MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 653/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 653         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 14 septembrie 2011

 

SUMAR

 

DECRETE

 

689. - Decret privind numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.820/C. - Ordin al ministrului justitiei privind actualizarea numărului total al notarilor publici pentru anul 2011

 

REPUBLICĂRI

 

Hotărârea Guvernului nr. 358/1991 privind înfiintarea si organizarea Regiei Autonome “Monitorul Oficial”


 

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 6 din Legea nr. 356/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Român, cu modificările si completările ulterioare,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Valeriu Turcan se numeste în calitatea de membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 septembrie 2011.

Nr. 689.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind actualizarea numărului total al notarilor publici pentru anul 2011

 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici nr. 214 din 24 iunie 2011 pentru aprobarea propunerilor privind actualizarea numărului notarilor publici si al birourilor notariale pentru anul 2011,

în conformitate cu dispozitiile art. 15 alin. (2) din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu dispozitiile art. 2 alin. (1) si (2) din Regulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru anul 2011, se actualizează la 2.411 numărul total al notarilor publici din localitătile aflate în circumscriptia fiecărei judecătorii si din municipiul Bucuresti, din care 2.191 de notari publici în functie, 74 de notari publici suspendati si 146 de locuri vacante, potrivit anexelor nr. 1-15*), care fac parte integrantă din prezentul ordin, întocmite pentru fiecare cameră a notarilor publici, si situatiei centralizate prevăzute în anexa nr. 16, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Serviciul profesii juridice conexe si Uniunea Natională a Notarilor Publici vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin. Un exemplar al prezentului ordin se comunică Uniunii Nationale a Notarilor Publici.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei,

Lidia Barac,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 septembrie 2011.

Nr. 1.820/C.


*) Anexele nr. 1-15 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXE


 

REPUBLICĂRI

 

HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 358/1991*)

privind înfiintarea si organizarea Regiei Autonome “Monitorul Oficial”

 

Art. 1. - (1) Regia Autonomă “Monitorul Oficial”, denumită în continuare Regia autonomă, cu sediul în municipiul Bucuresti, este înfiintată si functionează sub autoritatea Camerei Deputatilor.

(2) Regia autonomă se constituie prin reorganizarea Atelierului tipografic “Monitorul Oficial” din Str. Jiului nr. 163, sectorul 1, a Biroului de publicitate si difuzare pentru “Monitorul Oficial” din Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, ambele din cadrul Regiei Autonome a Imprimeriilor - Imprimeria “Coresi” Bucuresti, si a compartimentului “Monitorul Oficial” din Directia serviciilor legislative din aparatul Camerei Deputatilor, Calea 13 Septembrie - Casa Republicii, care se desfiintează.

(3) Regia autonomă este persoană juridică care desfăsoară activitate de interes public national si functionează pe bază de gestiune economică si autonomie financiară.

Art. 2. - Obiectul principal de activitate al Regiei autonome îl constituie productia editorială si tipografică, precum si difuzarea publicatiilor executate, potrivit Regulamentului de organizare si functionare a Regiei autonome, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - (1) Monitorul Oficial al României, publicatia oficială a statului român, este organizat si functionează potrivit prevederilor Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată.

(2) Serviciul public de editare a Monitorului Oficial al României este asigurat de către Regia autonomă si este protejat de lege. Copierea, transpunerea si difuzarea, indiferent de suport, a publicatiei Monitorul Oficial al României, în formatul protejat de lege, fără consimtământul titularului de drepturi, sunt interzise. Este de asemenea interzisă, fără acordul titularului de drepturi, punerea la dispozitia publicului, inclusiv prin internet sau alte retele de calculatoare, a produselor protejate potrivit Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, care apartin Regiei autonome sau a copiilor de pe acestea, indiferent de suport.

(3) Până la realizarea unei retele proprii, difuzarea Monitorului Oficial al României se va asigura de către organele de difuzare ale Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale si alti operatori economici.

Art. 4. - Patrimoniul net al Regiei autonome este de 165.898,6 mii lei, stabilit pe baza situatiilor financiare întocmite la data de 31 decembrie 2010.

Art. 5. - Personalul trecut la Regia autonomă se consideră transferat în interesul serviciului si beneficiază, timp de 3 luni, de salariul tarifar avut si de sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în functii cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 6. - (1) Activitatea Regiei autonome se desfăsoară în sediul aflat în municipiul Bucuresti, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, si în subunitatea - punctul de lucru din municipiul Bucuresti, sos. Panduri nr. 1, bl. P33, sectorul 5.

