MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 737/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 737         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Jiu, 20 octombrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.000. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.239/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, precum si pentru aprobarea unor măsuri privind reorganizarea Unitătii centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat din cadrul Ministerului Finantelor Publice si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 405/2007 privind functionarea Secretariatului General al Guvernului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.239/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, precum si pentru aprobarea unor măsuri privind reorganizarea Unitătii centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat din cadrul Ministerului Finantelor Publice si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 405/2007 privind functionarea Secretariatului General al Guvernului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.239/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, precum si pentru aprobarea unor măsuri privind reorganizarea Unitătii centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat din cadrul Ministerului Finantelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 13 decembrie 2010, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Personalul ce îsi desfăsoară activitatea la prezenta dată în Unitatea centrală pentru coordonarea parteneriatului public-privat se preia în cadrul Secretariatului General al Guvernului, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de functii din cadrul Secretariatului General al Guvernului.”


2. Anexa nr. 1 se modifică si se completează după cum urmează:

a) La articolul 2, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Proiectul de parteneriat public-privat este creat pentru proiectarea, finantarea, constructia, reabilitarea, modernizarea, operarea, întretinerea, dezvoltarea si transferarea oricărui bun sau serviciu public, pe baza unui tip de contract de parteneriat public-privat, realizat conform prevederilor art. 5 si 6 din Legea nr. 178/2010, cu modificările si completările ulterioare.”

b) Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Proiectele de parteneriat public-privat pentru proiectarea, constructia, reabilitarea, modernizarea, operarea, întretinerea si dezvoltarea lucrărilor publice de interes national sunt initiate de către Guvernul României, ministere si partenerii publici, asa cum sunt definiti la art. 8 din Legea nr. 178/2010, cu modificările si completările ulterioare.”

c) La articolul 8, litera f) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,f) organizează, conform legii si mandatului dat de autoritătile deliberative, primirea ofertelor sau, după caz, a scrisorilor de intentie, lucrările comisiei de evaluare, semnarea acordurilor de proiect cu investitorii privati selectati, lucrările comisiei de negociere, analiza ofertei finale a investitorului privat selectat, încheierea contractului de parteneriat public-privat.”

d) La articolul 9, partea introductivă si litera f) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 9. - În vederea realizării unui proiect de parteneriat public-privat, reprezentantii legali ai partenerilor publici, asa cum sunt definiti la art. 8 din Legea nr. 178/2010, cu modificările si completările ulterioare, au următoarele atributii:

f) organizează, conform legii si mandatului dat de autoritătile deliberative/organele de conducere, primirea ofertelor/scrisorilor de intentie, lucrările comisiei de evaluare, semnarea acordurilor de proiect cu investitorii privati selectati, lucrările comisiei de negociere, analiza ofertei finale a investitorului privat selectat, încheierea contractului de parteneriat public-privat.”

e) Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - În vederea realizării unui proiect de parteneriat public-privat, ministerul cu atributii în gestionarea domeniului de aplicabilitate a proiectului de parteneriat public-privat are următoarele atributii:

a) identifică obiectivul proiectului de parteneriat public-privat;

b) execută studiul de prefezabilitate sau de fundamentare cu specialistii proprii ori, după caz, prin intermediul unei firme cu expertiză în domeniu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c) publică anuntul de intentie si documentul atasat, potrivit Legii nr. 178/2010, cu modificările si completările ulterioare;

d) distribuie, fără plată, documentul atasat la anuntul de intentie;

e) organizează, conform legii si mandatului dat de Guvern, primirea ofertelor/scrisorilor de intentie, lucrările comisiei de evaluare, semnarea acordurilor de proiect cu investitorii privati selectati, lucrările comisiei de negociere, analiza ofertei finale a investitorului privat selectat, încheierea contractului de parteneriat public-privat;

f) asigură încadrarea proiectului de parteneriat public-privat în strategia fiscal-bugetară, aprobată conform Legii responsabilitătii fiscal-bugetare nr. 69/2010.”

f) La articolul 10, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

,,g) asigură încadrarea proiectului de parteneriat public-privat în strategia fiscal-bugetară, aprobată conform Legii nr. 69/2010.”

g) La articolul 11, litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) aprobă criteriile de evaluare, grilele de punctaj si modul de tratare a ofertelor/scrisorilor de intentie întârziate sau primite nesigilate, potrivit Legii nr. 178/2010, cu modificările si completările ulterioare;”.

h) La articolul 12, litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) aprobă criteriile de evaluare, grilele de punctaj si modul de tratare a ofertelor/scrisorilor de intentie întârziate sau primite nesigilate, potrivit Legii nr. 178/2010, cu modificările si completările ulterioare;”.

i) La articolul 13, partea introductivă si litera e) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Organele deliberative de conducere ale partenerilor publici prevăzuti la art. 8 din Legea nr. 178/2010, cu modificările si completările ulterioare, au următoarele atributii:

e) aprobă criteriile de evaluare, grilele de punctaj si modul de tratare a ofertelor/scrisorilor de intentie întârziate sau primite nesigilate, potrivit Legii nr. 178/2010, cu modificările si completările ulterioare.”

j) După articolul 14 se introduc două noi articole, articolele 141-142, cu următorul cuprins:

“Art. 141. - În documentul atasat, partenerul public poate solicita investitorului privat să indice, în oferta sa, partea din contract pe care intentionează să o subcontracteze unor terti, precum si subcontractantii propusi. Această precizare nu aduce atingere aspectului responsabilitătii investitorului privat.

Art. 142. - (1) Partenerul public poate indica în documentul atasat organismul sau organismele de la care investitorii privati pot obtine informatii pertinente privind obligatiile referitoare la impozite, protectia mediului, dispozitiile de protectie si conditiile de muncă în vigoare, în regiunea sau în localitatea în care urmează să fie realizate lucrările sau serviciile, si care se vor aplica lucrărilor efectuate pe santier sau serviciilor furnizate în decursul perioadei de executare a contractului.

(2) Partenerul public care furnizează informatiile prevăzute la alin. (1) solicită investitorilor privati să mentioneze la procedurile de selectie că la elaborarea ofertei/scrisorii de intentie au tinut seama de obligatiile referitoare la dispozitiile privind protectia si conditiile de muncă în vigoare în locul în care urmează să fie realizate lucrările sau serviciile. Alin. (1) nu aduce atingere punerii în aplicare a dispozitiilor art. 5435 privind verificarea ofertelor anormal de scăzute.”

k) Capitolul III se abrogă.

l) La articolul 37, literele c) si d) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,c) pe baza acestuia, să se primească oferte/scrisori de intentie din partea investitorilor potentiali, care să permită autoritătii publice să îsi formuleze un punct de vedere privind investitorii capabili să realizeze proiectul public-privat cât mai aproape posibil de obiectivele proiectului;

d) furnizarea de informatii suficiente si coerente pentru ca potentialii investitori să prezinte oferte/scrisori de intentie complete, pe baza cărora autoritatea publică să facă o selectie fundamentată;”.

m) La articolul 38, partea introductivă a literei b), literele c.2) si d) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,b) detalii privind baza de evaluare a ofertelor/scrisorilor de intentie pentru selectarea investitorilor cu care se vor încheia acordurile de proiect, care trebuie să acopere, fără a se limita la acestea, următoarele:

c.2) declararea faptului că autoritatea publică nu va rambursa niciunuia dintre investitorii participanti la selectie costurile realizate de acestia ca urmare a pregătirii ofertelor/scrisorilor de intentie sau altor activităti desfăsurate pe timpul negocierilor;

d) formatul, data-limită si locul primirii ofertelor/scrisorilor de intentie;”.


n) După articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 381, cu următorul cuprins:

“Art. 381. - (1) Specificatiile tehnice sunt definite în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentele norme, specificatii care sunt mentionate în documentele contractului, precum anunturile de selectie, documentul atasat, studiul de prefezabilitate sau fundamentare. Respectivele specificatii tehnice trebuie stabilite astfel încât să tină seama de criteriile de accesibilitate pentru persoanele cu handicap si pentru toti utilizatorii.

(2) Specificatiile tehnice trebuie să permită accesul egal al investitorilor privati si să nu aibă ca efect impunerea unor obstacole nejustificate în calea concurentei în ceea ce priveste lansarea procedurilor de selectie.

(3) Fără a aduce atingere normelor tehnice obligatorii de drept intern, specificatiile tehnice sunt formulate:

a) fie prin trimitere la specificatiile tehnice definite în anexa nr. 4 si, în ordinea preferintelor, la standardele nationale care transpun standardele europene, la acordurile tehnice europene, la specificatiile tehnice comune, la standardele internationale sau la alte sisteme tehnice de referintă stabilite de organismele europene de standardizare ori, în cazul în care acestea nu există, la standardele nationale, la acordurile tehnice nationale sau la specificatiile tehnice nationale în materie de proiectare, calcul si executie a lucrărilor, precum si de utilizare a produselor. Fiecare trimitere este însotită de mentiunea «sau echivalent»;

b) fie în termeni de performante sau de cerinte functionale; acestea pot include caracteristici de mediu. Cu toate acestea, specificatiile tehnice trebuie să fie suficient de exacte pentru ca investitorii să poată determina obiectul contractului si pentru ca partenerii publici să poată atribui contractul;

c) fie în termeni de performante sau de cerinte functionale, prevăzute la lit. b), făcând trimitere la specificatiile mentionate la lit. a) ca mijloc de prezumtie a conformitătii cu respectivele performante ori cerinte functionale;

d) fie prin trimitere la specificatiile prevăzute la lit. a), pentru anumite caracteristici, si la performantele sau cerintele functionale prevăzute la lit. b), pentru alte caracteristici.

(4) în cazul în care se folosesc de posibilitatea de a face trimitere la specificatiile prevăzute la alin. (3) lit. a), partenerii publici nu pot respinge o ofertă pe motiv că bunurile sau serviciile oferite nu sunt conforme cu specificatiile la care au făcut trimitere, dacă investitorul dovedeste în oferta sa, într-un mod care să răspundă cerintelor partenerului public, prin orice mijloace adecvate, că solutiile pe care le propune îndeplinesc în mod echivalent cerintele definite în specificatiile tehnice. Prin mijloc adecvat se poate întelege un dosar tehnic emis de producător sau un raport de testare emis de un organism recunoscut.

(5) în cazul în care se folosesc de posibilitatea, prevăzută la alin. (3), de a stabili performante sau cerinte functionale de îndeplinit, partenerii publici nu pot respinge o ofertă de lucrări, de bunuri si de servicii conforme cu un standard national care transpune un standard european, cu un acord tehnic european, cu o specificatie tehnică comună, cu un standard international ori cu un sistem tehnic de referintă elaborat de un organism european de standardizare, dacă aceste specificatii se referă la performantele sau cerintele functionale pe care le-au impus.

(6) în oferta sa, investitorul privat trebuie să dovedească, într-un mod care să răspundă cerintelor partenerului public si prin orice mijloace adecvate, că lucrările, bunurile si serviciile conforme cu standardul răspund performantelor sau cerintelor functionale ale partenerului public. Prin mijloc adecvat se poate întelege un dosar tehnic emis de producător sau un raport de testare emis de un organism recunoscut.

(7) în cazul în care prevăd caracteristici de mediu în termeni de performante sau de cerinte functionale, astfel cum sunt mentionate la alin. (3) lit. b), partenerii publici pot utiliza specificatiile detaliate ori, dacă este necesar, părti ale acestora, conform etichetelor ecologice europene sau (multi)nationale ori conform oricăror alte etichete ecologice, cu conditia ca:

a) respectivele specificatii să fie adecvate astfel încât să definească caracteristicile bunurilor sau serviciilor care fac obiectul contractului;

b) cerintele etichetei să fie elaborate pe baza unor informatii stiintifice;

c) etichetele ecologice să fie adoptate printr-o procedură la care să poată participa toate părtile implicate, precum organismele guvernamentale, consumatorii, producătorii, distribuitorii si organizatiile de mediu;

d) specificatiile să fie accesibile tuturor părtilor interesate.

