MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 738/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 738         LEGI, DECRETE, HOTĆRĀRI SI ALTE ACTE         Joi, 20 octombrie 2011

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

769. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a unitătilor specializate medicale si/sau psihologice, īn vederea examinării personalului din transporturi cu atributii īn siguranta circulatiei rutiere

 

5.349. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului “Scoala după scoală”

 

5.530. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a inspectoratelor scolare

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a unitătilor specializate medicale si/sau psihologice, īn vederea examinării personalului din transporturi cu atributii īn siguranta circulatiei rutiere

 

Avānd īn vedere dispozitiile art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activitătii de asistentă medicală si psihologică a personalului din transporturi cu atributii īn siguranta circulatiei si a navigatiei si īnfiintarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 773/2001,

īn conformitate cu dispozitiile art. 483 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 4 alin. (1) pct. 56 si al art. 5 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind procedura de agreare de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a unitătilor specializate medicale si/sau psihologice, īn vederea examinării personalului din transporturi cu atributii īn siguranta circulatiei rutiere, prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Certificatul de agreare al unitătilor specializate medicale si psihologice, eliberat conform prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 922/2007 pentru aprobarea Normelor privind aprobarea procedurilor de agreare de către Ministerul Transporturilor a unitătilor specializate medicale si psihologice, īn vederea examinării persoanelor cu functii care concură la siguranta circulatiei rutiere, īsi păstrează valabilitatea pānă la expirarea perioadei pentru care a fost acordat, cu avizare anuală.

Art. 3. - (1) Unitătile prevăzute la art. 2 au obligatia transmiterii, trimestrial, a avizelor celor examinati, īn copie, comisiei teritoriale nominalizate īn anexa nr. 5 la Normele privind procedura de agreare de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a unitătilor specializate medicale si/sau psihologice, īn vederea examinării personalului din transporturi cu atributii īn siguranta circulatiei rutiere, aprobate prin prezentul ordin, pe bază de borderou si īn format electronic.

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage anularea certificatului de agreare.

Art. 4. - (1) Unitătile sanitare din reteaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pot angaja personal propriu pe bază de contract individual de muncă sau pot īncheia contracte de prestări de servicii pentru desfăsurarea activitătii de examinare a personalului din transporturi cu atributii īn siguranta circulatiei rutiere.

(2) Contractele īncheiate potrivit alin. (1) vor cuprinde o clauză prin care salariatul sau, după caz, prestatorul si interpusii săi se obligă să nu presteze activitatea de examinare a personalului din transporturi cu atributii īn siguranta circulatiei rutiere īn interes propriu sau īn favoarea unui tert, sub sanctiunea de daune-interese.

(3) Nerespectarea prevederilor alin. (2) se sanctionează cu eliberarea din functie a managerilor unitătilor mentionate la alin. (1), precum si cu atragerea răspunderii patrimoniale a acestora.

Art. 5. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 922/2007 pentru aprobarea Normelor privind aprobarea procedurilor de agreare de către Ministerul Transporturilor a unitătilor specializate medicale si psihologice, īn vederea examinării persoanelor cu functii care concură la siguranta circulatiei rutiere, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 679 din 5 octombrie 2007, se abrogă.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 4 octombrie 2011.

Nr. 769.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind procedura de agreare de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a unitătilor specializate medicale si/sau psihologice, īn vederea examinării personalului din transporturi cu atributii īn siguranta circulatiei rutiere

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Īn īntelesul prezentelor norme, agrearea se referă la activitatea de certificare a conditiilor de spatiu, dotare si

organizare administrativă a unitătilor specializate medicale si/sau psihologice, organizate legal īn domeniul de competentă propriu al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, pe bază de documente si după constatarea conformitătii la sediul solicitantului.


 

CAPITOLUL II

Procedura de agreare

 

Art. 2. - (1) īn vederea obtinerii agreării, unitatea specializată medicală si/sau psihologică trebuie să īndeplinească următoarele conditii:

a) să fie organizată īn una dintre structurile aprobate, conform prevederilor legale īn vigoare (Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome si societăti comerciale, cu modificările ulterioare, Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sau īn orice formă de exercitare a profesiei de psiholog prevăzută de Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, īnfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romānia eto);

b) să fie autorizată potrivit dispozitiilor legale īn vigoare;

c) să detină cāte un cabinet medical cu folosire exclusivă pentru medicii din specialitătile obligatorii prevăzute īn Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 447/2003 pentru aprobarea Instructiunilor privind examinarea medicală si psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităti īn siguranta circulatiei si a navigatiei, precum si organizarea, functionarea si componenta comisiilor medicale si psihologice de siguranta circulatiei, cu modificările si completările ulterioare, respectiv minimum două īncăperi cu folosire exclusivă pentru examinările psihologice;

d) să facă dovada posibilitătii efectuării investigatiilor medicale paraclinice obligatorii si psihologice prevăzute īn Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 447/2003, cu modificările si completările ulterioare;

e) īn cazul unitătilor specializate medicale, să facă dovada că are angajat personal de specialitate medical pentru specialitătile obligatorii prevăzute īn Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 447/2003, cu modificările si completările ulterioare - cel putin un medic pentru specialitătile medicale obligatorii, cu cel putin 17,5 ore/săptămānă dedicate exclusiv activitătii de siguranta circulatiei;

f) īn cazul unitătilor specializate psihologice, să facă dovada că are angajat cel putin un psiholog cu 20 de ore/săptămānă dedicate exclusiv activitătii de siguranta circulatiei si atestat īn psihologia transporturilor treapta practicant specialist;

g) să depună, īn vederea agreării, toate documentele prevăzute la alin. (2).

(2) Documentele care trebuie depuse īn vederea agreării sunt:

a) cererea/solicitarea de agreare;

b) certificatul de īnregistrare īn Registrul unic al cabinetelor medicale, pentru unitătile medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, indiferent de forma lor de īnfiintare si organizare, sau actul de īnfiintare ori de organizare, pentru alte forme de organizare a unitătilor medicale (a căror activitate poate fi clasificată si prin codurile CAEN 8622, 8512, 8690, 8720, 7450);

c) actul de īnfiintare sau de organizare pentru formele de exercitare a profesiei de psiholog prevăzute de Legea nr. 213/2004;

d) autorizatia sanitară de functionare;

e) dovada detinerii spatiului corespunzător;

f) dovada detinerii īn proprietate a aparaturii necesare efectuării investigatiilor medicale paraclinice si psihologice pentru acoperirea cerintelor metodologice cuprinse īn Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 447/2003, cu modificările si completările ulterioare;

g) dovada asigurării de răspundere civilă īn domeniul medical;

h) contractele individuale de muncă ale personalului medical si/sau psihologic angajat, īnregistrate la inspectoratul teritorial de muncă;

i) certificatele de membru al Colegiului Medicilor din Romānia vizate la zi pentru personalul medical si/sau atestatele de liberă practică emise de Colegiul Psihologilor din Romānia;

j) programul de activitate al personalului medical si/sau psihologic, pe zile, stabilit pentru activitatea de sigurantă a circulatiei rutiere;

k) declaratiile pe proprie răspundere ale medicilor/ psihologilor care vor efectua examinările pentru personalul din transporturi cu atributii īn siguranta circulatiei rutiere, din care să reiasă că nu fac parte din comisia centrală si teritorială medicală si psihologică de siguranta circulatiei si a navigatiei, care functionează īn cadrul ambulatoriilor de specialitate din reteaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii;

l) decizia reprezentantului legal si/sau fisa de post a persoanei responsabile cu păstrarea documentelor de siguranta circulatiei rutiere.

(3) Toate documentele depuse īn copie necesare agreării, vor fi certificate pentru conformitate prin sintagma “conform cu originalul” si vor fi semnate de reprezentantul legal al unitătii medicale si/sau psihologice pe fiecare pagină.

Art. 3. - (1) Dosarul de agreare se depune la directia de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, care va analiza documentele si va īntocmi fisa de analiză privind evaluarea unitătii specializate medicale si/sau psihologice, al cărei model este prevăzut īn anexa nr. 1.

(2) După analizarea dosarului, īn maximum 30 de zile, personalul directiei de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si personalul care īsi desfăsoară activitatea īn cadrul unitătilor sanitare apartinānd retelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, care nu fac parte din comisia centrală si teritorială medicală si psihologică de siguranta circulatiei si a navigatiei, ce functionează īn cadrul ambulatoriilor de specialitate din reteaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, īmputernicit de conducerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, verifică unitatea specializată medicală si/sau psihologică solicitantă a agreării, pentru stabilirea conformitătii datelor cu situatia concretă a fiecărui solicitant.

(3) Verificarea unitătii specializate medicale si/sau psihologice solicitante a agreării de către personalul īmputernicit conform alin. (2) este urmată de īncheierea unui proces-verbal de verificare a concordantei, al cărui model este prevăzut īn anexa nr. 2.

(4) īn urma verificării efectuate, personalul īmputernicit propune conducerii Ministerului Transporturilor si Infrastructurii agrearea unitătii specializate medicale si/sau psihologice ori respingerea solicitării prin directia de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

(5) După obtinerea aprobării de agreare, certificatul de agreare, al cărui model este prevăzut īn anexa nr. 3, este semnat de conducerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

(6) Certificatul de agreare are o valabilitate de 3 ani, cu vizare anuală.

(7) Pentru acordarea vizei anuale, unitatea specializată medicală si/sau psihologică agreată va trimite directiei de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu 30 de zile īnaintea īmplinirii unui an de la data agreării, solicitarea de avizare, care va cuprinde si datele de identificare ale unitătii (adresă, telefon, fax), īnsotită de:

a) declaratie pe propria răspundere din care să reiasă că unitatea solicitantă īsi mentine conditiile initiale de agreare;

b) un raport de activitate pentru anul precedent care să cuprindă numărul de examinări efectuate si numărul de persoane declarate apte si inapte.

(8) Pentru verificarea mentinerii conditiilor de agreare si a respectării reglementărilor legale privind efectuarea examinărilor medicale si/sau psihologice pentru persoanele cu functii care concură la siguranta circulatiei rutiere, personalul īmputernicit de conducerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii īntocmeste un proces-verbal cu ocazia verificării pentru acordarea vizei anuale, conform modelului prevăzut īn anexa nr. 4, si propune conducerii Ministerului Transporturilor si Infrastructurii acordarea sau respingerea vizei.

(9) Unitatea specializată medicală si/sau psihologică cu mai multe puncte de lucru trebuie să īndeplinească conditiile de agreare pentru fiecare punct de lucru.

 

CAPITOLUL III

Obligatiile unitătilor specializate medicale si/sau psihologice agreate īn vederea mentinerii certificatului de agreare

 

Art. 4. - Unitătile specializate medicale si/sau psihologice agreate au următoarele obligatii:

a) să īndeplinească conditiile prevăzute la art. 2 alin. (1) obligatoriu pe toată durata valabilitătii certificatului de agreare;

b) să raporteze, īn termen de 24 de ore, persoanele declarate inapte la: unitatea angajatoare care solicită examinarea, Autoritatea Rutieră Romānă, serviciul public comunitar regim permise de conducere si īnmatriculare a vehiculelor din cadrul institutiei prefectului judetene;

c) să anunte directia de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, īn termen de maximum 15 zile lucrătoare, cu privire la īnlocuirea oricărui medic si/sau psiholog desemnat la agreare, precum si cu privire la toate modificările intervenite īn conditiile prevăzute la art. 2 alin. (1), impuse īn vederea agreării;

d) să aloce examinării medicale un timp mediu/consultatie de 15 minute, iar examinării psihologice un timp mediu/examinare de 90 de minute, conform timpului standard prevăzut īn normele la contractul-cadru cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate, respectiv de reglementările stabilite de Colegiul Psihologilor din Romānia;

e) să afiseze la loc vizibil programul de lucru destinat activitătilor de examinare medicală si psihologică pentru personalul din transporturi cu atributii fn siguranta circulatiei rutiere;

f) să detină si să completeze corect si la zi toate evidentele obligatorii, inclusiv un registru unic de evidentă a examinărilor, cu rubricile: numele si prenumele, CNP, functia, unitatea angajatoare cu adresa acesteia, după caz, tipul de examen solicitat, data efectuării examenului, avizul obtinut, data transmiterii avizului eliberat (īn copie) la comisia teritorială;

g) să păstreze minimum 5 ani dosarul cu toate documentele medicale si psihologice ce au stat la baza emiterii avizului;

h) să īntocmească documentatia de examinare corect si complet si să elibereze avizul īn conformitate cu prevederile Ordinuluiministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 447/2003, cu modificările si completările ulterioare;

i) să transmită, trimestrial, avizele celor examinati, īn copie, comisiei teritoriale nominalizate īn anexa nr. 5, pe bază de borderou si īn format electronic;

j) să instruiască personalul care efectuează examinarea medicală/psihologică īn cadrul comisiilor teritoriale de siguranta circulatiei si navigatiei, conform arondării prevăzute īn anexa nr. 5, cu privire la procedurile speciale din domeniul sigurantei circulatiei rutiere;

k) să solicite persoanelor examinate o declaratie pe propria răspundere din care să reiasă faptul că nu au mai fost examinate medical si psihologic la o altă unitate pentru functia pentru care solicită examinarea;

l) să respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor referitoare la persoanele examinate;

m) să afiseze la loc vizibil tarifele practicate si certificatul de agreare;

n) să pună la dispozitia personalului īmputernicit din cadrul directiei de specialitate din Ministerul Transporturilor si Infrastructurii documentele solicitate;

o) īn cazul examinării persoanelor cu functii care concură la siguranta circulatiei rutiere din domeniul transporturilor cu reglementări speciale, psihologul cu drept de liberă practică trebuie să detină treapta de specializare practicant principal.

 

CAPITOLUL IV

Controlul unitătilor specializate medicale si/sau psihologice agreate si măsuri de sanctionare

 

Art. 5. - Personalul directiei de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si personalul medical/psihologic angajat īn unitătile sanitare apartinānd retelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, care nu fac parte din comisia centrală si teritorială medicală si psihologică de siguranta circulatiei si a navigatiei, ce functionează īn cadrul ambulatoriilor de specialitate din reteaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, īmputernicite de conducerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, pot să efectueze controale la unitătile specializate medicale si/sau psihologice agreate, care vizează modul īn care sunt respectate prevederile legale privind examinarea medicală si/sau psihologică a personalului din transporturi cu atributii īn siguranta circulatiei rutiere.

Art. 6. - Īn baza controalelor efectuate, personalul īmputernicit poate propune următoarele sanctiuni:

a) avertisment pentru nerespectarea prevederilor art. 4 lit. e), k) si m);

b) suspendarea certificatului de agreare pe o perioadă de 30 de zile pentru nerespectarea prevederilor art. 4 lit. f), g) si j);

c) anularea certificatului de agreare pentru nerespectarea prevederilor art. 4 lit. a)-d), h), I), n) si o), precum si īn cazul neremedierii īn termen a neregulilor constatate sau īn caz de recidivă ori īn cazul efectuării examinărilor medicale si psihologice pentru alte categorii de personal din transporturi cu atributii īn siguranta circulatiei decāt pentru cele care au fost agreate.

Art. 7. - Unitatea specializată medicală si/sau psihologică căreia i-a fost anulat certificatul de agreare nu poate depune timp de 2 ani un nou dosar īn vederea agreării.

Art. 8. - Certificatul de agreare īsi pierde valabilitatea īn următoarele conditii:

a) dacă unitatea specializată medicală si/sau psihologică agreată nu īncepe activitatea īn termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data obtinerii agreării;

b) dacă unitatea specializată medicală si/sau psihologică agreată nu respectă prevederile art. 4 lit. i);

c) dacă din motive imputabile unitătii specializate medicale si/sau psihologice agreate aceasta īsi īntrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice;

d) ridicarea de către organele īn drept a autorizatiei sanitare de functionare sau expirarea termenului de valabilitate a acesteia;

e) dacă la expirarea termenului prevăzut īn certificatul de agreare unitatea specializată medicală si/sau psihologică nu solicită vizarea anuală;

f) respingerea vizei anuale;

g) īncetarea activitătii unitătii specializate medicale si/sau psihologice agreate prin faliment, dizolvare, lichidare, desfiintare sau reprofilare, după caz.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 9. - Lista cu unitătile specializate medicale si/sau psihologice agreate va fi publicată pe site-ul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si va fi actualizată lunar.

Art. 10. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

 


ANEXA Nr. 1

la norme

 

FISĂ

de analiză a dosarelor de agreare

 

Denumirea solicitantului

 

Adresa solicitantului

 

Tipul de examinare solicitat

 Medicală

 Psihologică

Data:

 

 

1. Cerere de solicitare

 Da                Nu

2. Copie a autorizatiei sanitare de functionare

 Da                Nu                Nu este cazul

3. Documentele de firmă (sau de formă de organizare)

- certificatul de īnregistrare cu anexe (dacă este cazul)

 Da                Nu

- certificatul de īnregistrare īn Registrul unic al cabinetelor medicale (dacă este cazul)

 Da                Nu

- actul de īnfiintare sau de organizare (pentru alte unităti decāt cele organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările si completările ulterioare)

 Da                Nu

- pentru unitătile medicale: existenta obiectului principal (sau unic) de activitate mentionat īn certificatul de īnregistrare, respectiv: activităti medicale, de sănătate

 Da                Nu

- pentru unitătile psihologice: să facă dovada că este organizată ca unitate psihologică specializată īn una dintre formele independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică sau īn altă formă

 Da                Nu

Observatii:...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

4. Dovada detinerii spatiului:  Contract de vānzare-cumpărare.......

 Contract de īnchiriere........, valabil pānă la..............

 Contract de comodat........., valabil pānă la..................

 Altele:....................................

Schită cu planul de amplasare a cabinetului/cabinetelor

 Da                Nu

5. Actele de personal:

- contracte de muncă (īn cazul unitătilor private), cu specificarea timpului de lucru pentru care se īncheie contractul:

 Da                Nu                Partial

Observatii:...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

- pentru unitătile medicale: certificate de membru al colegiului judetean al medicilor sau al Colegiului Medicilor din Municipiul Bucuresti, vizate la zi

 Da                Nu                Partial

Observatii:...........................................................................................................................................

- pentru unitătile psihologice: atestate de liberă practică

 Da                Nu

- declaratii pe propria răspundere a medicilor si/sau psihologilor care vor efectua examinările pentru personalul din transporturi cu atributii īn siguranta circulatiei rutiere din care să reiasă faptul că efectuează examinări medicale si/sau psihologice numai īntr-o singură unitate

 Da                Nu

6. Dovada existentei unui laborator de analize medicale (detinerea īn proprietate)

 Da                Nu                Nu este cazul


7. Dovada existentei unui laborator de radiologie/imagistică (detinerea īn proprietate)

 Da                Nu                Nu este cazul

8. Dovada detinerii dreptului de proprietate (titlul de proprietate) asupra aparaturii necesare:

 Contract de vānzare-cumpărare/contract de donatie si/sau contract de sponsorizare irevocabile/factură/hotărāre a instantei de judecată

 Lipsă aparatură..............................................................................................................................

