MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 767/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 767         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 31 octombrie 2011

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.721. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009

 

2.727. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2011

 

5.561. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învătământul preuniversitar

 

5.565. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii si al documentelor scolare gestionate de unitătile de învătământ preuniversitar

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

24. - Regulament privind creditele destinate persoanelor fizice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009

 

Având în vedere dispozitiile:

- Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările si completările ulterioare;

- Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de coeziune si abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispozitii generale pentru Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de coeziune si a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 15 septembrie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 12 alineatul (1), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) unul sau mai multe contracte de furnizare de bunuri/prestare de servicii/executie de lucrări încheiat(e) între beneficiar si unul sau mai multi operatori economici a cărui/căror valoare/valoare cumulată să fie de minimum 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cazul proiectelor majore, respectiv de minimum 5% în cazul celorlalte proiecte, cu exceptia proiectelor a căror implementare se realizează fără încheierea vreunui astfel de contract;”.

2. La articolul 14, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Autoritătile de management au obligatia recuperării integrale a prefinantării acordate în cazul proiectelor pentru care beneficiarii nu transmit nicio cerere de rambursare în termen de maximum 4 luni de la primirea acesteia, cu exceptia proiectelor care intră sub incidenta ajutorului de stat/de minimis.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 28 octombrie 2011.

Nr. 2.721.


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de

stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2011

 

În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, si al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.509/2008, al Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, al Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 12/2005 privind piata secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României si al Conventiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finantării deficitului bugetului de stat si refinantării datoriei publice în luna noiembrie 2011, se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 4.500 milioane lei, prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de trezorerie si datorie publică va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2011.

Nr. 2.727.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna noiembrie 2011

 

Art. 1. - În vederea finantării deficitului bugetului de stat si refinantării datoriei publice în luna noiembrie 2011, Ministerul Finantelor Publice anuntă lansarea de emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii

- lei -

RO1112CTN0W3

7.11.2011

9.11.2011

7.11.2012

364

1.000.000.000

RO1112CTN0X1

14.11.2011

16.11.2011

16.05.2012

182

1.000.000.000

RO1112CTN0Y9

21.11.2011

23.11.2011

22.08.2012

273

1.000.000.000

RO1112CTN0Z6

28.11.2011

30.11.2011

28.11.2012

364

700.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitatia care va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane fizice si juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) în cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare.


(3) Numărul de transe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, asa cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, în calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) în cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 6. - Pretul si randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:

 

P= 1 – d x r/360

 

Y = r / P,

în care:

P - pretul titlului cu discont, exprimat cu 4 zecimale;

d - numărul de zile până la scadentă;

r - rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y - randamentul, exprimat cu două zecimale.

 

Art. 7. - Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Natională a României, care actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 8. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României de către comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 10. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligatiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna noiembrie 2011

           

Art. 1. - În vederea finantării deficitului bugetului de stat si refinantării datoriei publice în luna noiembrie 2011, Ministerul Finantelor Publice anuntă redeschiderea emisiunilor de obligatiuni de stat de tip benchmark cu scadentă la 2 si 3 ani, cu următoarele caracteristici:

 

Cod ISIN*)

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Maturitate

nr. de ani

Rata cuponului

- % -

Dobânda acumulată

- lei/titlu -

Valoarea nominală totală

- lei -

RO1113DBN047

3.11.2011

7.11.2011

19.10.2013

2

6,00

31,15

500.000.000

RO1114DBN011

17.11.2011

21.11.2011

25.10.2014

3

6,25

46,11

300.000.000


*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzactionate si pe piata reglementată administrată de Societatea Comercială “Bursa de Valori Bucuresti” - S.A., aceste serii se tranzactionează simultan pe piata secundară administrată de Banca Natională a României si pe piata reglementată administrată de Societatea Comercială “Bursa de Valori Bucuresti” - S.A.

 

Art. 2. -Valoarea nominală totală a emisiunii de obligatiuni de stat de tip benchmark poate fi majorată prin redeschideri ulterioare ale acesteia.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.

Art. 4. - Pentru obligatiunile de stat de tip benchmark cu scadentă la 3 ani, dobânda (cuponul) se plăteste anual la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.823/2011 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2011, iar pentru obligatiunile de stat de tip benchmark cu scadentă la 2 ani, dobânda (cuponul) se plăteste anual la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.591/2011 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2011, fiind determinată conform formulei:

 

D = VN* r/ frecventa anuală a cuponului (1),

în care:

D = dobânda (cuponul);

VN - valoarea nominală;

r - rata cuponului.

 

Art. 5. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu pret multiplu. Cotatia de pret va fi exprimată sub formă procentuală, cu 4 zecimale.

Art. 6. - Obligatiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor, persoane fizice si juridice.


Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) în cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 10 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul cotatiilor de pret nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, asa cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, în calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) în cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al pretului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 8. - Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Natională a României, care actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 9. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României de către comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente obligatiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului

din învătământul preuniversitar

 

În baza prevederilor art. 242, 243 si 244 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind formarea continuă a personalului din învătământul preuniversitar, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 5.720/2009 privind aprobarea Metodologiei formării continue a personalului didactic din învătământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 3 noiembrie 2009.

Art. 3. - Directia generală management, resurse umane si retea scolară din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, inspectoratele scolare, casele corpului didactic, institutiile de învătământ - centre de perfectionare a personalului didactic din învătământul preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,
Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 7 octombrie 2011.

Nr. 5.561.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii si al documentelor scolare

gestionate de unitătile de învătământ preuniversitar

 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind regimul actelor de studii si al documentelor scolare gestionate de unitătile de învătământ preuniversitar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 3.502/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind actele de studii si documentele scolare în învătământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 342 din 22 aprilie 2005, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Directia generală management, resurse umane si retea scolară din Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, inspectoratele scolare si unitătile de învătământ de stat si particular vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 7 octombrie 2011.

Nr. 5.565.

 

ANEXA

 

REGULAMENT

privind regimul actelor de studii si al documentelor scolare gestionate de unitătile de învătământ preuniversitar

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Actele de studii sunt înscrisuri autentice care atestă finalizarea de către titular a unui nivel de învătământ, cu sau fără examen de absolvire.

(2) în sistemul national de învătământ preuniversitar se emit, începând cu anul scolar 2011-2012, următoarele acte de studii:

a) certificat de echivalare a examenului de capacitate, pentru absolventii învătământului de 8 ani, promotiile de până în anul 1998 inclusiv, care doresc continuarea studiilor liceale - învătământ seral/frecventă redusă;

b) certificat de absolvire a scolii de arte si meserii, pentru absolventii învătământului special si pentru absolventii Programului educational tip “Adoua sansă”;

c) certificat de calificare profesională nivel 1;

d) certificat de absolvire a anului de completare;

e) certificat de calificare profesională nivel 2;

f) certificat de calificare profesională, pentru absolventii învătământului profesional;

g) certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului; h) certificat de absolvire a liceului;

i) diplomă de bacalaureat;

j) diplomă de merit, pentru absolventii care au promovat toate clasele din intervalul IX-XII/XIII cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obtinut media 10;

k) certificat de calificare profesională nivel 3;

l) certificat de competentă lingvistică de comunicare orală în limba română;

m) certificat de competentă lingvistică de comunicare orală în limba maternă;

n) certificat de competentă lingvistică într-o limbă de circulatie internatională;

o) certificat de competente digitale însotit de suplimentul descriptiv;

p) atestat de competente profesionale, pentru absolventii ciclului superior al liceului -filiera teoretică si vocatională;

q) certificat de competente profesionale, pentru absolventii scolii postliceale/de maistri;

r) atestat de pregătire psihopedagogică;

s) diplomă de absolvire a învătământului gimnazial, începând cu absolventii învătământului gimnazial promotia 2016.

(3) Actele de studii se eliberează în original sau duplicat.

Art. 2. - (1) Documentele scolare sunt:

a) registrul matricol;

b) catalogul clasei;

c) cataloagele pentru examenele de finalizare a studiilor;

d) cataloagele pentru examenele de corigente si diferente;

e) portofoliul educational al elevului;

f) suplimentul descriptiv;

g) foaia matricolă, care se eliberează numai la cerere; h) adeverinta de studii/adeverinta de absolvire;

i) registrul unic de evidentă a formularelor actelor de studii.

(2) Carnetul de elev reprezintă document de corespondentă între unitatea de învătământ si familia elevului.

Art. 3. - (1) Unitătile de învătământ acreditate eliberează actele de studii mentionate la art. 1 alin. (2).


(2) Unitătile de învătământ care au autorizatie de functionare provizorie gestionează documentele scolare mentionate la art. 2 alin. (1) pe formulare tipizate eliberate de inspectoratele scolare.

