MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 720/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 720         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 12 octombrie 2011

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.209 din 20 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 87 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

975. - Hotărâre privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2011-2012 si a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat

 

976. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.370/2009 privind organizarea si efectuarea recensământului general agricol din România

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

45. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea si completarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 201/2007 privind Procedura de eliberare a Certificatului de competentă profesională pentru conducătorii si însotitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii

 

1.422/746 - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

Rapoarte de venituri si cheltuieli electorale privind alegerile partiale pentru Camera Deputatilor în Circumscriptia electorală nr. 29 - judetul Neamt, Colegiul uninominal nr. 6, si Circumscriptia electorală nr. 26 - judetul Maramures, Colegiul uninominal nr. 2, din 21 august 2011, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 

ACTE ALE CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

Decizie cu privire la Cererea nr. 128/04 introdusă de Gheorghe David si alte cereri împotriva României

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.209

din 20 septembrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 87 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 87 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Horea Todea în Dosarul nr. 2.975/257/2008 al Curtii de Apel Alba Iulia - Sectia penală si care formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 4.196D/2010.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 7 octombrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 2.975/257/2008, Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 87 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

Exceptia a fost ridicată oral în fata instantei de judecată de inculpatul recurent Horea Todea într-o cauză penală, asa cum reiese din adresa instantei de judecată.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia nu depune note scrise.

Instanta de judecată consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 87 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 49/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 20 martie 2006 si, ulterior, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, dispozitii care au următorul cuprins: “Refuzul, împotrivirea ori sustragerea conducătorului unui autovehicul sau al unui tramvai ori a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, sau a examinatorului autoritătii competente, aflat în timpul desfăsurării probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, de a se supune recoltării probelor biologice sau testării aerului expirat, în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezentei de produse sau substante stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani.”

În esentă, critica de neconstitutionalitate a acestui text se bazează, asa cum rezultă din considerentele încheierii de sesizare, pe sustinerea că obligarea conducătorului unui autovehicul de a se supune recoltării probelor biologice încalcă prevederile constitutionale ale art. 23 alin. (12), art. 26 si art. 53 alin. (1).

Analizând pretinsa critică de neconstitutionalitate, Curtea constată că autorul acesteia nu a motivat în scris exceptia de neconstitutionalitate, ceea ce contravine art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, potrivit căruia “Sesizările trebuie făcute în formă scrisă si motivate”. Or, Curtea Constitutională nu se poate substitui autorului exceptiei pentru a complini această cerintă.

Pe fond, Curtea constată că dispozitiile de lege criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate pentru critici similare atât cu prilejul analizării art. 79 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 în forma anterioară republicării, cât si ulterior republicării ordonantei de urgentă, când a primit o nouă numerotare. Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 456 din 28 octombrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 18 ianuarie 2005, Curtea a retinut că exceptia este neîntemeiată, întrucât “incriminarea sustragerii de la recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substante stupefiante ori de medicamente cu efecte similare acestora sau testării aerului expirat, precum si a altor fapte prin care este pusă în pericol siguranta circulatiei rutiere reprezintă incriminări-obstacol prin care este sanctionată penal simpla nerespectare a unor reguli de circulatie, în scopul preîntâmpinării unor grave vătămări ale valorilor angajate în traficul rutier (de exemplu: pierderi de vieti omenesti, vătămări ale integritătii corporale si ale sănătătii persoanei, precum si distrugeri de valori materiale). De aceea s-a impus incriminarea prevăzută la alin. (4) al art. 79 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, fiind sanctionată împiedicarea constatării faptei de conducere sub influenta alcoolului, realizată prin sustragerea conducătorului auto de la recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei”.


Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 87 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Horea Todea în Dosarul nr. 2.975/257/2008 al Curtii de Apel Alba Iulia - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 septembrie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2011-2012 si a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 si art. 11 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă ajutoarele de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2011-2012 si suma totală alocată acestor ajutoare de stat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Valoarea totală a ajutoarelor de stat prevăzute la art. 1 este de 779.359 mii lei si se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pe anul 2012.

Art. 3. - Modul de plată a ajutoarelor de stat care se acordă beneficiarilor, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinatie, se stabileste astfel:

a) anual, pentru categoriile de ajutoare de stat prevăzute la nr. crt. 1 din anexă;

b) trimestrial, pentru categoriile de ajutoare de stat prevăzute la nr. crt. 2 si 3 din anexă;

c) semestrial, pentru categoria de ajutor de stat prevăzută la nr. crt. 4 din anexă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul Finantelor Publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 5 octombrie 2011.

Nr. 975.


 

ANEXĂ

 

AJUTOARELE DE STAT

care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2011-2012 si suma totală alocată acestor ajutoare de stat

 

Nr. crt.

Specificare

Denumirea ajutorului de stat

Perioada pentru care se acordă ajutorul de stat

Suma totală alocată fiecărei perioade

- mii lei -

1.

Activităti de dezvoltare rurală - realizarea angajamentelor referitoare la agromediu si bunăstarea animalelor [art. 4 lit. s) pct. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare]

Realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării păsărilor

16 octombrie 2011 - 15 aprilie 2012

195.000

Realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării si protectiei porcinelor

16 octombrie 2011 - 15 aprilie 2012

155.000

2.