(8) Partenerii publici pot preciza că bunurile sau serviciile care prezintă etichete ecologice sunt considerate ca respectând specificatiile tehnice definite în documentul atasat; partenerii publici trebuie să accepte orice alte justificări adecvate, cum ar fi un dosar tehnic emis de producător sau un raport de testare emis de un organism recunoscut.

(9) în sensul prezentului articol, prin organisme recunoscute se întelege laboratoarele de testare si de calibrare, organismele de inspectie si de certificare care sunt conforme cu standardele europene aplicabile. Partenerii publici acceptă certificatele emise de organismele recunoscute din alte state membre.

(10) Cu exceptia cazului în care sunt justificate de obiectul contractului, specificatiile tehnice nu pot preciza o productie determinată, o origine determinată sau un procedeu determinat si nici nu se pot referi la o marcă comercială, la un brevet, la un tip, la o origine sau la o productie determinată, care ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor întreprinderi sau produse. Această mentiune sau referire este autorizată, cu titlu exceptional, în cazul în care nu este posibilă o descriere suficient de exactă si de inteligibilă a obiectului contractului, în conformitate cu alin. (3) si (4); o astfel de mentiune ori referire este însotită de cuvintele «sau echivalent».”

o) Titlul capitolului VI se modifică si va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL VI

Comisiile de evaluare a ofertelor/scrisorilor de intentie si de negociere a ofertelor finale ale investitorilor privati”

p) Articolul 42 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 42. - (1) Procedurile de selectie a investitorului privat cu care se încheie contractul de parteneriat public-privat sunt: procedura deschisă si procedura de dialog competitiv.

(2) Partenerul public numeste, potrivit legii, următoarele comisii:

a) comisia de evaluare a ofertelor/scrisorilor de intentie si a documentelor însotitoare ale investitorilor privati;

b) comisia de negociere cu investitorii privati selectati si cu care s-au semnat acorduri de proiect, în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv.”

q) La articolul 43, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 43. - (1) Comisia de evaluare a ofertelor/scrisorilor de intentie si a documentelor însotitoare este formată din minimum 5 membri din cadrul expertilor si specialistilor partenerului public si, după caz, membrii autoritătilor deliberative/organelor de conducere, membri ai executivului partenerului public definit la art. 8 din Legea nr. 178/2010, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice altă persoană cu expertiză în domeniul obiectivului proiectului de parteneriat public-privat, în calitate de expert cooptat, care nu se află în conflict de interese, astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Rolul comisiei de evaluare a ofertelor/scrisorilor de intentie si a documentelor însotitoare este acela de a analiza si selecta investitorii privati, care participă la procedura de selectie în vederea semnării contractului de parteneriat public-privat sau a acordului de proiect, după caz.”

r) Articolul 44 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Al. 44. - Criteriile de selectie au ca scop demonstrarea potentialului tehnic, financiar si organizatoric al fiecărui investitor privat participant la procedură, potential care trebuie să reflecte posibilitatea concretă a acestuia de a îndeplini contractul si de a rezolva eventualele dificultăti legate de îndeplinirea acestuia, în cazul în care acesta va fi declarat câstigător.”

s) După articolul 44 se introduc 14 noi articole, articolele 441- 4414, cu următorul cuprins:

“Art. 441. - Partenerul public are dreptul de a aplica criterii de calificare si selectie referitoare numai la:

a) situatia personală a investitorului privat;

b) capacitatea de exercitare a activitătii profesionale;

c) situatia economică si financiară;

d) capacitatea tehnică si/sau profesională;

e) standarde de asigurare a calitătii;

f) standarde de protectie a mediului.

Art. 442. - (1) Investitorii privati au dreptul de a prezenta certificate emise de către o autoritate publică competentă sau de către un organism de drept public ori privat care respectă standarde europene de certificare, pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de selectie formulate în conformitate cu prevederile art. 441.

(2) Partenerul public nu are dreptul de a impune investitorilor privati obligativitatea prezentării unei certificări specifice, acestia din urmă având dreptul de a prezenta, în scopul demonstrării îndeplinirii anumitor cerinte, orice alte documente echivalente cu o astfel de certificare sau care probează, în mod concludent, îndeplinirea respectivelor cerinte. Partenerul public are dreptul de a solicita, dacă se consideră necesar, clarificări sau completări ale documentelor prezentate.

(3) Prin ordin al secretarului general al Guvernului se pot stabili modalităti de certificare sau includere pe liste oficiale, la nivel national, a investitorilor privati care optează pentru un astfel de sistem de certificare. În acest caz, Unitatea centrală pentru coordonarea parteneriatului public-privat (UCCPPP) are obligatia de a informa Comisia Europeană cu privire la coordonatele si modul de functionare a sistemului.

(4) în cazul utilizării listelor oficiale ale investitorilor privati desemnati, partenerii publici vor solicita adeverinte suplimentare, care să ateste îndeplinirea obligatiilor de plată a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 443. - (1) Partenerul public nu are dreptul de a restrictiona participarea la procedura de încheiere a contractului de parteneriat public-privat prin introducerea unor criterii minime de selectie, care:

a) nu prezintă relevantă în raport cu natura si complexitatea contractului de parteneriat public-privat ce urmează să fie încheiat;

b) sunt disproportionate în raport cu natura si complexitatea contractului de parteneriat public-privat ce urmează să fie încheiat.

(2) Partenerul public va impune criterii minime de selectie referitoare la situatia economică si financiară ori la capacitatea tehnică si/sau profesională a investitorilor privati, elaborând în acest sens o notă justificativă.

Art. 444. - În sensul prevederilor art. 443 alin. (1) lit. b) se prezumă că cerintele minime de selectie sunt disproportionate în raport cu natura si complexitatea contractului de parteneriat public-privat ce urmează să fie încheiat, dacă se impune îndeplinirea unor conditii cum ar fi:

a) suma valorilor/cantitătilor de bunuri furnizate, servicii prestate si lucrări executate, incluse în contractul/contractele prezentat/prezentate de către investitorul privat ca dovadă a experientei lui similare, să fie mai mare decât valoarea/cantitatea de produse/servicii/lucrări ce vor fi furnizate/prestate/executate în baza contractului de parteneriat public-privat care urmează să fie încheiat;

b) valoarea cifrei de afaceri a investitorului privat să fie mai mare decât valoarea estimată a contractului, multiplicată cu 2.

Art. 445. - (1) Atunci când solicită îndeplinirea anumitor criterii de selectie, partenerul public trebuie să precizeze în anuntul de selectie si în documentul atasat anuntului de selectie informatiile pe care investitorii privati urmează să le prezinte în acest scop, precum si documentele specifice prin care se pot confirma informatiile respective.

(2) Documentele solicitate nu trebuie să limiteze posibilitatea investitorului privat de a demonstra îndeplinirea criteriilor de selectie si prin alte mijloace, în măsura în care acestea pot fi considerate edificatoare de către partenerul public.

(3) în sensul prevederilor alin. (2), se consideră inclus în categoria mijloacelor edificatoare orice site oficial al unei institutii publice sau al unei alte entităti abilitate prin lege în acest scop, în măsura în care sursa de date respectivă contine informatii actualizate.

(4) în cazul în care există incertitudini sau neclarităti în ceea ce priveste anumite documente prezentate, partenerul public are dreptul de a solicita detalii, precizări ori confirmări suplimentare atât de la investitorul privat în cauză, cât si de la autoritătile competente care pot furniza informatii în acest sens. În orice situatie, partenerul public are obligatia de a asigura o perioadă rezonabilă de timp pentru furnizarea precizărilor/ confirmărilor solicitate.

(5) Partenerul public nu are dreptul de a impune îndeplinirea unor criterii de selectie pentru eventualii subcontractanti, dar resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens.

Art. 446. - (1) Partenerul public are obligatia de a utiliza pentru selectia investitorilor privati numai criteriile de selectie si negociere prevăzute în anuntul de selectie.

(2) Etapa de selectie în cadrul procedurii de dialog competitiv a investitorilor privati reprezintă un proces distinct care are ca scop doar limitarea numărului de investitori privati care vor participa la dialog. Selectia se realizează prin acordarea pentru fiecare investitor privat a unui punctaj care trebuie să reflecte capacitatea acestuia de a îndeplini contractul de parteneriat public-privat ce urmează să fie încheiat.

(3) Partenerul public are obligatia să precizeze în anuntul de selectie si în documentul atasat modalitatea de acordare a punctajului pe baza căruia se va realiza clasamentul investitorilor privati ori de câte ori urmează să realizeze o selectie a acestora.

Art. 447. - Nu pot participa la procedurile de selectie în vederea atribuirii unui contract de parteneriat public-privat persoanele aflate în situatia prevăzută la art. 12 alin. (2) din Legea nr. 178/2010, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 448. - (1) Partenerul public are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului că investitorul privat nu se încadrează în una dintre situatiile prevăzute la art. 447 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în tara de origine sau în tara în care acesta este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare ori alte documente echivalente emise de autoritătile competente din tara respectivă.

(2) în cazul în care există incertitudini în ceea ce priveste situatia personală a respectivilor investitori privati, partenerul public are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritătile competente care emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1).

(3) în cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit investitorul privat nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) ori respectivele documente nu vizează toate situatiile prevăzute la art. 447, partenerul public are obligatia de a accepta o declaratie pe propria răspundere sau, dacă în tara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaratia pe propria răspundere, o declaratie autentică dată în fata unui notar, a unei autorităti administrative ori judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.

Art. 449. - Partenerul public are dreptul de a solicita oricărui investitor privat să prezinte documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare ca persoană juridică si, după caz, de atestare ori apartenentă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din tara în care investitorul privat este stabilit.

Art. 4410. - (1) în cazul în care partenerul public solicită demonstrarea situatiei economice si financiare, atunci acesta are obligatia de a indica în documentul atasat si informatiile pe care investitorii privati urmează să le prezinte în acest scop.

(2) Dovada capacitătii economice si financiare a investitorului privat poate fi făcută, ca regulă generală, prin una sau mai multe dintre următoarele referinte:

a) declaratii bancare corespunzătoare sau, după caz, dovada unei asigurări a riscului profesional;

b) prezentarea bilanturilor sau a extraselor de bilant, în cazul în care publicarea bilanturilor este prevăzută de legislatia tării în care este stabilit investitorul privat;

c) o declaratie privind cifra totală de afaceri si, după caz, cifra de afaceri din domeniul de activitate care face obiectul contractului, pentru cel mult ultimele 3 exercitii financiare, disponibile în functie de data înfiintării sau începerii activitătilor investitorului privat, în măsura în care informatiile privind cifrele de afaceri sunt disponibile. În acest ultim caz, partenerul public are obligatia de a lua în considerare si data la care investitorul privat a fost înfiintat sau si-a început activitatea comercială.

(3) După caz, un investitor privat poate include si prezenta în oferta lui capacitătile altor entităti, indiferent de natura juridică a relatiilor dintre acesta si respectivele entităti. În acest caz, investitorul privat trebuie să dovedească partenerului public că va dispune de mijloacele necesare, prezentând, de exemplu, angajamentul ferm al respectivelor entităti în acest sens.

(4) în aceleasi conditii, un grup de investitori privati poate mentiona capacitătile membrilor grupului sau ale altor entităti.

(5) în cazul în care, din motive întemeiate, investitorul privat nu poate prezenta referintele solicitate de partenerul public, este autorizat să facă dovada capacitătii sale economice si financiare prin orice alt document pe care partenerul public îl consideră si îl acceptă ca fiind corespunzător.