(3) Responsabilitatea completării, eliberării si anulării actelor de studii si a duplicatelor revine directorului si secretarului-sef/secretarului unitătii de învătământ acreditate.

(4) Responsabilitatea întocmirii, modificării, eliberării si anulării documentelor scolare revine directorului si secretarului-sef/secretarului unitătii de învătământ acreditate sau cu autorizatie de functionare provizorie, dirigintelui sau titularului de disciplină, în conditiile prevăzute de prezentul regulament.

(5) După încheierea anului scolar, toate documentele scolare se păstrează si se arhivează la unitatea de învătământ cu personalitate juridică.

 

CAPITOLUL II

Întocmirea actelor de studii si a documentelor scolare

 

Art. 4. - (1) în sistemul national de învătământ, actele de studii si documentele scolare oficiale, nominalizate prin prezentul regulament, se întocmesc numai în limba română, folosindu-se alfabetul latin, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (4) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.

(2) Este interzis să se facă stersături, răzuiri, acoperire cu pastă corectoare, prescurtări si/sau adăugări în actele de studii si în documentele scolare.

 

SECTIUNEA 1

Actele de studii

 

Art. 5. - (1) în termen de 15 zile de la finalizarea studiilor/examenului de absolvire, actele de studii se întocmesc de către unitătile de învătământ, se semnează si se stampilează de către persoanele indicate pe tipizat, pentru toti absolventii care au promovat nivelul de învătământ/examenul.

(2) Presedintii comisiilor de examinare si conducerea unitătii de învătământ sunt răspunzători pentru respectarea termenului prevăzut la alin. (1).

Art. 6. - (1) Datele necesare pentru completarea actelor de studii se transcriu din registrele matricole si din cataloagele examenelor de finalizare a studiilor.

(2) în actele de studii, numele titularului, precum si toate prenumele se înscriu fără prescurtări, cu litere mari, de tipar, utilizând diacriticele. În toate actele de studii se înscriu cu majuscule toate initialele prenumelui tatălui. Initialele prenumelui mamei se înscriu în cazul în care tatăl este necunoscut.

(3) Datele privind locul nasterii, precum si celelalte mentiuni se înscriu cu litere mari, de tipar. Înscrierea în actele de studii a locului nasterii se face conform nomenclatorului oficial aprobat si aflat în uz la data eliberării actului de nastere.

(4) Mediile obtinute la examenul de finalizare a studiilor se înscriu cu cifre arabe, iar explicitarea acestora se înscrie după modelul: 7,89 (sapte 89%).

(5) Mentiunile despre an si zi se înscriu cu cifre arabe, iar luna se completează cu litere mari de tipar.

(6) în actele de studii nu se admit modificări privind datele personale ale titularilor si nici nu se eliberează alte acte de studii, duplicate, cu nume sau prenume schimbate după eliberarea actelor de studii originale.

(7) Actele de studii, cu exceptia celor pe ale căror formulare nu se indică aceasta, poartă în mod obligatoriu, în spatiul rezervat, fotografia titularului, alb-negru sau color, format 3 x4 cm, fotografie care se aplică prin lipire/capsare. Pe fotografie se aplică timbrul sec.

(8) Completarea actelor de studii se poate face prin scriere la calculator, prin dactilografiere sau de mână, cu tus sau cerneală neagră, fără spatii libere.

(9) Toate rubricile rămase libere se barează.

(10) Actele de studii se semnează de către persoanele ale căror functii sunt precizate în formular, cu pastă, tus sau cerneală neagră. Sub semnătură se trece, în clar, numele acestora. Nu se admite aplicarea parafei în locul semnăturii originale.

(11) în toate cazurile, stampila trebuie să se aplice clar în spatiul precizat pe formular, fără a se acoperi semnăturile autorizate, iar textul trebuie să fie citet.

(12) Instructiunile de completare se tipăresc, partial sau total, si pe coperta carnetelor de formulare ale actelor de studii.

(13) Pentru actele de studii eliberate pe bază de procură notarială/consulară, la rubrica “Mentiuni” din registrul matricol se trec numele, prenumele, calitatea împuternicitului, datele de identitate si se semnează de către acesta.

(14) Actele de studii care se eliberează din carnet cu matcă/cotor se întocmesc astfel încât matca/cotorul carnetului, care rămâne în arhiva institutiei de învătământ cu termen permanent, să aibă înscrise toate datele de pe exemplarul original care se eliberează titularului.

Art. 7. - (1) înainte de a fi eliberate absolventilor, actele de studii prevăzute cu spatiu rezervat pentru aplicarea timbrului sec vor fi prezentate la inspectoratul scolar, în vederea aplicării timbrului sec, însotite de un borderou, în două exemplare, pentru fiecare categorie de acte de studii.

(2) Un exemplar din borderou rămâne la inspectoratul scolar, iar al doilea exemplar, vizat de inspectoratul scolar, se păstrează în arhiva unitătii de învătământ.

(3) Borderoul cuprinde următoarele rubrici: numărul curent, numele absolventului, initialele prenumelui tatălui/mamei, prenumele absolventului, seria si numărul formularului, anul absolvirii, mentiuni.

(4) Pe borderouri se face mentiunea: “S-a aplicat timbrul sec pe un număr de.... (urmează denumirea actului de studii)”, după care urmează data, numele, prenumele si semnătura persoanei împuternicite pentru aplicarea timbrului sec.

 

SECTIUNEA a 2-a

Documentele scolare

 

Art. 8. - (1) Documentele scolare se întocmesc numai pe formulare ale căror machetă si continut sunt stabilite anual si prezentate pe site-ul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului în timp util, pentru a fi cunoscute si preluate de toate unitătile de învătământ preuniversitar.

(2) Documentele scolare se întocmesc cu respectarea mentiunilor corespunzătoare din art. 7 si se arhivează conform prevederilor prezentului regulament. După completare, toate documentele scolare devin acte cu regim special.

(3) Schimbările de nume intervenite pe parcursul frecventării nivelului de învătământ se operează la solicitarea scrisă a titularului, aprobată de directorul unitătii de învătământ, pe baza actelor doveditoare, în toate documentele scolare. Actele doveditoare ale schimbării de nume, în copie legalizată notarial, se arhivează, cu termen de păstrare permanent.

(4) Modificarea se face cu tus sau cu cerneală rosie, mentionând actul în temeiul căruia au fost efectuate.

Art. 9. - Instructiunile de completare se tipăresc, partial sau total, pe copertă.

Art. 10. - (1) Registrul matricol, după completare, devine document scolar cu regim special.


(2) înscrierea elevilor în registrul matricol se face în conformitate cu datele din actul de identitate, certificatul de nastere, cartea de identitate, certificatul de căsătorie, alte acte emise de organele competente, mentionându-se si CNP-ul.

(3) Atribuirea numărului matricol se face începând cu numărul 1, la începutul scolarizării, pe niveluri si forme de învătământ, pe baza documentelor de stare civilă, cu modificările ulterioare. Eventualele modificări se înregistrează conform prevederilor art. 8 alin. (3) si (4).

(4) Pentru elevii transferati în timpul anului scolar, numărul matricol se atribuie în continuarea seriei anului respectiv.

(5) înscrierea mediilor pe ani de studiu se face pe baza mediilor anuale încheiate în catalogul clasei, la care se adaugă mentiuni cu privire la eventualele examene de diferentă.

(6) Anual, situatia scolară este certificată de secretarul unitătii de învătământ si este confirmată, după verificare, de directorul acesteia.

(7) în mod obligatoriu, numărul matricol al fiecărui elev din catalog trebuie să corespundă cu cel din registrul matricol, număr care se păstrează pe toată durata scolarizării.

(8) Pentru situatiile aprobate prin metodologii specifice de transferare de la un nivel de pregătire la altul, de la o formă de organizare la alta si de la o specializare la alta, în cadrul aceleiasi filiere sau de la filiere diferite, se mentionează denumirea disciplinelor la care s-au sustinut examene de diferentă si notele obtinute, fără modificarea mediilor generale ale anilor echivalati.

(9) Pentru elevii transferati în cadrul aceluiasi nivel de învătământ, de la o filieră/profil/specializare la alta/altul, se specifică examenele de diferentă si rezultatele obtinute, mentionându-se media anuală calculată la unitatea de învătământ de la care provin - fără recalcularea mediei generale.

(10) Pentru absolventii învătământului profesional, ai scolilor de arte si meserii si/sau ai anului de completare, care îsi continuă studiile în învătământul liceal, în rubricile corespunzătoare anilor scolari absolviti se trece baza legală de continuare a studiilor, respectiv “se continuă studiile conform Hotărârii Guvernului nr......sau Ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr.........”; în această situatie, media finală a anilor de studii se calculează pentru anii scolari frecventati la învătământul liceal, ciclul superior, si nu se iau în calcul mediile anilor de studii din învătământul profesional si de la eventualele examene de diferente.

