MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 633/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 633         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 5 septembrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

871. - Hotărâre privind desfiintarea Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Dr. Dumitru Popescu” Timisoara si reorganizarea Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

87. - Ordin al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 privind organizarea si desfăsurarea activitătilor Scolii de Vară “Revolutia Română din Decembrie 1989”

 

1.225/4.866. - Ordin al ministrului sănătătii si al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătătii publice si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidentiat în specialitătile prevăzute de Nomenclatorul specialitătilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicala

 

2.086. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în sistemul comunitar de management de mediu si audit - EMAS


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind desfiintarea Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Dr. Dumitru Popescu” Timisoara si reorganizarea Spitalului Clinic Municipal de Urgentă Timisoara

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă desfiintarea Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Dr. Dumitru Popescu” Timisoara, unitate sanitară publică cu paturi cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Timisoara, Bd. 16 Decembrie nr. 22-24, judetul Timis, al cărui management a fost preluat de către Consiliul Local al Municipiului Timisoara.

(2) Desfiintarea spitalului prevăzut la alin. (1) se realizează prin reorganizarea acestuia în structuri fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgentă Timisoara, unitate sanitară publică cu paturi cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Timisoara, str. Hector nr. 1, judetul Timis, al cărui management a fost preluat de către Consiliul Local al Municipiului Timisoara.

Art. 2. - Structura organizatorică a Spitalului Clinic Municipal de Urgentă Timisoara, rezultată în urma reorganizării prevăzute la art. 1 alin. (2), se aprobă prin act administrativ al conducătorului unitătii administrativ-teritoriale, cu avizul Ministerului Sănătătii, în conditiile art. 174 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - (1) Personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar care îsi desfăsoară activitatea în cadrul unitătii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se preia de către Spitalul Clinic Municipal de Urgentă Timisoara.

(2) Personalul tehnico-economic-administrativ si de întretinere care îsi desfăsoară activitatea în cadrul unitătii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se preia de către Spitalul Clinic Municipal de Urgentă Timisoara, cu încadrarea în normativul de personal sau, după caz, se redistribuie la alte unităti sanitare.

Art. 4. - Patrimoniul Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Dr. Dumitru Popescu” Timisoara, stabilit pe baza bilantului contabil de închidere la data predării-preluării, însotit de balanta de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, conturile de executie întocmite pe fiecare sursă de finantare si celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se preia de către Spitalul Clinic Municipal de Urgentă Timisoara prin protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - La data expirării termenului prevăzut la art. 2 se abrogă nr. crt. 315 de la rubrica “Judetul Timis” din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea mentinerii managementului asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale care au desfăsurat faze-pilot, precum si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se mentine managementul asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale si la Primăria Municipiului Bucuresti si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistentei medicale către autoritătile administratiei publice locale si către Primăria Municipiului Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ritli Ladislau

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 31 august 2011.

Nr. 871.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

GUVERNUL ROMÂNIEI

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE REVOLUTIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989

 

ORDIN

privind organizarea si desfăsurarea activitătilor Scolii de Vară “Revolutia Română din Decembrie 1989”

 

Având în vedere prevederile:

- art. 2 lit. b) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările si completările ulterioare;

- Normelor metodologice de aplicare a Legii recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004, cu modificările si completările ulterioare;

- Memoriului sefului Serviciului monitorizare, înregistrat sub nr. 18/5.755 din 12 iulie 2011, privind constituirea colectivului de organizare a Scolii de Vară “Revolutia Română din Decembrie 1989”;

- Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 760/2003 privind organizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, cu modificările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 760/2003, cu modificările ulterioare,

secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) În perioada 5-10 septembrie 2011 se desfăsoară activitătile Scolii de Vară “Revolutia Română din Decembrie 1989”, în cadrul Complexului turistic Comorova Neptun, conform programului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Sumele aferente desfăsurării programului, în cuantum de 60.000 lei, sunt cuprinse în bugetul institutiei aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările si completările ulterioare, la capitolul de cheltuieli 57.02.01

“Ajutoare sociale în numerar (Program comemorativ privind respectarea adevărului istoric prin aprofundarea documentării privind Revolutia română din decembrie 1989)”.

Art. 2. - Conducerea colectivului va fi asigurată de domnul Ilie Drăgulin - sef Serviciu monitorizare, sub îndrumarea domnului Adrian Viorel Nicolaescu - secretar general.

Art. 3. - Serviciul monitorizare va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989,

George Costin

 

Bucuresti, 23 august 2011.

Nr. 87.

 

ANEXA

 

PROGRAMUL

Scolii de Vară “ Revolutia Română din Decembrie 1989”

 

Locul de desfăsurare: campusul Comorova din cadrul Universitătii “Bioterra” din statiunea Neptun - Constanta Perioada de desfăsurare: 5-10 septembrie 2011

Luni, 5 septembrie 2011

10,00: Sosirea participantilor

11,00-12,00: Probleme administrative si de organizare 12,00-13,00: Dejun

13,00-14,00: Prezentarea programului, a scopului activitătii, a obiectivelor ce urmează a se realiza

14,00-16,00: Prelegere sustinută de domnul profesor Titi lacob si de domnul profesor doctor Valentin Talpalaro de la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi:

- tema: “14 decembrie 1989 Iasi - încercare esuată a declansării Revolutiei din Decembrie 1989”;

- prezentarea unor aspecte inedite din tipul evenimentelor de către un participant la acestea

16,00-18,00: Revolutia din Ploiesti, prezentată de domnul Daniel Perju, participant la aceste evenimente 18,00-19,00: Cina


Marti, 6 septembrie 2011

8,00-9,00: Mic dejun

9,00-11,30: Timisoara - trecerea de la revoltă spontană la Revolutie. Primul Program al Revolutiei din Decembrie 1989:

- prelegere sustinută de domnul profesor universitar Alexandru Osca din cadrul Institutului Revolutiei Române din Decembrie 1989 I.R.R.D.;

- prezentarea unor aspecte inedite din timpul evenimentelor de către participantii la acestea: domnii Claudiu lordache, Hosu Virgil, Vasi Ioan, Cin Ioan, Tomoni Dumitru, Dan Curiban si Daniel Zăgănescu.

11,30-13,00: Revolutia din Decembrie 1989 din Cluj-Napoca:

- prelegere sustinută de domnul profesor universitar Ioan Căpusan de la Facultatea de Istorie din cadrul Universitătii “Babes - Bolyai”;

- prezentarea unor aspecte inedite din timpul evenimentelor de către un participant la acestea.

13,00-14,00: Dejun

14,00-16,00: Revolutia din Decembrie de la Sibiu prezentată de doamna Daniela Munteanu, profesor la Universitatea din Sibiu

16,00-18,00: Prezentarea unor aspecte inedite din timpul evenimentelor de către domnul Mircea Risti si doamna Ana Mihaela Onisor, participanti la acestea

18,00-19,00: Cina

Miercuri, 7 septembrie 2011

8,00-9,00: Mic dejun

9,00-11,00: Bucuresti - Revolutia din Decembrie 1989 de la miting la părăsirea Comitetului Central de către cuplul dictatorial:

- prelegere sustinută de domnul profesor universitar Ioan Bucur de la Facultatea de Istorie din cadrul Universitătii din Bucuresti;

- prezentarea unor aspecte inedite din timpul evenimentelor de către participantii la acestea.

