MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 741/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 741         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 21 octombrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.029. - Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unitătii de administrare a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.252. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru ocuparea fortei de muncă “Bani pentru completarea echipei”, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 308/2009

 

5.486. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru aprobarea Metodologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit în învătământul preuniversitar

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unitătii de administrare a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unitătii de administrare a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza, în mod corespunzător, datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr, 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 12 octombrie 2011.

Nr. 1.029.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, a cărui unitate de administrare s-a schimbat

 

Adresa imobilului

Denumirea imobilului transferat

Denumirea imobilului

după realizarea transferului

Caracteristicile imobilului ce se predă

Unitatea de administrare de la care s-a transmis folosinta imobilului

Unitatea de administrare la care s-a transmis folosinta imobilului

Valoarea contabilă

- lei -

Codul de clasificare

Numărul de identificare atribuit de M.F.P.

 

 

Soseaua Vitan Bârzesti nr. 22,

sectorul 4,

municipiul Bucuresti

41-39

47-133

Suprafata terenului = 32.659,98 m2

C.F. nr. 52748

Ordonator secundar de credite – Inspectoratul

General pentru Situatii de Urgentă

Cod unic de identificare (CUI) 4203997

Ordonator tertiar de credite - Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă “Dealul Spirii” al municipiului Bucuresti

Cod unic de identificare (CUI) 4221047

Ordonator secundar de credite – Ministerul Administratiei si Internelor-Directia

Generală Logistică

Cod unic de identificare (CUI) 4267060

3.471,95

8.19.01.

102.373


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru ocuparea fortei de muncă “Bani pentru completarea echipei”, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 308/2009

 

Având în vedere:

- Adresa nr. 10.775 din 17 august 2011 privind Avizul Consiliului Concurentei referitor la modificarea/prelungirea schemei de ajutor de stat “Bani pentru completarea echipei”;

- Decizia Comisiei Europene nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007 de adoptare a programului operational de ajutor comunitar din partea Fondului Social European în conformitate cu obiectivul “Convergentă” în România;

- Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 pentru aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat ajutoarelor de minimis;

- Legea securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006;

- Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. 600/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr.11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. I. - Schema de ajutor de stat pentru ocuparea fortei de muncă “Bani pentru completarea echipei”, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 308/2009, publicat în Monitorul Oficialal României, Partea I, nr. 256 din 17 aprilie 2009, aferentă Programului operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, axa prioritară 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, domeniul major de interventie 5.1 “Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare” si domeniul major de interventie 5.2 “Promovarea sustenabilitătii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de muncă”, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Directia generală Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 3 octombrie 2011.

Nr. 2.252.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 308/2009)

 

SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT

pentru ocuparea fortei de muncă “Bani pentru completarea echipei”

 

I. Dispozitii generale

Art. I. - (1) Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de stat pentru ocuparea fortei de muncă, denumită “Bani pentru completarea echipei”, aferentă Programului operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, axa prioritară 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, domeniul major de interventie 5.1 “Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare” si domeniul major de interventie 5.2 “Promovarea sustenabilitătii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de muncă”.

(2) Acordarea ajutorului de stat în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se va face numai cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comună în aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 214/3 din 9 august 2008.

(3) Prezenta schemă de ajutor de stat este exceptată de la obligatia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comună în aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 214/3 din 9 august 2008.

(4) Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

II. Baza legală

Art. 2. - Prezenta schemă de ajutor de stat este elaborată în conformitate cu:

a) Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008;

b) Decizia (CE) nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007 de adoptare a programului operational de ajutor comunitar din partea Fondului Social European în conformitate cu obiectivul “Convergentă” în România (POS DRU);

c) Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare;

d) Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

e) Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. 600/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

f) Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare.

III. Definitii

Art. 3. - În sensul prezentei scheme de ajutor de stat, următorii termeni se definesc astfel:

a) ajutor de stat - orice măsură care îndeplineste toate criteriile prevăzute la art. 87 alin. 1 din Tratatul de instituire a Comunitătii Europene1;

b) schemă de ajutor de stat - orice act pe baza căruia, fără să fie nevoie de măsuri de punere în aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor definite în cadrul actului într-un mod general si abstract, precum si orice act pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o perioadă nedefinită de timp si/sau pentru o valoare nedefinită;

c) ajutoare individuale - ajutoarele acordate pe baza unei scheme de ajutor de stat;

d) administrator al schemei de ajutor de stat - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” (AMPOSDRU) sau prin organismele intermediare;

e) furnizor de ajutor de stat- Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin AMPOSDRU;

f) întreprindere - orice entitate implicată într-o activitate economică, indiferent de forma juridică a acesteia, inclusiv persoane fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent, asociatii familiale, parteneriate sau asociatii care desfăsoară activităti economice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificările si completările ulterioare;

g) întreprinderi mici si mijlocii (IMM) - întreprinderile care îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008;

h) întreprinderi mari - întreprinderile care nu îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008;

i) intensitatea ajutorului - cuantumul ajutorului exprimat ca procentaj din cheltuielile eligibile ale proiectului; toate cifrele folosite sunt valori înaintea deducerii impozitelor directe; ajutoarele plătite în mai multe transe se actualizează la valoarea lor în momentul acordării ajutorului; rata dobânzii care urmează să fie aplicată în scopul actualizării este rata de referintă stabilită de Comisia Europeană pe baza unor criterii obiective si publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si pe internet, aplicabilă la momentul acordării ajutorului;

j) număr de angajati - numărul de unităti de muncă pe an (UMA), respectiv numărul de persoane angajate cu normă întreagă pe parcursul unui an, activitatea cu normă redusă si munca sezonieră reprezentând fractiuni ale UMA;

k) lucrător defavorizat - orice persoană care:

- nu a avut un loc de muncă regulat remunerat în ultimele 6 luni; sau

- nu a absolvit o formă de învătământ secundar sau nu detine o calificare profesională (ISCED 3); sau

- are o vârstă de peste 50 de ani; sau

- trăieste singură, având în întretinerea sa una ori mai multe persoane; sau

- lucrează într-un sector sau are o profesie în care dezechilibrul repartizării posturilor între bărbati si femei este cu cel putin 25% mai mare decât media dezechilibrului repartizării posturilor între bărbati si femei în toate sectoarele economice si apartine grupului de gen minoritar; sau

- este membru al unei minorităti etnice dintr-un stat membru si are nevoie să îsi dezvolte profilul lingvistic, formarea profesională sau experienta de muncă pentru a-si îmbunătăti sansele de a obtine un loc de muncă stabil.

l) lucrător extrem de defavorizat - orice persoană care a fost în somaj cel putin 24 de luni;

m) lucrător cu handicap - orice persoană:

- recunoscută ca fiind în situatie de invaliditate conform legislatiei nationale; sau

- care suferă de o deficientă recunoscută ca urmare a unui handicap fizic, mental sau psihologic;

n) încadrare în muncă protejată - încadrarea într-o întreprindere în care cel putin 50% din lucrători sunt cu handicap;

o) produse agricole înseamnă:

- produsele enumerate în anexa I la tratat, cu exceptia produselor pescăresti si de acvacultura reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pietelor în sectorul produselor pescăresti si de acvacultura;

- produsele clasificate la codurile NC 4502, 4503 si 4504 (articole din plută);

- produsele care imită sau înlocuiesc laptele si produsele lactate, mentionate în Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP);

p) prelucrarea produselor agricole - orice operatiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este, de asemenea, un produs agricol, cu exceptia activitătilor realizate în exploatatii agricole, necesare pentru pregătirea unui produs animal sau vegetal pentru prima vânzare;

r) comercializarea produselor agricole - detinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piată, cu exceptia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători si a oricărei alte activităti de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare în cazul în care aceasta are loc în locatii distincte, rezervate în acest scop;

s) întreprindere aflată în dificultate, în cazul în care:

A. beneficiarul este o întreprindere mică sau mijlocie - este întreprinderea care îndeplineste următoarele conditii:

(i) în cazul societătilor cu răspundere limitată, mai mult de jumătate din capitalul social a dispărut, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni; sau

(ii) în cazul societătilor comerciale în care cel putin unii dintre asociati au răspundere nelimitată pentru creantele societătii, mai mult de jumătate din capitalul propriu, asa cum reiese din contabilitatea societătii, a dispărut, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni; sau

(iii) indiferent de tipul societătii comerciale în cauză, în cazul în care îndeplineste criteriile prevăzute de legislatia natională pentru a face obiectul procedurilor colective de insolventă;

(iv) o IMM cu o vechime de mai putin de 3 ani nu se consideră a fi în dificultate în această perioadă în sensul prezentei scheme de ajutor de stat, cu exceptia cazului în care îndeplineste conditiile prevăzute la pct. iii).

B. beneficiarul este o întreprindere mare - este întreprinderea care fie se regăseste în una dintre situatiile prevăzute la lit. A. pct. (i), (ii) sau (iii), fie prezintă simultan simptome obisnuite ale unei întreprinderi aflate în dificultate, cum ar fi: cresterea pierderilor, scăderea cifrei de afaceri, cresterea volumului stocurilor, supracapacitate, scăderea fluxului de numerar, îndatorare crescută, cresterea sarcinilor financiare si scăderea sau disparitia valorii activului net.


1 Actualul art. 107 (1) din Tratatul de functionare a Uniunii Europene.

 

IV. Obiectivul schemei de ajutor de stat

Art. 4. - Obiectivul general al prezentei scheme de ajutor de stat este cresterea ocupării fortei de muncă, prin facilitarea integrării pe piata muncii a lucrătorilor defavorizati, lucrătorilor extrem de defavorizati si cu handicap, respectiv atragerea si mentinerea acestora pe piata muncii.

V. Domeniul de aplicare

Art. 5. - (1) în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se acordă ajutoare de stat întreprinderilor care activează în toate sectoarele, cu exceptia următoarelor:

a) ajutoarele care favorizează activitătile în domeniul prelucrării si comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

(i) atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza pretului sau a cantitătii unor astfel de produse achizitionate de la producători primari ori comercializate de către întreprinderile în cauză; sau

(ii) atunci când acordarea ajutorului este conditionată de obligatia de a fi directionat, partial sau integral, către producătorii primari;

b) ajutoarele care favorizează activitătile în sectorul cărbunelui.

(2) De asemenea, prezenta schemă de ajutor de stat nu se aplică:

a) ajutoarelor destinate activitătilor legate de exporturi, adică ajutoarelor direct legate de cantitătile exportate, de înfiintarea si exploatarea unei retele de distributie sau de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

b) ajutoarelor conditionate de utilizarea preferentială a produselor nationale fată de produsele importate.

VI. Beneficiarii schemei de ajutor de stat

Art. 6. - Prezenta schemă de ajutor de stat se adresează întreprinderilor în conformitate cu definitia stabilită la art. 3 lit. f).

VII. Conditii de eligibilitate pentru activităti, beneficiari si propuneri de proiecte

Art. 7. - Activitătile eligibile în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat sunt cele care vizează încadrarea în muncă a lucrătorilor defavorizati, a lucrătorilor extrem de defavorizati, a lucrătorilor cu handicap, precum si compensarea costurilor suplimentare generate de încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap.

Art. 8. - (1) Beneficiarii prezentei scheme de ajutor de stat sunt întreprinderile care vor încadra în muncă lucrători defavorizati, extrem de defavorizati si lucrători cu handicap, cu respectarea obiectivelor prezentei scheme de ajutor de stat.

(2) Pentru a demonstra calitatea de IMM, acolo unde este cazul, solicitantii trebuie să completeze modelul de declaratie cuprinzând informatii cu privire la încadrarea unei întreprinderi în categoria IMM-urilor, prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Poate beneficia de măsurile de ajutor de stat prevăzute în prezenta schemă de ajutor de stat întreprinderea care îndeplineste următoarele conditii:

a) este o organizatie legai constituită în România si îsi desfăsoară activitatea pe teritoriul României;

b) apartine categoriilor de beneficiari eligibili în conformitate cu Documentul-cadru de implementare (DCI) a Programului Operational Sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” si cu Ghidul solicitantului;

c) solicitantul respectă prevederile comunitare si nationale privind informarea si publicitatea;

d) nu se află în situatia de insolventă sau lichidare, afacerea sa nu este condusă de un administrator judiciar, nu are restrictii asupra activitătilor sale comerciale, iar acestea nu sunt puse la dispozitia creditorilor;

e) nu înregistrează datorii publice, nu are întârzieri la plata taxelor, obligatiilor si a altor contributii la bugetul de stat, bugetele speciale si bugetele locale, prevăzute de legislatia în vigoare;

f) nu este întreprindere în dificultate, în conformitate cu definitia prevăzută la art. 3 lit. s);

g) nu a fost subiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal si incompatibil cu piata comună sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată si ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;

h) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări de tip res judicata în ultimele 36 de luni de către nicio instantă judecătorească, din motive profesionale sau de etică profesională;

i) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat de tip res judicata pentru fraudă, coruptie, implicare în organizatii criminale sau în alte activităti ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunitătii Europene;

j) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informatii false;

k) beneficiarul este direct responsabil de pregătirea si implementarea proiectului si nu actionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finantat;


l) îndeplineste si alte conditii specificate în cererea de propuneri de proiecte si în Ghidul solicitantului, fără a aduce atingere prevederilor legale în materie de ajutor de stat.

