MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 634/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 634         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 6 septembrie 2011

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.023 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă

 

Decizia nr. 1.047 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) si (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (3), art. 28, art. 29, art. 33 alin. (1) si art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

605. - Decizie privind sanctionarea Societătii Comerciale “Magazinul de Asigurări Broker de Asigurare Reasigurare” - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii

 

ACTE ALE CONSILIULUI DE MEDIERE

 

2.450. - Hotărâre privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.023

din 14 iulie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, exceptie ridicată de Teatrul Muzical “Nae Leonard”din Galati în Dosarul nr. 3.412/233/2010 al Judecătoriei Galati - Sectia civilă si care constituie obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 3.230D/2010.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă, sens în care arată că dispozitiile de lege criticate au fost abrogate prin art. 224 lit. d) din Legea dialogului social nr. 62/2011, iar actul normativ abrogator nu a preluat solutia legislativă criticată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 28 mai 2010, pronuntată în Dosarul nr. 3.412/233/2010, Judecătoria Galati - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă.

Exceptia a fost ridicată de Teatrul Muzical “Nae Leonard” din Galati cu prilejul solutionării unei cereri de constatare si acordare a reprezentativitătii unui sindicat la nivel de unitate.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine în esentă că textul de lege criticat, care stabileste conditiile de reprezentativitate a organizatiilor sindicale la nivel de unitate, aduce atingere dispozitiilor art. 53 si art. 20 din Constitutie. În acest sens, arată că art. 18 alin. (3) din Legea nr. 130/1996 prevede două conditii alternative în care organizatiile salariatilor pot dobândi reprezentativitate, respectiv cea a întrunirii unei treimi din salariatii unitătii sau cea a afilierii la o organizatie sindicală reprezentativă. Astfel, în cea de-a doua situatie este posibil ca un număr de salariati, care reprezintă o minoritate, să decidă pentru restul salariatilor, majoritatea, aducându-se astfel o restrângere neproportională si nejustificată a drepturilor acestora din urmă.

Judecătoria Galati - Sectia civilă consideră că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată, întrucât stabilirea conditiilor pe care trebuie să le îndeplinească sindicatele pentru a putea participa la negocierea contractului colectiv de muncă este atributul exclusiv al legiuitorului.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 18 alin. (3) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 19 mai 1998, cu modificările si completările ulterioare, dispozitii potrivit cărora: “Organizatiile sindicale din unitate sunt reprezentative, dacă îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. c), precum si dacă sunt afiliate la o organizatie sindicală reprezentativă.”

Autorul exceptiei consideră că aceste texte de lege contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului si ale art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau libertăti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, ulterior sesizării sale, Legea nr. 130/1996 a fost abrogată prin dispozitiile art. 224 lit. d) din Legea dialogului social nr. 62/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 10 mai 2011, solutia legislativă criticată nefiind preluată de actul normativ abrogator.

Având în vedere că obiectul Dosarului nr. 3.412/233/2010 al Judecătoriei Galati - Sectia civilă, în cadrul căreia s-a ridicat prezenta exceptie de neconstitutionalitate, îl reprezintă constatarea si acordarea reprezentativitătii organizatiei sindicale, iar acestea nu se pot face decât potrivit dispozitiilor în vigoare la data pronuntării hotărârii instantei de judecată, Curtea constată că dispozitiile de lege criticate nu mai sunt aplicabile în cauză, astfel că, potrivit dispozitiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, exceptia de neconstitutionalitate a devenit inadmisibilă.


Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca devenită inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, exceptie ridicată de Teatrul Muzical “Nae Leonard” din Galati în Dosarul nr. 3.412/233/2010 al Judecătoriei Galati - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 iulie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.047

din 14 iulie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) si (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (3), art. 28, art. 29, art. 33 alin. (1) si art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Marieta Safta - prim-magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) si (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (3), art. 28, art. 29, art. 33 alin. (1) si art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Nusa Avram în Dosarul nr. 4.415/94/2010 al Judecătoriei Buftea.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 24 iunie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 4.415/94/2010, Judecătoria Buftea a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) si (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (3), art. 28, art. 29, art. 33 alin. (1) si art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Nusa Avram în cadrul unei plângeri contraventionale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că utilizarea în cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 a notiunii de “contravenient” determină încălcarea prezumtiei de nevinovătie, principiu înfrânt si prin aceea că textele de lege criticate instituie o prezumtie legală absolută privind legalitatea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, stabilind în sarcina contravenientului obligatia răsturnării probei, si nicidecum în sarcina agentului constatator care a stabilit vinovătia. Sunt încălcate si prevederile art. 73 alin. (3) lit. k) si ale art. 115 alin. (1) din Constitutie, deoarece materia contraventională apartine domeniului contenciosului administrativ, reglementat exclusiv prin lege organică.

Judecătoria Buftea consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.


CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 16 alin. (1) si (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (3), art. 28, art. 29, art. 33 alin. (1), precum si ale art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic ai contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Aceste texte de lege prevăd:

- Art. 16 alin. (1) si (7): “(1) Procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde în mod obligatoriu: data si locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupatia si locul de muncă ale contravenientului; descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului în care a fost săvârsită, precum si arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravitătii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctionează contraventia; indicarea societătii de asigurări, în situatia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie; posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a căii de atac si organul la care se depune plângerea. [... ]

(7) în momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunostintă contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare. Obiectiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica «Alte mentiuni», sub sanctiunea nulitătii procesului-verbal.”;

- Art. 17: “Lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei săvârsite si a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată si din oficiu.”;

- Art. 18: “Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate ori documentele în baza cărora se fac mentiunile prevăzute la art. 16 alin. (3). În caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului agentul constatator poate apela la ofiteri si subofiteri de politie, jandarmi sau gardieni publici.”;

- Art. 19 alin. (1) si (3):”(1) Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator si de contravenient. În cazul în care contravenientul nu se află de fată, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face mentiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel putin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde si datele personale din actul de identitate al martorului si semnătura acestuia. [...]

(3) în lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.”;

- Art. 26 alin. (3): “În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, desi prezent, refuză să semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum si a înstiintării de plată se face de către agentul constatator în termen de cel mult o lună de la data încheierii.”;

- Art. 28: “(1) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal. În actul normativ de stabilire a contraventiilor această posibilitate trebuie mentionată în mod expres. Termenele statornicite pe ore încep să curgă de la miezul noptii zilei următoare, iar termenul care se sfârseste într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat se va prelungi până la sfârsitul primei zile de lucru următoare.

(2) Amenzile care se cuvin bugetului de stat pot fi achitate la Casa de Economii si Consemnatiuni- C.E.C. - S.A. sau la unitătile Trezoreriei Statului, iar amenzile cuvenite bugetelor locale se achită la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. sau la casieriile autoritătilor administratiei publice locale ori ale altor institutii publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale, indiferent de localitatea pe a cărei rază acestea functionează, de cetătenia, domiciliul sau de resedinta contravenientului ori de locul săvârsirii contraventiei, precum si la ghiseul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României. O copie de pe chitantă se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin postă organului din care acesta face parte, potrivit dispozitiilor alin. (1).

(3) Amenzile contraventionale pot fi achitate si prin intermediul instrumentelor de plată electronică în cadrul Ghiseului virtual de plăti, proiect-pilot coordonat de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, parte a Sistemului e-guvernare, din cadrul Sistemului Electronic National. În acest caz:

a) achitarea unei amenzi contraventionale se dovedeste prin prezentarea extrasului de cont al plătitorului sau a dovezii de plată emise de Ghiseul virtual de plăti, aceasta specificând data si ora efectuării plătii;

b) se elimină obligativitatea pentru plătitor de a preda o copie de pe extrasul de cont sau de pe dovada de plată emisă de Ghiseul virtual de plăti către agentul constatator sau organul din care acesta face parte.”;

- Art. 29: “Dispozitiile art. 28 se aplică si în cazurile prevăzute la art. 10 alin. (2), dacă contravenientul achită jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ pentru fiecare dintre contraventiile constatate, fără ca prin totalizare să se depăsească maximul prevăzut pentru contraventia cea mai gravă.”

- Art. 33 alin. (1): “Judecătoria va fixa termen de judecată, care nu va depăsi 30 de zile, si va dispune citarea contravenientului sau, după caz, a persoanei care a făcut plângerea, a organului care a aplicat sanctiunea, a martorilor indicati în procesul-verbal sau în plângere, precum si a oricăror alte persoane în măsură să contribuie la rezolvarea temeinică a cauzei.”;

- Art. 34 alin. (1): “Instanta competentă să solutioneze plângerea, după ce verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o si pe celelalte persoane citate, dacă acestia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalitătii si temeiniciei procesului-verbal, si hotărăste asupra sanctiunii, despăgubirii stabilite, precum si asupra măsurii confiscării.”

Dispozitiile constitutionale invocate în motivarea exceptiei sunt cele ale art. 73 alin. (3) lit. k), potrivit cărora domeniul contenciosului administrativ se reglementează prin lege organică, si ale art. 115 alin. (1) - Delegarea legislativă.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că s-a pronuntat în numeroase cazuri asupra constitutionalitătii prevederilor criticate, sub aspectul unor critici asemănătoare celor formulate în prezenta cauză.


