MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 724/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 724         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 15 octombrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

22. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 10/2011 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei pentru afaceri europene

 

23. - Hotărâre privind numirea a 3 membri ai Adunării reprezentantilor Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

 

DECRETE

 

737. - Decret privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Ofiter

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.142 din 13 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.006. - Hotărâre privind donarea unor mijloace fixe pentru munca de politie, apartinând domeniului privat al statului, Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova

 

1.007. - Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administratiei si Internelor pentru anul 2011

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

218/1.424. - Ordin al ministrului administratiei si internelor si al ministrului sănătătii privind aprobarea cantitătilor maxime de produse alimentare de bază care pot fi achizitionate lunar de către fiecare pensionar în cadrul Programului guvernamental de sprijin pentru pensionari “Cosul de solidaritate”

 

219/235. - Ordin al ministrului administratiei si internelor si al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea specificatiilor tehnice ale produselor alimentare de bază care fac obiectul Programului guvernamental de sprijin pentru pensionari “Cosul de solidaritate”

 

5.550. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului national de etică din învătământul preuniversitar

 

REPUBLICĂRI

 

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitătii practicienilor în insolventă


 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 10/2011 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei pentru afaceri europene

În temeiul art. 40 alin. (4), art. 42 si 60 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 10/2011 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei pentru afaceri europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 21 aprilie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Pâslaru Florin-Costin, apartinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru afaceri europene în locul domnului deputat Mircea Dusa.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 12 octombrie 2011.

Nr. 22.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind numirea a 3 membri ai Adunării reprezentantilor Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

 

În temeiul prevederilor art. 272 alin. (1) si art. 273 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnii Porr Paul-Jurgen, Ion Burnei si Bogdan Cristian Nica sunt numiti în calitatea de membru al Adunării reprezentantilor Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, pentru o perioadă de 4 ani.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 12 octombrie 2011.

Nr. 23.


 

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Ofiter

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A si ale art. 75 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

în semn de recunostintă si apreciere pentru contributia avută la consolidarea democratiei si a statului de drept în România,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă post-mortem Ordinul National Steaua României în grad de Ofiter fostului presedinte al Camerei Deputatilor Ion Diaconescu.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 13 octombrie 2011.

Nr. 737.

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.142

din 13 septembrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Vebo Import Export” - S.R.L. din Ploiesti în Dosarul nr. 16.239/215/2009 al Tribunalului Dolj - Sectia contencios administrativ si fiscal si care formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 3.958D/2010.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:


Prin încheierea din 30 iunie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 16.239/215/2009, Tribunalul Dolj - Sectia contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România.

Exceptia a fost ridicată de recurentul Societatea Comercială “Vebo Import Export” - S.R.L. din Ploiesti cu ocazia solutionării recursului formulat împotriva Sentintei civile nr. 15.622 din 4 noiembrie 2009, pronuntată de Judecătoria Craiova într-o cauză civilă având ca obiect o plângere contraventională în contradictoriu cu intimatul Directia Regională de Drumuri si Poduri - SDN Craiova.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 44 alin. (1) si (2) teza întâi, în acest sens, consideră că “a aplica o amendă contraventională unui detinător de vehicul, care a achitat în mod legal contravaloarea rovinietei, chiar si fără a avea asupra lui documentul de plată, reprezintă un abuz de drept si o încălcare flagrantă a principiului constitutional al garantării proprietătii private”.

Instanta de judecată apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 424/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 1 iulie 2002, cu modificările si completările ulterioare, dispozitii care au în prezent următorul cuprins: “(1) Fapta de a circula fără a detine rovinieta valabilă constituie contraventie si se sanctionează cu amendă.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile constitutionale ale art. 44 alin. (1) si (2) teza întâi referitoare la garantarea si ocrotirea proprietătii private.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că asupra dispozitiilor de lege criticate, raportate la prevederile art. 44 din Constitutie, s-a pronuntat prin Decizia nr. 836 din 16 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 8 ianuarie 2007.

Cu acel prilej, Curtea a statuat că dreptul de proprietate privată nu este un drept absolut, asa încât, potrivit art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitutie, continutul si limitele acestuia sunt stabilite de lege. Asa fiind, nu se poate sustine că prin instituirea unei sanctiuni contraventionale în sarcina persoanelor fizice ori juridice se aduce atingere dreptului de proprietate, chiar dacă în mod automat executarea contraventiei înseamnă diminuarea patrimoniului.

În spetă însă nu sunt formulate veritabile critici de neconstitutionalitate, ci, în realitate, este pus în discutie modul de aplicare si interpretare a legii de către instanta de judecată. Or, acest aspect nu intră sub incidenta controlului de constitutionalitate exercitat de Curte, astfel că excedează competentei acesteia.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Vebo Import Export” - S.R.L. din Ploiesti în Dosarul nr. 16.239/215/2009 al Tribunalului Dolj - Sectia contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 septembrie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind donarea unor mijloace fixe pentru munca de politie, apartinând domeniului privat al statului, Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă donarea unor mijloace fixe pentru munca de politie, apartinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, către Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova.

(2) Bunurile cuprinse în anexă se scad din evidenta cantitativ-valorică a Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 2. - Se autorizează Societatea Comercială “Comicex” - S.A. să îndeplinească formalitătile aferente livrării bunurilor în numele si pentru Ministerul Administratiei si Internelor.

Art. 3. -Transportul, manipularea si paza bunurilor până la predarea către Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova se efectuează cu mijloace si forte asigurate de Ministerul Administratiei si Internelor.

Art. 4. - Cheltuielile necesare pentru ducerea la îndeplinire a activitătii de donare a bunurilor prevăzute în anexă se suportă din bugetul alocat Ministerului Administratiei si Internelor.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 12 octombrie 2011.

Nr. 1.006.

 

ANEXA

 

LISTA

cuprinzând mijloacele fixe pentru munca de politie care fac obiectul donatiei către Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova

 

Nr. crt.

Denumirea

Marca si tipul

Numărul de identificare

Anul fabricatiei

Culoarea

Valoarea (lei)

1.

Autoturism de teren

NISSAN TVUR20/TERRANO

VSKTVUR20U0575020

2004

albă

117.067,80

2.

Autoturism de teren

NISSAN TVUR20/TERRANO

VSKTVUR20U0575345

2004

albă

114.223,05

3.

Ambarcatiune

HARPOON 550 OPEN

PL-OSTHP015H102

2002

albă

74.646,15

4.

Ambarcatiune

HARPOON 550 OPEN

PL-OSTHP016H102

2002

albă

115.510,79


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administratiei si Internelor pentru anul 2011

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administratiei si Internelor pentru anul 2011,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administratiei si Internelor pentru anul 2011, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 12 octombrie 2011.

Nr. 1.007.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administratiei si Internelor pentru anul 2011

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, contin prevederi cu caracter tehnico-organizatoric privind acordarea drepturilor prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administratiei si Internelor pentru anul 2011, denumită în continuare ordonantă de urgentă, respectiv:

a) ajutorul acordat potrivit prevederilor art. 21 alin. (2) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, politistilor si personalului militar ale căror raporturi de serviciu încetează, respectiv care sunt trecuti în rezervă în cursul anului 2011, în cadrul procesului de reorganizare institutională desfăsurat în vederea încadrării în cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2011, denumit în continuare ajutor;

b) contributiile sociale prevăzute de art. 21 alin. (5) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, aferente ajutorului, denumite în continuare contributii sociale.

Art. 2. - În vederea asigurării încadrării în cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2011, sumele aferente plătii ajutorului si contributiilor sociale se suportă din bugetul asigurărilor pentru somaj, potrivit derogării prevăzute de art. 1 alin. (1) din ordonanta de urgentă.

Art. 3. - Ajutorul se stabileste si se plăteste de către unitătile Ministerului Administratiei si Internelor supuse procesului de reorganizare institutională desfăsurat în vederea încadrării în cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2011, denumite în continuare unităti supuse reorganizării, din cadrul cărora provin politistii si personalul militar ale căror raporturi de serviciu încetează, respectiv care sunt trecuti în rezervă în anul 2011, ca urmare a reorganizării.

Art. 4. - (1) Persoanele din Ministerul Administratiei si Internelor având statutul de politisti si personal militar ale căror raporturi de serviciu încetează, respectiv care sunt trecuti în rezervă în cursul anului 2011, în cadrul procesului de reorganizare institutională desfăsurat în vederea încadrării în cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2011, denumite în continuare persoane afectate de reorganizare, beneficiază de plata ajutorului dacă îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) sunt apte de muncă;

b) nu se pot încadra în muncă din lipsă de locuri de muncă corespunzătoare pregătirii lor;

c) nu au refuzat nejustificat un loc de muncă corespunzător pregătirii lor;

d) nu desfăsoară nicio activitate care să le asigure un venit lunar;

e) nu îndeplinesc conditiile de pensionare, conform legii;

f) sunt înregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene si/sau a municipiului Bucuresti în a căror rază teritorială îsi au domiciliul sau, după caz, resedinta, ca persoane în căutarea unui loc de muncă.


(2) Prin refuz nejustificat, în sensul prezentelor norme, se întelege situatia în care persoana afectată de reorganizare nu acceptă niciuna dintre solutiile cu privire la încadrarea în muncă oferite în urma consilierii si medierii, realizate potrivit legii, tinând seama de nivelul studiilor, pregătirii si competentelor detinute de această persoană, de către agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană si/sau a municipiului Bucuresti în a cărei rază teritorială respectiva persoană îsi are domiciliul sau, după caz, resedinta.

Art. 5. - (1) înregistrarea persoanelor afectate de reorganizare ca persoane în căutarea unui loc de muncă la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene si/sau a municipiului Bucuresti se face conform Procedurii de primire si de solutionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizatie de somaj, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă nr. 85/2002, cu modificările si completările ulterioare, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca în a căror rază teritorială aceste persoane îsi au domiciliul sau, după caz, resedinta.

(2) Pentru completarea “Fisei pentru înregistrarea persoanei în căutarea unui loc de muncă”, persoanele afectate de reorganizare vor prezenta următoarele acte:

a) actul de identitate;

b) actele de studii si de calificare;

c) documente care atestă, potrivit legii, încetarea raporturilor de serviciu sau trecerea în rezervă în cursul anului 2011, în cadrul procesului de reorganizare institutională desfăsurat în vederea încadrării în cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2011;

d) carnetul de muncă sau alte acte care atestă, potrivit legii, existenta unor raporturi de muncă ori de serviciu, în cazul persoanelor care anterior stabilirii de raporturi juridice în calitate de politisti sau personal militar au fost încadrate în muncă;

e) adeverintă medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restrictii medicale.

Art. 6. - (1) Ajutorul se acordă la cererea persoanelor afectate de reorganizare, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a avut loc trecerea în rezervă, respectiv încetarea raporturilor de serviciu până la încadrarea în muncă, pe o perioadă care nu poate depăsi perioada maximă de acordare a indemnizatiei de somaj, prevăzută de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Ajutorul se acordă de la data prevăzută la alin. (1) dacă cererea este înregistrată la unitătile supuse reorganizării în termen de 30 de zile de la data trecerii în rezervă sau, după caz, a încetării raporturilor de serviciu.

(3) Dacă cererea este înregistrată după expirarea termenului de 30 de zile, ajutorul se acordă pe perioada prevăzută la alin. (1), începând cu data de întâi a lunii următoare înregistrării cererii.

Art. 7. - (1) Cuantumul ajutorului de care beneficiază persoanele afectate de reorganizare, potrivit art. 21 alin. (2) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, este o sumă stabilită în raport cu vechimea efectivă în calitate de politist, personal militar si personal civil în institutiile publice de apărare, ordine publică si sigurantă natională, după cum urmează:

a) 50% din solda functiei de bază/salariul functiei de bază avută/avut în luna schimbării pozitiei de activitate, pentru cei care au o vechime efectivă cuprinsă între 1 si 5 ani;

b) 55% din solda functiei de bază/salariul functiei de bază avută/avut în luna schimbării pozitiei de activitate, pentru cei care au o vechime efectivă cuprinsă între 5 si 15 ani;

c) 60% din solda functiei de bază/salariul functiei de bază avută/avut în luna schimbării pozitiei de activitate, pentru cei care au o vechime efectivă de peste 15 ani.

(2) Solda functiei de bază si salariul functiei de bază avute în vedere la alin. (1) sunt cele detinute la data schimbării pozitiei de activitate, astfel cum au fost determinate potrivit actelor normative si administrative incidente.

Art. 8. - (1) în vederea stabilirii dreptului la ajutor, persoanele afectate de reorganizare vor depune la unitătile supuse reorganizării o cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însotită de următoarele documente:

a) adeverinta care să ateste că sunt înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de muncă în evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă judetene si/sau a municipiului Bucuresti în a căror rază teritorială îsi au domiciliul sau, după caz, resedinta si nu au refuzat nejustificat un loc de muncă, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

b) declaratia de angajament pe propria răspundere din care să rezulte că beneficiarii ajutorului nu sunt încadrati în muncă sau nu desfăsoară nicio activitate care să le asigure un venit lunar, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 9. - Unitătile supuse reorganizării verifică documentele depuse potrivit art. 8 si, ca urmare a constatării îndeplinirii sau neîndepiinirii conditiilor prevăzute la art. 4, solutionează cererea prin emiterea actului administrativ privind stabilirea sau respingerea dreptului la ajutor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 10. - După stabilirea dreptului la ajutor, titularul acestui drept are următoarele obligatii:

a) să comunice în termen de 3 zile unitătii supuse reorganizării orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea dreptului la ajutor;

b) să depună lunar, până la data de 20 a lunii, documentul prevăzut la art. 8 alin. (2) lit. b).

Art. 11. - Încetarea plătii ajutorului are loc după cum urmează:

a) la data încadrării în muncă a beneficiarului, conform legii;

b) la data când beneficiarul refuză nejustificat un loc de muncă corespunzător pregătirii sale;

c) la data când beneficiarul realizează venituri lunare prin desfăsurarea unei activităti;

d) la data la care beneficiarul îndeplineste conditiile de pensionare, conform legii;

e) în cazul decesului beneficiarului;

f) la expirarea perioadei prevăzute la art. 6 alin. (1).

Art. 12. - (1) Suspendarea plătii ajutorului are loc la data de întâi a lunii următoare celei în care nu se respectă obligatia prevăzută la art. 10 lit. b).

(2) Repunerea în plată după suspendare se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se depune, până la data de 20 a lunii, documentul prevăzut la art. 8 alin. (2) lit. b).

(3) Perioada de suspendare a plătii ajutorului nu face parte din perioada de acordare a acestuia prevăzută la art. 6 alin. (1).

Art. 13. - În situatiile prevăzute la art. 11 si 12 unitătile supuse reorganizării vor emite actul administrativ privind încetarea/suspendarea/repunerea în plată a ajutorului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 14. - Sumele prevăzute la art. 2 se virează lunar, în a doua decadă a lunii următoare celei pentru care se solicită virarea acestor sume, în conturile unitătilor supuse reorganizării de către agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene si/sau a municipiului Bucuresti în a căror rază teritorială acestea îsi au sediul.

Art. 15. - (1) în vederea efectuării virării sumelor prevăzute la art. 2, unitătile supuse reorganizării vor depune lunar o solicitare scrisă întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.

(2) Prima solicitare în vederea efectuării virării sumelor prevăzute la art. 2 va fi însotită de următoarele documente:

a) adresă prin care se confirmă faptul că unitătile solicitante sunt supuse procesului de reorganizare institutională desfăsurat în vederea încadrării în cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2011;

b) situatia sumelor solicitate a fi virate din bugetul asigurărilor pentru somaj, conform dispozitiilor art. 1 alin. (1) din ordonanta de urgentă, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 7;

c) actele administrative privind stabilirea dreptului la ajutor, în copie.

