MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 755         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 27 octombrie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

189. - Lege pentru modificarea unor acte normative din domeniul sistemului national de decoratii si semnelor onorifice

 

769. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative din domeniul sistemului national de decoratii si semnelor onorifice

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 997 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.691. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea Regulamentului de functionare a Consiliului National de Atestare a Titlu rilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare în vederea evaluării tezelor de abilitare si a modelului Cererii-tip pentru sustinerea tezei de abilitare


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea unor acte normative din domeniul sistemului national de decoratii si semnelor onorifice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 7 aprilie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Sistemul national de decoratii cuprinde:

A. decoratii nationale:

- ordine, cruci si medalii;

B. decoratii pe domenii de activitate:

a) ordine si medalii civile;

b) ordine si medalii militare:

- de pace;

- de război.”

2. Articolul 10 se abrogă.

3. La articolul 11, punctul IX se abrogă.

4. La articolul 26, litera c) se abrogă.

5. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

“Art. 28. - Brevetele pentru medalii sunt validate prin semnătura sau parafa ministrului din domeniul căruia s-au făcut propunerile si a cancelarului ordinelor.”

6. La articolul 31, punctele 26-28 se abrogă.

7. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

“Art. 36. - Titularii a una sau două decorati - ordine, cruci, medalii - le poartă separat si alăturat pe acelasi rând.”

8. La articolul 87, alineatele (3)-(5) se abrogă.

Art. II. - Legea nr. 221/2004 privind Semnul onorific Vulturul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iunie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Semnul onorific Vulturul României se acordă parlamentarilor români, membri ai Camerei Deputatilor sau ai Senatului.

(2) Semnul onorific Vulturul României se poate acorda si parlamentarilor străini care au merite deosebite în dezvoltarea relatiilor parlamentare cu România.”

2. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

(2) însemnul se prezintă sub forma unei acvile cu aripile semideschise, usor ovalizate, si tinând în cioc o cruce ortodoxă, în gheara dreaptă o sabie, iar în gheara stângă un buzdugan.”

3. Articolul 3 se abrogă.

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Semnul onorific Vulturul României se acordă, prin decizie a presedintelui Camerei Deputatilor pentru deputati, respectiv prin decizie a presedintelui Senatului pentru senatori, în primele 10 zile de la convocarea Parlamentului în prima sesiune ordinară din al treilea si al patrulea an al legislaturii.

(2) Decizia se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

5. Articolul 6 se abrogă.

6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Documentul însotitor al Semnului onorific Vulturul României este atestatul.

(2) Atestatele pentru Semnul onorific Vulturul României sunt validate prin semnătura autografă a presedintelui Camerei Deputatilor pentru deputati si, respectiv, prin semnătura autografă a presedintelui Senatului pentru senatori.”

7. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - În cazul decesului unui membru al Semnului onorific Vulturul României, însemnul rămâne în posesia mostenitorilor legali.”

8. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Calitatea de membru al Semnului onorific Vulturul României se pierde dacă persoana respectivă a fost condamnată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate.”

9. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - Sumele necesare confectionării însemnelor, rozetelor, atestatelor si cutiilor Semnului onorific Vulturul României sunt asigurate, anual, printr-un capitol în bugetul Camerei Deputatilor, respectiv al Senatului României.”

10. Anexele nr. 1 si 2 se abrogă.

Art. III. - Legea nr. 391/2004 privind Semnul onorific Răsplata Muncii În Serviciul Public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 din 11 octombrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Semnul onorific Răsplata Muncii În Serviciul Public se acordă functionarilor publici, indiferent din ce categorie fac parte, care au 20, 25 si 30 de ani de activitate în functia publică.”

2. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins: “(2) Semnul onorific Răsplata Muncii În Serviciul Public se

prezintă sub forma unei cruci de Malta argintie având în centru, într-un medalion, înscrise cu cifre latine, aurite, datele: «XX», «XXV», «XXX», reprezentând numărul anilor de activitate în functii publice.”

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Semnul onorific Răsplata Muncii În Serviciul Public se conferă prin decizie a primului-ministru, pe baza propunerilor nominale, formulate prin Agentia Natională a Functionarilor Publici, de către:

a) ministrii si conducătorii celorlalte organe de specialitate din administratia publică centrală - pentru functionarii publici din aparatul propriu;

b) ministrul administratiei si internelor - pentru functionarii publici din serviciile deconcentrate ale ministerelor si ale altor organe centrale din unitătile administrativ-teritoriale;

c) presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici - pentru functionarii publici din administratia publică locală;

d) conducătorii autoritătilor administrative autonome.


(2) Decizia primului-ministru se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Agentia Natională a Functionarilor Publici înaintează Secretariatului General al Guvernului, până la data de 30 iulie a fiecărui an, listele centralizatoare cu persoanele care îndeplinesc criteriile pentru a primi Semnul onorific Răsplata Muncii În Serviciul Public, de la toate institutiile publice abilitate să facă propuneri.”

4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Documentul însotitor al Semnului onorific Răsplata Muncii În Serviciul Public este atestatul.

(2) Atestatele pentru Semnul onorific Răsplata Muncii În Serviciul Public sunt validate prin semnătura sau parafa primului-ministru.”

5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - În cazul decesului unui titular al Semnului onorific Răsplata Muncii În Serviciul Public, însemnul rămâne în posesia mostenitorilor legali.”

6. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Sumele necesare confectionării însemnelor, atestatelor, etuiurilor si cutiilor Semnului onorific Răsplata Muncii În Serviciul Public sunt asigurate anual printr-un capitol în bugetul Secretariatului General al Guvernului.”

7. În anexa nr. 1, la articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Semnul onorific Răsplata Muncii În Serviciul Public se poate acorda functionarilor publici, indiferent din ce categorie fac parte, pentru:

a) 20 de ani de activitate în functia publică;

b) 25 de ani de activitate în functia publică;

c) 30 de ani de activitate în functia publică.”

8. În anexa nr. 1, la articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Semnul onorific Răsplata Muncii În Serviciul Public se prezintă sub forma unei cruci de Malta, având diametrul de 35 mm, confectionată din argint sau tombac argintat, având aplicat în centru un medalion circular. Bratele crucii au, la centru, lângă medalion, lătimea de 7 mm, iar la vârfuri lătimea de 17 mm. Bordura crucii este usor înăltată si lisă.”

9. În anexa nr. 1, la articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Cutia în care se păstrează însemnul este din carton, îmbrăcată la exterior în pergamoid albastru, are închizători metalice si în interior este căptusită cu mătase galbenă.”

10. În anexa nr. 1, la articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Semnul onorific Răsplata Muncii În Serviciul Public, indiferent de categorie, se poartă în partea stângă a pieptului, după toate ordinele, crucile, medaliile si semnele onorifice.”

11. În anexa nr. 1, la articolul 7, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Functionarii publici propusi să li se confere Semnul onorific Răsplata Muncii În Serviciul Public trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să aibă o vechime neîntreruptă într-o functie publică de 20, 25 sau 30 de ani;

b) să obtină cel putin calificativul «bun» în urma evaluării performantelor profesionale individuale din ultimii 5 ani premergători anului în care urmează să li se confere Semnul onorific Răsplata Muncii În Serviciul Public.

(2) Nu se iau în calcul anii din ultimii 5 ani premergători anului în care urmează să se confere semnul onorific dacă în această perioadă cei în cauză:

a) au obtinut calificative anuale inferioare calificativului «bun»;

b) au fost sanctionati potrivit Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare.”

Art. IV. - Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiteri si functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.267 din 29 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă ofiterilor si functionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri, din Ministerul Apărării Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Justitiei, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Pază si Serviciul de Telecomunicatii Speciale, care au 15, 20 si 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale.”

2. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins: “(2) Semnul onorific În Serviciul Patriei se prezintă sub forma

unei piese ovale care are câmpul fin granulat si care are aplicată, marginal, o cunună deschisă formată din frunze de laur si de stejar. Central sunt înscrise cu cifre romane aurite numerele: «XV», «XX» sau «XXV».”

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă prin ordin sau decizie, după caz, de către:

a) ministrul apărării nationale;

b) ministrul administratiei si internelor;

c) ministrul justitiei;

d) directorul Serviciului Român de Informatii;

e) directorul Serviciului de Informatii Externe;

f) directorul Serviciului de Protectie si Pază;

g) directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale;

h) conducătorii altor structuri militarizate sau încadrate cu functionari publici cu statut special.

(2) Ordinul sau decizia se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia anexelor care, potrivit legii, au caracter clasificat în functie de categoria de personal la care se referă.

