MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 735/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 735         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 19 octombrie 2011

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

87. - Ordonantă de urgentă pentru efectuarea investigatiilor tehnice privind siguranta în cazul accidentelor din sectorul de transport maritim

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

553. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice pentru interpretarea art. 243 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

 

5.484. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru aprobarea Metodologiei privind recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informai de către cadrele didactice care ocupă functii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învătători/ învătătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării functiei didactice de profesor pentru învătământul prescolar, profesor pentru învătământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor

 

5.554. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a casei corpului didactic

 


 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru efectuarea investigatiilor tehnice privind siguranta în cazul accidentelor din sectorul de transport maritim

 

Având în vedere faptul că Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene au decis că ar trebui să se mentină un nivel general ridicat de sigurantă în transportul maritim din Europa si că ar trebui să se depună toate eforturile pentru a reduce numărul de accidente si incidente maritime, precum si faptul că, în ciuda celor mai sustinute eforturi ale Organizatiei Maritime Internationale, continuă să se producă accidente si incidente maritime, soldate cu pierderi de vieti omenesti, pierderi de nave si poluare a mediului marin,

luând în considerare faptul că siguranta navigatorilor si a pasagerilor, precum si protectia mediului marin pot fi îmbunătătite prin efectuarea unor investigatii tehnice, care să identifice circumstantele si cauzele accidentelor si incidentelor maritime,

tinând seama de faptul că efectuarea promptă a unor investigatii tehnice în caz de accidente maritime îmbunătăteste siguranta navigatiei, întrucât contribuie la prevenirea repetării unor astfel de accidente care duc la pierderi de vieti omenesti si de nave, precum si la poluarea mediului marin, care sunt elemente ce vizează interesul public si constituie situatii de urgentă si extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

întrucât neadoptarea transpunerii Directivei 2009/18/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 de instituire a principiilor fundamentale care reglementează investigarea accidentelor din sectorul de transport maritim si de modificare a Directivei 1999/35/CE a Consiliului si a Directivei 2002/59/CE a Parlamentului European si a Consiliului până la data de 17 iunie 2011 prin ordonantă de urgentă ar conduce la sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene cu o actiune în constatarea încălcării obligatiilor prevăzute de art. 258 si 260 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si la aplicarea de sanctiuni financiare substantiale, cu consecinte grave asupra bugetului de stat,

având în vedere că acestea constituie o situatie extraordinară, de urgentă,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă stabileste cadrul juridic pentru efectuarea investigatiilor tehnice privind siguranta în cazul accidentelor sau incidentelor din sectorul de transport maritim si are ca scop îmbunătătirea sigurantei maritime, prevenirea poluării cauzate de nave si reducerea riscului producerii unor accidente maritime pe viitor, prin următoarele măsuri:

a) efectuarea promptă a unor investigatii tehnice si examinarea corespunzătoare a accidentelor si incidentelor maritime în scopul determinării cauzelor acestora;

b) comunicarea precisă si în timp util a rezultatelor investigatiilor tehnice privind siguranta, precum si a unor propuneri de remediere a situatiei către părtile interesate.

(2) Investigatiile privind siguranta, reglementate prin prezenta ordonantă de urgentă, nu au ca obiect stabilirea răspunderii sau a culpei.

(3) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (2), raportul investigatiei privind siguranta va prezenta concluziile referitoare la cauzele accidentului sau incidentului, chiar dacă din acestea s-ar putea stabili răspunderea ori vinovătia.

Art. 2. - (1) Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică în cazul accidentelor si incidentelor maritime care:

a) implică o navă înmatriculată sub pavilion român;

b) se produc în apele teritoriale si apele interioare ale României, asa cum sunt definite în Conventia Natiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, ratificată prin Legea nr. 110/1996, denumită în continuare UNCLOS;

c) implică interese majore ale statului român.

(2) Prezenta ordonantă de urgentă nu se aplică în cazul accidentelor sau incidentelor maritime care implică numai:

a) nave de război si militare sau alte nave care apartin ori sunt în exploatarea unui stat membru al Uniunii Europene si sunt folosite exclusiv în scopuri guvernamentale necomerciale;

b) nave care nu sunt propulsate prin mijloace mecanice, nave din lemn construite cu metode rudimentare, iahturi sau ambarcatiuni de agrement neimplicate în activitătii comerciale, cu exceptia cazurilor în care acestea au ori vor avea un echipaj si transportă sau vor transporta mai mult de 12 pasageri în scopuri comerciale;

c) nave de navigatie interioară care operează pe căi navigabile interioare;

d) nave de pescuit cu o lungime mai mică de 15 metri;

e) platforme fixe de foraj marin.

Art. 3. - Pentru aplicarea prezentei ordonante de urgentă, termenii si expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) Codul pentru investigarea accidentelor si incidentelor maritime - “Codul de investigatie a accidentelor”, asa cum este definit în Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 84/2010 privind publicarea acceptării Codului de standarde internationale si practici recomandate pentru investigatia privind siguranta în cazul accidentelor sau incidentelor maritime (Codul de investigatie a accidentelor), adoptat de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.255(84) a Comitetului Securitătii Maritime din 16 mai 2008, denumit în continuare Cod;

b) stat care conduce investigatia - statul care preia responsabilitatea pentru conducerea si efectuarea investigatiei tehnice privind siguranta, asa cum s-a stabilit de comun acord cu statul/statele interesat/interesate în mod deosebit;

c) accident grav - un accident al unei nave, diferit de un accident maritim foarte grav, care implică foc, explozie, coliziune, esuare, contact, pagube produse de vremea rea, pagube produse de gheturi, fisuri ale corpului navei sau presupuse defectiuni ale corpului navei, care au generat imobilizarea motorului principal, avarii extinse ale suprastructurii navei, avarii grave ale structurii navei, cum ar fi penetrarea corpului navei sub linia de plutire, care au dus la punerea navei în imposibilitate de continuare a voiajului, poluare, indiferent de cantitate, o avarie care necesită remorcarea navei sau interventia de la uscat;


d) linii directoare ale OMI privind tratamentul echitabil al navigatorilor în caz de accident maritim - liniile directoare astfel cum sunt anexate la Rezolutia LEG. 3(91) a Comitetului juridic al Organizatiei Maritime Internationale din 27 aprilie 2006 si aprobate de organul de conducere al Organizatiei Internationale a Muncii, în cadrul celei de-a 296-a reuniuni a sa din 12-16 iunie 2006;

e) recomandare privind siguranta - orice propunere, inclusiv în scopul înregistrării si controlului, efectuată de structura de investigatie a statului, care desfăsoară sau conduce investigatiile tehnice privind siguranta pe baza informatiilor rezultate din investigatia în cauză, ori de către Comisia Europeană actionând pe baza unei analize abstracte a datelor si a rezultatelor investigatiilor tehnice privind siguranta desfăsurate;

f) structura de investigatie privind siguranta - organismul tehnic permanent, specializat, din structura Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, aflat în subordinea directă a ministrului transporturilor si infrastructurii, care este desemnat să efectueze investigatia tehnică privind siguranta în caz de accidente si incidente maritime, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, denumit în continuare SIPS;

g) investigatori privind siguranta - acele persoane din cadrul SIPS sau persoanele numite în comisia de investigatie prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, denumite în continuare investigatori;

h) accident foarte grav- un accident maritim asa cum este definit în Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 84/2010.

 

CAPITOLUL II

Desfăsurarea investigatiei tehnice privind siguranta

 

Art. 4. - (1) Investigatiile tehnice privind siguranta se efectuează cu operativitate, cât mai rapid si eficient cu putintă si, după caz, în colaborare cu autoritătile competente în domeniul transportului naval, pentru desfăsurarea normală a investigatiei.

(2) SIPS poate colabora pe parcursul investigatiei tehnice privind siguranta cu autoritătile competente să desfăsoare anchetele judiciare, pentru asigurarea accesului la probele investigatiei, această colaborare efectuându-se astfel încât să nu împiedice sau să nu îngreuneze activitatea organelor judiciare.

(3) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (2), investigatiile tehnice privind siguranta, în cazul accidentelor sau incidentelor din sectorul de transport maritim, se desfăsoară independent de anchetele efectuate de autoritătile judiciare, companiile de asigurare, autorităti de reglementare, precum si de investigatiile efectuate de orice altă parte, care au ca scop stabilirea răspunderii sau a vinovătiei.

(4) Investigatiile tehnice privind siguranta nu pot fi împiedicate, suspendate sau întârziate în mod nejustificat de anchetele ori investigatiile mentionate la alin. (3).

(5) în cadrul investigatiilor tehnice privind siguranta desfăsurate de către statele membre ale Uniunii Europene, SIPS poate coopera si acorda asistentă reciprocă, potrivit prevederilor art. 10, referitor la cadrul de cooperare permanentă, sau poate delega către un alt stat membru al Uniunii Europene sarcina de a desfăsura astfel de investigatii tehnice privind siguranta, potrivit prevederilor art. 7.

Art. 5. - (1) Initierea unei investigatii tehnice privind siguranta si constituirea comisiei de investigatie, în cazul unui accident sau incident maritim, se fac prin ordin al ministrului transportului si infrastructurii, la propunerea SIPS.

(2) Potrivit prevederilor art. 8, SIPS va asigura efectuarea unei investigatii tehnice privind siguranta în cazul accidentelor maritime foarte grave care:

a) implică o navă înmatriculată sub pavilion român, indiferent de locul accidentului;

b) se produc în marea teritorială sau pe căile navigabile interioare ale României, asa cum sunt definite de UNCLOS, indiferent de pavilionul navei ori al navelor implicate în accident;

c) implică un interes deosebit al statului român indiferent de locul accidentului si de pavilionul navei sau al navelor implicate.

(3) în cazul unor accidente maritime grave, SIPS realizează o evaluare preliminară a circumstantelor si, după caz, decide si propune ministrului transporturilor si infrastructurii efectuarea unei investigatii tehnice privind siguranta. În cazul în care, în urma evaluării circumstantelor accidentului, nu consideră necesară efectuarea unei investigatii tehnice privind siguranta, SIPS va înregistra motivele si va informa Comisia Europeană potrivit prevederilor art. 18 alin. (2).

(4) SIPS poate propune ministrului transporturilor si infrastructurii efectuarea unei investigatii tehnice privind siguranta în orice alte cazuri de accidente sau incidente maritime.

(5) în luarea deciziei de începere a unei investigatii tehnice privind siguranta, potrivit prevederilor alin. (3) si (4), SIPS va lua în considerare gravitatea accidentului ori a incidentului maritim, tipul navei si/sau al mărfii în cauză si rolul pe care rezultatele investigatiei tehnice privind siguranta îl pot avea în prevenirea unor accidente si incidente pe viitor.

(6) în situatia în care României îi revine rolul de stat care conduce investigatia tehnică privind siguranta, SIPS, în cooperare cu structurile echivalente ale celorlalte state interesate în mod deosebit, va decide domeniul de aplicare si modalitătile practice de desfăsurare a investigatiei tehnice privind siguranta, în modul cel mai potrivit pentru îndeplinirea obiectivului prezentei ordonante de urgentă si în vederea prevenirii unor accidente si incidente maritime pe viitor.

(7) SIPS initiază investigatia tehnică privind siguranta cât mai curând posibil după producerea accidentului sau incidentului maritim, dar nu mai târziu de două luni de la data producerii acestuia.

Art. 6. - (1) Notificarea accidentelor maritime grave si foarte grave se face telefonic către SIPS, de către:

a) comandantii navelor implicate în accident sau, în imposibilitatea de exercitiu al acestora, de către înlocuitorii lor ierarhici, prompt, după producerea accidentului;

b) căpitanul sef al căpităniei portului românesc în a cărui zonă de jurisdictie s-a produs accidentul, prompt, după primirea informatiei despre producerea accidentului.

(2) Notificarea telefonică prevăzută la alin. (1) va contine informatiile prevăzute în anexa nr. 1.

(3) în maximum 24 de ore, după notificarea telefonică prevăzută la alin. (1), căpitanul sef al căpităniei portului românesc în a cărui zonă de jurisdictie s-a produs accidentul va transmite către SIPS un mesaj fax sau e-mail care va contine informatiile prevăzute în anexa nr. 2.

(4) Pentru accidentele maritime, altele decât cele grave sau foarte grave, ori pentru incidentele maritime, căpitanul sef al căpităniei portului românesc în a cărui zonă de jurisdictie s-a produs accidentul va transmite informatiile prevăzute în anexa nr. 2 prin mesaj fax sau e-mail către SIPS, în maximum 24 de ore de la data producerii accidentului ori incidentului.

(5) Detaliile de contact pentru efectuarea notificării accidentelor sau incidentelor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

(6) SIPS poate solicita detalii suplimentare asupra oricărui accident sau incident maritim pentru care a fost notificat, în conditiile art. 6.

Art. 7. - (1) în investigarea oricărui accident sau incident maritim, SIPS colaborează cu structurile de investigatie ale altor state membre ale Uniunii Europene, pe principiul efectuării unei singure investigatii tehnice privind siguranta si al acceptării participării la investigatie a oricărui alt stat membru al Uniunii Europene interesat în mod deosebit.


(2) SIPS cooperează cu structurile de investigatie ale unuia sau mai multor state membre ale Uniunii Europene interesate în mod deosebit, pentru a decide rapid si de comun acord care este statul membru care să conducă investigatia. În cadrul acestei cooperări, SIPS depune toate eforturile pentru a ajunge la un acord comun asupra procedurilor de investigare.

(3) în cadrul acordului încheiat potrivit prevederilor alin. (2), un alt stat interesat în mod deosebit are acelasi drept de acces la martori si probe cu statul care conduce investigatia si, de asemenea, are dreptul ca punctul său de vedere să fie luat în considerare de statul care conduce investigatia tehnică privind siguranta.

(4) SIPS efectuează o investigatie tehnică privind siguranta în paralel cu structura de investigatie a unui alt stat membru al Uniunii Europene asupra aceluiasi accident sau incident maritim, doar în situatii de exceptie, caz în care notifică Comisiei Europene despre motivele acestei actiuni.

(5) în cazul investigatiilor mentionate la alin. (4), SIPS cooperează cu structura de investigatie a altui stat, în special prin schimbul de informatii pertinente culese pe parcursul investigatiilor, pentru a ajunge la concluzii comune, în măsura în care acest lucru este posibil.

(6) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), SIPS este responsabil pentru desfăsurarea investigatiei tehnice privind siguranta si a coordonării cu structurile de investigatie ale altor state membre interesate în mod deosebit, până în momentul stabilirii de comun acord a statului care să conducă investigatia.

(7) Fără a aduce atingere obligatiilor asumate în temeiul prezentei ordonante de urgentă si ale dreptului international, SIPS poate, după caz, să delege structurii de investigatie a unui alt stat membru al Uniunii Europene, în baza unui acord reciproc, sarcina de a conduce o investigatie tehnică privind siguranta sau de a îndeplini misiuni precise în cadrul unei astfel de investigatii.

(8) SIPS initiază si răspunde de investigatia tehnică privind siguranta, precum si de coordonarea cu structurile de investigatie ale altor state membre ale Uniunii Europene interesate în mod deosebit, până în momentul în care, potrivit prevederilor alin. (2), se stabileste de comun acord statul care să conducă investigatia, în cazul în care:

a) o navă tip feribot Ro-Ro sau o navă de pasageri de mare viteză este implicată într-un accident ori incident maritim produs în apele teritoriale sau interioare ale României, asa cum sunt definite de UNCLOS;

b) o navă tip feribot Ro-Ro sau o navă de pasageri de mare viteză este implicată într-un accident ori incident maritim produs în afara apelor teritoriale ale statelor membre ale Uniunii Europene, iar înainte de producerea accidentului sau incidentului, ultima escală a navei a fost într-un port românesc.

 

CAPITOLUL III

Structura de investigatie privind siguranta

 

Art. 8. - (1) Au calitatea de investigatori persoanele din cadrul SIPS si persoanele numite în comisia de investigatie prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, la propunerea SIPS.

(2) Comisia de investigatie si membrii numiti în comisia de investigatie îsi desfăsoară activitatea sub conducerea si coordonarea SIPS.

(3) Propunerea persoanelor care vor fi numite membri în comisia de investigatie are în vedere competenta în chestiunile legate de accidente si incidente maritime, calificarea si experienta practică în domeniul transportului maritim, al navelor si al navigatiei.

(4) SIPS poate culege si analiza date tehnice care privesc siguranta în transportul maritim, în scopul prevenirii accidentelor, în măsura în care aceste activităti nu afectează capacitatea de a efectua investigatiile tehnice privind siguranta si nu determină

asumarea de responsabilităti în probleme de reglementare, administrative sau de standardizare.

(5) Persoanele din cadrul SIPS au dreptul la legitimatia de investigator, iar membrii comisiei de investigatie au dreptul la legitimatia provizorie de investigator.

(6) Forma, modelul si continutul legitimatiei de investigator, ale legitimatiei provizorii de investigator si ale insignei de investigator se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

(7) Legitimatia provizorie de investigator are o durată a valabilitătii limitată, durată care se va stabili prin ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii prevăzut la alin. (6).

(8) Exercitarea atributiilor, drepturilor si competentelor investigatorilor se face în baza prevederilor prezentei ordonante de urgentă, a actelor normative emise în aplicarea acesteia si a legitimatiei de investigator sau a legitimatiei provizorii de investigator.

(9) Ministrul transporturilor si infrastructurii, la propunerea SIPS, poate aproba ca investigatorilor unei alte structuri de investigatie, căreia i-a fost delegată sarcina de investigare tehnică privind siguranta potrivit prevederilor art. 7 alin. (8), să li se pună la dispozitie toate informatiile pertinente pentru desfăsurarea investigatiei tehnice privind siguranta si să li se asigure accesul la probe.