(3) Următoarele solicitări în vederea efectuării virării sumelor prevăzute la art. 2 vor fi însotite numai de documentul mentionat ia alin. (2) lit. b) si se depun lunar.

(4) Documentele prevăzute la alin. (1)-(3) se vor depune până la data de întâi a lunii următoare celei pentru care se solicită virarea sumelor prevăzute la art. 2.

Art. 16. - (1) Agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene si/sau a municipiului Bucuresti au obligatia să comunice, în termen de 3 zile lucrătoare, unitătilor supuse reorganizării orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea dreptului la ajutor, constatată în urma verificărilor efectuate de acestea potrivit competentelor detinute conform legii, ca urmare a primirii documentelor prevăzute la art. 15.

(2) în situatia în care se constată de către agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene si/sau a municipiului Bucuresti că nu au fost depuse toate documentele prevăzute la art. 15 alin. (1)-(3), după caz, acestea vor solicita în scris unitătilor supuse reorganizării completarea respectivelor documente.

(3) Agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene si/sau a municipiului Bucuresti nu vor proceda la efectuarea virării sumelor prevăzute la art. 2 aferente persoanelor fată de care se constată, potrivit alin. (1), neîndeplinirea conditiilor pentru acordarea dreptului la ajutor.

(4) în situatia prevăzută la alin. (2), agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene si/sau a municipiului Bucuresti vor proceda la efectuarea virării sumelor prevăzute la art. 2 după completarea documentelor necesar a fi depuse.

Art. 17. - (1) Plata ajutorului către persoanele afectate de reorganizare cărora li s-a stabilit dreptul la acest ajutor se efectuează de către unitătile supuse reorganizării în ultima decadă a lunii următoare celei pentru care se solicită virarea sumelor prevăzute la art. 2.

(2) în vederea efectuării plătii, unitătile supuse reorganizării întocmesc state de plată, în două exemplare, care se semnează de conducerea acestor unităti.

(3) După efectuarea de către unitătile supuse reorganizării a plătii către persoanele prevăzute la alin. (1), un exemplar al statelor de plată se păstrează de către aceste unităti, iar celălalt exemplar, purtând semnăturile persoanelor prevăzute la alin. (1) cărora li s-a plătit ajutorul, se transmite, în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării plătii, agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă judetene si/sau a municipiului Bucuresti în a căror rază teritorială îsi au sediul respectivele unităti.

(4) în cazul în care unitătile supuse reorganizării efectuează plata către persoanele prevăzute la alin. (1) prin intermediul cârdului bancar, exemplarul de pe statul de plată care se transmite agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă judetene si/sau a municipiului Bucuresti, potrivit alin. (3), va fi însotit de confirmarea privind efectuarea plătilor, emisă de institutiile bancare.

Art. 18. - (1) Sumele virate conform art. 14 si neîncasate de persoanele afectate de reorganizare cărora li s-a stabilit dreptul la ajutor se restituie de către unitătile supuse reorganizării, în termenul prevăzut la art. 17 alin. (3), agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă judetene si/sau a municipiului Bucuresti în a căror rază teritorială acestea îsi au sediul.

(2) Nerestituirea sumelor în termenul prevăzut la alin. (1) atrage obligatia unitătilor supuse reorganizării la plata de dobânzi, în conditiile legii.

(3) în termenul prevăzut la art. 17 alin. (3), unitătile supuse reorganizării vor depune la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene si/sau a municipiului Bucuresti în a căror rază teritorială acestea îsi au sediul listele nominale cu persoanele afectate de reorganizare cărora li s-a stabilit dreptul la ajutor si care nu au încasat acest ajutor.

(4) Plata ajutorului neîncasat se face la solicitarea scrisă formulată de persoanele prevăzute la alin. (3), adresată unitătilor supuse reorganizării din cadrul cărora provin aceste persoane.

(5) Sumele necesare pentru plata ajutorului neîncasat de persoanele prevăzute la alin. (3) se virează conform art. 14, la solicitarea scrisă a unitătilor supuse reorganizării, însotită de o copie a solicitării scrise prevăzute la alin. (4).

(6) Ajutorul stabilit si neîncasat de persoanele afectate de reorganizare se prescrie la expirarea termenului general de prescriptie de 3 ani, prevăzut de lege.

Art. 19. - Reprezentantii legali ai unitătilor supuse reorganizării îsi asumă răspunderea pentru corectitudinea documentelor necesar a fi întocmite si depuse de respectivele unităti, potrivit prezentelor norme, precum si pentru veridicitatea datelor înscrise în acestea.

Art. 20. - Pentru luna în care are loc încetarea ajutorului, conform art. 11, ajutorul se calculează prin raportarea cuantumului acestuia, prevăzut la art. 7 alin. (1), la numărul de zile calendaristice din luna respectivă, iar rezultatul se înmulteste cu numărul de zile din luna respectivă pentru care persoana este îndreptătită să beneficieze de ajutor.

Art. 21. - (1) în situatia prevăzută la art. 11 lit. e), sumele cuvenite si neachitate până la data decesului beneficiarilor se achită la cererea scrisă a persoanelor îndreptătite, care pot fi sotul supravietuitor, copiii, părintii sau, în lipsa acestora, ceilalti mostenitori, în conditiile dreptului comun.

(2) Cererea va fi adresată unitătilor supuse reorganizării din cadrul cărora provin persoanele beneficiare decedate si va fi însotită de documente care să ateste calitatea detinută de persoanele prevăzute la alin. (1) fată de beneficiarii defuncti.

(3) Sumele necesare pentru plata ajutorului neîncasat de persoanele prevăzute la alin. (1) se virează conform art. 14, la solicitarea scrisă a unitătilor supuse reorganizării, însotită de documentele prevăzute la alin. (2).

Art. 22. - Actele administrative prevăzute la art. 9 si 13 pot fi contestate în conditiile si termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 23. - (1) Unitătile supuse reorganizării au obligatia de a restitui în totalitate agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă judetene si/sau a municipiului Bucuresti sumele suportate din bugetul asigurărilor pentru somaj potrivit art. 2, constatate, potrivit legii, a fi acordate în mod necuvenit.

(2) Ulterior restituirii, sumele prevăzute la alin. (1) se recuperează de la beneficiari de către unitătile supuse reorganizării, în conditiile legii, în termenul legal de prescriptie.

(3) Sumele rămase nerecuperate de la beneficiarii decedati nu se mai urmăresc.

Art. 24. - Unitătile Ministerului Administratiei si Internelor plătitoare ale ajutorului vor completa si vor depune pentru persoanele afectate de reorganizare beneficiare “Declaratia privind obligatia de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”, potrivit prevederilor legale.

Art. 25. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme.

 


ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Către Unitatea....................................

 

CERERE

privind acordarea ajutorului

 

Numele si prenumele:..............................................................................................................................................

Actul de identitate: tip............., seria........nr......., eliberat la data de.......................de......................................

Codul numeric personal (CNP):..................................................................................................................................

Data nasterii:................................................................................................................................................................

Domiciliul/Resedinta: localitatea......................., str..........................nr.........., bl............, sc.........., ap.........., judetul/sectorul............................, oficiul postal nr. ..........., telefon fix................................, telefon mobil.........................., e-mail .................................................

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administratiei si Internelor pentru anul 2011, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.007/2011, prin prezenta vă solicit să dispuneti stabilirea si plata ajutorului acordat potrivit art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administratiei si Internelor pentru anul 2011, în conditiile prevăzute de art. 21 alin. (2) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, politistilor si personalului militar ale căror raporturi de serviciu încetează, respectiv care sunt trecuti în rezervă în cursul anului 2011, în cadrul procesului de reorganizare institutională desfăsurat în vederea încadrării în cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2011.

Anexez prezentei cereri următoarele documente: *)

□ adeverinta care atestă înregistrarea mea ca persoană în căutarea unui loc de muncă în evidenta agentiei pentru ocuparea fortei de muncă în a cărei rază teritorială am domiciliul sau, după caz, resedinta si faptul că nu am refuzat nejustificat un loc de muncă;

□ declaratia de angajament pe propria răspundere din care rezultă că nu sunt încadrat în muncă sau nu desfăsor nicio activitate care să îmi asigure un venit lunar.

 

Data

................................

Semnătura solicitantului

................................


*) Se bifează cu “x” căsutele corespunzătoare documentelor anexate de solicitant.

 

Datele cu caracter personal cuprinse in prezentul document sunt protejate in conditiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Agentia pentru Ocuparea Fortei de Muncă a Judetului.................../Municipiului Bucuresti

 

ADEVERINTĂ*)

nr...........din.............

 

Prin prezenta certificăm că doamna/domnul....................., legitimat(ă) cu actul de identitate tip..........., seria.......... nr........................., eliberat la data de .........................de ................................................, codul numeric personal (CNP).............................., cu domiciliul/resedinta în..................................., str. ..................................nr......., bl......., se........., et......., ap........., judetul/sectorul ..................., este înregistrat(ă) în evidenta institutiei noastre ca persoană în căutarea unui loc de muncă, începând cu data de .............................................. (zz/ll/aa), si**):

□ nu a refuzat nejustificat un loc de muncă corespunzător pregătirii, oferit de agentia pentru ocuparea fortei de muncă, conform prevederilor legale;

□ a refuzat nejustificat un loc de muncă corespunzător pregătirii, oferit de agentia pentru ocuparea fortei de muncă, conform prevederilor legale.

 

Director executiv,

................................

(numele si prenumele)

 

Semnătura si stampila

................................


*) Se întocmeste în 2 (două) exemplare, dintre care: exemplarul 1 rămâne la agentia pentru ocuparea fortei de muncă emitentă, iar exemplarul 2 se comunică persoanei vizate.

**) Se bifează cu “x” de către agentia pentru ocuparea fortei de muncă emitentă căsuta corespunzătoare situatiei.

 

Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document sunt protejate în conditiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare.


 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

DECLARATIE DE ANGAJAMENT*)

 

Subsemnatul(a)........................., legitimat(ă) cu actul de identitate tip......., seria.......nr........................, eliberat la data de ......................de .........................., codul numeric personal (CNP)............................., cu domiciliul/resedinta în ............................., str....................nr............, bl. .........., sc.........., et.........., ap............Judetul/sectorul.............,

declar pe propria răspundere, sub sanctiunea prevăzută de Codul penal pentru fals în declaratii, că de la data la care a avut loc trecerea în rezervă sau încetarea raporturilor de serviciu si până în prezent nu am fost si nu sunt încadrat(ă) în muncă, precum si că nu am desfăsurat si nu desfăsor nicio activitate care să îmi asigure un venit lunar.

 

Data

................................

Semnătura

................................


*) Dată în temeiul prevederilor art. 21 alin. (7) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

 

Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document sunt protejate în conditiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Unitatea:...............................

Codul unic de înregistrare:.................

Contul:.......................................

Adresa:.......................................

Persoana de contact:........................

Telefon/Fax:.................................

 

ACT ADMINISTRATIV*)

nr........din............

privind stabilirea/respingerea dreptului la ajutor

 

Unitatea ............................., reprezentată prin ........................., în calitate de .................., numit în baza Ordinului/Deciziei nr................, în temeiul dispozitiilor art. 9 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administratiei si Internelor pentru anul 2011, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.007/2011, denumite în continuare norme, constatând îndeplinirea conditiilor revăzute de art. 4 din norme,

DECIDE:

Art. 1. - Începând cu data de................se stabileste/se respinge**) dreptul la ajutor***) prevăzut de art. 7 alin. (1) din norme pentru doamna/domnul ............................, codul numeric personal (CNP)............................, cu domiciliul/resedinta în............................, str..........................nr.........., bl.........., sc............, et........., ap..............Judetul/sectorul....................

Art. 2. - Cuantumul ajutorului***) prevăzut la art. 1 este de...............si reprezintă****):

□ 50% din solda functiei de bază/salariul functiei de bază avută/avut în luna schimbării pozitiei de activitate;

□ 55% din solda functiei de bază/salariul functiei de bază avută/avut în luna schimbării pozitiei de activitate;

□ 60% din solda functiei de bază/salariul functiei de bază avută/avut în luna schimbării pozitiei de activitate.

Art. 3. - Elementele pe baza cărora s-a determinat cuantumul ajutorului***) prevăzut la art. 2:

- vechimea efectivă:.................ani;

- cuantumul soldei functiei de bază/salariului functiei de bază avute/avut în luna schimbării pozitiei de activitate: ...................lei.

Art. 4. - Ajutorul***) se acordă lunar, pe o perioadă care nu poate depăsi durata maximă de acordare a indemnizatiei de somaj, prevăzută de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, respectiv 12 luni.

Art. 5. - Motivul respingerii dreptului la ajutor îl constituie neîndeplinirea conditiei prevăzute la art. 4 lit...........din norme**).


Art. 6. - Prezentul act administrativ poate fi contestat în termen de 30 de zile de la comunicare la instanta de contencios administrativ competentă potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

Reprezentant legal,

................................

(numele si prenumele)

 

Semnătura si stampila

................................


*) Se va completa în mod corespunzător de unitatea supusă reorganizării, în calitate de emitent.

**) În situatia respingerii dreptului la ajutorul acordat conform art. 7 alin. (1) din norme.

***) Potrivit art. 21 alin. (2) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

****) Se bifează cu “x” căsuta corespunzătoare ajutorului stabilit prin prezentul act administrativ.

 

Datele cu caracter personal cuprinse fn prezentul document sunt protejate în conditiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 5

la normele metodologice

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Unitatea:.................................

Codul unic de înregistrare:........................

Contul:...........................

Adresa:...................................

Persoana de contact:.............................

Telefon/Fax:...............................

 

ACT ADMINISTRATIV*) nr.............din................

privind încetarea/suspendarea/repunerea în plată a ajutorului

 

Unitatea........................, reprezentată prin.................., în calitate de..................., numit în baza Ordinului/Deciziei nr..............., în temeiul dispozitiilor art. 13 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administratiei si Internelor pentru anul 2011, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.007/2011, denumite în continuare norme,

DECIDE:

Art. 1. - Începând cu data de............, în temeiul art............**) din norme, încetează***)/se suspendă****)/se repune în plată*****) dreptul la ajutorul prevăzut la art. 7 alin. (1) din norme pentru doamna/domnul .............., codul numeric personal (CNP)................., cu domiciliul/resedinta în.................., str. .............nr.........., bl........., sc.........., et........., ap..........., judetul/sectorul.......................

Art. 2. - Prezentul act administrativ poate fi contestat în termen de 30 de zile de la comunicare la instanta de contencios administrativ competentă potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

Reprezentant legal,

................................

(numele si prenumele)

 

Semnătura si stampila

................................


*) Se va completa în mod corespunzător de unitatea supusă reorganizării, în calitate de emitent.

**) Se va completa în mod corespunzător cu textul de lege din norme care reglementează situatia de încetare, de suspendare sau de reluare în plată după suspendare a ajutorului.

***) În situatia încetării plătii ajutorului.

****) În situatia suspendării plătii ajutorului.

*****) În situatia repunerii în plată a ajutorului după suspendare.

 

Datele cu caracter personal cuprinse fn prezentul document sunt protejate în conditiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare.


 

ANEXA Nr. 6

la normele metodologice

 

Către

Agentia pentru Ocuparea Fortei de Muncă a Judetului.............../Municipiului Bucuresti

 

SOLICITARE

pentru efectuarea virării din bugetul asigurărilor pentru somaj a sumelor solicitate potrivit art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administratiei si Internelor pentru anul 2011

În temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administratiei si Internelor pentru anul 2011, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.007/2011, denumite în continuare norme,............................................. (unitatea supusă reorganizării), cu sediul în ......................, str..................., nr.......Judetul/sectorul.......................,

având codul unic de înregistrare..................., reprezentată prin doamna/domnul..............................., în calitate de............,

vă solicităm să procedati la virarea din bugetul asigurărilor pentru somaj a sumelor solicitate potrivit art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administratiei si Internelor pentru anul 2011 pentru luna ..........................anul .........., în contul ........................., deschis la............................................................................

