânceni (<1%)

Judetul Harghita: Bilbor (4%), Toplita (5%)

Judetul Bistrita-Năsăud: Bistrita Bârgăului (1%)

Judetul Suceava: Dorna Candrenilor (9%), Panaci (<1%), Poiana Stampei (41%), Saru Dornei (9%)

134. ROSPA0134 Muntii Gutâi

Judetul Maramures: Baia Mare (9%), Baia Sprie (6%), Budesti (2%), Cavnic (12%), Câmpulung la Tisa (11%), Desesti (61%), Giulesti (36%), Ocna Sugatag (30%), Remeti (<1%), Sarasău (41%), Sighetu Marmatiei (32%), Săpânta (32%), Sisesti (9%)

135. ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni

Judetul Olt: Grojdibodu (39%), Gura Padinii (15%), lanca (44%)

Judetul Dolj: Călărasi (8%), Dăbuleni (15%)

136. ROSPA0136 Oltenita-Ulmeni

Judetul Călărasi: Chiselet (31%), Dorobantu (3%), Mănăstirea (26%), Oltenita (41%), Spantov (28%), Ulmeni (<1%)

137. ROSPA0137 Pădurea Radomir

Judetul Olt: Drăghiceni (14%)

Judetul Dolj: Diosti (14%)

138. ROSPA0138 Piatra Soimului-Scorteni-Gârleni

Judetul Bacău: Balcani (17%), Blăgesti (69%), Gârleni (40%), Hemeius (15%), Mărgineni (27%), Pârjol (29%), Scorteni (57%), Strugari(<1%)

Judetul Neamt: Borlesti (40%), Cândesti (48%), Dumbrava Rosie (24%), Piatra Soimului (44%), Piatra-Neamt (2%), Rediu (30%), Tazlău (34%)

139. ROSPA0139 Piemontul Muntilor Metaliferi-Vintu

Judetul Hunedoara: Geoagiu (14%), Hărău (5%), Rapoltu Mare (17%), Simeria (12%), Turdas (3%)

Judetul Alba: Alba lulia (9%), Blandiana (11%), Vintu de Jos (18%), Sibot (14%)

140. ROSPA0140 Scrovistea

Judetul Dâmbovita: Niculesti (<1%)

Judetul Ilfov: Ciolpani (26%), Peris (29%), Snagov (<1%)

Judetul Prahova: Poienarii Burchii (<1%)

141. ROSPA0141 Subcarpatii Vrancei

Judetul Buzău: Bisoca (7%), Buda (71%), Grebănu (12%), Murgesti (27%), Pardosi (50%), Podgoria (27%), Topliceni (47%), Valea Sălciei (38%)

Judetul Vrancea: Bordesti (45%), Brosteni (27%), Chiojdeni (30%), Cotesti (25%), Cârligele (39%), Dumbrăveni (<1%), Dumitresti (25%), Gura Calitei (34%), Jitia (27%), Mera (22%), Poiana Cristei (72%), Popesti (4%), SIobozia Bradului (29%), Tâmboesti (40%), Urechesti (35%), Vârtescoiu (27%)

142. ROSPA0142 Teremia Mare-Tomnatic

Judetul Timis: Comlosu Mare (17%), Gottlob (25%), Lovrin (<1%), Teremia Mare (37%), Tomnatic (21%)

143. ROSPA0143 Tisa Superioară

Judetul Maramures: Bocicoiu Mare (15%), Câmpulung la Tisa (18%), Remeti (9%), Sarasău (17%), Sighetu Marmatiei (2%), Săpânta (4%)

144. ROSPA0144 Uivar-Dinias

Judetul Timis: Cenei (<1%) Otelec (2%), Parta (<1%), Peciu Nou (51%), Sânmihaiu Român (4%), Uivar (25%)

145. ROSPA0145 Valea Călmătuiului

Judetul Brăila: Bordei Verde (9%), Ciresu (19%), Dudesti (<1%), Surdila-Greci (3%), Ulmu (16%), Zăvoaia (35%), însurătei (13%)

Judetul Buzău: O A. Rosetti (2%), Cilibia (12%), Costesti (7%), Gherăseni (13%), Gălbinasi (2%), Largu (21%), Luciu (43%), Rusetu (10%), Smeeni (16%), Tintesti (6%)

146. ROSPA0146 Valea Câlnistei

Judetul Giurgiu: Ghimpati(5%), Izvoarele (<1%), Răsuceni (7%), Schitu (11%)

Judetul Teleorman: Bujoreni (7%), Drăgănesti-Vlasca (1%)

147. ROSPA0148 Vitănesti-Răsmiresti

Judetul Teleorman: Alexandria (1%), Mârzănesti (<1%), Măgura (3%), Răsmiresti (7%), Vitănesti (7%)

148. ROSPA0149 Depresiunea Bozovici

Judetul Caras-Severin: Bozovici (7%), Bănia (12%), Dalboset (20%), Eftimie Murgu (7%), Lăpusnicu Mare (25%)


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL JUSTITIEI

Nr. 1.882/C din 12 septembrie 2011

AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

Nr. 1.044.364 din 19 septembrie 2011

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de expertii judiciari în specializarea topografie, cadastru si geodezie

 

Având în vedere prevederile art. 4 lit. I) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si dispozitiile art. 32 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei si directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de expertii judiciari în specializarea topografie, cadastru si geodezie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 90 de zile de la publicare.

 

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

Directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară,

Mihai Busuioc

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de expertii judiciari în specializarea topografie, cadastru si geodezie

 

Art. 1. - (1) Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin oficiile de cadastru si publicitate imobiliară (OCPI), avizează tehnic, exclusiv cu privire la corectitudinea datelor topografice, expertizele judiciare efectuate de către expertii judiciari în specializarea topografie, cadastru si geodezie.

(2) Avizarea tehnică a expertizelor judiciare prevăzute la alin. (1), în conformitate cu art. 4 lit. I) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se face la solicitarea instantei de judecată care a dispus efectuarea expertizei.

(3) în cazul cererilor prin care se solicită pronuntarea unei hotărâri ce tine loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile, dacă instanta de judecată va dispune efectuarea unei expertize judiciare, aceasta va fi avizată în conformitate cu art. 32 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Avizarea tehnică a expertizei judiciare constă în receptia tehnică a planului de amplasament si delimitare a imobilului ce face obiectul expertizei si se acordă în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) lit. e) si ale art. 13 alin. (3) lit. h) din Regulamentul de avizare, verificare si receptie a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei si al cartografiei, aprobat prin Ordinul directorului general ai ANCPI nr. 108/2010.

(2) Planul de amplasament este însotit de următoarele documente:

a) memoriul tehnic, prin care se descrie lucrarea efectuată;

b) planul de încadrare în zonă, în care este individualizat imobilul;

c) extrasul de carte funciară pentru informare, dacă imobilul este înregistrat în cartea funciară;

d) copia adresei, a încheierii instantei de judecată sau, după caz, a altor documente din care rezultă numirea expertului si identificarea imobilului care face obiectul expertizei.


(3) Prin imobil, în sensul prezentului regulament, se întelege una sau mai multe parcele alăturate, cu sau fără constructii, de pe teritoriul unei unităti administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosintă, apartinând unui proprietar sau mai multor proprietari, în cazul coproprietătii. Imobilul se identifică printr-un număr cadastral unic si se înscrie într-o carte funciară.

Art. 3. - (1) Planul de amplasament si delimitare a imobilului se întocmeste în sistemul de proiectie Stereografic 1970, în două exemplare.

(2) Planul de amplasament si delimitare a imobilului se întocmeste în conformitate cu prevederile Regulamentului privind continutul si modul de întocmire a documentatiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 634/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Răspunderea pentru corectitudinea întocmirii planului de amplasament si delimitare a imobilului si pentru corespondenta lui cu realitatea din teren revine expertului judiciar, acesta având obligatia să execute măsurătorile la fata locului.

(4) Planul de amplasament si delimitare a imobilului se întocmeste în format digital în fisiere .dxf si .cpxml. Planul de amplasament si delimitare a imobilului întocmit în format digital în fisier .dxf se depune si în format analogic. Formatul fisierului .cpxml poate fi descărcat gratuit de pe pagina de internet a ANCPI.

(5) Elementele din fisierul .cpxml care nu sunt determinabile la momentul întocmirii sale, întrucât depind de solutionarea litigiului, se completează ulterior de către OCPI, potrivit celor rezultate din cuprinsul hotărârii judecătoresti irevocabile în temeiul căreia se solicită intabularea în cartea funciară.

Art. 4. - (1) Receptia tehnică a planului de amplasament si delimitare a imobilului se realizează, fără a se atribui număr cadastral, prin analizarea:

a) continutului topografic al acestuia;

b) metodelor si mijloacelor de măsurare;

c) încadrării acestuia în sistemul national de proiectie Stereografic 1970;

d) determinării suprafetei imobilului.

(2) Receptia tehnică a planului de amplasament si delimitare a imobilului se realizează fără participarea expertului judiciar.

Art. 5. - (1) Competenta receptiei planului de amplasament si delimitare a imobilului revine OCPI judetean, în a cărui rază de activitate este situat imobilul ce face obiectul expertizei.

(2) Planurile de amplasament si delimitare a imobilului receptionate, cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, sunt salvate într-o bază de date grafică distinctă denumită “Receptii expertize tehnice judiciare”.

Art. 6. - (1) Receptia se finalizează prin întocmirea de către OCPI, în conditiile prevăzute de Regulamentul de avizare, verificare si receptie a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei si al cartografiei, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 108/2010, a procesului-verbal de receptie, în care se consemnează admiterea sau respingerea receptiei planului de amplasament si delimitare a imobilului.

(2) Procesul-verbal de receptie se întocmeste în două exemplare, unul pentru OCPI teritorial, respectiv unul pentru instantă, si trebuie însotit în toate cazurile de planul de amplasament si delimitare a imobilului care face obiectul expertizei judiciare.

(3) în cazul admiterii, pe planul de amplasament si delimitare a imobilului se aplică parafa si semnătura inspectorului.

(4) Planul de amplasament si delimitare a imobilului se întocmeste în numărul de exemplare necesar comunicării către părtile din proces, plus un exemplar pentru instantă si unul pentru OCPI teritorial.

(5) în procesul-verbal de receptie se face mentiune despre:

a) continutul si corectitudinea datelor topografice;

b) datele folosite, planuri parcelare, planuri topografice, documentatii cadastrale, comparativ cu cele din baza de date a OCPI teritorial;

c) amplasamentul si vecinătătile imobilului, existenta eventualelor suprapuneri, prin mentionarea acestora pe planul de amplasament si delimitare a imobilului.

Art. 7. - (1) Avizarea tehnică a expertizei judiciare, constând în receptia tehnică efectuată în conditiile prezentului regulament, este scutită de la plata tarifelor.

(2) Expertii judiciari pot solicita OCPI sau biroului teritorial, în baza documentelor din care rezultă numirea acestora si identificarea imobilului care face obiectul expertizei, cu scutire de la plata tarifelor, următoarele date si documente:

a) coordonatele punctelor aflate pe limita de proprietate pentru imobilele înregistrate în sistemul informatic de cadastru si carte funciară, pentru imobilul în cauză, precum si pentru cele limitrofe imobilului în cauză;

b) planul de încadrare în zonă;

c) extrasul de plan parcelar receptionat de OCPI teritorial sau, după caz, extrasul de plan cadastral de carte funciară;

d) extrasul de carte funciară pentru informare, dacă imobilul este înscris în cartea funciară;

e) copii ale actelor care au stat la baza înscrierii în cartea funciară a imobilelor în cauză;

f) extras de pe ortofotoplan, pentru imobilul în cauză, precum si pentru cele limitrofe imobilului în cauză;

g) copii ale altor documente necesare si în strânsă legătură cu efectuarea expertizei judiciare, nominalizate de către expert.

Art. 8. - Termenele privind receptia planului de amplasament si delimitare a imobilului, precum si cele privind furnizarea de date si documente sunt stabilite prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 186/2009 privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si unitătile sale subordonate, cu completările ulterioare.

Art. 9. - În aplicarea prevederilor prezentului regulament, în cadrul OCPI si al birourilor teritoriale se va stabili un program special de lucru cu expertii judiciari, în urma consultării cu biroul local de expertize judiciare. Programul de lucru cu expertii judiciari va fi publicat pe pagina de internet a OCPI teritorial.

Art. 10. - (1) în vederea efectuării înscrierii în sistemul integrat de cadastru si carte funciară conform Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, a imobilului care a făcut obiectul litigiului în care s-a dispus expertiza judiciară, planul de amplasament si delimitare a imobilului pentru care s-a admis receptia în conditiile prezentului regulament tine locul documentatiei cadastrale după pronuntarea hotărârii judecătoresti irevocabile.

(2) Atribuirea numărului cadastral se face de către OCPI, după verificarea corespondentei cu realitatea din teren, dacă situatia tehnico-juridică a imobilului nu a fost modificată prin înregistrări ulterioare avizării tehnice a expertizei judiciare.


 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei anuale de colectare selectivă a deseurilor de echipamente electrice si electronice

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (14) din Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2010 privind deseurilede echipamente electrice si electronice si ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă metodologia de calcul al ratei anuale de colectare selectivă a deseurilor de echipamente electrice si electronice, denumite în continuare DEEE, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Rata anuală de colectare selectivă a DEEE, prevăzută la art. 1, se calculează pe baza cantitătilor de echipamente electrice si electronice, denumite în continuare EEE, introduse pe piata natională în ultimii 2 ani, utilizând formula de calcul prevăzută în anexă.

