MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 752/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 752         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 26 octombrie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

185. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului si al unor ministere, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare

 

765. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului si al unor ministere, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

3. - Raport al Comisiei de coordonare privind constatările efectuate de Comisia de coordonare ca urmare a monitorizării aspectelor legate de siguranta aprovizionării cu gaze naturale în perioada octombrie 2010-martie 2011

 

231. - Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea unor reglementări tehnice privind cerintele tehnice generale si conditiile pentru introducerea pe piată a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor

 

236. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind constituirea Comitetului de selectie a proiectelor pentru implementarea Ariei de concentrare 4 - îmbunătătirea mediului înconjurător din cadrul “Programului de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitătilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse”

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului si al unor ministere, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26 din 17 martie 2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului si al unor ministere, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 21 martie 2011.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 24 octombrie 2011.

Nr. 185.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului si al unor ministere, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului si al unor ministere, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 21 octombrie 2011.

Nr. 765.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

COMISIA DE COORDONARE

 

RAPORT

privind constatările efectuate de Comisia de coordonare ca urmare a monitorizării aspectelor legate de siguranta aprovizionării cu gaze naturale în perioada octombrie 2010-martie 2011

 

1. Preambul

În conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea sigurantei în aprovizionarea cu gaze naturale, prin Decizia primului-ministru nr. 21/2008 pentru numirea Comisiei de coordonare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea sigurantei în aprovizionarea cu gaze naturale, cu modificările ulterioare, s-a constituit Comisia de coordonare însărcinată cu elaborarea Planului de actiuni pentru situatii de urgentă si totodată cu avizarea si monitorizarea măsurilor necesare pentru asigurarea în aprovizionarea cu gaze naturale a României.

2. Activitatea Comisiei de coordonare

În vederea asigurării securitătii si continuitătii în furnizarea gazelor naturale, în special, în sezonul rece al anului 2010- 2011, Comisia de coordonare s-a întâlnit în scopul monitorizării aspectelor relevante si adoptării deciziilor privind siguranta si continuitatea în aprovizionarea cu gaze naturale, după cum urmează:

a) periodic, în scopul monitorizării unor aspecte relevante, astfel:

- îndeplinirea obligatiei furnizorilor de gaze naturale prevăzute în Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2/2010 privind stabilirea modalitătii de determinare a stocului minim de gaze naturale pe care titularii licentelor de furnizare a gazelor naturale aveau obligatia să îl detină în depozitele de înmagazinare subterană la încheierea activitătii de injectie din anul 2010;

- situatia referitoare la cantitătile de gaze naturale extrase, stocul rămas disponibil si capacitatea de extractie zilnică, detaliată pe depozite de înmagazinare;

- situatia stocurilor de combustibili alternativi (păcură, cărbune etc), respectiv a numărului de zile pentru care aceste stocuri acoperă necesarul de consum al fiecărui utilizator prevăzut în Planul de actiuni pentru situatii de urgentă pentru anul gazier 2010-2011;

- nivelul productiei de gaze naturale realizat si contractat de cei 2 mari producători interni: Societatea Natională de Gaze Naturale ROMGAZ - S.A. si Societatea Comercială OMV PETROM - SA;

b) în regim de urgentă, ca urmare a notificărilor transmise de Dispeceratul National de Gaze Naturale, astfel:

- în data de 27 ianuarie 2011, convocarea în regim de urgentă a Comisiei de coordonare, determinată de scăderea accentuată a parametrilor tehnologici din Sistemul national de transport, ca urmare a cresterii consumului de gaze naturale în sectorul rezidential, pe fondul înregistrării unor temperaturi foarte scăzute la nivel national;

- Comisia de coordonare a constatat că nu este/sunt îndeplinită/îndeplinite una sau mai multe dintre conditiile prevăzute la art. 3 lit. c) din Legea nr. 346/2007, nedeclarând situatie de urgentă.

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din aceeasi lege, Comisia de coordonare a împuternicit Dispeceratul National de Gaze Naturale din cadrul Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale Transgaz - S.A. să ia următoarele măsuri:

- încadrarea tuturor consumatorilor în cantitătile nominalizate;

- în functie de evolutia parametrilor din Sistemul national de transport al gazelor naturale (SNT), declansarea procedurilor de limitare sau sistare a furnizării de gaze naturale la consumatorii întreruptibili prevăzuti în Planul de urgentă pentru anul gazier 2010-2011, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.365/2010;

3. Constatările efectuate de Comisia de coordonare ca urmare a monitorizării aspectelor legate de siguranta aprovizionării cu gaze naturale în perioada anului gazier 2010-2011

3.1. Constatări privind influenta măsurilor adoptate de Comisia de coordonare în domeniile obligatiei de serviciu public si concurentei

Măsurile adoptate de Dispeceratul National de Gaze Naturale din cadrul Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale Transgaz - S.A. au avut în vedere următoarele obiective:

a) îndeplinirea obligatiei de serviciu public:

- livrările de gaze naturale către categoriile de consumatori prevăzute la art. 10 alin. (2) din Legea nr. 346/2007 s-au efectuat în regim continuu si în conditii de sigurantă, îndeplinindu-se astfel obligatia de serviciu public, asa cum este definită în Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare;

b) impactul asupra cadrului concurential:

- livrările de gaze naturale către toti consumatorii industriali, altii decât cei cu statut de consumatori întreruptibili sau care au avut posibilitatea functionării prin utilizarea de combustibili alternativi, s-au efectuat în regim continuu si în conditii de sigurantă, inclusiv în perioada 27-29 ianuarie 2011, când s-au înregistrat temperaturi foarte scăzute si Comisia de coordonare a avizat limitarea/sistarea consumatorilor întreruptibili, avându-se în vedere reducerea/eliminarea la minimum a efectelor negative asupra activitătii acestora;

c) încurajarea consumatorilor industriali care îndeplinesc conditiile de întreruptibilitate, în scopul optării pentru statutul de consumator întreruptibil, ca o măsură în plus pentru asigurarea securitătii si continuitătii în furnizarea gazelor naturale, în special în sezonul rece, prin disponibilizarea cantitătilor de gaze naturale si a capacitătilor rezervate în situatia cresterii consumului pietei reglementate.

Ca urmare a celor prezentate mai sus, precum si a faptului că în perioada sezonului rece 2010-2011 nu a existat o situatie de urgentă, Comisia de coordonare apreciază că impactul asupra concurentei nu a fost semnificativ.

3.2. Constatări privind impactul asupra capacitătilor de înmagazinare si extractie

Stocul de gaze naturale aflat în depozitele de înmagazinare subterană la începutul ciclului de extractie ( octombrie 2010 ) a fost de 3.014,1 milioane mc.

În ciclul de extractie 2010/2011, cantitatea zilnică maximă extrasă a fost de 27,1 milioane mc, iar în tot ciclul de extractie 2010-2011 s-a extras cantitatea de 2.190,4 milioane mc.


3.3. Constatări privind durata contractelor de achizitie a gazelor naturale

În scopul asigurării necesarului de gaze naturale din import corelat cu cererea previzionată, operatorii economici de pe piata de gaze naturale din România au încheiate contracte de achizitie a gazelor naturale de provenientă import pe termen mediu/lung.

În ceea ce priveste asigurarea necesarului de gaze naturale din productia internă, operatorii economici de pe piata de gaze naturale din România au încheiate contracte de achizitie a gazelor naturale din productia internă pe termen scurt/mediu.

Existenta unor contracte pe termen lung pentru asigurarea gazelor naturale din productia internă ar conduce la îmbunătătirea premiselor pentru asigurarea securitătii în aprovizionarea cu gaze naturale.

3.4. Constatări privind lichiditatea pietei gazelor naturale din România

Nivelul lichiditătii este influentat de factori precum: numărul de participanti activi pe piată, numărul de tranzactii efectuate, cantitătile tranzactionate, cadrul de derulare a tranzactiilor.

În ceea ce priveste numărul participantilor activi pe piata gazelor naturale din România, se constată că acesta a crescut fată de perioada anterioară, dar gradul de concentrare se mentine încă la niveluri ridicate. Astfel, pe piata reglementată si pe piata angro este o concentrare ridicată a cotelor de piată, iar pe piata liberă este o concentrare moderată a cotelor de piată.

Referitor la cantitătile tranzactionate pe platforma bursieră de tranzactionare a gazelor naturale înfiintată în cadrul Bursei Române de Mărfuri (BRM), acestea sunt încă destul de reduse.