Anexăm prezentei cereri următoarele documente*):

□ adresa prin care se confirmă faptul că unitatea este supusă procesului de reorganizare institutională desfăsurat în vederea încadrării în cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2011;

□ situatia privind sumele solicitate a fi virate din bugetul asigurărilor pentru somaj, potrivit art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2011;

□ actele administrative privind stabilirea dreptului la ajutor.

 

Reprezentant legal,

(numele si prenumele)

Semnătura si stampila


*) Se bifează cu “x”, de către unitatea supusă reorganizării, căsutele corespunzătoare documentelor anexate, tinându-se seama de prevederile art. 15 alin. (2) sau (3), după caz, din norme.

 

Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document sunt protejate în conditiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. cu modificările si completările ulterioare.


 

ANEXA Nr. 7

la normele metodologice

 

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Unitatea:..................

Codul unic de înregistrare:...................

Contul:...............................

Adresa:...................................

Persoana de contact:.....................

Telefon/Fax:.......................

 

SITUATIA

sumelor solicitate a fi virate din bugetul asigurărilor pentru somaj conform dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din  Ministerul Administratiei si Internelor pentru anul 2011 luna..........................anul.............

 

Nr. crt.

 

 

Numele si prenumele

 

 

Codul numeric personal (CNP)

 

 

Data la care a avut loc trecerea în rezervă/încetarea

raporturilor de serviciu*)

 

 

Data începând cu care s-a

stabilit dreptul la ajutor*)

 

 

Cuantumul ajutorului stabilit*)

 

 

SUME SOLICITATE

Cuantumul ajutorului solicitat**)

Cuantumul sumei reprezentând contributiile

sociale prevăzute de lege pentru angajat***)

(total)

Cuantumul sumei reprezentând contributiile

sociale prevăzute de lege pentru angajator***)

(total)

TOTAL SUMĂ SOLICITATĂ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 (=7+ 8+ 9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

Reprezentantii legali ai unitătilor supuse reorganizării îsi asumă răspunderea pentru corectitudinea si veridicitatea datelor înscrise în prezenta situatie.


*) Conform actelor administrative emise de unitatea supusă reorganizării.

**) Se va completa corespunzător cu cuantumul ajutorului stabilit si calculat conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administratiei si Internelor pentru anul 2011, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.007/2011. În situatia în care plata ajutorului este suspendată se va completa cu “0”.

***) Potrivit art. 21 alin. (5) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare. În situatia în care plata ajutorului este suspendată se va completa cu “0”.

 

Reprezentant legal,

................................

(numele si prenumele)

 

Semnătura si stampila

................................

Seful compartimentului financiar,

................................

(numele si prenumele)

 

Semnătura si stampila

................................

 

Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document sunt protejate în conditiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 218 din 11 octombrie 2011

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.424 din 11 octombrie 2011

 

ORDIN

privind aprobarea cantitătilor maxime de produse alimentare de bază care pot fi achizitionate lunar de către fiecare pensionar în cadrul Programului guvernamental de sprijin pentru pensionari “Cosul de solidaritate”

 

Având în vedere prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 927/2011 privind Programul guvernamental de sprijin pentru pensionari “Cosul de solidaritate”,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare, si, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor si ministrul sănătătii emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cantitătile maxime de produse alimentare de bază (făină, zahăr, ulei, mălai, orez) care pot fi achizitionate lunar de către fiecare pensionar în cadrul Programului guvernamental de sprijin pentru pensionari “Cosul de solidaritate”, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul sănătătii

Ritli Ladislau

 

ANEXĂ

 

CANTITĂTILE MAXIME

de produse alimentare de bază care pot fi achizitionate lunar de către fiecare pensionar în cadrul Programului guvernamental de sprijin pentru pensionari “Cosul de solidaritate”

 

Nr. crt.

Denumirea produsului

Cantitatea

1.

Făină

4 kg

2.

Zahăr

2 kg

3.

Ulei

2 litri

4.

Mălai

4 kg

5.

Orez

2 kg

 

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 219 din 11 octombrie 2011

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 235 din 12 octombrie 2011

 

ORDIN

privind aprobarea specificatiilor tehnice ale produselor alimentare de bază care fac obiectul Programului guvernamental de sprijin pentru pensionari “Cosul de solidaritate”

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 927/2011 privind Programul guvernamental de sprijin pentru pensionari “Cosul de solidaritate”,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare, si ale art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor si ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă specificatiile tehnice ale produselor alimentare de bază (făină, zahăr, ulei, mălai, orez) care fac obiectul Programului guvernamental de sprijin pentru pensionari “Cosul de solidaritate”, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

ANEXĂ

 

SPECIFICATIILE TEHNICE

ale produselor alimentare de bază care fac obiectul Programului guvernamental de sprijin pentru pensionari “Cosul de solidaritate”

 

1. Făină

1.1. Proprietăti organoleptice

 

 

 

Conditii de calitate

 

 

Caracteristici

Grupa făină albă

Grupa făină semialbă

Grupa făină neagră

Grupa făină dietetică

 

Tip 480

Superioară Tip 000

Tip 550

Tip 650

Făină semialbă

Făină neagră

Făină dietetică

Culoare - aspect

Alb-gălbuie cu nuantă slab-cenusie si cu particule fine de tărâte

Alb-gălbuie cu nuantă cenusie si urme vizibile de tărâte

Cenusiu-deschis, cu nuantă alb-gălbuie, continând particule de tărâte

Roscată, continând particule de tărâte si endosperm

Miros

Plăcut, specific făinii, fără miros de mucegai, de încins sau alt miros străin

Gust

Normal, putin dulceag, nici amar, nici acru, fără scrâsnet la mestecare (datorită impuritătilor minerale: pământ, nisip etc.).

 

NOTĂ:

În făina de grâu nu se admite prezenta insectelor sau a acarienilor în niciun stadiu de dezvoltare.

1.2. Proprietăti fizice si chimice

 

 

Conditi de calitate

Caracteristici

 

Grupa făină

albă

 

Grupa făină semialbă

Grupa făină neagră

Grupa făină dietetică

 

Tip 480

Superioară Tip 000

Tip 550

Tip 650

Făină semialbă

Făină neagră

Făină dietetică

Umiditate, %, maximum

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

Aciditate, grade, maximum

2,2

2,2

2,2

2,8

3,2

5

5

Continut de cenusă raportat la substanta uscată, %, maximum

0,48

0,48

0,55

0,65

0,66-0,90

0,91-1,40

1,41-2,2

Continut în cenusă insolubilă în HCI 10%, %, maximum

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Impurităti metalice

sub formă de pulbere, g/kg

3

3

3

3

3

3

3

sub formă de aschii

lipsă

Continut de gluten umed, %, minimum

în functie de cerintele tehnologice

Indice de deformare a glutenului, milimetri

în functie de cerintele tehnologice

Continut de substante proteice raportat la substanta uscată, %, minimum

în functie de cerintele tehnologice

Indice de cădere, secunde, minimum

în functie de cerintele tehnologice

Indice Zeleny

în functie de cerintele tehnologice

Granulatie, %

în functie de cerintele tehnologice

 

2. Zahăr

2.1. Proprietăti organoleptice

Zahăr cristal

 

 

Tip de zahăr-cristal

 

Caracteristici

Alb nr. 1

Alb nr. 2

Metode de verificare

 

Conditii de admisibilitate

 

Culoare

albă, cu strălucire caracteristică

STAS 110

Aspect în stare solidă

cristale uscate, uniform calibrate, nelipicioase, neaglomerate, care curg liber

 

Aspect în solutie 25%

solutie limpede, fără sediment si corpuri străine

 

Miros si gust

dulce, fără miros si gust străin, atât în stare solidă, cât si în solutie

 

 

2.2. Proprietăti fizice si chimice

 

 

Unitate de măsură

Tip de zahăr-cristal

 

Caracteristici

 

Alb nr. 1

Alb nr. 2

Metode de verificare

 

Conditii de admisibilitate

 

Tip de culoare

Tip de culoare

2

4,5

STAS 110 STAS 110

 

Puncte europene maximum

4

9

 

Cenusă conductometrică

% maximum

0,03

 

 

Puncte europene maximum

15

 

Coloratie în solutie

Unităti ICUMSA maximum

22,5

45

 

 

Puncte europene maximum

3

6

 

Total puncte europene

Puncte europene maximum

22

30

 

Umiditate

% maximum

0,06

 

Zaharoză raportată la substanta uscată

%

minimum 99,80

 

Substante reducătoare

%

maximum 0,03

 

Substante insolubile în apă

mg/kg

maximum 10

maximum 50

 

Impurităti metalice

-

Absente

 

pH în solutie 25%

-

7,5

 

Sfărâmături (bucăti cu masă mai mică de 5 g)

% maximum

-

 

Substantă uscată

°Brix

-

 

 

NOTĂ:

Pentru o depozitare a zahărului de peste 2 ani, se recomandă folosirea tipurilor alb nr. 1 si alb nr. 2, cu următoarele caracteristici:

- granulatie: mare si/sau medie;

- umiditate: maximum 0,05%.

 


2.3. Proprietăti de utilizare

 

Caracteristici

Tip de zahăr-cristal

Metode de verificare

Conditii de admisibilitate

Test de flocurare după 10 zile

Negativ

STAS 110

Număr de puncte negre la 100 g, maximum

10

 

Putere de tamponare (mililitri HCL, solutie 0,1 n, maximum)

5,5

 

 

3. Ulei

Ulei rafinat de floarea-soarelui

3.1. Conditii tehnice de calitate

Uleiul comestibil rafinat de floarea-soarelui se fabrică după instructiuni tehnologice.

Materia primă si materiile auxiliare utilizate la fabricarea uleiului rafinat de floarea-soarelui trebuie să corespundă documentelor tehnice normative de produs si dispozitiilor legale sanitare.

3.2. Proprietăti organoleptice

 

Caracteristici

Conditii de admisibilitate

Metode de verificare

Aspect:

la 60°C, pentru uleiul neîmbuteliat si pentru uleiul îmbuteliat cu destinatia “pentru gătit”

limpede, fără suspensii si fără sediment

STAS 145/1-87

Culoare

galbenă

STAS 145/1-87

Miros si gust

plăcute, fără miros si gust străin

STAS 145/1-87

 

3.3. Proprietăti fizice si chimice

 

Caracteristici

Conditii de admisibilitate Tip A

Metode de verificare

Aciditate liberă, exprimată în acid oleic - %, maximum

0,1

STAS 145/16-67

Culoare de iod, mg 1/100 cm3, maximum

7

STAS 145/2-78

Apă si substante volatile, %, maximum

0,06

STAS 145/10-88

Impurităti insolubile în eter etilic, %, maximum

0,05

STAS 145/11-87

Săpun, %, maximum

0,02

STAS 145/12-90

Substante organice nesaponificabile, %, maximum

1

STAS 145/15-81

Indice de iod, g 1/100 g

119...135

STAS 145/19-90

Indice de saponificare, mg KOH/g

184...198

STAS 145/17-67

Indice de peroxid, meq/kg, maximum

12

STAS 145/22-74

Plumb, mg/kg, maximum

 

Cupru, mg/kg, maximum

conform reglementărilor sanitare în vigoare

Zinc, mg/kg, maximum

 

Arsen, mg/kg, maximum

 

 

 

NOTE:

- La uleiul rafinat de floarea-soarelui tip A, îmbuteliat pe linii de îmbuteliere fără uscare, se admite un continut de apă si substante volatile de maximum 0,15%.

- Indicele de peroxid pentru uleiul destinat păstrării îndelungate se stabileste prin întelegere între părti.

4. Mălai

4.1. Caracteristici generale de calitate ale mălaiului

Este un produs fabricat prin măcinarea porumbului în prealabil degerminat.

Materia primă folosită la obtinerea produsului trebuie să corespundă documentelor tehnice normative de produs SR 5447 “Porumb boabe pentru consum alimentar” (categoria I) si normelor sanitare în vigoare.

Produsul “Mălai” se fabrică conform instructiunilor tehnologice si normelor interne aprobate cu respectarea normelor sanitare în vigoare.


4.2. Proprietăti organoleptice

 

Caracteristici

Conditii de admisibilitate a mălaiului

Culoare

galben-portocalie specifică porumbului din care provine, cu particule alb-gălbui

Miros

caracteristic, fără miros străin

Gust

plăcut, specific, fără gust amar, fără scrâsnet în mestecare

Infestare

lipsă

 

4.3. Proprietăti fizico-chimice

 

Caracteristici

Conditii de admisibilitate a mălaiului Extra

Umiditate, %, maximum

16,5

Finete

- rest pe sita nr. 22 (tesături din sârmă de otel 1.000 microni, STAS 8285-77), %, maximum

2

- trece prin sita nr. 55 (din bronz fosforos 372 microni, STAS 8285-77), %, maximum

10

Impurităti metalice:

- sub formă de pulbere, mg/kg, maximum - sub formă de aschii

3

lipsă

 

5. Orez

5.1. Caracteristici generale de calitate pentru orez

Cerinte legate de caracteristici de calitate si caracteristici fizico-chimice (SR 1226/2007)

5.2. Caracteristici organoleptice

 

Caracteristici organoleptice

Descriere

Pentru calitatea I

Pentru calitatea a II-a

Aspect

boabe complet decorticate

Culoare

albă

albă până la alb-gălbuie

Miros

caracteristic, fără miros străin (de mucegai, de rozătoare etc.)

Gust

plăcut, specific

 

5.3. Proprietăti fizice si chimice

 

Caracteristici fizico-chimice

Valori maxime admise

- % -

Pentru calitatea I

Pentru calitatea a II-a

Corpuri străine anorganice

0,1

0,5

Corpuri străine organice

0,1

0,5

Boabe galbene

lipsă

5

Boabe cu dungi roscate

3

12

Boabe gipsate

lipsă

10

Spărturi

10

20

Umiditate

15

15

Boabe nedezvoltate (de culoare verde)

lipsă

5

Spărturi mici

1

5


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului national de etică din învătământul preuniversitar

 

În baza prevederilor art. 94 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tneretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului national de etică din învătământul preuniversitar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală management, resurse umane si retea scolară din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului si inspectoratele scolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 6 octombrie 2011.

Nr. 5.550.

 

ANEXA

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Consiliului national de etică din învătământul preuniversitar

 

CAPITOLUL I

Constituirea Consiliului national de etică

 

Art. 1. - În vederea coordonării si monitorizării aplicării normelor de conduită morală si profesională în activitătile de învătământ preuniversitar, se înfiintează Consiliul national de etică din învătământul preuniversitar, denumit în continuare Consiliul national de etică, organism consultativ, fără personalitate juridică.

Art. 2. - Consiliul national de etică este format din 378 de membri, câte 9 membri pentru fiecare judet/municipiul Bucuresti, cu prestigiu profesional si autoritate morală, reprezentând cadrele didactice, părintii si organizatiile neguvernamentale care desfăsoară de minimum 3 ani o activitate semnificativă în domeniul învătământului preuniversitar din judet/municipiul Bucuresti.

Art. 3. - Consiliului national de etică se organizează si functionează în conformitate cu prezentul regulament.

Art. 4. - La nivel judetean/al municipiului Bucuresti membrii consiliului national de etică sunt constituiti în comisii de etică. Aceste comisii sunt organizate la nivelul inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti si sunt formate din 9 membri, dintre care:

a) 4 reprezentanti ai cadrelor didactice, propusi de către consiliul consultativ al inspectoratului scolar;

b) 2 reprezentanti ai părintilor, propusi de către asociatiile de părinti;

c) 2 reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale care desfăsoară de minimum 3 ani o activitate semnificativă în domeniul învătământului preuniversitar în judet/municipiul Bucuresti, propusi de către organizatiile în cauză;

d) un reprezentant al compartimentului juridic din inspectorat.