(2) Regia autonomă poate înfiinta filiale, unităti si subunităti, puncte de lucru, sectii, potrivit legii.

Art. 7. - Conducerea Regiei autonome este asigurată de către consiliul de administratie. Presedintele consiliului de administratie este directorul general al Regiei autonome, desemnat de către membrii acestuia si numit de către secretarul general al Camerei Deputatilor prin ordin.

Art. 8. - Atributiile prevăzute de Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome si societăti comerciale, cu modificările ulterioare, pentru ministerul de resort se exercită de către secretarul general al Camerei Deputatilor.

Art. 9. - Pe data prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 170/1991**) privind înfiintarea Regiei autonome a imprimeriilor se modifică corespunzător.


*) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 750/2011 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 358/1991 privind înfiintarea si organizarea Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 4 august 2011, dându-se textelor o nouă numerotare.

Hotărârea Guvernului nr. 358/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie 1994 si ulterior a mai fost modificată prin:

- Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 8 iulie 2009;

- Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 17 ianuarie 2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 176/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 20 iunie 2007, si abrogată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2008, cu modificările si completările ulterioare.

**) Hotărârea Guvernului nr. 170/1991 privind înfiintarea Regiei autonome a imprimeriilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 23 martie 1991, a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 96/1999 privind înfiintarea Companiei Nationale a Imprimeriilor “Coresi” - SA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 22 februarie 1999, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXA

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Regiei Autonome “Monitorul Oficial”

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Regia Autonomă “Monitorul Oficial”, denumită în continuare Regia autonomă, este persoană juridică ce desfăsoară activitate de interes public national, sub autoritatea Camerei Deputatilor, functionează pe bază de gestiune economică si autonomie financiară si îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare si cu prezentul regulament.

Art. 2. - Activitatea Regiei autonome se desfăsoară în sediul aflat în municipiul Bucuresti, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, si în subunitatea - punctul de lucru din municipiul Bucuresti, sos. Panduri nr. 1, bl. P33, sectorul 5.


 

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate

 

Art. 3. - Obiectul de activitate al Regiei autonome îl constituie:

a) editarea si tipărirea Monitorului Oficial al României, părtile I-VII, în conformitate cu prevederile Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, precum si potrivit altor acte normative;

b) elaborarea si editarea pe orice tip de suport a colectiilor legislative si a culegerilor de acte normative grupate pe domenii de activitate, în limba română si/sau în limbi străine;

c) editarea si tipărirea de carte si presă, realizarea altor activităti de tipărire, servicii pregătitoare, legătorie si servicii conexe, reproducerea înregistrărilor;

d) stocarea si prelucrarea informatiei legislative, imprimarea materialelor destinate activitătii parlamentare;

e) realizarea de software, editarea altor produse software, consultantă în domeniul tehnologiei informatiei, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si portalurilor web, activităti conexe în realizarea obiectului de activitate si la comandă, alte activităti de servicii informationale;

f) repararea masinilor, echipamentelor electronice si electrice, precum si activităti de întretinere în domeniul tipografic, intermediere în comertul cu masini, echipamente, consumabile, în legătură cu obiectul de activitate;

g) comertul cu ridicata si cu amănuntul în realizarea obiectului de activitate, precum si valorificarea produselor chimice - cerneluri, adezivi, uleiuri, etc. În domeniul poligrafie, cu hârtie, precum si cu produse fără specializare, din domeniul de activitate al regiei;

h) comertul cu amănuntul al cărtilor, ziarelor, CD-urilor si DVD-urilorîn magazine specializate si nespecializate, standuri, chioscuri, piete, prin internet, precum si în afara acestora;

i) activităti de distributie si expeditie a bunurilor realizate, transportul acestora si transport în realizarea obiectului de activitate;

j) activitătile de testare si analize tehnice, cercetare, activităti de formare si perfectionare profesională, precum si alte forme de învătământ, în conditiile legii, care au legătură cu obiectul de activitate;

k) activitătile de promovare si publicitate a produselor si activitătii proprii, consultantă în domeniul relatiilor publice si al comunicării, în legătură cu obiectul de activitate;

l) activitătile de închiriere a bunurilor proprii, masini, echipamente si alte bunuri tangibile, precum si a imobilelor proprietatea Regiei autonome;

m) organizarea de expozitii, târguri, congrese si întruniri în legătură cu obiectul de activitate sau cu domenii conexe;

n) activitătile de arhivă si bibliotecă în legătură cu obiectul de activitate, activităti de servicii, suport pentru întreprinderi, în legătură cu obiectul de activitate.