(3) Propunerile nominale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei se trimit ministrilor, respectiv conducătorilor institutiilor centrale autonome prevăzute la art. 1, până la data de 31 august a fiecărui an, iar numărul celor ce vor fi decorati, până la data de 1 iunie a aceluiasi an.”

4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Documentul însotitor al Semnului onorific În Serviciul Patriei este atestatul.

(2) Atestatele pentru Semnul onorific În Serviciul Patriei sunt validate prin semnătura sau parafa ministrilor ori a conducătorilor institutiilor centrale autonome ale statului care le conferă.”

5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - În cazul decesului unui titular al Semnului onorific În Serviciul Patriei, însemnul rămâne în posesia mostenitorilor legali.”

6. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Sumele necesare confectionării însemnelor, panglicilor, baretelor, atestatelor si cutiilor Semnului onorific În Serviciul Patriei sunt asigurate anual printr-un capitol în bugetul Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Justitiei, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Pază, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, precum si al altor


structuri militarizate sau încadrate cu functionari publici cu statut special.”

7. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - Ofiterii si functionarii publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri, decorati cu Ordinul Meritul Militar, instituit în anul 1954, cu Semnul onorific În Serviciul Armatei si cu Semnul onorific În Serviciul Patriei, beneficiază de prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare.”

8. La anexa nr. 1, articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Semnul onorific În Serviciul Patriei se poate acorda ofiterilor si functionarilor publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri pentru:

a) 15 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale;

b) 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale;

c) 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale.”

9. În anexa nr. 1, la articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se prezintă sub forma unei piese ovale, usor bombată, având înăltimea de 35 mm si lătimea de 30 mm, care are câmpul fin granulat si care are aplicată marginal, atât pe avers, cât si pe revers, o cunună deschisă formată din frunze de laur la dreapta si frunze de stejar la stânga, late de 6 mm, legate în partea de jos cu o fundă.”

10. În anexa nr. 1, la articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Cutia în care se păstrează însemnul este din carton, îmbrăcată la exterior în pergamoid albastru, are închizători metalice si în interior este căptusită cu mătase albastră.”

11. În anexa nr. 1, la articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

(2) în conditiile prevăzute la alin. (1), Semnul onorific În Serviciul Patriei, indiferent de categorie, se poartă pe partea stângă a pieptului, după toate ordinele românesti sau străine, înaintea crucilor si medaliilor. Se poartă întotdeauna numai însemnul ultimei categorii primite.”

12. La anexa nr. 1, articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, ofiterii si functionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri, trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să aibă o vechime în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale de 15, 20 sau 25 de ani de activitate;

b) să aibă rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, evidentiate prin calificative de cel putin «bun» în aprecierile de serviciu din ultimii 4 ani premergători anului în care urmează să li se confere semnul onorific.”

13. În anexa nr. 1, la articolul 8, litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) anii din ultimii 4 ani premergători anului în care urmează să se confere semnul onorific, dacă în această perioadă cei în cauză au obtinut calificative anuale inferioare calificativului «bun».”

14. În anexa nr. 1, la articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Ofiterii sanctionati pentru comiterea de abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispozitii legale în perioada de la ultima apreciere de serviciu si până la data de 31 august a anului când se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei nu mai sunt propusi, iar dacă abaterile

au fost săvârsite în perioada 31 august-1 decembrie, ministrii, respectiv conducătorii institutiilor centrale autonome ale statului dispun radierea acestora din tabelele cu propuneri.”

15. La anexa nr. 1, articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Pentru ofiterii si functionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri, îndreptătiti să li se confere Semnul onorific În Serviciul Patriei, durata activitătii în armată se calculează până la data de 31 august a anului în care sunt propusi să primească însemnul.

(2) Fac obiectul propunerilor de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei inclusiv ofiterii si functionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri, care au îndeplinit conditiile de primire a însemnului si au fost trecuti în rezervă sau direct în retragere ori au încetat raportul de serviciu pentru motive neimputabile lor până la data emiterii ordinului sau deciziei prin care se acordă Semnului onorific În Serviciul Patriei.”

Art. V. - Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maistri militari, subofiteri si pentru functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.267 din 29 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă maistrilor militari, subofiterilor si functionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri, din Ministerul Apărării Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Justitiei, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Pază si Serviciul de Telecomunicatii Speciale, care au 15, 20 si 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale.”

2. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins: “(2) Semnul onorific În Serviciul Patriei se prezintă sub forma

unei piese ovale, pe care este redat conturul unei cruci de Malta. Marginal este stantată o cunună deschisă formată din frunze de laur si de stejar. Central, într-un medalion, sunt înscrise cu cifre romane numerele: «XV», «XX» sau «XXV».”

3 Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă prin ordin sau decizie, după caz, de către:

a) ministrul apărării nationale;

b) ministrul administratiei si internelor;

c) ministrul justitiei;

d) directorul Serviciului Român de Informatii;

e) directorul Serviciului de Informatii Externe;

f) directorul Serviciului de Protectie si Pază;

g) directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale;

h) conducătorii altor structuri militarizate sau încadrate cu functionari publici cu statut special.

(2) Ordinul sau decizia se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia anexelor care, potrivit legii, au caracter clasificat în functie de categoria de personal la care se referă.

(3) Propunerile nominale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei se trimit ministrilor, respectiv conducătorilor institutiilor centrale autonome prevăzute la art. 1 până la data de 31 august a fiecărui an, iar numărul celor ce vor fi decorati, până la data de 1 iunie a aceluiasi an.”

4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Documentul însotitor al Semnului onorific În Serviciul Patriei este atestatul.


(2) Atestatele pentru Semnul onorific În Serviciul Patriei sunt validate prin semnătura sau parafa ministrilor ori a conducătorilor institutiilor centrale autonome ale statului care le conferă.”

5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - În cazul decesului unui titular al Semnului onorific În Serviciul Patriei, însemnul rămâne în posesia mostenitorilor legali.”

6. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Sumele necesare confectionării însemnelor, panglicilor, baretelor, atestatelor si cutiilor Semnului onorific În Serviciul Patriei sunt asigurate, anual, printr-un capitol în bugetul Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Justitiei, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Pază, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, precum si al altor structuri militarizate sau încadrate cu functionari publici cu statut special.”

7. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - Maistrii militari, subofiterii si functionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri, decorati cu Ordinul Meritul Militar, instituit în anul 1954, cu Semnul onorific În Serviciul Armatei si cu Semnul onorific În Serviciul Patriei, beneficiază de prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare.”

8. La anexa nr. 1, articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Semnul onorific În Serviciul Patriei se poate acorda maistrilor militari, subofiterilor si functionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri, pentru:

a) 15 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale;

b) 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale;

c) 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale.”

9. În anexa nr. 1, la articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se prezintă sub forma unei piese ovale, confectionată din tombac, având înăltimea de 35 mm si lătimea de 30 mm, cu bordură usor reliefată; marginal este stantată, usor în relief, o cunună deschisă formată din frunze de laur la dreapta si frunze de stejar la stânga, late de 2 mm, legate în partea de jos cu o fundă.”

10. În anexa nr. 1, la articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Cutia în care se păstrează însemnul este din carton, îmbrăcată la exterior în pergamoid albastru, are închizători metalice si în interior este căptusită cu mătase albastră.”

11. În anexa nr. 1, la articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Semnul onorific În Serviciul Patriei se poartă pe partea stângă a pieptului.”

12. La anexa nr. 1, articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, maistrii militari, subofiterii si functionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri, trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să aibă o vechime în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale de 15, 20 sau 25 de ani de activitate;

b) să aibă rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, evidentiate prin calificative de cel putin «bun» în aprecierile de serviciu din ultimii 4 ani premergători anului în care urmează să li se confere Semnul onorific În Serviciul Patriei.”

13. În anexa nr. 1, la articolul 8, litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) anii din ultimii 4 ani premergători anului în care urmează să se confere Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maistrii militari, subofiterii si functionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri, dacă în această perioadă cei în cauză au obtinut calificative anuale inferioare calificativului «bun».”

14. La anexa nr. 1, la articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Maistrii militari sau subofiterii sanctionati pentru comiterea de abateri grave de la prevederile regulamentelor militare ori de la alte dispozitii legale în perioada de la ultima apreciere de serviciu si până la data de 31 august a anului când se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei nu mai sunt propusi, iar dacă abaterile au fost săvârsite în perioada 31 august-1 decembrie, ministrii, respectiv conducătorii institutiilor centrale autonome ale statului dispun radierea acestora din tabelele cu propuneri.”

