MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 760/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 760         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 28 octombrie 2011

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.213 din 20 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15, 16, 17, 18 si 19 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Decizia nr. 1.215 din 20 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si art. 159 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 1.219 din 20 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.049. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 290/2011 privind aprobarea bugetului devenituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială “Conversmin” - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

1.050. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 328/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială “Avioane Craiova” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.213

din 20 septembrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15, 16, 17,18 si 19 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15, 16, 17, 18 si 19 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Ecosil” - S.R.L. din Covasna în Dosarul nr. 1.900/234/2009 al Tribunalului Harghita - Sectia civilă si care formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 4.265D/2010.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, sens în care invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea nr. 2 din 5 octombrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 1.900/234/2009, Tribunalul Harghita - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15, 16, 17, 18 si 19 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Exceptia a fost ridicată de recurentul Societatea Comercială “Ecosil” - S.R.L. din Covasna cu ocazia solutionării recursului formulat împotriva Sentintei civile nr. 277 din 22 martie 2010, pronuntat de Judecătoria Gheorghieni, în contradictoriu cu intimatul CNADN România S.A., prin DRDP Brasov - SDN Miercurea-Ciuc, într-o cauză civilă având ca obiect o plângere contraventională.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 16, 21 si 24, deoarece “reglementează o procedură de constatare a contraventiei bazată pe încălcarea regulii potrivit căreia sarcina probei revine celui ce acuză, respectiv agentului constatator si nu contravenientului.”

Instanta de judecată consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 15, 16, 17, 18 si 19 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002, cu modificările si completările ulterioare, dispozitii care au următorul cuprins:

- Art. 15: “(1) Contraventia se constată printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume prevăzute în actul normativ care stabileste si sanctionează contraventia, denumite în mod generic agenti constatatori.

(2) Pot fi agenti constatatori: primarii, ofiterii si subofiterii din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, special abilitati, persoanele împuternicite în acest scop de ministri si de alti conducători ai autoritătilor administratiei publice centrale, de prefecti, presedinti ai consiliilor judetene, primari, de primarul general al municipiului Bucuresti, precum si de alte persoane prevăzute în legi speciale,

(3) Ofiterii si subofiterii din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor constată contraventii privind: apărarea ordinii publice; circulatia pe drumurile publice; regulile generale de comert; vânzarea, circulatia si transportul produselor alimentare si nealimentare, tigărilor si băuturilor alcoolice; alte domenii de activitate stabilite prin lege sau prin hotărâre a Guvernului.”;

- Art. 16: “(1) Procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde în mod obligatoriu: data si locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupatia si locul de muncă ale contravenientului; descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului în care a fost săvârsită, precum si arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravitătii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctionează contraventia; indicarea societătii de asigurări, în situatia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie; posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a căii de atac si organul la care se depune plângerea.

(11) În cazul contravenientilor cetăteni străini, persoane fără cetătenie sau cetăteni români cu domiciliul în străinătate, în procesul-verbal vor fi cuprinse si următoarele date: seria si numărul pasaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia si statul emitent. (2)-(4) abrogate

(5) în cazul în care contravenientul este minor procesul-verbal va cuprinde si numele, prenumele si domiciliul părintilor sau ale altor reprezentanti ori ocrotitori legali ai acestuia.

(6) în situatia în care contravenientul este persoana juridică în procesul-verbal se vor face mentiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comertului si codul fiscal ale acesteia, precum si datele de identificare a persoanei care o reprezintă.

(7) în momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunostintă contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare. Obiectiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica «Alte mentiuni), sub sanctiunea nulitătii procesului-verbal.”;

- Art. 17: “Lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei săvârsite si a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată si din oficiu.;

- Art. 18: “Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate ori documentele în baza cărora se fac mentiunile prevăzute la art. 16 alin. (3). În caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului agentul constatator poate apela la ofiteri si subofiteri de politie, jandarmi sau gardieni publici.”;

- Art. 19: “(1) Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator si de contravenient. În cazul în care contravenientul nu se află de fată, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face mentiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel putin un martor, în acest caz procesul-verbal va cuprinde si datele personale din actul de identitate al martorului si semnătura acestuia.