 Lipsă documente de achizitionare

 Altele:............................................................................................................................................

Concluzii:...........................................................................................................................................

 

Semnături

Membrii comisiei Ministerului Transportului si Infrastructurii

Numele

Semnătura

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

PROCES-VERBAL DE VERIFICARE A CONCORDANTEI

īntocmit astăzi,..........................,

cu ocazia verificării unitătii...............................................

Subsemnatii:

1.........................................................................................................................................................

2.........................................................................................................................................................,

īn prezenta................................................, reprezentant al unitătii.....................................................,

īn vederea verificării respectării prevederilor Ordinului ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 769/2011 pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a unitătilor specializate medicale si/sau psihologice, īn vederea examinării personalului din transporturi cu atributii īn vederea circulatiei rutiere, am constatat următoarele:

1. conditii de spatiu/autorizatii de functionare

Observatii:...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

2. conditii de personal

Observatii:...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

3. conditii de dotare

Observatii:...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 

Semnături

Membrii comisiei Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

Reprezentantul unitătii

Numele

Semnătura

Numele

Semnătura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA Nr. 3

la norme

 

- fată -

GUVERNUL ROMĀNIEI

STEMA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT DE AGREARE

Nr........./...............

 

Unitatea..............................................................................., cu sediul īn..........................................., str.........................................................nr.........., judetul .........................., este agreată să efectueze examinări medicale si/sau psihologice pentru personalul cu atributii īn siguranta circulatiei rutiere.

Prezentul certificat este valabil 3 ani, cu avizare anuală.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

..................................................................

 

- verso –

 

Viza anuală                                         Viza anuală

 

ANEXA Nr. 4

la norme

 

PROCES-VERBAL

īntocmit astăzi,..............., cu ocazia verificării pentru acordarea vizei anuale a unitătii...............................................

 

Subsemnatii

1.........................................................................................................................................................

2.........................................................................................................................................................,

īn prezenta.................................................................................................................., reprezentant al unitătii.............................., īn vederea mentinerii conditiilor care au stat la baza agreării, am procedat la verificarea:

1. conditiilor de spatiu/autorizatiilor de functionare

Observatii:...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

2. conditiilor de personal

Observatii:...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

3. conditiilor de dotare

Observatii:...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

4. conditiilor de desfăsurare a activitătii:

a) registru unic de evidentă al examinărilor:

 Da                Nu

Observatii:...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

b) respectă nr. de examinări/zi

 Da                Nu


Observatii:...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

c) fisele de examinare si avizele eliberate sunt īntocmite conform Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 447/2003 pentru aprobarea Instructiunilor privind examinarea medicală si psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităti īn siguranta circulatiei si a navigatiei, precum si organizarea, functionarea si componenta comisiilor medicale si psihologice de siguranta circulatiei, cu modificările si completările ulterioare

 Da                Nu

Observatii:...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

d) fisele de examinare sunt īntocmite de personalul desemnat la agreare

 Da                Nu

Observatii:...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

e) avizele sunt eliberate la punctul de lucru la care s-a acordat agrearea

 Da                Nu

Observatii:...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

f) avizele sunt eliberate numai pentru personalul din transporturi cu atributii īn siguranta circulatiei rutiere

 Da                Nu

Observatii:...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 

Semnături

Membrii comisiei Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

Reprezentantul unitătii agreate

Numele

Semnătura

Numele

Semnătura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 5

la norme

 

Comisiile teritoriale de siguranta circulatiei si navigatiei din ambulatoriile de specialitate ale spitalelor din reteaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor si infrastructurii si judetele arondate

 

Nr. crt.

Denumire

Judete arondate

1

Ambulatoriul de specialitate CF Gara de Nord Bucuresti - Bucuresti, Piata Gării de Nord nr. 3

Bucuresti, Giurgiu, Teleorman

2

Ambulatoriul de specialitate CF nr. 2 Bucuresti - Bucuresti, bd. Mărăsti nr. 63

Bucuresti, Ilfov, Călărasi

3

Ambulatoriul de specialitate CF Grivita Bucuresti - Bucuresti, Calea Grivitei nr. 359

Bucuresti, Ilfov, Călărasi

4

Ambulatoriul de specialitate CF Brasov - Brasov, Bd. 15 Noiembrie nr. 60

Covasna, Brasov

5

Ambulatoriul de specialitate CF Tārgu Mures - Tārgu Mures, str. Liviu Rebreanu nr. 31

Mures, Harghita

6

Ambulatoriul de specialitate CF Craiova - Craiova, str. Stirbei Vodă nr. 6

Gorj, Dolj, Olt

7

Ambulatoriul de specialitate CF Constanta - Constanta, bd. I.C. Brătianu nr. 35-37

Tulcea, Ialomita, Constanta

8

Ambulatoriul de specialitate CF Oradea - Oradea, Str. Republicii nr. 56

Bihor

9

Ambulatoriul de specialitate CF Satu Mare - Satu Mare, str. Vasile Lucaciu nr. 1

Satu Mare, Maramures

10

Ambulatoriul de specialitate CF Cluj-Napoca - Cluj-Napoca, Str. Republicii nr. 18

Cluj, Alba

11

Ambulatoriul de specialitate CF Dej - Dej, Str. 1 Mai nr. 27

Sălaj, Bistrita-Năsăud

12

Ambulatoriul de specialitate CF Galati - Galati, str. Alexandru Moruzi nr. 5-7

Galati, Brăila

13

Ambulatoriul de specialitate CF Buzău - Buzău, Bd. Republicii nr. 8-12

Buzău, Vrancea

14

Ambulatoriul de specialitate CF Simeria - Simeria, str. Avram lancu nr. 26

Hunedoara

15

Ambulatoriul de specialitate CF lasi - lasi, str. Garabet Ibrăileanu nr. 1

iasi, Vaslui

16

Ambulatoriul de specialitate CF Suceava - Suceava, bd. Nicolae lorga nr. 12

Suceava, Botosani

17

Ambulatoriul de specialitate CF Pascani - Pascani, Str. Gării nr. 12

Neamt, Bacău

18

Ambulatoriul de specialitate CF Drobeta-Turnu Severin - Drobeta-Turnu Severin, Bd. Carol I nr. 5-7

Mehedinti

19

Ambulatoriul de specialitate CF Ploiesti - Ploiesti, str. Domnisori nr. 93

Prahova, Dāmbovita

20

Ambulatoriul de specialitate CF Sibiu - Sibiu, str. Constantin Noica nr. 17

Sibiu

21

Ambulatoriul de specialitate CF Timisoara - Timisoara, Str. Gării nr. 1

Caras-Severin, Timis

22

Ambulatoriul de specialitate CF Pitesti - Pitesti, Str. Republicii nr. 170

Arges, Vālcea

23

Ambulatoriul de specialitate CF Arad - Arad, str. Vasile Milea nr. 47

Arad


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului “Scoala după scoală”

Īn temeiul art. 58 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011,

īn conformitate cu Hotărārea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de organizare a Programului “Scoala după scoală”, prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală educatie si īnvătare pe tot parcursul vietii, Directia generală management, resurse umane si retea scolară, Directia generală īnvătămānt īn limbile minoritătilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali si Directia generală economic, finante, resurse umane duc la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetam, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 7 septembrie 2011.

Nr. 5.349.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIA

de organizare a Programului “Scoală după scoală”

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta metodologie reglementează modul de organizare a Programului “Scoala după scoală”.

Art. 2. - (1) Programul “Scoala după scoală”, denumit īn continuare Programul SDS, este un program complementar programului scolar obligatoriu, care oferă oportunităti de īnvătare formală si nonformală pentru consolidarea competentelor, īnvătare remedială si accelerare a īnvătării prin activităti educative, recreative si de timp liber.

(2) Programul SDS se adresează atāt elevilor din īnvătămāntul primar, cāt si elevilor din īnvătămāntul secundar.

(3) Inspectoratele scolare judetene, respectiv Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, denumite īn continuare ISJ/ISMB, anuntă unitătile de īnvătămānt, autoritătile publice locale, alti parteneri sociali despre posibilitatea organizării Programului SDS si popularizează conditiile de organizare, precum si beneficiile acestuia pentru comunitatea locală.

 

CAPITOLUL II

Organizarea Programului SDS

 

Art. 3. - (1) Programul SDS este conceput de unitătile de īnvătămānt sub formă de proiect īn urma unei analize de nevoi, prin consultarea elevilor, a reprezentantilor legali, a cadrelor didactice, a comunitătii locale si a altor institutii si organizatii partenere. Pe baza acestor demersuri, unitătile de īnvătămānt stabilesc grupul-tintă al Programului SDS.

(2) Oferta de Program SDS este proiectată astfel īncāt să răspundă cu prioritate nevoilor elevilor apartinānd grupurilor dezavantajate.

(3) Organizarea programului se face pe baza unui regulament intern, elaborat de fiecare unitate de īnvătămānt.

(4) īn perioada ianuarie-februarie a fiecărui an scolar īn curs, consiliul de administratie al unitătii de īnvătămānt realizează analiza de nevoi pentru organizarea programului īn anul scolar următor. Pe baza rezultatelor analizei de nevoi si a resurselor existente (umane, financiare, materiale), o comisie formată din directorul unitătii de īnvătămānt, reprezentantul comitetului de părinti al scolii, două cadre didactice din īnvătămāntul primar si două cadre didactice din īnvătămāntul secundar, alesi de consiliul profesoral, realizează pānă la data de 1 martie oferta pentru Programul SDS, sub formă de pachete educationale. Oferta pentru Programul SDS este prezentată, discutată si aprobată de consiliul profesoral al scolii.

(5) Programul SDS se organizează prin decizie a consiliului de administratie al unitătii de īnvătămānt, cu avizul ISJ/ISMB. Directorul unitătii de īnvătămānt pune īn aplicare decizia consiliului de administratie si īnaintează ISJ/ISMB Programul SDS.

(6) Consiliul de administratie al ISJ/ISMB avizează proiectul Programului SDS, dacă sunt īndeplinite conditiile prevăzute de prezenta metodologie.

(7) Programul SDS se poate organiza īn spatiile disponibile din propria unitate de īnvătămānt sau īn spatiile din alte unităti de īnvătămānt, consortii scolare etc, precum si īn palate si cluburi ale copiilor, cluburi sportive scolare sau īn alte spatii puse la dispozitie de autorităti locale, organizatii neguvernamentale cu competente īn domeniu, biserică etc.

(8) Se interzice organizarea Programului SDS īn spatii care nu au autorizatii de functionare si īn sediile partidelor politice.

(9) Se interzice organizarea Programului SDS īn spatii private apartinānd personalului didactic sau nedidactic implicat īn derularea programului.

Art. 4. - (1) Programul SDS se va desfăsura īnainte sau după programul scolar obligatoriu (īn functie de orarul fiecărui nivel de studiu).


(2) Īn situatia īn care Programul SDS se desfăsoară īn continuarea programului scolar obligatoriu, īn īnvătămāntul primar, se alocă un interval de timp de aproximativ o oră si jumătate necesar servirii mesei, precum si activitătilor recreative īn aer liber.

(3) īn situatia īn care elevii se īnscriu la Programul SDS, se poate asigura servirea mesei. Masa de prānz poate fi servită īn cantina scolară sau īntr-un alt tip de spatiu autorizat pentru acest tip de activitate. Īn situatia īn care nu poate fi amenajat/identificat un spatiu adecvat pentru servirea mesei, hrana poate fi asigurată īn sistem de catering sau fiecare participant la Programul SDS īsi poate aduce pachetul cu hrană de acasă.

Art. 5. - (1) Programul SDS poate fi organizat pe parcursul unui număr de ore, care este prevăzut īn ofertă si īn regulamentul intern de organizare, dar nu mai putin de 12 ore/săptămānă.

(2) Programul SDS oferă tipuri de activităti care vizează formarea si dezvoltarea competentelor specifice īnvătămāntului primar/īnvătămāntului secundar, dezvoltarea personală si interpersonală/pregătirea pentru viată, dezvoltarea armonioasă a personalitătii elevului.

(3) Programul SDS este conceput astfel īncāt oferă activităti cu caracter universal, pentru valorizarea aptitudinilor si competentelor fiecărui elev, īn conformitate cu nevoile si interesele sale.

Art. 6. - (1) īn īnvătămāntul primar, Programul SDS cuprinde activităti cu sprijin specializat, ateliere/activităti tematice si alte activităti de tip recreativ.

(2) Activitătile cu sprijin specializat cuprind:

a) supraveghere si īndrumare īn efectuarea temelor;

b) recuperare pentru elevii cu dificultăti cognitive, emotionale, tulburări de limbaj prin activităti remediale, consiliere, logopedice;

c) activităti de dezvoltare pentru elevii capabili de performantă;

d) activităti de īncurajare a lecturii independente;

e) autocunoastere, intercunoastere prin activităti de dezvoltare emotională si socială.

(3) Atelierele/Activitătile tematice/Alte activităti de tip recreativ cuprind:

a) activităti practic-aplicative pe diferite domenii (arte, stiinte, tehnologii, sport etc);

b) proiecte tematice, propuse de către copii sau părinti, cadre didactice etc;

c) drumetii/excursii/vizionări de spectacole.

(4) Fiecare unitate de īnvătămānt, īn functie de grupul-tintă, constituie module de pachete de activităti, prin combinarea activitătilor mentionate la alin. (2) si (3).

Art. 7. - Īn īnvătămāntul secundar, Programul SDS cuprinde:

1. pachetul de activităti pentru accelerarea īnvătării si performantă:

a) pregătirea pentru participarea la competitii si olimpiade scolare, concursuri sportive, artistice, pe discipline, recunoastere internatională etc;

b) participarea/organizarea de festivaluri, expozitii, realizarea de publicatii scolare;

c) participarea la activităti de cooperare europeană (Comenius, Leonardo da Vinci);

2. pachetul de activităti de sprijin:

a) asigurarea de asistentă psihopedagogică pentru recuperarea decalajelor īn īnvătare;

b) activităti de suport pentru efectuarea temelor, activităti remediale;

c) consiliere psihologică;

d) servicii de logopedie;

3. pachetul de pregătire pentru viată:

a) organizarea de activităti de dezvoltare personală (autocunoastere, a īnvăta să īnveti, abilităti de comunicare);

b) activităti care vizează dezvoltarea atitudinii active si implicarea elevului (integrare socială, coduri de conduită, atitudine responsabilă fată de mediul īnconjurător etc);

c) stil de viată sănătos (preventia comportamentelor de risc: alcool, tutun, droguri, alimentatie sănătoasă, regimul de viată, dezvoltare durabilă etc);

d) educatie pentru carieră;

4. ateliere/activităti tematice (microproiecte pe diferite domenii: arte, stiinte, tehnologii, sport etc).

Art. 8. - (1) Programul SDS se poate organiza modular, pe unităti de timp stabilite la nivelul unitătii de īnvătămānt īn functie de grupul-tintă si nevoile identificate, prin combinarea pachetelor de activităti orientate spre dezvoltarea competentelor transferabile (a īnvăta să īnveti, munca īn echipă, activităti de comunicare si relationare), stil de viată sănătos, comportament civic.

(2) īn cadrul Programului SDS, timpul alocat sprijinului specializat (efectuarea temelor, activităti remediale/de sprijin, de dezvoltare pentru elevi capabili de performantă) nu poate depăsi o oră si jumătate pe zi pentru īnvătămāntul primar si două - trei ore pentru īnvătămāntul secundar.

Art. 9. - Programul SDS se derulează pe grupe de elevi (maximum 12 elevi), constituite după optiunile si nevoile identificate. Activitătile sunt proiectate, organizate si sustinute de cadrele didactice din īnvătămāntul primar si secundar, consilieri, profesori de sprijin, bibliotecari, logopezi, laboranti, pedagogi, antrenori, mediatori scolari, voluntari din scoală, din institutii si organizatii partenere abilitate.

 

CAPITOLUL III

Īnscrierea īn Programul SDS, parcurgerea si retragerea din acesta

 

Art. 10. - (1) Programul SDS este complementar programului scolar obligatoriu si are un caracter optional pentru elev.

(2) īnscrierea elevilor īn Programul SDS se face pe baza cererii scrise a părintilor/tutorilor legali ai elevilor, adresată oricărei unitătii de īnvătămānt care organizează acest program, īn cerere, părintele/tutorele precizează pachetul educational pentru care optează, după consultarea specialistilor implicati īn program si respectānd optiunile elevului.

(3) La īnscriere, părintele/tutorele semnează cu directorul unitătii de īnvătămānt un contract de parteneriat īn care sunt stipulate rolurile si responsabilitătile atāt ale părintilor, cāt si ale scolii. Modelele de contracte de parteneriat scoală-familie īn cadrul Programului SDS sunt prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.

(4) īnscrierea īn Programul SDS se face pe tot parcursul anului scolar pentru un Program SDS care functionează deja si la īnceperea anului scolar pentru unul nou. Grupele pot fi constituite pe clase, pe ani de studiu si īn grupe mixte.

(5) Prezenta elevilor la Programul SDS este monitorizată zilnic de către cadrele didactice, care īnstiintează familia īn momentul īn care elevul īnregistrează absente.

(6) Retragerea din Programul SDS se face la cererea părintelui/tutorilor legali, prin īnstiintare scrisă īnaintată unitătii de īnvătămānt la care s-a depus cererea de īnscriere īn program.

 

CAPITOLUL IV

Resurse necesare derulării Programului SDS

 

Art. 11. - Analiza de nevoi care stă la baza alcătuirii Programului SDS mentionează si materialele necesare derulării activitătii, īn functie de grupul-tintă. Materialele pot fi


achizitionate, pot face obiectul unor donatii sau pot fi proiectate si realizate de către echipele pedagogice care sunt implicate īn derularea proiectului. Se recomandă a fi create sau achizitionate materiale adecvate grupului-tintă si tipurilor de activităti pentru a asigura un suport educational cāt mai eficient.

Art. 12. - Utilizarea resurselor electronice (TV, calculatoare etc.) se face numai pentru atingerea obiectivelor educationale ale Programului SDS si nu īn scop recreativ.

Art. 13. - Resursele umane implicate īn derularea Programului SDS pot fi următoarele:

1. personal de īnvătămānt:

a) cadre didactice din scoală;

b) cadre didactice din alte unităti de īnvătămānt, inclusiv din palate si cluburi ale copiilor si cluburi sportive scolare;

c) cadre didactice din centrele judetene de resurse si asistentă educatională/Centrul de Resurse si Asistentă Educatională al Municipiului Bucuresti: profesor-psiholog, consilier scolar, profesor-logoped, profesor de sprijin, asistent social;

d) personal didactic auxiliar: bibliotecar, informatician, instructor-animator, instructor de educatie extrascolară, laborant;

e) mediator scolar;

f) antrenor etc;

2. membri ai comunitătii (părinti, reprezentanti ai autoritătilor locale, specialisti din diferite domenii, personalităti locale, membri ai unor organizatii neguvernamentale etc);

3. reprezentanti ai partenerilor.

Art. 14. - (1) Toate activitătile din cadrul Programului SDS se derulează fie de către cadrele didactice, fie sub supravegherea cadrelor didactice, īn situatia īn care activitătile sunt coordonate de personal extern scolii.