(2) Pentru calcularea cantitătii de DEEE pe care fiecare producător sau, după caz, fiecare organizatie colectivă trebuie să o colecteze în fiecare an, rata anuală de colectare selectivă este aplicată cantitătii de EEE introduse pe piata natională în anul respectiv.

(3) Agentia Natională pentru Protectia Mediului are obligatia să publice pe pagina proprie de internet, până la 15 mai a fiecărui an, rata anuală de colectare selectivă prevăzută la alin. (1).

Art. 3. - Raportarea cantitătilor de EEE introduse pe piată, precum si a cantitătilor de DEEE colectate se va face potrivit art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

 

Bucuresti, 14 septembrie 2011.

Nr. 2.264.

 

ANEXA

 

METODOLOGIE

de calcul al ratei anuale de colectare selectivă a deseurilor de echipamente electrice si electronice

 

 

RP = [ 4xP ] / ˝(Vn-1 + Vn-2 )= [ 8xP ] / [ Vn-1 + Vn-2 ]

 

unde:

Rp - rata anuală de colectare selectivă a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), exprimată procentual;

P - numărul de locuitori, potrivit Institutului National de Statistică;

Vn-1 - cantitatea1 de echipamente electrice si electronice (EEE) introdusă de toti producătorii înregistrati în Registrul producătorilor, potrivit art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr 1.037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si

electronice, în anul anterior2 celui pentru care se calculează cantitatea individuală de DEEE care trebuie colectată;

Vn-2 - cantitatea de EEE introdusă de toti producătorii înregistrati în Registrul producătorilor, potrivit art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2010, cu 2 ani înaintea3 celui pentru care se calculează cantitatea de DEEE care trebuie colectată.

Q = RP x Vn,

unde:

Q = cantitatea individuală de DEEE care trebuie colectată de fiecare producător, respectiv organizatie colectivă4;

Vn - cantitatea de EEE introdusă de fiecare producător, respectiv organizatie colectivă în anul pentru care se calculează cantitatea individuală de DEEE care trebuie colectată5.


1 Unitatea de măsură este kilogramul.

2 Pentru prima aplicare a formulei se vor aplica cantitătile puse pe piată în anul 2011.

3 Pentru prima aplicare a formulei se vor aplica cantitătile puse pe piată în anul 2010.

4 Primul an pentru care se calculează cantitatea individuală care trebuie colectată de fiecare producător/organizatie colectivă este anul 2012.

5 Pentru calcularea cantitătii de DEEE pe care fiecare producător sau, după caz, fiecare organizatie colectivă trebuie să o colecteze în anul 2012, rata anuală de colectare selectivă a DEEE se aplică cantitătii de EEE introduse pe piata natională în anul 2012.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Criteriilor generale de admitere în învătământul postliceal

 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

în temeiul art. 44 alin. (8) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Criteriile generale de admitere în învătământul postliceal, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală management, resurse umane si retea scolară, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor, relatia cu parlamentul si partenerii sociali, Directia generală economic, finante, resurse umane, Centrul National de Dezvoltare a învătământului Profesional si Tehnic, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si unitătile de învătământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetam, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 7 septembrie 2011.

Nr. 5.346.

 

ANEXA

 

CRITERII

generale de admitere în învătământul postliceal

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele criterii generale reglementează admiterea în învătământul postliceal.

Art. 2. - (1) Fiecare unitate de învătământ care organizează învătământ postliceal elaborează o metodologie de admitere.

(2) Admiterea în învătământul postliceal se realizează cu respectarea prezentelor criterii generale si în conformitate cu metodologia de admitere.

(3) Metodologia de admitere este elaborată de unitatea de învătământ, prin consultarea factorilor interesati, este aprobată de consiliul de administratie al unitătii de învătământ si este făcută publică până la data de 30 mai, pentru admiterea în anul scolar următor.

(4) Tematica pentru concursul de admitere si bibliografia recomandată se elaborează de către unitatea de învătământ.

(5) Informarea publicului referitor la metodologia de admitere, la tematica pentru concursul de admitere si la bibliografia recomandată se realizează atât prin afisare la sediul unitătii de învătământ si al inspectoratului scolar judetean/al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, cât si prin postarea pe site-ul scolii si/sau al inspectoratului scolar judetean/al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti.

Art. 3. - Admiterea în învătământul postliceal se organizează numai pentru calificările profesionale cuprinse în Registrul National al Calificărilor, stabilite de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului si aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 4. - (1) La nivel judetean/al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, cifra de scolarizare pentru învătământul postliceal de stat se stabileste, pentru fiecare an scolar, pentru calificări profesionale care corespund domeniilor prioritare recomandate de documentele strategice: Planul regional de actiune pentru învătământ (PRAI) si Planul local de actiune pentru învătământ (PLAI).

(2) Proiectul anual al planului de scolarizare pentru învătământul profesional si tehnic este avizat de Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social pentru formarea profesională (CLDPS).


 

CAPITOLUL II

Înscrierea pentru admiterea în învătământul postliceal

 

Art. 5. - (1) Au dreptul să se înscrie pentru admiterea la scoala postliceală absolventii de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat.

(2) Au dreptul să se înscrie pentru admiterea la scoala de maistri absolventii de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat, care dovedesc la începerea anului scolar că au o vechime în productie de cel putin 3 ani în domeniul de pregătire din care face parte calificarea profesională pe care doresc să o dobândească.

(3) înscrierea candidatilor pentru admiterea în învătământul postliceal (scoala postliceală si scoala de maistri) se face la secretariatul unitătii de învătământ, pe baza următoarelor documente:

a) cerere de înscriere;

b) certificat de nastere, carte de identitate si, în cazul schimbării numelui, certificat de căsătorie, în copii certificate “conform cu originalul” de către un membru al comisiei de admitere;

c) diplomă de bacalaureat sau adeverintă de absolvire a liceului, după caz;

d) foaie matricolă pentru clasele a IX-a-a XII-a/a XIII-a;

e) adeverintă medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este sănătos clinic si apt pentru calificarea profesională pe care doreste să o dobândească.

 

CAPITOLUL III

Organizarea si desfăsurarea concursului de admitere

 

Art. 6. - Pentru organizarea si desfăsurarea admiterii în învătământul postliceal, în fiecare unitate de învătământ se constituie, prin decizie a directorului unitătii de învătământ, Comisia de admitere si Comisia de contestatii, care îsi desfăsoară activitatea conform prevederilor metodologiei de admitere.

Art. 7. - Metodologia de admitere prevede probele de concurs, precizând modalitătile de admitere stabilite pentru fiecare dintre cazurile:

a) numărul candidatilor înscrisi pentru o calificare profesională este mai mic sau egal cu numărul de locuri;

b) numărul de candidati înscrisi pentru o calificare profesională depăseste numărul de locuri sau există o cerere expresă privind modalitatea de admitere din partea solicitantului, persoană juridică, care finantează integral scolarizarea.

Art. 8. - (1) în cazul în care numărul de candidati înscrisi pentru o calificare profesională depăseste numărul de locuri, metodologia de admitere prevede în mod obligatoriu o probă scrisă, durata acesteia, tematica si bibliografia recomandată.

(2) în cazul în care există o cerere expresă privind modalitatea de admitere din partea solicitantului, persoană juridică, care finantează integral scolarizarea, metodologia de admitere poate prevedea si alte probe decât cele obligatorii.

Art. 9. - În cazul în care numărul candidatilor înscrisi pentru o calificare profesională este mai mic sau egal cu numărul de locuri, metodologia de admitere prevede criteriile minimale de admitere sau alte tipuri de probe, cum ar fi: prezentarea curriculumului vitae, sustinerea unui interviu, întocmirea unui dosar, recunoasterea concursului de admitere sustinut la o altă unitate de învătământ etc.

Art. 10. - (1) Pentru calificările profesionale pentru care sunt necesare aptitudini specifice/aptitudini identificate de operatorul economic, metodologia de admitere elaborată de unitatea de învătământ cuprinde si posibilitatea organizării unei probe de aptitudini, modalitatea de organizare a acesteia, tematica, criteriile de evaluare etc.

(2) Proba de aptitudini este eliminatorie si se sustine înaintea desfăsurării probei scrise.

(3) Proba de aptitudini se evaluează cu calificativul “Admis” sau “Respins”, acordat conform unor criterii specifice prevăzute de metodologia de admitere.

(4) Rezultatul la proba de aptitudini nu poate fi contestat. Art. 11. - (1) Tematica pentru proba scrisă are în vedere evidentierea achizitiilor anterior dobândite, necesare finalizării cu succes a învătământului postliceal.

(2) Tematica pentru proba scrisă si, după caz, tematica pentru proba de aptitudini sunt stabilite pe calificări profesionale de unitatea de învătământ, după consultarea operatorilor economici implicati în formarea profesională.

Art. 12. - (1) în cazul organizării probei scrise, membrii Comisiei de admitere elaborează cel putin 3 variante de subiecte, în ziua sustinerii probei.

(2) Variantele de subiecte sunt secretizate, fiecare variantă se introduce într-un plic, care se sigilează si se semnează de către profesorii care au elaborat subiectele, aplicându-se stampila unitătii de învătământ.

(3) Subiectul de concurs si subiectul de rezervă sunt alese de presedintele Comisiei de admitere, prin tragere la sorti, în plenul comisiei.

(4) Comisia de admitere asigură confidentialitatea subiectelor din momentul extragerii variantei de subiecte până la încheierea probei.

(5) După încheierea concursului, toate plicurile ce contin variantele subiectelor de concurs sunt păstrate de conducerea unitătii de învătământ în aceleasi conditii ca si lucrările la probele scrise.

Art. 13. - Metodologia de admitere poate prevedea proceduri si criterii de admitere specifice, fără sustinerea probei scrise, pentru absolventii de liceu, filiera tehnologică, care au certificată o calificare profesională din domeniul de pregătire din care face parte si calificarea profesională pentru care solicită admiterea în învătământul postliceal.

Art. 14. - Metodologia de admitere cuprinde prevederi obligatorii referitoare la componenta si atributiile Comisiei de admitere, inclusiv precizări legate de:

a) întocmirea proceselor-verbale corespunzătoare activitătilor principale desfăsurate în cadrul comisiei, cum ar fi: rezultatul înscrierilor, deschiderea subiectelor de concurs, organizarea probelor de admitere, predarea-primirea lucrărilor scrise etc;

b) obligatia membrilor acesteia de a semna un angajament cu privire la respectarea prevederilor metodologiei si a secretului cu privire la subiectele de examen;

c) obligatia membrilor acesteia de a semna o declaratie pe propria răspundere cu privire la inexistenta, printre candidati, a unor rude/afini până la gradul IV, pentru a se evita conflictul de interese;

d) termenele de realizare a activitătilor corespunzătoare atributiilor, precum si responsabilii pentru: întocmirea si afisarea graficului de desfăsurare a examenului de admitere, afisarea listelor cu candidatii înscrisi, afisarea anuntului privind posibilitatea recunoasterii si a transferului rezultatelor învătării dobândite în timpul liceului de absolventii filierei tehnologice sau vocationale, afisarea rezultatelor probelor, afisarea rezultatelor finale, afisarea baremului de evaluare si notare corespunzător subiectului de concurs etc;

e) norme de conduită a cadrelor didactice, membre ale comisiei, fată de candidati si colegi;

f) răspunderea disciplinară, administrativă sau penală privind conduita si faptele cu caracter infractional: conduita necorespunzătoare fată de candidati si colegi, neglijentă în îndeplinirea atributiilor, nerespectarea instructiunilor metodologiei de admitere si a altor prevederi legale, favorizarea unor candidati prin furnizarea solutiilor subiectelor de examen, interventii pe lucrări sau înlocuirea lor, facilitarea unor actiuni sau intentii de fraudă ale elevilor etc;

g) procedura de sanctionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 15. - Metodologia de admitere cuprinde prevederi obligatorii referitoare la componenta si atributiile Comisiei de contestatii, la organizarea activitătii acesteia, inclusiv precizări legate de:

a) întocmirea proceselor-verbale corespunzătoare activitătilor principale desfăsurate în cadrul comisiei, cum ar fi: rezultatul depunerii/înregistrării contestatiilor, predarea-primirea lucrărilor scrise pentru reevaluare etc;

b) constituirea comisiei, inclusiv aspecte legate de faptul că se realizează cu cadre didactice evaluatori, altele decât cele care au evaluat si notat initial lucrările candidatilor;

c) modalitatea de depunere a contestatiilor: termenul-limită pentru depunerea contestatiilor, după afisarea rezultatelor initiale, locul în care se depun;

d) sigilarea lucrărilor scrise ale căror note initiale au fost contestate;

e) modalitatea de stabilire a rezultatelor finale obtinute de candidatii care au depus contestatii: criterii de modificare/păstrare a notei initiale după contestatii;

f) termenul-limită si modul de comunicare a rezultatelor la contestatii si a ierarhiei finale.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 16. - Lucrările scrise, borderourile de notare si celelalte documente întocmite de Comisia de admitere si de Comisia de contestatii se arhivează si se păstrează în arhiva unitătii de învătământ până la sfârsitul scolarizării candidatilor admisi, conform prevederilor privind durata de scolarizare, iar cataloagele de examen se păstrează permanent.