Ajutoare pentru sectorul cresterii animalelor [art. 10 lit. g) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare]

În sectorul cresterii animalelor, pentru colectarea cadavrelor de animale

1 octombrie 2011 - 30 septembrie 2012

5.815

3.

Aplicarea Directivei 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice si a electricitătii sub formă de rambursare

Ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură

1 octombrie 2011 - 30 septembrie 2012

380.995

4.

Plata primelor de asigurare [art. 10 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare]

Plata primelor de asigurare

1 ianuarie 2012 - 31 decembrie 2012

42.549

TOTAL:

779.359

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.370/2009 privind organizarea si efectuarea recensământului general agricol din România

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.370/2009 privind organizarea si efectuarea recensământului general agricol din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 25 noiembrie 2009, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu tabără

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 5 octombrie 2011.

Nr. 976.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.370/2009)

 

Fondurile necesare pentru pregătirea, organizarea, coordonarea si efectuarea recensământului general agricol, precum si pentru publicarea rezultatelor pentru perioada 2010-2012

 

 

 

- mii lei -

 

Ordonatori de credite

Total

2010

2011

2012

Secretariatul General al Guvernului, prin bugetul Institutului National de Statistică

45.998

26.795

16.928

2.275

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

64.467

17.143

47.324

-

Ministerul Administratiei si Internelor

6.850

2.575

1.275

3.000

Total fonduri:

117.315

46.513

65.527

5.275

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 201/2007 privind Procedura de eliberare a Certificatului de competentă profesională pentru conducătorii si însotitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 4.111 din 21 septembrie 2011, întocmit de Directia generală sanitară veterinară si pentru siguranta lantului alimentar din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 201/2007 privind Procedura de eliberare a Certificatului de competentă profesională pentru conducătorii si însotitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 21 decembrie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Tematica pentru cursurile de formare profesională prevăzute la alin. (1) are la bază prevederile Regulamentului nr. 1/2005/CE al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protectia animalelor în timpul transportului si al operatiunilor conexe si de modificare a directivelor 64/432/CEE si 93/119/CE si a Regulamentului nr. 1.255/97/CE si este prevăzută în anexa nr. 4.”

2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Pentru obtinerea Certificatului de competentă profesională, la finalul cursurilor de formare profesională prevăzute la alin. (1) se organizează un examen cu durata de 40 de minute, care constă într-o probă scrisă sub forma unui test de tip grilă cu 30 de întrebări, fiecare întrebare având câte 4 răspunsuri posibile; pentru promovarea examenului este necesar să se răspundă corect la cel putin 22 de întrebări.”

3. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Certificatul de competentă profesională este obligatoriu pentru toti conducătorii si însotitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii în scop economic, pe distante mai mari de 65 km, este valabil pe o perioadă de 5 ani, începând cu data eliberării atestatului prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c), si este redactat în limbile română si engleză, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.”

4. La articolul 7, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Certificatul de competentă profesională se eliberează în baza următoarelor documente:

a) cerere;

b) act de identitate, în original si copie;

c) atestat de promovare, în original si copie, eliberat ca urmare a promovării examenului organizat la sfârsitul cursurilor de formare profesională prevăzute la art. 1 alin. (1);

d) chitanta care atestă achitarea taxei de eliberare a Certificatului de competentă profesională.”

5. Articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Cheltuielile privind tipărirea Certificatului de competentă profesională se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, iar pentru eliberarea acestuia se achită o taxă de 7 lei.”

6. Articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură.”

7. Anexa nr. 1 la procedură se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

8. După anexa nr. 3 la procedură se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

9. În cuprinsul procedurii, sintagma “Directia generală sanitară veterinară” se înlocuieste cu sintagma “Directia generală sanitară veterinară si pentru siguranta lantului alimentar”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

 

Bucuresti, 30 septembrie 2011.

Nr. 45.

 


ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la procedură)

 

SIGLA

ROMÂNIA

AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

NATIONAL SANITARY VETERINARY

AND FOOD SAFETY AUTHORITY

 

DIRECTIA GENERALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA LANTULUI ALIMENTAR

GENERAL SANITARY VETERINARY AND

FOOD CHAIN SAFETY DIRECTORATE

 

CERTIFICAT DE COMPETENTA PROFESIONALA

pentru conducătorii si însotitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii

 

CERTIFICATE OF COMPETENCE

for drivers and attendants transporting live animals

 

1. IDENTIFICAREA [ ] CONDUCĂTORULUI [ ] ÎNSOTITORULUI

1. [ ] DRIVER [ ] ATTENDANT IDENTIFICATION 1.1. Nume

1.1. Surname

1.2. Prenume

1.2. First name

1.3. Data nasterii

1.3. Date of birth

1.4. Locul si tara nasterii

1.4. Place and country of birth

1.5. Nationalitatea

1.5. Nationality

2. NUMĂRUL CERTIFICATULUI

2. CERTIFICATE NUMBER

2.1. Prezenta autorizatie este valabilă până la data de............

2.1. This authorisation is valid until...........

3. AUTORITATEA CARE EMITE CERTIFICATUL 3. BODY ISSUING THE CERTIFICATE

3.1. Numele si adresa autoritătii care emite certificatul

3.1. Name and address of the body issuing the certificate

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

NATIONAL SANITARY VETERINARY AND FOOD SAFETYAUTHORITY

Bucuresti, str............nr........, sectorul........, cod postal............

