MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 748/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 748         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 25 octombrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.019. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 492/2004 privind organizarea si functionarea institutelor culturale românesti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum si înfiintarea unor institute noi

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

808. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea Procedurii privind acordarea, suspendarea sau revocarea licentei de operare

 

1.378/2.287. - Ordin al ministrului sănătătii si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea Procedurii privind investigarea si diagnosticarea bolilor profesionale, precum si a listei prestatiilor medicale aferente

 

5.689. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru modificarea comisiilor de specialitate ale Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 492/2004 privind organizarea si functionarea institutelor culturale românesti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum si înfiintarea unor institute noi

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 492/2004 privind organizarea si functionarea institutelor culturale românesti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum si înfiintarea unor institute noi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 21 aprilie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (2), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) Institutul Cultural Român de la Budapesta, Republica Ungară, cu filială la Szeged;”.

2. La articolul 2, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:

,,n) Institutul Cultural Român de la Bruxelles, Regatul Belgiei.”

3. Anexa nr. 1 “Structura de personal a institutelor culturale românesti din străinătate” se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 685/2003 privind înfiintarea Centrului Român de Informare la Bruxelles în anul 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 23 iunie 2003, se abrogă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Presedintele Institutului Cultural Român,

Horia-Roman Patapievici

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 12 octombrie 2011.

Nr. 1.019.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 492/2004)

 

Structura de personal a institutelor culturale românesti din străinătate

1. Director

2. Director adjunct

3. Referent principal relatii

4. Referent principal relatii

5. Referent principal relatii

6. Secretar-dactilograf-contabil principal

7. Intendent-sofer I

8. Portar/Îngrijitoare

A. Structura de personal a filialei Szeged a Institutului Cultural Român de la Budapesta, Republica Ungară

1. Referent principal relatii

2. Referent principal relatii

3. Intendent-sofer I

4. Portar/Îngrijitoare

B. Structura de personal a Institutului Cultural Român de la Bruxelles, Regatul Belgiei

1. Director

2. Director adjunct

3. Referent principal relatii

4. Referent principal relatii

5. Secretar-dactilograf-contabil principal


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind acordarea, suspendarea sau revocarea licentei de operare

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) si ale art. 10 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.008/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate,

în temeiul art. 50 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Procedura privind acordarea, suspendarea sau revocarea licentei de operare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Termenii utilizati în prezentul ordin si în procedura anexată au întelesul celor prevăzuti în Regulamentul (CE) nr. 1.008/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate.

Art. 2. - Serviciile aeriene cu aeronave fără motor sau cu aeronave ultrausoare cu motor, precum si zborurile locale cu orice categorie de aeronavă pot fi efectuate numai în conditiile detinerii unui certificat de operator aerian, fără obligativitatea detinerii unei licente de operare.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 578/1998 pentru aprobarea Reglementării privind acordarea licentei de transport aerian, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 4 iunie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

Art. 4. - (1) Licentele de transport aerian emise în baza Ordinului ministrului transporturilor nr. 578/1998, cu modificările si completările ulterioare, rămân valabile, dar nu mai mult de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Directia generală aviatie civilă asigură preschimbarea licentelor de transport aerian prevăzute la alin. (1) în licente de operare, în conditiile respectării de către transportatorii aerieni a prevederilor specifice ale Regulamentului (CE) nr. 1.008/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 septembrie 2008.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2011.

Nr. 808.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

privind acordarea, suspendarea sau revocarea licentei de operare

 

CAPITOLUL I

Generalităti

 

Art. 1. - Prezenta procedură este elaborată în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.008/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate, denumit în continuare Regulamentul nr. 1.008/2008.

Art. 2. - Termenii utilizati în prezenta procedură au întelesul celor prevăzuti în Regulamentul nr. 1.008/2008.

 

CAPITOLUL II

Solicitarea licentei de operare

 

Art. 3. - Cererea pentru obtinerea unei licente de operare se depune de către reprezentantul legal al întreprinderii solicitante la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Directia generală aviatie civilă. Cererea va avea forma si continutul prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură.

Art. 4. - (1) Cererea pentru acordarea licentei de operare va fi însotită de următoarele documente:

a) formularul prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură, completat corespunzător;

b) copie a certificatului de operator aerian al solicitantului;

c) copie a certificatului de înregistrare la oficiul registrului comertului;

d) copii ale contractelor de asigurare pentru încărcătura comercială, precum si pentru răspundere civilă fată de terti, încheiate cu respectarea Regulamentului (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind cerintele de asigurare a operatorilor de transport aerian si a operatorilor de aeronave;

e) copie legalizată a actului constitutiv, după caz;

f) certificat constatator emis de oficiul registrului comertului din care să rezulte structura actionariatului, inclusiv nationalitatea actionarilor;

g) copie a celui mai recent raport managerial intern care să contină o prezentare detaliată a tuturor activitătilor desfăsurate pe o perioadă anterioară depunerii cererii de cel putin 6 luni;

h) copie a bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pentru anul anterior celui în care se solicită licenta de operare; i) planul de afaceri pentru cel putin primii 3 ani de activitate de transport aerian, care va cuprinde informatiile prevăzute la pct. 1.2-1.5, 1.7 si 1.8 din anexa I la Regulamentul nr. 1.008/2008, precum si detalii referitoare la:

(i) zonele geografice în care se intentionează operarea, precum si activitătile de transport aerian prevăzute a fi desfăsurate în primii 3 ani de la primirea licentei de operare; (ii) formele de colaborare comercială (contracte interline, acorduri pentru partajarea codurilor, pentru alocarea unui număr de locuri pe cursă, acorduri de cedare de trafic etc.) cu alti transportatori aerieni români sau străini, în vederea operării serviciilor de transport aerian; (iii) reteaua de vânzări a serviciilor de transport aerian (inclusiv sistemele de rezervări), dacă este cazul; (iv) legăturile financiare ale solicitantului cu orice altă activitate comercială în care acesta este angajat fie direct, fie prin intermediul altor operatori economici asociati; j) analiză privind costurile prognozate pentru desfăsurarea activitătilor de transport aerian, în primele 3 luni de la începerea operării, si resursele financiare necesare pentru acoperirea acestor costuri, fără luarea în considerare a venitului obtinut din aceste activităti de transport;

k) documente care să ateste că persoanele cu functie de decizie, cu rangul cel mai înalt, care administrează efectiv activitătile întreprinderii solicitante a licentei de operare (director general, presedinte al consiliului de administratie etc.) au o bună reputatie si nu au fost declarate în faliment, conform cerintelor prevăzute la art. 7 alin. (1) si (2) din Regulamentul nr. 1.008/2008. Documentele vor avea o vechime de cel mult 3 luni fată de data depunerii cererii prevăzute la art. 3.

