MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 766/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 766         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 31 octombrie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

187. - Lege privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

 

767. - Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

 

778. - Decret privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Comandor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

A/1.406. - Ordin al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 2.009 (2011) privind situatia din Libia si a Rezolutiei 2.002 (2011) privind situatia din Somalia

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

12. - Ordin privind modificarea si completarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 1/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situatiilor financiare consolidate conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, solicitate institutiilor de credit în scopuri de supraveghere prudentială, Ordinului Băncii Nationale a României nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situatiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, aplicabile institutiilor de credit în scopuri de supraveghere prudentială si a Ordinului Băncii Nationale a României nr. 2/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informatii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale institutiilor de credit din alte state membre

 

15. - Ordin pentru modificarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 23/2010 privind raportarea expunerilor mari de către institutiile de credit si a Ordinului Băncii Nationale a României nr. 6/2011 privind raportarea expunerilor fată de persoanele aflate în relatii speciale cu institutia de credit


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului de garantare a drepturilor

din sistemul de pensii private

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se înfiintează Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, denumit în continuare Fondul de garantare.

Art. 2. - (1) Fondul de garantare se constituie ca persoană juridică de drept public.

(2) Organizarea si functionarea Fondului de garantare se stabilesc prin statut propriu, aprobat de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisia, la propunerea Consiliului de administratie al Fondului de garantare, si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Sediul Fondului de garantare este în municipiul Bucuresti. Art. 3. - (1) Scopul Fondului de garantare este acela de a garanta drepturile participantilor si ale beneficiarilor, după caz, dobândite în cadrul sistemului de pensii private, reglementat si supravegheat de către Comisie, potrivit conditiilor si în limitele stabilite în prezenta lege.

(2) Fondul de garantare compensează pierderile participantilor si/sau beneficiarilor la fondurile de pensii private, atât în perioada de acumulare a contributiilor, cât si după deschiderea dreptului la pensie, provenite din incapacitatea administratorilor sau a furnizorilor de pensii de a onora obligatiile asumate si asigură plata drepturilor participantilor ori ale beneficiarilor la fondurile de pensii private, în cazul imposibilitătii asigurării lor de către administratorii sau furnizorii de pensii private, după caz.

(3) Fondul de garantare este organizat astfel încât constituirea, evidenta si utilizarea resurselor pentru plata compensatiei către participantii fondurilor de pensii facultative să se facă în mod distinct fata de constituirea, evidenta si utilizarea resurselor pentru plata compensatiei către participantii fondurilor de pensii administrate privat, respectiv pentru perioada de acumulare a contributiilor si perioada de plată a pensiilor, iar resursele pentru plata compensatiei se gestionează distinct de resursele pentru acoperirea cheltuielilor de administrare si functionare a Fondului de garantare.

Art. 4. - (1) Termenii si expresiile utilizate în prezenta lege au semnificatia prevăzută la art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările si completările ulterioare.

(2) în sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) compensatie - suma care se plăteste de către Fondul de garantare, până la concurenta atât a obligatiei totale a administratorilor fată de participantul sau beneficiarul unui fond de pensii private administrat de acesta, cât si a obligatiei totale a furnizorilor de pensii;

b) contributia initială - suma nerambursabilă datorată Fondului de garantare de către administratorii si furnizorii de pensii private, autorizati de Comisie, utilizată pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea si functionarea Fondului de garantare;

c) contributia anuală - suma datorată de către administratorii si furnizorii de pensii private, autorizati de Comisie, stabilită conform prevederilor art. 17 alin. (4);

d) contributia majorată - suma datorată Fondului de garantare, în situatii deosebite si justificate, de către administratorii si furnizorii de pensii private pentru completarea necesarului de resurse, în vederea acoperirii obligatiei pe care Fondul de garantare o are fată de participanti si beneficiari;

e) imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului - orice împrejurare care creează o indisponibilitate de exercitare a mandatului de către unul dintre membrii Consiliului de administratie al Fondului de garantare, cu o durată mai mare de 90 de zile calendaristice consecutive.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si administrarea Fondului de garantare

 

Art. 5. - (1) Fondul de garantare este administrat de un consiliu de administratie, compus din:

a) presedintele Consiliului de administratie, desemnat de către Comisie;

b) un membru numit de Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din România;

c) un membru numit de Ministerul Finantelor Publice.

(2) Membrii Consiliului de administratie al Fondului de garantare sunt numiti pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit o singură dată.

(3) Membrii Consiliului de administratie ale căror mandate au expirat îsi păstrează această calitate până la numirea succesorilor lor.

(4) în cazul unei situatii de incompatibilitate prevăzute la art. 7 sau de imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului de către unul dintre membrii Consiliului de administratie al Fondului de garantare, numirea înlocuitorului se face, cu respectarea conditiilor prevăzute la art. 6, pentru durata rămasă a mandatului.

(5) Presedintele Consiliului de administratie al Fondului de garantare primeste o indemnizatie lunară de 25% din salariul lunar al directorului general al Fondului de garantare, iar ceilalti membri ai Consiliului de administratie primesc o indemnizatie lunară de 20% din salariul lunar al directorului general al Fondului de garantare, indiferent de numărul sedintelor din luna respectivă.

Art. 6. - (1) Membrii Consiliului de administratie al Fondului de garantare trebuie:

a) să fie rezidenti în România, să aibă o bună reputatie si pregătire profesională si o experientă de cel putin 5 ani într-una din activitătile: financiar-bancară, de asigurări si reasigurări, de investitii, juridică, legislativă sau executivă din domeniul pensiilor private;

b) să aibă onorabilitatea necesară pentru a ocupa aceste functii;


c) să nu fie membri ai vreunui partid politic pe perioada exercitării mandatului;

d) să nu aibă mentiuni în cazierul judiciar cu privire la condamnare pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înselăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infractiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, pentru infractiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările si completările ulterioare;

e) să nu aibă mentiuni în cazierul fiscal.

(2) Nu pot detine calitatea de membru al Consiliului de administratie al Fondului de garantare persoanele nominalizate în anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea si combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finantării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002, cu modificările ulterioare, precum si în lista întocmită potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului.

Art. 7. - (1) Membrii Consiliului de administratie al Fondului de garantare nu pot fi soti, rude sau afini până la gradul al doilea între ei.

(2) Membrii Consiliului de administratie al Fondului de garantare nu pot fi membri în niciun consiliu de administratie, consiliu de supraveghere sau membri în directorat la un administrator ori furnizor de pensii.

Art. 8. - (1) Calitatea de membru al Consiliului de administratie al Fondului de garantare încetează în următoarele situatii:

a) la încheierea mandatului;

b) prin demisie;

c) în cazul unei situatii de incompatibilitate;

d) în cazul imposibilitătii definitive de exercitare a mandatului;

e) prin revocare;

f) prin deces.

(2) Revocarea din functie a oricărui membru al Consiliului de administratie al Fondului de garantare se face în aceleasi conditii ca si numirea acestuia, caz în care conducătorul institutiei sau asociatiei al cărei reprezentant a fost revocat va face o nouă propunere, în termen de 10 zile lucrătoare de la data revocării.

(3) Verificarea îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 6 pentru membrii Consiliului de administratie al Fondului de garantare se realizează de către Consiliul Comisiei.

Art. 9. - (1) Consiliul de administratie al Fondului de garantare se întruneste cel putin o dată pe lună, în sedintă ordinară.

(2) Consiliul de administratie al Fondului de garantare poate fi convocat în sedintă extraordinară de către presedinte sau la cererea a 2/3 dintre membrii Consiliului de administratie.

(3) Consiliul de administratie trebuie să fie convocat în scris, cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de data sedintei.

(4) Convocarea trebuie să contină ordinea de zi, data si documentele supuse discutiei, precum si locul de desfăsurare a sedintei.

(5) Sedintele vor avea loc la sediul Fondului de garantare sau în orice alt loc unde s-a convenit.

(6) în situatia în care se solicită decizii urgente, termenul de 5 zile poate fi redus, iar convocarea va fi efectuată prin mijloace electronice.

(7) Consiliul de administratie deliberează în mod valabil în prezenta a cel putin 2 din numărul membrilor săi, din care un membru este presedintele Consiliului de administratie.

(8) Deciziile Consiliului de administratie se iau cu majoritate simplă de voturi din totalul membrilor acestuia.

(9) Procesul-verbal al sedintei, care contine ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite si opiniile separate, dacă este cazul, se semnează de către toti membrii prezenti la sedintă.

(10) Pentru îndeplinirea atributiilor, Consiliul de administratie al Fondului de garantare adoptă decizii si hotărâri, după deliberarea în sedinte, conform alin. (8).

Art. 10. - Atributiile Consiliului de administratie al Fondului de garantare sunt următoarele:

I. analizează, avizează si propune Consiliului Comisiei, spre aprobare:

a) statutul Fondului de garantare;

b) structura organizatorică si de personal;

c) bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului de garantare;

d) norme cu privire la stabilirea cotei contributiei anuale a administratorilor de fonduri si a furnizorilor de pensii private, autorizati de Comisie, precum si a plătii acesteia;

e) norme cu privire la majorarea sau diminuarea contributiilor, în conformitate cu art. 17 alin. (4);

f) norme cu privire la stabilirea contributiei majorate, în conformitate cu art. 15 alin. (1) lit. e);

g) raportul anual de activitate si situatiile financiare anuale, însotite de raportul de audit;

h) strategia anuală privind resursele financiare ale Fondului de garantare, care are ca obiective principale minimizarea riscului si lichiditatea plasamentelor, iar ca obiectiv complementar randamentul acestora. Criteriile de selectare a plasamentelor vor fi cuantificate si ierarhizate în functie de aceste 3 obiective;

i) calculul contributiei anuale si majorarea acesteia, după caz;

j) procedurile si mecanismele adecvate de control intern si audit intern;

II. analizează si aprobă:

a) numirea si eliberarea din functie a membrilor conducerii executive;

b) propuneri cu privire la modalitătile, plafoanele maxime, termenele si conditiile de plasare a resurselor financiare, stabilite în cadrul strategiei anuale privind Fondul de garantare;

c) raportul cu privire la selectarea auditorului financiar pe bază de licitatie;

d) reglementări si proceduri interne elaborate de Fondul de garantare în aplicarea prezentei legi;

III. exercită orice alte sarcini prevăzute de legislatia în vigoare sau primite de la Consiliul Comisiei;

IV. aplică sanctiunile prevăzute de lege, în situatia în care administratorii si furnizorii de pensii private nu îsi îndeplinesc obligatiile prevăzute de prezenta lege si de reglementările emise în aplicarea acesteia.

Art. 11. - Presedintele Consiliului de administratie al Fondului de garantare are următoarele atributii:

a) reprezintă Fondul de garantare în raporturile cu Comisia, administratorii de fonduri si furnizorii de pensii private, ministerele si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, autorităti ale administratiei publice locale, alte persoane fizice si juridice, române sau străine, precum si în fata instantelor judecătoresti si arbitrale;

b) stabileste ordinea de zi si convoacă Consiliul de administratie, în conformitate cu prevederile legii;

c) conduce lucrările sedintelor Consiliului de administratie al Fondului de garantare;

d) solicită directorului general prezentarea materialelor ce constituie obiectul ordinii de zi;

e) face propuneri de numire în functie a membrilor conducerii executive;

f) semnează contractul de muncă al directorului general;

g) exercită orice alte sarcini în aplicarea prevederilor legale.


Art. 12. - (1) Pentru asigurarea conducerii executive a activitătii Fondului de garantare, Consiliul de administratie numeste, prin decizie, directorul general.

(2) Directorul general al Fondului de garantare duce la îndeplinire hotărârile si deciziile Consiliului de administratie al Fondului de garantare si informează asupra modului de îndeplinire a acestora.

(3) Directorul general al Fondului de garantare are următoarele atributii:

a) propune Consiliului de administratie al Fondului de garantare, spre avizare, respectiv spre aprobare, documentele prevăzute la art. 10 pct. I si II;

b) aprobă informările si rapoartele privind activitatea Fondului de garantare;

c) asigură plasarea resurselor financiare ale Fondului de garantare, urmărind minimizarea riscului si lichiditatea plasamentelor, ca obiective principale, precum si randamentul plasamentului, ca obiectiv complementar, potrivit strategiei anuale aprobate de Consiliul Comisiei si hotărârilor Consiliului de administratie al Fondului de garantare, care va fi informat trimestrial asupra aplicării strategiei anuale;

d) asigură efectuarea investitiilor prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, cu respectarea reglementărilor în vigoare si în limita plafoanelor aprobate;

e) încheie, modifică si desface, în conditiile legii, contractele individuale de muncă ale salariatilor Fondului de garantare;

f) aprobă cererile cu privire la informatiile solicitate Comisiei sau administratorilor de fonduri si furnizorilor de pensii private, necesare functionării în bune conditii a Fondului de garantare;

g) angajează cheltuielile legate de functionarea Fondului de garantare, în limita prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli aprobat;

h) asigură organizarea si exercitarea controlului intern si auditului intern, în conformitate cu normele proprii;

i) încheie contracte de servicii de asistentă si de consultantă de specialitate cu persoane fizice si juridice române si străine;

j) îndeplineste orice altă atributie care îi revine în aplicarea prevederilor legale ori dată în sarcina sa de către Consiliul de administratie al Fondului de garantare.

(4) Pe perioada absentei directorului general al Fondului de garantare, acesta poate delega din atributiile sale personalului din subordine, astfel încât să se asigure continuarea activitătilor Fondului de garantare. Competentele care pot fi delegate se stabilesc prin reglementările interne ale Fondului de garantare.

Art. 13. - Reglementările interne ale Fondului de garantare vor contine cel putin următoarele:

I. detalierea prevederilor din statut referitoare la:

a) atributiile si modul de desfăsurare a activitătii Consiliului de administratie si a conducerii executive a Fondului de garantare;

b) compartimentele functionale si atributiile personalului executiv;

II. prevederi referitoare la procedurile si mecanismele adecvate de control intern si audit intern, la gradul de adecvare a sistemului informatic preconizat a fi utilizat la specificul activitătii ce urmează a fi desfăsurată, avându-se în vedere aspecte precum: capacitatea de a desfăsura activitătile propuse, gradul de securitate a informatiei, capacitatea de a furniza raportările solicitate de Comisie, îndeplinirea criteriilor minimale privind programele informatice utilizate în activitatea financiară si contabilă, prevăzute de normele metodologice de întocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile;

III. orice alte aspecte pe care Fondul de garantare le consideră necesare.

 

CAPITOLUL III

Resursele financiare si plasarea disponibilitătilor

Fondului de garantare

 

SECTIUNEA 1

Resursele financiare ale Fondului de garantare

 

Art. 14. - Administratorii de fonduri si furnizorii de pensii private autorizati de Comisie au obligatia plătii contributiei initiale, a contributiei anuale, respectiv a contributiei majorate, după caz, la Fondul de garantare, precum si asigurarea plătii resurselor financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea si functionarea Fondului de garantare.