Bucharest, str..........no........, Branch........, postai code...........

3.2. Telefon

3.2. Telephone

3.3. Fax

3.3. Fax

3.4. Email

3.4. Email

office@ansv.ro

3.5. Data

3.5. Date

3.6. Locul

3.6. Place

3.7. Stampila

3.7. Stamp

 

 

Director general

General Manager

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 4 la procedură)

 

TEMATICA

pentru cursurile de formare profesională în domeniul transportului de animale vii

 

1. Conditii generale pentru transportul de animale vii

2. Documentatia de transport pentru animale vii, conducătorii si însotitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii, transportatorii de animale vii, respectiv mijloacele de transport de animale vii

3. Conditiile pe care trebuie să le îndeplinească animalele vii pentru a putea fi transportate

4. Conditiile pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere destinate transportului de animale vii


5. Modalităti de încărcare, descărcare si manipulare a animalelor vii

6. Notiuni referitoare la intervalele de hrănire si adăpare a animalelor, durata călătoriei si perioadele de repaus, în cazul călătoriilor de lungă durată

7. Conditiile pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere destinate transportului de animale vii în călătoriile de lungă durată, pentru ecvidee domestice si animale domestice din specia bovină, ovină, caprină si porcină

8. Modul de repartizare a spatiului pentru animalele vii în vehiculele rutiere destinate transportului acestora

9. Notiuni referitoare la jurnalul de călătorie

10. Impactul conducerii vehiculelor rutiere destinate transportului de animale vii asupra bunăstării animalelor transportate si asupra calitătii cărnii

11. Aspecte de etologie animală

12. Îngrijirea de urgentă a animalelor

13. Siguranta personalului care manipulează animalele.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.422 din 10 octombrie 2011

CASA NATIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 746 din 22 septembrie 2011

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. R.L. 1.535 din 10 octombrie 2011 al Ministerului Sănătătii si nr. D.G. 3.226 din 21 septembrie 2011 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, în temeiul prevederilor:

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 si 384 bis din 1 iunie 2011, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În anexa 2, la articolul 9, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Valoarea minimă garantată a punctului «per capita» este unică pe tară; pentru luna iunie si trimestrele III si IV ale anului 2011, valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata «per capita» este de 3 lei.

(2) Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este unică pe tară; pentru luna iunie si trimestrele III si IV ale anului 2011, valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este de 1,8 lei.”

2. În anexa 7, la capitolul I punctul C5, litera d) din Lista serviciilor conexe si punctele aferente acestora va avea următorul cuprins:

,,d) serviciile conexe furnizate de psiholog, pentru bolile cronice din anexa 39A literele A si C: consiliere psihologică (adulti/copii)........................19 puncte”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se aplică începând cu luna octombrie 2011.

 

Ministrul sănătătii,

Ritli Ladislau

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Nicolae-Lucian Dută


ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

RAPOARTE DE VENITURI SI CHELTUIELI ELECTORALE

privind alegerile partiale pentru Camera Deputatilor în Circumscriptia electorală nr. 29 – judetul Neamt, Colegiul uninominal nr. 6, si Circumscriptia electorală nr. 26 - judetul Maramures, Colegiul uninominal nr. 2, din 21 august 2011, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 

PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL

FILIALA MARAMURES

 

Raport detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Parlamentare partiale/2011

Nume candidat/listă candidati

POP MARIANA

Date despre venituri

Suma

1.

Venituri

68.900

1

1.

Venituri din transferuri de la partid

68.900

1

1.1.

Venituri de la subventia de la buget

0

1

1.2.

Venituri din cotizatii

68.900

1

1.3.

Venituri din donatii

0

1

1.4.

Alte venituri

0

1

2.

Venituri specifice campaniei

0

1

2.1.

Donatii primite pentru campanie

0

1

2.2.

Subventie prin lege specială

0

1

2.3.

Alte venituri

0

Date despre cheltuieli

Suma

2.

Cheltuieli

128.464,29

2.1.

Personal

0

2.2.

Chirie, întretinere, functionare sedii

0

2.3.

Comunicatii

0

2.4.

Protocol

4.946,10

2.5.

Transport

1.274,61

2.6.

Deplasări (în afara localitătii)

0

2.7.

Tipărituri si alte materiale promotionale

10.029,12

2.8.

Publicitate presă, radio, TV

97.651,13

2.9.

Publicitate stradală

14.563,33

2.10.

Servicii

0

2.11.

Sondaje, cercetare, consultantă

0

2.12.

Alte cheltuieli (numai detaliat pe fiecare cheltuială)

0

 

Rezultat financiar al campaniei

-59.564,29

3.

Cheltuieli angajate restante

59.592,45

Date mandatar partid

Nume

TRAEXCONT -S.R.L.

