MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 728/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 728         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 17 octombrie 2011

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.052 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (1)-(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

955. - Hotărâre privind aprobarea plătii de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru finalizarea proiectului PHARE RO 2004/016-772.03.14.09.02 “Asistentă tehnică pentru mersul de tren pentru călători”

 

1.008. - Hotărâre privind stabilirea pentru anul 2011 a cuantumului plătilor directe unice pe suprafată si a plătilor separate pentru zahăr, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

768. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 846/2007 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” pentru prestarea activitătilor pentru care i-au fost delegate competente de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHEREA ASIGURĂRILOR

 

698. - Decizie privind sanctionarea domnului Enciu Eugen, director executiv la Societatea Comercială “Elitasig Broker de Asigurare” - S.R.L., cu retragerea aprobării

 

ACTE ALE CONSILIULUI DE MEDIERE

 

2.670. -Hotărâre pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Tabloului mediatorilor autorizati


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.052

din 14 iulie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (1)-(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Interro” - S.R.L. din Târgu Mures în Dosarul nr. 8.442/320/2009 al Judecătoriei Târgu Mures. Exceptia formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 3.775D/2010.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată. În acest sens, face referire la jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 25 februarie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 8.442/320/2009, Judecătoria Târgu Mures a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Interro” - S.R.L. din Târgu Mures într-o cauză ce are ca obiect anularea somatiei si a titlului executoriu emis de Directia Generală a Finantelor Publice Mures - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Târgu Mures în cadrul unei contestatii la executare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prin obligarea agentilor economici, care pe parcursul anului 2009, nu au înregistrat activitate economică, de a achita un impozit minim în raport cu veniturile totale înregistrate la nivelul anului 2008, reprezintă o încălcare a liberei concurente prevăzute de Legea fundamentală. Totodată, textul criticat vine în contradictie si cu prevederile art. 44 alin. (2) si art. 56 alin. (2). Desi art. 4 din Codul fiscal prevede că acesta se modifică si se completează numai prin lege, promovată, de regulă, cu 6 luni înainte de data intrării în vigoare a acesteia, orice modificare sau completare intrând în vigoare cu începere din prima zi a anului următor celui în care a fost adoptată prin lege, textele criticate au intrat în vigoare la data de 1 mai 2009, nerespectând art. 4 din Codul fiscal.

Judecătoria Târgu Mures apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze prezenta exceptie.

Instanta de judecată a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009. Se observă că dispozitiile art. 32 pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 modifică pe cele ale art. 18 alin. (1)-(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Asa fiind, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 18 alin. (1)-(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003. Ulterior sesizării Curtii, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 30 septembrie 2010, a fost publicată Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Potrivit art. II din ordonantă, aceasta intră în vigoare începând cu data de 1 octombrie 2010. Potrivit art. I pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2010, art. 18 alin. (2)-(7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se abrogă.

Textele de lege criticate au următorul cuprins: “(1) Contribuabilii care desfăsoară activităti de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizează aceste venituri în baza unui contract de asociere, si în cazul cărora impozitul pe profit datorat pentru activitătile prevăzute în acest articol este mai mic decât 5% din veniturile respective sunt obligati la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri înregistrate.

(2) Contribuabilii, cu exceptia celor prevăzuti la alin. (1), la art. 13 lit. c)-e), art. 15 si 38, în cazul cărora impozitul pe profit este mai mic decât suma impozitului minim pentru transa de venituri totale corespunzătoare, prevăzute la alin. (3), sunt obligati la plata impozitului la nivelul acestei sume.

(3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (2), sumele corespunzătoare impozitului minim, stabilite în functie de veniturile totale înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, sunt următoarele:

 

Venituri totale anuale (lei)

Impozit minim anual (lei)

0-52.000

2.200

52.001-215.000

4.300

215.001-430.000

6.500

430.001-4.300.000

8.600

4.300.001-21.500.000

11.000

21.500.001-129.000.000

22.000

Peste 129.000.001

43.000

 

(4) Pentru încadrarea în transa de venituri totale prevăzută la alin. (3), se iau în calcul veniturile totale, obtinute din orice sursă, înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, din care se scad:

a) veniturile din variatia stocurilor;

b) veniturile din productia de imobilizări corporale si necorporale;

c) veniturile din exploatare, reprezentând cota-parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea investitiilor;

d) veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, conform reglementărilor legale;

e) veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorărilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementărilor legale;

f) veniturile realizate din despăgubiri de la societătile de asigurare;

g) veniturile prevăzute la art. 20 lit. d).”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale, autoarea exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 44 alin. (2) referitoare la dreptul de proprietate privată, art. 56 alin. (2) referitoare la asezarea justă a sarcinilor fiscale si art. 135 alin. (1)si alin. (2) lit. a) si b) referitoare la economie. De asemenea, sunt invocate si prevederile art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

1. Ulterior sesizării Curtii Constitutionale, dispozitiile art. 18 alin. (2)-(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost abrogate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2010, în prezent aceste dispozitii nemaifiind în vigoare.

Prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, nepublicată încă la data pronuntării prezentei decizii, Curtea a stabilit că sintagma “în vigoare”din cuprinsul dispozitiilor art. 29 alin. (1)si ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, este constitutională în măsura în care se interpretează în sensul că sunt supuse controlului de constitutionalitate si legile sau ordonantele ori dispozitiile din legi sau din ordonante ale căror efecte juridice continuă să se producă si după iesirea lor din vigoare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, desi nu mai sunt în vigoare, dispozitiile art. 18 alin. (2)-(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal îsi produc în continuare efectele juridice. Astfel, aceste prevederi constituie temeiul juridic utilizat pentru calculul impozitului datorat de autorul exceptiei. În acest caz, Curtea are competenta de a controla constitutionalitatea dispozitiilor legale ale art. 18 alin. (2)-(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, chiar dacă ele nu mai sunt în vigoare la data pronuntării prezentei decizii.

2. Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că regula generală în materia impozitelor si taxelor este cuprinsă în art. 139 alin. (1) din Constitutie, potrivit căruia “Impozitele, taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat si ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege”. De asemenea, potrivit art. 56 din Constitutie, contributia cetătenilor la cheltuielile publice constituie o îndatorire fundamentală a acestora, neputându-se retine, în consecintă, că prin stabilirea pe cale legală a unui impozit s-ar leza dreptul de proprietate al unei persoane.

Din aceste reglementări constitutionale rezultă că stabilirea impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat intră în competenta exclusivă a legiuitorului, acesta având dreptul exclusiv de a stabili cuantumul impozitelor si taxelor si de a opta pentru acordarea unor exceptări sau scutiri de la aceste obligatii în favoarea anumitor categorii de contribuabili si în anumite perioade de timp, în functie de situatiile conjuncturale, dar, evident, si în raport cu situatia economico-financiară a tării în perioadele respective.

Întrucât, astfel cum s-a arătat, stabilirea impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat, precum si a conditiilor de impozitare intră în competenta exclusivă a legiuitorului, adoptând reglementarea criticată, Guvernul, în calitatea sa de legiuitor delegat, a actionat în limitele acestei competente, prin stabilirea unei baze impozabile certe care să asigure un tratament echitabil si corect pentru toti, neputându-se retine că astfel ar fi contravenit principiului asezării juste a sarcinilor fiscale.

În ceea ce priveste critica potrivit căreia se realizează o neconcordantă între prevederile Codului fiscal si cele ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2009, fapt ce determină neconstitutionalitatea textului criticat, se constată că aceasta nu poate fi primită. Astfel, în jurisprudenta sa constantă, instanta de contencios constitutional a statuat că examinarea constitutionalitătii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestui text cu dispozitiile constitutionale pretins violate, iar nu compararea mai multor prevederi legale între ele si raportarea concluziei ce ar rezulta din această comparatie la dispozitii ori principii ale Constitutiei.

În acest sens, s-a pronuntat Curtea Constitutională si prin Decizia nr. 1.286 din 14 octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 9 decembrie 2010 si Decizia nr. 1.359 din 21 octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 9 decembrie 2010.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (1)-(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Interro” - S.R.L. din Târgu Mures în Dosarul nr. 8.442/320/2009 al Judecătoriei Târgu Mures.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 iulie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Maritiu


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plătii de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru finalizarea proiectului PHARE RO 2004/016-772.03.14.09.02 “Asistentă tehnică pentru mersul de tren pentru călători”

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE, aprobată prin Legea nr. 132/2009,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suma de 708 mii lei necesară pentru finantarea de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în calitate de autoritate publică centrală cu rol de autoritate de implementare, a componentei nefinalizate din proiectul PHARE RO 2004/016-772.03.14.09.02 “Asistentă tehnică pentru mersul de tren pentru călători”, declarată neeligibilă din fondurile nerambursabile PHARE prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) include taxa pe valoarea adăugată, precum si alte cheltuieli, conform dispozitiilor art. 1 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE, aprobată prin Legea nr. 132/2009.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 alin. (1) se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe anul 2011, prin realocări în cadrul cap. 84.01 “Transporturi”, titlul 55 “Alte transferuri”, alin. 08 “Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilă”, de la proiectul PHARE RO 2006/018-147.04.03 “Asistentă tehnică pentru îmbunătătirea sigurantei traficului pe căile ferate române” - Lot 2.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 28 septembrie 2011.

Nr. 955.

 

ANEXA

 

SUMELE NECESARE

finalizării proiectelor PHARE din sectorul de transport

 

Denumirea proiectului

Beneficiarul

Suma necesară de alocat de la bugetul de stat

(mii lei)

TVA

(mii lei)

RO 2004/016-772.03.14.09.02 “Asistentă tehnică pentru mersul de tren pentru călători”

Compania Natională de Căi Ferate “CFR”- S.A.

571

137

TOTAL

 

571

137

 

TOTAL GENERAL: 708 mii lei

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea pentru anul 2011 a cuantumului plătilor directe unice pe suprafată si a plătilor separate pentru zahăr, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare, si a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă cuantumul plătilor care se acordă pentru anul 2011 în sectorul vegetal, ca mecanisme de sustinere a producătorilor agricoli, prin aplicarea următoarelor scheme:

a) schema de plată unică pe suprafată;

b) schema de plată separată pentru zahăr.

Art. 2. - Beneficiarii plătilor efectuate în cadrul schemelor de plată sunt cei prevăzuti în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Cuantumul plătilor pentru anul 2011, care se acordă în sectorul vegetal în cadrul schemelor de plată, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Plătile se fac în lei, la cursul de schimb de 4,3575 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2011 si publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 289 din 1 octombrie 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 12 octombrie 2011.