În consecintă, piata gazelor naturale din România se caracterizează în prezent printr-un nivel scăzut de lichiditate.

3.5 Constatări privind cadrul de reglementare a măsurilor de promovare corespunzătoare noilor investitii aferente productiei, înmagazinării si transportului gazelor naturale, inclusiv gazului natural lichefiat (GNL), avându-se în vedere si prevederile art. 691-699 din Legea nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare

Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) asigură cadrul de reglementare care garantează recunoasterea costurilor operatorilor pentru investitiile realizate în activitătile de înmagazinare si transport al gazelor naturale.

Prin Legea nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, a fost creat cadrul legal pentru exceptarea, la cerere, a noilor infrastructuri majore pentru gaze naturale, respectiv interconectările dintre statele membre, instalatiile GNL si instalatiile de depozitare, de la prevederile legislatiei în vigoare, referitoare la accesul tertilor la sistemele de transport, distributie, depozitare si la conductele din amonte, precum si de la metodologiile de tarifare.

În perioada octombrie 2010-martie 2011, ANRE nu a primit nicio cerere de exceptare, în conformitate cu prevederile art. 691-699din Legea nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de coordonare,

Constantin Claudiu Stafie,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 octombrie 2011.

Nr. 3.

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea unor reglementări tehnice privind cerintele tehnice generale si conditiile pentru introducerea pe piată a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor

 

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societătii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeană, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Reglementarea tehnică privind cerintele tehnice generale ale păturilor antifoc si conditiile pentru introducerea lor pe piată, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă Reglementarea tehnică privind cerintele tehnice generale ale pulberilor stingătoare pentru incendii din clasele A, B si C si conditiile pentru introducerea lor pe piată, prevăzută în anexa nr. 2.

(3) Se aprobă Reglementarea tehnică privind cerintele tehnice generale ale stingătoarelor portabile si ale stingătoarelor mobile de incendiu si conditiile pentru introducerea lor pe piată, prevăzută în anexa nr. 3.

(4) Se aprobă Reglementarea tehnică privind cerintele tehnice generale ale spumantilor concentrati pentru aplicare pe suprafata lichidelor nemiscibile cu apa si conditiile pentru introducerea lor pe piată, prevăzută în anexa nr. 4.

(5) Se aprobă Reglementarea tehnică privind cerintele tehnice generale ale spumantilor concentrati de joasă înfoiere pentru aplicare pe suprafata lichidelor miscibile cu apa si conditiile pentru introducerea lor pe piată, prevăzută în anexa nr. 5.

(6) Se aprobă Reglementarea tehnică privind cerintele tehnice generale ale racordurilor si reductiilor de racorduri si conditiile pentru introducerea lor pe piată, prevăzută în anexa nr. 6.

(7) Se aprobă Reglementarea tehnică privind cerintele tehnice generale ale produselor de ignifugare a lemnului si a materialelor pe bază de lemn si conditiile pentru introducerea lor pe piată, prevăzută în anexa nr. 7.

(8) Se aprobă Reglementarea tehnică privind cerintele tehnice generale ale tevilor de refulare manuale destinate serviciilor de pompieri si conditiile pentru introducerea lor pe piată, prevăzută în anexa nr. 8.

Art. 2. - Nerespectarea prevederilor reglementărilor tehnice privind cerintele tehnice generale si conditiile pentru introducerea pe piată a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor utilizate pe teritoriul României, prevăzute la art. 1, atrage răspunderea juridică, potrivit legii.

Art. 3. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prezentul ordin a fost adoptat în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societătii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeană.

 

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 octombrie 2011.

Nr. 231.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGLEMENTARE TEHNICĂ

privind cerintele tehnice generale ale păturilor antifoc si conditiile pentru introducerea lor pe piată

 

CAPITOLUL I

Domeniu de aplicare si definitii

 

Art. 1. - Prevederile prezentei reglementări tehnice se aplică păturilor antifoc care nu au mai fost introduse pe piată si comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European si stabilesc cerintele tehnice generale pentru asigurarea unui înalt nivel de sigurantă, de protectie a sănătătii, a mediului si a consumatorilor.

Art. 2. - (1) Pătura antifoc este o foaie flexibilă de material destinată să fie utilizată pentru a stinge incendii mici prin înăbusire.

(2) O pătură antifoc trebuie să fie formată din una, două sau mai multe foi de material, fiecare de o mărime egală cu mărimea întreagă a păturii antifoc, care sunt cusute împreună. Cele două fete ale păturii antifoc trebuie să fie similare ca performantă.

(3) Sunt admise cusături în pătura antifoc, dacă este necesar, numai în următoarele cazuri:

a) în zonele unde sunt fixate dispozitivele pentru tinere cu mâna;

b) la oricare dintre marginile păturii antifoc.

(4) Dispozitivele pentru tinere cu mâna nu trebuie să contină bucle, să fie combustibile sau să se detaseze de pătura antifoc pe durata oricărei încercări.

Art. 3. - Declaratia de conformitate este declaratia făcută de către producător sau furnizor prin care acesta informează, pe propria răspundere, despre faptul că un produs sau un serviciu este conform cu un document tehnic normativ.

Art. 4. - Manualul de utilizare si întretinere este documentul atasat produsului, la fiecare livrare, care trebuie să contină informatii cu privire la:

a) modalităti si instructiuni de utilizare;

b) periodicitatea pentru verificări si certificare;

c) alte instructiuni importante în opinia producătorului.

 

CAPITOLUL II

Cerinte tehnice generale, metode de încercare si analiză

 

Art. 5. - Caracteristicile fizice impuse păturilor antifoc, cerintele minime de performantă, precum si metodele de încercare si analiză sunt cele prevăzute de standardul SR EN 1869.

Art. 6. - Marcarea păturilor antifoc va fi permanentă, pentru fiecare pătură, si se face în limba română, fără a exclude prezentarea si în alte limbi străine, conform prevederilor standardului SR EN 1869.

Art. 7. - Orice tip de atentionare sau instructiuni de utilizare trebuie să fie în mod obligatoriu în limba română, fără a exclude prezentarea acestora si în alte limbi străine.

 

CAPITOLUL III

Procedura pentru evaluarea conformitătii

 

Art. 8. - Pentru introducerea pe piată a păturilor antifoc, producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul si distribuitorul trebuie să respecte conditiile prevăzute de Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 607/2008 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformitătii în vederea introducerii pe piată a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor.

Art. 9. - (1) Examinarea în vederea eliberării certificatului pentru introducerea pe piată a păturilor antifoc se face prin evaluarea conformitătii cu prezenta reglementare tehnică.

(2) La evaluare se va verifica dacă cerintele tehnice generale ale păturilor antifoc, cuprinse în prezenta reglementare tehnică, se regăsesc în:

a) certificatul de conformitate emis de un organism de certificare acreditat pentru domeniul relevant de activitate de evaluare a conformitătii, care a obtinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei în ceea ce priveste comercializarea produselor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;

b) declaratia de conformitate dată de furnizor conform prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17050.

(3) în cazul în care produsul nu detine certificatul de conformitate, la evaluare se va verifica dacă cerintele tehnice generale ale păturilor antifoc, cuprinse în prezenta reglementare tehnică, se regăsesc în:

a) rapoartele de încercare emise de un laborator acreditat pentru domeniul relevant de activitate, care a obtinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008;

b) documentatia tehnică aferentă produsului;

c) declaratia de conformitate dată de furnizor conform prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17050;

d) certificatul pentru controlul productiei în fabrică pentru produsul mentionat în cerere, eliberat de un organism care a obtinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008.

(4) Pentru producătorul care are implementat un sistem de management al calitătii privind fabricarea produsului este necesară o copie a acestui document, fără a se mai depune certificatul pentru controlul productiei în fabrică.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 10. - Termenul de garantie al păturilor antifoc este stabilit de producător.

Art. 11. - Păturile antifoc sunt însotite la livrare de certificatul pentru introducerea pe piată, declaratia de conformitate, manualul de utilizare si întretinere, precum si certificatul de garantie, redactate în limba română, fără a exclude prezentarea acestor documente si în alte limbi străine.

Art. 12. - Producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul si distribuitorul trebuie să respecte cerintele tehnice generale impuse de prezenta reglementare tehnică pe baza cărora s-a emis certificatul pentru introducerea pe piată.