11,00-13,00: Revolutia de la Târgu Mures. Prezentarea unor aspecte inedite din timpul evenimentelor de către unii participantii la acestea, domnii Sorin Moldovan si Vasile Fărcas

13,00-14,00: Dejun

14,00-16,00:Revolutia din Decembrie 1989 în orasele Lugoj, Caransebes si Resita. Prezentarea unor aspecte inedite din timpul evenimentelor de către unii participanti la acestea, domnul Dumitru Alexa si domnul profesor Petru Bucateci

16,00-18,00: Revolutia din Decembrie 1989 -”De la fuga Dictatorului la condamnarea în urma unui proces controversat”:

- Masă rotundă cu participarea a 2 profesori de la I.R.R.D., a domnului general-magistrat Dan Voinea, a domnului Gelu Voican Voiculescu, a domnului senator Sergiu Nicolaescu, a domnului profesor Mazilu Dumitru si a domnului Cazimir lonescu.

18,00-19,00: Cina

Joi, 8 septembrie 2011

8,00-9,00: Micul dejun

9,00-11,00: Revolutia din Brasov, prezentată de un profesor din cadrul Universitătii Brasov si de un participant la aceste evenimente

11,00-13,00: Revolutia din Decembrie de la Constanta, prezentată de prof. univ. dr. Marian Cojoc, prof. univ. dr. Ion Scurtu, de martori ai acestor evenimente, respectiv domnul Bontescu Petre

13,00-14,00 Dejun

14,00-16,00: Revolutia de la Galati si Brăila, prezentate de către participantii la acestea

16,00-18,00: Considerente privind necesitatea studierii, începând cu anul scolar 2011-2012, a Revolutiei din Decembrie 1989 la disciplina Istorie, după un manual aditional, care va fi o sinteză a studiilor privind acest eveniment de cea mai mare importantă din epoca contemporană a României. Prezentarea unui proiect al acestui manual.

Consideratii privind importanta Revolutiei din Decembrie 1989, pentru dezvoltarea ulterioară a României pe linia democratiei europene

Prelegeri sustinute de domnul senator Raymond Luca - presedintele Comisiei parlamentare a revolutionarilor din Decembrie 1989 (CPRD) si de domnul George Costin - secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989

18,00-19,00: Cina

Vineri, 9 septembrie 2011

8,00-9,00: Mic dejun

9,00-11,00: Revolutia din Târgoviste, prezentată de domnul profesor Ioan Chifu si domnul Ilie Stirbescu, martor la aceste evenimente

11,00-13,00 Revolutia din Decembrie 1989 de la Craiova, prezentată de martori ai acestor evenimente: prof. univ. dr. Ion Pătroi, respectiv domnul Mirea Costinel Venus si domnul Drăgulin Ilie

13,00-14,00: Dejun

14,00-16,00: Revolutia de la Târgu Jiu prezentată de domnul profesor dr. Haidău Grigore de la Universitatea “Constantin Brâncusi” si de un participant al acestor evenimente, domnul Tănescu Alexandru

16,00-18,00: Concluzii privind desfăsurarea activitătii si realizarea obiectivelor stabilite. Înmânarea diplomelor de participare.

Conferinta de presă

18,00-21,00: Cina festivă

Sâmbătă: 10 septembrie 2011:

Plecarea invitatilor

 

 


MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.225 din 29 iulie 2011

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII TINERETULUI SI SPORTULUI

Nr. 4.866 din 17 august 2011

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătătii publice si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidentiat în specialitătile prevăzute de Nomenclatorul specialitătilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale resurse umane si certificare nr. Cs.A. 8.995 din 29 iulie 2011, în temeiul prevederilor:

- Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul sănătătii si ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătătii publice si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidentiat în specialitătile prevăzute de Nomenclatorul specialitătilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 octombrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.141/1.386/2007)

 

LISTA

centrelor universitare medicale si a unitătilor sanitare acreditate pentru derularea programelor de specializare prin rezidentiat*)

 

1. Lista centrelor universitare si a unitătilor sanitare din centre universitare acreditate pentru derularea programelor de specializare prin rezidentiat

 

Centrul universitar

Unitatea sanitară

Arad

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Arad

Brasov

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Brasov

Brasov

Spitalul Clinic de Copii Brasov

Brasov

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Dr. I. A. Sbârcea” Brasov

Brasov

Spitalul de Boli Infectioase Brasov

Brasov

Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brasov

Brasov

Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov

Brasov

Spitalul Clinic CF Brasov - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Bucuresti

Spitalul Clinic “Sf. Măria” Bucuresti

Bucuresti

Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii “Gr. Alexandrescu” Bucuresti

Bucuresti

Spitalul Clinic de Urgentă de Chirurgie Plastică Reparatorie si Arsuri Bucuresti

Bucuresti

Spitalul Clinic de Nefrologie “Dr. Carol Davila” Bucuresti

Bucuresti

Spitalul Clinic “Filantropia” Bucuresti


Centrul universitar

Unitatea sanitară

Bucuresti

Spitalul Clinicele Urgentă Bucuresti

Bucuresti

Spitalul Clinicele Urgente Oftalmologice Bucuresti

Bucuresti

Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială “Prof. Dr. Dan Theodorescu” Bucuresti

Bucuresti

Spitalul Clinic “Dr. Ion Cantacuzino” Bucuresti

Bucuresti

Spitalul Clinic “Colentina” Bucuresti

Bucuresti

Spitalul Clinic de Ortopedie si TBC Osteoarticular “Foisor” Bucuresti

Bucuresti

Spitalul Clinic de Urgentă “Sf. Pantelimon” Bucuresti

Bucuresti

Spitalul Clinic “Coltea” Bucuresti

Bucuresti

Spitalul Clinic “N. Malaxa” Bucuresti

Bucuresti

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale “Dr. V. Babes” Bucuresti

Bucuresti

Spitalul Clinic de Copii “Dr. V. Gomoiu” Bucuresti

Bucuresti

Spitalul Clinic de Dermato-venerologie “Prof. Dr. S. Longhin” Bucuresti

Bucuresti

Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii “M.S. Curie” Bucuresti

Bucuresti

Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Al. Obregia” Bucuresti

Bucuresti

Spitalul Clinic de Urgentă “Bagdasar- Arseni” Bucuresti

Bucuresti

Spitalul Clinic de Urgentă “Elias” Bucuresti

Bucuresti

Spitalul Clinic de Urgentă “Sf. Ioan” Bucuresti

Bucuresti

Spitalul Clinic “Prof. Dr. Th. Burghele” Bucuresti

Bucuresti

Spitalul Universitar de Urgentă Bucuresti

Bucuresti

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Prof. Dr. Panait Sârbu” Bucuresti