Art. 5. - Membrii comisiei de etică sunt alesi de către consiliul de administratie al inspectoratului scolar, prin vot secret, dintre persoanele propuse conform prevederilor art. 4.

Art. 6. - Membrii comisiei de etică alesi, în baza rezultatelor votului consiliului de administratie al inspectoratului scolar, sunt numiti prin decizie a inspectorului scolar general, pe o perioadă de 4 ani, si reconfirmati de către consiliul de administratie al inspectoratului scolar, la începutul fiecărui an scolar.

Art. 7. - (1) Membrii comisiilor de etică numiti prin decizie a inspectorului scolar general devin membri ai Consiliului national de etică.

(2) După constituire, fiecare comisie de etică stabileste prin vot secret, pentru o perioadă de 4 ani:

a) presedintele comisiei;

b) secretarul comisiei;

c) delegatul comisiei la întrunirile anuale ale Consiliului national de etică.

(3) Delegatii comisiilor de etică aleg, prin vot secret, cu cel putin jumătate plus unu din numărul total al delegatilor prezenti, cu conditia ca acestia să fie în număr de cel putin 31, pentru o perioadă de 4 ani, conducerea Consiliului national de etică cu următoarea componentă:

(i) presedinte;

(ii) 2 vicepresedinti;

(iii) secretar general;

(iv) secretar.


Art. 8. - Nu pot face parte din comisiile de etică si, implicit, din Consiliul national de etică persoanele care:

a) ocupă functii de conducere în cadrul inspectoratului scolar;

b) au sanctiuni profesionale;

c) prestează activităti comerciale în incinta unitătilor/institutiilor de învătământ sau în zona limitrofă;

d) fac comert cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio sau vizuale;

e) practică, în public, activităti cu componentă lubrică sau altele care implică exhibarea, în manieră obscenă, a corpului;

f) au functia de presedinte sau vicepresedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judetean sau national;

g) au desfăsurat politie politică ori au fost condamnate pentru săvârsirea unei infractiuni prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

Art. 9. - În cazul în care, din motive temeinice, membrii Consiliului national de etică se retrag sau sunt revocati, consiliul de administratie al inspectoratului scolar va întreprinde măsurile necesare înlocuirii acestora în termen de 60 de zile de la data retragerii.

 

CAPITOLUL II

Atributiile Consiliului national de etică

 

Art. 10. - Consiliul national de etică are următoarele atributii:

a) elaborează codul de etică din învătământul preuniversitar, denumit în continuare cod de etică, si îl înaintează spre aprobare Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului. Codul de etică va cuprinde formularea explicită a idealurilor, principiilor si normelor morale pe care consimt să le respecte personalul din unitătile/institutiile de învătământ preuniversitar, inspectoratele scolare si casele corpului didactic în activitatea lor profesională;

b) urmăreste aplicarea codului de etică prin:

(i) diseminarea normelor cuprinse în codul de etică;

(ii) evaluarea, analizarea si solutionarea sesizărilor si reclamatiilor adresate în conformitate cu normele cuprinse în codul de etică;

(iii) organizarea unei investigatii în vederea validării sau invalidării corectitudinii sesizărilor si reclamatiilor adresate în conformitate cu codul de etică;

(iv) elaborarea unei decizii motivate după efectuarea investigatiei cu privire la faptele sesizate;

(v) elaborarea unui “raport de caz” în urma unei decizii motivate;

c) analizează si solutionează operativ, eficient si echidistant abaterile de la prevederile codului de etică;

d) prezintă anual un raport cu privire la faptele sesizate si analizate în cadrul consiliului. În continutul raportului nu vor fi prezentate decât estimativ sesizările si reclamatiile considerate si demonstrate ca nefondate, iar pentru cazurile cu implicatii minore se va păstra confidentialitatea în privinta identitătii persoanelor implicate. Acest raport se face public.

e) notifică, prin intermediul comisiei de etică a judetului/a municipiului Bucuresti, institutiile statului, atunci când apar cazuri care sunt de domeniul legii penale, si pune la dispozitia acestora toate informatiile pe care le detine cu privire la cazurile respective;

f) activează împotriva actiunilor denigratoare si calomnioase adresate atât personalului, cât si unitătilor/institutiilor de învătământ preuniversitar;

g) se sesizează din oficiu în legătură cu cazurile de încălcare a codului de etică;

h) organizează anual câte două întruniri la nivel national. Aceste întruniri se consideră a fi statutare dacă sunt prezenti cel putin 31 dintre cei 42 de delegati stabiliti conform prevederilor art. 7 alin. (2) lit. c);

i) în cadrul întrunirilor la nivel national, deciziile se adoptă, prin vot, cu cel putin jumătate plus unu din numărul total al delegatilor prezenti, cu conditia ca acestia să fie în număr de cel putin 31. Dacă există egalitate de voturi, votul presedintelui este decisiv în adoptarea hotărârilor.

j) oferă consultantă si monitorizează modul de aplicare a codului de etică;

k) diseminează bunele practici privind aplicarea codului de etică.

 

CAPITOLUL III

Atributiile membrilor comisiei de etică

 

Art. 11. - Atributiile membrilor comisiei de etică sunt:

a) presedintele comisiei de etică:

(i) asigură conducerea operativă a comisiei;

(ii) convoacă si prezidează sedintele comisiei;

(iii) prezintă în consiliul de administratie al inspectoratului scolar raportul comisiei privind analiza faptelor pentru care a fost sesizat;

(iv) distribuie sarcini individuale membrilor comisiei de etică;

(v) reprezintă inspectoratul scolar în probleme de etică în relatia cu alte inspectorate scolare, cu Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului ori alte institutii de interes public.

b) secretarul comisiei de etică:

(i) asigură partea organizatorică a desfăsurării activitătii comisiei;

(ii) redactează rapoartele, procesele-verbale si tine evidenta documentelor comisiei;

(iii) planifică sesiunile ordinare si stabileste ordinea de zi a acestora;

(iv) are responsabilitatea arhivei comisiei si a bazei de date a acesteia;

(v) asigură legătura dintre membrii comisiei.

c) membrii comisiei de etică:

(i) exercită atributiile stabilite de către presedintele comisiei;

(ii) participă la lucrările comisiei.

 

CAPITOLUL IV

Atributiile conducerii Consiliului national de etică

 

Art. 12. - Atributiile conducerii Consiliului national de etică sunt:

a) presedintele Consiliului national de etică:

(i) asigură conducerea operativă a consiliului;

(ii) convoacă si prezidează reuniunile la nivel national ale consiliului; (iii) prezintă raportul anual al consiliului privind analiza faptelor pentru care a fost sesizat;

(iv) distribuie sarcini individuale delegatilor comisiilor de etică;

(v) reprezintă Consiliul national de etică în probleme de etică în relatia cu inspectoratele scolare, cu Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului sau cu alte institutii de interes public.

b) vicepresedintii Consiliului national de etică:

(i) exercită atributiile delegate de către presedintele consiliului

(ii) coordonează comisiile de lucru ale consiliului.

c) secretarul general al Consiliului national de etică:

(i) exercită atributiile delegate de către presedintele consiliului;

(ii) asigură partea organizatorică a desfăsurării activitătii consiliului;

(iii) stabileste ordinea de zi a reuniunilor la nivel national ale consiliului.


d) secretarul Consiliului national de etică:

(i) exercită atributiile delegate de către secretarul general;

(ii) redactează rapoartele, procesele-verbale si tine evidenta documentelor consiliului;

(iii) are responsabilitatea arhivei comisiei si a bazei de date a acesteia;

(iv) asigură legătura dintre membrii comisiei.

 

CAPITOLUL V

Functionarea comisiei de etică

 

Art. 13. - (1) La nivelul fiecărui judet/al municipiului Bucuresti, membrii comisiei de etică se întrunesc lunar, în sedintă ordinară, si ori de câte ori este nevoie, în sedinte extraordinare. Aceste sedinte se consideră a fi statuare în următoarele situatii:

a) sedintele ordinare - dacă sunt prezenti cel putin 7 dintre cei 9 membri ai comisiei;

b) sedintele extraordinare - dacă sunt prezenti cel putin 6 dintre cei 9 membri ai comisiei.

(2) Sedintele comisiei de etică se desfăsoară de regulă la sediul inspectoratului scolar. Comisia de etică poate stabili, în functie de situatie, si alt loc de desfăsurare a sedintelor sale.

(3) Comisia de etică se reuneste în sedinte extraordinare în cel mult 15 zile de la depunerea unei sesizări/reclamatii.

(4) în cazul sesizărilor/reclamatiilor urgente, cel putin un membru al comisiei va trebui să preia cazul în regim de urgentă.

(5) Deciziile comisiei de etică, desemnarea membrilor echipei care va examina un caz, aprobarea rapoartelor de caz si a măsurilor ce vor fi întreprinse se adoptă, prin vot, cu cel putin jumătate plus unu din numărul total al membrilor prezenti, cu conditia respectării prevederilor alin. (1). Dacă există egalitate de voturi, votul presedintelui este preponderent în adoptarea hotărârilor.

(6) Comisia de etică se poate autosesiza atunci când consideră că o prezentare în mass-media poate induce un climat de suspiciune privind activitatea sau comportamentul unor membri ai personalului din unitătile/institutiile de învătământ preuniversitar, inspectoratul scolar si casa corpului didactic, care pot leza onoarea institutiei.

(7) Evaluarea primară a sesizărilor/reclamatiilor, efectuarea anchetelor si audierilor se realizează de către membrii desemnati din cadrul comisiei. În cazul în care se apreciază că sesizările/reclamatiile nu au ca obiect eventuale încălcări ale codului de etică, acestea vor fi redirectionate către cei în drept a le analiza si solutiona, conform legii.

(8) Membrii comisiei nu pot fi împiedicati să facă parte din grupurile de investigare, exceptând situatia în care se constată un conflict de interese de orice natură.

(9) Comisia de etică va analiza si va stabili dacă faptele imputate reprezintă o abatere de la principiile codului de etică. Atunci când comisia consideră că fapta imputată reprezintă o încălcare minoră a codului de etică, se va propune părtilor concilierea pe cale amiabilă sau, în functie de caz, comisia va propune o atentionare colegială.

(10) Persoana reclamată este notificată despre primirea sesizării în scopul asigurării posibilitătii disculpării sale si a evitării unor posibile conflicte de interese.

(11) în procesul-verbal al sedintei de comisie, întocmit de secretarul comisiei, vor fi specificate opiniile membrilor, iar la final procesul-verbal va fi citit si semnat de toti cei prezenti.

(12) Ambele părti pot contesta decizia comisiei în cel mult 15 zile de la înstiintare, la conducerea inspectoratului scolar.

(13) în cazul existentei unor conflicte de interese între părti si unul dintre membrii comisiei, acesta nu va participa la investigarea cazului si la votarea raportului de caz.

(14) Presedintele comisiei de etică prezintă consiliului de administratie al inspectoratului scolar si conducerii Consiliului national de etică, anual, un raport cu privire la faptele sesizate si analizate în cadrul comisiei. În continutul raportului vor fi prezentate, estimativ, sesizările si reclamatiile considerate si demonstrate ca nefondate, iar pentru cazurile cu implicatii minore se va păstra confidentialitatea în privinta identitătii persoanelor implicate. Vor fi subliniate abaterile înregistrate si măsurile aplicate. De asemenea, vor fi evidentiate persoanele care au avut un comportament corect, exemplar, actionând pentru cresterea prestigiului învătământului preuniversitar din judet/din municipiul Bucuresti. Acest raport se face public.

Art. 14. - Activitatea comisiei de etică se desfăsoară cu respectarea principiului confidentialitătii, iar în acest sens se iau următoarele măsuri:

1. Discutiile sunt confidentiale până la decizia finală.

2. Sesizările sunt examinate într-o modalitate privată si confidentială, pentru a proteja identitatea persoanelor vizate, identitate care nu va fi divulgată până la găsirea unei solutii oficiale. Reputatia individuală poate fi atinsă prin inadvertentă.

3. Toate documentele aferente fiecărei sesizări se arhivează într-un dosar care are caracter confidential si se păstrează la sediul inspectoratului scolar cel putin un an de la data solutionării. La acest dosar vor avea acces numai membrii desemnati ai comisiei si reprezentantii legali ai părtilor.

4. Dacă pe parcursul derulării procedurilor este necesară dezvăluirea identitătii reclamantului unor terte persoane, acest lucru nu se va putea face decât cu acordul scris al acestuia. Dacă acesta refuză, iar din cauza acestui fapt ancheta nu mai poate continua, cazul va fi clasat.

5. Toate documentele înregistrate la comisia de etică au caracter confidential, cu exceptia situatiei în care părtile sunt de acord să renunte la confidentialitate.

6. Membrii comisiei de etică semnează un acord privind respectarea confidentialitătii.

7. În cazul în care se dovedeste încălcarea acordului de confidentialitate de către un membru al comisiei de etică acesta va fi exclus din comisie prin decizie a inspectorului scolar general, în urma hotărârii consiliului de administratie al inspectoratului scolar.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 15. - (1) Inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti sunt obligate ca, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, să emită deciziile de numire a membrilor comisiilor de etică.

(2) Inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, sub coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, vor întreprinde măsurile necesare organizării primei întruniri anuale a Consiliului national de etică.

Art. 16. - Consiliul national de etică are obligatia ca, în termen de 60 de zile de la data primei întâlniri anuale, să elaboreze codul de etică si să îl înainteze spre aprobare Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

Art. 17. - (1) Codul de etică este un document obligatoriu care completează normativele în vigoare privind activitatea din învătământul preuniversitar.

(2) Codul de etică functionează ca un contract moral între părinti, elevi si personalul din unitătile/institutiile de învătământ preuniversitar, inspectoratele scolare si casele corpului didactic, contribuind la coeziunea personalului si la formarea unui climat educational bazat pe cooperare si competitie după reguli corecte.


 

REPUBLICĂRI

 

ORDONANTA DE URGENTĂ A GUVERNULUI Nr. 86/2006*)

privind organizarea activitătii practicienilor în insolventă


*) Republicată în temeiul art. 218 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, dându-se textelor o nouă numerotare.

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 86/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 254/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 30 iulie 2007, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 13 septembrie 2007 si modificată prin Legea nr. 85/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitătii practicienilor în insolventă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 18 mai 2010.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Procedurile de insolventă, procedurile de lichidare voluntară, precum si procedurile de prevenire a insolventei prevăzute de lege, inclusiv măsurile de supraveghere financiară ori de administrare specială, sunt conduse de practicieni în insolventă compatibili.

Art. 2. - Administratorul judiciar este practicianul în insolventă compatibil, autorizat în conditiile legii, desemnat să exercite atributiile prevăzute de lege sau stabilite de instanta de judecată, în procedura insolventei, în perioada de observatie si pe durata procedurii de reorganizare.

Art. 3. - Lichidatorul este practicianul în insolventă compatibil, autorizat în conditiile legii, desemnat să conducă activitatea debitorului în cadrul procedurii de faliment, atât în procedura generală, cât si în procedura simplificată, si să exercite atributiile prevăzute de lege sau pe cele stabilite de instanta de judecată.

 

CAPITOLUL II

Forme de exercitare a profesiei

 

Art. 4. - (1) Practicienii în insolventă îsi pot exercita profesia în cabinete individuale, cabinete asociate, societăti profesionale cu răspundere limitată (SPRL) si întreprinderi unipersonale cu răspundere limitată sau pot avea calitatea de colaboratori ori angajati ai uneia dintre formele de exercitare a profesiei.

(2) Un practician în insolventă îsi poate exercita activitatea într-o singură formă de organizare a profesiei si va putea avea calitatea de asociat într-o singură societate profesională sau întreprindere profesională unipersonală, cu exceptia constituirii de filiale ale SPRL, în care este partener.

