MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 659/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 659         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 15 septembrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

21. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

47. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 19/2011 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

875. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor apărute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora

 

903. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

88. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Adrian Rădulescu din functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

174. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 165/2011 pentru stabilirea conditiilor privind cantitatea netă pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care produc sau comercializează pâine pe teritoriul României

 

194. - Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 43/2011 privind aprobarea cifrei anuale de scolarizare, a numărului comisiilor de concurs si al comisiilor de solutionare a contestatiilor, a componentei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăsurare a concursului national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici pentru anul 2011, precum si a modalitătilor privind plata taxei de participare la program.

 

2.372. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T Bucuresti din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

 

Rectificări la:

 - Decretul nr. 652/1997;

 - Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 154/2011;

 - Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 155/2011

 


HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

În temeiul art. 40 alin. (4) si art. 42 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 23 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Adrian Rădulescu, apartinând Grupului parlamentar al PD-L, este desemnat în calitatea de membru al

Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară si servicii specifice;

- domnul deputat Florin-Cristian Tătaru, apartinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru industrii si servicii si al Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 14 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 14 septembrie 2011.

Nr. 21.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 19/2011 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) si ale art. 67 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 46 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 19/2011 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 7 martie 2011, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. IX “Componenta Comisiei pentru învătământ, stiintă, tineret si sport”, domnul senator Panturu Tudor - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal - se include în componenta comisiei.

2. La anexa nr. XIII “Componenta Comisiei pentru egalitatea de sanse”, doamna senator Silistru Doina - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenta comisiei în locul doamnei senator Mitrea Elena - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.

3. La anexa nr. XVIII “Componenta Comisiei românilor de pretutindeni”, domnul senator Urban Iulian - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal - se include în componenta comisiei.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din data de 14 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 14 septembrie 2011.

Nr. 47.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor apărute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 61 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor apărute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor apărute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Activitătile de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare care sunt în desfăsurare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se finalizează si se valorifică cu aplicarea prevederilor legale în vigoare la data initierii lor.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 31 august 2011.

Nr. 875.

 

ANEXĂ

 

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor apărute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora

 

CAPITOLUL I

Definitii

 

Art. 1. - În sensul prezentelor norme metodologice, termenii si expresiile de mai jos au următoarea semnificatie:

a) programe finantate din fonduri europene - programele PHARE, Programul SAPARD, Programul ex-ISPA, Facilitatea Schengen, Facilitatea de tranzitie, programele finantate din fonduri structurale si de coeziune, programul finantat din Fondul european de pescuit, programele de cooperare teritorială europeană, Programul national de dezvoltare rurală 2007- 2013, finantat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală si în conformitate cu Planul european de redresare economică, Fondul european de garantare agricolă, Programul general Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii, precum si programe finantate de Comisia Europeană în sistem centralizat (de tipul Lifelong Learning, Marco Polo si altele);

b) programe finantate din fonduri de la donatori publici internationali - Mecanismul financiar al Spatiului Economic European, Programul de cooperare româno-elvetian vizând reducerea disparitătilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, Fondul frontierelor externe, Mecanismul financiar norvegian;

c) fonduri publice nationale aferente fondurilor europene - fonduri alocate în aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată, cu modificările ulterioare, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autoritătile contractante pe parcursul licitării si implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPAsi PHARE finantate de Uniunea Europeană, aprobată prin Legea nr. 367/2007, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA, aprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE, aprobată prin Legea nr. 132/2009, ale Ordonantei Guvernului nr. 24/2009 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 30/2010, ale Legii nr. 105/2011 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantării publice nationale, pentru obiectivul “Cooperare teritorială europeană”, si ale Legii nr. 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităti nonprofit de interes general, cu modificările si completările ulterioare;