Art. 17. - Unitatea de învătământ care organizează învătământ postliceal poate stabili, prin metodologia de admitere, recunoasterea rezultatului concursului de admitere organizat de o altă unitate de învătământ pentru aceeasi calificare profesională. În aceste cazuri, candidatii declarati

admisi la o unitate de învătământ pot să se înscrie, pentru frecventarea cursurilor, la o unitate de învătământ diferită de cea la care au sustinut admiterea.

Art. 18. - (1) Pentru ocuparea locurilor finantate de la buget, prin Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cheltuielile necesare organizării concursului de admitere sunt asigurate de la bugetele locale ale unitătilor administrativ-teritoriale, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si din alte venituri ale bugetelor locale.

(2) Taxa pentru examenul de admitere, pentru ocuparea locurilor cu taxă, se afisează odată cu planul de scolarizare si acoperă cheltuielile de admitere.

Art. 19. - Absolventii învătământului profesional si tehnic si absolventii învătământului vocational admisi în învătământul postliceal pot solicita transferul si recunoasterea rezultatelor învătării dobândite în liceu, în vederea flexibilizării parcursului de formare, în conformitate cu Regulamentul privind recunoasterea în învătământul tertiar nonuniversitar a studiilor obtinute în cadrul învătământului liceal -filieră tehnologică sau vocatională.

Art. 20. - Candidatii admisi pe locurile finantate integral de solicitanti, persoane fizice sau juridice, încheie cu unitatea de învătământ un contract de scolarizare, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele criterii generale.

Art. 21. - (1) Admiterea în învătământul postliceal de stat, pe locuri finantate din sumele defalcate din venituri de la bugetul de stat si din venituri ale bugetelor locale, prin bugetele locale ale unitătilor administrativ-teritoriale, se organizează pe unităti de învătământ, în limita numărului de locuri alocate. Planul de scolarizare, cuprinzând calificările profesionale si numărul de locuri pentru fiecare calificare, este propus de unitătile de învătământ, este aprobat de Consiliul de administratie al inspectoratului scolar judetean/al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti si este înaintat Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului. Cifra de scolarizare pentru învătământul postliceal de stat se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Admiterea în învătământul postliceal de stat, pe locuri finantate integral de solicitanti, persoane fizice sau juridice, se organizează pe unităti de învătământ, în functie de cifra de scolarizare propusă de conducerile unitătilor de învătământ, stabilită în functie de numărul de solicitanti si aprobată, prin decizie, de inspectoratele scolare judetene/de Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti. Cifra de scolarizare aprobată de inspectoratul scolar se comunică Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

(3) Admiterea în învătământul postliceal, în clase organizate de unităti de învătământ particulare, se realizează în conformitate cu propriile reglementări.

Art. 22. - Până la elaborarea Registrului National al Calificărilor, admiterea în învătământul postliceal se realizează pentru calificări cuprinse în nomenclatoarele calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învătământul preuniversitar, precum si durata de scolarizare, aprobate prin hotărâre a Guvernului, aflate în vigoare la începerea anului scolar.

 

 


ANEXĂ

la criteriile generale

 

CONTRACT-CADRU

pentru scolarizarea prin învătământ postliceal cu taxă

 

- Model -

 

Încheiat astăzi ,................., între

unitatea de învătământ............................................, cu sediul în localitatea......................................., str...................................................nr.......Judetul ........................................tel./fax........................ având codul fiscal nr...............................si contul curent nr...............................deschis la..................., reprezentată prin..........................................director................................, contabil-sef............................,

si...................................., elev/operator economic, cu domiciliul/sediul în localitatea................................, judetul ....................................., str.............................................nr........, bl..........., sc......ap........, tel./fax....................................., cod postal ................, legitimat cu CI. seria ....... nr..................., eliberată de.............la data de..................având codul fiscal......................si contul curent nr................. deschis la......................si reprezentată de director,................................, contabil-sef..........................

Obiectul prezentului contract îl constituie stabilirea obligatiilor părtilor, pe durata scolarizării:

1. Unitatea de învătământ.....................................se obligă să asigure:

- pregătirea profesională (teoretică si practică) în concordantă cu standardele de pregătire profesională si ale curriculumului scolar, pentru fiecare an scolar din planul de învătământ;

- baza didactico-materială la nivelul cerintelor de profesionalizare stabilite prin standardele de pregătire profesională.

2. Elevul/Operatorul economic......................solicită pregătirea în calificarea profesională..............., forma de învătământ........, si se obligă:

- să frecventeze cursurile/să acorde facilităti elevilor propusi pentru scolarizare, în vederea asigurării frecventării cursurilor;

- să respecte Regulamentul de organizare si functionare al unitătilor de învătământ preuniversitar si Regulamentul intern al unitătii de învătământ;

- să achite anual sau periodic, la datele convenite cu unitatea de învătământ, taxa de scolarizare în valoare de (în cifre si litere).....................................................................lei.

Părtile convin ca:

a) suma reprezentând taxa de scolarizare să se poată modifica o singură dată pe parcursul anului scolar, în conditiile unor modificări esentiale legate de cresterea salariilor, a cheltuielilor de întretinere si de modernizare a unitătii scolare si în concordantă cu acestea;

b) plata poate fi făcută si integral la început de an scolar, fără ca ea să poată fi modificată ulterior, în cazul nerealizării contractului din culpa elevului/operatorului economic, unitatea scolară nu este obligată la restituirea taxelor achitate.

Litigiile ivite cu ocazia executării prezentului contract vor fi solutionate pe cale amiabilă sau de către instantele judecătoresti competente.

Contractul se încheie pe durata de un an între unitatea de învătământ .............................. si elevul/operatorul economic................................pentru pregătirea în calificarea profesională...................... forma de învătământ.............

Drept pentru care s-a încheiat prezentul contract de scolarizare în 3/4 exemplare, din care un exemplar la secretariatul unitătii scolare organizatoare, unul la serviciul contabilitate al unitătii scolare, unul la elev/si unul la operatorul economic.

 

Nr............din .............................

 

Unitatea de învătământ

Nr............din .............................

 

Operator economic

Director,

......................................

Contabil-sef,

......................................

Director,

......................................

Contabil-sef,

......................................

Elev,

......................................

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei pentru acordarea titlului “Profesorul anului” în învătământul preuniversitar

 

În baza prevederilor art. 98 alin. (2) lit. f) si ale art. 109 alin. (1) lit. b) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia pentru acordarea titlului “Profesorul anului” în învătământul preuniversitar, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă calendarul desfăsurării concursului pentru acordarea titlului “Profesorul anului”, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Se aprobă modelul fisei-cadru de evaluare pentru acordarea titlului “Profesorul anului”, prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Directia generală management, resurse umane si retea scolară din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, inspectoratele scolare si unitătile de învătământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 6 octombrie 2011.

Nr. 5.546.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

METODOLOGIE

pentru acordarea titlului “Profesorul anului” în învătământul preuniversitar

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Personalul didactic de predare încadrat în unitătile de învătământ preuniversitar beneficiază de dreptul de a participa la concursul pentru acordarea titlului “Profesorul anului”, conform prevederilor prezentei metodologii.

Art. 2. - Unitătile de învătământ preuniversitar, în sensul prezentei metodologii, sunt unitătile de învătământ si unitătile conexe din sistemul de învătământ preuniversitar, cu personalitate juridică, în care functionează cadre didactice de predare.

Art. 3. - (1) Excelenta în predare este premiată anual, prin competitia pentru titlul “Profesorul anului”, finantată din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, în cadrul programului national de stimulare a excelentei didactice.

(2) Titlul “Profesorul anului”, însotit de recompensa financiară, se acordă în cadru festiv, pentru activitatea desfăsurată în perioada anului scolar următor depunerii dosarului de înscriere.

Art. 4. - La nivel judetean si national va fi desemnat “Profesorul anului” pentru fiecare disciplină din planul de învătământ, conform prevederilor art. 109 alin. (1) lit. b) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Conditii de participare pentru candidatii la concursul de acordare a titlului “Profesorul anului”

 

Art. 5. - La concursul pentru acordarea titlului “Profesorul anului” poate participa personalul didactic de predare din unitătile de învătământ care îndeplineste următoarele criterii:

a) a obtinut cel putin definitivarea/dreptul de practică în învătământul preuniversitar, având contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată/determinată în unitatea scolară respectivă, si calificativul “Foarte bine” în anul scolar anterior înscrierii la concurs;

b) desfăsoară activităti didactice de predare suplimentare în vederea obtinerii performantei scolare (în pregătirea elevilor distinsi la concursuri de profil/olimpiade scolare, în centrele de excelentă si centrele de pregătire zonală etc);

c) aplică strategii de prevenire a esecului scolar pentru elevii cu dificultăti de învătare (activităti didactice de remediere scolară, grădinite/scoli de vară, activităti de educatie incluzivă etc);

d) demonstrează progresul scolar realizat de elevii săi la clasă, la testări, la examene nationale, prin rezultate obtinute cel putin în anul anterior depunerii dosarului de înscriere, în pregătirea prescolarilor/elevilor în raport cu standardele curriculare de performantă;


e) are preocupări si rezultate în inovarea educatională, respectiv crearea de resurse didactice precum material didactic, mijloace didactice, auxiliare didactice, softuri educationale în specialitate sau altele similare, care duc la eficientizarea predării;

f) contribuie la cercetări stiintifice transdisciplinare sau în domeniul didacticii disciplinei pe care o predă;

g) elaborează programe scolare pentru discipline optionale noi, precum optionale integrate în dezvoltarea locală, optionale transcurriculare sau altele similare, însotite de suportul de curs;

h) participă la programe de tip “A doua sansă”, “Scoala părintilor” etc, cu rezultate în comunicarea cu părintii, concretizate în reducerea abandonului scolar, a delincventei juvenile, a comportamentelor marginale si a absenteismului elevilor la clasele la care predă;

i) initiază si aplică proiecte de predare inovative.

Art. 6. - Pentru obtinerea titlului “Profesorul anului”, candidatii care au depus dosare de înscriere trebuie să obtină calificativul “Foarte bine” în toată perioada următoare, până la finalizarea concursului si acordarea efectivă a titlului.

 

CAPITOLUL III

Înscrierea la concursul pentru acordarea titlului “Profesorul anului”

 

Art. 7. - Înscrierea la concursul pentru acordarea titlului “Profesorul anului” se face până la data de 1 mai a fiecărui an scolar pentru anul scolar următor, la secretariatul unitătii de învătământ în care candidatul are norma didactică de bază.

Art. 8. - (1) Dosarul de înscriere a candidatilor care îndeplinesc conditiile de participare prevăzute la cap. II contine:

a) o scrisoare de intentie;

b) recomandarea comisiei metodice a disciplinei/ariei curriculare din unitatea de învătământ în care candidatul are norma didactică de bază, din care să rezulte îndeplinirea criteriilor de participare;

c) avizul cercului pedagogic al disciplinei;

d) un proiect de activitate didactică la clasă, pe durata unui an scolar.

(2) Proiectul de activitate vizează cresterea calitătii predării la clasă si are următoarea structură:

a) obiective educationale;

b) grup-tintă;

c) calendarul activitătilor;

d) indicatori de rezultat;

e) instrumente de măsurare.

(3) Grupul-tintă este echivalentul a cel putin o clasă de educabili.

(4) Activitătile prevăzute în calendar se vor desfăsura în afara orelor de clasă, minimum două activităti/săptămână, pe durata unui an scolar.

Art. 9. - Proiectul de activitate propus este relevant în raport cu criteriile prevăzute la art. 5 lit. b)-i) si contribuie la realizarea cel putin a unui obiectiv din planul de dezvoltare institutională al scolii.

Art. 10. - În vederea obtinerii avizului pentru înscrierea în concurs, candidatii prezintă în cadrul cercului pedagogic scrisoarea de intentie, recomandarea comisiei metodice si proiectul de activitate didactică.

Art. 11. - (1) Membrii cercului pedagogic desemnează prin vot secret cel mult un cadru didactic care va intra în concurs în etapa judeteană la disciplina respectivă.

(2) Ordinea înscrierii candidatilor pe buletinele de vot este stabilită prin tragere la sorti în cadrul cercului pedagogic.

(3) În cazul în care după primul tur primii clasati sunt la egalitate de voturi, se reia votarea pentru candidatii respectivi până la desemnarea unui singur câstigător.

(4) Candidatii nu votează si nu asistă la procedura de vot.

(5) Comisia de numărare a voturilor este alcătuită dintr-un număr impar de membri, mai mare sau egal cu 5. Toti candidatii fac parte de drept din comisia de numărare a voturilor. În cazul în care există un număr de candidati par sau mai mic decât 5, se vor desemna din cadrul cercului pedagogic cadre didactice care să completeze comisia de numărare a voturilor.

Art. 12. - (1) Cadrul didactic care întruneste cel mai mare număr de voturi primeste avizul cercului pedagogic.

(2) Dosarul de înscriere în concurs a cadrului didactic care a primit avizul cercului pedagogic se completează cu un raport de motivare a avizului acordat, semnat de conducătorul de cerc sau de înlocuitorul acestuia, dacă conducătorul de cerc este candidat în concurs.

 

CAPITOLUL IV

Organizarea si desfăsurarea concursului pentru acordarea titlului “Profesorul anului”

 

SECTIUNEA 1

Desemnarea “Profesorului anului” la nivelul unitătii de învătământ

 

Art. 13. - (1) Consiliul profesoral propune consiliului de administratie premierea si acordarea titlului “Profesorul anului” la nivelul scolii cadrelor didactice care îndeplinesc conditiile prevăzute ia art. 8 alin. (1) lit. b)-d).