Art. 9. - Criteriile de eligibilitate ale cererii de finantare sunt următoarele:

a) proiectul este relevant pentru obiectivele specifice ale axei prioritare 5, respectiv ale domeniului major de interventie;

b) grupul/grupurile-tintă si activitătile proiectului sunt în concordantă cu conditiile axei prioritare, respectiv ale domeniului major de interventie;

c) bugetul proiectului respectă limitele prevăzute de prezenta schemă de ajutor de stat;

d) proiectul respectă perioada maximă de implementare si perioada de transmitere a cererilor de finantare;

e) proiectul este implementat în România.

Art. 10. - Îndeplinirea conditiilor de eligibilitate este verificată de către administratorul schemei de ajutor de stat în conformitate cu Ghidul solicitantului si prezenta schemă de ajutor de stat.

VIII. Selectia si evaluarea proiectelor

Art. 11. - Selectia si evaluarea proiectelor se efectuează de către administratorul schemei de ajutor de stat în conformitate cu Ghidul solicitantului.

IX. Modalitatea de acordare a ajutorului de stat

Art. 12. - Ajutorul se acordă sub formă de finantări nerambursabile în una sau mai multe transe. Transele se actualizează la valoarea de la momentul acordării ajutorului.

Art. 13. - (1) Valoarea minimă a unei cereri de finantare pentru prezenta schemă de ajutor de stat trebuie să fie de 10.000 euro (echivalent în lei).

(2) Plafonul maxim al ajutorului acordat unei întreprinderi conform prevederilor prezentei scheme de ajutor de stat este de 2.000.000 euro/întreprindere pentru 2 ani consecutivi.

Ajutoare pentru încadrarea în muncă a lucrătorilor defavorizati sub formă de subventii salariate

Art. 14. - (1) Intensitatea ajutorului nu depăseste 50% din costurile eligibile.

(2) Costurile eligibile sunt costurile salariale pe o perioadă de maximum 12 luni de la recrutare. În cazul în care lucrătorul respectiv este un lucrător extrem de defavorizat, costurile eligibile sunt costurile salariale pe o perioadă de maximum 24 de luni de la recrutare.

(3) Atunci când încadrarea în muncă nu reprezintă o crestere netă a numărului de angajati în întreprinderea în cauză în comparatie cu media pe cele 12 luni anterioare, postul sau posturile trebuie să fi devenit vacant(e) ca urmare a demisiei, a unui handicap, a pensionării pentru limită de vârstă, a reducerii voluntare a timpului de lucru sau a încetării raporturilor de muncă pentru abatere profesională, si nu ca rezultat al reducerii unor posturi.

(4) Cu exceptia cazului concedierii legale pentru abatere profesională, lucrătorul defavorizat are dreptul la mentinerea locului de muncă pentru o durată minimă corespunzătoare celei prevăzute de legislatia natională sau de orice contracte colective care reglementează contractele de muncă.

(5) Atunci când durata încadrării în muncă este mai mică de 12 luni sau, după caz, 24 de luni, ajutorul se reduce proportional în mod corespunzător.

Ajutoare pentru încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap sub formă de subventii salariale

Art. 15. - (1) Intensitatea ajutorului nu depăseste 75% din costurile eligibile.

(2) Costurile eligibile sunt costurile salariale pentru perioada încadrării în muncă a lucrătorului cu handicap.

(3) Atunci când recrutarea nu reprezintă o crestere netă a numărului de angajati în întreprinderea în cauză în comparatie

cu media pe cele 12 luni anterioare, postul sau posturile trebuie să fi devenit vacant(e) ca urmare a demisiei, a unui handicap, a pensionării pentru limită de vârstă, a reducerii voluntare a timpului de lucru sau a încetării raporturilor de muncă pentru abatere profesională, si nu ca rezultat al reducerii unor posturi.

(4) Cu exceptia cazului concedierii legale pentru abatere profesională, lucrătorii au dreptul la mentinerea locului de muncă pentru o durată minimă corespunzătoare celei prevăzute de legislatia natională sau de orice contracte colective care reglementează contractele de muncă.

(5) în cazul în care durata încadrării în muncă este mai mică de 12 luni, ajutorul se reduce proportional în mod corespunzător.

Ajutor pentru compensarea costurilor suplimentare generate de încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap

Art. 16. - (1) Intensitatea ajutorului nu depăseste 100% din costurile eligibile.

(2) Costurile eligibile sunt costurile, altele decât costurile salariale care fac obiectul art. 15, care sunt suplimentare fată de cele pe care întreprinderea le-ar fi suportat dacă ar fi angajat lucrători fără handicap, pentru perioada de încadrare în muncă a lucrătorului în cauză.

(3) Costurile eligibile sunt următoarele: (i) costurile de adaptare a spatiilor;

(ii) costurile privind încadrarea în muncă a personalului pentru timpul utilizat exclusiv în scopul acordării de asistentă lucrătorilor cu handicap;

(iii) costurile adaptării sau dobândirii echipamentelor ori ale dobândirii si validării programelor informatice pentru utilizarea acestora de către lucrătorii cu handicap, inclusiv facilităti tehnologice adaptate sau de asistentă, care sunt suplimentare fată de cele pe care beneficiarul le-ar fi suportat dacă ar fi angajat lucrători fără handicap;

(iv) atunci când beneficiarul oferă locuri de muncă protejate, costurile de constructie, instalare sau extindere a spatiilor în cauză, precum si orice costuri de administrare si transport ce rezultă direct din încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap.

X. Efectul stimulativ al ajutorului

Art. 17. - (1) Ajutoarele acordate în baza prezentei scheme de ajutor de stat trebuie să aibă un efect stimulativ.

(2) Ajutoarele acordate IMM-urilorîn baza prezentei scheme de ajutor de stat sunt considerate a avea un efect stimulativ dacă, înainte de a demara proiectul pentru care solicită ajutor, beneficiarul depune o cerere de finantare.

(3) în cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mari, efectul stimulativ trebuie examinat de către autoritatea care administrează schema de ajutor de stat. În acest sens, aceasta verifică, înaintea acordării ajutorului în cauză, în plus fată de îndeplinirea conditiei prevăzute la alin. (2), dacă cererea de finantare si documentele însotitoare contin date suficiente, din care să rezulte îndeplinirea a cel putin unuia dintre următoarele criterii:

a) o crestere substantială a dimensiunii proiectului/activitătii ca urmare a ajutorului;

b) o crestere substantială a domeniului de aplicare al proiectului/activitătii ca urmare a ajutorului;

c) o crestere substantială a valorii totale a cheltuielilor suportate de beneficiar pentru proiect/activitate ca urmare a acordării ajutorului;

d) o crestere substantială a ritmului de finalizare a proiectului/activitătii în cauză.

(4) în cazul ajutoarelor acordate pentru a compensa costurile suplimentare generate de încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap, mentionate la art. 16, conditiile prevăzute la alin. (2) si (3) se consideră îndeplinite în cazul respectării conditiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) si (3).


(5) În ceea ce priveste ajutoarele pentru recrutarea lucrătorilor defavorizati sub formă de subventii salariale si ajutoarele pentru încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap sub formă de subventii salariale mentionate la art. 14 si 15, conditiile prevăzute la alin. (2) si (3) se consideră îndeplinite în cazul în care ajutorul duce la o crestere netă a numărului de lucrători defavorizati/cu handicap încadrati în muncă.

XI. Reguli privind cumulul ajutoarelor

Art. 18. - (1) Ajutoarele acordate conform prezentei scheme de ajutor de stat pot fi cumulate cu orice alt ajutor exceptat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008, în măsura în care aceste ajutoare vizează diferite costuri eligibile identificabile.

(2) Pentru a stabili dacă plafonul maxim al ajutorului si intensitătile maxime ale acestuia sunt respectate, este luată în considerare valoarea totală a ajutoarelor de stat acordate pentru activitatea sau proiectul subventionat, indiferent dacă ajutorul respectiv este finantat din surse locale, regionale, nationale sau comunitare.

(3) Ajutorul acordat în conformitate cu prezenta schemă de ajutor de stat nu va fi cumulat cu niciun alt tip de ajutor exceptat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 sau cu ajutorul de minimis care îndeplineste conditiile prevăzute de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1998/2006 din 15 decembrie 2006 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratat ajutoarelor de minimis sau cu orice alte fonduri comunitare legate de aceleasi costuri eligibile - care se suprapun partial sau integral - în cazul în care un astfel de cumul ar conduce la depăsirea intensitătii maxime a ajutorului sau a valorii maxime aplicabile acestui ajutor în conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de stat.

(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), ajutoarele în favoarea lucrătorilor cu handicap, prevăzute la art. 15 si 16, pot fi cumulate cu ajutoarele exceptate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 cu privire la aceleasi costuri eligibile care depăsesc cel mai înalt prag aplicabil prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008, cu conditia ca acest cumul să nu conducă la o intensitate a ajutorului care să depăsească 100% din costurile relevante în orice perioadă în care lucrătorii în cauză sunt angajati.

XII. Modalitatea de implementare a schemei de ajutor de stat

Art. 19. - (1) Pentru a beneficia de ajutor în baza prezentei scheme de ajutor de stat, în conformitate cu Ghidul solicitantului, întreprinderile beneficiare trebuie să înainteze o cerere de finantare administratorului schemei de ajutor de stat, înainte de a demara proiectul pentru care solicită finantarea.

(2) Cererea de finantare va fi însotită de documente care să contină:

a) date economico-financiare prin care să se demonstreze că beneficiarul nu este întreprindere în dificultate conform definitiei prevăzute la art. 3 lit. s), precum si o declaratie pe propria răspundere în acest sens;

b) declaratie scrisă pe propria răspundere însotită, dacă este cazul, de documente corespunzătoare, în vederea verificării îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. f);

c) sectorul/sectoarele în care se acordă ajutorul în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat;

d) activitătile si costurile eligibile aferente proiectului pentru care se solicită ajutor de stat;

e) informatii cu privire la cresterea netă a numărului de lucrători defavorizati sau cu handicap încadrati în muncă drept urmare a acordării ajutoarelor pentru recrutarea lucrătorilor defavorizati si/sau a ajutoarelor pentru încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap.

(3) Pentru a demonstra calitatea de IMM, acolo unde este cazul, solicitantii trebuie să completeze modelul de declaratie cuprinzând informatii cu privire la calificarea unei întreprinderi ca IMM, prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(4) înainte de primirea ajutorului, întreprinderea beneficiară trebuie să transmită administratorului schemei de ajutor de stat o declaratie pe propria răspundere cu privire la ajutoarele de stat si de minimis primite pentru aceleasi cheltuieli eligibile, în vederea verificării de către acesta a respectării regulii privind cumulul ajutoarelor.

(5) în cazul în care beneficiarul este eligibil pentru a primi o alocare specifică în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat si este selectat pentru finantare în urma procesului de evaluare si selectie, administratorul schemei de ajutor de stat îi comunică în scris cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat în baza acesteia.

(6) Beneficiarul încheie cu administratorul schemei de ajutor de stat un contract de finantare.

(7) în cazul în care beneficiarul nu este eligibil să primească o alocare specifică în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat, administratorul schemei de ajutor de stat îi comunică în scris acest lucru.

Art. 20 - Procedura de implementare si derulare a schemei de ajutor de stat se desfăsoară după cum urmează:

a) lansarea schemei de ajutor de stat si a Ghidului solicitantului aferent;

b) primirea si înregistrarea cererilor de finantare si a documentelor-suport;

c) verificarea administrativă (verificarea conformitătii cererilor de finantare si a documentelor-suport) - numai cererile de finantare care trec de această etapă vor putea face obiectul etapei următoare;

d) verificarea eligibilitătii solicitantului si proiectului (inclusiv efectul stimulativ) - numai cererile de finantare care trec de această etapă vor putea face obiectul etapei următoare;

e) selectia cererilor de finantare;

f) întocmirea si semnarea contractelor de finantare;

g) depunerea cererii de prefinantare însotite de documentele justificative;

h) acordarea prefinantării, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

i) depunerea cererilor de rambursare însotite de documentele justificative;

j) acordarea finantării nerambursabile, după verificarea eligibilitătii cheltuielilor;

k) monitorizarea implementării cererilor de finantare conform prevederilor contractelor de finantare.

XIII. Durata schemei de ajutor de stat

Art. 21. - Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică de la data lansării până la 31 decembrie 2013, în limita fondurilor alocate pentru aceasta, urmând ca plătile să fie efectuate până la data de 31 decembrie 2015.