d) autorităti cu competente în gestionarea fondurilor europene - Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial Mediu, Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial Transport, Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial Cresterea competitivitătii economice, Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane, Autoritatea de management pentru Programul operational Asistentă tehnică, Autoritatea de management pentru Programul operational regional, Autoritatea de management pentru Programul operational Dezvoltarea capacitătii administrative, Ministerul Finantelor Publice prin Autoritatea de management ex-ISPA si Oficiul de Plăti si Contractare PHARE, Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit, Agentia de Plăti si Interventie în Agricultură, Autoritatea de management pentru Programul national de dezvoltare rurală, Autoritatea comună de management pentru Programul operational comun Bazinul Mării Negre, Autoritatea de management pentru Programul de cooperare transfrontalieră România - Bulgaria, Autoritatea de management pentru Programul IPA de cooperare transfrontalieră România - Serbia, Autoritatea natională pentru Programul de cooperare transfrontalieră ENPI Ungaria - SIovacia - România - Ucraina, Autoritatea natională pentru Programul de cooperare transnatională Sud-Estul Europei, Autoritatea natională pentru Programul de cooperare transnatională Europa Centrală 2007-2013, Autoritatea natională pentru Programul de cooperare interregională INTERREG IVC, Autoritatea natională pentru Programul pentru reteaua de dezvoltare urbană URBACT II, Autoritatea natională pentru Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria - România, Autoritatea natională pentru Programul INTERACT II, Autoritatea natională pentru Programul ESPON 2013, Ministerul Finantelor Publice prin Unitatea natională de coordonare (Directia generală pregătire ECOFIN si asistentă comunitară) pentru Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitătilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse, Autoritatea comună de management pentru Programul operational comun România - Ucraina - Republica Moldova, Autoritatea de management pentru Programul operational pentru pescuit, Ministerul Administratiei si Internelor prin Directia generală afaceri europene si relatii internationale pentru Programul general Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii, alte institutii/structuri cu rol de autoritate de management sau asimilate acestora, precum si alte autorităti nationale cu competente în programele gestionate de Comisia Europeană în sistem centralizat;

e) autorităti de certificare - Autoritatea de Certificare si Plată în cazul programelor finantate din instrumente structurale si din Fondul european pentru pescuit, precum si pentru Programul Mecanismul financiar al Spatiului Economic European, Organismul de coordonare pentru programele finantate din fonduri pentru sprijinirea politicii agricole comune si Ministerul Finantelor Publice prin Oficiul de Plăti si Contractare PHARE pentru Programul de cooperare româno-elvetian vizând reducerea disparitătilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, Ministerul Administratiei si Internelor prin Directia generală financiară pentru Programul general Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii, alte structuri cu rol de certificare în conformitate cu deciziile de instituire a sistemelor de management si control/cu deciziile de aprobare a programelor/fondurilor;

f) donator public international - Liechtenstein, Islanda, Norvegia si Elvetia.

 

CAPITOLUL II

Dispozitii generale

 

Art. 2. - Implementarea recomandărilor formulate de structuri/institutii de control/audit nationale si europene, care contin constatări cu implicatii financiare, nu restrânge dreptul autoritătilor cu competente în gestionarea fondurilor europene de a transmite comentariile lor în raport cu aceste constatări, de a face propriile lor investigatii si, eventual, de a contesta aceste constatări, conform legislatiei aplicabile după caz.

Art. 3. - (1) Analiza rezonabilitătii valorilor cuprinse în bugetele orientative care vor sta la baza contractelor/ acordurilor/ordinelor/deciziilor de finantare reprezintă:

a) o analiză bazată pe principiul utilizării eficiente a fondurilor europene si/sau a fondurilor publice aferente acestora, respectiv al asigurării unui raport corect între rezultatul obtinut si resursele financiare alocate; si

b) o analiză a corectitudinii estimării resurselor financiare necesare pentru realizarea proiectului propus a fi finantat din fonduri europene.


(2) Modalitătile de realizare a analizei prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:

a) analizarea justificării/fundamentării valorii solicitate la finantare, care să cuprindă preturile orientative ce au stat la baza acestei fundamentări si/sau o analiză cost-beneficiu detaliată, pentru proiectele care au la bază o analiză cost-beneficiu;

b) verificarea rezonabilitătii preturilor din bugetul orientativ prin consultarea bazelor de date existente pe internet si/sau prin solicitarea efectivă de oferte de pret de la firme de specialitate; o alternativă a acestei metode este aceea de a solicita potentialului beneficiar să furnizeze aceste oferte de pret, situatie în care realitatea si regularitatea acestor oferte sunt verificate de către autoritatea cu competente în gestionarea fondurilor europene; de asemenea, se pot aplica si alte metode identificate si stabilite prin procedurile autoritătilor cu competente în gestionarea fondurilor europene.