(2) Fiecare persoană (personal didactic, nedidactic si auxiliar) are roluri si responsabilităti bine precizate si stipulate īn fisa postului.

Art. 15. - Implicarea personalului din īnvătămānt se face īn următoarele conditii:

a) pentru completarea normei de predare (maximum 4 ore pe săptămānă), pentru situatiile prevăzute la art. 263 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011;

b) ca activitate cuprinsă īn norma didactică de 40 de ore pe săptămānă, īn afara normei de predare/postului (cel mult două ore pe săptămānă).

Art. 16. - Īn cazul īn care cadrul didactic efectuează orele īn cadrul normei didactice de predare- Īnvătare-evaluare sau īn cadrul normei didactice de 40 ore pe săptămānă, aceste ore nu

sunt retribuite suplimentar; īn celelalte cazuri, activitatea desfăsurată īn cadrul Programului SDS poate fi retribuită īn conditiile legii, din sursele de finantare prevăzute la art. 17. Art. 17. - Finantarea programului se poate face:

a) din bugetul autoritătilor locale;

b) din programe finantate din fonduri europene sau nationale;

c) din activităti scolare si extrascolare, donatii, sponsorizări dedicate, prin suportul financiar al părintilor, al organizatiilor neguvernamentale etc. cu respectarea legislatiei īn vigoare;

d) din bugetul de stat din care se poate sprijini financiar Programul SDS pentru elevii proveniti din grupurile dezavantajate, potrivit legii.

 

CAPITOLUL V

Parteneriate

 

Art. 18. - (1) La īnceputul Programului SDS, unitătile de īnvătămānt pot īncheia acorduri de parteneriat pentru sustinerea activitătilor din pachetele educationale cu institutii care pot furniza servicii educationale (palate si cluburi ale copiilor, cluburi sportive scolare etc.) si organizatii neguvernamentale.

(2) Pentru buna derulare a Programului SDS, unitătile de īnvătămānt pot īncheia parteneriate, contracte de sponsorizare cu operatori economici, persoane fizice sau juridice din tară si străinătate, cu respectarea legislatiei īn vigoare.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 19. - (1) Proiectul Programului SDS, care este īnaintat spre avizare ISJ/ISMB, precizează sistemul de monitorizare/evaluare pentru implementarea programului, indicatorii, criteriile si instrumentele de evaluare, precum si o modalitate de urmărire si evaluare a progresului făcut de elevii participanti la Programul SDS.

(2) Proiectul Programului SDS defineste structura echipei pedagogice implicate īn derularea programului, responsabilitătile fiecărui membru si modalitătile de asigurare a calitătii programului.

Art. 20. - Īn cadrul fiecărui inspectorat scolar se nominalizează un inspector scolar care are rolul de a monitoriza organizarea si derularea Programului SDS din ISJ/ISMB.

Art. 21. - Īn unitătile de īnvătămānt care nu propun, ca ofertă complementară a scolii, Programul SDS, nu este permisă īnchirierea spatiilor disponibile unor persoane sau institutii private pentru organizarea, īn regim privat, a activitătilor de tip “Scoală după scoală”.

 

ANEXA

la metodologie

 

- Model -

 

Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

Inspectoratul Scolar...................................................

Unitatea de īnvătămānt.....................................................

 

CONTRACT DE PARTENERIAT SCOALA-FAMILIE

īn cadrul Programului “Scoala după scoală”

- īnvătămānt primar -

 

I. Părtile semnatare

1. Unitatea de īnvătămānt..............................., denumită īn continuare scoala, cu sediul īn............................, str............... nr.........., reprezentată prin director, prof.................................,

si

2. Părintele/Reprezentantul legal al elevului, doamna/domnul ........................................., cu domiciliul īn............................., str.................................. nr..................................., telefon

II. Scopul contractului

1. Asigurarea conditiilor optime de derulare a procesului de īnvătămānt īn cadrul Programului “Scoala după scoal㔠prin implicarea si responsabilizarea părtilor īn educatia copiilor/elevilor.

2. Scoala īsi asumă principala responsabilitate īn procesul instructiv-educativ.


3. Părintele se declară responsabil pentru educarea si comportamentul copilului, precum si pentru colaborarea cu scoala īn scopul atingerii obiectivelor educationale.

III. Obligatiile părtilor

Pentru desfăsurarea, la standarde de calitate, a procesului instructiv-educativ, părtile se angajează, prin vointa proprie, după cum urmează:

1. Scoala se obligă:

a) să respecte prevederile Metodologiei de organizare a Programului “Scoala după scoală”, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.349/2011;

b) să asigure spatiul, cadrul organizatoric si logistic pentru desfăsurarea procesului educational din cadrul Programului “Scoala după scoală”, conform prevederilor legale;

c) să informeze părintele, īn timp util, despre toate schimbările care se produc īn structura Programului “Scoala după scoal㔠(orar, resurse umane implicate etc), precum si despre absentele elevului;

d) să ofere servicii educationale de calitate, la nivelul standardelor solicitate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, pentru fiecare nivel de studiu/ciclu de scolarizare;

e) să asigure un sistem transparent de evaluare a elevului, care să pună īn evidentă evolutia acestuia, precum si măsurile concrete care se iau pentru remedierea dificultătilor de īnvătare;

f) să asigure functionarea eficientă a echipei pedagogice implicate īn educatia elevului;

g) să asigure securitatea si siguranta elevilor pe perioada prezentei acestora īn spatiul īn care se derulează Programul “Scoala după scoal㔠(săli de curs, sală pentru servirea mesei, curtea scolii etc), precum si pe durata deplasărilor organizate;

h) să coopereze cu toate institutiile si structurile de ale căror servicii beneficiază scoala si de care depinde bunul mers al activitătii din cadrul Programului “Scoala după scoală”;

i) să dea dovadă de respect si consideratie īn relatiile cu elevii si părintii acestora/reprezentantii lor legali, īntr-un raport de egalitate;

j) să nu desfăsoare actiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viata intimă, privată si familială a elevului;

k) să trateze cu profesionalism si responsabilitate orice situatie specială legată de educatia elevului/copilului;

l) să stabilească, de comun acord cu părintii, calendarul īntālnirilor periodice si să īl pună īn aplicare;

m) să elibereze, la cerere si īn timp util, orice document scolar care serveste interesului elevului;

n) să asigure accesul egal la educatie pentru toti copiii, cu interzicerea oricărui tip de discriminare;

o) să analizeze si să decidă, prompt si responsabil, īn legătură cu orice solicitare din partea părintelui/elevului;

p) să asigure transparenta tuturor activitătilor derulate, organizate/aprobate de scoală;

q) să ia īn considerare, să analizeze si să răspundă oricărei sesizări din partea elevilor sau a părintilor referitoare la rele practici īn scoală;

r) să aducă la cunostinta elevilor si părintilor prevederile regulamentului intern al scolii;

s) să īncheie contracte de colaborare cu institutii/personal calificat care pot/poate contribui la desfăsurarea unor activităti cuprinse īn Programul “Scoala după scoală”;

s) să explice clar toate prevederile prezentului contract celeilalte părti semnatare.

2. Beneficiarul indirect - Părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal al elevului se obligă:

a) să respecte prevederile Metodologiei de organizare a Programului “Scoala după scoală”, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.349/2011;

b) să īsi asume responsabilitatea promovării īn educatia elevului/copilului a principiilor, valorilor si normelor de conduită sustinute de scoală;

c) să īsi asume, īmpreună cu elevul, responsabilitatea pentru orice faptă a elevului, desfăsurată īn afara scolii, dar care ar putea prejudicia prestigiul acesteia;

d) să respecte prevederile Regulamentului de organizare si functionare a unitătilor de īnvătămānt preuniversitar si ale regulamentului intern al scolii;

e) să asigure frecventa zilnică si tinuta decentă a elevului la activitătile desfăsurate īn cadrul Programului “Scoala după scoal㔠si să informeze scoala de īndată ce se impune absenta acestuia de la program;

f) să informeze scoala cu privire la orice aspect care poate contribui la īmbunătătirea situatiei scolare a copilului;

g) să dea curs solicitării conducerii scolii, ori de cāte ori este necesar, de a lua măsuri cu privire la conduita sau situatia scolară a elevului;

h) să se prezinte la scoală, cel putin o dată pe lună, pentru a discuta cu personalul didactic despre modul de implicare īn activitatea, progresul si comportamentul propriului copil;

i) să īi asigure copilului, īn limita posibilitătilor, materialele necesare bunei desfăsurări a activitătilor scolare;

j) să trateze cu respect si consideratie scoala si pe reprezentantii acesteia;

k) să informeze, īn scris, conducerea scolii īn cazul retragerii copilului din Programul “Scoala după scoală”.

IV. Durata contractului

Prezentul contract se īncheie pe durata participării la Programul “Scoala după scoală”.

V. Alte clauze

Prezentul contract cuprinde:

1. prevederi referitoare la eventuala contributie financiară a părintilor pentru participarea propriului copil la Programul “Scoala după scoal㔠(particularizate, după caz, la nivelul scolii);

2. prevederi referitoare la solutionarea eventualelor neīntelegeri dintre părti;

3. prevederi referitoare la consecintele nerespectării angajamentelor părtilor;

4. prevederi referitoare la īncetarea contractului;

5. alte prevederi agreate de părti.

Īncheiat astăzi,..................., in 3 exemplare, in original, pentru fiecare parte.

 

Unitatea scolară

Director,

Beneficiarul indirect,


Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

Inspectoratul Scolar...................................................

Unitatea de īnvătămānt.................................................

 

CONTRACT DE PARTENERIAT SCOALA-FAMILIE

īn cadrul Programului “Scoala după scoală”

- īnvătămānt secundar inferior –

 

I. Părtile semnatare

1. Unitatea de īnvătămānt ................................., denumită īn continuare scoală, cu sediul īn............................., str....................... nr..............., reprezentată prin director, prof.................................................

2. Părintele/Reprezentantul legal al elevului, doamna/domnul ..............................................................., cu domiciliul īn ....................................., str.................................. nr.................................., telefon................................................., si

3. Elevul............................................................din Scoala .................................., clasa..................................

II. Scopul contractului

1. Asigurarea conditiilor optime de derulare a procesului de īnvătămānt īn cadrul Programului “Scoala după scoal㔠prin implicarea si responsabilizarea părtilor īn educatia copiilor/elevilor

2. Scoala īsi asumă principala responsabilitate īn procesul instructiv-educativ.

3. Părintele se declară responsabil pentru educarea si comportamentul copilului si pentru colaborarea cu scoala īn scopul atingerii obiectivelor educationale.

III. Obligatiile părtilor

Pentru desfăsurarea, la standarde de calitate, a procesului instructiv-educativ, părtile se angajează, prin vointa proprie, după cum urmează:

1. Scoala se obligă:

a) să respecte prevederile Metodologiei de organizare a Programului “Scoala după scoală”, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.349/2011;

b) să asigure spatiul, cadrul organizatoric si logistic pentru desfăsurarea procesului educational din cadrul Programului “Scoala după scoală”, conform prevederilor legale;

c) să informeze părintele, īn timp util, despre toate schimbările care se produc īn structura Programului “Scoala după scoal㔠(orar, resurse umane implicate etc), precum si despre absentele elevului;

d) să ofere servicii educationale de calitate, la nivelul standardelor solicitate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, pentru fiecare nivel de studiu/ciclu de scolarizare;

e) să asigure un sistem transparent de evaluare a elevului, care să pună īn evidentă evolutia acestuia, precum si măsurile concrete care se iau pentru remedierea dificultătilor de īnvătare;

f) să asigure functionarea eficientă a echipei pedagogice implicate īn educatia elevului;

g) să asigure securitatea si siguranta elevilor pe perioada prezentei acestora īn spatiul īn care se derulează Programul “Scoala după scoal㔠(săli de curs, sală pentru servirea mesei, curtea scolii etc), precum si pe durata deplasărilor organizate;

h) să coopereze cu toate institutiile si structurile de ale căror servicii beneficiază scoala si de care depinde bunul mers al activitătii din cadrul Programului “Scoala după scoală”;

i) să dea dovadă de respect si consideratie īn relatiile cu elevii si părintii acestora/reprezentantii lor legali, īntr-un raport de egalitate;

j) să nu desfăsoare actiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viata intimă, privată si familială a elevului;

k) să trateze cu profesionalism si responsabilitate orice situatie specială legată de educatia elevului/copilului;

l) să stabilească, de comun acord cu părintii, calendarul īntālnirilor periodice si să īl pună īn aplicare;

m) să elibereze, la cerere si īn timp util, orice document scolar care serveste interesului elevului;

n) să asigure accesul egal la educatie pentru toti copiii, cu interzicerea oricărui tip de discriminare;

o) să analizeze si să decidă, prompt si responsabil, īn legătură cu orice solicitare din partea părintelui/elevului;

p) să asigure transparenta tuturor activitătilor derulate, organizate/aprobate de scoală;

q) să ia īn considerare, să analizeze si să răspundă oricărei sesizări din partea elevilor sau a părintilor referitoare la rele practici īn scoală;

r) să aducă la cunostinta elevilor si părintilor prevederile regulamentului intern al scolii;

s) să īncheie contracte de colaborare cu institutii/personal calificat care pot/poate contribui la desfăsurarea unor activităti cuprinse īn Programul “Scoala după scoală”;

s) să explice clar toate prevederile prezentului contract celorlalte două părti semnatare.

2. Beneficiarul indirect - părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal al elevului se obligă:

a) să respecte prevederile Metodologiei de organizare a Programului “Scoala după scoală”, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.349/2011;

b) să īsi asume responsabilitatea promovării īn educatia elevului/copilului a principiilor, valorilor si normelor de conduită sustinute de scoală;

c) să īsi asume, īmpreună cu elevul, responsabilitatea pentru orice faptă a elevului, desfăsurată īn afara scolii, dar care ar putea prejudicia prestigiul acesteia;

d) să respecte prevederile Regulamentului de organizare si functionare a unitătilor de īnvătămānt preuniversitar si ale regulamentului intern al scolii;

e) să asigure frecventa zilnică si tinuta decentă a elevului la activitătile desfăsurate īn cadrul Programului “Scoala după scoal㔠si să informeze scoala de īndată ce se impune absenta acestuia de la program;

f) să informeze scoala cu privire la orice aspect care poate contribui la īmbunătătirea situatiei scolare a copilului;

g) să dea curs solicitării conducerii scolii, ori de cāte ori este necesar, de a se lua măsuri cu privire la conduita sau situatia scolară a elevului;

h) să se prezinte la scoală, cel putin o dată pe lună, pentru a discuta cu personalul didactic despre modul de implicare īn activitatea, progresul si comportamentul propriului copil;

i) să īi asigure copilului, īn limita posibilitătilor, materialele necesare bunei desfăsurări a activitătilor scolare;

j) să trateze cu respect si consideratie scoala si pe reprezentantii acesteia;

k) să informeze, īn scris, conducerea scolii īn cazul retragerii copilului din Programul “Scoala după scoală”.

3. Beneficiarul direct - elevul se obligă:

a) să respecte scoala, īnsemnele si personalul acesteia, precum si pe colegii săi;


b) să aibă un comportament care să nu afecteze sănătatea, securitatea, demnitatea si libertatea celorlalte persoane din scoală;

c) să participe zilnic, conform programului orar, la activitătile din cadrul Programului “Scoala după scoală”;

d) să respecte prevederile regulamentului intern si ale Regulamentului de organizare si functionare a unitătilor de īnvătămānt preuniversitar;

e) să păstreze īn bună stare bunurile scolii si să folosească cu grijă materialele puse la dispozitia sa de către scoală;

f) să aibă o tinută vestimentară/personală si o conduită decentă, neprovocatoare, neagresivă si neostentativă.

IV. Durata contractului

Prezentul contract se īncheie pe durata participării la Programul “Scoala după scoală”.

V. Alte clauze

Prezentul contract cuprinde:

1. prevederi referitoare la eventuala contributie financiară a părintilor pentru participarea propriului copil la Programul “Scoala după scoal㔠(particularizate, după caz, la nivelul scolii);

2. prevederi referitoare la solutionarea eventualelor neīntelegeri dintre părti;

3. prevederi referitoare la consecintele nerespectării angajamentelor părtilor;

4. prevederi referitoare la īncetarea contractului;

5. alte prevederi agreate de părti.

Īncheiat astăzi,..................., īn 3 exemplare, īn original, pentru fiecare parte.

 

Unitatea scolară

Director,

Beneficiarul indirect,

Beneficiarul direct,

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a inspectoratelor scolare

 

Īn baza prevederilor art. 19,27,28,30,31,42,44,45,52,55,57,61,78,86,92,94,95,99, 100, 104, 105, 111, 112,239, 240, 241, 242, 248, 252, 254, 256, 258, 259, 260, 261, 269 si 280 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011,

īn temeiul Hotărārii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare si functionare a inspectoratelor scolare, prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă orice prevedere contrară.

Art. 3. - Directia generală management, resurse umane si retea scolară din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului si inspectoratele scolare duc la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 5 octombrie 2011.

Nr. 5.530.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT-CADRU

de organizare si functionare a inspectoratelor scolare

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Inspectoratele scolare judetene si Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, denumite īn continuare inspectorat scolar, sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului care se

organizează la nivelul judetului/municipiului Bucuresti si care actionează pentru realizarea obiectivelor sistemului de īnvătămānt, prevăzute de Legea educatiei nationale nr. 1/2011, īn domeniul īnvătămāntului preuniversitar.

Art. 2. - Inspectoratul scolar īsi desfăsoară īntreaga activitate pe baza prevederilor Legii nr. 1/2011 si a actelor administrative cu caracter normativ ce decurg din executarea


prevederilor legii sus-mentionate, a ordinelor si instructiunilor elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

Art. 3. - Principalele atributii ale inspectoratului scolar sunt prevăzute la art. 95 din Legea nr. 1/2011.

Art. 4. - Pentru īndeplinirea atributiilor ce īi revin, inspectoratul scolar colaborează cu asociatiile reprezentative ale profesorilor, structurile asociative reprezentative ale părintilor, structurile asociative ale scolilor de stat, particulare si confesionale, Consiliul Minoritătilor Nationale, sindicatele reprezentative din īnvătămānt, asociatiile reprezentative ale elevilor, autoritătile administratiei publice, mediul de afaceri si organizatiile neguvernamentale finantatoare care sustin programe educative/federatii ale furnizorilor de servicii sociale, Institutul de Stiinte ale Educatiei, institutii de īnvătămānt superior si cu alti factori abilitati.

Art. 5. - Inspectoratul scolar sprijină dezvoltarea institutională a unitătilor de īnvătămānt īn conditii de competitie, īn conformitate cu politica de descentralizare elaborată de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

Art. 6. - Inspectoratul scolar controlează, monitorizează si evaluează implementarea curriculumului national, īn fiecare unitate de īnvătămānt, īn conditiile aplicării planurilor-cadru de īnvătămānt, atāt pentru īnvătămāntul obligatoriu, cāt si pentru īnvătămāntul liceal, profesional si postliceal.

