MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 629/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 629         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 2 septembrie 2011

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

70. - Ordonantă de urgentă privind măsurile de protectie socială în perioada sezonului rece

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.474. - Ordin al ministrului finantelor publice privind stabilirea nivelului primei de garantare datorate Ministerului Finantelor Publice si Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. - IFN de către întreprinderile mici si mijlocii în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii pentru anul 2011

 

2.479/3.525. - Ordin al ministrului finantelor publice si al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru aprobarea Conventiei de implementare prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii, a Conventiei de lucru prevăzute la art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, a contractului de garantare, a contractului de fideiusiune, a contractului de garantie reală mobiliară, precum si a înscrisului prevăzut la art. 12 alin. (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2011

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

760. - Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale PROFI CREDIT ROMÂNIA IFN - S.A.

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANTILOR FISCALI

 

11. - Hotărâre privind completarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calitătii de consultant fiscal, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 4/2007

 

12. - Hotărâre privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitătii de consultant fiscal - sesiunea octombrie 2011


 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind măsurile de protectie socială în perioada sezonului rece

 

În baza asumării de către România a unor obligatii în cadrul tratatului de aderare la Uniunea Europeană, dar si în cadrul unor acorduri cu organisme internationale, s-a stabilit eliminarea treptată a compensărilor acordate din bugetul de stat pentru producerea energiei termice, perioada de gratie avută la dispozitie fiind destinată retehnologizărilor si modernizărilor la unitătile de producere a energiei termice.

Eliminarea compensărilor de la bugetul de stat va conduce la o majorare a pretului energiei termice furnizate populatiei si deci la o cheltuială mai mare din partea bugetelor familiilor.

Această situatie impune luarea unor măsuri de protectie a populatiei vulnerabile într-un termen cât mai scurt posibil, pentru a se realiza toate măsurile administrative premergătoare sezonului rece 1 noiembrie 2011-31 martie 2012.

Luând în considerare faptul că elementele sus-mentionate vizează un interes public si constituie o situatie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri urgente pe calea ordonantei de urgentă.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Modalităti de facturare a energiei termice

 

Art. 1. - Prezenta ordonantă de urgentă are ca scop reglementarea acordării unor măsuri de protectie socială a populatiei reprezentate de ajutoare lunare pentru acoperirea unei părti din cheltuielile aferente încălzirii locuintei în perioada sezonului rece, precum si a modului de facturare si plată a energiei termice.

Art. 2. - (1) Modul de facturare si de plată a contravalorii energiei termice consumate pentru încălzire de către asociatiile de proprietari/locatari sau persoanele fizice, care sunt titulari de contracte de furnizare a energiei termice/conventii individuale, poate fi:

a) facturarea si plata pe baza consumului lunar efectiv;

b) facturarea pe baza consumului lunar efectiv si plata în transe procentuale pe o perioadă de referintă cu durata de 12 luni.

(2) Modalitatea de plată conform alin. (1) lit. b), termenul scadent, precum si stabilirea perioadei de referintă se aprobă prin hotărâre a consiliului local, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(3) Pentru familiile si persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuintei energie termică furnizată în sistem centralizat si care beneficiază de ajutoare, în conditiile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, facturarea si plata consumului de energie termică se fac doar pe baza consumului efectiv, conform alin. (1) lit. a).

Art. 3. - (1) La solicitarea scrisă a titularilor de contract de furnizare a energiei termice/conventie individuală, furnizorii de energie termică aplică modul de plată a contravalorii energiei termice în transe procentuale, valabil pe durata unei perioade de referintă în baza unui act aditional la contractul de furnizare/conventiei individuale.

(2) Optiunea titularilor de contract de furnizare a energiei termice/conventie individuală asupra modului de plată a contravalorii energiei termice în transe procentuale se comunică furnizorilor cu cel mult 30 de zile înaintea începerii perioadei de referintă.

Art. 4. - Furnizorii de energie termică au obligatia să accepte, la solicitarea titularilor de contract de furnizare a energiei termice/conventie individuală, facturarea în conditiile prevederilor art. 2.

Art. 5. - Titularii de contract de furnizare a energiei termice/conventie individuală sunt obligati să achite facturile în termenul de scadentă de 15 zile de la data primirii facturilor în situatia prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a), respectiv în termen de 15 zile de la termenele înscrise pe factură în situatia prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. b). Data emiterii facturii si termenele de scadentă se înscriu pe factură. Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadentei atrage penalităti de întârziere, conform prevederilor art. 42 alin. (10) din Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Ajutoare pentru încălzirea locuintei

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Art. 6. - În sensul prezentei ordonante de urgentă, termenii si notiunile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) consumator vulnerabil - persoana singură/familia care nu îsi poate asigura mentinerea locuintei în conditii adecvate de temperatură, respectiv 21 °C si ale cărei venituri sunt situate în limitele prevăzute la art. 7 alin. (1);

b) consumul mediu lunar - cantitatea de energie termică, măsurată în gigacalorii, necesară încălzirii locuintei în conditiile prevăzute la lit. a), stabilită pentru familie si persoana singură, pe tip de apartament/locuintă, în functie de zona de temperatură, conform anexei nr. 1;

c) zona de temperatură - gruparea judetelor în functie de temperaturile medii multianuale înregistrate, conform anexei nr. 2;

d) familie - sotul, sotia, precum si alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relatii de rudenie, care au acelasi domiciliu sau resedintă si/sau care locuiesc si se gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil si sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întretinere a locuintei;

e) persoană singură - persoana care a împlinit vârsta de 16 ani, locuieste si se gospodăreste singură;

f) locuintă de domiciliu sau de resedintă - locuinta situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil si sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întretinere a locuintei;

g) sezon rece - perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent si data de 31 martie a anului următor. Perioada sezonului rece poate fi prelungită la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu avizul Autoritătii Nationale de Meteorologie. Conditiile în care se prelungeste perioada sezonului rece, perioada de prelungire, precum si procedura de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuintei în această perioadă se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

h) ajutor pentru încălzirea locuintei - măsură de sprijin destinată consumatorilor vulnerabili cu venituri situate până la un prag stabilit de lege si care are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a unei părti din cheltuielile cu încălzirea locuintei. Ajutorul se acordă pentru consumatorii de energie termică în sistem centralizat, gaze naturale si lemne, cărbuni si combustibili petrolieri;

i) titularul ajutorului pentru încălzirea locuintei - reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineste conditiile legale de acordare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia si care poate fi, după caz: proprietarul locuintei, persoana care a înstrăinat locuinta în baza unui contract cu clauze de întretinere, titularul contractului de închiriere al acesteia ori alt membru de familie major si legal împuternicit de proprietarul locuintei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 18 ani;

j) beneficiarul ajutorului - familia sau persoana singură, definite conform lit. d) si e).

 

SECTIUNEA a 2-a

Conditiile de acordare si cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuintei

 

Art. 7. - (1) Consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuintei energie termică furnizată în sistem centralizat beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuintei acordat din bugetul de stat, denumit în continuare ajutor pentru energie termică, în situatia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 786 lei în cazul familiilor si 1.082 lei în cazul persoanei singure.