(3) în cazul analizei rezonabilitătii preturilor cuprinse în contractele de furnizare de bunuri, lucrări si servicii se aplică metoda descrisă la alin. (2) lit. b) si această analiză este obligatorie pentru beneficiarii care nu au calitatea de autoritate contractantă conform prevederilor legislatiei în vigoare.

(4) în cazul în care se constată că bugetul prevăzut la alin. (1) nu este fundamentat în mod adecvat, respectiv că valorile cuprinse în acesta nu sunt sustinute de o justificare corectă nici în ceea ce priveste nivelul preturilor utilizate si nici în ceea ce priveste raportul dintre investitia realizată si rezultatul asteptat, se solicită beneficiarului o micsorare corespunzătoare a bugetului orientativ.

Art. 4. - În aplicarea prevederilor art. 6 alin. (3), art. 27, 28 si ale anexei din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor apărute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, denumită în continuare ordonantă, în cazul în care, pentru acelasi contract de achizitie verificat, se constată existenta mai multor nereguli/abateri privind regimul achizitiilor pentru care trebuie aplicate corectiile financiare/reducerile procentuale prevăzute în anexa la ordonantă, se va aplica valoarea cea mai mare a corectiei financiare/reducerii procentuale propuse.

Art. 5. - (1) Autoritătile cu competente în gestionarea fondurilor europene au obligatia ca înainte de efectuarea către beneficiar a plătii finale, respectiv de onorarea cererii de rambursare finală, să verifice gradul în care au fost realizati toti indicatorii de rezultat/de output/obiective stabiliti prin contractele/acordurile/ordinele/deciziile de finantare.

(2) în situatia în care se constată că există indicatori nerealizati sau numai partial realizati de rezultat/de output/obiective - în special cei care au fost utilizati în procesul de evaluare care a condus la aprobarea finantării respectivelor proiecte si pentru care beneficiarii si-au angajat prin contractele/acordurile/ordinele/deciziile de finantare răspunderea realizării acestora până la plata finală - autoritătile cu competente în gestionarea fondurilor europene, pe baza procedurilor proprii, aplică principiul proportionalitătii stabilit la art. 2 alin. (1) lit. n) din ordonantă, respectiv nu autorizează integral sau, după caz, autorizează partial la plată sumele prevăzute la alin. (1). În aceeasi situatie, dacă proiectul nu si-a atins scopul propus prin contractele/acordurile/ordinele/deciziile de finantare si sumele prevăzute la alin. (1) sunt mai mici decât sumele de recuperat, autoritătile cu competente în gestionarea fondurilor europene, prin structurile de control prevăzute la art. 20 din ordonantă, întocmesc procese-verbale de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare.

(3) În situatia în care, după finalizarea proiectelor, autoritătile cu competente în gestionarea fondurilor europene sesizează că nu sunt respectate cerintele de durabilitate/sustenabilitate prevăzute de reglementările aplicabile, aceste autorităti, aplică principiul proportionalitătii prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. n) din ordonantă, pe baza procedurilor proprii, în scopul stabilirii creantelor bugetare.

Art. 6. - (1) în aplicarea art. 7 alin. (1) din ordonantă, în situatia în care autoritătile cu competente în gestionarea fondurilor europene identifică, ca urmare a verificărilor administrative si la fata locului, o posibilă abatere, pentru confirmarea căreia sunt necesare investigatii suplimentare, acestea pot solicita structurilor de control prevăzute la art. 20 din ordonantă investigarea caracterului eligibil al sumelor solicitate la plată/rambursare de beneficiar, înainte ca aceste sume să fie acordate beneficiarului, iar rezultatul acestei investigatii suplimentare este consemnat într-o notă de control.

(2) Forma si continutul notei de control prevăzute la alin. (1) sunt stabilite de fiecare autoritate cu competente în gestionarea fondurilor europene, în functie de specificul activitătii sale.

(3) Nota de control se aprobă de către conducerea autoritătilor cu competente în gestionarea fondurilor europene.

Art. 7. - (1) în toate situatiile în care autoritătile cu competente în gestionarea fondurilor europene identifică, în activitatea lor curentă de verificare a cererilor de plată/rambursare prezentate de beneficiari, precum si ca urmare a verificărilor la fata locului, indicii privind o posibilă fraudă/tentativă de fraudă, acestea au obligatia de a sesiza de îndată Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF si de a-i transmite acestuia toate informatiile pe care le detin.

