MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 631/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 631         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 5 septembrie 2011

 

SUMAR

 

DECRETE

 

684. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 

685. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar în grad de Mare Ofiter

 

686. - Decret privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios în grad de Comandor

 

687. - Decret privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Colan

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

866. - Hotărâre privind aprobarea sumei necesare Consiliului Superior al Magistraturii pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE 2006

 

867. - Hotărâre privind achizitionarea si donarea unui teren situat în Republica Italiană

 

872. - Hotărâre privind preluarea imobilului - teren si constructie - “Cazino Constanta”, apartinând domeniului privat al municipiului Constanta, în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.662/C.- Ordin al ministrului justitiei pentru aprobarea Competentelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului justitiei, directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si directorilor unitătilor subordonate acesteia

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

668. - Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de către Consiliul Concurentei


 

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (3), ale art. 7 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

la împlinirea vârstei de 70 de ani, în semn de apreciere deosebită pentru întreaga sa activitate pedagogică, pentru talentul si dăruirea de care a dat dovadă, îmbogătind literatura mondială cu lucrări de certă valoare,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Culturalin grad de Comandor, categoria F “Promovarea culturii”, domnului Toma (Thomas) Pavel, profesor, Universitatea din Chicago, Statele Unite ale Americii.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 31 august 2011.

Nr. 684.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar în grad de Mare Ofiter

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale, cu ocazia împlinirii a 180 de ani de la înfiintarea Spitalului Universitar de Urgentă Militar Central “Dr. Carol Davila”, în semn de înaltă apreciere a întregii activităti de asistentă medicală, precum si pentru rezultatele de exceptie obtinute în perfectionarea actului medical,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Sanitar în grad de Mare Ofiter Spitalului Universitar de Urgentă Militar Central “Dr. Carol Davila”.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 31 august 2011.

Nr. 685.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios în grad de Comandor

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, în semn de apreciere pentru contributia personală la sustinerea si promovarea relatiilor culturale, economice si politice dintre Republica Federală Germania si România,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Comandor domnului dr. Bernd Fabritius, presedinte al Asociatiei Sasilor Transilvăneni din Republica Federală Germania si al Federatiei Mondiale a Sasilor Transilvăneni.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 31 august 2011.

Nr. 686.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Colan

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, în semn de înaltă apreciere pentru contributia personală în vederea lărgirii si intensificării legăturilor politice, economice si culturale dintre Republica Italiană si România,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Steaua României în grad de Colan Excelentei Sale domnului Giorgio Napolitano, Presedintele Republicii Italiene.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 31 august 2011.

Nr. 687.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumei necesare Consiliului Superior al Magistraturii pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE 2006

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE, aprobată prin Legea nr. 31/2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suma de 1.315 mii lei, necesară pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE 2006, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru care Consiliul Superior al Magistraturii a avut calitatea de autoritate de implementare.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este inclusă în bugetul Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2011, la titlul “Alte transferuri”, alineatul “Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilă”.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 alin. (1) include taxa pe valoarea adăugată si alte cheltuieli, potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE, aprobată prin Legea nr. 31/2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 24 august 2011.

Nr. 866.

 

ANEXĂ

 

Proiectele necontractate din fondurile Programului Phare 2006,

pentru care Consiliul Superior al Magistraturii a avut calitatea de autoritate de implementare,

finantate din sumele incluse în bugetul Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2011

 

Scopul alocării fondurilor

Fondurile alocate (mii lei)

Achizitii de bunuri vizând dotarea Institutului National al Magistraturii cu echipamente de facilitare a comunicării în cadrul procesului de pregătire a magistratilor

1.315


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind achizitionarea si donarea unui teren situat în Republica Italiană

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 si 2 din Decretul nr. 478/1954 privitor la donatiile făcute statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe ca, în numele statului român, să accepte donatia în bani făcută de Patriarhia Română - Episcopia Ortodoxa Română a Italiei a sumei de 250.000 euro, cu sarcina de a dona un teren în suprafată de 5.100 m2, aflat în Republica Italiană, localitatea Verona, si identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, către Patriarhia Română - Episcopia Ortodoxă Română a Italiei.

Art. 2. - În scopul îndeplinirii sarcinii prevăzute la art. 1, se autorizează Ministerul Afacerilor Externe să efectueze demersurile necesare în vederea achizitionării, în numele statului român, a imobilului prevăzut la art. 1.

Art. 3. - (1) îndeplinirea formalitătilor de donatie a imobilului prevăzut la art. 1 se realizează potrivit legislatiei statului în care este situat imobilul.

(2) Toate cheltuielile ocazionate de ducerea la îndeplinire a procedurilor de achizitie si donare a imobilului prevăzut la art. 1 vor fi suportate, potrivit legislatiei italiene, de Patriarhia Română - Episcopia Ortodoxă Română a Italiei.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Secretariatul de Stat pentru Culte,

Nicolae Adrian Lemeni,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 august 2011.

Nr. 867.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE A BUNULUI IMOBIL

 

Teren situat în Via Palladio, orasul Verona, provincia Verona, fisa 264, hărtile cadastrale 389-378-374-243-372-368-240 si 92/p, regiunea Veneto, Republica Italiană, înregistrat în Registrul cadastral, în suprafată totală de 5.100 m2, în valoare de 250.000 euro

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind preluarea imobilului - teren si constructie -”Cazino Constanta”, apartinând domeniului privat al municipiului Constanta, în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 3 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2001 privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A., aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Imobilul preluat în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanta nr. 217/2011, în vederea realizării obiectivului de investitie “Consolidare si restaurare Cazino Constanta”, se transmite de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului în folosintă gratuită, potrivit legii, Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A., pe bază de protocol, pe întreaga durată a realizării obiectivului de investitie.

Art. 2. - Ministerul Dezvoltam Regionale si Turismului, respectiv Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - SA. vor proteja si vor păstra regimul de monument istoric al imobilului prevăzut la art. 1, conform anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, si a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare, pe toată durata administrării si, respectiv, a folosintei gratuite a acestuia.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 31 august 2011.

Nr. 872.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Competentelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului justitiei, directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si directorilor unitătilor subordonate acesteia

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Natională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Competentele de gestiune a resurselor umane ale ministrului justitiei, directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si directorilor unitătilor subordonate acesteia, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, dispozitiile Ordinului ministrului justitiei nr. 2.790/C/2004 privind aprobarea Competentelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului justitiei, directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si directorilor unitătilor subordonate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.098 din 25 noiembrie 2004, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei,

Radu Constantin Ragea

 

Bucuresti, 1 august 2011.