XIV. Bugetul schemei de ajutor de stat

Art. 22. - Sursa de finantare pentru prezenta schemă de ajutor de stat este Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, după cum urmează:

1. În cazul ajutoarelor acordate în cadrul domeniului major de interventie 5.1 “Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare”, valoarea totală estimată a ajutorului de stat care va fi acordat în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de aproximativ 108.000.000 lei (echivalent a 26.191.342 eurc-2), defalcată după cum urmează:

 

Anul

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL

Lei

21.600.000

21.600.000

21.600.000

21.600.000

21.600.000

108.000.000

 

Contributia Comunitătii Europene la finantarea acordată este de 91%, restul de 9% fiind din contributia publică natională.

2. În cazul ajutoarelor acordate în cadrul domeniului major de interventie 5.2 “Promovarea sustenabilitătii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de muncă”, valoarea totală estimată a ajutorului de stat care va fi acordat în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de aproximativ 118.650.000 lei (echivalent a 28.774.100 euro2), defalcată după cum urmează:

 

Anul

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL

Lei

23.730.000

23.730.000

23.730.000

23.730.000

23.730.000

118.650.000

 

Contributia Comunitătii Europene la finantarea acordată este de 85,94%, restul de 14,06% fiind din contributia publică natională.

XV. Efecte si beneficii

Art. 23. - Prin aplicarea prezentei scheme de ajutor de stat se vor obtine următoarele efecte si beneficii:

a) cresterea numărului lucrătorilor defavorizati sau cu handicap care si-au găsit un loc de muncă;

b) reducerea somajului de lungă durată;

c) facilitarea integrării durabile pe piata muncii a lucrătorilor cu handicap.

Art. 24. - (1) Numărul estimat de beneficiari de ajutor de stat este de 250 de întreprinderi, în cazul ajutoarelor acordate în cadrul domeniului major de interventie 5.1 “Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare”.

(2) Numărul estimat de beneficiari de ajutor de stat este de 270 de întreprinderi, în cazul ajutoarelor acordate în cadrul domeniului major de interventie 5.2 “Promovarea sustenabilitătii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de muncă”.

XVI. Reguli privind raportarea si monitorizarea ajutorului de stat

Art. 25. - Raportarea si monitorizarea ajutoarelor de stat acordate în baza prezentei scheme de ajutor de stat se va realiza în conformitate cu legislatia comunitară si cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat3.

Art. 26. - Furnizorul de ajutor de stat păstrează evidenta detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme de ajutor de stat pe o durată de cel putin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de stat. Această evidentă trebuie să contină toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor de exceptare impuse de Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008, inclusiv informatii despre statutul oricărei întreprinderi al cărei drept de a beneficia de ajutor sau de un bonus depinde de statutul său de IMM, informatii privind efectul stimulativ al acordării ajutorului si informatii care fac posibilă stabilirea valorii exacte a costurilor eligibile.

Art. 27. - (1) Furnizorul de ajutor de stat are obligatia de a supraveghea permanent ajutoarele de stat acordate, aflate în derulare si de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării conditiilor impuse prin prezenta schemă de ajutor de stat sau prin legislatia natională ori comunitară aplicabilă la momentul respectiv.

(2) Furnizorul de ajutor de stat are obligatia de a transmite Consiliului Concurentei, în formatul si în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel national.

(3) în cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurentei poate să solicite date si informatii suplimentare si, după caz, să facă verificări la fata locului.

(4) în cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de stat, acesta va transmite Consiliului Concurentei valori estimative.

(5) Erorile constatate de furnizor si corectiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează Consiliului Concurentei până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.

Art. 28. - Pe baza unei cereri scrise, furnizorul de ajutor de stat va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurentei, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informatiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008.

Art. 29. - Administratorul prezentei scheme de ajutor de stat are obligatia de a pune la dispozitia furnizorului de ajutor de stat, în formatul si în termenul solicitat de acesta, toate datele si informatiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare si monitorizare ce cad în sarcina furnizorului conform art. 25-28.

XVII. Dispozitii finale

Art. 30. - Furnizorul de ajutor de stat va transmite Consiliului Concurentei o fisă de informatii referitoare la prezenta schemă de ajutor de stat, în forma prevăzută în anexa III la Regulamentul nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008, în vederea transmiterii către Comisia Europeană, în termen de 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei scheme de ajutor de stat. Aceste informatii vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si pe pagina de internet a Comisiei Europene. Schema de ajutor de stat si Ghidul solicitantului se publică integral pe pagina de internet a furnizorului ajutorului de stat, http://www.fseromania.ro, precum si pe pagina de internet a administratorului schemei de ajutor de stat.


2 Calculat la cursul inforeuro din luna iunie 2011 (1 euro = 4,1235 lei).

3 Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit în învătământul preuniversitar

 

În baza prevederilor art. 264 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia si criteriile de acordare a gradatiei de merit în învătământul preuniversitar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.106/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de realizare a raportului de activitate în vederea obtinerii gradatiei de merit pentru personalul didactic de predare din învătământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 15 septembrie 2010, si Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.617/2010 privind aprobarea Metodologiei si a criteriilor de acordare a gradatiei de merit în învătământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 26 noiembrie 2010.

Art. 3. - Directia generală management, resurse umane si retea scolară din cadrul Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, inspectoratele scolare si unitătile de învătământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2011.

Nr. 5.486.

 

ANEXA

 

METODOLOGIA SI CRITERIILE

privind acordarea gradatiei de merit în învătământul preuniversitar

 

CAPITOLUL I

Acordarea gradatiei de merit în învătământul preuniversitar în anul scolar 2011-2012

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prin unităti de învătământ, în sensul prezentei metodologii, se au în vedere unitătile de învătământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică.

Art. 2. - (1) Numărul de gradatii care se acordă se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului scolar se scade numărul de gradatii acordate în ultimii 3 ani, având în vedere că gradatia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei functii publice.

(2) în situatia în care personalului didactic, celui de conducere, inclusiv celui din cluburile sportive scolare si din palatele si cluburile copiilor/Palatul National al Copiilor, i se modifică locul de muncă, la nivelul aceluiasi judet/municipiului Bucuresti, acesta îsi păstrează gradatia de merit.

(3) Personalul didactic din învătământ beneficiar al gradatiei de merit detasat în alt judet/municipiul Bucuresti îsi păstrează gradatia de merit, în conditiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată.

(4) Cadrele didactice beneficiare ale gradatiei de merit pretransferate/transferate în alt judet/municipiul Bucuresti îsi păstrează gradatia de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradatii de merit, pentru anul respectiv, la nivelul judetului/municipiului Bucuresti, în care s-au pretransferat/transferat.

(5) La solicitarea unitătii de învătământ în care cadrul didactic beneficiar al gradatiei de merit s-a transferat, inspectoratul scolar îi poate acorda gradatie de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradatii, în cazul în care acestuia nu i s-a putut acorda în anul scolar anterior.

Art. 3. - Gradatia de merit se atribuie pe o perioadă efectivă de 5 ani, începând cu data de 1 septembrie 2012.

Art. 4. - (1) Personalul didactic din învătământ care a beneficiat de gradatie de merit poate participa la un nou concurs.

(2) Personalul didactic pensionat nu mai beneficiază de gradatie de merit de la încetarea contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată, în vederea pensionării.

 

SECTIUNEA a 2-a

Înscrierea la concursul pentru acordarea gradatiei de merit

 

Art. 5. - (1) La concursul pentru acordarea gradatiei de merit poate participa:

a) personalul didactic din învătământul preuniversitar cu contract individual de muncă pe o perioadă nedeterminată, precum si personalul didactic din învătământ angajat cu contract individual de muncă pe o perioadă determinată, cu o vechime efectivă în învătământul preuniversitar de peste 3 ani, cu performante deosebite în inovarea didactică, în pregătirea prescolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinsi la concursuri scolare, faza natională si faza internatională, în perioada 1 septembrie 2007-31 august 2011, si calificativul “Foarte bine” în fiecare an scolar încheiat din perioada evaluării; b) personalul didactic de predare din învătământul preuniversitar care desfăsoară activitate de formare continuă a cadrelor didactice din învătământul preuniversitar la casa corpului didactic, cu performante deosebite în inovarea didactică, în pregătirea prescolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinsi la concursuri scolare, faza natională si faza internatională, în perioada 1 septembrie 2007-31 august 2011, care are calificativul “Foarte bine” în fiecare an scolar încheiat din perioada evaluării si o vechime în învătământul preuniversitar de peste 3 ani.

(2) Conditiile prevăzute mai sus trebuie să le îndeplinească si:

a) personalul didactic de predare de la centrele de resurse si asistentă educatională judetene/al municipiului Bucuresti, centrele scolare pentru educatie incluzivă, centrele logopedice interscolare si cabinetele logopedice, centrele si cabinetele de asistentă psihopedagogică;

b) personalul didactic de predare si de conducere de la cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor cu statut de unităti de învătământ subordonate inspectoratului scolar, precum si cel de la Palatul National al Copiilor.

(3) în cazul întreruperii activitătii în perioada 1 septembrie 2007-31 august 2011, personalul didactic din învătământ se evaluează pentru o perioadă de 4 ani, până la 31 august 2011, în care salariatul si-a desfăsurat activitatea, fără a fi luate în calcul perioadele evaluate pentru obtinerea gradatiei de merit în sesiunile anterioare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Criterii pentru acordarea gradatiei de merit

 

Art. 6. - (1) Activitatea din ultimii 4 ani a candidatilor înscrisi pentru acordarea gradatiei de merit, inclusă în raportul de autoevaluare, sustinută prin documente doveditoare, se evaluează pe baza unei fise elaborate, cu consultarea organizatiilor sindicale constituite la nivel judetean/al municipiului Bucuresti, respectiv a federatiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate în învătământ, de către inspectoratul scolar/Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului pentru palatele si cluburile copiilor, transmisă inspectoratelor scolare si Palatului National al Copiilor, tinându-se seama de criteriile generale care trebuie îndeplinite de candidat, în perioada 1 septembrie 2007- 31 august 2011 sau în perioada prevăzută la art. 5 alin. (3).

1. Criteriul activitătilor complexe cu valoare instructiv-educativă:

a) rezultate deosebite obtinute în pregătirea prescolarilor si a elevilor în raport cu standardele curriculare de performantă, materializate în progresul elevilor la clasă, în rezultate ale elevilor la clasă, la testări si examene nationale de sfârsit de ciclu, rezultate obtinute cu clasa si individual la disciplinele de specialitate în învătământul vocational;

b) initierea si aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea programului AEL în cadrul scolii;

c) performante în pregătirea elevilor distinsi la olimpiade scolare si/sau concursuri de profil recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, materializate prin obtinerea premiilor: locul I, al II-lea, al III-lea, mentiunilor si premiilor speciale la faza internatională/natională/judeteană/pe municipiul Bucuresti si interjudeteană/regională. Este indicat să se precizeze numele cadrului didactic;

d) performante în pregătirea elevilor distinsi la concursuri cultural-artistice si sportive recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, materializate prin obtinerea premiilor (locul I, al II-lea, al III-lea), mentiunilor si premiilor

speciale la faza internatională/natională/judeteană/pe municipiul Bucuresti si interjudeteană/regională. Este indicat să se precizeze numele cadrului didactic;

e) pregătirea loturilor olimpice pentru concursurile scolare, participarea, în calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare, la concursurile si olimpiadele judetene, interjudetene, incluse în programul de activităti si în calendarul inspectoratelor scolare/Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, nationale si internationale;

f) pregătirea loturilor olimpice, activitatea în unităti de învătământ vocationale, participarea, în calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare, la concursurile si olimpiadele judetene, interjudetene, nationale ori internationale; organizarea de concursuri si festivaluri la nivel international, national sau interjudetean ori interscolar; organizarea si participarea la spectacole, expozitii, concerte, simpozioane la nivel international, national ori interjudetean;

g) rezultate măsurabile obtinute în activitătile culturale si educative organizate în scoală, cu impact la nivel local/judetean/al municipiului Bucuresti/national/international;

h) activitatea si rezultatele obtinute în centrele de excelentă si centrele de pregătire zonală din cadrul unitătilor de învătământ vocational sau cu elevi cu dificultăti de învătare;

i) activitate desfăsurată în vederea realizării echitătii în educatie (activităti de remediere scolară, grădinită de vară, activităti de desegregare, de educatie incluzivă, nediscriminatorie, de educatie multiculturală/interculturală, educatie pentru diversitate/alteritate, programe de educatie a părintilor recunoscute la nivel judetean/national);

j) rezultate măsurabile/cuantificabile obtinute în desfăsurarea unor activităti practice, educative pentru formarea de abilităti de comunicare, antreprenoriale si tehnice;

k) rezultate deosebite obtinute în activităti de voluntariat, la nivel local/judetean/national/international;

l) activitate de coordonator de programe educative scolare si extrascolare sau îndrumarea colectivelor redactionale ale revistelor scolare;

m) participarea la cursuri de formare;

n) coordonarea activitătilor din cadrul Strategiei nationale de actiune comunitară;

o) integrarea copiilor cu cerinte educative speciale în scolile de masă si desfăsurarea activitătilor de educatie remedială.