Art. 4411. - (1) Capacitătile tehnice ale investitorilor privati pot fi dovedite în unul dintre următoarele moduri, în functie de natura, cantitatea sau importanta si utilizarea lucrărilor, a bunurilor ori a serviciilor:

a) prezentarea listei de lucrări executate în decursul ultimilor 5 ani, însotită de certificate de bună executie. Respectivele certificate indică valoarea, perioada si locul executiei lucrărilor si precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu si dacă au fost duse la bun sfârsit; după caz, autoritatea competentă trimite certificatele direct partenerului public;

b) prezentarea unei liste a principalelor livrări sau a principalelor servicii efectuate în decursul ultimilor 3 ani, indicând valoarea, data si beneficiarii publici ori privati. Livrările sau prestările de servicii pot fi dovedite:

(i) în cazul în care beneficiarul a fost un partener public, prin certificate emise sau contrasemnate de autoritatea competentă;

(ii) în cazul în care beneficiarul a fost privat, prin certificarea din partea acestuia, sau în lipsa acesteia, printr-o declaratie a investitorului privat;

c) indicarea tehnicienilor sau organismelor tehnice, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea investitorului privat, în special a celor care răspund de controlul calitătii si, dacă este vorba de contracte de parteneriat public-privat de lucrări, a celor de care va dispune contractantul în vederea executiei lucrărilor;

d) descrierea echipamentului tehnic afectat pentru derularea proiectului de parteneriat public-privat, a măsurilor aplicate de furnizor sau de prestatorul de servicii în vederea asigurării calitătii si a resurselor sale de studiu si de cercetare;

e) în cazul în care bunurile sau serviciile care urmează să fie furnizate sunt complexe ori în care, cu titlu exceptional, sunt destinate unui anumit scop - un control efectuat de partenerul public sau, în numele acestuia, de un organism oficial competent din tara în care furnizorul ori prestatorul de servicii este stabilit, sub rezerva acordului respectivului organism; controlul urmăreste capacitătile de productie ale furnizorului sau capacitatea tehnică a prestatorului de servicii si, dacă este necesar, măsurile pe care urmează să le ia în vederea controlării calitătii;

f) indicarea nivelurilor de studii si profesionale ale investitorului privat care prestează servicii sau gestionează lucrările si ale personalului din conducere si, în special, ale responsabilului ori responsabililor cu prestarea serviciilor sau coordonarea lucrărilor;

g) pentru contractele de parteneriat public-privat de lucrări si de servicii si numai în cazuri adecvate - indicarea măsurilor de gestionare a mediului pe care investitorul privat le poate aplica în timpul executării contractului;

h) printr-o declaratie care să indice efectivele medii anuale de personal ale investitorului privat care prestează servicii si numărul personalului din conducere pe o perioadă de 3 ani;

i) printr-o declaratie care să indice utilajele, materialele si echipamentul tehnic de care va dispune investitorul privat care prestează servicii sau execută lucrări pentru executarea contractului;

j) indicarea părtii din contract pe care investitorul privat care prestează servicii are intentia să o subcontracteze;

k) în ceea ce priveste bunurile care urmează să fie furnizate, prin solicitarea de către partenerul public de esantioane, descrieri si fotografii a căror autenticitate poate fi dovedită la cererea partenerului public;

l) în ceea ce priveste bunurile care urmează să fie furnizate, prin certificate emise de institutiile sau de serviciile oficiale responsabile cu controlul calitătii si cu competente recunoscute, care să ateste conformitatea produselor clar identificată prin trimiterea la specificatii ori standarde corespunzătoare.

(2) După caz si pentru un contract de parteneriat public-privat determinat, un investitor privat poate mentiona capacitătile altor entităti, indiferent dece caracter legal au relatiile dintre el si respectivele entităti. În acest caz, investitorul privat trebuie să dovedească partenerului public că va dispune de mijloacele necesare, prezentând, de exemplu, angajamentul ferm al respectivelor entităti în acest sens.

(3) în aceleasi conditii, un grup de investitori privati prevăzut la art. 31 din Legea nr. 178/2010, cu modificările si completările ulterioare, poate mentiona capacitătile membrilor grupului sau ale altor entităti.

(4) în cazul procedurilor de atribuire a contractelor de parteneriat public-privat de bunuri care necesită lucrări de montaj sau de instalatii, prestarea unor servicii si executia unor lucrări, capacitatea operatorilor economici de a furniza serviciile ori de a executa instalatiile sau lucrările poate fi evaluată în special în functie de capacitătile, eficienta, experienta si fiabilitatea lor.

(5) Partenerul public precizează, în anuntul de selectie sau în documentul atasat, referintele pe care doreste să le primească dintre cele prevăzute la alin. (1)-(4).

Art. 4412. - În cazul în care solicită prezentarea unor certificate eliberate de organisme independente, care să ateste că investitorul privat respectă anumite standarde de garantare a calitătii, partenerul public se raportează la sistemele de asigurare a calitătii fondate pe seriile de standarde europene relevante si certificate de organisme conforme cu standardele europene privind certificarea. Partenerii publici recunosc certificatele echivalente ale organismelor stabilite în alte state membre. De asemenea, partenerii publici acceptă si alte dovezi ale măsurilor echivalente de garantare a calitătii prezentate de investitorii privati.

Art. 4413. - În cazul în care partenerul public solicită prezentarea unor certificate eliberate de organisme independente, care să ateste că investitorul privat se conformează anumitor standarde de gestionare a mediului, partenerul public se raportează la Sistemul comunitar de management ecologic si audit (EMAS) sau la standardele de gestionare a mediului bazate pe standardele europene ori internationale în domeniu si certificate de organisme conforme cu legislatia comunitară sau cu standardele europene ori internationale privind certificarea. Partenerii publici recunosc certificatele echivalente ale organismelor stabilite în alte state membre. De asemenea, partenerii publici acceptă si alte dovezi ale măsurilor echivalente de gestionare a mediului prezentate de investitorii privati, dacă sunt conforme cu legislatia în domeniu.

Art. 4414. - Partenerul public poate invita investitorii să clarifice certificatele si documentele prezentate în temeiul art. 447-4413.”

s) La articolul 46, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 46. - (1) Comisia de negociere cu investitorii privati selectati si cu care s-au semnat acorduri de proiect este formată din minimum 5 membri din cadrul expertilor si specialistilor partenerului public, după caz, consilieri locali sau judeteni, ministri, secretari de stat, membri ai consiliilor de administratie ori membri ai executivului partenerilor publici, definiti la art. 8 din Legea nr. 178/2010, cu modificările si completările ulterioare, sau orice altă persoană cu expertiză în domeniul obiectivului proiectului de parteneriat public-privat, care nu este în situatie de conflict de interese astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 161/2003, cu modificările si completările ulterioare.”

t) Articolele 49-52 se abrogă.

t) Titlul capitolului VII se modifică si va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL VII

Metode de calcul al valorii estimate a contractelor de parteneriat public-privat”

u) Articolul 53 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 53. - (1) Calcularea valorii estimate a unui contract de parteneriat public-privat se bazează pe valoarea totală, fără TVA, estimată de partenerul public, reprezentând suma valorii dintre valoarea aportului partenerului public si costul total rezultat din studiul de prefezabilitate sau fundamentare, inclusiv suma valorii riscurilor de proiect. Acest calcul tine seama inclusiv de orice formă de optiune posibilă si de eventualele reînnoiri ale contractului.

(2) Estimarea trebuie să fie valabilă la momentul expedierii anuntului de selectie.

(3) Niciun contract de parteneriat public-privat de lucrări si niciun contract de parteneriat public-privat cu scopul obtinerii unei anumite cantităti de bunuri si de servicii nu pot fi împărtite în vederea sustragerii de la aplicarea dispozitiilor prezentei hotărâri.”

v) Articolul 54 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 54. - Valoarea estimată a contractelor de parteneriat public-privat trebuie să includă suma costurilor actualizate, generate de proiectarea, finantarea, constructia/realizarea sau transformarea, reabilitarea/modernizarea, întretinerea, mentenanta, operarea, exploatarea ori managementul lucrărilor, echipamentelor si valorilor imateriale/materiale si de prestarea de servicii prevăzute pe durata contractului.”

w) După articolul 54 se introduc 64 de noi articole, articolele 541-5464, cu următorul cuprins:

“Art. 541. - La calcularea valorii estimate a contractului de parteneriat public-privat se va tine cont si de valoarea riscurilor de proiect.

Art. 542. - (1) În cazul contractelor de parteneriat public-privat, riscul poate fi de două tipuri: riscul transferabil si riscul retinut.

(2) Riscul transferabil reprezintă cuantificarea valorică a tuturor riscurilor de proiect care urmează să fie preluate de investitor.

(3) Riscul retinut reprezintă cuantificarea valorică a tuturor riscurilor de proiect care urmează să fie preluate de partenerul public.

Art. 543. - Evaluarea riscului presupune parcurgerea următoarelor etape:

a) identificarea tuturor riscurilor;

b) cuantificarea consecintelor riscurilor;

c) estimarea probabilitătii riscurilor;

d) cuantificarea financiară a riscurilor;

e) identificarea structurii de alocare a riscurilor;

f) calcularea riscului transferabil;

g) calcularea riscului retinut.

Art. 544. - În contextul valorii estimate, riscul reflectă potentiale costuri suplimentare peste costul de bază al valorii estimate a contractului de parteneriat public-privat.

Art. 545. - În mod general, riscul poate fi inclus în valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat, prin una dintre următoarele metode:

a) includerea costurilor riscurilor de proiect în cash flow-ul general;

b) ajustarea ratei de actualizare a costului capitalului în vederea reflectării nivelului specific al riscului pentru fiecare proiect.

Art. 546. - Principalele categorii de riscuri sunt reprezentate de:

a) riscul îndeplinirii cerintelor specifice impuse proiectului;

b) riscul de proiectare si constructie;

c) riscul ca cererea de utilizare să fie mai mică decât estimările;

d) riscul asociat protectiei mediului;

e) riscul de finantare;

f) riscul aparitiei unei situatii de fortă majoră;

g) riscul operational si al asigurării nivelului de performantă; h) riscul schimbării legislative;

i) riscul uzurii morale si al necesitătii modernizării;

j) riscul specific proiectului.

Art. 547. - La finalizarea identificării tuturor riscurilor partenerul public trebuie să evalueze si să cuantifice posibilele urmări ale fiecărui risc, incluzând si efectul oricărei succesiuni sau sincronizări a elementelor de risc.

Art. 548. - Consecinta aparitiei unui risc măsoară diferenta dintre nivelul de bază al valorii estimate si noul cost generat prin aparitia acelui risc, armonizat cu probabilitatea de aparitie a acestui risc.

Art. 549. - Consecintele aparitiei riscului pot fi directe sau indirecte. Consecintele directe includ valoarea, timpul si costurile ce depăsesc nivelul de bază al valorii estimate. Consecintele indirecte apar din interactiunea dintre riscuri diferite.

Art. 5410. -Toate riscurile identificate si cuantificate trebuie incluse în valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat.

Art. 5411. - După identificarea si evaluarea tuturor riscurilor materiale, fiecare risc trebuie analizat ca un risc transferabil sau retinut, în măsura în care el poate fi transferat partenerului privat ori retinut de către partenerul public în cadrul unui aranjament de tip parteneriat public-privat.

Art. 5412. - Riscul retinut reprezintă suma acelor riscuri propuse să fie asumate de partenerul public în cadrul parteneriatului public-privat. Aceste riscuri trebuie adăugate la valoarea proiectelor, obtinându-se astfel costul real suportat de partenerul public în cadrul unui parteneriat public-privat. Astfel de riscuri pot fi: schimbări în legislatie, riscuri induse de omisiuni în cadrul specificatiilor de proiect, portiunea asumată de partenerul public din riscul diminuării cererii etc.