Nr. 1.008.

 

ANEXA

LISTA

cuprinzând cuantumul plătilor pentru anul 2011, care se acordă în sectorul vegetal în cadrul schemelor de plată

 

Nr. crt.

Specificare

Cuantumul plătilor (euro/ha)

Schema de plată unică pe suprafată

(euro/ha)

Schema de plată separată pentru zahăr

(euro/ha)

0

1

2

3

Teren arabil

Cereale pentru boabe

1.

grâu comun

100,65

-

2.

grâu dur

100,65

-

3.

triticale

100,65

-

4.

secară

100,65

-

5.

orz

100,65

-

6.

orzoaica

100,65

-

7.

ovăz

100,65

-

8.

porumb

100,65

-

9.

porumb zaharat

100,65

-

10.

sorg

100,65

-

11.

orez

100,65

-

12.

mei

100,65

-

13.

hriscă

100,65

-

14.

alte cereale pentru boabe

100,65

-

Plante proteice (leguminoase pentru boabe)

15.

mazăre pentru boabe

100,65

-

16.

fasole pentru boabe

100,65

-

17.

linte

100,65

-

18.

bob

100,65

-

19.

lupin

100,65

-

20.

alte leguminoase pentru boabe (năut)

100,65

-

Plante industriale si medicinale

21.

floarea-soarelui

100,65

-

22.

rapită

100,65

-

23.

soia

100,65

-

24.

in pentru ulei

100,65

-

25.

alte oleaginoase

100,65

-

26.

in pentru fibră

100,65

-

27.

cânepă pentru fibră

100,65

-

28.

tutun

100,65

-

29.

fenicul

100,65

-

30.

levăntică

100,65

-

31.

mentă

100,65

-

32.

anason

100,65

-

33.

alte plante medicinale si aromatice

100,65

-

34.

alte plante industriale

100,65

 

35.

arahide

100,65

-

36.

mac

100,65

-

37.

ricin

100,65

-

38.

susan

100,65

-

39.

sofrănel

100,65

-

Plante tuberculifere

40.

cartofi timpurii

100,65

-

41.

cartofi semitimpurii

100,65

-

42.

cartofi târzii

100,65

-

43.

alte culturi de cartof

100,65

-

44.

cartofi pentru sământă

100,65

-

Plante rădăcinoase

45.

sfeclă de zahăr

100,65

237,00

46.

sfeclă furajeră

100,65

-

Legume proaspete, pepeni

47.

legume proaspete (altele decât tomatele destinate procesării)

100,65

-

48.

pepeni verzi si galbeni

100,65

-

49.

tomate destinate procesării

100,65

 

50.

căpsuni

100,65

-

51.

cicoare

100,65

-

52.

flori si plante ornamentale

100,65

-


0

1

2

3

53.

pajisti temporare (artificiale, însământate pe teren arabil pentru mai putin de 5 ani)

100,65

-

54.

plante de nutret

100,65

-

55.

lot semincer

100,65

-

56.

alte culturi în teren arabil

100,65

-

57.

teren necultivat

100,65

-

58.

teren sub sere si solarii - cultivat

100,65

-

59.

teren sub sere si solarii - necultivat

100,65

-

Pajiste permanentă

60.

păsuni naturale

100,65

-

61.

fânete naturale

100,65

-

62.

păsuni comunale utilizate în comun

100,65

-

63.

pajisti permanente utilizate în comun

100,65

-

Cultură permanentă

Pomi fructiferi

64.

meri

100,65

-

65.

peri

100,65

-

66.

pruni

100,65

-

67.

caisi si zarzări

100,65

-

68.

piersici

100,65

-

69.

ciresi si visini

100,65

-

70.

gutui

100,65

-

71.

duzi

100,65

-

72.

alti pomi fructiferi

100,65

-

Castani, nuci, aluni si alte specii înrudite

73.

castani

100,65

-

74.

nuci si aluni

100,65

-

75.

alte specii înrudite

100,65

-

76.

hamei

100,65

-

Arbusti fructiferi

77.

zmeur

100,65

-

78.

coacăz

100,65

-

79.

alti arbusti fructiferi

100,65

-

Pepiniere

80.

pepiniere viticole si plantatii portaltoi

100,65

-

81.

pepiniere pomicole

100,65

-

82.

pepiniere forestiere

100,65

-

83.

alte pepiniere

100,65

-

Alte culturi permanente

84.

teren în pregătire pentru livezi

100,65

-

85.

teren în pregătire pentru vii

100,65

-

86.

teren în pregătire pentru alte culturi permanente

100,65

-

87.

plante energetice nonalimentare

100,65

-

Vie

88.

vii pe rod cu struguri nobili pentru vin

100,65

-

89.

vii pe rod cu struguri de masă

100,65

-

90.

vii tinere neintrate pe rod

100,65

-

91.

vii cu soiuri hibride interspecifice pentru vin

100,65

-

92.

vii înfiintate prin programul de restructurare/reconversie

100,65

-

93.

suprafată defrisată prin programul de primă defrisare

100,65

-


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 846/2007 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” pentru prestarea activitătilor pentru care i-au fost delegate competente de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

În temeiul prevederilor art. 4 lit. y) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 846/2007 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” pentru prestarea activitătilor pentru care i-au fost delegate competente de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 666 din 28 septembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La capitolul 1 “Certificarea/autorizarea operatorilor aerieni”, la litera A “Tarife”, după pozitia 1.1.2.4 se introduce o nouă pozitie, pozitia 1.1.2.5, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea prestatiei

TARIF

 

Mod de plată/Observatii

 

 

U.M.

