MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 736/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 736         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 20 octombrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

24. - Hotărâre privind constatarea încetării unor mandate de deputat

 

25. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

88. - Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

117. - Decizie privind aplicarea mobilitătii pentru doamna lulia Cârcei din functia publica de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în functia publică temporar vacantă de secretar general al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

118. - Decizie privind stabilirea atributiilor domnului Ion Oprea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.668. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.443/2011 privind reglementarea procedurii de raportare a indicatorilor economico-financiari de către operatorii economici reclasificati în sectorul administratiei publice

 

5.489. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru aprobarea Metodologiei privind promovarea a 2 ani de studii într-un an scolar în învătământul preuniversitar

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

243. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 164/2010 pentru adoptarea Normelor privind aprobarea auditorilor financiari si a firmelor de audit din alte state membre ale Uniunii Europene si din terte tări


 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării unor mandate de deputat

 

Având în vedere demisiile din calitatea de deputat ale domnilor Frunzulică Doru-Claudian, ales în Circumscriptia electorală nr. 30 Olt, Colegiul uninominal nr. 7, Lakatos Petru, ales în Circumscriptia electorală nr. 5 Bihor, Colegiul uninominal nr. 2, si decesul la data de 29 august 2011 al domnului deputat Pâlfi Mozes-Zoltán, ales în Circumscriptia electorală nr. 13 Cluj, Colegiul uninominal nr. 9, precum si declararea de către presedintele Camerei Deputatilor, în sedinta publică din data de 18 octombrie 2011, a locurilor vacante,

în temeiul art. 70 alin. (2) din Constitutia României, republicată, al art. 7 alin. (1) si (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 48 alin. (16) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 208 si art. 209 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputatilor constată încetarea calitătii de deputat a domnului Frunzulică Doru-Claudian, începând cu data de 1 octombrie 2011, a domnului Lakatos Petru, începând cu data de 17 octombrie 2011, si a domnului Pálfi Mozes-Zoltán, începând cu data de 29 august 2011, si declară vacante locurile de deputat în Circumscriptia electorală nr. 30 Olt, Colegiul uninominal nr. 7, Circumscriptia electorală nr. 5 Bihor, Colegiul uninominal nr. 2, si în Circumscriptia electorală nr. 13 Cluj, Colegiul uninominal nr. 9.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 18 octombrie 2011.

Nr. 24.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 40 alin. (4) si art. 42 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 23 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Cristian-lon Burlacu, apartinând Grupului parlamentar al PD-L, trece de la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă la Comisia pentru administratie publică, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic;

- domnul deputat Nicolae Stan, apartinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru administratie publică, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, coruptiei si pentru petitii;

- domnul deputat Marin Bobes, apartinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru administratie publică, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 18 octombrie 2011.

Nr. 25.


 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 

Având în vedere Decizia Comisiei Europene: Ajutorul de stat SA. 33134 (2011/N) - România - “Certificate verzi pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile” de autorizare a schemei de sprijin, ca urmare a dispozitiilor comunitare în domeniu potrivit cărora această schemă de sprijin este de natura ajutorului de stat sau este susceptibilă de a fi ajutor de stat, si necesitatea corelării Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu prevederile legislatiei comunitare, inclusiv a deciziei sus-mentionate,

tinând seama că punerea în aplicare a Legii nr. 220/2008, republicată, cu modificările si completările ulterioare, contribuie la dezvoltarea investitiilor în domeniul producerii energiei electrice din surse regenerabile, având ca efect îndeplinirea obiectivului national privind atingerea unei ponderi de 24% a energiei din surse regenerabile din cantitatea de energie pe care o va consuma România în anul 2020, prevedere stipulată în anexa I la Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare si ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE si 2003/30/CE,

deoarece aceste elemente vizează interesul public si constituie situatii de urgentă si extraordinare, ce nu suferă amânare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 13 august 2010, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după litera ad) se introduc nouă noi litere, lit. ae)-am), cu următorul cuprins:

,,ae) centrală electrică multicombustibil- centrală electrică care produce energie electrică folosind surse regenerabile si conventionale de energie, care se utilizează fie în instalatii de ardere/cazane energetice separate, fie în aceeasi instalatie de ardere dacă continutul energetic al combustibilului conventional utilizat nu depăseste 10% din continutul energetic total;

af) supracompensare - situatia în care, luând în considerare indicatorii tehnico-economici specifici medii realizati anual pentru fiecare tehnologie, din analiza cost-beneficiu efectuată pentru ansamblul capacitătilor de producere utilizând aceeasi tehnologie rezultă o rată internă de rentabilitate mai mare cu 10% fată de valoarea considerată pentru tehnologia respectivă la autorizarea sistemului de promovare si care se va publica pe site-ul ANRE;

ag) analiză cost-beneficiu - analiză economică efectuată în vederea determinării rentabilitătii investitiilor în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie, realizată prin utilizarea tehnicii actualizării aplicată la costurile de investitie, costurile de exploatare si la veniturile rezultate pe durata de viată a proiectelor;

ah) rată internă de rentabilitate - indicator rezultat dintr-o analiză cost-beneficiu care exprimă rentabilitatea unui proiect de investitie, si anume rata de actualizare pentru care veniturile actualizate sunt egale cu cheltuielile actualizate;

ai) culturi energetice - culturi de plante agricole sau nonagricole destinate, în special, productiei de biocarburanti ori productiei de biomasă utilizată în scopul producerii energiei electrice si termice;

aj) acces prioritar la retele al energiei electrice din surse regenerabile - ansamblu de reguli si conditii tehnice si comerciale în baza cărora unor categorii de producători de energie electrică din surse regenerabile de energie li se asigură posibilitatea preluării în orice moment si a vânzării întregii cantităti de energie electrică produsă la un moment dat, în functie de capacitatea racordului la retea si disponibilitatea unitătilor/resurselor eligibile;

ak) acces garantat la retele al energiei electrice din surse regenerabile - ansamblu de reguli si conditii tehnice si comerciale în baza cărora pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de schema de sprijin prin certificate verzi contractată si vândută pe piata de energie electrică se garantează preluarea în reteaua electrică;

al) acreditare - activitate desfăsurată de ANRE pe baza unui regulament propriu prin care se acordă unui operator economic care detine centrale electrice ce utilizează surse regenerabile de energie dreptul de a beneficia de sistemul de promovare prevăzut de prezenta lege;

am) calificare - activitate desfăsurată de ANRE pe baza unui regulament propriu prin care se stabileste cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă într-o centrală/grup de cogenerare.”

2. La articolul 3 alineatul (1), litera h) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,h) gaz de fermentare a deseurilor;”.

3. La articolul 3 alineatul (2), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) 7 ani, pentru energia electrică produsă în grupuri/centrale eoliene, care au mai fost utilizate pentru producerea energiei electrice pe teritoriul altor state, dacă sunt utilizate în sisteme izolate sau dacă au fost puse în functiune pe teritoriul României înainte de data aplicării sistemului de promovare prevăzut de prezenta lege;”.

4. La articolul 3, alineatele (3) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(3) Sistemul de promovare stabilit de prezenta lege se aplică producătorilor pentru energia electrică produsă din surse regenerabile, inclusiv pentru energia electrică produsă pe perioada de probă, în baza deciziei de acreditare emise de ANRE potrivit prevederilor art. 6 alin. (6), dacă punerile în functiune, respectiv retehnologizările de grupuri/centrale se realizează până la sfârsitul anului 2016.