(2) Pentru sprijinirea populatiei în perioada sezonului rece, autoritătile administratiei publice locale pot stabili, prin hotărâre a consiliului local, măsuri de protectie socială din bugetele locale, după cum urmează:

a) subventii lunare pentru acoperirea diferentei dintre pretul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice livrate populatiei si pretul local al energiei termice facturate populatiei;

b) ajutoare lunare pentru încălzirea locuintei cu energie termică, în completarea celor acordate de la bugetul de stat;

c) atât subventii lunare prevăzute la lit. a), cât si ajutoare lunare prevăzute la lit. b).

Art. 8. - (1) Ajutoarele pentru energie termică prevăzute la art. 7 se acordă prin compensarea procentuală aplicată la contravaloarea energiei termice consumate lunar de consumatorul vulnerabil, denumită în continuare factură pentru energie termică, în limita consumului mediu lunar definit la art. 6 lit. b) si prevăzut în anexa nr. 1.

(2) în functie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuală prevăzută la alin. (1) se acordă din bugetul de stat, după cum urmează:

a) în proportie de 90%, în situatia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 155 lei;

b) în proportie de 80%, în situatia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 155,1 lei si 210 lei;

c) în proportie de 70%, în situatia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 210,1 lei si 260 lei;

d) în proportie de 60%, în situatia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 260,1 lei si 310 lei;

e) în proportie de 50%, în situatia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 310,1 lei si 355 lei;

f) în proportie de 40%, în situatia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 355,1 lei si 425 lei;

g) în proportie de 30%, în situatia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 425,1 lei si 480 lei.

h) în proportie de 20%, în situatia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 480,1 lei si 540 lei.

i) în proportie de 10%, în situatia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 540,1 lei si 615 lei.

j) în proportie de 5%, în situatia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 615,1 lei si 786 lei.

(3) Pentru persoanele singure ale căror venituri se situează între 786,1 lei si 1.082 lei compensarea procentuală prevăzută la alin. (1) este de 10%.

(4) Pentru persoanele singure ale căror venituri se situează în limitele prevăzute la alin. (2) compensarea procentuală este mai mare cu 10% fată de proportiile stabilite pentru familie.

(5) Pentru familiile si persoanele singure prevăzute la alin. (2) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare, compensarea procentuală se acordă în proportie de 100%.

(6) în functie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuală prevăzută la alin. (1) se acordă din bugetul local cu titlu de ajutor conform art. 7 alin. (2) lit. b) si c), după cum urmează:

a) până la 7%, în situatia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 155 lei;

b) până la 14%, în situatia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 155,1 lei si 210 lei;

c) până la 20%, în situatia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 210,1 lei si 260 lei;

d) până la 27%, în situatia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 260,1 lei si 310 lei;

e) până la 33%, în situatia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 310,1 lei si 355 lei;

f) până la 40%, în situatia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 355,1 lei si 425 lei;

g) până la 46%, în situatia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 425,1 lei si 480 lei;

h) până la 53%, în situatia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 480,1 lei si 540 lei;

i) până la 59%, în situatia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 540,1 lei si 615 lei;

j) până la 61%, în situatia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 615,1 lei si 786 lei;

k) până la 63%, în situatia în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 786,1 lei si 1.082 lei.

(7) în oricare dintre situatiile prevăzute la art. 7 alin. (2), autoritătile administratiei publice locale au obligatia să acorde un sprijin cumulat care să reprezinte cel putin 10% din maximul compensării prevăzute la alin. (6).

(8) în functie de resursele proprii, autoritătile administratiei publice locale pot aproba, prin hotărâre a consiliului local, ajutoare pentru energie termică peste transele si procentele prevăzute la alin. (6).

(9) în situatia în care consumul din factura pentru energie termică depăseste consumul mediu lunar calculat în conditiile art. 6 lit. b), compensarea procentuală prevăzută la art. 8 alin. (2)-(8) se va aplica la contravaloarea energiei termice pentru un consum mediu lunar.

Art. 9. - (1) Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuintei gaze naturale beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuintei pe perioada sezonului rece, denumit în continuare ajutor pentru gaze naturale, după cum urmează:

a) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează până la 155 lei li se acordă o sumă de 262 lei;

b) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 155,1 lei si 210 lei li se acordă o sumă de 162 lei;

c) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 210,1 lei si 260 lei li se acordă o sumă de 137 lei;

d) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 260,1 lei si 310 lei li se acordă o sumă de 112 lei;

e) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 310,1 lei si 355 lei li se acordă o sumă de 87 lei;

f) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 355,1 lei si 425 lei li se acordă o sumă de 62 lei;

g) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 425,1 lei si 480 lei li se acordă lunar o sumă de 44 lei;

h) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 480,1 lei si 540 lei li se acordă lunar o sumă de 31 lei;

i) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 540,1 lei si 615 lei li se acordă lunar o sumă de 19 lei.

(2) în functie de resursele proprii, autoritătile administratiei publice locale pot aproba, prin hotărâre a consiliului local, ajutoare pentru gaze naturale peste transele si cuantumurile prevăzute la alin. (1).

Art. 10. - Ajutorul pentru gaze naturale se acordă în cuantumurile stabilite la art. 9, dar nu mai mult decât contravaloarea cantitătii de gaze naturale consumate în perioada sezonului rece.

Art. 11. - (1) Familiile si persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuintei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuintei pe perioada sezonului rece, denumit în continuare ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri, după cum urmează:

a) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează până la 155 lei li se acordă lunar o sumă de 54 lei;

b) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 155,1 lei si 210 lei li se acordă lunar o sumă de 48 lei;

c) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 210,1 lei si 260 lei li se acordă lunar o sumă de 44 lei;

d) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 260,1 lei si 310 lei li se acordă lunar o sumă de 39 lei;

e) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 310,1 lei si 355 lei li se acordă o sumă de 34 lei;

f) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 355,1 lei si 425 lei li se acordă o sumă de 30 lei;

g) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 425,1 lei si 480 lei li se acordă lunar o sumă de 26 lei;

h) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 480,1 lei si 540 lei li se acordă lunar o sumă de 20 lei;

i) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 540,1 lei si 615 lei li se acordă lunar o sumă de 16 lei.

(2) Pentru familiile si persoanele singure prevăzute la alin. (1) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificările si completările ulterioare, ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri este de 58 lei.

(3) în functie de resursele proprii, autoritătile administratiei publice locale pot aproba, prin hotărâre a consiliului local, ajutoare pentru combustibili solizi sau petrolieri peste transele si cuantumurile prevăzute la alin. (1) si (2).

Art. 12. - (1) Beneficiază de drepturile prevăzute la art. 8, 9 si 11 familiile si persoanele singure, cetăteni români, precum si cetăteni străini ori apatrizi cu domiciliul sau, după caz, resedinta în România, stabilită în conditiile legislatiei române.

(2) Ajutorul pentru încălzirea locuintei se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure prevăzute la alin. (1) numai pentru locuinta de domiciliu sau, după caz, de resedintă a acestora.

(3) în sensul prezentei ordonante de urgentă nu se consideră locuintă institutiile de asistentă socială sau alte asezăminte cu caracter social, inclusiv cele înfiintate si administrate de cultele religioase cu scop monahal.