(11) Pentru absolventii care au promovat examenul de finalizare a studiilor, odată cu eliberarea actelor de studii se completează în caseta corespunzătoare din registrul matricol datele de identificare ale acestora, precum si rezultatele examenului.

(12) Atât în registrul matricol, cât si în catalogul clasei se înscriu citet si în întregime toate disciplinele înscrise în planul-cadru aferent filierei/profilului/specializării corespunzătoare/ corespunzător fiecărei clase.

(13) Registrul matricol, după completarea procesului-verbal, tipărit pe ultima sa pagină, se arhivează la unitatea de învătământ preuniversitar emitentă, cu termen de păstrare permanent.

Art. 11. - (1) Catalogul clasei devine document scolar cu regim special, după completarea cu datele de identificare ale elevilor.

(2) înscrierea elevilor în catalogul clasei se face în conformitate cu datele din actul de identitate si din registrul matricol, mentionându-se în mod explicit numărul matricol, volumul si pagina. Aceste elemente de identificare sunt trecute la începutul anului scolar de către învătător sau de către profesorul diriginte, pe baza datelor furnizate de secretariat. Eventualele completări se fac de către învătătorul sau dirigintele clasei, în baza documentelor existente la secretariatul unitătii de învătământ.

(3) înscrierea disciplinelor în catalogul clasei se face de către învătător sau de către profesorul diriginte, citet si în întregime, în conformitate cu planul-cadru aferent filierei/profilului/ specializării corespunzătoare/corespunzător clasei respective si în functie de disciplinele optionale stabilite.

(4) Pentru evaluarea semestrială, pentru înscrierea absentelor, precum si pentru încheierea mediilor semestriale si anuale răspunde în mod direct titularul de disciplină. Este interzisă înscrierea datelor fără note. Dirigintele răspunde de exactitatea calculului aritmetic al mediei generale anuale.

(5) La sfârsitul anului scolar se întocmeste, pe ultima pagină a catalogului clasei, un proces-verbal privind verificarea mediilor si a mediilor generale, semnat de învătător/diriginte si titularii de discipline si vizat de directorul unitătii de învătământ.

(6) Notele/Mediile înscrise gresit în catalog se corectează prin tăiere cu o linie orizontală si se înlocuiesc cu notele corespunzătoare, cu cerneală rosie, se semnează de către titularul de disciplină si de director, care aplică stampila.

(7) Scoaterea catalogului din unitătile de învătământ este interzisă.

(8) Catalogul clasei, după completarea procesului-verbal, tipărit pe ultima sa pagină, se arhivează la unitatea de învătământ preuniversitar emitentă, cu termen de păstrare permanent.

Art. 12. - (1) Catalogul pentru examenele de finalizare a studiilor devine document scolar cu regim special, după completare. Completarea sa se face cu respectarea rubricatiei din formular, conform metodologiei specifice fiecărui tip de examen.

(2) Eventualele corecturi se fac cu cerneală rosie, se confirmă prin semnătura presedintelui si prin aplicarea stampilei de examen, astfel încât să nu se acopere înscrisul din catalog.

(3) După întocmire, catalogul pentru examenele de finalizare a studiilor este verificat de toti membrii comisiei care, după însusirea continutului, semnează pe coperta formularului si în locurile prevăzute expres în formular.

(4) După completare, catalogul mentionat la alin. (1) se arhivează la unitatea de învătământ preuniversitar organizatoare/emitentă, cu termen de păstrare permanent.

Art. 13. - Prevederile art. 12 se aplică în mod corespunzător în cazul cataloagelor pentru examenele de corigentă si de diferente, care au o rubricatie specifică. Termenul de păstrare în arhiva unitătii de învătământ cuprinde toată durata studiilor elevului.

Art. 14. - Portofoliul educational al elevului reprezintă cartea de identitate educatională a acestuia. Utilizarea lui debutează începând cu clasa pregătitoare si se eliberează tuturor elevilor care au absolvit anii scolari începând cu clasa a II-a.

Art. 15. - (1) Foaia matricolă se eliberează, la cerere, numai elevilor care au absolvit un nivel de educatie, conform sistemului national de învătământ aprobat prin lege.

(2) Foaia matricolă se întocmeste, pe baza înregistrărilor din registrul matricol, prin copierea exactă a datelor, fără rotunjiri.

(3) Unitătile de învătământ preuniversitar particular acreditate sau cu autorizatie de functionare provizorie eliberează foi matricole întocmite si semnate de conducerea acestora, pe care se aplică stampila proprie.

(4) Eliberarea foilor matricole se consemnează în Registrul unic de evidentă a formularelor actelor de studii.


(5) Pentru absolventii învătământului profesional, ai scolilor de arte si meserii si/sau ai anului de completare, care îsi continuă studiile în învătământul liceal, în rubricile corespunzătoare anilor scolari absolviti se trece baza legală de continuare a studiilor, respectiv “se continuă studiile conform Hotărârii Guvernului nr.....sau Ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr....”; în această situatie, media finală a anilor de studii se calculează pentru anii scolari frecventati la învătământul liceal, ciclul superior, si nu se iau în calcul mediile anilor de studii din învătământul profesional si de la eventualele examene de diferente.

(6) Foile matricole eliberate absolventilor învătământului liceal prevăzuti la alin. (5) vor contine, în mod obligatoriu, durata studiilor scolii absolvite anterior învătământului liceal si nivelul de calificare obtinut.

Art. 16. - (1) Adeverintele de studii si adeverintele de absolvire sunt documente scolare care se deosebesc de celelalte documente prin faptul că se eliberează solicitantilor pe bază de cerere, cu specificarea destinatiei si a termenului de valabilitate, si nu au caracter de regim special.

(2) Adeverintele de studii si adeverintele de absolvire se completează pe baza datelor din registrul matricol, se semnează de către directorul/directorul-adjunct si de secretarul-sef/secretarul unitătii de învătământ, se stampilează, primesc număr si se înregistrează în registrul de intrare-iesire al corespondentei din unitatea de învătământ. În registru trebuie să apară în clar numele si prenumele/denumirea solicitantului, data solicitării, numărul, data si persoana pe numele căreia se eliberează adeverinta, numele în clar si semnătura persoanei care a completat si a eliberat documentul.

Art. 17. - (1) Prin adeverinta de studii se precizează faptul că titularul a finalizat unul sau mai multe/multi semestre/ani de studiu, că a parcurs anumite materii si se indică mediile obtinute.

(2) Adeverinta de studii se eliberează elevilor, părintilor/reprezentantilor legali, împuternicitilor acestora sau la solicitarea scrisă a unor unităti de învătământ ori a altor persoane juridice, aprobată de directorul unitătii de învătământ.

(3) Pentru orice alte solicitări, conducerea unitătii de învătământ va elibera o adeverintă simplă.

Art. 18. - (1) Adeverinta de absolvire a studiilor se eliberează pentru finalizarea cursurilor, cu sau fără examen de absolvire, pe baza unei cereri motivate, aprobate de către directorul unitătii de învătământ.

(2) Termenul de valabilitate al adeverintei de absolvire este de 15 zile de la data eliberării.

Art. 19. - (1) Registrul unic de evidentă a formularelor actelor de studii devine document scolar cu regim special, după completarea cu datele de identificare ale elevului, atât la nivelul inspectoratelor scolare, cât si al unitătilor de învătământ care gestionează acte de studii.

(2) Registrul unic de evidentă a formularelor actelor de studii cuprinde toate categoriile de acte de studii, dar se completează numai rubricile corespunzătoare actelor de studii care se eliberează absolventilor nivelului de educatie corespunzător unitătii de învătământ.

(3) înscrierea datelor se face în ordine cronologică, fără să se lase rânduri libere între o activitate si alta, chiar dacă este vorba de primire, predare sau transfer de acte.

(4) în prima parte a registrului unic de evidentă a formularelor actelor de studii sunt înscrise formularele actelor de studii primite atât la nivel de inspectorat, cât si la nivel de unitate de învătământ.

(5) Registrul unic de evidentă a actelor de studii cuprinde si o a doua parte, care se referă la evidenta eliberării actelor de studii unitătilor de învătământ sau absolventilor.

(6) Eventualele corecturi se fac numai cu cerneală rosie, în rubrica imediat următoare sau în rubrică separată, dacă este posibil, dacă nu, pe acelasi rând.

(7) Numerotarea actelor de studii eliberate se face începând cu numărul 1 si se continuă până la epuizarea lotului seriei respective; în proces ui-verb al de la sfârsitul registrului unic de evidentă a formularelor actelor de studii se face mentiunea pozitiilor anulate, a stocului existent, certificând în clar numele persoanelor care au efectuat operatiunile de întocmire si eliberare. Mentiunea se semnează de secretarul-sef/secretar si se avizează de director.