(4) în vederea aplicării sistemului de promovare stabilit prin prezenta lege, acreditarea centralelor electrice se poate face etapizat, pe măsura punerii în functiune a fiecărui grup electric individual din cadrul unei capacităti energetice continând mai multe astfel de grupuri electrice, caz în care perioada de aplicare a sistemului de promovare reglementat prin prezenta lege se va aplica diferentiat în functie de momentul acreditării.”

5. La articolul 3 alineatul (6), literele a) si c) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“a) energia electrică produsă din combustibil care provine din biomasă, deseuri industriale si/sau municipale achizitionate din import, indiferent de puterea instalată a centralei electrice;

c) energia electrică produsă în centrale electrice care utilizează surse regenerabile si conventionale de energie în aceeasi instalatie de ardere dacă continutul energetic al combustibilului conventional utilizat depăseste 10% din continutul energetic total;”.

6. La articolul 3, alineatul (7) se modifică si va avea următorul cuprins:

(7) în cazul energiei electrice produse din surse regenerabile în cogenerare, producătorii care solicită un sistem de promovare sunt obligati să opteze fie pentru schema de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficientă pe baza cererii de energie termică utilă potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficientă pe baza cererii de energie termică utilă, fie pentru schema de promovare prevăzută în prezenta lege.”

7. La articolul 3, după alineatul (7) se introduc patru noi alineate, alineatele (8)-(11), cu următorul cuprins:

(8) în cazul producătorilor de energie din surse regenerabile care au beneficiat de certificate verzi anterior aplicării sistemului de promovare prevăzut de prezenta lege, duratele de aplicare prevăzute la alin. (2) se vor diminua corespunzător cu perioadele pentru care acestia au beneficiat deja de certificate verzi.

(9) Producătorii de energie electrică din sursele regenerabile de energie prevăzute la alin. (1) lit. e)-g) beneficiază de sistemul de promovare stabilit prin prezenta lege numai dacă detin certificat de origine pentru biomasa utilizată drept combustibil sau materie primă.

(10) Certificatele de origine prevăzute la alin. (9) se emit de către:

a) Ministerul Mediului si Pădurilor, pentru biomasa provenită din silvicultură si industriile conexe, precum si pentru biomasa provenită din deseuri industriale si municipale;

b) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, pentru biomasa provenită din agricultură si industriile conexe.

(11) Certificatele de origine prevăzute la alin. (10) se emit în baza procedurilor aprobate prin ordin al ministrului mediului si pădurilor si, respectiv, al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.”

8. La articolul 4, alineatele (6) si (9) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(6) ANRE acreditează producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru a beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi, în conditiile prevăzute în Regulamentul de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi.

(9) ANRE stabileste prin ordin, până la data de 1 martie a fiecărui an, cota anuală obligatorie de achizitie de certificate verzi aferentă anului precedent, pe baza cantitătilor realizate de energie electrică din surse regenerabile si a consumului final de energie electrică din anul precedent, dar fără a depăsi nivelul corespunzător cotelor obligatorii de energie electrică din surse regenerabile stabilite la alin. (4).”

9. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Operatorul de transport si sistem emite lunar certificate verzi producătorilor pentru cantitatea de energie electrică produsă din centrale electrice care utilizează surse regenerabile de energie, din care se scade cantitatea de energie electrică necesară asigurării consumului propriu tehnologic al acestora.

(2) Producătorii de energie din surse regenerabile beneficiază de un număr de certificate verzi pentru energia electrică produsă si livrată potrivit prevederilor alin. (1) după cum urmează:

a) 3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs si livrat, dacă centralele hidroelectrice sunt noi, sau 2 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs si livrat, dacă centralele hidroelectrice sunt retehnologizate, pentru energia electrică din centrale hidroelectrice cu puteri instalate de cel mult 10 MW;

b) un certificat verde pentru fiecare 2 MWh din centrale hidroelectrice cu o putere instalată de cel mult 10 MW, care nu se încadrează în conditiile prevăzute la lit. a);

c) două certificate verzi, până în anul 2017, si un certificat verde, începând cu anul 2018, pentru fiecare 1 MWh produs si livrat de producătorii de energie electrică din energie eoliană;

d) două certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs si livrat de producătorii de energie electrică din sursele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d)-g);

e) un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs si livrat de producătorii de energie electrică din sursele prevăzute la art. 3 alin. (1)lit. h) si i);

f) 6 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs si livrat de producătorii de energie electrică din sursele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c).

(3) Beneficiază de sistemul de promovare reglementat de prezenta lege si energia electrică produsă în centrale electrice care utilizează surse regenerabile, racordate la sisteme electroenergetice izolate.

(4) Pentru energia electrică produsă în centrale/grupuri de cogenerare care utilizează sursele regenerabile de energie prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d)-i)si calificată de AN RE ca fiind de înaltă eficientă se acordă suplimentar fată de prevederile alin. (2) lit. d) si e) câte un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs si livrat.

(5) Pentru energia electrică produsă în centrale electrice care utilizează biomasa care provine din culturi energetice se acordă suplimentar fată de prevederile alin. (2) lit. d) câte un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs si livrat.

(6) ANRE are următoarele atributii:

a) acreditează grupurile/centralele electrice care beneficiază de schema de promovare prin certificate verzi, în temeiul Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea schemei de promovare;

b) elaborează cadrul de reglementare pentru monitorizarea costurilor/veniturilor de producere a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile care beneficiază de schema de promovare prin certificate verzi.

(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) si (4), indiferent de tipul sursei regenerabile utilizate, producătorii de energie electrică beneficiază de:

a) un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs si livrat din centrale electrice pe perioada de probă;

b) un număr de certificate verzi stabilit de ANRE prin reducerea numărului de certificate verzi prevăzut la alin. (2) diminuând valoarea de referintă a investitiei per MW cu valoarea ajutorului primit per MW si păstrând valoarea ratelor interne de rentabilitate considerate în calculele furnizate Comisiei Europene în cadrul procesului de autorizare a sistemului de promovare, dacă centralele electrice beneficiază suplimentarele unul sau mai multe alte ajutoare de stat.

(8) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie beneficiază de certificate verzi potrivit prevederilor alin. (2) după acreditarea acestora de ANRE în baza regulamentului prevăzut la alin. (6) lit. a) începând cu luna calendaristică în care s-a emis decizia de acreditare.

(9) Certificatele verzi emise de operatorul de transport si sistem au o durată de valabilitate de 16 luni.

(10) Mecanismul de reducere a numărului de certificate verzi prevăzut la alin. (7) lit. b) se stabileste de ANRE prin regulamentul prevăzut la alin. (6) lit. a).”

10. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Producătorii de energie electrică din surse regenerabile transmit lunar operatorului de transport si sistem informatiile necesare stabilirii cantitătii de energie electrică produse din surse regenerabile care beneficiază de certificate verzi în luna precedentă, însotite de:

a) procesele-verbale care confirmă valorile măsurate ale energiei electrice livrate/consumate, semnate împreună cu operatorii de retea, în cazul producătorilor care livrează energie electrică în retele electrice;

b) datele privind cantitătile de energie electrică produse din surse regenerabile si livrate consumatorilor, în cazul producătorilor care livrează energie electrică direct la consumatori, inclusiv pentru consum final propriu, altul decât consum propriu tehnologic.”

11. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Cantitatea de energie electrică pentru care se stabileste obligatia de achizitie de certificate verzi include:

a) energia electrică achizitionată de furnizorii de energie electrică, destinată atât consumului final al acestora, cât si vânzării către consumatorii finali;

b) energia electrică utilizată pentru consum final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic, de către un producător de energie electrică;

c) energia electrică utilizată de un producător pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor racordati prin linii directe de centrala electrică.

(2) Furnizorii de energie electrică si producătorii prevăzuti la alin. (1) sunt obligati să achizitioneze anual un număr de certificate verzi echivalent cu produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achizitie de certificate verzi stabilite pentru anul respectiv, în conditiile art. 4 alin. (9), si cantitatea de energie electrică prevăzută la alin. (1), exprimată în MWh, furnizată anual consumatorilor finali.

(3) Furnizorii de energie electrică si producătorii prevăzuti la alin. (1) sunt obligati să transmită anual la ANRE, în formatul si la termenele precizate de aceasta, cantitătile de energie electrică pentru care au obligatia achizitiei de certificate verzi, conform prezentei legi.”

12. La articolul 10, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Până la îndeplinirea tintelor nationale prevăzute la art. 4 alin. (2) comercializarea energiei electrice produse din surse regenerabile care beneficiază de sistemul de promovare prevăzut de prezenta lege se realizează doar pentru acoperirea consumului final brut de energie electrică al României, energia electrică respectivă fiind însotită de garantii de origine emise potrivit prevederilor art. 24.”

13. La articolul 11, alineatele (3) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

(3) începând cu anul 2011, valorile de tranzactionare prevăzute la alin. (1) se indexează anual de ANRE conform indicelui mediu anual de inflatie pentru anul precedent, calculat la nivelul zonei euro din Uniunea Europeană (UE), comunicat oficial de către EUROSTAT.

(4) În termen de 15 zile de la publicarea oficială a indicelui mediu anual de inflatie de către EUROSTAT, ANRE aprobă prin ordin valorile minime si maxime determinate potrivit prevederilor alin. (1) si (3), aplicabile pentru anul în curs.”

14. Titlul capitolului IV se modifică si va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL IV

Îndeplinirea cotelor obligatorii de achizitie de certificate verzi”

15. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Până la data de 15 aprilie a fiecărui an, ANRE stabileste pentru fiecare furnizor si pentru fiecare din producătorii care au obligatia de a achizitiona certificate verzi gradul de îndeplinire individuală a cotei anuale obligatorii de achizitie de certificate verzi pentru anul calendaristic precedent, pe baza informatiilor privind numărul de certificate verzi achizitionate si energia electrică consumată/livrată pentru consum, potrivit prevederilor de la art. 8 alin. (1).

(2) Furnizorii, precum si producătorii prevăzuti la art. 8 alin. (1) care nu realizează cota obligatorie anuală sunt obligati să plătească contravaloarea certificatelor verzi neachizitionate Administratiei Fondului pentru Mediu la valoarea de 110 euro pentru fiecare certificat neachizitionat, calculată în lei la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Natională a României pentru luna decembrie a anului precedent.

(3) începând cu anul 2011, valoarea prevăzută la alin. (2) se indexează anual de ANRE conform indicelui mediu anual de inflatie pentru anul precedent, calculat la nivelul zonei euro din UE, comunicat oficial de către EUROSTAT.

(4) în termen de 15 zile de la publicarea oficială a indicelui mediu anual de inflatie de către EUROSTAT, ANRE aprobă si publică pe site-ul propriu valoarea determinată potrivit prevederilor alin. (2) si (3), aplicabilă pentru anul în curs.

(5) Administratia Fondului pentru Mediu emite facturi de încasare a obligatiilor de plată care decurg din aplicarea alin. (2) în termen de 10 zile de la data înstiintării emise de ANRE cu privire la operatorii economici debitori si sumele datorate de acestia.

(6) Suma rezultată din aplicarea prevederilor alin. (5) este utilizată de Administratia Fondului pentru Mediu în vederea finantării investitiilor în producerea de energie din surse regenerabile de către persoanele fizice care realizează capacităti energetice cu putere instalată de până la 100 kW.

(7) Furnizorii si producătorii care comercializează energie electrică consumatorilor finali sunt obligati să-i informeze periodic conform reglementărilor ANRE cu privire la costul achizitiei de certificate verzi corespunzător unui kWh de energie electrică vândută acestora.”

16. Articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie vând energia electrică produsă pe piata de energie electrică la pretul pietei.

(2) Energia electrică produsă din surse regenerabile de energie în centrale electrice cu puteri instalate de cel mult 1MW pe centrală poate fi vândută furnizorilor în ale căror zone de licentă sunt situate centralele respective, la preturi reglementate unice pe tip de tehnologie. Energia electrică vândută la pret reglementat nu mai beneficiază de certificate verzi.

(3) Furnizorii prevăzuti la alin. (2) sunt obligati, la solicitarea producătorilor care utilizează surse regenerabile de energie, să achizitioneze energia electrică produsă conform alin. (2), în conditiile stabilite de ANRE.

(4) Preturile reglementate si regimul de comercializare a energiei electrice din surse regenerabile prevăzute la alin. (2) sunt stabilite de ANRE în baza unei metodologii si vor fi notificate Comisiei Europene în conditiile legii.


(5) Solicitările de vânzare a energiei electrice de către producătorii/consumatorii prevăzuti la alin. (3) vor fi adresate furnizorilor precizati la alin. (2), de regulă, până la sfârsitul lunii octombrie a anului precedent celui de contractare, contractele de vânzare-cumpărare fiind încheiate pe cel putin un an de zile.

(6) Persoanele fizice care detin unităti de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată sub 50 kW pe loc de consum, precum si autoritătile publice care detin capacităti de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate, partial sau total, din fonduri structurale pot beneficia din partea furnizorilor cu care au contract de furnizare a energiei electrice, la cerere, de serviciul de regularizare, financiară si/sau cantitativă, între energia livrată si energia consumată din retea, conform unei metodologii aprobate de ANRE.

(7) Operatorul de transport si sistem si/sau operatorii de distributie asigură dispecerizarea cu prioritate a energiei electrice produse din surse regenerabile astfel încât productia efectivă de energie electrică din surse regenerabile să fie cât mai aproape de disponibilul acestor resurse, având dreptul de a limita ori întrerupe producerea de energie electrică din surse regenerabile numai în baza reglementărilor tehnice si comerciale aprobate de ANRE sau în cazuri exceptionale, dacă această actiune este absolut necesară pentru mentinerea stabilitătii si îndeplinirea criteriilor de sigurantă a Sistemului Electroenergetic National.

(8) Pentru energia electrică care beneficiază de sistemul de sprijin prevăzut de prezenta lege, contractată si vândută pe piata de energie, se asigură acces garantat la retea, cu exceptia energiei electrice care este contractată si vândută la pret reglementat conform prevederilor alin. (2), pentru care se asigură accesul prioritar la retea.

(9) ANRE stabileste regulile tehnice si comerciale care să permită accesul garantat, respectiv prioritar la retele în conditiile alin. (7) si (8), inclusiv posibilitatea tranzactionării energiei electrice în cursul zilei de operare, la propunerea operatorului de transport si de sistem si cu consultarea tuturor părtilor interesate.”

17. La articolul 15, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(2) Cooperarea prin acorduri comune de tipul celor stabilite la alin. (1) lit. a) pct. (i) si (ii) si lit. b) poate implica si operatorii privati. Acordurile respective sunt încheiate pe unul sau mai multi ani si sunt notificate Comisiei Europene de către ministerul de resort în termen de cel mult 3 luni de la încheierea fiecărui an în care sunt în vigoare.