Astfel, prin mai multe decizii, ca, de exemplu, Decizia nr. 183 din 8 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 17 iunie 2003, Decizia nr. 317 din 9 septembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 8 octombrie 2003, sau Decizia nr. 490 din 6 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 28 mai 2008, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, statuând că utilizarea de către legiuitor a notiunii de “contravenient” nu are semnificatia înfrângerii prezumtiei de nevinovătie consacrate de art. 23 alin. (11) din Constitutie. De asemenea, Curtea a retinut că din procedura de solutionare a plângerii împotriva procesului-verbal de stabilire si sanctionare a contraventiei nu rezultă răsturnarea sarcinii probei, ci, mai degrabă, exercitarea dreptului la apărare, în acest sens, prin Decizia nr. 1.096 din 8 septembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 15 octombrie 2009, s-a statuat că “procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei se bucură de prezumtia de legalitate, însă, atunci când este formulată o plângere împotriva acesteia, este contestată chiar prezumtia de care se bucură. În acest caz, instanta de judecată competentă va administra probele prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalitătii si temeiniciei procesului-verbal. Cel care a formulat plângerea nu trebuie să îsi demonstreze propria nevinovătie, revenind instantei de judecată obligatia de a administra tot probatoriul necesar stabilirii si aflării adevărului. [...] instantele de judecată nu pot face aplicarea strictă a regulii onus probandi incumbit actori, ci, din contră, chiar ele trebuie să manifeste un rol activ pentru aflarea adevărului, din moment ce contraventia intră sub incidenta art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Prin urmare, nu se poate sustine răsturnarea sarcinii probei”.

Tot astfel, prin Decizia nr. 787 din 3 iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 4 august 2008, Curtea a retinut că, “desi în cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor există si prevederi specifice materiei contenciosului administrativ, aceasta nu conduce la transformarea tuturor dispozitiilor ordonantei mentionate în prevederi de natura legii organice, deoarece astfel s-ar ajunge la completarea Constitutiei, care reglementează expres si limitativ domeniile rezervate acestei categorii de legi, printre care nu figurează dispozitiile legale privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor. În sensul art. 73 alin. (3) lit. k) din Constitutie, prin contencios administrativ se întelege acea modalitate prin care, prin intermediul justitiei, cetătenii sunt apărati de eventualele abuzuri ale autoritătilor administratiei publice, adică ale primarilor, consiliilor locale, prefectilor, ministrilor si ale Guvernului însusi. Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim si repararea pagubei ce i-a fost cauzată. În schimb, Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 cuprinde reglementări al căror scop îl constituie sanctionarea unor comportamente care aduc atingere acelor valori sociale care, desi nu se bucură de protectia legii penale, trebuie apărate prin mijloace extrapenale. Asa cum arată si autorul exceptiei în critica de neconstitutionalitate extrinsecă a ordonantei, Curtea Constitutională a statuat, prin Decizia nr. 183 din 8 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 17 iunie 2003, că «contraventiile au fost scoase de sub incidenta legii penale si au fost supuse unui regim administrativ». Scoaterea acestora din domeniul ilicitului penal nu echivalează însă cu introducerea lor sub cupola Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. Aceasta este o lege care, asa cum s-a precizat mai sus, are în vedere raporturile stabilite între cetătean si autoritătile publice prin acte administrative, iar nu prin încălcarea conduitei prescrise printr-un act normativ.”

Întrucât nu au intervenit elemente noi, cele statuate de Curte în jurisprudenta invocată îsi mentin valabilitatea.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) si (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (3), art. 28, art. 29, art. 33 alin. (1 j si art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Nusa Avram în Dosarul nr. 4.415/94/2010 al Judecătoriei Buftea.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 iulie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Prim-magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

 


ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea Societătii Comerciale “Magazinul de Asigurări Broker de Asigurare Reasigurare” - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezenta legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul sedintei din data de 23 august 2011, în cadrul căreia a fost analizat Referatul de constatare nr. VI. 4.576 din 17 august 2011, întocmit ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea Comercială “Magazinul de Asigurări Broker de Asigurare Reasigurare” - S.R.L., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Str. Dorobantilor nr. 53, et. II, judetul Cluj, J12/1325/24.06.2009, CUI 25705767/25.06.2009, a constatat următoarele:

Prin adreseleînregistrate la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 8.268 din 18 martie 2011, nr. 10.185 din 5 aprilie 2011 si nr. 10.843 din 11 aprilie 2011, Societatea Comercială “Magazinul de Asigurări Broker de Asigurare Reasigurare” - S.R.L. a comunicat vacantarea functiei de director executiv de către domnul Alin Ciprian Cîmpan începând cu data de 1 aprilie 2011 si numirea doamnei Cosmina Ioana Ardelean în functia de director executiv.

Directia generală autorizări, prin Adresa nr. VI. 8.268 din 29 martie 2011, a solicitat documentatia în vederea aprobării doamnei Cosmina Ioana Ardelean în functia de director executiv.

Prin adresele înregistrate la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 11.961 din 15 aprilie 2011 si nr. 14.503 din 3 mai 2011, Societatea Comercială “Magazinul de Asigurări Broker de Asigurare Reasigurare” - S.R.L. a transmis documentatia incompletă în vederea aprobării doamnei Banta Dorica în functia de director executiv.

Cu adresele nr. VI.11.961 din 20 aprilie 2011 si nr. VI.14.503 din 17 mai 2011 Directia generală autorizări a solicitat completarea documentatiei în vederea aprobării doamnei Banta Dorica în functia de director executiv. Societatea nu a dat curs solicitării Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

La notificarea Directiei generale autorizări, transmisă cu nr. VI. 23.335 din 8 august 2011, referitoare la faptul că Societatea Comercială “Magazinul de Asigurări Broker de Asigurare Reasigurare” - S.R.L. nu are conducător executiv aprobat de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, societatea nu a răspuns, întrucât notificarea a fost returnată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu mentiunea Postei Române “destinatar mutat”.

Societatea Comercială “Magazinul de Asigurări Broker de Asigurare Reasigurare” - S.R.L. nu are conducător executiv aprobat de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, fiind încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, ceea ce constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 23 august 2011, sanctionarea Societătii Comerciale “Magazinul de Asigurări Broker de Asigurare Reasigurare” - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, de la data comunicării prezentei decizii,

drept care decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se sanctionează Societatea Comerciala “Magazinul de Asigurări Broker de Asigurare Reasigurare” - S.R.L., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Str. Dorobantilor nr. 53, et. II, judetul Cluj, J12/1325/24.06.2009, CUI 25705767/25.06.2009, cu interzicerea temporară a exercitării activitătii de la data comunicării prezentei decizii până la aprobarea de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a conducătorului executiv care să îndeplinească conditiile din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010.

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de interzicere temporară a activitătii de broker de asigurare, brokerului de asigurare i se interzic desfăsurarea activitătii de negociere si încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistentă pe durata derulării contractelor în curs sau în legătură cu regularizarea daunelor, precum si desfăsurarea oricăror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Brokerul de asigurare are obligatia să aducă la cunostinta clientilor săi interzicerea temporară a activitătii de asigurare, în termen de cel mult 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 3. - Reluarea activitătii Societătii Comerciale “Magazinul de Asigurări Broker de Asigurare Reasigurare” - S.R.L. se dispune prin decizie motivată a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 4. - (1) împotriva prezentei decizii Societatea Comercială “Magazinul de Asigurări Broker de Asigurare Reasigurare” - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) în conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatorii dispuse de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 30 august 2011.

Nr. 605.


 

ACTE ALE CONSILIULUI DE MEDIERE

 

CONSILIUL DE MEDIERE

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

În temeiul art. 17 alin. (2) si al art. 71 alin. (1) din Legea 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 27 iulie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) si (5), cu următorul cuprins:

“(4) Consiliul îsi exercită mandatul până la preluarea mandatului de către noul Consiliu, prin procesul-verbal de sedintă care are loc în maximum 30 de zile de la data validării rezultatelor alegerilor.

(5) Mandatul membrilor Consiliului este de 2 ani si începe la data preluării acestuia în conditiile alin. (4). Preluarea mandatului se finalizează prin semnarea documentelor de către fiecare membru al Consiliului, prin care acestia fac dovada că au luat cunostintă de si se angajează să respecte Codul de etică al membrilor Consiliului de mediere si Regulamentul privind Normele de organizare a Consiliului de mediere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislatia în vigoare si reglementările în domeniul medierii, prevăzute în anexele nr. 9 si 10.”

2. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Activitatea executivă a Consiliului este coordonată de un presedinte si un vicepresedinte, alesi prin vot secret dintre membrii săi, pe durata prevăzută la art. 17 alin. (4) din Lege.

(2) Pentru activitatea depusă, presedintele si vicepresedintele au dreptul la o indemnizatie lunară de conducere, în cuantum stabilit prin hotărâre a Consiliului.”

3. La articolul 8, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) în structura Consiliului prevăzută în anexa nr. 1 functionează un secretariat tehnic, a cărui organigramă este propusă de presedinte si aprobată de membrii Consiliului reuniti în sedintă.”