Bucuresti

Centrul de Boli Reumatismale “Dr. I. Stoia” Bucuresti

Bucuresti

Centrul Clinic de Urgente de Boli Cardio-Vasculare “Acad. Vasile Cândea” al Armatei

Bucuresti

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale “V. Babes” Bucuresti

Bucuresti

Institutul National de Hematologie Transfuzională “Prof. Dr. C.T. Nicolau” Bucuresti

Bucuresti

Institutul Oncologic “Prof. Dr. Al. Trestioreanu” Bucuresti

Bucuresti

Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului “Prof. Dr. A. Rusescu” Bucuresti

Bucuresti

Institutul National de Endocrinologie “CI. Parhon” Bucuresti

Bucuresti

Institutul National de Geriatrie si Gerontologie “Ana Aslan” Bucuresti

Bucuresti

Institutul National de Boli Infectioase “Prof. Dr. Matei Bals” Bucuresti

Bucuresti

Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functională ORL”Prof. Dr. D. Hociotă” Bucuresti

Bucuresti

Institutul de Pneumoftiziologie “Prof. Dr. Marius Nasta” Bucuresti

Bucuresti

Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare Bucuresti

Bucuresti

Institutul National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice “Prof. Dr. N. Paulescu” Bucuresti

Bucuresti

Institutul National de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie Bucuresti

Bucuresti

Institutul Clinic Fundeni Bucuresti

Bucuresti

Institutul de Urgentă pentru Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. CC. Iliescu” Bucuresti

Bucuresti

Institutul National de Medicină Legală “Mina Minovici” Bucuresti

Bucuresti

Institutul National de Sănătate Publică Bucuresti

Bucuresti

Institutul de Virusologie “St. S. Nicolau” Bucuresti

Bucuresti

Institutul National de Medicină Sportivă

Bucuresti

Institutul National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă

Bucuresti

Scoala Natională de Sănătate Publică, Management si Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti

Bucuresti

Spitalul Universitar de Urgentă Militar Central “Dr. Carol Davila”

Bucuresti

Spitalul de Urgentă “Prof. Dr. D. Gerota”

Bucuresti

Spitalul de Urgentă “Prof. Dr. Agrippa lonescu”

Bucuresti

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie “Cantacuzino”

Bucuresti

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Ilfov

Bucuresti

Spitalul Clinic CF nr. 1 Witing Bucuresti - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Bucuresti

Spitalul Clinic General CF nr. 2 Bucuresti - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Cluj-Napoca

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie “Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie “Leon Danielo” Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca


Centrul universitar

Unitatea sanitară

Cluj-Napoca

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Institutul Inimii de Urgentă pentru Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. Nicolae Stăncioiu” Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricută” Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Spitalul Clinic CF Cluj-Napoca - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Constanta

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Constanta

Constanta

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

Constanta

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta

Constanta

Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică si Balneologie Eforie Nord

Constanta

Spitalul Clinic CF Constanta - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Craiova

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Craiova

Craiova

Spitalul Clinic Municipal “Filantropia” Craiova

Craiova

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie “Victor Babes” Craiova

Craiova

Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova

Craiova

Institutul de Medicină Legală Craiova

Craiova

Spitalul Clinic CF Craiova - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Craiova

Spitalul Clinic de Urgentă Militar “Dr. Stefan Odobleja” Craiova

Galati

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă “Sf. Apostol Andrei” Galati

Galati

Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii “Sf. Ioan” Galati

Galati

Spitalul de Boli Infectioase “Cuvioasa Parascheva” Galati

Iasi

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă “Sf. Spiridon” Iasi

Iasi

Spitalul Clinic de Urgentă “Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iasi

Iasi

Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii “Sf. Măria” Iasi

Iasi

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Elena Doamna” Iasi

Iasi

Spitalul Clinic de Boli Infectioase “Sf. Parascheva” Iasi

Iasi

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Cuza Vodă” Iasi

Iasi

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi

Iasi

Spitalul Clinic “Dr. CI. Parhon” Iasi

Iasi

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi

Iasi

Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. G.I.M. Georgescu” Iasi

Iasi

Spitalul Clinic de Psihiatrie “Socola” Iasi

Iasi

Institutul de Medicină Legală Iasi

Iasi

Spitalul Clinic CF Iasi - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Iasi

Spitalul Clinic Militar de Urgentă “Dr. I. Czihac” Iasi

Oradea

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Oradea

Oradea

Spitalul Clinic Municipal “Dr. Gavril Curteanu” Oradea

Oradea

Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix

Oradea

Spitalul Clinic de Urgentă “Avram lancu” Oradea

Oradea

Spitalul Clinic CF Oradea - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Sibiu

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Sibiu

Sibiu

Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu

Sibiu

Spitalul de Psihiatrie “Dr. Ghe. Preda” Sibiu

Sibiu

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu


Centrul universitar

Unitatea sanitară

Târgu Mures

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures

Târgu Mures

Spitalul Clinic Judetean Mures

Târgu Mures

Institutul de Medicină Legală Târgu Mures

Timisoara

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Timisoara

Timisoara

Spitalul Clinic Municipal de Urgentă Timisoara

Timisoara

Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii “Louis Turcanu” Timisoara

Timisoara

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie “Victor Babes” Timisoara

Timisoara

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Dr. D. Popescu” Timisoara

Timisoara

Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara

Timisoara

Institutul de Medicină Legală Timisoara

Timisoara

Spitalul Clinic CF Timisoara - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Timisoara

Spitalul Clinic Militar de Urgentă “Dr. Victor Popescu” Timisoara

 

NOTĂ:

În spitalele care nu sunt universitare sau clinice, sunt acreditate pentru pregătirea rezidentilor numai sectiile clinice. Restul sectiilor sunt acreditate numai pentru pregătirea rezidentilor în medicină de familie.

 

2. Unităti sanitare judetene, municipale si orăsenesti acreditate pentru pregătire în medicina de familie

 