 

ANEXA Nr. 2

 

REGLEMENTARE TEHNICA

privind cerintele tehnice generale ale pulberilor stingătoare pentru incendii din clasele A, B si C si conditiile pentru introducerea lor pe piată

 

CAPITOLUL I

Domeniu de aplicare si definitii

 

Art. 1. - Prevederile prezentei reglementări tehnice se aplică pulberilor stingătoare pentru incendii din clasele A, B si C care nu au mai fost introduse pe piată si comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European si stabilesc cerintele tehnice generale pentru asigurarea unui înalt nivel de sigurantă, de protectie a sănătătii, a mediului si a consumatorilor.

Art. 2. - Pulberile stingătoare sunt agenti stingători compusi din produse chimice solide fin divizate, care cuprind unul sau mai multi constituenti principali, combinati cu aditivi, astfel încât să fie ameliorate performantele.

Art. 3. - Declaratia de conformitate este declaratia făcută de către producător sau furnizor prin care acesta informează, pe propria răspundere, despre faptul că un produs sau un serviciu este conform cu un document tehnic normativ.

Art. 4. - Manualul de utilizare si întretinere este documentul atasat produsului, la fiecare livrare, care trebuie să contină informatii cu privire la:

a) modalităti si instructiuni de utilizare;

b) fisa tehnică de securitate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de înfiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificările si completările ulterioare;

c) periodicitatea pentru verificări si certificare;

d) alte instructiuni importante în opinia producătorului.

 

CAPITOLUL II

Cerinte tehnice generale, metode de încercare si analiză

 

Art. 5. - Caracteristicile fizico-chimice impuse pulberilor stingătoare pentru incendii din clasele A, Bsi C, cerintele minime de performantă, precum si metodele de încercare si analiză sunt cele prevăzute de standardul SR EN 615.

Art. 6. - Marcarea pulberilor stingătoare pentru incendii din clasele A, B si C se face în limba română, conform prevederilor standardului SREN 615.

Art. 7. - Orice tip de atentionare sau instructiuni de utilizare trebuie să fie în mod obligatoriu în limba română, fără a exclude prezentarea acestora si în alte limbi străine.

 

CAPITOLUL III

Procedura pentru evaluarea conformitătii

 

Art. 8. - Pentru introducerea pe piată a pulberilor stingătoare pentru incendii din clasele A, B si C, producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul si distribuitorul trebuie să respecte conditiile prevăzute de Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 607/2008 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformitătii în vederea introducerii pe piată a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor.

Art. 9. - (1) Examinarea în vederea eliberării certificatului pentru introducere pe piată a pulberilor stingătoare pentru incendii din clasele A, B si C se face prin evaluarea conformitătii cu prezenta reglementare tehnică.

(2) La evaluare se va verifica dacă cerintele tehnice generale ale pulberilor stingătoare pentru incendii din clasele A, B si C, cuprinse în prezenta reglementare tehnică, se regăsesc în:

a) certificatul de conformitate emis de un organism de certificare acreditat pentru domeniul relevant de activitate de evaluare a conformitătii, care a obtinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei în ceea ce priveste comercializarea produselor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;

b) declaratia de conformitate dată de furnizor conform prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17050.

(3) în cazul în care produsul nu detine certificatul de conformitate, la evaluare se va verifica dacă cerintele tehnice generale ale pulberilor stingătoare pentru incendii din clasele A, B si C, cuprinse în prezenta reglementare tehnică, se regăsesc în:

a) rapoartele de încercare emise de un laborator acreditat pentru domeniul relevant de activitate, care a obtinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008;

b) documentatia tehnică aferentă produsului;

c) declaratia de conformitate dată de furnizor conform prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17050;

d) certificatul pentru controlul productiei în fabrică pentru produsul mentionat în cerere, eliberat de un organism care a obtinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008.

(4) Pentru producătorul care are implementat un sistem de management al calitătii privind fabricarea produsului este necesară o copie a acestui document, fără a se mai depune certificatul pentru controlul productiei în fabrică.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 10. - Termenul de garantie al pulberilor stingătoare pentru incendii din clasele A, B si C este stabilit de producător.

Art. 11. - Pulberile stingătoare pentru incendii din clasele A, B si C sunt însotite la livrare de certificatul pentru introducerea pe piată, declaratia de conformitate, manualul de utilizare si întretinere, fisa tehnică de securitate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si de certificatul de garantie, redactate în limba română, fără a exclude prezentarea acestor documente si în alte limbi străine.

Art. 12. - Producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul si distribuitorul trebuie să respecte cerintele tehnice generale impuse de prezenta reglementare tehnică pe baza cărora s-a emis certificatul pentru introducerea pe piată.

 

ANEXA Nr. 3

 

REGLEMENTARE TEHNICĂ

privind cerintele tehnice generale ale stingătoarelor portabile si ale stingătoarelor mobile de incendiu si conditiile pentru introducerea lor pe piată

 

CAPITOLUL I

Domeniu de aplicare si definitii

 

Art. 1. - Prevederile prezentei reglementări tehnice se aplică stingătoarelor portabile si stingătoarelor mobile de incendiu care nu au mai fost introduse pe piată si comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European si stabilesc cerintele tehnice generale pentru asigurarea unui înalt nivel de sigurantă, de protectie a sănătătii, a mediului si a consumatorilor.

Art. 2. - Stingătorul portabil de incendiu este stingătorul proiectat să fie purtat si actionat cu mâna si care, în stare de serviciu, are o masă de maximum 20 kg.

Art. 3. - Stingătorul mobil de incendiu este stingătorul proiectat să fie transportat si actionat cu mâna si care are o masă mai mare de 20 kg. Stingătorul mobil de incendiu este montat pe roti.

Art. 4. - Declaratia de conformitate este declaratia făcută de către producător sau furnizor prin care acesta informează, pe propria răspundere, despre faptul că un produs sau un serviciu este conform cu un document tehnic normativ.

Art. 5. - Manualul de utilizare si întretinere este documentul atasat produsului, la fiecare livrare, care trebuie să contină informatii cu privire la:

a) modalităti si instructiuni de utilizare;

b) periodicitatea pentru inspectii, întretinere si reîncărcarea stingătoarelor;

c) date tehnice necesare efectuării service-ului, respectiv montarea si demontarea corectă a stingătorului, încărcătura nominală, tipul agentului de stingere si a agentului propulsor, controlul presiunii si altele asemenea;

d) lista pieselor de schimb cu mentionarea codului, descrierea si materialul acestora;

e) lista unitătilor de service;

f) fisa tehnică de securitate pentru agentul de stingere, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de înfiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliuluisi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificările si completările ulterioare;

g) alte instructiuni importante în opinia producătorului.

 

CAPITOLUL II

Cerinte tehnice generale, metode de încercare si analiză

 

Art. 6. - (1) Caracteristicile si performantele tehnico-tactice impuse stingătoarelor portabile de incendiu sunt cele prevăzute de standardul SR EN 3, cu toate părtile ce îi revin.

(2) Pentru stingătoarele mobile de incendiu, caracteristicile si performantele tehnico-tactice impuse sunt cele prevăzute de standardul SR EN 1866, cu toate părtile ce îi revin.

(3) Cerintele tehnice generale minime pentru stingătoarele portabile de incendiu se referă la presiunea la temperatura maximă de operare, verificarea masei totale, controlul descărcării, pozitia de operare, ansamblul-furtun, mijloacele de verificare a presiunii pentru stingătoare presurizate permanent, încărcătura nominală, toleranta de umplere, proiectarea orificiului de umplere, durata de operare - durata minimă, durata de operare - abaterea valorilor măsurate, încărcătura reziduală, începutul descărcării, ciclurile de temperatură, mentinerea gazului propulsor, cerintele referitoare la componente, forta de operare pentru stingătoarele cu C02, forta de operare pentru alte tipuri de stingătoare, dispozitivele de sigurantă, filtrul pentru stingătoare, pe bază de apă, furtunul si sistemul de cuplare pentru stingătoare, altele decât cele cu C02, supapa de control a stingătoarelor cu CO2, supapa de control al descărcării pentru alte tipuri de stingătoare, indicatorul de presiune, pâlnia/furtunul pentru stingătoarele cu C02, rezistenta pâlniei la încărcarea statică, securitatea fixării pâlniei/furtunului, rezistenta pâlniei la temperatură, rezistenta la coroziune externă, rezistenta la coroziune internă, performantele pe focare clasa A, performantele pe focare clasa B, identificare si marcare.