4. La articolul 8, după alineatul (3) se introduc 9 noi alineate, alineatele (4)-(12), cu următorul cuprins:

(4) în vederea îndeplinirii atributiilor ce îi revin, Consiliul constituie cel putin următoarele comisii consultative cu caracter permanent:

a) Comisia consultativă a corpului profesional;

b) Comisia consultativă pentru calitatea formării;

c) Comisia consultativă pentru calitatea serviciului de mediere;

d) Comisia pentru promovarea medierii;

e) Senatul;

f) Comisia pentru relatia cu autoritătile si alte organisme reprezentative;

g) Comisia legislativă.

(5) a) În maximum 3 luni de la constituire, comisiile consultative cu caracter permanent elaborează si adoptă regulamente proprii de organizare si functionare, cu respectarea atributiilor stabilite de Consiliu, si le supun aprobării membrilor Consiliului, reuniti în sedintă.

b) Consiliul poate face recomandări motivate către fiecare comisie consultativă, pentru a solicita modificarea sau completarea regulamentelor proprii.

c) Regulamentele comisiilor consultative sunt publice si intră în vigoare de la data de la care se afisează pe site-ul Consiliului.

d) Hotărârile Consiliului cu privire la constituirea si la regulamentele comisiilor consultative pot fi modificate doar cu acordul acestora.

(6) Comisia consultativă a corpului profesional este constituită din reprezentantii asociatiilor profesionale care au un număr minim de 30 de membri mediatori autorizati înscrisi în Tabloul mediatorilor, având rolul de a formula propuneri privind organizarea profesiei si de a aviza proiecte de hotărâri ce vizează exercitarea profesiei de mediator.

(7) Comisia consultativă pentru calitatea formării este constituită din reprezentanti, cel putin de nivel formator, ai furnizorilor de formare înscrisi în Lista furnizorilor de formare autorizati de Consiliu si are ca rol formularea de propuneri si recomandări privind îmbunătătirea calitătii formării initiale si continue a mediatorilor, precum si avizarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului referitoare la sistemul de formare initială si continuă, cu exceptia standardelor de formare.

(8) Comisia consultativă pentru calitatea serviciului de mediere este constituită din reprezentanti ai organizatiilor care oferă servicii de mediere si are rolul de a formula propuneri si recomandări cu privire la modul de organizare, monitorizare si control al acestor servicii.

(9) Comisia pentru promovarea medierii este constituită din mediatori autorizati, la propunerea membrilor Consiliului, si are rolul de a propune strategii de promovare a profesiei si de a elabora programe si proiecte care să contribuie la informarea publicului larg si a unor grupuri-tintă specializate cu privire la mediere si la activitatea Consiliului.

(10) a) Senatul este constituit din câte un reprezentant, înscris de Consiliu în Lista expertilor evaluatori, din partea fiecărei organizatii care a contribuit direct si nemijlocit la dezvoltarea cadrului legal si operational al profesiei de mediator si furnizează programe de formare initială a mediatorilor, având rolul de a elabora standarde de formare si de a propune Consiliului recomandări cu privire la formarea în mediere, precum si de a analiza cererile cu privire la programe de formare, formatori si evaluatori si de a formula propuneri către Consiliul de mediere.

b) Senatul se înfiintează prin desemnarea a câte unui reprezentant înscris de Consiliu pe lista expertilor evaluatori al fiecărei organizatii care a făcut parte din primul Consiliu numit de Ministerul Justitiei.

c) Membrii Senatului pot coopta si alti membri, cu respectarea conditiilor prevăzute la alin. 10 lit. a) si ale Regulamentului.

(11) Comisia pentru relatia cu autoritătile si alte organisme reprezentative este constituită din mediatori autorizati, la propunerea membrilor Consiliului, si are rolul de a propune strategii si actiuni în relatia cu fiecare autoritate publică si organism reprezentativ cu care Consiliul a încheiat un protocol de colaborare.

(12) Comisia legislativă este constituită din mediatori autorizati, la propunerea membrilor Consiliului, si are rolul de a identifica nevoia unor corelări legislative si de a face propuneri pentru abordarea unitară a medierii, în sensul legii.”

5. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Consiliul îsi acoperă cheltuielile de organizare si functionare din următoarele tipuri de venituri:

a) taxe provenind din autorizarea mediatorilor;

b) taxe provenind din activitatea depusă pentru administrarea Tabloului mediatorilor;

c) taxe provenind din avizarea modificării formei de exercitare a profesiei de mediator;

d) taxe provenind din avizarea înfiintării de sedii profesionale secundare ale formelor de exercitare a profesiei de mediator;

e) taxe provenind din avizarea programelor postuniversitare de nivel master în domeniul medierii;

f) taxe provenind din autorizarea cursurilor si a programelor de formare profesională initială a mediatorilor;

g) taxe provenind din autorizarea cursurilor si a programelor de formare profesională continuă a mediatorilor;

h) taxe provenind din analiza programelor de formare în vederea echivalării pregătirii profesionale ca mediator;

i) taxe de înscriere si mentinere în lista furnizorilor autorizati de formare profesională a mediatorilor;

j) donatii, sponsorizări, alte surse de finantare, dobândite în conditiile legii;

k) resurse obtinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;

l) încasări din vânzarea materialelor proprii;

m) sume provenite din amenzile aplicate ca sanctiuni disciplinare;

n) alte venituri stabilite prin hotărâri ale Consiliului.”

6. La articolul 10 alineatul (1), litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) prin absenta nemotivată la mai mult de 3 sedinte ordinare într-un an;”.

7. La articolul 10 alineatul (1), după litera d) se introduc două noi litere, literele e) si f), cu următorul cuprins:

,,e) prin suspendarea din calitatea de mediator, la cerere; f) prin aplicarea unei sanctiuni disciplinare rămase definitivă.”

8. La articolul 10, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Absentele se consideră a fi motivate în caz de boală, din motive familiale (deces, căsătorie, botez, boala unui membru din familie), concedii, participări la evenimente ca si reprezentant al Consiliului si în alte situatii aprobate de Consiliu în sedinta în care se absentează.”

9. La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) în caz de încetare a mandatului de membru al Consiliului, membrii supleanti alesi vor completa Consiliul în ordinea listei, pentru perioada de mandat rămasă vacantă.”

10. Articolul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Revocarea unui membru al Consiliului de mediere poate avea loc în conditiile prevăzute la art. 17 alin. (41) din lege.

(2) Consiliul de mediere asigură organizarea si desfăsurarea procedurii de revocare a membrilor săi.”

11. La articolul 13, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Coordonarea activitătii executive a Consiliului este asigurată de un presedinte si un vicepresedinte alesi în conditiile prevăzute la art. 6 alin. (1).”

12. La articolul 13, după alineatul (6) se introduc 3 noi alineate, alineatele (7)-(9), cu următorul cuprins:

“(7) Mandatul presedintelui sau al vicepresedintelui începe de la data semnării procesului-verbal de predare-preluare a gestiunii Consiliului, întocmit de presedintele sau de vicepresedintele care predă mandatul, după caz.

(8) Predarea mandatului de presedinte sau de vicepresedinte se face pe bază de proces-verbal la care se anexează documentele privind bunurile mobile si imobile, situatia financiară a conturilor bancare si arhivele predate, respectiv preluate în gestiune.

(9) Perioada de predare a mandatului poate dura cel mult 3 luni calendaristice.”

13. La articolul 14 alineatul (1), literele d) si e) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,d) absenta nemotivată pe o perioadă mai mare de 3 luni consecutiv;

e) la împlinirea termenului mandatului prevăzut la art. 6 alin. (1).”

14. La articolul 15, alineatele (2) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(2) Consiliul se întruneste lunar în sedintă ordinară fixată prin hotărâre a Consiliului valabilă pe durata mandatului si ori de câte ori este necesar în sedintă extraordinară, la convocarea presedintelui, cu propunerea ordinii de zi a sedintei.

(4) Ordinea de zi pentru sedintele ordinare se afisează pe portalul web al Consiliului cu minimum 10 zile înainte de data sedintei, cu indicarea orei si locului desfăsurării sedintei, iar pentru sedintele extraordinare se afisează cu minimum 3 zile înainte.”

15. La articolul 15, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

“(51) Ordinea de zi va contine si specificarea caracterului public sau nepublic al sedintei sau al unor puncte de pe ordinea de zi.”

16. La articolul 15, alineatele (6)-(9) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(6) Lucrările Consiliului se desfăsoară în prezenta a cel putin 5 membri.

(7) a) în exercitarea atributiilor sale, Consiliul adoptă hotărâri cu votul majoritătii membrilor care îl compun, exprimat direct sau prin mandat scris.

b) Voturile împotrivă si cele de abtinere se motivează si se consemnează separat în cuprinsul procesului-verbal de sedintă si fac parte integrantă din hotărârea adoptată.

(8) Hotărârile Consiliului care se referă la profesia de mediator sunt obligatorii pentru toti mediatorii, se publică pe portalul web al Consiliului în maximum 5 zile de la data adoptării lor si, după ce continutul acestora a fost avizat de membrii consiliului, după caz, se trimit spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(9) Consiliul adoptă hotărâri referitor la organizarea profesiei, sistemul de formare si calitatea formării mediatorilor, precum si referitor la avizarea programelor de formare, după consultarea comisiilor cu atributii în domeniu constituite conform art. 8 alin. (4), ale căror regulamente proprii au fost aprobate prin hotărâre a Consiliului.”