Centrul universitar de îndrumare

Judetul

Unitatea sanitară

Cluj-Napoca

Alba

Spitalul Judetean de Urgentă Alba Iulia

Bucuresti

Arges

Spitalul Judetean de Urgentă Pitesti

Bucuresti

Arges

Spitalul Municipal Câmpulung

Bucuresti

Arges

Spitalul Militar de Urgentă “Ion Jianu” Pitesti

Iasi

Bacău

Spitalul Judetean de Urgentă Bacău

Iasi

Bacău

Spitalul de Pediatrie Bacău

Iasi

Bacău

Spitalul Municipal Onesti

Iasi

Bacău

Spitalul Municipal de Urgentă Moinesti

Oradea

Bihor

Spitalul Municipal “Dr. Pop Mircea” Marghita

Oradea

Bihor

Spitalul Municipal “Episcop N. Popovici” Beius

Târgu Mures

Bistrita-Năsăud

Spitalul Judetean de Urgentă Bistrita

Iasi

Botosani

Spitalul Judetean de Urgentă “Mavromati” Botosani

Iasi

Botosani

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Botosani

Iasi

Botosani

Spitalul de Copii Botosani

Iasi

Botosani

Spitalul de Psihiatrie Botosani

Iasi

Botosani

Spitalul Municipal Dorohoi

Bucuresti

Brăila

Spitalul de Urgentă Judetean Brăila

Bucuresti

Brăila

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Brăila

Bucuresti

Brăila

Spitalul de Psihiatrie “Sf. Pantelimon” Brăila

Brasov

Brasov

Spitalul Municipal “Dr. Aurel Tulbure” Făgăras

Bucuresti

Bucuresti

Spitalul “Praf. Dr. Constantin Angelescu” Bucuresti - Ministerul Justitiei

Bucuresti

Buzău

Spitalul Judetean de Urgentă Buzău

Bucuresti

Călărasi

Spitalul Judetean de Urgentă Călărasi

Bucuresti

Călărasi

Spitalul Municipal Oltenita

Timisoara

Caras-Severin

Spitalul Judetean de Urgentă Resita

Timisoara

Caras-Severin

Spitalul Municipal de Urgentă Caransebes

Cluj-Napoca

Cluj

Spitalul Municipal Dej


Centrul universitar de îndrumare

Judetul

Unitatea sanitară

Cluj-Napoca

Cluj

Spitalul Municipal Turda

Cluj-Napoca

Cluj

Spitalul Militar de Urgentă “Dr. Constantin Papilian” Cluj

Constanta

Constanta

Spitalul Municipal Mangalia

Constanta

Constanta

Spitalul Municipal Medgidia

Constanta

Constanta

Spitalul Militar de Urgentă “Dr. Alexandru Gafencu” Constanta - Ministerul Apărării Nationale

Târgu Mures

Covasna

Spitalul Judetean de Urgentă “Dr. Fogolyan Kristof” Sfântu Gheorghe

Bucuresti

Dâmbovita

Spitalul Judetean de Urgentă Târgoviste

Craiova

Dolj

Spitalul Filisanilor - Filiasi

Craiova

Dolj

Spitalul Municipal Calafat

Galati

Galati

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie “Buna Vestire” Galati

Galati

Galati

Spitalul Municipal “Anton Cincu” Tecuci

Galati

Galati

Spitalul de Pneumoftiziologie Galati

Galati

Galati

Spitalul de Psihiatrie “Elena Doamna” Galati

Galati

Galati

Spitalul General CF Galati

Galati

Galati

Spitalul Militar de Urgentă “Dr. Aristide Serfioti” Galati

Bucuresti

Giurgiu

Spitalul Judetean de Urgentă Giurgiu

Craiova

Gorj

Spitalul Judetean de Urgentă Târgu Jiu

Târgu Mures

Harghita

Spitalul Judetean de Urgentă Miercurea-Ciuc

Târgu Mures

Harghita

Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc

Timisoara

Hunedoara

Spitalul Judetean de Urgentă Deva

Timisoara

Hunedoara

Spitalul Municipal “A. Simionescu” Hunedoara

Timisoara

Hunedoara

Spitalul de Urgentă Petrosani

Bucuresti

Ialomita

Spitalul Judetean de Urgentă SIobozia

Iasi

Iasi

Spitalul Municipal Pascani

Iasi

Iasi

Spitalul General CF Pascani

Bucuresti

Ilfov

Spitalul de Psihiatrie “Eftimie Diamandescu” Bălăceanca

Cluj-Napoca

Maramures

Spitalul Judetean de Urgentă “Dr. Constantin Opris” Baia Mare

Cluj-Napoca

Maramures

Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare

Cluj-Napoca

Maramures

Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare

Cluj-Napoca

Maramures

Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei

Cluj-Napoca

Maramures

Spitalul Orăsenesc Viseu de Sus

Craiova

Mehedinti

Spitalul Judetean de Urgentă Drobeta-Turnu Severin

Craiova

Mehedinti

Spitalul Municipal Orsova

Craiova

Mehedinti

Spital General CF Drobeta-Turnu Severin

Târgu Mures

Mures

Spitalul Municipal “Dr. Ghe. Marinescu” Târnăveni

Târgu Mures

Mures

Spitalul Municipal “Dr. E. Nicoară” Reghin

Târgu Mures

Mures

Spitalul Municipal Sighisoara

Iasi

Neamt

Spitalul Judetean de Urgentă Piatra-Neamt

Iasi

Neamt

Spitalul Municipal de Urgentă Roman

Craiova

Olt

Spitalul Judetean de Urgentă SIatina

Craiova

Olt

Spitalul Municipal Caracal


Centrul universitar de îndrumare

Judetul

Unitatea sanitară

Bucuresti

Prahova

Spitalul Judetean de Urgentă Ploiesti

Bucuresti

Prahova

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploiesti

Bucuresti

Prahova

Spitalul Municipal Ploiesti

Bucuresti

Prahova

Spitalul de Pediatrie Ploiesti

Bucuresti

Prahova

Spitalul de Boli Infectioase Ploiesti

Bucuresti

Prahova

Spitalul Municipal Câmpina

Bucuresti

Prahova

Spitalul General CF Ploiesti

Cluj-Napoca

Sălaj

Spitalul Judetean de Urgentă Zalău

Cluj-Napoca

Sălaj

Spitalul Orăsenesc Simleu Silvaniei

Cluj-Napoca

Satu Mare

Spitalul Judetean de Urgentă Satu Mare

Sibiu

Sibiu

Spitalul Municipal Medias

Sibiu

Sibiu

Spitalul General CF Sibiu

Sibiu

Sibiu

Spitalul Militar de Urgentă “Dr. Alexandru Augustin” Sibiu

Iasi

Suceava

Spitalul Judetean de Urgentă “Sf. Ioan cel Nou” Suceava

Iasi

Suceava

Spitalul Municipal Rădăuti

Bucuresti

Teleorman

Spitalul Judetean de Urgentă Alexandria

Timisoara

Timis

Spitalul Municipal Lugoj

Constanta

Tulcea

Spitalul Judetean de Urgentă Tulcea

Craiova

Vâlcea

Spitalul Judetean de Urgentă Râmnicu Vâlcea

Craiova

Vâlcea

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Râmnicu Vâlcea

Craiova

Vâlcea

Spitalul Municipal “Costache Nicolescu” Drăgăsani

Iasi

Vaslui

Spitalul Judetean de Urgentă Vaslui

Iasi

Vaslui

Spitalul Municipal de Urgentă “Elena Beldiman” Bârlad

Iasi

Vrancea

Spitalul Judetean de Urgentă “Sf. Pantelimon” Focsani

Iasi

Vrancea

Spitalul Municipal Adjud

Iasi

Vrancea

Spitalul Militar de Urgentă “Dr. Alexandru Popescu” Focsani

 

3.1. Lista centrelor universitare în care pot fi derulate programe de rezidentiat în medicina de urgentă

- Bucuresti;

- Cluj-Napoca;

- Craiova;

- Iasi;

- Târgu Mures;

- Timisoara.

