MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 725/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 725         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 15 octombrie 2011

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

49. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul României a animalelor de companie provenite din tări terte în scopul circulatiei necomerciale si procedura de control sanitar-veterinaral acestor animale la punctele de intrare a călătorilor

 

2.635. - Ordin al ministrului finantelor publice privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6/2011

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul României a animalelor de companie provenite din tări terte în scopul circulatiei necomerciale si procedura de control sanitar-veterinar al acestor animale la punctele de intrare a călătorilor

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 664 din 6 iunie 2011, întocmit de Directia generală de inspectii, controlul si coordonarea posturilor de inspectie la frontieră din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 mai 2003 privind cerintele de sănătate animală aplicabile circulatiei necomerciale a animalelor de companie si de modificare a Directivei 92/65/CEE a Consiliului, cu amendamentele ulterioare, si ale Deciziei 2007/25/CE a Comisiei din 22 decembrie 2006 privind anumite măsuri de protectie referitoare la influenta aviară produsă de tulpini înalt patogene si circulatia păsărilor de companie care îsi însotesc proprietarii în Comunitate, cu amendamentele ulterioare,

tinând cont de prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind conditiile sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul României a animalelor de companie provenite din tări terte în scopul circulatiei necomerciale si procedura de control sanitar-veterinar al acestor animale la punctele de intrare a călătorilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de inspectii, controlul si coordonarea posturilor de inspectie la frontieră din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

 

Bucuresti, 10 octombrie 2011.

Nr. 49.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind conditiile sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul României a animalelor de companie provenite din tări terte în scopul circulatiei necomerciale si procedura de control sanitar-veterinar al acestor animale la punctele de intrare a călătorilor

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă sanitară veterinară stabileste conditiile sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul României a animalelor de companie provenite din tări terte în scopul circulatiei necomerciale si procedura de control sanitar-veterinar al acestor animale la punctele de intrare a călătorilor, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 mai 2003 privind cerintele de sănătate animală aplicabile circulatiei necomerciale a animalelor de companie si de modificare a Directivei 92/65/CEE a Consiliului, cu amendamentele ulterioare, si ale Deciziei 2007/25/CE a Comisiei din 22 decembrie 2006 privind anumite măsuri de protectie referitoare la influenta aviară produsă de tulpini înalt patogene si circulatia păsărilor de companie care îsi însotesc proprietarii în Comunitate, cu amendamentele ulterioare.

Art. 2. - Prevederile prezentei norme sanitare veterinare se aplică fără a aduce atingere dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protectia speciilor faunei si florei sălbatice prin controlul comertului cu acestea, cu amendamentele ulterioare.

Art. 3. - În întelesul prezentei norme sanitare veterinare, expresiile si termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

a) animale de companie - animale apartinând următoarelor specii: câini, pisici, dihori domestici, nevertebrate - cu exceptia albinelor si crustaceelor, pesti tropicali ornamentali, amfibieni, reptile, toate speciile de păsări - cu exceptia păsărilor de curte care fac obiectul Directivei 2009/158/CE a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conditiile de sănătate animală care reglementează comertul intracomunitar si importurile din tări terte de păsări de curte si de ouă pentru incubatie si al Directivei 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerintelor de sănătate animală care reglementează schimburile si importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule si embrioni care nu se supun, în ceea ce priveste cerintele de sănătate animală, reglementărilor comunitare speciale prevăzute în anexa A punctul I la Directiva 90/425/CEE, cu amendamentele ulterioare, mamifere - rozătoare si iepuri domestici, care sunt însotite în timpul circulatiei de proprietar sau de o persoană fizică răspunzătoare de aceste animale în numele proprietarului si care nu sunt destinate vânzării ori transferului de proprietate;

b) circulatie - intrarea ori reintrarea unui animal de companie pe teritoriul României dinspre o tară tertă;

c) circulatie necomercială - circulatia animalelor de companie în număr de cel mult 5 exemplare, însotite în timpul circulatiei de proprietar sau de o persoană fizică răspunzătoare de aceste animale în numele proprietarului si care nu sunt destinate vânzării ori transferului de proprietate;

d) puncte de intrare a călătorilor - puncte de trecere a frontierei de stat a României pentru introducerea si controlul sanitar-veterinar al animalelor de companie provenite din tări terte în scopul circulatiei necomerciale, care sunt desemnate de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 4. - Punctele de intrare a călătorilor de pe teritoriul României pentru introducerea si controlul sanitar-veterinar al animalelor de companie provenite din tări terte în scopul circulatiei necomerciale si programul de lucru al acestora sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 5. - Autoritatea competentă din punctele de intrare a călătorilor de pe teritoriul României responsabilă cu efectuarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor de companie provenite din tări terte în scopul circulatiei necomerciale este reprezentată de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.

 

CAPITOLUL II

Conditii sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul României a animalelor de companie provenite din tări terte în scopul circulatiei necomerciale

 

1. Câini, pisici si dihori domestici

Art. 6. - (1) Animalele de companie care provin dintr-o tară tertă mentionată în lista din anexa II partea B sectiunea 2 si partea C a Regulamentului (CE) nr. 998/2003, cu amendamentele ulterioare, destinate introducerii pe teritoriul României în scopul circulatiei necomerciale, în momentul prezentării la un punct de intrare, trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să fie identificate printr-un dispozitiv electronic de identificare - transponder, în conformitate cu cerintele tehnice pentru identificarea câinilor, pisicilor si dihorilor domestici stabilite în anexa nr. 2. Dacă transponderul nu este conform cu cerintele stabilite în anexa nr. 2, proprietarul sau persoana fizică răspunzătoare de animalul de companie în numele proprietarului trebuie să furnizeze mijloacele necesare pentru citirea transponderului la momentul controlului sanitar-veterinar. Transponderul trebuie să prevadă existenta unor elemente de identificare a numelui si adresei proprietarului animalului;

b) să fie însotite de un certificat sanitar-veterinar pentru câinii, pisicile si dihorii domestici introdusi în Uniunea Europeană în scopul circulatiei necomerciale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, emis de un medic veterinar oficial/medic veterinar autorizat de autoritatea competentă din tara tertă de origine. În cazul în care certificatul sanitar-veterinar este emis de un medic veterinar autorizat de autoritatea competentă din tara tertă de origine, autoritatea competentă trebuie să vizeze certificatul.

(2) Certificatul sanitar-veterinar pentru câinii, pisicile si dihorii domestici introdusi în Uniunea Europeană în scopul circulatiei necomerciale prevăzut la alin. (1) lit. b) trebuie să ateste atât că animalul respectiv a fost vaccinat antirabic în conformitate cu cerintele tehnice pentru vaccinarea antirabică prevăzute în anexa nr. 4, cât si că acel animal a făcut obiectul unor măsuri sanitare preventive privind alte boli, după caz.