Art. 13. - (1) Limitele de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei, nivelul compensării procentuale, precum si cuantumul ajutorului pentru gaze naturale si combustibili solizi sau petrolieri se poate actualiza anual si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Ajutoarele pentru încălzirea locuintei, acordate în conditiile prezentei ordonante de urgentă, nu se iau în calcul la stabilirea drepturilor de ajutor social în conditiile Legii nr. 416/2001, cu modificările si completările ulterioare, ori a obligatiilor legale de întretinere si nu pot fi urmărite silit decât pentru recuperarea sumelor acordate cu titlu nejustificat.

 

SECTIUNEA a 3-a

Modul de stabilire si acordare a ajutorului pentru încălzirea locuintei

 

Art. 14. - (1) Ajutorul pentru încălzirea locuintei, prevăzut la art. 8, 9 si 11 alin. (1), se acordă pe bază de cerere si declaratie pe propria răspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia.

(2) Formularul de cerere si declaratie pe propria răspundere se completează potrivit modelului stabilit prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.


(3) La completarea cererii, titularul are obligatia de a mentiona corect componenta familiei, veniturile membrilor acesteia, precum si bunurile mobile si imobile detinute, asa cum sunt acestea trecute în formularul prevăzut la alin. (2).

Art. 15. - (1) Pentru energie termică si gaze naturale, formularele de cerere si declaratie pe propria răspundere sunt transmise de către primării furnizorilor, până la data de 15 septembrie a fiecărui an.

(2) Furnizorii prevăzuti la alin. (1) transmit formularele titularilor de contract, respectiv consumatorilor individuali si asociatiilor de proprietari/locatari, până la data de 25 septembrie a fiecărui an.

(3) Pentru combustibili solizi sau petrolieri, formularele de cerere si declaratie pe propria răspundere sunt puse la dispozitia solicitantilor de către primării.

(4) Solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuintei poate intra în posesia formularului de cerere si declaratie pe propria răspundere care se publică pe site-ul autoritătii administratiei publice locale sau, după caz, al agentiei pentru prestatii sociale judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumită în continuare agentie teritorială.

Art. 16. - Familiile si persoanele singure care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 8, 9 si 11 alin. (1) depun, individual, prin asociatiile de proprietari/locatari sau prin furnizorii de energie termică, cererile si declaratiile pe propria răspundere la primăria comunei, orasului, municipiului ori, după caz, a sectorului municipiului Bucuresti în a cărei rază teritorială se află locuinta de domiciliu sau de resedintă, până la data de 15 octombrie a fiecărui an.

Art. 17. - (1) Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuintei se realizează în conditiile prezentei ordonante de urgentă, prin dispozitie a primarului, care se emite o singură dată pentru toată perioada de acordare a ajutorului. Dispozitiile pot fi emise fie individual, fie colectiv, caz în care vor fi aduse la cunostinta solicitantilor individual.

(2) Dispozitiile prevăzute la alin. (1) se comunică până la data de 15 noiembrie titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuintei, direct, prin intermediul furnizorilor sau prin asociatiile de proprietari/locatari.

(3) în termenul prevăzut la alin. (2) primarii vor transmite furnizorilor de energie termică în sistem centralizat, de gaze naturale si asociatiilor de proprietari/locatari, precum si agentiilor teritoriale situatia centralizatoare privind titularii ajutoarelor, venitul net lunar pe membru de familie si valoarea ajutorului calculată în conditiile art. 8, 9 si art. 11 alin. (1), atât în scris, cât si în format electronic.

(4) Dispozitiile primarului contin numele si prenumele titularului, cuantumul ajutorului acordat în conditiile art. 8, 9 si art. 11 alin. (1), perioada de acordare a acestuia, iar în cazul beneficiarilor care utilizează lemne, cărbuni, combustibili petrolieri si data efectuării plătii acestuia.

(5) Pentru solicitantii care nu îndeplinesc conditiile de acordare a ajutorului, în termenul prevăzut la alin. (2) primarii vor comunica acestora dispozitia motivată privind respingerea cererii.

(6) în situatia în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 8, 9 si art. 11 alin. (1) pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuintei se face, prin dispozitie a primarului, după cum urmează:

a) începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;

b) începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data prevăzută la lit. a);

c) începând cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data la care a fost depusă cererea.

(7) Dispozitia primarului prevăzută la alin. (6) se comunică titularului în termen de 5 zile de la emitere, prevederile alin. (3) si (4) aplicându-se corespunzător.

Art. 18. - (1) La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de somaj, obligatii legale de întretinere, indemnizatii, alocatii si ajutoare cu caracter permanent si alte creante legale, cu exceptia ajutorului social prevăzut de Legea nr. 416/2001, cu modificările si completările ulterioare, a burselor de studiu si a burselor sociale, precum si a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului national de protectie socială “Bani de liceu”, cu modificările si completările ulterioare.

(2) în cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de detinere cel putin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuintei, aceasta nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuintei.

(3) Lista prevăzută la alin. (2) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

Art. 19. - (1) Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuintei sunt obligati să comunice primarului orice modificare intervenită în componenta familiei si a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.

(2) Comunicarea modificărilor prevăzute la alin. (1) se va face prin depunerea unei noi declaratii pe propria răspundere, individual sau prin asociatiile de proprietari/locatari.

(3) în cazul modificărilor prevăzute la alin. (1), primarii vor emite noi dispozitii, cu privire la modificarea valorii ajutorului calculat în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

(4) Modificările sau, după caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuintei, prevăzute la alin. (3), se fac începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările.

(5) Primarii vor comunica titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuintei dispozitiile prevăzute la alin. (3), în termen de 5 zile de la data emiterii, direct, prin intermediul furnizorilor sau prin intermediul asociatiilor de proprietari/locatari.

(6) în termenul prevăzut la alin. (5) primarii vor transmite furnizorilor, asociatiilor de proprietari/locatari, precum si agentiilor teritoriale situatia privind modificările prevăzute la alin. (3) sau, după caz, încetarea dreptului la ajutor, atât în scris, cât si în format electronic.

Art. 20. - (1) Lunar, până cel târziu la data de 3 a lunii, reprezentantul furnizorului de energie termică ori de gaze naturale împreună cu reprezentantul asociatiei de proprietari/locatari, după caz, stabilesc consumul general de energie termică sau de gaze naturale.

(2) La stabilirea consumului general, persoanele prevăzute la alin. (1) încheie un proces-verbal constatator al cărui model se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.

(3) Pe baza datelor cuprinse în proces ui-verb al constatator, asociatia de proprietari/locatari defalcă consumul general pe consumatori individuali.

(4) Până la data de 5 a fiecărei luni, asociatia de proprietari/locatari transmite furnizorilor prevăzuti la alin. (1) situatia centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate pentru beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuintei.

(5) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică furnizorilor cu un număr de peste 1.000 de clienti, precum si în situatia existentei de repartitoare de încălzire, în cazul energiei termice, sau în situatiile în care reglementările legale în domeniul energiei termice ori gazelor naturale dispun în alt fel.