(2) Lista cadrelor didactice desemnate “Profesorul anului” la nivelul unitătii de învătământ se afisează, pe discipline, pe site-ul inspectoratului scolar.

(3) Lista cadrelor didactice desemnate “Profesorul anului” la nivelul unitătii de învătământ si proiectele de activitate didactică cu care acestia au intrat în concurs se afisează în unitatea de învătământ într-un spatiu de afisaj amenajat special, denumit panoul “Profesorul anului”.

(4) Candidatii vor actualiza periodic informatiile afisate la panoul “Profesorul anului”, astfel încât acesta să reflecte stadiul parcurgerii proiectelor de activitate si rezultatele obtinute. Conducerea scolii va asigura o zonă de afisaj vizibilă si echitatea distribuirii spatiului de afisaj între candidati.

(5) Cadrele didactice desemnate “Profesorul anului” si proiectele de activitate didactică cu care acestia au intrat în concurs, pe discipline, sunt prezentate părintilor si elevilor în luna septembrie, la festivitatea de deschidere a noului an scolar.

(6) Proiectele de activităti se vor derula în perioada 15 septembrie-15 iunie a anului scolar respectiv.

 

SECTIUNEA a 2-a

Desemnarea “Profesorului anului” la nivel judetean

 

Art. 14. - (1) în vederea monitorizării în cadrul concursului, fiecare candidat deschide un jurnal de activitate propriu, în care consemnează, pe parcursul derulării competitiei, locul, data si ora de desfăsurare a activitătilor din proiect.

(2) Toate activitătile desfăsurate cu elevii în scoală în afara orelor de clasă sunt consemnate în condica de prezentă si sunt validate de directorul unitătii de învătământ.

(3) Monitorizarea activitătilor din proiect este realizată de seful comisiei metodice sau, în cazul în care acesta este candidat, de un responsabil având aceeasi specialitate, desemnat de consiliul profesoral din unitatea de învătământ.


(4) Monitorizarea activitătilor din proiect se realizează prin:

a) verificarea periodică a corectitudinii datelor înscrise în jurnalul de activităti;

b) minimum o asistentă lunară la activitătile consemnate în jurnal;

c) observarea calitătii materialelor afisate la panoul “Profesorul anului” si a periodicitătii actualizării acestora.

Art. 15. - (1) La sfârsitul anului scolar, cadrul didactic care a realizat monitorizarea întocmeste, în două exemplare, raportul de monitorizare, pe care îl înregistrează la secretariatul unitătii de învătământ si îl înaintează consiliului de administratie, împreună cu propunerea de aprobare/respingere a candidatului, propunere motivată în raport.

(2) Candidatul primeste un exemplar al raportului de monitorizare, pe care îl anexează la dosarul de concurs.

Art. 16. - (1) în cazul propunerii de respingere, candidatul la titlul judetean “Profesorul anului” poate depune contestatie la secretariatul unitătii de învătământ, în termen de maximum 48 de ore de la primirea rezultatelor monitorizării.

(2) în acest caz, consiliul profesoral analizează documentele din dosarul candidatului si votează continuarea sau încetarea participării acestuia la concurs.

(3) Un candidat care are un raport de monitorizare nefavorabil poate continua concursul dacă este votat de 3/4 din membrii consiliului profesoral.

Art. 17. - La sfârsitul anului scolar, jurnalul proiectului de activităti se depune la biblioteca unitătii de învătământ, primeste număr de inventar si devine public.

Art. 18. - (1) Dosarele candidatilor declarati admisi pentru faza judeteană a concursului “Profesorul anului” sunt înaintate inspectoratului scolar, unde primesc număr de înregistrare si sunt preluate de inspectorul scolar de specialitate.

(2) Dosarele înaintate inspectoratului scolar contin:

a) proiectul de activitate didactică la clasă;

b) scrisoare de sustinere din partea consiliului de administratie al unitătii de învătământ, care are anexat raportul de monitorizare;

c) raportul inspectorului de specialitate.

(3) Scrisoarea de sustinere nu poate avea mai mult de 3 pagini si va face referire la obiectivele educationale propuse în proiectul de activitate si la rezultatele obtinute de candidat.

(4) în vederea întocmirii unui raport corect si obiectiv, inspectorul de specialitate asistă candidatul la activitătile didactice de predare desfăsurate în proiect. Asistentele se efectuează semestrial sau ori de câte ori este nevoie, pe parcursul anului scolar în care cadrul didactic participă la concurs.

Art. 19. - (1) La nivelul inspectoratului scolar, evaluarea dosarelor este realizată de consiliul consultativ de specialitate, pentru fiecare disciplină din planul de învătământ care are candidati în concurs. La evaluarea dosarelor participă, în calitate de observatori, reprezentantii organizatilor sindicale afiliate la federatiile sindicale reprezentative.

(2) Consiliul consultativ de specialitate elaborează raportul de evaluare a dosarelor si desemnează cadrul didactic care primeste titlul “Profesorul anului” la nivel judetean pentru disciplina respectivă.

(3) Pentru cadrul didactic desemnat consiliul consultativ de specialitate întocmeste un raport postevaluare, pe care îl înaintează spre avizare consiliului de administratie al inspectoratului scolar.

(4) Rezultatele evaluării sunt afisate, pe discipline, pe site-ul si la avizierul inspectoratului scolar.

Art. 20. - (1) Rezultatele evaluării pot fi contestate prin cerere scrisă depusă la secretariatul inspectoratului scolar judetean/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, în termen de două zile calendaristice de la afisarea rezultatelor.

(2) Contestatia este analizată, împreună cu dosarul candidatului, în consiliul de administratie al inspectoratului scolar, la care participă si inspectorul de specialitate. Hotărârea consiliului de administratie al inspectoratului scolar este definitivă.

(3) Titlul “Profesorul anului” la nivel judetean/al municipiului Bucuresti se decernează pentru fiecare disciplină, în cadru festiv, cadrului didactic care a întrunit cel mai mare punctaj după solutionarea contestatiilor.

 

SECTIUNEA a 3-a

Desemnarea “Profesorului anului” la nivel national

 

Art. 21. - (1) Consiliile de administratie ale inspectoratelor scolare înaintează Directiei generale management, resurse umane si retea scolară din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului lista cadrelor didactice care au primit titlul “Profesorul anului” la nivel judetean, însotită de copia dosarului de concurs.

(2) Copia dosarului de concurs al candidatilor la titlul “Profesorul anului” - etapa natională contine:

a) proiectul de activitate didactică la clasă;

b) scrisoare de sustinere din partea consiliului de administratie al unitătii de învătământ, care are anexat raportul de monitorizare;

c) raportul inspectorului de specialitate;

d) raportul postevaluare, întocmit în consiliul consultativ de specialitate si avizat de consiliul de administratie al inspectoratului scolar.

(3) Raportul postevaluare are rol de scrisoare de sustinere si face referire la:

a) îndeplinirea obiectivelor propuse;

b) rezultatele obtinute;

c) relevanta si impactul proiectului de activităti implementat de candidat.

Art. 22. - La nivelul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, propunerile sunt analizate de comisiile nationale de specialitate, pe discipline. Fiecare comisie natională de specialitate detaliază criteriile de evaluare prezentate în fisa-cadru de evaluare prevăzută în anexa nr. 3 la ordin si întocmeste o fisă de evaluare specifică pentru disciplina respectivă.

Art. 23. - (1) Comisiile nationale de specialitate evaluează dosarele candidatilor, acordă fiecărui candidat un punctaj, pe baza fisei de evaluare specifice disciplinei, si stabilesc ierarhizarea candidatilor.

(2) Cadrul didactic care întruneste cel mai mare punctaj este declarat “Profesorul anului” la nivel national pentru disciplina respectivă.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 24. - În perioada 15 septembrie-30 septembrie, anual, pe site-ul inspectoratului scolar si în toate unitătile de învătământ cu personalitate juridică se va afisa metodologia concursului.

Art. 25. - Cuantumul recompensei financiare se stabileste anual prin hotărâre a Guvernului, în limita bugetului alocat programului national de stimulare a excelentei didactice.

Art. 26. - Lista cadrelor didactice care au obtinut titlul “Profesorul anului” la nivel national este aprobată prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.


 

 

ANEXA Nr. 2

 

CALENDARUL

desfăsurării concursului pentru acordarea titlului “Profesorul anului”

 

15 septembrie-30 septembrie: afisarea metodologiei si a calendarului concursului în unitătile de învătământ si pe site-ul inspectoratului scolar;

15 aprilie-30 aprilie: verificarea îndeplinirii conditiilor de participare a candidatilor si întocmirea recomandărilor comisiei metodice a disciplinei/ariei curriculare;

3 mai-30 mai: prezentarea proiectului de activităti în cadrul cercului pedagogic si obtinerea avizului cercului pedagogic;

1 iunie-15 iunie: desemnarea “Profesorului anului” la nivelul unitătilor de învătământ care au avut candidati înscrisi în concurs;

15 septembrie: prezentarea proiectelor de activităti la panoul “Profesorul anului” si la festivitatea de deschidere a anului scolar;

15 septembrie-15 iunie: implementarea proiectelor si monitorizarea acestora;

25 iunie: întocmirea raportului de monitorizare, solutionarea contestatiilor si transmiterea la inspectoratul scolar a dosarelor candidatilor nominalizati;

30 iunie: evaluarea dosarelor la nivel judetean si rezolvarea contestatiilor;

1 iulie: acordarea titlului la nivel judetean, înaintarea listei cu propuneri si a dosarelor către Ministerul Educatiei, Cercetării.Tineretului si Sportului;

1 iulie-10 iulie: evaluarea dosarelor la nivel national;

15 iulie: acordarea titlului la nivel national.

 

 

ANEXA Nr. 3

 

FISA-CADRU DE EVALUARE

pentru acordarea titlului “Profesorul anului”

 

Nr. crt.

Criterii de evaluare

Punctaj maxim 100 p.

Punctaj evaluare

1.

Cresterea calitătii activitătii de predare la clasă

 

 

2.

Performante în inovarea didactică

 

 

3.

Contributia proiectului de activităti la aplicarea principiului echitătii în educatie

 

 

4.

Utilizarea noilor mijloace informationale si de comunicare în activitatea de predare

 

 

5.

Rentabilitatea proiectului (raportul rezultate/resurse)

 

 

6.

Impactul si durabilitatea proiectului

 

 

7.

Relevanta rezultatelor obtinute în raport cu obiectivele proiectului

 

 

8.

Relevanta obiectivelor proiectului în raport cu obiectivele planului de dezvoltare institutională a unitătii de învătământ

 

 

9.

Coerenta si relevanta proiectului în raport cu criteriile de eligibilitate a candidatului

 

 

10.

Progresul înregistrat de educabilii din grupul-tintă (rezultate măsurabile)

 

 

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANTILOR FISCALI

 

CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Normelor privind realizarea de expertize fiscale la solicitarea instantelor judecătoresti, organelor de cercetare penală, organelor fiscale sau a altor părti interesate, aprobate prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 13/2008

 

În baza prevederilor art. 3 lit. g) si ale art. 11 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitătii de consultantă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali, întrunit în sedinta din 26 august 2011, hotărăste:

Art. I. - Normele privind realizarea de expertize fiscale la solicitarea instantelor judecătoresti, organelor de cercetare penală, organelor fiscale sau a altor părti interesate, aprobate prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 13/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 7 aprilie 2008, se modifică si se înlocuiesc cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Secretariatul general va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. III. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Camerei Consultantilor Fiscali,

Daniel Chitoiu

 

Bucuresti, 26 august 2011.

Nr. 13.

 

ANEXĂ

(Anexă la Hotărârea nr. 13/2008)

 

NORME

privind realizarea de expertize fiscale la solicitarea instantelor judecătoresti, organelor de cercetare penală, organelor fiscale sau a altor părti interesate

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

1. Sfera de cuprindere

Prezentele norme stabilesc cadrul profesional de efectuare a expertizei fiscale referitoare la obligatiile persoanelor fizice sau juridice prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, a respectării legalitătii procedurilor fiscale prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si a altor drepturi si obligatii în legătură cu impozitele, taxele, contributiile sau alte venituri fiscale ale bugetului general consolidat al statului.

2. Persoane autorizate

Expertizele fiscale pot fi efectuate numai de către consultantii fiscali - membri activi ai Camerei Consultantilor Fiscali, asa cum sunt definiti la art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitătii de consultantă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Expertizele fiscale judiciare pot fi efectuate doar de către persoanele fizice consultanti fiscali, iar cele extrajudiciare, si de către societătile comerciale de consultantă fiscală.

3. Clasificarea expertizelor fiscale

Expertizele fiscale se clasifică în:

- expertize fiscale judiciare;

- expertize fiscale extrajudiciare.

Expertizele fiscale judiciare constituie mijloace de probă în justitie, având ca scop principal atât stabilirea adevărului, cât si solutionarea justă a cauzelor aflate în faza de cercetare sau de judecată.

Expertizele fiscale judiciare se referă la obligatiile ce fac obiectul veniturilor la bugetul consolidat al statului si pentru alte impozite si taxe similare în relatia cu alte tări.

Aspectele procedurale ale expertizelor judiciare sunt reglementate de Codul de procedură civilă, Codul de procedură penală, Ordonanta Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitătii de expertiză tehnică judiciară si extrajudiciară, aprobată prin Legea nr. 156/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Expertizele fiscale extrajudiciare sunt acele expertize solicitate unui consultant fiscal de către orice persoană interesată în vederea stabilirii realitătii si legalitătii obligatiilor de natură fiscală.