(2) întreprinderea solicitantă a unei licente de operare care îsi propune să efectueze numai operatiuni de transport aerian prin curse neregulate cu aeronave având masa maximă la decolare mai mică sau egală cu 10 tone sau mai putin de 20 de locuri si care are un capital social de cel putin cel putin 100.000 euro sau echivalent nu trebuie să depună documentele prevăzute la alin. (1)lit. i)sij).

(3) Data depunerii cererii va fi considerată data la care solicitantul licentei de operare înregistrează la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Directia generală aviatie civilă toate documentele prevăzute la alin. (1).

(4) Pe parcursul evaluării cererii, Directia generală aviatie civilă poate să solicite si alte informatii si documente de clarificare.

 

CAPITOLUL III

Acordarea licentei de operare

 

Art. 5. - (1) în baza evaluării cererii si a documentelor anexate la aceasta, Directia generală aviatie civilă decide asupra acordării licentei de operare solicitate.

(2) Decizia prevăzută la alin. (1) se ia în cel mult 60 de zile de la data depunerii cererii si se comunică solicitantului în scris.

(3) în cazul luării deciziei de acordare a licentei de operare, aceasta va fi semnată de către directorul general al Directiei generale aviatie civilă.

Art. 6. - (1) Licenta de operare se acordă pe termen nelimitat, în conditiile respectării de către detinător a prevederilor specifice ale cap. II din Regulamentul nr. 1.008/2008.

(2) Licenta de operare contine baza legală de emitere a licentei, numele transportatorului aerian si sediul social al acestuia, perioada de valabilitate a licentei, eventualele restrictii si limitări, numele directorului general care o semnează si data emiterii.

Art. 7. - (1) Contestatiile împotriva unei decizii de neacordare a unei licente de operare se adresează de către întreprinderea în cauză ministrului transporturilor si infrastructurii, în termen de 5 zile de la data comunicării deciziei.

(2) în termen de 30 de zile de la data depunerii contestatiei, ministrul transporturilor si infrastructurii comunică întreprinderii în cauză modul de solutionare a acesteia.

Art. 8. - Lista transportatorilor aerieni se publică pe pagina web a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

 

CAPITOLUL IV

Supravegherea continuă a unui transportator aerian

 

Art. 9. - (1) Orice modificare a documentelor care au stat la baza acordării licentei de operare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b-e), precum si orice modificare în structura actionariatului, a consiliului de administratie si a directoratului se comunică de către transportatorul aerian Directiei generale aviatie civilă, în termen de 5 zile.

(2) Directia generală aviatie civilă verifică dacă modificările comunicate conform alin. (1) s-au făcut cu respectarea cerintelor prevăzute la art. 4 din Regulamentul nr. 1.008/2008.

Art. 10. - (1) Transportatorul aerian depune anual la Directia generală aviatie civilă, până la data de 31 decembrie, documentele si informatiile prevăzute la pct. 3.2-3.4 din anexai la Regulamentul nr. 1.008/2008. De asemenea, transportatorul aerian depune la Directia generală aviatie civilă, în termen de 30 de zile de la aprobare, bilantul contabil si contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar din anul anterior.

(2) Transportatorul aerian notifică Directiei generale aviatie civilă informatiile prevăzute la art. 8 alin. (4) si (5) lit. (a) si (b) din Regulamentul nr. 1.008/2008. Informatiile sunt evaluate de către Directia generală aviatie civilă în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (6) si (7) dinRegulamentul nr. 1.008/2008.

(3) Alin. (1)si (2) nu se aplică în cazul transportatorilor aerieni care efectuează numai operatiuni de transport aerian public prin curse neregulate cu aeronave având masa maximă la decolare mai mică sau egală cu 10 tone ori mai putin de 20 de locuri si care au un capital social de cel putin 100.000 euro sau echivalent.

 

CAPITOLUL V

Suspendarea sau revocarea licentei de operare

 

Art. 11. - (1) Decizia privind suspendarea sau revocarea unei licente de operare se ia de către Directia generală aviatie civilă în cazurile prevăzute la art. 8 si 9 din Regulamentul nr. 1.008/2008.

(2) în cazul în care se constată că transportatorul aerian nu mai îndeplineste conditiile de acordare a licentei de operare prevăzute la art. 4 din Regulamentul nr. 1.008/2008, licenta de operare se suspendă imediat.

(3) Licenta de operare poate fi suspendată si dacă se constată nerespectarea de către transportatorul aerian a prevederilor art. 13 alin. (3) din Regulamentul nr. 1.008/2008.

Art. 12. - (1) Licenta de operare poate fi suspendată pe o perioada de cel mult 6 luni. După această perioadă licenta de operare se revocă în cazul în care transportatorul aerian nu a remediat neconformitătile care au stat la baza deciziei de suspendare.

(2) Decizia de suspendare sau de revocare a unei licente de operare se comunică titularului licentei, în scris.

(3) în cazul revocării unei licente de operare, procedura de obtinere a unei noi licente de operare este cea prevăzută la art! 4.

Art. 13. - Decizia de suspendare sau de revocare a unei licente de operare se publică pe pagina web a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

Art. 14. - (1) Contestatiile împotriva deciziei de suspendare sau de revocare a licentei de operare se adresează de către transportatorul aerian în cauza ministrului transporturilor si infrastructurii, în termen de 5 zile de la data comunicării deciziei.

(2) în termen de 30 de zile de la data primirii contestatiei, ministrul transporturilor si infrastructurii comunică transportatorului aerian modul de solutionare a acesteia.

 

 


ANEXA Nr. 1 la procedură

 

(antetul organizatiei solicitantului)

Nr....................../.........................

 

CERERE

pentru acordarea licentei de operare

 

1. Denumirea organizatiei solicitantului, sediul social, numerele de telefon, fax si adresa de e-mail ale acesteia

2. Numărul certificatului de operator aerian detinut...................................................................................................................

3. Activitătile principale desfăsurate

4. Valoarea capitalului social

Subsemnatul,....................................................., în calitate de reprezentant legal al............................................................... (denumirea organizatiei solicitante), solicit prin prezenta cerere acordarea licentei de operare pentru..................................................................................................... (denumirea organizatiei solicitante), în baza informatiilor cuprinse în documentele anexate.

Declar pe propria răspundere că toate informatiile din documentele anexate sunt corecte si accept să suport consecintele legale în cazul în care se vor dovedi false.

 

Data....................................................

Numele si prenumele..........................

Functia................................................

Semnătura..........................................