Art. 21. - (1) Pe baza situatiilor centralizatoare prevăzute la art. 17 alin. (3) si la art. 20 alin. (4), respectiv a consumului efectiv înregistrat de consumatorii vulnerabili individuali, până la data de 10 a fiecărei luni, furnizorii de energie termică calculează cuantumul efectiv al ajutorului pentru energie termică, cu respectarea prevederilor art. 8.

(2) în cazul asociatiilor de proprietari/locatari, furnizorii de energie termică în sistem centralizat transmit lunar factura reprezentând consumul general de energie termică la nivel de asociatie, precum si suma totală a ajutoarelor efective calculate potrivit alin. (1), în termen de maximum două zile de la realizarea calculului.

(3) Factura prevăzută la alin. (2) este însotită de situatia detaliată cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru energie termică si cuantumul efectiv al acestuia, defalcat pe surse de finantare, respectiv din bugetul de stat si din bugetul local, în conditiile art. 8, precum si suma individuală de plată.

(4) în cazul consumatorilor vulnerabili titulari de contracte individuale, furnizorii de energie termică în sistem centralizat transmit lunar, în termenul prevăzut la alin. (2), facturile reprezentând consumul de energie termică ce vor contine cuantumul efectiv al acestuia, defalcat pe surse de finantare, respectiv din bugetul de stat si din bugetul local, în conditiile art. 8, precum si suma individuală de plată.

(5) Pe baza situatiei prevăzute la alin. (3) si a facturilor prevăzute la alin. (4), furnizorii de energie termică elaborează borderoul centralizator care se transmite primarului pentru certificare si constituie document de plată care, după certificare, se transmite agentiilor teritoriale în vederea decontării.

(6) Modelul borderoului prevăzut la alin. (5) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 22. - (1) Lunar, în termen de 10 zile de la primirea facturii, asociatiile de proprietari/locatari au obligatia de a defalca cheltuielile privind energia termică pe consumatori individuali, tinând cont de ajutorul pentru încălzirea locuintei stabilit în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

(2) în cazul asociatiilor de proprietari/locatari care utilizează pentru încălzirea locuintei energie termică furnizată în sistem centralizat, defalcarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se evidentiază într-un borderou care se transmite furnizorului în termen de maximum două zile de la întocmire.

(3) Asociatia de proprietari/locatari are obligatia de a evidentia lunar ajutorul pentru încălzirea locuintei cu energie termică în tabelul cu cheltuielile de întretinere.

Art. 23. - (1) Pe baza situatiilor centralizatoare prevăzute la art. 17 alin. (3) si la art. 20 alin. (4), respectiv a consumului efectiv înregistrat de consumatorii vulnerabili individuali, lunar, furnizorii de gaze naturale calculează cuantumul efectiv al ajutorului pentru gaze naturale, cu respectarea prevederilor art. 10._

(2) în cazul asociatiilor de proprietari/locatari titulare de contracte de furnizare a gazelor naturale, furnizorii transmit factura reprezentând valoarea consumului general de gaze naturale la nivelul asociatiei de proprietari/locatari si, după caz, suma de plată, calculată ca diferentă între valoarea consumului general si suma totală a ajutoarelor efective calculate potrivit alin. (1), în termen de maximum două zile de la realizarea calculului.

(3) Factura prevăzută la alin. (2) este însotită de situatia detaliată cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru gaze naturale si cuantumul efectiv al acestuia defalcat pe surse de finantare, respectiv din bugetul de stat si din bugetul local, precum si suma individuală de plată ce va fi suportată de beneficiar ca diferentă dintre contravaloarea consumului înregistrat conform art. 20 alin. (4) si ajutorul efectiv.

(4) În cazul consumatorilor vulnerabili titulari de contracte individuale, furnizorii de gaze naturale transmit lunar facturile reprezentând consumul de gaze naturale care vor contine, defalcat, ajutorul pentru gaze naturale acordat în conditiile art. 9, precum si suma individuală de plată stabilită ca diferentă între contravaloarea consumului si ajutorul efectiv calculat în conditiile alin. (1).

(5) Pe baza situatiei prevăzute la alin. (3) si a facturilor prevăzute la alin. (4), furnizorii de gaze naturale elaborează borderoul centralizator care se transmite primarului pentru certificare si constituie document de plată care, după certificare, se transmite agentiilor teritoriale în vederea decontării.

(6) Modelul borderoului prevăzut la alin. (5) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 24. - (1) Lunar, în termenul stabilit prin contract, după primirea facturii, asociatiile de proprietari/locatari au obligatia de a defalca cheltuielile privind gazele naturale pe consumatori individuali, tinând cont de ajutorul pentru încălzirea locuintei stabilit în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

(2) Defalcarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se evidentiază într-un borderou care se transmite furnizorului în termen de maximum două zile de la întocmire.

(3) Asociatia de proprietari/locatari are obligatia de a evidentia lunar ajutorul pentru gaze naturale în tabelul cu cheltuielile de întretinere.

Art. 25. - (1) Pentru ajutoarele pentru combustibili solizi sau petrolieri prevăzute la art. 11 alin. (2), până la data de 15 septembrie a fiecărui an, primarii au obligatia să întocmească lista cu beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea locuintei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, pe baza documentatiei depuse la stabilirea ajutorului social.

(2) Pe baza listei prevăzute la alin. (1), primarii emit dispozitiile privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri, pe care le transmit titularilor de ajutor social până la data de 30 septembrie a fiecărui an.

(3) Dreptul la ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri prevăzut la art. 11 alin. (2) se stabileste o singură dată pentru toată perioada sezonului rece.

(4) Plata ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri, prevăzut la art. 11 alin. (2), se efectuează o singură dată, până ia data de 31 octombrie a fiecărui an, pentru toată perioada sezonului rece.

(5) Data plătii ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri si modalitatea de plată a acestuia se stabilesc de către primar, prin dispozitie care se aduce la cunostinta titularilor.

(6) Pentru familiile si persoanele singure cărora le încetează dreptul la ajutor social după efectuarea plătii ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri, dreptul la acesta din urmă încetează în luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în conditiile legii.

(7) Pentru familiile si persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutor social după data prevăzută la alin. (4), ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri prevăzut la art. 11 alin. (2) se acordă începând cu luna în care s-a stabilit dreptul la ajutor social.

(8) Plata ajutorului pentru încălzirea locuintei, stabilit în conditiile alin. (7), pentru perioada rămasă până la sfârsitul sezonului rece, se efectuează o singură dată, în luna în care s-a stabilit dreptul.

 

SECTIUNEA a 4-a

Finantarea si plata ajutorului pentru încălzirea locuintei

 

Art. 26. - (1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuintei, prevăzut la art. 8 alin. (2)-(5) si art. 9 alin. (1), se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.


(2) Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuintei, prevăzut la art. 11 alin. (1), se asigură din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(3) Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuintei, prevăzut la art. 11 alin. (2), se asigură din bugetele locale, inclusiv din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.

(4) Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor pentru încălzirea locuintei prevăzute la art. 8 alin. (6)-(8), art. 9 alin. (2) si art. 11 alin. (3) se asigură din bugetele locale.

(5) Cheltuielile administrative privind stabilirea, modificarea sau încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuintei, precum si pentru tipărirea formularului de cerere si declaratie pe propria răspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia se asigură din bugetele locale.