15. La anexa nr. 1, articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Pentru maistrii militari, subofiterii si functionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri, îndreptătiti să li se confere Semnul onorific În Serviciul Patriei, durata activitătii în armată se calculează până la data de 31 august a anului în care sunt propusi să primească însemnul.

(2) Fac obiectul propunerilor de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei inclusiv maistrii militari, subofiterii si functionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri, care au îndeplinit conditiile de primire a însemnului si au fost trecuti în rezervă sau direct în retragere ori au încetat raportul de serviciu pentru motive neimputabile lor, până la data emiterii ordinului sau deciziei, după caz, prin care se acordă Semnul onorific În Serviciul Patriei.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 24 octombrie 2011.

Nr. 189.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative din domeniul sistemului national de decoratii si semnelor onorifice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea unor acte normative din domeniul sistemului national de decoratii si semnelor onorifice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 21 octombrie 2011.

Nr. 769.

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 997

din 14 iulie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Genei International” - S.R.L. din comuna Rebra, judetul Bistrita-Năsăud, în Dosarul nr. 2.582/112/2009 al Tribunalului Bistrita-Năsăud - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 24 martie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 2.582/112/2009, Tribunalul Bistrita-Năsăud - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură civilă.

Exceptia a fost invocată de Societatea Comercială “Genei International” - S.R.L. din comuna Rebra, judetul Bistrita-Năsăud, într-un dosar având ca obiect solutionarea unei cereri de reexaminare formulate împotriva încheierii prin care a fost aplicată o amendă judiciară.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că sintagma “formularea” din textul legal criticat îngrădeste libertatea de exprimare. Pe de altă parte, faptul că în textul legal respectiv nu este mentionată si cererea de abtinere formulată de un judecător este de natură să ducă la încălcarea egalitătii în fata legii deoarece si judecătorul care formulează o astfel de cerere este cetătean si trebuie să fie egal cu ceilalti cetăteni în fata legii. De asemenea, din aceleasi considerente sunt încălcate dispozitiile constitutionale privind înfăptuirea justitiei, deoarece fată de judecătorii care formulează cerere de abtinere justitia nu este obiectivă, cererea fiind solutionată de colegii de breaslă.


Mai mult, faptul că termenul de “rea-credintă” nu este explicat de textul legii este de natură să conducă la abuzuri din partea judecătorului.

Tribunalul Bistrita-Năsăud - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură civilă, care au următorul continut: “Dacă legea nu prevede altfel, instanta, potrivit dispozitiilor prezentului articol, va putea sanctiona următoarele fapte săvârsite în legătură cu procesul, astfel:

[...] b) formularea, cu rea-credintă, a unei cereri de recuzare sau de strămutare;”.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor art. 16 alin. (1) privind egalitatea în fata legii, art. 29 alin. (1) si (6) privind libertatea de exprimare si art. 124 alin. (2) privind înfăptuirea justitiei.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură civilă au mai format obiectul controlului de constitutionalitate, în raport cu critici similare, prin Decizia nr. 59 din 11 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 7 mai 2003, Decizia nr. 547 din 18 octombrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.030 din 21 noiembrie 2005, Decizia nr. 2 din 10 ianuarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 10 februarie 2006, Decizia nr. 1.246 din 6 octombrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 4 noiembrie 2009, Decizia nr. 1.280 din 8 octombrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 10 noiembrie 2009. Cu acele prilejuri, Curtea a constatat constitutionalitatea acestor dispozitii.

Curtea a retinut că textele de lege criticate nu instituie inegalităti sau discriminări între cetăteni ori categorii de persoane, ci prevăd doar posibilitatea aplicării unor amenzi judiciare în cazul exercitării cu rea-credintă a unor drepturi procesuale, ceea ce corespunde exigentelor art. 57 din Constitutie, care instituie îndatorirea fundamentală a cetătenilor de a exercita drepturile si libertătile constitutionale cu bună-credintă, fără încălcarea drepturilor si libertătilor celorlalti.

Totodată, Curtea Constitutională a statuat în jurisprudenta sa că exercitarea abuzivă a unui drept se produce atunci când acel drept se realizează în alt scop decât cel pentru care legea l-a recunoscut.

Întrucât în cauza de fată nu au fost aduse elemente noi, de natură să impună reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale în materie, atât solutia, cât si considerentele deciziilor mentionate îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

Distinct de cele mentionate mai sus, Curtea constată că partea care solicită recuzarea unui judecător nu se află în aceeasi situatie juridică cu un judecător care formulează o cerere de abtinere. Posibilitatea acestuia din urmă de a formula o cerere de abtinere face parte din garantiile de independentă si impartialitate de care beneficiază. În aceste conditii nu se poate retine încălcarea art. 16 din Constitutie. De asemenea, libertatea de exprimare a unei părti într-un proces nu poate exceda cadrului procesual stabilit de legiuitor, în conditiile în care exercitarea oricărui drept procesual trebuie să se facă cu bună-credintă. În cazul nerespectării acestor cerinte, desfăsurarea procesului are de suferit, ducând la încălcarea drepturilor procesuale ale celorlalte părti. De altfel, instanta de judecată chemată să facă aplicarea dispozitiilor legale criticate beneficiază, potrivit legii, de toate garantiile de independentă si impartialitate.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Genei International” - S.R.L. din localitatea Rebra, judetul Bistrita-Năsăud, în Dosarul nr. 2.582/112/2009 al Tribunalului Bistrita-Năsăud - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 iulie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare în vederea evaluării tezelor de abilitare si a modelului Cererii-tip pentru sustinerea tezei de abilitare

 

Având în vedere prevederile art. 217 si 300 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare,

conform prevederilor Ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare si a structurii acestuia,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare în vederea evaluării tezelor de abilitare, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă modelul Cererii-tip pentru sustinerea tezei de abilitare, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 13 octombrie 2011.

Nr. 5.691.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare în vederea evaluării tezelor de abilitare

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Abilitarea reprezintă certificarea calitătii unei persoane de a conduce lucrări de doctorat si de a ocupa functia didactică si de cercetare de profesor universitar, potrivit pct. 1 din anexa la Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU, numeste comisiile care evaluează tezele de abilitare si propune ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului acordarea atestatului de abilitare si a calitătii de conducător de doctorat în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, si ale prezentului regulament.

Art. 3. - Pot sustine teza de abilitare numai persoanele care detin titlul de doctor în stiintă si care îndeplinesc standardele minimale necesare si obligatorii pentru conferirea atestatului de abilitare, adoptate prin ordinele ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 4.478/2011, nr. 4.691/2011 si nr. 4.692/2011.

Art. 4. - Teza de abilitare prezintă în mod documentat realizările profesionale obtinute ulterior conferirii titlului de doctor în stiintă, care probează originalitatea si relevanta contributiilor academice, stiintifice si profesionale si care anticipează o dezvoltare independentă a viitoarei cariere de cercetare si/sau universitare.

Art. 5. - Teza de abilitare se bazează pe rezultatele stiintifice publicate/brevetate sau pe realizările profesionale făcute publice anterior depunerii dosarului de abilitare, facand trimitere la respectivele publicatii, brevete sau realizări, fără a fi obligatorie reproducerea lor. Acestea se prezintă succint în scopul indicării evolutiei si dezvoltării carierei academice, stiintifice si profesionale, precum si a directiilor principale si de dezvoltare viitoare ale acesteia, în contextul global al realizărilor stiintifice semnificative si de actualitate din domeniul de specialitate al autorului tezei de abilitare.

Art. 6. - Teza de abilitare este un document public.

Art. 7. - (1) Panelurile pe domenii fundamentale din cadrul CNATDCU, cu consultarea birourilor comisiilor de specialitate ale CNATDCU si cu sprijinul tehnic al Unitătii Executive pentru Finantarea învătământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării si Inovării, denumită în continuare UEFISCDI, elaborează ghiduri cu caracter informativ referitoare la realizarea tezei de abilitare care se încadrează în domeniul fiecărei comisii de specialitate, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Ghidurile au rolul de sprijin metodologic pentru candidati în vederea asigurării standardizării tezelor de abilitare.

(2) Ghidurile aferente fiecărei comisii de specialitate se adoptă prin decizie a panelului pe un domeniu fundamental corespunzător acesteia, se aprobă prin decizie a Consiliului general al CNATDCU si se publică pe site-ul web al CNATDCU.

(3) Ghidurile prevăzute la alin. (1) se pot elabora în toate limbile în care se poate redacta si sustine teza de abilitare din domeniul corespunzător ghidului, potrivit art. 13, dar cel putin în limbile română si engleză sau franceză.