(2) Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator.

(3) în lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.”

Autorul exceptiei consideră că dispozitiile de lege mentionate încalcă prevederile constitutionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 referitor la accesul liber la justitie si art. 24 privind dreptul la apărare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile de lege criticate au mai format obiect al controlului de constitutionalitate, cu o motivare similară si prin raportare la aceleasi prevederi constitutionale si conventionale ca si în cauza de fată.

Astfel, prin Decizia nr. 520 din 8 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 29 mai 2008, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15-19 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, statuând că textele de lege criticate nu instituie privilegii sau discriminări, deoarece atât continutul procesului-verbal de contraventie, cât si conditiile de întocmire a acestuia sunt reglementate fără nicio discriminare pentru toate persoanele care au săvârsit contraventii. În legătură cu invocarea în sustinerea exceptiei a prevederilor constitutionale ale art. 21 si 24, Curtea a retinut că si această critică este nefondată, întrucât, potrivit art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, instanta competentă să solutioneze plângerea verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, îi ascultă pe cel care a făcut-o si pe celelalte persoane citate, între care, potrivit art. 33 din ordonantă, si organul care a aplicat sanctiunea, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalitătii si temeiniciei procesului-verbal, si hotărăste asupra sanctiunii, despăgubirii stabilite, precum si asupra măsurii confiscării. Dispozitiile alin. (2) al art. 34 din ordonantă prevăd că hotărârea judecătorească prin care s-a solutionat plângerea poate fi atacată cu recurs, fără ca motivarea acestuia să fie obligatorie. Pe tot parcursul solutionării plângerii îndreptate împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, atât la instanta de fond, cât si în recurs, contravenientul poate să îsi exercite fără nicio restrictie dreptul la apărare.

De asemenea, din procedura de solutionare a plângerii împotriva procesului-verbal de stabilire si sanctionare a contraventiei nu rezultă răsturnarea sarcinii probei, ci, mai degrabă, exercitarea dreptului la apărare.

Astfel, prin Decizia nr. 69 din 15 ianuarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 4 martie 2009, Curtea a statuat că instanta competentă să solutioneze plângerea îndreptată împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei este obligată să urmeze anumite reguli procedurale, în virtutea cărora sarcina probei apartine celui care afirmă ceva în instantă, iar nu celui care a întocmit procesul-verbal de contraventie.

Întrucât nu au apărut împrejurări noi, care să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale în această materie, solutia adoptată în precedent, precum si considerentele pe care aceasta se întemeiază îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15,16,17,18 si 19 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Ecosil” - S.R.L. din Covasna în Dosarul nr. 1.900/234/2009 al Tribunalului Harghita - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 septembrie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 


 

CURTEA CONSTITUTIONALA

DECIZIA Nr. 1.215

din 20 septembrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si art. 159 din Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si art. 159 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Bogdan-Viorel Rădulescu în Dosarul nr. 8.556/303/2010 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucuresti - Sectia civilă si care formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 4.310D/2010.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 24 septembrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 8.556/303/2010, Judecătoria Sectorului 6 Bucuresti - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si art. 159 din Codul de procedură civilă.

Exceptia a fost ridicată de contestatorul Bogdan-Viorel Rădulescu într-o cauză civilă având ca obiect o plângere contraventională, în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul Judetean de Politie Prahova.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia, fără a indica prevederi sau principii constitutionale, sustine că solutionarea contestatiei împotriva procesului-verbal de contraventie ar trebui să apartină si instantei de judecată pe raza căreia se află domiciliul contestatorului, iar probele ce urmează să fie administrate în cauză să fie propuse de contestator si nu de organul constatator.

Judecătoria Sectorului 6 Bucuresti - Sectia civilă consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 32 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002, cu modificările si completările ulterioare, dispozitii cu următorul cuprins: “(1) Plângerea însotită de copia de pe procesul-verbal de constatare a contraventiei se depune la organul din care face parte agentul constatator, acesta fiind obligat să o primească si să înmâneze depunătorului o dovadă în acest sens.