(10) în desfăsurarea investigatiilor tehnice privind siguranta, actionând independent sau, după caz, în colaborare cu autoritătile competente să efectueze anchetele judiciare, investigatorii posesori ai legitimatiilor prevăzute la alin. (5) au acces la toate informatiile pertinente pentru desfăsurarea investigatiei si, prin urmare, sunt autorizati:

a) să aibă acces liber la orice zonă relevantă sau la locul accidentului, precum si la orice navă, epavă ori structură, inclusiv la încărcătură, echipament sau resturi;

b) să asigure alcătuirea imediată a unei liste de probe, precum si căutarea si înlăturarea controlată a epavei, a resturilor sau a altor componente ori substante, în vederea examinării sau analizării acestora;

c) să solicite examinarea sau analizarea elementelor prevăzute la lit. b) si să aibă acces liber la rezultatele examinării ori analizării respective;

d) să aibă acces liber la toate informatiile utile si datele înregistrate, inclusiv la datele înregistratorului parametrilor de navigatie, denumit în continuare VDRIS-VDR, legate de navă, voiaj, încărcătură, echipaj sau orice altă persoană, obiect, conditie ori circumstantă, precum si să copieze si să utilizeze informatiile si datele respective;

e) să aibă acces liber la rezultatele examinării corpurilor victimelor sau ale testelor realizate asupra probelor prelevate de la acestea;

f) să solicite si să aibă acces liber la rezultatele examinărilor asupra persoanelor implicate în manevrarea navei sau asupra oricărei alte persoane implicate ori ale testelor efectuate asupra probelor care provin de la persoanele respective;

g) să examineze martorii în absenta oricărei persoane ale cărei interese s-ar putea considera că împiedică investigatia tehnică privind siguranta;

h) să ia declaratii de la părtile implicate si de la martorii la evenimentul în cauză;

i) să obtină registrele de control si orice altă informatie relevantă detinută de statul de pavilion, armatori, societăti de clasificare sau orice altă parte implicată, ori de câte ori părtile respective ori reprezentantii lor sunt stabilite/stabiliti într-un stat membru al Uniunii Europene;

j) să solicite si să li se acorde asistentă în cadrul investigatiei tehnice privind siguranta de către autoritătile si institutiile publice, companiile nationale, regiile autonome sau operatorii economici care desfăsoară activitate în domeniul transportului maritim, aflati în subordinea, coordonarea ori sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, si de către autoritătile de supraveghere si pază a coastei, operatorii serviciului de trafic maritim, autoritătile responsabile cu operatiunile de căutare si salvare, pilotii si personalul altor servicii portuare sau maritime;

k) să efectueze măsurători, fotografii sau înregistrări pe care le consideră necesare investigatiei tehnice privind siguranta;

l) să solicite prezentarea, inspectarea si efectuarea de copii ale oricăror probe materiale sau documentare mentionate la art. 13;

m) în contextul lit. I), pentru copiile efectuate sau probele prelevate, să solicite persoanelor competente autentificarea copiei conform cu originalul ori autenticitatea probei prelevate.

(11) Pe perioada în care o investigatie tehnică privind siguranta se desfăsoară la bordul unei nave, comandantul acelei navei, în calitate de reprezentant legal al proprietarului sau al operatorului navei, are obligatia si responsabilitatea de a asigura accesul investigatorilor la probele investigatiei potrivit prevederilor alin. (10).

(12) SIPS este autorizat să actioneze pentru culegerea si analizarea probelor unui accident sau incident imediat după ce a primit notificarea despre producerea acestuia.

(13) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii alocă resurse materiale si financiare suficiente, pentru ca SIPS să îsi îndeplinească functiile în mod independent, si mentine un număr corespunzător de angajati, în particular investigatori calificati, cu atributii în investigarea accidentelor din sectorul de transport maritim, astfel încât acestia să îsi poată duce la îndeplinire sarcinile si să fie în permanentă disponibili pentru efectuarea investigatiilor tehnice privind siguranta.

(14) În cazul catastrofelor navale, Guvernul României alocă SIPS sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, pentru investigatia tehnică privind siguranta evenimentului.

(15) SIPS poate îmbina sarcinile pe care i le atribuie prezenta ordonantă de urgentă cu activitatea de investigare legată de alte evenimente decât accidentele maritime, cu conditia ca astfel de investigatii să nu îi pună în pericol independenta.

Art. 9. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare, următoarele informatii au caracter confidential si nu se folosesc decât în scopurile investigatiei tehnice privind siguranta, exceptând cazurile în care autoritătile competente hotărăsc că există un interes public prioritar în favoarea divulgării acestora:

a) orice declaratii ale martorilor, alte declaratii, procese-verbale, precum si probe sau documente probatorii, înregistrate ori primite de către SIPS în cursul investigatiilor tehnice privind siguranta;

b) informatii care dezvăluie identitatea persoanelor care au furnizat probe în contextul investigatiei tehnice privind siguranta;

c) informatii privind persoanele implicate în accidentul sau incidentul maritim, care sunt deosebit de sensibile, ori informatii de natură privată, inclusiv informatiile privind sănătatea acestora.

(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), analizele tehnice independente asupra unei investigatii în curs, considerate de către SIPS, pot fi făcute publice.

 

CAPITOLUL IV

Colaborarea SIPS cu structurile de investigatie ale altor state

 

Art. 10. - (1) SIPS colaborează cu structurile de investigatie ale statelor membre ale Uniunii Europene si Comisia Europeană, în Cadrul de cooperare permanentă, în măsura necesară realizării obiectivului prezentei ordonante de urgentă.

(2) SIPS colaborează cu structurile de investigatie ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene, pentru a stabili de comun acord cele mai bune modalităti de cooperare care să permită:

a) folosirea în comun a aparaturii, a spatiilor si a echipamentului necesar investigatiilor de natură tehnică asupra epavei si a echipamentului navei si asupra altor obiecte utile investigatiei tehnice privind siguranta, inclusiv extragerea si analiza informatiilor din VDR/S-VDR si din alte dispozitive electronice;

b) asistenta tehnică reciprocă sau expertiza necesară îndeplinirii unor anumite sarcini;

c) obtinerea si utilizarea în comun a informatiilor relevante pentru analiza datelor privind accidentele si pentru a face recomandările adecvate privind siguranta la nivel comunitar;

d) elaborarea de principii comune pentru monitorizarea respectării recomandărilor privind siguranta si pentru adaptarea metodelor de investigare la progresul tehnic si stiintific;

e) gestionarea în mod adecvat a alertelor de urgentă potrivit prevederilor art. 17;

f) instituirea normelor de confidentialitate pentru utilizarea în comun, cu respectarea reglementărilor nationale, a declaratiilor martorilor si pentru prelucrarea datelor si a altor informatii prevăzute la art. 9, inclusiv în relatie cu statele terte;

g) organizarea, în cazul în care este necesar, a activitătilor individuale de formare a investigatorilor;

h) promovarea cooperării cu structurile de investigatie ale statelor terte si cu organizatiile internationale de investigare a accidentelor maritime în domeniile reglementate de prezenta ordonantă de urgentă;

i) punerea la dispozitia structurilor de investigatie care desfăsoară investigatiile tehnice privind siguranta a oricăror informatii pertinente.

Art. 11. - (1) Activitătile desfăsurate de SIPS în cadrul unei investigatii tehnice privind siguranta, care implică două sau mai multe state membre ale Uniunii Europene, se efectuează cu titlu gratuit.

(2) în conditiile în care SIPS nu este implicată în investigatia tehnică privind siguranta împreună cu structura de investigatie a unui alt stat membru si se solicită asistenta, către sau de către acel stat, modul în care sunt suportate cheltuielile ocazionate se stabilesc de comun acord.

Art. 12. - (1) în investigatiile tehnice privind siguranta, SIPS cooperează cu structurile de investigatie ale statelor terte interesate în mod deosebit si autorizează participarea de comun acord a acestora în orice stadiu al investigatiilor pe care le conduce.

(2) Pe parcursul cooperării cu structurile de investigatie ale statelor terte interesate în mod deosebit, care efectuează o investigatie tehnică privind siguranta, SIPS nu va aduce modificări modului de desfăsurare a investigatiilor tehnice privind siguranta si cerintelor de raportare stabilite prin prezenta ordonantă de urgentă.

(3) SIPS poate decide neefectuarea unei investigatii paralele în cazul unei investigatii tehnice privind siguranta, desfăsurate de un stat tert interesat în mod deosebit, cu conditia ca investigatia respectivă să fie efectuată potrivit Codului.

 

CAPITOLUL V

Protejarea probelor si documentelor probatorii

 

Art. 13. - (1) în urma producerii unui accident sau incident maritim potrivit prevederilor art. 2, comandantii navelor implicate sau, în imposibilitatea de exercitiu a acestora, înlocuitorii lor ierarhici au obligatia si responsabilitatea să se asigure că sunt păstrate în sigurantă si că nu se face niciun fel de modificare, adăugire, înregistrare, supraînregistrare sau înscrisuri privind perioada anterioară ori ulterioară accidentului, precum si perioada concomitentă cu acesta, în următoarele probe si documente probatorii:

a) hărti maritime;

b) jurnale de bord;


c) înregistrările scrise, electronice si magnetice sau realizate în orice alt mod si în mod prioritar informatiile de la VDR/S-VDR;

d) alte documente sau înregistrări care se consideră că ar putea avea legătură cu accidentul.

(2) în aplicarea prevederilor alin. (1) se iau măsuri astfel încât:

a) să fie prevenită supraînregistrarea datelor provenind din VDR/S-VDR, prin oprirea înregistrării după momentul producerii accidentului sau incidentului maritim;

b) să se prevină interferenta cu orice alt echipament care ar putea fi, în mod rezonabil, considerat util investigatiei tehnice privind siguranta.

(3) Prevederile alin. (1)-(2) sunt obligatorii până când:

a) nava sau navele implicate în accidentul ori incidentul maritim primeste/primesc notificare de la SIPS că nu se initiază o investigatie sau că investigatia tehnică privind siguranta s-a încheiat;

b) se scurge un interval de timp de 60 zile de la data notificării accidentului sau incidentului potrivit prevederilor art. 6, în acest interval neprimindu-se nicio informare privind initierea unei investigatii tehnice privind siguranta;

c) se primeste o notificare scrisă de la SIPS în care se mentionează că probele materiale specificate nu mai sunt necesare.

Art. 14. - Ulterior producerii unui accident maritim foarte grav, toate actiunile de remediere a situatiei generate de accident si toate actiunile sau deciziile în legătură cu nava ori navele implicate se iau cu informarea prealabilă a SIPS.

 

CAPITOLUL VI

Raportul de investigatie si raportarea către Comisia Europeană

 

Art. 15. - (1) Investigatiile tehnice privind siguranta desfăsurate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă se finalizează în termen de 12 luni de la data accidentului, cu elaborarea unui raport final, în conformitate cu sectiunile relevante prevăzute în anexa nr. 3.

(2) în cazul unei investigatii tehnice privind siguranta care nu priveste un accident maritim foarte grav sau, după caz, un accident maritim grav, ale cărei rezultate nu ar putea contribui la prevenirea accidentelor si incidentelor pe viitor, SIPS poate decide elaborarea unui raport simplificat.

(3) După ce este aprobat de către ministrul transporturilor si infrastructurii, raportul mentionat la alin. (1) si (2), inclusiv concluziile lui si orice eventuale recomandări, fără a contine nume si date personale care ar putea duce la identificarea persoanelor implicate în accidentul maritim sau în investigatia tehnică privind siguranta, va fi pus la dispozitia publicului si în special sectorului de transport maritim, prin publicare pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în termen de 12 luni de la data accidentului.

(4) în cazul în care raportul final nu poate fi elaborat în termen de 12 luni de la data producerii accidentului, SIPS elaborează un raport intermediar.

(5) SIPS va trimite Comisiei Europene o copie a raportului final, a raportului simplificat sau a celui intermediar, potrivit prevederilor alin. (3).

(6) SIPS va lua în considerare eventualele observatii tehnice ale Comisiei Europene privind raportul final, care nu privesc fondul constatărilor, pentru îmbunătătirea calitătii raportului, astfel încât să fie îndeplinite obiectivele stabilite prin prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 16. - (1) După aprobarea de către ministrul transporturilor si infrastructurii a raportului de investigatie, împreună cu recomandările privind siguranta, după caz, SIPS urmăreste respectarea, în mod adecvat, a recomandărilor privind siguranta de către destinatarii acestora si, după caz, monitorizează corespunzător respectarea acestora, potrivit dreptului comunitar si international.

(2) SIPS sau Comisia Europeană pot, după caz, elabora recomandări de sigurantă pe baza analizei abstracte a datelor si rezultatelor generale ale investigatiilor tehnice desfăsurate privind siguranta.

(3) Recomandările privind sigurantă elaborate de SIPS nu stabilesc în niciun caz culpa sau răspunderea pentru un accident.

Art. 17. - SIPS va informa Comisia Europeană în orice stadiu al unei investigatii tehnice privind siguranta, atunci când consideră că este necesară adoptarea unor măsuri urgente la nivel comunitar pentru prevenirea riscului de producere de noi accidente.

Art. 18. - (1) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii va comunica Comisiei Europene structurile autorizate să acceseze baza de date electronice Platforma europeană de informare cu privire la accidentele maritime, denumită în continuare EMCIP.

(2) SIPS va transmite Comisiei Europene, prin intermediul EMCIP, date referitoare la accidentele si incidentele maritime, precum si informatii provenite din investigatiile tehnice întreprinse privind siguranta, cu respectarea modelul prevăzut în anexa nr. 4.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 19. - În desfăsurarea investigatiilor tehnice privind siguranta, SIPS ia în considerare dispozitiile relevante ale liniilor directoare ale OMI privind tratamentul echitabil al navigatorilor în cazul unui accident maritim petrecut în apele teritoriale si apele interioare ale României.

Art. 20. - (1) Următoarele fapte constituie contraventii dacă nu sunt întrunite elementele constitutive ale unei infractiuni potrivit legii penale si se sanctionează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) si (4) si ale art. 8 alin. (10) si (11), prin orice demers, actiune sau lipsă de actiune a unei persoane fizice ori juridice, din care rezultă împiedicarea, suspendarea sau întârzierea în mod nejustificat a unei investigatii tehnice privind siguranta, cu amendă de la 1.000 lei la 10.000lei;

b) nerespectarea prevederilor art. 6 referitor la obligatia de notificare a accidentelor sau incidentelor maritime, cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) referitor la caracterul confidential al datelor investigatiei tehnice privind siguranta, cu amendă de la 1000 lei la 5.000 lei;

d) nerespectarea prevederilor art. 13 si 14 referitor la protejarea probelor si documentelor probatorii, precum si furnizarea de date eronate, cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către investigatorii din cadrul SIPS, în baza legitimatiei de investigator emise de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii potrivit prevederilor art. 8 alin. (6).

(3) Sanctiunea se aplică contravenientilor, persoane fizice sau juridice.

(4) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Acolo unde fapta contraventională nu prevede în mod expres persoana care se face vinovată de săvârsirea faptei si este trecut în raport la modul generic “nava” sau “la bordul navei”, sanctiunea contraventională se aplică comandantului navei care este reprezentantul legal al proprietarului ori operatorului navei.

(6) Contravenientii persoane juridice achită amenzile la unitătile Trezoreriei Statului sau la CEC Bank - S.A., după caz, în contul de venituri al bugetului de stat 20.35.01.01 “Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale”, iar contravenientii persoane fizice achită amenzile la casieriile autoritătilor administratiei publice locale sau la CEC Bank - S.A., după caz, în contul de venituri al bugetului local 21.35.02.01 “Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale”.

Art. 21. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă:

a) art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2010 pentru stabilirea Sistemului de informare si monitorizare a traficului navelor maritime care intră/ies în/din apele nationale navigabile ale României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din 3 noiembrie 2010;

b) art. 12 din Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 389/2006 pentru aprobarea sistemului de inspectii obligatorii la navele de tip feribot Ro-Ro, precum si la navele de pasageri de mare viteză care operează în serviciu regulat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 10 aprilie 2006.

Art. 22. - (1) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin structurile cu atributii specifice în domeniu, va duce la îndeplinire prevederile prezentei ordonante de urgentă.

(2) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii va comunica Comisiei Europene textele principalelor dispozitii de drept intern adoptate în domeniul reglementat de Directiva 2009/18/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 de instituire a principiilor fundamentale care reglementează investigarea accidentelor din sectorul de transport maritim si de modificare a Directivei 1999/35/CE a Consiliului si a Directivei 2002/59/CE a Parlamentului European si a Consiliului, după publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 23. - (1) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

(2) în aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoarea a prezentei ordonante, pot fi elaborate norme metodologice care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(3) Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, cu exceptia prevederilor art. 20, care intră în vigoare la 10 de zile de la data publicării.

- Prezenta ordonantă de urgentă transpune Directiva 2009/18/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 de instituire a principiilor fundamentale care reglementează investigarea accidentelor din sectorul de transport maritim si de modificare a Directivei 1999/35/CE a Consiliului si a Directivei 2002/59/CE a Parlamentului European si a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 131 din 28 mai 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 12 octombrie 2011.

Nr. 87.

 

ANEXA Nr. 1

 

NOTIFICARE

Informatii care trebuie furnizate telefonic în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2011 pentru efectuarea investigatiilor tehnice privind siguranta în cazul accidentelor din sectorul de transport maritim

 

1. Numele navei si pavilionul.................................................................................

Nameof the ship and flag.....................................................................................

2. Numărul OMI..................................................................................................

IMO number........................................................................................................

3. Natura accidentului maritim............................................................................

Nature of marine casualty..................................................................................

4. Locul producerii accidentului..........................................................................

Location of the marine casualty.........................................................................

5. Ora si data producerii accidentului.....................................................................

Time and date of the marine casualty.......................................................................

6. Numărul persoanelor grav rănite/decedate.......................................................

Number of serious injured/killed persons...............................................................

7. Consecintele accidentului asupra persoanelor, proprietătii si mediului.................

Consequences of the marine casualty to individuals, property and the environment

8. Identificarea altor nave implicate.....................................................................

Identification of otherships involved...................................................................


 

ANEXA Nr. 2

 

AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ

Căpitănia zonală

Căpitănia portului

OFICIUL DE CĂPITĂNIE

 

 

 

Către:

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Directia Generală de Control - Compartimentul Investigatii Transport Naval Nr. fax: 021 319 61 68/021 311 12 20 e-mail: dgiattn@mt.ro

 

Ret: Raportare accidente/incidente în care sunt implicate nave maritime

 

1. Date referitoare la notificarea evenimentului:

- Data si ora la care a fost notificată căpitănia:

 

zz

ll

aaaa

hh

mm

 

 

 

 

 

 

- Persoana fizică sau juridică ce a efectuat notificarea

- Dacă, în urma evenimentului, au fost implicate autorităti de căutare si salvare:

 

Da

Nu

 

 

 

2. Date referitoare la eveniment: - Natura evenimentului:

 

Răsturnare/Înclinare

Coliziune

Esuare

Incendiu/Explozie

Alte evenimente (specificati)

 

 

 

 

 

Scufundare

Accident de muncă

Poluare

Inundare compartimente

 

 

 

 

 

 

 

- Numărul de nave implicate:

- Locul producerii evenimentului:

- Latitudine/Longitudine:

 

Lat.