(2) Sistemele si indicatorii de fraudă ce trebuie avuti în vedere, în baza principiului bunelor practici, în scopul identificării indiciilor privind o posibilă fraudă, în situatiile în care evaluarea riscurilor indică un risc de fraudă ridicat, sunt prevăzuti în anexa nr. 1.

Art. 8. - În cazul în care constată abateri de la prevederile art. 11 alin. (2) si art. 14 alin. (1) din ordonantă referitoare la conflictul de interese, deciziile autoritătilor cu competente în gestionarea fondurilor europene si ale structurilor de control cu privire la nivelul sanctiunii pe care o aplică trebuie luate, pentru fiecare caz în parte, tinând cont de următoarele elemente:

a) caracterul intentionat sau neintentionat al abaterii, stabilit de institutiile abilitate prin lege;

b) evaluarea prejudiciului creat de situatia de conflict de interese, în sensul reanalizării deciziei de acceptare a cererii de finantare sau de plată/rambursare care s-ar fi luat în cazul în care acest conflict de interese nu ar fi existat.

Art. 9. - (1) Autoritătile cu competente în gestionarea fondurilor europene au obligatia completării unui formular, denumit Suspiciune de neregulă/Suspiciune de fraudă, pentru toate constatările cu implicatii financiare sau cu posibile implicatii financiare si pentru toate sesizările ce respectă conditiile prevăzute la art. 18 alin. (3) din ordonantă, care este transmis către structurile de control competente.

(2) Forma si continutul formularului mentionat la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 2. Formularul se utilizează pentru toate programele, cu exceptia acelora în cazul cărora continutul acestuia a fost deja agreat de Comisia Europeană într-o formă diferită.

(3) Autoritătile cu competente în gestionarea fondurilor europene au obligatia înregistrării suspiciunilor de neregulă într-un Registru al neregulilor, care trebuie să contină cel putin informatiile prevăzute în anexa nr. 3, cu exceptia programelor pentru care continutul acestuia a fost deja agreat de Comisia Europeană într-o formă diferită.

(4) în aplicarea prevederilor art. 32 din ordonantă, formularul “Suspiciune de neregulă/Suspiciune de fraudă” se întocmeste numai pentru sume plătite de către autoritătile cu competente în gestionarea fondurilor europene sau structurile cu functii de plată care actionează în numele acestora, organismele de implementare pentru măsurile din domeniul transporturilor ale Programului ex-ISPAsi beneficiarii proiectelor finantate în sistem centralizat de Comisia Europeană din fonduri europene si/sau din fonduri publice nationale aferente acestora.

Art. 10. - (1) în vederea fundamentării Procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare/Notei de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare sau a clarificării unor aspecte referitoare la acesta/aceasta, structura de control sau, după caz, autoritatea cu competente în gestionarea fondurilor europene poate utiliza rezultatele investigatiilor altor institutii/structuri abilitate prin lege care au identificat abateri privind aplicarea prevederilor legislatiei nationale, inclusiv în domeniul achizitiilor publice, si poate solicita acestora informatiile suplimentare necesare si, în plus, poate solicita puncte de vedere ori informatii oricăror alte entităti publice sau structuri de specialitate, în limita prevederilor legale aplicabile; termenul de finalizare a misiunilor de verificare poate fi prelungit cu durata necesară obtinerii acestor puncte de vedere/informatii, dar cu respectarea prevederilor art. 21 alin. (24) din ordonantă.

(2) Entitătile publice/Structurile de specialitate au obligatia de a răspunde solicitărilor mentionate la alin. (1), cu prioritate, în cadrul termenului stabilit de legislatia aplicabilă acestora.

(3) Proiectul Procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare/Notei de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare se prezintă spre aprobare conducerii institutiei publice în cadrul căreia functionează structura de control sau, după caz, conducerii autoritătii cu competente în gestionarea fondurilor europene/organismului intermediar care l-a întocmit, însotit de punctul de vedere exprimat de structura verificată, după caz.

(4) Procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, se întocmeste în 3 exemplare originale, dintre care unul pentru structura verificată, unul pentru organul emitent si unul pentru organele de executare ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, dacă este cazul, cu exceptia cazurilor în care, în functie de procedurile interne ale autoritătii cu competente în gestionarea fondurilor europene/structurii de control, poate fi întocmit în mai multe exemplare originale.