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

Informatii necesare evaluării modului de îndeplinire a conditiilor prevăzute la art. 4 lit. (f) din Regulamentul (CE) nr. 1.008/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate

 

1. Datele de identificare a actionarilor întreprinderii solicitante

 

Numele si prenumele actionarului*)

Nationalitatea

Numărul actiunilor/părtilor sociale detinute

Procentul din capitalul social

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) În cazul în care întreprinderea solicitantă are actionari persoane juridice, pentru fiecare dintre acestea se va completa un tabel similar.

 

2. Date privind directoratul si administratorii întreprinderii solicitante

A. Directori:

 

Numele si prenumele

Functia

Nationalitatea

 

 

 

 

 

 

 

B. Administratori:

 

Numele si prenumele

Functia

Nationalitatea

 

 

 

 

 

 

 

Subsemnatul,............................................................, în calitate de reprezentant legal al........................................................ (denumirea organizatiei solicitante), declar pe propria răspundere că toate informatiile din prezentul document sunt corecte si accept să suport consecintele legale în cazul în care se vor dovedi false.

 

Data.................................................................

Numele si prenumele.....................................

Functia............................................................

Semnătura.......................................................

 

 


MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.378 din 23 septembrie 2011

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

Nr. 2.287 din 10 octombrie 2011

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind investigarea si diagnosticarea bolilor profesionale, precum si a listei prestatiilor medicale aferente

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei sănătate publică si control în sănătate publică nr. R.L. 971 din 22 septembrie 2011,

în conformitate cu prevederile art. 113 alin. (15) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare, cu referire la procedura privind investigarea si diagnosticarea bolilor profesionale, precum si lista prestatiilor medicale aferente,

în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind investigarea si diagnosticarea bolilor profesionale, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Lista prestatiilor medicale aferente Procedurii privind investigarea si diagnosticarea bolilor profesionale, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Tarifele pentru prestatiile medicale aferente investigării si diagnosticării bolilor profesionale se stabilesc astfel:

1. prestatiile medicale aferente Procedurii privind investigarea si diagnosticarea bolilor profesionale se efectuează în functie de boala profesională suspectată, de complexitatea si de gravitatea ei, în limita tarifului mediu pe caz externat negociat cu casele de pensii judetene si Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti;

2. a) tarifele pentru analizele de laborator si investigatiile paraclinice sunt cele prevăzute în Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările ulterioare, si în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru;

b) decontarea analizelor de laborator biotoxicologice prevăzute la lit. b) pct. Xdin anexa nr. 2, necesare investigării si diagnosticării bolilor profesionale, se realizează numai dacă acestea vor fi cuprinse în factura si desfăsurătorul activitătilor aferente pentru fiecare caz tratat, emise de către unitătile sanitare cu personalitate juridică care au în structura lor clinici/sectii de boli profesionale, precum si de cabinetele de medicina muncii aflate în relatie contractuală cu casele teritoriale de pensii;

3. sumele decontate pentru prestatiile si serviciile prevăzute la alin. (1) si (2) cumulat nu vor depăsi tariful mediu pe caz externat negociat;

4. În conformitate cu art. 75 din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările ulterioare, cazurile de boli profesionale la care nu se confirmă caracterul profesional al bolii se vor deconta doar în limita a 40% din totalul cazurilor investigate si diagnosticate.

Art. 4. - Contravaloarea prestatiilor medicale aferente Procedurii privind investigarea si diagnosticarea bolilor profesionale, efectuate în unitătile sanitare cu personalitate juridică si sectiile de boli profesionale, precum si în cadrul cabinetelor de medicina muncii aflate în structura spitalelor, în scopul investigării si stabilirii caracterului profesional al bolii, se suportă din sumele prevăzute cu această destinatie în bugetul asigurărilor sociale de stat, pe baza contractelor încheiate de spitale cu casele teritoriale de pensii, indiferent dacă se confirmă sau se infirmă caracterul profesional al bolii.

Art. 5. - Spitalele care au în structură clinici/sectii de boli profesionale, cabinetele de medicina muncii aflate în structura spitalelor, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate judetene, Casa Natională de Pensii Publice, Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti, casele judetene de pensii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ritli Ladislau

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale

Sulfina Barbu

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURA

privind investigarea si diagnosticarea bolilor profesionale

 

Diagnosticul bolilor profesionale (conform Tabelului cu bolile profesionale cu declarare obligatorie, potrivit anexei nr. 22 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările si completările ulterioare)

 

 

 

 

Criterii de expunere

- Datele de anamneză profesională coroborate cu documente care obiectivizează ruta profesională (carnet de muncă, adeverinte de salariat etc.) si expunerea la factorul de risc profesional la locul de muncă (buletine de determinări toxicologice, fise de identificare a factorilor de risc profesional, date de dozimetrie individuală în cazul expunerii la radiatii ionizante, fisa postului, alte documente ale angajatorului ce descriu conditiile de muncă, procesul tehnologic etc.) necesare stabilirii diagnosticului de boală profesională

Criterii clinice

- Consultatia medicală de specialitate medicina muncii cuprinde: anamneză (inclusiv anamneză profesională), examenul clinic si stabilirea protocolului de explorări, interpretarea integrativă a explorărilor, a analizelor de laborator efectuate pentru stabilirea diagnosticului de boală si a caracterului profesional al acesteia sau reevaluarea clinico-biologică a pacientilor declarati cu boli profesionale.

- Consultatiile interdisciplinare: specialităti medico-chirurgicale

Criterii de laborator

- Analizele de laborator necesare pentru diagnosticul bolii profesionale

Criterii paraclinice

- Investigatiile paraclinice necesare pentru diagnosticul bolii profesionale

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA PRESTATIILOR MEDICALE

aferente Procedurii privind investigarea si diagnosticarea bolilor profesionale

 

a) Prestatii medicale clinice pentru diagnosticul bolilor profesionale

1, Consultatie medicală de specialitate medicina muncii

2. Consultatie interdisciplinară: specialităti medico-chirurgicale

b) Prestatii de laborator necesare pentru diagnosticul bolilor profesionale (diagnosticul pozitiv, diagnosticul diferential si complicatiile bolilor profesionale)