Grade

Minute

N/S

Long.

Grade

Minute

E/V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Data si ora producerii evenimentului:

 

zz

II

aaaa

hh

mm

 

 

 

 

 

 

- Dacă, în urma evenimentului, a rezultat poluare:

 

 

Da

Nu

Nu se cunoaste

Cantitatea (t)

Poluare rezultată din marfă

 

 

 

 

Poluare din tancurile navei

 

 

 

 

Poluare a atmosferei

 

 

 

 


- Numărul persoanelor rănite/decedate ca urmare a evenimentului

 

 

Echipaj

Pasageri

Altii

Decedati

 

 

 

Răniti

 

 

 

Dispăruti

 

 

 

 

- Dacă, în urma evenimentului, au fost alte părti afectate:

 

Da

Nu

Nu se cunoaste

 

 

 

 

3. Date despre navă:

(Se completează pentru fiecare navă implicată)

- Numele navei:

 

 

 

 

- Tipul de navă:

 

 

 

 

- Tonaj brut:

 

 

 

 

- Număr Organizatia Maritimă Internatională:

 

 

 

 

- Pavilion:

 

 

 

 

- Număr national de înmatriculare:

 

 

 

 

- Port de plecare:

 

 

 

 

- Port destinatie:

 

 

 

 

- Activitatea desfăsurată de navă la momentul accidentului*

 

 

 

 

 

* În mars, ancorare, sosire, plecare, balastare, încărcare, descărcare, reparatii, bunkerare etc.

 

- Dacă în zona producerii evenimentului există reglementări de navigatie si care sunt acestea.

 

 

 

** Pase recomandate, zone de separatie trafic, zone de pilotaj, restrictii etc.

 

4. Descriere pe scurt a evenimentului***:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** În cazul în care au fost constatate avarii ale navei/navelor implicate, să se mentioneze pozitia acestor avarii si compartimentul afectat.

 

Observatii:

 

 

 

 

Întocmit:

 

 

 

………………………….

 

Căpitan sef de port,

 


ANEXA Nr. 3

 

CONTINUTUL RAPORTULUI INVESTIGATIEI PRIVIND SIGURANTA

 

Introducere

Această parte defineste obiectivul unic al investigatiei privind siguranta si indică faptul că o recomandare privind siguranta nu dă nastere, în niciun caz, unei prezumtii de răspundere sau culpă si că raportul nu a fost întocmit, atât în ceea ce priveste continutul, cât si forma, cu intentia de a fi folosit pentru actiuni în justitie.

(Raportul nu ar trebui să facă nicio referire la vreo depozitie a martorilor si nici să stabilească vreo legătură între persoanele mentionate în raport si persoanele care au adus dovezi pe parcursul investigatiei privind siguranta.)

1. Rezumat

Această parte expune faptele esentiale ale accidentului sau incidentului maritim: când, unde, ce si cum s-a întâmplat; mentionează, de asemenea, dacă în urma accidentului au rezultat decese, vătămări, pagube aduse navei, încărcăturii, unor terte părti sau mediului.

2. Informatii faptice

Această parte include mai multe subcategorii distincte care furnizează suficiente informatii pe care organul de anchetă le consideră ca fiind faptice, conferind consistentă analizei si facilitând întelegerea.

Subcategoriile mentionate includ, în special, următoarele informatii:

2.1. Informatii privind nava

- pavilionul/registrul de înmatriculare;

- datele de identificare;

- principalele caracteristici;

- armatorul si administratorul;

- informatii privind constructia;

- echipajul minim de sigurantă;

- încărcătura autorizată.

2.2. Informatii privind voiajul

- porturile de escală;

- tipul voiajului;

- informatii privind încărcătura;

- echipajul.

2.3. Informatii privind accidentul sau incidentul maritim

- tipul accidentului sau al incidentului maritim;

- data si ora;

- pozitia si locul accidentului sau ale incidentului maritim;

- contextul extern si intern;

- exploatarea navei si segmentul voiajului;

- locul la bord;

- informatii referitoare la factorul uman;

- consecinte (suferite de oameni, navă, încărcătură, mediu si altele).

2.4. Interventia autoritătii de coastă si măsuri de urgentă

- persoanele implicate;

- mijloacele folosite;

- viteza de reactie;

- măsurile întreprinse;

- rezultatele obtinute.

3. Expunere

Această parte reconstituie accidentul sau incidentul maritim cu ajutorul unei serii ordonate cronologic de evenimente care au condus la accidentul ori incidentul maritim, s-au desfăsurat în timpul sau după accidentul ori incidentul respectiv, precum si rolul fiecărui factor (de exemplu: persoana, materialul, mediul, echipamentul sau agentii externi). Perioada acoperită de

expunere depinde de momentul în care s-au produs evenimentele care au contribuit în mod direct la producerea accidentului sau incidentului maritim. Această parte mai include si orice informatii relevante asupra investigatiei privind siguranta efectuate, inclusiv rezultatele examenelor sau testelor.

4. Analiză

Această parte include mai multe subcategorii distincte care furnizează o analiză a fiecărui eveniment legat de accident, însotită de comentarii referitoare la rezultatele tuturor testelor si examinărilor relevante realizate pe parcursul investigatiei privind siguranta si la actiunile privind siguranta care ar fi putut fi deja întreprinse pentru a preveni producerea altor accidente maritime.

Aceste subcategorii ar trebui să includă subiecte precum:

- contextul si cadrul accidentului;

- erorile umane si omisiunile, evenimente implicând materiale periculoase, efectele asupra mediului, avarii ale echipamentelor si factori externi;

- factorii contributivi care implică functii legate de persoane, operatiuni la bord, gestionarea de pe uscat sau influenta mediului de reglementare.

Analiza si comentariul fac posibilă elaborarea, în cadrul raportului, de concluzii logice care expun toti factorii contributivi, inclusiv cei care implică riscuri pentru care măsurile de protectie existente ce vizează prevenirea evenimentelor care pot conduce la accident si/sau eliminarea ori reducerea consecintelor acestora sunt considerate a fi inexistente sau neadecvate.

5. Concluzii

Această parte rezumă factorii contributivi determinati si măsurile de protectie inexistente sau neadecvate (materiale, functionale, simbolice ori de procedură) fată de care ar trebui întreprinse actiuni privind siguranta pentru a preveni accidentele maritime pe viitor.

6. Recomandări de sigurantă

Dacă este cazul, această parte a raportului contine recomandări de sigurantă care decurg din analiză si concluzii si sunt legate de anumite domenii specifice, cum ar fi legislatia, conceptia, procedurile, inspectia, gestionarea, sănătatea si siguranta la locul de muncă, formarea, reparatiile, întretinerea, asistenta pe uscat si măsurile de urgentă.

Recomandările de sigurantă se adresează persoanelor care sunt cel mai bine plasate pentru a le pune în aplicare, cum ar fi armatorii, managerii, organizatiile recunoscute, autoritătile maritime, serviciile de trafic maritim, organele de interventie în cazuri de urgentă, organizatiile maritime internationale si institutiile europene, în vederea prevenirii producerii altor accidente maritime.

Această parte include de asemenea toate recomandările intermediare privind siguranta care ar fi putut fi făcute sau orice actiuni privind siguranta care ar fi putut fi întreprinse în cursul investigatiei privind siguranta.

7. Anexe

Atunci când este cazul, următoarea listă neexhaustivă de informatii se atasează la raport, în formă tipărită si/sau în format electronic:

- fotografii, imagini video, înregistrări audio, hărti maritime si planuri;

- standarde aplicabile;

- termeni tehnici si abrevieri utilizate;

- studii speciale privind siguranta;

- informatii diverse.

 


ANEXA Nr. 4

 

INFORMATII

cuprinse în notificarea privind accidentele si incidentele maritime

(fragment din Platforma europeană de informare cu privire la accidentele maritime)

 

NOTĂ:

Numerele subliniate indică faptul că informatiile respective ar trebui furnizate pentru fiecare navă în parte, în cazul în care sunt implicate mai multe nave în accidentul sau incidentul maritim respectiv.

1. Statul membru responsabil/Persoana de contact

2. Statul membru însărcinat cu investigarea

3. Rolul statului membru

4. Statul de coastă afectat

5. Numărul de state interesate în mod deosebit

6. Statele interesate în mod deosebit

7. Entitatea care notifică

8. Momentul notificării

9. Data notificării

10. Denumirea navei

11. Numărul/Literele distinctive ale Organizatiei Maritime Internationale

12. Pavilionul navei

13. Tipul accidentului sau incidentului maritim

14. Tipul navei

15. Data accidentului sau incidentului maritim

16. Ora accidentului sau incidentului maritim

17. Pozitia - latitudinea

18. Pozitia - longitudinea

19. Locul accidentului sau incidentului maritim

20. Portul de plecare

21. Portul de destinatie

22. Sistemul de separare a traficului

23. Segmentul voiajului

24. Exploatarea navei

25. Locul la bord

26. Pierderile de vieti omenesti:

1. echipaj

2. pasageri

3. altele

27. Rănirile grave:

1. echipaj

2. pasageri

3. altele

28. Poluarea

29. Pagubele asupra navei

30. Pagubele asupra încărcăturii

31. Alte pagube

32. Scurtă descriere a accidentului sau incidentului maritim

33. Scurtă descriere a motivelor de a nu desfăsura o investigatie privind siguranta.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA SI MONITORIZAREA ACHIZITIILOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru interpretarea art. 243 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

 

Având în vedere:

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Curtii Europene de Justitie în Cauza C-393/06 Ing. Aigner, Wasser-Wărme-Umwelt GmbH împotriva Fernwărme Wien GmbH, în sensul unei abordări unitare din partea tuturor părtilor/institutiilor implicate în procesul atribuirii contractelor de achizitie publică, în procesul verificării modului de atribuire si derulare a acestor contracte, precum si în solutionarea contestatiilor formulate cu privire la procedura de atribuire a acestor contracte,

în temeiul art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Contractele sectoriale sunt acele contracte care se atribuie de către o autoritate contractantă, astfel cum este definită la art. 8 lit. d) si e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare (O.U.G. nr. 34/2006), în scopul desfăsurării unei activităti relevante în sectoarele de utilitate publică “apă”, “energie”, “transport” si “postă”.

(2) Contractul sectorial are ca obiect achizitia de produse, servicii sau lucrări care sunt destinate, în mod direct ori indirect, realizării/sustinerii activitătii relevante.

(3) în sensul alin. (2), sunt considerate contracte sectoriale si acele contracte ce au ca obiect dobândirea de produse/servicii/lucrări destinate functionării autoritătii contractante din punct de vedere administrativ-organizatoric (anexa nr. 2).

Art. 2. - (1) Pentru a fi exceptate de la obligatia aplicării prevederilor O.U.G. nr. 34/2006, în baza art. 243 din O.U.G. nr. 34/2006, este necesar ca produsele/serviciile/lucrările care fac obiectul contractului respectiv să fie destinate desfăsurării altei/altor activităti efectuate de entitatea contractantă care nu are si calitatea de autoritate contractantă în sensul art. 8 lit. a)-c) din O.U.G. nr. 34/2006, alta/altele decât activitătile relevante.

(2) Atunci când, pe lângă activitatea relevantă desfăsurată, entitatea contractantă care nu are si calitatea de autoritate contractantă în sensul art. 8 lit. a)-c) din O.U.G. nr. 34/2006 efectuează si o altă/alte activitate/activităti comercială/ industrială/comerciale/industriale, contractelor care au ca obiect achizitia de produse, servicii sau lucrări destinate exclusiv acestei/acestor din urmă activităti le sunt aplicabile prevederile art. 243 din O.U.G. nr. 34/2006 (anexa nr. 1).

(3) Pentru deplina aplicabilitate a dispozitiilor de exceptie prevăzute la alin. (1) si (2) se impune identificarea acelei/acelor activităti, alta/altele decât activitătile relevante, pentru desfăsurarea căreia/cărora este nevoie de achizitia produselor/serviciilor/lucrărilor respective, cu justificarea/ demonstrarea faptului că ele sunt destinate exclusiv activitătilor ce nu sunt de tipul celor precizate la art. 229 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice,

Cristina Trăilă

 

Bucuresti, 13 octombrie 2011.

Nr. 553.

 

ANEXA Nr. 1

 

Exemple de contracte atribuite de autoritatea contractantă care au ca obiect achizitia de produse/servicii/lucrări destinate altor activităti decât activitătile relevante

 

1. Dacă o autoritate contractantă, pe lângă activitatea relevantă în sectorul de utilitate publică “energie”, organizează activităti sportive având în acest sens si o bază sportivă, prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare (O.U.G. nr. 34/2006), nu sunt aplicabile în cazul atribuirii contractelor aferente activitătii sportive.

2. Dacă o autoritate contractantă, pe lângă activitatea relevantă în sectorul de utilitate publică “transport”, detine un hotel sau doreste să construiască un hotel, pentru realizarea achizitiilor necesare administrării/constructiei acestui hotel nu sunt aplicabile prevederile O.U.G. nr. 34/2006.

3. Dacă o autoritate contractantă, pe lângă activitatea relevantă în sectorul de utilitate publică “postă”, detine o fermă de animale, achizitiile de produse/servicii/lucrări legate de gestionarea/administrarea/functionarea acestei activităti se încadrează în exceptia prevăzută de art. 243 din O.U.G. nr. 34/2006.

4. Dacă o autoritate contractantă, pe lângă activitatea relevantă în sectorul de utilitate publică “apă”, efectuează si lucrări de reabilitare si extindere a retelelor de apă si canalizare, în calitate de constructor, pentru realizarea achizitiilor necesare derulării contractelor pe care aceasta Ie-a câstigat în calitate de constructor sau pentru desfăsurarea acestei activităti care nu este relevantă, autoritătii în cauză îi sunt aplicabile prevederile art. 243 din O.U.G. nr. 34/2006, produsele/serviciile/lucrările fiind destinate exclusiv activitătii de constructii, alta decât activitatea relevantă.

 

ANEXA Nr. 2

 

Exemple de contracte atribuite de autoritatea contractanta care conduc direct sau indirect la desfăsurarea activitătii relevante

 

1. O autoritate contractantă ce efectuează o activitate relevantă în sectorul de utilitate publică “energie” are obligatia ca pentru achizitionarea serviciilor de arhivare ori a serviciilor de pază ori a serviciilor de asistentă juridică să aplice prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare (O.U.G. nr. 34/2006), deoarece aceste servicii sunt necesare/contribuie în mod indirect la realizarea activitătii relevante pe care aceasta o desfăsoară.

2. O autoritate contractantă ce efectuează o activitate relevantă în sectorul de utilitate publică “apă” are obligatia ca pentru achizitionarea serviciilor de audit să aplice prevederile O.U.G. nr. 34/2006, deoarece aceste servicii sunt legate de activitatea relevantă pe care aceasta o desfăsoară.

3. O autoritate contractantă ce efectuează o activitate relevantă în sectorul de utilitate publică “postă” are obligatia ca pentru achizitionarea serviciilor de curătenie si a serviciilor de mentenantă si întretinere clădiri si instalatii să aplice prevederile O.U.G. nr. 34/2006, deoarece aceste servicii sunt legate de desfăsurarea activitătii relevante.

4. O autoritate contractantă ce efectuează o activitate relevantă în sectorul de utilitate publică “energie” are obligatia ca pentru achizitia de echipamente de lucru si protectie să aplice prevederile O.U.G. nr. 34/2006, deoarece utilizarea acestor produse este legată de activitatea relevantă pe care aceasta o desfăsoară.

5. O autoritate contractantă ce efectuează o activitate relevantă în sectorul de utilitate publică “postă” are obligatia ca pentru achizitionarea aparatelor de aer conditionat să aplice prevederile O.U.G. nr. 34/2006, deoarece utilizarea acestor produse este legată de desfăsurarea activitătii relevante.

6. O autoritate contractantă ce efectuează o activitate relevantă în sectorul de utilitate publică “apă” are obligatia ca pentru achizitionarea serviciilor de consultantă cu privire la managementul activitătii relevante desfăsurate să aplice prevederile O.U.G. nr. 34/2006.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informai de către cadrele didactice care ocupă functii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învătători/învătătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării functiei didactice de profesor pentru învătământul prescolar, profesor pentru învătământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor

 

În baza prevederilor art. 248 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art.1. - Se aprobă Metodologia privind recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informai de către cadrele didactice care ocupă functii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învătători/învătătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării functiei didactice de profesor pentru învătământul prescolar, profesor pentru învătământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală management, resurse umane si retea scolară din Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, inspectoratele scolare si unitătile de învătământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetam, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2011.

Nr. 5.484.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informai de către cadrele didactice care ocupă functii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învătători/învătătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării functiei didactice de profesor pentru învătământul prescolar, profesor pentru învătământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta metodologie reglementează recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informai de către cadrele didactice calificate care ocupă functii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învătători/învătătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării functiei didactice de profesor pentru învătământul prescolar, profesor pentru învătământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor.

 

CAPITOLUL II

Cadrul conceptual

 

Art. 2. - Evaluarea competentelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informai se întemeiază pe paradigma abordării prin competente, ca modalitate de definire si de recunoastere a rezultatelor învătării, formării initiale si continue.

Art. 3. - (1) Competentele sunt definite ca ansambluri integrative de cunostinte, deprinderi, motivatii si atitudini care mijlocesc comportamentul profesional si garantează actiunea expertă în domenii si în contexte specifice de activitate pentru profesia didactică.