Art. 7. - (1) Inspectoratul scolar are personalitate juridică si este ordonator secundar de credite.

(2) Structura inspectoratului scolar se stabileste conform prevederilor art. 95 alin. (2) din Legea nr. 1/2011.

(3) Inspectorul scolar general/Inspectorii scolari generali adjuncti este numit/sunt numiti prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, pe baza unui concurs, organizat īn conformitate cu prevederile art. 259 alin. (1) si (2) si ale art. 260 din Legea nr. 1/2011.

(4) Functiile de īndrumare si de control din cadrul inspectoratului scolar se ocupă prin concurs, organizat īn conformitate cu prevederile art. 261 alin. (1), (2), (4), (5), (7), (8) si (9) din Legea nr. 1/2011.

Art. 8. - (1) Consiliul de administratie al inspectoratului scolar, prevăzut la art. 95 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, are un număr impar de membri: 9-13, din care fac parte de drept inspectorul scolar general - presedinte, inspectorii scolari generali adjuncti, directorul Casei Corpului Didactic, contabilul-sef, consilierul juridic si inspectorii scolari desemnati prin vot de către membrii adunării generale a salariatilor din cadrul inspectoratului scolar.

(2) Consiliul de administratie al inspectoratului scolar se organizează si functionează īn baza unui regulament propriu, elaborat si aprobat de acesta, conform regulamentului-cadru prevăzut īn anexa nr. 1.

Art. 9. - (1) Consiliul consultativ al inspectoratului scolar, prevăzut la art. 95 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, are un număr impar de membri, maximum 31, din care fac parte de drept inspectorul scolar general, inspectorii scolari generali adjuncti, directori de unităti de īnvătămānt si cadre didactice de prestigiu, propusi de către consiliile consultative pe discipline si alesi prin vot de către consiliul de administratie al inspectoratului scolar, reprezentanti ai părintilor, ai autoritătilor locale, ai comunitătilor religioase si ai operatorilor economici.

(2) Consiliul consultativ al inspectoratului scolar se organizează si functionează īn baza unui regulament propriu, elaborat si aprobat de consiliul de administratie al inspectoratului scolar, conform regulamentului-cadru prevăzut īn anexa nr. 2.

Art. 10. - (1) Gestiunea resurselor materiale ale inspectoratului scolar se realizează prin personal specializat īn probleme specifice patrimoniului si investitiilor. Personalul administrativ al inspectoratului asigură serviciile specifice conform normativelor īn vigoare.

(2) Pentru activitătile din domeniul financiar-contabil, juridic, tehnico-administrativ se īncadrează personal, prin concurs organizat īn conditiile legii.

(3) Organizarea si desfăsurarea concursului de ocupare a posturilor administrative din cadrul inspectoratului scolar sunt coordonate de inspectorul scolar general.

(4) Angajarea prin īncheierea contractului individual de muncă a personalului administrativ din inspectoratul scolar se face de către inspectorul scolar general, cu aprobarea consiliului de administratie.

Art. 11. - Īn vederea desfăsurării activitătii īn conditii de transparentă, impartialitate si eficientă, personalul din inspectoratul scolar are obligatia de a respecta principiile fundamentale si normele de conduită profesională si morală prevăzute de Codul de conduită a personalului din inspectoratul scolar prevăzut īn anexa nr. 3.

Art. 12. - (1) Normele prezentului regulament sunt aplicabile tuturor categoriilor de personal al inspectoratului scolar.

(2) īnsusirea si respectarea prezentului regulament sunt obligatorii pentru īntregul personal.

 

CAPITOLUL II

Domenii de competentă

 

Art. 13. - Atributiile inspectorului scolar general sunt:

a) reprezintă inspectoratele scolare īn relatiile cu Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului;

b) colaborează cu administratia publică locală si cu alte persoane juridice si fizice pentru rezolvarea problemelor privind functionarea inspectoratului si a celorlalte unităti conexe, conform competentelor stabilite prin actele normative īn vigoare;

c) asigură cunoasterea si aplicarea legislatiei generale si specifice īn toate domeniile functionale inspectoratului scolar, īn conformitate cu atributiile ce īi revin personalului din inspectorat;

d) monitorizează cunoasterea si respectarea hotărārilor, deciziilor si metodologiilor Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului īn unitătile scolare din judet/municipiul Bucuresti si transmite Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului propunerile si sugestiile colectate din teritoriu;

e) asigură fluxul informational īntre Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, autoritătile publice locale, institutii deconcentrate, unităti de īnvătămānt din teritoriu si inspectoratul scolar, cu respectarea termenelor stabilite;

f) colaborează cu inspectorate scolare din alte judete īn scopul derulării unui schimb util de informatii, expertiză si bune practici;

g) promovează imaginea inspectoratului scolar prin mass-media, īntr-o atmosferă de īncredere, corectitudine si transparentă, accentuānd īnsemnătatea actului educational pentru dezvoltarea societătii civile;

h) colaborează cu parteneri interesati de domeniul educatiei cu scopul informării acestora asupra ofertei educationale din teritoriu, al adaptării retelei de īnvătămānt la strategia de dezvoltare si de obtinere/suplimentare a resurselor necesare;

i) acordă stimulente, premii si distinctii pe baza performantelor obtinute, īn conformitate cu criteriile cunoscute de personalul īn cauză;

j) mediază conflictele din cadrul institutiei, asigură rezolvarea scrisorilor, reclamatiilor si contestatiilor īn timp util, conform legislatiei īn vigoare, si mediază conflictele si litigiile survenite īntre autoritatea administratiei publice locale si unitătile de īnvătămānt;

k) coordonează nemijlocit activitatea financiar-contabilă, contencios si tehnico-administrativă a inspectoratului scolar;


l) identifică obiectivele activitătii inspectoratului scolar īn raport cu exigentele la nivel national, cu specificul ariei geografice si elaborează strategia de coordonare si directiile de dezvoltare;

m) elaborează planul managerial al inspectoratului scolar si monitorizează īndeplinirea prevederilor acestuia;

n) planifică activitătile tematice ale consiliului de administratie al inspectoratului scolar;

o) elaborează si prezintă un raport anual privind starea īnvătămāntului pe teritoriul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti; raportul este făcut public prin afisare clasică sau electronică;

p) recrutează, selectează si promovează personalul din cadrul inspectoratului scolar īn conformitate cu legislatia īn vigoare;

q) coordonează organizarea si desfăsurarea, la nivelul judetului/municipiului Bucuresti, a evaluărilor, examenelor nationale si a concursurilor scolare, conform metodologiilor elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului;

r) deleagă, prin decizii, atributii inspectorilor scolari generali adjuncti, respectiv inspectorilor scolari;

s) asigură convocarea reprezentantului/reprezentantilor organizatiei/organizatiilor sindicale din judet/municipiul Bucuresti afiliate la federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate de īnvătămānt la sedintele consiliului de administratie al inspectoratului scolar.

Art. 14. - Inspectorul scolar general adjunct organizează, coordonează si monitorizează activitătile specifice domeniilor functionale pentru care a fost delegat de către inspectorul scolar general.

Art. 15. - Inspectorii scolari care au competente īn domeniul functional curriculum si activitate extrascolară au următoarele atributii:

a) controlează si verifică aplicarea legislatiei si a actelor normative īn vigoare privind curriculumul scolar;

b) proiectează, organizează, desfăsoară si valorifică inspectia scolară la nivelul unitătilor de īnvătămānt preuniversitar;

c) monitorizează utilizarea manualelor alternative si a auxiliarelor didactice avizate;

d) verifică si evaluează toate activitătile si serviciile de īnvătămānt preuniversitar organizate īn parteneriat cu operatori economici, fundatii, asociatii, organizatii neguvernamentale, culte si alte persoane juridice sau fizice, īn afara unitătilor de īnvătămānt, cu respectarea legalitătii;

e) monitorizează scolarizarea elevilor si participarea acestora la cursuri pe durata īnvătămāntului obligatoriu;

f) monitorizează activitatea educativă extrascolară;

g) asigură organizarea si desfăsurarea examenelor nationale, concursurilor de admitere si a examenelor de certificare a competentelor profesionale din unitătile de īnvătămānt, precum si a concursurilor scolare pe obiecte de studiu si meserii, cultural-artistice si sportive de la nivelul judetului, īn conditiile legii si īn conformitate cu regulamentele, normele si metodologiile elaborate īn acest sens de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului;

h) controlează activitatea personalului didactic privind utilizarea resurselor materiale din unitătile de īnvătămānt: laboratoare, cabinete, ateliere, biblioteci, săli de demonstratie, ferme scolare etc;

i) elaborează īndrumări si recomandări metodice pe care le difuzează, cu aprobarea conducerii inspectoratului scolar, īn unitătile de īnvătămānt;

j) īndrumă si controlează activitatea cadrelor didactice din domeniul de specialitate si desfăsoară activităti de inspectie scolară, īntocmind documente specifice;

k) aplică la nivel judetean metodologiile Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului de stimulare a excelentei didactice;

l) elaborează portofoliul profesional care contine documentele aferente activitătii desfăsurate;

m) īntocmeste, actualizează si gestionează procedurile activitătilor desfăsurate la nivelul compartimentului.

Art. 16. - Domeniul functional management si dezvoltare institutională se organizează pe compartimente:

1. Compartimentul Managementul unitătilor de īnvătămānt are următoarele atributii:

a) acordă consiliere conducerii unitătilor scolare din subordine pe probleme de management, rezolvarea conflictelor, legislatie, relatiile scolii cu părintii si administratia publică locală;

b) monitorizează implementarea descentralizării institutionale;

c) organizează periodic īntālniri cu factorii de conducere din unitătile scolare, pentru discutarea problemelor de actualitate;

d) participă la solutionarea problemelor intervenite īn unitătile de īnvătămānt de care răspund;

e) verifică aplicarea măsurilor prevăzute īn planurile de actiuni rezultate īn urma inspectiilor scolare;

f) verifică si actualizează bazele de date, verifică centralizarea situatiilor statistice cerute si transmise de scoli, pe diverse probleme;

g) efectuează, īn baza unui ordin de serviciu al inspectorului scolar general, propriile controale īn unităti de īnvătămānt sau īn colaborare cu alte institutii;

h) mentine legătura permanentă cu institutiile administratiei publice;

i) evaluează anual unitătile de īnvătămānt de stat, particulare sau confesionale, după axele majore incluziune si performantă, īn vederea realizării clasificării acestora pe unul dintre cele 5 niveluri: “Excelent”, “Foarte bun”, “Bun”, “Satisfăcător” si “Nesatisfăcător”;

j) monitorizează unitătile de īnvătămānt care obtin calificativul “Satisfăcător” sau “Nesatisfăcător” īn vederea ameliorării performantelor;

k) asigură distribuirea īn reteaua scolară a judetului/municipiului Bucuresti a documentelor oficiale din domeniul īnvătămāntului si asigură circuitul informational;

l) īntocmeste, actualizează si gestionează procedurile activitătilor desfăsurate la nivelul compartimentului.

2. Compartimentul managementul resurselor umane asigură aplicarea politicilor nationale īn domeniul resurselor umane si are următoarele atributii:

a) asigură aplicarea politicilor nationale īn domeniul resurselor umane;

b) acordă consiliere si asistentă unitătilor si institutiilor de īnvătămānt īn gestionarea posturilor didactice la nivelul unitătii/consortiului si īn recrutarea si gestionarea resurselor umane;

c) monitorizează activitătile de constituire, de vacantare si de ocupare a posturilor didactice din unitătile de īnvătămānt;

d) analizează si corectează, īn colaborare cu unitătile de īnvătămānt, oferta de posturi didactice/catedre vacante/rezervate si o avizează;

e) afisează la inspectoratele scolare lista de posturi didactice/catedre cu cel putin 30 de zile īnaintea declansării procedurilor de selectie si angajare pe aceste posturi didactice/catedre;

f) monitorizează concursurile pentru ocuparea functiilor didactice organizate la nivelul unitătilor de īnvătămānt cu personalitate juridică/consortiilor, conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, īn īnvătămāntul preuniversitar de stat si particular;


g) monitorizează repartizarea candidatilor pe posturi, īn urma concursurilor pentru ocuparea functiilor didactice organizate la nivelul unitătilor de īnvătămānt cu personalitate juridică/ consortiilor;

h) repartizează pe posturi/catedre vacante cadrele didactice aflate īn restrāngere de activitate, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, pānă la data de 15 noiembrie a fiecărui an;

i) centralizează, la nivel judetean, posturile didactice si orele rămase neocupate si le repartizează conform prevederilor metodologiei īn vigoare;

j) asigură īmpreună cu autoritătile administratiei publice locale personalul didactic necesar desfăsurării educatiei anteprescolare;

k) asigură resursa umană pentru scolarizarea la domiciliu a copiilor, elevilor si tinerilor care, din motive medicale sau din cauza unei dizabilităti, sunt nedeplasabili;

l) solicită si păstrează copii de pe actele de numire a directorilor unitătilor de īnvătămānt particular;

m) organizează, după caz, la propunerea centrului judetean de resurse si asistentă educatională, grupe sau clase īn cadrul unitătilor sanitare īn care sunt internati copii, elevi si tineri cu boli cronice ori cu boli care necesită perioade de spitalizare mai mari de 4 săptămāni;

n) asigură resursa umană pentru scolarizarea minorilor si a adultilor din centrele de reeducare, din penitenciarele pentru minori si tineri si din penitenciarele pentru adulti;

o) īntocmeste, actualizează si gestionează procedurile activitătilor desfăsurate la nivelul compartimentului.

3. Compartimentul dezvoltarea resursei umane, educatie permanentă si mentorat coordonează, monitorizează si controlează perfectionarea, formarea initială si continuă a personalului didactic si a personalului de conducere, de īndrumare si de control din judet, respectiv municipiul Bucuresti si are următoarele atributii:

a) elaborează strategia de dezvoltare a resurselor umane la nivelul judetului/municipiului Bucuresti;

b) identifică si analizează nevoia de formare a cadrelor didactice debutante si stagiare, precum si a studentilor din ultimul an de la facultătile cu profil pedagogic;

c) identifică nevoia de formare continuă si de dezvoltare profesională a cadrelor didactice din judet, īn colaborare cu casa corpului didactic;

d) coordonează activitătile de perfectionare organizate la nivelul unitătilor de īnvătămānt sau pe grupe de unităti, prin comisii metodice, catedre si cercuri pedagogice;

e) proiectează, organizează si monitorizează activitatea de perfectionare prin definitivat si grade didactice;

f) planifică, coordonează si monitorizează inspectiile curente si inspectiile speciale pentru definitivarea īn īnvătămānt si acordarea gradelor didactice I si II;

g) selectează, organizează si evaluează corpul de metodisti ai inspectoratului scolar, īn colaborare cu inspectorii de specialitate;

h) stabileste obiectivele si organizează programele de formare continuă a personalului didactic din fondurile alocate bugetului pentru perfectionare/formare continuă, conform nevoilor de formare identificate;

i) monitorizează si evaluează impactul programelor de formare asupra activitătii personalului didactic implicat;

j) īndrumă si verifică activitatea conducerilor unitătilor scolare cu privire la formarea si dezvoltarea resurselor umane;

k) propune si gestionează o retea permanentă de unităti de īnvătămānt, īn baza unor acorduri-cadru īncheiate īntre unitătile/institutiile de īnvătămānt care asigură formarea initială si inspectoratele scolare, īn conditii stabilite prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului;

l) stabileste resursele activitătilor de mentorat: reteaua de mentori, selectia mentorilor, baza de date a persoanelor aflate īn stagiul de practică īn vederea ocupării unei functii didactice;

m) organizează si monitorizează activitatea corpului profesorilor mentori, īn colaborare cu casa corpului didactic, īn baza metodologiei specifice;

n) īntocmeste, actualizează si gestionează procedurile activitătilor desfăsurate la nivelul compartimentului.

4. Compartimentul retea scolară asigură, īmpreună cu autoritătile administratiei publice locale, cuprinderea īntregii populatii de vārstă scolară īntr-o formă de īnvătămānt, asigură tuturor cetătenilor sanse egale de a beneficia de dezvoltarea personală si profesională conform aspiratiilor, talentelor si performantelor, inclusiv celor care nu au beneficiat de prima sansă, si are următoarele atributii:

a) efectuează, īmpreună cu directorii unitătilor de īnvătămānt, diagnoza factorilor specifici retelei scolare, tinānd seama de tendintele demografice si de dezvoltare socioeconomică, astfel īncāt să se realizeze simultan calitatea si echitatea īn educatie;

b) actualizează structura retelei īnvătămāntului preuniversitar din judet, respectiv municipiul Bucuresti;

c) realizează hărtile cuprinzānd toate tipurile de unităti de īnvătămānt;

d) centralizează, avizează si transmite spre aprobare Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului cifrele de scolarizare, pe baza propunerilor unitătilor de īnvătămānt, ale autoritătilor administratiei publice locale, ale operatorilor economici, avānd īn vedere recomandările studiilor de prognoză;

e) transmite planul de scolarizare, aprobat prin hotărāre a Guvernului, defalcat, tuturor unitătilor de īnvătămānt;

f) aprobă, prin decizie a inspectorului scolar general, planul de scolarizare pentru īnvătămāntul postliceal de stat finantat integral de către solicitanti, persoane fizice sau juridice, si īl comunică Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului;

g) īntocmeste, actualizează si gestionează procedurile activitătilor desfăsurate la nivelul compartimentului.

5. Compartimentul programe comunitare si proiecte de integrare europeană postaderare monitorizează implementarea programelor nationale de dezvoltare institutională si a resurselor umane initiate de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, precum si proiectele derulate īn parteneriat educational de către unitătile de īnvătămānt si/sau conexe īn cadrul programelor finantate din fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene, īn domeniul educatiei si formării, si are următoarele atributii:

a) răspunde de derularea proiectelor si programelor educationale recomandate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, de implementarea celor judetene derulate īn parteneriat cu institutii guvernamentale, internationale si neguvernamentale;

b) realizează diagnoza si analiza de nevoi, īn vederea proiectării/organizării activitătilor la nivel judetean;

c) proiectează si desfăsoară activitatea de instruire a beneficiarilor īn domeniul reglementărilor impuse de programele de finantare a proiectelor;

d) colaborează cu autoritătile publice locale īn cadrul proiectelor de dezvoltare a infrastructurii unitătilor de īnvătămānt;

e) promovează si asigură diseminarea informatiei privind lansarea de programe si apeluri la candidatură pentru proiecte;

f) asigură calitatea demersului de candidatură si a celui de implementare a proiectelor la nivel judetean si īn unitătile scolare;


g) proiectează si valorifică activitatea de monitorizare-evaluare a proiectelor;

h) organizează consultatii si schimburi de experientă, precum si diseminarea de bune practici īn domeniu;

i) identifică nevoile de pregătire īn vederea valorificării oportunitătilor īn domeniul programelor de dezvoltare institutională si de educatie si formare;

j) recomandă participarea unitătilor de īnvătămānt preuniversitarsi a partenerilor educationali īn proiecte europene;

k) īntocmeste, actualizează si gestionează procedurile activitătilor desfăsurate la nivelul compartimentului.