 

SECTIUNEA 1

 

Art. 5. - (1) Cabinetul individual se constituie pe baza deciziei practicianului în insolventă si se înregistrează în Registrul formelor de organizare.

(2) Bunurile constituite de practicianul în insolventă ca aport la cabinetul său se supun regulilor patrimoniului profesional de afectatiune.

(3) Cabinetele individuale se pot asocia, prin contract, în scopul exercitării în comun a profesiei. Cabinetele asociate sunt supuse înregistrării în Registrul formelor de organizare. Drepturile si obligatiile practicienilor în insolventă, titulari ai unor cabinete asociate, îsi păstrează caracterul personal si independent si nu pot fi cedate. În mod corespunzător, cabinetele individuale se pot asocia si cu societătile profesionale.

Art. 6. - (1) Cabinetul individual îsi constituie patrimoniul initial din aporturile titularului. Patrimoniul cabinetului individual este afectat exclusiv activitătii profesionale si are regimul patrimoniului profesional de afectatiune.

(2) Patrimoniul profesional de afectatiune reprezintă totalitatea bunurilor, drepturilor si obligatiilor practicianului în insolventă afectate scopului exercitării profesiei sale, constituite ca o fractiune distinctă a patrimoniului practicianului, separată de gajul general al creditorilor personali ai acestuia.

(3) Creditorii ale căror creante sunt născute din activitatea profesională a practicianului în insolventă care are ca formă de exercitare a profesiei cabinetul individual vor urmări bunurile aflate în patrimoniul de afectatiune. Doar în măsura în care aceste bunuri nu sunt suficiente pot fi urmărite si celelalte bunuri aflate în proprietatea practicianului în insolventă.

 

SECTIUNEA a 2-a

 

Art. 7. - (1) Societatea profesională cu răspundere limitată, denumită în continuare si SPRL, se constituie prin contract de societate, prin asocierea practicienilor în insolventă, persoane fizice.

(2) Aportul social al asociatilor poate fi în numerar, în natură si în industrie.

(3) Aportul în industrie constă în activitatea profesională a practicianului în insolventă asociat.

(4) Contractul de societate este supus înregistrării în Registrul formelor de organizare, tinut de Secretariatul general alUNPIR.

(5) SPRL este titulară a unui patrimoniu propriu. Obligatiile si răspunderea SPRL sunt garantate cu patrimoniul propriu. Asociatii SPRL răspund personal în limita aportului social al fiecăruia.

(6) SPRL este supusă regimului transparentei fiscale, plata impozitului pe venit făcându-se de către asociati, si tine contabilitatea în partidă simplă potrivit reglementărilor contabile.

(7) SPRL îsi poate constitui filiale care se înregistrează în Registrul formelor de organizare.

(8) Filiala este constituită cu aportul integral al unei societăti profesionale sau prin asocierea unei societăti profesionale cu unul sau mai multi practicieni în insolventă, cu conditia ca societatea profesională să detină calitatea de asociat majoritar.

(9) Prevederile prezentului capitol referitoare la SPRL se aplică, în măsura compatibilitătii, si filialelor.

Art. 8. - Societatea profesională cu răspundere limitată va avea ca obiect unic de activitate exercitarea profesiei de practician în insolventă.

Art. 9. - Societatea profesională cu răspundere limitată se individualizează printr-o denumire specifică. Această denumire poate cuprinde numele unuia sau mai multor asociati, urmat de acronimul SPRL, sau o denumire proprie, urmată de acelasi acronim SPRL.

Art. 10. - (1) Contractul de societate al societătii profesionale cu răspundere limitată este încheiat în formă scrisă. Dacă printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află si un imobil, contractul de societate va fi încheiat în formă autentică.

(2) Contractul de societate al societătii profesionale cu răspundere limitată va cuprinde:

a) numele si prenumele, numele purtate anterior, codul numeric personal, locul si data nasterii si domiciliul asociatilor;

b) data dobândirii calitătii de practician în insolventă si data definitivării în profesie a asociatilor;

c) denumirea, sediul si, dacă este cazul, emblema societătii;

d) aportul social, integral vărsat, cu mentionarea aportului fiecărui asociat; aportul social nu va putea fi inferior sumei de 3.500 lei;

e) numărul si valoarea nominală ale părtilor sociale, precum si numărul părtilor sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său, respectiv participarea la beneficii si pierderi a fiecărui asociat;

f) asociatii coordonatori care reprezintă si administrează societatea împreună cu puterile ce li s-au conferit; dacă sunt mai multi coordonatori si acestia formează un consiliu de coordonare, se vor preciza regulile de organizare si functionare a acestui organism;

g) reguli privind transmiterea părtilor sociale si conditiile de retragere a asociatilor.

(3) Orice modificare a contractului de societate se poate face numai în scris sau, după caz, în formă autentică.

Art. 11. - Formele de organizare a profesiei de practician în insolventă cu personalitate juridică dobândesc personalitate juridică la data înregistrării în Registrul formelor de organizare tinut de UNPIR.

Art. 12. - Pot detine calitatea de asociati 2 sau mai multi practicieni în insolventă definitivi. Contractul de societate se va transmite în scop de informare către filialele unde sunt înscrisi asociatii.

Art. 13. - (1) Capitalul social al societătii profesionale cu răspundere limitată, reprezentând minimum 3.500 lei, se varsă la momentul constituirii societătii. Secretariatul general al UNPIR este obligat să verifice vărsarea integrală a capitalului social la momentul constituirii si, dacă este cazul, să verifice evaluarea aporturilor în industrie, în natură sau în clientelă. Evaluarea se realizează de către un evaluator autorizat, membru al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din România (ANEVAR), desemnat de adunarea asociatilor.

(2) în cazul transmiterii părtilor sociale, retragerii sau decesului unui asociat al unei SPRL, aportul social rămâne în proprietatea societătii dacă prin lege sau contractul de societate nu se prevede altfel.

Art. 14. - (1) SPRL este condusă de adunarea asociatilor.

(2) Adunarea asociatilor se întruneste la sediul principal al societătii sau, cu acordul unanim al asociatilor, în orice alt loc.

Art. 15. - (1) Hotărârile adunării asociatilor se iau prin votul asociatilor reprezentând majoritatea părtilor sociale, cu exceptia cazurilor prevăzute în contractul de societate.

(2) Pentru hotărârile având ca obiect modificarea contractului de societate este necesar votul tuturor asociatilor, în afară de cazul în care contractul de societate prevede altfel.

Art. 16. - (1) Activitatea executivă este condusă de unul sau mai multi asociati coordonatori, numiti, cu majoritatea voturilor asociatilor, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.

(2) Asociatii coordonatori reprezintă SPRL în raporturile cu tertii.

Art. 17. - Asociatii societătii profesionale cu răspundere limitată pot hotărî numirea unor cenzori sau a unui auditor.

Art. 18. - (1) Asociatul care intentionează să transmită părtile sociale pe care le detine într-o societate profesională cu răspundere limitată este obligat să notifice această intentie cu minimum 30 de zile anterior transmiterii, către toti ceilalti asociati, indicând persoana sau persoanele către care doreste să transmită respectivele părti sociale si pretul.

(2) Transmiterea către terti nu poate fi efectuată fără acordul unanim, exprimat în scris, al celorlalti asociati si nu înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (1).

Art. 19. - (1) Asociatul se poate retrage oricând din societate, cu conditia de a notifica în scris celorlalti asociati intentia de retragere, cu cel putin 3 luni înainte.

(2) La împlinirea termenului prevăzut în notificare, UNPIR va lua act de retragerea asociatului, operând modificările corespunzătoare în evidentele sale.

(3) în caz de retragere, desocotirea dintre asociati se face în mod amiabil, tinându-se seama de prevederile din contractul de societate. În caz de neîntelegere, sunt aplicabile dispozitiile privind arbitrajul prevăzute în Statut.

Art. 20. - În situatiile în care, din orice motive, în societate rămâne un singur asociat o perioadă mai mare de 3 luni, acesta este obligat să o transforme în cabinet individual sau în întreprindere profesională unipersonală cu răspundere limitată, sub sanctiunea radierii.

Art. 21. - (1) în mod exceptional, se poate constitui si o întreprindere profesională unipersonală cu răspundere limitată, denumită în continuare si IPURL, fie prin actul de vointă al unui singur practician în insolventă, fie ca urmare a decesului, incompatibilitătii, retragerii sau excluderii unuia ori mai multor asociati dintr-o SPRL, care au ca efect reducerea asociatilor la unul singur, dacă acest din urmă asociat optează pentru organizarea activitătii sale sub forma IPURL.

(2) O persoană fizică nu poate fi asociat decât într-o IPURL. O IPURL nu poate avea ca asociat unic o altă IPURL.

(3) Prevederile prezentului capitol privitoare la SPRL se aplică si IPURL, în măsura compatibilitătii lor.

Art. 22. - (1) Practicianul în insolventă îsi poate schimba oricând forma de exercitare a profesiei, cu înstiintarea UNPIR.

(2) Formele de exercitare a profesiei de practician în insolventă se pot transforma în oricare dintre celelalte forme de exercitare a profesiei, fără a intra în lichidare.

(3) Transformarea se poate realiza separat sau odată cu reorganizarea formelor de exercitare a profesiei de practician în insolventă prin fuziune, absorbtie, divizare totală sau partială.

(4) Fuziunea se face prin absorbirea unei societăti profesionale de către o altă societate sau prin contopirea a două ori a mai multor societăti pentru a alcătui o societate nouă.

(5) Divizarea totală se face prin împărtirea întregului patrimoniu, inclusiv a portofoliului de dosare al unei societăti care îsi încetează existenta, între două sau mai multe societăti existente sau care iau astfel fiintă.

(6) Divizarea partială reprezintă desprinderea unei părti din patrimoniul de afectatiune profesională, astfel cum este reflectat în evidentele financiar-contabile ale formei de exercitare a profesiei supuse divizării partiale.

(7) în cazul transformării unei forme de exercitare a profesiei, practicienii în insolventă titulari ai cabinetelor individuale, cabinetele asociate, asociatii societătilor profesionale si ai societătilor profesionale cu răspundere limitată pot aporta cota-parte indiviză din patrimoniul de afectatiune profesională. Această operatiune se face conform evidentelor financiar-contabile ale formei de exercitare a profesiei care se transformă, aporturile transferate operând la valoarea nominală reflectată în aceste evidente.

(8) Practicianul în insolventă este obligat să înstiinteze în scris filiala UNPIR din care face parte despre orice modificare intervenită în forma de exercitare a profesiei.

 

CAPITOLULUI

Dobândirea calitătii de practician în insolventă

 

Art. 23. - Poate dobândi calitatea de practician în insolventă persoana care îndeplineste următoarele conditii:

a) detine diplomă de studii de învătământ superior de lungă durată în drept ori stiinte economice si are o experientă în domeniul juridic sau economic de cel putin 3 ani de la data obtinerii diplomei de studii superioare;

b) nu se găseste în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute la art. 25 alin. (1);


c) a promovat examenul de admitere în profesia de practician în insolventă, în conditiile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă si de Statut.

Art. 24. - (1) Persoanele fizice si juridice străine pot exercita profesia de practician în insolventă, potrivit prezentei ordonante de urgentă, dacă în statele în care îsi au domiciliul sau, după caz, sediul profesional au această specializare, certificată de organismele profesionale recunoscute sau, după caz, de autoritătile publice care le autorizează si în conditiile stabilite prin conventii bilaterale încheiate în acest scop de UNPIR cu organismele similare din statele respective.

(2) Persoanele fizice sau persoanele juridice având cetătenia, respectiv nationalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat apartinând Spatiului Economic European pot dobândi calitatea de practician în insolventă, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, în aceleasi conditii ca si cetătenii români, respectiv persoanele juridice române.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), cetătenii unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European care au dobândit calitatea de practician în insolventă în unul dintre aceste state se pot înscrie în Tabloul UNPIR, în vederea exercitării profesiei în România în conditiile prezentei ordonante de urgentă, fiind exceptati de la procedura de examinare. UNPIR recunoaste automat documentul emis de autoritatea competentă din statul membru al Uniunii Europene, respectiv statul apartinând Spatiului Economic European în baza căruia cetăteanul acestor state exercită legal profesia de practician în insolventă.

(4) Persoanele juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European unde exercită în mod legal activitatea de practician în insolventă se pot înscrie în Tabloul UNPIR, în vederea exercitării profesiei în România în conditiile prezentei ordonante de urgentă, fiind recunoscută în mod automat calitatea de practician în insolventă dobândită în statul de origine.

(5) Pentru situatiile prevăzute la alin. (3) si (4), solutionarea cererii de înscriere în Tabloul UNPIR se va realiza în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete.

(6) Persoanele fizice sau juridice practicieni în insolventă, având cetătenia, respectiv nationalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat apartinând Spatiului Economic European, pot exercita profesia de practician în insolventă si în mod temporar sau ocazional. În această situatie, practicianul în insolventă este exceptat de la procedura de înscriere în UNPIR.

(7) în cazul în care, în vederea exercitării temporare sau ocazionale a profesiei de practician în insolventă, solicitantul prevăzut la alin. (6) se află la prima aplicatie în România sau dacă intervine o modificare substantială a situatiei sale, acesta va înainta UNPIR o declaratie privind serviciile pe care le va presta, însotită de următoarele documente:

a) dovada cetăteniei, în cazul persoanei fizice, respectiv a nationalitătii, în cazul persoanei juridice;

b) denumirea si forma juridică, în cazul persoanei juridice;

c) dovada calificării profesionale, în cazul persoanei fizice, si a autorizării functionării, în cazul persoanei juridice;

d) o atestare care să confirme faptul că solicitantul persoană fizică este legal stabilit într-un stat membru în scopul desfăsurării profesiei de practician în insolventă si că nu îi este interzis să practice profesia, chiar si cu caracter temporar, la momentul eliberării atestatului.

(8) Declaratia prevăzută la alin. (7) poate fi înaintată prin orice mijloace si se reînnoieste anual, dacă prestatorul intentionează să exercite, în mod temporar sau ocazional, în cursul anului respectiv, profesia de practician în insolventă în România.

(9) Dispozitiile prezentului articol sunt aplicabile si cetătenilor apartinând Confederatiei Elvetiene.

Art. 25. - (1) Este nedemnă de a fi practician în insolventă:

a) persoana condamnată prin hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă pentru săvârsirea unei infractiuni intentionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei, inclusiv orice infractiune de coruptie, precum si pentru infractiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, care determină incapacitatea legală de a dobândi sau de a detine calitatea de fondator, administrator, membru în consiliul de supraveghere, membru al directoratului ori director al unei societăti comerciale, si de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările si completările ulterioare;

b) persoana căreia i s-a aplicat pedeapsa complementară a interdictiei de a exercita profesia de practician în insolventă ori dreptul de a gestiona sau de a administra o persoană juridică, prin hotărâre judecătorească irevocabilă.

(2) Existenta nedemnitătii împiedică accesul persoanei în cauză în profesie. Survenirea nedemnitătii determină încetarea calitătii de practician în insolventă.

Art. 26. - (1) Exercitarea profesiei de practician în insolventă este incompatibilă cu:

a) activitatea salarizată în cadrul altor profesii, cu exceptia celor a căror compatibilitate este prevăzută la alin. (2);

b) ocupatiile care lezează demnitatea si independenta profesiei sau bunele moravuri;

c) lipsa sau limitarea capacitătii de exercitiu, în cazul persoanei fizice;

d) exercitarea calitătii de notar public sau executor judecătoresc.

(2) Exercitarea profesiei de practician în insolventă este compatibilă cu:

a) activităti si functii didactice în învătământul superior juridic sau economic;

b) calitatea de avocat, expert contabil, contabil autorizat, evaluator, auditor financiar, arbitru, mediator, conciliator, expert financiar si expert tehnic judiciar, care lucrează în interiorul profesiei lor.