(2) Principalele domenii în care se definesc competentele profesionale dobândite formal, nonformal sau informai sunt:

a) domeniul specialitătii, corespunzător disciplinelor de învătământ si functiei didactice detinute de cadrul didactic;

b) domeniul pedagogiei si psihologiei educatiei;

c) domeniul didacticii/didacticilor de specialitate;

d) domeniul managementului educational si al legislatiei scolare;

e) domeniul tehnicilor de informare si comunicare aplicate în procesele de predare si învătare, în managementul institutional si gestionarea datelor;

f) domenii inter- si transdisciplinare vizând strategiile alternative si complementare de instruire, cercetarea si inovarea, comunicarea si parteneriatele cu mediul social etc.

Art. 4. - Sistemul de competente pe care se întemeiază prezenta metodologie preia si adaptează la specificul profesiei didactice si la cerintele învătământului preuniversitar românesc categoriile si nivelurile de competentă cu care operează Cadrul european al calificărilor (EQF - European Qualifications Framework) si Cadrul national al calificărilor din învătământul superior (CNCIS). Sistemul operează cu două categorii fundamentale de competente:

a) competente profesionale:

(i) competente cognitive;

(ii) competente functional-actionale;

b) competente transversale:

(i) competente de rol;

(ii) competente de dezvoltare personală si profesională.

Art. 5. - Domeniile si categoriile de competente se operationalizează prin descriptori generali si specifici, respectiv:

a) descriptori generali de competentă:

(i) capacitatea de a învăta;

(ii) capacitatea de a opera cu conceptele si metodologia din stiintele educatiei;

(iii) capacităti si atitudini de relationare si comunicare cu mediul social si cu cel profesional;

(iv) capacitatea de analiză cognitivă si evaluare axiologică a mediilor socioculturale si politice, a evenimentelor si a conjuncturilor ce au loc în viata comunitătii sociale;

(v) abilităti de operare pe calculator si de acces la retelele informatice de comunicatii.

b) descriptori privind competente profesionale:

(i) capacităti de proiectare, realizare si evaluare a procesului educational din învătământul preuniversitar;

(ii) capacităti de structurare logică si transpunere psihopedagogică a continuturilor predării si învătării în specializarea obtinută prin studiile de licentă sau, după caz, prin studiile de specializare de nivel liceal sau postliceal;

(iii) cunostinte, capacităti si atitudini necesare activitătilor de consiliere a elevilor si familiilor;

(iv) capacitatea de a investiga si solutiona problemele specifice ale scolii si educatiei;

c) descriptori privind competente transversale:

(i) autonomie si responsabilitate;

(ii) atitudine de relationare si comunicare deschisă, sinceră, cooperantă, receptivă;

(iii) disponibilitate de analiză si interpretare a valorilor ce descriu o situatie, un eveniment sau un comportament;

(iv) imaginatie substitutivă, disponibilitatea de autoreglare a comportamentului în raport cu ceilalti pe bază empatică si de a recepta mesajele cu continut afectiv;

(v) acceptarea evaluării din partea celorlalti;

(vi) integritate morală, echilibru caracterial, atitudine critică si fortă de convingere în promovarea valorilor pozitive autentice ale comunitătii sociale.

Art. 6. - (1) Recunoasterea competentelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informai de către cadrele didactice care ocupă functii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învătători/învătătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării functiei didactice de profesor pentru învătământul prescolar, profesor pentru învătământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor se întemeiază pe conceptul de dezvoltare cumulativă a nivelului de competentă a personalului didactic.

(2) Nivelul de competentă vizat si atins prin programele si activitătile formale, nonformale si informale este evaluat în functie de:

a) capacitatea cadrului didactic de a mobiliza, a combina si utiliza în mod autonom capacitătile de cunoastere, deprinderile si competentele generale si cele profesionale în acord cu diversele cerinte specifice unui anumit context, unei anumite situatii sau probleme;

b) capacitatea cadrului didactic de a face fată schimbării, situatiilor complexe si neprevăzute.

Art. 7. - Recunoasterea competentelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informai se fundamentează pe conceptele EQF privind învătarea pe parcursul întregii vieti si centrarea pe rezultatele învătării.

Art. 8. - (1) Aplicarea principiului învătării pe parcursul întregii vieti presupune recunoasterea si integrarea în sistemul si în strategiile de formare continuă a cunostintelor dobândite de personalul didactic în contexte formale, nonformale si informale.

(2) Contextele formale de învătare, care includ si locul de muncă, constau în programe si activităti de învătare asistată de formatori abilitati în acest sens, în institutii de formare acreditate, în acest caz, validarea si recunoasterea oficială a rezultatelor învătării sunt asigurate prin parcurgerea si promovarea programelor si activitătilor respective.

(3) Contextele nonformale si informale de învătare constau în activităti de învătare realizate individual sau în grupuri informale, fără asistare si în afara programelor si activitătilor de învătare formală, prin autoinstruire sau schimburi de experientă, prin activităti de cercetare, prin participare la actiuni stiintifice, psihopedagogice si metodice etc. În acest caz, pentru validarea si recunoasterea oficială a cunostintelor este necesară evaluarea rezultatelor învătării de către organisme si structuri abilitate, de regulă din institutiile care organizează programe de învătare formală.

(4) Integrarea cunostintelor dobândite în diferite contexte se realizează prin sistemul de recunoastere, transfer si acumulare a creditelor profesionale.

Art. 9. - Rezultatele învătării reprezintă setul de cunostinte, deprinderi si/sau competente generale, profesionale si personale pe care cadrul didactic Ie-a dobândit si este capabil să ie demonstreze după finalizarea procesului de învătare. Centrarea pe rezultatele învătării presupune că acestea sunt reperul principal în functie de care cunostintele se validează si se recunosc oficial, indiferent de natura contextelor în care s-a produs învătarea.

 

CAPITOLUL III

Cadrul institutional si procedural

 

Art. 10. - (1) Intră în sistemul de recunoastere si echivalare a competentelor profesionale dobândite formal, nonformal si informai numai cadrele didactice calificate care îndeplinesc următoarele conditii minimale:

a) în învătământul prescolar, prescolar special, primar, primar special, precum si în palatele si cluburile copiilor, educatoarele, educatorii, institutoarele, institutorii, educatoarele de sprijin, educatorii de sprijin, învătătorii, învătătoarele, învătătorii-educatori, învătătorii itineranti/de sprijin, absolventi/absolvente cu diplomă ai liceului pedagogic sau ai unei scoli postliceale pedagogice acreditate/autorizate, în profilul postului didactic ocupat, care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

(i) sunt titulari/titulare sau sunt încadrati/încadrate prin suplinire în învătământul preuniversitar la data solicitării;

(ii) nu au fost sanctionati/sanctionate disciplinar si au obtinut calificativul “Foarte bine” în ultimii 2 ani scolari încheiati, respectiv calificativul partial “Foarte bine” în anul scolar în care solicită recunoasterea;

(iii) au obtinut cel putin definitivarea în învătământ la data solicitării;

(iv) detin avizele si atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitării, conform Metodologiei privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar;


(v) au participat la programe de formare continuă sau perfectionare, avizate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului în ultimii 5 ani, în specialitate, didactica specialitătii sau în domeniul psihopedagogiei;

b) în învătământul gimnazial special si scolile de arte si meserii din învătământul special, în învătământul liceal si postliceal, la anul de completare, precum si în palatele si cluburile copiilor si elevilor, maistrii-instructori, absolventi cu diplomă ai unei scoli de maistri sau ai unei scoli postliceale acreditate/autorizate, în profilul postului didactic ocupat, care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

(i) sunt titulari sau sunt încadrati prin suplinire în învătământul preuniversitar la data solicitării;

(ii) au finalizat liceul cu diplomă de bacalaureat;

(iii) detin atestatul de formare psihopedagogică;

(iv) nu au fost sanctionati disciplinar si au obtinut calificativul “Foarte Bine” în ultimii 2 ani scolari încheiati, respectiv calificativul partial “Foarte Bine” în anul scolar în care solicită recunoasterea;

(v) au obtinut cel putin definitivarea în învătământ la data solicitării;

(vi) detin avizele si atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitării, conform Metodologiei privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar;

(vii) au participat la programe de formare continuă sau perfectionare, avizate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului în ultimii 5 ani, în specialitate, didactica specialitătii sau în domeniul psihopedagogiei;

c) în cluburile sportive scolare si în palatele si cluburile copiilor si elevilor, antrenorii, absolventi cu diplomă ai unei scoli postliceale autorizate/acreditate, în profilul postului didactic ocupat, care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

(i) sunt titulari sau sunt încadrati prin suplinire în învătământul preuniversitar la data solicitării;

(ii) au finalizat liceul cu diplomă de bacalaureat;

(iii) detin atestatul de formare psihopedagogică;

(iv) nu au fost sanctionati disciplinar si au obtinut calificativul “Foarte Bine” în ultimii 2 ani scolari încheiati, respectiv calificativul partial “Foarte Bine” în anul scolar în care solicită recunoasterea;

(v) au obtinut cel putin definitivarea în învătământ la data solicitării;

(vi) detin avizele si atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitării, conform Metodologiei privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar;

(vii) au participat la programe de formare continuă sau perfectionare, avizate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului în ultimii 5 ani, în specialitate, didactica specialitătii sau în domeniul psihopedagogiei.

(2) Învătătorii/Institutorii din palatele si cluburile copiilor, antrenorii si maistrii-instructori care îndeplinesc conditiile prevăzute la alin. (1) sustin si o probă practică/orală eliminatorie de profil. Rezultatul probei practice/orale eliminatorii în profilul postului se consemnează prin “admis” sau “respins”. La aceste probe nu se admit contestatii, hotărârea comisiei de concurs rămânând definitivă.

(3) Proba practică/orală în profilul postului se sustine în fata unei comisii, numită prin decizie a inspectorului scolar general, alcătuite din:

a) presedinte - directorul unitătii de învătământ;

b) membri - câte 2 profesori cu gradul didactic I sau II cu specializarea în profilul postului/metodisti ai inspectoratului

scolar cu specializarea în profilul postului/responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea în profilul postului (profesorii din comisie trebuie să aibă cel putin acelasi grad didactic cu cel al candidatului) si un reprezentant al inspectoratului scolar;

c) secretar - un cadru didactic.

(4) Pentru palatele si cluburile copiilor/Palatul National al Copiilor, proba practică de profil se desfăsoară în specialitatea postului conform anexei nr. 3.

(5) Pentru maistrii-instructori, proba practică de profil se desfăsoară în specialitatea postului conform anexei nr. 4.

(6) Pentru antrenorii din cluburile sportive scolare, proba practică de profil se desfăsoară în specialitatea postului conform anexei nr. 5.

Art. 11. - Recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale dobândite formal, nonformal si informai se realizează, pe baza documentelor justificative, la nivelul inspectoratelor scolare de către o comisie numită de inspectorul scolar general, cu următoare componentă:

a) presedinte - inspector scolar general adjunct cu atributii în domeniul managementului resurselor umane;

b) vicepresedinte - inspectorul responsabil cu dezvoltarea resurselor umane;

c) membri - inspectori scolari de specialitate, inspectori scolari, metodisti ai inspectoratului scolar, cadre didactice din învătământul preuniversitar certificate în calitate de evaluatori de competente.

Art. 12. - (1) Dosarele cuprinzând documentele justificative, care atestă că sunt îndeplinite conditiile de recunoastere si echivalare a competentelor profesionale dobândite nonformal si informai, se întocmesc la nivelul unitătilor de învătământ si se transmit inspectorului responsabil cu dezvoltarea resurselor umane din cadrul inspectoratului scolar.

(2) Inspectorul responsabil cu dezvoltarea resurselor umane centralizează situatiile primite si le înaintează comisiei numite pentru recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale dobândite formal, nonformal si informai, care îsi desfăsoară activitatea permanent la nivelul inspectoratului scolar, pentru evaluare. Sunt evaluate numai dosarele cadrelor didactice care îndeplinesc conditiile minimale prevăzute la art. 10.

Art. 13. - (1) Grila de echivalare între cunostintele obtinute formal, nonformal si informai si creditele care se pot acorda pentru acestea este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se consideră îndeplinită conditia pentru ocuparea functiei didactice de profesor pentru învătământul prescolar, profesor pentru învătământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor, în cazul cadrelor didactice care ocupă functii pentru cadrele didactice care dobândesc minimum 100 de credite conform grilei de echivalare între cunostintele obtinute formal, nonformal si informai si creditele care se pot acorda pentru acestea.

(3) Comisia de evaluare numită pentru recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale dobândite formal, nonformal si informai întocmeste periodic lista cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc conditiile minimale prevăzute la art. 10 si care au dobândit cel putin 100 de credite conform grilei de echivalare si o transmite Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Directia generală management, resurse umane si retea scolară.

(4) Directia generală management, resurse umane si retea scolară verifică listele transmise si elaborează ordinul ministrului pentru recunoasterea competentelor profesionale dobândite formal, nonformal si informai de cadrele didactice care îndeplinesc conditiile minimale prevăzute la art. 10 în vederea emiterii atestatelor de recunoastere si echivalare a competentelor dobândite formal, nonformal si informai.

(5) Procedura de recunoastere si echivalare a competentelor profesionale dobândite formal, nonformal si informai se finalizează cu acordarea Atestatului de recunoastere si echivalare a competentelor dobândite formal, nonformal si informai, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 14. - Reprezentantii sindicatelor reprezentative la nivel de ramură participă, în calitate de observator, la toate etapele de desfăsurare prevăzute de prezenta metodologie, au acces la documente si pot consemna observatiile în procesul-verbal întocmit de comisia de evaluare.

Art. 15. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

 

GRILA DE ECHIVALARE

Recunoasterea competentelor profesionale dobândite formal la data depunerii dosarului

 

Nr. crt.

Criteriul

Nr. de credite

1.

Vechime la catedră

1 credit/an întreg vechime la catedră (Creditele nu se fractionează.)

2.

Participarea la activităti desfăsurate în cadrul programelor de formare continuă acreditate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, finalizate cu Certificat de competentă profesională sau adeverintă echivalentă

Nr. de credite acordate conform normelor metodologice de acordare a creditelor profesionale transferabile în vigoare, aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

3.

Gradul didactic II

25 de credite

4.

Gradul didactic II si gradul didactic I

30 de credite

5.

Student în curs de calificare, în specialitatea postului ocupat, la programe de studii acreditate/autorizate

15 credite/an de studiu finalizat

 

Recunoasterea competentelor profesionale dobândite nonformal si informai la data depunerii dosarului1)

 

Nr. crt.

Activitatea

Nr. de credite acordate la activităti

 

 

Nivel judetean regional

Nivel national

Nivel international

 

 

pe activitate

maxim

pe activitate

maxim

pe activitate

maxim

1.

Sustinerea de lucrări în cadrul sesiunilor metodico-stiintifice/conferintelor/simpozioanelor de specialitate în domeniul stiintelor educatiei sau al managementului educational2)

2

10

3

15

4

20

2.

Instruiri de informare stiintifică de specialitate/în domeniul stiintelor educatiei/pe problemeprioritare ale educatiei/management

1

5

2

10

3

15

3.

Autor de cărti/monografii cu ISBN

10 credite/carte; maximum 50 în 5 ani

4.

Coautor de cărti/monografii cu ISBN

5 credite/carte; maximum 25 în 5 ani

5.

Autor al unui articol/al unei lucrări din domeniul educational publicat/publicată în reviste cu ISSN

2

10

3

15

4

20

6.

Coautor al unui articol/al unei lucrări din domeniul educational publicat/publicată în reviste cu ISSN

1

5

1,5

7,5

2

10

7.

Membru în colectivul de redactie al unei reviste cu relevantă pentru domeniul educational

1

5

2

10

3

15

8.

Autor de subiecte date la concursuri si examene din calendarul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

1

5

2

10

5

15

9.

Manager de proiect/Membru în echipa de conceptie (elaborare) a proiectelor cu finantare europeană aprobate

10 credite/proiect; maximum 50 în 5 ani

10.

Membru în echipa de implementare a proiectelor cu finantare europeană

5 credite/proiect; maximum 25 în 5 ani

11.

Membru în comisiile de elaborare a metodologiilor/programelor în domeniul educational

2

10

4

20

6

30

12.

Membru în comisiile de evaluare a concursurilor scolare si extrascolare

1

5

2

10

3

15

13.

Pregătirea suplimentară a copiilor si tinerilor capabili de performante înalte (centre de excelentă, olimpiade, concursuri, tabere de profil, simpozioane, expozitii, concerte) sau pregătirea suplimentară a copiilor si elevilor din cadrul grupurilor dezavantajate ori cu dificultăti de învătare

3

15

4

20

5

25

14.

Membru în Comisia natională de specialitate

-

-

3

15

-

-

15.

Membru în organismele de conducere ale societătilor/asociatiilor stiintifice în domeniul educatiei, cu reprezentativitate la nivel national

2

10

4

20

6

30

16.

Stagii/Cursuri de formare nepurtătoare de credite profesionale transferabile

Conform normelor metodologice de acordare a creditelor profesionale transferabile în vigoare, aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

17.

Participarea la programe de voluntariat

3 credite pe program; maximum 15 credite

18.

Participări la programe europene de tip Lifelong Learning Programme (LLP) finalizate cu certificate

Conform normelor metodologice de acordare a creditelor profesionale transferabile în vigoare, aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

19.

Participări la actiuni finalizate cu Certificate europene tip Europass si Youthpass

-

-

-

-

5

10

20.

Coordonare/Participare în Comisia de evaluare si asigurare a calitătii (CEAC)

5 credite pe an; maximum 25 de credite

21.

Coordonarea Comisiei de proiecte si programe educative din unitatea de învătământ

3 credite pe an; maximum 15 credite

22.

Coordonarea Comisiei de dezvoltare profesională si evolutie în carieră

3 credite pe an; maximum 15 credite

23.

Coordonator al comisiilor din unitatea de învătământ, altele decât cele mentionate mai sus

3 credite pe an; maximum 15 credite

24.

Coordonare/Participare în comisii constituite la nivelul inspectoratului scolar

5 credite pe an; maximum 25 de credite

25.

Autor de mijloace didactice avizate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

5/mijloc didactic; maximum 25

26.

Membru în grupurile de lucru pentru elaborarea programelor scolare

3/programă; maximum 15

27.

Coautor de mijloace didactice avizate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

3/mijloc didactic; maximum 15

 

1) Se calculează creditele acumulate pe parcursul a 5 ani anteriori datei depunerii dosarului.