3.2. Lista centrelor universitare în care pot fi derulate programe de rezidentiat în medicina de urgentă în colaborare cu alte centre:

- Arad, în colaborare cu Timisoara;

- Brasov si Sibiu, în colaborare cu Târgu Mures;

- Constanta si Galati, în colaborare cu Bucuresti;

- Oradea, în colaborare cu Cluj-Napoca.


 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în sistemul comunitar de management de mediu si audit - EMAS

 

În conformitate cu prevederile art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 57/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.221/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizatiilor la un sistem comunitar de management de mediu si audit (EMAS) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 si a deciziilor 2001/681/CE si 2006/193/CE ale Comisiei,

în temeiul art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 57/2011 si al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de înregistrare în sistemul comunitar de management de mediu si audit - EMAS, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

 

Bucuresti, 17 august 2011.

Nr. 2.086.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de înregistrare în sistemul comunitar de management de mediu si audit - EMAS

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - Organismul competent desemnat prin prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.221/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizatiilor la un sistem comunitar de management de mediu si audit (EMAS) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 si a deciziilor 2001/681/CE si 2006/193/CE ale Comisiei ca responsabil pentru înregistrarea organizatiilor în sistemul comunitar de management de mediu si audit, denumit în continuare EMAS, împreună cu Comitetul EMAS si Biroul EMAS, înfiintate conform prevederilor art. 2 alin. (2) si (5) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2011, pun în aplicare Procedura de înregistrare în EMAS.

Art. 2. - Definitiile termenilor specifici utilizati în prezenta procedură sunt prevăzute în art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.221/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizatiilor la un sistem comunitar de management de mediu si audit (EMAS) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 si a Deciziilor 2001/681/CE si 2006/193/CE ale Comisiei, denumit în continuare Regulament.

Art. 3. - Prezenta procedură se aplică tuturor organizatiilor situate pe teritoriul României, precum si organizatiilor situate pe teritoriul celorlalte state membre care, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulament, solicită organismului competent înregistrarea în EMAS.

 

CAPITOLUL II

Procesul de înregistrare în EMAS a organizatiilor situate pe teritoriul României

 

SECTIUNEA 1

Pregătirea pentru obtinerea înregistrării în EMAS, depunerea si continutul cererii de înregistrare în EMAS

 

Art. 4 - (1) Organizatiile care se înregistrează pentru prima dată în EMAS trebuie să îndeplinească, conform prevederilor art. 4 din Regulament, următoarele cerinte:

a) efectuarea analizei de mediu;

b) elaborarea si punerea în aplicare a unui sistem de management de mediu;

c) efectuarea audituiui intern;

d) elaborarea declaratiei de mediu;

e) verificarea de către un verificator de mediu acreditat sau autorizat a analizei de mediu, a sistemului de management de mediu si a procedurii de audit si punerea sa în aplicare, precum si validarea declaratiei de mediu de către acesta;

f) procurarea dovezilor privind respectarea tuturor cerintelor legale aplicabile din domeniul protectiei mediului si prezentarea actelor de reglementare pentru acele activităti care se supun procedurilor de autorizare.

(2) Organizatiile se pot adresa Biroului EMAS din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului pentru a solicita acordare de asistentă si de informatii cu privire la cerintele legale din domeniul protectiei mediului, aplicabile organizatiilor în cauză.

(3) Fiecare solicitare de acordare de asistentă si de furnizare de informatii adresată de către o organizatie este supusă plătii unei sume ce reprezintă tariful pentru procesarea solicitării respective, prevăzut în anexa nr. 1, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

(4) Tariful prevăzut la alin. (3) nu se percepe în cazul organizatiilor mici.

Art. 5. - (1) în vederea obtinerii înregistrării în EMAS, organizatia înaintează Biroului EMAS următoarele:

a) cererea de înregistrare în EMAS, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;

b) documentele de sustinere a cererii de înregistrare în EMAS, prevăzute la art. 5 alin. (2) din Regulament.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se depun în două exemplare pe suport hârtie si într-un exemplar pe suport electronic.

(3) La data depunerii cererii de înregistrare în EMAS, data validării declaratiei de mediu nu trebuie să depăsească 8 luni.

Art. 6. - În termen de două zile lucrătoare de la data depunerii documentelor prevăzute la art. 5 alin. (1), Biroul EMAS înstiintează în scris organismul competent despre depunerea acestora.

Art. 7. - (1) Biroul EMAS efectuează o analiză preliminară a documentelor solicitării înregistrării în EMAS.

(2) Biroul EMAS verifică dacă:

a) toate sectiunile din cererea de înregistrare în EMAS sunt completate corect;

b) au fost depuse toate documentele de sustinere a cererii de înregistrare în EMAS;

c) verificatorul de mediu care a condus verificarea si validarea informatiilor din declaratia de mediu a organizatiei este acreditat sau autorizat pentru domeniul de activitate al organizatiei pentru care se solicită înregistrarea în EMAS.

Art. 8. - (1) Dacă cerintele prevăzute la art. 7 nu sunt îndeplinite, Biroul EMAS solicită în scris conducerii organizatiei completări sau clarificări la documentele depuse, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

(2) Organizatia are obligatia să transmită completările sau clarificările la documentele depuse în termen de 10 zile de la primirea solicitării.

Art. 9. - (1) Dacă cerintele prevăzute la art. 7 sunt îndeplinite, Biroul EMAS realizează, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea documentelor, următoarele:

a) informează în scris conducerea organizatiei cu privire la începerea procedurii de înregistrare în EMAS;

b) înstiintează în scris organismul competent în legătură cu rezultatul analizei preliminare;

c) dispune afisarea informatiei privind depunerea cererii de înregistrare în EMAS a organizatiei pe pagina web a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a agentiei teritoriale pentru protectia mediului în a cărei rază de competentă se află organizatia sau acea parte a organizatiei pentru care se solicită înregistrarea în EMAS;

d) solicită agentiei teritoriale pentru protectia mediului si comisariatului teritorial al Gărzii Nationale de Mediu în a cărui rază de competentă se află organizatia sau acea parte a organizatiei pentru care se solicită obtinerea înregistrării în EMAS situatia respectării în ultimii 2 ani de la data depunerii cererii a cerintelor legale din domeniul protectiei mediului aplicabile activitătii acesteia si fixează un termen de 10 zile pentru primirea informatiilor solicitate.

(2) în cazul în care Biroul EMAS constată că în ultimii 2 ani de la data solicitării obtinerii înregistrării în EMAS organizatia a încălcat cerintele legale din domeniul protectiei mediului si a produs un prejudiciu asupra mediului, solicită conducătorului organizatiei o declaratie, care să ateste faptul că daunele care au adus prejudiciul asupra mediului au fost reparate si că s-au luat toate măsurile pentru a preveni aparitia altor situatii similare si fixează un termen de 5 zile pentru primirea acesteia.