17. La articolul 20 alineatul (1), literele a), c) si h) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“a) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului si desfăsurarea activitătii permanente a institutiei, sub coordonarea presedintelui, iar în lipsa acestuia, a vicepresedintelui Consiliului;

c) pregăteste sedintele consiliului si stabileste prioritătile de pe ordinea de zi pe baza propunerilor membrilor Consiliului, transmise în scris si însotite de documentatia necesară, acolo unde este cazul, depuse până la începerea sedintei comisiei;

h) verifică îndeplinirea conditiilor privind autorizarea mediatorilor sau avizarea formei de exercitare, solicitate prin cereri, analizează cererile si documentele anexate privind recunoasterea pregătirii ca mediator si înaintează Consiliului rezolutia de aprobare sau respingere a cererilor analizate;”.

18. La articolul 21, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Calitatea de membru în Comisia permanentă încetează în conditiile prevăzute la art. 10, care se aplică si membrilor Comisiei permanente.”

19. La articolul 22 alineatul (1), partea introductivă si literele a), i), k) si I) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 22. - (1) Presedintele coordonează întreaga activitate executivă a Consiliului, având următoarele atributii:

a) supraveghează si răspunde de ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului;

i) propune membrilor Consiliului spre aprobare organigrama Secretariatului tehnic, proiectul de buget de venituri si cheltuieli si raportul executiei bugetare anuale;

k) prezintă Consiliului periodic un raport de activitate si informează Consiliul cu privire la activitatea institutiei si a Comisiei permanente desfăsurată între sedintele acestuia;

l) răspunde de organizarea si buna functionarea a Secretariatului tehnic al Consiliului;”.

20. La articolul 22 alineatul (1), după litera I) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:

,,m) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de Lege, prezentul regulament si de hotărârile Consiliului.”

21. La articolul 22 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

(2) în îndeplinirea atributiilor sale presedintele emite decizii.”

22. Articolul 24 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - (1) Secretariatul tehnic este structura de lucru executivă a Consiliului si este condus de un director executiv, angajat permanent, conform Legii nr. 53/2003 - Codului muncii, republicată.

(2) Secretariatul tehnic functionează conform unei organigrame proprii, propusă de presedinte si aprobată de membrii Consiliului, reuniti în sedintă.

(3) Secretariatul tehnic duce la îndeplinire hotărârile Consiliului si deciziile presedintelui Consiliului si are următoarele atributii:

a) primeste, ia în evidentă si distribuie corespondenta adresată Consiliului;

b) eliberează actele emise de Consiliu, precum si copii si duplicate ale acestora, pe baza unei cereri motivate si aprobate de presedinte;

c) asigură suportul tehnic necesar desfăsurării activitătilor specifice Consiliului, presedintelui si vicepresedintelui, precum si membrilor Comisiei permanente;

d) asigură consilierea si reprezentarea juridică a Consiliului printr-un serviciu juridic înfiintat în cadrul Secretariatului;

e) redactează, înregistrează, arhivează si tine evidenta documentelor Consiliului;

f) pregăteste si desfăsoară activităti de relatii publice pe plan intern si extern, în limitele stabilite de Consiliu;

g) pregăteste si asigură suportul tehnic si logistic pentru organizarea si desfăsurarea conferintei anuale a mediatorilor;

h) pune la dispozitia mijloacelor de informare în masă, a diferitelor institutii, organizatii sau a cetătenilor, în mod oportun si complet, informatiile solicitate, în măsura în care acestea au fost aprobate de către Consiliu ca fiind publice;

i) răspunde de realizarea si actualizarea site-ului web al Consiliului si asigură informatizarea în conditii optime a activitătii acestuia;

j) asigură activitatea de primire, depozitare, conservare, întretinere si exploatare a materialelor, inventarului propriu si a mijloacelor fixe;

k) răspunde de realizarea materialelor publicitare si a publicatiilor proprii ale Consiliului, precum si de distribuirea acestora;

l) răspunde de întretinerea clădirii si a bunurilor din dotare, de buna functionare a instalatiilor, întocmeste documentatiile tehnice pentru executarea lucrărilor de reparatii curente;

m) răspunde de respectarea normelor legale privind securitatea si sănătatea în muncă, precum si în cazul situatiilor de urgentă;

n) tine evidenta contabilă a cheltuielilor efectuate de Consiliu si răspunde de respectarea prevederilor legale financiar-contabile;

o) întocmeste raportul anual de executie bugetară al Consiliului si face propuneri privind bugetul de venituri si cheltuieli.

(4) Directorul executiv al Secretariatului tehnic se subordonează presedintelui si colaborează în îndeplinirea atributiilor sale cu vicepresedintele, membrii Consiliului, comisiile consultative cu caracter permanent si alte comisii speciale înfiintate de Consiliu.

(5) Directorul executiv duce la îndeplinire hotărârile Consiliului, deciziile presedintelui sau, după caz, ale vicepresedintelui si răspunde de modul de îndeplinire a atributiilor Secretariatului tehnic prevăzute prin prezentul regulament si prin fisele de post.

(6) Directorul executiv al Secretariatului tehnic mai are următoarele atributii:

a) răspunde de siguranta din punctul de vedere al securitătii în muncă si al situatiilor de urgentă, conform legislatiei în vigoare;

b) răspunde de dotarea cu echipamentul necesar si de efectuarea instructajului tuturor angajatilor cu privire la modul de aplicare a măsurilor de prevenire si combatere a accidentelor ce pot surveni în sediul unde îsi desfăsoară activitatea Secretariatul tehnic;

c) răspunde de organizarea acordării primului ajutor în situatiile de urgentă, prin constituirea unor echipe speciale în acest sens;

d) răspunde de adaptarea regulilor generale stabilite prin lege pentru securitatea si sănătatea în muncă si în situatii de urgentă la conditiile locurilor de muncă existente;

e) răspunde de respectarea si aplicarea normelor de securitate si sănătate în muncă si pentru situatii de urgentă de către toti angajatii;

f) răspunde de urmărirea modului în care se pun în practică măsurile stabilite de inspectorii de muncă cu prilejul controalelor si al cercetării accidentelor de muncă.”


23. După capitolul VI se introduce un nou capitol, capitolul VI1 “Asociatiile profesionale ale mediatorilor si organizatii în domeniul medierii”, cuprinzând articolele 831-839, cu următorul cuprins:

“CAPITOLUL VI1

Asociatiile profesionale ale mediatorilor si organizatii în domeniul medierii

Art. 831. - În vederea îndeplinirii atributiilor ce îi revin si în scopul informării publice, Consiliul înfiintează Registrul de evidentă a asociatiilor profesionale ale mediatorilor (REAPM), Registrul de evidentă a asociatiilor profesionale specializate ale mediatorilor (REAPS), precum si Registrul de evidentă a organizatiilor din domeniul medierii (REODM), pe care le actualizează periodic.

 

SECTIUNEA 1

Asociatiile profesionale ale mediatorilor

 

Art. 832. - (1) Corpul profesional al mediatorilor se compune din toti mediatorii autorizati, înscrisi în Tabloul mediatorilor, care exercită profesia în una dintre formele de exercitare a profesiei de mediator prevăzute de lege si care sunt organizati în asociatii profesionale locale sau nationale, conform art. 24 din Lege si în conditiile art. 833 din prezentul regulament.

(2) Mediatorii se constituie în asociatii profesionale locale si nationale, având drept scop reprezentarea intereselor profesionale si protejarea statutului lor, conform art. 24 din Lege.

Art. 833. - (1) Sunt asociatii profesionale ale mediatorilor persoanele juridice care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) sunt înfiintate în conformitate cu dispozitiile Legii coroborate cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările si completările ulterioare;

b) toti membrii asociati sunt mediatori autorizati în conditiile Legii;

c) denumirea asociatiei cuprinde cuvântul «mediere», «mediator» sau «mediatori»;

d) scopul asociatiei este conform cu prevederile art. 24 din Lege, respectiv reprezentarea intereselor profesionale ale membrilor, protejarea statutului lor si apărarea drepturilor si intereselor acestora;

e) obiectivele si activitătile asociatiei respectă prevederile legale si regulamentare în materia medierii, iar statutele lor nu contin clauze de exclusivitate;

f) activitătile statutare nu cuprind furnizarea de servicii de mediere către terti si nici furnizarea de servicii de formare initială a mediatorilor, dar pot include organizarea de activităti de formare continuă a mediatorilor;

g) nu sunt filiale ale unor asociatii înscrise în REAPM, nu sunt uniuni sau federatii ale unor asociatii înscrise în REAPM;

h) sunt înscrise în REAPM întocmit de Consiliu.

(2) Asociatiile profesionale ale mediatorilor prevăzute la art. 24 din Lege nu se încadrează în categoria organizatiilor neguvernamentale prevăzute la art. 22 din Lege.

(3) Asociatiile profesionale prevăzute la art. 24 din Lege nu se încadrează în categoria furnizorilor de formare profesională prevăzuti la art. 9 din Lege.

Art. 834. - (1) în scopul informării publice si a mediatorilor, Consiliul tine evidenta asociatiilor profesionale sub forma unui REAPM.

(2) înscrierea asociatiilor profesionale în REAPM se face la cerere, prin decizie/hotărâre a presedintelui Consiliului, după verificarea îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 833 alin. (1) lit. a)-g).

