MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 637/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 637         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 6 septembrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

19. - Hotărâre privind validarea a două mandate de deputat

 

20. - Hotărâre pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Camerei Deputatilor

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

71. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.262. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind constatarea rezultatelor clasificării universitătilor

 

5.271. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind repartizarea cifrei de scolarizare pentru ciclul de studii universitare de master în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012

 

5.272. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind repartizarea cifrei de scolarizare pentru ciclul de studii universitare de doctorat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012

 

 


HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

HOTĂRÂRE

privind validarea a două mandate de deputat

 

În temeiul art. 48 alin. (16) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare, al art. 2 si art. 4 alin. (1) si (2) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, precum si al art. 10 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere raportul Comisiei de validare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se validează următoarele mandate de deputat: - mandatul de deputat al domnului Tătaru Florin-Cristian, candidat din partea Aliantei Electorale Uniunea Social Liberală, ales în Circumscriptia electorală nr. 26 - judetul Maramures, Colegiul uninominal nr. 2, la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din data de 21 august 2011;

- mandatul de deputat al domnului Rădulescu Adrian, candidat din partea Partidului Democrat Liberal, ales în Circumscriptia electorală nr. 29 - judetul Neamt, Colegiul uninominal nr. 6, la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din data de 21 august 2011.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 5 septembrie 2011.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 5 septembrie 2011.

Nr. 19.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

HOTĂRÂRE

pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Camerei Deputatilor

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) din Constitutia României, republicată, si ale art. 20, 23 si 24 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aleg în functia de vicepresedinte al Camerei Deputatilor următorii deputati:

- Ioan Oltean Grupul parlamentar al PDL

- Adrian Năstase Grupul parlamentar al PSD

- Valeriu-Stefan Zgonea Grupul parlamentar al PSD Marian Sârbu Grupul parlamentar progresist

Art. 2. - Se aleg în functia de secretar al Camerei Deputatilor următorii deputati:

- Dumitru Pardău Grupul parlamentar al PDL

- Georgian Pop Grupul parlamentar al PSD

- Mihai- Alexandru Voicu Grupul parlamentar al PNL Niculae Mircovici Grupul parlamentar al minoritătilor nationale

Art. 3. - Se aleg în functia de chestor al Camerei Deputatilor următorii deputati:

- GheorgheAlbu Grupul parlamentar al PDL

- Nicolae Bănicioiu Grupul parlamentar al PSD

- Dan-Stefan Motreanu Grupul parlamentar al PNL Seres Denes Grupul parlamentar al UDMR

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 5 septembrie 2011.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 5 septembrie 2011.

Nr. 20.


 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar

 

Având în vedere că prin Scrisoarea de intentie, semnată de autoritătile române la Bucuresti în iunie 2011, tara noastră îsi mentine angajamentul de a implementa recent aprobata legislatie din domeniul reformei salarizării si totodată de a elimina baza legala pentru fondurile de stimulente,

luând în considerare că abrogarea prevederilor din actele normative prin care se autorizează unele institutii si autorităti publice să retină o parte din veniturile realizate pentru constituirea de fonduri pentru stimularea personalului angajat trebuie să se realizeze până la sfârsitul lunii august 2011, această măsură reprezentând criteriu de referintă structural potrivit Scrisorii de intentie, de a cărui îndeplinire depinde continuarea Acordului Stand-by încheiat cu Fondul Monetarlnternational,

tinând seama de faptul că neadoptarea acestor măsuri în regim de urgentă ar duce la nerespectarea acordului cu Fondul Monetarlnternational, fapt ce ar putea conduce la imposibilitatea finantării deficitului bugetar,

întrucât aceste elemente vizează interesul general public si constituie situatii de urgentă si extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Alineatul (4) al articolului 52 din Legea petrolului nr. 238/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 15 iunie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Veniturile extrabugetare realizate conform prevederilor alin. (1) si (2) de către autoritatea competentă se fac venit la bugetul de stat.”

Art. II. - Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatul 4 va avea următorul cuprins:

“Pentru produsele scoase din rezervele de stat, Administratia Natională a Rezervelor de Stat poate percepe o cotă de adaos de până la 8% din valoarea acestora, în scopul recuperării cheltuielilor materiale de administrare aferente.”

2. Articolul 54 va avea următorul cuprins:

“Art. 54. - Pentru produsele scoase cu titlu de împrumut pe termen scurt sau pentru împrospătare, operatorii economici vor constitui garantii reale mobiliare ori imobiliare, ale căror cuantumuri să asigure reîntregirea stocurilor.

În cazul în care executarea garantiei pentru stingerea datoriilor depăseste 30 de zile de la data termenului de restituire sau scadentă, operatorii economici vor suporta pentru obligatiile restante si majorări de întârziere, în cuantumul celor în vigoare pentru creantele bugetare, calculate de la data scadentei până ia stingerea în totalitate a acestora.