I. Hematologie

1. Hemogramă

2. Examen citologic al frotiului sanguin

3. Fibrinogen

4. INR (International Normalised Ratio)

5. Timp de protrombină (PT), timp Quick

6. Timp de tromboplastină partial activată (APTT)

7. VSH (viteză de sedimentare a hematiilor)

II. Biochimie

1. Acid uric

2. Alaninaminotransferază (ALT/TGP)

3. Aspartataminotransferază (AST/TGO)

4. Bilirubină directă

5. Bilirubină indirectă

6. Bilirubină totală

7. Calciu ionic

8. Calciu total

9. Capacitate latentă de legare a fierului

10. Capacitate totală de legare a fierului

11. Ceruloplasmină

12. Colesterol

13. Colesterol HDL

14. Colesterol LDL

15. Colesterol VLDL

16. Creatinină

17. Creatinkinază

18. Electroforeza hemoglobinei

19. Electroforeza proteinelor

20. Examen de urină (biochimie + examen microscopic sediment)

21. Feritină

22. Gammaglutamiltransferază (GGT)

23. Glucoza serică

24. Glucoza urinară

25. Lactatdehidrogenază (LDH)

26. Lipide

27. Potasiu

28. Proteine totale

29. Saturatie transferină

30. Sideremie

31. Sodiu

32. Transferină

33. Trigliceride

34. Uree

III. Imunologie

1. Anticorpi anti-HAV IgM

2. Anticorpi anti-HAV totali


3. Anticorpi anti-HBc IgM

4. Anticorpi anti-HBc totali

5. Anticorpi anti-HBe

6. Anticorpi anti-HBs

7. Anticorpi anti-HCV (Anticorpi antivirusul hepatitic C)

8. Anticorpi anti-HDV (Anticorpi antivirusul hepatitic D)

9. Antigen HBe

10. Antigen HBs

11. Antigen HDV

12. Anticorpi anti-HIV I+II (Anticorpi antivirusul imunodeficientei umane)

13. Alfa-1 antitripsină

14. Angiotensinconvertază

15. ASLO (Anticorpi antistreptolizină O)

16. Complement C3

17. Complement C4

18. Complexe imune circulante (CIC)

19. Crioglobuline

20. Factor reumatoid (FR)

21. Imunoglobulină A (lg A)

22. Imunoglobulină E (lg E) - electrochemiluminiscentă

23. Imunoglobulină G (lg G)

24. Imunoglobulină M (lg M)

25. Imunoglobuline specifice

26. Încărcătură virală hepatită B (ADN VHB)

27. Încărcătură virală hepatită C (ARN VHC)

28. Încărcătură virală hepatită D (ARV HDV)

29. Proteină C reactivă (CRP)

30. Serologie sifilis - RPR

31. Serologie sifilis - T.P.H.A. (Treponema pallidum hemagglutination assay)

32. Serologie sifilis IgM

IV. Markeri tumorali

1. AFP: alfa-fetoproteină (neoplasm hepatic)

2. CA 242 (neoplasm gastrointestinal)

3. CA 72-4 (neoplasm ovarian)

4. CA 125 (neoplasm ovarian)

5. CEA: antigen carcinoembrionar (neoplasm colorectal)

6. CA 15-3 (neoplasm mamar)

7. PSA: Antigen prostatic specific

8. Sangtec 100: (neoplasme ale pielii/melanom malign)

9. Beta-2 Microglobulină (limfom non-Hodgkinian)

10. SCC: Marker carcinom cu celule scuamoase (neoplasm pulmonar, neoplasm tract digestiv, tract genital feminin)

11. NMP22 (neoplasm al vezicii urinare)

V. Microbiologie

1. Antibiogramă

2. Antifungigramă

3. Coprocultură (Salmonella, Shigella, Yersinia, E. coli enteropatogen)

4. Examen bacteriologic din secretii, plăgi, fistule, lichid de punctie

5. Examen de spută (nativ, colorat Ziehl-Nielsen, colorat Gram)

6. Examen de urină (inclusiv colorat Ziehl-Nielsen)

7. Exsudat faringian

8. Exsudat lingual

9. Exsudat nazal

10. Urocultură

VI. Parazitologie

- Examen coproparazitologic (3 probe)

VII. Anatomopatologie (Histopatologie)

1. Bloc inclus la parafină cu diagnostic histopatologie

2. Citodiagnostic spută prin incluzii parafină

3. Citodiagnostic lichid de punctie

4. Diagnostic histopatologie pe lamă

5. Examen histopatologie cu coloratii speciale

6. Examen citohormonal

7. Piesă prelucrată la parafină

8. Teste imunohistochimice

VIII. Citogenetică

1. Aberatii cromozomiale Test micronuclei

2. Test micronuclei

IX. Radiochimie

- Determinare radionuclizi din umori, sânge

X. Biotoxicologie (Indicatori biotoxicologici)

1. Acetonă în urină

2. Acid fenilglioxalic în urină

3. Acid S-fenil-mercapturic în urină

4. Acid hipuricîn urină

5. Acid mandelic în urină

6. Acid metilhipuric în urină

7. Acid 2-tio-tiazolidin 4 carboxilic în urină

8. Acid tricloracetic în urină

9. Acid trifluoroacetic în sânge

10. Activitate colinesterazică în sânge

11. ALA-u (acid delta-aminolevulinic urinar) în urină

12. Aldrin în sânge

13. Aluminiu în urină

14. p- Aminofenol în urină

15. Antimoniu în urină

16. Arsen în urină

17. Arsen în păr

18. Benzidină în urină

19. Beriliu în urină

20. Brom în sânge

21. Cadmiu în urină

22. Cadmiu în sânge

23. p-Clorfenol total în urină

24. 4-Clorocatechol total în urină

25. Clorură de metilen în sânge

26. COHb în sânge

27. Cobalt în urină, sânge

28. CP-u (coproporfirine urinare) în urină

29. o-Cresol în urină

30. Crom în urină

31. DDT în sânge

32. 2,5 Diclorfenol total în urină

33. Dieldrin în sânge

34. Fenoli totali în urină

35. Fluor în urină

36. Gamma-hexaclorciclohexan în sânge

37. Hexaclorbenzen în ser

38. 2,5 Hexadionă în urină

39. Hidrazină în urină

40. Mangan în urină

41. Mercur în sânge

42. Mercur în urină

43. Metanol în urină

44. Methemoglobină în sânge

45. Metiletilcetonă în urină


46. Metilcloroform în sânge

47. Metilformamidăîn urină

48. Nichel în urină

49. N-Metilacetamidă în urină

50. Proteine în urină

51. Tiocianati în urină

52. Tricloretanol total în urină, sânge

53. PEL (protoporfirine eritrocitare) în sânge

54. Pentaclorfenol în urină

55. Plumb în urină

56. Plumb total în urină

57. Plumb în sânge

58. Plumb în păr

59. Plumb-dietil în urină

60. p-Nitrofenol total în urină

61. Stiren în sânge

62. Telurîn urină

63. Test iodazidă în urină

64. Tricloretanol în urină

65. Uraniu în urină

66. Vanadiu în urină

c) Prestatii paraclinice pentru diagnosticul bolilor profesionale

I. Prestatii paraclinice de diagnostic al bolilor profesionale ale aparatului respirator

1. Radiografie pulmonară posteroanterioară

2. Radiografie pulmonară profil

3. Radiografie pulmonară oblică

4. Interpretare radiografii pulmonare prin comisia de pneumoconioze

5. Spirometrie

6. Teste de provocare nazală, bronsică

7. Transfer alveolocapilar

8. Pletismografie: mecanică ventilatorie, măsurare rezistentă si conductantă căi aeriene (RAW, respectiv GAW), volume pulmonare, capacitate pulmonară totală