(3) Dacă pentru realizarea obiectivului national privind consumul final brut de energie din surse regenerabile este luată în considerare energia electrică din surse regenerabile de energie produsă si consumată într-o tară tertă în cadrul acordurilor comune prevăzute la alin. (1) lit. b), ministerul de resort va transmite o solicitare pentru primirea acceptului Comisiei Europene, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (3)-(7) si art. 10 din Directiva 2009/28/CE.”

18. La articolul 15, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Ministerul de resort poate propune Guvernului punerea în aplicare a prevederilor alin. (1) lit. a) pct. (i) si (iii), la propunerea unui alt stat membru al Uniunii Europene sau dacă este necesar pentru îndeplinirea obiectivului national privind consumul final brut de energie din surse regenerabile, cu respectarea prevederilor art. 6, respectiv 11 din Directiva 2009/28/CE.”

19. La articolul 16, alineatul (1) se abrogă.

20. La articolul 25, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - (1) Capacitătile de producere de energie electrică din surse regenerabile de energie se racordează la reteaua electrică de transport/distributie a energiei electrice, în măsura în care nu este afectată siguranta Sistemului Electroenergetic National.”

21. Articolul 26 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - (1) Un operator economic care dezvoltă un proiect de centrală electrică de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată mai mare de 125 MW, care îndeplineste conditiile pentru aplicarea sistemului de promovare stabilit prin prezenta lege, întocmeste si transmite conform legii documentatia necesară evaluării detaliate a măsurii de sprijin de către Comisia Europeană, cu respectarea prevederilor pct. 160 lit. b) subpct. (iii) din Orientările comunitare privind ajutorul de stat pentru protectia mediului (2008/C82/01), publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C82 din 1 aprilie 2008.

(2) Operatorii economici solicitanti beneficiază de sistemul de promovare prevăzut de prezenta lege numai după autorizarea acestuia de către Comisia Europeană si numai pentru tehnologiile de producere a energiei electrice din surse regenerabile mentionate în decizia de autorizare, respectiv după finalizarea evaluării detaliate prevăzute la alin. (1).

(3) Punerea în aplicare a prevederilor alin. (2) se realizează de ANRE prin emiterea unei decizii de acreditare potrivit art. 6 alin. (6) lit. a).

(4) Pentru operatorii prevăzuti la alin. (1), ANRE poate modifica numărul de certificate verzi prevăzut la art. 6 alin. (2), în conformitate cu prevederile deciziei Comisiei Europene.”

22. La articolul 28, alineatul (2) se abrogă.

23. După articolul 28 se introduc două noi articole, articolele 29 si 30, cu următorul cuprins:

“Art. 29. - (1) ANRE monitorizează producătorii beneficiari ai sistemului de promovare prin certificate verzi si întocmeste rapoarte anuale pe care le face publice.

(2) în cazul în care, din datele rezultate din studiile de fezabilitate pentru proiectele de investitii noi si din rezultatele monitorizării costurilor investitionale si de operare/veniturilor producătorilor, se constată că parametrii specifici fiecărei tehnologii diferă de cei avuti în vedere în calculul efectuat pentru autorizarea sistemului de promovare prevăzut în prezenta lege, ceea ce poate conduce la supracompensarea în ansamblu pentru una sau mai multe dintre tehnologiile specificate la art. 3 alin. (1), ANRE propune măsuri pentru reducerea numărului de certificate verzi prevăzut la art. 6 alin. (2).

(3) Măsurile prevăzute la alin. (2) se aprobă prin hotărâre a Guvernului si se aplică pentru producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie care încep să producă energie electrică după data intrării în vigoare a acesteia.

Art. 30. - (1) Constituie contraventie următoarele fapte:

a) neprezentarea de către producătorii si furnizorii mentionati la art. 8 alin. (1), la termenele stabilite, a datelor/informatiilor solicitate de ANRE în baza prezentei legi si a reglementărilor emise în aplicarea acesteia sau furnizarea incorectă ori incompletă de astfel de date/informatii;

b) neplata contravalorii certificatelor verzi neachizitionate de către furnizorii si producătorii prevăzuti la art. 8 alin. (1), la termenele stabilite prin reglementările ANRE;

c) tranzactionarea certificatelor verzi la preturi care nu se încadrează în limitele stabilite la art. 11;

d) refuzul nejustificat al operatorilor de retea de a valida valorile măsurate ale energiei electrice livrate/consumate, conform art. 7 lit. a).

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. a), c) si d) se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei, în cazul persoanelor fizice, si cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei, în cazul persoanelor juridice.

(3) Contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se sanctionează cu amendă egală cu contravaloarea totală a certificatelor verzi neachizitionate de un furnizor sau producător prevăzut la art. 8 alin. (1) multiplicată de 3 ori, valoarea minimă a acesteia fiind de 10.000 lei, iar valoarea maximă de 100.000 lei.

(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către reprezentantii împuterniciti ai ANRE.

(5) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobate cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.”

Art. II. - (1) Pentru a beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi, producătorii de energie electrică care detin grupuri/centrale electrice ce utilizează surse regenerabile de energie aflate în functiune la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă sunt obligati să solicite Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) acreditarea în termen de 30 de zile si beneficiază de numărul de certificate verzi prevăzut la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările si completările ulterioare, după obtinerea acesteia.

(2) Producătorii de energie electrică ce detin grupuri/centrale electrice care utilizează ca surse regenerabile de energie sub formă de biomasă, biolichide sau biogaz, aflate în functiune la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, sunt acreditati temporar de ANRE pe o perioadă de 6 luni pentru a beneficia de certificate verzi fără să prezinte certificate de origine pentru aceste surse.

(3) Producătorii de energie electrică, care la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă exploatează comercial centrale de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată mai mare de 125 MW, vor fi acreditati de ANRE si beneficiază de numărul de certificate verzi prevăzut la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările si completările ulterioare, corespunzător sursei regenerabile utilizate pentru o perioadă de 24 de luni de la data acreditării.

(4) Producătorii de energie electrică prevăzuti la alin. (3) trebuie să întocmească si să transmită autoritătilor competente documentatia necesară evaluării detaliate a măsurii de sprijin de către Comisia Europeană, potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în termen de maximum 3 luni de la data deciziei de acreditare, nerespectarea acestui termen atrăgând suspendarea acordării sistemului de promovare stabilit prin prezenta ordonantă de urgentă.

(5) Punerea în aplicare a prevederilor alin. (3) se realizează de ANRE prin emiterea unei decizii de acreditare, potrivit prevederilor art. 6 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(6) în cazul producătorilor de energie electrică mentionati la alin. (3), eventualele diferente pozitive între numărul de certificate verzi primite si numărul de certificate verzi cuvenite conform deciziei individuale a Comisiei Europene se vor recupera în maximum 24 de luni de la data emiterii acesteia, în baza unei decizii emise de ANRE, prin care se stipulează regularizarea numărului de certificate verzi prin reducerea numărului de certificate verzi primite si/sau prin obligatia de achizitie de certificate verzi din piată de către acestia.