Art. 8. - (1) Sustinerea tezei de abilitare are loc după cum urmează:

a) în cadrul unei institutii de învătământ superior acreditate, clasificată ca universitate de cercetare avansată si educatie;

b) în cadrul unei institutii sau unităti de cercetare-dezvoltare, care nu este institutie de învătământ superior, numai după cum urmează:

(i) în cadrul unei institutii sau unităti de cercetare-dezvoltare clasificate la nivelurile A+, A sau A-, potrivit prevederilor art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare;

(ii) în cadrul unei institutii sau unităti de cercetare-dezvoltare acreditate anterior datei de 3 februarie 2011 ca unitate componentă a sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national, a cărei acreditare nu a expirat si pentru care nu s-a publicat decizia de neacordare a certificării potrivit prevederilor art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Sustinerea tezei de abilitare poate avea loc numai într-o sală care poate găzdui un număr de persoane propice desfăsurării unei sesiuni publice cu minimum 40 de participanti.

Art. 9. - Secretariatul tehnic al CNATDCU, denumit în continuare secretariatul tehnic, stabilit potrivit art. 32 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3.759/2011, publică pe site-ul web al CNATDCU si actualizează periodic lista institutiilor în care poate avea loc sustinerea tezei de abilitare, potrivit prevederilor art. 8.

Art. 10. - (1) Institutia în cadrul căreia se sustine o anumită teză de abilitare se stabileste în urma obtinerii de către secretariatul tehnic a acordului respectivei institutii pentru sustinerea tezei în spatiile acesteia, la o dată si oră programate.

(2) Secretariatul tehnic solicită acordul institutiilor prin parcurgerea listei de institutii preferate de candidat, indicată de acesta în dosarul de abilitare, în ordinea preferintelor candidatului.

(3) Institutia în cadrul căreia se sustine o anumită teză de abilitare este prima institutie, în ordinea preferintelor candidatului, care îsi dă acordul pentru sustinerea tezei în intervalul de timp solicitat de secretariatul tehnic.

Art. 11. - (1) UEFISCDI poate percepe sume de bani în vederea acoperirii unor costuri ale procedurii de abilitare. Aceste costuri pot fi suportate de institutia în care activează candidatul la abilitare sau din alte fonduri legal constituite.

(2) Cuantumul maximal al sumelor prevăzute la alin. (1) este stabilit prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

(3) Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, denumit în continuare MECTS, poate sprijini desfăsurarea procedurilor de abilitare prin acordarea de fonduri în bugetul UEFISCDI.

 

CAPITOLUL II

Continutul dosarului candidatului pentru acordarea atestatului de abilitare

 

Art. 12. - (1) Dosarul pentru acordarea atestatului de abilitare este întocmit de candidat si trebuie să includă:

a) curriculumul vitae al candidatului, în format tipărit si în format electronic;

b) lista de lucrări ale candidatului, în format tipărit si în format electronic;

c) fisa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale, în format tipărit si în format electronic, corespunzătoare domeniului în care candidatul consideră că se încadrează cel mai bine teza sa sau, în cazul în care teza se încadrează în mai multe domenii, fisele de verificare a îndeplinirii standardelor minimale corespunzătoare fiecăruia din aceste domenii;

d) copia diplomei de doctor si, dacă este cazul, copia atestatului de recunoastere sau echivalare a acesteia, în format tipărit;

e) copia actului de identitate, în format tipărit;

f) în cazul în care candidatul si-a schimbat numele, copii ale documentelor care atestă schimbarea numelui - certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui, în format tipărit;

g) teza de abilitare, în format tipărit si în format electronic, care include un rezumat al acesteia;

h) maximum 10 publicatii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selectionate de acesta si considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale obtinute ulterior conferirii titlului de doctor în stiintă;

i) după caz, dovada acoperirii costurilor prevăzute la art. 11, în format tipărit;

j) în cazul în care candidatul doreste, cerere pentru ca, în situatia favorabilă de acordare a atestatului de abilitare, acesta să fie expediat prin postă, prin scrisoare recomandată, la adresa de expediere mentionată în cerere;

k) cererea-tip completată si semnată de către candidat, în original, în limba română, în format tipărit, redactată conform modelului prezentat în anexa nr. 2, incluzând:

(i) solicitarea adresată CNATDCU pentru sustinerea examenului de abilitare;

(ii) declaratia privind asumarea răspunderii pentru veridicitatea informatiilor prezentate în dosar;

(iii) propunerea candidatului privitoare la comisia sau comisiile de specialitate care corespund subiectului tratat de teza de abilitare; în cazul în care se propun mai multe comisii de specialitate, trebuie indicată comisia în care subiectul tratat de teză se încadrează cel mai bine;

(iv) indicarea intervalelor calendaristice în care candidatul poate sustine teza de abilitare, care trebuie să acopere cel putin 50% din intervalul cuprins între 3 si 6 luni de la data de depunere a dosarului;

(v) lista institutiilor în care candidatul preferă să sustină teza de abilitare, dintre cele incluse în lista prevăzută la art. 9, în ordinea preferintei.

(2) Documentele în format tipărit din dosarul pentru acordarea atestatului de abilitare se depun la registratura MECTS, direct sau prin intermediul serviciilor postale sau de curierat care permit confirmarea primirii.

(3) Documentele care se furnizează în format electronic, prevăzute la lit. a)-c) si g)-h), se încarcă de candidat pe platforma electronică realizată în acest scop sau, până la realizarea acestei platforme, se transmit pe suport electronic împreună cu documentele în format tipărit.

(4) Fisa sau fisele de verificare a îndeplinirii standardelor minimale, incluse în dosar, trebuie să corespundă domeniului sau domeniilor acoperite de comisia sau comisiile de specialitate propuse de candidat.

(5) în cazul în care documentele prevăzute la alin. (2) lit. d)-f) nu sunt redactate în limba română sau engleză, ele vor fi însotite de traducerea autorizată în limba română.

(6) Curriculumul vitae si lista de lucrări ale candidatului se redactează atât în limba română, cât si în limba în care se redactează si se sustine teza de abilitare.

Art. 13. - (1) în vederea asigurării relevantei stiintifice la nivel international, teza de abilitare se redactează si se sustine în limba engleză, cu exceptia cazurilor în care subiectul tezei de abilitare se încadrează în unul dintre domeniile: limba si literatura română, drept românesc sau limba si literatura unei minorităti nationale. Teza de abilitare poate fi redactată, pe lângă limba engleză, si în limba română, o limbă a unei minorităti nationale sau o altă limbă de circulatie internatională, conform alegerii candidatului.

(2) Pentru cazurile în care subiectul tezei de abilitare se încadrează în domeniul limba si literatura română, drept românesc sau limba si literatura unei minorităti nationale, teza de abilitare se poate redacta si sustine în limba română, engleză, franceză, germană sau în limba minoritătii nationale respective, conform alegerii candidatului.

(3) în cazul în care candidatul obtine acordul scris al fiecărui membru al comisiei de abilitare, teza de abilitare se poate sustine într-o altă limbă aleasă de candidat decât cea în care a fost redactată potrivit alin. (1) si (2).

(4) Rezumatul tezei de abilitare, însumând minimum 4.000 de caractere, se redactează atât în limbile română si engleză, cât si în limba de redactare a tezei, dacă este o altă limbă decât româna sau engleza.

Art. 14. - Curriculumul vitae al candidatului trebuie să includă cel putin:

a) informatii despre studiile efectuate si diplomele obtinute;

b) informatii despre experienta profesională si locurile de muncă relevante;

c) informatii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care Ie-a condus în calitate de director de proiect si granturile obtinute, în cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, indicându-se pentru fiecare sursa de finantare si volumul finantării;

d) informatii despre premii sau alte elemente de recunoastere a contributiilor stiintifice ale candidatului.

Art. 15. - Lista de lucrări ale candidatului va fi structurată astfel:

a) lista lucrărilor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. h), considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale obtinute ulterior conferirii titlului de doctor în stiintă, care sunt incluse în format electronic în dosar si care se pot regăsi si în celelalte categorii de lucrări prevăzute de prezentul articol;

b) teza sau tezele de doctorat;

c) brevete de inventie si alte titluri de proprietate industrială;

d) cărti si capitole în cărti;

e) articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul stiintific international principal;

f) publicatii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinte internationale de specialitate;

g) alte lucrări si contributii stiintifice.

Art. 16. - Curriculumul vitae, lista de lucrări, fisa sau fisele de verificare a îndeplinirii standardelor minimale si cererea prevăzută la art. 12 alin. (1) lit. j), incluse în format tipărit în dosar, vor fi semnate de către candidat.