Contractele de împrumut, de vânzare-cumpărare sau de schimb, încheiate de unitătile teritoriale subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, constituie titluri executorii.”

Art. III. - Alineatul (3) al articolului 28 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 28 martie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Guvernul va stabili, prin hotărâri, reglementări-cadru în domeniul protectiei consumatorilor.”

Art. IV. - Articolele 25 si 251 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 25. - Sumele realizate din cheltuielile judiciare avansate de stat din bugetele aprobate Ministerului Justitiei si Ministerului Public pentru desfăsurarea proceselor penale, care sunt suportate de părti sau de alti participanti la proces, în conditiile prevăzute de Codul de procedură penala, precum si din amenzile judiciare, constituie venituri la bugetul de stat si secuprind distinct în bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei. Executarea silită a debitelor se efectuează de organele de executare ale unitătilor teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice în a câror raza teritoriala îsi are domiciliul sau sediul debitorul, potrivit legislatiei privind executarea silită a creantelor bugetare.

Art. 251. - În scopul colectării sumelor prevăzute la art. 25, se vor deschide pe seama Ministerului Justitiei conturi la unitătile teritoriale ale Trezoreriei Statului - nr. 50.32. «Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat».”

Art. V. - Articolul 8 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 30 august 1995, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/1995, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Veniturile încasate din vânzarea timbrului judiciar se vor folosi pentru buna functionare a judecătoriilor, tribunalelor, curtilor de apel, Înaltei Curti de Casatie si Justitie, a parchetelor de pe lângă aceste instante, laboratoarelor de expertiză criminalistică, pentru administrarea justitiei prin organul de specialitate al administratiei publice centrale, pentru realizarea de noi emisiuni ale timbrului judiciar, pentru achizitionarea de publicatii si lucrări de specialitate din tară si din străinătate, de sisteme moderne de informatizare si aparatură specifică, pentru organizarea unor actiuni cu caracter profesional sau social.”

Art. VI. - Alineatele (2) si (4) ale art. 48 din Legea minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(2) Veniturile extrabugetare realizate conform alin. (1) de autoritatea competentă sunt utilizate pentru finantarea cheltuielilor pentru alcătuirea pachetelor de date si lansarea apelurilor publice de oferte, organizarea rundelor de prezentare a conditiilor de participare la oferta publică, tinerea licitatiilor si elaborarea de studii, expertizări si consultantă tehnică si alte cheltuieli materiale, precum si pentru dotări.

(4) Categoriile de cheltuieli care se finantează din venituri extrabugetare aprobate prin legea bugetului de stat se stabilesc prin ordin al presedintelui autoritătii competente.”

Art. VII. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 23, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Sumele obtinute din încasarea tarifelor prevăzute la alin. (1) se varsă la bugetul de stat”.

2. La articolul 23, alineatele (4) si (5) se abrogă.

3. La articolul 96, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Amenzile aplicate în temeiul unei legi, ordonante de urgentă, ordonante sau hotărâri ale Guvernului din domeniul protectiei mediului si gospodăririi apelor se fac venit la bugetul de stat.”

Art. VIII. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă:

1. art. 17 alin. (3) si (4) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 25 ianuarie 2011;

2. art. 54 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările si completările ulterioare;

3. art. 25 din Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările si completările ulterioare;

4. art. 12 alin. (5), (6) si (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare;

5. art. 137 alin. (5) si (6) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificările si completările ulterioare;

6. art. 285 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările si completările ulterioare;

7. Ordonanta Guvernului nr. 22/2006 privind reglementarea unor măsuri fiscale din domeniul de activitate al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 30 ianuarie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 167/2006;

8. art. 88 alin. (3)-(5) din Legea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările si completările ulterioare;

9. art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 116/2004, cu modificările si completările ulterioare;

10. art. 78 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 31 ianuarie 2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006, cu modificările ulterioare;

11. art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 13 octombrie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2004, cu modificările si completările ulterioare;

12. art. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 23 martie 2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 243/2004, cu modificările ulterioare;

13. art. 19 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 22/2008 privind eficienta energetică si promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 29 august 2008.

Art. IX. - Prin legea de salarizare pentru anul 2012 se va reglementa modul de compensare a stimulentelor de care beneficia personalul din institutiile si autoritătile publice, în temeiul actelor normative prevăzute la art. I -VIII.

Art. X. - Legea nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 23 iulie 2010, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 34 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 34. - Sumele încasate din plata amenzilor la contraventiile silvice se varsă la bugetul de stat, în cazul contraventiilor săvârsite de către persoanele juridice, sau, după caz, la bugetul local, pentru contraventiile săvârsite de către persoanele fizice.”