2) Nu se acordă credite pentru lucrările transmise prin postă sau prin postă electronică si care nu sunt sustinute efectiv în cadrul sesiunilor metodico-stiintifice/conferintelor/simpozioanelor de specialitate în domeniul stiintelor educatiei sau al managementului educational.


 

ANEXA Nr. 2

 

ATESTATUL

de recunoastere si echivalare a competentelor dobândite formal, nonformal si informal

 

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII,

TINERETULUI SI SPORTULUI

 

Seria AA Nr 000000

 

ATESTAT DE RECUNOASTERE SI ECHIVALAREA

COMPETENTELOR PROFESIONALE DOBÂNDITE

FORMAL, NONFORMAL SI INFORMAL

 

Dl/Dna......................................................................,

încadrat/ă la................................................................

..................................................................................

..................................................................................

pe postul didactic/catedra.............................................

..................................................................................

în functia didactică de.................................................,

specializarea...............................................................

..................................................................................

..................................................................................

a obtinut în urma evaluării ................................. un

număr de...........credite profesionale, în conformitate cu

Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului

nr.............................................................,

îndeplineste conditia pentru ocuparea functiei didactice de

..................................................................................

..................................................................................

 

 

Ministrul educatiei,

cercetării, tineretului

si sportului,

Nr........din.................

Data eliberării: anul..........luna................ziua............

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

Seria AA Nr 000000

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII,

TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ATESTAT DE RECUNOASTERE SI ECHIVALAREA

COMPETENTELOR PROFESIONALE DOBÂNDITE FORMAL,

NONFORMAL SI INFORMAL

 

 

 

Dl/Dna......................................................................,

încadrat/ă la................................................................

..................................................................................

..................................................................................

pe postul didactic/catedra.............................................

..................................................................................

în functia didactică de.................................................,

specializarea...............................................................

..................................................................................

..................................................................................

a obtinut în urma evaluării ................................. un

număr de...........credite profesionale, în conformitate cu

Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului

nr.............................................................,

îndeplineste conditia pentru ocuparea functiei didactice de

..................................................................................

..................................................................................

 

 

Ministrul educatiei,

cercetării, tineretului

si sportului,

Nr........din.................

Data eliberării: anul..........luna................ziua............

 

ANEXA Nr. 3

 

PROBA PRACTICĂ

Palatele si cluburile copiilor si elevilor

 

Proba practică la palatele si cluburile copiilor si elevilor se desfăsoară după cum urmează:

1. Profilul tehnico-aplicativsi stiintific

A. Teoretic:

- cunoasterea Regulamentului de organizare si functionare a palatelor si cluburilor copiilor;

- operarea cu computerul si utilizarea serviciilor internet;

- test minimal de prezentare a activitătii din domeniul cercului într-o limbă străină de circulatie internatională;

- prezentarea ofertei didactice (programă si activităti extra-cerc) a cercului (catedrei) pentru care candidează;

- elaborarea unui proiect didactic pentru o anumită temă din domeniul cercului;

- proiectarea interdisciplinară a continutului unei activităti de cerc prin metode interactive;

- prezentarea portofoliului personal care să ateste competenta în domeniul educatiei nonformale.

B. Practic:

- elaborarea unei schite pentru un anumit model ce urmează a fi construit în domeniul cercului;

- construirea unui subansamblu din componenta unui aparat/model din domeniul cercului;

- operarea cu aparatură/programe pentru realizarea unui produs finit;

- proiectarea unei competitii/unui concurs la nivel local/judetean/national/international pentru disciplina/catedra pentru care candidează;

- actiuni si strategii proiectate pentru atragerea elevilor la cerc si promovarea cercului/catedrei pentru care candidează.

2. Profilul sportiv-turistic A. Teoretic:

- cunoasterea Regulamentului de organizare si functionare a palatelor si cluburilor copiilor;

- operarea cu computerul si utilizarea serviciilor internet;

- test minimal de prezentare a activitătii din domeniul cercului într-o limbă străină de circulatie internatională

- prezentarea ofertei didactice (programă si activităti extra-cerc) a cercului (catedrei) pentru care candidează;

- elaborarea unui proiect didactic pentru o anumită temă din domeniul cercului;


- proiectarea interdisciplinară a continutului unei activităti de cerc prin metode interactive;

- prezentarea portofoliului personal care să ateste competenta în domeniul educatiei nonformale.

B. Practic:

- probă de măiestrie în domeniul cercului;

- modalităti de selectie a copiilor la activitatea de cerc si de participare la competitii;

- operarea cu materialul didactic (echipament, dotări) în atingerea obiectivelor specifice cercului pentru care candidează, propuse spre realizare;

- proiectarea unei competitii/unui concurs la nivel local/judetean/national/international pentru disciplina/catedra pentru care candidează;

- actiuni si strategii proiectate pentru atragerea elevilor la cerc si promovarea cercului/catedrei pentru care candidează.

3. Cultural-artistic A. Teoretic:

- cunoasterea Regulamentului de organizare si functionare a palatelor si cluburilor copiilor;

- operarea cu computerul si utilizarea serviciilor internet;

- test minimal de prezentare a activitătii din domeniul cercului într-o limbă străină de circulatie internatională;

- prezentarea ofertei didactice (programă si activităti extra-cerc) a cercului (catedrei) pentru care candidează;

- elaborarea unui proiect didactic pentru o anumită temă din domeniul cercului;

- proiectarea interdisciplinară a continutului unei activităti de cerc prin metode interactive;

- prezentarea portofoliului personal care să ateste competenta în domeniul educatiei nonformale.

B. Practic:

- probă de specialitate în profilul cercului (de exemplu, recital instrumental/vocal/coregrafic*, interpretarea unui fragment, la prima vedere, dintr-o operă artistică, compozitie plastică/arhitecturală, ambientală/design, cultură si civilizatie românească/străină, studii europene, comunicare si jurnalism, tehnici/practici de initiere în arta teatrală/cinematografică etc);

- recunoasterea si comentarea unor lucrări artistice din creatia universală si românească;

- adaptarea unui fragment, la prima vedere, dintr-o operă artistică, la nivelul unei grupe de cerc;

- propunerea de repertorii muzicale si coregrafice/bibliografii adecvate cercului;

- proiectarea unei competitii/unui concurs la nivel local/judetean/national/international pentru disciplina/catedra pentru care candidează;

- actiuni si strategii proiectate pentru atragerea elevilor la cerc si promovarea cercului/catedrei pentru care candidează.

*Repertoriul muzical si coregrafic este identic cu cel stabilit pentru scolile si liceele de artă.

Evaluarea globală se face pe baza calificativelor “Admis” sau “Respins”.

 

ANEXA Nr. 4

 

PROBA PRACTICA

Disciplinele Instruire practică, Activităti de Preprofesionalizare - Maistri instructori

 

1. Proba practică se sustine în cabinete, ateliere, laboratoare de specialitate, săli de demonstratie din unitătile de învătământ, ferme si loturi experimentale etc, stabilite de comisia de examinare, sub supravegherea permanentă a membrilor acesteia.

2. Proba practică constă în executarea unei lucrări/unui produs/serviciu/unei tehnici de îngrijire - conform profilului postului.

3. Subiectele pentru proba practică se elaborează de comisia de examinare a fiecărui centru de examen, în ziua examenului.

4. Durata probei practice variază între 30-180 de minute pentru fiecare candidat, în functie de complexitatea lucrării.

5. Evaluarea probei practice se realizează pe baza unei fise de observatii elaborate de comisia de examinare.

6. Fisa de observatii va cuprinde următoarele criterii de evaluare:

- amenajarea ergonomică a locului de muncă;

- respectarea normelor de igienă, de protectia muncii si prevenirea si stingerea incendiilor;

- alegerea materialelor, produselor, instrumentelor si aparatelor necesare executării lucrării;

- respectarea algoritmului de executie;

- respectarea procesului tehnologic (operatiilor, fazelor, trecerilor, mânuirilor, miscărilor);

- finisarea, aspectul lucrării/produsului/serviciului/tehnici de îngrijire;

- atitudinea fată de client/pacient;

- redactarea unui referat pentru probele de laborator.

7. Evaluarea se face pe baza calificativelor “Admis” sau “Respins”.

 

ANEXA Nr. 5

 

PROBA PRACTICA

Cluburi sportive scolare

 

Disciplina Educatie fizică si sport

Proba practică se desfăsoară după cum urmează:

1. Subiectele pentru proba practică sunt elaborate de comisia de examinare în preziua examenului si sunt avizate de inspectorul scolar de specialitate.

2. Explicarea si/sau demonstrarea pasilor metodici de învătare/consolidare/perfectionare a elementelor/procedeelor solicitate în biletul de examen extras

- Durata probei practice nu va depăsi 30 de minute/concurent.

- Pe parcursul desfăsurării probei practice, la solicitarea comisiei de examinare sau la propunerea lor, concurentii pot repeta unele secvente.

- Rezultatul probei practice se apreciază prin “Admis” sau “Respins”.

- Pentru sustinerea probei practice, în mod obligatoriu, candidatii se prezintă în echipament sportiv adecvat.

- Candidatii nu sunt primiti în concurs fără adeverinta medicală eliberată de policlinica teritorială, în care se mentionează “apt pentru sustinerea probei practice”.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a casei corpului didactic

 

În baza prevederilor art. 99 alin. (1) si (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a casei corpului didactic, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 4.713/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a casei corpului didactic si a Metodologiei de încadrare a personalului didactic si didactic auxiliar în casele corpului didactic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 8 septembrie 2010, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 3. - Directia generală management, resurse umane si retea scolară din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, inspectoratele scolare si casele corpului didactic duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetam, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 7 octombrie 2011.

Nr. 5.554.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a casei corpului didactic

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

SECTIUNEA

Statutul casei corpului didactic

 

Art. 1, - Casa corpului didactic este unitate conexă a Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, care functionează în fiecare judet, respectiv în municipiul Bucuresti, în baza prevederilor art. 99 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.

Art. 2. - Casa corpului didactic poate organiza filiale în judet, respectiv în sectoarele municipiului Bucuresti.

Art. 3. - Casa corpului didactic este institutie cu personalitate juridică, cu sediu, patrimoniu, siglă si sigiliu proprii, subordonată metodologic Directiei generale management, resurse umane si retea scolară din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, iar pe plan local este coordonată si controlată de inspectoratul scolar judetean, conform prevederilor art. 95 alin. (1) lit. h) si ale art. 99 alin. (3) din Legea nr. 1/2011.

Art. 4. - Casa corpului didactic este centru de resurse si asistentă educatională si managerială pentru cadrele didactice si didactice auxiliare si se poate acredita ca furnizor de formare continuă, conform prevederilor art. 244 alin. (4) din Legea nr. 1/2011.

Art. 5. - (1) Casele corpului didactic pot avea denumirea simplă “Casa Corpului Didactic a Judetului/Municipiului Bucuresti” sau pot purta numele unei personalităti reprezentative din domeniul educatiei, în semn de recunoastere a activitătii depuse.

(2) Atribuirea unei denumiri casei corpului didactic se face prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, la solicitarea institutiei, înaintată Directiei generale management, resurse umane si retea scolară din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

(3) Solicitarea de aprobare privind atribuirea denumirii casei corpului didactic va fi însotită de:

a) memoriul de fundamentare/expunere de motive;

b) propunerea de atribuire a denumirii, avizată de consiliul de administratie al casei corpului didactic;

c) acordul consiliului de administratie al inspectoratului scolar judetean pentru atribuirea denumirii;

d) avizul comisiei judetene pentru atribuirea de denumiri din cadrul institutiei prefectului.

Art. 6. - (1) Activitatea care se desfăsoară în si de către casa corpului didactic este apolitică si nediscriminatorie si respectă principiile care guvernează învătământul preuniversitar si superior, precum si învătarea pe tot parcursul vietii din România, conform prevederilor art. 3 din Legea nr. 1/2011.

(2) în spatiile apartinând casei corpului didactic sunt interzise:

a) activităti contrare prevederilor Constitutiei;

b) activităti ale partidelor, formatiunilor politice;

c) activităti de propagandă politică sau prozelitism religios;

d) activităti care încalcă normele generale de moralitate.

 

SECTIUNEA a 2-a

Rolul casei corpului didactic în învătământul preuniversitar

 

Art. 7. - Misiunea casei corpului didactic este de a promova inovatia si reforma în educatie, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală si profesională a personalului din învătământul preuniversitar, în corelatie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate si competentele profesionale, precum si în conformitate cu politicile si strategiile nationale în domeniul educatiei.

Art. 8. - Casa corpului didactic are ca obiectiv principal formarea continuă a personalului din învătământul preuniversitar prin programe de formare continuă, activităti cu caracter stiintific, metodic si cultural, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (1) si (4) din Legea nr. 1/2011.

Art. 9. - Functiile casei corpului didactic sunt:

a) organizator si furnizor de programe de formare continuă pentru personalul didactic, de conducere, îndrumare si control, precum si pentru personalul didactic auxiliar din învătământul preuniversitar în limba română, în limbile moderne predate în sistemul de învătământ preuniversitar românesc, în limbile minoritătilor nationale, în judetele în care functionează forme de învătământ în limbile minoritătilor, conform art. 45 alin. (10) din Legea nr. 1/2011;

b) centru de resurse, de inovatie si de expertiză în formarea continuă a personalului didactic, didactic auxiliar si a managerilor educationali;

c) centru de informare-documentare si consultantă pentru personalul din învătământul preuniversitar;

d) centru de initiere si organizare de activităti stiintifice, metodice si culturale;

e) editare si difuzare de carte si publicatii în domeniul educatiei;

f) consiliere în managementul proceselor de dezvoltare personală si organizatională;

g) centru metodologic pentru responsabili cu formarea continuă, bibliotecari, documentaristi, profesori documentaristi/responsabili ai centrelor de documentare si informare, laboranti, pedagogi scolari, informaticieni din învătământul preuniversitar;

h) marketing educational: analiza nevoilor de formare, definirea produselor si serviciilor oferite, oferta de programe de formare continuă, promovarea si furnizarea acestora;

i) bancă de date pentru resursele umane cu statut de formator în domeniile curriculum, evaluare, management etc, inspectori scolari, responsabili cu formarea continuă, profesori documentaristi, mentori de dezvoltare profesională, bibliotecari, laboranti, pedagogi scolari, informaticieni, profesori asociati, consultanti, experti;

j) centru de initiere si derulare de parteneriate în scopul implementării de proiecte educationale la nivel local, regional, national si international;

k) centru de organizare a activitătilor de petrecere a timpului liber, excursii tematice, scoli de vară, festivităti jubiliare pentru institutii/personalităti, reuniuni traditionale de ziua învătătorului, ziua copilului etc, club al cadrelor didactice care să prilejuiască întâlniri, schimburi de opinii;

l) centru comunitar de învătare permanentă pentru personalul didactic si didactic auxiliar din învătământul preuniversitar, la nivel judetean, organizat conform art. 343 alin. (2) din Legea nr. 1/2011;

m) centru de evaluare acreditat pentru identificarea, evaluarea si recunoasterea rezultatelor învătării nonformale si informale pentru personalul didactic si didactic auxiliar, precum si pentru personalul de conducere, de îndrumare si control din învătământul preuniversitar, la nivel judetean, conform art. 346 si 348 din Legea nr. 1/2011. Evaluarea si recunoasterea rezultatelor învătării nonformale si informale pentru personalul didactic si didactic auxiliar, precum si pentru personalul de conducere, de îndrumare si control din învătământul preuniversitar, la nivel judetean, se realizează pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei Cercetării,

Tineretului si Sportului conform art. 345 alin. (4) din Legea nr. 1/2011;

n) centru cu atributii de constituire si, respectiv, coordonare ale functionării corpului de mentori, la nivel judetean.

 

SECTIUNEA a 3-a

Domenii de activitate si tipuri de activităti organizate si desfăsurate în casele corpului didactic

 

Art. 10. - (1) Domeniul formare continuă a personalului din învătământul preuniversitar cuprinde, în principal, următoarele activităti:

a) propunerea spre avizare Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului a ofertei de formare continuă anuală;

b) organizarea de programe de formare continuă;

c) propunerea spre acreditare a programelor de formare continuă;

d) evaluarea si certificarea competentelor dobândite;

e) monitorizarea impactului programelor de formare continuă derulate.

(2) Domeniul activităti metodice, stiintifice si culturale cuprinde, în principal:

a) organizarea de activităti metodice pentru personalul didactic si didactic auxiliar din învătământul preuniversitar, manageri educationali, responsabili cu formarea continuă, bibliotecari, profesori documentaristi/responsabili ai centrelor de documentare si informare, laboranti, pedagogi scolari, informaticieni;

b) organizarea de activităti stiintifice: simpozioane, conferinte, colocvii, sesiuni de comunicări, focus-grupuri, mese rotunde, concursuri etc;

c) organizarea de activităti culturale: expozitii de carte, de pictură, de sculptură, de fotografie ale cadrelor didactice, evenimente aniversare, cercuri tematice (de lectură, de stiinte);

d) consultantă în vederea completării portofoliului de educatie permanentă.

(3) Domeniul informare, documentare, consultantă cuprinde, în principal, următoarele activităti:

a) informarea personalului din învătământul preuniversitar asupra oportunitătilor de formare continuă;

b) asigurarea accesului la resursele educationale din bibliotecă/centrul de informare si documentare;

c) consultantă pentru unităti de învătământ pentru amenajarea si dotarea centrelor de documentare si informare;

d) elaborarea de portofolii tematice cu resurse educationale;

e) consultantă în vederea dezvoltării profesionale a personalului din învătământul preuniversitar.

(4) Domeniul crearea/completarea si actualizarea bazelor de date cuprinde:

a) resurse umane: formatori, responsabili cu formarea continuă, mentori de dezvoltare profesională, bibliotecari, profesori documentaristi/responsabili ai centrelor de documentare si informare, informaticieni, inspectori scolari, cadre didactice autori de carte etc;

b) parteneri educationali;

c) beneficiari ai programelor de formare;

d) credite profesionale transferabile ale cadrelor didactice, obtinute prin absolvirea programelor de formare acreditate furnizate/organizate de casa corpului didactic si de către alti furnizori de formare;

e) cadre didactice care au nevoie de formare continuă în vederea asigurării celor 90 de credite transferabile.