Art. 27. - (1) Decontarea sumelor cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuintei prevăzut la art. 8 alin. (2)-(5), art. 9 alin. (1) si art. 11 alin. (1) se realizează lunar de către agentiile teritoriale, pe baza borderoului centralizator prevăzut la art. 21 alin. (5) si art. 23 alin. (5) si a situatiei centralizatoare prevăzute la art. 17 alin. (3) si (7), în cazul ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri.

(2) în vederea plătii ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri în conditiile alin. (1), primarii transmit lunar agentiilor teritoriale situatia centralizatoare prevăzută la art. 17 alin. (3) actualizată conform prevederilor art. 17 alin. (7).

Art. 28. - Sumele reprezentând cheltuielile pentru încălzirea locuintei, aferente consumului de energie termică sau de gaze naturale, plătite direct de consumatorii titulari de contract de furnizare a energiei termice/conventie individuală, respectiv contract de furnizare a gazelor naturale, precum si ajutoarele pentru încălzirea locuintei achitate de agentiile teritoriale ori de autoritătile administratiei publice locale, în conditiile prezentei ordonante de urgentă, se vor colecta în conturile tip ESCROW, deschise la bănci de către distribuitorii si producătorii de energie termică sau de gaze naturale.

 

SECTIUNEA a 5-a

Verificare si monitorizare

 

Art. 29. - (1) Borderoul centralizator prevăzut la art. 21 alin. (5) si art. 23 alin. (5), precum si situatia centralizatoare prevăzută la art. 17 alin. (3) se transmit agentiilor teritoriale si în format electronic, în termenele prevăzute de prezenta ordonanta de urgentă.

(2) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (1), agentiile teritoriale elaborează baza de date cu beneficiarii ajutoarelor pentru încălzirea locuintei si sumele acordate.

Art. 30. - (1) Primarii au obligatia de a efectua lunar, până la începutul sezonului rece următor, la solicitarea agentiilor teritoriale, anchete sociale pentru verificarea veridicitătii datelor înscrise în declaratiile pe propria răspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia pentru cel putin 60% dintre beneficiarii dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuintei.

(2) Familiile sau persoanele singure pentru care urmează să se efectueze anchetele sociale se comunică de agentiile teritoriale din baza de date constituită în conditiile art. 29 alin. (2).

(3) Anchetele sociale pot fi efectuate si la sesizarea unor terti, persoane fizice ori juridice, peste procentul prevăzut la alin. (1).

(4) în situatia în care familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuintei refuză să furnizeze informatiile si documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale sau în urma anchetelor sociale efectuate prin sondaj se constată că la completarea cererii si declaratiei pe propria răspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia nu a declarat corect numărul membrilor de familie, veniturile ori bunurile detinute, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuintei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în conditiile legii, prin dispozitie a primarului, care constituie titlu executoriu.

(5) Sumele prevăzute la alin. (4) se recuperează de către serviciile de specialitate ale primăriei de la beneficiar în termen de maximum 3 luni, se transferă agentiei teritoriale si se fac venituri la bugetul de stat.

(6) în situatia prevăzută la alin. (4), dacă se constată că fapta titularului constituie infractiune, primarul are obligatia să sesizeze organul de urmărire penală.

Art. 31. - (1) Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale monitorizează si controlează prin personalul împuternicit si prin institutiile abilitate din subordine aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă cu privire la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei.

(2) La solicitarea agentiilor teritoriale, primarii, furnizorii/distribuitorii de energie termică si gaze naturale, precum si celelalte institutii implicate au obligatia de a furniza date si informatii cu privire la aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

(3) Primarii, furnizorii/distribuitorii de energie termică si gaze naturale, precum si celelalte institutii implicate au obligatia de a pune la dispozitia organelor de control ale Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale documentele care au stat la baza stabilirii dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuintei.

(4) Organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pot efectua în caz de autosesizare sau la solicitarea unor terti anchete sociale ori verificări la domiciliul beneficiarilor, precum si verificări privind veridicitatea informatiilor din anchetele sociale efectuate de primari prin investigatii la domiciliul beneficiarilor.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 32. - Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul vădit de a obtine foloase materiale necuvenite, constituie infractiune de fals, uz de fals sau înselăciune, după caz, si se pedepseste potrivit dispozitiilor Codului penal.

Art. 33. - (1) Nerespectarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă constituie contraventie si se sanctionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, nerespectarea de către primar a dispozitiilor prevăzute la art. 8 alin. (7), art. 15 alin. (1), art. 17, art. 18 alin. (1) si (2), art. 19 alin. (3)-(6), art. 25, art. 27 alin. (2), art. 29 alin. (1), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (3);

b) cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, neîntocmirea de către personalul serviciului public de asistentă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atributii în domeniul asistentei sociale din aparatul propriu de specialitate al autoritătilor administratiei publice locale a documentatiilor specifice, inclusiv a proiectelor de dispozitie, precum si nedepunerea acestora, spre a fi semnate de primar, înainte de împlinirea termenelor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă;

c) cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, nerespectarea de către furnizor a prevederilor art. 2, art. 15 alin. (2), art. 20 alin. (1) si (2), art. 21 alin. (1)-(5) si art. 23 alin. (1)-(5);

d) cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, nerespectarea de către asociatia de proprietari/locatari a dispozitiilor art. 20 alin. (1)-(4), art. 22 alin. (3) si art. 24 alin. (3);

e) cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei în situatia în care titularul nu a respectat prevederile art. 14 alin. (3).


(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către:

a) organele cu atributii de control ale Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, pentru contraventiile prevăzute la alin. (1);

b) primar, pentru contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-e).

(3) în situatia în care aplicarea sanctiunilor prevăzute în comun se realizează de către unul dintre organele de control prevăzute la alin. (2), la verificarea efectuată de celălalt organ de control, în raportul de inspectie sau de control se va consemna acest fapt si nu vor fi aplicate din nou sanctiunile prevăzute la alin. (1).

(4) Nerespectarea prevederilor art. 28 constituie contraventie si se sanctionează în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 84/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (4) se fac de către organele de control ale Ministerului Finantelor Publice.

Art. 34. - (1) Prevederile referitoare la contraventii prevăzute la art. 33 se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 33, agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 35. - Dispozitiile primarului privind acordarea, respingerea, modificarea sau încetarea ajutorului pentru încălzirea locuintei se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 36. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 37. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 25 februarie 2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 38. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Finantelor Publice vor elabora norme metodologice de aplicare, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 39. - Pentru sezonul rece 1 noiembrie 2011-31 martie 2012, termenele prevăzute la art. 15 alin. (1) si (2), art. 16, art. 17 alin. (2) si art. 25 alin. (1), (2) si (4) se decalează cu până la maximum 10 zile lucrătoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Laurentiu Sebastian Lăzăroiu

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 31 august 2011.

Nr. 70.