 

CAPITOLUL III

Evaluarea dosarului candidatului în vederea obtinerii atestatului de abilitare

 

Art. 17. - (1) MECTS verifică existenta în dosar a documentelor prevăzute de prezentul regulament.

(2) în cazul în care dosarul este complet, compartimentul de specialitate al MECTS îl înaintează secretariatului tehnic, în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea acestuia.

(3) în cazul în care dosarul este incomplet, acesta este respins si MECTS informează candidatul, în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea sa.

Art. 18. - (1) Secretariatul tehnic verifică îndeplinirea de către candidat a standardelor minimale necesare si obligatorii pentru admisibilitatea dosarului de abilitare în vederea eventualei conferiri a atestatului de abilitare, prevăzute la art. 3.

(2) Verificarea îndeplinirii standardelor minimale se face prin compararea informatiilor din fisa sau fisele de verificare a îndeplinirii standardelor minimale, completată de candidat, cu informatiile publice, cele disponibile în bazele de date relevante sau cele furnizate de institutii abilitate.

(3) în urma verificării, secretariatul tehnic emite un raport de verificare.

(4) Pentru fiecare element din fisa sau fisele de verificare a îndeplinirii standardelor minimale, raportul de verificare indică una dintre următoarele concluzii:

a) informatiile prezentate în acel element au fost validate în urma verificării;

b) informatiile prezentate în acel element au fost invalidate în urma verificării; în aceste cazuri, dacă este posibil, se indică informatiile corecte referitoare la acel element;

c) nu s-au putut verifica informatiile prezentate în acel element, în cazurile în care elementul respectiv nu face parte din categoriile de elemente despre care secretariatul tehnic dispune de informatii.

(5) Raportul de verificare indică pentru fiecare fisă de verificare una dintre următoarele:

a) standardele minimale sunt îndeplinite;

b) standardele minimale nu sunt îndeplinite;

c) nu s-a putut verifica îndeplinirea sau neîndeplinirea tuturor elementelor standardelor minimale.

(6) Secretariatul tehnic include raportul de verificare în dosarul candidatului.

Art. 19. - În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea dosarului, secretariatul tehnic înaintează dosarul candidatului, în format electronic, presedintelui panelului pe domeniul fundamental din care face parte comisia de specialitate care corespunde cel mai bine domeniului de activitate al candidatului, conform propunerii candidatului.

Art. 20. - În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea dosarului, în cazul în care presedintele panelului pe domeniul fundamental căruia i-a fost transmis dosarul consideră că domeniul de activitate al candidatului se încadrează mai bine în cadrul unui alt panel, informează presedintele respectivului panel si, cu acordul acestuia, îi transmite dosarul.

Art. 21. - (1) în cazul în care presedintele panelului căruia i-a fost repartizat dosarul constată că subiectul tezei si rezultatele stiintifice sau realizările profesionale prezentate de aceasta nu se încadrează în domeniul sau domeniile pentru care candidatul a completat fisa sau fisele de verificare a îndeplinirii standardelor minimale, poate sesiza acest lucru panelului, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea dosarului.

(2) în cazul sesizării prevăzute la alin. (1), panelul propune, prin decizie, în termen de 30 de zile lucrătoare, una dintre următoarele:

a) încadrarea tezei în domeniul sau domeniile pentru care candidatul a completat fisa sau fisele de verificare a îndeplinirii standardelor minimale este corectă, caz în care se continuă procedura de abilitare;

b) încadrarea tezei în domeniul sau domeniile pentru care candidatul a completat fisa sau fisele de verificare a îndeplinirii standardelor minimale este eronată, caz în care dosarul este respins si panelul decide domeniul ori domeniile în care se încadrează teza.

(3) în cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), propunerea panelului se înaintează în termen de 3 zile lucrătoare presedintelui CNATDCU.

(4) în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea propunerii, presedintele CNATDCU înaintează MECTS propunerea de respingere a dosarului de abilitare.


(5) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea propunerii de respingere a dosarului, MECTS comunică acest lucru candidatului, împreună cu indicarea domeniului sau domeniilor în care panelul a decis încadrarea tezei.

(6) în cazul respingerii dosarului potrivit alin. (2) lit. b), candidatul poate depune din nou dosarul de abilitare, după includerea în acesta a fisei sau fiselor de verificare a îndeplinirii standardelor minimale, corespunzătoare domeniului ori domeniilor decise de panel.

Art. 22. - (1) Presedintele panelului căruia i-a fost repartizat dosarul analizează raportul de verificare a îndeplinirii standardelor minimale.

(2) Pentru analiza raportului de verificare a îndeplinirii standardelor minimale, presedintele panelului poate consulta membri ai birourilor comisiilor de specialitate din cadrul panelului.

(3) în cazul în care în urma analizei se constată erori sau omisiuni în verificarea îndeplinirii standardelor minimale, presedintele panelului poate retrimite dosarul secretariatului tehnic, pentru o nouă verificare, o singură dată, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea dosarului de către presedintele panelului.

(4) în cazul în care secretariatul tehnic nu a putut verifica îndeplinirea sau neîndeplinirea unor elemente ale standardelor minimale, presedintele panelului căruia i-a fost repartizat dosarul stabileste motivat, în urma analizei raportului de verificare si a completării acestuia, dacă standardele minimale sunt îndeplinite sau nu, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea dosarului.

(5) în cazul în care standardele minimale sunt îndeplinite de candidat, se trece la stabilirea componentei comisiei de abilitare. Stabilirea componentei comisiei de abilitare se finalizează în maximum 20 de zile lucrătoare de la primirea dosarului de către presedintele panelului.

(6) în cazul în care standardele minimale nu sunt îndeplinite de candidat, raportul de verificare se transmite presedintelui CNATDCU, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestuia de presedintele panelului.

(7) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea raportului de verificare care constată neîndeplinirea standardelor minimale, presedintele CNATDCU înaintează MECTS propunerea de respingere a dosarului de abilitare.

(8) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea propunerii de respingere a dosarului, MECTS comunică acest lucru candidatului, împreună cu raportul de verificare a îndeplinirii standardelor minimale.

(9) în cazul respingerii dosarului ca urmare a neîndeplinirii standardelor minimale, candidatul poate depune un nou dosar de abilitare numai după cel putin un an de la data depunerii dosarului de abilitare initial.

Art. 23. - (1) Comisia de abilitare este formată din 3 sau 5 persoane, specialisti în subiectul tratat de teza de abilitare, astfel încât să se îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) toate persoanele din cadrul comisiei de abilitare trebuie să detină dreptul de a conduce doctorate, în România sau în una dintre tările Uniunii Europene ori dintre tările membre ale Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică;

b) cel putin o persoană din cadrul comisiei de abilitare, denumită în continuare expert extern, trebuie să îndeplinească cel putin una dintre următoarele conditii, cu exceptia cazului în care subiectul tezei de abilitare se încadrează în unul dintre domeniile: limba si literatura română, limba si literatura unei minorităti nationale, drept românesc, stiinte militare, informatii si ordine publică:

(i) să aibă un contract de muncă cu o institutie de învătământ superior din străinătate, care este inclusă pe lista stabilită potrivit art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare;

(ii) să aibă un contract de muncă cu un institut sau o unitate de cercetare-dezvoltare din străinătate situată în celelalte tări ale Uniunii Europene ori în tările membre ale Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică;

c) persoanele din cadrul comisiei de abilitare care nu sunt experti externi, denumite în continuare experti interni, trebuie să fie membri ai CNATDCU, cu exceptia cazului în care nu există membri care îndeplinesc conditiile prevăzute la lit. d) si e);

d) toate persoanele din cadrul comisiei de abilitare trebuie să îndeplinească aceleasi standarde minimale pe care trebuie să le îndeplinească candidatul pentru admisibilitatea tezei de abilitare;

e) niciuna dintre persoanele din cadrul comisiei de abilitare nu poate să se afle în situatia de conflict de interese în cazul evaluării candidatului.

(2) Expertii membri ai CNATDCU care îndeplinesc conditiile necesare pentru a fi considerati experti externi, potrivit alin. (1) lit. b), pot fi considerati atât experti interni, cât si experti externi.

Art. 24. - Se află în situatia de conflict de interese în cazul evaluării candidatului persoanele din cadrul comisiei de abilitare care se află în una dintre următoarele relatii cu candidatul:

a) se află în relatie de soti, afini si rude până la gradul al lll-lea inclusiv;

b) sunt sau au fost angajate în aceeasi institutie în ultimii 5 ani anteriori evaluării;

c) sunt sau au fost remunerate prin proiecte de cercetare la care candidatul a avut calitatea de director de proiect, în ultimii 5 ani anteriori evaluării;

d) beneficiază ori au beneficiat, în ultimii 5 ani anteriori evaluării, de servicii sau foloase de orice natură din partea candidatului.