(5) Procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare/Nota de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare se comunică debitorului, în următoarea ordine, prin:

a) scrisoare recomandată cu confirmare de primire;

b) remitere;

c) afisaj public la sediul debitorului;

d) publicarea pe site-ul oficial sau la sediul autoritătii cu competente în gestionarea fondurilor europene.

(6) Data comunicării titlului de creantă poate fi, după caz:

a) data înscrisă în confirmarea de primire a scrisorii recomandate si a aplicării stampilei pe mandatul postal;

b) data semnăturii de primire sau, după caz, data înregistrării în evidentele debitorului;

c) data afisării publice la sediul debitorului;

d) data publicării pe site-ul oficial sau la sediul autoritătii cu competente în gestionarea fondurilor europene.

(7) în cazul în care se constată o neregulă determinată de necorelarea dintre legislatia natională si reglementările comunitare, în Procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare/Nota de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare se mentionează că sumele reprezentând creante bugetare se recuperează de autoritătile cu competente în gestionarea fondurilor europene - în conturile programelor europene respective si/sau în conturile de la bugetul de stat aferente acestora si nu se completează rubrica “Debitor” - din:

a) sume alocate în bugetul ordonatorilor principali de credite în cadrul cărora functionează autoritătile cu competente în gestionarea fondurilor europene, conform prevederilor legale aplicabile, în cazul beneficiarilor, altii decât cei prevăzuti la art. 40 alin. (2) din ordonantă;

b) conturile de venituri ale bugetelor în care a fost efectuată rambursarea cheltuielilor, pe baza referatului prevăzut la art. 21 alin. (2), în cazul beneficiarilor prevăzuti la art. 40 alin. (2) din ordonantă.

(8) în stabilirea existentei unei necorelări între legislatia natională si reglementările comunitare, consultarea entitătii publice/structurii de specialitate competente prevăzute la alin. (1) este obligatorie.

Art. 11. - (1) în toate situatiile în care structurile de control prevăzute la art. 20 din ordonantă identifică nereguli care prezintă indicii privind o posibilă fraudă, acestea au obligatia de a sesiza de îndată Departamentul pentru lupta antifraudă si de a transmite acestuia toate informatiile pe care le detin.

(2) Conform prevederilor reglementărilor comunitare si ale acordurilor privind managementul financiar si controlul programelor operationale, autoritătile cu competente în gestionarea fondurilor europene au obligatia raportării către autoritătile de certificare, prin intermediul formularului “Suspiciune de neregulă/Suspiciune de fraudă” prevăzut la art. 9 alin. (1), a tuturor cazurilor în care au sesizat Departamentul pentru lupta antifraudă.

(3) Autoritătile cu competente în gestionarea fondurilor europene au obligatia de a înregistra suspiciunile de fraudă în Registrul neregulilor prevăzut la art. 9 alin. (3).

Art. 12. - În aplicarea prevederilor art. 25 alin. (1) din ordonantă, autoritătile cu competente în gestionarea fondurilor europene au obligatia transmiterii către structurile de control prevăzute la art. 20 din ordonantă a informatiilor necesare identificării tuturor proiectelor/contractelor posibil afectate.

Art. 13. - (1) în aplicarea art. 28 din ordonantă, stabilirea valorii corectiilor financiare prin aplicarea coeficientilor de corectie prevăzuti în anexa la ordonantă se face cu încadrarea corectă a prevederilor actelor normative încălcate în categoria de abateri descrisă de aceasta.

(2) Modelul Notei de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare este prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 14. - Datele suplimentare necunoscute la data efectuării verificărilor, prevăzute la art. 31 alin. (1) din ordonantă, sunt cuprinse, fără a se limita la acestea: în sesizări, în rapoarte de control/audit interne sau externe ori în hotărâri definitive si irevocabile pronuntate de instantele judecătoresti, primite de către autoritatea cu competente în gestionarea fondurilor europene după data emiterii Procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare initial.

Art. 15. - (1) Cuantumul creantei bugetare se calculează tinând cont de sumele plătite/rambursate, în baza acordurilor/contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare, către beneficiari sau în numele acestora direct către contractori ori către bugetul de stat cu titlu de rambursare, în cazul beneficiarilor prevăzuti la art. 40 alin. (2) din ordonantă, din:

a) fonduri europene;

b) bugetul de stat, reprezentând cofinantare a cheltuielilor eligibile;

c) bugetul de stat, în cazul în care acestea sunt utilizate în vederea înlocuirii fondurilor europene în situatia indisponibilitătii/ întreruperii/suspendării temporare a plătilor, reprezentând cheltuieli eligibile;

d) bugetul de stat, în cazul în care acestea sunt utilizate în vederea finalizării proiectelor, reprezentând cheltuieli eligibile.