Art. 27. - (1) Practicianul în insolventă care anterior a îndeplinit functia de judecător-sindic, devenind practician în insolventă în conditiile legii, nu poate fi numit în calitate de administrator sau lichidator în raza instantei în care a functionat, decât după trecerea unei perioade de minimum 3 ani de la încetarea activitătii.

(2) Profesia de practician în insolventă nu poate fi exercitată la tribunale, tribunalele specializate si curtile de apel, nici la parchetele de pe lângă aceste instante la care sotul practicianului în insolventă, ruda sau afinul până la gradul al lll-lea inclusiv îndeplineste functia de judecător sau procuror.

(3) Interdictiile prevăzute la alin. (1) si (2) se aplică si practicianului în insolventă care se foloseste de forma de organizare profesională sau de raporturile de conlucrare profesională stabilite de prezenta ordonantă de urgentă în scopul eludării interdictiilor. Practicienii în insolventă sunt obligati să comunice UNPIR instantele la care nu îsi pot exercita profesia din motive de incompatibilitate, sub sanctiunea suspendării.

(4) Profesia de practician în insolventă nu poate fi exercitată la tribunalele la care rudele sau afinii până la gradul al lll-lea îndeplinesc functia de judecător-sindic.

(5) Profesia de practician în insolventă nu poate fi exercitată de persoane care în ultimii 2 ani au detinut functii în cadrul directiilor generale ale finantelor publice, ai Curtii de Conturi sau al Autoritătii de Valorificare a Activelor Statului din raza teritorială a curtii de apel unde functionează.

Art. 28. - (1) Nu poate fi desemnat ca administrator judiciar sau lichidator ori delegat permanent al unei forme de exercitare a profesiei practicianul în insolventă persoană fizică care a avut, într-o perioadă de 2 ani anterioară datei pronuntării hotărârii de


deschidere a procedurii, calitatea de: avocat, consilier juridic, auditor financiar, expert contabil, contabil autorizat al persoanei juridice sau a fost numit ca evaluator, arbitru, mediator, expert judiciar, expert tehnic într-o cauză privind acea persoană juridică.

(2) Interdictia prevăzută la alin. (1) se aplică si formei de exercitare a profesiei din care face parte practicianul în insolventă respectiv, cu conditia ca la momentul exercitării calitătii de avocat să fi făcut parte din forma de exercitare a profesiei numite în cauză.

(3) Nu poate fi numită în calitate de practician în insolventă la o persoană juridică persoana care a detinut calitatea de administrator, asociat, actionar, director sau membru în consiliul de administratie ori alte functii sau pozitii similare la acea persoană juridică.

(4) Practicianul în insolventă nu poate fi concomitent administrator judiciar sau lichidator al unui debitor si al creditorului acestuia.

(5) Interdictia prevăzută la alin. (4) nu se aplică dacă la data numirii practicianului într-o procedură creanta care ar determina aparitia stării de incompatibilitate are caracter nelitigios, fiind stabilită prin înscrisuri întocmite de cele două societăti sau prin hotărâre judecătorească irevocabilă, precum si dacă în cele două societăti calitatea de administrator judiciar sau lichidator este îndeplinită de o SPRL, respectiv de o filială a acesteia.

Art. 29. - În cadrul procedurii insolventei, practicianul este obligat să se abtină, sub sanctiunea suspendării din profesie, dacă:

a) se află în stare de incompatibilitate profesională sau conflict de interese, astfel cum sunt acestea definite în Statut si în Codul de etică profesională;

b) se află în unul dintre cazurile prevăzute la art. 27 din Codul de procedură civilă, cu exceptia celui prevăzut la art. 27 pct. 7.

Art. 30. - (1) Admiterea în profesie se face pe baza unui examen organizat de UNPIR, conform prevederilor prezentei ordonante de urgentă si ale Statutului.

(2) Pot fi primite în profesie, la cerere, cu scutire de examen si de perioadă de stagiu, persoanele care au exercitat cel putin 5 ani functia de judecător-sindic, precum si persoanele care au exercitat timp de 10 ani functia de avocat, judecător sau notar public. Înscrierea în Tabloul UNPIR se face în termen de cel mult un an de la eliberarea din functia de magistrat sau notar public, cu conditia ca aceasta să nu îi fie imputabilă.

(3) După înscrierea în Tabloul UNPIR, practicienii în insolventă depun jurământ scris.

(4) Jurământul are următoarea formulare:

“Jur să aplic în mod corect si fără părtinire legile tării, să respect prevederile Statutului, să păstrez secretul profesional si să aduc la îndeplinire cu constiinciozitate îndatoririle ce îmi revin în calitate de practician în insolventă.”

Art. 31. - (1) Cererea de admitere în profesie formulată potrivit art. 30 alin. (2) se solutionează în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete, potrivit prezentei ordonante de urgentă si Statutului.

(2) Termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse initial nu este afectată de această prelungire. Prelungirea termenului de autorizare, precum si durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător si notificate solicitantului înainte de expirarea termenului initial.

(3) în cazul în care solicitantul nu îndeplineste conditiile prevăzute de lege sau dacă cererea formulată nu este însotită de actele doveditoare, UNPIR comunică persoanei interesate refuzul de autorizare ori, după caz, necesitatea completării dovezilor impuse de prezenta ordonantă de urgentă. Refuzul de autorizare se motivează în mod corespunzător.

Art. 32. - (1) Deciziile organelor de conducere ale UNPIR de respingere a cererilor formulate potrivit art. 30 alin. (2), precum si a cererilor de înscriere la examenul pentru dobândirea calitătii de practician trebuie motivate corespunzător si pot fi atacate la instanta judecătorească competentă, în conformitate cu procedura prevăzută de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplică, în mod corespunzător, si pentru deciziile de respingere a contestatiilor formulate în situatia neadmiterii la examenul pentru dobândirea calitătii de practician în insolventă.

Art. 33. - (1) La începutul exercitării profesiei, practicianul în insolventă efectuează un stagiu de pregătire profesională cu durata de 2 ani, perioadă în care are calitatea de practician în insolventă stagiar. Sunt scutite de stagiu persoanele care au exercitat timp de 10 ani functia de avocat, magistrat si notar public.

(2) Practicianul în insolventă stagiar nu poate exercita profesia în mod independent, ci numai ca salariat sau colaborator al unui practician în insolventă definitiv ori al unei societăti profesionale.

(3) Practicianul în insolventă stagiar nu poate dobândi calitatea de asociat într-o societate profesională.

(4) Conditiile efectuării stagiului, drepturile si obligatiile practicianului în insolventă stagiar, ale practicianului în insolventă îndrumător, precum si ale UNPIR fată de acestia sunt reglementate prin Statut.

(5) Stagiul se suspendă pe timpul serviciului militar sau al concentrării, în caz de absentă motivată ori în caz de încetare a îndrumării profesionale fără culpa practicianului în insolventă stagiar. Perioada de stagiu efectuată anterior se socoteste pentru îndeplinirea stagiului.

(6) în Tabloul UNPIR se va constitui o subsectiune în care vor fi înregistrati practicienii în insolventă stagiari.

(7) După efectuarea stagiului, practicianul în insolventă stagiar va sustine examenul de definitivare, fiind obligat să sustină si să promoveze examenul în termen de 5 ani de la primirea în profesie, sub sanctiunea radierii din Tabloul UNPIR.

(8) Conditiile de organizare si desfăsurare a examenului de definitivare se stabilesc prin Statut.

Art. 34. - Dobândesc calitatea de practician în insolventă definitiv practicianul în insolventă stagiar care a promovat examenul de definitivare, precum si persoanele care pot fi primite în profesie cu scutire de examen, în conditiile art. 30 alin. (2).

Art. 35. - Procedurile si formalitătile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea profesiei de practician în insolventă în România pot fi îndeplinite si prin intermediul Punctului de contact unic electronic (PCU electronic), în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010. Prevederile prezentului articol se aplică de la data operationalizării PCU electronic.

 

CAPITOLUL IV

Suspendarea si încetarea calitătii de practician în insolventă

 

Art. 36. - Calitatea de practician în insolventă se suspendă:

a) în caz de incompatibilitate, pe durata existentei acestei stări;

b) pe perioada în care persoana a fost supusă interdictiei de a profesa;

c) în caz de neplată totală sau partială a taxelor si a contributiilor profesionale către UNPIR, în conditiile art. 44 alin. (2);

d) la cererea practicianului în insolventă, în conditiile prevăzute în Statut;


e) în cazul neplătii primei de asigurare, în conditiile art. 42 alin. (8);

f) prin decizie a Comisiei de disciplină, în cazurile în care împotriva practicianului în insolventă s-a luat măsura suspendării, ca sanctiune disciplinară conform Statutului UNPIR;

g) pe perioada în care practicianul în insolventă se află el însusi în procedura insolventei.

Art. 37. - Calitatea de practician în insolventă încetează:

a) prin renuntarea la exercitiul profesiei;

b) prin deces;

c) dacă împotriva practicianului în insolventă s-a luat măsura excluderii din profesie, ca sanctiune disciplinară;

d) în cazul survenirii unei cauze de nedemnitate;

e) dacă împotriva practicianului în insolventă a fost deschisă, prin hotărâre irevocabilă, procedura falimentului.

 

CAPITOLUL V

Drepturile si obligatiile profesionale ale practicienilor în insolventă

 

Art. 38. - (1) Practicienii în insolventă au dreptul la onorarii pentru activitatea desfăsurată, sub forma unor onorarii fixe, onorarii de succes sau o combinatie a acestora.

(2) La stabilirea nivelului onorariului se vor avea în vedere următoarele tipuri de factori care reflectă gradul de complexitate a activitătii depuse:

a) numărul de salariati ai debitorului;

b) riscul privind conflictele de muncă;

c) cifra de afaceri a debitorului pe ultimii 3 ani;

d) valoarea totală a datoriilor si numărul creditorilor;

e) valoarea creantelor, numărul debitorilor;

f) numărul si complexitatea litigiilor aflate pe rol în care debitorul are calitate de reclamant si, respectiv, de pârât;

g) valoarea patrimoniului, potrivit evaluării;

h) natura activelor, atractivitatea pe piată, riscurile legate de conservarea lor;

i) nivelul de lichidităti aflate la dispozitia debitorului pentru acoperirea cheltuielilor initiale de lichidare.

(3) Depunerea sau acceptarea de către practicianul în insolventă, în mod repetat, a unei oferte de onorariu care nu tine seama de prevederile alin. (2) constituie concurentă neloială si se sanctionează conform prevederilor art. 40.

(4) Onorariul provizoriu pentru perioada de observatie este stabilit de judecătorul-sindic la deschiderea procedurii de insolventă, în temeiul criteriilor prevăzute la alin. (2). Acesta va putea fi modificat de adunarea creditorilor care va tine seama în mod obligatoriu de prevederile alin. (2).

(5) Plata onorariilor practicienilor în insolventă - administratori judiciari sau lichidatori ori a cheltuielilor de procedură se va face din fondul constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006, cu modificările si completările ulterioare, iar calculul acestora va fi efectuat conform tarifelor si standardelor de cost ce se vor stabili de către Adunarea reprezentantilor permanenti a UNPIR.

Art. 39. - (1) Atunci când practicianul în insolventă consideră necesar, organele de politie, jandarmerie sau alti agenti ai fortei publice, după caz, îi acordă concursul la îndeplinirea efectivă a atributiilor sale, stabilite de lege sau dispuse de judecătorul-sindic.

(2) Expertizele dispuse de organul de urmărire penală ori de instanta de judecată în cazurile privind desfăsurarea unor activităti de genul celor prevăzute la art. 1, inclusiv cele de reorganizare judiciară sau lichidare, sunt efectuate de către practicieni în insolventă definitivi si compatibili.

(3) UNPIR va proceda la întocmirea listei cu practicienii definitivi si compatibili care au dreptul de a întocmi expertize conform alin. (2). Lista practicienilor cu drept de a efectua expertiza se va comunica instantelor de judecată.

Art. 40. - În exercitiul atributiilor sale practicianul în insolventă se abtine de la orice faptă de concurentă neloială si de la orice practică anticoncurentială, astfel cum sunt prevăzute acestea în Statut si în Codul de etică profesională, sub sanctiunea suspendării sau excluderii din profesie.

Art. 41. - (1) Atributiile legale ale practicianului în insolventă, precum si cele stabilite exclusiv în sarcina sa de judecătorul-sindic în procedurile de insolventă nu pot fi exercitate prin reprezentare.

(2) Cabinetele individuale, IPURL sau SPRL, indiferent de forma de organizare, pot fi reprezentate numai de persoane care au calitatea de practician în insolventă compatibil.

(3) Practicianul în insolventă poate fi totusi asistat de avocat în exercitiul acestor atributii si poate da mandat de reprezentare, în conditiile legii, pentru încheierea sau exercitarea unor acte juridice ori procesuale ce nu presupun exercitiul atributiilor exclusive ale practicianului în insolventă.

(4) Sunt atributii exclusive ale practicianului în insolventă:

a) notificarea creditorilor, întocmirea tabelelor de creante, formularea contestatiilor la declaratiile de creantă;

b) convocarea si prezidarea adunărilor creditorilor, actionarilor sau asociatilor ori ale membrilor debitorului persoană juridică, dacă legea nu dă aceste atributii în sarcina altor persoane;

c) vânzarea bunurilor din averea debitorului, precum si orice proceduri aferente acestora;

d) elaborarea planului de reorganizare judiciară a debitorului, în conditiile si în termenele prevăzute de Legea nr. 85/2006, cu modificările si completările ulterioare;

e) supravegherea operatiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului;

f) conducerea, integrală sau în parte, a activitătii debitorului, atunci când legea sau judecătorul-sindic fixează această sarcină practicianului în insolventă;

g) încheierea de tranzactii, descărcarea de datorii, descărcarea fidej usori lor, renuntarea la garantii reale, în conditiile Legii nr. 85/2006, cu modificările si completările ulterioare;

h) distribuirea sumelor rezultate din lichidare;

i) semnarea bilantului de lichidare;

j) introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor, precum si a transferurilor cu caracter patrimonial, a operatiunilor comerciale încheiate de debitor si a constituirii de garantii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor;

k) elaborarea si sustinerea rapoartelor periodice în procedura insolventei;

l) elaborarea de expertize privind activităti cuprinse în procedurile de insolventă, la cererea judecătorului-sindic sau a altor organe judiciare, inclusiv de urmărire penală.

(5) în cazul societătilor profesionale, răspunderea pentru neîndeplinirea prevederilor alin. (4) revine administratorilor acestora si se sanctionează potrivit prevederilor Statutului.

Art. 42. - (1) Practicienii în insolventă răspund, în desfăsurarea activitătii lor, disciplinar, administrativ, civil sau penal, după caz.

(2) Fiecare membru al UNPIR este obligat ca, în termen de 30 de zile de la admiterea în UNPIR, să se asigure profesional, prin subscrierea unei politie de asigurare valabile, care să acopere eventualele prejudicii cauzate în îndeplinirea atributiilor sale. Riscul asigurat trebuie să reprezinte consecinta activitătii practicianului în insolventă pe perioada exercitării calitătii sale.

(3) Este exceptat de la obligatia prevăzută la alin. (2) practicianul în insolventă care este acoperit, în alt stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau în Confederatia Elvetiană, de o asigurare de răspundere profesională ori de o garantie echivalentă. Dacă valoarea politei de asigurare este mai mică decât cuantumul minim stabilit prin Statut sau dacă echivalenta este doar partială, UNPIR poate solicita fie o completare a acesteia, fie o garantie suplimentară.

(4) Proba asigurării de răspundere profesională sau a garantiei prevăzute la alin. (3) se face cu actul doveditor eliberat de institutiile de credit sau asigurătorii stabiliti în alt stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau în Confederatia Elvetiană.