Art. III. - Procedurile prevăzute la art. 3 alin. (11) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului mediului si pădurilor si, respectiv, al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, iar regulamentul prevăzut la art. 6 alin. (6) lit. a), respectiv metodologiile prevăzute la art. 14 alin. (4) si (6) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se aprobă prin ordin al ANRE în termen de 30 de zile, respectiv 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. IV. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea productiei de energie electrică din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 24 aprilie 2003, cu modificările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 1.479/2009 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 7 decembrie 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementare în

Domeniul Energiei,

Iulius Dan Plaveti

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

 

Bucuresti, 12 octombrie 2011.

Nr. 88.


 

DECIZII ALE PRIMULUI - MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

privind aplicarea mobilitătii pentru doamna lulia Cârcei din functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în functia publică temporar vacantă de secretar general al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

Având în vedere prevederile art. 30 lit. a) si ale art. 33 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si solicitarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale cuprinsă în Adresa înregistrată sub nr. 20/23.652/D.N.A. din data de 18 octombrie 2011,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 87 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamnei lulia Cârcei i se aplică mobilitatea din functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în functia publică temporar vacantă de secretar general al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2011.

Nr. 117.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind stabilirea atributiilor domnului Ion Oprea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ion Oprea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să îndeplinească, la nivelul judetului Vrancea, atributii ce intră în sfera de competentă a Ministerului Administratiei si Internelor. Fisa de descriere a atributiilor si responsabilitătilor si a modului de raportare a activitătii desfăsurate se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental si a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în conditiile legii, pe bază de pontaj si raport bilunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activitătii pe care o desfăsoară în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite si/sau reprezentantul Ministerului Administratiei si Internelor la nivelul judetului unde îsi desfăsoară activitatea. Evaluarea anuală se realizează, în conditiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activitătii desfăsurate.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2011.

Nr. 118.


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.443/2011 privind reglementarea procedurii de raportare a indicatorilor economico-financiari de către operatorii economici reclasificati în sectorul administratiei publice

 

Tinând cont de conditionalitătile cuprinse în Aranjamentul stand-by de tip preventiv încheiat cu Fondul Monetar International,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 51 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.443/2011 privind reglementarea procedurii de raportare a indicatorilor economico-financiari de către operatorii economici reclasificati în sectorul administratiei publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618din 31 august2011, se modificasi se completează după cum urmează:

1. Titlul se modifică si va avea următorul cuprins:

“ORDIN

privind reglementarea procedurii de raportare a indicatorilor economico-financiari de către operatorii economici reclasificati în sectorul administratiei publice si de raportare a unor indicatori economico-financiari prevăzuti în bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat”

2. La articolul 1, alineatele (1) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Operatorii economici prevăzuti la art. 2 alin. (4) au obligatia raportării lunare si trimestriale la Ministerul Finantelor Publice a indicatorilor economico-financiari prevăzuti în anexele nr. 1-7, care fac parte integrantă din prezentul ordin, în termen de 25 de zile calendaristice de la data încheierii perioadei de raportare, astfel:

a) operatorii economici prevăzuti în lista D mentionată la art. 2 alin. (4) vor raporta lunar datele prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3 si 5;

b) operatorii economici prevăzuti în lista D mentionată la art. 2 alin. (4) vor raporta trimestrial datele prevăzute în anexa nr. 4;

c) operatorii economici prevăzuti în lista C mentionată la art. 2 alin. (4) vor raporta lunar datele prevăzute în anexele nr. 6 si 7;

d) operatorii economici prevăzuti în listele Asi B mentionate la art. 2 alin. (4) vor raporta trimestrial date preliminare conform anexelor nr. 6 si 7.

(5) Ministerul Finantelor Publice poate modifica structura formularelor prevăzute în anexele nr. 1-7 în cazul în care modificările legislative si cerintele de date impun acest lucru.”

3. La articolul 1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

“(6) Operatorii economici prevăzuti în listele A si B care raportează date prevăzute în anexele nr. 6 si 7 au obligatia transmiterii datelor definitive, astfel:

a) până la 25 mai a anului curent, pentru exercitiul financiar al anului precedent;

b) până la 25 august a anului curent, pentru semestrul I al anului curent.”

4. La articolul 2, alineatele (4) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(4) Listele operatorilor economici care raportează formularul S1001 se publică pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.gov.ro, astfel:

- lista A: lista operatorilor economici care functionează la nivelul administratiei publice centrale;

- lista B: lista operatorilor economici care functionează la nivelul administratiei publice locale;

- lista C: lista operatorilor economici monitorizati lunar conform Acordului încheiat cu Fondul Monetar International;

- lista D: lista operatorilor economici reclasificati în sectorul administratiei publice.

(5) Explicatiile privind abaterile semnificative rezultate în urma aplicării prezentului ordin vor fi trimise în format electronic la următoarele adrese de e-mail:

a) pentru operatorii economici cuprinsi în lista A, la adresa de e-mail S1001.listaA@mfinante.gov.ro;

b) pentru operatorii economici cuprinsi în lista B, la adresa de e-mail S1001 JistaB@mfinante.gov.ro;

c) pentru operatorii economici cuprinsi în lista C, la adresa de e-mail S1001 JistaC@mfinante.gov.ro;

d) pentru operatorii economici cuprinsi în lista D, la adresa de e-mail S1001 JistaD@mfinante.gov.ro.”

5. La articolul 2, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

“(6) Operatorii economici care se regăsesc în mai multe liste vor raporta datele de fiecare dată, la termenele prevăzute la art. 1, corespunzător anexelor respective.”

6. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Directiile generale ale finantelor publice judetene si a Municipiului Bucuresti urmăresc transmiterea datelor cuprinse în anexele nr. 6 si 7 pentru operatorii economici prevăzuti în lista B si aplică prevederile art. 81 si 82 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările si completările ulterioare.”


7. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

“Art. 31. - Operatorii economici din subordinea autoritătilor publice centrale, precum si filialele acestora prezintă situatiile financiare anuale la Ministerul Finantelor Publice, în vederea avizării acestora din punctul de vedere al încadrării în nivelul veniturilor si cheltuielilor cuprinse în bugetele de venituri si cheltuieli, conform prevederilor art. 15 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, în termenul legal de depunere a acestora la organul fiscal în raza căruia sunt arondati.”

8. După anexa nr. 5 se introduc două noi anexe, anexele nr. 6 si 7, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. I si II care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - (1) Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.443/2011 privind reglementarea procedurii de raportare a indicatorilor economico-financiari de către operatorii economici reclasificati în sectorul administratiei publice, cu modificările si completările aduse prin prezentul ordin, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.152/2011 privind raportarea unor indicatori economico-financiari prevăzuti în bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici cu capital de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 14 iunie 2011.

(3) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 17 octombrie 2011.

Nr. 2.668.

 

ANEXA Nr. I

(Anexa nr. 61a Ordinul nr. 2.443/2011)

 

Unitatea:

Date preliminare

Date revizuite

Date finale

Monitorizare de către Fondul Monetar International – datorii

 

Nr. crt.

Indicatori

U.M.

Valoarea

1

2

3

4

1.

Datorii totale (1 = 2 + 3) (1 = 7 + 31)

lei

 

2.

- curente (2 = 8 + 32)

lei

 

3.

- arierate (3 = 4 + 5 + 6) (3 = 9 + 33)

lei

 

4.

- principal (4 = 10 + 34 + 35 + 36)

lei

 

5.

- dobânzi (5 = 11+37)

lei

 

6.

- penalităti (6 = 12 + 38)

lei

 

7.

Buget general consolidat (7 = 8 + 9) (7 = 13 + 19 + 25)

lei

 

8.