(5) Domeniul editare/multiplicare si difuzare de carte, publicatii, resurse educationale cuprinde, în principal, următoarele activităti:

a) editare/elaborare de carte, reviste, buletine informative, ghiduri si caiete metodice, studii, publicatii electronice, auxiliare didactice pe diferite suporturi etc;


b) difuzare de resurse educationale;

c) realizarea de site-uri educationale.

(6) Domeniul marketing educational, publicitate/diseminare cuprinde, în principal, următoarele activităti:

a) analiza de nevoi pentru formarea continuă;

b) promovarea resurselor educationale: oferta de formare continuă, alte oportunităti de dezvoltare profesională, rezultate ale proiectelor educationale etc;

c) promovarea inovatiei si a creativitătii în educatie.

(7) Domeniul parteneriate educationale cuprinde, în principal, următoarele activităti:

a) initierea si derularea de parteneriate în scopul implementării de proiecte educationale la nivel local, regional, national si international;

b) organizarea de activităti de petrecere a timpului liber: excursii tematice, scoli de vară, festivităti jubiliare pentru institutii/personalităti, reuniuni, cluburi ale cadrelor didactice etc.

Art. 11. - Casa corpului didactic stabileste relatii de parteneriat cu institutii de învătământ de toate gradele, institute de cercetare stiintifică, societăti stiintifice profesionale, institutii culturale, asociatii profesionale, organizatii guvernamentale si neguvernamentale din tară si din străinătate, persoane fizice si juridice etc, cu atributii în domeniul educatiei si cercetării.

Art. 12. - (1) Pentru realizarea programelor de formare proiectate, casa corpului didactic colaborează cu specialisti/experti din institutii de învătământ superior, din unităti de învătământ preuniversitar, din centre si organizatii neguvernamentale, nationale si internationale.

(2) Extensia în teritoriu a programelor casei corpului didactic se poate asigura si prin derularea unor seturi de programe acreditate de formare la distantă.

Art. 13. - (1) Casa corpului didactic asigură înfiintarea, monitorizarea, coordonarea si evaluarea activitătii centrelor de documentare si informare din judet, potrivit reglementărilor în vigoare.

(2) Casa corpului didactic coordonează metodologic activitatea centrelor de documentare si informare din judet si a profesorilor documentaristi, prin profesorii metodisti din casa corpului didactic si formatorii nationali din proiectul “Educatie pentru informatie”. Centrele de documentare si informare se subordonează conducerii unitătii de învătământ în care au fost înfiintate.

Art. 14. - Casa corpului didactic asigură coordonarea metodologică a activitătilor din bibliotecile unitătilor de învătământ din judet.

Art. 15. - (1) Casa corpului didactic coordonează Centrul regional de formare a personalului din învătământul preuniversitar (în judetele în care a fost înfiintat conform Hotărârii Guvernului nr. 604/2001 pentru înfiintarea Centrului National de Formare a Personalului din învătământul Preuniversitar, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Activitătile din cadrul Centrului regional de formare a personalului din învătământul preuniversitar sunt desfăsurate de un profesor metodist al casei corpului didactic.

(3) Atributiile profesorului metodist din Centrul regional de formare a personalului din învătământul preuniversitar sunt stabilite prin fisa postului.

Art. 16. - (1) Casele corpului didactic în care functionează centrele regionale de resurse pentru educatia civică, conform Acordului nr. 27.595 din 24 februarie 2006 dintre Ambasada Statelor Unite ale Americii, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Institute for Training and Developmentsi Asociatia de Educatie Civică si conform acordurilor bilaterale la nivel local, pot continua colaborarea cu centrele regionale de resurse pentru educatia civică în conditiile acordurilor mentionate.

(2) Activitatea Centrului regional de resurse pentru educatia civică, ce functionează în incinta casei corpului didactic, este coordonată de un membru al echipei Programului de educatie civică si fondator al Asociatiei de educatie civică din judetul respectiv, care are calitatea de coordonator. Coordonatorul Centrului regional de resurse pentru educatia civică poate fi profesor metodist în casa corpului didactic, în limita posturilor aprobate prin statul de functii.

(3) Coordonatorul Centrului regional de resurse pentru educatia civică, care functionează în incinta casei corpului didactic si este încadrat pe post de profesor metodist în casa corpului didactic, are specificate în fisa postului atributiile derivate din implementarea programului, stabilite prin consultare cu partenerii de program, conform acordurilor mentionate, precum si atributii specifice activitătilor desfăsurate în casa corpului didactic.

(4) Activitătile desfăsurate în cadrul Centrului regional de resurse pentru educatia civică sunt propuse, anual, spre avizare de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, ca anexă a ofertei de programe de formare continuă a casei corpului didactic.

Art. 17. - Casa corpului didactic poate oferi spre închiriere spatiile si echipamentele proprii, pe perioadă determinată, în vederea organizării si desfăsurării unor activităti de formare, în conditiile respectării legislatiei în vigoare.

 

CAPITOLUL II

Structura organizatorică si functională a casei corpului didactic

 

SECTIUNEA 1

Organigrama casei corpului didactic

 

Art. 18. - Structura casei corpului didactic cuprinde:

a) Conducerea: consiliul de administratie, inspectorul general adjunct - director de casă a corpului didactic, numit în continuare directorul casei corpului didactic;

b) Compartimentul resurse, informare, documentare, consultantă cuprinde următoarele compartimente: Programe, Bibliotecă, Informatizare, Editură, Proiecte;

c) Compartimentul financiar-administrativ cuprinde Compartimentul financiar si Compartimentul administrativ.

Art. 19. - (1) Directorul casei corpului didactic este echivalentul inspectorului scolar general adjunct din inspectoratul scolar judetean si exercită conducerea executivă a casei corpului didactic, în conformitate cu atributiile conferite de lege, cu hotărârile consiliului de administratie al casei corpului didactic, precum si cu alte reglementări legale.

(2) Directorul casei corpului didactic este subordonat inspectorului scolar general si are functie echivalentă cu cea de inspector scolar general adjunct. Fisa postului si fisa de evaluare ale directorului casei corpului didactic sunt elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

Art. 20. - (1) Directorul casei corpului didactic este presedintele consiliului de administratie, în fata căruia prezintă rapoarte semestriale si anuale.

(2) în cazul în care hotărârile consiliului de administratie contravin legislatiei în vigoare, directorul are drept de veto, informând în acest sens inspectorul scolar general.

Art. 21. - În exercitarea functiei de conducere, directorul casei corpului didactic are următoarele atributii:

a) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare a institutiei si a planului managerial anual, pe care le înaintează spre aprobare consiliului de administratie si spre avizare inspectorului scolar general;


b) solicită avizul consiliului de administratie al inspectoratului scolar judetean pentru oferta de programe de formare continuă a institutiei;

c) răspunde de calitatea programelor de formare furnizate de casa corpului didactic;

d) prezintă anual, în consiliul de administratie al inspectoratului scolar judetean, un raport asupra calitătii si al impactului activitătilor de formare desfăsurate;

e) coordonează si implementează proiecte de parteneriat educational la nivel local, national, international;

f) propune spre aprobare consiliului de administratie al casei corpului didactic regulamentul de ordine interioară al institutiei;

g) aprobă fisele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii si contractului individual de muncă;

h) elaborează proceduri si instrumente de lucru, pe care le supune aprobării consiliului de administratie;

i) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului didactic si didactic auxiliar;

j) coordonează activitatea filialelor casei corpului didactic, a Centrului regional de formare a personalului din învătământul preuniversitar si a Centrului regional pentru educatie civică, în judetele în care au fost înfiintate aceste centre;

k) decide asupra dezvoltării retelei de centre de documentare si informare, cu avizul inspectoratului scolar judetean, si emite decizia de înfiintare a centrelor de documentare si informare la nivel judetean;

l) coordonează reteaua de centre de documentare si informare;

m) prezintă, anual, consiliului de administratie al inspectoratului scolar judetean un raport asupra activitătii centrelor de documentare si informare din judet.

Art. 22. - Directorul, în calitate de angajator, are următoarele atributii:

a) încadrează personal la casa corpului didactic, în conformitate cu posturile prevăzute în statul de functii propriu al institutiei, avizat de inspectorul scolar general si aprobat de Directia generală management, resurse umane si retea scolară din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului;

b) încheie contracte individuale de muncă cu personalul angajat si aprobă programarea si efectuarea concediilor de odihnă ale personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare din sistemul bugetar;

c) aprobă concediul fără plată si compensarea orelor suplimentare prestate prin ore libere în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acestora;

d) verifică consemnarea zilnică în condica de prezentă a programului de lucru al personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic;

e) propune spre aprobare ordonatorului principal de credite, cu avizul inspectoratului scolar, promovarea în grade, trepte profesionale a personalului angajat care îndeplineste conditiile prevăzute de legislatia în vigoare.

Art. 23. - Directorul casei corpului didactic, în calitate de evaluator, are următoarele atributii:

a) evaluează anual activitatea personalului angajat;

b) propune personalul didactic care a obtinut rezultate de exceptie pentru conferirea de distinctii si premii;

c) evaluează activitatea personalului didactic angajat pentru înscrierea la concursul de acordare a gradatiilor de merit.

Art. 24. - Directorul casei corpului didactic, în calitate de ordonator de credite, răspunde de:

a) angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate si aprobate;

b) realizarea veniturilor;

c) angajarea si utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;

d) integritatea bunurilor încredintate institutiei pe care o conduce;

e) organizarea si tinerea la zi a contabilitătii si prezentarea la termen a situatiilor financiare asupra situatiei patrimoniului aflat în administrare si a executiei bugetare;

f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achizitii publice si a programului de lucrări de investitii publice;

g) organizarea evidentei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenti acestora;

h) organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului, conform prevederilor legale.

Art. 25. - Directorul casei corpului didactic are si următoarele atributii:

a) numeste si controlează personalul care răspunde de sigiliul casei corpului didactic;

b) răspunde de corectitudinea încadrării personalului si de întocmirea la termen a statelor lunare de plată a drepturilor salariale;

c) aplică sanctiuni pentru abaterile disciplinare săvârsite de personalul unitătii, conform prevederilor legislatiei în vigoare;

d) este membru în consiliul de administratie al inspectoratului scolar judetean;

e) prezintă, la solicitarea directiei specializate din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, rapoarte privind activitatea desfăsurată în casa corpului didactic;

f) răspunde solicitărilor directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

Art. 26. - (1) Consiliul de administratie al casei corpului didactic este organ de conducere cu rol de decizie în domeniul administrativ, este format din 5-7 membri si are următoarea componentă:

a) directorul casei corpului didactic- presedinte;

b) reprezentanti ai Compartimentului resurse, informare, documentare si consultantă;

c) responsabilul Compartimentului financiar;

d) reprezentanti ai institutiilor partenere ale casei corpului didactic sau reprezentanti ai comunitătii locale.

(2) Secretarul consiliului de administratie este numit de director dintre membrii acestuia; el consemnează, într-un registru special, procesele-verbale ale sedintelor.

Art. 27. - (1) Consiliul de administratie este stabilit anual în sedinta de analiză si proiectare a activitătii si se întruneste lunar sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea directorului ori a două treimi dintre membri.

(2) Consiliul de administratie este statutar în prezenta a două treimi dintre membrii săi.

Art. 28. - (1) Hotărârile consiliului de administratie se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenti.

(2) Deciziile privind bugetul si patrimoniul casei corpului didactic se iau cu majoritatea simplă din totalitatea membrilor consiliului de administratie.

Art. 29. - Atributiile consiliului de administratie:

a) adoptă proiectul de buget si avizează executia bugetară la nivelul casei corpului didactic;

b) avizează strategiile si planurile de activitate ale institutiei, pe care le înaintează spre aprobare inspectoratului scolar;

c) avizează regulamentul de ordine interioară al institutiei;

d) aprobă încadrarea cu personal didactic, didactic auxiliar si nedidactic;

e) aprobă, la propunerea directorului, fisele de post pentru personalul angajat;

f) evaluează si aprobă calificativele anuale pentru personalul evaluat, în conformitate cu legislatia în vigoare;

g) aplică reglementările în vigoare privind acordarea stimulentelor si a sanctiunilor;


h) stabileste strategia de realizare si gestionare a resurselor financiare extrabugetare, conform legislatiei în vigoare.

Art. 30. - (1) Compartimentul programe din cadrul Compartimentului resurse, informare, documentare si consultantă are următoarele atributii:

a) investigarea nevoilor de perfectionare rezultate din introducerea unor continuturi/cerinte noi în programele scolare/legislatia actuală, din inspectia scolară si din rapoartele responsabililor cu formarea continuă din unitătile de învătământ, respectiv, nevoi concrete, exprimate de potentiali beneficiari;

b) organizarea/găzduirea unor programe de formare si dezvoltare profesională oferite de furnizorii de formare acreditati;

c) elaborarea si propunerea spre acreditare de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului a unor programe de formare continuă, pe baza unei oferte care răspunde exigentelor actuale de pregătire continuă, derivate din problematica reformei curriculare, si care tine cont de nevoile individuale de dezvoltare profesională exprimate de personalul din învătământul preuniversitar;

d) furnizarea de programe de formare continuă avizate/acreditate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului pentru personalul didactic si didactic auxiliar din învătământul preuniversitar;

e) furnizarea de programe de formare continuă avizate/acreditate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului pentru personalul de conducere, de îndrumare si control din învătământul preuniversitar;

f) constituirea de cataloage cu oferte de programe de formare continuă/buletine informative, comunicarea ofertelor si receptarea înscrierilor pe canale organizatoric eficiente;

g) organizarea de activităti metodice destinate responsabililor cu formarea continuă, consiliere în vederea gestionării formării continue la nivelul unitătilor de învătământ preuniversitar si a asigurării accesului cadrelor didactice la programe de formare continuă;

h) organizarea de activităti metodico-stiintifice, sesiuni de comunicări, simpozioane, colocvii etc;

i) gestionarea documentelor corespunzătoare stagiilor si activitătilor de formare continuă derulate, a suporturilor de curs, a tabelelor nominale cu participantii etc.

(2) Compartimentul centru de documentare si informare/bibliotecă din cadrul Compartimentului resurse, informare, documentare si consultantă are următoarele atributii:

a) activitatea de informare si documentare pentru personalul din învătământul preuniversitar;

b) gestionarea fondului de carte si a resurselor educationale;

c) organizarea de activităti metodice destinate bibliotecarilor/responsabililor centrelor de documentare si informare;

d) organizarea de expozitii permanente de carte, manuale, prezentări si lansări de carte/lucrări de specialitate, mese rotunde, întâlniri tematice cu scriitori, artisti, oameni de stiintă;

e) organizarea de activităti cultural-artistice si de loisir;

f) îndrumare pentru bibliotecarii din unitătile scolare.

(3) Compartimentul informatizare/editură din cadrul Compartimentului resurse, informare, documentare si consultantă are următoarele atributii:

a) proiectarea, editarea, difuzarea de mijloace de învătământ, carte si auxiliare educationale;

b) administrarea retelei de calculatoare si a website-ului casei corpului didactic;

c) întretinerea echipamentelor si a logisticii din dotare;

d) crearea si administrarea site-urilor educationale.

(4) Compartimentul proiecte din cadrul Compartimentului resurse, informare, documentare si consultantă are următoarele atributii:

a) identifică surse de finantare prin proiecte locale, regionale, nationale si internationale, care au ca scop formarea continuă a personalului didactic si promovarea inovatiei în educatie;

b) elaborează propuneri de proiecte pentru accesarea surselor de finantare;

c) coordonează implementarea proiectelor contractate. Art. 31. - Compartimentul financiar-administrativ este subordonat directorului, asigură si răspunde de organizarea si desfăsurarea activitătii financiar-contabile a casei corpului didactic în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare si are următoarele atributii:

a) răspunde de gestionarea si întretinerea bazei materiale a institutiei si coordonează activitatea personalului administrativ: secretar, administrator, muncitor;

b) încasează si gestionează fondurile obtinute din cursuri contra cost, editură, tipografie, librărie, sponsorizări etc;

c) angajează si gestionează credite bugetare în limita si cu destinatia aprobate prin buget;

d) actualizează contabilitatea si realizează la termen bilanturile contabile si conturile de executie bugetară;

e) realizează cel putin o dată pe an inventarierea bunurilor aflate în administrare si întocmeste un raport;

f) inventariază si arhivează documentele institutiei.

 

SECTIUNEA a 2-a

Statutul colaboratorilor casei corpului didactic

 

Art. 32. - (1) Casa corpului didactic îsi poate realiza programele si cu personal de specialitate cu statut de colaboratori din alte unităti, în limita numărului de posturi didactice vacante existente în statul de functii, în sistem de plată cu ora, în conditiile legii: profesor-asociat, formator, mentor de dezvoltare profesională.

(2) Casa corpului didactic poate angaja profesori-metodisti, profesori-asociati, formatori, mentori de dezvoltare profesională care realizează efectiv activitate de formare în specialitatea lor si/sau în aria curriculară respectivă, conform art. 247 lit. i) din Legea nr. 1/2011.

(3) Profesorul-asociat este cadru didactic titular într-o unitate de învătământ, cadru didactic pensionat, specialist consacrat în domeniul educatiei, plătit în regim de plată cu ora.

(4) Formatorul îsi poate desfăsura activitatea la catedră, cu norma întreagă si plata cu ora la casa corpului didactic.

(5) Mentorul de dezvoltare profesională colaborează cu casa corpului didactic pentru proiecte si programe de formare continuă, consiliază si sprijină cadre didactice care au obtinut definitivarea în sistemul de învătământ, prin organizarea unor activităti de formare pentru dezvoltare personală si profesională, în vederea mentinerii standardelor de competentă pentru cadrele didactice.

Art. 33. - Pentru ca o persoană să activeze ca profesor-asociat în cadrul casei corpului didactic trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) studii universitare cu diplomă de licentă si/sau master;

b) cel putin gradul didactic II în învătământ/titlul stiintific de doctor în disciplina predată;

c) detine competente dobândite în managementul educational, managementul de proiect, precum si competente dobândite în activitatea cu adultii în domeniul formării continue.