(2) Sumele plătite/rambursate prevăzute la alin. (1) si la art. 32 din ordonantă nu cuprind sumele alocate în bugetele ordonatorilor principali de credite din institutiile cu rol de autorităti cu competente în gestionarea fondurilor europene/organisme intermediare, transferate beneficiarilor prevăzuti la art. 40 alin. (2) din ordonantă în scopul efectuării de către acestia a cheltuielilor necesare implementării proiectelor din domeniul public, acolo unde mecanismele bugetare prevăd un astfel de sistem de finantare.

Art. 16. - (1) în Registrul debitorilor se înscriu titlurile de creantă si sumele plătite necuvenit, din eroare, recuperate prin încasarea în contul autoritătilor cu competente în gestionarea fondurilor europene.

(2) Registrul debitorilor trebuie să contină cel putin informatiile prevăzute în anexa nr. 3, cu exceptia programelor pentru care continutul acestuia a fost deja agreat de Comisia Europeană într-o formă diferită, cum ar fi programele de finantare a politicii agricole comune.

Art. 17. - (1) Deducerea creantelor bugetare din plătile/rambursările la care beneficiarul are dreptul se realizează cu conditia emiterii în prealabil a unui titlu de creantă.

(2) în situatia în care beneficiarul îsi exprimă acordul scris, deducerea poate fi aplicată si înaintea expirării termenului de plată corespunzător titlului de creantă emis de către structura de control prevăzută la art. 20 din ordonantă; în acest caz deducerea se aplică la suma solicitată la rambursare.

Art. 18. - Anularea titlurilor de creantă rezultate din nereguli în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si a fondurilor publice nationale aferente acestora se poate realiza, în tot sau în parte, numai în următoarele conditii:

a) ca urmare a solutionării unei contestatii administrative depuse împotriva titlului de creantă, prin decizie motivată de admitere în tot sau în parte a contestatiei în favoarea debitorului;

b) prin hotărâre definitivă si irevocabilă a instantelor judecătoresti.

Art. 19. - Autoritătile cu competente în gestionarea fondurilor europene au obligatia si responsabilitatea urmăririi si stingerii creantelor bugetare rezultate din neregulile constatate în cadrul programelor finantate din fonduri europene pentru care au răspunderea gestiunii directe, indiferent care sunt structurile de control care au emis titlurile de creantă respective.

Art. 20. - (1) în situatia prevăzută la art. 45 alin. (4) din ordonantă, autoritatea competentă va institui măsuri asigurătorii si va dispune ducerea acestora la îndeplinire de către organul fiscal al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.

(2) în vederea instituirii măsurilor asigurătorii se va utiliza modelul deciziei prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 21. - (1) Mecanismul recuperării creantelor bugetare rezultate din nereguli pentru care au fost stabilite ca debitori institutii publice finantate integral din bugetul de stat, prevăzut la art. 40 alin. (2) din ordonantă, se aplică si când acestea sunt beneficiari de fonduri europene si când au calitatea de autorităti cu competente în gestionarea fondurilor europene.

(2) Modelul referatului pe baza căruia se solicită unitătilor Trezoreriei Statului recuperarea sumelor constatate ca nereguli din conturile de venituri ale statului în vederea reîntregirii conturilor fondurilor europene este prevăzut în anexa nr. 7.

(3) Autoritătile cu competente în gestionarea fondurilor europene întocmesc si prezintă referatele, prevăzute la alin. (2), la unitătile Trezoreriei Statului - la care autoritătile cu competente în gestionarea fondurilor europene sau, după caz, structurile cu functii de plată care actionează în numele acestora au virat initial sumele respective în conturile de venituri ale statului - numai după ce titlurile de creantă au devenit executorii si stingerea creantelor bugetare nu s-a putut realiza prin încasare sau prin deducere din plătile/rambursările următoare la care beneficiarii sunt îndreptătiti.