 

ANEXA Nr. 1

 

Consum mediu lunar de energie termică

 

CONSUM MEDIU ZONA RECE

Tip locuintă/consum lunar Gcal

Ianuarie

Februarie

Martie

Noiembrie

Decembrie

1 cameră

1,01

0,84

0,74

0,82

0,91

2 camere

1,49

1,30

1,16

1,31

1,49

3 camere

1,94

1,70

1,52

1,70

1,94

> 4 camere

2,70

2,27

2,11

2,37

2,70

 

 

 

 

CONSUM MEDIU ZONA TEMPERATĂ

Tip locuintă/consum lunar Gcal

Ianuarie

Februarie

Martie

Noiembrie

Decembrie

1 cameră

0,91

0,76

0,67

0,75

0,82

2 camere

1,36

1,18

1,06

1,19

1,36

3 camere

1,76

1,55

1,38

1,55

1,76

> 4 camere

2,45

2,07

1,92

2,15

2,45


CONSUM MEDIU ZONA CALDĂ

Tip locuintă/consum lunar Gcal

Ianuarie

Februarie

Martie

Noiembrie

Decembrie

1 cameră

0,82

0,68

0,61

0,67

0,74

2 camere

1,22

1,06

0,95

1,07

1,22

3 camere

1,59

1,39

1,24

1,39

1,58

> 4 camere

2,21

1,86

1,73

1,94

2,21

 

ANEXA Nr. 2

 

Repartizarea judetelor pe zone de temperatură

 

Zone

Nr.

Judetul

Zona rece

1.

Harghita

 

2.

Suceava

 

3.

Covasna

 

4.

Brasov

 

5.

Bistrita-Năsăud

 

6.

Bacău

 

7.

Botosani

 

8.

Cluj

 

9.

Vaslui

 

10.

Neamt

 

11.

Mures

 

12.

Sibiu

 

13.

Hunedoara

 

14.

Iasi

 

15.

Alba

Zona temperată

16.

Vrancea

 

17.

Satu Mare

 

18.

Dâmbovita

 

19.

Arges

 

20.

Ialomita

 

21.

Sălaj

 

22.

Dolj

 

23.

Maramures

 

24.

Galati

 

25.

Prahova

 

26.

Brăila

 

27.

Buzău

 

28.

Olt

 

29.

Bihor

 

30.

Teleorman

 

31.

Ilfov

 

32.

Gorj

Zona caldă

33.

Giurgiu

 

34.

Tul cea

 

35.

Vâlcea

 

36.

Arad

 

37.

Caras-Severin

 

38.

Bucuresti

 

39.

Călărasi

 

40.

Timis

 

41.

Mehedinti

 

42.

Constanta


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind stabilirea nivelului primei de garantare datorate Ministerului Finantelor Publice si Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. – IFN de către întreprinderile mici si mijlocii în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii pentru anul 2011

 

Având în vedere prevederile art. 2 lit. h) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii, precum si ale art. 13 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011;

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Întreprinderile mici si mijlocii care solicită aprobarea garantării creditului de către Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. - IFN, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., în numele si în contul statului, în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2011, vor face dovada achitării unei prime de garantare.

Art. 2. - Pentru anul 2011 se aprobă prima de garantare pentru garantiile acordate în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2011, la nivelul a 2,6% din valoarea garantiei aprobate de F.N.G.C.I.M.M., în numele si în contul statului.

Art. 3. - Prima de garantare datorată de beneficiarul programului este compusă din comisionul de risc cuvenit Ministerului Finantelor Publice, la nivelul a 1,6% din valoarea garantiei aprobate, si din comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M., la nivelul a 1% din valoarea garantiei aprobate.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 31 august 2011.

Nr. 2.474.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 2.479 din 1 septembrie 2011

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Nr.3.525 din 1 septembrie 2011

 

ORDIN

pentru aprobarea Conventiei de implementare prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii, a Conventiei de lucru prevăzute la art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, a contractului de garantare, a contractului de fidejusiune, a contractului de garantie reală mobiliară, precum si a înscrisului prevăzut la art. 12 alin. (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2011

 

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice si ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Conventia de implementare dintre Ministerul Finantelor Publice si Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. - IFN prevăzută la art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Conventia de lucru dintre Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. - IFN si institutiile de credit finantatoare prevăzută la art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă Contractul de garantare dintre beneficiarul programului, institutia de credit finantatoare si Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. - IFN, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se aprobă Contractul de fideiusiune dintre statul român, prin Ministerul Finantelor Publice, reprezentat de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. - IFN, si beneficiarul programului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 5. - Se aprobă Contractul de garantie reală mobiliară privind constituirea gajului prevăzut la art. 9 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2011 dintre statul român, prin Ministerul Finantelor Publice, reprezentat de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. - IFN, beneficiarul programului si institutia de credit finantatoare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 6. - Se aprobă înscrisul prevăzut la art. 12 alin. (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2011, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. - Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri

Ion Ariton


*) Anexele nr. 1-6 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale PROFI CREDIT ROMÂNIA IFN -S.A.

 

Având în vedere solicitarea privind radierea din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale PROFI CREDIT ROMÂNIA IFN - S.A., formulată în baza art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificările si completările ulterioare, prin scrisorile nr. 31.118/C din 30 iunie 2011 si 41.130/Adin 8 iulie 2011, si îndeplinirea cerintelor prevăzute la art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 20/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

guvernatorul Băncii Nationale a României emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune radierea din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale PROFI CREDIT ROMÂNIA IFN - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, Str. Academiei nr. 39-41, modul 14, sectorul 1, înregistrată la registrul comertului sub nr. J40/12392/2007, cod de înregistrare fiscală nr. 22001201, înscrisă în Registrul general la sectiunea k) “Activităti multiple de creditare” sub nr. RG-PJR-41-110217.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 5 august 2011.

Nr. 760.


 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANTILOR FISCALI

 

CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI

HOTĂRÂRE

privind completarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calitătii de consultant fiscal, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 4/2007

 

În baza prevederilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitătii de consultantă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali, întrunit în sedinta din 26 august 2011, hotărăste:

Art. I. - La articolul 24 din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitătii de consultant fiscal, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 4/2007, publicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 647 din 21 septembrie 2007, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Pot sustine examenul pentru atribuirea calitătii de consultant fiscal sub formă de interviu, în fata Comisiei de evaluare a Camerei Consultantilor Fiscali, si persoanele care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 4 din ordonantă si care:

a) au promovat cu media generală de minimum 8 un program de perfectionare pentru ocupatia de consultant fiscal, cod COR 241129, cu o durată de minimum 100 de ore. Dovada absolvirii programului de perfectionare pentru ocupatia de consultant fiscal se face cu certificatul de absolvire si suplimentul descriptiv al certificatului, eliberate în conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

b) au absolvit cu media generală de minimum 8 un program de master acreditat, organizat de Camera Consultantilor Fiscali în parteneriat cu institutii de învătământ superior cu profil economic. Dovada absolvirii programului de master se face cu diploma de master si suplimentul la diplomă.”

Art. II. - Directia de învătământ si Secretariatul general vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. III. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 261 din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitătii de consultantă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Camerei Consultantilor Fiscali din România,

Daniel Chitoiu

 

Bucuresti, 26 august 2011.

Nr. 11.

 

CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI

HOTĂRÂRE

privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitătii de consultant fiscal - sesiunea octombrie 2011

 

În baza prevederilor Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calitătii de consultant fiscal, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 4/2007,

în temeiul prevederilor art. 11 lit. a1) din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitătii de consultantă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali, întrunit în sedinta din 26 august 2011, hotărăste:

Art. 1. - (1) Examenul de atribuire a calitătii de consultant fiscal va avea loc în municipiul Bucuresti, în ziua de 8 octombrie 2011.