- curente (8 = 14 + 20 + 26)

lei

 

9.

- arierate (9 = 10 + 11 + 12) (9 = 15 + 21 + 27)

lei

 

10.

- principal (10 = 16 + 22 + 28)

lei

 

11.

- dobânzi (11 = 17 + 23 + 29)

lei

 

12.

- penalităti (12 = 18 + 24 + 30)

lei

 

13.

Buget de stat (13= 14+15)

lei

 

14.

- curente

lei

 

15.

- arierate (15= 16 + 17 + 18)

lei

 

16.

- principal

lei

 

17.

- dobânzi

lei

 

18.

- penalităti

lei

 

19.

Buget local (19 = 20 + 21)

lei

 

20.

- curente

lei

 

21.

- arierate (21 = 22 + 23 + 24)

lei

 

22.

- principal

lei

 

23.

- dobânzi

lei

 

24.

- penalităti

lei

 

25.

Buget asigurări sociale (25 = 26 + 27)

lei

 

26.

- curente

lei

 

27.

- arierate (27 = 28 + 29 + 30)

lei

 

28.

- principal

lei

 

29.

- dobânzi

lei

 

30.

- penalităti

lei

 

31.

Alti creditori (31 = 32 + 33)

lei

 

32.

- curente

lei

 

33.

- arierate (33 = 34 + 35 + 36 + 37 + 38)

lei

 

34.

- companii de stat

lei

 

35.

- companii private

lei

 

36.

- bănci

lei

 

37.

- dobânzi

lei

 

38.

- penalităti

lei

 

 

ANEXA Nr. II

(Anexa nr. 71a Ordinul nr. 2.443/2011)

 

Unitatea:

Date preliminare

Date revizuite

Date finale

Monitorizare de către Fondul Monetar International - venituri si cheltuieli

1. Operatorul economic

 

Nr. crt.

Indicatori

U.M.

Valoarea

2.

Cheltuieli cu personalul (2 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), din care:

lei

 

3.

- salarii de bază

lei

 

4.

- cresteri salariale

lei

 

5.

- bonificatii (conform contractului colectiv de muncă, de exemplu: sporuri, prime, participare la profit)

lei

 

6.

- bonusuri acordate (tichete de masă, tichete de vacantă, tichete de cresă etc.)

lei

 

7.

- remuneratie director general, director (conform contractului de mandat)

lei

 

8.

- indemnizatii AGA, CA, cenzori

lei

 

9.

Număr mediu lunar de personal

persoană

 

10.

Câstig mediu brut lunar pe persoană (10 = 2/9/ NLF)

lei/persoană

 

11.

Câstig mediu net lunar pe persoană (11 < 10)

lei/persoană

 

12.

Investitii totale finantate din următoarele surse: (12=13 + 14 + 15 + 18)

lei

 

13.

- surse proprii

lei

 

14.

- surse bugetare

lei

 

15.

- credite bancare (15= 16 + 17)

lei

 

16.

- interne

lei

 

17.

- externe

lei

 

18.

- alte surse

lei

 

19.

Total venituri, din care:

lei

 

20.

- venituri din exploatare (fără subventii si transferuri)

lei

 

21.

- subventii si transferuri

lei

 

22.

Total cheltuieli, din care:

lei

 

23.

- cheltuieli de exploatare

lei

 

24.

Rezultat brut (profit/pierdere +/-) (24 = 19 - 22)

lei

 

25.

Rezultat brut operational (25 = 24-21)

lei

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind promovarea a 2 ani de studii într-un an scolar în învătământul preuniversitar

 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

în temeiul art. 21 alin. (4) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind promovarea a 2 ani de studii într-un an scolar în învătământul preuniversitar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală management, resurse umane si retea scolară, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, unitătile de învătământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2011.

Nr. 5.489.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind promovarea a 2 ani de studii într-un an scolar în învătământul preuniversitar

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta metodologie reglementează accelerarea promovării elevilor din învătământul preuniversitar, forma de învătământ cu frecventă, capabili de performante scolare exceptionale.

Art. 2. - (1) Accelerarea promovării se realizează prin parcurgerea a 2 ani de studii într-un singur an scolar de către elevii care au rezultate scolare exceptionale si care au capacitatea fizică si intelectuală de a se adapta cerintelor parcurgerii a 2 ani de studii într-un an scolar si integrării într-o clasă cu elevi de vârstă mai mare.

(2) Parcurgerea a 2 ani de studii într-un singur an scolar se face pentru 2 ani de studii consecutivi: anul în care este înscris elevul în urma promovării, în regim obisnuit, a clasei anterioare, numit în continuare “an curent/clasă curentă”, si anul următor acestuia, pe care elevul îl parcurge suplimentar, în acelasi timp cu anul curent, prin aplicarea prevederilor prezentei metodologii, numit în continuare “al doilea an de studiu”.

Art. 3. - (1) Parcurgerea a 2 ani de studii într-un an scolar se poate realiza o singură dată în fiecare dintre ciclurile de învătământ: primar, gimnazial si liceal.

(2) Clasele de început de ciclu de învătământ se exclud din programul de parcurgere a 2 ani de studii într-un an scolar.

 

CAPITOLUL II

Accesul elevilor la programul de parcurgere a 2 ani de studii într-un an scolar

 

Art. 4. - Elevii care se înscriu în programul de parcurgere a 2 ani de studii într-un an scolar trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele criterii de selectie:

a) să aibă, în anul scolar anterior anului curent, calificativul sau media generală la fiecare disciplină de studiu:

- “foarte bine”, pentru elevii din învătământul primar;

- minimum 9,00, pentru elevii din învătământul gimnazial si liceal;

b) să aibă, în anul scolar anterior anului curent, calificativul sau media anuală la purtare:

- “foarte bine”, pentru elevii din învătământul primar;

- minimum 9,50, pentru elevii din învătământul gimnazial si liceal.

c) să promoveze un test transdisciplinar din curriculumul clasei anterioare clasei curente, cu un punctaj de cel putin 80% din totalul punctajului acordat pe test.

Art. 5. - Înscrierea elevilor pentru a parcurge 2 ani de studii într-un an scolar este conditionată de existenta următoarelor documente:

a) cererea părintelui sau a tutorelui legal al elevului;

b) avizul favorabil al psihologului scolar;

c) avizul favorabil al medicului scolar sau al medicului de familie;

d) avizul consiliului profesoral al unitătii de învătământ. Art. 6. - (1) în vederea organizării si desfăsurării în bune

conditii a programului de parcurgere a 2 ani de studii într-un an scolar se va constitui, la nivelul unitătii de învătământ, în urma hotărârii consiliului de administratie si prin decizia directorului unitătii de învătământ, o comisie de monitorizare a programului. (2) Comisia de monitorizare a programului de parcurgere a 2 ani de studii într-un an scolar, denumită în continuare comisie, va fi alcătuită din:

a) directorul/directorul adjunct al unitătii de învătământ - presedinte;

b) pentru învătământul primar: 2 profesori pentru învătământul primar, dintre care unul al clasei din care face parte elevul în momentul depunerii cererii;


c) pentru învătământul gimnazial si liceal: 2-3 profesori de specialitate de la disciplinele din trunchiul comun si dirigintele clasei din care face parte elevul în momentul depunerii cererii;

d) psihologul scolar si/sau medicul scolar.