Nr. 1.662/C.

 

ANEXĂ

 

COMPETENTELE DE GESTIUNE

a resurselor umane ale ministrului justitiei, directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si directorilor unitătilor subordonate acesteia

 

CAPITOLUL I

Competentele de gestiune a resurselor umane ale ministrului justitiei

 

Art. 1. - Ministrul justitiei dispune cu privire la încadrarea, numirea, eliberarea din functie în vederea numirii în altă functie, suspendarea, punerea la dispozitie, încetarea raporturilor de serviciu/muncă pentru functiile de director general, director general adjunct, director de directie în Administratia Natională a Penitenciarelor si director în unitătile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Art. 2. - Ministrul justitiei are în competentă:

a) acordarea gradului profesional de ofiter persoanelor provenite din sursă externă, declarate “admis” la concursul de ocupare a functiilor prevăzute la art. 1;

b) avansarea în gradul profesional următor a ofiterilor de penitenciare, până la gradul profesional de comisar sef de penitenciare;

c) trecerea în corpul ofiterilor a agentilor absolventi ai institutiilor de învătământ superior, cu diplomă de licentă sau echivalentă, declarati “admis” la concursul de ocupare a functiilor prevăzute la art. 1;

d) avansarea în functie, la aceeasi pozitie din statul de organizare al unitătii, a ofiterilor numiti în functiile prevăzute la art. 1;

e) delegarea personalului care ocupă functiile prevăzute la art. 1;

f) detasarea personalului care ocupă functiile prevăzute la art. 1;

g) trecerea temporară în altă functie a ofiterilor care ocupă functiile prevăzute la art. 1;

h) împuternicirea în functii de conducere a ofiterilor numiti în functiile prevăzute la art. 1;

i) schimbarea din functie a ofiterilor care ocupă functiile prevăzute la art. 1;

j) mutarea ofiterilor care ocupă functiile prevăzute la art. 1, în conditiile legii;

k) transferul ofiterilor care ocupă functiile prevăzute la art. 1 în alte institutii publice de apărare, ordine publică si sigurantă natională a statului;

l) aprobarea transferului ofiterilor din alte institutii publice de apărare, ordine publică si sigurantă natională a statului sau din Ministerul Justitiei, în sistemul administratiei penitenciare, în functiile prevăzute la art. 1;

m) evaluarea anuală a performantelor profesionale individuale pentru personalul stabilit prin reglementări specifice;

n) aplicarea sanctiunilor disciplinare pentru personalul stabilit prin reglementări specifice;

o) repunerea în drepturile anterioare, inclusiv compensarea drepturilor de care au fost privati pe perioada punerii la dispozitie, respectiv a suspendării din functie, a personalului care ocupă functiile prevăzute la art. 1, în cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală ori achitarea, precum si în cazul încetării urmăririi penale ori a procesului penal;

p) mentinerea în activitate a ofiterilor numiti în functiile prevăzute la art. 1 în cazul când, pentru o infractiune săvârsită din culpă, li s-a aplicat prin hotărâre judecătorească definitivă pedeapsa închisorii cu suspendarea conditionată a executării


ori a amenzii penale, precum si în cazurile când au beneficiat de amnistie sau gratiere înainte de începerea executării pedepsei sau după împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de lege;

q) aprobarea, sub aspectul oportunitătii, a deplasării în străinătate, în interes de serviciu, a personalului din Administratia Natională a Penitenciarelor si din unitătile subordonate;

r) aprobarea numirii ofiterilor în functiile prevăzute în statele de organizare cu grade profesionale mai mari cu mai mult de două grade fată de cele pe care le au.

s) emiterea regulamentelor, instructiunilor, metodologiilor, altor documente, pe linia resurselor umane, care, potrivit dispozitiilor legale, se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei;

t) stabilirea atributiilor si competentelor profesionale pentru directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor;

u) aprobarea fisei postului pentru personalul care ocupă functiile prevăzute la art. 1;

v) stabilirea drepturilor de natură salarială pentru directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor;

w) aprobarea statelor de organizare si a structurii personalului din sistemul administratiei penitenciare.

Art. 3. - (1) Ministrul justitiei propune:

a) numărul maxim de posturi necesare sistemului administratiei penitenciare;

b) avansarea în gradul profesional de chestor de penitenciare a personalului din sistemul administratiei penitenciare, precum si încetarea raporturilor de serviciu ale acestora;

c) conferirea de ordine si medalii functionarilor publici cu statut special pentru activitatea desfăsurată.

(2) Pentru functionarii publici cu statut special încadrati în Ministerul Justitiei competentele de gestiune a resurselor umane apartin ministrului justitiei.

 

CAPITOLUL II

Competentele de gestiune a resurselor umane ale directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor

 

Art. 4. - Directorul general dispune cu privire la încadrarea, numirea, eliberarea din functie în vederea numirii în altă functie, suspendarea, punerea la dispozitie, încetarea raporturilor de serviciu/muncă pentru personalul din Administratia Natională a Penitenciarelor, cu exceptia celui din competenta ministrului justitiei, a ofiterilor cu functii de conducere din unitătile subordonate, cu exceptia celor din competenta ministrului justitiei si a functionarilor publici cu statut special debutanti admisi la concurs pe functii din Administratia Natională a Penitenciarelor.

Art. 5. - Directorul general are în competentă:

a) acordarea gradului profesional de subinspector de penitenciare si repartizarea la Administratia Natională a Penitenciarelor si la unitătile subordonate a absolventilor cu diplomă de licentă ai institutiilor de învătământ superior pentru pregătirea personalului de penitenciare;

b) acordarea gradului profesional de agent de penitenciare si repartizarea la Administratia Natională a Penitenciarelor si la unitătile subordonate a absolventilor institutiilor de învătământ pentru pregătirea personalului de penitenciare;

c) acordarea gradului de ofiter persoanelor provenite din sursă externă, declarate “admis” la concursul de ocupare a functiilor de conducere din unitătile subordonate, altele decât cele de director în unitătile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor;

d) acordarea gradului de ofiter, respectiv de agent persoanelor provenite din sursă externă, declarate “admis” la concursul de ocupare a functiilor de conducere si de executie din Administratia Natională a Penitenciarelor, altele decât cele