Valoare

 

“1.1.2.5

Modificarea listei persoanelor acceptate în posturi manageriale obligatorii

euro/persoană

200

la emiterea AOC”

 

2. La capitolul 1, la litera A, după pozitia 1.1.5 se introduce o nouă pozitie, pozitia 1.1.6, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea prestatiei

TARIF

 

Mod de plată/Observatii

 

 

U.M.

Valoare

 

 

 

euro/certificat

50

la emiterea duplicatului

(a se vedea cap. 12 «Conditii generale de aplicare a tarifelor» pct. 1)”

“1.1.6

Eliberarea unui duplicat al certificatului de operator aerian

 

3. La capitolul 1, la litera A, pozitiile 1.2,1.2.1,1.2.4,1.2.5,1.2.5.1,1.2.5.1 a), 1.2.5.1 b) si 1.2.5.1 c), 1.2.6 si 1.2.6.1 se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea prestatiei

TARIF

Mod de plată/Observatii

 

 

U.M.

Valoare

 

“1.2

Autorizarea operatorilor aerieni (AOA)

 

 

 

1.2.1

Autorizarea initială

 

 

 

………………..

 

 

 

1.2.4

Supravegherea mentinerii conditiilor de autorizare

euro/an si aeronavă

150

până la sfârsitul lunii ianuarie pentru fiecare an sau fractiune de an pentru care este valabilă autorizatia

1.2.5

Supravegherea asigurării sigurantei operării aeronavelor de către operatorul detinător de AOA

euro/ ora de zbor

 

lunar, până la sfârsitul lunii următoare celei pentru care s-a efectuat supravegherea

1.2.5.1

Pentru operatori cu:

 

 

a)

- aeronave cu masa maximă la decolare până la 2.730 kg

 

0,25 (dar nu mai putin de 40 euro/an si tip de aeronavă)

b)

- aeronave cu masa maximă la decolare între 2.731 kg si 15.000 kg

 


Nr. crt.

Denumirea prestatiei

TARIF

Mod de plată/Observatii

 

 

U.M.

Valoare

 

c)

- aeronave cu masa maximă la decolare peste 15.001 kg

 

0,35 (dar nu mai putin de 195 euro/an si tip de aeronavă)

lunar, până la sfârsitul lunii următoare celei pentru care s-a efectuat supravegherea

………………..

1.2.6

Alte tarife aplicabile operatorilor aerieni detinători de AOA

euro/ aeronavă închiriată si lună sau fractiune de lună

 

 

1.2.6.1

Aprobarea închirierii de aeronave în sistem «wet»

100

la emiterea scrisorii”

 

4. La capitolul 1, la litera A, după pozitia 1.2.6.1 se introduc două noi pozitii, pozitiile 1.2.7 si 1.2.8, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea prestatiei

TARIF

Mod de plată/Observatii

 

 

U.M.

Valoare

 

“1.2.7

Modificarea listei persoanelor acceptate în posturi manageriale

euro/ persoană

150

la eliberarea scrisorii de acceptare

1.2.8

Eliberarea unui duplicat al Autorizatiei de operator aerian

euro/ autorizatie

50

la emiterea duplicatului (a se vedea cap.12 «Conditii generale de aplicare a tarifelor» pct. 1)”

 

5. La capitolul 1, la litera A, după pozitia 1.3.3 se introduc patru noi pozitii, pozitiile 1.3.4, 1.4, 1.4.1 si 1.4.2, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea prestatiei

TARIF

Mod de plată/Observatii

 

 

U.M.

Valoare

 

“1.3.4

Eliberarea unui duplicat al AOC-B

euro/ certificat

50

la emiterea duplicatului (a se vedea cap. 12 «Conditii generale de aplicare a tarifelor» pct. 1)

1.4

Operatiuni de aviatie generală efectuate cu aeronave complexe, motorizate

 

 

la emiterea scrisorii de aprobare

1.4.1

Aprobarea initială

euro/tip de aeronavă

500

 

1.4.2

Modificarea aprobării

euro/tip de aeronavă

250”

 

 

6. La capitolul 1, la litera A, pozitiile 1.2.2,1.2.2.1,1.2.2.2,1.2.2.2a), 1.2.4a), 1.2.4b) si 1.2.5.2. se abrogă.

7. La capitolul 1, la litera B “Conditii de aplicare”, pozitia 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

“7. Tarifele pentru activitatea de supraveghere, indicate la pozitiile 1.1.3 si 1.2.4, se vor aplica tuturor aeronavelor pe care operatorul le are înscrise în documentul de certificare/autorizare. În cazul în care un operator este autorizat să desfăsoare mai multe tipuri de activităti, respectiv transport aerian public si/sau lucru aerian, tariful pentru supraveghere se stabileste prin cumularea tarifelor specifice, corespunzătoare fiecărei activităti desfăsurate.”

8. La capitolul 1, la litera B, după pozitia 16 se introduce o nouă pozitie, pozitia 17, cu următorul cuprins:

“17. Tarifele indicate la pozitia 1.4 nu se aplică organizatiilor de pregătire autorizate.”