Art. 10. - (1) În termen de 5 zile de la data înstiintării prevăzute la art. 9 alin (1) lit. b), organismul competent solicită, în scris:

a) organismului de acreditare sau autorizare, responsabil conform prevederilor art. 23 alin. (1) din Regulament pentru supravegherea activitătilor verificatorului de mediu care a desfăsurat activităti de verificare la nivelul organizatiei, raportul de supraveghere a activitătii verificatorului de mediu;

b) organismului de acreditare sau autorizare care a acordat acreditarea sau autorizarea verificatorului de mediu care a desfăsurat activităti de verificare la nivelul organizatiei referinte cu privire la acreditarea sau autorizarea verificatorului de mediu, în cazul constatării unor neclarităti privind acreditarea sau autorizarea acestuia.

(2) Organismul competent fixează un termen de 10 zile pentru primirea răspunsurilor la solicitările prevăzute la alin. (1).

 

SECTIUNEA a 2-a

Evaluarea observatiilor părtilor interesate

 

Art. 11. - (1) Părtile interesate pot să îsi facă cunoscută opinia si să transmită Biroului EMAS, în scris, comentariile asupra solicitării de înregistrare în EMAS, în termen de 30 de zile de la data afisării informatiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c).

(2) în termen de 5 zile de la primirea comentariilor din partea părtilor interesate, Biroul EMAS înstiintează în scris organismul competent si conducătorul organizatiei despre acestea si fixează un termen de 5 zile pentru primirea răspunsului conducătorului organizatiei asupra comentariilor primite din partea părtilor interesate.

(3) Comentariile părtilor interesate si răspunsul conducătorului organizatiei, inclusiv informatiile primite conform prevederilor art. 9 alin. (1) lit. d) si alin. (2), precum si ale art. 10 alin. (1) se analizează de către organismul competent si de Comitetul EMAS în cadrul întrunirii de evaluare a documentelor organizatiei solicitante.

 

SECTIUNEA a 3-a

Evaluarea solicitării de înregistrare în EMAS

 

Art. 12. - Toate documentele solicitării de înregistrare în EMAS ale organizatiei se supun analizei detaliate efectuate de organismul competent împreună cu Comitetul EMAS, în cadrul întrunirii de evaluare a documentelor organizatiei solicitante. Data întrunirii de evaluare nu poate depăsi 45 de zile lucrătoare de la data afisării informatiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c).

Art. 13. - (1) Documentele trebuie să fie complete si corect întocmite si să prezinte organismului competent si Comitetului EMAS toate informatiile necesare pentru luarea deciziei.

(2) Dacă se constată că există neclarităti privind documentele si informatiile furnizate de către organizatie, organismul competent si Comitetul EMAS, prin Biroul EMAS, solicită organizatiei informatii suplimentare de clarificare asupra sectiunilor respective.

(3) Biroul EMAS fixează un termen de 10 zile pentru primirea informatiilor suplimentare prevăzute la alin. (2).

(4) Reprogramarea întrunirii de evaluare a completărilor la documentatia depusă nu trebuie să depăsească 30 de zile de la data primirii completărilor solicitate.

 

SECTIUNEA a 4-a

Refuzul solicitării de înregistrare în EMAS

 

Art. 14. - (1) Organismul competent, cu avizul Comitetului EMAS, decide refuzul solicitării de înregistrare în EMAS în următoarele cazuri:

a) organizatia solicitantă nu transmite la termen documentele suplimentare prevăzute la art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (2) si art. 13 alin. (2), nu prezintă toate elementele necesare pentru luarea deciziei si nu face dovada îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 13 alin. (2) din Regulament;

b) pe baza informatiilor primite de la părtile interesate, conform prevederilor art. 11 alin. (1), inclusiv de la autoritatea teritorială pentru protectia mediului si comisariatul teritorial al Gărzii Nationale de Mediu, se constată faptul că organizatia solicitantă nu întruneste toate conditiile legale pentru obtinerea înregistrării în EMAS, în special în ceea ce priveste respectarea cerintelor legale din domeniul protectiei mediului aplicabile activitătii acesteia;

c) se constată cazul prevăzut la art. 13 alin. (5) din Regulament;

d) referintele privind acreditarea sau autorizarea verificatorului de mediu, primite conform art. 10 alin. (1) lit. b), atestă faptul că verificatorul de mediu nu respectă conditiile pentru efectuarea verificării si a validării prevăzute la art. 25 si 26 din Regulament.

(2) Refuzul solicitării înregistrării în EMAS va tine seama de cauzele si de gravitatea abaterii de la cerintele legale pentru obtinerea înregistrării în EMAS.

Art. 15. - (1) în cazul refuzului solicitării de înregistrare în EMAS, organizatia reia procedura de înregistrare în EMAS de la etapa initială.

(2) în termen de 10 zile lucrătoare de la data întrunirii Comitetului EMAS, Biroul EMAS informează organizatia, în scris, asupra motivatiei refuzului solicitării de înregistrare în EMAS, concomitent cu returnarea documentelor depuse.

 

SECTIUNEA a 5-a

Acordarea înregistrării în EMAS

 

Art. 16. - (1) Dacă în cadrul întrunirii de evaluare se constată că sunt îndeplinite toate conditiile legale pentru obtinerea înregistrării în EMAS prevăzute în art. 13 alin. (2) din Regulament, organismul competent, în baza avizului Comitetului EMAS, decide acordarea înregistrării în EMAS.

(2) în termen de 5 zile de la luarea deciziei de acordare a înregistrării în EMAS, Biroul EMAS realizează următoarele:

a) atribuie un număr de înregistrare si include organizatia în Lista organizatiilor înregistrate în EMAS;

b) informează conducătorul organizatiei asupra acordării înregistrării în EMAS si transmite varianta electronică a siglei EMAS^

(3) în termen de 30 de zile de la data obtinerii înregistrării în EMAS, organizatia trebuie să furnizeze Biroului EMAS informatii asupra modului de publicare a declaratiei de mediu.

Art. 17. - (1) în termen de 5 zile de la luarea deciziei de acordare a înregistrării în EMAS, organismul competent emite Certificatul de înregistrare în EMAS.

(2) Certificatul de înregistrare în EMAS este valabil pe o perioadă de 3 ani de la data includerii organizatiei în Lista organizatiilor înregistrate în EMAS.

 

SECTIUNEA a 6-a

Pregătirea pentru obtinerea reînnoirii înregistrării în EMAS, depunerea si continutul cererii de reînnoire a înregistrării în EMAS

 

Art. 18. - Organizatiile care doresc să îsi reînnoiască înregistrarea în EMAS trebuie să îndeplinească, conform termenelor si cerintelor din art. 6 din Regulament, următoarele:

a) efectuarea unei verificări complete a sistemului de management de mediu, a programului de audit si punerea în aplicare a acestora, precum si elaborarea si validarea declaratiei de mediu;

b) efectuarea pe perioada detinerii înregistrării initiale în EMAS a auditului intern al performantei de mediu si al conformării cu cerintele legale aplicabile din domeniul protectiei mediului, elaborarea declaratiei de mediu actualizate si validarea acesteia de către un verificator de mediu.