de director general, director general adjunct si director de directie în Administratia Natională a Penitenciarelor;

e) trecerea în corpul ofiterilor a agentilor absolventi ai institutiilor de învătământ superior, cu diplomă de licentă sau echivalentă, institutii de învătământ superior, declarati “admis” la concursul de ocupare a functiilor de conducere din unitătile subordonate, altele decât cele de director în unitătile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor;

f) trecerea în corpul ofiterilor a agentilor absolventi ai institutiilor de învătământ superior, cu diplomă de licentă sau echivalentă, declarati “admis” la concursul de ocupare a functiilor de conducere si de executie din Administratia Natională a Penitenciarelor, altele decât cele de director general, director general adjunct si director de directie în Administratia Natională a Penitenciarelor;

g) avansarea în gradul profesional următor a agentilor de penitenciare;

h) avansarea în functii a functionarilor publici cu statut special prevăzuti la art. 4, la aceeasi pozitie din statul de organizare al unitătii sau prin concurs;

i) numirea functionarilor publici cu statut special debutanti ca functionari publici cu statut special definitivi;

j) delegarea personalului prevăzut la art. 4;

k) detasarea personalului prevăzut la art. 4;

l) trecerea temporară în altă functie a functionarilor publici cu statut special prevăzuti la art. 4;

m) împuternicirea în functii de conducere a ofiterilor prevăzuti la art. 4, în conditiile legii;

n) schimbarea din functie a functionarilor publici cu statut special prevăzuti la art. 4;

o) mutarea functionarilor publici cu statut special prevăzuti la art. 4;

p) transferul functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, altii decât cei care ocupă functiile prevăzute la art. 1, în alte institutii publice de apărare, ordine publică si sigurantă natională a statului sau în Ministerul Justitiei;

q) aprobarea transferului cadrelor militare/functionarilor publici cu statut special din alte institutii publice de apărare, ordine publică si sigurantă natională a statului sau din Ministerul Justitiei, în sistemul administratiei penitenciare, în vederea numirii în functii, altele decât cele prevăzute la art. 1;

r) evaluarea anuală a performantelor profesionale individuale pentru personalul stabilit prin reglementări specifice;

s) aplicarea sanctiunilor disciplinare pentru personalul stabilit prin reglementări specifice;

t) repunerea în drepturile anterioare, inclusiv compensarea drepturilor de care au fost privati pe perioada punerii la dispozitie, respectiv a suspendării din functie, a personalului prevăzut la art. 4, în cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală sau achitarea, precum si în cazul încetării urmăririi penale ori a procesului penal;

u) mentinerea în activitate a functionarilor publici cu statut special prevăzuti la art. 4 în cazul când, pentru o infractiune săvârsită din culpă, li s-a aplicat prin hotărâre judecătorească definitivă pedeapsa închisorii cu suspendarea conditionată a executării ori a amenzii penale, precum si în cazurile când au beneficiat de amnistie sau gratiere înainte de începerea executării pedepsei ori după împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de lege;

v) emiterea regulamentelor, instructiunilor, metodologiilor, altor documente, pe linia resurselor umane, care, potrivit dispozitiilor legale, se stabilesc prin decizie a directorului general al administratiei nationale a penitenciarelor;

w) stabilirea cifrelor anuale de scolarizare în institutiile care pregătesc functionari publici cu statut special pentru sistemul administratiei penitenciare;


x) dinamica de personal din sistemul administratiei penitenciare;

y) stabilirea atributiilor si competentelor profesionale pentru personalul din Administratia Natională a Penitenciarelor aflat în subordine, conform ierarhiei organizatorice si functionale si respectiv pentru directorii unitătilor subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor;

z) aprobarea fisei postului pentru personalul din Administratia Natională a Penitenciarelor, aflat în subordine si coordonare, conform ierarhiei organizatorice si functionale, precum si potrivit reglementărilor specifice;

aa) stabilirea drepturilor de natură salarială pentru directorii unitătilor subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor si personalul din Administratia Natională a Penitenciarelor, cu exceptia celor pentru directorul general.

 

CAPITOLUL III

Competentele de gestiune a resurselor umane ale directorilor de unităti subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor

 

Art. 6. - Directorul de unitate dispune cu privire la încadrarea, numirea, eliberarea din functie în vederea numirii în altă functie, suspendarea, punerea la dispozitie, încetarea raporturilor de serviciu/muncă pentru functionarii publici cu statut special cu functii de executie din unitate, personalul contractual din unitate, cu exceptia celui prevăzut la art. 1, si functionarii publici cu statut special debutanti admisi la concurs pe functii din unitate.

Art. 7. - Directorul de unitate are în competentă:

a) acordarea gradului de ofiter, respectiv de agent persoanelor provenite din sursă externă, declarate “admis” la concursul de ocupare a functiilor de executie din unitate;

b) trecerea în corpul ofiterilor a agentilor absolventi ai institutiilor de învătământ superior, cu diplomă de licentă sau echivalentă, declarati “admis” la concursul de ocupare a functiilor de ofiter de executie din unitate;

c) avansarea în functii de executie a functionarilor publici cu statut special din competentă, la aceeasi pozitie din statul de organizare al unitătii sau prin concurs;

d) numirea functionarilor publici cu statut special debutanti ca functionari publici cu statut special definitivi;

e) delegarea personalului prevăzut la art. 6, după obtinerea avizului conducerii unitătii unde urmează a fi delegati;

f) detasarea personalului prevăzut la art. 6, după obtinerea avizului conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor;

g) trecerea temporară în altă functie a functionarilor publici cu statut special prevăzuti la art. 6;

h) schimbarea din functie a functionarilor publici cu statut special prevăzuti la art. 6;

i) mutarea functionarilor publici cu statut special prevăzuti la art. 6, după obtinerea avizului conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor;

j) evaluarea anuală a performantelor profesionale individuale pentru personalul stabilit prin reglementări specifice;

k) aplicarea sanctiunilor disciplinare pentru personalul stabilit prin reglementări specifice;

l) repunerea în drepturile anterioare, inclusiv compensarea drepturilor de care au fost privati pe perioada punerii la dispozitie, respectiv a suspendării din functie, a personalului prevăzut la art. 6, în cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală ori achitarea, precum si în cazul încetării urmăririi penale ori a procesului penal;

m) mentinerea în activitate a functionarilor publici cu statut special prevăzuti la art. 6 după împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de lege;

n) stabilirea atributiilor si competentelor profesionale pentru personalul din unitate, cu exceptia celor pentru directorul unitătii;

o) stabilirea drepturilor de natură salarială pentru personalul din unitate, cu exceptia celor pentru directorul unitătii;

p) aprobarea fisei postului pentru personalul din unitate, aflat în subordine si coordonare, conform ierarhiei organizatorice si functionale, precum si potrivit reglementărilor specifice.