Art. 7. - (1) Animalele de companie care provin dintr-o tară tertă care nu este mentionată în anexa II a Regulamentului (CE) nr. 998/2003, cu amendamentele ulterioare, destinate introducerii pe teritoriul României în scopul circulatiei necomerciale, în momentul prezentării la un punct de intrare, trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să fie identificate printr-un dispozitiv electronic de identificare - transponder, în conformitate cu cerintele stabilite în anexa nr. 2. Dacă transponderul nu este conform cu cerintele stabilite în anexa nr. 2, proprietarul sau persoana fizică răspunzătoare de animalul de companie în numele proprietarului trebuie să furnizeze mijloacele necesare pentru citirea transponderului la momentul controlului sanitar-veterinar. Transponderul trebuie să prevadă existenta unor elemente de identificare a numelui si adresei proprietarului animalului;

b) să fie însotite de un certificat sanitar-veterinar pentru câinii, pisicile si dihorii domestici introdusi în Uniunea Europeană în scopul circulatiei necomerciale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, emis de un medic veterinar oficial/medic veterinar autorizat de autoritatea competentă din tara tertă de origine. În cazul în care certificatul sanitar-veterinar este emis de un medic veterinar autorizat de autoritatea competentă din tara tertă de origine, autoritatea competentă trebuie să vizeze certificatul;

c) să fi fost supuse unui test serologic pentru determinarea nivelului de anticorpi antirabici postvaccinali.

(2) Certificatul sanitar-veterinar pentru câinii, pisicile si dihorii domestici introdusi în Uniunea Europeană în scopul circulatiei necomerciale prevăzut la alin. (1) lit. b) trebuie să ateste atât că animalul respectiv a fost vaccinat antirabic în conformitate cu cerintele tehnice prevăzute în anexa nr. 4, cât si că acel animal a făcut obiectul unor măsuri sanitare preventive privind alte boli, după caz.

Art. 8. - (1) Certificatul sanitar-veterinar pentru câinii, pisicile si dihorii domestici introdusi în Uniunea Europeană în scopul circulatiei necomerciale prevăzut la art. 6 si 7 trebuie imprimat pe o singură foaie de hârtie, atât în limba română, cât si în limba engleză, medicul veterinar oficial/medicul veterinar autorizat de autoritatea competentă din tara tertă de origine completându-l, cu majuscule, fie în limba română, fie în limba engleză.

(2) Certificatul sanitar-veterinar pentru câinii, pisicile si dihorii domestici introdusi în Uniunea Europeană în scopul circulatiei necomerciale trebuie să fie însotit de documente justificative sau de copii ale acestora certificate pentru conformitate cu originalul de către un medic veterinar oficial/medic veterinar autorizat de autoritatea competentă din tara tertă de origine, în care figurează datele privind identificarea animalului respectiv, vaccinările acestuia si, după caz, rezultatul testului serologic.

(3) în termen de cel mult 10 zile de la data emiterii certificatului sanitar-veterinar de către un medic veterinar oficial/medic veterinar autorizat de autoritatea competentă din tara tertă de origine, animalul de companie respectiv trebuie să fie prezentat la un punct de intrare a călătorilor pe teritoriul României pentru a fi supus controlului sanitar-veterinar.

(4) Certificatul sanitar-veterinar pentru câinii, pisicile si dihorii domestici introdusi în Uniunea Europeană în scopul circulatiei necomerciale este valabil pentru circulatia necomercială în interiorul Uniunii Europene pentru o perioadă de 4 luni de la data emiterii sau până la data de expirare a vaccinării antirabice, în functie de care dintre aceste date este prima.

Art. 9. - (1) Testul serologic pentru determinarea nivelului de anticorpi antirabici postvaccinali se realizează pe un esantion prelevat de un medic veterinar autorizat la cel putin 30 de zile de la vaccinarea antirabică si cu 3 luni înainte de momentul circulatiei.

(2) Perioada de 3 luni prevăzută la alin. (1) nu se aplică în cazul reintrării în Uniunea Europeană a unui animal de companie al cărui pasaport eliberat conform prevederilor Deciziei Comisiei 2003/803/CE din 26 noiembrie 2003 de stabilire a pasaportului tip pentru circulatia intracomunitară a câinilor, pisicilor si a dihorilor domestici certifică realizarea testului serologic pentru determinarea nivelului de anticorpi antirabici postvaccinali, cu rezultat favorabil, înainte ca animalul să fi părăsit teritoriul Uniunii Europene.

(3) Nu este necesară repetarea testului serologic pentru determinarea nivelului de anticorpi antirabici postvaccinali la un animal de companie care a fost revaccinat antirabic la intervalele prevăzute în anexa nr. 4.

(4) Nivelul titrului de anticorpi antirabici postvaccinali trebuie să fie de cel putin 0,5 Ul/ml.

(5) Testul serologic pentru determinarea nivelului de anticorpi antirabici postvaccinali trebuie realizat numai într-un laborator aprobat de către Comisia Europeană pentru verificarea eficientei vaccinării antirabice. Informatii actualizate în mod regulat privind datele de contact ale laboratoarelor aprobate din statele membre ale Uniunii Europene si din tările terte sunt disponibile pe site-ul Directiei generale sănătate si consumatori - DG SANCO din cadrul Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm

Art. 10. - (1) în cazul reintrării pe teritoriul României a animalelor de companie care revin dintr-o tară tertă, acestea trebuie însotite de un pasaport conform prevederilor Deciziei Comisiei 2003/803/CE, care să certifice respectarea dispozitiilor cap. II pct. 1, în functie de tara tertă de provenientă.

(2) Pe lângă pasaportul prevăzut la alin. (1), câinii si pisicile trebuie să posede un carnet de sănătate în care sunt completate datele de identificare ale proprietarului si animalului si care trebuie să ateste că o vaccinare antirabică validă a fost administrată animalului respectiv, în conformitate cu cerintele tehnice prevăzute în anexa nr. 4. De asemenea, în carnetul de sănătate trebuie înregistrate data si tipul vaccinului utilizat, semnătura si stampila medicului veterinar care a executat vaccinarea.

2. Câini, pisici si dihori domestici în vârstă de mai putin de 3 luni

Art. 11. -  (1) Câinii, pisicile si dihorii domestici în vârstă de mai putin de 3 luni, nevaccinati antirabic, destinati introducerii pe teritoriul României în scopul circulatiei necomerciale, trebuie să provină dintr-o tară tertă prevăzută în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 998/2003, cu amendamentele ulterioare, si să îndeplinească următoarele conditii:

a) să fie identificati printr-un dispozitiv electronic de identificare - transponder, conform cu cerintele stabilite în anexa nr. 2, cu exceptia animalelor însotite de mamă de care sunt încă dependente, în număr de cel mult 4 exemplare;

b) să fie însotiti de un certificat sanitar-veterinar pentru câinii, pisicile si dihorii domestici introdusi în Uniunea Europeană în scopul circulatiei necomerciale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, în care la pct. IV să fie mentionată data ultimei vaccinări antirabice a mamei;

c) să fie însotiti de o declaratie semnată de crescător, în care se mentionează faptul că animalele s-au născut în spatiile detinute de acesta, că au fost crescute în aceste spatii de la nastere până la momentul circulatiei si că nu au intrat în contact cu animale sălbatice susceptibile a fi expuse unei infectări.

(2) în situatia în care, după introducerea pe teritoriul României, animalele de companie sunt destinate circulatiei ulterioare către un alt stat membru al Uniunii Europene, acestea trebuie însotite de un pasaport conform prevederilor Deciziei Comisiei 2003/803/CE care să certifice că au fost vaccinate antirabic în conformitate cu cerintele tehnice prevăzute în anexa nr. 4 si că au făcut obiectul unor măsuri sanitare preventive privind alte boli, după caz.