2. La articolul 36, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(5) Sumele încasate din vânzarea materialelor lemnoase confiscate, rămase după deducerea cheltuielilor de custodie, organizarea licitatiei si transport, după caz, precum si sumele încasate din plata contravalorii materialelor lemnoase confiscate care nu se găsesc sau care nu pot fi identificate, prevăzute la art. 22 alin. (5), se varsă la bugetul de stat, în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvică, în cazul în care materialul lemnos provine din fondul forestier proprietate publică a statului, sau la bugetele locale, în cazul în care materialul lemnos provine din fondul forestier proprietate publică/privată a unitătilor administrativ-teritoriale ori din cel proprietate privată dacă proprietarul este contravenient, precum si în cazul materialelor lemnoase abandonate a căror provenienta nu poate fi stabilită.

3. Articolul 40 se abrogă.

Art. XI. - Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la 1 ianuarie 2012.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Laurentiu Sebastian Lăzăroiu

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul sănătătii,

Ritli Ladislau

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 31 august 2011.

Nr. 71.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind constatarea rezultatelor clasificării universitătilor

 

În conformitate cu prevederile art. 193 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, în baza Referatului de aprobare nr. 258/CB din 2 septembrie 2011 privind emiterea prezentului ordin, având în vedere ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind constituirea bazei de date cuprinzând datele si informatiile relevante, structurate pe criterii, standarde si indicatori, inclusiv prin rapoarte furnizate de universitătile supuse evaluării în vederea clasificării universitătilor si ierarhizării programelor de studii, precum si ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea metodologiei de prelucrare a datelor si informatiilor colectate în vederea realizării evaluării primare a universitătilor si a evaluării programelor de studii universitare cu scopul clasificării universitătilor si ierarhizării programelor de studii,

în temeiul art. 6 alin. (2) din Metodologia de evaluare în scopul clasificării universitătilor si ierarhizării programelor de studii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 789/2011, si al Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se constată rezultatele clasificării universitătilor, stabilite de Asociatia Universitătilor Europene, pe baza datelor raportate de institutiile de învătământ superior acreditate din sistemul national de învătământ, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală învătământ superior, echivalarea si recunoasterea studiilor si diplomelor, Directia generală economic, finante, resurse umane si Directia modernizarea patrimoniului, informatizare si investitii din Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, Consiliul National al Cercetării Stiintifice, Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare si Agentia Romană de Asigurare a Calitătii în învătământul Superior, precum si institutiile de învătământ superior acreditate din sistemul national de învătământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 5 septembrie 2011.

Nr. 5.262.

 

ANEXA

CLASIFICAREA

universitătilor acreditate din sistemul national de învătământ

 

Universităti de cercetare avansată si educatie

- Universitatea din Bucuresti

- Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

- Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

- Academia de Studii Economice din Bucuresti

- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

- Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti

- Universitatea de Medicină si Farmacie “Grigore T. Popa” din Iasi


- Universitatea de Medicină si Farmacie “Iuliu Hatieganu” din Cluj-Napoca

- Universitatea Politehnica din Bucuresti

- Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iasi

- Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

- Universitatea Politehnica din Timisoara

Universităti de educatie si cercetare stiintifică

- Universitatea de Vest din Timisoara

- Universitatea din Craiova

- Universitatea “Transilvania” din Brasov

- Universitatea “Ovidius” din Constanta

- Universitatea “Dunărea de Jos” din Galati

- Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

- Universitatea din Oradea

- Scoala Natională de Studii Politice si Administrative din Bucuresti

- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară “Ion lonescu de la Brad” din Iasi

- Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicină Veterinară din Bucuresti

- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară a Banatului din Timisoara

- Universitatea de Medicină si Farmacie “Victor Babes” din Timisoara

- Universitatea de Medicină si Farmacie din Craiova

- Universitatea Tehnică de Constructii Bucuresti

- Universitatea de Medicină si Farmacie din Târgu Mures

- Academia Tehnică Militară din Bucuresti

- Academia Fortelor Aeriene “Henri Coandă” din Brasov

- Academia de Politie “Alexandru loan Cuza” din Bucuresti

- Universitatea Natională de Apărare “Carol I” din Bucuresti

- Academia Navală “Mircea cel Bătrân” din Constanta

- Academia Natională de Informatii “Mihai Viteazul” din Bucuresti

- Academia Fortelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu

Universităti de educatie si creatie artistică

- Universitatea Natională de Arte din Bucuresti

- Universitatea de Arhitectură si Urbanism “Ion Mincu” din Bucuresti

- Universitatea Natională de Artă Teatrală si Cinematografică “I. L. Caragiale” din Bucuresti