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de către Consiliul Concurentei

 

În baza prevederilor art. 20 alin. (4) lit. d), ale art. 21 alin. (2), ale art. 27 alin. (4), precum si ale art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:

Art. 1. - În urma adoptării în plenul Consiliului Concurentei se pune în aplicare Regulamentul privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de către Consiliul Concurentei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 519/2010 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de către Consiliul Concurentei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 22 octombrie 2010, se abrogă.

Art. 3. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Bogdan Marius Chiritoiu

 

Bucuresti, 19 august 2011.

Nr. 668.


 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de către Consiliul Concurentei

În temeiul art. 27 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 34 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007,

 

Consiliul Concurentei adoptă prezentul regulament.

 

INTRODUCERE

 

Regulamentul are ca scop stabilirea regimului de constatare a contraventiilor si aplicare a sanctiunilor prevăzute de Legea concurentei nr. 21/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 21/1996, ale celor prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007, denumită în continuare Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2006, precum si ale Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 11/1991.

Contraventiile prevăzute de Legea nr. 21/1996 se constată si se sanctionează de către Consiliul Concurentei în plen, comisii sau prin inspectorii de concurentă.

Contraventiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 se constată si se sanctionează de către Consiliul Concurentei, prin persoane împuternicite.

Contraventiile prevăzute de Legea nr. 11/1991 se constată si se sanctionează de către Consiliul Concurentei, prin personalul de control împuternicit, respectiv inspectorii de concurentă.

 

CAPITOLUL I

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute de Legea nr. 21/1996, de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 si de Legea nr. 11/1991 de către inspectoriide concurentă

 

Art. 1. - (1) Inspectorii de concurentă, cu exceptia inspectorilor debutanti, constată si aplică sanctiunile pentru contraventiile prevăzute la art. 50 lit. d) si e) din Legea nr. 21/1996.

(2) Inspectorii de concurentă, cu exceptia inspectorilor debutanti, constată si aplică sanctiunile pentru contraventiile prevăzute la art. 33 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2006.

(3) Inspectorii de concurentă, cu exceptia inspectorilor debutanti, constată si aplică sanctiunile pentru contraventiile prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 11/1991.

(4) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia art. 5, 8, 28, 29, 32 si 34.

(5) Contraventiilor prevăzute la alin. (3) li se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia art. 13, 28 si 29.

Art. 2. - Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 1 si aplicarea sanctiunilor revine inspectorilor de concurentă, care întocmesc în acest sens un proces-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii.

Art. 3. - (1) Procesul-verbal va fi redactat cu respectarea dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, potrivit modelului prevăzut la pct. I, II si III din anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

(2) Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de inspectorii de concurentă si de reprezentantul legal al contravenientului si se înregistrează atât la sediul contravenientului, cât si în Registrul special de procese-verbale al Consiliului Concurentei.

(3) în momentul încheierii procesului-verbal, inspectorii de concurentă sunt obligati să aducă la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectii cu privire la continutul actului de constatare si sanctionare. Eventualele obiectii vor fi consemnate la rubrica “Alte mentiuni”, sub sanctiunea nulitătii procesului-verbal.

(4) în cazul în care contravenientul nu este de fată, refuză sau nu poate să semneze, inspectorii de concurenta vor face mentiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de un martor.

(5) în situatia prevăzută la alin. (4), procesul-verbal va cuprinde si datele personale din actul de identitate al martorului si semnătura acestuia. Nu poate avea calitate de martor un alt inspector de concurentă.

(6) în lipsa unui martor, inspectorii de concurentă vor preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.

Art. 4. - (1) Un exemplar al procesului-verbal se înmânează contravenientului, iar dacă acesta nu este prezent sau, desi este prezent, refuză ori nu poate să primească procesul-verbal, acesta i se va comunica în termen de cel mult o lună de la data încheierii lui.

(2) împreună cu procesul-verbal, contravenientului i se va înmâna sau, după caz, i se va comunica si înstiintarea de plată, potrivit modelului prevăzut la pct. VI din anexa.

(3) Comunicarea se face prin intermediul serviciilor de trimiteri postale, cu confirmare de primire, si, în caz că acest lucru nu este posibil, prin afisare la sediul/domiciliul contravenientului, în termen de cel mult o lună de la data aplicării acesteia. Operatiunea de afisare se consemnează într-un proces-verbal de afisare semnatde cel putin un martor, potrivit modelului prevăzut la pct. IV din anexă.

 

CAPITOLUL II

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute de Legea nr. 21/1996 de către comisiile Consiliului Concurentei

 

Art. 5. - (1) Comisiile Consiliului Concurentei constată si aplică sanctiuni pentru contraventiile prevăzute laart. 50 lit. a)- c), art. 501 si art. 51 alin. (1) lit. d) si e) si aplică art. 53 si 54 din Legea nr. 21/1996.

(2) Comisiile de solutionare din cadrul Consiliului Concurentei constată si aplică sanctiuni pentru contraventiile prevăzute la art. 51 lit.a)-c) în caz de delegare a atributiilor Plenului către o astfel de comisie, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (41) din Legea nr. 21/1996.

(3) Comisiile de solutionare din cadrul Consiliului Concurentei sunt desemnate, pentru fiecare caz în parte, prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei.

(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de către comisiile de solutionare din cadrul Consiliului Concurentei se realizează prin decizii.

Art. 6. - (1) în cazul faptelor susceptibile a constitui contraventiile prevăzute la art. 50 lit. a)-c) si art. 51 alin. (1) lit. d) si e), precum si în situatia aplicării art. 53 din Legea nr. 21/1996, inspectorii de concurentă vor înainta comisiei o notă avizată de superiorul ierarhic cuprinzând prezentarea situatiei de fapt si de drept, propunerea de sanctionare a făptuitorului si punctul de vedere al acestuia cu privire la fapta sa.

(2) Comisia va analiza situatia, iar în cazul constatării săvârsirii uneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se va pronunta prin decizie si va stabili cuantumul amenzii aplicate sau al amenzii maxime, după caz.