Utilizatorii informatiilor puse la dispozitie de către consultantii fiscali, prin intermediul raportului de expertiză fiscală extrajudiciară, pot fi: organele fiscale, operatorii economici, asociatiile si alte persoane interesate, orice persoană fizică sau juridică.

După natura cauzelor în care se dispun, expertizele judiciare pot fi clasificate în:

- expertize fiscale judiciare dispuse în cauze civile;

- expertize fiscale judiciare dispuse în cauze penale;

- expertize fiscale judiciare dispuse în alte cauze.

4. Reglementarea expertizei fiscale judiciare si extrajudiciare

Expertizele fiscale presupun 3 aspecte reglementate:

- aspecte de drept material;

- aspecte de drept procesual;

- aspecte de conduită profesională. Reglementarea fondului se referă la dreptul material în domeniul fiscal la care se raportează expertiza fiscală (Codul fiscal, Codul de procedură fiscală, alte reglementări fiscale, reglementări nefiscale care includ si dispozitii de natură fiscală situate în afara Codului fiscal, acte normative ce reglementează contributiile cu caracter social, conventii de evitare a dublei impuneri încheiate, acte normative de drept comunitar etc).

Reglementarea procedurală. Aspectele procedurale privind expertiza fiscală sunt reglementate în Codul de procedură civilă - art. 201-214, Codul de procedură penală - art. 116-125, Codul de procedură fiscală - art. 55 si în Ordonanta Guvernului nr. 2/2000, aprobată prin Legea nr. 156/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Procedura expertizei dispuse în cauze de natură civilă este reglementată de Codul de procedură civilă, din care prezentăm:

 

Codul de procedură civilă:

Art. 201. - Când pentru lămurirea unor împrejurări de fapt instanta consideră necesar să cunoască părerea unor specialisti, va numi, la cererea părtilor ori din oficiu, unul sau trei experti, stabilind prin încheiere punctele asupra cărora ei urmează să se pronunte, după care va putea convoca o audiere în camera de consiliu, în cadrul căreia va solicita expertului să se pronunte cu privire la costul estimativ al lucrării ce urmează a fi efectuată, cât si cu privire la durata de timp necesară efectuării expertizei. Pozitia părtilor, respectiv a părtii care a solicitat proba va fi consemnată în încheiere. În functie de pozitia expertului, a părtilor, respectiv a părtii care a solicitat proba, instanta va fixa termenul de depunere a raportului de expertiză si conditiile de plată a cheltuielilor necesare efectuării expertizei. Dispozitiile art. 213 alin. 2 sunt aplicabile.

Când este necesar, instanta va solicita efectuarea expertizei unui laborator sau unui institut de specialitate.

În domeniile strict specializate, în care nu există experti autorizati, din oficiu sau la cererea oricăreia dintre părti, judecătorul poate solicita punctul de vedere al uneia sau mai multor personalităti ori specialisti din domeniul respectiv. Punctul de vedere va fi prezentat în camera de consiliu sau în sedintă publică, părtile fiind îndreptătite să pună si ele întrebări.

Dispozitiile referitoare la expertiză, cu exceptia celor privind aducerea cu mandat, sanctionarea cu amendă si obligarea la plata de despăgubiri, sunt aplicabile în mod corespunzător în cazurile prevăzute la alin. 2 si 3.

La efectuarea expertizei în conditiile alin. 2 pot participa si experti desemnati de părti, dacă prin lege nu se dispune altfel.

 

Norme:

Principala necesitate a expertizelor judiciare fiscale judiciare decurge din complexitatea si diversitatea miscărilor de valori, particularitătilor acestora în diferitele sectoare de activitate.

Expertiza fiscală judiciară are ca obiect cercetarea faptelor si activitătilor economice si stabilirea sarcinilor fiscale ce decurg din acestea.

Astfel, când pentru lămurirea unor împrejurări de fapt instanta consideră necesar să cunoască părerea unor specialisti, va numi, la cererea părtilor sau din oficiu, unul sau 3 experti, stabilind prin încheiere de sedintă punctele asupra cărora ei urmează să se pronunte si termenul în care trebuie efectuată expertiza, durata de timp necesară efectuării expertizei, pozitia părtilor si conditiile de plată necesare efectuării expertizei.

Pentru determinarea costului estimativ al lucrării ce urmează a fi efectuată, precum si a duratei de timp necesare efectuării expertizei consultantul fiscal poate prezenta instantei o notă de evaluare, întocmită tinând seama de complexitatea lucrării si timpul necesar pentru efectuarea expertizei.

Consultantul fiscal desemnat expert va putea depune la dosarul instantei, dacă este cazul, lista specialistilor cu care va colabora pentru efectuarea expertizei fiscale judiciare. Pot colabora cu alti specialisti pentru efectuarea expertizei fiscale atât consultantii fiscali persoane fizice, cât si societătile comerciale de consultantă fiscală.

Specialistii cu care colaborează consultantul fiscal pentru efectuarea expertizei fiscale judiciare pot fi consultanti fiscali sau experti autorizati în conditiile legii în alte specialităti ori pot fi recunoscuti ca specialisti într-un domeniu care are legătură cu expertiza dispusă de către instantă.

La efectuarea lucrărilor expertizei pot participa si experti desemnati de părti, cu încuviintarea instantei competente.

 

Codul de procedură civilă:

Art. 202. - Dacă părtile nu se învoiesc asupra numirii expertilor, ei se vor numi de către instantă, prin tragere la sorti, în sedintă publică, de pe lista întocmită si comunicată de către biroul local de expertiză, cuprinzând persoanele înscrise în evidenta celor autorizate, potrivit legii, să efectueze expertize judiciare.

Încheierea de numire va stabili si plata expertilor.

 

Norme:

Alegerea expertilor în vederea recomandării către organele în drept se face tinându-se cont de specializarea, competenta si experienta expertului în raport cu domeniul în care urmează să efectueze expertiza.

Anual, prin grija Secretariatului general al Camerei Consultantilor Fiscali, se întocmesc listele actualizate cuprinzând consultantii fiscali care si-au exprimat intentia de a efectua expertize fiscale judiciare la solicitarea organelor judecătoresti, organelor de cercetare penală, organelor fiscale sau a altor părti interesate.

În acest scop, consultantii fiscali trebuie să îsi exprime intentia de a efectua expertize fiscale potrivit prevederilor art. 3 lit. g) din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările si completările ulterioare, cel mai târziu până la data de 1 octombrie a fiecărui an.

Până la aceeasi dată, consultantii fiscali care sunt înscrisi pe liste pot să comunice Secretariatului general al Camerei Consultantilor Fiscali decizia de a nu mai efectua expertize fiscale judiciare la solicitarea organelor judecătoresti, organelor de cercetare penală, organelor fiscale sau a altor părti interesate. Consultantii fiscali pot comunica decizia de a nu mai efectua expertize fiscale judiciare numai după finalizarea tuturor rapoartelor de expertiză fiscală judiciară cu care au fost învestiti.

Consultantii fiscali care nu comunică decizia de a nu mai efectua expertize fiscale judiciare la solicitarea organelor judecătoresti, organelor de cercetare penală, organelor fiscale sau a altor părti interesate până la data de 1 octombrie a fiecărui an vor fi înscrisi în listele actualizate.

Prin grija Secretariatului general al Camerei Consultantilor Fiscali, listele actualizate cuprinzând consultantii fiscali care si-au exprimat intentia de a efectua expertize fiscale judiciare se transmit birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice si contabile din cadrul tribunalelor, până la data de 1 decembrie a fiecărui an, pentru a fi comunicate organelor judecătoresti, organelor de cercetare penală, organelor fiscale sau altor părti interesate. Listele actualizate cuprinzând consultantii fiscali care si-au exprimat intentia de a efectua expertize fiscale judiciare se publică si pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali.

Plata expertului sau expertilor numiti trebuie să fie remuneratorie. În situatia în care expertul sau expertii numiti de instantă să efectueze expertiza consideră onorariul stabilit ca necorespunzător, ei sunt îndreptătiti să solicite instantei mărirea acestuia.

 

Codul de procedură civilă:

Art. 204. - Expertii se pot recuza pentru aceleasi motive ca si judecătorii.

Recuzarea trebuie să fie cerută în termen de 5 zile de la numirea expertului, dacă motivul ei exista la această dată; în celelalte cazuri termenul va curge de la data când s-a ivit motivul de recuzare.


Recuzările se judecă în sedintă publică, cu citarea părtilor si a expertului.

 

Norme:

Recuzarea este dreptul pe care îl au părtile implicate în proces de a cere, în cazuri determinate, expertului sau expertilor să se retragă de la efectuarea expertizei. Expertii pot fi recuzati pentru aceleasi motive ca si judecătorii.

Motivele de recuzare a judecătorilor si a expertilor, astfel cum sunt prevăzute de art. 27 din Codul de procedură civilă, sunt:

- când el, sotul său, ascendentii ori descendentii lor au vreun interes în judecarea pricinii sau când este sot, rudă sau afin până la al IV-lea grad inclusiv cu vreuna dintre părti;

- când el este sot, rudă sau afin în linie directă ori în linie colaterală, până la al IV-lea grad inclusiv, cu avocatul sau mandatarul unei părti sau dacă este căsătorit cu fratele ori cu sora sotului uneia dintre aceste persoane;

- când sotul în viată si nedespărtit este rudă sau afin al uneia dintre părti, până la al IV-lea grad inclusiv, sau dacă, fiind încetat din viată ori despărtit, au rămas copii;

- dacă el, sotul sau rudele lor până la al IV-lea grad inclusiv au o pricină asemănătoare cu aceea care se judecă sau dacă au o judecată la instanta unde una dintre părti este judecător;

- dacă între aceleasi persoane si una dintre părti a fost o judecată penală în timp de 5 ani înaintea recuzării;

- dacă este tutore sau curator al uneia dintre părti;

- dacă si-a spus părerea cu privire la pricina ce se judecă;

- dacă a primit de la una dintre părti daruri sau făgăduieli de daruri ori altfel de îndatoriri;

- dacă este vrăjmăsie între el, sotul sau una dintre rudele sale până la al IV-lea grad inclusiv si una dintre părti, sotii sau rudele acestora până la gradul al III-lea inclusiv.

 

Codul de procedură civilă:

Art. 205. - Dispozitiile privitoare la citare, aducerea cu mandat si sanctionarea martorilor care lipsesc sunt deopotrivă aplicabile expertilor.

Dacă expertul nu se înfătisează, instanta poate dispune înlocuirea lui.

 

Norme:

Sarcina efectuării expertizei fiscale de către consultantii fiscali este obligatorie, neputând fi refuzată decât pentru motive întemeiate.

Refuzul expertului de a primi lucrarea, nedepunerea în termenul fixat sau refuzul de a da lămuririle cerute se sanctionează cu amendă judiciară.

 

Codul de procedură civilă:

Art. 207. - Dacă expertii pot să-si dea de îndată părerea, vor fi ascultati chiar în sedintă, iar părerea lor se va trece într-un proces-verbal, întocmit potrivit art. 198.

Art. 208. - Dacă pentru expertiză este nevoie de o lucrare la fata locului, ea nu poate fi făcută decât după citarea părtilor prin carte postală recomandată, cu dovadă de primire, arătând zilele si orele când începe si continuă lucrarea. Dovada de primire va fi alăturată lucrării expertului.

Părtile sunt obligate să dea expertului orice lămuriri în legătură cu obiectul lucrării.

 

Norme:

Consultantul fiscal poate efectua expertiza numai cu convocarea în scris a părtilor, transmisă cu confirmare de primire, în orice situatie.

Consultantul fiscal va analiza tot materialul documentar aflat la dosarul cauzei, precum si pe cel pus la dispozitie de părti care are legătură cu cauza aflată în litigiu.

În egală măsură, părtile aflate în proces sunt obligate să pună la dispozitia consultantului fiscal, la solicitarea acestuia, toate înscrisurile pe care le detin în legătură cu cauza în litigiu.

Dacă, după analiza întregului material documentar existent la dosarul cauzei si pus la dispozitie de către părti, nu poate fi determinată mărimea bazei de impunere, consultantul fiscal va proceda la estimarea acesteia, după regulile utilizate de către organele fiscale.

 

Codul de procedură civilă:

Art. 209. - Expertul este dator să-si depună lucrarea cu cel putin 5 zile înainte de termenul fixat pentru judecată.

 

Norme:

Termenul de efectuare a expertizei curge între data numirii expertului/expertilor si data fixată pentru depunerea raportului de expertiză la dosarul cauzei, potrivit încheierii de sedintă comunicate, respectiv cu cel putin 5 zile înaintea termenului de judecată fixat.

Dacă termenul fixat initial pentru depunerea raportului de expertiză fiscală este considerat de experti neadecvat (prea scurt în raport cu numărul si complexitatea obiectivelor, cu perioada de desfăsurare a evenimentelor, cu volumul documentelor care trebuie analizate), ei sunt îndreptătiti să solicite instantei un termen corespunzător pentru efectuarea unei expertize fiscale de calitate.

 

Codul de procedură civilă:

Art. 210. - Când sunt mai multi experti cu păreri deosebite lucrarea trebuie să cuprindă părerea motivată a fiecăruia.

 

Norme:

În cazul în care pentru efectuarea expertizei fiscale judiciare au fost desemnati mai multi experti si au păreri diferite, lucrarea trebuie să cuprindă opinia motivată a fiecăruia.

Opinia separată poate fi consemnată în cuprinsul aceluiasi raport sau într-o anexă la acesta.