Semnătură mandatar

Prenume

 

Date manager financiar partid

Nume

Man

Semnătură manager financiar partid

Prenume

Mircea

Se completează de Autoritatea Electorală Permanentă.

 

Număr de înregistrare A.E.P

178

 

 

Data

30.08.2011

Stampilă A.E.P.

 

Luat în evidentă

 

 

 

Semnătură reprezentant A.E.P.

 

 


PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL

FILIALA NEAMT

 

Raport detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Parlamentare partiale/2011

Nume candidat/listă candidati

ADRIAN RĂDULESCU

Date despre venituri

Suma

1.

Venituri

131.350,00

1

1.

Venituri din transferuri de la partid

131.350,00

1

1.1.

Venituri de la subventia de la buget

 

1

1.2.

Venituri din cotizatii

131.350,00

1

1.3.

Venituri din donatii

 

1

1.4.

Alte venituri

 

1

2.

Venituri specifice campaniei

0,00

1

2.1.

Donatii primite pentru campanie

 

1

2.2.

Subventie prin lege specială

 

1

2.3.

Alte venituri

 

Date despre cheltuieli

Suma

2.

Cheltuieli

149.631,08

2.1.

Personal

 

2.2.

Chirie, întretinere, functionare sedii

 

2.3.

Comunicatii

387,00

2.4.

Protocol

1.354,36

2.5.

Transport

13.933,50

2.6.

Deplasări (în afara localitătii)

 

2.7.

Tipărituri si alte materiale promotionale

69.030,56

2.8.

Publicitate presă, radio, TV

10.025,00

2.9.

Publicitate stradală

13.082,54

2.10.

Servicii

8.599,14

2.11.

Sondaje, cercetare, consultantă

 

2.12.

Alte cheltuieli (numai detaliat pe fiecare cheltuială)

12.225,50

 

materiale consumabile (sfoară, capse, scotch)

7.284,80

 

stampile

774,30

 

adeziv

4.166,40

3.

Cheltuieli angajate restante

20.993,48

 

Rezultat financiar al campaniei

-18.281,08

Date mandatar partid

Nume

Chebac

Semnătură mandatar

Prenume

Mihai

 

Date manager financiar partid

Nume

Stefan

Semnătură manager financiar partid

Prenume

Gheorghe

 

Se completează de Autoritatea Electorală Permanentă.

 

Număr de înregistrare A.E.P

480

 

 

Data

1.09.2011

Stampilă A.E.P.

 

Luat în evidentă

 

 

 

Semnătură reprezentant A.E.P.

 

 


PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN FILIALA MARAMURES

Raport detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale

Tip alegeri/Anul

Parlamentare partiale/2011

Nume candidat/listă candidati

MIRCEA DOLHA

Date despre venituri

Suma

1.

Venituri

0

1.1.

Venituri din transferuri de la partid

0

1.1.1.

Venituri de la subventia de la buget

0

1.1.2.

Venituri din cotizatii

0

1.1.3.

Venituri din donatii

0

1.1.4.

Alte venituri

0

1.2.

Venituri specifice campaniei

0

1.2.1.

Donatii primite pentru campanie

0

1.2.2.

Subventie prin lege specială

0

1.2.3.

Alte venituri

0

Date despre cheltuieli

Suma

2.

Cheltuieli

38.430,3

2.1.

Personal

0

2.2.

Chirie, întretinere, functionare sedii

0

2.3.

Comunicatii

0

2.4.

Protocol

0

2.5.

Transport

0

2.6.

Deplasări (în afara localitătii)

0

2.7.

Tipărituri si alte materiale promotionale

12.521,98

2.8.

Publicitate presă, radio, TV

21.908,32

2.9.

Publicitate stradală

0

2.10.

Servicii

0,00

2.11.

Sondaje, cercetare, consultantă

 

2.12.

Alte cheltuieli (numai detaliat pe fiecare cheltuială)

4.000

 

Prestări artistice

4.000

 

Rezultat financiar al campaniei

-38.430,3

3.

Cheltuieli angajate restante

38.430,3

Date mandatar partid

Nume

Rogojan

Semnătură mandatar

Prenume

Lia Delia

Date manager financiar partid

Nume

Bizău

Semnătură manager financiar partid

Prenume

Simion

Se completează de Autoritatea Electorală Permanentă.

 

Număr de înregistrare A.E.P.

183

 

 

Data

1.09.2011

Stampilă A.E.P.

 

Luat în evidentă

 

 

 

Semnătură reprezentant A.E.P.

 

 


PARTIDUL ROMÂNIA MARE

FILIALA MARAMURES, BAIA MARE

 

Raport detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Parlamentare partiale/2011

Nume candidat/listă candidati

HORZAFELICIAN EMIL

Date despre venituri

Suma

1.

Venituri

2.000

1.1.

Venituri din transferuri de la partid

0

1.1.1.

Venituri de la subventia de la buget

0

1.1.2.

Venituri din cotizatii

0

1.1.3.

Venituri din donatii

0

1.1.4.

Alte venituri

0

1.2.

Venituri specifice campaniei

2.000

1.2.1.