Art. 7. - (1) în cazul faptelor susceptibile a constitui contraventiile prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 21/1996, raportul de investigatie care va fi înaintat comisiei de solutionare căreia i-au fost delegate atributii, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (41) din Legea nr. 21/1996, va cuprinde prezentarea situatiei de fapt si de drept, propunerea de sanctionare si punctul de vedere al făptuitorului cu privire la fapta sa.

(2) Comisia va analiza situatia, iar în cazul constatării săvârsirii uneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se va pronunta prin deciziie si va stabili cuantumul amenzii aplicate.

Art. 8. - (1) în cazul faptelor susceptibile a constitui contraventiile prevăzute la art. 501 alin. (1) din Legea nr. 21/1996, inspectorii de concurentă vor înainta comisiei de solutionare o notă avizată de superiorul ierarhic cuprinzând prezentarea situatiei de fapt si de drept, propunerea de sanctionare si punctul de vedere al autoritătii sau institutiei administratiei publice centrale ori locale cu privire la fapta sa.

(2) Comisia va analiza situatia, iar în cazul constatării săvârsirii uneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se va pronunta prin decizie si va stabili cuantumul amenzii aplicate.

(3) Decizia poate cuprinde stabilirea unui nou termen pentru autoritătile sau institutiile administratiei publice centrale sau locale, în vederea îndeplinirii obligatiilor prevăzute de Legea nr. 21/1996.

Art. 9. - (1) în situatia aplicării art. 501 alin. (2) sau art. 54 din Legea nr. 21/1996, inspectorii de concurentă vor înainta comisiei de solutionare o notă avizată de superiorul ierarhic cuprinzând prezentarea situatiei de fapt si de drept, propunerea de aplicare a amenzilor cominatorii si punctul de vedere al făptuitorului cu privire la fapta sa.

(2) Comisia va analiza situatia, iar în cazul constatării incidentei art. 501 alin. (2) sau art. 54 din Legea nr. 21/1996 se va pronunta prin decizie si va stabili cuantumul amenzilor cominatorii si data de la care acestea încep să curgă.

(3) La încetarea faptei care a condus la aplicarea amenzilor cominatorii sau în cazul în care fapta nu încetează, dar se apreciază că nu mai este necesară mentinerea acestei măsuri, inspectorii de concurentă vor înainta comisiei o notă avizată de superiorul ierarhic cuprinzând prezentarea situatiei de fapt si propunerea de încetare a aplicării amenzilor cominatorii.

(4) Comisia va analiza situatia si va emite o decizie prin care va constata încetarea aplicării amenzilor cominatorii si care va contine numărul de zile pentru care s-au aplicat amenzile cominatorii, cuantumul pe zi de întârziere, precum si cuantumul total al acestora.

Art. 10. - (1) Deciziile prin care se constată si se sanctionează o contraventie trebuie să cuprindă următoarele elemente: datele de identificare ale contravenientului, descrierea faptei contraventionale, indicarea dispozitiei legale încălcate, punctul de vedere al făptuitorului cu privirela fapta sa, amenda aplicată, termenul si modalitatea de plată, termenul de contestare si instanta competentă să solutioneze contestatia.

(2) în cazul contraventiilor prevăzute de Legea nr. 21/1996, deciziile vor prevedea si criteriile de individualizare a sanctiunii potrivit instructiunilor Consiliului Concurentei.

Art. 11. - Comunicarea deciziilor prin care se constată si se sanctionează o contraventie se face prin intermediul serviciilor de trimiteri postale, cu confirmare de primire, si, în caz că acest lucru nu este posibil, prin afisare la sediuljntreprinderii, în termen de 30 de zile de la emiterea acesteia. În situatia în care comunicarea deciziei se realizează prin afisare, se întocmeste un proces-verbal de afisare semnat de cel putin un martor, potrivit modelului prevăzut la pct. V din anexă.

 

CAPITOLUL III

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute de Legea nr. 21/1996 de către Plenul Consiliului Concurentei

 

Art. 12. - (1) Plenul Consiliului Concurentei constată si aplică sanctiuni pentru contraventiile prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. a)-c) siaplică art. 53 din Legea nr. 21/1996.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de către Plenul Consiliului Concurentei se realizează prin decizii.

Art. 13. - (1) în cazul faptelor susceptibile a constitui contraventiile prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 21/1996, raportul de investigatie care va fi înaintat Plenului Consiliului Concurentei va cuprinde prezentarea situatiei de fapt si de drept, propunerea de sanctionare si punctul de vedere al făptuitorului cu privire la fapta sa.

(2) Plenul Consiliului Concurentei va analiza situatia, iar în cazul constatării săvârsirii uneia dintre faptele prevăzute la alin. (1), se va pronunta stabilind cuantumul amenzii aplicate, fiind emisă o decizie în acest sens.

Art. 14. - (1) în situatia aplicării art. 53 din Legea nr. 21/1996, dacă decizia, ale cărei măsuri nu au fost respectate, a fost luată de către Plenul Consiliului Concurentei, inspectorii de concurentă vor înainta Plenului Consiliului Concurentei o notă avizată de superiorul ierarhic, cu prezentarea situatiei de fapt si de drept si propunerea de aplicare a maximului amenzii prevăzute de Legea nr. 21/1996.

(2) Plenul Consiliului Concurentei va analiza situatia, iar în cazul constatării incidentei art. 53 din Legea nr. 21/1996, va putea dispune aplicarea amenzii maxime prevăzute la art. 51 sau 511 din Legea nr. 21/1996, fiind emisă o decizie în acest sens.

Art. 15. - Deciziile prin care se constată si se sanctionează o contraventie trebuie să cuprindă următoarele elemente: datele de identificare ale contravenientului, descrierea faptei contraventionale, indicarea dispozitiei legale încălcate, punctul de vedere al făptuitorului cu privire la fapta sa, criteriile de individualizare a sanctiunii, amenda aplicată, termenul si modalitatea de plată, termenul de contestare si instanta competentă să solutioneze contestatia.

Art. 16. - Comunicarea deciziilor prin care se constată si se sanctionează o contraventie se face prin intermediul serviciilor de trimiteri postale, cu confirmare de primire, si, în caz că acest lucru nu este posibil, prin afisare la sediul întreprinderii, în termen de 30 de zile de la emiterea acesteia. În situatia în care comunicarea deciziei se realizează prin afisare, se întocmeste proces-verbal de afisare semnat de cel putin un martor, potrivit modelului prevăzut la pct. V din anexă.