(4) Cerintele tehnice generale minime pentru stingătoarele mobile de incendiu se referă la verificarea masei totale, încărcătura nominală, toleranta de umplere, durata de operare - abaterea valorilor, încărcătura reziduală, mentinerea gazului propulsor, supapa de control al descărcării, pozitia de operare, ansamblul-furtun, cerintele referitoare la componente, dispozitivele de control al descărcării, dispozitivele de sigurantă, filtrele pentru stingătoare pe bază de apă, alte cerinte pentru stingătoare, identificare, marcare, rezistenta la coroziunea externă si performantele pe focare clasa B.

Art. 7. - Materialele utilizate pentru stingătoarele portabile/mobile de incendiu vor avea caracteristici fizice si mecanice astfel încât acestea să reziste la încercările prevăzute de standardul SR EN 3, cu toate părtile ce îi revin, si de standardul SR EN 1866, cu toate părtile ce îi revin.


Art. 8. - Metodele de încercare si analiză pentru stingătoarele portabile/mobile de incendiu sunt cele prevăzute de standardul SR EN 3, cu toate părtile ce îi revin, si de standardul SR EN 1866, cu toate părtile ce îi revin.

Art. 9. - Stingătoarele portabile si stingătoarele mobile de incendiu trebuie să respecte si prevederile Hotărârii Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a echipamentelor sub presiune, cu modificările si completările ulterioare, care transpune în legislatia natională Directiva 97/23/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislatiilor statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune.

Art. 10. - Marcarea stingătoarelor portabile si a stingătoarelor mobile de incendiu se face în limba română, fără a exclude prezentarea si în alte limbi străine, conform prevederilor standardului SR EN 3, cu toate părtile ce îi revin, si standardului SR EN 1866, cu toate părtile ce îi revin.

Art. 11. - Orice tip de atentionare sau instructiuni de utilizare trebuie să fie în mod obligatoriu în limba română, fără a exclude prezentarea acestora si în alte limbi străine.

 

CAPITOLUL III

Procedura pentru evaluarea conformitătii

 

Art. 12. - Pentru introducerea pe piată a stingătoarelor portabile si a stingătoarelor mobile de incendiu, producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul si distribuitorul trebuie să respecte conditiile prevăzute de Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 607/2008 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformitătii în vederea introducerii pe piată a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor.

Art. 13. - (1) Examinarea în vederea eliberării certificatului pentru introducerea pe piată a stingătoarelor portabile si a stingătoarelor mobile de incendiu se face prin evaluarea conformitătii cu prezenta reglementare tehnică.

(2) La evaluare se va verifica dacă cerintele tehnice generale ale stingătoarelor portabile si ale stingătoarelor mobile de incendiu, cuprinse în prezenta reglementare tehnică, se regăsesc în:

a) certificatul de conformitate emis de un organism de certificare acreditat pentru domeniul relevant de activitate de evaluare a conformitătii, care a obtinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei în ceea ce priveste comercializarea produselor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;

b) declaratia de conformitate dată de furnizor conform prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17050.

(3) În cazul în care produsul nu detine certificatul de conformitate, la evaluare se va verifica dacă cerintele tehnice generale ale stingătoarelor portabile si stingătoarelor mobile de incendiu, cuprinse în prezenta reglementare tehnică, se regăsesc în:

a) rapoartele de încercare emise de un laborator acreditat pentru domeniul relevant de activitate, care a obtinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008;

b) documentatia tehnică aferentă produsului;

c) declaratia de conformitate dată de furnizor conform prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17050;

d) certificatul pentru controlul productiei în fabrică pentru produsul mentionat în cerere, eliberat de un organism care a obtinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008.

(4) Pentru producătorul care are implementat un sistem de management al calitătii privind fabricarea produsului este necesară o copie a acestui document, fără a se mai depune certificatul pentru controlul productiei în fabrică.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 14. - Termenul de garantie al stingătoarelor portabile si al stingătoarelor mobile de incendiu este stabilit de producător.

Art. 15. - Producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul si distribuitorul trebuie să asigure service-ul, în România, în perioada de garantie si postgarantie.

Art. 16. - (1) Stingătorul portabil/mobil de incendiu este însotit la livrare de certificatul pentru introducerea pe piată, declaratia de conformitate, manualul de utilizare si întretinere, fisa tehnică de securitate a agentului de stingere, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si de certificatul de garantie, redactate în limba română, fără a exclude prezentarea acestor documente si în alte limbi străine.

(2) Certificatul de garantie trebuie să precizeze elementele de identificare a produsului, termenul de garantie, durata medie de utilizare, modalitătile de asigurare a garantiei, respectiv întretinere, reparare, înlocuire si termenul de realizare a acestora, inclusiv denumirea si adresa vânzătorului si ale unitătii specializate de service.

Art. 17. - Producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul si distribuitorul trebuie să respecte cerintele tehnice generale impuse de prezenta reglementare tehnică pe baza cărora s-a emis certificatul pentru introducerea pe piată.

 

ANEXA Nr. 4

 

REGLEMENTARE TEHNICA

privind cerintele tehnice generale ale spumantilor concentrati pentru aplicare pe suprafata lichidelor nemiscibile cu apa si conditiile pentru introducerea lor pe piată

 

CAPITOLUL I

Domeniu de aplicare si definitii

 

Art. 1. - Prevederile prezentei reglementări tehnice se aplică spumantilor concentrati pentru aplicare pe suprafata lichidelor nemiscibile cu apa care nu au mai fost introdusi pe piată si comercializati în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European si stabilesc cerintele tehnice generale pentru asigurarea unui înalt nivel de sigurantă, de protectie a sănătătii, a mediului si a consumatorilor.

Art. 2. - Spumantul concentrat este lichidul care prin diluare cu apa produce solutie spumantă.

Art. 3. - (1) Spumantii concentrati pentru aplicare pe suprafata lichidelor nemiscibile cu apa se clasifică în:

a) spumant de joasă înfoiere - spumantul care are un coeficient de înfoiere mai mic decât 20;

b) spumant de medie înfoiere - spumantul care are un coeficient de înfoiere mai mare sau egal cu 20, dar mai mic decât 200;

c) spumant de înaltă înfoiere - spumantul care are un coeficient de înfoiere mai mare sau egal cu 200.


(2) Tipurile de spumanti sunt:

a) spumant concentrat proteinic (P) - lichidul obtinut din substante proteinice hidrolizate;

b) spumant concentrat fluoroproteinic (FP) - concentratul proteinic cu adaos de agenti activi de suprafată fluorurati;

c) spumant concentrat sintetic (S) - spumantul bazat pe amestecuri de agenti activi de suprafată hidrocarbonati si care poate contine agenti activi de suprafată fluorurati cu stabilizatori suplimentari;

d) spumant concentrat rezistent la alcool (AR) - spumantul adecvat pentru utilizare pe hidrocarburi si, suplimentar, rezistent la descompunere atunci când este aplicat pe suprafata combustibililor lichizi miscibili cu apa; unii spumanti concentrati rezistenti la alcool pot precipita o membrană polimerică pe suprafata alcoolului;

e) spumant concentrat care formează film apos (AFFF) - spumantul bazat, în general, pe amestecuri de agenti activi de suprafată hidrocarbonati si fluorurati si care are capacitatea de a forma un film apos pe suprafata anumitor hidrocarburi;

f) spumant concentrat fluoroproteinic care formează film apos (FFFP) - spumantul concentrat fluoroproteinic care are capacitatea de a forma un film apos pe suprafata anumitor hidrocarburi.

Art. 4. - Declaratia de conformitate este declaratia făcută de către producător sau furnizor prin care acesta informează, pe propria răspundere, despre faptul că un produs sau un serviciu este conform cu un document tehnic normativ.

Art. 5. - Manualul de utilizare si întretinere este documentul atasat produsului, la fiecare livrare, care trebuie să contină informatii cu privire la:

a) modalităti si instructiuni de utilizare;

b) fisa tehnică de securitate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de înfiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificările si completările ulterioare;

c) periodicitatea pentru verificări si certificare;

d) alte instructiuni importante în opinia producătorului.

 

CAPITOLUL II

Cerinte tehnice generale, metode de încercare si analiză

 

Art. 6. - Caracteristicile fizico-chimice impuse spumantilor concentrati pentru aplicare pe suprafata lichidelor nemiscibile cu apa, cerintele minime de performantă, precum si metodele de încercare si analiză sunt cele prevăzute de standardele SR EN 1568-1, SR EN 1568-2 si SR EN 1568-3.