Art. 25. - (1) Presedintele panelului căruia i-a fost repartizat dosarul stabileste, pe baza propunerii candidatului, comisia sau comisiile de specialitate ale CNATDCU care propun expertii evaluatori ce vor face parte din comisia de abilitare a respectivului candidat.

(2) în cazul candidatilor a căror teză de abilitare tratează subiecte multidisciplinare sau interdisciplinare, expertii evaluatori pot fi propusi de către mai multe comisii de specialitate din cadrul panelului căruia i-a fost repartizat dosarul sau si din cadrul altor paneluri.

(3) în cazul prevăzut la alin. (2), pe baza propunerii candidatului referitoare la comisiile de specialitate care propun expertii, presedintele panelului căruia i-a fost repartizat dosarul stabileste numărul de experti evaluatori care sunt propusi de către fiecare comisie de specialitate, astfel încât numărul de experti propusi de comisiile din panelul propriu să nu fie mai mic decât numărul de experti propusi de comisii din alte paneluri, indicând fiecărei comisii numărul de experti interni, respectiv numărul de experti externi care trebuie propus de respectiva comisie.

(4) Presedintele panelului căruia i-a fost repartizat dosarul îl transmite biroului comisiei sau birourilor comisiilor care propun expertii evaluatori, în format electronic, împreună cu numărul de experti evaluatori repartizati fiecărei comisii si defalcarea expertilor pe experti interni si externi.

Art. 26. - Pentru fiecare candidat, birourile fiecărei comisii de specialitate căreia i s-a repartizat dosarul selectează expertii repartizati respectivei comisii după următoarea procedură:

a) dosarul este transmis, în format electronic, tuturor membrilor biroului comisiei;

b) oricare din membrii biroului comisiei si cel putin acei membri indicati de presedintele comisiei propun experti care să facă parte din comisia de abilitare a candidatului;

c) fiecare din expertii propusi este confirmat prin votul membrilor biroului comisiei, cu majoritate simplă, votul fiind


considerat valid în cazul în care votează pentru confirmare cel putin jumătate plus unu dintre membrii biroului comisiei. Votul poate fi exprimat si prin mijloace electronice;

d) secretariatul tehnic verifică îndeplinirea de către fiecare din expertii confirmati a standardelor minimale pe care trebuie să le îndeplinească candidatul pentru admisibilitatea tezei de abilitare, corespunzătoare cel putin unuia din domeniile în care se încadrează teza candidatului;

e) expertilor confirmati li se transmite prin mijloace electronice invitatia de participare în cadrul comisiei de abilitare, împreună cu curriculumul vitae al candidatului, teza de abilitare si lucrările selectionate de candidat si incluse în dosar;

f) expertii confirmati transmit acceptul lor pentru participarea în comisia de abilitare, declaratia lor că nu se află în conflict de interese pentru evaluarea candidatului si indică datele în care sunt disponibili pentru a participa la sustinerea tezei de abilitare;

g)în cazul în care expertii confirmati nu acceptă participarea în comisia de abilitare, nu îndeplinesc conditiile prevăzute de prezentul regulament sau, prin intersectarea intervalelor temporale de disponibilitate a candidatului si a expertilor care au acceptat participarea si care nu sunt în conflict de interese, nu se obtine un interval temporal în care să fie disponibil numărul necesar de experti de diferite tipuri, se reiau, după caz, etapele prevăzute la lit. b)-f);

h) procedura se finalizează atunci când expertii confirmati, care au acceptat participarea în comisia de abilitare si care sunt toti disponibili pentru a participa la sustinerea tezei de abilitare în acelasi interval temporal, inclus în intervalul de disponibilitate a candidatului, sunt într-un număr egal cu numărul de experti repartizat comisiei si, după caz, defalcarea lor pe experti interni si externi corespunde celei repartizate comisiei;

i) presedintele comisiei de specialitate transmite presedintelui panelului căruia i-a fost repartizat dosarul lista nominală a expertilor confirmati, iar presedintele panelului emite decizia de numire a acestora în comisia de abilitare.

Art. 27. - Membrii comisiei de abilitare aleg prin vot presedintele comisiei de abilitare.

Art. 28. - Membrilor comisiei de abilitare li se poate deconta, conform unei întelegeri scrise cu acestia, prin secretariatul tehnic, după caz, cheltuielile de transport, diurnă si cazare pentru participarea la sustinerea tezei de abilitare, în conditiile legii, si pot beneficia de o remuneratie al cărei cuantum se stabileste prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, în conditiile legii.

Art. 29. - (1) Secretariatul tehnic alocă o persoană din cadrul acestuia ca secretar al comisiei de abilitare, denumit în continuare secretar al comisiei de abilitare.

(2) Datele de contact ale secretarului comisiei de abilitare se comunică fiecărui membru al comisiei si candidatului.

Art. 30. - (1) în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la numirea comisiei de abilitare, membrii acesteia analizează curriculumul vitae al candidatului, teza de abilitare si lucrările selectionate de candidat si incluse în dosar si decid prin rezolutie, în urma votului exprimat inclusiv prin mijloace electronice, pe baza acestor informatii, admiterea cererii de sustinere a tezei de abilitare sau, după caz, respingerea acesteia.

(2) Rezolutia prevăzută la alin. (1) este validă în cazul în care fiecare membru al comisiei de abilitare îsi exprimă votul.

(3) Modul în care a votat fiecare membru al comisiei de abilitare pentru luarea deciziei prevăzute la alin. (1) constituie un secret profesional si nu poate fi dezvăluit altor persoane decât celorlalti membri ai comisiei de abilitare, presedintelui panelului căruia i-a fost repartizat dosarul, birourilor comisiilor de specialitate care au propus expertii evaluatori, comisiilor de control stabilite de către Consiliul general al CNATDCU si organelor abilitate de control.

(4) Pentru încălcarea prevederilor alin. (3), persoanele în culpă răspund conform legii.

Art. 31. - (1) în cazul în care comisia de abilitare decide respingerea tezei de abilitare, fiecare membru al comisiei de abilitare care a votat pentru respingere redactează câte un raport de motivare a acesteia si care nu poate dezvălui identitatea membrului comisiei de abilitare.

(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) constituie raportul de respingere a tezei de abilitare.

(3) în termen de 5 zile lucrătoare de la rezolutia de respingere a tezei, presedintele comisiei de abilitare transmite presedintelui CNATDCU raportul de respingere a tezei de abilitare.

(4) în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea raportului, presedintele CNATDCU înaintează MECTS propunerea de respingere a tezei de abilitare.

(5) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea propunerii de respingere a tezei de abilitare, MECTS comunică decizia candidatului, împreună cu raportul de respingere a tezei de abilitare.

(6) în cazul respingerii tezei de abilitare, candidatul poate depune un nou dosar de abilitare numai după o perioadă de cel putin un an de la data depunerii dosarului de abilitare initial.

 

CAPITOLUL IV

Sustinerea tezei de abilitare în vederea acordării atestatului de abilitare

 

Art. 32. - În cazul în care comisia de abilitare decide prin vot admiterea cererii de sustinere a tezei de abilitare, secretariatul tehnic ia măsurile necesare pentru rezervarea sălii în care se va desfăsura sustinerea, având în vedere prevederile art. 8 si 10, si stabileste data si ora sustinerii tezei de abilitare, inclusă în intervalul temporal rezultat din intersectarea intervalelor temporale de disponibilitate a expertilor confirmati si a candidatului, de comun acord cu institutia în care va avea loc sustinerea, cu membrii comisiei de abilitare si cu candidatul.

Art. 33. - Data, ora si locul sustinerii tezei sunt comunicate de secretariatul tehnic candidatului si membrilor comisiei de abilitare, în termen de 10 zile lucrătoare de la rezolutia de acceptare de către comisie a cererii de sustinere a tezei si cu cel putin 20 de zile lucrătoare înaintea datei sustinerii tezei.

Art. 34. - Secretariatul tehnic publică pe site-ul web destinat acestui scop, cu cel putin 15 zile lucrătoare înaintea datei sustinerii tezei:

a) numele candidatului;

b) rezumatul tezei de abilitare;

c) teza de abilitare, numai cu acordul candidatului;

d) lista de lucrări ale candidatului;

e) fisa sau fisele de verificare a îndeplinirii standardelor minimale de către candidat;

f) data, ora si locul sustinerii tezei de abilitare;

g) componenta comisiei de abilitare.