Indiferent de modul de prezentare a opiniei, expertii desemnati pentru întocmirea raportului de expertiză fiscală au obligatia de a o fundamenta temeinic, cu indicarea tuturor motivelor de fapt si de drept pe baza cărora îsi întemeiază concluziile.

Opinia separată a expertilor parte, cuprinsă în raportul de expertiză fiscală sau într-o anexă la acesta, nu va fi comunicată direct părtilor, ci va fi depusă la organul care a dispus efectuarea expertizei.

 

Codul de procedură civilă:

Art. 211. - Expertii sunt datori să se înfătiseze înaintea instantei spre a da lămuriri ori de câte ori li se va cere, caz în care au dreptul la despăgubiri, ce se vor stabili prin încheiere executorie.

 

Norme:

Lămuririle suplimentare constau în explicatii cerute expertului asupra raportului de expertiză, referitoare la metodologia de elaborare a raportului, la expresiile utilizate de către expert în continutul raportului, metodele utilizate în timpul examinărilor, concluziile expertizei etc.

Lămuririle suplimentare nu schimbă obiectivul initial al expertizei.


 

Codul de procedură civilă:

Art. 212. - Dacă instanta nu este lămurită prin expertiza făcută, poate dispune întregirea expertizei sau o nouă expertiză.

Expertiza contrarie va trebui cerută motivat la primul termen după depunerea lucrării.

 

Norme:

Suplimentul de expertiză se efectuează, la cererea organului care a dispus expertiza, de regulă, de acelasi expert care a participat la lucrările expertizei propriu-zise.

Instanta poate să dispună efectuarea unui supliment de expertiză care urmăreste obiective suplimentare atunci când expertul a omis să răspundă, a dat răspunsuri incomplete ori dacă după efectuarea expertizei sunt necesare si alte lămuriri sau au apărut împrejurări care pot determina modificarea opiniei initiale a expertului.

O altă expertiză sau expertiza contrarie poate fi încuviintată de instantă, la cererea motivată a părtii nemultumite sau din oficiu.

 

Codul de procedură civilă:

Art. 213. - Expertii care vor cere sau vor primi mai mult decât plata statornicită se vor pedepsi pentru luare de mită.

La cererea expertilor, tinându-se seama de lucrare, instanta le va putea mări plata cuvenită prin încheiere executorie dată cu citarea părtilor.

 

Norme:

Raportul de expertiză fiscală însotit de nota de evaluare a onorariului, împreună cu decontul cheltuielilor de transport, cazare, diurnă sau al altor cheltuieli necesare pentru efectuarea expertizei, va fi depus la organul care a dispus expertiza.

Onorariul definitiv în expertizele judiciare va fi stabilit de organul care a dispus efectuarea expertizei, în functie de complexitatea lucrării si de volum.

 

Codul de procedură civilă:

Art. 214. - Dacă expertiza se face de o altă instantă prin delegatie, numirea expertilor si statornicirea plătii ce li se cuvine se va putea lăsa în sarcina acestei instante.

Procedura expertizei dispuse în cauze de natură penală este reglementată de Codul de procedură penală, din care prezentăm:

 

Codul de procedură penală:

Art. 116. - Când pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări ale cauzei, în vederea aflării adevărului, sunt necesare cunostintele unui expert, organul de urmărire penală ori instanta de judecată dispune, la cerere sau din oficiu, efectuarea unei expertize.

Art. 118. - Expertiza se efectuează potrivit dispozitiilor din prezentul cod, afară de cazul când prin lege se dispune altfel. Dispozitiile art. 113 se aplică în mod corespunzător.

Expertul este numit de organul de urmărire penală sau de instanta de judecată, cu exceptia expertizei prevăzute în art. 119 alin. 2.

Fiecare dintre părti are dreptul să ceară ca un expert recomandat de ea să participe la efectuarea expertizei.

 

Norme:

Participarea expertului parte la efectuarea expertizei este obligatorie, acesta neavând optiunea de a participa sau nu la efectuarea expertizei. Efectuarea expertizei în lipsa expertului parte poate fi considerată o încălcare a drepturilor procesuale

ale părtilor care poate determina refacerea expertizei, cu respectarea normelor de procedură în materie.

 

Codul de procedură penală:

Art. 120. - Organul de urmărire penală sau instanta de judecată, când dispune efectuarea unei expertize, fixează un termen la care sunt chemate părtile, precum si expertul, dacă acesta a fost desemnat de organul de urmărire penală sau de instantă.

La termenul fixat se aduce la cunostintă părtilor si expertului obiectul expertizei si întrebările la care expertul trebuie să răspundă si li se pune în vedere că au dreptul să facă observatii cu privire la aceste întrebări si că pot cere modificarea sau completarea lor.

Părtile mai sunt încunostintate că au dreptul să ceară numirea si a câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele, care să participe la efectuarea expertizei.

După examinarea obiectiilor si cererilor făcute de părti si expert, organul de urmărire penală sau instanta de judecată pune în vedere expertului termenul în care urmează a fi efectuată expertiza, încunostintându-l totodată dacă la efectuarea acesteia urmează să participe părtile.

 

Norme:

În cauzele penale stabilirea obiectivelor se face în două etape:

1. Încuviintarea probei, stabilirea obiectivelor de principiu, numirea expertului, fixarea unui termen în care se citează părtile si expertul numit si analiza sumară a dosarului de către expert;

2. punerea în discutia părtilor a obiectivelor de principiu fixate în prima fază si a expertului. În această etapă se va stabili si termenul în care expertul trebuie să efectueze expertiza si se vor completa obiectivele de principiu în raport cu cererile formulate de părti si de expert.

Codul de procedură penală:

Art. 121. - Expertul are dreptul să ia cunostintă de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei, în cursul urmăririi penale cercetarea dosarului se face cu încuviintarea organului de urmărire.

Expertul poate cere lămuriri organului de urmărire penală sau instantei de judecată cu privire la anumite fapte ori împrejurări ale cauzei.

Părtile, cu încuviintarea si în conditiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanta de judecată, pot da expertului explicatiile necesare.

Art. 122. - După efectuarea expertizei, expertul întocmeste un raport scris.

Când sunt mai multi experti se întocmeste un singur raport de expertiză. Dacă sunt deosebiri de păreri, opiniile separate sunt consemnate în cuprinsul raportului sau într-o anexă.

Raportul de expertiză se depune la organul de urmărire penală sau la instanta de judecată care a dispus efectuarea expertizei.

Art. 123. - Raportul de expertiză cuprinde:

a) partea introductivă, în care se arată organul de urmărire penală sau instanta de judecată care a dispus efectuarea expertizei, data când s-a dispus efectuarea acesteia, numele si prenumele expertului, data si locul unde a fost efectuată, data întocmirii raportului de expertiză, obiectul acesteia si întrebările la care expertul urma să răspundă, materialul pe baza căruia expertiza a fost efectuată si dacă părtile care au participat la aceasta au dat explicatii în cursul expertizei;

b) descrierea în amănunt a operatiilor de efectuare a expertizei, obiectiile sau explicatiile părtilor, precum si analiza acestor obiectii ori explicatii în lumina celor constatate de expert;

c) concluziile, care cuprind răspunsurile la întrebările puse si părerea expertului asupra obiectului expertizei.

Art. 124. - Când organul de urmărire penală sau instanta de judecată constată, la cerere sau din oficiu, că expertiza nu este completă, dispune efectuarea unui supliment de expertiză fie de către acelasi expert, fie de către altul.

De asemenea, când se socoteste necesar, se cer expertului lămuriri suplimentare în scris ori se dispune chemarea lui spre a da explicatii verbale asupra raportului de expertiză. În acest caz, ascultarea expertului se face potrivit dispozitiilor privitoare la ascultarea martorilor.

Lămuririle suplimentare în scris pot fi cerute si serviciului medico-legal, laboratorului de expertiză criminalistică ori institutului de specialitate care a efectuat expertiza.

Art. 125. - Dacă organul de urmărire penală sau instanta de judecată are îndoieli cu privire la exactitatea concluziilor raportului de expertiză, dispune efectuarea unei noi expertize.

Organizarea activitătii de expertiză tehnică judiciară este prevăzută în Ordonanta Guvernului nr. 2/2000, aprobată prin Legea nr. 156/2002, cu modificările si completările ulterioare, din care prezentăm o serie de reguli si proceduri ce trebuie avute în vedere de către consultantii fiscali în efectuarea expertizelor fiscale:

Ordonanta Guvernului nr. 2/2000:

Art. 17. - (1) Organul îndreptătit să dispună efectuarea expertizei judiciare numeste expertul sau, după caz, specialistul, indică în scris, prin încheiere sau prin ordonantă, obiectul expertizei si întrebările la care trebuie să răspundă acesta, stabileste data depunerii raportului de expertiză, fixează onorariul provizoriu, avansul pentru cheltuielile de deplasare, atunci când este cazul, si comunică biroului local pentru expertize tehnice judiciare numele persoanei desemnate să efectueze expertiza.

(2) La termenul la care a avut loc numirea expertului, organul cu atributii jurisdictionale care a dispus efectuarea expertizei înstiintează partea despre suma ce trebuie avansată pentru expertiza dispusă în contul biroului local pentru expertize tehnice judiciare si îi pune în vedere să plătească această sumă în termen de 5 zile de la înstiintare.

(3) Adresa privind numirea expertului se comunică biroului local pentru expertize tehnice judiciare si expertului tehnic judiciar, după efectuarea plătii în conditiile alin. (2), si cuprinde următoarele:

a) denumirea si datele de contact ale organului cu atributii jurisdictionale care a dispus numirea;

b) numărul si obiectul dosarului în care a fost dispusă efectuarea expertizei tehnice judiciare;

c) numele sau, după caz, denumirea părtilor din dosar si datele de contact ale acestora: domiciliul sau, după caz, sediul acestora, precum si numărul de telefon, numărul de fax si adresa de e-mail, dacă acestea sunt cunoscute;

d) numărul si data încheierii sau ordonantei prin care a fost numit expertul;

e) obiectivele expertizei tehnice judiciare dispuse la care trebuie să răspundă expertul;

f) termenul stabilit pentru depunerea raportului de expertiză;

g) suma stabilită cu titlu de onorariu provizoriu;

h) suma stabilită cu titlu de cheltuieli provizorii;

i) mentiunea că sumele provizorii, stabilite cu titlu de onorariu provizoriu si cheltuieli provizorii, au fost plătite în contul biroului local pentru expertize tehnice judiciare.

(4) Plata sumei provizorii către expertul tehnic judiciar numit se va efectua prin intermediul biroului local pentru expertize tehnice judiciare, după depunerea raportului de expertiză la organul cu atributii jurisdictionale care a dispus efectuarea expertizei.

Art. 18. - (1) Partea interesată are dreptul să solicite ca pe lângă expertul tehnic judiciar numit să mai participe la efectuarea expertizei, pe cheltuiala acesteia, si un expert tehnic judiciar sau un specialist, nominalizat de aceasta si încuviintat de organul judiciar care a dispus efectuarea expertizei, în calitate de consilier al părtii, din categoria persoanelor prevăzute la art. 11-14.

(2) Expertul tehnic judiciar sau specialistul nominalizat de parte în conditiile alin. (1) trebuie să detină aceeasi specializare cu cea a expertului tehnic judiciar numit de organul judiciar pentru efectuarea expertizei. Dacă acest lucru nu este posibil, se va avea în vedere ca specializarea expertului tehnic judiciar care participă la efectuarea expertizei în calitate de consilier al părtii să fie înrudită cu cea a expertului tehnic judiciar numit si să apartină aceluiasi domeniu.

(3) Onorariul expertului tehnic judiciar sau al specialistului care participă la efectuarea expertizei în conditiile alin. (1) este stabilit de parte si de expert, de comun acord, în temeiul raporturilor contractuale dintre acestia, si este plătit acestuia de către partea care l-a nominalizat.

(4) Un exemplar original al documentului care face dovada relatiilor contractuale dintre parte si expertul tehnic judiciar sau specialistul care participă la efectuarea expertizei în conditiile prevăzute la alin. (1), precum si a sumelor datorate acestuia va fi depus la dosarul cauzei cu cel putin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea raportului de către expertul tehnic judiciar sau specialistul numit.

Art. 19. - În cazul în care pentru efectuarea expertizei dispuse expertul trebuie să se deplaseze în altă localitate decât cea în care domiciliază, acesta are dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport, de cazare si la plata diurnei potrivit dispozitiilor care reglementează aceste drepturi pentru salariatii din institutiile publice.

Art. 20. - Suma stabilită drept onorariu provizoriu si avansul pentru cheltuielile de deplasare, atunci când este cazul, se depun, în termen de 5 zile de la numirea expertului, de partea la cererea căreia s-a încuviintat efectuarea expertizei, în contul special al biroului local pentru expertize judiciare tehnice si contabile, deschis în acest scop.

Art. 21. - Raportul de expertiză cuprinde:

a) partea introductivă, în care se mentionează organul care a dispus efectuarea expertizei, data la care s-a dispus depunerea acesteia, numele si prenumele expertului sau ale expertilor, specialitatea acestuia/acestora, data întocmirii si finalizării raportului de expertiză, obiectul acesteia si întrebările la care expertul sau expertii urmează să răspundă, bibliografia pe baza căreia expertiza a fost efectuată si dacă părtile care au participat la aceasta au dat explicatii în cursul lucrărilor la care au fost convocate;

b) descrierea operatiunilor de efectuare a expertizei, obiectiile sau explicatiile părtilor, precum si analiza acestor obiectii ori explicatii pe baza celor constatate de expert sau de specialist;

c) concluziile, care cuprind răspunsurile la întrebările puse si părerea expertului sau a specialistului asupra obiectului expertizei.