Donatii primite pentru campanie

2.000

1.2.2.

Subventie prin lege specială

0

1.2.3.

Alte venituri

0

Date despre cheltuieli

Suma

2.

Cheltuieli

2.000

2.1.

Personal

0

2.2.

Chirie, întretinere, functionare sedii

0

2.3.

Comunicatii

0

2.4.

Protocol

0

2.5.

Transport

0

2.6.

Deplasări (în afara localitătii)

0

2.7.

Tipărituri si alte materiale promotionale

2.000

2.8.

Publicitate presă, radio, TV

0

2.9.

Publicitate stradală

0

2.10.

Servicii

0

2.11.

Sondaje, cercetare, consultantă

0

2.12.

Alte cheltuieli (numai detaliat pe fiecare cheltuială)

0

 

Prestări artistice

0

 

Rezultat financiar al campaniei

0

3.

Cheltuieli angajate restante

0

Date mandatar partid

Nume

Diaconescu

Semnătură mandatar

Prenume

Lenuta Victoria

Date manager financiar partid

Nume

Lazăr

Semnătură manager financiar partid

Prenume

Gavril

Se completează de Autoritatea Electorală Permanentă.

 

Număr de înregistrare A.E.P

167

 

 

Data

23.08.2011

Stampilă A.E.P.

 

Luat în evidentă

 

 

 

Semnătură reprezentant A.E.P.

 

 


PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

FILIALA NEAMT

 

Raport detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Parlamentare partiale/2011

Nume candidat/listă candidati

LIVIU HARBUZ

Date despre venituri

Suma

1.

Venituri

38.476,89

1

1.

Venituri din transferuri de la partid

38.476,89

1

1.1.

Venituri de la subventia de la buget

 

1

1.2.

Venituri din cotizatii

38.476,89

1

1.3.

Venituri din donatii

 

1

1.4.

Alte venituri

 

1

2.

Venituri specifice campaniei

0,00

1

2.1.

Donatii primite pentru campanie

 

1

2.2.

Subventie prin lege specială

 

1

2.3.

Alte venituri

 

Date despre cheltuieli

Suma

2.

Cheltuieli

38.476,89

2.1.

Personal

 

2.2.

Chirie, întretinere, functionare sedii

100,00

2.3.

Comunicatii

0,00

2.4.

Protocol

0,00

2.5.

Transport

1.500,00

2.6.

Deplasări (în afara localitătii)

 

2.7.

Tipărituri si alte materiale promotionale

32.045,81

 

Afise electorale

2.189,22

 

postere

1.047,55

 

autocolante

2.870,35

 

bannere

4.996,08

 

ziare

6.820,00

 

brosuri

14.122,61

2.8.

Publicitate presă, radio, TV

1.720,00

 

Presă scrisă

1.720,00

2.9.

Publicitate stradală

3.087,23

 

volantă

2.165,04

 

mesh

922,19

2.10.

Servicii

0,00

2.11.

Sondaje, cercetare, consultantă

 

2.12.

Alte cheltuieli (numai detaliat pe fiecare cheltuială)

23,85

 

comision bancar

23,85

 

 

 

 

Rezultat financiar al campaniei

0,00

Date mandatar partid

Nume

Ignat

Semnătură mandatar

Prenume

Luminita Elena

Date manager financiar partid

Nume

Antochi

Semnătură manager financiar partid

Prenume

Alin Lucian

Se completează de Autoritatea Electorală Permanentă.

 

Număr de înregistrare A.E.P

 

 

 

Data

 

Stampilă A.E.P.

 

Luat în evidentă

 

 

 

Semnătură reprezentant A.E.P.

 

 


UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ

FILIALA MARAMURES

 

Raport detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Parlamentare partiale/2011

Nume candidat/listă candidati

TĂTARU FLORIN CRISTIAN

Date despre venituri

Suma

1.

Venituri

95.000,00

1.1.

Venituri din transferuri de la partid

95.000,00

1.1.1.

Venituri de la subventia de la buget

0

1.1.2.

Venituri din cotizatii

20.000,00

1.1.3.

Venituri din donatii

75.000,00

1.1.4.

Alte venituri

0

1.2.

Venituri specifice campaniei

0

1.2.1.

Donatii primite pentru campanie

0

1.2.2.

Subventie prin lege specială

0

1.2.3.

Alte venituri

0

Date despre cheltuieli

Suma

2.

Cheltuieli

200.143,94

2.1.

Personal

0

2.2.

Chirie, întretinere, functionare sedii

0

2.3.

Comunicatii

0

2.4.

Protocol

0

2.5.

Transport

0

2.6.

Deplasări (în afara localitătii)

0

2.7.

Tipărituri si alte materiale promotionale

9.783,53

2.8.

Publicitate presă, radio, TV

146.494,85

2.9.

Publicitate stradală

39.174,34

2.10.

Servicii

4.680,00

2.11.

Sondaje, cercetare, consultantă

0

2.12.

Alte cheltuieli (numai detaliat pe fiecare cheltuială)

11,22

 

Comisioane bancare

11,22

 

Rezultat financiar al campaniei

110.671,81

3.