Art. 19. - (1) în vederea obtinerii reînnoirii înregistrării în EMAS, organizatia înaintează Biroului EMAS următoarele:

a) cererea de reînnoire a înregistrării în EMAS, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;

b) documentele de sustinere a cererii de reînnoire a înregistrării în EMAS, prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. (a)-(b) din Regulament.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se depun cu cel putin 60 de zile înainte de data expirării Certificatului de înregistrare în EMAS existent, în două exemplare pe suport hârtie si într-un exemplar pe suport electronic.

Art. 20. - (1) Procedura de reînnoire a înregistrării în EMAS parcurge procedura de înregistrare în EMAS.

(2) În cazul în care organismul competent în baza avizului Comitetului EMAS decide reînnoirea înregistrării în EMAS, acesta emite un nou certificat de înregistrare în EMAS.

 

SECTIUNEA a 7-a

Suspendarea sau radierea înregistrării în EMAS

 

Art. 21. - (1) în vederea mentinerii înregistrării în EMAS, organizatia trebuie să îndeplinească anual cerintele prevăzute la art. 6 alin. (2) din Regulament si să înainteze Biroului EMAS documentele prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. (c)-(d) din Regulament. Dacă se aplică prevederile art. 7 din Regulament, organizatia trebuie să înainteze Biroului EMAS confirmarea verificatorului de mediu care a efectuat verificarea că sunt îndeplinite conditiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. (a)-(c) din Regulament si declaratia de mediu actualizată nevalidată.

(2) în cazul în care organizatia planifică introducerea unor modificări substantiale, aceasta trebuie să îndeplinească cerintele prevăzute la art. 8 din Regulament si să comunice modificările, în scris, Biroului EMAS, conform prevederilor art. 8 alin. (4) din Regulament.

Art. 22. - (1) în termen de 5 zile de la data depunerii documentelor prevăzute la art. 21 alin. (1) si, după caz, la alin. (2), Biroul EMAS realizează următoarele:

a) înstiintează organismul competent despre depunerea documentelor;

b) solicită, în scris, agentiei teritoriale pentru protectia mediului si, după caz, comisariatului teritorial al Gărzii Nationale de Mediu în a cărui rază de competentă se află organizatia sau acea parte a organizatiei informatii privind situatia respectării cerintelor legale din domeniul protectiei mediului aplicabile activitătii acesteia, modul de îndeplinire a cerintelor mentionate în anexa VI la Regulament privind accesul public la declaratia de mediu sau la declaratia de mediu actualizată, precum si situatia respectării cerintelor de utilizare a siglei EMAS, în conformitate cu prevederile art. 10 din Regulament.

(2) Biroul EMAS fixează un termen de 10 lucrătoare pentru primirea informatiilor prevăzute la alin. (1) lit. b).

Art. 23. - (1) în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii înstiintării prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a), organismul competent, prin Biroul EMAS, convoacă întrunirea Comitetului EMAS.

(2) Documentele prevăzute la art. 21 si la art. 22 lit. b) se supun analizei efectuate de organismul competent, împreună cu Comitetul EMAS, în cadrul întrunirii Comitetului EMAS.

(3) Dacă se constată că organizatia înregistrată în EMAS se încadrează în cazurile prevăzute la art. 15 alin. (1), (3) si (4) din Regulament, în cadrul întrunirii Comitetului EMAS se stabileste modalitatea si termenul de consultare cu agentia teritorială pentru protectia mediului sau/si comisariatul teritorial al Gărzii Nationale de Mediu în a cărui rază de competentă se află organizatia sau acea parte a organizatiei înregistrată în EMAS, precum si cu conducătorul organizatiei.


(4) Prevederile alin. (3) se aplică si în cazul în care, conform prevederilor art. 15 alin. (2) si (7) din Regulament, organismul competent primeste informatii scrise, prin care se atestă faptul că activitătile verificatorului de mediu nu s-au realizat într-o manieră corespunzătoare care să garanteze că organizatia îndeplineste cerintele necesare mentinerii înregistrării în EMAS. În acest caz consultarea se stabileste cu organismul de acreditare sau de autorizare responsabil cu supravegherea activitătii verificatorului de mediu care a desfăsurat activităti de verificare la nivelul organizatiei sau, după caz, cu organismul de acreditare sau de autorizare care a acordat acreditarea sau autorizarea verificatorului de mediu.

Art. 24. - (1) După efectuarea consultărilor, în termen de 10 zile, organismul competent, prin Biroul EMAS, convoacă întrunirea Comitetului EMAS, în vederea analizării neconformitătilor organizatiei, pe baza dovezilor furnizate de către părtile consultate.

(2) în functie de natura si amploarea nerespectării cerintelor legale necesare mentinerii înregistrării în EMAS, cu luarea în considerare a prevederilor art. 15 alin. (5) si (6) din Regulament si pe baza probelor primite, precum si în urma consultărilor cu părtile interesate, inclusiv cu conducătorul organizatiei, organismul competent, în baza avizului Comitetului EMAS, decide asupra suspendării înregistrării în EMAS pentru o perioadă de timp determinată, dar nu mai mare de un an, sau asupra radierii înregistrării în EMAS.

(3) în termen de 5 zile de la luarea deciziei, Biroul EMAS comunică organizatiei decizia de suspendare sau de radiere a înregistrării în EMAS si motivele care au stat la baza acesteia.

Art. 25. - (1) După înlăturarea neconformitătilor care au dus la suspendarea înregistrării în EMAS, dar nu mai târziu de termenul-limită pentru care s-a dispus suspendarea, organizatia solicită organismului competent, prin Biroul EMAS, ridicarea suspendării înregistrării EMAS si transmite Biroului EMAS documentele doveditoare privind conformarea.

(2) în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor prevăzute la alin. (1), Biroul EMAS înstiintează organismul competent despre primirea acestora si solicită agentiei teritoriale pentru protectia mediului si comisariatului teritorial al Gărzii Nationale de Mediu în a cărui rază de competentă se află organizatia sau acea parte a organizatiei în cauză situatia conformării cu cerintele prevăzute la art. 21 alin. (1) si fixează un termen de 5 zile pentru primirea răspunsurilor.

(3) în termen de 10 zile de la primirea răspunsurilor, organismul competent, prin Biroul EMAS, convoacă întrunirea Comitetului EMAS. Organismul competent împreună cu Comitetul EMAS analizează solicitarea organizatiei de ridicare a suspendării si răspunsurile autoritătilor si decide în consecintă.

(4) în termen de două zile de la luarea deciziei, Biroul EMAS informează organizatia în legătură cu decizia si, în cazul unei decizii favorabile, înscrie ridicarea suspendării în Registrul EMAS.

Art. 26. - (1) Dacă organizatia nu a transmis în termenul-limită documentele de justificare care să demonstreze înlăturarea neconformitătilor pentru care s-a decis suspendarea, Biroul EMAS înstiintează organismul competent asupra acestui fapt.