9. Teste de efort pentru evaluarea functiei respiratorii

10. Capnometrie

11. Pulsoximetrie

12. Test de mers de 6 minute

13. Gazometrie

14. Bronhoscopie cu lavaj bronhoalveolar

15. Prelevare biopsie din tesutul cavitătii nazale, nazofaringe, spatiul retronazal, sinusuri nazale, laringe, pleură, plămân, cu examen histopatologic

16. Rinoscopie

17. Laringoscopie

18. Bronhoscopie cu biopsie

19. Studiu radioizotopic de ventilatie si perfuzie pulmonară

20. Tomografie computerizată a toracelui fără substantă de contrast intravenoasă

21. Tomografie computerizată a toracelui cu substantă de contrast intravenoasă

22. Tomografie computerizată a sinusurilor paranazale

23. Tomografie computerizată a sinusurilor paranazale cu substantă de contrast intravenoasă

24. Imagistică prin rezonantă magnetică a toracelui

25. Imagistică prin rezonantă magnetică a capului: sinusurile etmoid, frontale, maxilare, sfenoid

II. Prestatii paraclinice de diagnostic în bolile profesionale ale aparatului cardiovascular

1. Electrocardiografie (ECG) simplă

2. Electrocardiografie (ECG) - monitorizare Holter ECG

3. Electrocardiografie (ECG) de efort

4. Test de efort cardiovascular

5. Oscilometrie

6. Test presor la rece

7. Test de provocare la rece

8. Ultrasonocardiografie

9. Ultrasonocardiografie bidimensională si în modul M în timp real

10. Ultrasonografie cardiacă transesofagiană bidimensională în timp real

11. Ultrasonografie vasculară

III. Prestatii paraclinice de diagnostic în bolile profesionale ale sistemului nervos

1. Electroencefalografie (EEG) standard

2. Electroencefalografie (EEG) cu probe de stimulare

3. Electroencefalografie (EEG) cu mapping

4. Electromiografie (EMG)

5. Studii de conducere nervoasă

6. Tomografie computerizată a creierului fără substantă de contrast intravenoasă

7. Tomografie computerizată a creierului cu substantă de contrast intravenoasă

8. Imagistică prin rezonantă magnetică a creierului

9. Examen ultrasonografie extracranian al arterelor cervicocerebrale (Doppler, ecotomografie si tehnici derivate)

IV. Prestatii paraclinice de diagnostic în bolile profesionale ale sistemului endocrin

1. Radioiodocaptare tiroidiană

2. Ultrasonografie a glandelor endocrine

3. Scintigrafie tiroidiană

4. Tomografie computerizată a tesuturilor moi ale gâtului

5. Tomografie computerizată a tesuturilor moi ale gâtului cu substantă de contrast intravenoasă

6. Imagistică prin rezonantă magnetică a gâtului

7. Prelevare de biopsii

V. Prestatii paraclinice de diagnostic în bolile profesionale ale aparatului digestiv

1. Punctie transparietohepatică percutanată aspirativă

2. Prelevare biopsie hepatică percutanată

3. Ultrasonografie abdominală

4. Tranzit baritat al faringelui, esofagului, stomacului sau duodenului

5. Tranzit baritat esogastroduodenal si urmărire până la colon

6. Endoscopie digestivă (esofag, stomac, duoden)

7. Colonoscopie diagnostică

8. Imagistică prin rezonantă magnetică a abdomenului

9. Scintigrafie hepatosplenică

10. Scintigrafie hepatobiliară

11. Tomografie computerizată a abdomenului fără substantă de contrast intravenoasă

12. Tomografie computerizată a abdomenului cu substantă de contrast intravenoasă

VI. Prestatii paraclinice de diagnostic în bolile profesionale ale aparatului urinar

1. Pieloscopie retrogradă (include: cistoscopie, ureteroscopie, dilatatie uretrală)

2. Pielografie intravenoasă [UIV]


3. Pielografie retrogradă

4. Cistografie retrogradă

5. Uretrografie retrogradă

6. Uretrocistografie retrogradă si mictională

7. Prelevare biopsie renală închisă

8. Prelevare biopsie endoscopică prin: nefrostomie, nefrotomie, pielostomie, pielotomie

9. Cistoscopie

10. Prelevare biopsie endoscopică a vezicii urinare (include: cistouretroscopia, dilatatia uretrală, uretroscopia)

11. Prelevare biopsie vezică urinară

12. Cistografie mictională

13. Ultrasonografie tract urinar

14. Ultrasonografie pelvină la bărbat

15. Ultrasonografie transrectală a prostatei, bazei vezicii si uretrei

16. Tomografie computerizată a rinichilor si pelvisului

17. Tomografie computerizată a rinichilor si pelvisului cu substantă de contrast intravenoasă

18. Imagistică prin rezonantă magnetică a pelvisului

19. Radiografie renală simplă

VII. Prestatii paraclinice de diagnosticîn bolile profesionale ale aparatului genital

1. Prelevare biopsie testiculară, scrotală, ovariană, uterină, mamară

2. Examen frotiu Papanicolau

3. Mamografie

4. Termografie mamară

5. Ultrasonografie scrotală, testiculară

6. Ultrasonografie abdominală sau pelvină

7. Ultrasonografie mamară

8. Tomografie computerizată a abdomenului si pelvisului fără substantă de contrast

9. Tomografie computerizată a abdomenului si pelvisului cu substantă de contrast

VIII. Prestatii paraclinice de diagnosticîn bolile profesionale ale aparatului musculoscheletic

1. Radiografia coIoanei cervicale

2. Radiografia coIoanei toracice

3. Radiografia coIoanei lombosacrate

4. Radiografia coIoanei lombare

5. Radiografia coIoanei sacrococigiene

6. Radiografie pelvină

7. Radiografie membrul inferior

8. Radiografie membrul superior

9. Radiografie cap sau gât

10. Radiografie regiunea umărului

11. Prelevare biopsie de disc intervertebral si vertebral

12. Scintigrafie osoasă completă

13. Scintigrafie osoasă localizată

14. Studii radioizotopice articulare, localizate

15. Tomografie computerizată a coIoanei vertebrale

16. Tomografie computerizată a coIoanei vertebrale cu substantă de contrast intravenoasă

17. Imagistică prin rezonantă magnetică a coIoanei vertebrale

18. Imagistică prin rezonantă magnetică a toracelui

19. Imagistică prin rezonantă magnetică a extremitătilor

20. Imagistică prin rezonantă magnetică a capului

21. Densitometrie osoasă

IX. Prestatii paraclinice de diagnosticîn bolile profesionale ale analizatorului vizual

1. Măsurare acuitate vizuală

2. Test al sensibilitătii de contrast

3. Examen al vizualizării culorilor

4. Studiu al adaptării la întuneric

5. Perimetrie (studiul câmpului vizual)

6. Măsurare acomodare

7. Refractometrie (skiascopie, refractometrie, autorefractometrie, astigmometrie)

8. Prelevare biopsie cornee

9. Prelevare biopsie scleră

10. Ultrasonografie oculară

11. Biomicroscopie; gonioscopie; oftalmoscopie

12. Explorare a functiei binoculare (test Worth, Maddox, sinoptofor) examen diplopie