Art. 7. - Marcarea recipientului de transport al spumantului concentrat pentru aplicare pe suprafata lichidelor nemiscibile cu apa se face în limba română, fără a exclude prezentarea si în alte limbi străine, conform prevederilor standardelor SR EN 1568-1, SR EN 1568-2 si SR EN 1568-3, pe etichete, fixate pe ambalaje, astfel încât să fie ferite de deteriorare.

Art. 8. - Orice tip de atentionare sau instructiuni de utilizare trebuie să fie în mod obligatoriu în limba română, fără a exclude prezentarea acestora si în alte limbi străine.

 

CAPITOLUL III

Procedura pentru evaluarea conformitătii

 

Art. 9. - Pentru introducerea pe piată a spumantilor concentrati pentru aplicare pe suprafata lichidelor nemiscibile cu apa, producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul si distribuitorul trebuie să respecte conditiile prevăzute de Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 607/2008 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformitătii în vederea introducerii pe piată a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor.

Art. 10. - (1) Examinarea în vederea eliberării certificatului pentru introducerea pe piată a spumantilor concentrati pentru aplicare pe suprafata lichidelor nemiscibile cu apa se face prin evaluarea conformitătii cu prezenta reglementare tehnică.

(2) La evaluare se va verifica dacă cerintele tehnice generale ale spumantilor concentrati pentru aplicare pe suprafata lichidelor nemiscibile cu apa, cuprinse în prezenta reglementare tehnică, se regăsesc în:

a) certificatul de conformitate emis de un organism de certificare acreditat pentru domeniul relevant de activitate de evaluare a conformitătii, care a obtinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei în ceea ce priveste comercializarea produselor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;

b) declaratia de conformitate dată de furnizor conform prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17050.

(3) în cazul în care produsul nu detine certificatul de conformitate, la evaluare se va verifica dacă cerintele tehnice generale ale spumantilor concentrati pentru aplicare pe suprafata lichidelor nemiscibile cu apa, cuprinse în prezenta reglementare tehnică, se regăsesc în:

a) rapoartele de încercare emise de un laborator acreditat pentru domeniul relevant de activitate, care a obtinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008;

b) documentatia tehnică aferentă produsului;

c) declaratia de conformitate dată de furnizor conform prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17050;

d) certificatul pentru controlul productiei în fabrică pentru produsul mentionat în cerere, eliberat de un organism care a obtinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008.

(4) Pentru producătorul care are implementat un sistem de management al calitătii privind fabricarea produsului este necesară o copie a acestui document, fără a se mai depune certificatul pentru controlul productiei în fabrică.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 11. - Termenul de garantie al spumantilor concentrati pentru aplicare pe suprafata lichidelor nemiscibile cu apa este stabilit de producător.

Art. 12. - Spumantii concentrati pentru aplicare pe suprafata lichidelor nemiscibile cu apa sunt însotiti la livrare de certificatul pentru introducerea pe piată, declaratia de conformitate, manualul de utilizare si întretinere, fisa tehnică de securitate a agentului de stingere, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si de certificatul de garantie, redactate în limba română, fără a exclude prezentarea acestor documente si în alte limbi străine.

Art. 13. - Producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul si distribuitorul trebuie să respecte cerintele tehnice generale impuse de prezenta reglementare tehnică pe baza cărora s-a emis certificatul pentru introducerea pe piată.

 


ANEXA Nr. 5

 

REGLEMENTARE TEHNICĂ

privind cerintele tehnice generale ale spumantilor concentrati de joasă înfoiere pentru aplicare pe suprafata lichidelor miscibile cu apa si conditiile pentru introducerea lor pe piată

 

CAPITOLUL I

Domeniu de aplicare si definitii

 

Art. 1. - Prevederile prezentei reglementări tehnice se aplică spumantilor concentrati de joasă înfoiere pentru aplicare pe suprafata lichidelor miscibile cu apa care nu au mai fost introdusi pe piată si comercializati în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European si stabilesc cerintele tehnice generale care au în vedere asigurarea unui înalt nivel de sigurantă, de protectie a sănătătii, a mediului si a consumatorilor.

Art. 2. - Spumantul concentrat este lichidul care prin diluare cu apa produce solutie spumantă.

Art. 3. - Tipurile de spumanti sunt:

a) spumant concentrat proteinic (P) - lichidul obtinut din substante proteinice hidrolizate;

b) spumant concentrat fluoroproteinic (FP) - concentratul proteinic cu adaos de agenti activi de suprafată fluorurati;

c) spumant concentrat sintetic (S) - spumantul bazat pe amestecuri de agenti activi de suprafată hidrocarbonati si care poate contine agenti activi de suprafată fluorurati cu stabilizatori suplimentari;

d) spumant concentrat rezistent la alcool (AR) - spumantul adecvat pentru utilizare pe hidrocarburi si, suplimentar, rezistent la descompunere atunci când este aplicat pe suprafata combustibililor lichizi miscibili cu apa; unii spumanti concentrati rezistenti la alcool pot precipita o membrană polimerică pe suprafata alcoolului;

e) spumant concentrat care formează film apos (AFFF) - spumantul bazat, în general, pe amestecuri de agenti activi de suprafată hidrocarbonati si fluorurati si care are capacitatea de a forma un film apos pe suprafata anumitor hidrocarburi;

f) spumant concentrat fluoroproteinic care formează film apos (FFFP) - spumantul concentrat fluoroproteinic care are capacitatea de a forma un film apos pe suprafata anumitor hidrocarburi.

Art. 4. - Declaratia de conformitate este declaratia făcută de către producător sau furnizor prin care acesta informează, pe propria răspundere, despre faptul că un produs sau un serviciu este conform cu un document tehnic normativ.

Art. 5. - Manualul de utilizare si întretinere este documentul atasat produsului, la fiecare livrare, care trebuie să contină informatii cu privire la:

a) modalităti si instructiuni de utilizare;

b) fisa tehnică de securitate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de înfiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificările si completările ulterioare;

c) periodicitatea pentru verificări si certificare;

d) alte instructiuni importante în opinia producătorului.

 

CAPITOLUL II

Cerinte tehnice generale, metode de încercare si analiză

 

Art. 6. - Caracteristicile fizico-chimice impuse spumantilor concentrati de joasă înfoiere pentru aplicare pe suprafata lichidelor miscibile cu apa, cerintele minime de performantă, precum si metodele de încercare si analiză sunt cele prevăzute de standardul SR EN 1568-4.

Art. 7. - Clasificarea spumantilor concentrati de joasă înfoiere pentru aplicare pe suprafata lichidelor miscibile cu apa se face în functie de:

a) performantele la stingere, în clasele I sau II;

b) rezistenta la reaprindere, în nivelurile A, B sau C.

Art. 8. - Marcarea recipientului de transport a spumantului concentrat de joasă înfoiere pentru aplicare pe suprafata lichidelor miscibile cu apa se face în limba română, fără a exclude prezentarea si în alte limbi străine, conform prevederilor standardului SR EN 1568-4, pe etichete, fixate pe ambalaje, astfel încât să fie ferite de deteriorare.

Art. 9. - Orice tip de atentionare sau instructiuni de utilizare trebuie să fie în mod obligatoriu în limba română, fără a exclude prezentarea acestora si în alte limbi străine.

 

CAPITOLUL III

Procedura pentru evaluarea conformitătii

 

Art. 10. - Pentru introducerea pe piată a spumantilor concentrati de joasă înfoiere pentru aplicare pe suprafata lichidelor miscibile cu apa, producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul si distribuitorul trebuie să respecte conditiile prevăzute de Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 607/2008 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformitătii în vederea introducerii pe piată a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor.

Art. 11. - (1) Examinarea în vederea eliberării certificatului pentru introducerea pe piată a spumantilor concentrati de joasă înfoiere pentru aplicare pe suprafata lichidelor miscibile cu apa se face prin evaluarea conformitătii cu prezenta reglementare tehnică.

(2) La evaluare se va verifica dacă cerintele tehnice generale ale spumantilor concentrati de joasă înfoiere pentru aplicare pe suprafata lichidelor miscibile cu apa, cuprinse în prezenta reglementare tehnică, se regăsesc în:

a) certificatul de conformitate emis de un organism de certificare acreditat pentru domeniul relevant de activitate de evaluare a conformitătii, care a obtinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei în ceea ce priveste comercializarea produselor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;

b) declaratia de conformitate dată de furnizor conform prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17050.