(2) Locul de desfăsurare a examenului se va publica pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali până la data de 3 octombrie 2011.

Art. 2. - Examenul va fi sustinut din tematica si bibliografia pentru examen prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, si va consta într-o probă scrisă sub formă de test-grilă.

Art. 3. - (1) înscrierile la examen se fac în perioada 5-23 septembrie 2011 pe site-ul www.cameraconsultantilorfiscali.ro si dosarele se transmit, în aceeasi perioadă, prin servicii postale cu confirmare de primire sau direct, pe adresa: str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, Bucuresti.

(2) Dosarul de înscriere va contine cererea de înscriere la examen, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, si documentele corespunzătoare prevăzute la art. 5 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitătii de consultant fiscal, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 4/2007.

Art. 4. - Directia de învătământ si Secretariatul general vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Camerei Consultantilor Fiscali,

Daniel Chitoiu

 

Bucuresti, 26 august 2011.

Nr. 12.


 

ANEXA Nr. 1

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA DE EXAMEN

octombrie 2011

 

1. Notiuni de drept comercial:

- faptele de comert;

- comerciantii;

- constituirea si functionarea societătilor comerciale;

- reorganizări.fuziuni, divizări si lichidări.

2. Notiuni generale privind finantele publice si principiile generale ale fiscalitătii:

- cadrul general si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice, precum si responsabilitătile institutiilor publice implicate în procesul bugetar;

- principiile generale ale fiscalitătii.

3. Impozitul pe profit:

- contribuabili si sfera de cuprindere;

- contribuabili scutiti de la plata impozitului pe profit;

- determinarea profitului impozabil pentru organizatiile nonprofit;

- determinarea bazei de calcul al impozitului (venituri supuse impozitării, venituri neimpozabile, cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri, cheltuieli care se deduc limitat, cheltuieli nedeductibile);

- rezerve si provizioane fiscale;

- regimul fiscal al cheltuielilor cu dobânzile;

- amortizarea fiscală;

- termene de plată si de declarare a impozitului;

- pierderi fiscale;

- facilităti fiscale;

- reguli fiscale privind reorganizările juridice (fuziuni, divizări, divizări partiale, schimburi de titluri de participare), în context transfrontalier;

- reguli fiscale aplicabile dividendelor distribuite de filiale din state membre ale Uniunii Europene persoanelor juridice române, societăti-mamă, respectiv sediilor permanente din România ale persoanelor juridice rezidente în state membre ale Uniunii Europene (societăti-mamă);

- aspecte fiscale internationale (sediul permanent; impunerea persoanelor juridice străine care realizează venituri din sau în legătură cu proprietăti imobiliare situate în România ori din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoană juridică română; creditul fiscal, pierderi fiscale externe).

4. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor:

- definitia microîntreprinderii;

- optiunea de a plăti impozit pe veniturile microîntreprinderii;

- baza impozabilă;

- plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale.

5. Impozitul pe venit:

- contribuabili si sfera de cuprindere;

- categorii de venituri impozabile;

- venituri neimpozabile;

- cote de impozit;

- determinarea bazei de calcul al impozitului pe categorii de venit;

- plăti anticipate în contul impozitului pe venit;

- obligatiile plătitorilor de venituri si ale contribuabililor;

- venitul net anual impozabil;

- venituri supuse impozitului final cu retinere la sursă;

- termene de plată;

- aspecte fiscale internationale;

- reguli privind asociatiile fără personalitate juridică.

6. Contributii sociale:

- persoaneasigurate;

- categorii de contribuabili;

- baza de calcul al contributiei individuale si al celei datorate de angajator;

- termene de plată a contributiilor;

- modalităti si termene de declarare a contributiilor.

7. Impozitul pe veniturile obtinute din România de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor străine înfiintate în România:

-contribuabili;

- sfera de cuprindere a impozitului;

- venituri impozabile obtinute din România;

- scutiri;

- coroborarea prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri;

- certificatele de atestare a rezidentei fiscale si certificatele de atestare a impozitului plătit de nerezidenti în România;

- impozitul pe reprezentante (cuantum, termen de plată si depunerea declaratiei fiscale);

- impunerea veniturilor din dobânzi si redevente plătite între societăti asociate din state membre diferite: sfera de aplicare, definitia dobânzilor si redeventelor, definitia întreprinderilor asociate.

8. Impozite si taxe locale:

- baza de impozitare;

- contribuabili;

- modul de calcul;

- termene de plată;

- reduceri si scutiri;

- modul dedeclarare a proprietătilor.

9. Taxa pe valoarea adăugată:

- sfera de aplicare;

- persoane impozabile;

- operatiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată;

- locul operatiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugata;

- faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată;

- baza de impozitare;

- cote de taxă pe valoarea adăugată;

- operatiuni scutite;

- regimul deducerilor;

- persoanele obligate la plata taxei pe valoarea adăugată;

- obligatii;

- regimuri speciale pentru: întreprinderi mici, agentii de turism, bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colectie si antichităti; aurul de investitii; persoanele impozabile nestabilite fn Comunitatea Europeană, care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile;

- ajustarea taxei deductibile;

- măsuri de simplificare;

- răspunderea pentru plata taxei pe valoarea adăugată;

- dispozitii tranzitorii.

10. Accize:

a) accize armonizate:

- sfera de aplicare, fapt generator, eliberare pentru consum, exigibilitate, calculul accizelor, termenul de plată, plătitori de accize;

- regimul de antrepozitare fiscală:

- reguli generale;

- autorizarea antrepozitelor fiscale;

- conditii de autorizare;

- obligatiile antrepozitarilor autorizati;

- anularea, revocarea, suspendarea autorizatiei;

- destinatar înregistrat, expeditor înregistrat, reprezentant fiscal;

- deplasarea si primirea produselor accizabile în regim suspensiv;

- deplasarea intracomunitară a produselor cu accize plătite;

- vânzarea la distantă a produselor cu accize plătite;

- scutiri si exceptări de la plata accizelor;


- restituiri de accize;

- sistemul de marcare; b) accize nearmonizate:

- sfera de aplicare;

- calculul accizelor;

- plătitori;

- exigibilitatea;

- termenul de plată;

- scutiri de la plata accizelor.

11. Taxele vamale:

- tariful vamal si clasificarea tarifară a mărfurilor;

- originea mărfurilor (originea nepreferentială si originea preferentială);

- regimuri suspensive si regimuri vamale economice (tranzit, antrepozitare vamală, perfectionare activă, transformare sub control vamal, admitere temporară, perfectionare pasivă);

- datoria vamală (garantarea cuantumului datoriei vamale, nasterea datoriei vamale, stingerea datoriei vamale, rambursarea si remiterea drepturilor);

- categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale.

12. Contabilitate:

- obligatiile ce revin, potrivit legii, persoanelor juridice pe linia organizării si conducerii contabilitătii;

- contabilitatea activelor, datoriilor si a capitalurilor proprii;

- contabilitatea veniturilor, cheltuielilor si a rezultatului exercitiului financiar;

- forma si continutul situatiilor financiare anuale.