3. Păsări de companie

Art. 12. -  (1) Autoritatea competentă din punctele de intrare a călătorilor de pe teritoriul României autorizează introducerea păsărilor de companie provenite din tări terte în scopul circulatiei necomerciale doar în cazul în care transportul este compus din cel mult 5 păsări si atunci când:

a) păsările provin dintr-o tară membră a Organizatiei Mondiale pentru Sănătatea Animală (OIE) care se află în sfera de competentă a unei comisii regionale prevăzute în anexa I partea A din Decizia Comisiei 2007/25/CE, cu amendamentele ulterioare; sau

b) păsările provin dintr-o tară membră a OIE care se află în sfera de competentă a unei comisii regionale prevăzute în anexa I partea B din Decizia Comisiei 2007/25/CE, cu amendamentele ulterioare.

(2) Prevederile alin. (1) lit. b) se aplică dacă este îndeplinită una dintre următoarele conditii:

a) înainte de export păsările să fi fost izolate pe parcursul a 30 de zile în locul de plecare, într-o tară tertă inclusă în lista din partea 1 a anexei I sau din partea 1 a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 206/2010 al Comisiei din 12 martie 2010 de stabilire a unor liste de tări terte, teritorii sau părti ale acestora autorizate să introducă în Uniunea Europeană anumite animale si carne proaspătă, precum si a cerintelor de certificare sanitar-veterinară, cu amendamentele ulterioare; sau

b) pe parcursul ultimelor 6 luni si cel târziu cu 60 de zile înainte de a fi expediate din tara tertă, păsările să fi fost vaccinate si, cel putin o dată, revaccinate împotriva influentei aviare, folosindu-se un vaccin H5 aprobat pentru specia în cauză, în conformitate cu instructiunile producătorului; sau

c) păsările să fi fost izolate pe parcursul a cel putin 10 zile înainte de export si să fi fost supuse unui test de depistare a antigenelorsau a genomului virusului gripei aviare H5N1, astfel cum se prevede în capitolul privind gripa aviară din Manualul de teste de diagnostic si vaccinuri pentru animale terestre, actualizat periodic de OIE, efectuat pe un esantion prelevat cel mai devreme în a treia zi de izolare.

Art. 13. - Pasărea/Păsările de companie trebuie însotită/însotite de un certificat sanitar-veterinar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, emis de un medic veterinar oficial sau inspector oficial din tara tertă de origine.

Art. 14. - Certificatul sanitar-veterinar pentru păsări de companie mentionat la art. 13 este însotit de o declaratie a proprietarului păsării/păsărilor de companie sau a persoanei fizice răspunzătoare de această/aceste pasăre/păsări în numele proprietarului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.


Art. 15. - Pasărea/Păsările de companie trebuie să îndeplinească conditiile descrise la pct. 4 lit. a) din declaratia prevăzută la art. 14, iar proprietarul păsării/păsărilor de companie sau persoana fizică răspunzătoare de această/aceste pasăre/păsări în numele proprietarului trebuie să declare că: pasărea/păsările a/au fost izolată/izolate în spatiul respectiv timp de cel putin 30 de zile imediat anterioare datei expedierii fără a intra în contact cu altă/alte pasăre/păsări.

Art. 16. - Autoritatea competentă din punctele de intrare a călătorilor nu permite intrarea pe teritoriul României a păsării/păsărilor de companie pentru care proprietarul sau persoana fizică răspunzătoare de această/aceste pasăre/păsări în numele proprietarului a ales optiunea prevăzută la pct. 4 lit. c) din declaratie si informează proprietarul sau persoana fizică răspunzătoare de păsări în numele proprietarului cu privire la faptul că aceasta/acestea trebuie introdusă/introduse prin alt stat membru al Uniunii Europene pe teritoriul căruia există un centru de carantină aprobat conform prevederilor Regulamentului nr. 318/2007 al Comisiei din 23 martie 2007 de stabilire a conditiilor de sănătate animală pentru importurile anumitor păsări în Comunitate si a conditiilor de carantină, cu amendamentele ulterioare, unde păsările vor fi tinute în carantină timp de 30 de zile.

4. Alte animale de companie

Art. 17. - (1) Animalele de companie, altele decât câinii, pisicile, dihorii domestici si păsările de companie, provenite din tări terte si destinate introducerii pe teritoriul României în scopul circulatiei necomerciale, trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să provină dintr-o tară tertă, membră a OIE;

b) să fie identificate printr-un mijloc de identificare, după caz;

c) să fie însotite de un certificat sanitar-veterinar.

(2) Certificatul sanitar-veterinar prevăzut la alin. (1) lit. c) trebuie emis de un medic veterinar oficial autorizat de autoritatea competentă din tara tertă de origine, cu 24 de ore înainte de circulatia animalelor de companie, este valabil 10 zile de la data emiterii si trebuie să ateste că animalele respective au fost supuse unei examinări clinice si că nu au prezentat niciun semn de boală, animalele fiind clinic sănătoase.

 

CAPITOLUL III

Procedura de control sanitar-veterinar la punctele de intrare a călătorilor al animalelor de companie provenite din tări terte, destinate introducerii pe teritoriul României în scopul circulatiei necomerciale

 

1. Câini, pisici si dihori domestici

Art. 18. -  (1) Fiecare animal de companie provenit dintr-o tară tertă, destinat introducerii pe teritoriul României în scopul circulatiei necomerciale, este supus la punctele de intrare a călătorilor unui control documentar si unui control de identitate, cu exceptia celor provenite din Principatul Andorra, Confederatia Elvetiană, Republica Croatia, Islanda, Principatul Liechtenstein, Principatul Monaco, Norvegia, Republica San Marino si Statul Vatican.

(2) Controlul documentar si controlul de identitate sunt efectuate de către autoritatea competentă la punctele de intrare a călătorilor prevăzute la anexa nr. 1.

Art. 19. - Controlul documentar constă în verificarea:

a) certificatului sanitar-veterinar pentru câinii, pisicile si dihorii domestici introdusi în Uniunea Europeană în scopul circulatiei necomerciale, care trebuie să corespundă modelului prevăzut în anexa nr. 3 si trebuie să ateste faptul că o vaccinare antirabică validă a fost administrată animalului respectiv, conform cerintelor tehnice prevăzute în anexa nr. 4, si, după caz, dacă animalul respectiv a făcut obiectul unor măsuri sanitare preventive privind alte boli;

b) buletinului de analiză care să ateste că faptul că un test serologic pentru determinarea nivelului de anticorpi antirabici postvaccinali a fost efectuat pentru animalul respectiv, în conformitate cu prevederile art. 9, în cazul în care animalul de companie provine dintr-o tară tertă care nu este mentionată în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 998/2003, cu amendamentele ulterioare;

c) documentelor justificative sau a copiilor acestora certificate pentru conformitate cu originalul de către un medic veterinar oficial/medic veterinar autorizat de autoritatea competentă din tara tertă de origine, în care sunt înregistrate datele privind identificarea animalului, vaccinările acestuia si, după caz, rezultatul testului serologic;

d) oricăror altor documente însotitoare ale animalului respectiv care să permită autoritătii competente din punctele de intrare a călătorilor din România stabilirea cu exactitate a tării de expediere a animalului de companie.