- Universitatea de Arte “George Enescu” din Iasi

- Universitatea Natională de Muzică din Bucuresti

- Universitatea de Artă si Design din Cluj-Napoca

- Academia de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

- Universitatea de Arte din Târgu Mures

Universităti centrate pe educatie

- Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad

- Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava

- Universitatea “Valahia” din Târgoviste

- Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti

- Universitatea Maritimă din Constanta

- Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

- Universitatea “Titu Maiorescu” din Bucuresti

- Universitatea Româno- Americană din Bucuresti

- Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău

- Universitatea din Pitesti

- Universitatea “Eftimie Murgu” din Resita

- Universitatea Crestină “Dimitrie Cantemir” din Bucuresti

- Universitatea “Constantin Brâncusi” din Târgu Jiu

- Universitatea Natională de Educatie Fizică si Sport din Bucuresti

- Universitatea de Nord Baia Mare

- Universitatea Ecologică din Bucuresti

- Universitatea din Petrosani

- Universitatea de Vest “Vasile Goldis” din Arad

- Universitatea Crestină “Partium” din Oradea

- Universitatea “Emanuel” din Oradea

- Universitatea “Apollonia” din Iasi

- Universitatea “Spiru Haret” din Bucuresti

- Universitatea “Hyperion” din Bucuresti

- Universitatea “Petru Maior” din Târgu Mures

- Universitatea “Dimitrie Cantemir” din Târgu Mures

- Universitatea Română de Stiinte si Arte “Gheorghe Cristea”

- Universitatea “Tibiscus” din Timisoara

- Universitatea Româno-Germană din Sibiu

- Universitatea “Andrei Saguna” din Constanta

- Universitatea “Mihail Kogălniceanu” din Iasi

- Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca

- Institutul Teologic Penticostal din Bucuresti

- Institutul Teologic Baptist din Bucuresti

- Universitatea “ARTIFEX” din Bucuresti

- Universitatea “Danubius” din Galati

- Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Pitesti

- Universitatea “Petre Andrei” din Iasi

- Universitatea “Avram Iancu” din Cluj-Napoca

- Universitatea “Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca

- Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucuresti

- Universitatea “George Bacovia” din Bacău

- Universitatea “Athenaeum” din Bucuresti

- Universitatea Europeană “Drăgan” din Lugoj

- Institutul de Administrare a Afacerilor din Bucuresti

- Universitatea “Mihai Eminescu” din Timisoara

- Universitatea Financiar-Bancară din Bucuresti

- Universitatea “George Baritiu” din Brasov

- Universitatea “Bioterra” din Bucuresti

 

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind repartizarea cifrei de scolarizare pentru ciclul de studii universitare de master în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012

 

În baza Referatului de aprobare nr. 260/CB din 2 septembrie 2011 privind emiterea prezentului ordin,

în conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011,

în vederea punerii în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 414/2011 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru învătământul preuniversitar si superior de stat în anul scolar/universitar 2011-2012,

având în vedere Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.262/2011 privind constatarea rezultatelor clasificării universitătilor,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se alocă institutiilor de învătământ superior de stat cifra de scolarizare pentru ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2011-2012, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cifra de scolarizare alocată conform art. 1 institutiilor de învătământ superior de stat clasificate în categoriile prevăzute la art. 193 alin. (4) lit. b) si c) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 se repartizează de către senatul universitar pe domenii si programe de studii universitare de master care functionează legal în conditiile stabilite prin actul de autorizare de functionare provizorie, respectiv acreditare, pentru fiecare formă de învătământ, fiecare limbă de predare si pentru fiecare locatie geografică în care se desfăsoară.

(2) Cifra de scolarizare alocată conform art. 1 institutiilor de învătământ superior de stat clasificate în categoria prevăzută la art. 193 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 1/2011 se repartizează de către senatul universitar programelor de studii universitare de master care functionează legal în conditiile stabilite prin actul de autorizare de functionare provizorie, respectiv acreditare, pentru fiecare formă de învătământ, fiecare limbă de predare si pentru fiecare locatie geografică în care se desfăsoară, în cadrul domeniilor de ierarhizare pentru care aceste locuri au fost alocate, conform anexei.

Art. 3. - (1) Pentru ciclul de studii universitare de master cu taxă desfăsurat în cadrul institutiilor de învătământ superior de stat, particulare acreditate si particulare autorizate să functioneze provizoriu, care au dreptul legal să organizeze studii universitare de master, cifra de scolarizare este aprobată de către senatul universitar.

(2) Senatul universitar aprobă cifra de scolarizare cu taxă pentru fiecare program de studii universitare de master care functionează legal în conditiile stabilite prin actul de autorizare de functionare provizorie, respectiv acreditare, pentru fiecare formă de învătământ, fiecare limbă de predare si pentru fiecare locatie geografică în care se desfăsoară, cu respectarea numărului maxim al studentilor care pot fi scolarizati si cărora li se poate acorda o diplomă de absolvire, rezultat în urma evaluării externe realizate de către Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Superior, denumită în continuare ARACIS.