Art. 5413. - Factorii care pot diminua riscurile retinute sunt:

a) abilitatea de a influenta direct probabilitatea aparitiei unui risc;

b) colaborarea cu contractanti cu reputatie si utilizarea de tehnologii performante, pârghii eficiente de monitorizare si management al riscului, acoperirea eficientă a riscurilor prin asigurare.

Art. 5414. - (1) Riscurile retinute pot fi estimate pe baza unor pierderi anterioare sau în comparatie cu valoarea primei de asigurare pentru un risc echivalent.

(2) Toate riscurile retinute trebuie evaluate, cuantificate si incluse pentru a da o valoare reală a costului suportat de partenerul public.

Art. 5415. - (1) Criteriul utilizat în vederea atribuirii contractelor de parteneriat public-privatîl reprezintă «oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic», iar stabilirea ofertei câstigătoare se realizează prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm specific de calcul.

(2) Algoritmul de calcul, precum si factorii de evaluare a ofertelor, care vor fi luati în considerare, se precizează în mod clar si detaliat în cadrul documentului atasat la anuntul de selectie si vor reflecta metodologia concretă de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice si financiare prezentate de investitorii privati.

Art. 5416. - (1) Partenerul public nu are dreptul de a utiliza criteriile de selectie drept criterii de evaluare a ofertelor/scrisorilor de intentie.

(2) Atunci când stabilesc criteriile de evaluare a ofertelor/scrisorilor de intentie, partenerul public nu are dreptul de a utiliza criterii care:

a) nu au o legătură directă cu natura si obiectul contractului de parteneriat public-privat ce urmează să fie încheiat;

b) nu reflectă un avantaj real si evident pe care partenerul public îl poate obtine prin utilizarea criteriului de evaluare respectiv.

(3) Ponderea stabilită pentru fiecare criteriu de evaluare nu trebuie să conducă la distorsionarea rezultatului aplicării procedurii pentru încheierea contractului de parteneriat public-privat. Pentru fiecare criteriu de evaluare partenerul public are obligatia de a stabili o pondere care să reflecte în mod corect:

a) importanta caracteristicii tehnice/functionale considerate a reprezenta un avantaj calitativ ce poate fi punctat; sau

b) cuantumul valoric al avantajelor de natură financiară pe care investitorii privati le pot oferi prin asumarea unor angajamente suplimentare în raport cu cerintele minime prevăzute în caietul de sarcini.

(4) Partenerul public mentionează în anuntul de selectie sau în documentul atasat ponderea relativă pe care o conferă fiecăruia dintre criteriile selectate în vederea determinării ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic.

(5) Ponderea poate fi exprimată printr-un punctaj întocmit corespunzător în ceea ce priveste intervalul dintre maxim si minim.

(6) Dacă partenerul public consideră că o astfel de ponderare nu este posibilă din punct de vedere obiectiv, criteriile de evaluare vor fi ierarhizate în ordinea importantei lor si partenerul public va întocmi o notă justificativă în acest sens.

Art. 5417. - Garantia de participare se constituie de către investitorul privat în scopul de a proteja partenerul public fată de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de parteneriat public-privat.

Art. 5418. - Partenerul public are obligatia de a preciza în documentul atasat anuntului de selectie că pentru participarea la procedura de selectie este prevăzută obligatia^ investitorilor privati de a constitui o garantie de participare. În acest caz, documentul atasat trebuie să contină si următoarele informatii:

a) cuantumul garantiei de participare în sumă fixă de 1 % din valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat;

b) perioada de valabilitate a garantiei de participare, care va fi cel putin egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei, astfel cum a fost solicitată prin documentul atasat.

Art. 5419. - (1) Garantia de participare se constituie prin virament bancar, printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări sau prin depunere la casieria partenerului public si se prezintă în original, în cuantumul si pentru perioada prevăzută în documentul atasat.

(2) Garantia trebuie să fie irevocabilă.

(3) Partenerul public nu are dreptul:

a) de a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare emis de către o anumită societate bancară ori societate de asigurări, nominalizată în mod expres în documentatia de atribuire;

b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de către societăti bancare sau numai la cele care sunt emise de către societăti de asigurări;

c) de a impune sau de a interzice prezentarea scrisorilor de garantie în oricare dintre formele prevăzute ori de a acorda, în cadrul procesului de evaluare, un punctaj suplimentar uneia dintre formele de constituire a garantiei.

(4) Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieria partenerului public:

a) a unui ordin de plată sau a unei file cec, cu conditia confirmării acestora de către bancă până la data deschiderii ofertelor;

b) a unei sume în numerar.

(5) în orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor/scrisorilor de intentie.

Art. 5420. - Partenerul public are dreptul de a retine garantia pentru participare, investitorul privat pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situatii:

a) îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită câstigătoare, refuză să semneze contractul de parteneriat public-privat în perioada de valabilitate a ofertei.

Art. 5421. - (1) Garantia pentru participare, constituită de investitorul privat a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câstigătoare, se restituie de partenerul public în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de parteneriat public-privat.

(2) Garantia de participare, constituită de investitorii privati a căror ofertă nu a fost stabilită câstigătoare, se returnează de partenerul public după semnarea contractului de parteneriat public-privat cu investitorul privat a cărui ofertă a fost desemnată câstigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei.

(3) în cazul în care partenerul public se află în situatia de a anula procedura de încheiere a contractului de parteneriat public-privat, garantia de participare se restituie după data expirării termenului de depunere a contestatiilor cu privire la această decizie, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la această dată.

(4) După primirea comunicării privind rezultatul procedurii, investitorii privati ale căror oferte au fost declarate necâstigătoare au dreptul de a obtine eliberarea garantiei de participare înainte de expirarea perioadei prevăzute la alin. (2) sau, după caz, la alin. (3), dacă transmit partenerului public o solicitare în acest sens.

Art. 5422. - (1) Anuntul de selectie se publică în conformitate cu dispozitiile art. 24 din Legea nr. 178/2010, cu modificările si completările ulterioare.


(2) Partenerul public are obligatia de a transmite spre publicare anuntul de selectie, inclusiv pe cele de tip erată la respectivele anunturi, către operatorul SEAP.

(3) Transmiterea spre publicare a anunturilor către operatorul SEAP se realizează numai prin mijloace electronice.

(4) Orice altă modalitate privind publicarea anuntului de selectie si a documentului atasat în afara celei prevăzute la alin. (1), inclusiv orice modificări aduse acestora, nu este permisă.

Art. 5423. - (1) Anunturile pentru care Legea nr. 178/2010, cu modificările si completările ulterioare, impune obligatia publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se redactează de partenerul public într-o limbă oficială a Uniunii Europene, cu respectarea prevederilor si formelor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.564/2005 al Comisiei din 7 septembrie 2005 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunturilor în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice în conformitate cu directivele 2004/17/CE si 2004/18/CE ale Parlamentului European si Consiliului.

(2) Anunturile publicate în SEAP nu trebuie să cuprindă alte informatii decât cele cuprinse în anunturile publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si trebuie să mentioneze data la care anuntul a fost trimis către Comisia Europeană.

Art. 5424. - (1) După transmiterea anunturilor către operatorul SEAP, UCCPPP are obligatia de a verifica anunturile respective din punctul de vedere al respectării regulilor formale de completare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora în SEAP.

(2) UCCPPP are obligatia ca în termenul prevăzut la alin. (1) să comunice operatorului SEAP acceptul de publicare sau respingerea publicării anuntului.

Art. 5425. - În cazul în care UCCPPP constată, în cursul verificării anuntului transmis de partenerul public către operatorul SEAP, că în forma sau în continutul acestuia există erori ori omisiuni, aceasta are obligatia:

a) de a comunica operatorului SEAP respingerea publicării anuntului;

b) de a informa partenerul public asupra deciziei de respingere a publicării anuntului, motivând decizia respectivă si indicând modul în care erorile/omisiunile pot fi remediate.

Art. 5426. - (1) Anunturile transmise ulterior remedierii erorilor/omisiunilor constatate conform prevederilor art. 5425 sunt considerate anunturi noi si fac obiectul tuturor regulilor de transmitere si verificare prevăzute în prezentele norme.

(2) în cazul în care, după publicarea unui anunt, intervin anumite modificări fată de informatiile deja publicate, partenerul public are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de tip erată la anuntul initial, în conditiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.564/2005.

Art. 5427. - (1) Operatorul SEAP nu are dreptul de a publica anuntul transmis de partenerul public sau de a-l transmite spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene fără obtinerea acceptului de publicare emis de UCCPPP.

(2) Operatorul SEAP are obligatia de a asigura transmiterea anunturilor spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în formatul standard adoptat de Comisia Europeană si în termen de cel mult două zile lucrătoare de la obtinerea acceptului de publicare.

(3) Atunci când stabileste perioadele-limită pentru depunerea ofertelor/scrisorilor de intentie, partenerul public are obligatia de a lua în calcul si marja de timp de 7 zile lucrătoare, necesară pentru verificarea anunturilor de către UCCPPP si pentru transmiterea acestora către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către operatorul SEAP.

(4) Pentru stabilirea termenelor de primire a ofertelor si a cererilor de participare, autoritătile contractante tin seama în special de complexitatea contractului si de timpul necesar pentru pregătirea ofertelor, fără a aduce atingere termenelor stabilite în prezentele norme.

(5) în cazul în care, indiferent de motiv, anumite documente sau informatiile suplimentare, desi solicitate în timp util, nu au

fost furnizate în termenele stabilite la art. 22 alin. (4) din Legea nr. 178/2010, cu modificările si completările ulterioare, sau în care ofertele/scrisorile de intentie nu pot fi formulate decât în urma unei vizite la fata locului, termenele de primire a ofertelor/scrisorilor de intentie sunt prelungite astfel încât toti investitorii privatii să poată avea acces la toate informatiile necesare pentru formularea ofertelor/scrisorilor de intentie.

Art. 5428. - (1) Operatorul SEAP are obligatia de a publica anuntul în SEAP în cel mult două zile lucrătoare de la primirea acceptului de publicare, dar în niciun caz înainte de data transmiterii acestuia spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dacă prevederile Legii nr. 178/2010, cu modificările si completările ulterioare, impun această obligatie.

(2) Pentru stabilirea termenelor de primire a ofertelor si a scrisorilor de intentie, partenerii publici tin seama în special de complexitatea contractului si de timpul necesar pentru pregătirea ofertelor/scrisorilor de intentie, fără a aduce atingere termenelor stabilite de prezentul articol.

(3) în cazul procedurii deschise, când valoarea estimată a contractului de parteneriat public privat este egală cu sau mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. 51 alin. (1) din Legea nr. 178/2010, cu modificările si completările ulterioare, partenerul public are obligatia de a transmite anuntul de selectie spre publicare în SEAP si în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu cel putin 52 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor/scrisorilor de intentie.

(4) în cazul procedurii deschise, când valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat este mai mică decât pragurile valorice stabilite la art. 51 alin. (1) din Legea nr. 178/2010, cu modificările si completările ulterioare, partenerul public are obligatia de a transmite anuntul de selectie spre publicare în SEAP cu cel putin 22 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor/scrisorilor de intentie.

(5) în cazul procedurii de dialog competitiv, când valoarea estimată a contractului de parteneriat public privat este egală cu sau mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. 51 alin. (1) din Legea nr. 178/2010, cu modificările si completările ulterioare, partenerul public are obligatia de a transmite anuntul de selectie spre publicare în SEAP si în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu cel putin 37 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor/scrisorilor de intentie.

(6) în cazul procedurii de dialog competitiv, când valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat este mai mică decât pragurile valorice stabilite la art. 51 alin. (1) din Legea nr. 178/2010, cu modificările si completările ulterioare, partenerul public are obligatia de a transmite anuntul de selectie spre publicare în SEAP cu cel putin 22 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor/scrisorilor de intentie.