2. Criteriul privind performante deosebite în inovarea didactică/managerială:

a) elaborarea de programe scolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ghiduri metodice, manuale scolare, auxiliare didactice, reviste scolare, avizate de inspectoratul scolar sau de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, după caz; cărti în domeniul educational, înregistrate cu ISBN; elaborarea de programe scolare pentru discipline optionale noi, însotite de suportul de curs; elaborarea de programe vizând curriculumul pentru optional integrat în dezvoltare locală;

b) crearea de softuri educationale în specialitate, platforme de e-learning avizate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului;

c) elaborarea de cărti si lucrări stiintifice publicate în domeniul didacticii, specialitătii si managementului educational, înregistrate cu ISBN;

d) activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator, activitate în domeniul sindical la nivel local/judetean/national/international, participarea cu comunicări la simpozioane judetene, regionale (zonale), nationale si/sau internationale, participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic, în calitate de formatori, contributia la cercetări stiintifice în specialitate sau în domeniul problematicii învătământului si educatiei; se va stabili un punctaj defalcat


pentru cursuri cu o durată de minimum 3 zile (24 de ore), care să vizeze asigurarea calitătii si personalizarea concretă de comunicare cu familia si comunitatea privind participarea si contributia la activitătile mentionate;

e) activitatea de metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului scolar si în comisia natională de specialitate, coordonator de cerc pedagogic;

f) activitatea desfăsurată în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ, în cadrul unor comisii consultative de dialog social si al altor structuri de dialog social, precum si în comisiile nationale de specialitate.

3. Criteriul privind participarea la proiecte:

a) proiecte de parteneriat educational, la nivel local/judetean/national/international recunoscute de inspectoratul scolar/Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului;

b) proiecte/programe realizate în parteneriat între scoală si asociatiile reprezentative de părinti/comunitatea locală/operatori economici;

c) proiecte din Fondul Social European/fonduri structurale si de coeziune/proiecte PHARE;

d) proiecte/programe europene realizate prin Agentia Natională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educatiei si Formării Profesionale - Socrates, Comenius, Arion, Leonardo, Grundtvig etc;

e) proiecte/programe coordonate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, inspectoratul scolar, de alti parteneri - Institutul Francez, Institutul Cervantes, British Council, ZFA (Centrala pentru Activitate Scolară din Germania), Fundatia Communitas, MATRA, UNICEF, Institutul Goethe, Banca Mondială, Organizatia “Salvati Copiii”;

f) alte proiecte/programe, recunoscute de inspectoratul scolar/Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

4. Criteriul privind cresterea prestigiului unitătii de învătământ/conexe:

a) contributiile individuale si/sau în echipă la dezvoltarea practicii managementului educational si institutional;

b) atragerea de finantări extrabugetare pentru unitate, programe, proiecte, centre de documentare si informare, laboratoare etc, având ca efect cresterea calitătii institutiei si a procesului de predare- Învătare-evaluare, a bazei didactico-materiale;

c) realizarea de proiecte extracurriculare, cu finantare extrabugetară;

d) realizări în ceea ce priveste educatia adultilor si conversia profesională (cursuri, programe, materiale auxiliare, platforme de învătare).

(2) Punctajul grilei de evaluare pentru fiecare categorie de personal didactic se va defalca pe discipline/domenii de activitate/tipuri de activităti. Pentru personalul de conducere din unitătile de învătământ se va elabora o grilă specifică de evaluare. Pentru activitătile obligatorii cuprinse în fisa postului personalului didactic de predare si de conducere nu se acordă punctaj.

(3) Pentru personalul de conducere din unitătile de învătământ, realizarea cerintelor prevăzute la alin. (1) pct. 4 este obligatorie.

Art. 7. - (1) Punctajul se aplică în mod unitar pentru toate functiile didactice si se stabileste în comisia paritară de la nivelul inspectoratului scolar. În baza acestor punctaje, stabilite în mod unitar, se elaborează câte o grilă specifică fiecărei categorii de candidati:

a) educatoare/institutori/profesori pentru învătământul prescolar;

b) învătători/institutori/profesori pentru învătământul primar;

c) profesori;

d) maistri-instructori;

e) cadre didactice din învătământul vocational, din cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor si elevilor, învătământul special;

f) personal didactic de conducere din unitătile de învătământ.

(2) Pentru fiecare criteriu general se atribuie punctajul maxim prevăzut în anexa nr. 3.

(3) Pentru personalul didactic si personalul de conducere din cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor, punctajele cu ponderile aferente sunt detaliate în grilele din anexele nr. 4 si 5.

 

SECTIUNEA a 4-a

Procedura de acordare a gradatiei de merit

 

Art. 8. - (1) Inspectorul scolar general numeste, prin decizie, comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradatiei de merit.

(2) Comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradatiei de merit este formată din:

a) presedinte - un inspector scolar general adjunct;

b) secretar - un referent de la Compartimentul salarizare, normare;

c) membri - inspectori scolari de specialitate, inspector responsabil pentru învătământul în limbile minoritătilor nationale sau metodisti ai inspectoratului scolar.

(3) Pentru Palatul National al Copiilor, comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradatiei de merit este formată din:

a) presedinte - un inspector de specialitate din cadrul Directiei generale educatie si învătare pe tot parcursul vietii din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului;

b) secretar - un inspector din cadrul Directiei generale educatie si învătare pe tot parcursul vietii din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului;

c) membri - inspectori scolari de specialitate/metodisti din cadrul Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti/personal didactic din cadrul palatului care nu participă la concurs.

(4) Reprezentantii organizatiilor sindicale afiliate la federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate în învătământ din judet/municipiul Bucuresti participă în calitate de observatori la toate lucrările, au drept de acces la documentele comisiilor si dreptul să solicite consemnarea în procesul-verbal a propriilor observatii.

Art. 9. - Procedura de acordare a gradatiei de merit prin concurs cuprinde următoarele etape:

1. Candidatul întocmeste si depune la conducerea unitătii de învătământ/conexe în care a functionat în perioada 1 septembrie 2007-31 august 2011 raportul de autoevaluare a activitătii desfăsurate, însotit de documente doveditoare, realizat în conformitate cu fisa de evaluare elaborată de inspectoratul scolar, pentru acordarea gradatiei de merit, la categoria de personal în care acesta se încadrează.

2. Consiliul profesoral al unitătii de învătământ/conexe, pe baza dezbaterilor asupra modului în care raportul reflectă realizările candidatului potrivit fisei de evaluare si a documentelor doveditoare, formulează o apreciere sintetică asupra activitătii candidatului, consemnată în procesul-verbal de sedintă.

3. Directorul unitătii de învătământ/conexe depune la secretariatul inspectoratului scolar raportul de autoevaluare însotit de documentele doveditoare, aprecierea sintetică a consiliului profesoral, precum si propria apreciere, care trebuie să fie obiectivă, cu referire si la deontologia profesională, la abilitătile de comunicare ale candidatului în cadrul unitătii de învătământ în care îsi desfăsoară activitatea. Aprecierea directorului unitătii de învătământ/conexe, în situatia în care


candidează, se face de către inspectorul de management si evaluare institutională.

În cazul Palatului National al Copiilor, aprecierea personalului de conducere se face de către un inspector din cadrul Directiei generale educatie si învătare pe tot parcursul vietii din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

Inspectorul de management si evaluare institutională/Inspectorul din cadrul Directiei generale educatie si învătare pe tot parcursul vietii are obligatia de a depune la dosarul candidatului aprecierea până la data de 11 aprilie 2012.

4. În urma consultării consiliului consultativ al disciplinei, inspectorul scolar de specialitate întocmeste un raport motivat, referitor la activitatea candidatului în specialitate, acordând punctajul ca sumă a punctelor pentru fiecare criteriu de evaluare din fisă.

5. Comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradatiei de merit primeste raportul de autoevaluare, aprecierea consiliului profesoral si a directorului unitătii, precum si raportul motivat al inspectorului scolar de specialitate, pe care le examinează, stabileste punctajul final si întocmeste lista în ordinea descrescătoare a acestuia, pe posturi si discipline. Lista astfel întocmită va fi prezentată în consiliul de administratie al inspectoratului scolar.

6. În consiliul de administratie al inspectoratului scolar presedintele comisiei prezintă propunerile de acordare a gradatiilor de merit.

7. Consiliul de administratie al inspectoratului scolar aprobă lista cu rezultatele candidatilor participanti la concurs, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat, si o afisează la inspectoratul scolar, conform graficului prevăzut în anexa nr. 1A. În cazul Palatului National al Copiilor, comisia de coordonare a concursului din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului aprobă lista cu rezultatele candidatilor participanti la concurs si o afisează la sediul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, conform graficului prevăzut în anexa nr. 1A.

8. Candidatii participanti la concursul de acordare a gradatiei de merit au drept de contestatie asupra punctajului acordat la inspectoratul scolar, în conformitate cu graficul prevăzut în anexa nr. 1A. Contestatiile se solutionează în termen de 3 zile lucrătoare de la data-limită de depunere a acestora, de către o comisie de solutionare a contestatiilor, numită prin decizie a inspectorului scolar general si formată din:

a) presedinte - inspectorul scolar general; pentru Palatul National al Copiilor - director din cadrul Directiei generale educatie si învătare pe tot parcursul vietii din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului;

b) secretar - un referent/consilier de la Compartimentul salarizare, normare/retea scolară; pentru Palatul National al Copiilor - un reprezentant al Directiei generale economic, finante, resurse umane din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului;

c) membri - consilierul juridic al inspectoratului scolar, inspectori scolari/metodisti ai inspectoratului scolar si un inspector scolar cu atributii privind managementul resurselor umane; pentru Palatul National al Copiilor - inspectori de specialitate din cadrul Directiei generale educatie si învătare pe tot parcursul vietii si un consilier juridic al Directiei generale juridice din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, altii decât cei care au făcut parte din comisia de coordonare a concursului.

Hotărârea comisiei de contestatii este definitivă si poate fi contestată numai prin procedura contenciosului administrativ, contestatia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

La lucrările comisiei de contestatii participă si reprezentantii organizatiilor sindicale afiliate la federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învătământ, în calitate de observatori, care au drept de acces la toate documentele si pot solicita consemnarea în procesul-verbal a propriilor observatii.

9. a) Criteriile pentru stabilirea ponderii pe diferite specialităti/functii de conducere din unitătile de învătământ, precum si hotărârea asupra rezultatului concursului (punctajul minim) se aprobă în comisia paritară de la nivelul inspectoratului scolar.

Cadrele didactice care în perioada 1 septembrie 2007- 31 august 2011 au îndeplinit si functii de conducere pot participa la concursul de acordare a gradatiei de merit fie ca personal didactic de conducere, fie ca personal didactic de predare, exprimându-si optiunea în scris odată cu depunerea dosarului, în această situatie, evaluarea se realizează conform grilei specifice optiunii exprimate în scris la depunerea dosarului.

Cadrele didactice, încadrate pe două sau mai multe specializări pe perioada evaluării, pot participa la concursul de acordare a gradatiei de merit la oricare dintre discipline, exprimându-si optiunea în scris odată cu depunerea dosarului. Cadrele didactice care au desfăsurat activitate metodică si stiintifică pe două sau mai multe specializări sunt evaluate pentru întreaga activitate.

b) Hotărârea asupra rezultatului concursului, precum si asupra ponderii pe diferite specialităti/functii de conducere din unitătile de învătământ/unitătile conexe apartine inspectorului scolar general, în baza listei întocmite în ordinea descrescătoare a punctajului pe posturi si discipline, care a fost aprobată de consiliul de administratie al inspectoratului scolar, cu conditia respectării proportiei numărului de locuri pe discipline/functii de conducere din unităti de învătământ. Ponderea pe categorii de personal (didactic de predare/functii de conducere/îndrumare si control), precum si pe discipline de învătământ se calculează raportat la numărul total de gradatii, conform art. 2 alin. (1), si se repartizează proportional cu numărul de posturi/catedre normate pe fiecare disciplină de învătământ, ocupate cu personal calificat.

10. Consiliul de administratie al inspectoratului scolar înaintează lista candidatilor validati la Directia generală management, resurse umane si retea scolară din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului pentru emiterea ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului. Lista transmisă la Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu adresa de înaintare, contine:

a) numărul total si modul de calcul al numărului de gradatii acordate la nivelul judetului/municipiului Bucuresti/Palatului National al Copiilor;

b) observatiile liderilor de sindicat desemnati de federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învătământ, care au participat la procedura de acordare a gradatiei de merit, cu statut de observatori;

c) tabelul nominal si punctajul pentru candidatii validati de consiliul de administratie al inspectoratului scolar judetean/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, conform anexei nr. 2.