 

CAPITOLUL IV

Modalitatea de plată a amenzilor si urmărirea executării

 

Art. 17. - Procesul-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii si decizia Consiliului Concurentei prin care se aplică sanctiuni, neatacate în termenul prevăzut de lege, constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

Art. 18. - (1) Suma reprezentând cuantumul amenzii aplicate cu titlu de sanctiune pentru contraventia săvârsită, stabilită prin proces-verbal, se achită de contravenient prin numerar sau ordin de plată, către bugetul de stat, în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal.

(2) Suma reprezentând cuantumul amenzii aplicate cu titlu de sanctiune pentru contraventia săvârsită sau al amenzii maxime, după caz, stabilite prin decizie, se achită de contravenient prin numerar sau ordin de plată, către bugetul de stat, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei.

(3) O copie de pe dovada achitării amenzii se transmite Consiliului Concurentei în maximum 15 zile de la comunicarea procesului-verbal sau în termen de 30 de zile deja comunicarea deciziei, pentru a fi atasată dosarului cauzei. În cazul în care plata se face prin ordin de plată, acesta va fi certificat de trezoreria de care apartine plătitorul.

Art. 19. - (1) în caz de neprezentare a documentului prin care se face dovada achitării amenzii stabilite prin proces-verbal, Consiliul Concurentei va transmite copia acestuia la organele de specialitate ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală în a căror rază teritorială îsi are sediul/domiciliul contravenientul, spre executare, în termen de 30 de zile de la data expirării termenului de contestare, ori, după caz, dispozitivul hotărârii judecătoresti irevocabile prin care s-a solutionat plângerea, în termen de 30 de zile de la data la care hotărârea a devenit irevocabilă, spre executare.

(2) în caz de neprezentare a documentului prin care se face dovada achitării amenzii stabilite prin decizie, Consiliul Concurentei va transmite copia acesteia la organele de specialitate ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală în a căror rază teritorialăîsi are sediul/domiciliul contravenientul, spre executare, în termen de 30 de zile de la data expirării termenului de contestare, dacă decizia nu a fost atacată în acest termen.

(3) în acele situatii în care contravenientul a formulat actiune în anulare împotriva deciziei prin care a fost aplicată sanctiunea amenzii contraventionale, Consiliul Concurentei va transmite la finalizarea procedurii judiciare organelor de specialitate ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală copia hotărârii judecătoresti rămase irevocabilă în cazul respingerii actiunii contravenientului sau a reducerii cuantumului amenzii aplicate.

 

CAPITOLUL V

Căile de atac

 

Art. 20. - Deciziile Plenului si comisiilor Consiliului Concurentei prin care se aplică amenzi contraventionale potrivit prevederilor Legii nr. 21/1996 pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucuresti.

Art. 21. - Procesele-verbale prin care se aplică sanctiuni contraventionale potrivit prevederilor Legii nr. 21/1996 si Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 pot fi contestate la Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 22. - Procesele-verbale prin care se aplică sanctiuni contraventionale potrivit prevederilor Legii nr. 11/1991 pot fi contestate la judecătoria în circumscriptia căreia s-a săvârsit contraventia, în termen de 15 zile de la comunicare.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 23. - Prezentul regulament va fi pus în aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei si va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXA

 

I. Model de proces-verbal de sanctionare contraventională pentru contraventiile prevăzute de Legea concurentei nr. 21/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

PROCES-VERBAL

Nr........................

de constatare si de sanctionare a contraventiilor

 

Încheiat în ziua de......................luna.......................anul.........., localitatea.......................................................................

 

Subsemnatii, .............................................................................., având functia de inspectori de concurentă în cadrul Consiliului Concurentei, în calitate de agenti constatatori, în temeiul Legii concurentei nr. 21/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si în baza legitimatiilor nr..........., eliberate de Consiliul Concurentei, în urma inspectiei inopinate efectuate în baza................................................................................. (numărul ordinului de inspectie si/sau de investigatie).

În ziua de/perioada...............luna............anul............, ora............, la....................din............................, str................................nr........, cu număr de înmatriculare în registrul comertului..................... si cod unic de înregistrare............................, am constatat următoarele:

Faptele de mai sus constituie contraventie potrivit prevederilor art...........din Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

De săvârsirea acestor fapte se face vinovat(ă)........., reprezentat(ă) prin.........., având calitatea de.........., domiciliat(ă) în............................., str....................nr..........., bl..........., sc..........., ap...........Judetul/sectorul...................., si legitimat(ă) cu B.I.(C.I.)/pasaport/alt document seria..........nr..........., eliberat(ă) de..........la data de.........., CNP.............................................

Fată de contraventiile constatate, în temeiul Legii nr. 21/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se aplică următoarele sanctiuni:

Contravenientul......................................se amendează cu.............................., conform art...........din................................

Amenda se va achita în contul de amenzi deschis la trezoreria în a cărei rază teritorială se află sediul social al...............

Dovada plătii se va prezenta la Consiliul Concurentei în termen de 15 zile de la comunicarea/înmânarea prezentului proces-verbal. În cazul în care plata se face prin ordin de plată, acesta va fi certificat de trezoreria de care apartine plătitorul.


Alte mentiuni:

Contravenientului i s-a adus la cunostintă că are dreptul de a face obiectii cu privire la continutul procesului-verbal.

Contravenientul a formulat următoarele obiectii:

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Împotriva prezentului proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei se poate face plângere la Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti, în termen de 15 zile de la data înmânării sau, după caz, a comunicării procesului-verbal.

În termen de 15 zile de la data înmânării sau a comunicării procesului-verbal, contravenientul poate achita voluntar amenda. Dacă în acest termen contravenientul, nefăcând plata voluntară, nu exercită nici calea de atac legală împotriva prezentului proces-verbal, acesta din urmă constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

O copie de pe prezentul proces-verbal de constatare si sanctionare contraventională s-a înmânat astăzi reprezentantului contravenientului,............/se va comunica contravenientului.

Mentiuni privind împrejurările în care s-a semnat procesul-verbal:

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Martor,

 

Subsemnatul,......................................., domiciliat în............................, str...............nr........, bl......., sc......., ap......., judetul/sectorul ........................, legitimat cu B.I.(CI.) seria ....... nr........................., eliberat(ă) de ...................., CNR..........................., confirm, ca martor, faptul că reprezentantul contravenientului nu s-a aflat de fată la semnarea prezentului proces-verbal/a refuzat/nu a putut să semneze prezentul proces-verbal. Mentionez că nu am calitatea de agent constatator.