Art. 22. - (1) Raportul de expertiză sau suplimentul la raportul de expertiză, însotit de nota de evaluare a onorariului si, dacă este cazul, de decontul cheltuielilor de transport, cazare, diurnă sau al altor cheltuieli ocazionate de efectuarea expertizei si în strânsă legătură cu aceasta, se depune la organul cu atributii jurisdictionale care a încuviintat expertiza.

(2) La termenul la care se pronuntă asupra raportului de expertiză sau, după caz, asupra suplimentului la raport, depus de expertul tehnic judiciar numit, organul cu atributii jurisdictionale care a dispus efectuarea expertizei se pronuntă si asupra sumei definitive solicitate de către expert, înstiintând biroul local pentru expertize tehnice judiciare despre suma definitivă aprobată la plată expertului.

(3) La termenul prevăzut la alin. (2), organul cu atributii jurisdictionale înstiintează partea despre suma rămasă de plată si pune în vedere acesteia să efectueze plata în contul biroului local pentru expertize tehnice judiciare în termen de 5 zile de la înstiintare.

Art. 221. - (1) Dacă expertul tehnic judiciar numit este înlocuit din motive imputabile acestuia, organele de urmărire penală, instantele judecătoresti sau alte organe cu atributii jurisdictionale pot dispune, odată cu înlocuirea, si restituirea în contul biroului local pentru expertize tehnice judiciare, în tot sau în parte, în termen de 30 de zile, a sumelor primite pentru activitatea de expertiză tehnică judiciară efectuată în cauza respectivă.

(2) Nerestituirea sumelor în termenul stabilit în contul biroului local pentru expertize tehnice judiciare constituie abatere disciplinară.

Art. 23. - (1) Onorariul definitiv pentru expertiza tehnică judiciară se stabileste de organul care a dispus efectuarea expertizei, în functie de complexitatea lucrării, de volumul de lucru depus si de gradul profesional ori stiintific al expertului sau al specialistului.

(2) Plata onorariului si a cheltuielilor solicitate prin decont, cuvenite expertului tehnic judiciar numit de către organele de urmărire penală, instantele judecătoresti sau alte organe cu atributii jurisdictionale în conditiile art. 17, pentru efectuarea expertizei, se efectuează numai prin biroul local pentru expertize tehnice judiciare.

Art. 24. - (1) Dispozitiile art. 15-23 se aplică si în cazul expertizei contabile judiciare.

(2) Expertizele contabile judiciare pot fi efectuate numai de experti contabili atestati în conditiile legii.

Reglementarea profesională a activitătii de expertiză fiscală este continută de Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 5/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, de Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 3/2007 pentru aprobarea Codului privind Conduita etică si profesională în domeniul consultantei fiscale si de prezentele norme profesionale.

Principiile de desfăsurare a activitătii de consultantă fiscală sunt:

Integritatea

Consultantul fiscal trebuie să fie corect, cinstit si incoruptibil în desfăsurarea activitătii de consultant fiscal, fără a se implica în actiuni care nu au un interes legitim.

Independenta

Independenta presupune exprimarea unei opinii fără a fi afectată de influente care pot compromite rationamentul profesional.

Evitarea evenimentelor si a circumstantelor care sunt atât de semnificative, încât o tertă parte ratională si informată, cunoscând toate informatiile relevante, inclusiv metodele de sigurantă aplicate, ar putea concluziona că integritatea,

obiectivitatea sau scepticismul profesional al unui consultant fiscal au fost compromise.

Obiectivitate

Un consultant fiscal trebuie să fie corect si nu trebuie să îngăduie ca obiectivitatea să îi fie afectată de prejudecăti, conflicte de interese sau influente externe.

Activitatea consultantului fiscal trebuie să se bazeze pe obiectivitate neafectată de alte interese, de orice natură.

Confidentialitate

Consultantul fiscal este obligat să păstreze secretul în legătură cu informatiile, faptele si documentele probante despre care ia cunostintă si pe care le detine ca urmare a exercitării atributiilor de consultantă fiscală, fiindu-i interzisă cu desăvârsire utilizarea acestora în interesul propriu ori în interesul unui tert. Consultantul fiscal trebuie să respecte confidentialitatea informatiilor dobândite pe parcursul derulării serviciilor profesionale si nu trebuie să folosească sau să dezvăluie nicio astfel de informatie fără o autorizare corespunzătoare si punctuală, cu exceptia situatiilor în care există un drept sau o obligatie legală ori profesională care impune dezvăluirea acelor informatii.

Competenta profesională

Competenta profesională constă în ansamblul abilitătilor si capacitătilor necesare pentru a analiza si rezolva, în concordantă cu dispozitiile legale în materie, problemele fiscale care îi sunt încredintate, făcând o evaluare estimativă a eventualelor riscuri juridice si fiscale generate de solutiile adoptate.

Competenta profesională reprezintă capacitatea consultantului fiscal de a acorda, în baza unor cunostinte temeinice, teoretice si practice privind legislatia fiscală servicii profesionale privind asistenta pe probleme fiscale, instruire si perfectionare în domeniul fiscal si reprezentare în fata autoritătilor fiscale si judiciare.

Neutralitatea

În scopul îndeplinirii activitătii de consultantă fiscală în mod impartial, consultantul fiscal trebuie să actioneze echidistant si independent fată de orice influente de natură politică, rasială, de nationalitate etc.

Atitudinea în profesie

Consultantul fiscal, în desfăsurarea activitătii, trebuie să fie constient că prin serviciile sale are o responsabilitate atât fată de client, cât si în ceea ce priveste aplicarea dispozitiilor legale si, ca urmare, nu va putea să îsi asume în exercitarea profesiei riscuri ce pot aduce atingere imaginii proprii, profesiei, Camerei Consultantilor Fiscali si clientilor sau care pot antrena răspunderea sa materială, contraventională sau penală.

 

CAPITOLUL II

Efectuarea expertizei fiscale judiciare

 

1. Acceptarea expertizei fiscale judiciare

Expertizele fiscale judiciare pot fi dispuse numai de organele îndreptătite de lege pentru administrarea probei cu expertiză judiciară.

Expertizele fiscale dispuse de instantele civile sunt consemnate în încheierea de sedintă din care rezultă:

- numele expertului/expertilor;

- obiectivele (întrebările) la care trebuie să răspundă expertul sau expertii numiti, formulate de instantă;

- termenul până la care se va efectua expertiza;

- onorariul expertului sau al expertilor numiti pentru efectuarea expertizei.

Expertizele fiscale dispuse în cauze penale se efectuează potrivit Codului de procedură penală în conditiile procedurale si legale specifice.

Când efectuarea expertizei fiscale judiciare este supusă altor reglementări procedurale speciale, consultantul fiscal numit în


calitate de expert se va conforma acelor reglementări procedurale privind dispunerea expertizelor si numirea expertilor.

Solicitarea adresată consultantului fiscal cu privire la efectuarea unei expertize judiciare nu poate fi refuzată decât din motive temeinice.

În acceptarea efectuării unei expertize fiscale, consultantii fiscali trebuie să tină cont de posibilitatea de a-si îndeplini misiunea, în conditiile respectării regulilor de independentă, competentă si incompatibilitate.

Calitatea de expert este, potrivit legii, incompatibilă cu aceea de martor în aceeasi cauză, calitatea de martor având întâietate.

Consultantul fiscal care se află într-o situatie de incompatibilitate este obligat să se abtină de la lucrările expertizei; în acest sens acesta va declara presedintelui instantei de judecată sau procurorului care supraveghează cercetarea motivul abtinerii sale.

În situatia în care consultantul fiscal nu face declaratia de abtinere de la lucrările expertizei, acesta poate fi recuzat de către părti, în cursul urmăririi penale sau al judecării cauzei, după ce s-a ivit motivul de recuzare.

2. Programarea lucrărilor

În cadrul acestei etape este necesară elaborarea unui program de lucru, avându-se în vedere angajarea unor termene fixe la care raportul va fi predat solicitantilor.

Programul de lucru pentru efectuarea expertizei fiscale trebuie să cuprindă un buget de timp care va sta la baza întocmirii notei de evaluare pe baza căreia se va stabili onorariul.

Elaborarea programului de lucru este la latitudinea fiecărui consultant fiscal.

Programul de lucru face parte din dosarul de lucru al consultantului fiscal. În cazul expertizelor fiscale judiciare consultantii fiscali nu pot delega efectuarea lucrărilor pentru care au fost numiti prin actul procedural (încheiere de sedintă sau ordonantă), fiind obligati să îsi îndeplinească mandatul în mod personal.

În cazul expertizelor fiscale extrajudiciare consultantul fiscal poate delega executarea unor lucrări diversilor colaboratori, fără a fi exonerat de răspunderea finală ce îi revine asupra continutului si calitătii raportului de expertiză fiscală.

Onorariul se va stabili în baza unei note de evaluare, în raport cu complexitatea lucrării si timpul alocat pentru efectuarea expertizei.

3. Documentarea expertizei fiscale judiciare si extrajudiciare

Materialul documentar pe care trebuie să îl studieze

consultantul fiscal cuprinde, orientativ:

- documentele de la dosarul cauzei;

- actele normative care reglementează cauza aflată în solutionare la instanta care a dispus expertiza;

- în materia actelor normative de drept comunitar si variantele originale ale acestor directive si regulamente etc;

- jurisprudenta Curtii de Justitie Europene;

- doctrina si jurisprudenta română si străină relevantă;

- documentele justificative si orice alte probe aflate în posesia părtilor sau a tertilor implicate în proces ori a tertelor persoane;

- orice acte de control/verificare întocmite de către organe abilitate;

- rapoarte de expertiză efectuate în cauză;

- orice alte documente necesare în fundamentarea si întocmirea raportului de expertiză, solicitate de fiecare consultant fiscal în raport cu necesitatea lămuririi unor aspecte legate de situatia de fapt si împrejurările cauzei.

În cazul expertizelor fiscale judiciare dispuse în cadrul dosarelor penale, materialul documentar analizat este cel de la dosarul cauzei, orice explicatii suplimentare solicitate de către consultanti putând fi obtinute numai cu încuviintarea organelor de urmărire penală sau a instantei de judecată.

Dacă obiectivele la care trebuie să răspundă consultantul fiscal nu sunt clar stabilite, acesta poate să solicite fie reformularea acestora, fie detalierea lor până la primul termen ulterior desemnării sale.

În fundamentarea concluziilor si pentru motivarea opiniilor, consultantul fiscal este abilitat să ceară părtilor interesate în expertiză explicatii suplimentare.

Consultantul fiscal va investiga acuratetea si integralitatea datelor furnizate de părti, eventualele neconcordante ale acestora cu situatie de fapt si va face precizări în cadrul raportului de expertiză cu privire la acestea.

În situatia în care consultantul fiscal va considera necesar pentru fundamentarea opiniei va lua măsuri de extindere a investigatiilor, de solicitare a altor materiale documentare, situatie pe care o va prezenta celor în drept, cu solicitarea unui nou termen de depunere a raportului de expertiză, dacă este cazul.

Nu este obligatoriu ca materialul documentar să fie prezentat în copie ca anexă la raportul de expertiză, dar trebuie păstrat la dosarul de lucru al acesteia, în vederea sustinerii opiniei în fata organelor în drept si, după caz, a controlului de calitate efectuat de Directia de monitorizare, control si competentă profesională a Camerei Consultantilor Fiscali.

Consultantul fiscal are obligatia întocmirii unui dosar de lucru pentru fiecare expertiză fiscală la care a participat.

Dosarul de lucru al consultantului fiscal va trebui să cuprindă, după caz:

a) încheierea de sedintă a instantei, ordonanta organelor de cercetare penală sau contractul pentru efectuarea expertizelor fiscale extrajudiciare;

b) raportul de expertiză fiscală, care reprezintă îndeplinirea obligatiei pentru care a fost numit de către organele în drept sau solicitat, în cazul expertizei fiscale extrajudiciare;

c) corespondenta, răspunsurile la întrebările suplimentare sau suplimentele de expertiză fiscală, solicitate de organele în drept, care au dispus expertiza;

d) eventualele note personale ale consultantilor fiscali, necesare pentru redactarea raportului de expertiză, pentru fundamentarea bugetului de timp si pentru decontarea lucrării de către beneficiari;

e) programul de lucru, nota de evaluare a onorariului, documentele privind decontarea lucrării.

Este necesar ca fiecare consultant fiscal să detină un registru al dosarelor întocmite pentru fiecare expertiză fiscală, pentru a fi identificate mai usor, inclusiv în cazul unui control privind auditul de calitate al cabinetelor si societătilor de consultantă fiscală efectuat de Directia de monitorizare, control si competentă profesională a Camerei Consultantilor Fiscali.

4. Examinarea materialului documentar

În această etapă de lucru intervine rationamentul profesional al consultantului fiscal în formularea opiniei si elaborarea răspunsului la obiectivele expertizei.

Materialul documentar existent trebuie analizat în totalitate, coroborat cu actele normative care reglementează fiecare situatie supusă analizei.

Din punct de vedere procedural expertiza presupune:

a) examinarea materialului documentar aflat la dosarul cauzei:

Această activitate se va desfăsura la sediul organului care a dispus expertiza.