Art. 15. - (1) Resursele financiare ale Fondului de garantare se constituie din:

a) sume plătite la Fondul de garantare cu titlu de contributie initială la constituirea Fondului de garantare de către administratorii si furnizorii de pensii private;

b) sume plătite cu titlu de contributii anuale la Fondul de garantare, distinct pentru fondurile de pensii facultative, respectiv fondurile de pensii administrate privat;

c) sume plătite la Fondul de garantare cu titlu de penalităti de întârziere pentru neachitarea la termen a contributiilor datorate Fondului de garantare;

d) sume rezultate din fructificarea disponibilitătilor plasate;

e) sume plătite la Fondul de garantare cu titlu de contributii majorate;

f) venituri din recuperarea creantelor compensate de Fondul de garantare, decurgând din subrogarea în drepturile participantilor si/sau ale beneficiarilor;

g) donatii, sponsorizări, asistentă tehnică, fonduri nerambursabile;

h) alte resurse financiare, inclusiv credite bancare;

i) sume plătite Fondului de garantare pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea si functionarea acestuia.

(2) Resursele financiare prevăzute la alin. (1) lit. b)-f) vor fi utilizate numai pentru asigurarea plătii drepturilor participantilor si ale beneficiarilor.

(3) Resursele financiare prevăzute la alin. (1) lit. a) si g)-i) vor putea fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea si functionarea Fondului de garantare, în limitele prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de Consiliul Comisiei.

(4) Penalitătile datorate Fondului de garantare pentru neplata la termen a contributiilor se calculează în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în materia colectării creantelor bugetare.

(5) în situatia în care se constată de către Consiliul de administratie al Fondului de garantare că resursele financiare ale Fondului de garantare prevăzute la alin. (1) sunt insuficiente pentru acoperirea plătii compensatiei către participanti si beneficiari, acesta poate apela la împrumuturi garantate de statul român, contractate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind datoria publică.

(6) Resursele financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea si functionarea Fondului de garantare sunt prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului de garantare, care se elaborează anual de către Consiliul de administratie al Fondului de garantare, până la data de 1 noiembrie a anului curent pentru anul următor, si se aprobă de către Consiliul Comisiei.

(7) Sumele rezultate ca fiind necesare pentru acoperirea cheltuielilor de administrare si functionare a Fondului de garantare se împart în mod egal la toti administratorii de fonduri si furnizorii de pensii private autorizati la data aprobării bugetului de venituri si cheltuieli si vor fi plătite până la data de 31 martie a anului următor.


Art. 16. - (1) Contributia initială la Fondul de garantare a fiecărui administrator de fonduri si furnizor de pensii private reprezintă echivalentul a 1% din capitalul social minim legal aferent autorizării pentru administrarea de fonduri de pensii private, respectiv autorizării pentru plata de pensii private.

(2) Administratorii de fonduri si furnizorii de pensii private ce vor rezulta ca urmare a unei fuziuni sau a altei modalităti de transformare sunt scutiti de la plata contributiei initiale.

Art. 17. - (1) Contributia anuală este destinată garantării drepturilor participantilor si beneficiarilor, după caz.

(2) Contributia anuală datorată Fondului de garantare se calculează de către acesta până la data de 31 ianuarie pentru anul în curs. Calculul sumelor necesare se realizează prin metode actuariale.

(3) Fondul de garantare elaborează norme cu privire la calculul actuarial reprezentând contributia anuală si le supune spre aprobare Consiliului Comisiei.

(4) Contributia anuală a fiecărui administrator si furnizor de pensii private se stabileste pe baza declaratiilor transmise de către acestia Fondului de garantare prin intermediul unui formular, ale cărui format si dată de raportare se vor stabili de către Fondul de garantare si care va fi avizat de către Comisie.

(5) Plata contributiei anuale se va face până cel târziu la data de 30 aprilie a fiecărui an. În conditiile în care plata contributiei anuale nu se va efectua la termen, se vor aplica prevederile art. 30..

(6) în situatii deosebite si justificate, la propunerea Consiliului de administratie al Fondului de garantare si cu aprobarea Consiliului Comisiei, contributia anuală poate fi majorată până la dublul nivelului acesteia, în functie de necesarul de resurse pentru acoperirea obligatiilor acestuia.

(7) în cazul în care, la propunerea Consiliului de administratie al Fondului de garantare, Consiliul Comisiei decide majorarea contributiei anuale în conditiile prevăzute la alin. (6), administratorii si furnizorii de pensii private sunt înstiintati despre această decizie de către Fondul de garantare, în termen de 15 zile de la aprobarea majorării.

(8) Decizia Consiliului Comisiei contine si termenul de plată a contributiei majorate.

Art. 18. - (1) Contributiile plătite de administratorii si furnizorii de pensii private nu se restituie, inclusiv în cazul lichidării judiciare si/sau al dizolvării acestora.

(2) Activele Fondului de garantare nu pot face obiectul unei executări silite, al unei tranzactii, nu pot fi cesionate sau gajate, sub sanctiunea nulitătii absolute.

(3) Fondul de garantare nu poate fi declarat în stare de faliment.

 

SECTIUNEA a 2-a

Plasarea disponibilitătilor Fondului de garantare

 

Art. 19. - (1) Strategia de investire a resurselor Fondului de garantare, inclusiv stabilirea instrumentelor financiare prevăzute la alin. (2) si a emitentilor acestora, are în vedere minimizarea riscurilor si asigurarea eficientei si a lichiditătii plasamentelor respective. Expunerea Fondului de garantare, atât pe fiecare dintre instrumentele financiare, cât si pentru fiecare emitent, se stabileste anual, în cadrul strategiei de investire a resurselor Fondului de garantare, elaborate de către Consiliul de administratie al Fondului de garantare si aprobate de către Consiliul Comisiei.

(2) Resursele financiare prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b), c), e), f) si i), aflate la dispozitia Fondului de garantare, pot fi investite de Fondul de garantare în:

a) instrumente ale pietei monetare, inclusiv conturi si depozite în lei la o institutie de credit persoană juridică română sau o sucursală a unei institutii de credit străine autorizate să functioneze pe teritoriul României, care nu se află în procedură de supraveghere specială ori administrare specială;

b) titluri de stat emise de Ministerul Finantelor Publice, de state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European;

c) alte instrumente financiare aprobate de Comisie, cu grad scăzut de risc.

 

CAPITOLUL IV

Situatii financiare anuale si controlul acestora

 

Art. 20. - Fondul de garantare are obligatia organizării si conducerii contabilitătii potrivit prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si normelor si reglementărilor contabile aplicabile Fondului de garantare, emise de Comisie, potrivit legii.

Art. 21. - În vederea îndeplinirii atributiilor sale, Fondul de garantare dispune de proceduri si mecanisme adecvate de control intern si audit intern, care se elaborează de către Fondul de garantare, se avizează de către Consiliul de administratie al Fondului de garantare si se aprobă de către Consiliul Comisiei.

Art. 22. - În scopul auditării situatiilor financiare anuale, Fondul de garantare încheie un contract cu un auditor financiar, persoană juridică, membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din România, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare, avizat de Comisie, pentru desfăsurarea de activităti ca auditor financiar în sistemul pensiilor private.

Art. 23. - Exercitiul financiar al Fondului de garantare începe la data de 1 ianuarie si se termină la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercitiu financiar începe la data constituirii Fondului.

Art. 24. - (1) Situatiile financiare anuale se aprobă de Consiliul Comisiei, la propunerea Consiliului de administratie al Fondului de garantare.

(2) Raportul anual de activitate, împreună cu situatiile financiare anuale, aprobate de Consiliul Comisiei, precum si raportul auditorului financiar vor fi publicate pe pagina de internet a Fondului de garantare si a Comisiei, până cel târziu la data de 15 iunie din anul următor încheierii exercitiului financiar.

(3) Raportul anual de activitate include metodele actuariale utilizate pentru calculul contributiei anuale prevăzute la art. 17 alin. (2), precum si rezultatele acestor calcule.

Art. 25. - (1) Compensatia va fi plătită de către Fondul de garantare numai în conditiile în care Comisia constată că administratorii de fonduri si furnizorii de pensii private nu au capacitatea de a-si onora obligatiile asumate, după utilizarea provizioanelor tehnice constituite si a fondurilor proprii.

(2) Procedura de compensare va fi reglementată prin norme elaborate de Fondul de garantare si supuse aprobării Consiliului Comisiei.

 

CAPITOLUL V

Obligatii privind transparenta activitătii Fondului de garantare

 

Art. 26. - (1) Administratorii si furnizorii de pensii private sunt obligati să întocmească si să transmită, anual, Fondului de garantare, raportările privind modul de constituire si de virare a contributiilor datorate.

(2) Fondul de garantare transmite Comisiei, anual, rapoarte privind colectarea contributiilor si plasamentele efectuate, împreună cu situatiile financiare anuale.

(3) Fondul de garantare transmite Comisiei rapoarte în legătură cu orice eveniment de natură să afecteze functionarea acestuia.

Art. 27. - (1) La cererea Consiliului de administratie al Fondului de garantare, administratorii de fonduri si furnizorii de pensii private comunică orice informatii necesare pentru îndeplinirea atributiilor Fondului.

(2) Informatiile obtinute vor fi utilizate de către Fondul de garantare exclusiv pentru îndeplinirea atributiilor sale.

Art. 28. - Pentru îndeplinirea atributiilor sale, Fondul de garantare verifică la administratorii de fonduri si la furnizorii de pensii private realitatea datelor înscrise în declaratiile privind calculul si plata contributiilor datorate.

Art. 29. - Membrii Consiliului de administratie al Fondului de garantare, salariatii Fondului de garantare, precum si celelalte persoane angajate de către Fondul de garantare au obligatia de a nu dezvălui secretul profesional asupra informatiilor obtinute în cursul activitătii lor decât în conditiile prevăzute de legislatia în vigoare.

 

CAPITOLUL VI

Sanctiuni

 

Art. 30. - (1) încălcarea prevederilor prezentei legi, precum si ale normelor emise în aplicarea acesteia constituie contraventie, în cazul în care nu constituie infractiune, si atrage răspunderea civilă, contraventională sau penală, după caz.

(2) în situatia în care administratorii si furnizorii de pensii private nu îsi îndeplinesc obligatiile prevăzute de prezenta lege si de reglementările emise în aplicarea acesteia, Fondul de garantare, prin decizie a Consiliului de administratie, semnată de presedintele acestuia, dispune măsurile necesare pentru a asigura îndeplinirea acestora si aplică sanctiuni.

Art. 31. - (1) încălcarea obligatiilor prevăzute de prezenta lege, de normele emise în aplicarea acesteia, precum si nerespectarea îndeplinirii obligatiilor în termenele prevăzute în decizia Consiliului de administratie al Fondului de garantare de către administratorii de fonduri si furnizorii de pensii private constituie contraventie si se sanctionează cu:

a) avertisment scris;

b) amendă contraventională.

(2) Limitele amenzilor se stabilesc, pentru persoanele juridice prevăzute la alin. (1), între 0,1% si 5% din capitalul social al acestora.

(3) Fondul de garantare aplică sanctiuni persoanelor fizice cărora, în calitate de administratori, reprezentanti legali sau exercitând în drept ori în fapt functii de conducere sau exercitând cu titlu profesional activităti reglementate de prezenta lege, le este imputabilă respectiva contraventie.

(4) Faptele ce constituie contraventii, săvârsite de persoanele fizice prevăzute la alin. (3), atrag răspunderea patrimonială a acestora, în conditiile legii, pentru prejudiciile cauzate. Dacă fapta este imputabilă mai multor persoane, acestea sunt tinute solidar la repararea prejudiciului cauzat.

(5) La individualizarea sanctiunii se tine seama de circumstantele personale si reale ale săvârsirii faptei si de conduita făptuitorului.

(6) în cazul în care la săvârsirea unei contraventii au participat mai multe persoane, sanctiunea se va aplica fiecăreia separat.

(7) Constatarea contraventiilor se face de către personalul împuternicit în acest scop, prin decizie a presedintelui Consiliului de administratie al Fondului de garantare.

Art. 32. - (1) Orice persoană care se consideră vătămată ca urmare a neaplicării sau aplicării necorespunzătoare a prevederilor prezentei legi are dreptul de a se adresa instantelor judecătoresti competente, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea formulată conform alin. (1) nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, măsurile dispuse de presedintele Consiliului de administratie al Fondului de garantare.

Art. 33. - Dispozitiile art. 30 si 31 referitoare la contraventii se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 34. - (1) în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi numiti membrii Consiliului de administratie. În termen de 30 de zile de la data numirii tuturor membrilor, presedintele Consiliului de administratie convoacă prima sedintă a Consiliului de administratie al Fondului de garantare.

(2) Fondul de garantare elaborează statutul propriu si structura organizatorică si de personal, în termen de 30 de zile de la data numirii membrilor Consiliului de administratie, pe care le supune spre aprobare Consiliului Comisiei.

(3) în termenul prevăzut la alin. (2), Consiliul de administratie numeste directorul general.

(4) în termen de 90 de zile de la aprobarea documentelor prevăzute la alin. (2), Consiliul de administratie aprobă reglementările interne prevăzute la art. 13 pct. I.

(5) După aprobarea reglementărilor interne, directorul general angajează personalul necesar desfăsurării activitătii Fondului de garantare, potrivit legii.

Art. 35. - (1) în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, administratorii de fonduri si furnizorii de pensii private care detin autorizatie de functionare sunt obligati la plata contributiei initiale la Fondul de garantare.

(2) Administratorii de fonduri si furnizorii de pensii private autorizati după intrarea în vigoare a prezentei legi sunt obligati la plata contributiei initiale la Fondul de garantare, în termen de 60 de zile de la data autorizării lor de către Comisie.

Art. 36. - Fondul de garantare si Comisia, după caz, sunt împuternicite să emită reglementările necesare pentru a pune în aplicare si a impune respectarea prevederilor legislatiei referitoare la activitatea Fondului de garantare. Reglementările elaborate de Fondul de garantare pot fi sub formă de norme, proceduri, circulare, comunicate si instructiuni. Reglementările sub formă de norme si instructiuni se aprobă de către Comisie si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 37. - Comisia supraveghează si controlează modul în care Fondul de garantare îsi desfăsoară activitatea.

Art. 38. - Autoritătile si institutiile publice furnizează în mod gratuit Fondului de garantare informatiile solicitate, în scopul îndeplinirii de către acesta a atributiilor care îi revin potrivit prevederilor prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

PRESEDINTELE SENATULUI

ROBERTA ALMA ANASTASE

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 24 octombrie 2011.

Nr. 187.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea, organizarea

si functionarea Fondului de garantare a drepturilor

din sistemul de pensii private

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 21 octombrie 2011.

Nr. 767.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului National Steaua României

în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, în semn de înaltă apreciere pentru contributia personală semnificativă pe care a avut-o la dezvoltarea relatiilor de cooperare economică, culturală si politică dintre România si Republica Populară Chineză,

Presedintele României decretează:

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Steaua României în grad de Comandor Excelentei Sale domnului Liu Zengwen, ambasadorul extraordinar si
plenipotentiar al Republicii Populare Chineze în României.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2)

din Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 26 octombrie 2011.