13. Tonometrie; probă provocare; oftalmodinamometrie

X. Prestatii paraclinice de diagnosticîn bolile profesionale ale analizatorului auditiv

1. Audiometrie liminară tonală:

- Audiometrie, conducere aeriană, tehnică standard - Audiometrie, conducere aeriană, stimulare vizuală

- Audiometrie în conducere aeriană si osoasă, tehnică standard

- Audiometrie în conducere aeriană si osoasă, stimulare vizuală

2. Audiometrie vocală

3. Audiometrie vocală implicând testarea functiei auditive centrale

4. Impedantă

XI. Prestatii paraclinice de diagnosticîn bolile profesionale ale sângelui si organelor hematopoetice

1. Prelevare biopsie de măduvă osoasă

2. Prelevare biopsie ganglion limfatic

3. Ultrasonografie abdominală

4. Scintigrafie splenică

5. Tomografie computerizată a toracelui fără substantă de contrast intravenoasă

6. Tomografie computerizată a toracelui cu substantă de contrast intravenoasă

7. Tomografie computerizată a abdomenului fără substantă de contrast intravenoasă

8. Tomografie computerizată a abdomenului cu substantă de contrast intravenoasă

XII. Prestatii paraclinice de diagnosticîn bolile profesionale ale pielii si tesutului subcutanat

1. Teste epicutanate de sensibilitate cutanată

- Teste cutanate (prick, patch sau IDR) cu seturi standard de alergeni (maximum 8 teste, inclusiv materialul pozitiv si negativ)

- Teste cutanate cu agenti fizici (maximum 4 teste)

2. Prelevare biopsie cutanată

XIII. Prestatii paraclinice de diagnostic în situatii de contaminare internă cu radionuclizi

- Contorizare de corp uman


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea comisiilor de specialitate ale Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

 

În baza Referatului de aprobare nr. 327/CB din 14 octombrie 2011 privind emiterea prezentului ordin,

în conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare si a structurii acestuia,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului educatiei, cercetării tineretului si sportului nr. 4.089/2011 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 4 - Stiinte sociale din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 29 aprilie 2011, se modifică după cm urmează:

1. Comisia de stiinte economice si administrarea afacerilor va avea următorul cuprins:

“Comisia de stiinte economice si administrarea afacerilor

 

Nr. crt.

Functia

Numele

Institutia

1.

Presedinte al comisiei

Bogdan Negrea

Academia de Studii Economice, Bucuresti

2.

Vicepresedinte al comisiei

Adriana Zait

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

3.

Membru al biroului comisiei

Lucian-Liviu Albu

Academia Română

4.

Membru al biroului comisiei

Gheorghe Ciobanu

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

5.

Membru al biroului comisiei

Victor Dragotă

Academia de Studii Economice din Bucuresti

6.

Membru al biroului comisiei

Marilen Pîrtea

Universitatea de Vest din Timisoara

7.

Membru al biroului comisiei

Dalina Dumitrescu

Academia de Studii Economice din Bucuresti

8.

Membru

Dinu Airinei

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

9.

Membru

Laurentiu Dan Anghel

Academia de Studii Economice din Bucuresti

10.

Membru

Maria Viorica Bedrule-Grigorută

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

11.

Membru

Oana Brânzei

Universitatea Western Ontario, Canada

12.

Membru

Rodica Brânzei

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

13.

Membru

Florin Bonciu

Universitatea Româno- Americană

14.

Membru

Ionel Bostan

Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava

15.

Membru

Sorin Burnete

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

16.

Membru

Niculina Chebac

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galati

17.

Membru

Cristian Chelariu

Universitatea Suffolk din Boston, Massachussetts, SUA

18.

Membru

Constantin Chilărescu

Universitatea de Vest din Timisoara

19.

Membru

Vasile Cocris

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

20.

Membru

Valentin Cojanu

Academia de Studii Economice din Bucuresti

21.

Membru

Viorel Cornescu

Universitatea din Bucuresti

22.

Membru

Andreea Cosnită-Langlais

Universitatea Paris Quest Nanterre la Defense, Franta

23.

Membru

Emil Dinga

Universitatea Crestină “Dimitrie Cantemir” Bucuresti

24.

Membru

Constantin Dobre

Universitatea de Vest din Timisoara

25.

Membru

Gabriela Drăgan

Academia de Studii Economice din Bucuresti

26.

Membru

Adriana Dutescu

Academia de Studii Economice din Bucuresti

27.

Membru

Cristinca Fulga

Academia de Studii Economice din Bucuresti

28.

Membru

Iulia Georgescu

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

29.

Membru

Mihaela Herciu

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu


Nr. crt.

Functia

Numele

Institutia

30.

Membru

Adrian Mihai Inceu

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

31.

Membru

Nicolae Istudor

Academia de Studii Economice din Bucuresti

32.

Membru

Ioan Lazăr

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

33.

Membru

Diana Mangalagiu

Oxford University, Marea Britanie

34.

Membru

Dumitru Matis

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

35.

Membru

Florin Mihai

Academia de Studii Economice din Bucuresti

36.

Membru

Alexandru Minea

Universite dAuvergne, Clermont-Ferrand, Franta

37.

Membru

Constantin Mitrut

Academia de Studii Economice din Bucuresti

38.

Membru

Maria Mortan

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

39.

Membru

Marian Năstase

Academia de Studii Economice din Bucuresti

40.

Membru

Ciprian Necula

Academia de Studii Economice din Bucuresti

41.

Membru

Sebastian Negrusa

RAND Corporation, SUA

42.

Membru

Ioan Stefan Nitchi

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

43.

Membru

Claudia Ogrean

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

44.

Membru

Mădălina Olteanu

Universitatea Paris 1, Franta

45.

Membru

Dumitru Oprea

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

46.

Membru

Codruta Luminita Osoian

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

47.

Membru

Rodica Pamfilie

Academia de Studii Economice din Bucuresti

48.

Membru

Gabriela Pascariu

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

49.

Membru

Ioan Plăias

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

50.