Materialul documentar aflat la dosarul cauzei poate fi insuficient, situatie în care consultantul fiscal poate să solicite, motivat, organului în drept completarea acestuia.

Dacă la dosarul cauzei se află înscrisuri considerate semnificative în fundamentarea opiniei, consultantul fiscal poate solicita, în scris si motivat, instantei eliberarea de copii ale acestor documente;

b) examinarea documentelor, a oricăror înscrisuri sau altor probe aflate în posesia părtilor sau a tertelor persoane:

Atunci când pentru a răspunde obiectivelor fixate consultantul fiscal apreciază că materialul documentar aflat la dosarul cauzei nu este suficient, acesta va examina toate înscrisurile, evidentele, documentele justificative si orice alte probe necesare în stabilirea adevărului, aflate în posesia părtilor sau a tertelor persoane.

Pentru expertiza la fata locului consultantul fiscal este dator să comunice părtilor aflate în proces data la care încep lucrările expertizei fiscale.

Comunicarea se va face în scris si se va trimite părtilor prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, confirmare care va fi atasată raportului de expertiză.

Această procedură de citare a părtilor este o garantie a dreptului de apărare al acestora.

Cerinta legală de citare a părtilor nu este considerată îndeplinită dacă aceasta nu s-a produs într-un termen de 5-7 zile înaintea începerii lucrărilor, în care părtile să ia cunostintă de data si locul convocării.

Expertiza fiscală efectuată fără citarea părtilor este considerată nulă. Nulitatea ce decurge din necitarea părtilor poate fi invocată de partea afectată la primul termen după depunerea raportului de expertiză, în apel sau în recurs.

Consecinta constatării inulitătii raportului de expertiză judiciară este refacerea expertizei cu citarea părtilor.

Consultantul fiscal va analiza realitatea economică si legalitatea actelor puse la dispozitie de părti, valoarea lor formală si de fond, în vederea constatării capacitătii acestora de a contribui la determinarea cât mai exactă a drepturilor si obligatiilor care fac obiectul dosarului în care s-a dispus efectuarea expertizei fiscale.

Dacă obiectivele la care trebuie să răspundă expertiza vizează constatările consemnate în acte de control fiscal sau de altă natură, efectuate de organele abilitate, consultantul fiscal trebuie să examineze actele respective cel putin sub aspectul continutului si întinderii controlului, dar si al modului de stabilire a răspunderii persoanelor implicate.

În situatia în care în cauză s-au efectuat mai multe actiuni de control având acelasi obiect, la care s-au formulat concluzii diferite, consultantul fiscal va analiza fiecare act de control pentru a arăta, în măsura în care se poate stabili, care au fost cauzele care au condus la concluzii diferite si pozitia sa fată de aceste concluzii.

Dacă în demersul său consultantul fiscal ajunge la concluzii fundamentate diferite de cele ale organului de control, este abilitat să ia contact cu acesta pentru a-si elucida toate aspectele pe care le implică efectuarea unei lucrări de calitate.

Atunci când în aceeasi cauză există expertize fiscale anterioare cu obiective similare, consultantul fiscal va analiza dacă acestea au respectat normele legale în vigoare, dacă au fost efectuate constatări în concordantă cu prevederile legale în materie sau dacă au fost delimitate just perioadele în care s-au desfăsurat faptele si răspunderea persoanelor implicate. Consultantul fiscal nu poate face aprecieri asupra activitătii altor colegi si nu îsi va fundamenta opinia în functie de opiniile formulate anterior;

c) analiza explicatiilor părtilor sau ale martorilor audiati de organele judiciare care au dispus efectuarea expertizei; această analiză are menirea de a stabili coerenta si concordanta explicatiilor părtilor sau tertilor, date consultantului fiscal pe perioada efectuării expertizei.

Părtile sunt obligate să dea consultantului fiscal orice lămuriri în legătură cu obiectul lucrării.

Împiedicarea expertului de a efectua lucrările dispuse de instantă poate fi înlăturată prin mijloace procedurale, cum ar fi: dispunerea prin încheiere de sedintă ca părtile să permită accesul consultantului fiscal si să îsi dea tot concursul în efectuarea lucrărilor, solicitarea concursului autoritătilor publice locale sau chiar participarea completului la efectuarea expertizei.

În ipoteza în care părtile fac declaratii proprii în vederea clarificării situatiilor cuprinse în obiectivele expertizei, consultantul fiscal face în continutul raportului mentiuni cu privire la aceste declaratii, dar nu îsi fundamentează opinia potrivit acestora decât în măsura în care sunt sustinute de documente justificative, alte mijloace de probă si de acte normative ce reglementează domeniul expertizat sau se coroborează cu alte indicii;

d) formularea opiniei consultantului fiscal:

Expertiza fiscală, indiferent dacă intră în sfera de interes a procedurilor judiciare sau serveste ca mijloc de consultantă în luarea unor decizii de către utilizatorii ei, reprezintă activitatea specializată pe care o desfăsoară un profesionist pentru clarificarea unor aspecte de natură fiscală care i-au fost solicitate consultantului fiscal.

Concluziile consultantului fiscal nu sunt obligatorii pentru organele judiciare.

Opiniile si concluziile consultantului fiscal trebuie întotdeauna formulate cu precizarea temeiului legal pe care acestea se bazează.

Totodată, concluziile consultantului fiscal vor fi coroborate si cu celelalte probe administrate în dosarul cauzei.

5. Redactarea raportului de expertiză

Lucrările si concluziile expertizei se consemnează într-un raport scris, care trebuie să cuprindă următoarele capitole:

I. Introducere

II. Desfăsurarea expertizei fiscale

III. Concluzii

I. Introducere

Acest capitol trebuie să cuprindă câte un paragraf separat, din care să rezulte următoarele informatii:

- identificarea consultantilor fiscali autorizati în efectuarea expertizei fiscale, care va cuprinde:

- numele si prenumele consultantului/consultantilor fiscal/fiscali;

- domiciliul acestuia/acestora;

- numărul carnetului de consultant fiscal si pozitia din Tabelul Camerei Consultantilor Fiscali;

- identificarea organului care a dispus efectuarea expertizei sau a clientului care a solicitat efectuarea expertizei.

În acest paragraf se mentionează:

a) în cazul expertizelor fiscale judiciare - actul prin care s-a dispus numirea consultantului/consultantilor fiscal/fiscali, respectiv încheierea de sedintă a instantei sau ordonanta organelor de cercetare penală, ce contine data acestuia, denumirea si calitatea procesuală a părtilor, domiciliul sau sediul social al acestora, numărul si anul dosarului si natura acestuia (civil sau penal);

b) în cazul expertizelor fiscale extrajudiciare - denumirea/numele clientului, domiciliul sau sediul social al acestuia, numărul si data contractului în baza căruia se efectuează expertiza fiscală;

- identificarea împrejurărilor si circumstantelor în care a fost contractată expertiza;

- identificarea obiectivului/obiectivelor expertizei fiscale; în cazul expertizelor fiscale judiciare obiectivele se preiau

asa cum au fost dispuse de organul judiciar. În cazul expertizelor fiscale extrajudiciare obiectivele sunt cele prevăzute în contract;

- perioada si locul de desfăsurare a expertizei;


- materialul documentar si probatoriu care a stat la baza întocmirii raportului de expertiză;

- identificarea datei până la care trebuie depus raportul de expertiză fiscală si eventualele prelungiri fată de termenul initial;

- mentionarea expertizelor fiscale care s-au mai efectuat si dacă au avut aceleasi obiective, dacă s-au analizat lucrările altor experti (fiscali, contabili, tehnici etc).

II. Desfăsurarea expertizei fiscale

Raportul de expertiză fiscală trebuie să trateze distinct fiecare obiectiv al expertizei fiscale, în care se va realiza o prezentare detaliată atât a materialului probator si a rationamentelor utilizate de consultantul fiscal, a surselor de informatii, cât si a eventualelor obiectii, explicatii sau declaratii ale părtilor.

Pentru fiecare obiectiv consultantul fiscal va încheia cu un paragraf distinct, în care va prezenta răspunsul său motivat si fundamentat, bazat pe acte si fapte, si cu descrierea detaliată a reglementărilor legale aplicabile.

Răspunsul consultantului fiscal trebuie să fie redactat într-o manieră sistematizată, precisă si obiectivă, fără a se face aprecieri cu privire la calitatea documentelor expertizate, a altor expertize fiscale efectuate în cauză sau a actelor de control si nici la încadrarea juridică a faptelor.

Dacă răspunsul la obiectivul solicitat necesită calcule economice, acestea pot fi prezentate fie în continutul acestui capitol, fie separat, în anexe, parte integrantă a raportului.

Consultantului fiscal îi este interzisă formularea de aprecieri în afara obiectivelor expertizei.

În formularea răspunsului la obiectivele expertizei consultantul fiscal trebuie să fie suficient de explicit, să utilizeze un limbaj accesibil, asa încât să nu fie necesare lămuriri suplimentare pentru niciuna dintre părti ori pentru organele judiciare care au dispus expertiza.

III. Concluzii

Raportul de expertiză fiscală trebuie să cuprindă câte un paragraf distinct cu concluzii la fiecare obiectiv, astfel cum au fost formulate în capitolul precedent.

Nu pot fi prezentate concluzii diferite de cele formulate în cap. II sau exprimate de asa manieră încât să creeze confuzie între datele mentionate în cele două capitole.

Raportul de expertiză fiscală se semnează si se parafează de autorul său pe fiecare pagină, inclusiv anexele.

Dacă la lucrările expertizei fiscale au participat mai multi consultanti fiscali care au opinii diferite, atunci fiecare dintre acestia îsi va prezenta opinia separat, fie în continutul raportului de expertiză fiscală (paragraf distinct la fiecare obiectiv), fie printr-o anexă la raportul de expertiză fiscală.

6. Obiectiile la raportul de expertiză

În situatia în care există neîntelegeri, omisiuni ori interpretări ale concluziilor consultantului fiscal, formulate prin raportul de expertiză fiscală, părtile pot face obiectii la raportul de expertiză fiscală.

În acest caz, consultantul fiscal este obligat să răspundă obiectiilor formulate, cu reluarea fundamentării răspunsurilor prezentate în cuprinsul raportului de expertiză fiscală, cu explicatii suplimentare sau detalierea acestora, până la termenul stabilit pentru aceasta.

În situatia în care obiectiile formulate sunt în afara obiectivelor încuviintate la întocmirea raportului de expertiză, consultantul fiscal va explica acest lucru în răspunsul la obiectii.

Răspunsul la obiectii se păstrează împreună cu raportul de expertiză la dosarul de lucru al consultantului fiscal, acesta fiind supus controlului calitătii efectuat de Directia de monitorizare, control si competentă profesională a Camerei Consultantilor Fiscali.

Răspunsul la obiectii va fi prezentat cu respectarea acelorasi proceduri ca si în cazul Raportului de expertiză fiscală initial.

7. Suplimentul la raportul de expertiză

Când părtile implicate ori organul judiciar competent consideră că raportul de expertiză nu clarifică în totalitate aspectele aflate în litigiu, pot solicita supliment de expertiză fiscală, cu prezentarea/precizarea noilor obiective.

Suplimentul de expertiză poate fi efectuat de acelasi expert sau de altul, numit sau ales pentru aceasta.

Efectuarea expertizei suplimentare se supune acelorasi reguli ca si expertiza fiscală initială.

8. Lămuriri suplimentare

Lămuririle suplimentare constau în explicatii cerute consultantului fiscal asupra raportului de expertiză, referitoare la metodologia de elaborare a raportului, expresiile utilizate de către acesta în continutul raportului, metodele utilizate în timpul examinărilor etc.

Lămuririle suplimentare nu schimbă obiectivele initiale ale expertizei.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

În exercitarea profesiei lor, consultantii fiscali trebuie să fie independenti fată de părtile interesate în expertiză, să îsi desfăsoare activitatea în conditii de integritate si obiectivitate.

Ca membri ai Camerei Consultantilor Fiscali, toti consultantii fiscali se vor supune regulilor privind programul de pregătire profesională continuă în vederea asigurării unui grad ridicat de pregătire si competentă profesională.

În cazul expertizelor fiscale judiciare, raportul de expertiză are caracter de probă stiintifică si, ca urmare, va trebui să asigure o documentare si o fundamentare stiintifice.

Consultantii fiscali au obligatia să respecte secretul si caracterul confidential al informatiilor la care au avut acces, în cadrul contactelor lor cu părtile implicate în actul de justitie sau, după caz, în cazul contractelor de consultantă în proceduri extrajudiciare.

Expertizele fiscale trebuie efectuate în mod responsabil. În cazul celor extrajudiciare este obligatorie realizarea lor numai pe bază de contract încheiat între consultant si client.

În legătură cu termenul în care se solicită efectuarea expertizei fiscale, precum si cu onorariul stabilit de către instantă, în cazul în care sunt insuficiente, consultantii fiscali sunt îndreptătiti să solicite majorarea lor la un nivel la care să nu fie afectată calitatea expertizei fiscale. În cazul expertizelor judiciare majorarea onorariilor se face de către organul în drept care a dispus efectuarea expertizei fiscale, pe baza decontului depus de către consultantul fiscal. În cazul expertizelor fiscale extrajudiciare majorarea onorariului se face prin act aditional la contractul initial.

Nerespectarea de către consultantii fiscali a normelor si procedurilor privind efectuarea expertizei fiscale constituie abatere disciplinară si atrage aplicarea sanctiunilor prevăzute de Codul privind conduita etică si profesională în domeniul consultantei fiscale.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.