(3) În cazul contestării deciziei presedintelui de respingere a înscrierii, Consiliul adoptă o hotărâre privind solutionarea contestatiei.

(4) Cererea de înscriere în REAPM va fi însotită de următoarele documente:

a) actul constitutiv;

b) statutul;

c) hotărârea judecătorească de înfiintare, precum si hotărârile judecătoresti ulterioare, dacă este cazul;

d) certificatul fiscal;

e) certificatul de înregistrare a persoanei juridice;

f) lista membrilor asociatiei profesionale.

(5) Documentele prevăzute la alin. (4) lit. a)-e) se depun în copie, certificată pentru conformitate cu originalul, pe fiecare pagină, prin semnătura reprezentantului legal al asociatiei profesionale si aplicarea stampilei acesteia.

(6) Decizia sau hotărârea privind înscrierea asociatiei profesionale în REAPM se comunică solicitantului în termen de maximum 45 de zile de la data înregistrării cererii. În cazul în care hotărârea este de respingere a înscrierii, aceasta se motivează, se comunică solicitantului si se publică pe site-ul Consiliului.

(7) în cazul în care cererea de înscriere se aprobă, asociatia profesională va fi înscrisă în REAPM în termen de maximum 3 zile de la data emiterii deciziei/hotărârii presedintelui.

 

SECTIUNEA a 2-a

Asociatiile profesionale specializate

 

Art. 835. - (1) Mediatorii autorizati pot înfiinta si asociatii specializate pe domenii de aplicare a medierii.

(2) Asociatiile înfiintate de mediatori pe domenii de aplicare a medierii pot fi înscrise la cerere în REAPS.

Art. 836. - Sunt asociatii profesionale specializate pe domenii de aplicare a medierii acele persoane juridice care îndeplinesc următoarele conditii:

a) sunt înfiintate cu respectarea conditiilor prevăzute la art. 833 alin. (1)lit. a), b), d), e) si f);

b) denumirea, scopul, obiectivele asociatiei precizează domeniile de aplicare a medierii pentru care membrii asociatiei au interes profesional;

c) membrii asociatiei au o specializare recunoscută de Consiliu, în cazul în care pentru practica într-un anumit domeniu de aplicare a medierii Consiliul reglementează necesitatea specializării.

Art. 837. - (1) Un mediator autorizat poate avea calitatea de membru numai într-o singură asociatie profesională, astfel cum aceasta este definită la art. 833.

(2) Un mediator autorizat poate avea calitatea de membru în una sau mai multe asociatii specializate, astfel cum acestea sunt definite la art. 836.

(3) Un mediator autorizat poate avea concomitent calitatea de membru într-o asociatie profesională, astfel cum aceasta este definită la art. 833, dar si calitatea de membru în una sau mai multe asociatii profesionale specializate, astfel cum acestea sunt definite la art. 836.

 

SECTIUNEA a 3-a

Organizarea de servicii de mediere

 

Art. 838. - (1) Orice persoană juridică poate organiza servicii de mediere în colaborare cu formele de exercitare a profesiei de mediator doar după obtinerea unui aviz din partea Consiliului, prin care se certifică faptul că sunt respectate principiile de neutralitate, impartialitate si confidentialitate de către mediator, iar părtilor le este respectat dreptul de a decide cu privire la alegerea mediatorului si a solutiei privind disputa supusă medierii.


(2) Serviciile de mediere pot fi organizate doar de persoanele juridice care au în obiectul de activitate organizarea sau oferirea unor astfel de servicii, denumite în continuare organizatii din domeniul medierii.

(3) în cazul unui serviciu de mediere organizat de o organizatie din domeniul medierii, contractul de mediere se încheie exclusiv între mediator si părti, conform art. 45 si 46 din Lege.

(4) Cererea de avizare a modului de organizare a serviciului de mediere va fi însotită de o descriere a modului de organizare a serviciului de mediere, în conditiile legii. Comisia permanentă analizează cererea si face o propunere argumentată Consiliului, care hotărăste cu privire la admiterea sau respingerea cererii.

(5) Hotărârea Consiliului se comunică solicitantului în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii si se publică pe portalul web al Consiliului.

(6) Mediatorii autorizati pot colabora în vederea furnizării serviciului de mediere cu orice persoană juridică dintre cele mentionate la alin. (1), după obtinerea de către acesta a avizului prealabil emis de Consiliu.

Art. 839. - (1) Organizatiile care au în obiectul de activitate servicii de mediere pot fi înscrise la cerere în REODM, întocmit si actualizat de Consiliu.

(2) Cererea de înscriere în REODM se depune la Consiliu, însotită de copii certificate pentru conformitate după următoarele documente:

a) statutul si actul de constituire din care rezultă că are în obiectul de activitate servicii de mediere sau, după caz, actul în baza căruia a fost înfiintată;

b) hotărârea judecătorească de înfiintare, dacă este cazul;

c) certificatul fiscal;

d) o scurtă descriere a activitătii desfăsurate sau pe care intentionează să o desfăsoare în domeniul medierii.

(3) Organizatiile care au solicitat si au obtinut avizul Consiliului pentru organizarea serviciului de mediere vor fi incluse în REODM în maximum 15 zile de la adoptarea hotărârii de avizare.”

24. Articolul 85 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 85. - Fondurile Consiliului constituite conform Legii si prezentului regulament acoperă cel putin următoarele categorii de cheltuieli:

a) cheltuielile de întretinere: cheltuieli efectuate pentru plata utilitătilor la sediul Consiliului, cheltuieli de reparatie curentă pentru sediu etc;

b) cheltuielile de functionare: cheltuieli cu chiria pentru sediu, cheltuieli efectuate cu transportul, cazarea si diurna membrilor Consiliului, ai comisiilor de specialitate, comisiilor de disciplină si comisiilor consultative permanente pentru deplasarea la Bucuresti, care este localitatea unde Consiliul îsi are sediul, cheltuieli de transport, cazare si diurnă în alte localităti ale tării, cheltuieli pentru procurarea de bunuri pentru mobilarea sediului, dotarea cu tehnică de calcul, aparatură de comunicare, birotică, consumabile, literatură de specialitate, cheltuieli ocazionate de realizarea portalului web, a bazelor de date electronice si a unor programe soft specializate, actualizarea si întretinerea acestora, servicii pentru întretinerea calculatoarelor, servicii de contabilitate, servicii de consultantă financiară si specialitate, alte tipuri de servicii de consultantă, după caz, cheltuieli cu arhivarea, alte servicii care să sprijine si să îmbunătătească activitatea Consiliului etc;

c) cheltuieli de personal: salariile angajatilor în cadrul Secretariatului tehnic, indemnizatiile membrilor, ale Comisiei permanente si ale presedintelui si vicepresedintelui, alte cheltuieli de personal, conform legii;

d) cheltuieli de editare: editarea de tipizate, brosuri, publicatii în Monitorul Oficial al României, Partea I, pliante si afise de promovare a medierii si Tabloului mediatorilor, alte publicatii proprii;

e) cheltuieli cu organizarea de evenimente, precum conferinta natională a mediatorilor si alte conferinte, organizate direct si în parteneriat;

f) cheltuieli pentru achizitii, conform hotărârilor Consiliului;

g) alte tipuri de cheltuieli prevăzute de lege, aprobate prin bugetul anual al Consiliului.”

25. Articolul 89 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 89. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul regulament.”

26. După anexa nr. 8 se introduc două noi anexe, anexele nr. 9 si 10, prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri, asociatiile înscrise în Registrul national al asociatiilor profesionale ale mediatorilor, înfiintat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 1.374/2009 cu privire la înfiintarea Registrului national al asociatiilor profesionale ale mediatorilor, cu modificările si completările ulterioare, vor fi notificate cu privire la îndeplinirea sau neîndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 833 alin. (1) din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007, cu modificările si completările ulterioare, solicitându-se acestora să precizeze în scris, prin adresă depusă la Consiliul de mediere în termen de maximum 15 zile de la primirea notificării, dacă optează sau nu pentru mentinerea statutului de asociatie profesională si modificarea propriilor statute în sensul îndeplinirii conditiilor prevăzute de Legea nr. 192/2006 privind organizarea si exercitarea profesiei de mediator, cu modificările si completările ulterioare, si de regulamentul sus-mentionat pentru asociatiile profesionale ale mediatorilor.

(2) Consiliul de mediere va publica pe portalul web propriu răspunsurile asociatiilor transmise conform alin. (1) si va notifica mediatorii membri ai asociatiilor care nu optează pentru mentinerea statutului de asociatie profesională că au la dispozitie maximum 6 luni pentru înscrierea într-o altă asociatie profesională înscrisă în Registrul de evidentă a asociatiilor profesionale ale mediatorilor.

(3) La data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri începe înscrierea în registrele prevăzute la art. 831 din regulamentul prevăzut la alin. (1).

 

Presedintele Consiliului de mediere,

Anca Elisabeta Ciucă

 

Bucuresti, 6 august 2011.

Nr. 2.450.

 

 


ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 9 la regulament)

 

CODUL DE ETICĂ

al membrilor Consiliului de mediere

 

Preambul

- Consiliul de mediere, denumit în continuare Consiliul, este forul care îsi exercită atributiile conform cadrului legal stabilit prin Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Legea, precum si prin directivele Uniunii Europene, în interes public, asigurând calitatea serviciului de mediere prin organizarea si administrarea activitătii de mediere.