Nr. 778.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru publicarea Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 2.009 (2011) privind situatia

din Libia si a Rezolutiei 2.002 (2011) privind situatia din Somalia

 

În baza art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sanctiunilor internationale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - (1) Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a următoarelor rezolutii ale Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite:

a) Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 2.009 (2011) privind situatia din Libia, prevăzută în anexa nr. 1;

b) Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 2.002 (2011) privind situatia din Somalia, prevăzută în anexa nr. 2.

(2) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 12 octombrie 2011.

Nr. A/1.406.

 

ANEXA Nr. 1

 

REZOLUTIA 2.009(2011)

adoptată de Consiliul de Securitate cu ocazia celei de-a 6620-a reuniuni din data de 16 septembrie 2011

 

Consiliul de Securitate,

reafirmându-si angajamentul sustinut pentru suveranitatea, independenta, integritatea teritorială si unitatea natională a Libiei,

reamintind rezolutiile anterioare 1.674 (2006) si 1.894 (2009) privind protectia civililor în cadrul conflictelor armate, 1.612 (2006), 1.882 (2009) si 1.998 (2011) privind copiii în cadrul conflictelor armate si 1.325(2000), 1.820(2008), 1.888(2009), 1.889 (2009) si 1.960 (2010) privind femeile, pacea si securitatea,

reamintind decizia luată de a deferi situatia din Libia procurorului Curtii Penale Internationale, precum si importanta cooperării pentru a oferi asigurări că cei care se fac răspunzători de încălcări ale drepturilor omului si ale dreptului international umanitar sau de complicitate în cazul atentatelor având drept tintă populatia civilă vor fi trasi la răspundere,

condamnând ferm toate încălcările drepturilor omului, precum si ale dreptului international umanitar, săvârsite, inclusiv încălcările care implică omoruri, alte utilizări ale violentei împotriva civililor sau arestările si retinerile arbitrare, în special în cazul imigrantilor din Africa si al membrilor comunitătilor minoritare,

de asemenea, condamnând ferm violenta sexuală, în special cea îndreptată împotriva femeilor si fetelor, precum si recrutarea si utilizarea copiilor în situatii de conflict armat cu încălcarea dreptului international aplicabil,

având în vedere că repatrierea voluntară si sustinută a refugiatilor si a persoanelor strămutate la nivelul teritoriului national va reprezenta un factor esential pentru consolidarea păcii din Libia,

accentuând că asumarea răspunderii la nivel national si responsabilitatea natională sunt esentiale pentru instituirea păcii durabile si că autoritătile nationale detin responsabilitatea primară de a-si identifica prioritătile si strategiile pentru consolidarea păcii ulterioare conflictului,

reamintind scrisoarea secretarului general din data de 7 septembrie 2011 (S/2011/542) si îmbrătisând intentia acestuia de a trimite, la solicitarea autoritătilor libiene, un număr initial de persoane care urmează să fie coordonate de reprezentantul special al secretarului general,

luând notă de scrisoarea din data de 14 septembrie 2011 transmisă secretarului general de către dr. Mahmoud Jibril, prim-ministru al Consiliului National de Tranzitie din Libia,


exprimându-si recunostinta fată de trimisul special al secretarului general în Libia, domnul Abdel-Elah Mohamed Al-Khatib, pentru eforturile depuse în sensul identificării unei solutii durabile si pasnice în Libia,

reafirmând că Organizatia Natiunilor Unite trebuie să coordoneze efortul comunitătii internationale de sustinere a tranzitiei si a procesului de reconstructie din Libia, menite să instituie o Libie democrată, independentă si unită, îmbrătisând contributiile din acest domeniu ale reuniunii la nivel înalt din data de 26 august 2011 dintre secretarul general si organizatiile regionale, precum si ale Conferintei de la Paris din data de 1 septembrie 2011, precum si îmbrătisând eforturile Uniunii Africane, ale Ligii Statelor Arabe, ale Uniunii Europene si ale Organizatiei pentru Cooperare Islamică,

exprimându-si îngrijorarea fată de proliferarea armelor în Libia si impactul potential al acestora asupra păcii si securitătii regionale,

reamintind rezolutiile sale 1.970 (2011) din data de 26 februarie 2011 si 1.973 (2011) din data de 17 martie 2011,

reamintind hotărârea de a se asigura că bunurile indisponibilizate conform rezolutiilor 1.970 (2011) si 1.973 (2011) vor fi cât de curând puse la dispozitia si folosite în favoarea poporului libian, îmbrătisând măsurile luate de Comitetul instituit conform Rezolutiei 1.970 (2011) si de statele membre în această privintă si subliniind importanta de a pune la dispozitie aceste bunuri într-un mod transparent si responsabil, în conformitate cu nevoile si dorintele poporului libian,

având în vedere sarcina sa fundamentală în sensul mentinerii păcii si securitătii internationale conform Cartei Natiunilor Unite,

luând măsuri conform cap. VII din Carta Natiunilor Unite si art. 41 al acesteia,

1. ia notă de progresele din Libia, salută situatia îmbunătătită de acolo si are în vedere stabilitatea în Libia;

2. are în vedere instituirea unui guvern al Libiei, larg reprezentativ, de tranzitie, si subliniază nevoia ca perioada de tranzitie să se întemeieze pe un angajament în sensul democratiei, al bunei guvernări, al statului de drept si al respectului pentru drepturile omului;

3. subliniază importanta promovării participării egale si depline a femeilor si a comunitătilor minoritare la discutiile referitoare la procesul politic din cadrul etapei post-conflict;

4. Îmbrătisează declaratiile Consiliului National de Tranzitie care fac apel la unitate, reconciliere natională si justitie, si le solicită libienilor de toate credintele si din toate mediile să se abtină de la răzbunări, inclusiv lipsiri de libertate arbitrare;

5. Încurajează Consiliul National de Tranzitie să îsi pună în aplicare următoarele planuri:

a) de a proteja populatia Libiei, a reinstaura serviciile guvernamentale si de a aloca fondurile Libiei într-o manieră deschisă si transparentă;

b) de a împiedica alte abuzuri si încălcări ale drepturilor omului si ale dreptului umanitar international si de a pune capăt impunitătii;

c) de a asigura un proces politic consultativ în vederea unui acord cu privire la o constitutie si a organizării de alegeri libere si corecte;

d) de a asigura siguranta cetătenilor străini din Libia, în special a celor care au fost amenintati, tratati necorespunzător si/sau retinuti; si

e) de a împiedica proliferarea de lansatoare portabile sol-aer, arme de calibru mic si armament usor si pentru a îndeplini obligatiile Libiei privind controlul armamentului si al nonproliferării conform dreptului international;

6. ia notă de apelurile Consiliului National de Tranzitie privind evitarea actelor de răzbunare, inclusiv a celor îndreptate împotriva lucrătorilor imigranti;

7. solicită autoritătilor libiene să promoveze si să protejeze drepturile omului, inclusiv ale acelor persoane care apartin grupurilor vulnerabile, să îsi respecte obligatiile conform dreptului international, inclusiv dreptului international umanitar si drepturilor omului, solicită autoritătilor libiene să fie trasi la răspundere în conformitate cu standardele internationale cei care se fac răspunzători de încălcări ale drepturilor omului, inclusiv de violentă sexuală;

8. Îndeamnă sustinut autoritătile libiene să asigure protectia personalului si a sediilor misiunilor diplomatice în conformitate cu Conventia de la Viena privind relatiile diplomatice din 1961;

9. Îsi exprimă hotărârea de a ajuta poporul libian să îndeplinească aceste obiective si îndeamnă toate statele membre să ajute poporul libian după cum se consideră adecvat;

10. Îndeamnă toate statele membre să coopereze îndeaproape cu autoritătile libiene în cadrul eforturilor acestora de a pune capăt impunitătii, în conformitate cu obligatiile internationale ale Libiei;

11. solicită autoritătilor libiene să respecte obligatiile internationale ale Libiei, inclusiv obligatiile prevăzute în Carta Natiunilor Unite, în conformitate cu dreptul international; mai solicită autoritătilor libiene să îsi onoreze contractele si obligatiile existente în conformitate cu prezenta rezolutie si cu celelalte rezolutii relevante, precum si dreptul aplicabil acestor contracte si obligatii;

Mandatul Organizatiei Natiunilor Unite

12. decide instituirea unei Misiuni de Sprijin a Organizatiei Natiunilor Unite în Libia (UNSMIL), coordonată de un reprezentant special al secretarului general pentru o perioadă initială de 3 luni, si decide în plus ca mandatul UNSMIL să fie acela de a ajuta si de a sprijini eforturile nationale libiene în sensul:

(a) instituirii securitătii si ordinii publice si promovării statului de drept;

(b) desfăsurării dialogului politic cuprinzător, promovării reconcilierii nationale si initierii procesului de elaborare a constitutiei si a celui electoral;

(c) extinderii autoritătii statului, inclusiv prin întărirea institutiilor emergente răspunzătoare si prin reinstaurarea serviciilor publice;

(d) promovării si protejării drepturilor omului, în special a celor referitoare la grupurile vulnerabile, precum si al sustinerii justitiei transnationale;

(e) luării măsurilor imediate ce se impun pentru initierea recuperării economice, si al

(f) coordonării sprijinului care poate fi solicitat din partea altor actori multilaterali si bilaterali, după caz;

Embargoul privind armele

13. decide ca măsura impusă prin alin. 9 al Rezolutiei 1.970 (2011) să nu se aplice, de asemenea, aprovizionării, vânzării sau transferului către Libia al:

(a) armelor si materialului conex de toate tipurile, inclusiv al asistentei tehnice, al pregătirii si al asistentei financiare si de orice alt tip, vizând doar securitatea sau asistenta privind dezarmarea pentru autoritătile libiene si comunicate Comitetului dinainte si în absenta unei decizii negative a Comitetului în interval de 5 zile lucrătoare de la o astfel de comunicare;

(b) armelor de calibru mic, armament usor si material conex, exportat temporar în Libia pentru uzul unic al personalului Organizatiei Natiunilor Unite, al reprezentantilor mass-mediei si al lucrătorilor umanitari si pentru dezvoltare, precum si al personalului asociat, comunicate Comitetului dinainte si în absenta unei decizii negative a Comitetului în interval de 5 zile lucrătoare de la o astfel de comunicare;

Blocarea fondurilor si resurselor economice

14. decide ca Societatea Natională Libiana de Petrol (LNOC) si Compania Petrolieră Zueitina să nu mai fie afectate de măsura blocării fondurilor si de alte măsuri impuse la alin. 17, 19, 20 si 21 ale Rezolutiei 1.970 (2011) si la alin. 19 al Rezolutiei 1.973(2011);

15. decide să modifice măsurile impuse la alin. 17, 19, 20 si 21 ale Rezolutiei 1.970 (2011) si la alin. 19 al Rezolutiei 1.973 (2011) cu privire la Banca Centrală a Libiei, la Banca Arabă Libiana (LAFB), Autoritatea Libiana de Investitii (LIA) si Portofoliul de Investitii Africane Libiene (LAIP), după cum urmează:

(a) fondurile, alte bunuri si resurse economice din afara Libiei apartinând entitătilor mentionate mai sus în prezentul alineat, care sunt înghetate începând cu data prezentei rezolutii conform măsurilor impuse la alin. 17 al Rezolutiei 1.970 (2011) sau la alin. 19 al Rezolutiei 1.973 (2011), trebuie să rămână indisponibilizate de către state, în afara situatiei în care fac obiectul unei exceptii prevăzute la alin. 19, 20 sau 21 ale respectivei rezolutii sau la alin. 16 de mai jos;

(b) cu exceptia celor prevăzute la (a), Banca Centrală a Libiei, LAFB, LIA si LAIP nu vor mai reprezenta subiectul măsurilor impuse la alin. 17 al Rezolutiei 1.970 (2011), incluzând si situatia în care statele nu mai trebuie să se asigure că toate fondurile, bunurile financiare sau resursele economice sunt împiedicate de a fi puse la dispozitia acestor entităti ori în favoarea acestor entităti de către cetătenii lor sau de către oricare cetăteni ori entităti de pe teritoriile acestora;

16. decide ca, în plus fată de prevederile de la alin. 19 al Rezolutiei 1.970 (2011), măsurile impuse prin alin. 17 al respectivei rezolutii, astfel modificate prin alin. 15 de mai sus si alin. 19 al Rezolutiei 1.973 (2011) să nu se aplice fondurilor, altor bunuri financiare sau resurselor economice ale Băncii Centrale a Libiei, LAFB, LIA si LAIP, cu conditia ca:

(a) un stat membru să îi fi comunicat Comitetului intentia de a autoriza accesul la fonduri, alte bunuri financiare sau resurse economice pentru unul sau mai multe dintre scopurile următoare si în absenta unei decizii negative a Comitetului în interval de 5 zile lucrătoare de la această comunicare:

(i) necesităti umanitare;

(ii) combustibil, electricitate si apă pentru stricta folosintă a civililor;

(iii) reluarea productiei si vânzării libiene de hidrocarburi;

(iv) instituirea, functionarea ori consolidarea institutiilor guvernului civil si a infrastructurii publice civile; sau

(v) facilitarea reluării operatiunilor sectorului bancar, inclusiv pentru sustinerea sau facilitarea comertului international cu Libia;

(b) un stat membru să îi fi comunicat Comitetului că respectivele fonduri, alte bunuri financiare sau resurse economice nu se vor pune la dispozitia ori nu vor fi folosite în favoarea persoanelor care fac obiectul măsurilor impuse la alin. 17 al Rezolutiei 1.970 (2011) sau la alin. 19 al Rezolutiei 1.973(2011);

(c) un stat membru să se fi consultat dinainte cu autoritătile libiene cu privire la utilizarea acestor fonduri, a altor active financiare sau resurse economice; si

(d) un stat membru să le fi prezentat autoritătilor libiene comunicarea înaintată conform prezentului alineat si ca autoritătile libiene să nu fi obiectat în interval de 5 zile lucrătoare fată de eliberarea acestor fonduri, a celorlalte bunuri sau resurse economice;

17. le solicită statelor să fie vigilente atunci când iau măsuri conform alin. 16 de mai sus si să aibă în vedere utilizarea corespunzătoare a mecanismelor financiare internationale în scopul promovării transparentei si al împiedicării alocării necorespunzătoare, în lumina provocărilor cărora autoritătile libiene încă mai trebuie să le facă fată;

18. le solicită Fondului Monetar International si Băncii Mondiale să conlucreze cu autoritătile libiene în scopul unei evaluări a cadrului de management financiar public al Libiei, care să recomande pasii de urmat de către Libia în scopul asigurării unui sistem de transparentă si responsabilizare cu privire la fondurile detinute de institutiile guvernamentale libiene, inclusiv LIA, LNOC, LAFB, LAIP si Banca Centrală a Libiei si îi solicită în plus Comitetului să se tină la curent cu privire la rezultatele respectivei evaluări;

19. Îi trasează Comitetului sarcina de a revizui în permanentă, în consultare cu autoritătile libiene, măsurile care se mentin impuse conform rezolutiilor 1.970 (2011) si 1.973 (2011) cu privire la Banca Centralăa Libiei, LAFB, LIA si LAIP, si decide ca, în consultare cu autoritătile libiene, Comitetul să renunte la desemnarea respectivelor entităti de îndată ce este posibil, pentru a se asigura că bunurile sunt puse la dispozitia si se folosesc în avantajul cetătenilor Libiei;

Interdictii în spatiul aerian de zbor si interzicerea zborurilor

20. ia notă de îmbunătătirea situatiei din Libia, subliniază intentia de a revizui în permanentă măsurile impuse prin alin. 6-12 ale Rezolutiei 1.973 (2011) si subliniază că este pregătit, după cum se consideră de cuviintă si dacă o permit conditiile, să anuleze respectivele măsuri si să pună capăt autorizatiei acordate statelor membre la alin. 4 al Rezolutiei 1973 (2011) pe baza consultării cu autoritătile libiene;

21. decide ca măsurile de la alin. 17 al Rezolutiei 1.973 (2011) să înceteze să mai producă efecte de la data prezentei rezolutii;

Cooperare si raportare

22. Îi solicită secretarului general să raporteze cu privire la punerea în aplicare a prezentei rezolutii în interval de 14 zile de la adoptare si ulterior, lunar sau mai frecvent, după cum consideră de cuviintă;

23. decide să rămână sesizat activ în privinta acestei chestiuni.