9. La capitolul 2 “Certificarea de navigabilitate a aeronavelor”, la litera A “Tarife”, după pozitia 2.1.7 se introduc sapte noi pozitii, pozitiile 2.1.8, 2.1.8.1, 2.1.8.2, 2.1.8.3, 2.1.8.4, 2.1.8.5 si 2.1.8.6, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea prestatiei

TARIF

Mod de plată/Observatii

 

 

U.M.

Valoare

 

“2.1.8

Eliberarea certificatului de navigabilitate restrictiv EASA Form 24 pentru:

 

 

 

2.1.8.1

- baloane

euro/ aeronavă

450

 

2.1.8.2

- avioane cu masa de decolare până la 5.700 kg

euro/ aeronavă

700

 

2.1.8.3

- avioane cu masa de decolare peste 5.700 kg

euro/ aeronavă

1.400

 

2.1.8.4

- elicoptere monomotor

euro/ aeronavă

750

 

2.1.8.5

- elicoptere bimotor

euro/ aeronavă

1.100

 

2.1.8.6

- alte tipuri de aeronave

euro/ aeronavă

500”

 

 

10. La capitolul 2, la litera A, pozitiile 2.2, 2.2.1, 2.2.2 si 2.3 se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea prestatiei

TARIF

Mod de plată/Observatii

 

 

U.M.

Valoare

 

“2.2

Certificatul de evaluare a navigabilitătii (CEN)

 

 

la depunerea cererii

2.2.1

- eliberarea certificatului de evaluare a navigabilitătii EASA Form 15a, pe baza evaluării AACR, pentru:

 

 

 

2.2.1.1

- baloane

euro/ aeronavă

400

 

2.2.1.2

- avioane cu masa de decolare până la 5.700 kg

euro/ aeronavă

600

 

2.2.1.3

- avioane cu masa de decolare peste 5.700 kg

euro/ aeronavă

1.100

 

2.2.1.4

- elicoptere monomotor

euro/ aeronavă

650

 

2.2.1.5

- elicoptere bimotor

euro/ aeronavă

850

 

2.2.1.6

- alte tipuri de aeronave

euro/ aeronavă

450

 

2.2.2

- eliberarea certificatului de evaluare a navigabilitătii EASA Form 15a, pe baza recomandării unei organizatii autorizate

euro/ aeronavă

250

 

………………………..

2.3

Eliberarea autorizatiei de zbor pentru aeronave de serie, noi sau utilizate

euro/ aeronavă

75% din tariful de la pct. 2.1.

la depunerea cererii”

 

11. La capitolul 2, la litera A, după pozitia 2.11 se introduc două noi pozitii, pozitiile 2.12 si 2.13, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea prestatiei

TARIF

Mod de plată/Observatii

 

 

U.M.

Valoare

 

“2.12

Analiza unui program de întretinere pentru un tip de aeronavă

euro/ program

200

la depunerea programului

2.13

Analiza unui contract de întretinere

euro/ contract de întretinere

100

la depunerea cererii”


12. La capitolul 2, la litera B “Conditii de aplicare”, după pozitia 6 se introduc două noi pozitii, pozitiile 7 si 8, cu următorul cuprins:

“7. În cazul în care odată cu eliberarea Certificatului de navigabilitate (CN) se eliberează si Certificatul de evaluare a navigabilitătii (CEN), tarifele prevăzute pentru eliberarea CEN nu se mai percep.

8. Tarifele pentru analiza unui program de întretinere pentru o aeronavă si analiza unui contract de întretinere prevăzute la pozitia 2.12, respectiv 2.13, nu se percep în cazul organizatiilor de management al continuitătii navigabilitătii.”

13. La capitolul 6 “Autorizarea organizatiilor de întretinere tehnică a aeronavelor, motoarelor si componentelor acestora, a organizatiilor de management al continuitătii navigabilitătii si a organizatiilor de pregătire pentru întretinere”, la litera A “Tarife”, după pozitia 6.4.1.2 se introduc trei noi pozitii, pozitiile 6.5, 6.6 si 6.7, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea prestatiei

TARIF

Mod de plată/Observatii

 

 

U.M.

Valoare

 

“6.5

Modificarea listei persoanelor acceptate în posturi manageriale obligatorii conform Part 145/Part M/RACR- AZAC/Part 147 (EASAForm 4/AACR-DN-507)

euro/ persoană

150

la depunerea cererii

6.6

Modificarea datelor autorizatiei/certificatului (altele decât domeniul de autorizare)

euro/ modificare

100

la depunerea cererii

6.7

Autorizarea unui curs pe tip de aeronavă, efectuat în afara organizatiilor de pregătire autorizate

euro/curs

800

la depunerea cererii”

 

14. La capitolul 6, la litera B “Conditii de aplicare”, după pozitia 8 se introduce textul:

“CAPITOLUL 7”

15. La capitolul 7 “Certificarea personalului aeronautic”, la litera A “Tarife”, pozitiile 7.1.2, 7.1.2.1, 7.1.2.1.1 si 7.1.2.1.2 se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea prestatiei

TARIF

Observatii

 

 

U.M.