- Membrii Consiliului îsi desfăsoară activitatea cu respectarea normelor de etică profesională prevăzute în cuprinsul prezentului cod.

- În cuprinsul prezentului cod, activitatea membrilor Consiliului trebuie înteleasă în sensul activitătii desfăsurate în cadrul Consiliului de mediere ca organ de conducere, precum si în sensul activitătii desfăsurate în comisiile în care membrii Consiliului sunt desemnati conform legii (Legea, Regulamentul de organizare si functionare, hotărârile Consiliului), care pot fi: Comisia permanentă, Comisia de disciplină, precum si orice alte comisii care pot fi înfiintate de Consiliu în limitele reglementărilor cadrului legal.

 

CAPITOLUL I

Libertatea de decizie si opinie în exercitarea atributiilor legale

 

ARTICOLUL 1

Libertatea de decizie

 

(1) Libertatea de decizie în îndeplinirea atributiilor conferite membrilor Consiliului de cadrul legal în vigoare trebuie exprimată în limitele prevăzute de lege si cu bună-credintă.

(2) în exercitarea dreptului la libera decizie, membrii Consiliului vor avea în vedere interesele tuturor celor cărora decizia le este aplicabilă, în sensul de a produce efecte, precum si prevenirea situatiilor de discriminare, tratament inegal sau/si concurentă neloială.

 

ARTICOLUL 2

Libertatea de opinie

 

(1) Libertatea de opinie în luarea deciziilor se exercită de către membrii Consiliului numai în cadrul dezbaterilor si discutiilor ce au loc în Consiliu si în comisii, fără a fi înteleasă de către acestia ca un drept de a externaliza dezbaterile contradictorii ce ar putea avea loc în cadrul Consiliului.

(2) Membrii Consiliului vor exprima în afara sedintelor Consiliului numai opiniile proprii, fără a face referiri la opiniile personale ale altor membri ai Consiliului.

(3) Membrii Consiliului se vor abtine de la calificative sau de la judecarea opiniilor ori a activitătilor celorlalti membri ai Consiliului, atât în cadrul, cât si în afara activitătii din Consiliu.

 

ARTICOLUL 3

Exprimarea publică a opiniilor

 

(1) în lipsa unui mandat expres dat de Consiliu, membrii acestuia nu pot desfăsura activităti în numele si pentru Consiliu. În cazul în care membrii Consiliului sunt mandatati de Consiliu să participe la o actiune în calitate de reprezentanti ai acestuia, ei vor face publică numai pozitia Consiliului sau deciziile acestuia, după caz, abtinându-se să îsi exprime opiniile personale.

(2) în cazul în care membrii Consiliului doresc să facă publică opinia personală în legătură cu atributiile sau activitatea Consiliului, acestia sunt obligati să facă precizarea expresă că este o opinie personală si că nu reprezintă pozitia oficială a Consiliului.

(3) în cazul hotărârilor luate în cadrul Consiliului în conformitate cu art. 19 alin. (4) din Lege, opiniile diferite se motivează si se consemnează separat în cuprinsul hotărârilor.

(4) Membrii Consiliului pot preciza dacă opiniile personale sunt sustinute de organizatiile din care fac parte sau de către mediatorii care i-au votat.

(5) în lipsa unui mandat expres, membrii Consiliului trebuie să se abtină de la afirmarea unei opinii personale ca fiind o opinie a unui grup de mediatori.

(6) în lipsa unui mandat expres, membrii Consiliului trebuie să se abtină de la afirmarea unei opinii personale sau a unui grup de mediatori ca fiind o opinie a mediatorilor din România.

 

CAPITOLUL II

Nediscriminarea

 

ARTICOLUL 4

 

(1) în activitatea lor, membrii Consiliului se vor abtine să producă orice fel de discriminare si vor actiona în sensul combaterii oricărei discriminări pe motiv de rasă, religie, orientare sexuală sau apartenentă la o organizatie.

(2) Membrii Consiliului vor actiona în toată activitatea pe care o desfăsoară pe durata mandatului în conformitate cu principiile prevăzute în Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere, actionând în sensul asigurării unui tratament egal, nediscriminatoriu si al egalitătii de sanse fată de orice persoană care se adresează acestuia.

(3) în aplicarea legii, membrii Consiliului vor actiona folosind aceeasi măsură si aceleasi criterii fată de toate persoanele, constituindu-se astfel în garantii nediscriminării.

 

CAPITOLUL III

Conflictul de interese

 

ARTICOLUL 5

 

(1) Membrii Consiliului îsi vor declara apartenenta la asociatii profesionale în momentul preluării mandatului si oricând pe parcursul mandatului atunci când dobândesc calitatea de membru în cadrul unor astfel organizatii.

(2) Membrii Consiliului vor preciza asociatiile si/sau grupurile de mediatori pe care le reprezintă în sensul precizat la art. 3 alin. (1),

(3) în toate cazurile în care participă la luarea unei hotărâri în exercitarea atributiilor ce le revin în calitate de membrii ai Consiliului, acestia vor declara orice situatie în care se află în conflict de interese si se vor abtine de la vot.

(4) Potrivit principiului responsabilitătii, membrii Consiliului nu vor abuza de dreptul de a se abtine de la vot, fiind responsabili în luarea deciziilor, în asigurarea functionării Consiliului si în îndeplinirea atributiunilor conferite prin lege.

(5) în cazul blocării luării unei decizii prin lipsa cvorumului prevăzut de lege, blocaj cauzat de abtinerea membrilor Consiliului de la vot, acestia vor motiva abtinerea care va fi consemnată în procesul-verbal.


(6) Persoana care are calitatea de membru al Consiliului se va abtine de la vot dacă hotărârile Consiliului sau ale comisiilor:

a) solutionează o cerere adresată Consiliului al cărui petent este el, sotul său, rudă sau afin al său până la gradul IV inclusiv;

b) solutionează o cerere adresată Consiliului referitoare la acte si fapte ce privesc forma de exercitare a profesiei de mediator, asociatia profesională sau furnizorul de formare în care membrul Consiliului îsi desfăsoară activitatea, iar decizia se ia pe baza opiniilor subiective ale membrilor Consiliului, si nu în baza unor criterii obiective stabilite prin hotărâri ale Consiliului;

c) au ca obiect acte sau fapte ce privesc raporturi patrimoniale ale Consiliului cu entităti economice în care membrul Consiliului, rudele acestuia până la gradul IV inclusiv sau afinii sunt asociati sau salariati ori detin functii de conducere administrative sau executive. De la prezenta clauză sunt exceptate donatiile si legatele făcute în favoarea Consiliului si în beneficiul acestuia.

(7) De la situatiile prevăzute la alin. (6) lit. a) si b) fac exceptie actele pur administrative ale Consiliului în care îndeplinirea conditiilor de fond si formă a cererii naste obligatia legală a Consiliului de a avea o anumită conduită si, implicit, de a emite o anumită hotărâre (de exemplu: autorizarea mediatorului, avizarea formei de exercitare a profesiei, acreditarea formatorilor, examinatorilor, evaluatorilor etc).

(8) Membrii Consiliului nu sunt în conflict de interese atunci când iau decizii ca instantă disciplinară, conform legii, cu privire la o plângere în care petentul sau mediatorul învinuit este membru al unei asociatii profesionale în care sunt înscrisi ca membri si membrul/membrii Consiliului. În acest caz, principiul responsabilitătii prevăzut în Regulamentul de organizare si functionare si cei al nediscriminării prevăzut în prezentul cod guvernează activitatea membrilor Consiliului în exercitarea atributiilor de instantă disciplinară si de asigurarea calitătii serviciului de mediere în interes public si în spiritul legii.

 

CAPITOLUL IV

Comportamentul loial si civilizat fată de colegii mediatori si fată de colegii membri în Consiliu

 

ARTICOLUL 6

 

(1) Membrii Consiliului îsi datorează unii altora respect si sunt garantii folosirii unui limbaj si unei atitudini civilizate pe care o vor promova atât în cadrul Consiliului, cât si în cadrul organizatiilor din care fac parte.

(2) Membrii Consiliului nu vor initia, nu vor sustine, nu vor instiga si nu vor participa direct sau indirect la actiuni de denigrare a celorlalti membri ori a Consiliului ca institutie.

(3) Membrii Consiliului nu vor initia, nu vor sustine si nu vor instiga direct sau indirect la actiuni de revocare din Consiliu a unui alt membru al acestuia.

(4) Membrii Consiliului au obligatia etică să actioneze astfel încât actiunile de revocare a unui membru să fie initiate numai de către asociatiile profesionale din care acel membru al Consiliului face parte sau de către una dintre asociatiile profesionale care au sustinut prin vot desemnarea ca membru în Consiliu.

(5) Membrii Consiliului nu se vor implica în initierea si/sau în sustinerea unor modificări legislative care nu au fost comunicate în prealabil Consiliului si nici nu au sustinere din partea acestuia, în cazul în care orice membru al Consiliului are cunostintă despre initiative legislative în domeniul medierii, care nu au fost comunicate Consiliului, acesta are obligatia de a notifica Consiliului respectiva initiativă legislativă.