Art. 20. - Controlul de identitate constă în verificarea vizuală a corespondentei dintre datele înregistrate în certificatul sanitar-veterinar si animalul de companie, precum si în verificarea corespondentei dintre datele înregistrate în dispozitivul electronic de identificare - transponder si cele înregistrate în certificatul sanitar-veterinar si în celelalte documente însotitoare.

Art. 21. - În situatia în care transponderul nu este conform cu cerintele stabilite în anexa nr. 2, proprietarul sau persoana fizică răspunzătoare de animalul de companie în numele proprietarului are obligatia de a pune la dispozitia autoritătii competente din punctele de intrare a călătorilor mijloacele necesare pentru citirea transponderului la momentul controlului sanitar-veterinar.

Art. 22. - (1) în cazul reintrării pe teritoriul României a animalelor de companie provenite din tări terte, cu exceptia celor provenite din Principatul Andorra, Confederatia Elvetiană, Republica Croatia, Islanda, Principatul Liechtenstein, Principatul Monaco, Norvegia, Republica San Marino si Statul Vatican, acestea trebuie să fie însotite de un pasaport emis conform prevederilor Deciziei Comisiei 2003/803/CE, care să certifice respectarea dispozitiilor cap. II pct. 1, în functie de tara tertă de provenientă a animalelor de companie.

(2) Pe lângă pasaportul prevăzut la alin. (1), câinii si pisicile trebuie să posede un carnet de sănătate în care sunt completate datele de identificare ale proprietarului si animalului si trebuie să ateste că o vaccinare antirabică validă a fost administrată animalului respectiv, în conformitate cu cerintele tehnice prevăzute în anexa nr. 4. De asemenea, în carnetul de sănătate trebuie înregistrate data si tipul vaccinului utilizat, semnătura si stampila medicului veterinar care a executat vaccinarea.

Art. 23. - Dacă în urma controalelor documentar si de identitate autoritatea competentă din punctul de intrare a călătorilor din România constată că animalele de companie respectă prevederile cap. II pct. 1 sau, după caz, 2, aceasta autorizează introducerea animalelor respective pe teritoriul României.

Art. 24. - (1) în cazul în care în urma controlului documentar sau a controlului de identitate autoritatea competentă din punctul de intrare a călătorilor din România constată că animalele de companie nu respectă prevederile cap. II pct. 1 sau, după caz, 2, aceasta nu autorizează introducerea animalelor respective pe teritoriul României si decide:

a) să returneze animalele de companie în tara de origine; sau


b) să izoleze animalele de companie sub control oficial atât timp cât este necesar ca acestea să îndeplinească cerintele de sănătate, pe cheltuiala proprietarului sau a persoanei fizice răspunzătoare de animalele respective în numele proprietarului; sau

c) în ultimă instantă, să eutanasieze animalele de companie fără compensatie financiară, în cazul în care nu se poate lua în calcul returnarea sau izolarea acestora în carantină.

(2) în situatia în care returnarea în tara de origine nu este posibilă imediat, animalele de companie care nu respectă prevederile cap. II pct. 1 sau, după caz, 2 sunt adăpostite în spatiile special destinate din cadrul punctului de intrare a călătorilor sub control oficial si li se va asigura, pe cheltuiala proprietarului sau a persoanei fizice răspunzătoare de acestea în numele proprietarului, hrana necesară si asistenta sanitar-veterinară, după caz.

Art. 25. - După efectuarea controlului sanitar-veterinar al unui animal de companie, autoritatea competentă din punctele de intrare a călătorilor din România are următoarele obligatii:

a) retine originalul certificatului sanitar-veterinar pentru câinii, pisicile si dihorii domestici introdusi în Uniunea Europeană în scopul circulatiei necomerciale si înmânează proprietarului o copie conformă cu originalul a acestui certificat;

b) retine o copie a buletinului de analiză care atestă că un test serologic pentru determinarea nivelului de anticorpi antirabici postvaccinali a fost efectuat pentru animalul respectiv, în cazul în care animalul de companie provine dintr-o tară tertă ce nu este mentionată în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 998/2003, cu amendamentele ulterioare;

c) retine o copie a documentelor justificative în care sunt înregistrate datele privind identificarea animalului si vaccinările acestuia, o copie a documentului de identificare a proprietarului sau a persoanei fizice răspunzătoare de animalul respectiv în numele proprietarului, precum si copii ale celorlalte documente însotitoare ale animalului în care se specifică tara tertă de expediere;

d) retine o copie a pasaportului animalului de companie, în situatia prevăzută la art. 22;

e) efectuează înregistrări pentru fiecare animal de companie supus controlului sanitar-veterinar;

f) în situatia în care nu autorizează intrarea animalului de companie pe teritoriul României întocmeste o motivatie de respingere pe care o înaintează proprietarului sau persoanei fizice răspunzătoare de acest animal în numele proprietarului.

Art. 26. - În cazul returnării animalului de companie în tara de origine, autoritatea competentă din punctele de intrare a călătorilor din România anulează certificatul sanitar-veterinar care însoteste animalul, mentionând pe fiecare pagină a acestuia sintagma “RESPINS”, de culoare rosie, aplicată cu stampila din dotare, si informează celelalte puncte de intrare a călătorilor din România.

2. Păsări de companie

Art. 27. - (1) Păsările de companie provenite din tări terte, cu exceptia celor provenite din Principatul Andorra, Republica Croatia, insulele Feroe, Groenlanda, Islanda, Principatul Liechtenstein, Principatul Monaco, Norvegia, Republica San Marino, Confederatia Elvetiană si Statul Vatican, destinate introducerii pe teritoriul României în scopul circulatiei necomerciale, sunt supuse la punctele de intrare a călătorilor din România unui control documentar si unui control de identitate.

(2) Controlul documentar si controlul de identitate sunt efectuate de către autoritatea competentă la punctele de intrare a călătorilor prevăzute la anexa nr. 1.

Art. 28. - Controlul documentar constă în verificarea:

a) certificatului sanitar-veterinar pentru păsări de companie care trebuie să corespundă cu modelul prevăzut în anexa nr. 5;

b) declaratiei proprietarului sau a persoanei fizice răspunzătoare de pasărea/păsările de companie în numele proprietarului, care trebuie să corespundă cu modelul prevăzut în anexa nr. 6;

c) altor documente însotitoare ale păsării/păsărilor de companie care să permită autoritătii competente din punctele de intrare a călătorilor din România stabilirea cu exactitate a tării de expediere a păsării/păsărilor.

Art. 29. - Controlul de identitate constă în verificarea vizuală:

a) a corespondentei dintre numerele individuale ale păsărilor de companie înregistrate în sistemul de identificare, de exemplu: clemă, inel, microcip, transponder, etichetă, si numerele înregistrate în certificatul sanitar-veterinar si în celelalte documente însotitoare; si

b) a numărului containerului sau a custii în care sunt transportate păsările de companie si a numărului sigiliului care trebuie să corespundă cu numerele înregistrate în certificatul sanitar-veterinar si în celelalte documente însotitoare.

Art. 30. - Dacă în urma controlului documentar si controlului de identitate autoritatea competentă din punctul de intrare a călătorilor din România constată că pasărea/păsările de companie respectă prevederile cap. II pct. 3, aceasta autorizează introducerea păsării/păsărilor respective pe teritoriul României.