Art. 10. - Directia generală management, resurse umane si retea scolară din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului verifică încadrarea în numărul de locuri, respectarea procedurii de acordare a gradatiei de merit si elaborează ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru acordarea gradatiei de merit personalului didactic validat.


 

CAPITOLUL II

Acordarea gradatiei de merit în învătământul preuniversitar începând cu anul scolar 2014-2015

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Art. 11. - (1) începând cu anul scolar 2014-2015, personalul didactic care participă la concursul organizat în vederea obtinerii gradatiei de merit este evaluat pe baza unui proiect.

(2) Acordarea gradatiei de merit se realizează în acord cu prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

Art. 12. - Numărul de gradatii care se acordă se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice se scade numărul de gradatii acordate în ultimii 3 ani, având în vedere că gradatia de merit se acordă pe

0 perioadă efectivă de 5 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei functii publice.

Art. 13. - La concursul pentru acordarea gradatiei de merit poate depune proiect personalul didactic de predare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, personalul didactic de conducere, îndrumare si control, precum si personalul didactic de predare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată care a obtinut cel putin definitivarea în învătământ si calificativul “Foarte bine” în ultimii 2 ani scolari anteriori depunerii proiectului, care îsi desfăsoară activitatea în cadrul unitătilor de învătământ, unitătilor conexe, caselor corpului didactic si inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti.

Art. 14. - (1) Cadrele didactice care în perioada evaluată 1 septembrie 2011-31 august 2015 au îndeplinit si functii de conducere, îndrumare si control pot participa la concursul de acordare a gradatiei de merit fie ca personal didactic de conducere, îndrumare si control, fie ca personal didactic de predare, exprimându-si optiunea în scris odată cu depunerea portofoliului.

(2) Hotărârea asupra rezultatului concursului, precum si asupra ponderii pe diferite specialităti, functii de conducere din unitătile de învătământ, functii de îndrumare si control apartine inspectorului scolar general, în baza listei întocmite în ordinea descrescătoare a punctajului pe posturi si discipline, care a fost aprobată de consiliul de administratie al inspectoratului scolar, cu conditia respectării proportiei numărului de locuri pe discipline, functii de conducere, functii de îndrumare si control. Ponderea pe categorii de personal (didactic de predare, functii de conducere, de îndrumare si control), precum si pe discipline de învătământ se calculează raportat la numărul total de gradatii conform art. 2 alin. (1) si se repartizează proportional cu numărul de posturi/catedre normate pe fiecare disciplină de învătământ/posturi de conducere, de îndrumare si control, ocupate cu personal calificat.

Art. 15. - Pentru participarea la evaluarea finală în vederea acordării gradatiei de merit, candidatii care depun proiecte trebuie să aibă calificativul “Foarte bine” în fiecare dintre cei 4 ani scolari din perioada evaluată.

Art. 16. - (1) Personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare si control din învătământ, care a beneficiat de gradatie de merit, poate participa la un nou concurs după expirarea perioadei de 5 ani în care a beneficiat de gradatie de merit.

(2) Personalul didactic de predare pensionat nu mai beneficiază de gradatie de merit de la data eliberării din învătământ în vederea pensionării.

(3) Personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare si control, participant la concursul pentru acordarea gradatiei de merit, care nu se află pe lista candidatilor reusiti, are dreptul de a se reînscrie la un nou concurs.

(4) Numărul de gradatii de merit la nivel judetean/al municipiului Bucuresti se repartizează de către inspectorul scolar general proportional cu numărul de posturi didactice existent pentru fiecare disciplină de predare/post didactic/post de conducere, îndrumare si control, la nivel judetean/al municipiului Bucuresti, cu încadrarea în numărul maxim de gradatii de merit.

(5) înscrierea candidatilor la concursul pentru acordarea gradatiei de merit, monitorizarea si evaluarea proiectului se realizează în conformitate cu precizările din prezenta metodologie.

 

SECTIUNEA a 2-a

Procedura de acordare a gradatiei de merit pentru personalul didactic de predare

 

Art. 17. - (1) Pentru personalul didactic de predare din unitătile de învătământ/unitătile conexe:

1. Raportul de activitate se realizează în baza unui proiect propus de cadrul didactic, pe o perioadă de 4 ani, si va fi reactualizat la începutul fiecărui an scolar.

2. În cazul în care candidatul se transferă, proiectul trebuie reactualizat si se ia în considerare activitatea depusă anterior. În acest caz, conducerea unitătii de învătământ/conexe predă candidatului dosarul cu toate documentele concepute până la data respectivă.

3. Obiectivul general al proiectului trebuie să dezvolte cel putin un obiectiv din proiectul de dezvoltare institutională, contribuind astfel la cresterea prestigiului unitătii de învătământ/unitătii conexe unde functionează cadrul didactic.

(2) în cadrul proiectului de dezvoltare institutională se au în vedere indicatorii de bază centrati asupra următoarelor dimensiuni ale sistemului educational:

a) resursele umane ale sistemului de educatie;

b) participarea la educatie;

c) eficienta internă a sistemului de învătământ;

d) rezultatele elevilor;

e) rezultatele educatiei pe piata muncii.

Art. 18. - (1) Proiectul propus de personalul didactic de predare din unitătile de învătământ/centrele scolare pentru educatie incluzivă vizează un grup-tintă format din prescolari/elevi, echivalentul efectivului unei grupe/clase de copii/elevi.

(2) Proiectul propus de personalul didactic de predare din centrele logopedice interscolare si cabinetele logopedice, centrele si cabinetele de asistentă psihopedagogică vizează un grup-tintă format din 4-8 copii/elevi, conform specificului activitătilor desfăsurate.

Art. 19. - În vederea aprobării implementării proiectelor se parcurg următoarele etape:

1. Proiectele se depun si se înregistrează la secretariatul unitătii de învătământ/unitătii conexe în care urmează a fi implementate, până la data de 1 octombrie a fiecărui an scolar.

2. Consiliul de administratie al unitătii de învătământ/unitătii conexe evaluează eligibilitatea candidatilor si a proiectelor în conformitate cu conditiile si criteriile de eligibilitate si întocmeste lista candidatilor si a proiectelor eligibile, pe care o supune spre avizare consiliului profesoral.

3. Consiliul profesoral avizează proiectele eligibile, mentionând numele candidatului si titlul proiectului în procesul-verbal al sedintei.

4. Conducerea unitătii de învătământ/unitătii conexe transmite candidatilor ale căror proiecte au fost avizate de consiliul profesoral acordul scris pentru implementarea proiectului.


Art. 20. - (1) Proiectul aprobat este monitorizat permanent de conducerea unitătii de învătământ/unitătii conexe, prin reprezentanti ai consiliului de administratie, cu asigurarea cadrului legal si organizatoric necesar desfăsurării activitătilor. Monitorizarea se realizează pe parcursul întregului an scolar.

(2) Instrumentul de monitorizare a proiectului este fisa anuală de monitorizare, care are structura prevăzută în anexa nr. 7 si care se completează la sfârsitul anului scolar.

(3) Consiliul de administratie validează fisele anuale de monitorizare ale candidatilor.

(4) Portofoliul proiectului cuprinde:

a) prezentarea proiectului;

b) fisele anuale de monitorizare (întocmite de directorul unitătii de învătământ si contrasemnate de candidat);

c) fisa finală de (auto)evaluare (anexa nr. 8);

d) raportul de evaluare;

e) solicitarea evaluării proiectului;

f) opis.

Art. 21. - La nivelul unitătii de învătământ/unitătii conexe, evaluarea proiectului candidatului se realizează în următoarele etape:

a) candidatul depune la secretariatul unitătii de învătământ/unitătii conexe fisele anuale de monitorizare, fisa finală de (auto)evaluare si prezentarea proiectului;

b) consiliul de administratie al unitătii de învătământ/unitătii conexe completează fisa finală de (auto)evaluare a proiectului;

c) consiliul de administratie al unitătii de învătământ/unitătii conexe întocmeste raportul de evaluare, ca formă descriptivă a fisei finale de (auto)evaluare.

Art. 22. - Directorul unitătii de învătământ/unitătii conexe depune la inspectoratul scolar portofoliile proiectelor personalului didactic candidat la concursul pentru obtinerea gradatiei de merit.

Art. 23. - (1) Comisia de coordonare a concursului pentru acordarea gradatiei de merit, numită, la nivelul inspectoratului scolar, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1)-(3), evaluează portofoliul fiecărui candidat înscris la concursul pentru acordarea gradatiei de merit si întocmeste raportul de evaluare finală a proiectului, continând punctajul proiectului (anexa nr. 9).

(2) Reprezentantii organizatiilor sindicale din judet/municipiul Bucuresti afiliate la federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învătământ participă în calitate de observatori la toate lucrările, au drept de acces la documentele comisiilor si au dreptul să solicite consemnarea în procesul-verbal a propriilor observatii.

(3) Punctajul final al candidatului, luat în calcul pentru acordarea gradatiei de merit, este de minimum 50 de puncte, din maximum 100 de puncte.

(4) Lista cuprinzând rezultatele candidatilor participanti la concurs si propunerile de acordare a gradatiilor de merit este prezentată de către presedintele comisiei în consiliul de administratie al inspectoratului scolar.

(5) Consiliul de administratie aprobă lista cu rezultatele candidatilor participanti la concurs, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat, si o afisează la inspectoratul scolar, conform graficului din anexa nr. 1B.

Art. 24. - (1) Candidatii participanti la concursul de acordare a gradatiei de merit au drept de contestatie asupra punctajului acordat, la inspectoratul scolar, în conformitate cu graficul prevăzut în anexa nr. 1B. Contestatiile se rezolvă în termen de 3 zile lucrătoare de la data-limită de depunere a acestora, de către o comisie de solutionare a contestatiilor, numită prin decizie a inspectorului scolar general si formată din:

a) presedinte - inspectorul scolar general; pentru Palatul National al Copiilor - director din Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului;

b) secretar - un referent/consilier de la compartimentul salarizare, normare/retea scolară; pentru Palatul National al Copiilor, un reprezentant al Directiei generale economic, finante, resurse umane din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului;

c) membri - consilierul juridic al inspectoratului scolar, inspectori scolari/metodisti ai inspectoratului scolar si un inspector scolar cu atributii privind managementul resurselor umane; pentru Palatul National al Copiilor - inspectori de specialitate din cadrul Directiei generale educatie si învătare pe tot parcursul vietii si un consilier juridic al Directiei generale juridic din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, altii decât cei care au făcut parte din comisia de coordonare a concursului.

(2) Hotărârea comisiei de contestatii este definitivă si poate fi contestată numai prin procedura contenciosului administrativ, contestatia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(3) La lucrările comisiei de contestatii participă si reprezentantii organizatiilor sindicale afiliate la federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învătământ, în calitate de observatori, care au drept de acces la toate documentele si pot solicita consemnarea în procesul-verbal a propriilor observatii.

(4) Consiliul de administratie al inspectoratului scolar înaintează lista candidatilor validati la Directia generală management, resurse umane si retea scolară din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului pentru emiterea ordinului ministrului. Lista transmisă la Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu adresa de înaintare, contine:

a) numărul total si modul de calcul al numărului de gradatii acordate la nivelul judetului/municipiului Bucuresti/Palatului National al Copiilor;

b) tabelul nominal si punctajul pentru candidatii aprobati, conform anexei nr. 2.

Art. 25. - Directia generală management, resurse umane si retea scolară din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului verifică încadrarea în numărul de locuri, respectarea procedurii de acordare a gradatiei de merit si elaborează ordinul ministrului pentru acordarea gradatiei de merit personalului didactic de predare/de conducere din unitătile de învătământ/unitătile conexe.

 

SECTIUNEA a 3-a

Procedura de acordare a gradatiei de merit pentru personalul de conducere, îndrumare si control

 

Art. 26. - (1) Personalul didactic de conducere din unitătile de învătământ/unitătile conexe, personalul didactic si de conducere din cadrul caselor corpului didactic, personalul didactic de conducere, îndrumare si control din cadrul inspectoratelor scolare va fi evaluat în baza unui proiect de management, derulat pe o perioadă de 4 ani si reactualizat la începutul fiecărui an scolar.

(2) Pentru personalul de conducere din unitătile de învătământ/unitătile conexe, obiectivul general al proiectului trebuie să dezvolte cel putin un obiectiv din proiectul de dezvoltare institutională, contribuind astfel la cresterea prestigiului unitătii de învătământ/unitătii conexe unde candidatul ocupă functia de conducere.

Art. 27. - (1) Proiectele propuse de personalul de conducere din unitătile de învătământ/unitătile conexe vizează un grup-tintă format din colectivul de cadre didactice al unitătii de învătământ/unitătii conexe.