 

Semnătură

........................................

Mentiuni privind lipsa semnăturii martorului:

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

 

Inspectori de concurentă,

Contravenient,

……………………………..

……………………………..

(numele si semnătura)

(numele reprezentantului si semnătura)

 

II. Model de proces-verbal de sanctionare contraventională pentru contraventiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

PROCES-VERBAL

Nr.............

de constatare si de sanctionare a contraventiilor

 

Încheiat în ziua de....................luna...........anul.........., localitatea.....................................................................................

 

Subsemnatii, ........................................................, având functia de inspectori de concurentă în cadrul Consiliului Concurentei, în calitate de agenti constatatori, în temeiul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007, si în baza legitimatiilor nr..................., eliberate de Consiliul Concurentei, în urma controlului efectuat în baza ............................................................................. (numărul ordinului presedintelui Consiliului Concurentei) în ziua de/perioada..........luna..........anul............, ora.........., la..................din....................., str....................nr........, cu număr de înmatriculare în registrul comertului.........................si cod unic de înregistrare..............., am constatat următoarele:

Faptele de mai sus constituie contraventie potrivit prevederilor art......... din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007.

De săvârsirea acestor fapte se face vinovat(ă)................................., reprezentat(ă) prin ................................., având calitatea de...................................., domiciliat(ă) în ................................., str....................................nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judetul/sectorul ..........................., si legitimat(ă) cu B.l. (C.I.)/pasaport/alt document seria .... nr............., eliberat(ă) de.......... la data de..........., CNP..................................

Fată de contraventiile constatate, în temeiul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007, se aplică următoarele sanctiuni:

Contravenientul................................se amendează cu................, conform art........din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007.

Amenda se va achita în contul de amenzi deschis la trezoreria în a cărei rază teritorială se află sediul social al........................ Dovada plătii se va prezenta la Consiliul Concurentei în termen de 15 zile de la comunicarea/înmânarea prezentului proces-verbal. În cazul în care plata se face prin ordin de plată, acesta va fi certificat de trezoreria de care apartine plătitorul.

Alte mentiuni:

Contravenientului i s-a adus la cunostintă că are dreptul de a face obiectii cu privire la continutul procesului-verbal.

Contravenientul a formulat următoarele obiectii:

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Împotriva prezentului proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei se poate face plângere la Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti în termen de 15 zile de la data înmânării sau, după caz, a comunicării procesului-verbal.

În termen de 15 zile de la data înmânării sau a comunicării procesului-verbal, contravenientul poate achita voluntar amenda. Dacă în acest termen contravenientul, nefăcând plata voluntară, nu exercită nici calea de atac legală împotriva prezentului proces-verbal, acesta din urmă constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

O copie de pe prezentul proces-verbal de constatare si sanctionare contraventională s-a înmânat astăzi reprezentantului contravenientului, ................................./se va comunica contravenientului.

Mentiuni privind împrejurările în care s-a semnat procesul-verbal:

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Martor,

Subsemnatul,.................., domiciliat în................., str...............nr........, bl......., sc......., ap.......Judetul/sectorul..............., legitimat cu B.l. (CI.) seria.......nr......., eliberat(ă) de................., CNP................., confirm, ca martor, faptul că reprezentantul contravenientului nu s-a aflat de fată la semnarea prezentului proces-verbal/a refuzat/nu a putut să semneze prezentul proces-verbal. Mentionez că nu am calitatea de agent constatator.

Semnătură

..............................................

Mentiuni privind lipsa semnăturii martorului:

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................

 

Inspectori de concurentă,

Contravenient,

……………………………..

……………………………..

(numele si semnătura)

(numele reprezentantului si semnătura)

 

III. Model de proces-verbal de sanctionare contraventională pentru contraventiile prevăzute de Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

PROCES-VERBAL Nr.............

de constatare si de sanctionare a contraventiilor

 

Încheiat în ziua de....................luna...........anul.........., localitatea.....................................................................................

 

Subsemnatii, ........................................................, având functia de inspectori de concurentă în cadrul Consiliului Concurentei, în calitate de agenti constatatori, în temeiul Legii concurentei nr. 21/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si în baza legitimatiilor nr..................., eliberate de Consiliul Concurentei, în urma verificărilor efectuate în baza ............................................................................................ (numărul Ordinului presedintelui Consiliului Concurentei), în perioada................................, am constatat următoarele:


Faptele de mai sus constituie contraventie potrivit prevederilor art.........din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, cu modificările si completările ulterioare. De săvârsirea acestor fapte se face vinovat(ă):

PERSOANA FIZICĂ

Dl./Dna...................................................., având CNP.....................................domiciliat(ă)în............................................., str. ...........................................nr.........., bl......, sc......., et........, ap........., sectorul.....Judetul................................, legitimat cu B.I.(C.I.)/pasaport/alt document seria.......nr..........................................emis(ă) de........................................, la data................, având ocupatia de ........................................., la locul de muncă ........................................................, cu sediul în ..........................................., str......................................... nr........, bl......, sc......., et......., ap........., sectorul....., judetul ................................., având Codul de identificare fiscală............................

persoana juridică -.............................................................., având Codul de identificare fiscală....................., cu sediul în...................................., str.....................................nr.........., bl......, sc......., et........, ap........., sectorul.....Judetul............, reprezentată prin dl/dna.............................................., având CNP.................................., domiciliat(ă)în........................................., str..........................................nr.........., bl......, sc......., et........, ap........., sectorul.....Judetul................................, legitimat cu B.I.(C.I.)/pasaport/alt document seria.........nr...................., emis(ă) de............................., la data...................., având functia de.........................................;

Fată de contraventiile constatate, în temeiul Legii nr. 11/1991, cu modificările si completările ulterioare, si al Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, se aplică următoarele sanctiuni:

Contravenientul.................................se amendează cu................, conform art........din Legea nr. 11/1991, cu modificările si completările ulterioare.

Amenda se va achita în contul de amenzi deschis la trezoreria în a cărei rază teritorială se află sediul social/domiciliul contravenientului .................................. Dovada plătii se va prezenta la Consiliul Concurentei în termen de 15 zile de la comunicarea/înmânarea prezentului proces-verbal. În cazul în care plata se face prin ordin de plată, acesta va fi certificat de trezoreria de care apartine plătitorul.