(7) Termenul curge de la data trimiterii anuntului de selectie, în cazul ambelor proceduri.

(8) Partenerii publici care au atribuit un contract de parteneriat public-privat trimit un anunt privind rezultatele procedurii de selectie în termen de cel mult 48 de zile de la atribuirea contractului, ce se va publica în SEAP si în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, după caz, în aceleasi conditii în care se publică si anuntul de selectie.

Art. 5429. -Termenele-limită privind depunerea ofertelor în cazul aplicării procedurii deschise sunt cele prevăzute la art. 18 din Legea nr. 178/20J0, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5430. - (1) în cazul în care partenerul public primeste solicitări de clarificare cu privire la prevederile documentului atasat anuntului de selectie, acesta are obligatia de a răspunde la aceste solicitări, respectând prevederile art. 22 alin. (4) din Legea nr. 178/2010, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Partenerul public are obligatia, respectând prevederile art. 21 din Legea nr. 178/2010, cu modificările si completările ulterioare, de a face cunoscute clarificările sau eventualele modificări în legătura cu documentul atasat, prin crearea unui nou fisier electronic la care se va asigura accesul direct si nerestrictionat, în mod similar cu accesul la fisierul initial.


Art. 5431. - (1) Partenerul public are obligatia de a deschide ofertele si, după caz, alte documente prezentate de investitorii privati participanti, la data, ora si în locul indicate în anuntul de selectie. În cazul în care devine necesară prelungirea termenului de depunere a ofertelor, partenerul public are obligatia de a preciza această modificare printr-o erată la anuntul de selectie, care trebuie însă publicată cu cel putin 3 zile înainte de data anuntată initial pentru deschiderea ofertelor.

(2) Orice investitor privat are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor.

(3) în cadrul sedintei de deschidere nu este permisă respingerea niciunei oferte, cu exceptia celor care se încadrează în una dintre următoarele situatii:

a) au fost depuse după data si ora-limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anuntul de selectie;

b) nu sunt însotite de garantia de participare, în cuantumul, forma si având perioada de valabilitate solicitată în documentul atasat.

(4) Sedinta de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare si de reprezentanti ai investitorilor privati prezenti la sedintă, în care se consemnează modul de desfăsurare a sedintei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecărei oferte, consemnându-se totodată lista documentelor depuse de fiecare investitor privat.

(5) Partenerul public are obligatia de a transmite câte un exemplar al procesului-verbal tuturor investitorilor privati participanti la procedura de atribuire, în cel mult o zi lucrătoare de la deschidere, indiferent dacă acestia au fost sau nu prezenti la sedinta respectivă.

(6) Orice decizie cu privire la selectia investitorilor privati sau, după caz, cu privire la evaluarea ofertelor se adoptă de către comisia de evaluare în cadrul unor sedinte ulterioare sedintei de deschidere a ofertelor.

Art. 5432. - (1) în cazul în care în cadrul documentului atasat a fost prevăzută obligatia îndeplinirii unor criterii de selectie, comisia de evaluare are obligatia verificării modului de îndeplinire a acestor criterii de către fiecare investitor privat.

(2) Comisia de evaluare are obligatia de a analiza si de a verifica fiecare ofertă/scrisoare de intentie, atât din punctul de vedere al elementelor tehnice propuse, cât si din punctul de vedere al aspectelor financiare pe care le implică.

(3) Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerintelor minime prevăzute în documentul atasat.

Art. 5433. - Pe parcursul analizării si verificării documentelor prezentate de investitorii privati, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de acestia pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de selectie, astfel cum sunt acestea prevăzute în prezentele norme, ori pentru demonstrarea conformitătii ofertei cu cerintele solicitate.

Art. 5434. - (1) Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situatii:

a) se încadrează în categoria celor prevăzute la art. 5431 alin. (3);

b) a fost depusă de un investitor privat care nu îndeplineste una sau mai multe dintre cerintele de selectie stabilite în documentul atasat ori nu a prezentat documente relevante în acest sens;

c) nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la conditiile specifice de muncă si de protectie a muncii, atunci când această cerintă este formulată în conformitate cu prevederile art. 142;

d) în urma verificărilor prevăzute la art. 5433 se constată că oferta are un pret neobisnuit de scăzut pentru ceea ce urmează a fi furnizat/prestat/executat, astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi si calitativi solicitati prin documentul atasat.

(2) Oferta este considerată neconformă în următoarele situatii:

a) nu satisface în mod corespunzător cerintele documentului atasat;

b) contine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care Ie-a stabilit partenerul public în cadrul documentului atasat, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru acesta din urmă, iar investitorul privat, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu acceptă renuntarea la clauzele respective;

c) contine în cadrul propunerii financiare preturi care nu sunt rezultatul liberei concurente si care nu pot fi justificate.

Art. 5435. - (1) în cazul în care pentru un anumit contract sunt prezentate oferte ce par anormal de scăzute în raport cu bunurile, lucrările sau serviciile prestate, partenerul public, înainte de a putea respinge respectivele oferte, solicită în scris detalii privind elementele ofertei pe care le consideră relevante. Respectivele detalii se pot referi, în special, la:

a) economia procedeului de constructie, a procedeului de fabricare a produselor sau a prestării serviciilor;

b) solutiile tehnice adoptate si conditiile exceptional de favorabile de care dispune investitorul privat pentru executia lucrărilor, pentru furnizarea bunurilor sau pentru prestarea serviciilor;

c) originalitatea lucrărilor, a bunurilor sau a serviciilor propuse de investitorul privat;

d) respectarea dispozitiilor privind protectia si conditiile de muncă în vigoare în locul în care se prestează serviciile, lucrările sau bunurile;

e) posibilitatea ca investitorul privat să obtină un ajutor de stat.

(2) Prin consultare cu investitorul privat, partenerul public verifică elementele mentionate la alin. (1), tinând seama de dovezile furnizate.

(3) Partenerul public care constată că o ofertă este anormal de scăzută, deoarece investitorul privat a obtinut un ajutor de stat, nu poate respinge respectiva ofertă numai din acest motiv, cu exceptia cazului în care consultă investitorul privat în acest sens si acesta nu este în măsură să demonstreze, în decursul unei perioade suficiente de timp stabilite de partenerul public, că ajutorul în cauză nu afectează concurenta loială între investitorii privati care participă la una dintre procedurile de selectie stabilite prin Legea nr. 178/2010, cu modificările si completările ulterioare. Partenerul public care respinge o ofertă anormal de scăzută, deoarece investitorul privat a obtinut un ajutor de stat, informează Comisia Europeană cu privire la aceasta.

(4) în scopul efectuării verificărilor prevăzute la alin. (1), partenerul public va solicita investitorului privat inclusiv documente privind, după caz, preturile la furnizori, situatia stocurilor de materii prime si materiale, modul de organizare si metodele utilizate în cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a fortei de muncă, performantele si costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru.

(5) în cazul în care investitorul privat nu prezintă informatiile solicitate sau aceste informatii nu pot justifica pretul aparent neobisnuit de scăzut, oferta intră sub incidenta prevederilor art. 5434 alin. (1)lit.d).

Art. 5436. - (1) Ofertele care nu se încadrează în niciuna dintre situatiile prevăzute la art. 5434 Sunt singurele oferte care pot fi considerate admisibile.

(2) Oferta câstigătoare se stabileste numai dintre ofertele admisibile pe baza criteriului de atribuire «oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic», precizat în anuntul de selectie si în documentul atasat.

Art. 5437. - (1) După ce a finalizat evaluarea ofertelor, comisia de evaluare are obligatia de a elabora, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (7) lit. k) din Legea nr. 178/2010, cu modificările si completările ulterioare, un raport al procedurii de


evaluare, care se aprobă de către conducătorul partenerului public.

(2) Conducătorul partenerului public are obligatia în acest scop de lua măsurile necesare pentru informarea tuturor investitorilor privati în legătură cu rezultatul aplicării procedurii de selectie a investitorului privat cu care se va încheia contractul de parteneriat public-privat.

Art. 5438. - (1) înainte de initierea procedurii de dialog competitiv, partenerul public are obligatia de a verifica întrunirea conditiilor prevăzute la art. 18 alin. (5) din Legea nr. 178/2010, cu modificările si completările ulterioare. Rezultatul verificării se concretizează prin elaborarea unei note justificative, care devine parte a dosarului privind atribuirea contractului de parteneriat public-privat.

(2) În cazul proiectelor complexe din punct de vedere tehnic si/sau financiar, când partenerul public nu este în măsură să definească, din motive obiective, fără ajutor si în avans, mijloacele tehnice care să îi satisfacă nevoile ori să facă aranjamentele financiare sau legale pentru proiect, acesta poate decide atribuirea contractului de parteneriat public-privat prin procedura de dialog competitiv, în măsura în care consideră că aplicarea unei proceduri deschise nu poate permite atribuirea contractului.

(3) în procedura de dialog competitiv, partenerii publici pot limita numărul investitorilor privati corespunzători pe care îi vor invita să poarte un dialog, cu conditia să fie disponibil un număr suficient de investitori privati. Partenerii publici indică în anuntul de selectie sau în documentul atasat criteriile ori normele obiective si nediscriminatorii pe care estimează că le vor utiliza, numărul minim de investitori privati pe care estimează că îi vor invita si, după caz, numărul maxim. În procedura de dialog competitiv, numărul minim este de 3. În orice caz, numărul de investitori privati invitati trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurentă reală.

(4) Partenerii publici invită un număr de investitori privati cel putin egal cu numărul minim prestabilit. În cazul în care numărul de investitori privati care îndeplinesc criteriile de selectie si nivelurile minime este mai mic decât numărul minim, partenerul public poate continua procedura, invitând investitorul privat sau investitorii privati care au capacitătile solicitate. În cadrul aceleiasi proceduri, partenerul public nu poate include alti investitori privati care nu au depus o scrisoare de intentie sau alti investitori privati care nu au capacitătile solicitate.

Art. 5439. - (1) în cazul procedurii de dialog competitiv, când valoarea estimată a contractului de parteneriat public privat este egală sau mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. 51 alin. (1) din Legea nr. 178/2010, cu modificările si completările ulterioare, perioada cuprinsă între data transmiterii anuntului de selectie spre publicare în SEAP si în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limită de depunere a scrisorilor de intentie trebuie să fie de cel putin 37 de zile.

(2) în cazul procedurii de dialog competitiv, când valoarea estimată a contractului de parteneriat public privat este mai mică decât pragurile valorice stabilite la art. 51 alin. (1) din Legea nr. 178/2010, cu modificările si completările ulterioare, partenerul public are obligatia de a transmite anuntul de selectie spre publicare în SEAP cu cel putin 22 de zile înainte de data-limită de depunere a scrisorilor de intentie.

(3) După ce a finalizat selectia investitorilor privati, comisia de evaluare are obligatia de a elabora un raport de evaluare unde vor fi stabiliti investitorii privati selectati ce vor fi invitati la negocierea si semnarea acordului de proiect, care se aprobă de către conducătorul partenerului public.

(4) Conducătorul partenerului public are obligatia de a lua măsurile necesare pentru informarea tuturor investitorilor privati participanti la etapa selectiei cu privire la rezultatul acesteia.

(5) Partenerul public are obligatia de a transmite, concomitent, o invitatie la etapa a doua a procedurii de dialog competitiv tuturor investitorilor privati admisi.

(6) Invitatia trebuie să cuprindă cel putin următoarele informatii:

a) referinte privind anuntul de selectie publicat;

b) adresa la care va avea loc dialogul, precum si data si ora lansării acestuia;

c) limba/limbile în care se va derula dialogul;

d) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care investitorii privati trebuie să le prezinte în scopul verificării declaratiilor sau completării documentelor, prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacitătii tehnice si economico-financiare.