(5) Este interzis practicianului în insolventă, sub sanctiunea revocării din functie si a reparării eventualelor prejudicii cauzate, să diminueze, în mod direct sau indirect, valoarea sumei asigurate prin contractul de asigurare.

(6) Limita minimă a valorii politei de asigurare profesională este stabilită prin Statut.

(7) în cazul neîndeplinirii obligatiei prevăzute la alin. (2), membrului UNPIR i se va putea acorda, după caz, un termen de gratie de 30 de zile de către consiliul de conducere al filialei.

(8) Nerespectarea obligatiei de asigurare de răspundere profesională în termenul prevăzut la alin. (2) sau (7) duce la suspendarea calitătii de membru al UNPIR pe o perioadă de maximum 6 luni. Aceeasi măsură se va lua si în cazul în care politele de asigurare de răspundere profesională nu sunt reînnoite la data expirării lor.

(9) Neîndeplinirea obligatiei de asigurare profesională până la expirarea sanctiunii suspendării atrage radierea din Tabloul UNPIR. Măsura radierii va fi comunicată practicianului.

Art. 43. - Membrii UNPIR au obligatia de a participa la cursurile de pregătire profesională continuă, organizate în conformitate cu prevederile Statutului. Nerespectarea acestei obligatii constituie abatere si se va sanctiona cu suspendarea din activitate.

Art. 44. - (1) Membrii UNPIR au obligatia să plătească cotizatia anuală si contributia pe transe de venituri stabilite prin Statut. Societătile profesionale si filialele acestora au obligatia plătii taxei anuale stabilite prin Statut.

(2) Neplata cotizatiei anuale si a contributiei în termenul stabilit prin Statut atrage suspendarea pe o perioadă de 3 luni, iar neplata acestora până la încheierea perioadei de suspendare atrage radierea din Tabloul UNPIR. Neplata taxei anuale pentru societătile profesionale în termenul stabilit prin Statut atrage suspendarea pe o perioadă de 3 luni a asociatului sau a asociatilor coordonatori.

(3) Practicienii în insolventă incompatibili vor plăti cotizatia anuală redusă cu 33% fată de cea plătită de practicienii compatibili.

Art. 45. - Societătile profesionale de practicieni în insolventă, membre ale UNPIR, au obligatia să comunice filialelor acesteia toate schimbările intervenite în componenta asociatilor, colaboratorilor sau a angajatilor lor care au această calitate, precum si orice modificare a contractului de societate, în termen de 30 de zile de la modificare. Aceeasi obligatie incumbă, în mod corespunzător, si cabinetelor individuale, respectiv IPURL.

 

CAPITOLUL VI

Organizarea si functionarea Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventă din România

 

SECTIUNEA 1

Uniunea Natională a Practicienilor în Insolventă din România

 

Art. 46. - UNPIR este persoană juridică de utilitate publică, autonomă si fără scop lucrativ, din care fac parte practicienii în insolventă, în conditiile stabilite de prezenta ordonantă de urgentă. Sediul UNPIR se află în municipiul Bucuresti.

Art. 47. - (1) UNPIR controlează si supraveghează activitatea practicienilor în insolventă.

(2) Autoritatea UNPIR se întinde pe întregul teritoriu al tării. Se pot constitui filiale locale ale UNPIR, cu personalitate juridică,

în municipiul Bucuresti si în resedintele de judet, în conditiile stabilite prin Statut.

Art. 48. - (1) în exercitiul atributiilor sale legale, UNPIR beneficiază de competentă de autoreglementare, putând emite, în conditiile legii, Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician în insolventă, regulamente, codul de etică al profesiei si procedura disciplinară.

(2) Statutul de organizare si functionare si Codul de etică profesională si disciplină al UNPIR se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea de către Congresul UNPIR.

Art. 49. - Obiectivele UNPIR sunt:

a) stabilirea si mentinerea cadrului reglementar necesar dezvoltării activitătii practicienilor în insolventă;

b) promovarea încrederii în procedurile de insolventă si în activitatea practicienilor în insolventă;

c) asigurarea concurentei loiale între practicienii în insolventă si combaterea practicilor neloiale, abuzive si frauduloase pe piata procedurilor de insolventă;

d) asigurarea transparentei si informării asupra pietei procedurilor de insolventă;

e) asigurarea aplicării standardelor de practică onestă pe piata procedurilor de insolventă.

Art. 50. - Principalele atributii ale UNPIR sunt:

a) reglementează, controlează si supraveghează activitatea practicienilor în insolventă;

b) colaborează cu institutii publice, respectiv cu autoritătile publice centrale si locale, cu Consiliul Superior al Magistraturii, ca reprezentant al autoritătii judecătoresti, cu Parlamentul, având dreptul la consultarea prealabilă din partea acestora în chestiuni cu incidentă asupra activitătii practicienilor în insolventă, putând încheia în acest scop protocoale de colaborare;

c) adoptă regulamente si instructiuni privind activitatea si conduita etică a practicienilor în insolventă;

d) emite, la cerere sau din oficiu, interpretări oficiale ale reglementărilor emise de UNPIR;

e) organizează evidenta practicienilor în insolventă si a societătilor profesionale prin înscrierea acestora în Tabloul UNPIR;

f) sprijină formarea si perfectionarea profesională a practicienilor în insolventă;

g) apără prestigiul si independenta profesională ale membrilor săi în raporturile cu autoritătile publice, organismele specializate, precum si cu alte persoane fizice si juridice din tară si din străinătate;

h) colaborează cu asociatii profesionale din tară si din străinătate;

i) cooperează, prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne (IMI), cu autoritătile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European, în cazul în care este necesară verificarea documentelor depuse în vederea autorizării, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010;

j) editează publicatii de specialitate;

k) administrează fondul de lichidare constituit potrivit legii, în conformitate cu prevederile Statutului. Toate cheltuielile efectuate de UNPIR pentru administrarea fondului de lichidare, atât la nivel central, cât si la nivelul filialelor, sunt suportate din fondul de lichidare constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006, cu modificările si completările ulterioare;

l) îndeplineste alte atributii stabilite prin lege sau prin Statut.

Art. 51. - Sumele cuprinse în fondul de lichidare nu pot face obiectul măsurilor asigurătorii sau al executării silite.


 

SECTIUNEA a 2-a

Organele de conducere centrale ale UNPIR

 

Art. 52. - Organele de conducere ale UNPIR sunt Congresul UNPIR, presedintele UNPIR, Adunarea reprezentantilor permanenti si Consiliul national de conducere al UNPIR.

Art. 53. - Activitatea curentă a UNPIR este coordonată de un secretariat general, ale cărui atributii se stabilesc prin Statut.

Art. 54. - (1) Congresul UNPIR se constituie din membrii Consiliului national de conducere al UNPIR, membrii consiliilor de conducere ale filialelor UNPIR, comisiilor de disciplină, precum si din câte un reprezentant la 20 de membri din fiecare filială, desemnat de adunarea generală.

(2) Congresul UNPIR si adunările generale ale filialelor se reunesc o dată pe an si ori de câte ori se consideră necesar, la convocarea Consiliului national de conducere al UNPIR, respectiv a consiliului de conducere al filialei sau a 25% din numărul membrilor săi. Congresul UNPIR este legal constituit în prezenta majoritătii membrilor prevăzuti la alin. (1), iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majoritătii membrilor prezenti sau reprezentati. Dacă la prima convocare nu se întruneste cvorumul necesar desfăsurării congresului, acesta se va desfăsura în conditiile prevăzute de Statut.

Art. 55. - (1) Congresul UNPIR are următoarele atributii:

a) stabileste coordonatele de bază pentru asigurarea bunei desfăsurări a activitătii practicienilor în insolventă;

b) adoptă Statutul UNPIR, precum si modificările si completările acestuia; adoptă Codul de etică profesională si Regulamentul privind procedura disciplinară. Statutul va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I;

c) examinează si aprobă bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil aleUNPIR;

d) aprobă indemnizatiile pentru conducerea UNPIR si a filialelor acesteia;

e) alege si revocă presedintele UNPIR, membrii Consiliului national de conducere al UNPIR si ai comisiei de cenzori a acesteia;

f) examinează activitatea desfăsurată de Consiliul national de conducere al UNPIR si de consiliile de conducere ale filialelor UNPIR si dispune măsurile necesare;

g) hotărăste sanctionarea disciplinară a membrilor Consiliului national de conducere al UNPIR si ai consiliilor de conducere ale filialelor UNPIR, la propunerea comisiei de disciplină. Hotărârile Congresului UNPIR sunt definitive. Contestatiile împotriva sanctiunilor hotărâte de Congresul UNPIR pot fi formulate în termen de 30 de zile de la data comunicării oficiale, în scris, a hotărârii si se judecă de către Curtea de Apel Bucuresti, conform procedurii contenciosului administrativ. Plângerea administrativă prealabilă nu este necesară;

h) aprobă planurile anuale de activitate ale Consiliului national de conducere al UNPIR si ale consiliilor de conducere ale filialelor UNPIR;

i) alege si revocă membrii Comisiei superioare de disciplină;

j) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege si de Statut.

(2) Congresul UNPIR poate decide organizarea Casei de Asigurări pentru Răspundere Profesională a Membrilor UNPIR, care dobândeste personalitate juridică la data constituirii ei, în conditiile prezentei ordonante de urgentă si ale Statutului.

(3) Congresul UNPIR poate decide organizarea Casei de Asigurări Sociale a UNPIR, care dobândeste personalitate juridică la data constituirii ei, în conditiile legii si ale Statutului.

(4) Congresul UNPIR poate să delege o parte din atributiile sale Adunării reprezentantilor permanenti.

Art. 56. - Adunarea reprezentantilor permanenti este constituită din Consiliul national de conducere si presedintii consiliilor de conducere ale filialelor UNPIR. Adunarea reprezentantilor permanenti se întruneste semestrial si adoptă hotărâri ce urmează a fi supuse ratificării proximului Congres al UNPIR.

Art. 57. - Adunarea reprezentantilor permanenti va stabili tarifele pentru onorarii si standardele de cost pentru cheltuielile de procedură, atunci când acestea se plătesc din fondul constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 58. - Consiliul national de conducere al UNPIR este format din 15 membri titulari, dintre care un presedinte, un prim-vicepresedinte, 2 vicepresedinti, 11 membri, precum si 5 membri supleanti si are următoarele atributii principale:

a) organizează în mod unitar, la nivel national, examenele de dobândire a calitătii de practician în insolventă si examenele de definitivare în profesie;

b) întocmeste documentarea profesională si asigură consultarea si informarea curentă a membrilor UNPIR; organizează întâlniri profesionale, seminarii, simpozioane pentru toti membrii UNPIR, în special pentru cei recent intrati în corpul profesional; organizează, la cerere, cursuri de pregătire pentru candidatii la intrarea în UNPIR;

c) apără interesele legitime ale membrilor UNPIR în fata organelor administratiei publice, în fata instantelor judecătoresti, a oricăror alte institutii si persoane juridice, precum si în fata persoanelor fizice; în acest scop, are calitatea si dreptul de a interveni în orice litigiu în care sunt puse în discutie interesele UNPIR;

d) veghează la respectarea de către membrii UNPIR a prevederilor prezentei ordonante de urgentă si ale Statutului, a eticii si demnitătii profesionale, a drepturilor persoanelor fizice si juridice;

e) organizează activităti sociale si culturale pentru membrii UNPIR si le acordă acestora asistentă, inclusiv financiară, în caz de nevoie;

f) veghează la armonia si la colaborarea dintre membrii UNPIR si ia măsuri pentru împiedicarea concurentei neloiale între ei si a practicilor anticoncurentiale;

g) intervine pentru a concilia si, la cerere, pentru a arbitra litigiile profesionale dintre membrii UNPIR;

h) verifică, prin membrii săi sau prin alti membri ai UNPIR, delegati în acest scop, activitatea profesională; nu vor putea face obiectul verificării aspectele legate de onorariu;

i) face propuneri de modificare a prezentei ordonante de urgentă si le transmite Ministerului Justitiei sau altor persoane ori institutii care au drept de initiativă legislativă;

j) reprezintă UNPIR în Parlament, în fata comisiilor de specialitate sau în plen, cu prilejul discutării proiectelor de lege de modificare a prezentei ordonante de urgentă, precum si a legilor care reglementează celelalte aspecte, inclusiv cele fiscale, ale desfăsurării activitătii; asigură aparitia si difuzarea organului de presă al UNPIR;

k) convoacă Congresul UNPIR în termen de maximum 30 de zile, în cazul în care numărul membrilor săi a scăzut sub jumătate;

l) urmăreste realizarea obiectivelor UNPIR;

m) stabileste sarcini pentru biroul executiv;

n) aprobă distribuirea sumelor din fondul de lichidare către filiale UNPIR, pe baza criteriilor stabilite prin Statut;

o) aprobă constituirea filialelor UNPIR, conform prevederilor Statutului;

p) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau de Statut.

Art. 59. - (1) Presedintele UNPIR este si presedintele Consiliului national de conducere si este ales de Congres dintre membrii UNPIR. Mandatul unui presedinte este de 4 ani si poate fi reînnoit.

(2) Membrii titulari si membrii supleanti ai Consiliului national de conducere al UNPIR sunt alesi prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit. Prim-vicepresedintele tine locul presedintelui în lipsa acestuia si îl înlocuieste, în cazul imposibilitătii continuării activitătii, până la un nou congres electiv.

(3) Presedintele UNPIR reprezintă uniunea în fata autoritătilor publice, precum si în raporturile cu persoanele fizice si juridice din tară si din străinătate. Acesta poate delega atributiile de reprezentare unuia dintre vicepresedintii Consiliului national de conducere al UNPIR.

(4) Sub rezerva dispozitiilor art. 37 lit. e), în cazul scăderii numărului de membri ai Consiliului national de conducere al UNPIR, locul vacant va fi ocupat de un membru supleant desemnat prin vot secret de Consiliu.

Art. 60. - (1) Pe lângă Consiliul national de conducere al UNPIR functionează Comisia superioară de disciplină si Comisia de cenzori.

(2) Comisia superioară de disciplină este compusă din 7 membri titulari - presedintele si 6 membri - si 3 membri supleanti, desemnati de Congresul UNPIR pentru o perioadă de 4 ani dintre practicienii în insolventă aflati în evidenta UNPIR si care se bucură de autoritate profesională si morală deosebită.

(3) Comisia de cenzori este formată din 3 cenzori, dintre care cel putin unul are calitatea de contabil autorizat sau expert contabil. Comisia are ca principală atributie supravegherea modului de gestionare a fondului de lichidare prevăzut la art. 4 din Legea nr. 85/2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Conducerea filialelor UNPIR

 

Art. 61. - În cazul filialelor UNPIR, organele de conducere sunt adunarea generală si consiliul de conducere.

Art. 62. - (1) Adunarea generală a filialelor este formată din membri practicieni în insolventă, cu domiciliul, respectiv cu sediul principal stabilit în judetul respectiv sau în municipiul Bucuresti, după caz.

(2) Adunarea generală a filialei este legal constituită în prezenta majoritătii membrilor prevăzuti la alin. (1), iar hotărârile sunt valabil adoptate cu majoritatea celor prezenti.

(3) Dacă la prima convocare nu se întruneste cvorumul necesar desfăsurării adunării generale, aceasta va avea loc în conditiile prevăzute de Statut.

(4) Filiala dobândeste personalitate juridică la data înregistrării sale legale la UNPIR.

Art. 63. - Adunarea generală a filialei are următoarele atributii:

a) examinează si aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al filialei si executia acestuia;

b) asigură buna desfăsurare a activitătii profesionale pe plan local;

c) alege si revocă presedintele, membrii consiliului de conducere, ai comisiei de disciplină a filialei;

d) propune, dintre membrii săi, candidati pentru Consiliul national de conducere al UNPIR;

e) examinează activitatea desfăsurată de consiliul de conducere al filialei si de comitetul de disciplină care functionează pe lângă acesta si hotărăste.