Art. 17. - (1) Domeniul functional financiar-contabil, juridic, tehnic-administrativ include următoarele compartimente:

a) financiar-contabil;

b) normare-salarizare;

c) tehnic-administrativ;

d) audit public intern;

e) juridic;

f) secretariat-arhivă;

g) informatizare.

(2) Compartimentul financiar-contabil are următoarele atributii:

a) aplică normele, hotărārile Guvernului, instructiunile Ministerului Finantelor Publice si ale Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, precum si măsurile stabilite la nivelul inspectoratelor scolare de către personalul cu atributii īn domeniu;

b) īntocmeste financiar-contabil bugetul de venituri si cheltuieli bugetare si extrabugetare, precum si toate lucrările de planificare financiară la nivelul inspectoratelor scolare;

c) īntocmeste lucrările pentru finantare si realizează toate operatiunile financiar-contabile la nivelul inspectoratelor scolare;

d) alimentează conturile bancare si conturile unitătilor tertiare, īn limitele creditelor aprobate;

e) realizează evidente contabile la zi privind operatiunile financiar-contabile;

f) asigură evidenta bunurilor aflate īn gestiunea inspectoratului scolar si a unitătilor din subordine;

g) exercită controlul preventiv asupra cheltuielilor proprii si a cheltuielilor centralizate ale inspectoratului scolar;

h) īntocmeste dările de seamă contabile ale inspectoratului scolar si urmăreste elaborarea dărilor de seamă contabile de către ordonatorii tertiari de credite;

i) inventariază periodic si verifică gestiunile, pentru patrimoniul propriu, organizează, tine evidenta si urmăreste debitorii litigiosi si lichidarea creditelor;

j) angajează, īn conditiile legii, transferul de bunuri īntre unitătile din sistem sau īn afara sistemului către institutiile publice;

k) analizează si aprobă casarea bunurilor uzate moral si fizic, la propunerea unitătilor subordonate;

l) colaborează cu Compartimentul informatizare pentru stocarea si actualizarea informatiilor;

m) acordă asistentă tehnică directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiva municipiului Bucuresti īn acordarea finantării de bază si complementare unitătilor de īnvătămānt;

n) īndeplineste alte servicii care derivă din legi, hotărāri ale Guvernului, ordine si instructiuni ale Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului si ale Ministerului Finantelor Publice;

o) īntocmeste, actualizează si gestionează procedurile activitătilor desfăsurate la nivelul compartimentului.

(3) Compartimentul normare-salarizare are următoarele atributii:

a) cunoaste si aplică normele emise de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, respectiv de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, precum si măsurile stabilite de

inspectorul scolar general pe probleme specifice compartimentului, la nivel de inspectorat si de unităti subordonate;

b) īntocmeste statul de functii al inspectoratului scolar si īl īnaintează spre aprobare consiliului de administratie;

c) īntocmeste statele de plată pentru personalul propriu al inspectoratului scolar;

d) asigură fluxul informational īn domeniul de competentă pentru personalul similar din unitătile de īnvătămānt;

e) realizează indicatorii de normare-salarizare si īnaintează rapoartele statistice centralizate organelor ierarhic superioare;

f) respectă prevederile legale īn raporturile de muncă, īn salarizarea personalului angajat din aparatul propriu al inspectoratului scolar si acordă toate drepturile cuvenite personalului din unitătile din subordine;

g) avizează statele de personal;

h) īntocmeste, actualizează si gestionează procedurile activitătilor desfăsurate la nivelul compartimentului.

(4) Compartimentul tehnic-administrativ are următoarele atributii:

a) dezvoltă si modernizează baza didactico-materială a unitătilor din subordine/conexe;

b) analizează si centralizează necesarul materialelor de secretariat, administratie si gospodăresti, de combustibil, de energie termică si electrică pentru inspectoratul scolar;

c) achizitionează si īntretine bunurile din dotarea inspectoratului scolar, conform prevederilor legale;

d) elaborează documentatiile tehnice pentru lucrările aprobate pentru inspectoratele scolare si unitătile conexe;

e) organizează activitătile de licitatie pentru adjudecarea proiectelor si executarea lucrărilor la noile obiective, precum si achizitiile publice de bunuri pentru inspectoratele scolare si unitătile conexe;

f) controlează executarea īn bune conditii a lucrărilor prevăzute īn programul de investitii, pentru inspectoratele scolare si unitătile conexe;

g) organizează activitătile de receptie a obiectivelor realizate ce se pun īn functiune, pentru inspectoratele scolare si unitătile conexe;

h) īntocmeste si păstrează cărtile tehnice ale constructiei pentru obiectivele de investitii receptionate;

i) īntocmeste evidenta patrimoniului unitătilor de īnvătămānt conexe si păstrează documentele legale care atestă apartenenta obiectivelor de patrimoniu;

j) informează Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului despre toate actiunile īntreprinse privind problemele legate de patrimoniul propriu si al unitătilor conexe;

k) īntocmeste, actualizează si gestionează procedurile activitătilor desfăsurate la nivelul compartimentului.

(5) Compartimentul audit public intern are următoarele atributii:

a) elaborează norme metodologice specifice entitătii publice īn care īsi desfăsoară activitatea, cu avizul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului;

b) elaborează proiectul planului anual de audit public intern;

c) efectuează activităti de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar si control ale entitătii publice sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, eficientă si eficacitate;

d) informează Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului despre recomandările neīnsusite de către conducătorul entitătii publice auditate, precum si despre consecintele acestora;

e) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor si recomandărilor rezultate din activitătile sale de audit;

f) elaborează raportul anual al activitătii de audit public intern;


g) īn cazul identificării unor disfunctii sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entitătii publice si structurii de control intern abilitate;

h) verifică respectarea normelor, instructiunilor, precum si a Codului privind conduita etică a auditorului intern īn cadrul compartimentelor de audit intern din entitătile publice subordonate, respectiv aflate īn coordonarea sau sub autoritatea altei entităti publice si poate initia măsurile corective necesare, īn cooperare cu conducerea entitătii publice īn cauză;

i) īntocmeste, actualizează si gestionează procedurile activitătilor desfăsurate la nivelul compartimentului.

(6) Compartimentul juridic are următoarele atributii:

a) reprezintă drepturile si interesele legitime ale inspectoratului scolar īn raporturile cu autoritătile publice, institutiile de orice natură, precum si cu orice persoană fizică sau juridică;

b) reprezintă interesele legitime ale inspectoratului scolar īn fata instantelor judecătoresti de orice nivel;

c) asigură asistentă si consultantă de specialitate inspectorului scolar general, inspectorilor scolari generali adjuncti, compartimentelor din cadrul inspectoratului scolar, precum si unitătilor de īnvătămānt, la solicitarea acestora;

d) asigură păstrarea evidentei lucrărilor realizate si a dosarelor de instantă;

e) rezolvă alte lucrări cu caracter juridic, īn functie de specificul activitătii, care īi sunt repartizate de către inspectorul scolar general;

f) participă la comisiile constituite la nivelul inspectoratului scolar;

g) acordă avizul de legalitate pentru actele cu caracter juridic ale inspectoratului scolar;

h) obtine titlurile executorii si le transmite compartimentului financiar-contabil īn vederea executării;

i) īntocmeste, actualizează si gestionează procedurile activitătilor desfăsurate la nivelul compartimentului;

j) informează conducerea si membrii compartimentelor inspectoratului scolar cu privire la dispozitiile cu caracter normativ de interes general si specifice īnvătămāntului;

k) īndeplineste alte atributii prevăzute de lege, cu respectarea prevederilor legale.

(7) Compartimentul secretariat-arhivă are următoarele atributii:

a) gestionează lucrările care intră īn aria de competente stabilite prin fisele individuale ale posturilor;

b) gestionează lucrările prin asigurarea circuitului intrare-iesire (asigură circuitul informational spre si dinspre inspectorul scolar general);

c) asigură actiuni de inventariere, īndosariere, depozitare si conservare a documentelor din arhivă;

d) asigură securitatea documentelor si a sigiliului institutiei, conform prevederilor legale īn vigoare;

e) gestionează actele de studii;

f) realizează unele atributii privind personalul, activităti administrative, activităti de relatii cu publicul si protocol;

g) īntocmeste, actualizează si gestionează procedurile activitătilor desfăsurate la nivelul compartimentului.

(8) Compartimentul informatizare are următoarele atributii:

a) gestionează bazele de date privind cadrele didactice calificate angajate īn unitătile de īnvătămānt, precum si īntreaga bază de date a educatiei la nivelul judetului/municipiului Bucuresti;

b) implementează si dezvoltă sistemul informatic īn cadrul sistemului de īnvătămānt preuniversitar, statistici, examene nationale, miscări de personal;

c) administrează retelele de calculatoare si asigură buna functionare a statiilor de lucru ale personalului inspectoratului scolar;

d) asigură functionarea corectă a bazelor de date proprii inspectoratului scolar si a paginii web;

e) asigură comunicarea cu alte departamente externe: unităti de īnvătămānt din retea, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, providerul de internet, firmele care asigură service-ul;

f) īntocmeste, actualizează si gestionează procedurile activitătilor desfăsurate la nivelul compartimentului.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 18. - Pe baza prezentului regulament-cadru inspectoratele scolare īsi īntocmesc/actualizează, pānă la data īnceperii fiecărui an scolar, regulamentul de ordine interioară.

Art. 19. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament-cadru.

 

ANEXA Nr. 1

la regulamentul-cadru

 

REGULAMENT-CADRU

privind organizarea si functionarea consiliului de administratie al inspectoratului scolar

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Consiliul de administratie al inspectoratului scolar, denumit īn continuare consiliu de administratie, īsi desfăsoară activitatea īn conformitate cu reglementările Legii educatiei nationale nr. 1/2011.

Art. 2. - Consiliul de administratie functionează īn baza unui regulament propriu, elaborat si aprobat de acesta, conform prezentului regulamentul-cadru.

 

CAPITOLUL II

Componenta

 

Art. 3. - (1) Consiliul de administratie are un număr impar de membri: 9-13, din care fac parte:

a) inspectorul scolar general - presedinte;

b) inspectorul scolar general adjunct/inspectorii scolari generali adjuncti;

c) directorul casei corpului didactic;

d) contabilul-sef;

e) consilierul juridic;

f) un inspector scolar pentru managementul resurselor umane;

g) inspectori scolari.

(2) Inspectorul scolar general desemnează un presedinte dintre membrii consiliului de administratie doar pentru sedintele de lucru la care nu poate fi prezent.

(3) Consiliul de administratie desemnează din rāndul salariatilor un secretar, fără drept de vot, care asigură convocarea la sedinte a membrilor acestuia si īntocmirea proceselor-verbale si care aduce la cunostinta personalului hotărārile adoptate.


(4) La sedintele consiliului de administratie participă, cu statut de observator, cāte un reprezentant desemnat de federatiile reprezentative la nivel de ramură īnvătămānt care au organizatii sindicale īn judetul/municipiul Bucuresti. Inspectoratul scolar invită, īn scris, observatorii să asiste la desfăsurarea sedintei consiliului de administratie, cu cel putin 48 de ore īnainte de data īnceperii desfăsurării acesteia. Neprezentarea observatorilor, desi au fost invitati īn termen, nu afectează legalitatea desfăsurării sedintei.

Art. 4. - Consiliul de administratie se numeste prin decizie a inspectorului scolar general. Modificarea componentei va fi reglementată de regulamentul propriu, elaborat si aprobat de consiliul de administratie, conform prezentului regulament-cadru.

 

CAPITOLUL III

Organizare si functionare

 

Art. 5. - (1) Activitatea consiliului de administratie se desfăsoară pe baza unui plan elaborat anual la īnceputul anului scolar.

(2) Consiliul de administratie se īntruneste, de regulă, lunar sau ori de cāte ori este necesar, la cererea inspectorului scolar general sau a două treimi din numărul membrilor acestuia.

(3) Prezenta membrilor la sedintele consiliului de administratie este obligatorie. Sedintele sunt statutare dacă sunt prezenti cel putin două treimi din numărul membrilor.

Art. 6. - La sedintele consiliului de administratie pot participa, cānd este cazul, ca invitati fără drept de vot salariati ai institutiei a căror participare este necesară īn functie de natura problemelor aflate pe ordinea de zi a sedintei.

Art. 7. - Consiliul de administratie adoptă hotărāri prin vot deschis, cu jumătate plus unu din totalul voturilor exprimate. Inspectorul scolar general emite decizii īn conformitate cu hotărārile consiliului de administratie.

Art. 8. - Dezbaterile, punctele de vedere ale participantilor si hotărārile consiliului de administratie se consemnează īn registrul de procese-verbale al consiliului de administratie, care este īnseriat si numerotat de către secretarul acestuia. Īn functie de votul exprimat, membrii consiliului de administratie īsi asumă īntreaga responsabilitate, īn fata legii, pentru hotărārile luate.

Art. 9. - Hotărārile consiliului de administratie sunt obligatorii pentru tot personalul institutiei, inclusiv pentru conducerea acesteia. Īn cazul īn care hotărārile consiliului de administratie īncalcă prevederile legale, presedintele are obligatia să suspende aplicarea acestor hotărāri si să anunte Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

 

CAPITOLUL IV

Atributii

 

Art. 10. - (1) Consiliul de administratie asigură respectarea prevederilor care decurg din legi, regulamente si alte acte normative si stabileste măsuri privind aplicarea acestora.

(2) Hotărārile consiliului de administratie privind un domeniu de activitate aflat īn responsabilitatea unui inspector scolar se adoptă după consultarea prealabilă a inspectorului scolar īn a cărui responsabilitate se află domeniul respectiv.

Art. 11. - Consiliul de administratie are următoarele atributii:

a) stabileste, īn functie de structura organizatorică aprobată de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, componenta nominală a compartimentelor la nivelul inspectoratului scolar;

b) alege prin vot secret membrii comisiei de etică si īi reconfirmă anual;

c) alege prin vot secret membrii consiliului consultativ;

d) evaluează activitatea personalului si ia măsuri pentru eficientizarea acesteia;

e) aprobă regulamentul intern al institutiei si regulamentul intern propriu, precum si regulamentele interne ale consiliului consultativ si colegiului de disciplină;

f) definitivează si aprobă tematica si graficul sedintelor sale, propuse de presedinte;

g) stabileste responsabilitătile membrilor săi;

h) aprobă anual documentele manageriale ale inspectoratului scolar, precum si raportul asupra stării īnvătămāntului la nivelul judetului/municipiului Bucuresti;

i) aprobă proiectul de buget anual;

j) aprobă statul de functii al inspectoratului scolar;

k) stabileste membrii comisiei paritare si ai colegiului de disciplină;

l) organizează concursul pentru ocuparea functiilor de īndrumare si de control din inspectoratul scolar, conform prevederilor legale īn vigoare;

m) aprobă fisele de post pentru personalul inspectoratului scolar sau eventualele modificări la fisele existente;

n) validează calificativele anuale ale personalului inspectoratului scolar;

o) dezbate si aprobă proiectul planului anual de scolarizare si al retelei scolare;

p) numeste reprezentantul inspectoratului scolar care va face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea functiei de director/director adjunct al unitătilor de īnvătămānt;

q) propune auditarea directorului unei unităti de īnvătămānt de stat, la cererea consiliului de administratie al acesteia;

r) planifică auditarea periodică a resursei umane din īnvătămāntul preuniversitar;

s) aprobă la īnceputul fiecărui an scolar calendarul concursurilor scolare recunoscute la nivel judetean;

s) aprobă componenta comisiei de mobilitate a personalului din īnvătămānt;

t) validează proiectele de īncadrare la nivelul unitătilor de īnvătămānt;

t) avizează oferta de posturi didactice/catedre vacante/rezervate la nivelul judetului/municipiului Bucuresti;

u) analizează calitativ si cantitativ nivelul de scolarizare si stabileste măsurile de reglare la nivelul judetului/municipiului Bucuresti;

v) numeste cāte un reprezentant al inspectoratului scolar pentru fiecare comisie de concurs īn vederea ocupării posturilor/catedrelor didactice;

w) aprobă lista cadrelor didactice care fac parte din corpul profesorilor mentori, corpul profesorilor metodisti si din consiliile consultative pe discipline la nivelul judetului/municipiului Bucuresti;

x) aprobă lista cadrelor didactice propuse pentru premii si distinctii;

y) stabileste cadrul de organizare a examenelor si evaluărilor nationale, a admiterii īn liceu, a examenelor de certificare a competentelor profesionale si a concursurilor si olimpiadelor scolare, conform metodologiilor emise de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului;

z) gestionează si alte activităti rezultate din metodologiile si ordinele ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, conform legii.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 12. - Pe baza prezentului regulament-cadru, consiliul de administratie elaborează īn regulamentul intern al inspectoratului scolar prevederi specifice activitătii sale.

 


ANEXA Nr. 2

la regulamentul-cadru

 

REGULAMENT-CADRU

privind organizarea si functionarea consiliului consultativ al inspectoratului scolar

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Consiliul consultativ al inspectoratului scolar, denumit īn continuare consiliu consultativ, īsi desfăsoară activitatea īn conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011.

Art. 2. - Consiliul consultativ functionează īn baza unui regulament propriu, elaborat si aprobat de consiliul de administratie al inspectoratului scolar, conform prezentului regulament-cadru.

 

CAPITOLUL II

Componenta

 

Art. 3. - (1) Consiliul consultativ este alcătuit dintr-un număr impar de membri, maximum 31, din care fac parte:

a) inspectorul scolar general;

b) inspectori scolari generali adjuncti;

c) inspectori scolari;

d) directori/directori adjuncti de unităti de īnvătămānt;

e) cadre didactice de prestigiu, propuse de către consiliile consultative de specialitate de la nivelul inspectoratului scolar;

f) reprezentanti ai părintilor, propusi de către asociatiile de părinti;

g) reprezentanti ai autoritătilor locale/judetene; h) reprezentanti ai comunitătilor religioase;

i) reprezentanti ai operatorilor economici;

j) un reprezentant al comitetului local de dezvoltare a parteneriatului social;

k) presedintele consiliului judetean/al municipiului Bucuresti al elevilor;

l) alti parteneri sociali.

(2) Dintre persoanele propuse, consiliul de administratie al inspectoratului scolar alege, prin vot secret, pentru o perioadă de 4 ani, membrii consiliului consultativ.

(3) Consiliul consultativ este numit, īn baza rezultatelor votului consiliului de administratie al inspectoratului scolar, prin decizie de către inspectorul scolar general. Modificarea componentei va fi reglementată de regulamentul propriu, elaborat si aprobat de consiliul de administratie, conform prezentului regulament-cadru.

Art. 4. - După constituire, consiliul consultativ, prin vot secret, stabileste dintre membrii acestuia, pentru o perioadă de 4 ani:

(i) presedintele;

(ii) secretarul, care asigură convocarea la sedinte a membrilor acestuia si īntocmirea proceselor-verbale.

 

CAPITOLUL III

Organizare si functionare

 

Art. 5. - (1) Activitatea consiliului consultativ se desfăsoară pe baza unui plan elaborat anual la īnceputul anului scolar.