(8) Numerotarea seriei noi se face începând cu numărul 1 si nu în continuare.

(9) Registrul unic de evidentă a formularelor actelor de studii, după completarea procesului-verbal tipărit pe ultima sa pagină, se arhivează la unitatea de învătământ preuniversitar emitentă, cu termen de păstrare permanent.

 

CAPITOLUL III

Eliberarea actelor de studii

 

Art. 20. - (1) Actele de studii se eliberează de către unitătile de învătământ acreditate la care titularii au promovat ultimul an de studiu.

(2) Actele de studii se eliberează, de regulă, titularilor, care semnează pe actul original si pe cotor/matcă.

(3) în situatii exceptionale - persoane grav bolnave, netransportabile, absente din tară - actele de studii se eliberează persoanelor împuternicite, pe bază de procură autentificată de notariat/consulat sau împuternicire avocatială în baza unui contract.

(4) în cazul elevilor sub 16 ani, actele de studii pot fi eliberate părintilor/reprezentantilor legali, fără a fi necesară procura prevăzută la alin. (3).

(5) împuternicitul semnează pentru primire, în clar, în registrul matricol, în Registrul unic de evidentă a formularelor actelor de studii si pe cotorul/matca actului de studii eliberat, dar nu si pe formularul original al actul de studii eliberat. În Registrul unic de evidentă a formularelor actelor de studii, la rubrica “mentiuni”, se trec: numele, prenumele si calitatea împuternicitului, precum si datele de identitate ale acestuia.

(6) Pentru absolventii unitătilor de învătământ cu autorizatie de functionare provizorie, actele de studii se eliberează de către unitatea de învătământ de stat sau particulară acreditată la care s-a sustinut examenul de finalizare.

(7) Actele de studii completate si neridicate din cauza decesului titularului pot fi eliberate sotului/sotiei, precum si unui membru al familiei - ascendent sau descendent de gradul I si II - titularului decedat, în baza unei cereri aprobate de inspectoratul scolar, însotită de copia legalizată a certificatului de deces si de o declaratie notarială, pe propria răspundere, privind motivele invocate pentru ridicarea actului de studii.

Art. 21. - (1) Absolventii învătământului de stat si/sau particular autorizat/acreditat care, în baza unei aprobări speciale, sustin si promovează examenul de finalizare a studiilor la o altă unitate similară de învătământ cu sediul în alt judet vor fi înscrisi în registrul matricol, pe baza certificatului de absolvire a liceului si a foii matricole, si vor primi acte de studii eliberate de unitatea de învătământ unde au sustinut si au promovat examenul.


(2) Aprobarea specială se acordă, în cazuri bine justificate, de către cele două inspectorate scolare, cu avizul celor două unităti de învătământ implicate.

Art. 22. - (1) Actele de studii se eliberează titularului/împuternicitului pe baza prezentării documentului de identitate/procurii.

(2) Prin document de identitate se întelege buletinul/cartea de identitate sau pasaportul.

(3) în cazul în care nu există concordantă deplină între actele de studii si actul de identitate prezentat de titular, este necesar ca acest fapt să fie clarificat împreună cu organele de stat competente.

(4) Actele de studii se eliberează titularilor cetăteni străini pe baza pasaportului. În cazul în care titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, pe baza unei procuri autentificate de notariat sau eliberate de ambasada tării respective în România ori de oficiul diplomatic/consular român din tara de resedintă, cu respectarea prevederilor art. 20 alin. (5).

Art. 23. - (1) Titularii sunt obligati să îsi ridice actele de studii în termen de cel mult 3 luni de la data întocmirii acestora.

(2) Titularul/Împuternicitul este obligat să verifice corectitudinea datelor din tipizat si să semnaleze pe loc eventualele greseli constatate.

(3) Conducerea unitătilor de învătământ are obligatia de a lua măsuri pentru evitarea stocării nejustificate a actelor de studii, înstiintându-i la timp pe toti absolventii, în vederea ridicării actelor de studii respective.

(4) Actele de studii întocmite, dar neridicate se păstrează în arhiva unitătii de învătământ emitente până la eliberare.

Art. 24. - Elevilor absolventi, cetăteni români sau străini, li se eliberează actele de studii cu conditia să se achite de toate obligatiile financiare sau de altă natură către unitatea de învătământ respectivă.

Art. 25. - (1) Eliberarea actelor se consemnează în Registrul unic de evidentă a formularelor actelor de studii.

(2) Procura folosită de persoanele mandatate se păstrează în arhiva unitătii respective cu termen permanent.

(3) Pentru toate categoriile de acte de studii si documente scolare eliberate se tine o evidentă corespunzătoare în registrele tipizate aflate în uz, consemnându-se: numărul de ordine dat de unitatea de învătământ, numărul de înregistrare al inspectoratului scolar, seria si numărul formularului, numele si prenumele titularului, prenumele tatălui/mamei, locul si data nasterii titularului, felul actului eliberat, anul scolar în care titularul a terminat studiile, data eliberării, numele si prenumele celui care a completat si eliberat actul, semnătura de primire si alte mentiuni.

 

CAPITOLUL IV

Întocmirea si eliberarea duplicatelor actelor de studii

 

Art. 26. - (1) în cazul completării gresite din vina unitătii de învătământ emitente a actului de studii original sau în cazul prezentării actului de studii original deteriorat astfel încât nu mai poate produce efectele pentru care a fost emis, în baza unei cereri scrise a solicitantului, unitatea de învătământ care a eliberat actul respectiv eliberează un duplicat al acestuia, întocmit pe baza documentelor aflate în arhiva unitătii de învătământ sau în cea a inspectoratului scolar, din care rezultă situatia scolară a solicitantului.

(2) în cazul pierderii, distrugerii sau al furtului actului de studii original, cererea de eliberare a duplicatului este însotită de următoarele acte, care se arhivează cu termen de păstrare permanent la inspectoratul scolar, iar copiile certificate “conform cu originalul”, la unitatea de învătământ:

a) declaratia notarială, dată de titularul actului, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare, împrejurările în care actul original a fost pierdut, precum si alte precizări care să confirme disparitia actului de studii respectiv. Se va face în mod obligatoriu următoarea mentiune: “actul de studii original nu a fost lăsat gaj/garantie la o institutie de stat sau particulară, din tară sau din străinătate, si nu a fost înstrăinat cu bună-stiintă altei persoane fizice sau juridice”;

b) dovada publicării pierderii, distrugerii sau furtului actului de studii în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a-a;

c) copie legalizată la notariat după certificatul de nastere/căsătorie;

d) două fotografii alb-negru sau color, format 3x4 cm;

e) aprobarea scrisă a consiliului de administratie al inspectoratului scolar pentru eliberarea duplicatului, în urma actelor depuse de către unitatea de învătământ.

(3) Pentru publicarea pierderii/distrugerii/furtului unui act de studii, titularul se adresează Monitorului Oficial al României, Partea a III-a-a, depunând un anunt care va cuprinde următoarele date: denumirea actului de studii original, numele titularului, initialele prenumelui tatălui/mamei si toate prenumele titularului, anul absolvirii, seria si numărul actului, numărul si data la care a fost înregistrat în evidentele unitătii de învătământ emitente.

Art. 27. - (1) Duplicatul actului de studii se întocmeste pe un formular identic cu cel original emis la data absolvirii si se eliberează după procedura prevăzută la actele de studii originale.

(2) în situatia în care nu se mai găsesc formulare de acelasi tip, se eliberează un duplicat redactat/tehnoredactat/scanat după modelul actului original, în care se înscriu datele existente în arhivă privind situatia scolară a solicitantului. În această situatie se aplică timbru fiscal, a cărui valoare este stabilită conform prevederilor Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare.

(3) Pe duplicatele actelor de studii se completează cu: numele si prenumele presedintelui comisiei pentru examenul respectiv, directorului, secretarului etc, existenti în functiile respective la data absolvirii studiilor de către solicitanti; în cazul în care nu sunt înscrise în clar numele persoanelor mentionate mai înainte, se completează (ss) “indescifrabil”.

(4) Pe duplicatele actelor de studii, într-un spatiu corespunzător, se face mentiunea: “duplicat tipizat” sau, după caz, “redactat”, “eliberat conform aprobării .... - (denumirea institutiei/organului care a aprobat eliberarea duplicatului), nr. ... din.....Confirmăm autenticitatea datelor cuprinse în prezentul act de studii”. Urmează numele si prenumele, în clar, ale directorului si secretarului unitătii de învătământ emitente.

(5) Se aplică stampila unitătii emitente pe timbrul fiscal în conditiile alin. (2) si lângă semnătura directorului.

(6) Duplicatele actelor de studii poartă, în partea de sus, seria si numărul actului original eliberat, data si numărul acordat de unitatea de învătământ respectivă în Registrul unic de evidentă a formularelor actelor de studii.