 

ANEXA Nr. 2

 

REZOLUTIA 2.002(2011)

adoptată de Consiliul de Securitate cu ocazia celei de-a 6596-a reuniuni din data de 29 iulie 2011

 

Consiliul de Securitate,

reafirmând rezolutiile si declaratiile anterioare ale presedintelui referitoare la situatia din Somalia si în ceea ce priveste Eritreea, în special Rezolutia 733 (1992), care a instituit un embargo privind furnizarea de arme si echipament militar pentru Somalia (denumit în cele ce urmează embargoul privind armele din Somalia), Rezolutia 1.519 (2003), Rezolutia 1.558 (2004), Rezolutia 1.587 (2005), Rezolutia 1.630 (2005), Rezolutia 1.676 (2006), Rezolutia 1.724(2006), Rezolutia 1.744 (2007), Rezolutia 1.766 (2007), Rezolutia 1.772 (2007), Rezolutia 1.801(2008), Rezolutia 1.811 (2008), Rezolutia 1.844 (2008), Rezolutia 1.853 (2008), Rezolutia 1.862 (2009), Rezolutia 1.907 (2009), Rezolutia 1.916 (2010), precum si Rezolutia 1.972 (2011),

reamintind că, asa cum s-a prevăzut în rezolutiile 1.744 (2007) si 1.772 (2007), embargoul privind armele din Somalia nu se aplică pentru: (a) armele si echipamentul militar, pregătirea si asistenta tehnică, având drept scop doar sustinerea sau utilizarea


de către Misiunea Uniunii Africane din Somalia (AMISOM); si (b) aprovizionarea si asistenta tehnică a statelor având drept scop doar ajutorarea institutiilor din sectorul de securitate, consecvente cu procesul politic instituit în rezolutiile respective si în absenta unei decizii negative a Comitetului instituit conform Rezolutiei 751 (1992), al cărui mandat a fost prelungit conform Rezolutiei 1.907 (2009) (denumit în cele ce urmează Comitetul) în interval de 5 zile lucrătoare de la primirea unei comunicări preliminare cu privire la această asistentă în fiecare caz individual,

reamintind rezolutiile 1.612 (2005), 1.882 (2009) si 1.998 (2011) privind copiii si conflictele armate, rezolutiile 1.325 (2000), 1.820(2008), 1.888 (2009), 1.889 (2009) si 1.960 (2010)privind femeile, pacea si securitatea, precum si rezolutiile 1.265(1999), 1.296 (2000), 1.325 (2000), 1.612 (2005),1.674 (2006), 1.738 (2006), 1.820 (2008), 1.882 (2009), 1.888 (2009) si 1.889 (2009) privind protectia civililor în cadrul conflictelor armate,

reafirmându-si respectul pentru suveranitatea, integritatea teritorială, independenta politică si unitatea Somaliei, si, respectiv, a Djibouti si a Eritreei,

reafirmând că Acordul de pace de la Djibouti si Procesul de pace reprezintă baza pentru solutionarea conflictului din Somalia si reiterându-si angajamentul în sensul unei rezolvări integrale si de durată a situatiei din Somalia, pe baza Cartei federale de tranzitie (CFT), si reiterând nevoia urgentă ca toti liderii din Somalia să ia măsuri tangibile pentru continuarea dialogului politic,

luând notă de raportul Grupului de monitorizare din data de 18 iulie 2011 (S/2011/433) înaintat conform alin. 6 (k) al Rezolutiei 1.916 (2010) si de observatiile si recomandările cuprinse în acest text,

condamnând transporturile de arme si munitii către si pe teritoriul Somaliei si al Eritreei cu încălcarea embargoului privind armele din Somalia si a embargoului privind armele din Eritreea instituite conform Rezolutiei 1.907 (2009) (denumită în cele ce urmează embargoul privind armele din Eritreea), drept o amenintare deosebită la adresa păcii si stabilitătii din regiune,

solicitându-le tuturor statelor membre, în special celor din regiune, să se abtină de la orice activitate care ar încălca embargourile privind armele din Somalia si Eritreea si să ia toate măsurile necesare pentru tragerea la răspundere a celor care se fac vinovati de aceste încălcări,

reafirmând importanta întăririi monitorizării embargourilor privind armele din Somalia si Eritreea, prin anchete constante si vigilente ale încălcărilor, având în vedere că aplicarea cu strictete a embargourilor privind armele va îmbunătăti situatia generală de securitate din regiune,

exprimându-si îngrijorarea cu privire la actele de intimidare la adresa Grupului de monitorizare si ingerintele în activitatea Grupului de monitorizare,

reiterându-si îngrijorarea sporită fată de înrăutătirea situatiei umanitare din Somalia si fată de impactul secetei si al foametei actuale, condamnând cu tărie tintirea si obstructionarea furnizării de ajutor umanitar de către grupurile armate din Somalia, care au împiedicat furnizarea acestui ajutor în anumite zone, si deplângând atacurile repetate asupra personalului umanitar,

reiterându-si condamnarea în termenii cei mai severi a tuturor actelor de violentă, a abuzurilor si a încălcărilor, inclusiv a violentei sexuale si a celei întemeiate pe diferenta dintre sexe, comise împotriva civililor, inclusiv a copiilor, cu încălcarea dreptului international aplicabil, accentuând că făptuitorii trebuie judecati, reamintind toate rezolutiile relevante privind femeile, pacea si securitatea, privind copiii si conflictele armate, precum si privind protectia civililor în conflictele armate si, prin urmare, considerând că trebuie reafirmate si consolidate si mai mult criteriile existente de desemnare a măsurilor urmărite conform Rezolutiei 1.844 (2008),

reafirmând că este necesar ca si institutiile federale de tranzitie (IFT), dar si donatorii să poată fi tinuti reciproc răspunzători si să dea dovadă de transparentă în ceea ce priveste alocarea de resurse financiare,

solicitând încetarea alocării necorespunzătoare a fondurilor financiare care subminează capacitatea autoritătilor locale de a furniza servicii în Somalia,

hotărând că situatia din Somalia, actiunile Eritreei de subminare a păcii si reconcilierii din Somalia, precum si litigiul dintre Djibouti si Eritreea continuă să constituie o amenintare la adresa păcii internationale si a securitătii din regiune,

luând măsuri conform cap. VII al Cartei Organizatiei Natiunilor Unite,

1. decide ca măsurile de la alin. 1, 3 si 7 ale Rezolutiei 1.844 (2008) să se aplice persoanelor, iar prevederile alin. 3 si 7 ale prezentei rezolutii să se aplice entitătilor desemnate de Comitet:

(a) care desfăsoară sau furnizează sprijin pentru actele ce amenintă pacea, securitatea ori stabilitatea Somaliei, inclusiv actele care amenintă Acordul de la Djibouti din 18 august 2008 sau procesul politic, ori care amenintă IFT sau AMISOM prin fortă;

(b) care au actionat cu încălcarea embargourilor generale si complete privind armele, reafirmate la alin. 6 al Rezolutiei 1.844 (2008);

(c) care obstructionează furnizarea de asistentă umanitară pentru Somalia sau accesul la ori distributia de asistentă umanitară în Somalia;

(d) care reprezintă lideri politici sau militari ce recrutează ori utilizează copii în conflictele armate din Somalia, cu încălcarea dreptului international aplicabil;

(e) care se fac răspunzătoare de încălcări ale dreptului international în Somalia, implicând tintirea de civili, inclusiv copii si femei în situatii de conflict armat, inclusiv de asasinat si mutilare, de violentă sexuală si întemeiată pe diferentele dintre sexe, de atentate comise împotriva scolilor si spitalelor, precum si de răpire si strămutare fortată;

2. consideră că actele prevăzute la alin. 1 (a) de mai sus pot include, dar nu se limitează la alocarea necorespunzătoare a resurselor financiare care subminează capacitatea institutiilor federale de tranzitie de a-si îndeplini obligatiile de furnizare a serviciilor în cadrul Acordului de la Djibouti;

3. consideră că orice activitate comercială nonlocală prin intermediul porturilor controlate de Al-Shabaab, care constituie sprijin financiar pentru o entitate desemnată, constituie o amenintare la adresa păcii, stabilitătii si securitătii Somaliei si, de aceea, persoanele si entitătile care desfăsoară un astfel de comert pot fi desemnate de Comitet si puse sub incidenta măsurilor tintite instituite conform Rezolutiei 1.844 (2008);

4. solicită Guvernului Federal de Tranzitie (GFT) să analizeze interzicerea tuturor activitătilor comerciale desfăsurate de marile nave comerciale cu porturile controlate de Al-Shabaab;

5. cere tuturor părtilor să asigure acces deplin, în sigurantă si neîngrădit pentru furnizarea promptă a ajutorului umanitar pentru persoanele care necesită asistentă la nivelul întregii Somalii si subliniază preocuparea sporită legată de înrăutătirea situatiei umanitare din Somalia; îndeamnă toate părtile si grupurile armate să ia măsurile corespunzătoare pentru asigurarea sigurantei si securitătii personalului umanitar si a aprovizionărilor si subliniază că este pregătită să aplice sanctiunile tintite împotriva acestor persoane si entităti dacă îndeplinesc criteriile de desemnare prevăzute la alin. 1 (c) de mai sus;

6. decide prelungirea mandatului Grupului de monitorizare mentionat la alin. 3 al Rezolutiei 1.558 (2004), prelungit prin alin. 6 al Rezolutiei 1.916, si îi solicită secretarului general să ia măsurile administrative necesare cât mai prompt cu putintă pentru reinstituirea Grupului de monitorizare pentru o perioadă de 12 luni de la data prezentei rezolutii, alcătuit din 8 experti, si folosind acolo unde este posibil experienta membrilor Grupului de monitorizare instituit conform Rezolutiei 1.916 (2010), si în consonantă cu Rezolutia 1.907 (2009), pentru a-si îndeplini mandatul, acest mandat constând în următoarele:

(a) să sprijine Comitetul în ceea ce priveste monitorizarea punerii în aplicare a măsurilor impuse la alin. 1, 3 si 7 ale Rezolutiei 1.844 (2008), inclusiv prin raportarea tuturor informatiilor privind încălcările; includerea în rapoartele sale către Comitet a tuturor informatiilor relevante pentru desemnarea potentială a persoanelor si entitătilor descrise la alin. 1 de mai sus;

(b) să sprijine Comitetul pentru centralizarea rezumatelor narative, mentionate la alin. 14 al Rezolutiei 1.844 (2008), referitoare la persoanele si entitătile desemnate conform alin. 1 de mai sus;

(c) să ancheteze toate operatiunile portuare din Somalia care pot genera venit pentru Al-Shabaab, o entitate desemnată de Comitet deoarece îndeplineste criteriile de desemnare prevăzute în Rezolutia 1.844 (2008);

(d) să continue sarcinile prevăzute la alin. 3 de la (a) până la (c) ale Rezolutiei 1.587 (2005), alin. 23 de la (a) până la (c) ale Rezolutiei 1.844 (2008), precum si la alin. 19 de la (a) până la (d) ale Rezolutiei 1.907 (2009);

(e) să ancheteze, în coordonare cu agentiile internationale relevante, toate activitătile, inclusiv de la nivelul sectoarelor financiare, maritime si al altora, care generează venituri folosite pentru comiterea de încălcări ale embargourilor privind armele din Somalia si Eritreea;

(f) să verifice orice mijloace de transport, rute, porturi maritime, aerogări si alte facilităti folosite în legătură cu încălcări ale embargourilor privind armele din Somalia si Eritreea;

(g) să continue verificarea si actualizarea informatiilor cuprinse în proiectul de listă cu privire la acele persoane si entităti implicate în desfăsurarea actelor descrise la alin. 1 de mai sus, în interiorul si în afara Somaliei, precum si la sustinătorii activi ai acestora, pentru posibile măsuri viitoare luate de Consiliu, si prezentarea acestor informatii către Comitet, atunci când si sub forma pe care Comitetul o consideră adecvată;

(h) să redacteze un proiect de listă continând acele persoane si entităti implicate în desfăsurarea de acte descrise la alin. 15 de la (a) la (e) ale Rezolutiei 1.907 (2009) în interiorul si în afara Eritreei, precum si la sustinătorii activi ai acestora, pentru posibile măsuri viitoare luate de Consiliu, si prezentarea acestor informatii către Comitet, atunci când si sub forma pe care Comitetul o consideră adecvată;

(i) să continue să facă recomandări bazate pe anchetele proprii, cu privire la rapoartele anterioare ale panelului de experti (S/2003/223 si S/2003/1035) numit conform rezolutiilor 1.425 (2002) si 1.474 (2003), precum si cu privire la rapoartele anterioare ale Grupului de monitorizare (S/2004/604, S/2005/153, S/2005/625, S/2006/229, S/2006/913, S/2007/436, S/2008/274, S/2008/769 si S/2010/91) numit conform rezolutiilor 1.519 (2003), 1.558 (2004), 1.587 (2005), 1.630 (2005), 1.676 (2006), 1.724 (2006), 1.766 (2007), 1.811 (2008), 1.853 (2008) si 1.916(2010);

(j) să conlucreze strâns cu Comitetul cu privire la recomandările concrete de măsuri suplimentare în scopul îmbunătătirii respectării generale a embargourilor privind armele din Somalia si Eritreea, precum si cu privire la măsurile impuse conform alin. 1, 3 si 7 ale Rezolutiei 1.844 (2008) si alin. 5, 6, 8, 10, 12 si 13 ale Rezolutiei 1.907 (2009) privind Eritreea;

(k) să sprijine identificarea zonelor în care capacitătile statelor din regiune pot fi consolidate pentru a facilita punerea în aplicare a embargourilor privind armele din Somalia si Eritreea, precum si a măsurilor prevăzute conform alin. 1, 3 si 7 ale Rezolutiei 1.844 (2008) si alin. 5, 6, 8, 10, 12 si 13 ale Rezolutiei 1.907 (2009) privind Eritreea;

(I) să furnizeze Consiliului, prin intermediul Comitetului, o informare intermediară în interval de 6 luni de la instituirea sa, precum si să înainteze rapoarte lunare de etapă către Comitet;