(2) Plângerea împreună cu dosarul cauzei se trimit de îndată judecătoriei în a cărei circumscriptie a fost săvârsită contraventia.

(3) Plângerea suspendă executarea. Plângerea persoanelor prevăzute la art. 31 alin. (2) suspendă executarea numai în ceea ce priveste despăgubirea sau, după caz, măsura confiscării.”

Anterior sesizării sale, prin Decizia nr. 953 din 19 decembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2007, Curtea a constatat ca fiind neconstitutionale dispozitiile art. 32 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 în raport cu prevederile art. 21 alin. (1)-(3) din Constitutie. Asa fiind, în temeiul art. 29 alin (3) din Legea nr. 47/1992, exceptia de neconstitutionalitate a acestor dispozitii este inadmisibilă.

Totodată, obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie si dispozitiile art. 159 din Codul de procedură civilă, cu următoarea redactare:

“Necompetenta este de ordine publică:

1. când pricina nu este de competenta instantelor judecătoresti;

2. când pricina este de competenta unei instante de alt grad;

3. când pricina este de competenta unei alte instante de acelasi grad si părtile nu o pot înlătura.”

Ulterior sesizării Curtii Constitutionale a intrat în vigoare Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea solutionării proceselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010, care prin art. I pct. 22 a modificat dispozitiile art. 159 din Codul de procedură civilă, care în prezent au următorul cuprins:

“Necompetenta este de ordine publică sau privată. Necompetenta este de ordine publică:

1. În cazul încălcării competentei generale, când procesul nu este de competenta instantelor judecătoresti;

2. În cazul încălcării competentei materiale, când procesul este de competenta unei instante de alt grad;


3. În cazul încălcării competentei teritoriale exclusive, când procesul este de competenta unei alte instante de acelasi grad si părtile nu o pot înlătura.

În toate celelalte cazuri, necompetenta este de ordine privată.”

Pe de altă parte, dispozitiile art. XXII alin. (2) din Legea nr. 202/2010 prevăd că: “Dispozitiile art. 20, art. 105 alin. 1, art. 129 alin. 5 si 51 art. 136, art. 158 alin. 3, art. 159, art. 15Q1, art. 2812a, art. 297 alin. 1, art. 304 pct. 3, art. 312 alin. &, art. 315 alin. 31, precum si ale art. 329-330? din Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se aplică numai proceselor, cererilor si sesizărilor privind recursul în interesul legii, începute, respectiv formulate după intrarea în vigoare a prezentei legi.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că autorul exceptiei nu indică prevederile sau principiile constitutionale înfrânte de textele de lege mentionate, ceea ce

contravine art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, conform căruia “Sesizările trebuie făcute în formă scrisă si motivate”. Curtea Constitutională nu se poate substitui autorului exceptiei pentru a complini această cerintă.

Autorul criticii însă, nemultumit de solutia legislativă existentă, solicită modificarea textelor de lege criticate, în sensul reglementării solutionării contestatiei împotriva procesului-verbal de contraventie si de instanta de judecată pe raza căreia se află domiciliul contestatorului, iar probele ce urmează să fie administrate în cauză să fie propuse de contestator.

În aceste conditii, Curtea constată că exceptia de neconstitutionalitate, asa cum a fost formulată, are ca finalitate modificarea dispozitiilor de lege supuse controlului. Or, o asemenea solicitare nu intră în competenta de solutionare a Curtii Constitutionale, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, “se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si art. 159 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Bogdan-Viorel Rădulescu în Dosarul nr. 8.556/303/2010 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucuresti - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 septembrie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.219

din 20 septembrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si ale art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Laurentiu Ciprian Dascălu în Dosarul nr. 10.169/245/2010 al

Judecătoriei lasi - Sectia civilă si care formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 4.339D/2010.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, sens în care invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 13 octombrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 10.169/245/2010, Judecătoria lasi - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.


Exceptia a fost ridicată de petentul Laurentiu Ciprian Dascălu într-o cauză civilă având ca obiect o plângere contraventională, în contradictoriu cu intimatii Inspectoratul de Politie al Judetului lasi si Inspectoratul de Politie al Judetului Vaslui.