(7) Pe duplicat se înregistrează numărul si data eliberării, număr care se completează cu cerneală rosie în Registrul unic de evidentă a formularelor actelor de studii sau într-un registru similar pentru generatiile de absolventi anterioare anului 2005, completat separat, semnat de titular/împuternicit. Numerotarea în registru începe de la 1 si se continuă până la epuizarea registrului.


(8) În registrul de eliberare a actului original, la titular, se mentionează, cu cerneală rosie, seria si numărul duplicatului, numărul din registrul de eliberare si data eliberării.

(9) Borderoul pentru aplicarea timbrului sec pe duplicate cuprinde următoarele rubrici: nr. crt., numele, initialele prenumelui tatălui/mamei, prenumele complet al absolventului, seria si numărul formularului, numărul dat de unitatea de învătământ, anul absolvirii, mentiuni - seria si numărul actului original - urmându-se aceeasi procedură ca si pentru actele de studii originale.

(10) În registrul matricol si pe matca/cotorul actului original, când actul s-a eliberat din carnet cu matcă/cotor, se consemnează seria si numărul duplicatului eliberat.

(11) La eliberarea duplicatelor pe baza documentelor din arhivele unitătilor de învătământ particulare, confesionale sau ale unitătilor de învătământ echivalente cu acestea, care au functionat înainte de reforma învătământului din anul 1948, pe formular se mentionează, în mod obligatoriu, dacă în perioada respectivă unitătile de învătământ în cauză aveau sau nu dreptul de publicitate, precum si dacă din arhivă rezultă sau nu că titularul actului a absolvit sau nu examenele cerute de lege, în fata comisiilor instituite de drept.

Art. 28. - (1) Absolventii unei unităti de învătământ a cărei arhivă se găseste la Arhivele Nationale sau la directiile judetene ale Arhivelor Nationale, care solicită un duplicat după un act de studiu sau document scolar, depun la inspectoratul scolar o cerere de eliberare a duplicatului, însotită de actele doveditoare, eliberate de Arhivele Nationale/directiile judetene.

(2) Pe baza analizei actelor prezentate, inspectoratul scolar nominalizează o unitate de învătământ cu acelasi nivel de pregătire, cu domeniu identic/asemănător, în vederea eliberării duplicatului solicitat. Duplicatele actelor eliberate în aceste conditii poartă mentiunea: “A fost eliberat conform aprobării inspectoratului scolar nr......... din data ......, pe baza documentelor confirmate de Directia Judeteană a Arhivelor Nationale care detine arhiva fostei.....(denumirea fostei unităti). Confirmăm autenticitatea datelor cuprinse în prezentul act de studii”. Urmează numele si prenumele, în clar, ale directorului si secretarului unitătii de învătământ emitente.

Art. 29. - (1) Termenul pentru eliberarea duplicatelor este de până la 30 de zile de la aprobarea cererii.

(2) Duplicatul se eliberează titularului/împuternicitului conform prevederilor art. 20.

(3) în cazul pierderii, distrugerii, furtului sau al completării gresite din vina unitătii de învătământ emitente a duplicatului, se eliberează un alt exemplar, cu respectarea prevederilor referitoare la întocmirea si eliberarea duplicatelor.

 

CAPITOLUL V

Reconstituirea situatiei scolare

 

Art. 30. - Situatiile scolare corespunzătoare actelor de studii pot fi reconstituite, la cererea titularilor, numai dacă se face dovada, prin acte emise de organele de stat competente, că arhiva unitătii de învătământ care a eliberat actul original a fost distrusă sau pierdută.

Art. 31. - Cererile de reconstituire se depun de către titulari la inspectoratele scolare în raza cărora functionează sau a functionat unitatea de învătământ respectivă.

Art. 32. - La cererea de reconstituire a studiilor se anexează următoarele documente:

a) declaratia dată de titularul actului ce urmează a fi reconstituit, autentificată notarial; declaratia trebuie să cuprindă următoarele elemente necesare pentru identificare: (i) denumirea actului solicitat;

(ii) denumirea unitătii de învătământ care a eliberat actul de studii original; (iii) ziua, luna, anul, sesiunea absolvirii; (iv) numele si prenumele sub care a fost eliberat;

(v) împrejurările în care actul a fost pierdut sau distrus;

b) dovada pentru plata taxelor prevăzute de legislatia în vigoare;

c) două fotografii, alb-negru sau color, format 3x4 cm;

d) dovada eliberată de directiile judetene/a municipiului Bucuresti ale/a Arhivelor Nationale sau de primăria comunei/orasului/municipiului, din care să rezulte că arhiva scolii în care s-au aflat documentele privind situatia scolară cerută de solicitant a fost distrusă sau pierdută;

e) declaratiile notariale a 3 martori - fosti colegi si cel putin un profesor - care cunosc situatia scolară a solicitantului si pot preciza anii scolari promovati de acesta. Martorii sunt, de regulă, cadre didactice din unitatea de învătământ, pe care solicitantul Ie-a avut ca profesori la clasa/clasele sau în anul/anii de studii pentru care se cere reconstituirea situatiei scolare sau la examenul de absolvire;

f) copie de pe cartea de muncă sau de pe alt act echivalent, dacă este cazul;

g) certificatul de nastere în copie legalizată;

h) orice alte dovezi.

Art. 33. - Dosarul întocmit pentru reconstituirea studiilor se înaintează spre aprobare inspectoratelor scolare.

Art. 34. - (1) în situatia în care solicitantul nu poate face dovada detinerii unui act de studii sau dacă se apreciază că dovezile din dosarul întocmit pentru reconstituirea studiilor nu sunt pe deplin concludente, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului decide emiterea actului de studii solicitat duplicat sau în urma promovării unor examene de verificare.

(2) Examenele de verificare a cunostintelor se sustin global si nu pentru fiecare clasă în parte si constau în probe scrise si orale la principalele discipline de studii din planul de învătământ:

a) pentru învătământul primar: limba română, matematică, istorie, geografie;

b) pentru învătământul gimnazial: limba si literatura română, matematică, istorie, geografie, fizică, chimie, biologie;

c) pentru învătământul profesional: limba si literatura română, matematică, o disciplină de specialitate, în functie de profil, si o probă practică;

d) pentru învătământul liceal, postliceal si de maistri: limba si literatura română, matematică, istorie, geografie, fizică, chimie, biologie, o limbă modernă, după caz, o disciplină de pregătire în meserie, în functie de profil, si o probă practică, dacă este cazul.

(3) în cazul în care pentru eliberarea actului de studii solicitat prin reconstituire este necesară sustinerea unor examene, se mentionează si notele obtinute la aceste examene de verificare a cunostintelor într-o foaie matricolă, anexă la actul de studii.

Art. 35. - Pe baza analizei actelor prezentate, inspectoratul scolar nominalizează o unitate de învătământ cu acelasi nivel de pregătire, cu domeniu identic/asemănător, în vederea eliberării duplicatului solicitat. Duplicatele actelor eliberate în aceste conditii poartă mentiunea: “A fost eliberat conform aprobării inspectoratului scolar al judetului/municipiului Bucuresti nr.........din data..........., pe baza reconstituirii situatiei scolare de la ................ (denumirea fostei unităti). Confirmăm valabilitatea datelor cuprinse în prezentul act de studii”. Urmează numele si prenumele, în clar, ale directorului si secretarului unitătii de învătământ emitente.

 


CAPITOLUL VI

Anularea si/sau modificarea actelor de studii si

documentelor scolare

 

Art. 36. - (1) Formularele actelor de studii completate gresit, cu stersături, adăugări, cu stampilă aplicată necorespunzător sau fără fotografie, partial distruse sau pronuntat deteriorate se anulează cu aprobarea conducerii unitătii de învătământ, prin scrierea cu litere mari, format de tipar, pe toată diagonala imprimatului, a cuvântului “ANULAT”, atât pe actul care urma să fie anulat, cât si pe matcă/cotor.

(2) Mentiunea respectivă se face si în Registrul unic de evidentă a formularelor actelor de studii.

(3) în astfel de cazuri, conducerile unitătilor de învătământ dispun completarea altor formulare corespunzătoare, astfel:

a) act original, în cazul în care actul anulat nu a fost eliberat, se află în carnet si se păstrează aceleasi elemente de identificare a unitătii de învătământ: denumirea, stampila, semnătura directorului, a secretarului, presedintelui comisiei etc;

b) duplicat, în cazul în care se constată imposibilitatea de a se completa în întregime un formular de act original. În acest caz, cererea de eliberare a duplicatului este însotită de copia de pe actul de identitate si două fotografii alb-negru sau color, format 3x4 cm;

c) duplicat, în cazul în care titularilor nu li s-au completat actele de studii la timp sau nu există formulare tipizate în unitatea de învătământ.