(m) să transmită două rapoarte finale, în atentia Consiliului de Securitate, prin intermediul Comitetului; primul concentrat pe Somalia, iar cel de-al doilea pe Eritreea, care să acopere toate cerintele prevăzute anterior, cel târziu cu 15 zile înainte de finalizarea mandatului Grupului de monitorizare;

7. Îi solicită în plus secretarului general să întreprindă toate aranjamentele financiare necesare pentru a sustine activitatea Grupului de monitorizare;

8. Îi solicită Comitetului, în conformitate cu mandatul său si în consultare cu Grupul de monitorizare si cu celelalte entităti ale Organizatiei Natiunilor Unite, să analizeze recomandările cuprinse în rapoartele Grupului de monitorizare si să recomande Consiliului modalităti pentru îmbunătătirea punerii în aplicare si a respectării embargourilor privind armele, precum si pentru punerea în aplicare a măsurilor tintite impuse la alin. 1, 3 si 7 ale Rezolutiei 1.844 (2008) si la alin. 5, 6, 8, 10, 12 si 13 ale Rezolutiei 1.907 (2009) referitoare la Eritreea, ca reactie la continuarea încălcărilor;

9. decide ca, pentru o perioadă de 12 luni de la data prezentei rezolutii si fără a aduce atingere programelor de asistentă umanitară desfăsurate în alte părti, obligatiile în sarcina statelor membre conform alin. 3 al Rezolutiei 1.844 (2008) să nu se aplice plătii fondurilor si nici altor bunuri financiare sau resurse economice necesare asigurării furnizării prompte a asistentei umanitare necesare de urgentă în Somalia de către Organizatia Natiunilor Unite, agentiile sau programele specializate ale acesteia, de către organizatiile umanitare cu statut de observator în cadrul Adunării Generale a Organizatiei Natiunilor Unite care furnizează asistentă umanitară, precum si de către partenerii de implementare ai acestora, inclusiv ONG-urile finantate bilateral sau multilateral care participă la Apelul consolidat al Organizatiei Natiunilor Unite pentru Somalia;

10. Îndeamnă toate părtile si toate statele, în special pe cele din regiune, si GFT, inclusiv organizatiile internationale, regionale si subregionale, să coopereze pe deplin în cadrul activitătii Grupului de monitorizare si să asigure siguranta si accesul neîngrădit al membrilor acestuia în special la persoane, documente si situri pe care Grupul de monitorizare le consideră ca fiind relevante pentru executarea acestui mandat;

11. decide să rămână sesizat activ în privinta acestei chestiuni.


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 1/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situatiilor financiare consolidate conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, solicitate institutiilor de credit

în scopuri de supraveghere prudentială, Ordinului Băncii Nationale a României nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situatiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară,

aplicabile institutiilor de credit în scopuri de supraveghere prudentială si a Ordinului Băncii Nationale a României nr. 2/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informatii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile

sucursalelor din România ale institutiilor de credit din alte state membre

 

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) lit. e), ale art. 59 alin. (1) si ale art. 153 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 420 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul Băncii Nationale a României nr. 1/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situatiilor financiare consolidate conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, solicitate institutiilor de credit în scopuri de supraveghere prudentială, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 si 153 bis din 2 martie 2011, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Până la data de la care transmiterea situatiilor financiare consolidate FINREP, în format electronic, se realizează exclusiv prin intermediul SIRBNR, potrivit prevederilor Normei Băncii Nationale a României nr. 15/2006, cu modificările si completările ulterioare, institutiile raportoare transmit Băncii Nationale a României raportările respective prin reteaua de comunicatii interbancare (RCI), sub formă de fisiere Excel.”

2. La anexă, punctul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

“6. În vederea întocmirii situatiilor financiare consolidate FINREP, institutiile de credit vor utiliza, în ceea ce priveste data recunoasterii/derecunoasterii în/din bilant a activelor financiare, fie data tranzactiei (data la care entitatea se angajează să cumpere sau să vândă activul), fie data decontării (data la care activul este efectiv livrat), corespunzător politicilor si metodelor de contabilizare aprobate de persoanele care asigură administrarea si/sau conducerea institutiilor de credit. Metoda utilizată este supusă conditiei aplicării consecvente.”

Art. II. - Ordinul Băncii Nationale a României nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situatiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, aplicabile institutiilor de credit în scopuri de supraveghere prudentială, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 si 418 bis din 15 iunie 2011, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Până la data de la care transmiterea situatiilor financiare FINREP la nivel individual, în format electronic, se realizează exclusiv prin intermediul SIRBNR, potrivit prevederilor Normei Băncii Nationale a României nr. 15/2006, cu modificările si completările ulterioare, institutiile raportoare transmit Băncii Nationale a României raportările respective prin reteaua de comunicatii interbancare (RCI), sub formă de fisiere Excel.”

2. La anexă, punctul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

“8. În vederea întocmirii situatiilor financiare FINREP la nivel individual, institutiile de credit vor utiliza, în ceea ce priveste data recunoasterii/derecunoasterii în/din bilant a activelor financiare, fie data tranzactiei (data la care entitatea se angajează să cumpere sau să vândă activul), fie data decontării (data la care activul este efectiv livrat), corespunzător politicilor si metodelor de contabilizare aprobate de persoanele care asigură administrarea si/sau conducerea institutiilor de credit. Metoda utilizată este supusă conditiei aplicării consecvente.”

3. La anexă, la capitolul III punctul 36 alineatul (1), literele c) si d) se abrogă.

4. La anexă, modelul situatiei “FIN 40 A: Active la valoare brută” se modifică si se înlocuieste cu modelul prevăzut în anexa nr. 1.


5. La anexă, la capitolul IV, “Corespondenta cu Planul de conturi aplicabil institutiilor de credit” se modifică conform anexei nr. 2.

6. La anexă, la capitolul V “Controlul situatiilor financiare FINREP la nivel individual”, la punctul 9 litera b) “Corelatii între FIN 10.A si FIN 1”, ultima corelatie se modifică si va avea următorul cuprins:

“FIN 10A.500 col.3 = FIN 1.223 + FIN 1.260”.

7. La anexă, la capitolul V, la punctul 9 litera c) “Corelatii între FIN 10.A, FIN 10.B si FIN 1”, ultima corelatie se modifică si va avea următorul cuprins:

“FIN 10.A.600.COI.3 + FIN 10.B.300.col.2 - FIN 1.220 + FIN 1.260”.

8. La anexă, la capitolul V, la punctul 15, litera b) “Controlul vertical” se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) Controlul vertical

110 = 113+ 116+ 119

100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200

300 = 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390 + 400 + 410 + 420 + 430

500 = 510 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660 + 670

700 = 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760 + 770

900 = 100 + 300 + 500 + 700 + 800”.

Art. III. - Ordinul Băncii Nationale a României nr. 2/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informatii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale institutiilor de credit din alte state membre, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 si 418 bis din 15 iunie 2011, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Până la data de la care transmiterea raportărilor statistice periodice, în format electronic, se realizează exclusiv prin intermediul SIRBNR, potrivit prevederilor Normei Băncii Nationale a României nr. 15/2006, cu modificările si completările ulterioare, sucursalele raportoare transmit Băncii Nationale a României raportările respective prin reteaua de comunicatii interbancare (RCI), sub formă de fisiere Excel.”

2. La anexă, punctul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

“9. În vederea întocmirii raportărilor periodice cuprinzând informatii statistice de natură financiar-contabilă, sucursalele vor utiliza, în ceea ce priveste data recunoasterii/derecunoasterii în/din bilant a activelor financiare, fie data tranzactiei (data la care entitatea se angajează să cumpere sau să vândă activul), fie data decontării (data la care activul este efectiv livrat), corespunzător politicilor si metodelor de contabilizare aprobate de persoanele care asigură administrarea si/sau conducerea sucursalelor. Metoda utilizată este supusă conditiei aplicării consecvente.”

3. La anexă, la punctul 17, modelul situatiei “3A: Elemente de activ” se modifică si se înlocuieste cu modelul prevăzut în anexa nr. 3.

4. La anexă, la capitolul IV, “Corespondenta cu Planul de conturi aplicabil institutiilor de credit” se modifică conform anexei nr. 4.

5. La anexă, la capitolul V “Controlul raportărilor periodice”, la punctul 3), litera b) “Controlul vertical” se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) Controlul vertical

110 = 113 + 116+ 119

100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190

300 = 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390 + 400 + 410 + 420 + 430

500 = 510 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660 + 670

700 = 710 + 720 + 730 + 740 + 750

800 = 100 + 300 + 500 + 700”.

Art. IV - Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă prin prezentul ordin.

Art. V - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.

Art. VI. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 17 octombrie 2011.

Nr. 12.


*) Anexele nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil.


 

ANEXA Nr. 1

 

DENUMIREA INSTITUTIEI DE CREDIT:

DATA RAPORTĂRII:

 

FIN40 - ALTE INFORMATII

 

FIN 40.A: Active la valoarea brută

 

-lei-

 

Cod pozitie

Amortizări si ajustări pentru depreciere

Active nete

Active brute

A

B

1

2

3

Operatiuni de trezorerie si operatiuni interbancare

100

 

 

 

- Casa si alte valori

110

 

 

 

-Casa

113

 

 

 

- Numerar în ATM-uri si ASV-uri

116

 

 

 

- Alte valori

119

 

 

 

- Cont curent si depozite la BNR, creante atasate si sume de amortizat

120

 

 

 

- Conturi de corespondent la institutii de credit (nostro) si creante atasate

130

 

 

 

- Depozite la institutii de credit, creante atasate si sume de amortizat

140

 

 

 

- Credite acordate institutiilor de credit, creante atasate si sume de amortizat

150

 

 

 

- Operatiuni reverse repo si titluri luate cu împrumut, creante atasate si sume de amortizat

160

 

 

 

- Valori de recuperat, creante atasate si sume de amortizat

170

 

 

 

- Operatiuni între organizatiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiasi retele, creante atasate si sume de amortizat

180

 

 

 

- Creante restante nedepreciate, creante atasate si sume de amortizat

190

 

 

 

- Creante depreciate, creante atasate si sume de amortizat

200

 

 

 

Operatiuni cu clientela

300

 

 

 

- Creante comerciale, creante atasate si sume de amortizat

310

 

 

 

- Credite de trezorerie, creante atasate si sume de amortizat

320

 

 

 

- Credite de consum si vânzări în rate, creante atasate si sume de amortizat

330

 

 

 

- Credite pentru finantarea operatiunilor de comert exterior, creante atasate si sume de amortizat

340

 

 

 

- Credite pentru finantarea stocurilor si pentru echipamente, creante atasate si sume de amortizat

350

 

 

 

- Credite pentru investitii imobiliare, creante atasate si sume de amortizat

360

 

 

 

- Alte credite acordate clientelei, creante atasate si sume de amortizat

370

 

 

 

- Credite acordate institutiilor financiare, creante atasate si sume de amortizat

380

 

 

 

- Operatiuni reverse repo si titluri luate cu împrumut, creante atasate si sume de amortizat

390

 

 

 

- Conturi curente debitoare, creante atasate si sume de amortizat

400

 

 

 

- Valori de recuperat, creante atasate si sume de amortizat

410

 

 

 

- Creante restante nedepreciate, creante atasate si sume de amortizat

420

 

 

 

- Creante depreciate, creante atasate si sume de amortizat

430

 

 

 

 

Operatiuni cu titluri si operatiuni diverse

500

 

 

 

- Active financiare detinute în vederea tranzactionării

510

 

 

 

din care, credite si creante

511

 

 

 

- Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere

520

 

 

 

din care, credite si creante

521

 

 

 

- Active financiare disponibile în vederea vânzării si creante atasate

530

 

 

 

din care, credite si creante

531

 

 

 

- Investitii păstrate până la scadentă si creante atasate

540

 

 

 

din care, credite si creante

541

 

 

 

- Instrumente de capitaluri proprii evaluate la cost

550

 

 

 

- Instrumente derivate

560

 

 

 

- Conturi de decontare privind operatiunile cu titluri si creante atasate

570

 

 

 

- Decontări intrabancare si între organizatiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiasi retele

580

 

 

 

- Beneficii ale angajatilor si conturi asimilate

590

 

 

 

- Asigurări sociale, protectia socială si conturi asimilate

600

 

 

 

- Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate

610

 

 

 

- Debitori diversi, creante atasate si sume de amortizat

620

 

 

 

- Decontări din operatiuni în asocieri în participatie

630

 

 

 

- Conturi de stocuri

640

 

 

 

- Conturi de regularizare

650

 

 

 

- Creante restante nedepreciate, creante atasate si sume de amortizat

660

 

 

 

- Creante depreciate, creante atasate si sume de amortizat

670

 

 

 

Active imobilizate

700

 

 

 

- Credite subordonate, creante atasate si sume de amortizat

710

 

 

 

- Titluri de participare detinute în filiale, în entităti asociate si în entităti controlate în comun

720

 

 

 

- Dotări pentru unitătile proprii din străinătate

730

 

 

 

- Imobilizări în curs, imobilizări necorporale si corporale

740

 

 

 

- Creante din operatiuni de leasing financiar, creante atasate si sume de amortizat

750

 

 

 

- Creante restante nedepreciate, creante atasate si sume de amortizat

760

 

 

 

- Creante depreciate, creante atasate si sume de amortizat

770

 

 

 

Actionari sau asociati (+/-)

800

 

 

 

Total

900

 

 

 

 

* Sumele negative trebuie să fie precedate de semnul (-)

 

PERSOANA AUTORIZATA,

PERSOANA AUTORIZATA

Numele, prenumele, semnătura

Numele, prenumele si

si stampila institutiei de credit

semnătura

 

ANEXA Nr. 2

 

1. FIN 1 - Bilantul

 

Cod pozitie

Plan de conturi

ACTIV

010

101+102+109+1111+1112 + ex.1l 13+ ex.1114 + ex.1 115 ±ex.H71+121 + 1271+1311 +ex.1312+ ex.1313 +ex.1314± ex.1317 + 1411+ex.1412±ex.1417 + 1521+ex,1522+1523+ex.1524±ex.1527 +ex.1611±ex.1617± ex.181 ± ex.182 - ex.191-ex.192 - ex.193± ex, 201 ± ex.202 ±ex. 203 ± ex.204 ± ex.205 ± ex.206 ± ex.209 + 2311 + ex.2312 ± ex.2317 + 2431 + ex.2432 + 2433 + ex.2434 ± ex.2437 + ex.2511 (solduri debitoare)2 ± ex. 25171+ ex.2611 ± ex.2617 ±ex.281± ex.282- ex.291-ex.292 - ex.293+ex.3011+ ex.3021 +ex.303+ex.304+ex.305+ex.333(solduri debitoare) + ex.3362+ ex.3371 +341 (sold debitor)3 + 3515 + 35192+ ex.3521 (sold debitor) +ex. 3522 (sold debitor) + ex.35262 + ex.3531 (sold debitor) + ex.35324 + ex.35328 (sold debitor) + ex.3533 (sold debitor) + ex.3534 + ex.3536 (sold debitor) + ex.3538 (sold debitor) + ex.35392 ± ex.355+ ex.3571+ ex.371 +ex.375+ ex.378 ±ex.381±ex.382-ex.391- ex.392 ± ex.471 ± ex.481 ± ex.482- ex.493+508 (sold debitor)