(4) în cazul în care se constată nereguli care provin din necorelări între legislatia natională si cea comunitară pentru care, din acest motiv, nu se poate stabili un debitor, autoritătile cu competente în gestionarea fondurilor europene întocmesc si prezintă referatele la unitătile Trezoreriei Statului la care au virat initial sumele respective în conturile de venituri ale statului, în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii Procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare.

Art. 22. - (1) Dobânda datorată pentru neachitarea la termen a obligatiilor prevăzute în titlul de creantă se calculează la sumele rămase de plată, stabilite si/sau exprimate în lei după ultima recuperare.

(2) Modelul Procesului-verbal de stabilire a creantelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate este prevăzut în anexa nr. 8.

Art. 23. - Obligatia de a nu reutiliza sumele excluse de la finantarea unei operatiuni ca urmare a aplicării unei corectii financiare va fi îndeplinită cu respectarea prevederilor art. 52 alin. (2) din ordonantă si a celor din regulamentele comunitare incidente; astfel, în cazul programelor cu finantare europeană pentru care este folosit mecanismul recuperărilor, valoarea eligibilă a acordului/contractului/deciziei/ordinului de finantare este micsorată definitiv cu valoarea corectiei financiare aplicate, fără să existe posibilitatea înlocuirii de către beneficiar a cheltuielilor supuse corectiei.

Art. 24. - În aplicarea prevederilor art. 21 alin. (4) din ordonantă, prin stadiul de proiect al actului de control/raportului de audit se întelege momentul primirii de către autoritătile cu competente în gestionarea fondurilor europene a variantei în limba română - care constituie varianta oficială - a actului de control/raportului de audit, cu exceptia programelor de preaderare, pentru care limba oficială este limba engleză.

Art. 25. - (1) în vederea asigurării desfăsurării activitătii de înregistrare, monitorizare si raportare a neregulilor, autoritătile cu competente în gestionarea fondurilor europene au obligatia numirii unui ofiter de nereguli.

(2) Principalele atributii ale ofiterului de nereguli sunt:

a) îndeplinirea obligatiilor de înregistrare în Registrul debitorilor si de transmitere a constatărilor prevăzute la art. 18 alin. (1) din ordonantă;

b) îndeplinirea obligatiilor de primire, analizare si înregistrarea în Registrul neregulilor a tuturor sesizărilor prevăzute la art. 18 alin. (2) din ordonantă, atâta celor validate, cât si a celor clasate în baza prevederilor art. 18 alin. (3) din ordonantă;

c) informarea în scris a conducerii autoritătii cu competente în gestiunea fondurilor europene cu privire la necesitatea declansării verificărilor cu privire la sesizările validate si îndeplinirea obligatiei de transmitere a acestora, prevăzută la art. 18 alin. (2) din ordonantă;

d) primirea rezultatului investigatiilor structurilor de control - Procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare/Nota de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare - si înregistrarea acestuia în Registrul neregulilor;

e) întocmirea rapoartelor de nereguli în aplicarea prevederilor art. 58 si 59 din ordonantă si înaintarea acestora pentru aprobarea de către conducătorul autoritătii cu competente în gestiunea fondurilor europene;

f) monitorizarea progreselor realizate în procesul de recuperare a debitelor generate de nereguli, în colaborare cu serviciile financiar-contabile ale autoritătii cu competente în gestiunea fondurilor europene;


g) asigurarea notificării autoritătilor de certificare, conform prevederilor reglementărilor comunitare si ale acordurilor privind managementul financiar si controlul programelor operationale, asupra: suspiciunilor de nereguli si/sau posibile fraude, la aceleasi termene la care se comunică structurilor de control prevăzute la art. 20 din ordonantă, proceselor-verbale de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare/notelor de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare, contestărilor titlurilor de creantă si modului de solutionare a acestora, hotărârilor definitive si irevocabile ale instantelor de judecată, recuperării creantelor bugetare si, după caz, a dobânzilor aferente, în termen de 5 zile de la data luării la cunostintă cu privire la constatarea evenimentului;

h) asigurarea completării datelor necesare în Registrul debitorilor.

(3) Unele atributii prevăzute la alin. (2), cum este gestionarea Registrului debitorilor, pot fi îndeplinite de diferite structuri ale autoritătilor cu competente în gestionarea fondurilor europene, în functie de organizarea internă a acestora.

Art. 26. - (1) Structura de control prevăzută la art. 20 alin. (7) din ordonantă este o structură de specialitate care functionează în cadrul Ministerului Finantelor Publice, independent de autoritătile cu competente în gestionarea fondurilor europene si de autoritătile de certificare.