(2) Proiectele propuse de personalul didactic de conducere, îndrumare si control din inspectoratele scolare, precum si de personalul didactic/de conducere din casele corpului didactic vizează un grup-tintă constituit din cadre didactice dintr-o unitate de învătământ/unitate conexă din judet/municipiul Bucuresti.

Art. 28. - Pentru personalul didactic de conducere din unitătile de învătământ/unitătile conexe, personalul didactic si de conducere din casele corpului didactic, personalul de conducere si îndrumare si control din inspectoratele scolare, în vederea aprobării implementării proiectelor, se parcurg următoarele etape:

1. Proiectele se depun si se înregistrează la registratura inspectoratului scolar, până la data de 1 octombrie a fiecărui an scolar.

2. Consiliul de administratie al inspectoratului scolar evaluează eligibilitatea candidatilor si a proiectelor în conformitate cu conditiile si criteriile de eligibilitate si întocmeste lista candidatilor si a proiectelor eligibile.

3. Conducerea inspectoratului scolar transmite candidatilor ale căror proiecte au fost considerate eligibile acordul scris pentru implementarea proiectului, până la data de 1 noiembrie a fiecărui an scolar.

Art. 29. - (1) Monitorizarea proiectelor candidatilor pentru acordarea gradatiei de merit se realizează de către o comisie de monitorizare stabilită la nivelul inspectoratului scolar, din care face parte un inspector management si evaluare institutională.

(2) Monitorizarea se realizează pe parcursul întregului an scolar.

(3) Instrumentul de monitorizare a proiectului este fisa anuală de monitorizare care are structura din anexa nr. 7.

(4) Candidatul depune la inspectoratul scolar:

a) prezentarea proiectului;

b) fisele anuale de monitorizare;

c) fisa finală de (auto)evaluare;

d) solicitarea evaluării proiectului;

e) opis.

(5) Comisia de monitorizare completează fisa finală de (auto)evaluare a proiectului, prezentată în anexa nr. 8.

(6) Comisia de monitorizare predă, pe bază de proces-verbal, comisiei de coordonare a concursului pentru acordarea gradatiei de merit portofoliile candidatilor înscrisi la concurs.

Art. 30. - (1) Evaluarea, la nivelul inspectoratului scolar, a proiectelor candidatilor se realizează de către comisia de coordonare a concursului pentru acordarea gradatiei de merit, constituită în baza prevederilor art. 8 alin. (1)-(3).

(2) Evaluarea se realizează în conformitate cu prevederile art. 23.

 

SECTIUNEA a 4-a

Criterii de eligibilitate si structura proiectelor depuse la concursul pentru acordarea gradatiei de merit

 

Art. 31. - (1) Proiectul fiecărui candidat la concursul pentru acordarea gradatiei de merit preia si dezvoltă cel putin un obiectiv din proiectul de dezvoltare institutională al unitătii de învătământ, corelat cu cel al inspectoratului scolar.

(2) Tema proiectului trebuie să vizeze îmbunătătirea activitătii la clasă/grupă, în specialitatea/specialitătile predată/predate, sau a activitătii manageriale, pentru personalul didactic de conducere, îndrumare si control.

(3) Grupul-tintă trebuie să vizeze prescolari/elevi/cadre didactice din unitătile de învătământ/unitătile conexe.

(4) în vederea realizării diagnozei pentru comunitatea/comunitătile scolare vizate de proiect trebuie avute în vedere următoarele aspecte: identificarea clară a nevoilor grupului-tintă, descrierea succintă a grupului-tintă, precizarea numărului de beneficiari directi si indirecti.

(5) Justificarea necesitătii implementării proiectului trebuie corelată cu politicile si strategiile unitătii de învătământ, respectiv ale inspectoratului scolar, cu nevoile grupului-tintă, cu activitătile derulate si cu rezultatele anticipate, cu asigurarea sustenabilitătii si cu atingerea obiectivelor.

(6) Obiectivele trebuie să fie specifice, măsurabile, abordabile, realiste si încadrate în timp (SMART).

(7) Rezultatele anticipate, măsurabile, vor fi formulate pentru fiecare obiectiv.

(8) Activitătile propuse în proiect vor îndeplini următoarele conditii: fiecare activitate să fie detaliată si eligibilă, resursele, de orice tip, să fie suficiente si necesare, orizontul de timp să fie corespunzător, managementul eficient. Este necesară planificarea a cel putin unei activităti pe parcursul fiecărei luni din perioada de implementare a proiectului.

(9) Graficul activitătilor/Diagrama Gantt va cuprinde toate activitătile, va asigura un management eficient al timpului si va contine cel putin o activitate în fiecare lună, pe parcursul fiecărui an scolar.

(10) în proiect vor fi precizati indicatorii de realizare imediată, de rezultat si de impact.

(11) Proiectul trebuie să vizeze indicatori cantitativi si calitativi cuantificabili, în relatie cu obiectivele propuse.

Art. 32. - Sunt eligibile proiectele care contribuie la:

a) îmbunătătirea activitătii proprii prin utilizarea metodelor interactive de învătare-predare si tehnologia informatiei si comunicării, prin programe de cercetare stiintifică realizate în tară sau prin cooperare internatională, prin inovare educatională, creatie stiintifică, tehnică si artistică;

b) dezvoltarea competentelor-cheie si profesionale ale colectivului de elevi;

c) prevenirea esecului scolar;

d) realizarea progresului scolar;

e) obtinerea performantei scolare la evaluările intermediare/finale în sensul realizării unui rezultat superior fată de media la nivel national;

f) dezvoltarea unitătii de învătământ ca centru de resurse educationale pentru comunitate;

g) promovarea conceptului de educatie incluzivă/incluziune socială;

h) îmbunătătirea activitătii manageriale.

Art. 33. - (1) Proiectul are următoarea structură minimală:

a) Date privind aplicantul:

- numele si prenumele;

- statutul (titular/suplinitor);

- specializarea/functia;

- gradul didactic.

b) Titlul proiectului

c) Unitatea de Învătământ/Unitatea conexă în care se derulează proiectul

d) Grupul-tintă (prescolari/elevi/cadre didactice)

e) Diagnoză relevantă pentru realizarea obiectivelor proiectului, la data depunerii proiectului:

- identificarea nevoilor membrilor din grupul-tintă la care răspunde proiectul;

- descrierea succintă a grupului-tintă selectat în urma diagnozei.

f) Justificarea necesitătii implementării proiectului

g) Obiectivul general

(în acord cu proiectul de dezvoltare institutională al unitătii de învătământ/unitătii conexe/casei corpului didactic/inspectoratului scolar)

h) Obiectivele specifice (SMART)

i) Rezultate anticipate (măsurabile) pe fiecare obiectiv specific

j) Descrierea activitătilor propuse în proiect (obiectivul la care răspunde activitatea, activitate eligibilă, resursele necesare, orizontul de timp)

k) Graficul activitătilor/Diagrama Gantt

l) Precizarea indicatorilor:

(i) indicatori aferenti obiectivelor/rezultatelor la nivel disciplinar/managementului educational;

(ii) indicatori aferenti obiectivelor/rezultatelor la nivel interdisciplinar/managementului educational;

(iii) indicatori aferenti obiectivelor/rezultatelor la nivel transdisciplinar/managementului educational;

(iv) indicatori aferenti obiectivelor/rezultatelor din domeniul educatiei incluzive/managementului educational;

m) Autoevaluarea proiectului

- instrumente - fisă de monitorizare anuală;

- feedbackde la elevi, părinti, colegi etc.

(2) Candidatul la concursul pentru obtinerea gradatiei de merit prezintă proiectul în maximum 3 pagini.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 34. - Anexele nr. 1A, 1B si 2-9 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

Art. 35. - Candidatii înscrisi la concursul de acordare a gradatiei de merit, sesiunea 2012, au obligatia de a completa o declaratie pe propria răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar le apartin si că prin acestea sunt certificate activitătile desfăsurate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 36. - (1) Candidatii care se înscriu la concursul de acordare a gradatiei de merit, sesiunea 2015, depun si înregistrează proiectul prevăzut la art. 11 alin. (1) până la data de 15 noiembrie.

(2) Pentru personalul didactic de conducere din unitătile de învătământ/unitătile conexe, personalul didactic si de conducere din casele corpului didactic, personalul de conducere si îndrumare si control din inspectoratele scolare, conducerea inspectoratului scolar transmite candidatilor ale căror proiecte au fost considerate eligibile acordul scris pentru implementarea proiectului până la data de 1 decembrie 2011.

Art. 37. - (1) Propunerile pentru acordarea gradatiei de merit personalului didactic civil din institutiile militare de învătământ preuniversitar se centralizează de către Ministerul Apărării Nationale si se transmit, spre aprobare, Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

(2) Personalul didactic militar/cu statut special din unitătile de învătământ preuniversitar din sistemul de apărare, informatii, ordine publică si securitate natională beneficiază de gradatie de merit conform reglementărilor proprii.

 

ANEXA Nr. 1A

la metodologie

 

GRAFICUL

desfăsurării concursului pentru acordarea gradatiilor de merit - sesiunea 2012

 

1. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară la nivelul inspectoratului scolar

Perioada: 1-15 martie 2012

2. Depunerea dosarelor care contin documentele justificative privind activitatea cadrului didactic respectiv, la registratura inspectoratului scolar

Perioada: 15 martie-11 aprilie 2012

3. Analiza dosarelor de către inspectorul de specialitate, cu consultarea consiliului consultativ, si elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate

Perioada: 12-20 aprilie 2012

4. Verificarea dosarelor de către comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradatiei de merit

Perioada: 25 aprilie-4 mai 2012

5. Verificarea dosarelor de către reprezentantii federatiilor sindicale reprezentative din învătământ si refacerea punctajelor, în situatia în care observatiile sunt juste, împreună cu inspectorul de specialitate

Perioada: 25 aprilie-5 mai 2012

6. Aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, de către consiliul de administratie al inspectoratului scolar

Perioada: 8-11 mai 2012

7. Afisarea listei la avizierul inspectoratului scolar

Termen: 14 mai 2012

8. Depunerea contestatiilor asupra punctajului acordat

Perioada: 16-18 mai 2012

9. Solutionarea contestatiilor de către comisie

Perioada: 21-24 mai 2012

10. Validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administratie al inspectoratului scolar si afisarea acestora la inspectoratele scolare

Termen: 26 mai 2012

11. Înaintarea la Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, în vederea emiterii ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, a tabelului nominal cu personalul didactic validat

Perioada: 30-31 mai 2012

12. Emiterea ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului

Termen: 30 iulie 2012

 

NOTĂ:

Personalul didactic si de conducere de la Palatul National al Copiilor depune dosarele pentru concursul de acordare a gradatiei de merit la registratura Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, respectând graficul.

 


ANEXA Nr. 1B

la metodologie

 

GRAFICUL

desfăsurării concursului pentru acordarea gradatiilor de merit - sesiunea 2015

 

1. Depunerea rapoartelor finale de autoevaluare, însotite de portofoliile personale

Perioada: 1-30 septembrie 2015

2. Completarea fiselor de evaluare finală

Perioada: 1-16 octombrie 2015

3. Evaluarea portofoliilor de către comisia de coordonare a concursului pentru obtinerea gradatiei de merit

Perioada: 19 octombrie-4 noiembrie 2015

4. Afisarea rezultatelor. Depunerea contestatiilor

Perioada: 4-6 noiembrie 2015

5. Solutionarea contestatiilor. Afisarea rezultatelor finale

Termen: 9-13 noiembrie 2015

6. Transmiterea listei finale la Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

Termen: 30 noiembrie 2015

7. Emiterea ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului

Termen: 15 decembrie 2015

 

NOTĂ:

Cadrele didactice de la Palatul National al Copiilor depun portofoliile pentru concursul de acordare a gradatiei de merit la registratura Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, respectând graficul.

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

TABELUL NOMINAL

al candidatilor validati de consiliul de administratie al inspectoratului scolar judetean/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Functia

Specialitatea

Vechimea în învătământ

Unitatea de învătământ

Punctajul obtinut

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

În cazul personalului didactic de conducere, îndrumare si control din cadrul inspectoratului scolar judetean/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, la rubrica “Unitatea de învătământ” se va preciza unitatea de învătământ unde are obligatia de predare.

Adeverintele emise de unitătile de învătământ respective se vor anexa la lista transmisă Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

FISA-CADRU

de punctaj pentru personalul didactic

 

Criteriul general

Punctajul maxim

1. Criteriul activitătilor complexe cu valoare instructiv-educativă

50 de puncte

2. Criteriul privind performante deosebite în inovarea didactică/managerială

30 de puncte

3. Criteriul privind participarea la proiecte

15 puncte

4. Criteriul privind cresterea prestigiului unitătii de învătământ/conexe

5 puncte

 

NOTĂ:

Detalierea punctajului maxim se realizează de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului scolar.