Art. 4. - Numărul de studenti înmatriculati la fiecare program de studii universitare de master, pe locuri finantate de la bugetul de stat si cu taxă, nu poate depăsi numărul maxim al studentilor care pot fi scolarizati si cărora li se poate acorda o diplomă de absolvire, rezultat în urma evaluării externe realizate de către ARACIS.

Art. 5. - În termen de 10 zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, toate institutiile de învătământ superior comunică Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului oferta educatională pentru ciclul de studii universitare de master, pe programe de studii si forme de finantare.

Art. 6. - Directia generală învătământ superior, echivalarea si recunoasterea studiilor si diplomelor, prin Directia strategii de finantare institutională, Directia generală economic, finante, resurse umane din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, precum si institutiile de învătământ superior acreditate si autorizate să functioneze provizoriu care au dreptul legal să organizeze studii universitare de master si/sau de doctorat duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 5 septembrie 2011.

Nr. 5.271.


 

ANEXĂ

 

ALOCAREA CIFREI DE SCOLARIZARE

pentru ciclul de studii universitare de master, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 414/2011 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru învătământul preuniversitar si superior de stat în anul scolar/universitar 2011-2012, institutiilor de învătământ superior de stat pentru anul universitar 2011-2012

 

A. Alocarea cifrei de scolarizare pentru ciclul de studii universitare de master organizate de institutii de învătământ superior clasificate ca universităti de cercetare avansată si educatie

 

Nr. crt.

Universitatea

Cifra de scolarizare alocată pentru ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2011-2012

1.

Universitatea Politehnica din Bucuresti

3.900

2.

Universitatea din Bucuresti

4.260

3.

Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti

70

4.

Academia de Studii Economice din Bucuresti

1.900

5.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

1.940

6.

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

450

7.

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

4.000

8.

Universitatea de Medicină si Farmacie “luliu Hatieganu” din Cluj-Napoca

120

9.

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iasi

1.920

10.

Universitatea “Alexandru loan Cuza” din Iasi

2.600

11.

Universitatea de Medicină si Farmacie “Grigore T Popa” din Iasi

140

12.

Universitatea Politehnica din Timisoara

1.550

TOTAL:

22.850

 

B. Alocarea cifrei de scolarizare pentru ciclul de studii universitare de master organizate de institutii de învătământ superior clasificate ca universităti de educatie si cercetare stiintifică, respectiv universităti de educatie si creatie artistică

 

Nr. crt.

Universitatea

Cifra de scolarizare alocată pentru ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2011-2012

1.

Universitatea Tehnică de Constructii din Bucuresti

623

2.

Universitatea de Arhitectură si Urbanism “Ion Mincu” din Bucuresti

95

3.

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicină Veterinară din Bucuresti

560

4.

Universitatea Natională de Muzică din Bucuresti

88

5.

Universitatea Natională de Arte din Bucuresti

151

6.

Universitatea Natională de Artă Teatrală si Cinematografică “I. L. Caragiale” din Bucuresti

90

7.

Scoala Natională de Studii Politice si Administrative din Bucuresti

490

8.

Universitatea “Transilvania” din Brasov

1.270

9.

Academia de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

72

10.

Universitatea de Artă si Design din Cluj-Napoca

100

11.

Universitatea “Ovidius” din Constanta

600

12.

Universitatea din Craiova

1.550

13.

Universitatea de Medicină si Farmacie din Craiova

45

14.

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galati

680

15.

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară “Ion lonescu de la Brad” din Iasi

360

16.

Universitatea de Arte “George Enescu” din Iasi

140

17.

Universitatea din Oradea

700

18.

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

750

19.

Universitatea de Arte din Târgu Mures

40

20.

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară a Banatului din Timisoara

320

21.

Universitatea de Vest din Timisoara

1.040

22.

Universitatea de Medicină si Farmacie “Victor Babes” din Timisoara

20

23.

Academia Tehnică Militară din Bucuresti

91

24.

Universitatea Natională de Apărare “Carol I” din Bucuresti

98

25.

Academia Natională de Informatii “Mihai Viteazul” din Bucuresti

95

26.

Academia de Politie “Alexandru loan Cuza” din Bucuresti

282

27.

Academia Navală “Mircea cel Bătrân” din Constanta

20

TOTAL:

10.370

 

C. Alocarea cifrei de scolarizare pentru ciclul de studii universitare de master organizate de institutii de învătământ superior clasificate ca universităti centrate pe educatie

 

Nr. crt.

Universitatea

Domeniul

Cifra de scolarizare alocată pentru ciclul de studii Universitare de master pentru anul universitar 2011-2012

0

1

2

3

1.

Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Informatică

90

 

 

Administrarea afacerilor

 

 

 

Contabilitate

 

 

 

Finante

 

 

 

Istorie

 

 

 

Teologie

 

 

 

Filologie

 

2.

Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad

Informatică

190

 

 

Geografie

 

 

 

Ingineria produselor alimentare

 

 

 

Ingineria mediului

 

 

 

Filologie

 

3.

Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău

Ingineria produselor alimentare

110

 

 

Inginerie mecanică

 

 

 

Ingineria mediului

 

4.

Universitatea de Nord din Baia Mare

Filosofie

110

 

 

Filologie

 

 

 

Matematică

 

5.

Universitatea din Petrosani

Inginerie civilă si instalatii

100

 

 

Mine, petrol si gaze

 

 

 

Ingineria mediului

 

6.

Universitatea din Pitesti

Matematică

250

 

 

Informatică

 

 

 

Stiinte ale mediului

 

 

 

Inginerie aerospatială, autovehicule si transporturi

 

 

 

Asistentă socială

 

 

 

Educatie fizică si sport

 

 

 

Inginerie mecanică

 

7.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti

Inginerie chimică

280

 

 

Mine, petrol si gaze

 

 

 

Ingineria mediului

 

 

 

Informatică

 

 

 

Stiinte ale educatiei

 

 

 

Cibernetică, statistică si informatică economică

 

 

0

1

2

3

8.

Universitatea “Eftimie Murgu” din Resita

Inginerie industrială

150

 

 

Ingineria materialelor

 

 

 

Asistentă socială

 

 

 

Administrarea afacerilor

 

 

 

Marketing

 

9.

Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava

Geografie

340

 

 

Inginerie electronică si telecomunicatii

 

 

 

Ingineria produselor alimentare

 

 

 

Inginerie electrică si energetică

 

 

 

Filologie

 

10.

Universitatea “Valahia” din Târgoviste

Contabilitate

350

 

 

Ingineria produselor alimentare

 

 

 

Chimie

 

 

 

Ingineria materialelor

 

 

 

Finante

 

 

 

Management

 

 

 

Marketing

 

 

 

Istorie

 

 

 

Ingineria mediului

 

 

 

Teologie

 

 

 

Matematică

 

11.

Universitatea “Constantin Brâncusi” din Târgu Jiu

Contabilitate

50

12.

Universitatea “Petru Maior” din Târgu Mures

Management

150

 

 

Administrarea afacerilor

 

 

 

Informatică

 

 

 

Drept

 

 

 

Istorie

 

13.

Universitatea Natională de Educatie Fizică si Sport din Bucuresti

110

14.

Universitatea Maritimă din Constanta

100

TOTAL:

2.380


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind repartizarea cifrei de scolarizare pentru ciclul de studii universitare de doctorat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012

 

În baza Referatului de aprobare nr. 261/CB din 2 septembrie 2011 privind emiterea prezentului ordin,

în conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si ale Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat,

în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 133/2000 privind învătământul universitar si postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finantate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare,

în vederea punerii în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 414/2011 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru învătământul preuniversitar si superior de stat în anul scolar/universitar 2011-2012,

având în vedere Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.262/2011 privind constatarea rezultatelor clasificării universitătilor,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se alocă institutiilor de învătământ superior care sunt institutii organizatoare de studii universitare de doctorat cifra de scolarizare pentru ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2011-2012, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - În anul universitar2011-2012, cifra de scolarizare alocată institutiilor de învătământ superior de stat pentru desfăsurarea studiilor universitare de doctorat conform art. 1 se repartizează de către senatul universitar conducătorilor de doctorat în ordinea prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Numărul de studenti înmatriculati la fiecare program de studii universitare de doctorat, pe locuri finantate de la bugetul de stat si cu taxă, nu poate depăsi capacitatea institutională a institutiilor organizatoare de studii universitare de doctorat care au dreptul legal să organizeze studii universitare de doctorat.

(2) Modul de alocare a locurilor pentru studii universitare de doctorat constituie criteriu de evaluare a performantei scolilor doctorale si a institutiilor de învătământ superior.

Art. 4. - Institutiile de învătământ superior care sunt institutii organizatoare de studii universitare de doctorat si care au dreptul legal să organizeze studii universitare de doctorat raportează în scris si electronic Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, până la data de 15 octombrie 2011, modul de alocare a locurilor pentru studii universitare de doctorat, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Selectia si înmatricularea studentilor doctoranzi se realizează conform prevederilor Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011.

Art. 6. - Directia generală învătământ superior, echivalarea si recunoasterea studiilor si diplomelor, prin Directia strategii de finantare institutională, Directia generală economic, finante, resurse umane din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, precum si institutiile de învătământ superior care sunt institutii organizatoare de studii universitare de doctorat si care au dreptul legal să organizeze studii universitare de doctorat duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 5 septembrie 2011.

Nr. 5.272.