Cheltuieli angajate restante

-105.143,94

Date mandatar partid

Nume

Bota

Semnătură mandatar

Prenume

Cătălin-loan

Date manager financiar partid

Nume

Ursache

Semnătură manager financiar partid

Prenume

Mircea

Nume

Stef

Semnătură manager financiar partid

Prenume

Radu

Nume

Negrut

Semnătură manager financiar partid

Prenume

Cornelia

Se completează de Autoritatea Electorală Permanentă.

 

Număr de înregistrare A.E.P

172

 

 

Data

26.08.2011

Stampilă A.E.P.

 

Luat în evidentă

 

 

 

Semnătură reprezentant A.E.P.

 

 


ACTE ALE CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI SECTIA A TREIA

 

DECIZIE

cu privire la Cererea nr. 128/04 introdusă de Gheorghe David si alte cereri împotriva României

(a se vedea anexa pentru alte cereri)

 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Sectia a treia), reunită la 12 aprilie 2011 într-o cameră compusă din Ján Sikuta, presedinte, Ineta Ziemele, Kristina Pardalos, judecători, si Marialena Tsirli, grefier adjunct de sectie,

având în vedere cererile enumerate în anexă, depuse la 8 noiembrie 2003, 25 mai 2004, 5 mai 2005, 6 iunie 2006 si, respectiv, la 4 aprilie 2007,

luând în considerare declaratiile prezentate de guvernul pârât solicitând Curtii să radieze cererile de pe rol si eventualul răspuns al reclamantilor la acele declaratii,

după ce a deliberat în acest sens, pronuntă următoarea decizie:

ÎN FAPT

Reclamantii sunt cetăteni români, cu exceptia reclamantului în Cauza nr. 27.079/07, care este cetătean german. Guvernul german nu si-a exercitat dreptul de a interveni în această cauză (art. 36 § 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, denumită în continuare Conventia ). Guvernul român (Guvernul) a fost reprezentat de agentul guvernamental, Răzvan-Horatiu Radu, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Toate cererile privesc, în principal, durata procedurilor civile în care reclamantii au fost pârâti. Durata procedurilor variază de la 5 ani si 3 luni până la peste 9 ani, unele dintre ele fiind încă pe rolul instantelor nationale (cererile nr. 25.485/06 si 27.079/07).

CAPETE DE CERERE

1. Invocând art. 6 § 1 din Conventie, reclamantii s-au plâns de durata procedurilor si de caracterul inechitabil ai acestora cu privire la faptul că instantele au apreciat gresit probele si au interpretat gresit prevederile legale aplicabile (toate cererile).

2. Reclamantii s-au plâns, de asemenea, cu privire la încălcări aduse dreptului de proprietate în temeiul art. 1 din Protocolul nr. 1 (toate cererile), tratament discriminatoriu aplicat tatălui reclamantului de către autoritătile comuniste din România, în temeiul art. 9 considerat separat si coroborat cu art. 14 (Cererea nr. 27.079/07), si lipsa accesului la o cale de atac efectivă pentru stabilirea dreptului de proprietate în temeiul art. 13 (Cererea nr. 128/04).

ÎN DREPT

A. Plângeri în temeiul art. 6 § 1 privind durata procedurilor

Reclamantii s-au plâns în legătură cu durata procedurilor civile în temeiul art. 6 § 1 din Conventie. Această dispozitie prevede următoarele:

“Orice persoană are dreptul la judecarea [...] într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instantă [...], care va hotărî [...] asupra încălcării drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil [...]”

1. Declaratiile unilaterale ale Guvernului si pozitiile reclamantilor

Guvernul a propus Curtii posibilitatea solutionării pe baza declaratiilor unilaterale a acestor cauze. Acesta a solicitat în continuare Curtii să radieze de pe rol cererile în conformitate cu art. 37 din Conventie.

1. David împotriva României (Cererea nr. 128/04)

Cerere introdusă de Gheorghe David

Prin scrisoarea din 22 aprilie 2010, Guvernul a transmis o declaratie unilaterală, după cum urmează:

“Guvernul declară, prin această declaratie unilaterală, că admite că procedurile nationale la care reclamantul a fost parte au fost excesiv de lungi. Guvernul este pregătit să plătească reclamantului, ca reparatie echitabilă, suma de 1.200 EUR, sumă pe care o consideră rezonabilă, având în vedere jurisprudenta Curtii. Această sumă este destinată acoperirii tuturor prejudiciilor si cheltuielilor si nu va fi supusă niciunor taxe care i s-ar putea aplica. Această sumă se va plăti în lei la rata aplicabilă la data plătii în contul personal al reclamantului, în termen de trei luni de la data notificării deciziei, în conformitate cu articolul 37 § 1 din Conventie. În caz de neplată a acestei sume în termenul stabilit, Guvernul se obligă să plătească, de la expirarea termenului mentionat si până la momentul plătii, o dobândă simplă, la o rată egală cu rata dobânzii facilitătii de împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană în timpul acestei perioade, majorată cu trei puncte procentuale. Prin urmare, Guvernul solicită Curtii să constate că examinarea prezentei cereri nu mai este justificată si să radieze cererea de pe rol, în conformitate cu articolul 37 § 1 lit. c) din Conventie.”