(3) în cazul în care produsul nu detine certificatul de conformitate, la evaluare se va verifica dacă cerintele tehnice generale ale spumantilor concentrati de joasă înfoiere pentru aplicare pe suprafata lichidelor miscibile cu apa, cuprinse în prezenta reglementare tehnică, se regăsesc în:

a) rapoartele de încercare emise de un laborator acreditat pentru domeniul relevant de activitate, care a obtinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008;


b) documentatia tehnică aferentă produsului;

c) declaratia de conformitate dată de furnizor conform prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17050;

d) certificatul pentru controlul productiei în fabrică pentru produsul mentionat în cerere, eliberat de un organism care a obtinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008.

(4) Pentru producătorul care are implementat un sistem de management al calitătii privind fabricarea produsului este necesară o copie a acestui document, fără a se mai depune certificatul pentru controlul productiei în fabrică.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 12. - Termenul de garantie al spumantilor concentrati de joasă înfoiere pentru aplicare pe suprafata lichidelor miscibile cu apa este stabilit de producător.

Art. 13. - Spumantii concentrati de joasă înfoiere pentru aplicare pe suprafata lichidelor miscibile cu apa sunt însotiti la livrare de certificatul pentru introducerea pe piată, declaratia de conformitate, manualul de utilizare si întretinere, fisa tehnică de securitate a agentului de stingere, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si de certificatul de garantie, redactate în limba română, fără a exclude prezentarea acestor documente si în alte limbi străine.

Art. 14. - Producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul si distribuitorul trebuie să respecte cerintele tehnice generale impuse de prezenta reglementare tehnică pe baza cărora s-a emis certificatul pentru introducerea pe piată.

 

ANEXA Nr. 6

 

REGLEMENTARE TEHNICĂ

privind cerintele tehnice generale ale racordurilor si reductiilor de racorduri si conditiile pentru introducerea lor pe piată

 

CAPITOLUL I

Domeniu de aplicare si definitii

 

Art. 1. - Prevederile prezentei reglementări tehnice se aplică racordurilor si reductiilor de racorduri care nu au mai fost introduse pe piată si comercializate în mod legal într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European si stabilesc cerintele tehnice generale pentru asigurarea unui înalt nivel de sigurantă, de protectie a sănătătii, a mediului si a consumatorilor.

Art. 2. - (1) Racordul este un element de legătură folosit pentru cuplarea furtunurilor de refulare si a tuburilor de aspiratie utilizate de pompieri, precum si pentru îmbinarea acestora cu gurile de alimentare, respectiv de evacuare, ale autospecialelor si utilajelor destinate stingerii incendiilor.

(2) Racordurile se clasifică în:

a) racorduri fixe - elemente de legătură folosite la utilajele de stins incendii;

b) racorduri de aspiratie - elemente folosite la îmbinarea tuburilor de aspiratie utilizate pentru amorsarea pompelor de pe autospeciale, motopompe si alte mijloace tehnice de stingere a incendiilor;

c) racorduri de refulare - elemente utilizate la îmbinarea furtunurilor de refulare cauciucate pentru pompieri;

d) racorduri înfundate - elemente folosite pentru obturarea racordurilor fixe montate la utilaje de stins incendii sau la instalatiile fixe de stins incendii.

Art. 3. - Reductiile de racorduri sunt elemente de legătură folosite la cuplarea a două racorduri de mărimi consecutive diferite.

Art. 4. - Declaratia de conformitate este declaratia făcută de către un producător sau furnizor prin care acesta informează, pe propria răspundere, despre faptul că un produs sau un serviciu este conform cu un anumit document tehnic normativ.

Art. 5. - Manualul de utilizare si întretinere este documentul atasat produsului, la fiecare livrare, care trebuie să contină informatii cu privire la:

a) modalităti si instructiuni de utilizare;

b) periodicitatea pentru verificări si certificare;

c) alte instructiuni importante în opinia producătorului.

 

CAPITOLUL II

Cerinte tehnice generale, metode de încercare si analiză

 

Art. 6. - (1) Caracteristicile si performantele tehnice impuse racordurilor si reductiilor de racorduri sunt cele prevăzute în standardeleSR 5770/2009, SR 701/2009, SR 702/2009, SR 703/2009, SR 704/2009, SR 705/2009.

(2) Cerintele tehnice generale minime pentru racorduri si reductii de racorduri sunt cele referitoare la dimensiuni, la calitatea materialelor, aspect, cuplare, rezistenta la tractiune, duritatea Brinell, etanseitate si rezistentă la presiune hidraulică, la etanseitate si rezistentă la vacuum, aceasta din urmă numai pentru racordurile de aspiratie.

Art. 7. - Materialele utilizate pentru racorduri si reductiile de racorduri vor avea caracteristici fizice si mecanice astfel încât acestea să reziste la încercările prevăzute de standardul SR 5770/2009.

Art. 8. - Metodele de încercare si analiză pentru racorduri si reductiile de racorduri sunt cele prevăzute de standardul SR 5770/2009.

Art. 9. - Marcarea racordurilor si reductiilor de racorduri se face în limba română, conform prevederilor standardului SR 5770/2009.

Art. 10. - Orice tip de atentionare sau instructiuni de utilizare trebuie să fie în mod obligatoriu în limba română, fără a exclude prezentarea acestora si în alte limbi străine.

 

CAPITOLUL III

Procedura pentru evaluarea conformitătii

 

Art. 11. - Pentru introducerea pe piată a racordurilor si reductiilor de racorduri, producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul si distribuitorul trebuie să respecte conditiile prevăzute de Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 607/2008 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformitătii în vederea introducerii pe piată a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor.

Art. 12. - (1) Examinarea în vederea eliberării certificatului pentru introducerea pe piată a racordurilor si a reductiilor pentru racorduri se face prin evaluarea conformitătii cu prezenta reglementarea tehnică.

(2) La evaluare se va verifica dacă cerintele tehnice generale ale racordurilor si reductiilor de racorduri, cuprinse în prezenta reglementare, se regăsesc în:

a) certificatul de conformitate emis de un organism de certificare acreditat pentru domeniul relevant de activitate de evaluare a conformitătii, care a obtinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei în ceea ce priveste comercializarea produselor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;

b) declaratia de conformitate dată de furnizor conform prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17050.

(3) în cazul în care produsul nu detine certificatul de conformitate, la evaluare se va verifica dacă cerintele tehnice generale ale racordurilor si reductiilor, cuprinse în prezenta reglementare tehnică, se regăsesc în:

a) rapoartele de încercare emise de un laborator acreditat pentru domeniul relevant de activitate, care a obtinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008;

b) documentatia tehnică aferentă produsului;

c) declaratia de conformitate dată de furnizor conform prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17050;

d) certificatul pentru controlul productiei în fabrică pentru produsul mentionat în cerere, eliberat de un organism care a obtinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008.

(4) Pentru producătorul care are implementat un sistem de management al calitătii privind fabricarea produsului este necesară o copie a acestui document, fără a se mai depune certificatul pentru controlul productiei în fabrică.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 13. -Termenul de garantei al racordurilor si reductiilor de racorduri este stabilit de producător.

Art. 14. - (1) Racordurile si reductiile de racorduri sunt însotite la livrare de certificatul pentru introducerea pe piată, declaratia de conformitate, manualul de utilizare si întretinere, precum si de certificatul de garantie, redactate în limba română, fără a exclude prezentarea acestor documente si în alte limbi străine.

(2) Certificatul de garantie trebuie să precizeze elementele de identificare a produsului, termenul de garantie, durata medie de utilizare, modalitătile de asigurare a garantiei, respectiv întretinere, reparare, înlocuire, si termenul de realizare a acestora, inclusiv denumirea si adresa vânzătorului.

Art. 15. - Producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul si distribuitorul trebuie să respecte cerintele tehnice generale impuse de prezenta reglementare tehnică pe baza cărora s-a emis certificatul pentru introducere pe piată.

 

ANEXA Nr. 7

 

REGLEMENTARE TEHNICA

privind cerintele tehnice generale ale produselor de ignifugare a lemnului si a materialelor pe bază de lemn si conditiile pentru introducerea lor pe piată

 

CAPITOLUL I

Domeniu de aplicare si definitii

 

Art. 1. - Prevederile prezentei reglementări tehnice se aplică produselor de ignifugare a lemnului si a materialelor pe bază de lemn, folosite la constructii în conditii de utilizare finală la interior, care nu au mai fost introduse pe piată si comercializate în mod legal într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European si stabilesc cerintele tehnice generale pentru asigurarea unui înalt nivel de sigurantă, de protectie a sănătătii, a mediului si a consumatorilor.