(2) Consiliul consultativ se īntruneste, de regulă, semestrial sau ori de cāte ori este necesar, la cererea presedintelui, a inspectorului scolar general sau a două treimi din numărul membrilor acestuia.

(3) Prezenta membrilor la sedintele consiliului consultativ este obligatorie. Sedintele sunt statutare dacă sunt prezenti cel putin două treimi din numărul membrilor.

Art. 6. - Dezbaterile, punctele de vedere ale participantilor si hotărārile consiliului consultativ se consemnează īn registrul de procese-verbale al consiliului consultativ, care este īnseriat si numerotat de către secretarul acestuia. Īn functie de votul exprimat, membrii consiliului consultativ īsi asumă īntreaga responsabilitate, īn fata legii, pentru hotărārile luate.

 

CAPITOLUL IV

Atributii

 

Art. 7. - Consiliul consultativ este un organism care functionează pe lāngă inspectoratul scolar si care este consultat asupra următoarelor aspecte:

a) stabilirea si punerea īn aplicare a politicilor educationale la nivelul judetului/municipiului Bucuresti;

b) eficientizarea activitătii inspectoratului scolar si a unitătilor din subordine;

c) constituirea comisiei de etică a judetului/municipiului Bucuresti. Reprezentantii cadrelor didactice īn comisia de etică a judetului/municipiului Bucuresti sunt numiti īn baza rezultatelor votului consiliului de administratie al inspectoratului scolar, la propunerea consiliului consultativ;

d) organizarea si desfăsurarea procesului de īnvătămānt, perfectionarea si modernizarea acestuia;

e) stabilirea planului de scolarizare si a retelei scolare;

f) asigurarea si dezvoltarea bazei didactico-materiale;

g) relatiile cu diversi factori abilitati īn domeniul educatiei;

h) acordarea de distinctii unitătilor de īnvătămānt si cadrelor didactice;

i) orice alte domenii care decurg din regulamente sau dispozitii ale ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 8. - Calitatea de membru īn consiliul consultativ nu presupune atribuirea unei indemnizatii de sedintă.

Art. 9. - Pe baza prezentului regulament, consiliul de administratie al inspectoratului scolar aprobă regulamentul intern al consiliului consultativ.

 


ANEXA Nr. 3

la regulamentul-cadru

 

CODUL DE CONDUITĂ

a personalului din inspectoratul scolar

 

Preambul

Prezentul document reprezintă un cod de conduită pentru toate categoriile de personal care functionează īn inspectoratul scolar.

Personalul din inspectoratul scolar se raportează la două domenii fundamentale:

a) relatii publice;

b) relatii cu publicul.

Relatiile publice ale inspectoratului scolar privesc organizarea si administrarea sistemului complex de relatii profesionale, economice, politice, administrative, sociale, mediatice si culturale īn care evoluează institutia.

Relatiile cu publicul reprezintă acea parte din relatiile publice practicate de institutie prin care se realizează contactul nemijlocit cu publicul larg si cu anumite categorii specifice de public.

Comunicarea īn cele două domenii se defineste drept:

a) comunicare internă, īntre membrii institutiei;

b) comunicare externă, cu diferitele tipuri de public. Categorii de public pentru inspectoratul scolar:

1. Personalul didactic, nedidactic si administrativ reprezintă un public intern, primar, traditional, activ.

2. Elevii sunt un public intern, traditional, activ, primar.

3. Părintii se īncadrează īn categoria publicului intern - parteneri īn educatie sau extern - beneficiari indirecti ai educatiei.

4. Autoritătile locale se īncadrează īn categoria publicului extern - institutii guvernamentale, institutii si persoane cu atributii ministeriale, administrative, legislative etc.

5. Comunitatea locală se constituie īn public extern - organizatii comunitare, politie, biserică, organizatii de tineret si de afaceri, precum si persoane importante din aceste medii, cum ar fi educatori, lideri locali, oficialităti clericale, bancheri, lideri etnici etc.

6. Angajatorii se constituie atāt īn public intern - parteneri īn educatie, cāt si īn public extern - beneficiari indirecti ai educatiei.

7. Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului se constituie īn public intern.

8. Sindicatul este un public extern - reprezintă interesele angajatilor īn relatie cu patronatul.

9. Mass-media este un public extern, dar nu tintă, ci canal de comunicare.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Scopul prezentului cod este de a stabili un cadru etic pentru desfăsurarea activitătilor din inspectoratul scolar īn conditii de transparentă, impartialitate si eficientă, crescānd astfel credibilitatea si acceptarea publică a acestei institutii.

Art. 2. - Obiectivele prezentului cod urmăresc să asigure cresterea calitătii serviciului public, o bună administrare īn realizarea interesului public, precum si să contribuie la eliminarea faptelor de coruptie, prin:

a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale si profesionale corespunzătoare creării si mentinerii la nivel īnalt a prestigiului institutiei;

b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este īndreptătit să se astepte din partea personalului angajat īn inspectoratul scolar īn exercitarea functiei;

c) crearea unui climat de īncredere si respect reciproc atāt īn cadrul institutiei, cāt si īntre personalul institutiei si public.

Art. 3. - (1) Normele de conduită profesională si morală prevăzute de prezentul cod se adaugă normelor de conduită obligatorii stabilite prin alte acte normative īn vigoare la nivel national sau īn cadrul sistemului de īnvătămānt, privind:

a) drepturile copilului si drepturile tinerilor;

b) drepturile minoritătilor;

c) combaterea discriminării;

d) accesul cetătenilor la informatiile de interes public;

e) statutul personalului didactic.

(2) Rezultatele asteptate īn urma aplicării prezentului cod sunt:

a) o conduită profesională care să conducă la crearea si mentinerea prestigiului institutiei;

b) informarea publicului cu privire la conduita profesională a personalului inspectoratului scolar īn exercitarea activitătilor desfăsurate.

(3) īncălcarea regulilor de conduită prevăzute de prezentul cod atrage răspunderea disciplinară a celor vinovati si se sanctionează conform prevederilor legale īn vigoare.

 

CAPITOLUL II

Principii fundamentale si norme de conduită

 

Art. 4. - Personalul din inspectoratul scolar are obligatia de a respecta principiile fundamentale si normele de conduită profesională si morală prevăzute de prezentul cod si de a le practica īn interes public.

Art. 5. - Activitatea personalului din inspectoratul scolar trebuie să se fundamenteze pe următoarele principii si norme de conduită:

1. Respectarea drepturilor omului si a echitătii Personalul inspectoratului scolar trebuie să respecte si să promoveze demnitatea individului, unicitatea si valoarea fiecărei persoane, precum si unicitatea situatiei īn care se află. Angajatii inspectoratului scolar au următoarele obligatii īn acest sens:

a) să respecte drepturile fundamentale ale omului, pornind de la faptul că toti oamenii sunt liberi si egali īn drepturi;

b) să īsi exercite atributiile īn concordantă cu regulamentul de organizare si functionare a inspectoratelor scolare si cu regulamentul intern;

c) să tină seama, īn exercitarea activitătii lor, de respectarea neconditionată a legilor si a altor reglementări īn domeniul educatiei si īnvătămāntului;

d) să aplice un tratament corect si echitabil tuturor persoanelor cu care colaborează; să respecte valorile morale si religioase, obiceiurile, traditiile si cultura comunitătii īn care activează;

e) să combată orice acte de discriminare sau exploatare, indiferent dacă acestea sunt directe sau indirecte;

f) să apere cu loialitate prestigiul institutiei īn care īsi desfăsoară activitatea.

2. Transparentă si responsabilitate

Scopul principal al activitătii personalului din inspectoratul scolar este acela de a asista persoanele aflate īn dificultate, implicāndu-se īn identificarea, evaluarea si solutionarea problemelor educative, pedagogice si sociale. Īn acest sens, personalul inspectoratului scolar are următoarele obligatii:

a) să respecte principiul transparentei tuturor categoriilor de informatii care interesează membrii comunitătii, elevii, absolventii, institutiile cu care colaborează si publicul larg, asigurānd o informare corectă si la timp;

b) să informeze periodic opinia publică despre activitătile desfăsurate si despre modul īn care sunt gestionate resursele sale materiale si financiare;

c) să fie responsabil pentru deciziile adoptate atāt īn fata propriei institutii si a Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cāt si, īn egală măsură, īn fata beneficiarilor săi, personalului si membrilor organizatiilor asociate, societătii, īn ansamblu;

d) să se distingă prin implicare activă īn problemele profesionale si publice, prin colegialitate si atitudine civică;

e) să respecte standardele etice si profesionale īn reprezentările publice ale inspectoratelor scolare;

f) să combată orice act de dezinformare, calomniere, denigrare publică a persoanelor din institutie, din unităti de īnvătămānt sau din alte institutii.

3. Confidentialitate

Īn activitatea lor, angajatilor inspectoratului scolar le este interzis să dezvăluie datele, informatiile si documentele care li se pun la dispozitie īn exercitarea atributiilor si a obligatiilor de serviciu, să utilizeze sau să facă publice aceste informatii fără autorizare clară si expresă si numai dacă există un drept legal ori profesional sau au datoria de a face publice informatiile respective. Īn acest sens, acestia au următoarele obligatii:

a) să nu utilizeze īn interes personal sau īn beneficiul unui tert informatiile dobāndite īn cursul desfăsurării activitătilor profesionale;

b) să trateze īn mod adecvat toate informatiile si documentele obtinute īn exercitarea sau cu ocazia exercitării atributiilor si obligatiilor de serviciu, tinānd cont de confidentialitatea acestora;

c) să nu folosească informatiile obtinute īn cursul activitătii lor īn scopuri personale sau contrar legii;

d) să asigure confidentialitatea informatiilor si a documentelor care ar putea aduce atingere prestigiului si imaginii publice a institutiei sau a unei persoane evaluate.

4. Profesionalism

Personalul din inspectoratul scolar trebuie să īsi desfăsoare activitatea numai īn aria de competentă profesională determinată de calificarea profesională, expertiza si experienta profesională. Īn acest sens, angajatii inspectoratele scolare au următoarele obligatii:

a) să īsi īndeplinească atributiile de serviciu cu responsabilitate, competentă, eficientă, corectitudine si constiinciozitate;

b) să aibă initiative si să īsi dezvolte propriile competente profesionale;

c) să respingă comportamentul superficial si dezinteresul fată de activitătile desfăsurate;

d) să dea dovadă de răbdare, amabilitate, de simtul umorului, de abilitatea de a ceda īn unele privinte, de a nu fi rigizi;

e) să dea dovadă de prezentă de spirit, intuitie, inventivitate īn rezolvarea unor situatii neprevăzute.

5. Obiectivitatea

Īn activitatea desfăsurată, personalul din inspectoratul scolar trebuie să se bazeze exclusiv pe documentele analizate īn temeiul principiilor, indicatorilor, standardelor, metodologiilorde evaluare, precum si al altor reglementari legale īn domeniu, după caz, fără alte influente externe. Astfel, angajatii inspectoratului scolar au următoarele obligatii:

a) să īntocmească rapoartele de evaluare īn mod obiectiv, īn concordantă cu standardele, indicatorii si descriptorii prevăzuti de lege si īn forma solicitată;

b) să facă o evaluare obiectivă a tuturor aspectelor relevante din activitatea desfăsurată de organizatia furnizoare de educatie supusă evaluării;

c) să nu se lase influentati de interese personale sau ale unor terti īn formarea propriei opinii;

d) să nu trateze cu superficialitate informatiile, datele si documentele obtinute īn timpul evaluării;

e) să nu omită, cu bună stiintă, informatii, date si documente obtinute īn timpul evaluării;

f) să īsi fundamenteze concluziile, observatiile si consemnările din rapoartele īntocmite īn timpul evaluării exclusiv pe documentele verificate si pe date provenind din surse sigure si neechivoce, īn conformitate cu standardele de evaluare.

6. Exactitate si legalitate

Personalul din inspectoratul scolar trebuie să informeze corect si complet beneficiarii despre toate oportunitătile, conjuncturile si corelatiile ce se pot stabili, pentru a putea garanta o alegere (autodeterminare) īn cunostintă de cauză. Pentru respectarea acestor principii, angajatii inspectoratului scolar au următoarele obligatii:

a) să respecte termenele lucrărilor;

b) să stabilească relatii corecte si oneste cu publicul, respectānd legile, pe baza cărora īsi desfăsoară activitatea;

c) să tină cont de principiile unice de angajare īn muncă, de normele de sănătate si de protectie a muncii, de crearea unui climat de īncredere si respect reciproc īntre cetăteni si personalul din institutie;

d) să aibă abilităti de comunicare scrisă si orală, de a prezenta simplu si clar, īntr-un limbaj accesibil publicului larg, idei sau mesaje specifice domeniului.

7. Integritatea

Personalul din inspectoratul scolar trebuie să actioneze cu onestitate si responsabilitate īn concordantă cu misiunea profesiei si standardele profesionale Pentru atingerea acestui deziderat, angajatii din inspectoratul scolar au următoarele obligatii:

a) să descurajeze practicile imorale si abaterile de la valorile institutiei;

b) să creeze un climat etic adecvat activitătii profesionale, īn acord cu telurile institutiei;

c) să dea dovadă de onestitate, corectitudine, obiectivitate īn toate activitătile desfăsurate;

d) să evite conflictele de interese īn exercitarea profesiei;

e) să nu solicite sau să nu accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru altii, vreun avantaj ori beneficiu īn exercitarea functiei publice pe care o detin si să nu abuzeze īn niciun fel de această functie.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 6. - (1) Prevederile prezentului cod vor fi respectate si de către persoanele delegate de inspectoratul scolar pentru exercitarea de atributii īn teritoriu.

(2) Prezentul cod poate fi completat cu alte prevederi referitoare la comportamentul si conduita morală si profesională a personalului din inspectoratul scolar, rezultate din legi, hotărāri ale Guvernului, ordine ale ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului si hotărāri ale consiliului de administratie.


 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 188/2000*)

privind executorii judecătoresti

 

 


*) Republicată īn temeiul art. II din Legea nr. 151/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 144/2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 493 din 11 iulie 2011, dāndu-se texteloro nouă numerotare.

Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti a fost publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 559 din 10 noiembrie 2000 si a mai fost modificată si completată prin:

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18/2001 pentru modificarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, hr. 64 din 6 februarie 2001, aprobată prin Legea nr. 360/2001, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 382 din 12 iulie 2001;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 233 din 9 mai 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 540/2001, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 652 din 17 octombrie 2001;

- Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 435 din 3 august 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 493/2002, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 543 din 25 iulie 2002, si abrogată ulterior prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare īn procesul de integrare europeană, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1.179 din 28 decembrie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 332/2006, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 629 din 20 iulie 2006;

- Legea nr. 278/2006 pentru modificarea si completarea Codului penal, precum si pentru modificarea si completarea altor legi, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 601 din 12 iulie 2006;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 144/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 880 din 21 decembrie 2007, aprobată cumodificări si completări prin Legea nr. 151/2011, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 493 din 11 iulie 2011;

- Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea solutionării proceselor, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010;

- Legea nr. 154/2011 pentru completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 510 din 19 iulie 2011.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Executarea silită a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii se efectuează de către executorii judecătoresti, dacă legea nu prevede altfel.

(2) Executorii judecătoresti īndeplinesc si alte atributii date prin lege īn competenta lor.

Art. 2. - (1) Executorii judecătoresti sunt īnvestiti să īndeplinească un serviciu de interes public.

(2) Actul īndeplinit de executorul judecătoresc, īn limitele competentelor legale, purtānd stampila si semnătura acestuia, precum si numărul de īnregistrare si data, este act de autoritate publică si are forta probantă prevăzută de lege.

Art. 3. - (1) La cererea executorului judecătoresc cei care datorează sume de bani debitorului urmărit ori detin alte bunuri ale acestuia, supuse urmăririi potrivit legii, au obligatia să dea informatiile necesare pentru efectuarea executării silite.

(2) Executorul judecătoresc este obligat să păstreze secretul informatiilor primite, cu exceptia cazurilor prevăzute de lege.

Art. 4. - Coordonarea si controlul activitătii executorilor judecătoresti se exercită de către Ministerul Justitiei.

Art. 5. - Activitatea executorilor judecătoresti se īnfăptuieste īn conditiile legii, cu respectarea drepturilor si intereselor legitime ale părtilor si ale altor persoane interesate, fără deosebire de rasă, de nationalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de apartenentă politică, de avere sau de origine socială.

Art. 6. - Executorii judecătoresti nu pot refuza īndeplinirea unui act dat īn competenta lor decāt īn cazurile si īn conditiile prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL II

Competenta executorilor judecătoresti

 

Art. 7. - Executorul judecătoresc are următoarele atributii:

a) punerea īn executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii;

b) notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;

c) comunicarea actelor de procedură;

d) recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creante;

e) aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanta judecătorească;

f) constatarea unor stări de fapt īn conditiile prevăzute de Codul de procedură civilă;

g) īntocmirea proceselor-verbale de constatare, īn cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedură civilă;

h) īntocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, după caz;

i) orice alte acte sau operatiuni date de lege īn competenta lui.

Art. 8. - Executorii judecătoresti īsi īndeplinesc atributiile īn circumscriptia curtii de apel īn raza căreia se află judecătoria pe lāngă care functionează, dacă prin lege nu se dispune altfel.

Art. 9. - (1) īn cazul prevăzut la art. 7 lit. a) este competent executorul judecătoresc din circumscriptia curtii de apel īn a cărei rază teritorială urmează să se facă executarea.

(2) īn cazul urmăririi silite a bunurilor este competent executorul judecătoresc din circumscriptia curtii de apel īn a cărei rază teritorială sunt situate sau se află acestea. Dacă bunurile urmăribile se află īn circumscriptiile mai multor curti de apel, competenta apartine oricăruia dintre executorii judecătoresti care functionează pe lāngă una dintre acestea.

(3) īn cazul prevăzut la art. 7 lit. e) este competent executorul judecătoresc din circumscriptia curtii de apel unde sunt situate sau se află bunurile īn privinta cărora s-a dispus aplicarea acestei măsuri.

(4) īn cazul prevăzut la art. 7 lit. f) este competent executorul judecătoresc din circumscriptia curtii de apel īn a cărei rază teritorială se va face constatarea.

(5) īn celelalte cazuri prevăzute la art. 7 este competent orice executor judecătoresc īnvestit de partea interesată.

Art. 10. - (1) Executorii judecătoresti pot fi recuzati īn cazul īn care se află īn una dintre situatiile prevăzute la art. 27 pct. 1, 2, 3, 5, 6, 8 si 9 din Codul de procedură civilă.

(2) Executorul judecătoresc pentru care este cerută recuzarea poate declara că se abtine.

(3) Partea interesată poate cere instantei de executare recuzarea executorului judecătoresc imediat ce a aflat despre una dintre situatiile prevăzute la alin. (1), dar numai pānă la īncheierea executării silite. Īncheierea instantei prin care s-a īncuviintat ori s-a respins abtinerea, precum si cea prin care s-a īncuviintat recuzarea nu sunt supuse niciunei căi de atac.