Art. 64. - (1) Consiliul de conducere al filialei este compus din 3-5 membri, dintre care un presedinte, precum si 2 membri supleanti, alesi de adunarea generală a filialei dintre membrii filialei, pe o perioadă de 4 ani.

(2) Prevederile art. 59 alin. (1) si (2), referitoare la alegeri, sunt aplicabile în mod corespunzător si consiliilor de conducere ale filialelor UNPIR.

(3) Consiliul de conducere gestionează sumele rezultând din cotizatii si contributii ale membrilor filialei, precum si sumele din fondul de lichidare aflate la dispozitia filialei, primite de la UNPIR. Din sumele rezultate din cotizatii si contributii, 50% se virează către UNPIR.

(4) Consiliul de conducere al filialei convoacă adunarea generală a filialei în termen de maximum 30 de zile, în cazul în care numărul membrilor săi a scăzut sub jumătate.

(5) în cazul scăderii numărului de membri ai consiliilor de conducere ale filialelor UNPIR, locul vacant va fi ocupat de un membru supleant desemnat prin vot secret de Consiliu.

Art. 65. - (1) Pe lângă consiliul de conducere al filialei functionează o comisie de disciplină, compusă din 3 membri titulari - presedintele si 2 membri - si 3 membri supleanti, alesi de adunarea generală pentru o perioadă de 4 ani dintre membrii practicieni în insolventă, care se bucură de autoritate profesională si morală deosebită.

(2) Pe lângă consiliul de conducere functionează si o comisie de cenzori, formată din 3 membri, dintre care cel putin unul are calitatea de contabil autorizat sau expert contabil.

Art. 66. - (1) Uniunea si filialele sale îsi acoperă cheltuielile din venituri care se constituie din:

a) taxa de înscriere la examenul de dobândire a calitătii de practician în insolventă si la examenul de definitivare în profesie;

b) taxa de înscriere în evidenta Tabloului UNPIR;

c) contributiile membrilor, stabilite pe transe de venituri, precum si cotizatiile acestora;

d) încasări din vânzarea publicatiilor proprii;

e) alte venituri din activitatea UNPIR si a filialelor sale, stabilite prin Statut.

(2) 50% din veniturile realizate de filiale se varsă la UNPIR, potrivit normelor stabilite în Statut.

(3) Taxele de înscriere în evidentă, taxele de examen de acces în profesie si taxele de examen de definitivat, taxele de eliberare de certificate, cotizatia si contributiile pe transe de venituri se stabilesc anual de către Congresul UNPIR.

 

CAPITOLUL VII

Înregistrare si publicitate

 

SECTIUNEA 1

Tabloul UNPIR

 

Art. 67. - (1) UNPIR are obligatia să întocmească anual Tabloul practicienilor în insolventă din Uniunea Natională a Practicienilor în Insolventă din România, denumit în continuare Tabloul UNPIR. Informatiile si datele care se înscriu în Tabloul UNPIR se stabilesc prin Statut.

(2) în Tabloul UNPIR se înscriu toti membrii, persoane fizice, precum si societătile profesionale de profil.

(3) Structura Tabloului UNPIR este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

(4) Tabloul UNPIR se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I bis.

(5) înscrierea în tablou se face după achitarea taxei de înscriere.

Art. 68. - Se interzice înregistrarea unor societăti profesionale cu nume identic sau asemănător unei alte societăti profesionale, care beneficiază de anterioritate.

Art. 69. - (1) înscrierea în Tabloul UNPIR a practicienilor în insolventă se face la cererea persoanei interesate adresată filialei judetene si a municipiului Bucuresti si transmisă Consiliului national de conducere al UNPIR spre aprobare. La cerere vor fi anexate actele care să dovedească îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 30.

(2) Cererea va fi depusă în termen de cel mult 6 luni de la promovarea examenului de dobândire a calitătii de practician în insolventă. Nedepunerea cererii în acest termen duce la pierderea dreptului de înscriere în Tabloul UNPIR.

(3) Contestatia împotriva deciziei de respingere/admitere a cererii de înscriere în Tabloul UNPIR se depune în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării si se solutionează de Consiliul national de conducere al UNPIR. Deciziile Consiliului national de conducere al UNPIR sunt definitive si pot fi atacate la Curtea de Apel Bucuresti. Dispozitiile Legii nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.


 

SECTIUNEA a 2-a

Registrul formelor de organizare

 

Art. 70. - (1) Se constituie Registrul formelor de organizare a practicienilor în insolventă, în scopul evidentei centralizate a acestora, în care sunt înregistrate societătile profesionale cu personalitate juridică si cabinetele individuale de insolventă.

(2) Registrul formelor de organizare se tine de Secretariatul general al UNPIR, prin compartimentul de specialitate.

Art. 71. - (1) în registrul prevăzut la art. 70 vor fi înregistrate cel putin următoarele elemente pentru societătile profesionale:

a) contractul de societate al societătii profesionale;

b) sediul social;

c) lista asociatilor, cu indicarea numelui si prenumelui, domiciliului, cetăteniei, datei si locului nasterii, codului numeric personal, numărului de înmatriculare în Tabloul UNPIR;

d) lista angajatilor societătii profesionale, cu sau fără personalitate juridică, cu indicarea numărului de înregistrare în Registrul formelor de organizare si în Tabloul UNPIR;

e) lista angajatilor si a colaboratorilor permanenti, practicieni în insolventă;

f) în cazul SPRL, filialele si lista practicienilor, persoane fizice, angajate în cadrul acestora sau având statutul de colaboratori permanenti;

g) pentru societătile profesionale, numele si prenumele asociatilor coordonatori, iar pentru SPRL, componenta organelor de conducere executive si/sau de administrare;

h) informatii financiare, prezentate anual, în formatul prevăzut prin Statut;

i) mentiuni cu privire la schimbarea formei de exercitare a profesiei.

(2) în registrul prevăzut la art. 70 vor fi înregistrate cel putin următoarele elemente pentru cabinetele individuale:

a) decizia de înfiintare a cabinetului individual;

b) sediul social;

c) lista angajatilor si a colaboratorilor permanenti, practicieni în insolventă;

d) informatii financiare, prezentate anual, în formatul prevăzut prin Statut;

e) mentiuni cu privire la schimbarea formei de exercitare a profesiei.

(3) înmatricularea si înregistrarea mentiunilor sunt opozabile tertilor de la data efectuării lor în Registrul formelor de organizare.

(4) Persoana care are obligatia să solicite o înregistrare nu poate opune tertilor actele ori faptele neînregistrate.

Art. 72. - (1) UNPIR este obligată să elibereze, pe cheltuiala persoanei solicitante, copii certificate de pe înregistrările efectuate în Registrul formelor de organizare si de pe înscrisurile doveditoare.

(2) înscrisurile prevăzute la alin. (1) pot fi cerute si eliberate si prin corespondentă.

 

CAPITOLUL VIII

Răspunderea disciplinară

 

Art. 73. - Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:

a) îndeplinirea de activităti specifice profesiei pentru persoane cu interese contrare;

b) divulgarea secretului profesional, cu exceptia cazurilor prevăzute expres de lege;

c) nerespectarea obligatiei de asigurare de răspundere profesională;

d) neplata primei de asigurare;

e) încălcarea principiilor fundamentale de etică profesională, definite de Codul de etică profesională;

f) desfăsurarea de activităti politice în cadrul UNPIR si cu ocazia manifestărilor organizate de aceasta;

g) neparticiparea fără motive temeinice a membrilor Congresului UNPIR la două congrese succesive la care au fost convocati;

h) neparticiparea fără motive temeinice a membrilor adunărilor generale ale filialelor la două adunări generale succesive la care au fost convocati;

i) neplata cotizatiei si a contributiei conform art. 44;

j) declararea incorectă a veniturilor obtinute ca urmare a desfăsurării activitătii de practician în insolventă si, implicit, plata unei contributii anuale pe transe de venituri neconforme cu realitatea;

k) necomunicarea în termen de 30 de zile a schimbărilor intervenite în legătură cu datele înscrise în Tabloul UNPIR si în Registrul formelor de organizare.

Art. 74. - (1) Sanctiunile disciplinare care se aplică practicienilor în insolventă în raport cu gravitatea abaterilor săvârsite sunt următoarele:

a) avertisment scris;

b) suspendarea calitătii de practician în insolventă pe o perioadă cuprinsă între 3 luni si un an;

c) sanctiuni pecuniare, care se fac venit la bugetul UNPIR si al căror cuantum se stabileste si se actualizează periodic prin hotărâre a Congresului UNPIR;

d) excluderea definitivă din UNPIR, însotită de pierderea calitătii de practician în insolventă; excluderea societătii profesionale atrage dizolvarea de drept si lichidarea acesteia.

(2) Limitele sanctiunilor aplicabile abaterilor disciplinare prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă se stabilesc prin Statut.

(3) Comisia de disciplină a filialei judecă, în primă instantă si în complet de 3 membri, abaterile disciplinare săvârsite de membrii filialei respective. Hotărârile comisiei de disciplină a filialei sunt definitive si executorii. Executarea poate fi suspendată, la cerere, prin hotărâre a Comisiei superioare de disciplină, care va judeca o astfel de cerere de suspendare de urgentă si cu precădere.

(4) Comisia superioară de disciplină solutionează contestatiile împotriva hotărârilor comisiei de disciplină a filialei, pronuntate în materie disciplinară, în complet de 3 membri, potrivit prevederilor Statutului.

(5) Procedura disciplinară se reglementează de către UNPIR prin Statut.

(6) împotriva deciziei Comisiei superioare de disciplină persoana lezată poate formula actiune în contencios administrativ, la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicare.

(7) Membrii organelor de conducere ai UNPIR si ai filialelor nu pot asista sau reprezenta alti membri ai UNPIR, practicieni în insolventă, în fata comisiei de disciplină a filialelor sau a comisiei superioare de disciplină.

 

CAPITOLUL IX

Infractiuni

 

Art. 75. - Exercitarea fără a detine calitatea de practician în insolventă a activitătilor prevăzute la art. 1 constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

 

CAPITOLUL X

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 76. - (1) Persoanele fizice care au calitatea de membri compatibili ai Uniunii Nationale a Practicienilor în Reorganizare si Lichidare, denumită în continuare si UNPRL, la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă pot să îsi desfăsoare activitatea în forma cabinetelor individuale.

(2) Actualele societăti comerciale de practicieni în reorganizare judiciară si lichidare pot continua să functioneze ca societăti profesionale de practicieni în insolventă, cu sau fără personalitate juridică, inclusiv sub forma IPURL, cu conditia ca, până la data de 31 decembrie 2006, să se înregistreze în Registrul societătilor profesionale.


(3) Societătile comerciale de practicieni care nu vor efectua această optiune în termenul stabilit la alin. (1) vor fi radiate din Tabloul UNPIR.

Art. 77. - (1) Uniunea Natională a Practicienilor în Insolventă din România este succesoarea de drept a Uniunii Nationale a Practicienilor în Reorganizare si Lichidare (UNPRL).

(2) în termen de cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, se convoacă Congresul extraordinar al UNPIR în vederea aprobării Regulamentului de organizare si functionare a UNPRL.*)

(3) Actualele organe de conducere ale UNPRL îsi vor îndeplini în continuare atributiile potrivit prezentei ordonante de urgentă si Regulamentului, ca organe de conducere ale UNPIR, pe întreaga perioadă a mandatului pentru care au fost alese.

(4) Mandatul exercitat de membrii organelor de conducere ale UNPRL se consideră parte a mandatului ce se va exercita în continuare potrivit prezentei ordonante de urgentă.

Art. 78. - (1) Membrii UNPRL, persoane fizice compatibile, înregistrati în Tabloul UNPIR la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, vor avea statutul de membri ai UNPIR, practicieni în insolventă definitivi, si, în mod similar, membrii UNPRL, persoane fizice incompatibile, vor avea statutul de membri ai UNPIR incompatibili, practicieni definitivi.

(2) Membrii UNPRL, persoane juridice, vor putea să functioneze ca practicieni în insolventă până la expirarea termenului prevăzut la art. 76 alin. (2). Ulterior, societătile profesionale, respectiv IPURL formate potrivit art. 76 alin. (1), vor succeda în drepturi si obligatii societătilor comerciale transformate.

(3) Societătile comerciale de practicieni în reorganizare si lichidare îsi pot transmite întreg patrimoniul SPRL sau IPURL înfiintate conform prevederilor legale, fără lichidare. Portofoliul de dosare se transmite de drept cabinetelor individuale, în cazul practicienilor în insolventă persoane fizice, sau SPRL ori IPURL nou-înfiintate de către asociatii acestora membri UNPIR, indiferent dacă societătile comerciale de practicieni în insolventă care îl detineau sunt radiate sau îsi continuă activitatea, fără însă a mai avea în obiectul de activitate reorganizarea si lichidarea.

Art. 79. - În cuprinsul anexei nr. 2 la Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările si completările ulterioare, precum si în cel al oricăror alte acte normative, sintagma “practician în reorganizare si lichidare” se înlocuieste cu sintagma “practician în insolventă”.

Art. 80. - În cuprinsul anexei nr. 3 la Legea nr. 200/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si în cel al oricăror alte acte normative, denumirea “Uniunea Natională a Practicienilor în Reorganizare si Lichidare” se înlocuieste cu denumirea “Uniunea Natională a Practicienilor în Insolventă din România”.

Art. 81. - (1) Dispozitiile art. 19 alin. (6) si (7) din Legea nr. 85/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice altă dispozitie contrară prevederilor prezentei ordonante de urgentă se abrogă.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă Ordonanta Guvernului nr. 79/1999 privind organizarea activitătii practicienilor în reorganizare si lichidare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 31 august 1999, aprobată prin Legea nr. 505/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 82. - În ceea ce priveste procedura si formalitătile care trebuie îndeplinite pentru accesul la profesia de practician în insolventă, respectiv pentru exercitarea acesteia, prevederile prezentei ordonante de urgentă se completează cu dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010.


*) Fost art. 73 alin. (2), nemodificat, reprodus asa cum a fost redactat în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 86/2006.

 

ANEXA

 

STRUCTURA
Tabloului UNPIR

 

Tabloul UNPIR va fi împărtit astfel:

Sectiunea I: Persoane fizice române - date de identificare

Subsectiunea I A: Practicieni stagiari

Subsectiunea I B: Practicieni definitivi organizati în cabinete individuale

Subsectiunea I C: Practicieni definitivi asociati în societăti profesionale

Subsectiunea I D: Practicieni definitivi angajati sau colaboratori ai formelor de exercitare a profesiei Sectiunea a II-a: Societăti profesionale - date de identificare

Subsectiunea a II-a A: Societăti profesionale cu personalitate juridică

Subsectiunea a II-a B: Filiale ale societătilor profesionale cu personalitate juridică Sectiunea a lII-a: Persoane fizice străine - date de identificare Sectiunea a IV-a: Persoane juridice străine - date de identificare Sectiunea a V-a: Persoane incompatibile - date de identificare Sectiunea a VI-a: Sanctiuni Sectiunea a VII-a: Radieri.

 

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile art. II si III din Legea nr. 85/2010, care nu sunt încorporate în forma republicată si care se aplică, în continuare, ca dispozitii proprii ale acesteia:

“Art. II. - Persoanele care au dobândit calitatea de membru al UNPIR înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi îsi păstrează calitatea de membri ai UNPIR.

ART. III. - Consiliul national de conducere va fi completat cu 4 membri alesi prin vot secret al Consiliului dintre membrii supleanti, iar la următorul Congres, după intrarea în vigoare a prezentei legi, noii membri supleanti vor fi alesi prin vot în cadrul lucrărilor acestuia.”


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.