Valoare

 

“7.1.2

Revalidare licentă si calificări

 

 

 

7.1.2.1

Piloti avioane si elicoptere

 

 

 

7.1.2.1.1

Revalidare licentă piloti avioane si elicoptere

euro/ persoană

40

la fiecare 5 ani

7.1.2.1.2

Revalidare calificări detinute

 

 

 

7.1.2.1.2.1

Calificare tip, inclusiv IR

euro/ persoană

250

anual

7.1.2.1.2.2

Calificare tip/clasă suplimentar

euro/ persoană

75

anual sau la 2 ani

7.1.2.1.2.3

Calificare MEP, inclusiv IR

euro/ persoană

185

anual

7.1.2.1.2.4

Calificare tip/clasă si calificare natională

euro/ persoană

90

anual sau la 2 ani

7.1.2.1.2.5

Calificare IR SEP

euro/ persoană

45

anual

7.1.2.1.2.6

Calificare zbor noaptea

euro/ persoană

45

anual”

 

16. La capitolul 7, la litera A, după pozitia 7.11.5 se introduc trei noi pozitii, pozitiile 7.11.6, 7.11.7 si 7.11.8, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea prestatiei

TARIF

Observatii

 

 

U.M.

Valoare

 

“7.11.6

Acordarea celui de-al 4-lea tip de aeronavă pentru însotitorii de bord, conform RACR LPN 5.606(b)

euro/ persoană

40

 

7.11.7

Eliberarea unei licente, prin transfer din alt stat, conform JAR-FCL 1.065/2.065 (d)

euro/ persoană

200

 

7.11.8

Analiza documentatiei pentru creditarea cunostintelor teoretice si a experientei practice a unui detinător de licentă sau de document echivalent, emise de un alt stat, în vederea obtinerii unei licente românesti

euro/ persoană

200”

 


 

17. La capitolul 7, la litera A, după pozitia 7.15 se introduc patru noi pozitii, pozitiile 7.16, 7.17, 7.18 si 7.19, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea prestatiei

TARIF

Observatii

 

 

U.M.

Valoare

 

“7.16

Emiterea Certificatului medical clasa 1

euro/ persoană

50

la depunerea cererii

7.17

Eliberarea unui duplicat al Certificatului medical (pierdere, distrugere, furt)

euro/ persoană

50

la depunerea cererii

7.18

Analiza secundară a contestatiei la refuzul eliberării Certificatului medical

euro/ persoană

50

la depunerea cererii

7.19

Validarea Certificatelor medicale pentru personalul navigant, emise de alte state

euro/ persoană

50

la depunerea cererii”

 

18. La capitolul 7, la litera A, pozitia 7.13 se abrogă.

19. La capitolul 7, la litera B “Conditii de aplicare”, pozitia 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

“4. Pentru acordarea autorizărilor speciale asociate licentei personalului navigant, definite conform JAR-FCL 1.017 sau JAR-FCL 2.017 (de exemplu, tractare banner, acrobatie, lansare parasutisti etc), asa cum sunt precizate la pozitia 7.1.5, tariful se plăteste o singură dată, la obtinerea fiecărei autorizări speciale. În cazul în care, într-o perioadă de 12 luni, personalul navigant nu probează executarea operării la nivelul autorizărilor speciale detinute, acesta va fi examinat în vederea mentinerii autorizării, plătind integral tariful corespunzător reînnoirii, la nivelul fiecărei autorizări speciale solicitate si detinute.”

20. La capitolul 9 “Autorizarea activitătilor aeroportuare, de aerodrom si a mijloacelor de asigurare a sigurantei zborurilor”, la litera A “Tarife”, pozitiile 9.1 si 9.2 se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

 

TARIF

Mod de plată/Observatii

 

 

U.M.

Valoare

 

“9.1

Autorizarea aerodromurilor

9.1.1

Autorizarea initială a aerodromurilor sau a elementelor de infrastructură

euro/ aerodrom

T1+T2

la depunerea cererii

unde:

T1 - componentă tarif, în functie de infrastructura de aerodrom si de aeronavele care pot opera:

T2 - componentă tarif, în functie de categoria operatiunilor aeriene de pe aerodrom:

 

500 euro

cifra de cod 1, heliporturi si baze de operare

400 euro

la vedere sau neprecizie

 

2.000 euro

coduri 2A- 3B inclusiv

1.000 euro

precizie Cat. I

 

3.000 euro

coduri 3C - 4D inclusiv

2.000 euro

precizie Cat. II

 

4.000 euro

coduri 4E - 4F

2.500 euro

precizie Cat. MIA, III B

 

 

 

4.000 euro

precizie Cat. III C

9.1.2

Prelungirea autorizării aerodromurilor

euro/ aerodrom

T1+T2

la depunerea cererii

unde:

T1 - componentă tarif, în functie de infrastructura de aerodrom si de aeronavele care pot opera:

T2 - componentă tarif, în functie de categoria operatiunilor aeriene de pe aerodrom:

 

200 euro

cifra de cod 1, heliporturi si baze de operare

200 euro

la vedere sau neprecizie

 

1.000 euro

coduri 2A- 3B inclusiv

500 euro

precizie Cat. I

 

2.000 euro

coduri 3C - 4D inclusiv

1.000 euro

precizie Cat. II

 

2.500 euro

coduri 4E - 4F

1.200 euro

precizie Cat. MIA, II! B

 

 

 

3.000 euro

precizie Cat. III C

9.2

înregistrarea aerodromurilor

9.2.1

înregistrarea aerodromurilor

euro/ aerodrom

T1+T2

la depunerea cererii

unde:

T1 - componentă tarif, în functie de infrastructura de aerodrom si de aeronavele care pot opera:

T2 - componentă tarif, în functie de categoria operatiunilor aeriene de pe aerodrom:

 

500 euro

cod 1Asi heliporturi

400 euro

de zi

 

900 euro

coduri 1B-2C inclusiv

1.500 euro

de zi si de noapte

9.2.2

Prelungirea înregistrării aerodromurilor/Modificarea conditiilor de înregistrare a aerodromurilor

euro/ aerodrom

T1+T2

la depunerea cererii

unde:

T1 - componentă tarif, în functie de infrastructura de aerodrom si de aeronavele care pot opera:

T2 - componentă tarif, în functie de categoria operatiunilor aeriene de pe aerodrom:

 

200 euro

cod 1Asi heliporturi

200 euro

de zi

 

500 euro

coduri 1B-2C inclusiv

500 euro

de zi si de noapte

9.2.3

Inspectia pentru verificarea mentinerii conditiilor de înregistrare

euro/ inspectie

500

după efectuarea inspectiei

9.2.4

Analiza documentatiei de prelungire a înregistrării aerodromurilor sau de modificare a conditiilor de înregistrare a aerodromurilor

euro/ docu­mentatie aerodrom înregistrat

200

la depunerea documentatiei”

 

21. La capitolul 9, la litera A, după pozitia 9.20 se introduce o nouă pozitie, pozitia 9.21, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea prestatiei

TARIF

Mod de plată/Observatii

 

 

U.M.

Valoare

 

“9.21

Autorizarea rezervoarelor/depozitelor de combustibili de aviatie

euro/oră evaluare/ om

40

la finalizarea evaluării”

 

22. La capitolul 9, la litera B “Conditii de aplicare”, după pozitia 11 se introduc trei noi pozitii, pozitiile 12-14, cu următorul cuprins:

“12. Anularea înregistrării, precum si neacordarea sau neprelungirea valabilitătii acesteia, ca urmare a neconformitătilor constatate cu ocazia inspectiilor/auditurilor de specialitate, nu presupun rambursarea tarifelor achitate pentru serviciile prestate de AACR.

13. Inspectia pentru verificarea mentinerii conditiilor de înregistrare se efectuează după fiecare incident/accident de aviatie sau notificare de disfunctionalităti si/sau neconformităti din partea utilizatorilor aerodromului sau din partea unor institutii abilitate ale statului.

14. Prin documentatie aerodrom înregistrat se întelege totalitatea documentelor necesare în procesul de înregistrare a aerodromului.”

23. La capitolul 10 “Autorizarea si supravegherea altor agenti cu activităti pentru aviatia civilă”, la litera A “Tarife”, pozitiile 10.2.2,10.5.1 si 10.5.2 se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea prestatiei

TARIF

Mod de plată/Observatii

 

 

U.M.

Valoare

 

“10.2.2

Agenti care detin spatii de depozitare proprii sau închiriate

 

 

………………..

 

 

10.5.1

Autorizarea agentilor de handling (exceptând handlingul de combustibili)

 

 

10.5.1.1

Autorizarea initială si prelungirea autorizării

euro/oră evaluare/ om

40

avans 480 euro + regularizare postaudit

10.5.1.2

Supravegherea mentinerii conditiilor de autorizare

euro/oră evaluare/ om

40

la finalizarea auditului de supraveghere

10.5.2

Autorizarea agentilor de handling combustibili

10.5.2.1

Autorizarea initială

euro/oră evaluare/ om

40

avans 480 euro + regularizare postaudit

10.5.2.2

Modificarea autorizării

euro/oră evaluare/ om

40

avans 400 euro + regularizare postaudit

10.5.2.3

Supravegherea mentinerii conditiilor de autorizare

euro/tona de combus­tibil livrată

0,40

lunar, până la sfârsitul lunii următoare celei

pentru care s-a transmis notificarea”

 

24. La capitolul 10, la litera A, după pozitia 10.7.6 se introduc două noi pozitii, pozitiile 10.7.7 si 10.7.8, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea prestatiei

TARIF

Mod de plată/Observatii

 

 

U.M.

Valoare

 

“10.7.7

Modificarea listei persoanelor acceptate în posturi manageriale obligatorii

euro/ persoană

100

la depunerea cererii

10.7.8

Modificarea datelor relevante din autorizatie, exclusiv modificarea posturilor manageriale obligatorii si introducerea de cursuri suplimentare

euro

100

la depunerea cererii”

 

25. La capitolul 10, la litera A, pozitiile 10.2.3,10.2.3.1, 10.2.3.2 si 10.2.3.3. se abrogă.

26. La capitolul 10, la litera B “Conditii de aplicare”, după pozitia 13 se introduce o nouă pozitie, pozitia 14, cu următorul cuprins:

“14. Tarifele aplicate pentru activitatea de supraveghere a agentilor de handling combustibili includ si activitatea de prelungire a valabilitătii autorizării de functionare.”

27. După capitolul 11 se introduce un nou capitol, “Capitolul 12 - Conditii generale de aplicare a tarifelor”, cu următorul cuprins:

“CAPITOLUL 12

Conditii generale de aplicare a tarifelor

1. În cazul în care nu sunt prevăzute termene de plată specifice, conform precizărilor din coloana «mod de plată», beneficiarii serviciilor prestate de AACR sunt obligati să achite tariful specificat în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii. Eliberarea documentelor solicitate de beneficiar este conditionată de achitarea serviciilor prestate de AACR.