Art. 34. - Pentru ca o persoană să poată activa ca formator în programele furnizate de casa corpului didactic trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) studii universitare cu diplomă de licentă si/sau master;

b) cel putin gradul didactic II în învătământ/titlul stiintific de doctor în disciplina predată;


c) detine competente în domeniul tematic al programului de formare;

d) detine un certificat de formator recunoscut de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului;

e) are o vechime în învătământ de minimum 6 ani.

Art. 35. - Pentru ca o persoană să activeze ca mentor de dezvoltare profesională în cadrul casei corpului didactic trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) studii universitare cu diplomă de licentă si/sau master;

b) cel putin gradul didactic II în învătământ/titlul stiintific de doctor în disciplina predată;

c) detine competente dobândite în domeniile dezvoltării profesionale si personale, în management educational, în self-management, precum si competente dobândite în activitatea cu adultii în domeniul formării continue.

 

SECTIUNEA a 3-a

Metodologia de încadrare a personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic în casa corpului didactic

 

1. Stat de functii

Art. 36. - Casa corpului didactic are stat de functii propriu, avizat de inspectorul scolar general si aprobat de Directia generală management, resurse umane si retea scolară din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

Art. 37. - Modificarea numărului de posturi se face cu aprobarea conducerii Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, la propunerea consiliului de administratie al casei corpului didactic si cu avizul inspectorului scolar general.

Art. 38. - (1) Personalul didactic care îsi desfăsoară activitatea în casa corpului didactic este încadrat prin concurs, prin decizie emisă de directorul unitătii.

(2) Ocuparea posturilor de profesor-metodist, profesor-asociat, formator, mentor de dezvoltare profesională se face prin concurs după o metodologie aprobată prin ordin de ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

(3) Personalul didactic auxiliar si administrativ, nedidactic, care îsi desfăsoară activitatea în casa corpului didactic, este încadrat prin concurs, conform legislatiei în vigoare.

(4) Organizarea si desfăsurarea concursului sunt coordonate de director. Consiliul de administratie al unitătii aprobă comisiile de concurs si validează rezultatele concursului. În urma concursului, angajarea se face de către director prin încheierea unui contract individual de muncă, în conditiile legii.

2. Categorii de personal

Director

Art. 39. - (1) Se normează un post de inspector scolar general adjunct - director al casei corpului didactic, pentru fiecare casă a corpului didactic.

(2) Functia de director al casei corpului didactic este echivalentă cu functia de inspector scolar general adjunct. Directorul casei corpului didactic se subordonează direct inspectorului scolar general.

(3) în situatia în care postul de director nu se ocupă prin concurs sau se vacantează între perioadele de concurs, ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului numeste temporar, prin ordin, pe această functie, un cadru didactic titular cu gradul didactic I, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârsitul anului scolar.

Art. 40. - (1) Norma de activitate a directorului casei corpului didactic este de 40 de ore săptămânal, în cadrul căreia are obligatie de predare a 2-4 ore din norma didactică.

(2) Directorul beneficiază de drepturi salariale conform legii.

(3) Directorul casei corpului didactic are drept de rezervare a catedrei pe perioada în care îndeplineste această functie.

Art. 41. - Evaluarea activitătii se face anual, pe baza unei fise de evaluare elaborate de către Directia generală management, resurse umane si retea scolară din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

Profesor-metodist

Art.42. - Functia de profesor-metodist de la casa corpului didactic este echivalentă cu functia de inspector scolar din inspectoratul scolar judetean.

Art. 43. - Ocuparea posturilor vacante de profesor-metodist constituite în normă întreagă se realizează prin concurs specific, pe baza metodologiei elaborate de Directia generală management, resurse umane si retea scolară din cadrul Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 44. - (1) Normarea posturilor de profesor-metodist la nivelul casei corpului didactic se realizează prin raportare la numărul de personal didactic existent la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti. Astfel, se normează un post de profesor-metodist la un număr de 1.500 de posturi de personal didactic, dar nu mai putin de două posturi pentru fiecare casă a corpului didactic.

(2) Se normează un post de profesor-metodist pentru coordonarea formării continue a cadrelor didactice din unitătile de învătământ în limbile minoritătilor nationale, în judetele în care functionează aceste forme de învătământ, pentru cel putin 1.500 de membri ai personalului didactic si didactic auxiliar din unitătile de învătământ în limbile minoritătilor nationale.

Art. 45. - Conditii de încadrare pentru profesorul-metodist:

a) studii universitare, cu diplomă de licentă, corespunzătoare functiei didactice din învătământul preuniversitar;

b) titular în învătământul preuniversitar;

c) cel putin gradul didactic II în învătământ;

d) vechime în muncă de minimum 6 ani, cu competente dobândite în managementul educational, managementul de proiect, precum si competente dobândite în activitatea cu adultii în domeniul formării continue;

e) calificativul “foarte bine” în ultimii 5 ani.

Art. 46. - Domeniile de competentă pentru profesorul-metodist sunt următoarele:

a) testarea, prin investigatii pe teren, în colaborare cu inspectorii scolari de specialitate, inspectorul responsabil cu dezvoltarea profesională, directorii unitătilor de învătământ, responsabilii cu formarea continuă din scoli, a nevoii reale de formare continuă la nivel individual si la nivelul unitătilor de învătământ;

b) identificarea si valorificarea resurselor umane, a formatorilor;

c) întocmirea proiectelor de programe de formare continuă;

d) prezentarea proiectului de program de formare consiliului de administratie al casei corpului didactic, care avizează includerea programului în cadrul ofertei de formare a institutiei;

e) monitorizarea/evaluarea derulării programului de formare continuă;

f) centralizarea si promovarea ofertei de formare educatională provenite de la institutii specializate si de la inovatorii din retea privind formarea continuă a personalului didactic, dezvoltarea parteneriatului social si comunitar eto;

g) asigurarea consilierii metodologice a actiunilor de formare continuă în afara casei corpului didactic, în unităti scolare, în zone defavorizate, organizate de alti furnizori de formare continuă acreditati, societăti profesionale, asociatii, fundatii, organizatii neguvernamentale etc;

h) organizarea de activităti metodice, stiintifice si culturale; i) implementarea de proiecte educationale. Art. 47. - Norma de activitate a profesorului metodist este de 40 de ore săptămânal, cu obligatie de predare la catedră a


2-4 ore săptămânal, în specialitatea înscrisă pe diploma de studii.

Art. 48. - (1) Cadrul didactic titular în învătământul preuniversitar si angajat prin concurs la casa corpului didactic încheie un contract individual de muncă cu directorul casei corpului didactic pe perioadă nedeterminată. Directorul casei corpului didactic comunică, în scris, inspectoratului scolar situatia angajării pe posturi didactice a candidatilor validati după concurs.

(2) în situatia în care postul de profesor-metodist nu se ocupă prin concurs, directorul casei corpului didactic poate numi, prin detasare pe această functie, cu avizul inspectorului scolar general, un cadru didactic titular cu gradul didactic II, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârsitul anului scolar.

(3) Cadrul didactic titular în învătământul preuniversitar si angajat la casa corpului didactic beneficiază de rezervare a catedrei, în conditiile legii.

Art. 49. - Cadrul didactic care ocupă postul de profesor-metodist beneficiază de drepturi salariale conform legii.

Art. 50. - (1) Personalul didactic încadrat prin concurs sau cu contract de muncă pe perioadă determinată la casa corpului didactic pe functia de profesor-metodist este evaluat anual de o comisie propusă de directorul institutiei si avizată de inspectorul scolar general.

(2) Evaluarea activitătii profesorilor-metodisti se face anual, la sfârsitul anului scolar, pe baza unei fise de evaluare elaborate de către directorul casei corpului didactic si aprobată de consiliul de administratie al institutiei.

(3) Pe baza fisei de evaluare si a raportului explicativ, comisia decide asupra punctajului final si a calificativului acordat astfel:

a) 100-90 de puncte (foarte bine);

b) 89-80 de puncte (bine);

c) 79-70 de puncte (satisfăcător);

d) sub 70 de puncte (nesatisfăcător).

(4) în cazul în care profesorul-metodist angajat prin concurs sau cu contract de muncă pe perioadă determinată obtine calificativul “satisfăcător” sau “nesatisfăcător”, acestuia îi încetează încadrarea la casa corpului didactic si revine pe catedra rezervată.

(5) în urma evaluării, directorul casei corpului didactic comunică profesorului-metodist, în scris, punctajul realizat si calificativul acordat.

(6) Eventualele contestatii se depun la inspectoratul scolar judetean în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării calificativului.

(7) Inspectorul scolar general numeste o comisie de rezolvare a contestatiilor, formată din 3 membri, reprezentanti ai casei corpului didactic si ai inspectoratului scolar judetean, altii decât cei nominalizati în comisia de evaluare, al cărei presedinte va fi inspectorul scolar general adjunct, care coordonează activitatea de perfectionare si formare continuă.

(8) La activitătile de evaluare a profesorilor metodisti au dreptul să participe, cu rol de observator, reprezentantii federatiilor sindicale reprezentative.

(9) Hotărârea comisiei de contestatii este definitivă si se transmite în scris directorului casei corpului didactic si contestatarului. Aceasta poate fi atacată numai prin procedura contenciosului administrativ.

(10) încetarea încadrării profesorului-metodist la casa corpului didactic în urma evaluării, urmată de revenirea pe catedra rezervată, se face prin decizie a directorului casei corpului didactic, cu avizul inspectorului scolar general.

(11) încetarea încadrării profesorului-metodist la casa corpului didactic se poate face la cerere, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Bibliotecar/Documentarist

Art. 51. - Angajarea la casa corpului didactic pe functiile de bibliotecar/documentarist, personal didactic auxiliar, se face prin concurs organizat conform legii la nivelul institutiei.

Art. 52. - Se normează câte un post de bibliotecar/ documentarist pentru fiecare bibliotecă a casei corpului didactic.

Art. 53. - (1) Domeniile de competentă pentru bibliotecar/documentarist sunt următoarele:

a) facilitarea accesului la informatie;

b) facilitarea folosirii unor surse documentare, cu ajutorul tehnicilor de informare si comunicare educative;

c) promovarea unei politici documentare prospective (elaborarea de dosare de documentare, de bibliografii care să sustină orientările politicilor educative si ale programelor scolare etc);

d) asigurarea completării judicioase a fondului documentar (achizitii, abonamente, donatii, schimb, transfer), în conformitate cu programele scolare si în functie de nevoile de lectură ale utilizatorilor;

e) contributii la crearea si gestionarea unui fond documentar pluridisciplinar si multimedia;

f) contributii la dezvoltarea capacitătii de cercetare documentară a personalului didactic, a personalului de conducere, îndrumare si control;

g) îndrumare bibliografică directă a beneficiarilor;

h) realizarea operatiilor de evidentă - popularizare, depozitare, catalogare, clasificare, împrumut interbibliotecar, achizitii, casare;

i) organizarea actiunilor de popularizare a colectiilor biblioteci i/mediatecii;

j) organizarea de standuri educationale, expozitii permanente de carte si/sau manuale, prezentări si lansări de carte/lucrări de specialitate, mese rotunde, întâlniri tematice cu scriitori etc;

k) difuzare de mijloace de învătământ, carte, auxiliare educationale;

l) organizarea activitătii de informare si formare continuă pentru bibliotecari si responsabili ai centrelor de documentare si informare din unitătile de învătământ;

m) acordarea asistentei metodologice de specialitate pentru bibliotecarii/documentaristii din institutii de învătământ preuniversitar din judet;

n) stabilirea relatiilor cu institutiile editoare;

o) promovarea activitătii casei corpului didactic în presă.

(2) Atributiile angajatilor pe posturile de bibliotecar/documentarist sunt diferentiate si prevăzute în fisa postului.

Art. 54. - Norma de activitate pentru bibliotecar/ documentarist, angajat la casa corpului didactic, este de 40 de ore săptămânal.

Art. 55. - Evaluarea activitătii desfăsurate de bibliotecar/documentarist se face anual, la sfârsitul anului calendaristic, pe baza unei fise de evaluare elaborate de către directorul casei corpului didactic si aprobate de consiliul de administratie al institutiei.

Informatician/Analist programator/Analist programator ajutor

Art. 56. - Angajarea la casa corpului didactic pe functiile de informatician/analist programator/analist programator ajutor (cu studii medii), personal didactic auxiliar, se face prin concurs organizat conform legii la nivelul institutiei.

Art. 57. - Se normează câte un post de informatician/analist programator/analist programator ajutor (cu studii medii) pentru fiecare casă a corpului didactic care dispune de o retea de calculatoare.


Art. 58. - (1) Domeniile de competentă pentru informatician/analist programator/analist programator ajutor (cu studii medii) sunt următoarele:

a) tehnoredactarea cataloagelor cu oferte de programe formare continuă;

b) crearea si utilizarea de soft educational;

c) coordonarea operatiunilor implicate de redactarea, editarea si multiplicarea oricăror publicatii ale casei corpului didactic;

d) organizarea de cursuri de initiere în utilizarea computerului;

e) realizarea bazelor de date cu resurse umane, programe, activităti si alte informatii de interes pentru casa corpului didactic;

f) realizarea de demonstratii multimedia;

g) organizarea si coordonarea activitătii de formare continuă pentru informaticienii din sistemul de învătământ;

h) crearea si administrarea site-ului casei corpului didactic;

i) administrarea retelei de computere a casei corpului didactic.

(2) Atributiile angajatilor încadrati pe posturile de informatician/analist programator/analist programator ajutor (cu studii medii) sunt prevăzute în fisa postului.

Art. 59. - Norma de activitate pentru informatician/analist programator/analist programator ajutor (cu studii medii) angajat ia casa corpului didactic este de 40 de ore săptămânal.

Art. 60. - Persoanele angajate prin detasare pe post de informatician la casa corpului didactic beneficiază de rezervarea catedrei dacă sunt titulare pe o catedră de specialitate în învătământ cu obligatie de predare la catedră a 2-4 ore săptămânal, în specialitatea înscrisă pe diploma de studii.

Art. 61. - Evaluarea activitătii se face anual, la sfârsitul anului calendaristic, pe baza unei fise de evaluare, care este elaborată de către directorul casei corpului didactic si aprobată de consiliul de administratie al institutiei.

Redactor

Art. 62. - Angajarea la casa corpului didactic pe functia de redactor, personal didactic auxiliar, se face prin concurs organizat conform legii la nivelul institutiei.

Art. 63. - În cazul în care în statul de functii al casei corpului didactic nu este aprobat un post de redactor, acesta se poate norma în cadrul activitătii extrabugetare numai în limita veniturilor realizate din activitatea extrabugetară organizată în editura sau tipografia casei corpului didactic.

Art. 64. - (1) Domeniile de competentă pentru redactor sunt următoarele:

a) prelucrarea materialelor pentru publicatii, culegere computerizată, formatare, grafică;

b) realizarea materialelor informative si de promovare a ofertei educationale;

c) realizarea conceptiei tehnice a materialelor de promovare a institutiei, machetare, design;

d) acordarea consultantei de specialitate si a consilierii responsabililor revistelor sau ai altor publicatii ale unitătilor scolare;

e) asigurarea demersurilor privind legalitatea aparitiilor editoriale, ISSN, ISBN, descriere CIP, copyright;

f) stabilirea relatiilor cu institutiile editoare;

g) asigurarea retelei de distributie a publicatiilor proprii ale institutiei.

(2) Atributiile angajatilor încadrati pe posturile de redactor sunt prevăzute în fisa postului.

Art. 65. - Norma de activitate pentru redactor, angajat la casa corpului didactic, este de 40 de ore săptămânal.

Art. 66. - Evaluarea activitătii se face anual, la sfârsitul anului calendaristic, pe baza unei fise de evaluare elaborate de către directorul casei corpului didactic si aprobate de consiliul de administratie al institutiei.

Administrator financiar

Art. 67. - Angajarea pe functia de administrator financiar, personal didactic auxiliar, la casa corpului didactic, se face prin concurs organizat conform legii la nivelul institutiei.

Art. 68. - Functia de administrator financiar, cu studii superioare sau medii, se normează la fiecare casă a corpului didactic dacă este ordonator tertiar de credite, numai cu încadrarea în numărul de posturi aprobate în bugetul de stat.

Art. 69. - (1) Atributiile administratorului financiar sunt următoarele:

a) întocmeste bugetele de venituri si cheltuieli bugetare si extrabugetare, la termenele si în conditiile prevăzute de lege;

b) urmăreste încadrarea strictă în creditele aprobate pe toate coordonatele clasificatiei bugetare;

c) organizează circuitul documentelor contabile si înregistrarea lor în mod cronologic si sistematic în evidenta contabilă;

d) organizează si exercită viza de control financiar preventiv în conformitate cu dispozitiile în vigoare;

e) răspunde de păstrarea bunurilor mobiliare si de inventar ale institutiei, pe care le repartizează pe subgestiuni, si tine evidenta acestora;

f) coordonează realizarea procedurilor de achizitii;

g) întocmeste si monitorizează contractele încheiate cu furnizorii, deconturi si devize.

(2) Atributiile angajatilor încadrati pe posturile de administrator financiar sunt prevăzute în fisa postului.

Art. 70. - Norma de activitate pentru administrator financiar, personal didactic auxiliar, angajat la casa corpului didactic, este de 40 de ore săptămânal.

Art. 71. - Evaluarea activitătii se face anual, la sfârsitul anului calendaristic, pe baza unei fise de evaluare elaborate de către directorul casei corpului didactic si aprobate de consiliul de administratie al institutiei.

Secretar

Art. 72. - Angajarea pe functia de secretar, personal didactic auxiliar, la casa corpului didactic, se face prin concurs organizat conform legii la nivelul institutiei.

Art. 73. - Se normează un post de secretar cu studii superioare sau medii pentru fiecare casă a corpului didactic.

Art. 74. - (1) Domeniile de competentă pentru secretar sunt următoarele:

a) păstrarea sigiliilor;

b) evidenta, selectionarea, păstrarea si arhivarea documentelor specifice casei corpului didactic;

c) procurarea, completarea, eliberarea si evidenta actelor de studii;

d) redactarea corespondentei;

e) întocmirea si gestionarea documentelor de evidentă a personalului;

f) întocmirea si gestionarea documentelor de angajare a personalului;

g) întocmirea dosarelor de pensionare;

h) întocmirea statului de plată pentru personalul încadrat;

i) oferirea informatiilor privind problemele de personal;

j) administrarea bazei de date de evidentă a personalului;

k) comunicarea internă si comunicarea externă.