 

FISA-CADRU

de punctaj pentru functiile de conducere

 

Criteriul general

Punctajul maxim

1. Criteriul activitătilor complexe cu valoare instructiv-educativă

25 de puncte

2. Criteriul privind performante deosebite în inovarea didactică/managerială

30 de puncte

3. Criteriul privind participarea la proiecte

20 de puncte

4. Criteriul privind cresterea prestigiului unitătii de învătământ/conexe

25 de puncte

 

NOTĂ:

Detalierea punctajului maxim se realizează de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului scolar.


 

A. Criteriile specifice si grila de punctaj pentru acordarea gradatiei de merit

- directorul/directorul adjunct al clubului sportiv scolar/liceu cu program sportiv -

Anul scolar.........................

 

Numele si prenumele:............................................

Functia:..................................................

Unitatea de învătământ:.....................................

Vechimea în învătământ:.....................................

Gradul didactic:..................................

 

Criteriul care trebuie îndeplinit de către candidat (se referă la activitatea din perioada 1 septembrie 2007-31 august 2011)

Punctajul maxim

Subcriterii care trebuie îndeplinite de către candidat

Detalierea punctajului maxim

Autoevaluare

Punctajul acordat

01. Criteriul activitătilor complexe cu valoare instructiv-educativă

20

a.

 

 

 

b.

 

 

 

c.

 

 

 

d.

 

 

 

e.

 

 

 

f.

 

 

 

g-

 

 

 

h.

 

 

 

i.

 

 

 

j.

 

 

 

k.

 

 

 

l.

 

 

 

m.

 

 

 

n.

 

 

 

o.

 

 

 

02. Criteriul privind performante deosebite în inovarea didactică/managerială

20

a.

 

 

 

b.

 

 

 

c.

 

 

 

d.

 

 

 

e.

 

 

 

03. Criteriul privind participarea la proiecte

30

a.

 

 

 

b.

 

 

 

c.

 

 

 

d.

 

 

 

e.

 

 

 

f.

 

 

 

04. Criteriul privind cresterea prestigiului unitătii de învătământ/conexe

30

a

 

 

 

b.

 

 

 

c.

 

 

 

d.

 

 

 

e.

 

 

 

Total:

100

 

 

 

 

 

NOTĂ:

a) Stabilirea subcriteriilor si detalierea punctajului maxim se fac de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului scolar.

b) Dovada îndeplinirii criteriilor din prezenta fisă se face prin depunerea, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, a diplomelor, certificatelor, adeverintelor etc. eliberate de institutiile abilitate.

 

ANEXA Nr. 4

la metodologie


 

B. Criteriile specifice si grila de punctaj pentru acordarea gradatiei de merit

- personal didactic din învătământul sportiv integrat si suplimentar -

(profesori de educatie fizică si sport si antrenori)

Anul scolar.........................

 

Numele si prenumele:............................................

Functia:..................................................

Unitatea de învătământ:.....................................

Vechimea în învătământ:.....................................

Gradul didactic:..................................

 

Nr. crt.

Criteriul care trebuie îndeplinit de către candidat (se referă la activitatea din perioada 1 septembrie 2007-31 august 2011)

Punctajul maxim

Detalierea punctajului maxim

Autoevaluare

Evaluarea inspectoratului scolar

01.

Criteriul activitătilor complexe cu valoare instructiv-educativă

75

 

 

 

a) Rezultate deosebite obtinute în pregătirea prescolarilor si a elevilor în raport cu standardele curriculare de performantă, materializate în progresul elevilor la clasă, în rezultate ale elevilor la clasă, la testări si examene nationale de sfârsit de ciclu, rezultate obtinute cu clasa si individual pentru disciplinele de specialitate în învătământul vocational:- selectia elevilor în grupe/clase cu profil sportiv- ponderea promovării elevilor de la un an la altul de pregătire sportivă/studiu;- elevi cu dublă legitimare;- elevi transferati;- elevi participanti la pregătire, întreceri, concursuri si competitii cu loturile nationale.

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Rezultate deosebite obtinute în selectia, pregătirea sipromovarea sportivilor cu calităti deosebite pentru sportul deperformantă:- selectia sportivilor cu calităti deosebite1

- pregătirea sportivilor cu calităti deosebite;- promovarea sportivilor cu calităti deosebite.

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Performante în pregătirea elevilor distinsi la competitiile nationale si internationale, materializate prin obtinerea locurilor I, II, III, IV, Vsi VI:

50

 

 

 

c.1. La disciplinele sportive individuale:

COMPETITII INTERNATIONALE OFICIALE

 

 

 

 

- campionate internationale, locul I, copii

 

 

 

 

- campionate internationale, locul II, copii

 

 

 

- campionate internationale, locul III, copii

 

 

 

- campionate internationale, locurile IV-VI, copii

 

 

 

- campionate internationale, locul I, juniori (III, II ,I)

 

 

 

- campionate internationale, locul II, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate internationale, locul III, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate internationale, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate internationale, locul I, tineret/seniori

 

 

 

- campionate internationale, locul II, tineret/seniori

 

 

 

- campionate internationale, locul III, tineret/seniori

 

 

 

- campionate internationale, locurile IV-VI, tineret/seniori

 

 

 

- campionate balcanice, locul I, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate balcanice, locul II, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate balcanice, locul III, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate balcanice, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate balcanice, locul I, tineret/seniori

 

 

 

- campionate balcanice, locul II, tineret/seniori

 

 

 

- campionate balcanice, locul III, tineret/seniori

 

 

 

- campionate balcanice, locurile IV-VI, tineret/seniori

 

 

 

- campionate europene, locul I, copii

 

 

 

 

- campionate europene, locul II, copii

 

 

 

- campionate europene, locul III, copii

 

 

 

- campionate europene, locurile IV-VI, copii

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul I, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul II, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul III, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe europene, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul I, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul II, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul III, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe europene, locurile IV-VI, tineret/seniori

 

 

 

- campionate mondiale, locul I, copii

 

 

 

- campionate mondiale, locul II, copii

 

 

 

- campionate mondiale, locul III, copii

 

 

 

- campionate mondiale, locurile IV-VI, copii

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul I, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul II, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul III, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul I, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul II, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul III, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI, tineret/seniori

 

 

 

- jocuri olimpice, locul I

 

 

 

- jocuri olimpice, locul II

 

 

 

- jocuri olimpice, locul III

 

 

 

- jocuri olimpice, locul IV

 

 

 

- jocuri olimpice, locul V

 

 

 

- jocuri olimpice, locul VI

 

 

 

- jocuri olimpice, locurile VII-VIII

 

 

 

- jocuri olimpice, realizarea conditiilor de participare

 

 

 

 

COMPETITII NATIONALE OFICIALE

 

 

 

 

- campionate na ionale scolare - CSS/LPS, locul I

 

 

 

 

- campionate na ionale scolare - CSS/LPS, locul II

 

 

 

- campionate na ionale scolare - CSS/LPS, locul III

 

 

 

- campionate na ionale scolare - CSS/LPS, locurile IV-VI

 

 

 

- campionate na ionale, locul I, copii

 

 

 

- campionate na ionale, locul II, copii

 

 

 

- campionate na ionale, locul III, copii

 

 

 

- campionate na ionale, locurile IV-VI, copii

 

 

 

- campionate na ionale, locul I, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate na ionale, locul II, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate na ionale, locul III, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate na ionale, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe nationale, locul I, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe nationale, locul II, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe nationale, locul III, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe nationale, locurile IV-VI, tineret/seniori

 

 

 

 

 

 

 

 


Nr. crt.

Criteriul care trebuie îndeplinit de către candidat (se referă la activitatea din perioada 1 septembrie 2007-31 august 2011)

Punctajul maxim

Detalierea punctajului maxim

Autoevaluare

Evaluarea inspectoratului scolar

 

c.2. La disciplinele sportive de echipă:

COMPETITII INTERNATIONALE OFICIALE

 

 

 

 

- campionate internaionale, locul I, copii

 

 

 

 

- campionate internaionale, locul II, copii

 

 

 

- campionate internaionale, locul III, copii

 

 

 

- campionate internaionale, locurile IV-VI, copii

 

 

 

- campionate internaionale, locul I, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate internaionale, locul II, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate internaionale, locul III, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate internaionale, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate internaionale, locul I, tineret/seniori

 

 

 

- campionate internaionale, locul II, tineret/seniori

 

 

 

- campionate internaionale, locul III, tineret/seniori

 

 

 

- campionate internaionale, locurile IV-VI, tineret/seniori

 

 

 

- campionate balcanice, locul I, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate balcanice, locul II, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate balcanice, locul III, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate balcanice, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate balcanice, locul I, tineret/seniori

 

 

 

- campionate balcanice, locul II, tineret/seniori

 

 

 

- campionate balcanice, locul III, tineret/seniori

 

 

 

- campionate balcanice, locurile IV-VI, tineret/seniori

 

 

 

- campionate europene, locul I, copii

 

 

 

- campionate europene, locul II, copii

 

 

 

- campionate europene, locul III, copii

 

 

 

- campionate europene, locurile IV-VI, copii

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul I, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul II, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul III, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe europene, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul I, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul II, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul III, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe europene, locurile IV-VI, tineret/seniori

 

 

 

- campionate mondiale, locul I, copii

 

 

 

- campionate mondiale, locul II, copii

 

 

 

- campionate mondiale, locul III, copii

 

 

 

- campionate mondiale, locurile IV-VI, copii

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul I, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul II, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul III, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul I, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul II, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul III, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI, tineret/seniori

 

 

 

- jocuri olimpice, locul I

 

 

 

- jocuri olimpice, locul II

 

 

 

- jocuri olimpice, locul III

 

 

 

- jocuri olimpice, locul IV

 

 

 

- jocuri olimpice, locul V

 

 

 

- jocuri olimpice, locul VI

 

 

 

- jocuri olimpice, locurile VII-VIII

 

 

 

- jocuri olimpice, realizarea conditiilor de participare

 

 

 

COMPETITII NATIONALE OFICIALE

 

 

 

 

- campionate nationale scolare - CSS/LPS, locul I

 

 

 

 

- campionate nationale scolare - CSS/LPS, locul II

 

 

 

- campionate nationale scolare - CSS/LPS, locul III

 

 

 

- campionate nationale scolare - CSS/LPS, locurile IV-VI

 

 

 

- campionate nationale, locul I, copii

 

 

 

- campionate nationale, locul II, copii

 

 

 

- campionate nationale, locul III, copii

 

 

 

- campionate nationale, locurile IV-VI, copii

 

 

 

- campionate nationale, locul I, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate nationale, locul II, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate nationale, locul III, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate nationale, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe nationale, locul I, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe nationale, locul II, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe nationale, locul III, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe nationale, locurile IV-VI, tineret/seniori

 

 

 

d) Pregătirea loturilor judetene pentru olimpiada la disciplina pregătire sportivă teoretică, participarea, în calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare, la olimpiada judeteană si natională; organizarea si participarea la spectacole, expozitii, simpozioane la nivel international, national ori interjudetean:- pregătirea loturilor judetene- membru al comisiilor/grupurilor nationale de coordonare- membru în comisia de organizare a etapei judetene- membru în comisia de organizare a etapei nationale- însotitor al elevilor la etapa judeteană- însotitor al elevilor la etapa natională- organizarea si participarea la spectacole, expozitii, simpozioane la nivel interjudetean- organizarea si participarea la spectacole, expozitii, simpozioane la nivel national- organizarea si participarea la spectacole, expozitii, simpozioane la nivel international

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Pregătirea loturilor nationale/olimpice, participarea, în calitate de membru al comisiilor/grupurilor de organizare si profesor-antrenor, la întrecerile/concursurile/competitiile judetene, interjudetene, nationale si internationale:- pregătirea loturilor nationale/olimpice- membru al comisiilor/grupurilor nationale de coordonare- membru în comisiile de organizare a competitiilor de nivel judetean- membru în comisiile de organizare a competitiilor de nivel zonal- membru în comisiile de organizare a competitiilor de nivel national- membru în comisiile de organizare a competitiilor de nivel international- profesor-antrenor, la întrecerile/concursurile/competitiile judetene si interjudetene- profesor-antrenor, la întrecerile/concursurile/competitiile nationale si internationale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nr. crt.