 

ANEXA Nr. 1

 

ALOCAREA CIFREI DE SCOLARIZARE

pentru ciclul de studii universitare de doctorat, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 414/2011 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru învătământul preuniversitar si superior de stat în anul scolar/universitar 2011-2012, institutiilor de învătământ superior de stat pentru anul universitar 2011-2012

 

A. Alocarea cifrei de scolarizare pentru ciclul de studii universitare de doctorat organizate de institutii de învătământ superior clasificate ca universităti de cercetare avansată si educatie

 

Nr. crt.

Universitatea

Cifra de scolarizare alocată pentru ciclul de studii universitare de doctorat  pentru anul universitar 2011-2012

1.

Universitatea Politehnica din Bucuresti

500

2.

Universitatea din Bucuresti

553

3.

Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti

95

4.

Academia de Studii Economice din Bucuresti

129

5.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

270

6.

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

79

7.

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

452

8.

Universitatea de Medicină si Farmacie “luliu Hatieganu” din Cluj-Napoca

79

9.

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iasi

211

10.

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

330

11.

Universitatea de Medicină si Farmacie “Grigore T. Popa” din Iasi

70

12.

Universitatea Politehnica din Timisoara

137

TOTAL:

2.905

 

B. Alocarea cifrei de scolarizare pentru ciclul de studii universitare de doctorat organizate de institutii de învătământ superior clasificate ca universităti de educatie si cercetare stiintifică, respectiv universităti de educatie si creatie artistică

 

Nr. crt.

Universitatea

Domeniul

Cifra de scolarizare alocată pentru ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2011-2012

0

1

2

3

1.

Scoala Natională de Studii Politice si Administrative din Bucuresti

Stiinte administrative

20

 

 

Stiinte politice

 

 

 

Sociologie

 

2.

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galati

Ingineria produselor alimentare

18

 

 

Ingineria materialelor

 

 

 

Inginerie mecanică

 

 

 

Inginerie industrială

 

3.

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

Drept

20

 

 

Finante

 

 

 

Management

 

 

 

Teologie

 

4.

Universitatea “Ovidius” din Constanta

Medicină dentară

15

 

 

Biologie

 

5.

Universitatea “Transilvania” din Brasov

Agronomie, Horticultura, Silvicultură, Inginerie forestieră

40

 

 

Inginerie mecanică

 

 

 

Inginerie electrică si energetică

 

 

 

Marketing

 

 

 

Educatie fizică si sport

 

6.

Universitatea de Arhitectură si Urbanism “Ion Mincu” din Bucuresti

Arhitectură si urbanism

15

7.

Universitatea de Artă si Design din Cluj-Napoca

 

12

8.

Universitatea de Arte “George Enescu” din Iasi

 

20

9.

Universitatea de Arte din Târgu Mures

 

8

10.

Universitatea de Medicină si Farmacie “Victor Babes” din Timisoara

Medicină dentară

18

 

 

Medicină

 

11.

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară “Ion lonescu de la Brad” din Iasi

Zootehnie

18

 

 

Agronomie, Horticultura, Silvicultură, Inginerie forestieră

 

 

 

0

1

2

3

12.

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară a Banatului din Timisoara

Medicină veterinară

18

 

 

Biotehnologii

 

 

 

Agronomie, Horticultura, Silvicultură, Inginerie forestieră

 

13.

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicină Veterinară din Bucuresti

Agronomie, Horticultura, Silvicultură, Inginerie forestieră

27

14.

Universitatea de Vest din Timisoara

Informatică

00

 

 

Geografie

 

 

 

Fizică

 

 

 

Finante

 

 

 

Contabilitate

 

 

 

Management

 

 

 

Matematică

 

 

 

Istorie

 

 

 

Filologie

 

 

 

Arte vizuale

 

15.

Universitatea din Craiova

Matematică

22

 

 

Fizică

 

 

 

Filologie

 

 

 

Drept

 

16.

Universitatea din Oradea

Geografie

12

 

 

Inginerie electrică

 

 

 

Inginerie industrială

 

 

 

Istorie

 

17.

Universitatea Natională de Artă Teatrală si Cinematografică “I. L. Caragiale” din Bucuresti

 

13

18.

Universitatea Natională de Arte din Bucuresti

 

16

19.

Universitatea Tehnică de Constructii din Bucuresti

Inginerie civilă si instalatii

44

 

 

Inginerie geologică, Inginerie geodezică

 

 

 

Ingineria mediului

 

20.

Universitatea de Medicină si Farmacie din Craiova

Medicină

15

21.

Universitatea de Medicină si Farmacie din Târgu Mures

Medicină

22

22.

Universitatea Natională de Muzică din Bucuresti

 

12

23.

Academia de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

 

10

TOTAL:

470

 

C. Alocarea cifrei de scolarizare pentru ciclul de studii universitare de doctorat organizate de institutii de învătământ superior clasificate ca universităti centrate pe educatie

 

Nr. crt.