(4) īncheierea prin care s-a respins recuzarea poate fi atacată cu recurs īn termen de 5 zile de la comunicare.

(5) īncheierea prin care s-a hotărāt recuzarea va arăta īn ce măsură actele īndeplinite de executorul judecătoresc recuzat vor fi păstrate.

Art. 11. - (1) Conflictele de competentă īntre birourile executorilor judecătoresti situate īn aceeasi circumscriptie a unei judecătorii se solutionează de acea judecătorie, la sesizarea părtii interesate.

(2) Cānd conflictul intervine īntre birouri de executori judecătoresti situate īn circumscriptii diferite, competenta apartine judecătoriei īn a cărei circumscriptie se află biroul executorului judecătoresc cel dintāi sesizat.

(3) Conflictele de competentă se solutionează de urgentă si cu precădere.

(4) Instanta se pronuntă īn toate cazurile, motivat, prin īncheiere irevocabilă.

 

CAPITOLUL III

Organizarea activitătii executorilor judecătoresti

 

SECTIUNEA 1

Organizarea si functionarea birourilor executorilor judecătoresti

 

Art. 12. - (1) Activitatea executorilor judecătoresti se desfăsoară īn cadrul unui birou īn care pot functiona unul sau mai multi executori judecătoresti asociati, cu personalul auxiliar corespunzător.

(2) Prin asocierea īn cadrul unei societăti profesionale executorul judecătoresc nu īsi pierde dreptul la biroul individual.

(3) Executorul judecătoresc sau executorii judecătoresti asociati, titulari ai unui birou, pot angaja executori judecătoresti stagiari, alt personal de specialitate, precum si personal auxiliar corespunzător, necesar pentru desfăsurarea activitătii biroului.

Art. 13. - (1) Ministerul Justitiei, prin directia de specialitate, īntocmeste evidenta birourilor de executori judecătoresti si lucrările privind numirea si īncetarea functiei de executor judecătoresc.

(2) Numărul executorilor judecătoresti se stabileste si se actualizează anual de ministrul justitiei, cu consultarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti, īn functie de cerintele locale determinate de īntinderea teritoriului, de volumul de activitate si de numărul locuitorilor, īn asa fel īncāt la 15.000 de locuitori să revină cel putin un executor judecătoresc. Numărul executorilor judecătoresti din circumscriptia unei instante nu va fi mai mic de 3. De asemenea, la stabilirea numărului executorilor judecătoresti se va avea īn vedere si numărul executorilor judecătoresti stagiari care au promovat examenul de definitivat.

Art. 14. - Īn circumscriptia unei judecătorii pot functiona unul sau mai multe birouri de executori judecătoresti, a căror competentă se īntinde pe tot cuprinsul curtii de apel īn a cărei rază teritorială se află judecătoria.

Art. 15. - Executor judecătoresc poate fi persoana care īndeplineste următoarele conditii:

a) are cetătenia romānă si domiciliul īn Romānia;

b) are capacitatea deplină de exercitiu;

c) este licentiată īn drept;

d) nu are antecedente penale si se bucură de o bună reputatie;

e) cunoaste limba romānă;

f) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;

g) a īndeplinit timp de 2 ani functia de executor judecătoresc stagiar si a promovat examenul de definitivat sau, după caz, a exercitat timp de 3 ani o functie de specialitate juridică si a promovat concursul sau examenul de admitere īn profesie. Sunt scutite de examen persoanele care au exercitat timp de 5 ani functia de judecător, procuror sau avocat, cu conditia să fi promovat examenul de definitivat īn profesia din care provin.

Art. 16. - (1) Executorul judecătoresc este numit de ministrul justitiei, īn circumscriptia unei judecătorii, īn baza cererii celui interesat si după verificarea īndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 15.

(2) Tabloul executorilor judecătoresti se īntocmeste si se actualizează anual de Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti. Tabloul executorilor judecătoresti se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, si se transmite instantelor judecătoresti.

Art. 17. - (1) īn termen de 90 de zile de la numirea īn functie, fiecare executor judecătoresc este obligat să īsi īnregistreze numirea la curtea de apel īn a cărei circumscriptie īsi are biroul individual sau constituit īn asociere. Pentru această īnregistrare, executorul judecătoresc va prezenta stampila si specimenul de semnătură personale.

(2) Ministrul justitiei poate, īn cazuri temeinic justificate, să prelungească acest termen.

(3) Neīndeplinirea conditiilor prevăzute la alin. (1) atrage de drept revocarea din functie a executorului judecătoresc.

Art. 18. - (1) După numirea īn functie executorul judecătoresc va depune jurămāntul īn fata ministrului justitiei si a presedintelui Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti sau a reprezentantilor acestora.

(2) Jurămāntul are următorul continut:

“Jur să respect Constitutia si legile tării, să-mi īndeplinesc cu onoare si probitate, cu constiintă si fără părtinire atributiile ce-mi revin si să păstrez secretul profesional. Asa să-mi ajute Dumnezeu!”

(3) Referirea la divinitate din formula jurămāntului se schimbă potrivit credintei religioase a executorului judecătoresc. Executorul judecătoresc fără confesiune va depune jurămāntul fără formula religioasă, pe constiintă si onoare.

(4) La depunerea jurămāntului se īncheie un proces-verbal īn două exemplare, semnate de persoanele mentionate la alin. (1) si de cel interesat. Un exemplar al procesului-verbal se păstrează la grefa curtii de apel si celălalt exemplar se īnmānează executorului judecătoresc respectiv.

(5) Executorii judecătoresti intră īn exercitiul functiunii numai după depunerea jurămāntului.

Art. 19. - Poate fi executor judecătoresc stagiar cel care:

a) īndeplineste conditiile cerute la art. 15 lit. a)-f);

b) a promovat concursul sau examenul de admitere īn profesia de executor judecătoresc, organizat de Uniunea Natională a Executorilor Judecătoresti, sub coordonarea si controlul Ministerului Justitiei;

c) se află īn perioada de stagiu, pānă la promovarea examenului de capacitate;

d) este angajat īntr-un birou de executor judecătoresc.

Art. 20. - (1) Concursul sau examenul de admitere īn profesia de executor judecătoresc se organizează anual sau ori de cāte ori este necesar, de Uniunea Natională a Executorilor Judecătoresti, sub coordonarea si controlul Ministerului Justitiei.

(2) Data si locul de desfăsurare a concursului sau examenului se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei, cu consultarea Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti.

Art. 21. - (1) Concursul sau examenul de admitere īn profesia de executor judecătoresc si examenul de definitivat se vor desfăsura īn fata unei comisii din care fac parte, īn mod obligatoriu, reprezentanti ai Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti, ai Ministerului Justitiei si cadre didactice din īnvătămāntul superior de specialitate.

(2) Conditiile de desfăsurare a acestor concursuri sau examene se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi*), aprobat prin ordin al ministrului justitiei.


*) A se vedea Ordinul ministrului justitiei nr. 210/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere īn aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 64 din 6 februarie 2001, cu modificările si completările ulterioare.


 

Art. 22. - (1) Executorul judecătoresc este obligat să īncheie contract individual de muncă cu executorul judecătoresc stagiar si să asigure formarea profesională a acestuia.

(2) Executorul judecătoresc poate delega executorul judecătoresc stagiar să īndeplinească atributiile prevăzute la art. 7 lit. a)-e).

(3) Verificarea formării profesionale si a conditiilor de īncheiere a contractului individual de muncă al executorului judecătoresc stagiar este īn sarcina Camerei executorilor judecătoresti si se stabileste prin Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti*).


*) A se vedea Hotărārea Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti nr. 19/2010 pentru aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti si al profesiei de executor judecătoresc, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 713 din 26 octombrie 2010, cu modificările ulterioare.

 

Art. 23. - (1) Calitatea de executor judecătoresc īncetează:

a) la cerere;

b) prin pensionare sau īn cazul constatării incapacitătii de muncă, īn conditiile legii;

c) prin desfiintarea biroului executorului judecătoresc, urmată de neexercitarea fără justificare de către titularul acestuia a profesiei, īn conditiile legii, īntr-un alt birou, īn termen de 6 luni;

d) prin excluderea din profesie, dispusă ca sanctiune disciplinară, īn conditiile prezentei legi;

e) īn cazul condamnării definitive pentru săvārsirea cu intentie a unei infractiuni care aduce atingere prestigiului profesiei;

f) īn cazul constatării văditei sale incapacităti profesionale, exprimată si prin anularea sau desfiintarea irevocabilă de către instanta de judecată a unui număr de executări silite reprezentānd 10% din dosarele de executare instrumentate sau a unor acte de executare īntocmite īn cel mult 20% din dosarele de executare instrumentate īntr-un an calendaristic;

g) īn cazul īn care executorul judecătoresc nu mai īndeplineste conditiile prevăzute la art. 15 lit. a), b), d), e) si f);

h) prin deces.

(2) īncetarea calitătii de executor judecătoresc se constată sau se dispune, după caz, de ministrul justitiei, la solicitarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti sau din oficiu.

Art. 24. - Exercitiul functiei de executor judecătoresc se suspendă:

a) īn situatiile prevăzute la art. 49 lit. d) si la art. 50 alin. (1);

b) īn cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 42, precum si īn cazul interdictiilor prevăzute de lege;

c) īn caz de neplată a contributiilor bănesti profesionale, timp de 3 luni de la scadenta acestora, pānă la achitarea lor integrală;

d) īn caz de incapacitate temporară de muncă;

e) la cererea executorului judecătoresc, pentru motive īntemeiate.

Art. 25. - (1) īn cazurile prevăzute la art. 24 lit. a), b) si c) suspendarea se dispune de ministrul justitiei, din oficiu sau la cererea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti.

(2) īn cazul prevăzut la art. 24 lit. d) executorul judecătoresc are obligatia de a informa de īndată Camera executorilor judecătoresti din care face parte, care va solicita ministrului justitiei să ia act de această īmprejurare.

(3) īn cazul prevăzut la art. 24 lit. e) suspendarea se aprobă de ministrul justitiei, cu avizul Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti.

(4) Suspendarea īncetează dacă au dispărut īmprejurările care au determinat-o, dispozitiile privind luarea măsurii fiind aplicabile īn mod corespunzător.

 

SECTIUNEA a 2-a

Camera executorilor judecătoresti

 

Art. 26. - (1) īn circumscriptia fiecărei curti de apel functionează cāte o Cameră a executorilor judecătoresti, cu personalitate juridică.

(2) Din Camera executorilor judecătoresti fac parte toti executorii judecătoresti din circumscriptia curtii de apel respective.

Art. 27. - (1) Camera executorilor judecătoresti este condusă de un colegiu director format dintr-un presedinte, un vicepresedinte si 3-7 membri.

(2) Colegiul director este ales, potrivit statutului, de adunarea generală a executorilor judecătoresti, pentru o perioadă de 3 ani, dintre membrii acelei Camere a executorilor judecătoresti.

(3) Presedintele colegiului director reprezintă Camera executorilor judecătoresti īn raporturile acesteia cu tertii. El primeste pentru activitatea depusă o indemnizatie al cărei cuantum este stabilit de adunarea generală.

(4) Colegiul director are un secretar salarizat si personal auxiliar, īn numărul si structura stabilite de adunarea generală.

Art. 28. - Colegiul director al Camerei executorilor judecătoresti are următoarele atributii principale:

a) rezolvă plāngerile părtilor īmpotriva executorilor judecătoresti si executorilor judecătoresti stagiari, luānd măsurile corespunzătoare, pe care le aduce la cunostinta Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti;

b) deleagă, īn cazuri exceptionale, pentru o perioadă determinată de cel mult 6 luni, un executor judecătoresc pentru a asigura functionarea unui alt birou de executor judecătoresc, cu īncunostintarea presedintelui Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti si a presedintelui curtii de apel īn a cărei circumscriptie urmează să īsi exercite atributiile; delegarea nu poate fi repetată decāt după un an, īn afara cazului īn care executorul judecătoresc delegat īsi dă acordul;

c) informează Uniunea Natională a Executorilor Judecătoresti īn legătură cu activitatea birourilor executorilor judecătoresti si asupra necesarului de executori judecătoresti si executori judecătoresti stagiari;

d) īntocmeste documentarea juridică si asigură consultarea si informarea curentă a executorilor judecătoresti;

e) tine evidenta veniturilor si cheltuielilor Camerei executorilor judecătoresti si a contributiei membrilor săi;

f) procură datele si lucrările necesare pentru Buletinul executorilor judecătoresti si asigură difuzarea acestuia;

g) īndeplineste alte atributii prevăzute de prezenta lege, de regulamentul de aplicare a acesteia si de Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti.

 

SECTIUNEA a 3-a

Uniunea Natională a Executorilor Judecătoresti

 

Art. 29. - (1) Executorii judecătoresti din Romānia se constituie īn Uniunea Natională a Executorilor Judecătoresti, organizatie profesională cu personalitate juridică, formată din toti executorii judecătoresti numiti potrivit art. 16.

(2) Organele de conducere ale Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti sunt: congresul, consiliul si presedintele.

(3) Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti este constituit din delegati ai fiecărei Camere a executorilor judecătoresti, potrivit normei de reprezentare stabilite prin statut, presedintii Camerelor executorilor judecătoresti si ceilalti membri ai Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti.


(4) Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti se īntruneste anual la convocarea consiliului acesteia.

Art. 30. - (1) Convocarea Congresului Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti se face īn termen de 7 zile de la data hotărārii Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti si se va tine īn termen de cel putin o lună si de cel mult două luni de la data convocării. Camerele executorilor judecătoresti vor fi īnstiintate īn scris si prin publicarea īntr-un ziar central. Camerele executorilor judecătoresti sunt obligate să afiseze data convocării si ordinea de zi la sediul lor si la instantele judecătoresti din circumscriptia īn care functionează.

(2) Camerele executorilor judecătoresti sunt obligate să īsi aleagă delegatii cu cel putin 10 zile īnainte de Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti.

(3) Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti este legal constituit īn prezenta a două treimi din numărul membrilor si adoptă hotărāri cu votul majoritătii membrilor prezenti.

(4) īn cazul īn care nu se realizează cvorumul cerut la alin. (3) se face o nouă convocare a Congresului Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti īn aceleasi conditii, peste cel mult o lună. La această convocare Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti este legal constituit prin prezenta majoritătii delegatilor. Dacă nici atunci nu se realizează cvorumul legal, Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti se amānă din nou si va fi reconvocat de fiecare dată pānă la realizarea cvorumului prevăzut īn prezentul alineat.

Art. 31. - (1) Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti va convoca un congres extraordinar la cererea unei treimi din numărul membrilor Camerelor executorilor judecătoresti sau la cererea majoritătii colegiilor directoare ale Camerelor executori lor judecătoresti.

(2) Convocarea congresului extraordinar se face īn termen de 7 zile de la data īndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 30 alin. (4).

(3) Congresul extraordinar se va tine īn cel mult 30 de zile de la data convocării.

Art. 32. - (1) Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti are următoarele atributii:

a) adoptă Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti si pe cel al Casei de asigurări;

b) alege presedintele si vicepresedintii Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti, precum si alte organe stabilite prin statut;

c) alege Comisia de cenzori si Consiliul de conducere ale Casei de asigurări;

d) alege si revocă membrii Comisiei superioare de disciplină, fiecare Cameră a executorilor judecătoresti avānd dreptul la cāte un reprezentant;

e) analizează si aprobă raportul anual al Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti;

f) aprobă bugetul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti si al Casei de asigurări;

g) īndeplineste orice alte atributii prevăzute de prezenta lege, de regulamentul de aplicare a acesteia sau de statut.

(2) Hotărārile Congresului Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti sunt obligatorii pentru toti membrii acesteia.

Art. 33. - (1) Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti este constituit din reprezentanti ai fiecărei Camere a executorilor judecătoresti, potrivit normei de reprezentare stabilite prin statut, dintre care sunt alesi de către Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti presedintele si 2 vicepresedinti.

(2) Presedintele reprezintă Uniunea Natională a Executorilor Judecătoresti īn raporturile cu tertii, pe plan intern si international.

Art. 34. - Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti īndeplineste următoarele atributii:

a) solicită ministrului justitiei suspendarea, revocarea ori īncetarea functiei de executor judecătoresc;

b) aprobă cotele de contributie ale birourilor executorilor judecătoresti la Camera executorilor judecătoresti, precum si pe cele ale Camerelor executorilor judecătoresti la Uniunea Natională a Executorilor Judecătoresti, potrivit statutului acesteia;

c) propune ministrului justitiei conditiile de desfăsurare a concursului sau examenului de admitere īn profesia de executor judecătoresc si a examenului de definitivat;

d) īndeplineste alte atributii prevăzute de prezenta lege, de regulamentul de aplicare a acesteia sau de statut.

Art. 35. - (1) īn cadrul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti se va organiza si va functiona o casă de asigurări pentru asigurarea de răspundere civilă a executorilor judecătoresti, cu personalitate juridică, īn conditiile stabilite prin statutul propriu aprobat de Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti.

(2) Uniunea Natională a Executorilor Judecătoresti va īnfiinta si va administra, īn termen de cel mult un an de la intrarea īn vigoare a prezentei legi*), Registrul electronic de publicitate a vānzării bunurilor supuse executării silite, ce va functiona ca un sistem informatic prin intermediul căruia toti executorii judecătoresti vor efectua publicitatea la nivel national a vānzării bunurilor mobile cu valoare mai mare de 2.000 de lei si a bunurilor imobile aflate īn procedura de executare silită. Prin hotărāre a Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti va fi stabilită procedura de implementare a sistemului si de raportare a datelor.


*) Alineatul (2) a fost introdus prin Legea nr. 154/2011 pentru completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti.

 

CAPITOLUL IV

Drepturile si īndatoririle executorului judecătoresc

 

SECTIUNEA 1

Drepturile executorilor judecătoresti

 

Art. 36. - Executorii judecătoresti īsi exercită personal atributiile si se bucură de stabilitate īn functie, neputānd fi transferati īn altă localitate, fără acordul lor, cu exceptia cazurilor prevăzute de lege.

Art. 37. - Activitatea executorului judecătoresc, care īndeplineste conditiile prevăzute la art. 15 lit. c), este considerată vechime īn functie juridică de specialitate.

Art. 38. - (1) īn exercitarea profesiei executorii judecătoresti sunt ocrotiti de lege.

(2) Lovirea sau alte acte de violentă săvārsite īmpotriva executorului judecătoresc īn timpul exercitării profesiei si īn legătură cu aceasta se pedepsesc cu īnchisoare de la 6 luni la 3 ani.

Art. 39. - (1) Executorii judecătoresti au dreptul, pentru serviciul prestat, la onorarii minimale si maximale stabilite de ministrul justitiei, cu consultarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti. Īn cazul executării silite a creantelor avānd ca obiect plata unei sume de bani, onorariile maxime sunt următoarele:

a) pentru creantele īn valoare de pānă la 50.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 10% din suma reprezentānd valoarea creantei ce face obiectul executării silite;

b) pentru creantele īn valoare de peste 50.000 lei, dar pānă la 80.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.000 lei plus un procent de pānă la 3% din suma care depăseste 50.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executării silite;

c) pentru creantele īn valoare de peste 80.000 lei, dar pānă la 100.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.900 lei plus un procent de pānă la 2% din suma care depăseste 80.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executării silite;

d) pentru creantele īn valoare de peste 100.000 lei, onorariul maxim este de 6.300 lei plus un procent de pānă la 1% din suma care depăseste 100.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executării silite.