(2) Organismul competent, în baza avizului Comitetului EMAS, decide radierea înregistrării în EMAS, în termen de 5 zile de la data înstiintării, iar Biroul EMAS informează în termen de 5 zile organizatia asupra radierii înregistrării în EMAS.

(3) Organizatia căreia i s-a radiat înregistrarea în EMAS poate să solicite o nouă înregistrare în EMAS, în conditiile respectării tuturor conditiilor legale necesare obtinerii înregistrării în EMAS si să reia procedura de înregistrare în EMAS de la etapa initială.

 

SECTIUNEA a 8-a

Solutionarea contestatiilor

 

Art. 27. - (1) împotriva deciziei organismului competent privind refuzul înregistrării în EMAS, a deciziei de suspendare sau de radiere a înregistrării în EMAS, organizatia poate să depună contestatie.

(2) Contestatia se motivează în scris si se înaintează Biroului EMAS, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei.

(3) în termen de 3 zile de la data depunerii contestatiei, Biroul EMAS înstiintează organismul competent si Comitetul EMAS asupra depunerii acesteia.

Art. 28. - (1) La nivelul autoritătii publice centrale pentru protectia mediului se constituie Comisia pentru contestatii, care este alcătuită din 3 membri.

(2) Componenta nominală a Comisiei pentru contestatii se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului.

(3) Deciziile Comisiei pentru contestatii se iau prin votul majoritătii membrilor săi.

Art. 29. - (1) în cazul în care Comisia pentru contestatii respinge contestatia, organismul competent, prin Biroul EMAS, informează contestatarul, în termen de 5 zile lucrătoare, asupra respingerii contestatiei.

(2) în cazul în care Comisia pentru contestatii admite contestatia, această decizie este finală si obligatorie pentru toate părtile implicate si presupune, după caz, acordarea înregistrării în EMAS, anularea suspendării, respectiv revocarea deciziei de radiere a înregistrării în EMAS.

(3) Decizia privind solutionarea contestatiei se comunică de către Biroul EMAS contestatarului, în scris, în termen de 5 zile de la luarea deciziei.

Art. 30. - În cazul în care organizatia nu depune contestatie în termenul prevăzut la art. 27 alin. (2) sau în cazul respingerii contestatiei, în termen de 5 zile de ia expirarea termenului, Biroul EMAS are obligatia:

a) să înscrie suspendarea sau radierea înregistrării în EMAS în Registrul EMAS;

b) să dispună afisarea informatiei privind suspendarea sau radierea înregistrării în EMAS a organizatiei pe pagina web a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a agentiei teritoriale pentru protectia mediului în a cărei rază de competentă se află organizatia sau acea parte a organizatiei.

 

CAPITOLUL III

Procesul privind înregistrarea colectivă unică în EMAS a organizatiilor

 

Art. 31. - (1) în cazul în care o organizatie are amplasamente aflate pe teritoriul României si pe teritoriul unuia sau mai multor state membre, aceasta poate solicita organismului competent al statului membru pe teritoriul căruia se află sediul central sau centrul său de management înregistrarea colectivă unică în EMAS, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Regulament.

(2) Pentru amplasamentele situate pe teritoriul României, organismul competent coordonează procesul privind înregistrarea colectivă unică în EMAS a organizatiilor, inclusiv comunicarea cu organismele competente ale celorlalte state membre implicate în proces.

(3) Procesul privind înregistrarea colectivă unică în EMAS a organizatiilor se realizează în conformitate cu prevederile normelor europene aplicabile domeniului.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 32. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

 


ANEXA Nr. 1

la procedură

 

TARIFE

pentru solicitarea de acordare de asistentă si de furnizare de informatii

 

Scopul lucrării sau al serviciului care se prestează

Tipul lucrării sau al serviciului care se prestează

Cuantumul în lei al tarifelor care se încasează*)

Asistenta tehnică si furnizarea de informatii privind cerintele legale din domeniul protectiei mediului aplicabile organizatiei

Procesarea solicitării de acordare de asistentă si de furnizare de informatii

300


*) Tariful pentru solicitarea de acordare de asistentă si de furnizare de informatii se achită în contul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

Nr. de înreqistrare organizatie:..................

Data:...........................................................

Nr. Înregistrare ANPM:..............................

Data:..........................................................

 

CERERE DE ÎNREGISTRARE/REÎNNOIRE

a înregistrării în EMAS

 

- model –

 

A. Date privind organizatia pentru care se solicită înregistrarea în EMAS

1. Denumirea organizatiei

 

 

Nr. de înregistrare la registrul comertului

 

 

Reprezentantul legal (numele si datele de contact)

 

 

Persoana de contact - responsabilul cu implementarea EMAS (numele si datele de contact)

 

 

Codul CAEN al activitătilor

 

 

Categoria de activităti se află sub incidenta legislatiei privind prevenirea si controlul integrat al poluării (se va marca corespunzător).

Da

Nu

Situatia reglementării din punctul de vedere al protectiei mediului (se atasează o copie de pe actele de reglementare)

Tipul actului

Numărul actului

Numărul de angajati

 

 

2. Descrierea organizatiei

 

 

Descrierea activitătii organizatiei pentru care se solicită înregistrarea în EMAS

 

 

Numărul si descrierea amplasamentelor organizatiei

 

 

Subcontractori

 

 

B. Date privind amplasamentul pentru care se solicită înregistrarea în EMAS*)

 

1. Denumirea amplasamentului

 

 

 

Nr. de înregistrare la registrul comertului

 

 

 

Reprezentantul legal (numele si datele de contact)

 

 

 

Persoana de contact - responsabilul cu implementarea EMAS (numele si datele de contact)

 

 

 

Codul CAEN al activitătilor pe amplasament

 

 

 

Categoria de activităti se află sub incidenta legislatiei privind prevenirea si controlul integrat al poluării (se va marca corespunzător).

Da

Nu

 

Situatia reglementării din punctul de vedere al protectiei mediului (se atasează o copie de pe actele de reglementare)

Tipul actului

Numărul actului

Numărul de angajati

 

 

2. Descrierea amplasamentului

Descrierea activitătii amplasamentului pentru care se solicită înregistrare în EMAS (se atasează o copie de pe organigrama si de pe planul de situatie al amplasamentului)

 

Subcontractori

 

 

Întocmit la data:.......................

Numele reprezentantului legal al organizatiei:

Functia:.....................................

Semnătura:...............................

 


*) Se atasează o copie de pe organigrama si de pe planul de situatie al amplasamentului. Se anexează o copie de pe certificatul de acreditare sau de autorizare al verificatorului de mediu.

Reprezentantul legal al organizatiei/amplasamentului îsi asumă răspunderea pentru corectitudinea informatiilor incluse în documentele de sustinere a cererii de înregistrare/reînnoire a înregistrării în EMAS.

Sectiunea B se va completa pentru fiecare amplasament în parte. Dacă organizatia este identică cu amplasamentul, sectiunea B nu se completează.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.