Alte mentiuni:

Contravenientului i s-a adus la cunostintă că are dreptul de a face obiectii cu privire la continutul procesului-verbal.

Contravenientul a formulat următoarele obiectii:

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Împotriva prezentului proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei se poate face plângere la judecătoria în circumscriptia căreia s-a săvârsit contraventia, în termen de 15 zile de la data înmânării sau, după caz, a comunicării procesului-verbal.

În termen de 15 zile de la data înmânării sau a comunicării procesului-verbal, contravenientul poate achita voluntar amenda. Dacă în acest termen contravenientul, nefăcând plata voluntară, nu exercită nici calea de atac legală împotriva prezentului proces-verbal, acesta din urmă constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

O copie de pe prezentul proces-verbal de constatare si sanctionare contraventională s-a înmânat astăzi contravenientului/reprezentantului  contravenientului ................................/se va comunica contravenientului.

Mentiuni privind împrejurările în care s-a semnat procesul-verbal:

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Martor,

Subsemnatul,....................................., domiciliat în......................................., str.......................................nr........, bl. ..., se. ..., ap. ...Judetul/sectorul..............................., legitimat cu B.I.(CI.) seria.....nr................, eliberat(ă) de................................., CNP............................., confirm, ca martor, faptul că contravenientul/reprezentantul contravenientului nu s-a aflat de fată la semnarea prezentului proces-verbal/a refuzat/nu a putut să semneze prezentul proces-verbal. Mentionez că nu am calitatea de agent constatator.

Semnătură

...........................................

Mentiuni privind lipsa semnăturii martorului:

............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

 

Inspectori de concurentă,

Contravenient/Reprezentant contravenient,

……………………………..

……………………………..

(numele si semnătura)

(numele contravenientului/reprezentantului contravenientului si semnătura)


IV. Model de proces-verbal de afisare a procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

PROCES-VERBAL DE AFISARE

Nr......................din data.....................

 

Subsemnatii,................................................., inspectori de concurentă, având legitimatiile de serviciu nr......................, în baza dispozitiilor aii. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, constatând că reprezentantul întreprinderii/asociatiei de întreprinderi ................................., cu nr. de înregistrare1) în registrul comertului J ..................../CUI...................../număr de înregistrare în Registrul national al persoanelor juridice fără scop patrimonial2) si cod fiscal ..........................................., având sediul în....................................., dl/dna .................................., în calitate de administrator/director/membru al directoratului/persoană împuternicită, având CNP .................................., identificat(ă) cu B.l./C.l/pasaport seria .......... nr......................, eliberat(ă) de................................la data de.....................3), nu este prezent(ă) pentru a semna/este prezent(ă), dar refuză să semneze Procesul-verbal de constatare si sanctionare nr............, încheiat la data de: ziua .......... luna ..................... anul............., am procedat la afisarea acestuia la intrarea în sediul principal/secundar al contravenientului4) din ............................

Procedura afisării s-a desfăsurat în prezenta martorului5) dl/dna....................., având CNP....................., identificat(ă) cu B.l./C.l/pasaport seria .....................nr......................, eliberat(ă) de.....................la data de........................................................

           

Inspectori de concurentă,

....................................................

(numele si semnătura)

Martor,

....................................................


1) Se completează în functie de forma de organizare a entitătii juridice (comerciant sau persoană juridică fără scop patrimonial).

2) Potrivit art. 73-75 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările si completările ulterioare.

3) În cazul în care inspectorii de concurentă nu au obtinut datele de identificare ale reprezentantului, acestea nu vor fi mentionate.

4) Adresa detaliată.

5) Procesul-verbal de afisare trebuie semnat de cel putin un martor, în caz contrar fiind obligatoriu a se comunica prin postă, cu confirmare de primire.

 

V. Model de proces-verbal de afisare a deciziilor Consiliului Concurentei de constatare si sanctionare a contraventiilor

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

PROCES-VERBAL DE AFISARE

Nr......................din data.....................

 

Subsemnatii, ..........................................., inspectori de concurentă, având legitimatiile de serviciu nr......................., constatând că reprezentantul întreprinderii/asociatiei de întreprinderi....................., cu nr. de înregistrare1) în registrul comertului J...................../CUI...................../număr de înregistrare în Registrul national al persoanelor juridice fără scop patrimonial2) si cod fiscal ....................., având sediul în ....................., dl/dna ....................., în calitate de administrator/director/membru al directoratului/persoană împuternicită, având CNP....................., identificat(ă) cu B.l./C.l/pasaport  seria ................. nr. ...................., eliberat(ă) de ..................... la data de .....................3), nu este prezent(ă) pentru a semna/este prezent (ă), dar refuză să semneze

comunicarea Deciziei Plenului/Comisiei Consiliului Concurentei nr......................din....................., am procedat la afisarea acesteia la intrarea în sediul principal/secundar al contravenientului din....................4).

Procedura afisării s-a desfăsurat în prezenta martorului5) dl/dna....................., având CNP....................., identificat(ă) cu B.l./C.l/pasaport seria ..................... nr......................, eliberat(ă) de....................., la data de ........................

 

Inspectori de concurentă,

....................................................

(numele si semnătura)

Martor,

....................................................


1) Se completează în functie de forma de organizare a entitătii juridice (comerciant sau persoană juridică fără scop patrimonial).

2) Potrivit art. 73-75 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările si completările ulterioare.

3) În cazul în care inspectorii de concurentă nu au obtinut datele de identificare ale reprezentantului, acestea nu vor fi mentionate.

4) Adresa detaliată.

5) Procesul-verbal de afisare trebuie semnat de cel putin un martor, în caz contrar fiind obligatoriu a se comunica prin postă, cu confirmare de primire.


 

VI. Model de înstiintare de plată

 

CONSILIUL CONCURENTEI

ÎNSTIINTARE DE PLATĂ din data...........

 

Amenda prevăzută în Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei nr.............................., încheiat la data de.............................................., aveti obligatia să o achitati în termen de 15 zile de la înmânarea/comunicarea procesului-verbal, la institutiile abilitate să o încaseze, potrivit legislatiei în vigoare, urmând să predati o copie de pe chitantă la sediul Consiliului Concurentei.

În caz de neachitare a amenzii în termenul mentionat mai sus se va proceda la executarea silită, potrivit legii..

 

Inspectori de concurentă,

.........................................

.........................................

Am luat cunostintă.

....................................

Contravenient,

 

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.