Art. 2. - Produsul de ignifugare a lemnului si a materialelor pe bază de lemn, respectiv placaje, plăci din aschii de lemn, plăci din fibre de lemn si altele, este acel produs care aplicat pe suportul de bază duce la îmbunătătirea considerabilă a proprietătilor de reactie la foc ale acestuia.

Art. 3. - Declaratia de conformitate este declaratia făcută de către producător sau furnizor prin care acesta informează, pe propria răspundere, despre faptul că un produs sau un serviciu este conform cu un document tehnic normativ.

Art. 4. - Manualul de utilizare si întretinere este documentul atasat produsului, la fiecare livrare, care trebuie să contină informatii cu privire la:

a) modalităti si instructiuni de utilizare;

b) fisa tehnică de securitate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de înfiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificările si completările ulterioare;

c) periodicitatea pentru verificări si certificare;

d) alte instructiuni importante în opinia producătorului, respectiv tipul suportului pe care se aplică si clasa de reactie la foc, numărul de straturi, consumul specific dat în ml/m2, kg/m2 sau kg/m3, metoda de aplicare, timpul de uscare, temperatura ambiantă minimă de aplicare, pregătirea suprafetei, perioada de valabilitate a produsului aplicat si altele.

 

CAPITOLUL II

Cerinte tehnice generale, metode de încercare si analiză

 

Art. 5. - (1) Produsul de ignifugare a lemnului si a materialelor pe bază de lemn trebuie să modifice clasa de reactie la foc a materialului de bază astfel încât acesta să se încadreze în clasele B (s1-s3, d0-d1) sau C (s1-s3, d0-d1), conform sistemului de clasificare din standardul SR EN 13501-1+A1:2010.

(2) Metodele de încercare sunt cele prevăzute de standardele SR EN ISO 11925-2:2002/C91/2007 si SREN 13823:2010.


Art. 6. - Marcarea produselor de ignifugare a lemnului si a materialelor pe bază de lemn se face în limba română, fără a exclude prezentarea si în alte limbi străine, si trebuie să cuprindă minimum următoarele informatii:

a) denumirea comercială a produsului;

b) denumirea materialului-suport pe care se aplică produsul;

c) clasa de reactie la foc;

d) cantitatea nominală din colet;

e) numărul lotului si data de fabricatie;

f) numele si adresa producătorului;

g) termenul de valabilitate al produsului în ambalaj;

h) termenul de valabilitate al produsului după aplicare;

i) recomandări referitoare la conditiile de transport si depozitare.

Art. 7. - Orice tip de atentionare sau instructiuni de utilizare trebuie să fie în mod obligatoriu în limba română, fără a exclude prezentarea acestora si în alte limbi străine.

 

CAPITOLUL III

Procedura pentru evaluarea conformitătii

 

Art. 8. - Pentru introducerea pe piată a produselor de ignifugare a lemnului si a materialelor pe bază de lemn, producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul sau distribuitorul trebuie să respecte conditiile prevăzute de Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 607/2008 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformitătii în vederea introducerii pe piată a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor.

Art. 9. - (1) Examinarea în vederea eliberării certificatului pentru introducerea pe piată a produselor de ignifugare a lemnului si a materialelor pe bază de lemn se face prin evaluarea conformitătii cu prezenta reglementare tehnică.

(2) La evaluare se va verifica dacă cerintele tehnice generale ale produselor de ignifugare a lemnului si a materialelor pe bază de lemn, cuprinse în prezenta reglementare tehnică, se regăsesc în:

a) certificatul de conformitate emis de un organism de certificare acreditat pentru domeniul relevant de activitate de evaluare a conformitătii, care a obtinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei în ceea ce priveste comercializarea produselor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;

b) declaratia de conformitate dată de furnizor conform prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17050.

(3) în cazul în care produsul nu detine certificatul de conformitate, la evaluare se va verifica dacă cerintele tehnice generale ale produselor de ignifugare a lemnului si a materialelor pe bază de lemn, cuprinse în prezenta reglementare tehnică, se regăsesc în:

a) rapoartele de încercare emise de un laborator acreditat pentru domeniul relevant de activitate, care a obtinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008;

b) documentatia tehnică aferentă produsului;

c) declaratia de conformitate dată de furnizor conform prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17050;

d) certificatul pentru controlul productiei în fabrică pentru produsul mentionat în cerere, eliberat de un organism care a obtinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008.

(4) Pentru producătorul care are implementat un sistem de management al calitătii privind fabricarea produsului este necesară o copie a acestui document, fără a se mai depune certificatul pentru controlul productiei în fabrică.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 10. - Termenul de garantie al produselor de ignifugare a lemnului si a materialelor pe bază de lemn este stabilit de producător.

Art. 11. - Produsele de ignifugare a lemnului si a materialelor pe bază de lemn sunt însotite la livrare de certificatul pentru introducerea pe piată, declaratia de conformitate, manualul de utilizare si întretinere, fisa tehnică de securitate în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si de certificatul de garantie, redactate în limba română, fără a exclude prezentarea acestor documente si în alte limbi străine.

Art. 12. - Producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul si distribuitorul trebuie să respecte cerintele tehnice generale impuse de prezenta reglementare tehnică, pe baza cărora s-a emis certificatul pentru introducerea pe piată.

 

ANEXA Nr. 8

 

REGLEMENTARE TEHNICĂ

privind cerintele tehnice generale ale tevilor de refulare manuale destinate serviciilor de pompieri si conditiile pentru introducerea lor pe piată

 

CAPITOLUL I

Domeniu de aplicare si definitii

 

Art. 1. - Prevederile prezentei reglementări tehnice se aplică tevilor de refulare manuale destinate serviciilor de pompieri care nu au mai fost introduse pe piată si comercializate în mod legal într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European si stabilesc cerintele tehnice generale pentru asigurarea unui înalt nivel de sigurantă, de protectie a sănătătii, a mediului si a consumatorilor.

Art. 2. - Teava de refulare manuală este ansamblul de componente care se racordează la o sursă de alimentare cu apă prin intermediul unui furtun si racord si refulează apă după cerintele operatorului.

Art. 3. - Ajutajul tevii de refulare este componenta unei tevi care controlează debitul de apă si/sau forma jetului.

Art. 4. - Declaratia de conformitate este declaratia făcută de către producător sau furnizor prin care acesta informează, pe propria răspundere, despre faptul că un produs sau un serviciu este conform cu un document tehnic normativ.

Art. 5. - Manualul de utilizare si întretinere este documentul atasat produsului, la fiecare livrare, care trebuie să contină informatii cu privire la:

a) modalităti si instructiuni de utilizare;

b) periodicitatea pentru inspectii si întretinere;

c) lista pieselor de schimb cu mentionarea codului, descrierea si materialul acestora;

d) lista unitătilor de service;

e) alte instructiuni importante în opinia producătorului.

 

CAPITOLUL II

Cerinte tehnice generale, metode de încercare si analiză

 

Art. 6. - Caracteristicile si performantele tehnico-tactice impuse tevilor de refulare manuale destinate serviciilor de pompieri sunt cele prevăzute de standardele SR EN 15182-1+A1: 2010, SR EN 15182-2+A1:2010, SR EN 15182-3+ A1:2010siSREN 15182-4+A1:2010.

Art. 7. - Materialele utilizate pentru tevile de refulare manuale destinate serviciilor de pompieri vor avea caracteristici fizice si mecanice astfel încât acestea să reziste la încercările prevăzute de standardul SR EN 15182-1+A1:2010.

Art. 8. - Metodele de încercare si verificare pentru tevile de refulare manuale destinate serviciilor de pompieri sunt cele prevăzute de standardele SR EN 15182-1+A1:2010, SR EN 15182-2+A1:2010, SREN 15182-3+A1:2010 si SR EN 15182-4+A1:2010.

Art. 9. - Marcarea tevilor de refulare manuale destinate serviciilor de pompieri se face în limba română, fără a exclude prezentarea si în alte limbi străine, conform prevederilor standardului SREN 15182-1+A1:2010.

Art. 10. - Orice tip de atentionare sau instructiuni de utilizare trebuie să fie în mod obligatoriu în limba română, fără a exclude prezentarea acestora si în alte limbi străine.