(3) Atributiile comisiei sunt: elaborarea testului transdisciplinar, organizarea si desfăsurarea testării elevilor care solicită înscrierea în program, parcurgerea etapelor procedurale pentru demararea programului, monitorizarea desfăsurării programului si a rezultatelor scolare ale elevilor admisi în programul de parcurgere a 2 ani de studii într-un an scolar.

 

CAPITOLUL III

Desfăsurarea programului de parcurgere a 2 ani de studii într-un an scolar

 

Art. 7. - Parcurgerea celor 2 ani de studii într-un an scolar se realizează prin:

a) frecventarea a cel putin 50% din cursurile scolare aferente anului curent si a cel putin 40% din cursurile scolare aferente celui de-al doilea an de studiu;

b) studiu individual;

c) consultatii/tutoriale asigurate de profesorul pentru învătământul primar/profesorii clasei celui de-al doilea an de studiu;

d) programe de instruire diferentiată pentru elevii capabili de performantă.

Art. 8. - (1) în vederea promovării a 2 ani de studii într-un an scolar, elevul va fi evaluat la fiecare disciplină/modul din planul-cadru de învătământ al celor 2 ani.

(2) Elevul va participa la formele de evaluare curentă de la ambele clase, în scopul pregătirii pentru evaluarea finală.

(3) Probele de evaluare pot fi: scrise, orale, practice si de aptitudini, periodice si finale, după un calendar stabilit de comun

acord de către părinte/tutore legal, elev si dirigintele clasei si avizat de către consiliul profesoral.

(4) Continutul probelor de evaluare va respecta curriculumul scolar.

(5) Evaluările se realizează pe baza standardelor nationale de evaluare pentru fiecare disciplină/modul de pregătire, respectiv domeniu de studiu.

Art. 9. - (1) înregistrarea situatiei scolare se face în cataloagele si registrele matricole ale celor două clase în care elevul este înmatriculat.

(2) în cele două documente, la rubrica “Mentiuni”, se va face precizarea că “Elevul parcurge programul de promovare a 2 ani de studii într-un an scolar, conform prevederilor metodologiei aprobate prin ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. ...”.

Art. 10. - (1) întreruperea programului de promovare a 2 ani de studii într-un an scolar se realizează în următoarele situatii:

a) la cererea elevului sau a părintilor/tutorelui legal al elevului;

b) dacă elevul nu promovează cel putin 3 dintre disciplinele/module aferente semestrului I pentru fiecare clasă;

c) dacă elevul nu promovează evaluările sumative la cel putin 3 dintre disciplinele/modulele la care a optat pentru evaluarea sumativă;

d) la recomandarea argumentată a comisiei.

(2) în urma întreruperii programului, elevul îsi continuă studiile în clasa curentă.

Art. 11. - Reglementările procedurale privind promovarea a 2 ani de studii într-un an scolar în învătământul preuniversitar sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEX

 la metodologie

 

REGLEMENTĂRI PROCEDURALE

privind promovarea a 2 ani de studii într-un an scolar în învătământul preuniversitar

 

1. Înscrierea

1.1. Cererea de înscriere în programul de parcurgere a 2 ani de studii într-un an scolar, denumit în continuare program, se depune de către părintele/tutorele legal al elevului, la unitatea de învătământ la care este înscris elevul, în perioada 1 martie- 1 mai a anului scolar precedent celui de intrare în program.

1.2. Cererea de înscriere este analizată de consiliul de administratie al unitătii de învătământ, care decide aprobarea sau respingerea acesteia, în functie de rezultatele scolare obtinute de elev până la depunerea cererii. Respingerea cererii de înscriere din cauza rezultatelor scolare se poate face numai dacă rezultatele scolare obtinute până la depunerea cererii nu îi mai permit elevului să obtină calificativele/mediile prevăzute la art. 4 din Metodologia privind promovarea a 2 ani de studii într-un an scolar în învătământul preuniversitar.

1.3. După aprobarea cererii de înscriere, elevul va sustine un test transdisciplinar, care va avea în vedere evaluarea competentelor dobândite în anul scolar precedent celui de intrare în program. Testul va fi sustinut până la sfârsitul anului scolar în care a depus cererea de intrare în program.

1.4. După aprobarea cererii de înscriere, consiliul de administratie solicită psihologului scolar, medicului scolar, profesorului pentru învătământ primar/profesorului diriginte si, după caz, cadrelor didactice care predau la clasa la care este înscris elevul elaborarea si depunerea rapoartelor prevăzute la pct. 2.2U

1.5. În situatia în care unitatea de învătământ nu are medic scolar, raportul prevăzut la pct. 2.2 lit. e) poate fi întocmit de medicul de familie, caz în care demersurile pentru obtinerea raportului si depunerea lui la conducerea unitătii de învătământ trebuie făcute de părintele/tutorele legal al elevului.

2. Avizarea intrării în program

2.1. Avizarea intrării elevului în program este realizată de consiliul profesoral al unitătii de învătământ la care s-a depus cererea, pe baza analizei dosarului personal si a rezultatelor testului transdisciplinar.

2.2. Dosarul personal al elevului cuprinde:

a) portofoliul educational al elevului, întocmit conform legislatiei în vigoare;

b) raportul profesorului pentru învătământul primar/dirigintelui, finalizat cu propunerea “admis7”respins”;

c) raportul fiecărui profesor al clasei, finalizat cu propunerea “admis7”respins”, în cazul elevilor din învătământul gimnazial si liceal;

d) raportul psihologului scolar privind capacitatea de adaptare la parcurgerea a 2 ani de studii într-un an scolar si de integrare într-o clasă cu elevi de vârstă mai mare, finalizat cu propunerea “admis7”respins”;

e) raportul medicului scolar sau al medicului de familie privind starea de sănătate si dezvoltarea fizică a elevului, finalizat cu propunerea “admis7”respins”;

f) recomandări din partea unor persoane competente si abilitate prin activitatea desfăsurată, care să evidentieze realizări de exceptie ale elevului în domenii scolare sau extrascolare.


2.3. Consiliul profesoral al unitătii de învătământ decide avizarea intrării în program pe baza dosarului depus si a punctajului obtinut la testul transdisciplinar, în termen de cel mult 5 zile de la încheierea anului scolar precedent celui de intrare în program.

2.4. Avizul favorabil este dat de consiliul profesoral în situatia în care sunt îndeplinite simultan următoarele conditii:

a) există avizul favorabil al psihologului scolar;

b) există avizul favorabil al medicului scolar sau al medicului de familie;

c) există avizul favorabil al profesorului pentru învătământ primar/dirigintelui;

d) există avizul favorabil a cel putin 50% dintre profesorii clasei;

e) punctajul obtinut la testul transdisciplinar este de cel putin 80% din punctajul total al testului.

2.5. În cazul în care raportul psihologului scolar si/sau al medicului scolar/medicului de familie se finalizează cu propunerea “respins”, se poate cere o altă opinie de la un specialist agreat de către unitatea de învătământ/inspectoratul scolar. Dacă a doua opinie coincide cu prima, dosarul este respins.

2.6. Respingerea cererii de înscriere în program de către consiliul profesoral nu poate fi contestată.

2.7. Avizarea înscrierii elevului în program, respectiv respingerea cererii de înscriere în program se comunică familiei si inspectoratului scolar în termen de 5 zile de la luarea deciziei de către consiliul profesoral. În cazul respingerii cererii, în comunicare se va include si motivarea deciziei.

2.8. În caz de respingere a cererii de înscriere, elevul nu poate participa la program.