Membru

Ion Pohoata

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

51.

Membru

Adrian Pop

Universitatea din Nantes, Franta

52.

Membru

Marius Dorel Pop

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

53.

Membru

Ion Popa

Academia de Studii Economice din Bucuresti

54.

Membru

Mihai Roman

Academia de Studii Economice din Bucuresti

55.

Membru

Cezar Scarlat

Universitatea “Politehnica” din Bucuresti

56.

Membru

Alina Spiru

Universitatea din Lancaster, Marea Britanie

57.

Membru

Angela Sutan

ESC Dijon-Bourgogne, Franta

58.

Membru

Gabriela Tigu

Academia de Studii Economice din Bucuresti

59.

Membru

Alexandru Todea

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

60.

Membru

Andrei Tudorel

Academia de Studii Economice din Bucuresti

61.

Membru

Răzvan Zaharia

Academia de Studii Economice din Bucuresti

 

2. Comisia de stiinte juridice va avea următorul cuprins:

“Comisia de stiinte juridice

 

Nr. crt.

Functia

Numele

Institutia

1.

Presedinte al comisiei

Simina Tănăsescu

Universitatea din Bucuresti

2.

Vicepresedinte al comisiei

Smaranda Angheni

Universitatea “Titu Maiorescu” din Bucuresti

3.

Membru al biroului comisiei

Valerian Cioclei

Universitatea din Bucuresti

4.

Membru al biroului comisiei

Valentin Constantin

Universitatea de Vest din Timisoara

5.

Membru al biroului comisiei

Mircea Minea

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

6.

Membru al biroului comisiei

Iulia Motoc

Universitatea din Bucuresti

7.

Membru al biroului comisiei

Tudorel Toader

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

8.

Membru

Vlad Barbu

Academia de Politie “Alexandru Ioan Cuza” din Bucuresti

9.

Membru

Emil Bălan

Scoala Natională de Studii Politice si Administrative din Bucuresti

10.

Membru

Alexandru Boroi

Academia de Politie “Alexandru Ioan Cuza” din Bucuresti

11.

Membru

Gabriel Boroi

Universitatea “Nicolae Titulescu”din Bucuresti

12.

Membru

Anastasiu Crisu

Universitatea din Bucuresti

13.

Membru

Dacian Dragos

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

14.

Membru

Augustin Fuerea

Universitatea din Bucuresti

15.

Membru

Cornelia Lefter

Academia de Studii Economice din Bucuresti

16.

Membru

Ion Les

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

17.

Membru

Mihai Lucian

Universitatea din Bucuresti

18.

Membru

Marian Nicolae

Universitatea din Bucuresti

19.

Membru

Liviu Stănciulescu

Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucuresti

20.

Membru

Valeriu Stoica

Universitatea din Bucuresti

21.

Membru

Florin Stretean

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

22.

Membru

Dana Tofan

Universitatea din Bucuresti

23.

Membru

Anton Trăilescu

Universitatea de Vest din Timisoara

24.

Membru

Paul Vasilescu

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

 

3. Comisia de psihologie si stiinte comportamentale va avea următorul cuprins:

“Comisia de psihologie si stiinte comportamentale

 

Nr. crt.

Functia

Numele

Institutia

1.

Presedinte al comisiei

Nicolae Mitrofan

Universitatea din Bucuresti

2.

Vicepresedinte al comisiei

Daniel Ovidiu David

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

3.

Membru al biroului comisiei

Carmen Cretu

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

4.

Membru al biroului comisiei

Romită Iucu

Universitatea din Bucuresti

5.

Membru al biroului comisiei

Bogdan Vasile

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

6.

Membru

Mihai Anitei

Universitatea din Bucuresti

7.

Membru

Monica Baciu

Universite Pierre Mendes-France, Grenoble, Franta

8.

Membru

Oana Benga

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

9.

Membru

Lucian Ciolan

Universitatea din Bucuresti

10.

Membru

Constantin Cucos

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

11.

Membru

Ion Dafinoiu

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

12.

Membru

Anca Dobrean

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

13.

Membru

Irina Holdevici

Universitatea “Titu Maiorescu” din Bucuresti

14.

Membru

Horvath Istvan

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

15.

Membru

Irving Kirsch

Huli University, SUA

16.

Membru

Ioan Lador

Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti

17.

Membru

Marcela Luca

Universitatea “Transilvania” din Brasov

18.

Membru

Steven Lynn

Suny at Binghanton, SUA

19.

Membru

Sabina Macovei

Universitatea Natională de Educatie Fizică si Sport din Bucuresti

20.

Membru

Vasile Marcu

Universitatea din Oradea

21.

Membru

Mihaela Minulescu

Universitatea din Bucuresti

22.

Membru

Guy Montgomery

Mountsinai School of Medicine, SUA

23.

Membru

Adrian Opre

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

24.

Membru

Dan Potolea

Universitatea din Bucuresti

25.

Membru

Alina S. Rusu

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

26.

Membru

Florin Sava

Universitatea de Vest din Timisoara

27.

Membru

Simona Sava

Universitatea de Vest din Timisoara

28.

Membru

Florence Mihaela Singer

Universitatea de Petrol-Gaze Ploiesti

29.

Membru

Alina Mihaela Stoica

Universitatea din Bucuresti

30.

Membru

Aurora Szentagotai-Tatar

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

31.

Membru

Constantin Ticu

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

32.

Membru

Corina Tifrea

Universitatea Natională de Educatie Fizică si Sport din Bucuresti

33.

Membru

Mona Vintilă

Universitatea de Vest din Timisoara


4. Comisia de sociologie, stiinte politice si administrative va avea următorul cuprins:

“Comisia de sociologie, stiinte politice si administrative

 

Nr. crt.

Functia

Numele

Institutia

1.

Presedinte al comisiei

Mihaela Miroiu

Scoala Natională de Studii Politice si Administrative, Bucuresti

2.

Vicepresedinte al comisiei

Constantin Marius Profiroiu

Academia de Studii Economice, Bucuresti

3.

Membru al biroului comisiei

Călin Hintea

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

4.

Membru al biroului comisiei

Lucica Matei

Scoala Natională de Studii Politice si Administrative din Bucuresti

5.

Membru al biroului comisiei

Vasile Puscas

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

6.

Membru al biroului comisiei

Ilie Rad

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

7.

Membru al biroului comisiei

Ioan Stanomir

Universitatea din Bucuresti

8.

Membru

Dragos Paul Aligică

George Mason University, Mercatus Center, USA

9.

Membru

Gabriel Bădescu

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

10.

Membru

Iordan Bărbulescu

Scoala Natională de Studii Politice si Administrative din Bucuresti

11.

Membru

Camelia Beciu

Scoala Natională de Studii Politice si Administrative din Bucuresti

12.