2. Societatea Comercială NH INTERNATIONAL SERVICE - S.R.L. Împotriva României (Cererea nr. 35.612/04)

Cerere introdusă de Societatea Comercială NH International Service - S.R.L., reprezentată în fata Curtii de domnul Paul Enache

Prin scrisoarea din 19 iulie 2010, Guvernul a transmis o declaratie unilaterală, după cum urmează:

“Guvernul declară, prin această declaratie unilaterală, că admite că procedurile nationale la care reclamantul a fost parte au fost excesiv de lungi. Guvernul este pregătit să plătească reclamantului ca reparatie echitabilă suma de 800 EUR, sumă pe care o consideră rezonabilă, având în vedere jurisprudenta Curtii. Această sumă este destinată acoperirii tuturor prejudiciilor si cheltuielilor si nu va fi supusă niciunor taxe care i s-ar putea aplica. Această sumă se va plăti în lei la rata aplicabilă la data plătii în contul personal al reclamantului, în termen de trei luni de la data notificării deciziei, în conformitate cu articolul 37 § 1 din Conventie. În caz de neplată a acestei sume în termenul stabilit, Guvernul se obligă să plătească, de la expirarea termenului mentionat si până la momentul plătii, o dobândă simplă, la o rată egală cu rata dobânzii facilitătii de împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană în timpul acestei perioade, majorată cu trei puncte procentuale. Prin urmare, Guvernul solicită Curtii să constate că examinarea prezentei cereri nu mai este justificată si să radieze cererea de pe rol, în conformitate cu articolul 37 § 1 lit. c) din Conventie.”

3. Mândru si Târziu împotriva României (Cererea nr. 23.311/05)

Cerere introdusă de Mihai Mândru si Anisoara Târziu, primul reclamant fiind reprezentat în fata Curtii de doamna Diana-Elena Dragomir, avocat în Bucuresti

Printr-o scrisoare din 29 septembrie 2009, Guvernul a transmis o declaratie unilaterală, după cum urmează:

“Guvernul declară, prin această declaratie unilaterală, că admite că articolul 6 § 1 din Conventie a fost încălcat. Guvernul este pregătit să plătească părtii reclamante, ca reparatie echitabilă, suma de 1.500 EUR, sumă pe care o consideră rezonabilă, având în vedere jurisprudenta Curtii. Această sumă este destinată acoperirii tuturor prejudiciilor si cheltuielilor si nu va fi supusă niciunor taxe care i s-ar putea aplica. Această sumă se va plăti în lei la rata aplicabilă la data plătii în contul personal al părtii reclamante, în termen de trei luni de la data notificării deciziei, în conformitate cu articolul 37 § 1 din Conventie. În caz de neplată a acestei sume în termenul stabilit, Guvernul se obligă să plătească, de la expirarea termenului mentionat si până la momentul plătii, o dobândă simplă, la o rată egală cu rata dobânzii facilitătii de împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană în timpul acestei perioade, majorată cu trei puncte procentuale. Prin urmare, Guvernul solicită Curtii să constate că examinarea prezentei cereri nu mai este justificată si să radieze cererea de pe rol, în conformitate cu articolul 37 § 1 lit. c) din Conventie.”

4. Apreotesei împotriva României (Cererea nr. 25.485/06) Cerere introdusă de Ana si Valeriu Apreotesei, reprezentati în fata Curtii de loan Popa, avocat în Bacău

Prin scrisoarea din 8 septembrie 2010, Guvernul a transmis o declaratie unilaterală, după cum urmează:

“Guvernul declară, prin această declaratie unilaterală, că admite că procedurile nationale la care partea reclamantă a fost parte au fost excesiv de lungi. Guvernul este pregătit să plătească părtii reclamante, ca reparatie echitabilă, suma de 1.700 EUR, sumă pe care o consideră rezonabilă, având în vedere jurisprudenta Curtii. Această sumă este destinată acoperirii tuturor prejudiciilor si cheltuielilor si nu va fi supusă niciunor taxe care i s-ar putea aplica. Această sumă se va plăti în lei la rata aplicabilă la data plătii în contul personal al părtii reclamante, în termen de trei luni de la data notificării deciziei, în conformitate cu articolul 37 § 1 din Conventie. În caz de neplată a acestei sume în termenul stabilit, Guvernul se obligă să plătească, de la expirarea termenului mentionat si până la momentul plătii, o dobândă simplă, la o rată egală cu rata dobânzii facilitătii de împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană în timpul acestei perioade, majorată cu trei puncte procentuale. Prin urmare, Guvernul solicită Curtii să constate că examinarea prezentei cereri nu mai este justificată si să radieze cererea de pe rol, în conformitate cu articolul 37 § 1 lit. c) din Conventie.”