13. Sanctiuni si căi de contestare:

- sanctionarea contraventiilor la legislatia fiscală;

- contestarea sanctiunilor aplicate de organul fiscal, precum si a deciziilor de impunere.

14. Aspecte privind procedura fiscală:

- principii generale de conduită în administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat;

- creditori fiscali, debitori, plătitori ai obligatiilor fiscale;

- domiciliul fiscal;

- competenta organului fiscal, actele emise de organele fiscale, administrarea si aprecierea probelor;

- înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite, taxe si contributii;

- obligatia de a depune declaratii fiscale, continutul declaratiei fiscale, termene de declarare, corectarea declaratiilor fiscale si sanctiuni pentru nedepunerea acestora;

- procedura de stabilire a impozitelor si taxelor;

- procedura de colectare a creantelor fiscale;

- solutionarea contestatiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale;

- inspectia fiscală;

- stabilirea pretului de piată al tranzactiilor între persoane afiliate;

- acordul de pret în avans si solutia fiscală individuală anticipată;

- procedura de începere, derulare si finalizare a inspectiei fiscale;

- stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi;

- termene de prescriptie;

- stingerea creantelor fiscale prin executare silită si prin alte modalităti;

- recuperarea în România a unor creante stabilite într-un alt stat membru al Uniunii Europene;

- contraventii si sanctiuni prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

BIBLIOGRAFIE

 

1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

2. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare;

3. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

4. Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

5. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare;

6. Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

7. Legea nr. 26/1990 privind Registrul comertului, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

8. Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, cu modificările si completările ulterioare;

9. Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control;

10. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare;

11. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

12. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare;

13. Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare;

14. Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificările ulterioare;

15. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată;

16. Codul comercial, cu modificările si completările ulterioare;

17. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, cu modificările si completările ulterioare;

18. Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

19. Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările si completările ulterioare;

20. Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare;

21. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare;

22. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare;

23. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării esalonărilor la plată;

24. Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările ulterioare;

25. Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările ulterioare;

26. Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

27. Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;


28. Hotărârea Guvernului nr. 529/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a solutiei fiscale individuale anticipate si a acordului de pret în avans;

29. Hotărârea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”;

30. Hotărârea Guvernului nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010;

31. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu;

32. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.346/2006 privind aprobarea Procedurii de atribuire a codului de înregistrare fiscală pentru persoanele fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent sau exercită profesii libere, a Procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile si alte entităti fără personalitate juridică, precum si a modelului unor formulare;

33. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 419/2007 pentru aprobarea procedurii de schimbare a sediului social, precum si pentru aprobarea formularului “Decizie de înregistrare a sediului social si a domiciliului fiscal”, cu completările ulterioare;

34. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2.333/2007 pentru aprobarea Procedurii privind declararea si stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor realizate din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere;

35. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.410/2007 privind aspecte de natură contabilă si fiscală referitoare la practicienii în insolventă, persoane fizice sau juridice, care îsi desfăsurară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitătii practicienilor în insolventă;

36. Ordinul ministrului economiei si finantelor si al ministrului justitiei nr. 1.706/1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, cu modificările ulterioare;

37. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.025/2008 privind aprobarea Procedurii pentru acordarea deducerii reprezentând cheltuieli pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ si restituirea cheltuielilor efectuate cu bursele private;

38. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.224/2006 pentru aprobarea unor proceduri privind înregistrarea si gestiunea persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA;

39. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 263/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare, cu modificările si completările ulterioare;

40. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 6/2010 privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA;

41. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.967/2011 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si pentru aprobarea modelului si continutului unui formular;

42. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările si completările ulterioare;

43. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu completările ulterioare;

44. Ordinul ministrului economiei si finantelor si al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3.483/144/2008 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe câstigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice, cu modificările ulterioare;

45. Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 2.086/4.504/2010 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil;

46. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.308/2009 privind unele măsuri pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, precum si pentru stingerea prin compensare sau restituire a sumelor reprezentând taxă pe valoarea adăugată aprobată prin decizia de rambursare;

47. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 575/2006 privind stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi, cu modificările si completările ulterioare;

48. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2.310/2007 privind procedura de înregistrare a contractelor încheiate între persoane juridice române si persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente;

49. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 222/2008 privind continutul dosarului preturilor de transfer (liniile directoare privind preturile de transfer emise de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică si Codul de conduită privind documentatia preturilor de transfer);

50. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi, cu modificările si completările ulterioare;

51. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.165/2009 privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală si care efectuează o achizitie intracomunitară taxabilă în România, precum si a modelului si continutului unor formulare;

52. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de către persoanele impozabile stabilite în România pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene;

53. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 4/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene;

54. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunitătii;

55. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

56. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.786/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare, cu modificările si completările ulterioare;

57. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2.101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitafi, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare, cu modificările ulterioare;


58. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosintă asupra spatiului cu destinatia de sediu social, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare;

59. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 55/2011 privind indicele de inflatie utilizat pentru actualizarea plătilor anticipate în contul impozitului pe profit anual;

60. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării esalonărilor la plată.

 

ANEXA Nr. 2

 

Nr. de înregistrare/....................

Loc foto

 

CERERE

de înscriere la examenul pentru atribuirea calitătii de consultant fiscal - sesiunea ,

 

Subsemnatul(a), ............................................., născut(ă) la data de........................., în localitatea............................., judetul.................................., legitimat(ă) cu B.I./C.I./pasaport seria.......nr............, eliberat(ă) de................................la data de .........................., CNP.................................., cetătenia ...................., domiciliat(ă)în............................., str.................................... nr......, bl......, sc......, et......, ap......Judetul/sectorul......................., telefon fix............................., telefon mobil..............................,

solicit înscrierea la examenul pentru atribuirea calitătii de consultant fiscal, organizat de Camera Consultantilor Fiscali, sesiunea............................

Anexez la prezenta cerere curriculum vitae însotit de următoarele documente, conform art. 5 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitătii de consultant fiscal, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 4/2007:

- B.I./C.I./pasaport, în copie;

- diploma de studii superioare (profil economic), sesiunea.................., seria........nr.............., emisă de....................... la data de..............., în copie legalizată;

- carnetul de muncă seria..............nr..............., emis de......................la data de...................., în copie certificată de angajator sau în copie legalizată;

- certificatul de nastere seria..............nr.............., emis de....................la data de................, în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;

- certificatul de căsătorie seria.............nr............., emis de....................la data de................,în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;

- certificatul de cazier judiciar seria............nr........., emis de....................la data de................,în perioada de valabilitate;

- certificatul de cazier fiscal seria............nr.........., emis de....................la data de................,în perioada de valabilitate;

- adeverinta medicală seria...........nr..............., emisă de...................la data de...................;

- 3 fotografii de 2/3 cm.

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului penal, că am desfăsurat activitătile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitătii de consultant fiscal, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 4/2007, astfel:

 

Unitatea

Activitatea desfăsurată

Perioada de la - până la

Nr. de luni

Functia

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PERIOADĂ:

 

 

 

 

 

 

 

Data.....................

Semnătura.......................

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.