Criteriul care trebuie îndeplinit de către candidat (se referă la activitatea din perioada 1 septembrie 2007-31 august 2011)

Punctajul maxim

Detalierea punctajului maxim

Autoevaluare

Evaluarea inspectoratului scolar

 

f) Rezultate notabile/măsurabile obtinute în activitătile culturale si educative organizate în scoală si finalizarea unor proiecte de parteneriat educational, cu impact la nivel local/judetean/al municipiului Bucuresti/national/international:

- cu impact la nivel local

- cu impact la nivel judetean- cu impact la nivel interjudetean- cu impact la nivel national- cu impact la nivel international

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Rezultatele comunicării cu părintii, cu unitătile de învătământ si cu autoritătile locale, concretizate în reducerea abandonului scolar,

a delincventei juvenile, a componamenieior marginale.- cu autoritătile locale- cu unitătile de învătământ

- cu părintii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Activitate desfăsurată cu elevii capabili de performantă în centrele nationale olimpice de excelentă: - director tehnic

- profesor/antrenor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Rezultate obtinute în organizarea cu elevii a unor activităti practice, educative pentru formarea de abilităti de comunicare, colaborare si organizare

 

 

 

 

j) Rezultate măsurabile/cuantificabile obtinute prin finalizarea unor proiecte de parteneriat educational, la nivel iocal/judetean/national/international, si în activităti de voluntariat la nivelul comunitătii locale:

- proiecte de parteneriat educational la nivel local- proiecte de parteneriat educational la nivel judetean- proiecte de parteneriat educational la nivel national

- proiecte de parteneriat educational la nivel international- activităti de voluntariat la nivelul comunitătii locale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k) Activitate de coordonator de programe educative scolare si extrascolare, coordonator de cerc pedagogic, îndrumarea colectivelor redactionale ale revistelor scolare

 

 

 

 

02.

Criteriul privind performante deosebite în inovarea didactică/managerială

10

 

 

 

a) Contributia la elaborarea de programe scolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ghiduri metodice, manuale scolare, auxiliare didactice, reviste scolare, avizate de inspectoratul scolar sau de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, după caz; cărti în domeniul educational, înregistrate cu ISBN, crearea de softuri educationale în specialitate, platforme de e-learning avizate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului; elaborarea de programe scolare pentru discipline optionale noi, însotite de suportul de curs; elaborarea de programe vizând curriculumul pentru optional integrat în dezvoltare locală:- programe scolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare, ghiduri metodice, manuale scolare- reviste scolare, auxiliare/materiale didactice (bază sportivă, materiale, aparate si instalatii sportive)- cărti în domeniul educational, înregistrate cu ISBN- crearea de platforme de e-learning- elaborarea de programe scolare pentru discipline optionale noi, însotite de suportul de curs- elaborarea de programe vizând curriculumul pentru optional integrat în dezvoltare locală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Elaborarea de cărti si lucrări stiintifice publicate în domeniul didacticii, specialitătii si managementului educational, înregistrate cu ISBN

 

 

 

 

 

c) Activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator, activitate în domeniul sindical la nivel local/judetean/ national/international, participarea cu comunicări la simpozioane judetene, regionale (zonale), nationale si/sau internationale, participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic, în calitate de formatori, contributia la cercetări stiintifice în specialitate sau în domeniul problematicii învătământului si educatiei; se va stabili un punctaj defalcat pentru cursuri cu o durata de minimum 3 zile (24 de ore), care să vizeze asigurarea calitătii si privind participarea si contributia la activitătile mentionate: - activitate de evaluator de manuale

- activitate de mentorat- activitate de formator- activitate în domeniul sindical la nivel local/judetean, national/international- participarea cu comunicări la simpozioane judetene, regionale (zonale), nationale si/sau internationale- participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic, în calitate de formator- contributie la cercetări stiintifice fundamentale în specialitate sau în domeniul problematicii învătământului si educatiei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Activitate ca metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului scolar si în comisia natională de specialitate, coordonator de cerc pedagogic:- activitate ca metodist- activitate ca membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului scolar- activitate în comisianatională de specialitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Activitatea desfăsurată în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ, în cadrul unor comisii consultative de dialog social si al altor structuri de dialog social si în comisii nationale de specialitate:- activitate desfăsurată în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ- activitate desfăsurată în cadrul unor comisii consultative de dialog social si al altor structuri de dialog social- activitate desfăsurată în comisii nationale de specialitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.

Criteriul privind participarea la proiecte

10

 

 

 

 

a) Proiecte de parteneriat educational, la nivel local/judetean/national/international recunoscute de inspectoratul scolar/Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

 

 

 

 

b) Proiecte/Programe realizate în parteneriat între scoală si asociatiile reprezentative de părinti/comunitatea locală/operatori economici

 

 

 

 

c) Proiecte din Fondul Social European/fonduri structurale si de coeziune/Proiecte PHARE

 

 

 

 

d) Proiecte/Programe europene realizate prin Agentia Natională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educatiei si Formării Profesionale - Socrates, Comenius.Arion, Leonardo, Grundtvig etc.

 

 

 

 

e) Proiecte/Programe coordonate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, inspectoratul scolar, de alti parteneri - Institutul Francez, Institutul Cervantes, Eîritish Councif, ZFA (Centrala pentru activitate scolară din Germania), Fundatia Communitas, MATRA, UNICEF, Institutul Goethe, Banca Mondială, Organizatia “Salvati Copiii”

 

 

 

 

f) Alte proiecte/programe recunoscute de inspectoratul scolar/Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

 

 

 

 

04.

Criteriul privind cresterea prestigiului unitătii de învătământ/conexe

5

 

 

 

 

a) ca urmare a contributiilor individuale si/sau în echipă la dezvoltarea practicii managementului educational si institutional, în contextul reformei învătământului

 

 

 

 

 

b) ca urmare a atragerii de finantări extrabugetare pentru unitate, programe, proiecte, centre de documentare si informare, laboratoare etc, având ca efect cresterea calitătii institutiei si a procesului de predare- Învătare-evaluare, a bazei didactico-materiale

 

 

 

 

 

c) ca urmare a realizării de proiecte extracurriculare, cu finantare extrabugetară

 

 

 

 

 

d) ca urmare a realizării de parteneriate cu institutiile din domeniul educatiei si al sportului (universităti, cluburi sportive, asociatii, fundatii etc.) la nivel local, regional, national si international

 

 

 

 

 

e) ca urmare a realizărilor în ceea ce priveste educatia adultilor si conversia profesională

 

 

 

 

TOTAL:

100

 

 

 

 

NOTĂ:

a) Detalierea punctajului maxim se realizează de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului scolar.

b) Dovada îndeplinirii criteriilor din prezenta fisă se face prin depunerea, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, a diplomelor, certificatelor, adeverintelor etc. eliberate de institutiile abilitate.

 

ANEXA Nr. 5

la metodologie

 

A. Grila de punctaj pentru acordarea gradatiei de merit pentru personalul de conducere din palatele si cluburile copiilor si elevilor/Palatul National al Copiilor

 

Criteriul

Subcriterii

Punctaj

Punctajul acordat

1. Activităti complexe cu valoare instructiv-educativă

Realizarea unei oferte educationale atractive, conformă cu solicitările si interesele educationale ale copiilor si tinerilor

2

 

Performante în pregătirea copiilor distinsi la concursuri de profil, materializate în obtinerea locurilor I, II, III, de mentiuni si premii speciale la faza internatională, a locurilor I, II, III si a premiilor speciale la faza natională

International

Locul I

4/premiu

 

Locul II

3/premiu

 

Locul III

2/premiu

 

Mentiune/ Premiu special

1/premiu

 

National

Locul I

4/premiu

 

Locul II

3/premiu

 

Locul III

2/premiu

 

Premiu special

1/premiu

 

Promovarea si aplicarea unor practici educationale transdisciplinare prin încurajarea abordării crosscuriculare centrate pe inovatia si creativitatea didactică a coordonatorilor de cerc

Activităti transdisciplinare demonstrative

4/activitate

 

Continut si abordare novativă

5

 

Metode activ-participative

3

 

Participarea în calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare al concursurilor scolare incluse în programul de activităti si în calendarul inspectoratului scolar/Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

International

 

3/calitate

 

National

 

2/calitate

 

Interjudetean

 

1,5/calitate

 

Judetean

 

1/calitate

 


Criteriul

Subcriterii

Punctaj

Punctajul acordat

 

Initierea/Coordonarea proiectelor si programelor educative

International

3/activitate

 

National

2/activitate

 

Interjudetean/ Regional

1,5/activitate

 

Organizare de spectacole, expozitii, concerte, simpozioane etc.

International

4/activitate

 

National

3/activitate

 

Interjudetean/ Regional

2/activitate

 

Promovarea proiectelor si activitătilor pentru asigurarea echitătii în educatie

National

3/activitate

 

Judetean

2/activitate

 

Local

1/activitate

 

Activitate ca metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului scolar si în comisia natională de specialitate, coordonator de cerc pedagogic, îndrumarea colectivelor redactionale ale revistelor scolare

2/calitate

 

Participare la cursuri de formare

2/curs

 

Participări cu lucrări de specialitate la conferinte si seminarii

1/participare

 

2. Performante deosebite în inovarea didactică

Contributia la:

activitatea educativă inovativă din cadrul palatului /clubului copiilor

2

 

 

elaborarea de metodologii/ regulamente la nivel national

2/metodologie

 

 

elaborarea de materiale didactice auxiliare, îndrumătoare /ghiduri metodice

2/auxiliar

 

 

reviste scolare

2/revistă

 

Initierea si organizarea unor forme variate de formare a cadrelor didactice din palatele si cluburile copiilor

2/ formă

 

Elaborarea de cărti si lucrări stiintifice de specialitate în domeniul didacticii, specialitătii si managementului educational, înregistrate cu ISBN

2/lucrare

 

Activitatea de evaluator de proiecte educative scolare si extrascolare, de initiator si coordonator de proiecte educative de mentorat. Activitate în domeniul sindical

National

3

 

Judetean

2

 

Local

1

 

Participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic sau în cadrul unor proiecte educative, în calitate de formatori (minimum 24 de ore cursul)

2/curs

 

Activitatea desfăsurată în cadrul unor comisii tehnice si consilii consultative de dialog social si al altor structuri de dialog social si în comisiile nationale de specialitate

1/activitate

 

3. Parteneriat educational în cadrul programelor de reformă

Proiecte educationale initiate/coordonate de Palatul Copiilor/Clubul Copiilor derulate în parteneriat cu alti parteneri (Institutul Francez, Institutul Cervantes, British Council, Phare, Socrates, Arion, UNICEF, JIICA/JOCV, Youth, Institutul Goethe, Banca Mondială, Organizatia “Salvati Copiii”, Centrul de limbi moderne de la Graz, KulturKontakt - Austria, ZFA- Centrala pentru activitate scolară din Germania, Fundatia Communitas, ambasade, centre culturale străine, organizatii omoloage din străinătate etc.)

6/proiect

 

Participarea la proiecte finantate din FSE

5/proiect

 

Proiecte educationale parteneriale initiate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului /inspectoratul scolar judetean si coordonate, la nivel judetean, de Palatul Copiilor/Clubul Copiilor

4/proiect

 

4. Cresterea prestigiului unitătii de învătământ

Contributie individuală si/sau în echipă la îmbunătătirea managementului educational si institutional, în contextul reformei învătământului

2

 

Atragere de fonduri bugetare pentru unitatea de învătământ

4

 

Realizarea unor proiecte cu finantare din surse extrabugetare

2/proiect

 

Parteneriate cu institutiile din domeniul educatiei si al culturii (universităti, biblioteci, muzee, centre de cultură, case de cultură, asociatii, fundatii etc.)

International

4/proiect

 

National

3/proiect

 

Regional

2/proiect

 

Local

1/proiect

 

Contributia în promovarea imaginii institutiei în mass-media locală, natională, internatională, site-uri educationale, în comunitate

3

 

Aderarea si participarea activă la retele internationale de institutii de profil

2

 

 

B. Grila de punctaj pentru acordarea gradatiei de merit pentru cadrele didactice din palatele si cluburile copiilor si elevilor/palatul national al copiilor

 

Criteriul

Subcriterii

Punctaj

Punctajul acordat

1. Activităti complexe cu valoare instructiv-educativă

Atragerea si mentinerea copiilor în activitătile cercului (depăsirea numărului de elevi fată de normativ)

2

 

Performante în pregătirea copiilor distinsi la concursuri de profil, materializate în obtinerea locului I, II, III, mentiuni si premii speciale la faza internatională si locurile I, II, III si premii speciale la faza natională

International

Locul I

4/premiu

 

Locul II

3/premiu

 

Locul III

2/premiu

 

Mentiune/ Premiu special

1/premiu

 

National

Locul I

4/premiu

 

Locul II

3/premiu

 

Locul III

2/premiu

 

Premiu special

1/premiu

 

Initierea si aplicarea unor continuturi si a unor modalităti de predare- Învătare a acestora în cadrul cercului, prin utilizarea abordării crosscuriculare centrate pe inovatie si creativitate si a metodelor activ-participative

Activităti demonstrative

4/activitate

 

Continut si abordare novativă

5

 

Metode activ-participative

3

 

Participarea în calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare al concursurilor scolare incluse în programul de activităti si în calendarul inspectoratului scolar/Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

International

3/calitate

 

National

2/calitate

 

Interjudetean

1,5/calitate

 

Local

1/calitate