Din notele scrise depuse de autorul criticii în motivarea exceptiei de neconstitutionalitate rezultă că aceasta priveste si dispozitiile art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că dispozitiile legale mentionate încalcă prevederile constitutionale ale art. 21 si 24, deoarece creează un obstacol considerabil pentru cetătenii care nu locuiesc în raza teritorială unde s-a produs fapta, determinând cheltuieli financiare si timp irosit cu deplasarea petentului la instanta de judecată.

Judecătoria lasi - Sectia civilă consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, asa cum a fost ridicată de autor în fata instantei de judecată, îl constituie dispozitiile art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2007, dispozitii care au următorul cuprins:

- Art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001: “Plângerea împreună cu dosarul cauzei se trimit de îndată judecătoriei în a cărei circumscriptie a fost săvârsită contraventia.”;

- Art. 118 aMn. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002: “împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competentă a fost constatată fapta.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că aceste dispozitii legale încalcă prevederile constitutionale ale art. 21 privind accesul liber la justitie si ale art. 24 privind dreptul la apărare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că textele de lege criticate au mai format obiectul controlului de constitutionalitate, cu motivare similară. Astfel, prin Decizia nr. 813 din 27 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 18 octombrie 2007, Decizia nr. 1.128 din 27 noiembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 20 decembrie 2007, si Decizia nr. 81 din 8 februarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 7 martie 2007, Curtea a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, statuând că acestea nu încalcă liberul acces la justitie si dreptul la un proces echitabil.

De asemenea, prin Decizia nr. 464 din 22 aprilie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 19 mai 2008, Curtea a statuat că art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, care instituie norme de procedură privind solutionarea plângerii formulate împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, nu îngrădeste accesul liber la justitie al persoanelor interesate si nu contravine dreptului la un proces echitabil. Dimpotrivă, reglementarea competentei teritoriale a instantelor judecătoresti în cauzele având ca obiect plângerile împotriva proceselor-verbale de contraventie prin care se constată încălcări ale dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 este menită să dea expresie garantiilor constitutionale invocate, prin asigurarea administrării cu celeritate a probelor strânse de lucrătorii politiei rutiere. În plus, această modalitate de reglementare reprezintă optiunea legiuitorului, fiind în conformitate cu prevederile art. 126 alin. (2) din Constitutie, privind competenta si procedura în fata instantelor judecătoresti.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, care să determine reconsiderarea acestei jurisprudente, cele statuate anterior de Curte sunt valabile si în prezenta cauză.

-3, al art. 11

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si ale art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Laurentiu Ciprian Dascălu în Dosarul nr. 10.169/245/2010 al Judecătoriei lasi - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 septembrie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 290/2011 privind aprobarea bugetului devenituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială “Conversmin” - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 290/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială “Conversmin” - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 4 aprilie 2011, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei, comertului

si mediului de afaceri,

Constantin Claudiu Stafie,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei

si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 19 octombrie 2011.

Nr. 1.049.

 

 


ANEXĂ*)

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 290/2011)

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială “Conversmin” - S.A. Bucuresti

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2011

 

 

 

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC Rectificat

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

151.325

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

151.125

 

 

a)

din productia vândută

3

8.180

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

e)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, ci prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

142.945

 

 

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

 

 

 

e2)

venituri conform OUG 95/2002

9b

 

 

 

e3)

Programul anual de conservare si închidere a minelor (inclusiv TVA)

9c

137.432

 

 

e4)

Monitorizare Post-Închidere (inclusiv TVA)

9d

5.513

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

200

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

199

 

 

d)

alte venituri financiare

14

1

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

149.635

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

149.635

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

450

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

50

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

8.293

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

5.918

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

1.878

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

1.420

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

31

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

327


 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

100

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

497

 

 

 

 

d3.1) ch sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

118

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

52

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

259

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

 

 

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

120

 

 

e)

ch. cu plătile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

280

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

2.425

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

138.137

 

 

 

Programul anual de conservare si închidere a minelor (inclusiv TVA)-MPI

38a

137.432

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80,3

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

16

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

2

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

actiuni sociale calamităti- inundatii

45a

 

 

 

 

donatii cf.art.60 din OG nr. 18/2010

45b

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

 

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

 

 

 

 

i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli somaj tehnic

47b

 


 

 

 

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special.etc.