Art. 31. - (1) în cazul în care în urma controlului documentar sau a controlului de identitate autoritatea competentă din punctul de intrare a călătorilor din România constată că pasărea/păsările de companie nu respectă prevederile cap. II pct. 3, aceasta nu autorizează introducerea păsării/păsărilor respective pe teritoriul României si decide:

a) să returneze pasărea/păsările de companie în tara de origine; sau

b) să izoleze pasărea/păsările de companie sub control oficial atât timp cât este necesar ca aceasta/acestea să îndeplinească cerintele de sănătate, pe cheltuiala proprietarului sau a persoanei fizice răspunzătoare de pasăre/păsări în numele proprietarului; sau

c) în ultimă instantă, să eutanasieze pasărea/păsările de companie, fără compensatie financiară, în cazul în care nu se poate lua în calcul returnarea sau izolarea acesteia/acestora în carantină.

(2) în situatia în care returnarea în tara de origine nu este posibilă imediat pasărea/păsările de companie care nu respectă prevederile cap. II pct. 3 este/sunt adăpostită/adăpostite în spatiile special destinate din cadrul punctului de intrare a călătorilor sub control oficial si li se va asigura, pe cheltuiala proprietarului sau a persoanei fizice răspunzătoare de pasărea/păsările respective în numele proprietarului, hrana necesară si asistenta sanitar-veterinară, după caz.

Art. 32. - După efectuarea controlului sanitar-veterinar al păsării/păsărilor de companie, autoritatea competentă din punctele de intrare a călătorilor din România are următoarele obligatii:

a) retine originalul certificatului sanitar-veterinar pentru păsările de companie si înmânează proprietarului o copie conformă cu originalul a acestui certificat;

b) retine originalul declaratiei proprietarului sau a persoanei fizice răspunzătoare de pasăre/păsări, în numele proprietarului, si înmânează acestuia/acesteia o copie conformă cu originalul a declaratiei;


c) retine o copie a documentului de identificare a proprietarului sau a persoanei fizice răspunzătoare de pasărea/păsările de companie în numele proprietarului;

d) retine copii ale celorlalte documente însotitoare ale păsării/păsărilor de companie în care se specifică tara de expediere;

e) efectuează înregistrări pentru fiecare transport controlat cu păsări de companie în scopul circulatiei necomerciale;

f) în situatia în care nu autorizează intrarea păsării/păsărilor de companie pe teritoriul României întocmeste o motivatie de respingere pe care o înaintează proprietarului sau persoanei fizice răspunzătoare de pasăre/păsări în numele proprietarului.

Art. 33. - În cazul returnării păsării/păsărilor de companie în tara de origine, autoritatea competentă din punctele de intrare a călătorilor din România anulează certificatul sanitar-veterinar care însoteste pasărea/păsările, aplicând pe fiecare pagină a acestuia mentiunea “RESPINS”, de culoare rosie, cu stampila din dotare, si informează celelalte puncte de intrare a călătorilor din România.

3. Alte animale de companie

Art. 34. - (1) Animalele de companie, altele decât câinii, pisicile, dihorii domestici si păsările, provenite din tări terte si destinate introducerii pe teritoriul României în scopul circulatiei necomerciale, sunt supuse unui control documentar si unui control de identitate la punctele de intrare a călătorilor din România.

(2) Controlul documentar si controlul de identitate sunt efectuate de către autoritatea competentă la punctele de intrare a călătorilor prevăzute la anexa nr. 1.

Art. 35. - (1) Controlul documentar constă în verificarea certificatului sanitar-veterinar care însoteste animalele de companie.

(2) Certificatul sanitar-veterinar prevăzut la alin. (1) este emis de un medic veterinar oficial sau inspector oficial din tara tertă de origine, cu 24 de ore înainte de circulatia animalelor de companie, este valabil 10 zile de la data emiterii si trebuie să ateste că animalele respective au fost supuse unei examinări clinice si că nu au prezentat niciun semn de boală, animalele fiind clinic sănătoase.

Art. 36. - Controlul de identitate constă în verificarea vizuală a corespondentei dintre:

a) datele înscrise în sistemul de identificare si cele înscrise în certificatul sanitar-veterinar care însoteste animalele de companie; si

b) datele înscrise în certificatul sanitar-veterinar care însoteste animalele de companie si numărul containerului sau al custii în care sunt transportate acestea.

Art. 37. - (1) în cazul în care în urma controlului documentar sau a controlului de identitate autoritatea competentă din punctul de intrare a călătorilor din România constată că animalele de companie nu respectă prevederile cap. II pct. 4, aceasta nu autorizează introducerea animalelor de companie pe teritoriul României si decide:

a) să returneze animalele în tara de origine; sau

b) să izoleze animalele sub control oficial atât timp cât este necesar ca acestea să îndeplinească cerintele de sănătate pe cheltuiala proprietarului sau a persoanei fizice răspunzătoare de animalele respective în numele proprietarului; sau

c) în ultimă instantă, să eutanasieze animalele, fără compensatie financiară, în cazul în care nu se poate lua în calcul returnarea sau izolarea acestora în carantină.

(2) în situatia în care returnarea în tara de origine nu este posibilă imediat animalele de companie care nu respectă prevederile cap. II pct. 4 sunt adăpostite în spatiile special destinate din cadrul punctului de intrare a călătorilor sub control oficial si li se va asigura, pe cheltuiala proprietarului sau a persoanei fizice răspunzătoare de animalele respective în numele proprietarului, hrana necesară si asistenta sanitar-veterinară, după caz.

Art. 38. - După efectuarea controlului sanitar-veterinar al animalelor de companie, altele decât câinii, pisicile, dihorii domestici si păsările, autoritatea competentă din punctele de intrare a călătorilor din România are următoarele obligatii:

a) retine originalul certificatului sanitar-veterinar si înmânează proprietarului o copie conformă cu originalul a acestui certificat;

b) retine o copie a documentului de identificare a proprietarului sau a persoanei fizice răspunzătoare de animalele de companie în numele proprietarului;

c) retine copii ale celorlalte documente însotitoare ale animalelor de companie în care se specifică tara tertă de expediere;

d) efectuează înregistrări pentru fiecare transport controlat cu animale de companie în scopul circulatiei necomerciale;

e) în situatia în care nu autorizează intrarea animalelor de companie pe teritoriul României întocmeste o motivatie de respingere pe care o înaintează proprietarului sau persoanei responsabile de animalele de companie în numele proprietarului.

Art. 39. - În cazul returnării animalelor de companie în tara de origine, autoritatea competentă din punctele de intrare a călătorilor din România anulează certificatul sanitar-veterinar care însoteste animalele, aplicând pe fiecare pagină a acestuia mentiunea “RESPINS”, de culoare rosie, cu stampila din dotare, si informează celelalte puncte de intrare a călătorilor din România.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 40. - Proprietarul sau persoana fizică răspunzătoare de animalele de companie în numele proprietarului are obligatia achitării tarifului prevăzut la anexa nr. 7 pentru adăpostirea si hrănirea animalelor de companie în spatiile special destinate din cadrul punctelor de intrare a călătorilor din România.

Art. 41. - (1) Cheltuielile pentru acordarea asistentei sanitar-veterinare si, după caz, cele privind eutanasierea animalelor sunt suportate de proprietarul animalelor de companie sau de persoana fizică responsabilă de aceste animale în numele proprietarului.