(2) Atributiile angajatilor încadrati pe posturile de secretar sunt prevăzute în fisa postului.

Art. 75. - Norma de activitate pentru secretar, personal didactic auxiliar, angajat la casa corpului didactic, este de 40 de ore săptămânal.


Art. 76. - Evaluarea activitătii se face anual, la sfârsitul anului calendaristic, pe baza unei fise de evaluare, care este elaborată de către directorul casei corpului didactic si aprobată de consiliul de administratiei al institutiei.

Administrator de patrimoniu

Art. 77. - Angajarea pe functia de administrator de patrimoniu la casa corpului didactic se face prin concurs organizat conform legii la nivelul institutiei.

Art. 78. - Se normează un post de administrator de patrimoniu la fiecare casă a corpului didactic.

Art. 79. - Conditiile de încadrare pentru administrator de patrimoniu sunt stabilite conform legii.

Art. 80. - (1) Domeniile de competentă pentru administrator de patrimoniu sunt următoarele:

a) administrarea patrimoniului casei corpului didactic;

b) întretinerea punctului de prevenire si stingere a incendiilor - PSI;

c) participarea la actiunile de stingere si de salvare a bunurilor din patrimoniu în caz de incendiu, cutremur, calamitate naturală.

(2) Atributiile angajatului încadrat pe postul de administrator de patrimoniu sunt prevăzute în fisa postului.

Art. 81. - Norma de activitate pentru administrator de patrimoniu, angajat la casa corpului didactic, este de 40 de ore săptămânal.

Art. 82. - Evaluarea activitătii se face anual, la sfârsitul anului calendaristic, pe baza unei fise de evaluare elaborate de către directorul casei corpului didactic si aprobate de consiliul de administratiei al institutiei.

Muncitor

Art. 83. - Angajarea pe postul de muncitor, personal nedidactic, la casa corpului didactic se face prin concurs organizat conform legii la nivelul institutiei.

Art. 84. - Se normează un post de muncitor pentru fiecare casă a corpului didactic.

Art. 85. - Conditiile de încadrare pentru muncitor sunt stabilite conform legii.

Art. 86. - (1) Domeniile de competentă pentru muncitor sunt următoarele:

a) efectuarea lucrărilor de curătenie si întretinere a întregului spatiu al casei corpului didactic;

b) asigurarea conditiilor optime pentru derularea activitătilor organizate de casa corpului didactic.

(2) Atributiile angajatului încadrat pe postul de muncitor sunt prevăzute în fisa postului.

Art. 87. - Norma de activitate pentru muncitor, personal nedidactic, angajat la casa corpului didactic este de 40 de ore săptămânal.

Art. 88. - Evaluarea activitătii se face anual, la sfârsitul anului calendaristic, pe baza unei fise de evaluare, care este elaborată de către directorul casei corpului didactic si aprobată de consiliul de administratiei al institutiei.

Art. 89. - Personalul nedidactic, muncitor, beneficiază de conditii de angajare si de normare prevăzute de legislatia în vigoare.

 

SECTIUNEA a 4-a

Drepturile, obligatiile si sanctiunile personalului angajat

 

1. Drepturile personalului angajat

Art. 90. - Personalul angajat la casa corpului didactic beneficiază de drepturile prevăzute de legislatia salarizării personalului din sistemul bugetar.

Art. 91. - Pentru activitătile suplimentare, personalul institutiei beneficiază de drepturi salariale suplimentare conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 92. - Salariatii casei corpului didactic pot face parte din organizatiile sindicale în conformitate cu prevederile legale.

2. Obligatiile personalului angajat

Art. 93. - Personalul încadrat la casa corpului didactic are obligatia să cunoască si să respecte legile în vigoare, cu precădere legislatia scolară.

Art. 94. - Fiecare salariat are obligatia să îsi îndeplinească atributiile prevăzute în fisa postului si sarcinile repartizate de directorul casei corpului didactic, să respecte prevederile contractului individual de muncă si ale regulamentului de ordine interioară.

Art. 95. - Se interzice tuturor salariatilor institutiei să desfăsoare activităti politice si de prozelitism religios în spatii si în perioade de timp ce contravin legilor în vigoare stabilite pentru acestea.

3. Sanctiunile personalului angajat

Art. 96. - Personalul didactic, personalul didactic auxiliar si nedidactic din casa corpului didactic răspund disciplinar pentru încălcarea cu vinovătie a îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă si anexei - Fisa postului, precum si pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează prestigiului institutiei, conform legii.

Art. 97. - Răspunderea patrimonială a personalului din casa corpului didactic se stabileste conform Codului muncii. Decizia de stabilire a răspunderii patrimoniale, precum si celelalte acte pentru recuperarea pagubelor si a prejudiciilor se întocmesc de conducerea casei corpului didactic al cărei salariat este cel în cauză, în afară de cazurile în care prin lege se dispune altfel.

 

CAPITOLUL III

Asigurarea calitătii activitătii din casa corpului didactic

 

Art. 98. - Asigurarea calitătii activitătii casei corpului didactic constă în actiuni de dezvoltare a capacitătii institutionale, de elaborare, de planificare, de implementare a programelor sale, care satisfac asteptările beneficiarilor si standardele în vigoare.

Art. 99. - Consiliul de administratie si directorul casei corpului didactic îsi asumă întreaga responsabilitate pentru calitatea activitătii institutiei.

Art. 100. - Consiliul de administratie elaborează anual un raport de evaluare internă a activitătii, cu avizul inspectorului scolar general, pe care îl face public.

Art. 101. - Evaluarea internă a calitătii activitătii casei corpului didactic, ca furnizor de formare continuă, se realizează conform legislatiei în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 102. - (1) Consiliul de administratie al inspectoratului scolar, la începutul anului bugetar, repartizează bugetul casei corpului didactic în baza unei analize de nevoi elaborate de casa corpului didactic, în functie de oferta educatională si de planul managerial ale acesteia, conform art. 111 alin. (2) din Legea nr. 1/2011.

(2) Bugetul alocat este adus la cunostinta consiliului de administratie al casei corpului didactic.

Art. 103. - (1) Finantarea cheltuielilor privind casele corpului didactic se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, conform art. 111 alin. (2) din Legea nr. 1/2011.

(2) Pentru anul scolar 2011-2012, normarea personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic se va face cu încadrarea în numărul de posturi aprobate de minister pentru casa corpului didactic.


Art. 104. - Veniturile realizate de casa corpului didactic din diverse surse vor fi evidentiate într-un cont de venituri extrabugetare. Fondurile obtinute din activitătile realizate de casele corpului didactic, din organizarea unor activităti didactice, din manifestări artistice, precum si din contributia unor persoane fizice si juridice se gestionează la nivelul institutiei, conform legislatiei în vigoare.

Art. 105. - Anexa face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 106. - Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 107. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, casele corpului didactic judetene/Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucuresti vor elabora si aproba regulamentul de ordine interioară.

 

ANEXĂ

la regulament

 

METODOLOGIE

privind organizarea si desfăsurarea concursului pentru ocuparea posturilor de profesor-metodist vacante de la casa corpului didactic

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) în baza prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a casei corpului didactic, toate posturile vacante de profesor-metodist se ocupă prin concurs specific, reglementat de prezenta metodologie.

(2) Cadrele didactice titulare într-o unitate scolară pot fi angajate, prin concurs, ca profesor-metodist al casei corpului didactic, evaluarea anuală fiind realizată de către o comisie propusă de directorul casei corpului didactic si avizată de inspectorul scolar general.

(3) Cadrul didactic titular în învătământul preuniversitar care ocupă prin concurs un post de profesor-metodist la casa corpului didactic beneficiază de rezervarea catedrei, în conditiile legii.

Art. 2. - La concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante de la casa corpului didactic pot candida cadre didactice care îndeplinesc următoarele conditii:

a) studii universitare, cu diplomă de licentă, corespunzătoare functiei didactice din învătământul preuniversitar;

b) titular în învătământul preuniversitar;

c) cel putin gradul didactic II în învătământ;

d) vechime în muncă de minimum 6 ani, cu competente dobândite în managementul educational, managementul de proiect, precum si competente dobândite în activitatea cu adultii în domeniul formării continue;

e) calificativul “foarte bine” în ultimii 5 ani;

f) nu a fost condamnat penal printr-o hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă pentru săvârsirea unei infractiuni cu intentie.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si desfăsurarea concursului de ocupare a posturilor didactice vacante de la casa corpului didactic

 

Art. 3. - Concursul de ocupare a posturilor didactice vacante de la casa corpului didactic se desfăsoară la sediul casei corpului didactic, după aprobarea statului de functii, într-o singură sesiune anuală.

Art. 4. - Data concursului este stabilită de directorul casei corpului didactic si aprobată de consiliul de administratie al institutiei.

Art. 5. - Dosarul depus de candidati la înscriere contine următoarele acte:

a) cerere de înscriere;

b) curriculum vitae - sustinut de documente doveditoare;

c) copie legalizată de pe diploma de studii si foaia matricolă;

d) copie de pe adeverinta de acordare a gradelor didactice;

e) adeverintă de vechime în învătământ;

f) adeverintă care să ateste calificativul “foarte bine” obtinut în ultimii 5 ani;

g) scrisoare de intentie;

h) acte, în copie, de dovedire a identitătii;

i) recomandări (două) de la locurile de muncă anterioare si/sau de la colaboratori;

j) copii de pe diplomele/certificatele de absolvire/parcurgere a unor cursuri sau stagii de formare;

k) cazierul judiciar în original;

l) opisul dosarului în dublu exemplar; un exemplar se restituie candidatului cu semnătura persoanei care a înregistrat înscrierea.

Art. 6. - Comisia de concurs este numită prin decizia directorului casei corpului didactic cu avizul inspectorului scolar general.

Art. 7. - La lucrările comisiei au dreptul să participe, cu statut de observatori, reprezentantii sindicatelor reprezentative, conform legii. Acestia au acces la toate documentele comisiei si pot consemna propriile observatii cu privire la desfăsurarea concursului în proces ui-verb al încheiat de comisie.

Art. 8. - Comisia numită îsi asumă responsabilitatea derulării concursului, cu respectarea legislatiei în vigoare.

Art. 9. - (1) Comisia de concurs este formată din:

a) directorul casei corpului didactic în calitate de presedinte;

b) un reprezentant al inspectoratului scolar;

c) 2 profesori cu gradul didactic I din rândul coordonatorilor de cerc metodic, al directorilor de unităti scolare, al mentorilor pentru formarea continuă în scoala sau al metodistilor inspectoratului scolar;

d) un director al casei corpului didactic din alt judet.

(2) Secretarul comisiei de concurs este un reprezentant al casei corpului didactic.

(3) Secretarul comisiei de concurs nu participă la evaluarea candidatilor.

Art. 10. - (1) Directorul casei corpului didactic răspunde de organizarea si desfăsurarea etapei de înscriere a candidatilor.

(2) Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de la casa corpului didactic va fi anuntată în presa locală, cu minimum 30 de zile înainte de desfăsurare, conform prevederilor legale, iar la sediul casei corpului didactic si la centrele de afisaj ale inspectoratului scolar se vor afisa data si locul desfăsurării concursului, tematica si bibliografia, precum si alte informatii referitoare la concurs.

Art. 11. - Comisia de concurs are următoarele atributii:

a) răspunde de buna desfăsurare a concursului;

b) întocmeste subiectele si baremele de corectare în dimineata zilei desfăsurării concursului;

c) afisează, în termenul anuntat, rezultatele concursului;

d) primeste eventualele contestatii în intervalul de timp de 48 de ore de la afisarea rezultatelor.

 

CAPITOLUL III

Probele de concurs si evaluarea candidatilor

 

Art. 12. - Concursul pentru ocuparea posturilor de profesor-metodist de la casa corpului didactic cuprinde următoarele probe:

a) test de cunostinte privind proiectarea, organizarea, monitorizarea si evaluarea programelor de formare continuă a personalului din învătământul preuniversitar, precum si notiuni vizând legislatia în vigoare pe problematica formării continue;

b) interviu care cuprinde sustinerea de către candidat a scrisorii de intentie si verificarea competentelor candidatilor privind: analiza nevoilor de formare continua, proiectarea si organizarea de programe, managementul formării continue eto, utilizând mijloace specifice interviului. Interviul si scrisoarea de intentie se evaluează pe baza baremului prezentat în anexa nr. 1;

c) analiza si evaluarea curriculumului vitae, pe baza baremului prezentat în anexa nr. 2.

Art. 13. - (1) Evaluarea probei prezentate la art. 12 lit. a) se face de către fiecare membru al comisiei, prin punctaj de la 10 la 1, conform baremului de evaluare stabilit de comisia de concurs. Punctajul probei este reprezentat de suma punctelor acordate de fiecare examinator, punctajul maxim fiind de 50 de puncte, iar cel minim de promovare a probei fiind de 30 de puncte.

(2) Evaluarea probei prezentate la art. 12 lit. b) se face de către fiecare membru al comisiei, prin punctaj de la 10 la 1, pe baza baremului prevăzut în anexa nr. 1. Punctajul probei este reprezentat de suma punctelor acordate de fiecare examinator, punctajul maxim fiind de 50 de puncte, iar cel minim de promovare a probei fiind de 30 de puncte.

(3) Evaluarea curriculum-ului vitae se face în plenul comisiei, conform baremului prevăzut în anexa nr. 2. Punctajul maxim al probei este de 20 de puncte, iar punctajul minim de promovare a probei este de 10 puncte.

(4) Punctajul total acordat candidatului se calculează ca suma punctajelor probelor, prin completarea fisei de punctaj prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 14. - Sunt declarati admisi candidatii în ordinea descrescătoare a punctajelor obtinute, cu conditia să fi obtinut un total de minimum 70 de puncte.

Art. 15. - Secretarul comisiei de concurs completează procesul-verbal în care se consemnează desfăsurarea si rezultatele concursului si îl prezintă membrilor comisiei spre a fi semnat.

Art. 16. - Rezultatele se afisează la sediul casei corpului didactic după încheierea concursului, în aceeasi zi.

Art. 17. - (1) Eventualele contestatii se formulează în termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor concursului.

(2) Inspectorul scolar general va numi o comisie de rezolvare a contestatiilor, formată din 3 membri, altii decât cei nominalizati în comisia de concurs, al cărei presedinte va fi un inspector scolar general adjunct. La etapa de solutionare a contestatiilor au dreptul să participe, cu rol de observatori, reprezentantii federatiilor sindicale reprezentative.

(3) Hotărârea comisiei de contestatii este definitivă.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 18. - Profesorii-metodisti declarati admisi la concurs, în urma solutionării contestatiilor, încheie un contract individual de muncă cu directorul casei corpului didactic pe perioadă nedeterminată. Directorul casei corpului didactic comunică, în scris, inspectoratului scolar situatia angajării pe posturi didactice a candidatilor validati după concurs.

Art. 19. - Informatiile din curriculum vitae dovedite a fi false atrag eliminarea candidatului din concurs sau, după caz, anularea rezultatelor obtinute de candidatul în cauză, postul urmând a fi ocupat de candidatul cu punctajul imediat următor, care îndeplineste conditia mentionată la art. 14.

Art. 20. - În situatia în care rezultatul concursului de ocupare a postului este contestat în instantă, numirea pe post se face după emiterea hotărârii judecătoresti definitive si irevocabile.

Art. 21. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

Art. 22. - La intrarea în vigoare a prezentei metodologii, orice dispozitie contrară se abrogă.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

Examinat ..............

Data.....................

Examinator,

......................................

 

 

 

CONCURSUL

pentru ocuparea postului de profesor-metodist la casa corpului didactic

 

EVALUARE - INTERVIU SI PREZENTAREA SCRISORII DE INTENTIE

 

 

Punctajul maxim

Punctajul acordat

Aspecte organizatorice, capacitate de analiză/sinteză, valorificarea informatiei si eficienta comunicării

1p

 

Aspecte vizând cunostinte privind analiza nevoilor de formare continuă, organizarea de programe

2p

 

Aspecte legate de dezvoltarea profesională proprie, de respectarea deontologiei profesionale

1p

 

Viziunea, conceptia si redactarea scrisorii de intentie (aceasta este: substantială, la obiect, coerentă, redactată cu acuratete de limbaj, într-o formă corespunzătoare)

5p

 

Trăsături de personalitate necesare postului, relevate de interviu (de exemplu: capacitate de perceptie globală, de adaptare, de relationare si comunicare, de analiză/sinteză, de viziune/proiectare, perspicacitate, discernământ, capacitate de întelegere si empatie, de argumentare, energie si disponibilitate de efort eto)

1p

 

TOTAL PUNCTAJ:

10 puncte

 


ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

Examinat ..............

Data.....................

Examinatori:

1............................

2............................

3............................

4............................

5............................

 

CONCURSUL

pentru ocuparea postului de profesor-metodist la casa corpului didactic

 

EVALUARE - CURRICULUM VITAE

 

 

Punctajul maxim

Punctajul acordat

Studii universitare de lungă durată, de scurtă durată

2p

 

Gradele didactice si mediile obtinute la gradele didactice, studii postuniversitare de tip masterat, doctorat, de specializare (o a doua licentă)

3p

 

Participarea la stagii de formare sau de perfectionare în specialitate ori în managementul educational în tară sau/si străinătate

5p

 

Experientă în activitatea de responsabil de cerc pedagogic, responsabil de comisie metodică, sef de catedră, profesor formator

3p

 

Lucrări/Articole pedagogice si/sau de management educational si/sau de specialitate publicate

3p

 

Limbi moderne de circulatie internatională cunoscute

2p

 

Cunostinte de operare pe calculator/tehnoredactare

2p

 

TOTAL PUNCTAJ:

20 de puncte

 

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

Examinat ..............

Data.....................

Examinatori:

1............................

2............................

3............................

4............................

5............................

 

CONCURSUL

pentru ocuparea postului de profesor-metodist la casa corpului didactic

 

FISĂ DE PUNCTAJ

 

Nr. crt.

Proba

Examinator 1

Examinator 2

Examinator 3

Examinator 4

Examinator 5

TOTAL

1.

Test

 

 

 

 

 

 

2.

Interviu si sustinerea scrisorii de intentie

 

 

 

 

 

 

3.

Curriculum vitae

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PUNCTAJ ..........................


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.