2. Pentru întârziere la plata facturilor, fată de termenele scadente, AACR va aplica beneficiarilor serviciilor prestate penalizări în cuantum de 0,15% la suma restantă, calculate pentru fiecare zi de întârziere.

3. Exceptie de la prevederile de la pct. 1 si 2 fac serviciile prestate de AACR în baza contractelor în vigoare, încheiate cu beneficiarii.

4. Contravaloarea în lei a tarifelor aplicate va fi achitată de beneficiarii serviciilor prestate de AACR, la valoarea cursului de schimb valutar stabilit de Banca Natională a României, valabil în ziua emiterii facturii.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 3 octombrie 2011.

Nr. 768.


 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIA

privind sanctionarea domnului Enciu Eugen, director executiv la Societatea Comercială “Elitasig Broker de Asigurare” - S.R.L., cu retragerea aprobării

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul sedintei din data de 14 septembrie 2011, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea Comercială “Elitasig Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, Intrarea Bitolia nr. 31, demisol, sectorul 1, J40/22751/05.12.2007, CUI 22863452/05.12.2007, RBK-465/17.03.2008,

a constatat următoarele:

1. Societatea Comercială “Elitasig Broker de Asigurare” - S.R.L. nu are personal angajat, conducătorul executiv nu are contract de muncă, iar administratorul nu are contract de administrare/mandat. Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 lit. I) si art. 16 din Normele privind autorizarea brokerilorde asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010. Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

2. Au fost transmise cu întârziere raportările în format letric aferente trimestrelor I, II si III 2010, raportările anuale si situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2010, raportările aferente trimestrului I 2011, raportările privind taxa de functionare aferente trimestrelor III si IV 2009, trimestrelor I si II 2010, trimestrului I 2011 si nu a transmis raportările trimestrului II 2011 si semestrului I 2011, precum si raportarea privind taxa de functionare aferentă trimestrului II 2011. Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3 pct. II si III din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare, si cu prevederile Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 13/2011 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2011 a societătilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare si/sau reasigurare. Faptele constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. a), f), m2) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

3. Nu au fost transmise procedurile interne privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism, conform prevederilor Normelor privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008, cu modificările si completările ulterioare, astfel fiind încălcate prevederile art. 5 alin. (10) din aceleasi norme. Fapta constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

4. Nu a fost desemnată o persoană din cadrul societătii cu responsabilităti de supraveghere si punere în aplicare a sanctiunilor internationale. Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 9 alin. (1) si (2) din Normele privind procedura de supraveghere, în domeniul asigurărilor, a aplicării sanctiunilor internationale, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 13/2009. Fapta constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării dreptului asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 14 septembrie 2011, sanctionarea cu retragerea aprobării acordate a domnului Enciu Eugen, director executiv la Societatea Comercială “Elitasig Broker de Asigurare” - S.R.L., în conformitate cu prevederile art. 5 lit. d) si art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare,

drept care decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 5 lit. d) si ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se sanctionează cu retragerea aprobării acordate domnul Enciu Eugen, director executiv la Societatea Comercială “Elitasig Broker de Asigurare” - S.R.L., cu domiciliul în municipiul Galati, Bd. Siderurgistilor nr. 24, bl. SD6C, sc. 4, ap. 76, identificat cu cartea de identitate seria GL nr. 486278.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii domnul Enciu Eugen poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Constantin Buzoianu

 

Bucuresti, 7 octombrie 2011.

Nr. 698.


 

ACTE ALE CONSILIULUI DE MEDIERE

 

CONSILIUL DE MEDIERE

HOTĂRÂRE

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Tabloului mediatorilor autorizati

 

În temeiul art. 12, art. 19 alin. (4) si al art. 20 lit. f) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 15 alin. (7) din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Tabloului mediatorilor autorizati, întocmit de Consiliul de mediere, actualizat până la data de 1 5 septembrie 2011, care cuprinde două sectiuni, astfel:

a) sectiunea I cuprinde mediatorii autorizati care îndeplinesc conditiile prevăzute de art. 23 si 24 din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificările si completările ulterioare, potrivit anexei nr. 1*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

b) sectiunea II cuprinde mediatorii autorizati care îndeplinesc conditiile prevăzute de art. 23 din Legea nr. 192/2006, cu modificările si completările ulterioare, si care se înscriu în tablou în temeiul dispozitiilor art. II din Hotărârea Consiliului de mediere nr. 2.450/2011 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere si sunt prevăzuti în anexa nr. 2*) care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Mediatorii nominalizati în anexa nr. 2 au obligatia ca în termen de 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, să se înscrie într-o asociatie profesională a mediatorilor, conform art. 24 din Legea nr. 192/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Tabloul din anexele la prezenta hotărâre vor fi puse de Secretariatul tehnic la dispozitia oricărei persoane care solicită în scris acest lucru Consiliului de mediere si va fi transmis către institutiile prevăzute la art. 12 alin. (3) din Legea nr. 192/2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Consiliului de mediere,

Anca Elisabeta Ciucă

 

Bucuresti, 16 septembrie 2011.

Nr. 2.670.


*) Anexele nr. 1 si 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.