 

CAPITOLUL V

Confidentialitatea si comunicarea

 

ARTICOLUL 7

 

(1) Membrii Consiliului se vor abtine să dea publicitătii luările de pozitii ale celorlalti membri, cu exceptia celor comunicate oficial de Consiliu.

(2) Consiliul va comunica oficial deciziile si hotărârile sale prin publicarea pe site-ul propriu a hotărârilor adoptate.

(3) Membrii Consiliului se vor folosi de canalele de comunicare de care dispun doar în scopul de a-si comunica propriile opinii sau decizii ori pentru a publica pozitia oficială a Consiliului în scopul corectei informări a celor interesati.

(4) Membrilor Consiliului le este interzisă crearea unor beneficii de imagine în profesie în virtutea calitătii pe care o detin în Consiliu, prin raportarea la pozitiile exprimate în Consiliu sau în comiisii de către alti membri ai Consiliului.

(5) în activitatea desfăsurată în cadrul Consiliului, membrii acestuia vor respecta toate procedurile si măsurile instituite pentru protectia datelor cu caracter personal de către Consiliu, în calitatea sa de operator de date cu caracter personal conform dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare.

(6) Membrii Consiliului nu vor înregistra sau transmite sedintele Consiliului, transparenta acestora fiind reglementată prin hotărâri ale Consiliului.

 

CAPITOLUL VI

Promovarea intereselor generale în domeniul medierii

 

ARTICOLUL 8

 

(1) Consiliul îsi exercită atributiile legale promovând interesul public si al mediatorilor privind calitatea serviciului de mediere si apărarea prestigiului profesiei de mediator.

(2) Membrii Consiliului se vor abtine de la a promova interese personale si de grup, rezultate în baza apartenentei la structuri profesionale si la alte structuri asociative, în cazul în care acestea nu converg sau nu sunt prioritare interesului general în profesie.

 

CAPITOLUL VII

Transparenta decizională

 

ARTICOLUL 9

 

(1) Activitatea membrilor Consiliului se desfăsoară în baza principiului transparentei, iar în aplicarea acestui principiu, membrii Consiliului, cu respectarea mandatului dat, vor informa persoanele interesate asupra actiunilor întreprinse, pozitiei si deciziilor Consiliului.

(2) Principiul enuntat la alin. (1) nu vine în contradictie cu posibilitatea Consiliului de a decide ca anumite sedinte să nu fie publice. În acest context luările de pozitie ale membrilor nu pot fi făcute publice decât de către fiecare membru pentru sine, în sensul art. 7.

(3) în niciun caz membrii Consiliului nu vor dezvălui pozitiile celorlalti membri anterior luării unei decizii de către Consiliu, respectiv de către comisia din care fac parte.

 

CAPITOLUL VIII

Răspunderea disciplinară

 

ARTICOLUL 10

 

(1) în toate cazurile în care membrii Consiliului de mediere încalcă oricare dintre obligatiile stipulate în prezentul cod, acestia vor răspunde disciplinar.

(2) Se consideră abatere disciplinară încălcarea cu intentie, în mod repetat si neîntemeiat, de către membrii Consiliului, a oricărei obligatii prevăzute în sarcina acestora de Lege, de hotărârile Consiliului si de prezentul cod.

(3) Orice membru al Consiliului poate sesiza Consiliul cu o plângere împotriva unui alt membru al acestuia în termen de 6 luni de la data săvârsirii abaterii disciplinare.

(4) Sanctiunile disciplinare se aplică în functie de gravitatea abaterii, precum si în functie de starea de recidivă în săvârsirea abaterilor si constau în:

a) observatia scrisă;

b) amendăde la 100 la 1.000 lei;


c) suspendarea calitătii de membru al Consiliului pe o durată de până la maximum 6 luni;

d) excluderea din Consiliu.

(5) Cuantumul amenzii poate fi actualizat anual de către Consiliu cu indicele de inflatie.

(6) Plângerile formulate împotriva unui membru al Consiliului referitoare la nerespectarea unor obligatii prevăzute în sarcina acestuia de lege, regulamente si de prezentul cod sunt analizate de Senat, înfiintat prin hotărâre a Consiliului.

(7) Consiliul, prin presedinte, convoacă Senatul în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea plângerii. Convocarea se poate face prin e-mail, fax sau scrisoare recomandată. Data convocării Senatului va fi stabilită astfel încât de la transmiterea convocării către membrii Senatului si până la întrunirea acestuia să curgă un termen de cel putin 7 zile lucrătoare, dar nu mai mult de 14 zile lucrătoare. Senatul va decide în termen de 30 de zile de la data întrunirii sale dacă plângerea împotriva unui membru al Consiliului este admisibilă.

(8) Pentru a fi admisibilă, plângerea trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să fie formulată în scris si înregistrată la Consiliu în original;

b) să cuprindă numele, prenumele si domiciliul petentului sau adresa aleasă pentru comunicarea cu Consiliul si calitatea în care petentul a formulat plângerea;

c) să cuprindă numele si prenumele membrului/membrilor împotriva căruia/cărora este formulată plângerea;

d) să precizeze care sunt actiunile sau inactiunile pe care petentul le consideră ca fiind fapte prin care membrul Consiliului a săvârsit o abatere disciplinară;

e) faptele mentionate de petent să fi fost săvârsite de membrul/membrii Consiliului în această calitate, astfel cum a fost definită în preambulul prezentului cod.

(9) Membrii Senatului pot administra orice probe pe care le consideră necesare pentru a decide asupra admisibilitătii plângerii.

(10) Senatul decide asupra admisibilitătii plângerii prin vot, lucrările Senatului se desfăsoară în prezenta a 2/3 din membrii săi, iar deciziile se iau cu o majoritate calificată de 2/3 din membrii prezenti. Opiniile separate vor fi consemnate la cerere, iar decizia Senatului se înaintează Consiliului în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia.

(11) Decizia Senatului este act emis de Consiliu si poate fi contestat conform dispozitiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(12) în cazul în care plângerea este inadmisibilă, Consiliul va comunica petentului decizia motivată a Senatului.

(13) în cazul în care plângerea este admisibilă, Consiliul numeste în prima sedintă ordinară o comisie de disciplină, conform art. 40 din Lege.

(14) Dispozitiile art. 40 si 41 din Lege se aplică corespunzător si în cazul abaterilor săvârsite de către membrii Consiliului.

(15) Dispozitiile prezentului capitol referitoare la răspunderea disciplinară a membrilor Consiliului se completează cu dispozitiile legii, ale Regulamentului de organizare si functionare în materia răspunderii disciplinare, precum si cu Procedurile de lucru ale Consiliului si ale comisiei de disciplină privind răspunderea disciplinară a mediatorilor.

(16) În cazul în care abaterea disciplinară a membrilor Consiliului cauzează prejudicii acestui organism, persoana sanctionată disciplinar poate răspunde si material pentru prejudiciul cauzat, conform legii române în vigoare.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii tranzitorii

 

ARTICOLUL 11

 

Până la constituirea Senatului, analiza admisibilitătii plângerii formulate împotriva unui membru al Consiliului va fi făcută în sedintă de Consiliu de către membrii acestuia.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 10 la regulament)

 

REGULAMENT

privind normele de organizare a Consiliului de mediere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislatia în domeniu si reglementările în domeniul medierii

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 1

 

(1) Prezentul regulament stabileste normele de organizare a activitătii Consiliului de mediere, denumit în continuare Consiliul, pentru garantarea si protejarea drepturilor si libertătilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viata intimă, familială si privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu Constitutia României si Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Adoptarea prezentului regulament a fost impusă de calitatea de “operator de date cu caracter personal” [art. 2 alin. (2) lit. a) si alin. (4) din Legea nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare], acordată Consiliului de mediere de către Autoritatea Natională de Supraveghere si Protectie a Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) prin Notificarea nr. 10.723/2009 si Regulamentul privind protectia datelor cu caracter personal aprobat de Consiliu prin hotărâre în data de 29 ianuarie 2010.

 

ARTICOLUL 2

 

Regulile instituite prin prezentul regulament se aplică tuturor membrilor Consiliului, indiferent de pozitia ocupată si de atributiile pe care le îndeplinesc, precum si mediatorilor sau altor persoane care sunt desemnate să facă parte din comisii sau grupuri de lucru înfiintate de Consiliu prin hotărâri ale acestuia si care, prin natura activitătii, au acces la date cu caracter personal.

 

ARTICOLUL 3

 

Toti mediatorii sunt obligati să cunoască dispozitiile prezentului regulament.

 

CAPITOLUL II

Reguli generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

ARTICOLUL 4

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară, în conformitate cu Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificările si completările ulterioare, pentru îndeplinirea atributiilor Consiliului ca organism de interes public, respectiv:

a) formarea mediatorilor;

b) autorizarea si avizarea mediatorilor;


c) asigurarea respectării legislatiei în materia medierii si, în special, a codului de etică al membrilor Consiliului de mediere de către membrii corpului profesional;

d) autorizarea furnizorilor de formare, formatorilor si evaluatorilor/examinatorilor în domeniul medierii si supravegherea calitătii formării;

e) asigurarea calitătii serviciului de mediere;

f) publicitatea Tabloului de mediatori, a furnizorilor de formare, formatorilor, examinatorilor/evaluatorilor;

g) asigurarea transparentei decizionale, a participării la activitatea desfăsurată de Consiliu, publicitătii sedintelor Consiliului cu exceptiile prevăzute de hotărârile Consiliului;

h) orice alte atributii care revin Consiliului în baza legii pentru organizarea profesiei si a serviciului de mediere în România.