 

CAPITOLUL III

Patrimoniul

 

Art. 4. - Patrimoniul net al Regiei autonome este de 165.898,6 mii lei, stabilit pe baza situatiilor financiare întocmite la data de 31 decembrie 2010.

Art. 5. - Regia autonomă este proprietara imobilelor dobândite potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2000 privind aprobarea achizitiei unui spatiu de către Regia Autonomă “Monitorul Oficial”, aprobată cu modificări prin Legea nr. 196/2000, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2001 privind aprobarea achizitiei unui imobil de către Regia Autonomă “Monitorul Oficial”, aprobată prin Legea nr. 658/2001, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2002 privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, aprobată prin Legea nr. 576/2002, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2011 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome “Monitorul Oficial” în proprietatea acesteia si are în administrare imobilul proprietatea statului potrivit Hotărârii Guvernului nr. 551/1992 privind transmiterea unui imobil din administrarea Societătii Comerciale “Herăstrău Nord” - S.A. în administrarea Regiei Autonome “Monitorul Oficial”.

 

CAPITOLUL IV

Organele de conducere

 

Art. 6. - Conducerea Regiei autonome se asigură de consiliul de administratie.

Art. 7. - (1) Consiliul de administratie se numeste prin ordin al secretarului general al Camerei Deputatilor si este compus din 9 persoane, dintre care una este directorul general al Regiei autonome.

(2) Din consiliul de administratie al Regiei autonome fac parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al secretarului general al Camerei Deputatilor si un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice.

(3) Ceilalti membri vor fi numiti dintre juristi, filologi, economisti si alti specialisti din domeniul de activitate al Regiei autonome.

Art. 8. - Consiliul de administratie al Regiei autonome îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu regulamentul său de organizare si functionare si cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome si societăti comerciale, cu modificările ulterioare.

Art. 9. - Consiliul de administratie are următoarele atributii principale:

a) aprobă structura organizatorică si functională a Regiei autonome, numărul de posturi si Regulamentul de ordine interioară;

b) aprobă înfiintarea/desfiintarea de filiale, sectii, unităti, subunităti sau puncte de lucru;

c) aprobă programele economice ale Regiei autonome;

d) propune si aprobă, după caz, atragerea de surse de finantare pentru realizarea obiectului de activitate al Regiei autonome;

e) aprobă preturile si tarifele pentru publicatiile, lucrările si serviciile Regiei autonome, precum si acordarea de reduceri de preturi, potrivit legii, a perioadelor de gratie si a întinderii riscului contractual;

f) aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei autonome si situatiile financiare anuale;

g) stabileste clauzele contractului de mandat si reprezintă Regia autonomă la semnarea acestuia;

h) prezintă secretarului general al Camerei Deputatilor un raport asupra activitătii Regiei autonome în anul precedent si programul de activitate pentru anul în curs;


i) aprobă propunerile de asociere cu persoane fizice sau juridice, potrivit legii, altele decât cele stabilite de legislatia în domeniul achizitiilor publice;

j) aprobă planul de investitii anual;

k) aprobă scoaterea din functiune si casarea mijloacelor fixe, modalitatea de amortizare a activelor corporale si necorporale;

l) hotărăste în toate problemele privind activitatea Regiei autonome, cu exceptia celor date în competenta altor autorităti, potrivit legii.

Art. 10. - Activitatea curentă a Regiei autonome este condusă de un director general, care este si presedintele consiliului de administratie.

Art. 11. - Consiliul de administratie al Regiei autonome se întruneste în sedinte ordinare o dată pe lună si, la cererea presedintelui sau a cel putin 3 membri, ori de câte ori este necesar.

 

CAPITOLUL V

Bugetul de venituri si cheltuieli

 

Art. 12. - Regia autonomă întocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, care se aprobă de Guvern, precum si situatii financiare anuale în conformitate cu reglementările contabile conforme cu directivele europene, după modelele stabilite de Ministerul Finantelor Publice.

Art. 13. - Regia autonomă îsi acoperă, din veniturile realizate, toate cheltuielile evidentiate în costuri, precum si cheltuielile si plătile prevăzute a fi suportate direct din venituri, potrivit legii.

Art. 14. - Exercitiul economico-financiar începe la 1 ianuarie si se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.