(2) Cheltuielile pentru returnarea animalelor de companie în tara de origine sunt suportate de proprietar sau de persoana responsabilă în numele proprietarului.

Art. 42. - Câinii, pisicile si dihorii domestici care poartă un tatuaj clar, lizibil se consideră identificate dacă sunt acompaniate de o dovadă că tatuajul a fost făcut înainte de data de 3 iulie 2011.

Art. 43. - (1) Circulatia animalelor de companie provenite din tări terte destinate introducerii pe teritoriul României este considerată circulatie comercială, iar animalele trebuie supuse cerintelor si verificărilor prevăzute de Directiva Consiliului 92/65/CEE,dacă:

a) transportul este format din mai mult de 5 animale de companie;

b) animalele nu sunt însotite de proprietar sau de o persoană fizică răspunzătoare de aceste animale în numele proprietarului în timpul circulatiei;

c) animalele sunt destinate vânzării sau transferului de proprietate.


(2) Verificările prevăzute la alin. (1) se realizează de către autoritatea competentă din postul de inspectie la frontieră în care au fost prezentate animalele de companie, aprobat pentru controlul acestor specii de animale, în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577 din 2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 44. - În cazul animalelor de companie provenite din tări terte în scopul circulatiei necomerciale, introduse printr-un punct de intrare a călătorilor din România si care au ca destinatie finală unul dintre statele Finlanda, Irlanda, Malta, Suedia sau Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, proprietarii sau persoanele responsabile de animalele de companie în numele proprietarului au obligatia de a se informa cu privire la legislatia natională specifică a statelor respective.

Art. 45. - Animalele de companie expediate pe cale aeriană trebuie transportate în containere, custi sau boxe adecvate speciilor în cauză, care respectă regulamentele Asociatiei de Transport Aerian International (IATĂ) privind animalele vii, ultima versiune.

Art. 46. - Animalele de companie, retinute si adăpostite în spatiile special destinate din cadrul punctului de intrare a călătorilor din România, care nu au fost revendicate de proprietar sau de persoana fizică răspunzătoare de aceste animale în numele proprietarului în termen de 30 de zile de la data retinerii acestora, sunt considerate abandonate.

Art. 47. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXA Nr. 1

la norma sanitară veterinară

 

PUNCTELE DE INTRARE

a călătorilor de pe teritoriul României pentru introducerea si controlul sanitar-veterinar al animalelor de companie provenite din tări terte în scopul circulatiei necomerciale si programul de lucru al acestora

 

Nr. crt.

Punctul de intrare

Adresa

Tipul

Aprobare

Programul de lucru

1.

Aeroportul International “Henri Coandă” Bucuresti

Aeroportul International “Henri Coandă” Bucuresti, sos. Bucuresti - Ploiesti, km 16,5, localitatea Otopeni, judetul Ilfov

Aerian

Animale de companie - toate speciile

Permanent

2.

Halmeu

Localitatea Halmeu, str. Titulescu nr. 1, cod postal 447145, judetul Satu Mare

Rutier

Animale de companie - toate speciile

Permanent

3.

Moravita

Comuna Moravita, vama Moravita, cod postal 307280, judetul Timis

Rutier

Animale de companie - toate speciile

Permanent

4.

Albita

Comuna Drânceni, satul Albita, cod postal 737221, judetul Vaslui

Rutier

Animale de companie - toate speciile

Permanent

 

ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară

 

CERINTE TEHNICE

pentru identificarea câinilor, pisicilor si dihorilor domestici

 

În sensul art. 6 alin. (1) lit. a) si art. 7 alin. (1) lit. a) din norma sanitară veterinară, sistemul standard de identificare electronică este reprezentat de un dispozitiv de identificare prin radiofrecventă pasiv programabil o singură dată (transponder) care:

a) respectă standardul ISO 11784 si utilizează tehnologia HDXsau FDX-B;

b) poate fi citit de un dispozitiv de citire compatibil cu standardul ISO 11785.

 


ANEXA Nr. 3

la norma sanitară veterinară

 

CERTIFICAT SANITAR-VETERINAR

pentru câinii, pisicile si dihorii domestici introdusi în Uniunea Europeană în scopul circulatiei necomerciale

 

VETERINARY CERTFICATE

for domestic dogs, cats and ferrets entering the European Union for non-commercial movements

 

Tara de expediere a animalului/ Country of dispatch of the animal:.............................................................................................

 

 

 

Număr de ordine al certificatului/ Serial Number of the Certificate:

 

 

 

I. Proprietarul/persoana responsabilă, însotitorul animalului /Owner responsible person accompanying the animal

Prenume/ First name:

Nume/ Surname:

Adresă/ Address:

Cod postal/ Postcode:

Oras/ City:

Tară/ Country:

Telefon/ Telephone:

 

II. Descrierea animalului/ Description of the animal

Specia/ Species:

Rasa/ Breed:

Sex/ Sex:

Data nasterii/ Dafe of birth:

Blană (culoare si tip)/ Coat (colour and type):

 

III. Identificarea animalului/ Identification of the animal

Numărul microcipului/ Microchip number:

Amplasarea microcipului/ Location of microchip:

Data implantării microcipului/ Date of microchipping:

Numărul tatuajului/ Tattoo number:

Data tatuajului/ Date of tattooing:

 

IV. Vaccinare antirabică/ Vaccination against rabies

Producătorul si denumirea vaccinului/ Manufacturer and name of vaccine:

Numărul lotului/ Batch number:

Data vaccinării/ Vaccination date:

Valabil până la/ Valid until:

 

V Test serologic antirabic (după caz)/ Rabies serological test (when required)

Am examinat rezultatele oficiale ale unei probe serologice efectuate într-un laborator autorizat de Uniunea Europeană pornind de la o mostră prelevată de la animal la data de (zz/ll/aaaa)........................, atestând otitrare a anticorpilor care neutralizează virusul rabic egal sau mai mare decât 0,5 Ul/ml.

I have seen an official record of the result of a serological test for the animal, carried out on a sample taken on (dd/mm/yyyy)........................, and tested in an EU-approved laboratory, which states that the rabies neutralising antibody titre was equal to or greater than 0,5 lU/ml.

Medic veterinar oficial sau medic veterinar autorizat de autoritatea competentă* (în acest ultim caz, autoritatea competentă trebuie să vizeze certificatul)

Official veterinarian or veterinarian authorised by the competent authority* (in the latter case, the competent authority must endorse the certificate)

Prenume/ First name:

Nume/ Surname:

Adresă/ Address:

Semnătură, dată si stampilă/ Signature, date and stamp:

Cod postal/ Postcode:

 

Oras/ City:

 

Tară/ Country:

 

Telefon/ Telephone:

 

* A se tăia mentiunea inutilă/ Delete as applicable


Viza autoritătii competente (nu este necesară atunci când certificatul este semnat de un medic veterinar oficial)/ Endorsement by the competent authority (Not necessary when the certificate is signed by an official veterinarian)

Dată si stampilă/ Date and stamp:

 

VI. Tratament contra căpuselor (după caz)/ Tick treatment (when required)

Producătorul si denumirea produsului/ Manufacturer and name of product:

Data si ora tratamentului (zz/ll/aaaa + 24 de ore)/ Date and time of treatment (dd/mm/yyyy + 24-hour clock):

Numele medicului veterinar/ Name of veterinarian:

Adresă/ Address:

Semnătură, dată si stampilă/ Signature, date and stamp:

Cod postal/ Postcode:

 

Oras / City:

 

Tară/ Country:

 

Telefon/ Telephone:

 

 

VII. Tratament contra echinococcus (după caz)/ Echinococcus treatment (when required)

Producătorul si denumirea produsului / Manufacturer and name of product:

Data si ora tratamentului (zz/ll/aaaa + 24 de ore)/ Date and time of treatment (dd/mm/yyyy + 24-hour clock):

Numele medicului veterinar/ Name of veterinarian:

Adresă/ Address:

Semnătură, dată si stampilă/ Signature, date and stamp:

Cod postal/ Postcode:

 

Oras/ City:

 

Tară/ Country:

 

Telefon/ Telephone:

 

 

Note explicative/ Notes for guidance

1. Identificarea animalului trebuie să fi fost verificată înainte de înscrierea oricărei mentiuni în certificat.

Identification of the animal must have been verified before any entries are made on the certificate.