012

109+1111 + 1112 + ex.1 113+ ex.1114 + ex.1 115 ±ex.1 171 + 121 + 1271+1311 +ex.1312+ ex.1313 + ex.1314 ± ex.1317 + 1411+ex.1412± ex.1417 + 1521+ex.1522+1523+ex.1524± ex.1527 +ex.161 l±ex.1617± ex.181 ± ex.182 - ex.191- ex.192 - ex.193+ ex. 201 ± ex.202 ±ex. 203 ± ex.204 ± ex.205 ± ex.206 ± ex.209 + 2311 + ex.2312 ± ex.2317 + 2431 + ex.2432 + 2433 + ex.2434 ± ex.2437 + ex.2511 (solduri debitoare) ±ex. 25171+ex.2611 ±ex.2617±ex.281± ex.282-ex.291-ex.292 - ex.293+ex.3011+ ex.3021 +ex.303 + ex.304 + ex.305 + ex.333(solduri debitoare) + ex.3362+ ex.3371 +341 (sold debitor) + 3515 + 35192+ ex.3521 (sold debitor) +ex. 3522 (sold debitor) + ex.35262 + ex.3531 (sold debitor) + ex.35324 + ex.35328 (sold debitor) + ex.3533 (sold debitor) + ex.3534 + ex.3536 (sold debitor) + ex.3538 (sold debitor) + ex.35392 +ex.355+ ex.3571+ ex.371 + ex.375+ex.378 ±ex.381±ex.382-ex.391-ex.392±ex.471±ex,481±ex.482-ex.493+508 (sold debitor)

050

ex.1 113+ex.1114 +ex.1 115 +ex.1 171+ex.1312+ex.1313+ex.1314 ±ex.1317+ex.1412±ex.1417+ex.1522+ex.1524±ex.1527+ex.1611 ± ex.1617±ex.181 ± ex.182- ex.191- ex.192 - ex.193 ± ex.201 ± ex.202 ± ex.203 ± ex.204 ± ex.205 ± ex.206 ± ex.209 +ex.2312 ± ex.2317 + ex.2432 + ex.2434±ex.2437 + ex.2511 (solduri debitoare) ± ex. 25171 + ex.2611 ± ex.2617 ± ex.281 ± ex.282- ex.291 - ex.292 - ex.293 + ex.3032+ ex.3037 + ex.3041 +ex.3047 + ex.333 (solduri debitoare) + ex.3362 + ex.3371 ± ex.355 + ex.3521 (sold debitor) +ex. 3522 (sold

 

debitor) + ex.35262 + ex.35324 + ex.35328 (sold debitor) + ex.3533 (sold debitor) + ex.3534 + ex.3536 (sold debitor) + ex.3538 (sold debitor) + ex.35392 ± ex.355 + ex.3571+ ex.371 + ex.375 + ex.378 ± ex.381±ex.382-ex.39111-ex.392+401 +402±407±ex.471 ± ex.481± ex.482- ex.493 -494

052

ex.1 113+ex.i 114 + ex.1 115 ± ex.1 171+ex.1312+ex.1313+ ex.1314 ±ex.1317+ex.1412±ex.1417+ex.1522+ex.1524±ex.1527+ex.1611 ± ex.1617± ex.181± ex.182-ex.191- ex.192 - ex.193 ± ex.201 ± ex.202 ± ex.203 ± ex.204 ± ex.205 ± ex.206 ± ex.209 +ex.2312± ex,2317 + ex.2432+ex.2434±ex.2437 + ex.2511 (solduri debitoare)± ex. 25171 + ex.2611+ex.2617 ± ex.281± ex.282- ex.291 - ex.292 - ex.293 +ex.333 (solduri debitoare) + ex.3362 + ex.3371+ ex.3521 (sold debitor) +ex. 3522 (sold debitor) + ex.35262 + ex.35324 + ex.35328 (sold debitor) + ex.3533 (sold debitor) + ex.3534 + ex.3536 (sold debitor) + ex.3538 (sold debitor) + ex.35392 + ex.3571 ± ex.355 + ex.371 +ex.375+ ex.378 ± ex.381± ex.382-ex.392 + 401 + 402 ± 407 ± ex.471 ± ex.481 ± ex.482- ex.493 - ex.494

DATORII

220

112 ± 1172 + 122 + 1272 ± 132 ± 142 ± 151 ±162 ± 232 ± 241 + 251 l(solduri creditoare) ± 25172 ± 253 ± 254 ±262 ±321±322±325± 326+ 331 + 332 + 333 (solduri creditoare) + 334 + 335 + 3361 + 3372 +341 (sold creditor)+ 3511 +3512 + 3513+3514+3516 + 3517+3518+ 35191 + 3521 (sold creditor) + 3522 (sold creditor) + 35261 + 35323 + 35328 (sold creditor) + 3533 (sold creditor) + 3536 (sold creditor) + 3538 (sold creditor) + 35391 + 354 + 356 + 3572 +376 + 377 +3791 + 472 + 531 +532 ± 537 + 508 (sold creditor)


1 Sintagma “ex.” se referă la prezentarea extrasului din soldul contului respectiv, care corespunde continutului pozitiei din situatiile financiare la care se referă.

2 În cazul conturilor bifunctionale, sintagma “solduri debitoare”, respectiv, “solduri creditoare” se referă la prezentarea distinctă a sumei soldurilor analitice debitoare si, respectiv, creditoare, componente ale soldului contului sintetic bifunctional.

3 În cazul conturilor bifunctionale, sintagma “sold debitor”, respectiv, “sold creditor” se referă la prezentarea soldului contului sintetic bifunctional (debitor sau creditor) rezultat din însumarea tuturor soldurilor conturilor analitice ale acestuia, indiferent de natura lor.

 

2. FIN 2 - Contul de profit sau pierdere

 

Cod pozitie

Plan de conturi

050

7019+7029 +7039 +7049+7059+7069+7071+7072+7077+708

060

6019 + 6029 + 6039 + 6049 + 6059 + 6069 + 6071+6072 + 6077 + 608

080

ex.70311+ex.70312 + ex.7061 + 70741 +70742 +70743 +70744 +70745 +70746 +70749 + ex.742 - ex.60311- ex.60312 - ex.60313- ex.6061-60741- 60742 - 60743 - 60744 - 60745 - 60746 -60749 - ex.6312

090

ex.70321+ex.70322- ex.60321- ex.60322- ex.60323

110

ex.7061- ex.6061

120

746 +ex.749 - ex.609 - 646


5. FIN 5 - Clasificarea activelor financiare

 

FIN 5.A - Clasificarea depozitelor la vedere si a echivalentelor de numerar

 

Cod pozitie

Plan de conturi

030

109+ 1111 + 1112 + ex.1113 + ex.1114 + ex.1115 ±ex.H71 + 121 + 1271 + 1311 + ex.1312 + ex.1313 + ex.1314 ± ex.1317 + 1411 + ex.1412 ± ex.1417 + 1521 + ex.1522 + 1523 + ex.1524 ± ex.1527 + ex.1611 ± ex.1617 ± ex.181 ± ex.182 - ex.191 - ex.192 - ex.193 ± ex.201 ± ex.202 ± ex.203 ± ex.204 ± ex.205 ± ex,206 ± ex.209 + 2311 + ex,2312 ± ex.2317 + 2431 + ex.2432 + 2433 + ex.2434 ± ex.2437 + ex.2511 (solduri debitoare) ± ex.25171 + ex.2611 ± ex.2617 ± ex.281 ± ex.282 - ex.291 - ex.292 -ex.293 + ex.30113 + ex.30213 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 + ex.333 (solduri debitoare) + ex.3362 + ex.3371 + 341 (sold debitor) + 3515 + 35192 + ex.3521 (sold debitor) + ex.3522 (sold debitor) + ex.35262 + ex.3531 (sold debitor) + ex.35324 + ex.35328 (sold debitor) + ex.3533 (sold debitor) + ex.3534 + ex.3536 (sold debitor) + ex.3538 (sold debitor) + ex.35392 ± ex.355 + ex.3571 + ex.371 + ex.375 + ex.378 ± ex.381 ± ex.382 - ex.39112 - ex.392 ± ex.471 ± ex.481 ± ex.482 - ex.493 + 508 (sold debitor)

040

109+1111 + 1112 + ex.1113 + ex.1114 + ex.1115±ex.1171 + 121 + 1271 + 1311 + ex.1312 + ex.1313+ex.1314±ex.1317 + 1411 + ex.1412± ex.1417 + 1521 + ex.1522 +1523 + ex.1524 ± ex.1527 + ex.1611 ± ex.1617 ± ex.181 ± ex.182 - ex.191 - ex.192 - ex.193 ± ex.201 ± ex.202 ± ex. 203 ± ex.204 ± ex.205 ± ex.206 ± ex.209 + 2311 + ex.2312 ± ex.2317 + 2431 + ex.2432 + 2433 + ex.2434 ± ex.2437 + ex.2511 (solduri debitoare) ± ex.25171 + ex.2611 ± ex.2617 ± ex.281 ± ex.282 - ex.291 - ex.292 - ex.293 + ex.3011 + ex.3021 + ex.303 + ex.304 + ex.305 + ex.333(solduri debitoare) + ex.3362 + ex.3371 + 341 (sold debitor) + 3515 + 35192 + ex.3521 (sold debitor) + ex.3522 (sold debitor) + ex.35262 + ex.3531 (sold debitor) + ex.35324 + ex.35328 (sold debitor) + ex.3533 (sold debitor) + ex.3534 + ex.3536 (sold debitor) + ex.3538 (sold debitor) + ex.35392 ± ex.355 + ex.3571 + ex.371 + ex.375 + ex.378 ± ex.381 ± ex.382 - ex.391 -ex.392 ± ex.471 ± ex.481 ± ex.482 - ex.493 + 508 (sold debitor)

 

FIN 5.E - Împrumuturi si creante, precum si investitii păstrate până la scadentă

 

Cod pozitie

Coloana

Plan de conturi

020

1

ex.1113 + ex.1114 + ex.1115±ex.H71 + ex.1312 + ex.1313 + ex.1314 ± ex.1317 + ex.1412 ± ex.1417 + ex.1522 + ex.1524 ± ex.1527 ± ex.161 ± ex.181 ± ex.201 ± ex.202 ± ex.203 ± ex.204 ± ex.205 ± ex.206 ± ex.209 + ex.2312 ± ex.2317 + ex.2432 + ex.2434 ± ex.2437 + ex.2511 (solduri debitoare) ± ex.25171 ± ex.261 ± ex.281 + ex.333 (solduri debitoare) + ex.3362 + ex.3371 + ex.3521 (sold debitor) + ex.3522 (sold debitor) + ex.35262 + ex.3531 (sold debitor) + ex.35324 + ex.35328 (sold debitor) + ex.3533 (sold debitor) + ex.3534 + ex.3536 (sold debitor) + ex.3538 (sold debitor) + ex.35392 ± ex.355 + ex.3571 + ex.371 + ex.375 + ex.378 ± ex.381 + 401 + 402 ± 407 ± ex.471 ± ex.481

 

6

ex.1113 + ex.1114 + ex.1115±ex.H71 + ex.1312 + ex.1313

 

 

+ ex.1314±ex.1317 + ex.1412±ex.I417 + ex.1522 + ex.1524±ex.1527±ex.161 ±ex.181 ±ex,182-ex.191 -ex.192 - ex.193 ± ex.201 ± ex.202 ± ex.203 ± ex.204 ± ex.205 ± ex.206 ± ex.209 + ex.2312 ± ex.2317 + ex.2432 + ex.2434 ± ex.2437 + ex.2511 (solduri debitoare) ± ex.25171± ex.261 ± ex.281 ± ex.282 - ex.29I -ex.292 - ex.293 + ex.333 (solduri debitoare) + ex.3362 + ex.3371 + ex. 3521 (sold debitor) + ex.3522 (sold debitor) + ex.35262 + ex.3531 (sold debitor) + ex.35324 + ex.35328 (sold debitor) + ex.3533 (sold debitor) + ex.3534 + ex.3536 (sold debitor) + ex.3538 (sold debitor) + ex.35392 ± ex.355 + ex,3571 + ex.371 + ex.375 + ex.378 ± ex.381 ± ex.382 -ex.392 + 401 + 402 ± 407 ± ex.471 ± ex.481± ex.482- ex.493 - 494

024

1

± ex.201 + ex.2312 ± ex.2317 + ex.2432 + ex.2434 ± ex.2437 + ex.2511 (solduri debitoare) ± ex.25171± ex.261 ± ex.281 + ex.333 (solduri debitoare) + ex.3362 + ex.3371 ± ex.355 + ex.3571 + ex.371 + ex.375 + ex.378 ± ex.381 +ex.401 + ex.402 ± ex.407 ± ex.471 ± ex.481

 

6

± ex.201 + ex.2312 ± ex.2317 + ex.2432 + ex.2434 ± ex.2437 + ex,2511 (solduri debitoare) ± ex.25171 ± ex.261 ±ex.281 ± ex.282 - ex.291 - ex.292 - ex.293 + ex.333 (solduri debitoare) + ex.3362 + ex.3371 ±ex.355 + ex.3571 + ex.371 + ex.375 + ex.378 ± ex.381 ± ex.382 - ex.392 + ex.401 + ex.402 ± ex.407 ± ex.471 ± ex.481 ± ex.482 - ex.493 - ex.494

025

1

± ex.201 ± ex.202 ± ex.203 ± ex.204 ± ex.205 ± ex.206 ± ex.209 + ex.2432 + ex.2434 ± ex.2437 + ex.2511 (solduri debitoare) ± ex.25171 ± ex.261 ± ex.281 + ex.3362 + ex.3371 ± ex.355 + ex.3571 + ex.371+ex.375 + ex.378 ± ex.381 + ex.401 + ex.402 ± ex.407 ± ex.471 ± ex.481

 

6

± ex.201 ± ex.202 ± ex.203 ± ex.204 ± ex.205 ± ex.206 ± ex.209 + ex.2432 + ex.2434 ± ex.2437 + ex.2511 (solduri debitoare) ± ex.25171 ± ex.261 ± ex.281 ± ex.282 - ex.291 -ex.292 - ex.293 + ex.3362 + ex.3371 ± ex.355 + ex.3571 + ex.371 + ex.375 + ex.378 ± ex.381 ± ex.382 - ex.392 + ex.401 + ex.402 ± ex.407 ± ex.471 ± ex.481 ± ex.482 - ex.493 -ex.494

026

1

± ex.201 ± ex.202 ± ex.203 ± ex.204 ± ex.205 ± ex.206 ± ex.209 + ex.2432 + ex.2434 ± ex.2437 + ex.2511 (solduri debitoare) ± ex.25171 ± ex.261 ± ex.281 + ex.3362 + ex.3371 ± ex.355 + ex.3571 + ex.371+ex.375 + ex.378 ± ex.381 + ex.401 + ex.402 ± ex.407 ± ex.471 ± ex.481

 