 

ARTICOLUL 5

 

(1) Accesul la date cu caracter personal al membrilor Consiliului, secretariatului tehnic si tertilor se face în conditiile prezentului regulament, conditii care vor fi comunicate public pentru ca orice solicitant să fie informat asupra drepturilor pe care le are în privinta accesului la datele cu caracter personal prelucrate de Consiliu.

(2) Informarea este asigurată de Consiliu:

a) prin afisare pe site-ul Consiliului;

b) prin afisare ia sediul Consiliului (secretariat);

c) prin serviciul sau angajatul responsabil pentru exercitarea drepturilor prevăzute de Legea nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare.

 

ARTICOLUL 6

 

Categoriile de date prelucrate de Consiliu sunt:

1. date de identificare:

a) numele si prenumele;

b) sexul;

c) data si locul nasterii;

d) cetătenia;

e) semnătura;

f) date din acte de stare civilă;

g) număr de telefon;

h) adresa personală;

i) adresa de e-mail;

j) profesia;

k) locul de muncă;

l) formarea profesională;

m) apartenenta la asociatii profesionale;

n) orice alte date necesare îndeplinirii atributiilor legale ale Consiliului;

2. date cu caracter special, respectiv:

a) codul numeric personal;

b) seria si numărul actului de identitate;

c) date privind starea de sănătate;

d) date privind sanctiuni disciplinare;

e) date privind cazierul judiciar;

f) date statistice despre activitatea desfăsurată în mediere;

g) alte date cu caracter personal stabilite de Consiliu prin hotărâri date în aplicarea legislatiei în domeniu.

 

ARTICOLUL 7

Surse de colectare a datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal vor fi colectate de Consiliu în exercitarea atributiilor legale:

a) de la persoanele vizate;

b) de la reprezentanti legali, împuterniciti ai persoanelor vizate;

c) de la alte persoane care îsi exercită drepturile sau, respectiv, îsi îndeplinesc obligatiile în conformitate cu dispozitiile legale în materia medierii.

 

ARTICOLUL 8

Persoanele care gestionează datele

 

Următoarele categorii de persoane sunt îndrituite să prelucreze date cu caracter personal colectate de Consiliu:

a) angajatii Consiliului;

b) membrii Comisiei permanente;

c) membrii Comisiei de disciplină;

d) membrii Consiliului;

e) membrii comisiilor de specialitate înfiintate de Consiliu prin hotărâri.

 

ARTICOLUL 9

Categorii de destinatari

 

Următoarele categorii de persoane pot fi destinatari legali ai datelor cu caracter personal prelucrate de Consiliu:

a) persoana vizată;

b) reprezentanti legali ai persoanei vizate;

c) autorităti judecătoresti;

d) autorităti publice;

e) politie;

f) terti care sunt persoane interesate în a obtine date cu caracter personal prelucrate de Consiliu si care justifică un interes legitim în a avea acces la acest tip de informatii.

 

ARTICOLUL 10

Garantarea protectiei datelor cu caracter personal

 

(1) Datele cu caracter personal sunt prevăzute la art. 6.

(2) Confidentialitatea acestor date este asigurată de Consiliu, cu următoarele exceptii:

a) date personale, care sunt necesare să devină publice pentru îndeplinirea atributiilor Consiliului conform legii, Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere si hotărârilor Consiliului;

b) date personale pentru care persoana în cauză îsi dă consimtământul de a se face publice;

c) date personale necesare a fi făcute publice în situatia unei suspiciuni de fraudare a legii. Aceste situatii sunt apreciate de Consiliu prin decizie. Hotărârea Consiliului va mentiona motivatia necesitătii de a se face exceptie de la regula confidentialitătii pentru fiecare situatie particulară;

d) date personale de notorietate a căror publicitate este asigurată chiar de persoana titulară a acestora (detinătorul de drept) sau de un tert cu consimtământul persoanei titulare. În acest caz, Consiliul nu are nevoie de consimtământul persoanei. Notorietatea este apreciată de Consiliu, ca organism de decizie format din 9 membri conform legii.

(3) încălcarea prevederilor cu caracter confidential se sanctionează disciplinar, administrativ, material sau penal, după caz, conform dispozitiilor legale în vigoare.

 

ARTICOLUL 11

Arhivarea datelor prelucrate

 

Consiliul va arhiva datele cu caracter personal prelucrate pe o perioadă de 3 ani, după care acestea sunt distruse. Termenul de 3 ani curge de la momentul colectării acestor date la Consiliu, operatiunea de colectare fiind prima operatiune de prelucrare a datelor cu caracter personal conform Legii nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare.

 

ARTICOLUL 12

Transfer de date în străinătate

 

Transferul datelor cu caracter personal în străinătate se va efectua de Consiliu în conformitate cu legile interne si cu legislatia comunitară aplicabilă statelor membre.


 

CAPITOLUL III

Reguli generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

ARTICOLUL 13

Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal presupune: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terti prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal se face prin mijloace neautomate sau automate.

(3) Prelucrarea neautomată presupune:

a) înregistrarea documentelor în registrul de intrări;

b) constituirea unei mape a persoanei, care are trecute pe copertă documentele continute;

c) analiza de către Secretariatul tehnic a conformitătii documentelor prezentate cu cerintele legale, cererea de completare, după caz;

d) supunerea documentelor analizei Comisiei permanente;

e) emiterea deciziei si stocarea documentelor;

f) documentele sunt stocate în dulapuri metalice închise cu cheie si sigilate;

g) stocarea se face într-un sistem care să permită identificarea rapidă a unei persoane în vederea actualizării datelor sau, după caz, accesul individual la datele personale;

h) analizarea documentelor sau a unor situatii în care Consiliul se autosesizează în cadrul sedintelor ordinare si mentionarea acestora în procesele-verbale scrise în caiete numerotate si înregistrate;

i) documentele persoanelor care încetează raporturile cu Consiliul se returnează sau, după caz, se arhivează pentru o perioadă de 3 ani, fiind apoi distruse;

j) transmiterea datelor prevăzute de lege către terti;

k) hotărâri ale Consiliului sau ale comisiilor înfiintate de acesta cu privire la persoane.

(4) Prelucrarea automată a datelor presupune:

a) existenta unui soft care să permită introducerea datelor pentru formarea bazei de date sau actualizarea acesteia de către cei interesati, prin internet;

b) extragerea datelor statistice necesare;

c) restrictionarea prin parolare a accesului la datele privind persoana;

d) accesul fiecărei persoane la propriile date, cu posibilitatea de a le corecta si actualiza;

e) necesitatea prelucrării codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal având o functie de identificare de aplicabilitate generală pentru evitarea dublei înregistrări.

 

CAPITOLUL IV

Descrierea generală a măsurilor luate pentru asigurarea securitătii prelucrării

 

ARTICOLUL 14

Identificarea si autentificarea utilizatorului

 

(1) Procedura de prelucrare a datelor cu caracter personal de către persoanele care au acces la date cu caracter personal se face conform regulamentelor adoptate de Consiliu si, dacă este cazul, ordinelor interne ale presedintelui Consiliului emise în aplicarea acestora.

(2) Toate persoanele care au acces la date cu caracter personal prelucrate de Consiliu vor semna un angajament de confidentialitate. Exceptie fac situatiile în care se solicită acces la propriile date cu caracter personal.

 

ARTICOLUL 15

Procedura de acces în arhiva Consiliului

 

În cazul accesului la date cu caracter personal arhivate de Consiliu, persoana îndrituită va solicita în scris accesul în arhiva Consiliului, care va fi asigurat după următoarea procedură de lucru:

a) solicitarea este adresată Consiliului si înscrisă de Secretariatul tehnic în registrul de intrări al Consiliului;

b) solicitarea este înaintată de Secretariatul tehnic presedintelui sau vicepresedintelui Consiliului. Acesta din urmă va pune rezolutie pe cerere si o va înainta persoanei având ca atributii de serviciu, conform fisei de post, arhivarea si accesul la datele cu caracter personal - denumit în continuare arhivar- sau serviciului juridic, după caz, pentru formularea unui răspuns către solicitant;

c) arhivarul va comunica solicitantului răspunsul Consiliului, invitându-l să se prezinte la sediul Consiliului în vederea consultării documentelor solicitate si arhivate.

d) arhivarul va înregistra într-un registru special numărul si data solicitării, persoana care solicită accesul, datele personale la care se solicită accesul, data la care a prezentat solicitantului documentele solicitate. Solicitantul va semna în registru primirea documentelor solicitate;

e) documentele originale din arhivă vor fi consultate de solicitant în prezenta arhivarului, care răspunde de integritatea arhivei.

 

ARTICOLUL 16

Prelucrare automată

 

(1) Prelucrarea automată a datelor personale se efectuează de personalul cu atributii conform fisei de post prin accesarea fisierelor utilizând parola individuală.

(2) Schimbarea parolei la intervale de timp determinate se face prin grija presedintelui Consiliului.

(3) Blocarea accesului după introducerea gresită a parolei este o măsură de sigurantă care asigură protectia datelor personale în cazul accesului neautorizat.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.