 

CAPITOLUL III

Procedura pentru evaluarea conformitătii

 

Art. 11. - Pentru introducerea pe piată a tevilor de refulare manuale destinate serviciilor de pompieri, producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul sau distribuitorul trebuie să respecte conditiile prevăzute de Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 607/2008 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformitătii în vederea introducerii pe piată a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor.

Art. 12. - (1) Examinarea în vederea eliberării certificatului pentru introducerea pe piată a tevilor de refulare manuale destinate serviciilor de pompieri se face prin evaluarea conformitătii cu prezenta reglementare tehnică.

(2) La evaluare se va verifica dacă cerintele tehnice generale ale tevilor de refulare manuale destinate serviciilor de pompieri, cuprinse în prezenta reglementare tehnică, se regăsesc în:

a) certificatul de conformitate emis de un organism de certificare acreditat pentru domeniul relevant de activitate de evaluare a conformitătii, care a obtinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei în ceea ce priveste comercializarea produselor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;

b) declaratia de conformitate dată de furnizor conform prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17050.

(3) în cazul în care produsul nu detine certificatul de conformitate, la evaluare se va verifica dacă cerintele tehnice generale ale tevilor de refulare manuale destinate serviciilor de pompieri, cuprinse în prezenta reglementare tehnică, se regăsesc în:

a) rapoartele de încercare emise de un laborator acreditat pentru domeniul relevant de activitate, care a obtinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008;

b) documentatia tehnică aferentă produsului;

c) declaratia de conformitate dată de furnizor conform prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17050;

d) certificatul pentru controlul productiei în fabrică pentru produsul mentionat în cerere, eliberat de un organism care a obtinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008.

(4) Pentru producătorul care are implementat un sistem de management al calitătii privind fabricarea produsului este necesară o copie a acestui document, fără a se mai depune certificatul pentru controlul productiei în fabrică.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 13. - Termenul de garantie al tevilor de refulare manuale destinate serviciilor de pompieri este stabilit de producător.

Art. 14. - Producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul si distribuitorul trebuie să asigure service-ul, în România, în perioada de garantie si postgarantie.

Art. 15. - (1) Teava de refulare manuală destinată serviciilor de pompieri este însotită la livrare de certificatul pentru introducerea pe piată, declaratia de conformitate, manualul de utilizare si întretinere, precum si certificatul de garantie, redactate în limba română, fără a exclude prezentarea acestor documente si în alte limbi.

(2) Certificatul de garantie trebuie să precizeze elementele de identificare a produsului, termenul de garantie, durata medie de utilizare, modalitătile de asigurare a garantiei, respectiv întretinere, reparare, înlocuire si termenul de realizare a acestora, inclusiv denumirea si adresa vânzătorului si ale unitătii specializate de service.

Art. 16. - Producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul si distribuitorul trebuie să respecte cerintele tehnice generale impuse de prezenta reglementare tehnică pe baza cărora s-a emis certificatul pentru introducerea pe piată.


 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind constituirea Comitetului de selectie a proiectelor pentru implementarea Ariei de concentrare 4 - îmbunătătirea mediului înconjurător din cadrul “Programului de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitătilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse”

 

Având în vedere prevederile Acordului-cadru dintre Guvernul României si Consiliul Federal Elvetian privind implementarea Programului de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitătilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, semnat la Berna la 7 septembrie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.065/2010,

în executarea dispozitiilor cuprinse la pct. 2 al anexei la Acordul de delegare de atributii între Ministerul Finantelor Publice, în calitate de unitate natională de coordonare, si Ministerul Administratiei si Internelor, în calitate de organism intermediar pentru implementarea Ariei de concentrare 4 - îmbunătătirea mediului înconjurător din cadrul “Programului de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitătilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse”,

luând în considerare prevederile art. 19 pct. 8 lit. i) din Regulamentul de organizare si functionare a Directiei generale pentru relatia cu comunitătile locale, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 252/2010, cu modificările si completările ulterioare,

pentru buna coordonare si implementare a asistentei financiare nerambursabile acordate României de Consiliul Federal Elvetian,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - La nivelul Ministerului Administratiei si Internelor, în calitate de organism intermediar, se constituie Comitetul de selectie a proiectelor pentru implementarea Ariei de concentrare 4 - Îmbunătătirea mediului înconjurător din cadrul “Programului de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitătilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse”, denumit în continuare Comitetele selectie.

Art. 2. - (1) Comitetul de selectie este format din 10 membri, dintre care 7 experti si 3 observatori.

(2) Componenta nominală a Comitetului de selectie este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) în cazuri exceptionale, expertii si observatorii Comitetului de selectie îsi pot delega mandatul altor persoane, motivat în scris, si, după caz, cu acordul prealabil al sefului ierarhic superior.

(4) Lucrările Comitetului de selectie sunt prezidate de către un expert.

Art. 3. - Pentru realizarea atributiilor prevăzute în cuprinsul Acordului-cadru dintre Guvernul României si Consiliul Federal Elvetian privind implementarea Programului de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitătilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, semnat la Berna la 7 septembrie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.065/2010, denumit în continuare Acordul-cadru, expertii realizează următoarele activităti:

a) selectează cele 4 orase, potrivit criteriilor de selectie, aprobate de comitetul de monitorizare constituit potrivit acordului-cadru;

b) evaluează planurile de actiune pentru energie durabilă;

c) analizează, pe baza unei evaluări detaliate, relevanta schitelor de proiect, în functie de cadrul conceptual, criteriile de

selectie a proiectelor si cerintele pentru schitele de proiecte prevăzute în continutul acordului-cadru;

d) analizează, pe baza unei evaluări detaliate, fezabilitatea propunerilor finale de proiect, în functie de cadrul conceptual, criteriile de selectie a proiectelor si cerintele pentru propunerile finale de proiecte prevăzute în continutul acordului-cadru;

e) întocmesc rapoarte de evaluare si adoptă decizii privind recomandarea schitelor de proiect, precum si a propunerilor finale de proiect, pentru evaluarea ulterioară a acestora de către partea elvetiană;

f) transmit unitătii nationale de coordonare lista proiectelor recomandate pentru finantare, lista proiectelor respinse si lista proiectelor de rezervă, însotite de rapoartele de evaluare aferente, precum si de deciziile luate.

Art. 4. - Pentru realizarea atributiilor prevăzute în cuprinsul acordului-cadru observatorii realizează următoarele activităti:

a) verifică si comentează transparenta si exactitatea întregului proces de luare a deciziilor;

b) asigură respectarea cadrului legal relevant;

c) întocmesc rapoarte cu privire la procesul de luare a deciziilor, dacă este cazul;

d) raportează Comitetului de monitorizare eventualele nereguli sesizate.

Art. 5. - (1) Comitetul de selectie deliberează în mod valabil dacă la reuniune participă cel putin 4 experti si un observator.

(2) în cazul în care nu se realizează cvorumul prevăzut la alin. (1), reuniunea se suspendă. Reuniunea se reia după un interval de o săptămână, cu aceeasi agendă. În acest caz, Comitetul de selectie deliberează în mod valabil, indiferent de numărul expertilor si observatorilor prezenti.

(3) Deciziile Comitetului de selectie se iau prin votul majoritătii expertilor prezenti.


Art. 6. - Membrii Comitetului de selectie semnează o declaratie de confidentialitate, impartialitate, precum si cu privire la faptul că nu se află în conflict de interese în exercitarea atributiilor.

Art. 7. - Membrii Comitetul de selectie nu sunt remunerati pentru activitatea desfăsurată în cadrul acestuia.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 20 octombrie 2011.

Nr. 236.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a Comitetului de selectie a proiectelor pentru implementarea Ariei de concentrare 4 - îmbunătătirea mediului înconjurător din cadrul “Programului de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitătilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse”

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Calitatea

Institutia reprezentată

1.

Grădinaru Liviu

expert

Ministerul Administratiei si Internelor

2.

Prodan Florin

expert

Ministerul Administratiei si Internelor

3.

Popescu Adrian

expert

Ministerul Administratiei si Internelor

4.

Jeloaica Sandina Măria

expert

Ministerul Finantelor Publice

5.

Ciolan-Simion Aurelia

expert

Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

6.

Jeler Narcis

expert

Ministerul Mediului si Pădurilor

7.

Musatescu Virgil

expert

Universitatea “Politehnica” Bucuresti

8.

Leca Aureliu

observator

Confederatia Natională a Patronatului Român

9.

Dudu Florian

observator

Patronatul Serviciilor Publice

10.

Ivan Marinela

observator

Ambasada Elvetiei - Biroul contributiei elvetiene

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.