6

± ex.201 ± ex.202 ± ex.203 ± ex.204 ± ex.205 ± ex.206 ± ex.209 + ex.2432 + ex.2434 ± ex.2437 + ex,2511 (solduri debitoare) ± ex.25171 ± ex.261 ± ex.281 ± ex.282 - ex.291 -ex.292 - ex.293 + ex.3362 + ex.3371 ± ex.355 + ex.3571 + ex.371 + ex.375 + ex.378 ± ex.381 ± ex.382 - ex.392 + ex.401 + ex.402 ± ex.407 ± ex.471 ± ex.481 ± ex.482 - ex.493 -ex.494

027

1

± ex.201 ± ex.202 ± ex.203 ± ex.204 ± ex.205 ± ex.206 ± ex.209 + ex.2511 (solduri debitoare) ± ex.25171 ± ex.261 ± ex.281 + ex.3362 + ex.3371 ± ex.355 + ex.371 + ex.375+ex.378 ± ex.381 ± ex.471 ± ex.481

 

6

± ex.201 ± ex.202 ± ex.203 ± ex.204 ± ex.205 ± ex.206 ± ex.209 + ex.2511 (solduri debitoare) ± ex.25171 ± ex.261 ± ex.281 ± ex,282 - ex.291 - ex.292 - ex.293 + ex.3362 + ex.3371 ± ex.355 + ex.371 + ex.375 + ex.378 ± ex.381 ± ex.382 - ex.392 ± ex.471 ± ex.481 ± ex.482 - ex.493

028

1

± ex.201 ± ex.202 ± ex.203 ± ex.204 ± ex.205 ± ex.206 ± ex.209 + ex.2511 (solduri debitoare) ± ex.25171 ± ex.261 ± ex.281 + ex.3362 + ex.3371 ± ex.355 + ex.371 + ex.375+ex.378 ± ex.381 ± ex.471 ± ex.481

 

6

± ex.201 ± ex.202 ± ex.203 ± ex.204 ± ex.205 ± ex.206 ± ex.209 + ex.2511 (solduri debitoare) ± ex.25171 ± ex.261 ± ex.281 ± ex.282 - ex.291 - ex.292 - ex.293 + ex.3362 + ex.3371 ± ex.355 + ex.371 + ex.375 + ex.378 ± ex.381 ± ex.382 - ex.392 ± ex.471 ± ex.481 ± ex.482 - ex.493

030

1

ex.1 113 + ex.1114 + ex.1 115 ± ex.1 171 + ex.1312 + ex.1313 + ex.1314±ex.1317 + ex.1412±ex.1417 + ex.1522 + ex.1524 ± ex.1527 ± ex.161 ± ex.181 ± ex.201 ± ex.202 ± ex.203 ± ex.204 ± ex.205 ± ex.206 ± ex.209 + ex.2312 ± ex.2317 + ex.2432 + ex.2434 ± ex.2437 + ex.2511 (solduri debitoare) ± ex.25171 ± ex.261 ± ex.281 + ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 + ex.333 (solduri debitoare) + ex.3362 + ex.3371 + ex. 3521 (sold debitor) + ex.3522 (sold debitor) + ex.35262 + ex.3531 (sold debitor) + ex.35324 + ex.35328 (sold debitor) + ex.3533 (sold debitor) + ex.3534 + ex.3536 (sold debitor) + ex.3538 (sold debitor) + ex.35392 ± ex.355 + ex.3571 + ex.371 + ex.375 + ex.378 ± ex.381 + ex.401 + ex.402 ± ex.407 ± ex.471 ± ex.481

 

6

ex.1 113 + ex.1114 +ex.1 115 ± ex.1 171+ex.1312 + ex.1313 + ex.1314±ex.1317 + ex.1412±ex.1417 + ex,1522 + ex.1524 ± ex.1527 + ex.161 l±ex.1617± ex.181 ±ex.182-ex.191- ex.192 - ex.193 ± ex.201 ± ex.202 ± ex.203 ± ex.204 ± ex.205 ± ex.206 ± ex.209 + ex.2312 ± ex.2317 + ex.2432 + ex.2434 ± ex.2437 + ex.2511 (solduri debitoare) ± ex.25171 ± ex.261 ± ex.281 ± ex.282 - ex.291 - ex.292 - ex.293 + ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 + ex.333 (solduri debitoare) + ex.3362 + ex.3371 + ex.3521 (sold debitor) + ex.3522 (sold debitor) + ex.35262 + ex.3531 (sold debitor) + ex.35324 + ex.35328 (sold debitor) + ex.3533 (sold debitor) + ex.3534 + ex.3536 (sold debitor) + ex.3538 (sold debitor) + ex.35392 ± ex.355 + ex.3571 + ex.371 + ex.375 + ex.378 ± ex.381 ± ex.382 - ex.39111 - ex.392 + 401 + 402 ± 407 ± ex.471 ± ex.481 ± ex.482 - ex.493 - 494


FIN 6 - Clasificarea creditelor si creantelor

 

FIN 6A - Clasificarea creditelor si creantelor pe tipuri de produse

 

Cod pozitie

Plan de conturi

010

109+ 1111 + 1112 + ex.1113 + ex.1114 + ex.1115±ex.1l71 + 121 + 1271 + 1311 + ex.1312 + ex.1313+ex.1314±ex.1317 + 1411 +ex.1412± ex.1417 + 1521 + ex.1522 +1523 + ex.1524 ± ex,1527 + ex.1611 ± ex.1617 ± ex.181 ± ex.182 - ex.191 - ex.192 - ex.193 ± ex. 201 ± ex.202 ± ex. 203 ± ex.204 ± ex.205 ± ex,209 + 2311 + ex.2312 ± ex.2317 + 2431 + ex.2432 + 2433 + ex.2434 ± ex.2437 + ex.2511 (solduri debitoare) ± ex.25171 + ex.2611 ± ex.2617± ex.281 ± ex.282 - ex.291 - ex.292 - ex.293 + ex.30113 + ex.30213 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 + ex.333 (solduri debitoare) + ex.3362 + ex.3371 + 341 (sold debitor) + ex.3515 + ex.35192 + ex.3521 (sold debitor) + ex.3522 (sold debitor) + ex.35262 + ex.3531 (sold debitor) + ex.35324 + ex.35328 (sold debitor) + ex.3533 (sold debitor) + ex.3534 + ex.3536 (sold debitor) + ex.3538 (sold debitor) + ex.35392 ± ex.355 + ex.3571 + ex.371 + ex.375 + ex.378 ± ex.381 ± ex.382 - ex.39112 -ex.392 + 508 (sold debitor)

030

ex.1412 ± ex.1417 ± ex.181 ± ex.182 -ex.191 - ex.192 - ex.193 ± ex.202 ± ex.203 ± ex.204 ± ex.205 ± ex.209 + ex.2312 ± ex.2317 + ex.2511 (solduri debitoare) ± ex.25171± ex.281 ± ex.282 - ex.291 - ex.292 - ex.293 + ex.30113 + ex.30213 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 - ex.39112

080

ex.1 113 + ex.1114 + ex.1115 ±ex.H71 + ex.1312 + ex.1313 + ex.1314± ex.1317 + ex.1412 ± ex.1417 ± ex.181 ± ex.182 - ex.191 - ex.192 - ex.193 ± ex.202 ± ex.204 ± ex.205 ± ex.209 + ex.2312 ± ex.2317 + ex.2511 (solduri debitoare) ± ex.25171 ± ex.281 ± ex.282 - ex.291 - ex.292 - ex.293 + ex.30113 + ex.30213 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 - ex.39112 + 401 + 402 ± 407 ± ex.481 ± ex.482 - 494

100

109+ 111 ± 1171 + 121 + 1271 ± 131 ± 141 ± 152 ± 161 ± 181 ± 182-191 - 192 - 193 ± 201 ± 202 ± 203 ± 204 ± 205 ± 206 ± 209 ± 231 ± 243 +2511 (solduri debitoare) ± 25171 ± 261 ± 281 ± 282 - 291 - 292 - 293 + 30113 + 30213 + 3033 + ex.3037 + 3042 + ex.3047 + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + 341 (sold debitor) + 3515 + 35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 3531 (sold debitor) + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 + 355 + 3571 +371 + 375+378 ± ex.381 ± ex.382 - 39112 - 392 + 401 + 402 ± 407 ± 471 ± 481 ± 482 - 493 - 494 + 508(sold debitor)

 

FIN 20

Tabel B - Câstiguri si pierderi realizate aferente activelor si datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere

 

Cod pozitie

Col.

Plan de conturi

100

1

ex.70336+ex.70342+ex.70352+ex.7036+ex.7037+(767 - 668)*

 

dacă sumele înregistrate în contul 767 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 668

 


FIN 20

Tabel C - Câstiguri si pierderi aferente activelor si datoriilor financiare detinute în vederea tranzactionării

 

Cod pozitie

Col.

Plan de conturi

010

3

ex.70311 +ex.70312+70741 +ex.70749 - ex.60311 - ex.60312-ex.60313-60741-ex.60749

020

 

ex.70311 + ex.7035+70742 + ex.70749- ex.60311 - ex.60313 -ex.6035-60742- ex.60749

030

3

ex.7061+70743 + ex.70749 + ex.742 - ex.6061- 60743- ex.60749-ex.6312

040

3

ex.7031 l+ex.70312 +70744 + ex.70749 - ex.60311- ex.60312-ex.60313 - 60744 - ex.60749

050

3

70745 + ex.70749 + ex.742 - 60745 - ex.60749 - ex.6312

060

3

ex.70311 + ex.70312 +70746 + ex.70749 - ex.60311 - ex.60312 -ex.60313- 60746 -ex.60749

100

3

ex.70311+ex.70312+ex.7061+70741+70742+70743 + 70744 + 70745 +70746 +70749 + ex.742 - ex.60311- ex.60312 - ex.60313 -ex.6061- 60741-60742 - 60743 - 60744 - 60745 - 60746 - 60749 -ex.6312

 

FIN 20

Tabel D - Câstiguri si pierderi aferente activelor si datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere

 

Cod pozitie

Coloana

Plan de conturi

010

9

ex 60321+ex.60323

 

3

ex 70321- ex 60321- ex.60323

020

2

ex 60322+ ex.60323

 

3

ex 70322- ex 60322- ex.60323

100

2

ex 60321+ ex 60322 + ex.60323

 

3

ex 70321+ ex 70322 - ex 60321- ex 60322 - ex.60323

 

FIN 20 Tabel F - Câstiguri si pierderi din derecunoasterea activelor, altele decât cele detinute pentru vânzare

 

Cod pozitie

Coloana

Plan de conturi

040

2

ex.609

100

2

ex.609 + 646


FIN 40 - Alte informatii

TABEL A - Active la valoare brută - coloana 3

 

Cod pozitie

Plan de conturi

100

101 + 102+109+ 111 ±1171 + 121 + 1271 ± 131+ 141+ 152+ 161+1741 + 1761 + ±1781±1782± 181 ± 182

110

101+102+109

113

101

116

102

119

109

120

III +1171

130

121 + 1271

140

1311 + 1312+ 1313 + 1314 ±1317

150

1411 + 1412 ± 1417

160

1521 + 1522+1523+1524+ 1527

170

1611 + 1617

180

17411 + 17412+ 17611 ± 17417+17617

190

±1781+181

200

±1782+182

300

± 201± 202± 203± 204± 205± 206± 209± 231± 243± 2511 (solduri debitoare) ±251714 261+281+282

310

2011 ±2017

320

2021± 2027

330

2031+2032±2037

340

2041 +2042+ 2047

350

2051+2052+2057

360

2061+2067

370

2091+2097

380

2311+2312 + 2317

390

2431 +2432+2433+2434+ 243 7

400

2511 (solduri debitoare) ± 25171

410

2611± 2617

420

±281

430

±282

500

3011+3021+303+304+305+311 (solduri debitoare) + 312 (solduri debitoare) + 313 (solduri debitoare) + 314 (solduri debitoare) + 315 (solduri debitoare)+ 333(solduri debitoare)+3362+3371+341 (sold debitor) + 342 (sold debilor)+ 3515+ 35192 + 3521 (solduri debitoare) + 3522(solduri debitoare) + 35262+3531 (solduri debitoare) +35324 + 35328 (solduri debitoare) +3533(solduri debitoare)+3534+ 3536 (solduri debitoare)+3538(solduri debitoare)+35392 ±355 +3571+361+362+363 + 371+3723(solduri debitoare)+3729(solduri debitoare) + 375+378+3799(solduri debitoare) ±381 ±382

510

3011

511

30113

520

3021

521

30213

530

3031+3032+3033+3037

531

3033 +ex.3037

540

3041+3042 + 3047

541

3042+ex.3047

550

305

560

311 (solduri debitoare) + 312 (solduri debitoare) + 313 (solduri debitoare) + 314 (solduri debitoare) + 315 (solduri debitoare)

570

333(solduri debitoare) +3362 + 3371

580

341 (sold debitor) + 342 (sold debitor)

590

3515+35192

600

352!(solduri debitoare) + 3522(solduri debitoare) + 35262

610

3531 (solduri debitoare) +35324 + 35328 (solduri debitoare) +3533(solduri debitoare}+3534+ 3536 (solduri debitoare) +3538(solduri debitoare) +35392

620

3551+3552+3556 + 3557

630

3571

640

361+362+363

650

371+3723(solduri debitoare)+3729(solduri debitoare) + 375+378+3799(solduri debitoare)

660

+381

670

±382

700

401+402+ 407 + 41+421 +43 + 44 + 471+ 481 + 482

710

401+402 + 407

720

411+412+413

730

421

740

431+432+441+442

750

4711+4712+4713 + 4717

760

±481

770

±482

800

508 (sold debitor)

 

ANEXA Nr. 3

 

DENUMIREA SUCURSALEI:

DATA RAPORTĂRII:

 

3. Alte informatii

 

3.A: Elemente de activ

- lei -

 

Cod pozitie

Amortizări si ajustări pentru depreciere

Active nete

Active brute

A

B

1

2

3

Operatiuni de trezorerie si operatiuni interbancare

100

 

 

 

- Casa si alte valori

110

 

 

 

-Casa

113

 

 

 

- Numerar în ATM-uri si ASV-uri

116

 

 

 

- Alte valori

119

 

 

 

- Cont curent si depozite la BNR, creante atasate si sume de amortizat

120

 

 

 

- Conturi de corespondent la institutii de credit (nostro) si creante atasate

130

 

 

 

- Depozite la institutii de credit creante atasate si sume de amortizat

140

 

 

 

- Credite acordate institutiilor de credit creante atasate si sume de amortizat

150

 

 

 

Operatiuni reverse repo si titluri luate cu împrumut creante atasate si sume de amortizat

160

 

 

 

- Valori de recuperat creante atasate si sume de amortizat

170

 

 

 

- Creante restante nedepreciate, creante atasate si sume de amortizat

180

 

 

 

- Creante depreciate, creante atasate si sume de amortizat

190

 

 

 

Operatiuni cu clientela

300

 

 

 

- Creante comerciale, creante atasate si sume de amortizat

310

 

 

 

- Credite de trezorerie, creante atasate si sume de amortizat

320

 

 

 