5. Rohrlich-Berger împotriva României (Cererea nr. 27.079/07)

Cerere introdusă de Nicoleta Patricia Rohrlich-Berger Printr-o scrisoare din 11 octombrie 2010, Guvernul a transmis o declaratie unilaterală, după cum urmează:

“Guvernul declară, prin această declaratie unilaterală, că admite că articolul 6 § 1 din Conventie a fost încălcat din cauza duratei excesive a procedurilor. Guvernul este pregătit să plătească reclamantului, ca reparatie echitabilă, suma de 2.300 EUR, sumă pe care o consideră rezonabilă, având în vedere jurisprudenta Curtii. Această sumă este destinată acoperirii tuturor prejudiciilor si cheltuielilor si nu va fi supusă niciunor taxe care i s-ar putea aplica. Această sumă se va plăti în lei la rata aplicabilă la data plătii în conturi personale ale părtii reclamante, în termen de trei luni de la data notificării deciziei, în conformitate cu articolul 37 § 1 din Conventie. În caz de neplată a acestei sume în termenul stabilit, Guvernul se obligă să plătească, de la expirarea termenului mentionat si până la momentul plătii, o dobândă simplă, la o rată egală cu rata dobânzii facilitătii de împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană în timpul acestei perioade, majorată cu trei puncte procentuale. Prin urmare, Guvernul solicită Curtii să constate că examinarea prezentei cereri nu mai este justificată si să radieze cererea de pe rol, în conformitate cu articolul 37 § 1 lit. c) din Conventie.”

O parte dintre reclamanti si-au exprimat nemultumirea cu privire la cuantumul sumelor mentionate de Guvern în declaratiile unilaterale, iar altii nu au transmis niciun comentariu în acest sens.

2. Motivarea Curtii

Curtea reaminteste că art. 37 din Conventie prevede că, în orice stadiu al procedurii, poate decide scoaterea unei cereri de pe rol în cazul în care circumstantele impun aplicarea lit. a), b) sau c) ale paragrafului 1 al art. 37 § 1 lit. c), care permite Curtii să scoată o cauză de pe rol, dacă:

“din orice alt motiv, constatat de Curte, continuarea examinării cererii nu se mai justifică”.

Curtea reaminteste, de asemenea, că în anumite circumstante poate să radieze o cerere în temeiul art. 37 § 1 lit. c) pe baza unei declaratii unilaterale a guvernului pârât, chiar dacă reclamantii doresc ca examinarea cauzei să continue.

În acest scop, Curtea va examina atent declaratiile, având în vedere principiile care reies din jurisprudenta sa, în special Hotărârea Tahsin Acar [Tahsin Acar împotriva Turciei, (GC), nr. 26.307/95, pct. 75-77, CEDO 2003-VI].

Curtea si-a stabilit într-un număr de cauze, inclusiv în cele împotriva României, practica cu privire la plângerile în legătură cu încălcarea dreptului de acces la o instantă într-un termen rezonabil (Abramiuc împotriva României, nr. 37.411/02, pct. 103-109, 24 februarie 2009).

Tinând seamă de natura celor recunoscute în declaratiile Guvernului, precum si de sumele compensatorii propuse - care sunt în concordantă cu sumele acordate în cazuri similare - Curtea consideră că nu se mai justifică continuarea examinării cererilor [art. 37 § 1 lit. c) ].

Mai mult, având în vedere consideratiile de mai sus si, în special, jurisprudenta clară si extinsă pe această temă, Curtea este convinsă că respectarea drepturilor omului, astfel cum sunt definite în Conventie si în protocoalele aditionale, nu necesită continuarea examinării plângerilor cu privire la durata procedurilor (art. 37 § 1 in fine).

În consecintă, aceste cauze, în raport cu capetele de cerere privind durata procedurilor interne, trebuie să fie radiate de pe rol.

B. Alte capete de cerere

Făcând referire la art. 6 § 1, 9, 13 si 14 din Conventie, precum si la art. 1 din Protocolul nr. 1, reclamantii s-au plâns si de alte aspecte legate de procedurile de mai sus.

Având în vedere toate materialele de care dispune si în măsura în care aceste plângeri intră în sfera sa de competentă, Curtea consideră că nu există niciun indiciu al vreunei încălcări a drepturilor si a libertătilor stabilite în aceste dispozitii. Rezultă că aceste capete de cerere trebuie respinse în temeiul art. 35 § 1, 3 si 4 din Conventie.


PENTRU ACESTE MOTIVE,

În unanimitate,

CURTEA

ia act de prevederile declaratiilor Guvernului pârât în temeiul art. 6 § 1 din Conventie cu privire la durata procedurilor si de modalitătile de asigurare a respectării angajamentelor la care se face referire în acestea,

hotărăste să radieze cererile de pe rol în măsura în care au legătură cu plângerea de mai sus, în conformitate cu art. 37 § 1 lit. c) din Conventie,

declară inadmisibile celelalte capete de cerere.

 

Ján Sikuta,

presedinte

Marialena Tsirli,

grefier adjunct

 

ANEXĂ

 

Cererea nr.

Reclamanti

35.612/04

Societatea Comercială NH INTERNATIONAL SERVICE - S.R.L.

23.311/05

Mihai Mândru Anisoara Târziu

25.485/06

Ana Apreotesei Valeriu Apreotesei

27.079/07

Nicoleta Patricia Rohrlich-Berger

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.