Art. 35. - (1) Sustinerea tezei poate avea loc numai în prezenta tuturor membrilor comisiei de abilitare.

(2) în cazul în care, din motive exceptionale, un membru al comisiei de abilitare îsi anuntă indisponibilitatea de a fi prezent la sustinerea tezei, sustinerea tezei poate avea loc cu participarea acestuia la sustinere prin videoconferintă, cu acordul candidatului, al membrilor comisiei de abilitare si al presedintelui panelului.

(3) în cazul în care nu sunt îndeplinite conditiile prevăzute la alin. (1) si (2), sustinerea tezei de abilitare se reprogramează cu acordul candidatului, al membrilor comisiei de abilitare si al presedintelui panelului si/sau se înlocuieste membrul comisiei de abilitare, cu respectarea prevederilor art. 23-27.

Art. 36. - Teza de abilitare se sustine public si orice persoană interesată poate participa la sustinerea acesteia.


Art. 37. - (1) Sustinerea tezei se desfăsoară după cum urmează:

a) candidatul prezintă teza de abilitare si perspectivele de dezvoltare a carierei, într-un interval de timp de minimum 45 de minute si maximum 60 de minute;

b) în functie de domeniul tezei de abilitare, prezentarea poate include demonstratii practice;

c) după prezentarea tezei de abilitare, urmează obligatoriu o sesiune de întrebări;

d) lucrările sesiunii de întrebări sunt conduse de presedintele comisiei de abilitare;

e) în cadrul sesiunii de întrebări, atât membrii comisiei de abilitare, cât si publicul pot pune candidatului întrebări legate de subiectul tezei de abilitare si al dezvoltării ulterioare în carieră, la care candidatul este obligat să răspundă;

f) fiecare membru al comisiei de abilitare trebuie să pună candidatului cel putin o întrebare;

g) presedintele comisiei de abilitare solicită întrebările publicului după epuizarea întrebărilor membrilor comisiei de abilitare;

h) sesiunea de întrebări nu poate depăsi 3 ore.

(2) în functie de posibilitătile tehnice, secretariatul tehnic al CNATDCU poate transmite sau înregistra audio/video sustinerea tezei de abilitare, iar respectivele înregistrări pot fi publicate pe site-ul web prevăzut la art. 34.

(3) Transmiterea sau înregistrarea audio/video a sustinerii tezei de abilitare prevăzută la alin. (2) se realizează numai cu acordul scris al candidatului.

Art. 38. - (1) După finalizarea sesiunii de răspunsuri la întrebări, comisia de abilitare se retrage pentru deliberare. Este interzisă prezenta în cadrul deliberării a altor persoane decât membrii comisiei.

(2) în cadrul deliberării, membrii comisiei de abilitare discută punctele tari si slabe ale tezei de abilitare si ale sustinerii ei de către candidat.

(3) Deliberarea se finalizează cu votul secret al membrilor comisiei referitor la acceptarea sau neacceptarea tezei de abilitare.

(4) Rezultatul votului membrilor comisiei se anuntă verbal candidatului în termen de 3 ore de la finalizarea sesiunii de răspunsuri la întrebări.

(5) Comisia de abilitare întocmeste raportul comisiei în limba în care a fost sustinută teza, incluzând rezultatul votului, care se semnează de către toti membrii comisiei de abilitare si se comunică de către secretariatul tehnic, în format electronic, presedintelui CNATDCU, Consiliului general al CNATDCU si membrilor panelului pe domeniul fundamental căruia i-a fost repartizat dosarul, în termen de 3 zile lucrătoare de la sustinerea tezei de abilitare.

(6) în cazul în care raportul comisiei este întocmit într-o altă limbă decât limba română, o traducere a acestuia în limba română, realizată prin grija secretariatului tehnic, se anexează raportului comisiei.

Art. 39. - (1) în cazul în care comisia de abilitare decide respingerea tezei de abilitare, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea raportului, presedintele CNATDCU înaintează MECTS raportul comisiei de abilitare.

(2) în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de abilitare de respingere a tezei, MECTS emite ordinul de ministru privind respingerea tezei de abilitare, pe care îl comunică candidatului, împreună cu raportul de respingere a tezei de abilitare.

(3) în cazul respingerii tezei de abilitare, candidatul poate depune un nou dosar de abilitare numai după o perioadă de cel putin un an de la data depunerii dosarului de abilitare initial.

Art. 40. - (1) Rezultatul sustinerii tezei de abilitare si, în cazul acceptării acesteia de către comisie, raportul comisiei de abilitare se publică pe site-ul web prevăzut la art. 34, în termen de 5 zile lucrătoare de la sustinerea tezei de abilitare.

(2) în cazul în care comisia de abilitare a stabilit acceptarea tezei de abilitare, orice persoană poate contesta acest lucru prin transmiterea către CNATDCU a unei sesizări motivate, în termen de 10 zile lucrătoare de la sustinerea tezei de abilitare.

(3) Secretariatul tehnic transmite sesizările primite, în termen de două zile lucrătoare de la primirea lor, presedintelui CNATDCU, membrilor Consiliului general al CNATDCU si membrilor panelului pe domeniul fundamental căruia i s-a repartizat dosarul.

Art. 41. - (1) în cazul în care comisia de abilitare a stabilit acceptarea tezei de abilitare, presedintele CNATDCU, membrii Consiliului general al CNATDCU si membrii panelului pe domeniul fundamental căruia i s-a repartizat dosarul analizează raportul comisiei de abilitare si eventualele sesizări primite, în termen de 17 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de abilitare.

(2) Pentru tezele de abilitare care au fost sustinute si acceptate de comisia de abilitare o singură dată, în urma analizei prevăzute la alin. (1), presedintele CNATDCU sau cel putin o pătrime dintre membrii panelului pe domeniul fundamental căruia i s-a repartizat dosarul ori cel putin o pătrime dintre membrii Consiliului general al CNATDCU pot solicita întrunirea Consiliului general pentru o analiză suplimentară si decizia de aprobare a acceptării tezei de abilitare sau reluare a sustinerii tezei de abilitare. Consiliul general al CNATDCU se întruneste în termen de 30 de zile de la solicitare.

(3) în cazul în care Consiliul general al CNATDCU întrunit în urma solicitării prevăzute la alin. (2) decide reluarea sustinerii tezei de abilitare, acesta elaborează un raport de motivare a deciziei.

(4) în urma acceptării tezei de abilitare de către comisia de abilitare, în cazul în care Consiliul general al CNATDCU nu a fost solicitat să se întrunească potrivit alin. (2) sau în cazul în care acesta a fost solicitat să se întrunească potrivit alin. (2) si a decis aprobarea acceptării tezei de abilitare, presedintele CNATDCU propune ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului acordarea atestatului de abilitare si a calitătii de conducător de doctorat, în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) sau de la emiterea deciziei Consiliului general al CNATDCU prevăzute la alin. (3).

(5) în cazul în care decizia prevăzută la alin. (3) este de reluare a sustinerii tezei de abilitare, presedintele CNATDCU comunică MECTS această decizie si raportul de motivare a acesteia, în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea sa, iar MECTS comunică candidatului acest rezultat si raportul de motivare a deciziei, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea sa.

Art. 42. - În baza propunerii prevăzute la art. 41 alin. (4), ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului aprobă prin ordin acordarea atestatului de abilitare si a calitătii de conducător de doctorat.

Art. 43. - (1) Pentru tezele de abilitare care au fost sustinute si acceptate de comisia de abilitare o singură dată, ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului poate stabili prin ordin, pentru motive bine întemeiate, reluarea sustinerii tezei de abilitare, care are loc conform prevederilor alin. (2).

(2) în cazul în care Consiliul general al CNATDCU si/sau ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului solicită reluarea sustinerii unei tezei de abilitare acceptate de către comisia de abilitare:

a) secretariatul tehnic solicită indicarea noilor intervale calendaristice în care candidatul poate sustine teza de abilitare, care trebuie să acopere cel putin 50% din intervalul cuprins între 3 si 6 luni de la data respectivei comunicări;


b) ulterior comunicării de către candidat a intervalelor calendaristice se reia procedura de selectie si aprobare a expertilor care fac parte din comisia de abilitare, conform prevederilor prezentului regulament, astfel încât niciunul din membrii comisiei de abilitare initiale să nu facă parte din noua comisie de abilitare;

c) procedura de analiză, respectiv de sustinere a tezei de abilitare se reia conform prevederilor prezentului regulament.