- Credite de consum si vânzări în rate, creante atasate si sume de amortizat

330

 

 

 

- Credite pentru finantarea operatiunilor de comert exterior, creante atasate si sume de amortizat

340

 

 

 

- Credite pentru finantarea stocurilor si pentru echipamente, creante atasate si sume de amortizat

350

 

 

 

- Credite pentru investitii imobiliare, creante atasate si sume de amortizat

360

 

 

 

- Alte credite acordate clientelei, creante atasate si sume de amortizat

370

 

 

 

- Credite acordate institutiilor financiare, creante atasate si sume de amortizat

380

 

 

 

- Operatiuni reverse repo si titluri luate cu împrumut, creante atasate si sume de amortizat

390

 

 

 

- Conturi curente debitoare, creante atasate si sume de amortizat

400

 

 

 

- Valori de recuperat, creante atasate si sume de amortizat

410

 

 

 

- Creante restante nedepreciate, creante atasate si sume de amortizat

420

 

 

 

- Creante depreciate, creante atasate si sume de amortizat

430

 

 

 

Operatiuni cu titluri si operatiuni diverse

500

 

 

 

- Active financiare detinute în vederea tranzactionării

510

 

 

 

din care, credite si creante

511

 

 

 

- Active financiare desemnate ca fiind la valoare justă prin profit sau pierdere

520

 

 

 

din care, credite si creante

521

 

 

 

- Active financiare disponibile în vederea vânzării si creante atasate

530

 

 

 

din care, credite si creante

531

 

 

 

- Investitii păstrate până la scadentă si creante atasate

540

 

 

 

din care, credite si creante

541

 

 

 

- Instrumente de capitaluri proprii evaluate la cost

550

 

 

 

- Instrumente derivate

560

 

 

 

- Conturi de decontare privind operatiunile cu titluri si creante atasate

570

 

 

 

- Decontări intrabancare

580

 

 

 

- Beneficii ale angajatilor si conturi asimilate

590

 

 

 

- Asigurări sociale, protectia socială si conturi asimilate

600

 

 

 

- Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate

610

 

 

 

- Debitori diversi, creante atasate si sume de amortizat

620

 

 

 

- Decontări din operatiuni în asocieri în participatie

630

 

 

 

- Conturi de stocuri

640

 

 

 

- Conturi de regularizare

650

 

 

 

- Creante restante nedepreciate, creante atasate si sume de amortizat

660

 

 

 

- Creante depreciate, creante atasate si sume de amortizat

670

 

 

 

Active imobilizate

700

 

 

 

- Credite subordonate, creante atasate si sume de amortizat

710

 

 

 

- Imobilizări în curs, imobilizări necorporale si corporale

720

 

 

 

- Creante din operatiuni de leasing financiar, creante atasate si sume de amortizat

730

 

 

 

- Creante restante nedepreciate, creante atasate si sume de amortizat

740

 

 

 

- Creante depreciate, creante atasate si sume de amortizat

750

 

 

 

Total

800

 

 

 

 

PERSOANA AUTORIZATĂ,

PERSOANA AUTORIZATĂ

Numele, prenumele, semnătura si stampila sucursalei

Numele, prenumele si semnătura


ANEXA Nr. 4

 

1. Bilantul

 

Cod pozitie

Plan de conturi

ACTIV

010

101 + 102+109+1111 + 1112 + ex.1113+ ex.1114 + ex.1115 ±ex.1 171 + 121 + 1271+1311 +ex.1312+ ex.1313 + ex.1314 ± ex.1317 + 141 l+ex.1412 ± ex.1417 + 1521+ex.1522+1523+ex.1524± ex.1527 +ex.161 l±ex.1617± ex.181 ± ex.182-ex,191-ex.192-ex.193±ex. 201 ± ex.202 ±ex. 203 ± ex.204 ± ex,205 ± ex.206 ± ex.209 + 2311+ ex.2312 ± ex.2317 + 2431 + ex.2432 + 2433 + ex.2434 ± ex.2437 + ex.2511 (solduri debitoare)2 ± ex.25171+ ex.2611 ± ex.2617 ±ex.281± ex.282- ex.291- ex.292 -ex.293+ex.3011+ ex.3021 +ex.303+ex.304+ex.305+ex.333(solduri debitoare) + ex.3362+ ex.3371 +341 (sold debitor)3 + 3515 + 35192+ ex.3521 (sold debitor) +ex. 3522 (sold debitor) + ex.35262+ ex.3531 (sold debitor) + ex.35324 + ex.35328 (sold debitor) + ex.3533 (sold debitor) + ex.3534 + ex.3536 (sold debitor) + ex.3538 (sold debitor) + ex.35392 ± ex.355+ ex.3571+ ex.371 +ex.375+ ex.378 ± ex.381 ± ex.382- ex.391-ex.392± ex.471 ± ex.481 ± ex.482-ex.493

012

109+1111+1112 + ex.1 113+ ex.1114 + ex.1 115 ±ex.1 171+121 + 1271 + 1311 +ex.1312+ ex.1313 + ex.1314 ± ex.1317 + 1411+ex.1412 ± ex.1417 + 1521+ex.1 522+1523+ex. 1524+ ex.1527 +ex.161 l±ex.1617± ex.181 ± ex.182-ex.191-ex.192-ex.193±ex. 201 ± ex.202 ±ex. 203 ± ex.204 ± ex.205 ± ex.206 ± ex.209 + 2311 + ex.2312 ± ex.2317 + 2431 + ex.2432 + 2433 + ex.2434 ± ex.2437 + ex.2511 (solduri debitoare) ± ex.25171+ ex.2611 ± ex.2617 ±ex.281± ex.282- ex.291- ex.292 -ex.293+ex.3011+ ex.3021 +ex.303+ex.304+ex.305+ex.333(solduri debitoare)+ ex.3362+ ex.3371 +341 (sold debitor) + 3515 + 35192+ ex.3521 (sold debitor) +ex. 3522 (sold debitor) + ex.35262 + ex.3531 (sold debitor) + ex.35324 + ex.35328 (sold debitor) + ex.3533 (sold debitor) + ex.3534 + ex.3536 (sold debitor) + ex.3538 (sold debitor) + ex.35392 +ex.355+ ex.3571+ ex.371 + ex.375+ ex.378 ± ex.381 ± ex.382-ex.39I- ex.392 ± ex.471 ± ex.481 ± ex.482 - ex.493

050

ex.1 113+ex.1114 + ex.1 115 + ex.1 171+ex.1312+ex.1313+ ex.1314 ±ex,1317+ ex.1412 ± ex.1417+ex.1522+ex. 1524 ± ex.1527 + ex.1611 ± ex.1617±ex.181 ± ex.182- ex.191- ex.192 - ex.193 ± ex.201 ± ex.202 ± ex.203 ± ex.204 ± ex.205 ± ex.206 ± ex.209 +ex.2312 ± ex.2317 + ex.2432+ex.2434±ex.2437 + ex.2511 (solduri debitoare) ± ex.25171 + ex.261 l±ex.2617 ± ex.281 ± ex.282- ex.291 - ex.292 - ex.293 + ex.3032+ ex.3037 + ex.3041 +ex.3047+ex.333 (solduri debitoare) + ex.3362 + ex.3371 + ex.3521 (sold debitor) +ex. 3522 (sold debitor) + ex.35262 + ex.35324 + ex.35328 (sold debitor) + ex.3533 (sold debitor) + ex.3534 + ex.3536 (sold debitor) + ex.3538 (sold debitor) + ex.35392 ± ex.355 + ex.3571+ ex.371 + ex.375 + ex.378 ± ex.381 ± ex.382- ex.39111-ex.392 +401 + 402 ± 407 ± ex.471 ± ex.481 ± ex.482- ex.493 -494

 


1) Sintagma “ex.” se referă la prezentarea extrasului din soldul contului respectiv, care corespunde continutului pozitiei din situatiile financiare la care se referă.

2) În cazul conturilor bifunctionale, sintagma “solduri debitoare”, respectiv, “solduri creditoare” se referă la prezentarea distinctă a sumei soldurilor analitice debitoare si, respectiv, creditoare, componente ale soldului contului sintetic bifunctional.

3) În cazul conturilor bifunctionale, sintagma “sold debitor”, respectiv, “sold creditor” se referă la prezentarea soldului contului sintetic bifunctional (debitor sau creditor) rezultat din însumarea tuturor soldurilor conturilor analitice ale acestuia, indiferent de natura lor.

 


052

ex.1 113+ex.1114 + ex.1 115 ± ex.1 171+ex.1312+ex.1313+ex.1314±ex.1317+ex.1412±ex.1417+ex.1522+ex.1524±ex.1527+ex.1611 ±ex.1617±ex.181 ± ex.182-ex.191-ex.192 - ex.193 ±ex.201 ±ex.202±ex.203 ± ex.204 ± ex.205 ± ex.206 ± ex.209 +ex.2312± ex.2317 + ex,2432+ex.2434±ex.2437 + ex.2511 (solduri debitoare) ± ex.25171 +ex.2611 ±ex.2617±ex.281±ex.282-ex.291 -ex.292-ex.293 +ex.333(solduri debitoare) + ex.3362 + ex.3371+ ex.3521 (sold debitor) +ex. 3522(sold debitor) + ex,35262 + ex.35324 + ex.35328 (sold debitor) + ex.3533 (sold debitor) + ex.3534 + ex.3536 (sold debitor) + ex.3538 (sold debitor) + ex.35392 + ex.3571 ± ex.355 + ex.371 +ex.375+ ex.378 ± ex.381±ex.382-ex.392 + 401 + 402 ± 407 ± ex.471 ± ex.481± ex.482- ex.493 -494

 

2 . Contul de profit sau pierdere

 

Cod pozitie

Plan de conturi

030

7019 +7029 +7039 +7049+7059+7069 +7071 +7072+7077 +708

040

6019 + 6029 + 6039 + 6049 + 6059 + 6069 + 6071+6072 + 6077 + 608

060

ex.7031 l+ex.70312+ ex.7061 +70741+70742+70743+70744+70745+70746 +70749 + ex.742 - ex.60311- ex.60312 -ex.60313- ex.6061 - 60741-60742 -60743 - 60744 - 60745 - 60746 - 60749 - ex.6312

070

ex.70321 + ex.70322 - ex.60321- ex.60322 - ex.60323

090

ex.7061-ex.6061

100

746 + ex.749 - ex.609 - 646

 

3 A - Elemente de activ:- coloana 3

 

Cod pozitie

Plan de conturi

 

100

101 + 102+109+111 + 1171 + 121 + 1271+ 131+ 141+ 152+ 161 + 181 ± 182

 

110

101+102+109

 

113

101

 

116

102

 

119

109

 

120

111 ±1171

 

130

121 + 1271

 

140

1311 + 1312+1313 + 1314 ±1317

 

150

1411 + 1412 ± 1417

 

160

1521+1522+1523+1524±1527

 

170

1611 + 1617

 

180

±181

 

190

±182

 

300

± 201± 202± 203± 204± 205± 206± 209± 231± 243± 2511 (solduri debitoare) ± 25171± 261 ±281 ±282

 

310

2011 ±2017

 

320

2021±2027

 

330

2031+2032±2037

 

340

2041+2042+2047

 

350

2051+2052± 2057

360

2061 ±2067

370

2091±2097

380

2311+2312 ±2317

390

2431+2432+2433+2434+ 2437

400

2511 (solduri debitoare) ±25171

410

2611±2617

420

±281

430

±282

500

3011+3021+303+304+305+311 (solduri debitoare) + 312 (solduri debitoare) +313 (solduri debitoare) + 314 (solduri debitoare) + 315 (solduri debitoare)+ 333(solduri debitoare) +3362+3371+341(sold debitor) + 3515+ 35192 + 3521(solduri debitoare) + 3522(solduri debitoare) + 35262+3531 (solduri debitoare) +35324 + 35328 (solduri debitoare) +3533(solduri debitoare)+3534+ 3536 (solduri debitoare) +3538(solduri debitoare) +35392±355 +3571+361+362+363 + 371+3723(solduri debitoare)+3729(solduri debitoare) + 375+378+3799(solduri debitoare) ±381 ±382

510

3011

511

30113

520

3021

521

30213

530

3031+3032+3033+3037

531

3033+ex.3037

540

3041+3042 + 3047

541

3042+ ex.3047

550

305

560

311 (solduri debitoare) + 312 (solduri debitoare) + 313 (solduri debitoare) + 314 (solduri debitoare) + 315 (solduri debitoare)

570

333(solduri debitoare) +3362 + 3371

580

341 (sold debitor)

590

3515+35192

600

3521 (solduri debitoare) + 3522(solduri debitoare) + 35262

610

3531 (solduri debitoare) +35324 + 35328 (solduri debitoare) +3533(solduri debitoare)+3534+ 3536 (solduri debitoare) +3538(solduri debitoare) +35392

620

3551+3552+3556 + 3557

630

3571

640

361+362+363

650

371+3723(solduri debitoare)+3729(solduri debitoare) + 375+378+3799(solduri debitoare)

660

±381

670

±382

700

401+402+ 407 + 43 + 44 ± 471± 481± 482

710

401+402 ± 407

720

431+432+441+442

730

4711+4712+4713 + 4717

740

±481

750

±482


BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 23/2010 privind raportarea expunerilor mari de către institutiile de credit

si a Ordinului Băncii Nationale a României nr. 6/2011 privind raportarea expunerilor fată de persoanele aflate în relatii speciale cu institutia de credit

 

Având în vedere prevederile art. 148, 165 si 169 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 3 alin. (4) si (5) din Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 10/107/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 75 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitătii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitătilor acestora, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si al art. 420 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul Băncii Nationale a României nr. 23/2010 privind raportarea expunerilor mari de către institutiile de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 12 noiembrie 2010, se modifică după cum urmează:

1. Titlul tabelului prevăzut la anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

“IDENTIFICAREA

grupurilor de clienti aflati în legătură”

2. În tabelul prevăzut la anexa nr. III “Situatia privind expunerile mari”, la rândul al doilea la titlul “Tip institutie”, în coloana a treia “Descriere”, prima si a patra liniută vor avea următorul cuprins:

“- «1» pentru contrapartide, altele decât institutiile de credit;

- «4» pentru contrapartide, altele decât institutiile de credit, din cadrul grupului.”

Art. II. - Ordinul Băncii Nationale a României nr. 6/2011 privind raportarea expunerilor fată de persoanele aflate în relatii speciale cu institutia de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 3 august 2011, se modifică după cum urmează:

- în anexă, la tabelul nr. 3 “Situatia privind expunerile deduse din fondurile proprii de nivel I”, nota explicativă pentru coloana (4) va avea următorul cuprins:

“Col. (4): expunerile deduse din fondurile proprii potrivit art. 127 si art. 1272 alin. (4) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare.”

Art. III. - Începând cu data de 1 ianuarie 2012, în cuprinsul formularelor de raportare prevăzute de Ordinul Băncii Nationale a României nr. 23/2010 si Ordinul Băncii Nationale a României nr. 6/2011, prin expresia “ajustări de valoare si provizioane” se va întelege ajustările de valoare prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 15 si alin. (11) din Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 17 octombrie 2011.

Nr. 15.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.