Art. 37. - (1) în cazul disparitiei unui formular pentru acte de studii, directorul unitătii de învătământ respective întreprinde cercetări, încheie proces-verbal despre cele constatate, sesizează imediat organul ierarhic superior si apoi, cu avizul acestuia, organele de urmărire penală.

(2) Formularele pentru acte de studii care fac obiectul alin. (1) sunt declarate “nule” prin publicarea unui anunt de către unitatea de învătământ în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a-a.

(3) Actele de studii pot fi anulate si în temeiul unei hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile. În acest caz se face mentiunea în registrul matricol si în Registrul de evidentă a formularelor actelor de studii, precizându-se numărul si data hotărârii, precum si instanta care a pronuntat hotărârea.

Art. 38. - (1) Modificarea unor rubrici din documentele scolare se face pentru îndreptarea unor erori sau omisiuni comise cu ocazia înregistrărilor, prin bararea textului gresit printr-o linie orizontală trasă cu cerneală rosie, înscriindu-se deasupra noul text tot cu cerneală rosie.

(2) Modificarea este semnată de către directorul unitătii de învătământ si se stampilează.

 

CAPITOLUL VII

Continutul si forma actelor de studii

si ale documentelor scolare

Art. 39. - (1) Continutul si formatul actelor de studii sunt aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Legea nr. 1/2011.

(2) Actele de studii se tipăresc pe hârtie specială cu filigran continuu, sunt înseriate, numerotate si prevăzute cu elemente de sigurantă.

(3) Formularele actelor de studii se brosează în carnete.

Art. 40. - Documentele scolare pot fi tipărite numai pe hârtie de calitate, astfel încât să asigure păstrarea înscrisurilor o perioadă de timp foarte îndelungată, de regulă 70-100 de ani, cu respectarea, în mod obligatoriu, a modelului si continutului aprobate anual de minister.

 

CAPITOLUL VIII

Gestiunea actelor de studii si a documentelor scolare

 

Art. 41. - (1) Necesarul de formulare pentru actele de studii si pentru celelalte documente scolare se determină, sub directa coordonare a directorului unitătii beneficiare, în raport cu cifra de scolarizare, cu numărul absolventilor si se înaintează inspectoratului scolar.

(2) în baza necesarului furnizat de unitătile de învătământ, inspectoratele scolare centralizează comenzile si solicită cantitătile necesare din fiecare tip de formular al actelor de studii pentru absolventii din anul de învătământ următor. Se pot comanda, în limitele a 5-10% în plus, formularele pentru actele de studii necesare întocmirii duplicatelor si pentru acoperirea numărului de formulare anulate, datorită greselilor de completare a acestora.

(3) Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, prin compartimentul de specialitate, acordă anual serie si număr pentru toate tipurile de formulare ale actelor de studii si controlează sistematic respectarea riguroasă a gestionării acestora.

Art. 42. - (1) Predarea/Preluarea formularelor actelor de studii se face prin completarea unui proces-verbal care contine, în mod obligatoriu, seriile si numerele actelor de studii, în baza unei împuterniciri speciale emise de inspectorul scolar general.

(2) Inspectorul scolar general desemnează, în afara delegatului împuternicit, o a doua persoană ca însotitor.

(3) Preluarea/Predarea în orice alt mod a formularelor actelor de studii si a documentelor scolare este interzisă.

Art. 43. - (1) Inspectorii scolari generali sau inspectorii scolari generali adjuncti, care răspund de actele de studii, împreună cu comisia de receptie a inspectoratului scolar, verifică, la sosirea în institutie, toate formularele pentru actele de studii procurate si le predau, pe bază de proces-verbal, persoanelor desemnate prin decizie a inspectorului scolar general pentru a răspunde de gestiunea actelor de studii.

(2) După verificarea efectuată de comisia de receptie a inspectoratului scolar, gestionarul înregistrează documentele în Registrul unic de evidentă a formularelor actelor de studii. În acelasi registru se evidentiază si eliberarea formularelor către unitătile de învătământ.

(3) în cazul constatării unor nereguli, inspectoratul scolar îl informează, în termen de 24 de ore, pe furnizorul formularelor si ia măsurile corespunzătoare pentru solutionarea diferendelor.

Art. 44. - (1) Inspectoratul scolar, prin gestionar, predă delegatilor împuterniciti ai unitătilor de învătământ formularele actelor de studii, în concordantă cu necesarul de imprimate pentru promotia anului respectiv, întocmindu-se un proces-verbal de predare-primire.

(2) Pe baza procesului-verbal de predare-primire se descarcă gestiunea inspectoratului scolar, prin înregistrarea în Registrul unic de evidentă a formularelor actelor de studii, la rubrica “predare”, cu mentionarea datei eliberării, a seriei si numărului formularului, denumirii unitătii de învătământ căreia i s-au predat formularele, numelui, prenumelui, datelor din buletinul/cartea de identitate si semnăturii directorului unitătii de învătământ.

(3) Transferul actelor de studii între unitătile de învătământ este posibil numai cu aprobarea inspectoratului scolar.

Art. 45. - La nivelul unitătii de învătământ, pe baza aceluiasi proces-verbal de predare-primire, secretarul/secretarul-sef înregistrează toate formularele actelor de studii primite în Registrul unic de evidentă a formularelor actelor de studii.

Art. 46. - (1) Păstrarea formularelor actelor de studii necompletate, a actelor de studii completate si neridicate de titulari, a celor anulate, a registrelor de evidentă, precum si a documentelor - împuterniciri speciale, delegatii, procese-verbale etc. - pe baza cărora au fost primite/predate sau eliberate imprimatele se face în dulapuri metalice, în conditii de securitate deplină, cu termen de păstrare permanent.

(2) Diplomele, certificatele, atestatele, foile matricole sau alte documente referitoare la situatia scolară a titularilor decedati se păstrează în arhiva scolii.

(3) Directorii unitătilor de învătământ asigură baza materială necesară si răspund de organizarea si desfăsurarea corespunzătoare a activitătii de întocmire si păstrare a documentelor scolare, precum si de eliberare a actelor de studii.

Art. 47. - Formularele actelor de studii necompletate existente în unitătile de învătământ de stat sau particular, care nu au fost procurate prin inspectoratele scolare, achizitionate după 1995, se anulează si se casează.

Art. 48. - (1) La schimbarea directorului sau a persoanei împuternicite cu gestionarea actelor de studii dintr-o unitate de învătământ în cadrul căreia sunt gestionate formulare ale actelor de studii, toate aceste tipizate, inclusiv documentele de evidentă, se predau cu proces-verbal noului director si persoanei numite pentru a îndeplini sarcinile prevăzute de prezentul regulament, mentionându-se, în mod obligatoriu, denumirea actelor aflate în gestiune, seria si numărul lor, împreună cu procesele-verbale de predare-primire anterioare.

(2) Predarea-primirea se face prin redactarea unui proces-verbal, în două exemplare, în prezenta unui reprezentant al inspectoratului scolar, desemnat de către inspectorul scolar general. Un exemplar al procesului-verbal se înaintează inspectoratului scolar.

Art. 49. - La sfârsitul fiecărui an scolar, dar nu mai târziu de 1 octombrie, directorul unitătii de învătământ verifică modul de eliberare si gestionare a actelor de studii si stabileste stocul acestora. Toate aceste elemente sunt mentionate într-un proces-verbal, a cărui copie este înaintată inspectoratului scolar.

Art. 50. - Unitătile de învătământ preuniversitar particulare autorizate comandă documentele scolare numai prin intermediul inspectoratului scolar în a cărui rază de activitate functionează.

Art. 51. - (1) La intervale de timp de 10 ani, la nivelul inspectoratelor scolare se constituie, prin decizie a inspectorului scolar general, comisii care pot hotărî, pe bază de proces-verbal, casarea formularelor pentru actele de studii necompletate aflate în stoc. Din comisie fac parte:

a) presedinte: inspectorul scolar general adjunct;

b) membru: inspectorul scolar sau altă persoană care răspunde de gestiunea formularelor pentru acte de studii la nivelul inspectoratului scolar;

c) membru: un director de liceu;

d) membru: consilierul juridic al inspectoratului scolar;

e) secretar: secretarul/secretarul sef al unei unităti de învătământ liceal.

(2) Unitătile de învătământ prezintă la inspectoratele scolare actele de studii necompletate propuse pentru casare, pe bază de proces-verbal, în baza căruia se descarcă de gestiune.