2. Vaccinul antirabic utilizat trebuie să fie un vaccin inactivat care îndeplineste standardele OIE.

The rabies vaccine used must be an inactivated vaccine produced in accordance with OIE standards.

3. Certificatul este valabil timp de 4 luni după semnarea de către medicul veterinar oficial sau vizarea de către autoritatea competentă ori până la data de expirare a vaccinării indicate în partea IV, în functie de care dintre aceste date este prima.

The certificate is valid for 4 months after signature by the official veterinarian or endorsement by the competent authority or until the date of epiry of the vaccination shown in Part IV, which ever is earlier.

4. Animalele provenind din tări terte sau pregătite în tări terte care nu sunt prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 998/2003 nu pot fi introduse în Irlanda, Malta, Suedia sau în Regatul Unit, nici direct, nici via o altă tară enumerată în anexa II, decât dacă îndeplinesc normele nationale în vigoare.

Animals from, or prepared in, third countries not listed in Annex II of Regulation (EC) No 998/2003 may not enter Ireland, Malta, Sweden or the United Kingdom, either directly or via another country listed in Annex II unless brought into conformity with national rules.

5. Prezentul certificat este însotit de documente justificative sau de o copie certificată a acestor documente, în care figurează datele privind identificarea animalului, vaccinările acestuia si rezultatul testului serologic.

This certificate must be accompanied by supporting documentation, or a certified copy thereof including the identification details of the animal concerned, vaccination details and the result of the serological test.


Conditii aplicabile [Regulamentul (CE) nr. 998/2003]/Conditions applying (Regulation (EC) No 998/2003)

(a) Introducere într-un stat membru altul decât Irlanda, Malta, Suedia si Regatul Unit Entry in a Member State other than Ireland, Malta, Sweden and the United Kingdom

1. Provenind dintr-o tară tertă prevăzută în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 998/2003/From a third country listed in Annex II of Regulation (EC) No 998/2003:

Părtile I, II, III si IV (si VII pentru Finlanda) trebuie completate./Parfs /, //, /// and IVmust be completed (and VII for Finland). În caz de circulatie ulterioară către Finlanda, partea VII trebuie completată în conformitate cu normele nationale si poate fi completată într-o tară prevăzută în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 998/2003. Aceeasi situatie este în caz de circulatie ulterioară către Irlanda, Malta, Suedia sau Regatul Unit pentru părtile V, VI si VII.

In case of a subsequent movement to Finland, Part VII and to Ireland, Malta, Sweden or United Kingdom, Parts V, VI and VII must be completed in compliance with national rules, and may be completed in a country listed in Annex II of Regulation (EC) No 998/2003.

2. Provenind dintr-o tară tertă care nu este prevăzută la anexa II la Regulamentul (CE) nr. 998/2003/From a third country not listed in Annex II of Regulation (EC) No 998/2003:

Părtile I, II, III, IV si V (si VII pentru Finlanda) trebuie completate. Mostra prevăzută în partea V trebuie să fi fost prelevată cu mai mult de trei luni înainte de introducerea animalului. În ceea ce priveste circulatia ulterioară către Irlanda, Malta, Suedia sau Regatul Unit, a se vedea nota 4. În caz de circulatie ulterioară către Finlanda, partea VII trebuie completată [a se vedea litera (a) alineatul (1) de mai sus].

Parts I, II, III, IV and V must be completed (and VII for Finland). The sample referred to in part V must have been taken more than 3 months before the entry. For subsequent movement to Ireland, Malta, Sweden or United Kingdom - see note 4. În case of a subsequent movement to Finland, Part VII must be completed (see (a)(1) above).

(b) Introducerea în Irlanda, Malta, Suedia si în Regatul Unit Entry in Ireland, Malta, Sweden and the United Kingdom

1. Provenind dintr-o tară tertă prevăzută în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 998/2003/From a third country listed in Annex II of Regulation (EC) No 998/2003:

Părtile I, II, III, IV, V, VI si VII trebuie completate (părtile III, V, VI si VII în conformitate cu normele nationale). Parts I, II, III, IV, V, VI and VII must be completed (parts III, V, VI and VII complying with national rules).

2. Provenind dintr-o tară tertă care nu este prevăzută în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 998/2003: certificatul nu este valabil - a se vedea nota 4.

From a third country not listed in Annex II of Regulation (EC) No 998/2003: The certificate is not valid - see note 4.

 

ANEXA Nr. 4

la norma sanitară veterinară

 

CERINTE TEHNICE

pentru vaccinarea antirabică

 

O vaccinare antirabică este considerată valabilă dacă îndeplineste următoarele conditii:

1. Vaccinul antirabic trebuie:

a) să fie un vaccin altul decât un vaccin viu modificat si să intre în una dintre categoriile:

(i) un vaccin inactivat de cel putin o unitate antigenică per doză (standard OMS); sau

(ii) un vaccin recombinant care să exprime glicoproteina imunizantă a virusului rabiei într-un vector viral viu;

b) dacă este administrat într-un stat membru, să i se fi acordat o autorizatie de comercializare în conformitate cu:

(i) Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare; sau

(ii) Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea si supravegherea medicamentelor de uz uman si veterinar si de instituire a unei Agentii Europene pentru Medicamente;

c) dacă este administrat într-o tară tertă, să îndeplinească cel putin cerintele stabilite în partea C din capitolul 2.1.13 din Manualul de teste de diagnosticare si vaccinuri pentru animalele terestre al Organizatiei Mondiale pentru Sănătatea Animalelor, editia 2008.

2. O vaccinare antirabică este considerată valabilă doar în cazul în care îndeplineste următoarele conditii:

a) vaccinul a fost administrat la o dată indicată în:

(i) sectiunea IV din pasaport; sau

(ii) sectiunea adecvată din certificatul de sănătate animală însotitor;

b) data mentionată la lit. a) nu trebuie să fie anterioară datei implantării microcipului sau tatuării indicate în:

(i) sectiunea III pct. 2 sau sectiunea III pct. 5 din pasaport; sau

(ii) sectiunea corespunzătoare din certificatul de sănătate animală însotitor;

c) trebuie să fi trecut cel putin 21 de zile de la încheierea protocolului de vaccinare solicitat de către producător pentru prima vaccinare, în conformitate cu specificatiile tehnice din autorizatia de comercializare mentionată la pct. 1 lit. b) pentru vaccinul antirabic în statul membru sau tara tertă în care este administrat vaccinul;

d) perioada de valabilitate a vaccinului, astfel cum este prescrisă în specificatiile tehnice ale autorizatiei de comercializare pentru vaccinul antirabic în statul membru sau în tara tertă în care vaccinul este administrat, trebuie să fie mentionată de către un veterinar autorizat în:

(i) sectiunea IV din pasaport; sau

(ii) sectiunea adecvată din certificatul de sănătate animală însotitor;

e) o revaccinare (rapel) trebuie considerată a fi o primă vaccinare dacă nu a fost efectuată în perioada de valabilitate mentionată la lit. d) a unei vaccinări anterioare.