3. Monitorizarea procesului

3.1. Demararea procesului de parcurgere a 2 ani de studii într-un an scolar este conditionată de o perioadă de monitorizare de 7 săptămâni după începerea anului scolar, timp în care elevul frecventează si cursurile clasei în care a fost repartizat pentru cel de-al doilea an de studiu. Monitorizarea este realizată de către comisia constituită la nivelul unitătii de învătământ.

3.2. În perioada de monitorizare sunt obligatorii organizarea de evaluări la fiecare disciplină de studiu, precum si sustinerea unor teste specifice aplicate de către psihologul si/sau medicul scolar.

3.3. În urma monitorizării elevului, comisia constituită în unitatea de învătământ redactează un raport de monitorizare, finalizat cu propunerea de avizare pentru începerea programului, în care se consemnează toate rezultatele obtinute de către elev la evaluările si la testele specifice administrate.

4. Derularea programului

4.1. La începutul anului scolar, după avizarea începerii programului, se stabilesc, de către unitatea de învătământ, prin consultarea cu părintele/tutorele legal al elevului, următoarele:

a) listă bibliografică aferentă programelor de studiu la fiecare disciplină/modul;

b) disciplinele/modulele la care se realizează evaluarea periodică si evaluarea finală;

c) temele pentru referate, proiecte, rezolvări de probleme etc;

d) calendarul de prezentare a referatelor, proiectelor, portofoliilor;

e) calendarul evaluărilor periodice si finale, pe discipline;

f) graficul consultatiilor/tutorialelor si al întâlnirilor cu psihologul si cu medicul scolar;

g) orarul elevului, prin care se asigură frecventarea a cel putin 50% din cursurile scolare aferente anului curent si a minimum 40% din cursurile scolare aferente celui de-al doilea an de studiu.

4.2. Familia/tutorele legal si elevul pot solicita modificarea programului, în baza unei cereri adresate consiliului profesoral al unitătii de învătământ.

4.3. Elevul este obligat să se prezinte la cel putin 50% din orele prevăzute pentru anul curent si la cel putin 40% din orele celui de-al doilea an de studii. De asemenea, elevul este obligat să se prezinte la cel putin 75% din evaluările curente convenite. Verificarea prezentei la cursuri si la evaluări se face de către profesorul pentru învătământ primar/dirigintele clasei curente.

4.4. Psihologul scolar va monitoriza evolutia emotională si comportamentală a elevului pe toată durata programului.

5. Evaluarea elevilor

5.1. În program evaluarea elevilor se realizează prin evaluare curentă si evaluare sumativă.

5.2. Evaluarea curentă se desfăsoară pe parcursul anului scolar, la cel putin 50% din totalul disciplinelor clasei curente si la cel putin 40% din orele celui de-al doilea an de studiu, dar la minimum 75% din totalul cumulat al disciplinelor celor două clase.

5.3. Evaluarea sumativă se realizează pe parcursul anului scolar, conform calendarului stabilit. În cazuri exceptionale, evaluarea sumativă se desfăsoară în vacantele prevăzute în structura anului scolar.

5.4. Notele obtinute la evaluările curente si sumative trebuie să asigure posibilitatea încheierii mediilor la toate disciplinele prevăzute în planul de învătământ, conform prevederilor regulamentului de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar, pentru cei 2 ani de studii.

6. Completarea documentelor scolare

6.1. După avizarea începerii programului, elevul va fi înregistrat în catalogul clasei curente si în catalogul clasei corespunzătoare celui de-al doilea an de studiu, la rubrica “Mentiuni” precizându-se că “Elevul parcurge programul de promovare a 2 ani de studii într-un an scolar conform prevederilor metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. ...”.

6.2. Notarea se face cu note/calificative, conform prevederilor regulamentului de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar.

6.3. În cataloage se vor trece rezultatele evaluărilor curente, la care se vor încheia medii, precum si rezultatele evaluărilor sumative la disciplinele convenite, ca medii anuale. În rubricile disciplinelor la care s-a realizat evaluarea sumativă se precizează data evaluării.

6.4. Rezultatele scolare se validează conform prevederilor regulamentului scolar si sunt trecute în registrul matricol, unde se mentionează parcurgerea programului, conform prevederilor metodologiei aprobate prin ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr...., si data la care s-a validat situatia scolară în consiliul profesoral.

7. Dispozitii finale

7.1. Întreruperea procesului de promovare a 2 ani de studii într-un an scolar se realizează în următoarele cazuri:

a) la cererea elevului sau a părintilor/tutorelui legal al elevului;

b) nepromovarea evaluărilor finale la cel putin 3 dintre disciplinele/modulele aferente semestrului I pentru fiecare clasă;

c) nepromovarea evaluărilor sumative la cel putin 3 dintre disciplinele/modulele pentru care a optat pentru evaluarea sumativă;

d) la recomandarea argumentată a comisiei.

7.2. La întreruperea procesului de promovare a 2 ani de studii într-un an scolar, elevul îsi continuă scolarizarea în unitatea de învătământ si în clasa curentă. Pentru disciplinele la care elevul nu a promovat evaluarea sumativă, situatia scolară se consideră neîncheiată.


 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERAAUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 164/2010 pentru adoptarea Normelor privind aprobarea auditorilor financiari si a firmelor de audit din alte state membre ale Uniunii Europene si din terte tări

În temeiul prevederilor:

- art. 6 alin. (3) si art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 15 alin. (3) si art. 38 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în sedinta din data 25 august 2011, hotărăste:

Art. I. - Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 164/2010 pentru adoptarea Normelor privind aprobarea auditorilor financiari si a firmelor de audit din alte state membre ale Uniunii Europene si din terte tări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 16 noiembrie 2010, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul se modifică si va avea următorul cuprins:

“HOTĂRÂRE

pentru adoptarea Normelor privind aprobarea auditorilor financiari si a firmelor de audit din alte state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiei si din terte tări”

2. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se adoptă Normele privind aprobarea auditorilor financiari si a firmelor de audit din alte state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiei si din terte tări, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

3. Anexa se modifică si se completează după cum urmează:

a) Titlul se modifică si va avea următorul cuprins:

“NORME

privind aprobarea auditorilor financiari si a firmelor de audit din alte state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiei si din terte tari”

b) Titlul capitolului II se modifică si va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL II

Aprobarea auditorilor financiari din alte state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiei”

c) La articolul 1, articolul 3, articolul 4 alineatul (1), articolul 4 alineatul (1) literele A.a), B.a), B.c)si B.d), articolul 5 alineatul (1) literele c) si d), articolul 6 alineatul (1) litera b), litera c) liniuta a 2-a si litera d), articolul 8 si articolul 12, după sintagma “stat/stat membru al Uniunii Europene sau statul membru, după caz” se introduce textul: “sau apartinând Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiei”.

d) La articolul 12, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) si (5), cu următorul cuprins:

“(4) Auditorii financiari dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiei, pentru care există protocol privind recunoasterea reciprocă a membrilor profesiei încheiat cu organismul profesional din acel stat, vor respecta prevederile protocolului respectiv.

(5) Auditorii financiari dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiei, pentru care nu există protocol privind recunoasterea reciprocă a membrilor profesiei încheiat cu organismul profesional din statul respectiv, vor respecta prevederile prezentei hotărâri.”

Art. II. - Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. III. - Prezenta hotărâre se comunică Consiliului pentru Supraveghere Publică a Activitătii de Audit Statutar.

Art. IV. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Horia Neamtu

 

Bucuresti, 25 august 2011.

Nr. 243.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.