(3) Procesele-verbale de casare se întocmesc în 3 exemplare si cuprind, în mod obligatoriu, următoarele date: felul formularului actului de studii, seria si numărul fiecărui formular sau act propus pentru casare, modul în care a fost casat, data întocmirii, semnăturile descifrabile ale membrilor comisiei.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

 

Art. 52. - (1) în cazul în care unele unităti de învătământ au fost reorganizate sau desfiintate, actele de studii originale, neeliberate la absolvire, duplicatele sau foile matricole se completează si se eliberează după metodologia prevăzută în prezentul regulament, de către unitatea de învătământ desemnată de inspectoratul scolar să păstreze arhiva unitătii de învătământ reorganizate sau desfiintate.

(2) Duplicatele actelor eliberate în aceste conditii poartă si mentiunea: “Afost eliberat de......................., care detine arhiva fostei.......(denumirea fostei unităti).

Art. 53. - Pentru gestionarea, completarea si eliberarea actelor de studii, persoanele prevăzute la art. 3 alin. (3) si art. 43 alin. (1) răspund disciplinar, material sau penal, în conditiile legii.

Art. 54. - Emiterea actelor de studii în alte conditii si de către alte unităti de învătământ decât cele prevăzute la art. 3 alin. (1) se pedepseste conform legii penale, actele eliberate fiind nule de drept.

Art. 55. - (1) Cererile pentru eliberări de acte de studii sau extrase din documentele scolare ori pentru confirmarea lor, primite direct din străinătate de către institutiile/unitătile de învătământ, se solutionează de către acestea conform procedurilor prevăzute de prezentul regulament.

(2) Extrasele din programele si planurile de învătământ, adeverintele de orice fel, care se eliberează cetătenilor străini sau români, fac obiectul deciziei unitătii de învătământ pe care solicitantii au absolvit-o.

Art. 56. - Inspectoratele scolare vizează acte de studii, foi matricole, programe analitice etc, pe baza unor metodologii specifice.

Art. 57. - (1) Diplomele de orice fel emise de unitătile de învătământ preuniversitar din străinătate nu fac obiectul vizării de către inspectoratele scolare.

(2) Diplomele, certificatele si celelalte acte de studii obtinute în străinătate sunt valabile în România numai după echivalarea acestora, conform legii.

Art. 58. - (1) Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului stabileste criteriile pentru echivalarea studiilor efectuate în unitătile de învătământ preuniversitar din străinătate.

(2) Studiile absolvite în unitătile de învătământ din străinătate se echivalează, conform normelor în vigoare, cu studiile absolvite în unităti de învătământ din România, cu sau fără examene de diferentă.

(3) Cetătenii români, titularii actelor respective, se pot adresa Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, prin Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, solicitând atestate sau adeverinte de echivalare.

Art. 59. - (1) Inspectorii scolari generali sunt obligati să asigure controlul sistematic al activitătii de gestionare, întocmire, eliberare a actelor de studii si a celorlalte documente scolare, păstrare si arhivare a acestora.

(2) Termenul de păstrare a documentelor scolare mentionat în prezentul regulament poate fi modificat prin nomenclatorul documentelor create si detinute de unitătile de învătământ din cadrul inspectoratului scolar aprobat de directia judeteană a Arhivelor Nationale.

Art. 60. - Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului organizează anual instruiri, precum si actiuni de control privind modul în care sunt procurate, înregistrate, păstrate, completate si eliberate actele de studii si documentele scolare.

 


ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

privind creditele destinate persoanelor fizice

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), art. 45 alin. (1) si ale art. 61 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1 alin. (1)si ale art. 44 din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 62 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 61 alin. (1) din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică,

în temeiul dispozitiilor art. 420 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 93/2009, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 186 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 127/2011 si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

 

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare

 

Art. 1. - (1) Prezentul regulament se aplică institutiilor de credit persoane juridice române si sucursalelor institutiilor de credit persoane juridice străine, institutiilor financiare nebancare persoane juridice române si sucursalelor institutiilor financiare străine, înscrise în Registrul special, institutiilor de plată persoane juridice române care înregistrează un nivel semnificativ al activitătii de creditare potrivit Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 21/2009 privind institutiile de plată, cu modificările si completările ulterioare, precum si institutiilor emitente de monedă electronică persoane juridice române care înregistrează un nivel semnificativ al activitătii de creditare potrivit Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 8/2011 privind institutiile emitente de monedă electronică, denumite în continuare împrumutători, si reglementează conditiile minime de acordare si derulare a creditelor destinate persoanelor fizice în scopul mentinerii stabilitătii financiare.

(2) Sunt exceptate de la aplicarea dispozitiilor prezentului regulament institutiile financiare care intră sub incidenta sectiunii a 2-a a cap. IV a titlului I al părtii I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - În întelesul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) credit pentru investitii imobiliare - orice credit care îndeplineste cumulativ următoarele conditii: (i) este garantat cu ipotecă imobiliară; si (ii) este acordat în scopul dobândirii ori mentinerii drepturilor de proprietate asupra unui teren si/sau unei constructii, realizate ori care urmează să se realizeze, sau în scopul reabilitării, modernizării, consolidării ori extinderii unei constructii sau pentru viabilizarea unui teren; în această categorie intră si creditele acordate exclusiv în scopul rambursării unui credit pentru investitii imobiliare;

b) credit de consum - credit, altul decât cel prevăzut la lit. a).

Art. 3. - (1) Pot face exceptie de la prevederile prezentului regulament creditele acordate în scopuri medicale, pentru deces si cele pentru studii.

(2) Împrumutătorii vor stabili prin normele proprii de creditare conditiile de acordare si de garantare a creditelor prevăzute la alin. (1).

(3) Prezentul regulament nu se aplică în cazul sumelor acoperite pe întreaga perioadă de derulare a creditului de garantie de tip depozit colateral constituit la institutia creditoare si nici în cazul creditelor acordate exclusiv în scopul restructurării la acelasi împrumutător, din considerente de dificultăti financiare ale debitorului, a creditului/creditelor în sold la momentul realizării operatiunii de restructurare în scopul adaptării conditiilor de rambursare la noile posibilităti ale debitorului.

 

CAPITOLUL II

Dispozitii privind finantarea persoanelor fizice

 

Art. 4. - Acordarea, garantarea si derularea creditelor destinate persoanelor fizice se realizează pe bază contractuală, în conformitate cu reglementările interne ale împrumutătorilor, aprobate de organele competente.

Art. 5. - (1) împrumutătorii desfăsoară activitatea de creditare a persoanelor fizice pe baza reglementărilor proprii validate de Banca Natională a României - Directia supraveghere.

(2) Orice modificare ulterioară a reglementărilor proprii se notifică Băncii Nationale a României si devine aplicabilă numai după validarea acesteia de către Directia supraveghere.

Art. 6. - (1) împrumutătorii stabilesc în cadrul reglementărilor interne, în concordantă cu profilul si strategia lor de risc, cel putin următoarele:

a) modalitatea de organizare a activitătii de acordare si derulare a creditelor destinate persoanelor fizice si, atunci când este cazul, conditiile de garantare pentru fiecare tip de credit, inclusiv limita maximă admisă pentru valoarea finantării în raport cu valoarea garantiei;

b) categoriile de clienti eligibili pentru finantare;

c) procedura de clasificare a clientelei-tintă pe categorii de risc de nerambursare, fundamentat pe profilul general de risc al împrumutătorului;

d) categoriile de venituri considerate eligibile de către împrumutător, diferentiat pe categorii de clientelă, precum si coeficientii de ajustare aferenti, în functie de gradul de certitudine si de caracterul de permanentă ale acestora;


e) categoriile de cheltuieli care se deduc din veniturile eligibile în scopul determinării gradului total de îndatorare, incluzând cel putin cheltuielile de subzistentă si obligatiile de plată, altele decât cele de natura creditului;

f) nivelurile maxime admise pentru gradul total de îndatorare, inclusiv fundamentarea acestora, diferentiate pe categoriile de clientelă, pe destinatia creditului (de exemplu, credit de consum, credit pentru investitii imobiliare), pe tipul creditului (defalcat în functie de moneda de exprimare sau, după caz, de indexare, de tipul dobânzii, respectiv fixă ori variabilă, de termenul de acordare a creditului si de comportamentul clientului în legătură cu onorarea serviciului datoriei determinat de calitatea garantiei); în cazul creditelor de consum, nivelurile maxime admise pentru gradul total de îndatorare sunt stabilite inclusiv prin luarea în considerare a riscului valutar, a riscului de rată a dobânzii si a riscului de diminuare a veniturilor disponibile pe perioada de derulare a creditului;

g) metodologia de reconsiderare periodică a coeficientilor de ajustare a veniturilor si nivelurilor maxime admise pentru gradul de îndatorare, în vederea asigurării acuratetei acestora pe o bază continuă.