(7) Partenerul public are obligatia de a include în invitatie informatii privind modul de accesare a documentului atasat.

Art. 5440. - (1) Etapa a doua a procedurii de dialog competitiv constă în organizarea de întâlniri cu fiecare investitor privat admis, pe parcursul cărora se derulează un dialog cu scopul identificării solutiilor/optiunilor referitoare la aspectele tehnice, montajele financiare, problemele legate de cadrul juridic si orice alte elemente ale viitorului contract. La sfârsitul fiecărei întâlniri, comisia de negociere are obligatia consemnării problemelor discutate si a aspectelor convenite într-un proces-verbal de sedintă.

(2) Identificarea solutiilor/optiunilor se structurează în functie de necesitătile, obiectivele si constrângerile partenerului public, astfel cum au fost acestea evidentiate în documentul atasat.

(3) în cadrul dialogului, partenerii publicii asigură egalitate de tratament pentru fiecare investitor privat. În special, partenerii publici nu prezintă în mod discriminatoriu informatii care pot avantaja anumiti investitori privati în raport cu ceilalti.

(4) Partenerii publici nu pot dezvălui celorlalti participanti solutiile propuse sau alte informatii confidentiale comunicate de un investitor privat care participă la dialog, fără acordul acestuia.

Art. 5441. - (1) Partenerul public are dreptul de a derula dialogul si în runde intermediare, care au ca scop reducerea succesivă a numărului de solutii discutate, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele conditii:

a) această posibilitate a fost prevăzută în documentul atasat;

b) numărul participantilor la dialog este suficient de mare, astfel încât o astfel de reducere să nu afecteze concurenta reală.

(2) în sensul prevederilor alin. (1), partenerul public are dreptul de a organiza, după ce în urma dialogului cu fiecare dintre investitorii privati au fost clarificate o parte dintre aspectele prevăzute la art. 5440 alin. (1), runde intermediare în care participantii la dialog urmează să prezinte propuneri tehnice si/sau financiare partiale.

(3) Partenerul public are obligatia de a anunta toti participantii la dialog cu privire la modalitatea de desfăsurare a rundei intermediare, precum si la factorii de evaluare aplicabili si la modul concret de aplicare a acestora pentru reducerea numărului de participanti.

(4) După finalizarea unei runde intermediare de reducere a numărului de participanti la dialog, comisia de negociere are obligatia de a elabora un nou raport, care se aprobă de către conducătorul partenerului public sau de persoana desemnată în acest scop.

(5) Conducătorul partenerului public sau persoana desemnată în acest scop are obligatia de a lua măsurile necesare pentru informarea tuturor participantilor la dialog cu privire la rezultatul rundei intermediare.

(6) Următoarea rundă de dialog se derulează numai cu participantii rămasi în competitie după finalizarea rundei intermediare organizate anterior. Participantii rămasi în competitie, odată admisi ca urmare a organizării unei runde intermediare, nu au dreptul ca, în cadrul rundelor următoare ori atunci când depun oferta finală, să modifice angajamentele asumate prin propunerile tehnice si/sau financiare partiale pe care le-au prezentat, decât în sensul îmbunătătirii acestora.

Art. 5442. - În cazul în care etapa a doua a procedurii de dialog competitiv nu se poate finaliza prin identificarea unei solutii viabile, partenerul public are dreptul de a anula procedura de atribuire, considerându-se implicit îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 5458 alin. (2).

Art. 5443. - (1) în cadrul ultimei etape a dialogului competitiv, investitorii privati trebuie să depună ofertele finale pe baza solutiei/solutiilor identificate în cursul etapei anterioare. Ofertele trebuie să cuprindă toate elementele solicitate si necesare pentru realizarea proiectului.

(2) Partenerul public va publica în SEAP termenul-limită pentru depunerea ofertelor finale, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (7) lit. p) din Legea nr. 178/2010, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Ofertele pot fi clarificate, precizate si perfectionate la cererea partenerilor publici. Totodată, precizările, clarificările, perfectionările sau informatiile suplimentare nu pot avea ca efect modificarea elementelor de bază ale ofertei ori ale cererii de ofertă, ale căror variatii pot denatura concurenta sau pot avea un efect discriminatoriu.

(4) Partenerii publici evaluează ofertele primite în functie de criteriile de atribuire stabilite în anuntul de selectie sau în documentul atasat si aleg oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

(5) La cererea partenerului public, investitorul privat identificat ca având oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic poate fi invitat să clarifice unele aspecte din oferta sa ori să confirme angajamentele prezentate în ofertă, cu conditia ca acest lucru să nu ducă la modificarea unor elemente importante ale ofertei sau ale cererii de ofertă, la denaturarea concurentei ori la situatii discriminatorii.

(6) Prevederile art. 5429-5437 se aplică în mod corespunzător. Art. 5444. - Partenerul public are obligatia de a desemna pentru selectia investitorului privat persoanele responsabile pentru evaluarea ofertelor/scrisorilor de intentie, care se constituie într-o comisie de evaluare.

Art. 5445. - (1) Partenerul public va numi o persoană responsabilă cu aplicarea procedurii de selectie, persoană care devine totodată si presedintele comisiei de evaluare. Presedintele poate fi membru în cadrul comisiei de evaluare sau rolul său poate fi limitat numai la aspectele de organizare si reprezentare, în acest din urmă caz neavând drept de vot. În orice situatie, presedintele comisiei de evaluare semnează raportul procedurii de atribuire.

(2) Atributiile comisiei de evaluare sunt următoarele:

a) deschiderea ofertelor si, după caz, a altor documente care însotesc oferta;

b) verificarea îndeplinirii criteriilor de selectie/calificare de către investitorii privati, în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentul atasat;

c) realizarea selectiei/preselectiei investitorilor, dacă este cazul;

d) realizarea dialogului cu investitorii privati, în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv;

e) verificarea propunerilor tehnice prezentate de investitorii privati, din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerintelor minime din studiul de fundamentare sau din documentul atasat;

f) verificarea propunerilor financiare prezentate de investitorii privati;

g) stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme si a motivelor care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie;

h) stabilirea ofertelor admisibile;

i) aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentul atasat, si stabilirea ofertei câstigătoare;

j) în cazuri justificate, elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire;

k) elaborarea raportului procedurii de atribuire.

(3) Partenerul public are dreptul de a nominaliza membri de rezervă pentru membrii comisiei de evaluare.

(4) Partenerul public are dreptul de a înlocui un membru al comisiei de evaluare cu un membru de rezervă numai dacă persoana care urmează să fie înlocuită nu are posibilitatea, din motive obiective, de a-si îndeplini atributiile care rezultă din calitatea de membru al comisiei de evaluare. După producerea înlocuirii, calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluată de către membrul de rezervă, care îsi va exercita atributiile aferente până la finalizarea procedurii de selectie.

Art. 5446. - (1) Partenerul public are dreptul de a decide, cu scopul de a sprijini activitătile de evaluare, desemnarea pe lângă comisia de evaluare a unor specialisti externi, numiti experti cooptati. Expertii cooptati pot fi desemnati încă de la începutul procesului de evaluare sau pe parcursul acestui proces, în functie de problemele care ar putea impune expertiza acestora.

(2) Decizia de desemnare a expertilor cooptati trebuie să precizeze atributiile si responsabilitătile specifice ale acestora si să justifice necesitatea participării lor la procesul de evaluare.

(3) Atributiile si responsabilitătile expertilor externi cooptati se rezumă, după caz, la:

a) verificarea si evaluarea propunerilor tehnice;

b) analiza situatiei financiare a investitorilor privati ori analiza financiară a efectelor pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau clauze contractuale propuse de investitorul privat;

c) analiza efectelor de natură juridică pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau anumite clauze contractuale propuse de investitorul privat.

(4) Numai membrii comisiei de evaluare au drept de vot.

(5) Expertii cooptati nu au drept de vot, însă au obligatia de a elabora un raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice, financiare sau juridice etc. asupra cărora, pe baza expertizei pe care o detin, au fost cooptati să îsi exprime punctul de vedere.

(6) Raportul de specialitate prevăzut la alin. (5) este destinat să faciliteze comisiei de evaluare adoptarea deciziilor în cadrul procesului de analiză a ofertelor si de stabilire a ofertei/ofertelor câstigătoare. Raportul de specialitate se atasează la raportul de atribuire si devine parte a dosarului de selectie a investitorului privat.

Art. 5447. - (1) Pe parcursul desfăsurării procesului de evaluare, comisia de evaluare si expertii cooptati au obligatia de a păstra confidentialitatea asupra continutului ofertelor, precum si asupra oricăror alte informatii prezentate de către investitorii privati, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-si proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.

(2) încălcarea angajamentelor referitoare la confidentialitate se sanctionează conform legii, disciplinar sau penal.

(3) Cu exceptia sedintei de deschidere a ofertelor, la întrunirile comisiei de evaluare au dreptul de a participa numai membrii acesteia si, după caz, expertii cooptati.

(4) Regulile de evitare a conflictului de interese sunt egal aplicabile atât comisiei de evaluare, cât si expertilor cooptati.

Art. 5448. - (1) Comisia de evaluare si membrii cooptati au obligatia de a semna pe propria răspundere o declaratie de confidentialitate si impartialitate, prin care confirmă că nu se află într-o situatie ce implică existenta unui conflict de interese.

(2) Declaratia prevăzută la alin. (1) trebuie semnată înainte de preluarea atributiilor specifice, în cadrul procesului de evaluare si selectie.

(3) în cazul în care unul dintre membrii desemnati în comisia de evaluare sau unul dintre expertii cooptati constată că se află într-o situatie de incompatibilitate, atunci acesta are obligatia de a solicita de îndată înlocuirea sa din componenta comisiei respective cu o altă persoană. Situatiile de incompatibilitate pot fi sesizate partenerului public si de către terti.

(4) în cazul în care sunt sesizate astfel de situatii, partenerul public are obligatia de a verifica cele semnalate si, dacă este cazul, de a adopta măsurile necesare pentru evitarea/ remedierea oricăror aspecte care pot determina aparitia unui conflict de interese.


Art. 5449. - (1) Modul de lucru al comisiei de evaluare este stabilit de comun acord între membrii acesteia, urmând a se avea în vedere calendarul estimativ de aplicare a procedurii si perioada solicitată pentru valabilitatea ofertelor.

(2) Membrii comisiei de evaluare au dreptul de a analiza si evalua documentele depuse de investitorii privati, individual si/sau în sedinte comune, însă orice decizie a comisiei de evaluare trebuie să întrunească votul a cel putin două treimi dintre membrii săi. Comisia de evaluare are obligatia să întocmească înscrisuri prin care se formalizează deciziile adoptate în cadrul procesului de evaluare si selectie.

(3) Votul membrilor comisiei de evaluare se reflectă prin punctajul individual acordat fiecărei oferte.

(4) în cazul în care se ajunge în situatia ca prevederile alin. (2) să nu fie respectate din cauza unor eventuale divergente de păreri între membrii comisiei de evaluare, conducătorul partenerului public sau, după caz, presedintele comisiei va solicita reanalizarea punctelor de divergentă, în scopul finalizării în timp util a etapei de evaluare a ofertelor si de stabilire a ofertei câstigătoare. În cazul în care comisia de evaluare nu ajunge la un acord, decizia finală se adoptă cu votul majoritătii membrilor săi.

(5) Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptată au obligatia de a-si prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală ce se atasează la raportul procedurii de atribuire.

Art. 5450. - Comisia de evaluare are obligatia de a stabili care sunt clarificările si completările formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum si perioada de timp acordată pentru transmiterea clarificărilor. Comunicarea transmisă în acest sens către investitorul privat trebuie să fie clară, precisă si să definească în mod explicit si suficient de detaliat în ce constă solicitarea comisiei de evaluare.