Membru

Vasile Boari

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

13.

Membru

Maria Bucur

Universitatea Indiana, USA

14.

Membru

Doru Buzducea

Universitatea din Bucuresti

15.

Membru

Liviu Chelcea

Universitatea din Bucuresti

16.

Membru

Dan Chiribucă

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

17.

Membru

Mihai Coman

Universitatea din Bucuresti

18.

Membru

Mircea Comsa

Universitatea din Bucuresti

19.

Membru

Aurelian Crăiutu

Universitatea Indiana, USA

20.

Membru

Peter Cseke

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

21.

Membru

Mihai Dinu

Universitatea din Bucuresti

22.

Membru

Sandu Frunză

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

23.

Membru

Nicu Gavrilută

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

24.

Membru

Mihai Dinu Gheorghiu

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

25.

Membru

Monica Heintz

Universite Paris Ouest Nanterre la Defense, Franta

26.

Membru

Adrian Ivan

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

27.

Membru

Dan Tudor Lazăr

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

28.

Membru

Mihaela Nedelcu

Universite de Neuchatel, Elvetia

29.

Membru

Mihaela Onofrei

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

30.

Membru

Magdalena Platis

Universitatea din Bucuresti

31.

Membru

George Poede

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

32.

Membru

Livia Popescu

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

33.

Membru

Cristian Preda

Universitatea din Bucuresti

34.

Membru

Alexandru Preda

University of Edinburgh, Marea Britanie

35.

Membru

Zoltan Rostsz

Universitatea din Bucuresti

36.

Membru

Traian Rotariu

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

37.

Membru

Cosima Rughinis

Universitatea din Bucuresti

38.

Membru

Flaviu Călin Rus

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

39.

Membru

Levente Salat

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

40.

Membru

Lavinia Stan

St. Francis Xavier University, Canada

41.

Membru

Marcel Tolcea

Universitatea de Vest din Timisoara

42.

Membru

Tudor Vlad

University of Georgia

43.

Membru

Marian Zulean

Universitatea din Bucuresti


Art. II. - Anexa la Ordinul ministrului educatiei, cercetării tineretului si sportului nr. 3.983/2011 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 3 - Stiinte biomedicale din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 4 aprilie 2011, se modifică după cum urmează:

- Comisia de medicină va avea următorul cuprins:

“Comisia de medicină

 

Nr. crt.

Functia

Numele

Institutia

1.

Presedinte al comisiei

Cristian Vlădescu

Universitatea de Medicină si Farmacie “Victor Babes” din Timisoara

2.

Vicepresedinte al comisiei

Adrian Covic

Universitatea de Medicină si Farmacie “Gr. T. Popa” din Iasi

3.

Membru al biroului comisiei

Mihai lonac

Universitatea de Medicină si Farmacie “Victor Babes” din Timisoara

4.

Membru al biroului comisiei

Dragos Pieptu

Universitatea de Medicină si Farmacie “Gr. T. Popa” din Iasi

5.

Membru al biroului comisiei

Dragos Vinereanu

Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti

6.

Membru

Alex Almăsan

Lerner Research Institute, Ohio, SUA

7.

Membru

Petru Armean

Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti

8.

Membru

Dorina Avram

Albany Medical College, SUA

9.

Membru

Ovidiu Băjenaru

Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti

10.

Membru

Stanca A. Bîrlea

University of Colorado, SUA

11.

Membru

Klara Brânzaniuc

Universitatea de Medicină si Farmacie din Târgu Mures

12.

Membru

Gheorghe Bumbu

Universitatea din Oradea

13.

Membru

Anca Buzoianu

Universitatea de Medicină si Farmacie “Iuliu Hatieganu” din Cluj-Napoca

14.

Membru

George Adrian Călin

The University of Texas MD Anderson Cancer Center, SUA

15.

Membru

Irina Căruntu

Universitatea de Medicină si Farmacie “Gr. T. Popa” din Iasi

16.

Membru

Petru Cianga

Universitatea de Medicină si Farmacie “Gr. T Popa” din Iasi

17.

Membru

Mihai Ciubotaru

Yale University, SUA

18.

Membru

Tudorel Ciurea

Universitatea de Medicină si Farmacie Craiova

19.

Membru

Stefan N. Constantinescu

Universite Catholique de Louvain, Belgia

20.

Membru

Serban Dragomir

Universitatea de Medicină si Farmacie “Gr. T. Popa” din Iasi

21.

Membru

Anica Dricu

Universitatea de Medicină si Farmacie din Craiova

22.

Membru

Sidonia Făgărăsan

RIKEN Research Center for Allergy and Immunology, Yokohama, Japonia

23.

Membru

Stefan Florian

Universitatea de Medicină si Farmacie “luliu Hatieganu” din Cluj-Napoca

24.

Membru

Leonard Gîrnită

Karolinska Institutet, Suedia

25.

Membru

Mihai Hinescu

Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti

26.

Membru

Mircea Ivan

Indiana University, SUA

27.

Membru

Adrian Lobontiu

Universite Paris 12, Franta

28.

Membru

Dorel Mischianu

Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti

29.

Membru

Petru Mircea

Universitatea de Medicină si Farmacie “luliu Hatieganu” din Cluj-Napoca

30.

Membru

Nicanor I. Moldovan

Ohio State University, SUA

31.

Membru

Stefan Ors Nagy

Universitatea de Medicină si Farmacie din Târgu Mures

32.

Membru

Mihai G. Netea

Radboud Universiteit Nijmegen, Olanda

33.

Membru

Virgil Păunescu

Universitatea de Medicină si Farmacie “Victor Babes” din Timisoara

34.

Membru

Florentina Pluteanu

Loyola University Medical Center, SUA

35.

Membru

Aurel Popa-Wagner

Universitatea din Greifswald, Germania

36.

Membru

Dorel Radu

Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti

37.

Membru

Marius Raica

Universitatea de Medicină si Farmacie “Victor Babes” din Timisoara

38.

Membru

Crina-Julieta Sinescu

Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti

39.

Membru

Ioan Ovidiu Sîrbu

Institute for Biochemistry and Molecular Biology, Ulm University, Germania

40.

Membru

Cassian Sitaru

Universitatea din Freiburg, Germania

41.

Membru

Florin Stamatian

Universitatea de Medicină si Farmacie “luliu Hatieganu” din Cluj-Napoca

42.

Membru

Radu V. Stan

Dartmouth Medical School, SUA

43.

Membru

Adrian Salic

Harvard Medical School, SUA

44.

Membru

Cătălin Vasilescu

Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti

 

Art. III. - Mandatul expertilor din comisiile de specialitate ale Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare expiră la expirarea actualului mandat al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, care este de 4 ani.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 13 octombrie 2011.

Nr. 5.689.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.