(2) La fundamentarea nivelurilor maxime admise pentru gradul total de îndatorare în cazul creditelor de consum se vor utiliza următoarele valori:

a) pentru socul pe curs de schimb - 35,5% EUR, 52,6% CHF, 40,9% USD. În cazul celorlalte valute se utilizează valoarea aferentă CHF. În cazul în care venitul solicitantului si creditul solicitat sunt exprimate în două monede străine diferite, pentru socul pe curs de schimb se utilizează maximul dintre socurile celor două valute fată de moneda natională;

b) pentru socul pe rata dobânzii - 0,6 puncte procentuale pentru toate monedele;

c) pentru socul pe venit, în cazul veniturilor de natură salarială - 6%.

(3) Prevederile prezentului articol privind riscul valutar se aplică numai pentru partea de finantare pentru care clientul nu dovedeste că dispune de venituri în valuta creditului sau indexate la valuta creditului. Prevederile privind riscul de rată a dobânzii nu se aplică în cazul creditelor cu dobândă fixă.

Art. 7. - Gradul total de îndatorare se determină ca pondere a obligatiilor totale de plată decurgând din credite sau alte finantări rambursabile în veniturile eligibile din care s-au dedus cheltuielile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e).

 

CAPITOLUL III

Dispozitii privind practici de creditare sănătoase

 

Art. 8. - Împrumutătorii trebuie să îsi organizeze activitatea de creditare astfel încât să asigure separarea clară si efectivă a functiei de promovare si vânzare a produselor de creditare de functia de analiză a riscului de credit si monitorizare a expunerii.

Art. 9. - (1) împrumutătorii analizează capacitatea de rambursare a clientilor pe baza unui nivel al veniturilor considerate eligibile de către împrumutători care nu poate depăsi cu mai mult de 20% pe cel aferent anului anterior.

(2) împrumutătorii stabilesc venitul aferent anului anterior pe baza documentelor care să certifice veniturile declarate autoritătilor fiscale.

(3) în situatia în care nu există obligatii legale de declarare a veniturilor la autoritătile fiscale, împrumutătorii stabilesc venitul aferent anului anterior pe baza altor documente justificative.

(4) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), împrumutătorii pot lua în calcul venituri ce depăsesc nivelul stabilit, numai după obtinerea de la client a documentelor justificative care să demonstreze caracterul de continuitate în viitor a acestora. Documentele justificative trebuie să dovedească modificările intervenite în situatia veniturilor clientului, cum ar fi schimbarea încadrării în functie, schimbarea locului de muncă sau modificări cu impact semnificativ asupra cresterii volumului afacerilor persoanelor care obtin venituri din activităti independente.

Art. 10. - La acordarea creditului, împrumutătorii trebuie să se asigure că din documentele si informatiile prezentate rezultă că pe întreaga perioadă de acordare a creditului gradul total de îndatorare a solicitantului se încadrează în nivelul maxim admis aplicabil acestuia.

Art. 11. - (1) La acordarea creditelor de consum denominate în valută ori indexate la cursul unei valute, solicitantul trebuie să dispună de garantii reale si/sau personale la un nivel de minimum 133% din valoarea creditului.

(2) Pentru scopurile prezentului regulament, politele de asigurare având ca obiect acoperirea riscului de neplată vor fi asimilate garantiilor personale.

(3) Pot face exceptie de la obligatia de garantare facilitătile de creditare prin trageri în descoperit de cont, precum si creditele acordate prin intermediul cârdurilor de credit, a căror valoare nu depăseste de 3 ori nivelul veniturilor nete lunare, fără a depăsi însă o limită stabilită prin reglementările interne ale împrumutătorului.

Art. 12. - (1) Creditele de consum pot fi acordate pe o durată de maximum 5 ani.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică creditelor de consum cu destinatie imobiliară, în sensul art. 2 lit. a) pct. (ii), acordate în lei si pentru care debitorul a făcut dovada detinerii unui avans de minimum 40%.

Art. 13. - (1) Valoarea unui credit pentru investitii imobiliare nu poate depăsi 85% din valoarea garantiei ipotecare în cazul creditelor acordate în lei.

(2) în cazul creditelor denominate într-o monedă străină sau indexate la cursul unei monede străine, valoarea unui credit pentru investitii imobiliare nu poate depăsi 80% din valoarea garantiei ipotecare dacă debitorul obtine veniturile eligibile denominate ori indexate la moneda creditului.

(3) Valoarea unui credit pentru investitii imobiliare acordat unui debitor care nu obtine veniturile eligibile denominate sau indexate la moneda creditului nu poate depăsi 75% din valoarea garantiei ipotecare în cazul creditelor denominate în euro sau indexate la cursul euro si 60% în cazul creditelor denominate în alte monede străine ori indexate la cursul unor alte monede străine.

(4) Prevederile alin. (1) - (3) nu se aplică în cazul creditelor pentru investitii imobiliare garantate integral sau partial de stat.

Art. 14. - Împrumutătorii trebuie să pună la dispozitia persoanelor fizice care solicită acordarea unui credit în valută sau indexat la cursul unei valute brosuri editate continând avertizări cu privire la posibilitatea si consecintele cresterii costului creditului în cazul materializării riscului valutar, precum si recomandări asupra nivelului gradului de îndatorare acceptabil pentru diferitele categorii de clientelă.

Art. 15. - Împrumutătorii sunt obligati să informeze clientii prin mentionarea în cadrul graficelor de rambursare aferente contractelor de credit ori, dacă nu se întocmesc grafice de rambursare, prin mentionarea distinctă în cadrul contractelor de credit a posibilitătii modificării, în sensul majorării, a sumelor datorate, în cazul materializării riscului valutar si a riscului de rată a dobânzii.

Art. 16. - (1) Împrumutătorii trebuie sase asigure că tertele părti implicate în analiza prealabilă a capacitătii de rambursare a clientului, de tipul intermediarilor de credit, aplică aceleasi proceduri ca împrumutătorii.

(2) împrumutătorii urmăresc calitatea portofoliului de credite aferent clientilor atrasi de fiecare tertă parte prevăzută la alin. (1), comparativ cu cea a portofoliului de credite aferent clientilor atrasi direct de împrumutători.


(3) Analiza efectuată potrivit alin. (2) stă la baza deciziei împrumutătorului de a continua relatia de afaceri cu fiecare dintre tertele părti prevăzute la alin. (1).

 

CAPITOLUL IV

Sanctiuni, dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 17. - Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage aplicarea măsurilor si/sau a sanctiunilor prevăzute la art. 226 si 229 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, sau, după caz, la art. 58 si 59 din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificările si completările ulterioare, ori la art. 66 si 68 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 69 si art. 71 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică.

Art. 18. - (1) împrumutătorii care dispun de reglementări proprii validate de Banca Natională a României în baza Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice, cu modificările si completările ulterioare, transmit modificările realizate pentru ducerea la îndeplinire a dispozitiilor prezentului regulament, aprobate de organele competente, în termen de cel mult 90 de zile de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I, în vederea validării, potrivit dispozitiilor prevăzute la art. 5.

(2) împrumutătorii care nu dispun de reglementări proprii validate de Banca Natională a României în baza Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 3/2007, cu modificările si completările ulterioare, vor întreprinde măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a obligatiilor ce le revin potrivit prezentului regulament si vor transmite Directiei supraveghere din cadrul Băncii Nationale a României, în termen de cel mult 90 de zile de la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I, normele de creditare astfel modificate, aprobate de organele competente, spre validare sau, după caz, în scopul conformării la prevederile art. 19.

(3) Până la îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 5 sau, după caz, a cerintelor ce se impun potrivit alin. (2), împrumutătorii vor utiliza reglementările proprii aplicabile la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(4) în aplicarea prevederilor alin. (3), în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, sucursalele institutiilor de credit persoane juridice străine vor utiliza nivelurile maxime ale gradului de îndatorare prevăzute la art. 19.

Art. 19. - (1) Până la îndeplinirea conditiei prevăzute la art. 5 alin. (1), în cazul împrumutătorilor care ia data intrării în vigoare a prezentului regulament desfăsoară activitatea de creditare a persoanelor fizice în baza normelor interne de creditare nevalidate de Banca Natională a României, nivelul maxim al gradului de îndatorare este limitat la 35%.

(2) în situatia prevăzută la alin. (1), nivelul maxim al gradului de îndatorare aferent creditului de consum denominat în valută sau indexat la cursul unei valute, alta decât cea în care debitorul obtine veniturile eligibile, nu va putea depăsi 10%.

Art. 20. - Dispozitiile art. 11, 12 si 13 nu se aplică creditelor acordate exclusiv în scopul rambursării datoriilor aferente creditelor contractate anterior intrării în vigoare a prezentului regulament.

Art. 21. - Casele centrale supraveghează respectarea de către cooperativele de credit afiliate a cerintelor prevăzute în prezentul regulament.

Art. 22. - La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 14 martie 2007, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 28 octombrie 2011.

Nr. 24.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.