Art. 5451. - (1) în cazul în care investitorul privat nu transmite în perioada precizată de comisia de evaluare clarificările/răspunsurile solicitate sau în cazul în care explicatiile prezentate nu sunt concludente, oferta sa va fi considerată neconformă.

(2) în cazul în care investitorul privat modifică prin răspunsurile pe care le prezintă continutul propunerii tehnice, oferta sa va fi considerată neconformă. Modificări ale propunerii tehnice se acceptă în măsura în care acestea:

a) pot fi încadrate în categoria viciilor de formă ori erorilor aritmetice; sau

b) reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuală modificare a pretului, indusă de aceste corectări, nu ar fi condus la modificarea clasamentului investitorilor privati participanti la procedura de selectie.

(3) în cazul în care investitorul privat modifică prin răspunsurile pe care le prezintă continutul propunerii financiare, oferta sa va fi considerată neconformă, cu exceptia situatiei prevăzute la art. 5452 alin. (2).

Art. 5452. - (1) Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice sau viciile de formă numai cu acceptul investitorului privat. În cazul în care investitorul privat nu acceptă corectia acestor erori/vicii, oferta sa va fi considerată neconformă.

(2) Erorile aritmetice se corectează după cum urmează:

a) dacă există o discrepantă între pretul unitar si pretul total, trebuie luat în considerare pretul unitar, iar pretul total va fi corectat corespunzător;

b) dacă există o discrepantă între litere si cifre, trebuie luată în considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător.

(3) Viciile de formă reprezintă acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a căror corectare/completare este sustinută în mod neechivoc de sensul si de continutul altor informatii existente initial în alte documente prezentate de investitorul privat ori a căror corectare/completare are rol de clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect în raport cu ceilalti participanti la procedura de selectie.

Art. 5453. - Comisia de evaluare are obligatia de a respinge ofertele inacceptabile si ofertele neconforme.

Art. 5454. - (1) Comisia de evaluare are obligatia de a stabili oferta câstigătoare dintre ofertele admisibile.

(2) Evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentul atasat.

(3) în ordinea descrescătoare a punctajului acordat, comisia de evaluare trebuie să întocmească clasamentul pe baza căruia se stabileste oferta câstigătoare.

(4) Compararea preturilor prevăzute în propunerile financiare ale investitorilor privati se realizează la valoarea fără TVA.

Art. 5455. - (1) După finalizarea evaluării ofertelor, comisia de evaluare are obligatia de a elabora raportul procedurii de selectie, care se semnează de către toti membrii comisiei de evaluare, inclusiv de presedintele acesteia.

(2) Raportul procedurii de selectie se înaintează conducătorului partenerului public spre aprobare.

(3) Conducătorul partenerului public va desemna, din cadrul unitătii proprii, un manager de proiect care va supraveghea si controla, în conditiile legii, derularea activitătilor stabilite pe toată perioada de valabilitate a contractului de parteneriat public-privat.

Art. 5456. - (1) Partenerii publici informează în cel mai scurt timp investitorii privati cu privire la deciziile luate în ceea ce priveste încheierea contractului de parteneriat public-privat, inclusiv cu privire la motivele pentru care au decis să renunte la încheierea acestuia, pentru care lansaseră un anunt de selectie, sau dacă vor relua procedura; în cazul în care partenerilor publici li se solicită acest lucru, informatiile sunt furnizate în scris.

(2) La cererea părtii în cauză, partenerul public comunică în cel mai scurt timp:

a) fiecărui investitor privat motivele respingerii ofertei/scrisorii sale de intentie;

b) fiecărui investitor privat respins motivele respingerii ofertei sale, inclusiv, după caz, motivele deciziei de neechivalentă sau motivele deciziei conform căreia lucrările, bunurile ori serviciile nu corespund performantelor sau cerintelor functionale;

c) fiecărui investitor privat care a prezentat o ofertă/scrisoare de intentie acceptabilă caracteristicile si avantajele referitoare la oferta selectată, precum si numele câstigătorului. Termenele nu pot depăsi în niciunul dintre cazuri 15 zile de la data primirii unei cereri scrise.

(3) Cu toate acestea, partenerii publici pot decide să nu comunice anumite informatii privind atribuirea contractelor, în cazurile în care dezvăluirea respectivelor informatii ar împiedica punerea în aplicare a legislatiei, ar fi contrară interesului public, ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale investitorilor privati sau ar aduce atingere concurentei loiale dintre acestia.

Art. 5457. - (1) Toate comunicările, precum si toate schimburile de informatii prevăzute de prezentul titlu pot fi realizate, la alegerea partenerului public, prin postă, prin fax sau pe cale electronică (e-mail).

(2) Mijloacele de comunicare alese trebuie să fie în general disponibile si, prin urmare, nu trebuie să limiteze accesul investitorilor privati la procedura de selectie.

(3) Comunicările, schimburile de informatii si stocarea lor se realizează astfel încât să se asigure păstrarea integritătii datelor si confidentialitatea ofertelor si a scrisorilor de intentie, precum si faptul că partenerii publici analizează continutul ofertelor si al scrisorilor de intentie numai după expirarea termenului prevăzut pentru prezentarea lor.

(4) Instrumentele utilizate pentru comunicarea pe cale electronică, precum si caracteristicile tehnice ale acestora trebuie să aibă un caracter nediscriminatoriu, să fie permanent disponibile publicului si compatibile cu tehnologiile de informare si de comunicare general utilizate.


Art. 5458. - (1) Partenerul public are obligatia de a finaliza procedura de selectie prin încheierea contractului de parteneriat public-privat.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), partenerul public are dreptul de a finaliza procedura de selectie prin anularea acesteia, dar numai în următoarele circumstante:

a) au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme;

b) nu a fost depusă nicio ofertă ori au fost depuse oferte care, desi pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate datorită modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/sau financiare;

c) abaterile grave de la prevederile legislative afectează procedura de selectie sau este imposibilă încheierea contractului;

d) ca urmare a deciziei pronuntate de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor prin care se dispune eliminarea oricăror specificatii tehnice, economice sau financiare din anuntul de selectie, din documentul atasat ori din alte documente emise în legătură cu procedura de selectie.

(3) Dispozitiile alin. (1) nu pot aduce atingere obligatiei partenerului public de a anula o procedură de selectie în urma unei hotărâri judecătoresti sau a unei decizii în acest sens a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

(4) în sensul prevederilor alin. (2) lit. c), procedura de selectie se consideră afectată în cazul în care se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele conditii:

a) în cadrul documentului atasat si/sau în modul de aplicare a procedurii de selectie se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 178/2010, cu modificările si completările ulterioare;

b) partenerul public se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 178/2010, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Partenerul public nu are dreptul ca, fără o justificare temeinică, să întârzie adoptarea unei decizii de finalizare a procedurii de selectie, să întârzie încheierea contractului sau să adopte orice alte măsuri cu scopul de a crea circumstante artificiale de anulare a procedurii. Aceste situatii sunt considerate încălcări ale principiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 178/2010, cu modificările si completările ulterioare, si se sanctionează în consecintă. Investitorul privat care se consideră lezat de un astfel de comportament are dreptul de a solicita despăgubiri prin actiune în justitie.

Art. 5459. - (1) Ca anexe ce devin parte integrantă a contractului de parteneriat public-privat se constituie cel putin următoarele documente:

a) studiul de prefezabilitate sau de fundamentare;

b) propunerea tehnică si propunerea financiară;

c) graficul de îndeplinire a contractului;

d) angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, dacă este cazul.

(2) în cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevăzute în studiul de fundamentare, prevalează prevederile studiului de fundamentare.

Art. 5460. - (1) în cazul în care părti din contractul de parteneriat public-privat urmează să se îndeplinească de unul sau mai multi subcontractanti, partenerul public are obligatia de a solicita, la încheierea contractului de parteneriat public-privat respectiv, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant si subcontractantii nominalizati în ofertă. Contractele prezentate trebuie să fie în concordantă cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de parteneriat public-privat.

(2) Pe parcursul derulării contractului, investitorul privat nu are dreptul de a înlocui subcontractantii nominalizati în ofertă fără acceptul partenerului public, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie să conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.

Art. 5461. - (1) Pretul contractului de parteneriat public-privat se poate exprima în lei sau, după caz, în valută.

(2) Pe parcursul îndeplinirii contractului, pretul poate fi ajustat în următoarele situatii:

a) au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise de către autoritătile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea ori renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în cresterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat pretul contractului;

b) pe piată au apărut anumite conditii, în urma cărora s-a constatat cresterea/diminuarea indicilor de pret pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în cresterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat pretul contractului.

(3) Pentru a se respecta principiul transparentei, posibilitatea de ajustare a pretului trebuie să fie precizată atât în documentul atasat, cât si în contractul care urmează să fie încheiat, prin clauze speciale în acest sens. În cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), partenerul public are obligatia de a preciza totodată si modul concret de ajustare a pretului, indicii care vor fi utilizati, precum si sursa informatiilor cu privire la evolutia acestora, cum ar fi buletine statistice sau cotatii ale burselor de mărfuri. Lipsa, modificarea sau completarea respectivelor informatii/clauze determină inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare a pretului contractului de parteneriat public-privat.

(4) Ajustarea pretului fără a fi îndeplinite conditiile prevăzute la alin. (3) este posibilă numai în următoarele cazuri:

a) atunci când survin circumstante imprevizibile si independente de vointa părtilor, altele decât cele prevăzute la alin. (2); sau

b) atunci când durata de aplicare a procedurii de selectie se prelungeste, în mod neprevăzut, peste perioada preconizată initial si din motive care exclud orice culpă a investitorului privat.

(5) în orice situatie, pretul contractului nu poate fi majorat decât în măsura strict necesară pentru acoperirea cresterii costurilor pe baza cărora s-a fundamentat pretul contractului. Modul de ajustare a pretului contractului de parteneriat public-privat nu trebuie să conducă în niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de selectie, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia investitorul privat respectiv a fost declarat câstigător în urma finalizării respectivei proceduri.

(6) în cazul în care durata de îndeplinire a contractului se prelungeste peste termenele stabilite initial în respectivul contract, din motive care se datorează culpei partenerului public, nu este posibilă invocarea prevederilor alin. (4), investitorul privat fiind însă îndreptătit să solicite penalităti si/sau daune-interese.

(7) Orice altă modificare privind clauzele contractului de parteneriat public-privat se face prin act aditional, cu acordul părtilor semnatare.

Art. 5462. - (1) Monitorizarea atribuirii contractelor de parteneriat public-privat se realizează de UCCPPP

(2) Partenerii publici au obligatia transmiterii către UCCPPP a unui raport anual privind contractele de parteneriat public-privat atribuite în anul anterior.

(3) Informatiile solicitate se transmit în format electronic, conform formatului standardizat care se pune la dispozitie prin intermediul SEAP, cel mai târziu până la data de 31 martie a fiecărui an.


Art. 5463. - (1) UCCPPP prelucrează informatiile relevante din anunturile de selectie, precum si din alte informări primite de la partenerii publici, constituind o bază de date statistice utilizată pentru:

a) prezentarea în termen a rapoartelor solicitate de Comisia Europeană;

b) furnizarea de informatii tuturor celor interesati în legătură cu modul de functionare a sistemului de parteneriat public-privat;

c) supravegherea modului de încheiere a contractelor de parteneriat public-privat;

d) prevenirea si, după caz, constatarea unor încălcări ale legislatiei în domeniu.

(2) Pentru a permite aprecierea rezultatelor punerii în aplicare a legislatiei române în domeniul parteneriatului public-privat, UCCPPP comunică Comisiei Europene, cel târziu până ia data de 31 octombrie a fiecărui an, un raport statistic elaborat în conformitate cu art. 5464, care are ca obiect, în mod separat, contractele de parteneriat public-privat de bunuri, contractele de parteneriat public-privat de servicii si contractele de parteneriat public-privat de lucrări, atribuite de partenerii publici în decursul anului anterior.