47c

330

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

 

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

1.690

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

270

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

1.420

 

1

 

Rezerve legale

55

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

1.420

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

71

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

1.278

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

71

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

230

 

1

 

Surse proprii

65

230

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

 

 

 

a)

- interne

68

 

 

 

b)

- externe

69

 

 

4

 

Alte surse

70

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

230


 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului, din care:

72

230

 

 

 

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

 

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

 

 

 

a)

interne

74

 

 

 

b)

externe

75

 

VIII.

 

REZERVE, din care:

76

 

 

1

 

Rezerve legale

77

 

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

151.325

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

149.635

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

127

 

4

 

Nr. mediu de salariati total in activitate

84

123

 

4a

 

Nr. mediu salariati nucleu conform OUG 95/2002 /somaj tehnic

84a

 

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

5.918

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

5.888

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

30

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

3.989

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (mii lei/persoană)(rd.81/84)

89

1.230

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (mii lei/persoană)

90

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (mc volum masa procesata/persoana)

91

135.544

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000

92

988,8

 

11

 

Plăti restante

93

 

 

 

a)

preturi curente

94

 

 

 

b)

preturi comparabile

95

0

 

12

 

Creante restante

96

 

 

 

a)

preturi curente

97

 

 

 

b)

preturi comparabile

98

0

 

Nota:

Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, Comisiei de cenzori, A.G.A.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 328/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială “Avioane Craiova” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 328/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială “Avioane Craiova” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 7 aprilie 2011, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei, comertului

si mediului de afaceri,

Constantin Claudiu Stafie,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei

si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 19 octombrie 2011.

Nr. 1.050.

 

 


ANEXĂ*)

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 328/2011)

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială “Avioane Craiova” - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2011

 

 

 

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr.rd.

BVC Rectificat

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

15.560

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

15.380

 

 

a)

din productia vândută

3

11.282

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

500

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf, prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

3.598

 

 

61)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

 

 

 

e2)

venituri conform OUG 95/2002

9b

3.188

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

180

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

 

 

 

d)

alte venituri financiare

14

180

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

15.560

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

15.416

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

2.827

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

874

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

15

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

5.120

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

3.917

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

1.143

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

829

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

29

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

237

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

48

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

60

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

60


 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

 

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

 

 

d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

 

 

 

e)

ch. cu plătile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

771

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

494

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

5.315

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80,3

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

0

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa ptactivitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

 

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

 

 

 

 

i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli somaj tehnic

47b

4.447

 

 

 

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special,etc.

47c

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

144

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

144

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

0

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

 

 

1

 

Rezerve legale

55

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

 


 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

 

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

 

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

 

 

1

 

Surse proprii

65

 

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

 

 

 

a)

- interne

68

 

 

 

b)

- externe

69

 

 

4

 

Alte surse

70

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

 

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului, din care:

72

 

 

 

 

 

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

 

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

 

 

 

a)

interne

74

 

 

 

b)

externe

75

 

VIII.

 

REZERVE, din care:

76

 

 

1

 

Rezerve legale

77

 

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

12.372

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

12.372

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

321

 

4

 

Nr.mediu de salariati total in activitate

84

126


 

4a

 

Nr. mediu salariati nucleu conform OUG 95/2002 /somaj tehnic

84a

195

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

3.917

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

3.912

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

5

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

2.587

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (miilei/persoană ){rd.81/84)

89

98

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (mii lei/persoană)

90

98

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

91

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000

92

1.000

 

11

 

Plăti restante

93

 

 

 

a)

preturi curente

94

55.483

 

 

b)

preturi comparabile

95

55.483

 

12

 

Creante restante

96

 

 

 

a)

preturi curente

97

349

 

 

b)

preturi comparabile

98

349

 

Nota:

Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, Comisiei de cenzori, A.G.A.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.