Universitatea

Domeniul

Cifrade scolarizarealocată pentruciclul de studiiuniversitarede doctoratpentruanul universitar2011-2012

0

1

2

3

1.

Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Contabilitate

6

 

 

Istorie

 

 

 

Teologie

 

2.

Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad

Filologie

3

3.

Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău

Ingineria mediului

3

 

 

Inginerie mecanică

 

4.

Universitatea de Nord din Baia Mare

Filosofie

3

 

 

Filologie

 

5.

Universitatea din Petrosani

Mine, petrol si gaze

4

6.

Universitatea din Pitesti

Matematică

6

 

 

Informatică

 

 

 

Ingineria aerospatială, autovehicule si transporturi

 

7.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti

Inginerie chimică

19

 

 

Mine, petrol si gaze

 

 

 

Inginerie mecanică

 

8.

Universitatea Natională de Educatie Fizică si Sport din Bucuresti

Educatie fizică si sport

10

9.

Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava

Ingineria produselor alimentare

10

 

 

Inginerie electrică si energetică

 

 

 

Filologie

 

 

 

Geografie

 

10.

Universitatea “Valahia” din Târgoviste

Contabilitate

8

 

 

Istorie

 

 

 

Teologie

 

11.

Universitatea Maritimă din Constanta

Inginerie electrică si energetică

5

TOTAL:

77


ANEXA Nr. 2

 

CRITERII

privind alocarea locurilor pentru ciclul de studii universitare de doctorat în anul universitar 2011-2012

 

Art. 1. - În vederea admiterii la studii universitare de doctorat în anul universitar 2011-2012, senatele universitare repartizează cifra de scolarizare de la buget si cifra de scolarizare cu taxă cu respectarea prevederilor art. 167 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, referitoare la numărul de maximum 8 studenti-doctoranzi, aflati în diverse stadii ale studiilor de doctorat, pe care un conducător de doctorat îi poate îndruma simultan, coroborat cu art. 77 din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011.

Art. 2. - Cifra de scolarizare de la buget se repartizează de către senatul universitar si conducerile scolilor doctorale conducătorilor de doctorat în ordinea ierarhică prevăzută mai jos:

1. În prima etapă se repartizează locuri conducătorilor de doctorat care îndeplinesc standardele minimale necesare si obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare;

2. În a doua etapă se repartizează locuri conducătorilor de doctorat care îndeplinesc standardele minimale de eligibilitate pentru director de proiect si experti pentru competitia lansată de Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică în anul 2011 în cadrul Programului Idei, subprogramul Proiecte de cercetare exploratorie;

3. În a treia etapă se repartizează locuri conducătorilor de doctorat care îndeplinesc standardele minimale de eligibilitate pentru competitia lansată de Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică în anul 2011 în cadrul Programului Parteneriate, subprogramul Proiecte colaborative de cercetare aplicativă;

4. În a patra etapă se repartizează locuri conducătorilor de doctorat care nu sunt în situatia aferentă pct. 1-3, dar au dobândit dreptul legal de a conduce doctorate.

Art. 3. - Standardele minimale necesare si obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare sunt aprobate prin ordine ale ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, după cum urmează: Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 4.478/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învătământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare si a atestatului de abilitare, pentru domeniile stiintifice aferente panelurilor pe domenii fundamentale P1 - Matematică si stiinte ale naturii, P2 - Stiinte ingineresti si P3 - Stiinte biomedicale din cadrul Consiliului National pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 4.691/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învătământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare si a atestatului de abilitare, pentru domeniile stiintifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Stiinte sociale din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare si Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 4.692/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învătământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare si a atestatului de abilitare, pentru domeniile stiintifice aferente panelului pe domenii fundamentale P5 - Arte si stiinte umaniste din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare.

Art. 4. - Toate informatiile legate de competitia din cadrul Programului Idei, subprogramul Proiecte de cercetare exploratorie, si Programului Parteneriate, subprogramul Proiecte colaborative de cercetare aplicativă, sunt disponibile pe paginile web gestionate de Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, Consiliul National al Cercetării Stiintifice si Unitatea Executivă pentru Finantarea învătământului Superior, Cercetării, Dezvoltării si Inovării.

 

ANEXA Nr. 3

 

MACHETA

pentru raportarea modului de alocarea a locurilor pentru studii universitare de doctorat în anul universitar 2011-2012

 

Universitatea..................................................

 

Nr. crt.

Numele si prenumele conducătorului de

doctorat

îndeplinirea criteriilor de alocare a locurilor

Nr. de locuri alocate

Respectarea prevederilor art. 167 alin.  (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

Îndeplinirea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru acordarea

atestatului de abilitare

Îndeplinirea standardelor minimale de eligibilitate pentru Programul Idei

Îndeplinirea standardelor minimale de eligibilitate pentru Programul Inovare

cu finantare de la bugetul de stat

cu taxă

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.