Art. 5464. - (1) Pentru fiecare partener public, raportul statistic prevăzut la art. 5463 alin. (2) prezintă cel putin:

a) numărul si valoarea contractelor de parteneriat public-privat atribuite, reglementate de Legea nr. 178/2010, cu modificările si completările ulterioare;

b) numărul si valoarea totală a contractelor atribuite în temeiul derogărilor de la acordul privind contractele de achizitii publice încheiat în cadrul negocierilor multilaterale ale Rundei Uruguay.

(2) în măsura posibilului, datele prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt clasificate în functie de:

a) procedurile de atribuire a contractelor de parteneriat public-privat ce au fost utilizate;

b) pentru fiecare dintre procedurile prevăzute la lit. a), tipurile de contracte de parteneriat public-privat: de bunuri si servicii, respectiv de lucrări;

c) cetătenia sau nationalitatea investitorului privat căruia i s-a atribuit contractul.

(3) Raportul statistic mentionează orice alte informatii statistice solicitate în temeiul acordului.”

x) Articolele 55-84 se abrogă.

y) Articolul 88 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 88. - La fiecare acord de proiect se anexează scrisoarea de intentie/oferta investitorului împreună cu documentele atasate prezentate de investitor, anexă care devine parte integrantă a respectivului acord.”

z) La articolul 93 se introduc două noi alineate, alineatele (2) si (3), cu următorul cuprins:

“(2) Partenerul public aduce ca aport la capitalul social al companiei de proiect, în conditiile legii, bunuri aflate în proprietatea privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale.

(3) Prin contractul de parteneriat public-privat, companiei de proiect i se permite să perceapă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, tarife corespunzătoare pentru utilizarea de către terti a bunului public pentru o perioadă stabilită, investitorul putând să îsi recupereze investitia, să finanteze întretinerea si să realizeze profit.”

aa) Articolul 96 se modifică după cum urmează:

“Art. 96. - (1) Pe toată perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, respectiv până la data rămânerii definitive si irevocabile a hotărârii de dizolvare a companiei de proiect, liderul asocierii care formează partenerul privat nu poate fi înlocuit din compania de proiect.

(2) în conformitate cu forma de întelegere sau asociere a entitătilor private care formează asocierea sub care se înregistrează partenerul privat, unele entităti se pot retrage din proiect, cu acordul partenerului public, pe măsură ce au fost îndeplinite activitătile din cadrul proiectului pentru care ele au fost implicate si si-au obtinut drepturile contractuale în cadrul asocierii.

(3) Documentul care stă la baza formării si functionării asocierii care formează partenerul privat va fi anexat la contractul de parteneriat public-privat.”

ab) Articolul 100 se abrogă.

ac) Articolul 102 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 102. - Continutul si forma contractului de parteneriat public-privat se negociază pe baza unui proiect de contract propus de partenerul public investitorului privat selectat, precum si pe baza acordului de proiect-cadru în cazul procedurii de dialog competitiv.”

ad) Articolul 103 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 103. - Clauzele contractului de parteneriat public-privat se redactează pe baza conditiilor de realizare a proiectului deja negociate si acceptate.”

ae) Articolul 104 se abrogă.

af) Articolul 105 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 105. - Contractul de parteneriat public-privat în forma finală este supus spre aprobare partenerului public, potrivit competentelor si atributiilor legale ale acestuia.”

ag) La articolul 107 alineatul (1), formula introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 107. - (1) Informatiile generale ale contractului de parteneriat public-privat cuprind cel putin următoarele elemente:”.

ah) La articolul 107 alineatul (2), formula introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Conditiile generale ale contractului de parteneriat public-privat cuprind cel putin următorii termeni specifici:”.

ai) La articolul 107 alineatul (2), litera ce) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,cc) penalităti pentru situatia în care nu se îndeplinesc/respectă obiectivele/termenele/clauzele stabilite prin contract.”

aj) Articolul 109 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 109. - (1) Forma si continutul contractului de parteneriat public-privat vor fi negociate si finalizate tinându-se cont de termenii de mai sus, care pot fi dezvoltati partial sau în totalitate în continutul contractului ori la care se pot adăuga si alti termeni specifici proiectului de parteneriat public-privat.

(2) Pe toată durata evaluării ofertelor/scrisorilor de intentie, respectiv în derularea negocierilor, partenerul public are obligatia de a se consulta cu UCCPPP, urmărind respectarea prevederilor privind parteneriatul public-privat din Manualul privind deficitul si datoria guvernamentală, elaborat de Comisia Europeană - EUROSTAT, astfel încât investitia în cauză să nu influenteze deficitul bugetar.

(3) înainte de semnarea contractului, partenerul public va transmite acordul de proiect Institutului National de Statistică, în vederea analizei si consultării EUROSTAT asupra tratamentului bugetar al cheltuielilor implicate în proiectul de parteneriat public-privat.”

ak) Articolul 110 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 110. - Potrivit art. 24 din Legea nr. 178/2010, cu modificările si completările ulterioare, partenerul public este obligat să publice anuntul de selectie si documentul atasat în SEAP si, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în toate situatiile în care valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat care urmează să fie realizat este egală sau mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. 51 alin. (1) din Legea nr. 178/2010, cu modificările si completările ulterioare; SEAP pune la dispozitia partenerului public, prin asigurarea unui nou flux de informatii specializat, suportul tehnic necesar asigurării transparentei procedurii complete de stabilire a partenerului privat, incluzând anuntul de selectie, documentul atasat anuntului de selectie, clarificări solicitate de investitorii privati, termenul-limită pentru depunerea ofertelor/scrisorilor de intentie, etapa de selectie, etapa de negociere si atribuirea contractului de parteneriat public-privat.”

al) Articolul 113 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 113. - Operatorul SEAP are obligatia de a publica anuntul de selectie si documentul atasat aferent asigurării transparentei procedurii de realizare a proiectului de parteneriat public-privat în cel mult două zile lucrătoare de la primirea acceptului de publicare de la UCCPPP.”

am) Anexa nr. 2 se abrogă.

an) După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ao) în tot cuprinsul normelor metodologice, sintagma “anunt de intentie” se înlocuieste cu sintagma “anunt de selectie”, iar termenul “investitor” si sintagmele “investitor străin”, “investitor autohton” si “investitor interesat” se înlocuiesc cu sintagma “investitor privat”.

Art. II. - La articolul 3 alineatul (1) din Hotărârea Guvernului nr. 405/2007 privind functionarea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 7 mai 2007, cu modificările si completările ulterioare, punctul 15 se modifică si se completează după cum urmează:

1. Literele a), b), j), o) si p) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) verifică fiecare anunt de selectie sau altă documentatie complementară transmis/transmisă de către partenerul public pentru publicare în Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) si în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), după caz;

b) în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii anuntului de la SEAP, UCCPPP are obligatia fie să emită către operatorul SEAP acceptul de publicare pentru anuntul respectiv, în cazul în care în urma verificării nu se constată erori/omisiuni de completare, fie să respingă publicarea anuntului, în cazul în care se constată erori/omisiuni de completare, informând totodată partenerul public asupra acestei decizii, precum si asupra modului în care erorile/omisiunile pot fi remediate;

j) poate participa ca observator, prin reprezentanti/experti, în cadrul comisiilor de evaluare si negociere constituite în vederea selectării investitorului privat, la semnarea contractului de parteneriat public-privat si în cadrul companiei de proiect;

o) emite recomandări privind structura parteneriatului public-privat urmărind asigurarea conditiilor ca valoarea investitiei să nu influenteze deficitul bugetar conform prevederilor din Manualul EUROSTAT privind deficitul si datoria guvernamentală - Punerea în aplicare a ESA95, editia 2010;

p) monitorizează împreună cu partenerii publici evolutia procesului de implementare a proiectelor de parteneriat public-privat;”.

2. După litera r) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins:

,,s) asigură verificarea etapelor procesului de selectie a investitorului privat, după publicarea anuntului de selectie până la selectia investitorului privat si semnarea contractului.”

Art.III. - Hotărârea Guvernului nr. 1.239/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, precum si pentru aprobarea unor măsuri privind reorganizarea Unitătii centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat din cadrul Ministerului Finantelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 13 decembrie 2010, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Valerian Vreme

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 12 octombrie 2011.

Nr. 1.000.

 


ANEXA

(Anexa nr. 4 la normele metodologice)

 

DEFINITII PRIVIND ANUMITE SPECIFICATII TEHNICE

 

În sensul prezentei anexe:

1. a) prin specificatii tehnice se întelege, în cazul în care este vorba de contracte de parteneriat public-privat de lucrări, ansamblul indicatiilor tehnice cuprinse în special în documentul atasat anuntului de selectie, care definesc caracteristicile solicitate pentru un material, pentru un produs sau pentru un bun si care permit caracterizarea acestora astfel încât să corespundă utilizării urmărite de partenerul public. Printre respectivele caracteristici se numără nivelurile de performantă ecologică, proiectarea pentru toate tipurile de utilizări (inclusiv accesul persoanelor cu handicap) si evaluarea conformitătii, performanta, siguranta sau dimensiunile, inclusiv procedurile referitoare la asigurarea calitătii, terminologia, simbolurile, testările si metodele de testare, ambalarea, marcarea si etichetarea, precum si procesul si metodele de productie. Caracteristicile includ, de asemenea, normele de proiectare si calculare a lucrărilor, conditiile de testare, de control si de receptie a lucrărilor, precum si tehnicile sau metodele de constructie si toate celelalte conditii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractantă este în măsură să le prevadă, prin reglementări generale ori specifice, în ceea ce priveste lucrările terminate si în ceea ce priveste materialele sau elementele acestora;

b) prin specificatie tehnică se întelege, în cazul în care este vorba de contracte de parteneriat public-privat de bunuri si contracte de parteneriat public-privat de servicii: o specificatie mentionată într-un document ce defineste caracteristicile solicitate pentru un produs sau serviciu, precum nivelurile de calitate, nivelurile de performantă ecologică, proiectarea pentru toate tipurile de utilizări (inclusiv accesul pentru persoanele cu handicap) si evaluarea conformitătii, a performantei, a utilizării produsului, siguranta ori dimensiunile acestuia, inclusiv indicatiile aplicabile produsului în ceea ce priveste denumirea sub care este comercializat, terminologia, simbolurile, testările si metodele de testare, ambalarea, marcarea si etichetarea, instructiunile de utilizare, procesele si metodele de productie, precum si procedurile de evaluare a conformitătii;

2. prin standard se întelege o specificatie tehnică aprobată de către un organism desemnat de standardizare în vederea utilizării repetate sau permanente, care nu este obligatorie si care se încadrează în una dintre categoriile următoare:

- standard international: un standard adoptat de un organism international de standardizare si pus la dispozitia publicului;

- standard european: un standard adoptat de un organism european de standardizare si pus la dispozitia publicului;

- standard national: un standard adoptat de un organism national de standardizare si pus la dispozitia publicului;

3. prin agrement tehnic european se întelege aprecierea tehnică favorabilă a capacitătii de utilizare a unui produs pentru un scop determinat, fondată pe îndeplinirea cerintelor de bază pentru constructie, în functie de caracteristicile intrinseci ale respectivului produs si de conditiile stabilite de aplicare si utilizare. Agrementul tehnic european este eliberat de un organism desemnat în acest scop de statul membru;

4. prin specificatie tehnică comună se întelege orice specificatie tehnică elaborată în conformitate cu o procedură recunoscută de statele membre si publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene;

5. prin referintă tehnică se întelege orice produs elaborat de organismele europene de standardizare, altul decât standardele oficiale, în conformitate cu o procedură adaptată în functie de evolutia cerintelor pe piată.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.