(2) Ministrul justitiei va stabili onorarii minimale si maximale pentru persoanele cu venituri sub salariul de bază minim brut pe tară garantat īn plată, precum si posibilitatea achitării acestora īn mai multe transe.

(3) Executorii judecătoresti nu pot conditiona punerea īn executare a hotărārilor judecătoresti de plata anticipată a onorariului.

(4) Cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite sunt īn sarcina debitorului urmărit, cu exceptia cazului īn care creditorul a renuntat la executare, situatie īn care vor fi suportate de acesta, sau dacă prin lege se prevede altfel. De asemenea, debitorul va fi tinut să suporte cheltuielile de executare stabilite sau, după caz, efectuate după īnregistrarea cererii de executare si pānă la data realizării obligatiei stabilite īn titlul executoriu, chiar dacă el a executat-o de bunăvoie. Cu toate acestea, īn cazul īn care debitorul, somat să īsi īndeplinească obligatia, a executat-o de īndată sau īn termenul acordat de lege, el nu va fi tinut să suporte decāt cheltuielile pentru actele de executare efectiv īndeplinite, precum si onorariul executorului judecătoresc si, dacă este cazul, al avocatului creditorului, proportional cu activitatea depusă de acestia.

(5) Sunt cheltuieli de executare:

1. taxele de timbru necesare declansării executării silite;

2. onorariul executorului judecătoresc, stabilit potrivit legii;

3. onorariul avocatului, īn faza de executare silită;

4. onorariul expertului si al interpretului;

5. cheltuielile efectuate cu ocazia publicitătii procedurii de executare silită si cu efectuarea altor acte de executare silită;

6. cheltuielile de transport;

7. alte cheltuieli prevăzute de lege ori necesare desfăsurării executării silite.

Art. 40. - Executorul judecătoresc are dreptul la concediu de odihnă, īn conditiile stabilite prin statut.

Art. 41. - Executorii judecătoresti beneficiază de drepturi de asigurări sociale, pe baza contributiilor la sistemele de asigurări sociale, īn conditiile legii.

Art. 42. - Exercitarea functiei de executor judecătoresc este incompatibilă cu:

a) activitatea salarizată īn cadrul altor profesii, exceptānd activitatea didactică universitară, activitatea artistică, literară si publicistică;

b) calitatea de deputat sau de senator ori de consilier īn consiliile judetene sau locale, pe durata mandatului;

c) desfăsurarea unor activităti comerciale, direct sau prin persoane interpuse;

d) calitatea de asociat īntr-o societate īn nume colectiv, asociat comandidat īn societătile īn comandită simplă sau pe actiuni, administrator al unei societăti cu răspundere limitată, presedinte al unui consiliu de administratie, membru al consiliului de conducere, director general sau director al unei societăti pe actiuni, administrator al unei societăti profesionale.

 

SECTIUNEA a 2-a

Īndatoririle si răspunderea executorilor judecătoresti

 

Art. 43. - Executorii judecătoresti si personalul birourilor de executori judecătoresti au obligatia să păstreze secretul profesional cu privire la actele si faptele despre care au luat cunostintă īn cadrul activitătii lor, chiar si după īncetarea functiei,

cu exceptia cazurilor īn care legea sau părtile interesate īi eliberează de această obligatie.

Art. 44. - (1) Executorii judecătoresti au obligatia să participe, cel putin o dată la 3 ani, la programe de formare profesională continuă organizate de Uniunea Natională a Executorilor Judecătoresti, de camerele executorilor judecătoresti de pe lāngă curtile de apel, de institutii de īnvătămānt superior din tară sau din străinătate ori la alte forme de perfectionare profesională.

(2) Uniunea Natională a Executorilor Judecătoresti aprobă anual, la propunerea camerelor executorilor judecătoresti de pe lāngă curtile de apel, programul de formare profesională continuă a executorilor judecătoresti.

(3) Modul de organizare a activitătilor de formare profesională continuă, precum si modalitătile de evaluare a īndeplinirii acestei obligatii sunt prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi si de statutul profesiei.

Art. 45. - (1) Răspunderea civilă a executorului judecătoresc poate fi angajată, īn conditiile legii civile, pentru cauzarea de prejudicii prin īncălcarea obligatiilor sale profesionale.

(2) Asigurarea de răspundere profesională a executorului judecătoresc se realizează prin Casa de asigurări constituită īn acest scop, potrivit art. 35 alin. (1).

Art. 46. - Este interzis executorilor judecătoresti să dobāndească direct sau prin persoane interpuse, pentru ei sau pentru altii, bunurile ce au făcut obiectul activitătii de executare silită.

Art. 47. - Răspunderea disciplinară a executorului judecătoresc intervine pentru următoarele abateri:

a) nerespectarea secretului profesional;

b) īncălcarea incompatibilitătilor si interdictiilor prevăzute de lege;

c) săvārsirea unor fapte care aduc atingere onoarei, probitătii profesionale ori bunelor moravuri;

d) neīndeplinirea obligatiilor privind formarea profesională a executorilor judecătoresti stagiari, angajati pe bază de contract;

e) īntārzierea sistematică si neglijenta īn efectuarea lucrărilor;

f) absenta nejustificată de la birou;

g) omisiunea de a efectua publicitatea vānzării prin Registrul electronic de publicitate a vānzării bunurilor supuse executării silite, conform prevederilor art. 35 alin. (2).

Art. 48. - (1) Actiunea disciplinară se exercită de ministrul justitiei sau de Colegiul director al Camerei executorilor judecătoresti si se judecă de Consiliul de disciplină al acesteia, format din 3 membri alesi de adunarea generală a Camerei executorilor judecătoresti, pe o perioadă de 3 ani.

(2) Pentru suspendarea din functie sau excluderea din profesie este obligatorie cercetarea prealabilă, care se efectuează de inspectori generali din cadrul directiei de specialitate din Ministerul Justitiei sau de Colegiul director al Camerei executorilor judecătoresti.

(3) Audierea celui īn cauză este obligatorie, acesta fiind īndreptătit să ia cunostintă de continutul dosarului si să-si formuleze apărarea.

(4) Consiliul de disciplină al Camerei executorilor judecătoresti citează părtile si pronuntă o hotărāre motivată care se comunică acestora.

(5) īmpotriva hotărārii Consiliului de disciplină al Camerei executorilor judecătoresti părtile pot face contestatie, īn termen de 15 zile de la comunicare, la Comisia superioară de disciplină a Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti, care judecă īn complet de 5 membri. Hotărārea Comisiei superioare de disciplină este definitivă si poate fi atacată cu recurs la curtea de apel īn a cărei rază teritorială se află sediul profesional.


(6) Procedura judecării abaterilor disciplinare se stabileste prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Art. 49. - Sanctiunile disciplinare se aplică īn raport cu gravitatea faptelor si constau īn:

a) mustrare;

b) avertisment;

c) amendă de la 500 lei la 3.000 lei, care se face venit la bugetul Camerei executorilor judecătoresti īn a cărei rază teritorială este situat biroul executorului judecătoresc respectiv. Neachitarea amenzii īn termen de 30 de zile de la data rămānerii definitive a hotărārii prin care s-a stabilit sanctiunea disciplinară atrage suspendarea de drept din functie a executorului judecătoresc pānă la achitarea sumei. Hotărārea definitivă constituie titlu executoriu;

d) suspendarea din functie pe o durată de la o lună la 6 luni;

e) excluderea din profesie.

Art. 50. - (1) īn cazul īn care īmpotriva executorului judecătoresc s-a luat măsura arestării preventive sau īn cazul īn care s-a pronuntat o hotărāre judecătorească de condamnare la o pedeapsă privativă de libertate, īn primă instantă, ministrul justitiei, din oficiu sau la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti, va lua măsura suspendării din functie a acestuia pānă la solutionarea procesului penal, potrivit legii.

(2) Ministrul justitiei dispune excluderea din profesie a executorului judecătoresc condamnat īn conditiile prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. e), īncepānd cu data rămānerii definitive a hotărārii judecătoresti de condamnare.

Art. 51. - Īn caz de suspendare sau excludere din profesie stampila, legitimatia, registrele si lucrările executorului judecătoresc suspendat sau exclus vor fi depuse, īn termen de 5 zile, sub luare de semnătură, la Camera executorilor judecătoresti īn a cărei rază teritorială este situat biroul acestuia. Camera executorilor judecătoresti are obligatia de a asigura continuarea lucrărilor neexecutate.

 

CAPITOLUL V

Desfăsurarea activitătii executorilor judecătoresti

 

Art. 52. - (1) Executarea silită si celelalte acte care sunt de competenta executorului judecătoresc se īndeplinesc la cerere, dacă legea nu dispune altfel.

(2) Toate actele efectuate de executorul judecătoresc se redactează īn limba romānă.

(3) Persoanele interesate care nu vorbesc sau nu īnteleg limba romānă au dreptul să ia cunostintă de cuprinsul actului prin intermediul unui interpret sau traducător.

Art. 53. - (1) īn īndeplinirea atributiilor lor executorii judecătoresti īntocmesc procese-verbale, dacă prin lege nu se dispune altfel.

(2) Un exemplar al proceselor-verbale īntocmite rămāne la executor, iar celelalte exemplare se comunică instantei de executare si celor interesati, după caz.

(3) La cerere, īn termen de cel mult 5 zile, executorul va elibera copii de pe actele īntocmite īn īndeplinirea atributiilor sale oricărei persoane care justifică un interes.

Art. 54. - Executorul judecătoresc īsi īndeplineste atributiile cu respectarea dispozitiilor prezentei legi, a statutului profesiei si a regulamentului de aplicare a prezentei legi, precum si ale Codului de procedură civilă si ale altor legi aplicabile īn materie.

Art. 55. - (1) Actele privind executarea silită se īndeplinesc la sediul biroului executorului judecătoresc, īn timpul programului de lucru afisat īn mod corespunzător sau la locul efectuării executării.

(2) īn cazul īn care īntocmirea unui act nu suferă amānare din motive obiective, acesta va putea fi īndeplinit si īn afara programului de lucru.

Art. 56. - (1) Refuzul executorului judecătoresc de a īndeplini un act sau de a efectua o executare silită se motivează, dacă părtile stăruie īn cererea de īndeplinire a actului, īn termen de cel mult 5 zile de la data refuzului.

(2) īn cazul refuzului nejustificat de īntocmire a unui act partea interesată poate introduce plāngere īn termen de 5 zile de la data la care a luat cunostintă de acest refuz la judecătoria īn a cărei rază teritorială īsi are sediul biroul executorului judecătoresc.

(3) Judecarea plāngerii se face cu citarea părtilor. Īn cazul admiterii plāngerii instanta indică īn hotărāre modul īn care trebuie īntocmit actul.

(4) Hotărārea judecătoriei este supusă recursului.

(5) Executorul judecătoresc este obligat să se conformeze hotărārii judecătoresti rămase irevocabile.

(6) Nerespectarea, cu rea-credintă, de către executorul judecătoresc a obligatiei stabilite īn alin. (5) constituie infractiune si se pedepseste cu īnchisoare de la unu la 3 ani, iar dacă fapta a fost săvārsită din culpă, cu īnchisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

Art. 57. - Actele īndeplinite de executorii judecătoresti, care prezintă erori materiale sau omisiuni vădite, vor fi īndreptate sau completate de către acestia, la cerere sau din oficiu, cu citarea părtilor, dacă lucrările cuprind date care fac posibilă īndreptarea greselilor sau completarea omisiunilor. Cererea de īndreptare a erorii materiale sau de completare se va solutiona de urgentă. Despre īndreptarea sau completarea efectuată se face mentiune pe toate exemplarele actului.

Art. 58. - (1) La cererea părtii de a i se elibera un duplicat al actului original biroul executorului judecătoresc care a īntocmit acel act va elibera duplicatul īn termen de cel mult 5 zile.

(2) īn textul duplicatului se reproduce, cuvānt cu cuvānt, cuprinsul actului. Īn locul semnăturilor originale se mentionează numele si prenumele fiecărui semnatar.

(3) Duplicatul are aceeasi fortă probantă ca si originalul. Art. 59. - Īn cazul īndeplinirii atributiilor prevăzute la art. 7 lit. d) raporturile dintre executorul judecătoresc si client sunt supuse, prin asemănare, regulilor mandatului. Remiterea de către client a īnscrisului original constatator al creantei constituie mandat de īncasare a acesteia.

Art. 60. - (1) Actele executorilor judecătoresti sunt supuse, īn conditiile legii, controlului instantelor judecătoresti competente.

(2) Activitatea executorilor judecătoresti este supusă controlului profesional, īn conditiile prezentei legi.

Art. 61. - Cei interesati sau vătămati prin actele de executare pot formula contestatie la executare, īn conditiile prevăzute de Codul de procedură civilă.

Art. 62. - (1) Controlul profesional se exercită de Ministerul Justitiei, prin inspectori generali de specialitate, si de Uniunea Natională a Executorilor Judecătoresti, prin consiliul său de conducere, si va avea īn vedere:

a) organizarea si functionarea camerelor executorilor judecătoresti si a birourilor executorilor judecătoresti;

b) calitatea actelor si lucrărilor efectuate de executorii judecătoresti;

c) comportarea executorilor judecătoresti īn raporturile de serviciu, cu autoritătile publice si cu persoanele fizice si juridice.

(2) Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti poate delega Colegiului director al Camerei executorilor judecătoresti exercitarea controlului prevăzut la alin. (1) lit. b) si c) īn circumscriptia sa.

Art. 63. - (1) Biroul executorului judecătoresc va avea arhivă si registratură proprii.

(2) Arhiva activitătii executorilor judecătoresti este proprietatea statului, se păstrează, se conservă si se predă īn conditiile legii.


(3) Secretariatul va efectua operatiuni privind primirea, īnregistrarea si expedierea corespondentei, īnregistrarea si īndosarierea actelor, păstrarea registrelor, precum si alte lucrări cu caracter auxiliar necesare pentru buna desfăsurare a activitătii executorului judecătoresc.

Art. 64. - Activitatea de arhivă si de secretariat a birourilor executorilor judecătoresti se reglementează prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Art. 65. - Birourile de executori judecătoresti trebuie să tină evidenta financiar-contabilă, potrivit legii.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 66. - (1) La cerere, executorii judecătoresti īn functie, care la data īnceperii activitătii potrivit art. 69 alin. (4) au o vechime īn această activitate de cel putin 2 ani, precum si cei care au o vechime de peste 2 ani īn functii de specialitate juridică indiferent de vechimea īn activitatea de executor judecătoresc, vor fi numiti executori judecătoresti, cu respectarea dispozitiilor art. 15 lit. a), b), d), e) si f).

(2) Executorii judecătoresti īn functie, care nu optează īn termen de 120 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei legi*) pentru continuarea activitătii ca executor judecătoresc, pot fi transferati īn interesul serviciului īn alte functii din sistemul justitiei, pentru care īndeplinesc conditiile cerute de lege.

(3) Executorii judecătoresti īn functie, care la data īnceperii activitătii potrivit dispozitiilor prezentei legi nu īndeplinesc conditiile prevăzute la alin. (1), vor fi angajati, prin grija camerelor executorilor judecătoresti, ca executori judecătoresti stagiari īn cadrul unui birou din circumscriptia teritorială a acestora.

Art. 67. - Sumele provenind din impozitele īncasate din onorariile executorilor judecătoresti constituie venituri la bugetul de stat si se cuprind distinct īn bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei, īn conditiile si cu destinatia prevăzute de lege, pentru taxele judiciare de timbru.

Art. 68. - (1) Prezenta lege intră īn vigoare la data publicării ei īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, si se pune īn aplicare la 90 de zile de la această dată.

(2) Regulamentul de punere īn aplicare a prezentei legi**) va fi adoptat de Ministerul Justitiei īn termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. 69. - (1) īn termen de 150 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei legi***) executorii judecătoresti vor proceda la constituirea camerelor executorilor judecătoresti si a Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti.

(2) īn termen de 30 de zile de la constituirea camerelor executorilor judecătoresti si a Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti Congresul Uniunii va adopta Statutul profesiei de executor judecătoresc.

(3) Statutul prevăzut la alin. (2) se va publica īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

(4) Executorii judecătoresti īsi vor īncepe activitatea īn birouri, conform prezentei legi, după 6 luni de la data intrării īn vigoare a acesteia.

Art. 70. - (1) La data īnceperii activitătii birourilor de executori judecătoresti potrivit art. 69 alin. (4) birourile de executori judecătoresti de pe lāngă judecătorii si tribunale īsi īncetează activitatea.

(2) Dosarele de executare silită aflate īn curs de solutionare la data īnceperii activitătii executorilor judecătoresti potrivit dispozitiilor prezentei legi vor fi repartizate īntre birourile constituite, de către un judecător delegat de la fiecare instantă, cu respectarea dispozitiilor art. 8 si 9. O copie de pe dosar se păstrează sau, după caz, se trimite de către judecătorul delegat la instanta de executare competentă.

(3) īn cazul īn care două sau mai multe birouri de executori judecătoresti sunt deopotrivă competente să preia dosarele prevăzute la alin. (2), judecătorul delegat va proceda după cum urmează:

a) repartizarea se face biroului executorului judecătoresc care a īndeplinit acte de executare īn acel dosar, cu exceptia cazului īn care creditorul manifestă altă optiune;

b) cānd repartizarea nu este posibilă potrivit lit. a), aceasta se face īn mod echitabil īntre birourile competente.

(4) Actele de executare īndeplinite īnainte de repartizarea dosarelor potrivit alin. (2) si (3), cu respectarea dispozitiilor legale īn vigoare la data efectuării lor, rămān valabile.

Art. 71. - Refuzul executorului judecătoresc de a prelua dosarele repartizate de către judecătorul delegat si de a īndeplini actele de procedură privind executarea silită īn conditiile si la termenele stabilite de lege constituie abatere disciplinară si se sanctionează potrivit dispozitiilor art. 49 lit. d), dacă nu a fost săvārsită īn astfel de conditii īncāt, potrivit legii penale, să constituie infractiune.

Art. 72. - Prezenta lege se completează cu dispozitiile Codului de procedură civilă.

Art. 73. - La data īnceperii activitătii birourilor de executori judecătoresti potrivit art. 69 alin. (4) se abrogă prevederile art. 138 si 139 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, dispozitiile referitoare la salarizarea executorilor judecătoresti din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti****), republicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.


*) Alineatul (2) a fost modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 540/2001. **)Ase vedea asteriscul corespunzător art. 21 alin. (2).

***) Alineatul (1) a fost modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18/2001 pentru modificarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti, aprobată prin Legea nr. 360/2001.

****) Abrogată ulterior prin Ordonanta Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lāngă acestea, precum si din cadrul altor unităti din sistemul justitiei, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2007, cu modificările si completările ulterioare.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.