Art. 44. - (1) Decizia de acordare a atestatului de abilitare aprobată prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului poate fi contestată în termen de 15 zile de la emiterea ordinului, iar deciziile de respingere a dosarului de abilitare, de respingere a tezei de abilitare sau de reluare a sustinerii tezei de abilitare pot fi contestate în termen de 15 zile de la comunicarea către candidat a deciziei de către compartimentul de specialitate al MECTS.

(2) Pot fi admise numai contestatiile care vizează viciile de procedură, si nu cele care vizează deciziile comisiei de abilitare, ale panelurilor, Consiliului general sau presedintelui CNATDCU.

(3) Comisia de analiză a contestatiei este formată din 5 persoane si se numeste de către Consiliul general al CNATDCU.

(4) în cazul în care se dovedeste că procedura a fost viciată, candidatul poate depune o nouă cerere de sustinere a tezei si se reia procedura de sustinere a tezei de abilitare de la etapa dovedită a fi viciată.

(5) MECTS transmite contestatarului decizia comisiei de analiză, aprobată prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, în termen de maximum 30 de zile de la primirea contestatiei.

Art. 45. - Persoanele care au dobândit atestatul de abilitare primesc titlul de “doctor abilitat”, prescurtat “dr. habil.”.

Art. 46. - Atestatul de abilitare se acordă de către MECTS în baza ordinului prevăzut la art. 42.

 

CAPITOLUL V

Eliberarea atestatului de abilitare

 

Art. 47. - (1) Atestatul de abilitare este un înscris oficial de stat, cu regim special.

(2) Registrele de evidentă a atestatelor de abilitare sunt, de asemenea, înscrisuri oficiale cu regim special.

(3) Modelul de referintă al atestatului de abilitare se aprobă prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

(4) Formularele atestatelor de abilitare, atestatele de abilitare completate, duplicatele atestatelor de abilitare completate si registrele de evidentă a atestatelor de abilitare se gestionează astfel încât să se realizeze protectia acestora în conditii de securitate deplină, cu termen permanent.

(5) Păstrarea formularelor atestatelor de abilitare necompletate, a atestatelor de abilitare completate, dar neridicate de titulari, a celor anulate, a registrelor de evidentă, precum si a documentelor (împuterniciri, delegatii, procese-verbale) privind primirea, predarea si eliberarea formularelor atestatelor de abilitare se realizează în conditii de securitate deplină.

(6) Registrele de evidentă a formularelor atestatelor de abilitare - de primire, predare, eliberare - se paginează, se parafează cu sigiliul MECTS si primesc numere de inventar.

Art. 48. - (1) Completarea formularelor atestatelor de abilitare se efectuează în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea atestatului de abilitare.

(2) Un atestat de abilitare dintr-un carnet cu matcă (cotor) si matca în cauză sunt completate identic, matca rămânând în arhiva MECTS cu termen permanent.

(3) Completarea unui atestat de abilitare se efectuează computerizat sau prin scriere de mână cu tus ori cu cerneală de culoare neagră, citet si fără stersături, răzuiri, acoperiri cu pastă corectoare.

(4) în atestatele de abilitare datele se scriu fără prescurtări, în conformitate cu terminologia oficială în vigoare.

(5) Atestatul de abilitare se completează cu datele din copia actului de identitate, furnizată de candidat în dosar.

Art. 49. - (1) Atestatul de abilitare se eliberează titularului de către MECTS.

(2) La cererea scrisă a titularului, inclusă în dosar conform art. 12, atestatul de abilitare se poate transmite prin scrisoare recomandată la adresa indicată de titular.

(3) Actele de studii completate si neridicate de titulari, pentru care titularul nu a solicitat transmiterea prin scrisoare recomandată, se păstrează în arhiva MECTS cu termen permanent.

Art. 50. - (1) în cazul pierderii, distrugerii complete sau deteriorării partiale a unui atestat de abilitare se poate elibera un duplicat al acestuia, dacă în arhiva MECTS se găseste matca (cotorul) actului respectiv.

(2) Pentru eliberarea duplicatului unui atestat de abilitare, titularul adresează, în scris, conducerii MECTS o cerere, însotită de următoarele documente: declaratie scrisă a titularului actului, autentificată la notariat, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare si împrejurările în care atestatul a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat partial; o copie a actului de identitate; dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a-a, a pierderii atestatului de abilitare - în cazul pierderii, respectiv atestatul de abilitare deteriorat; dovada plătii unei taxe de 50 de lei pentru eliberarea duplicatului.

(3) Depunerea la MECTS a documentelor prevăzute la alin. (2) se poate efectua de către titularul atestatului de abilitare în cauză sau de către împuternicitul acestuia.

(4) Pentru publicarea pierderii unui atestat de abilitare, titularul acestuia se adresează Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, anuntul urmând să cuprindă următoarele date: referirea la atestatul de abilitare; numele, initiala/initialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei), prenumele titularului; seria si numărul atestatului respectiv; anul emiterii atestatului.

(5) Atestatele de abilitare deteriorate partial se anulează si se păstrează în arhiva MECTS, în vederea casării.

(6) Toate aprobările date pentru eliberarea de duplicate se păstrează în arhiva MECTS cu termen permanent.

Art. 51. - (1) Duplicatul atestatului de abilitare se realizează pe un formular similar celui original, eliberat titularului, sau prin scriere după modelul de referintă al atestatului original - dacă nu mai există formular similar celui original; completarea datelor si eliberarea duplicatului se efectuează după procedurile prevăzute la actele originale, cu mentiunea că datele care se înscriu sunt cele existente în documentele specifice din arhiva MECTS.

(2) Completarea duplicatului unui atestat de abilitare se efectuează după procedura generală prevăzută pentru actele originale, cu următoarele înscrisuri suplimentare: într-un spatiu corespunzător - DUPLICAT (scris cu tus sau cu cerneală de culoare rosie); în partea de sus - seria si numărul actului original eliberat.

(3) Eliberarea duplicatelor atestatelor de abilitare se efectuează în conditiile prevăzute pentru eliberarea actelor originale.

(4) Duplicatele completate si neridicate se arhivează.

(5) în registrul de evidentă a atestatelor de abilitare si pe matca atestatului de abilitare original (când atestatul de abilitare s-a eliberat din carnet cu matcă) se înscriu seria si numărul duplicatului eliberat.

(6) Duplicatul unui atestat de abilitare se eliberează, de regulă, o singură dată.


(7) Dacă duplicatul unui atestat de abilitare a fost pierdut sau distrus complet în conditii de fortă majoră (calamităti naturale, incendii etc), titularului i se poate elibera un alt duplicat, la cerere si pe baza aprobării acesteia de către conducerea MECTS, în conditiile prevăzute la alin. (1)-(6), cu mentiunea că pe acesta se înscriu, suplimentar, seria si numărul duplicatului anterior, precum si data la care acesta a fost eliberat.

Art. 52. - (1) în cazul în care titularul constată greseli în atestatul de abilitare/duplicat după o perioadă de timp de la primirea acestuia, titularul se adresează în scris conducerii MECTS, în vederea eliberării unui nou atestat de abilitare/duplicat, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, pe care se scrie, la subsol, nota: “Prezentul ....... (atestat de abilitare/duplicat) înlocuieste ....... (atestatul de abilitare/duplicatul) cu seria.......si nr......., precum si cu nr. de înregistrare.......(acordat de MECTS din registrul de eliberări) din.......(data), deoarece acesta (aceasta) continea greseli de redactare.”

(2) Documentul gresit se anulează si se arhivează cu termen permanent.

 

ANEXA Nr. 2

 

CERERE-TIP pentru sustinerea tezei de abilitare

 

- model -

 

Subsemnatul/Subsemnata [prenumele, numele] solicit prin prezenta acordarea atestatului de abilitare si declar că îmi asum răspunderea pentru veridicitatea informatiilor prezentate în dosarul de abilitare.

Consider că comisia de specialitate care corespunde cel mai bine domeniului tezei de abilitare este comisia de [numele comisiei de specialitate a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU)].

[Numai în cazul în care subiectul tezei corespunde unor domenii acoperite de mai multe comisii de specialitate ale CNATDCU] Propun ca membrii comisiei de abilitare să provină din comisia de specialitate a CNATDCU de [comisia 1] - [numărul de membri] membri, [comisia 2 - după caz] - [numărul de membri] membri.....

Pot sustine teza de abilitare în următoarele intervale calendaristice: [data 1]-[data 2] ...

Prefer să sustin teza de abilitare în cadrul următoarelor institutii, în ordinea preferintelor:

- [numele institutiei 1]

- [numele institutiei 2]

.......

 

[Data] [Semnătura]