 


ANEXA Nr. 5

la norma sanitară veterinară

 

CERTIFICAT SANITAR-VETERINAR

pentru păsări de companie

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

ANEXA Nr. 6

la norma sanitară veterinară

 

DECLARATIE

 

Subsemnatul, .........................................................................., CNP ........................................., posesor al Bl/CI/pasaportului seria ..........nr. ................................, proprietar/persoană fizică răspunzătoare de pasăre (păsări) în numele proprietarului, declar că:

1. pasărea/păsările însoteste/însotesc subsemnatul si nu este/sunt destinată/destinate vânzării sau transferului către alt proprietar;

2. pasărea/păsările va/vor rămâne în responsabilitatea subsemnatului pe parcursul circulatiei sale/lor necomerciale;

3. pe parcursul perioadei dintre momentul inspectiei veterinare prealabile circulatiei si momentul plecării efective pasărea/păsările este/sunt izolată/izolate pentru a se evita orice contact cu altă/alte pasăre/păsări; si

4. a)* fie pasărea/păsările a/au fost izolată/izolate în spatiul respectiv timp de cel putin 30 de zile imediat anterioare datei expedierii fără a intra în contact cu altă/alte pasăre/păsări;

b)* fie pasărea/păsările a/au fost supusă/supuse unei perioade de izolare de 10 zile înainte de circulatie;

c)* fie am luat măsuri pentru punerea în carantină a păsării/păsărilor pe parcursul unei perioade de 30 de zile de la introducere în spatiul de carantină din................................, astfel cum se indică în certificatul corespunzător.

 

(data si locul)

.................................

 

 

(semnătura)

.................................


* Se păstrează mentiunea corespunzătoare.

 

ANEXA Nr. 7

la norma sanitară veterinară

 

TARIFE

pentru adăpostirea si hrănirea animalelor de companie în spatiile special destinate din cadrul punctelor de intrare a călătorilor din România

 

Nr. crt.

Specia de animale

Tariful/exemplar/zi - lei -

1.

Câini - greutatea mai mică de 1 kg

23 lei

2.

Câini - greutatea cuprinsă între 1 kg si 10 kg

27 lei

3.

Câini - greutatea cuprinsă între 11 kg si 25 kg

29 lei

4.

Câini - greutatea cuprinsă între 26 kg si 44 kg

32 lei

5.

Câini - greutatea mai mare de 45 kg

44 lei

6.

Pisici

23 lei


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6/2011

În temeiul prevederilor:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 5 alin. (7) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.765/2011 privind constituirea si atributiile Comisiei fiscale centrale,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 6/2011, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2011.

Nr. 2.635.

 

ANEXĂ

 

DECIZIA

Comisiei fiscale centrale nr. 6/2011

 

Pentru sectorul de protectie a mediului, Uniunea Europeană finantează, prin ISPA, în baza memorandumurilor de finantare, proiecte de reabilitare si constructie a infrastructurilor de apă potabilă, canalizare si epurare în 29 de orase din România. La data finalizării, investitiile respective, finantate din fonduri ex-ISPA, fonduri aferente contributiei publice locale si alte fonduri publice, care se derulează prin operatorii de apă, sunt înregistrate în proprietatea publică a U.A.T. (unităti administrativ-teritoriale definite conform legii).

(1) În situatia în care, în vederea realizării de investitii în beneficiul U.A.T., finantate din fonduri ex-ISPA, fonduri aferente contributiei publice locale si alte fonduri publice, operatorii de apă au actionat ca un antreprenor, respectiv au primit facturi pe numele lor pentru achizitii de bunuri si/sau servicii de la contractori, emise cu TVA si pentru care s-a dedus TVA de către operatorii de apă sau emise fără TVA ca urmare a aplicării scutirii de TVA de către contractori în baza certificatelor eliberate în acest scop conform prevederilor legale în vigoare la data respectivă, se consideră că serviciile efectuate în scopul realizării investitiei sunt prestate de către operatorii de apă către U.A.T. si, în consecintă, intervine faptul generator al TVA, în conformitate cu prevederile art. 1341 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, atunci când situatia de lucrări aferentăinvestitiei în integralitatea sa este acceptată de către U.A.T, respectiv la data semnării procesului-verbal de receptie prin care investitia definită prin Memorandumul de finantare ex-ISPA este predată de către operatorii de apă către U.A.T, dar nu mai târziu de 120 de zile lucrătoare de la:

a) data transmiterii cererii finale de plată pentru proiecte ex-ISPA aprobate înainte de noiembrie 2003, cu lucrări finalizate la 30 iunie 2011 si cerere finală de plată transmisă la Comisia Europeană până la 30 iunie 2011;

b) data procesului-verbal încheiat între operatorul de apă si contractori, care dovedeste finalizarea lucrărilor până la 31 decembrie 2011, pentru proiecte ex-ISPA aprobate înainte de 2003, cu cereri finale de plată transmise la Comisia Europeană până la 30 iunie 2011, dar cu lucrări în curs de finalizare până la 31 decembrie 2011;

c) data transmiterii cererii finale de plată pentru proiectele ex-ISPA aprobate după noiembrie 2003, cu lucrări finalizate la 31 decembrie 2011 si cu cerere finală de plată transmisă la Comisia Europeană până la 30 iunie 2012.

Termenele prevăzute pentru finalizarea proiectelor ex-ISPA mentionate la alin. (1) lit. a), b) si c) sunt conforme cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.164/1994, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu prevederile Ghidului Comitetului de Coordonare al Fondurilor Europene constituit la nivelul Comisiei Europene nr. SEC(2008) 415 din 4 aprilie 2008, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Baza impozabilă a lucrărilor de investitii care se facturează de către operatorii de apă către U.A.T. cuprinde contravaloarea tuturor achizitiilor de bunuri si/sau servicii finantate din fonduri ex-ISPA, fonduri aferente contributiei publice locale si alte fonduri publice, necesare realizării investitiei, facturate cu TVA si pentru care s-a dedus TVA de către operatorii de apă sau facturate fără TVA ca urmare a aplicării scutirii de TVA de către contractori în baza certificatelor emise în acest scop, conform prevederilor legale în vigoare la data respectivă. Cota aplicabilă este cea în vigoare la data faptului generator de taxă, în conformitate cu prevederile art. 140 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Sumele achitate contractorilor, direct de către Oficiul de Plăti si Contractare PHARE din cadrul Ministerului Finantelor Publice nu sunt avansuri încasate de companiile de apă pentru serviciile efectuate în scopul realizării investitiei în beneficiul U.A.T. si, în consecintă, nu determină exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată, conform art. 1342 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.