(2) Structura, numărul de personal si competentele acestei structuri se stabilesc, cu respectarea prevederilor ordonantei, prin ordin al ministrului finantelor publice.

(3) Structura de control prevăzută la alin. (1) constată abaterile prevăzute la art. 60 din ordonantă cu ocazia misiunilor de verificare organizate în vederea constatării unor nereguli în aplicarea art. 20 alin. (7) din ordonantă.

Art. 27. - (1) Valoarea abaterilor/corectiilor financiare prevăzute în anexa la ordonantă se calculează astfel:

a) în cazul în care abaterile de la reglementările/ instructiunile/ghidurile în vigoare privind achizitiile sunt constatate înainte de efectuarea plătii către beneficiari, autoritatea cu competente în gestionarea fondurilor europene are obligatia de a reduce procentual sumele pe care le vor aproba la plată aplicând coeficientul de corectie stabilit în aplicarea prevederilor art. 6 alin. (3) si anexei din ordonantă;

b) în cazul în care abaterile de la reglementările/ instructiunile/ghidurile în vigoare privind achizitiile sunt constatate după efectuarea plătilor către beneficiari, structurile de control prevăzute la art. 20 din ordonantă vor constata neregula în conformitate cu prevederile art. 28 din ordonantă si vor calcula valoarea creantei bugetare prin aplicarea procentului de corectie prevăzut în anexa la ordonantă la sumele care au fost plătite deja beneficiarului.

(2) Sumele plătite beneficiarului la care se referă alin. (1) nu cuprind sumele alocate în bugetele ordonatorilor principali de credite din institutiile cu rol de autorităti cu competente în gestionarea fondurilor europene/organisme intermediare, transferate beneficiarilor prevăzuti la art. 40 alin. (2) din ordonantă în scopul efectuării de către acestia a cheltuielilor necesare implementării proiectelor din domeniul public, acolo unde mecanismele bugetare prevăd un astfel de sistem de finantare.

Art. 28. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

SISTEME SI INDICATORI DE FRAUDA 1)

 

1. Tipuri de fraudă2)

1. Manipularea intentionată a declaratiilor financiare (de exemplu, raportarea incorectă a veniturilor)

2. Orice tip de deturnare de bunuri tangibile sau intangibile (de exemplu, rambursări frauduloase de cheltuieli)

3. Coruptie (de exemplu, mită, manipularea procedurilor de cerere de oferte, nedeclararea conflictelor de interese, deturnare de fonduri)

2. Motivele care stau la baza fraudelor

Există 3 elemente care stau la baza comiterii fraudelor, care pot fi rezumate sub forma unui “triunghi al fraudei”:

- oportunitate;

- justificare;

- presiune financiară.

Oportunitatea: Chiar dacă o persoană are un motiv, trebuie să existe si o oportunitate. Sistemele deficiente de control intern pot genera o oportunitate (presupusa probabilitate ca frauda să nu fie detectată reprezintă un considerent esential pentru autorul fraudei). Exemple de puncte slabe ale sistemelor de control intern sunt deficientele referitoare la:

- supraveghere si revizuire;

- separarea functiilor;

- aprobarea de către organele de conducere;

- controlul sistemelor.

Frauda poate apărea, de asemenea, în cazul în care nu sunt efectuate controale sau persoanele cu functii de autoritate creează sansele ca aceste controale existente să nu fie luate în considerare.

Justificare: O persoană poate formula o justificare prin explicarea rezonabilă a actelor sale, de exemplu “este corect să procedez astfel - merit acesti bani” sau “au o datorie fată de mine”, “iau banii doar cu împrumut - îi voi restitui”.

Presiune financiară, stimulent sau motivatie: Factorul “nevoie sau aviditate”. Simpla aviditate poate reprezenta de multe ori un motiv puternic. Alte presiuni pot apărea din problemele financiare personale sau din vicii personale precum jocurile de noroc, dependenta de droguri etc.

“Spargerea triunghiului fraudei”3) reprezintă cheia prevenirii fraudelor. Dintre cele 3 elemente, oportunitatea este cel mai direct afectată de sistemele solide de control intern si, prin urmare, este elementul cel mai usor de gestionat.


1) Această anexă contine informatii cuprinse în documentul de lucru elaborat de Comisia Europeană “Notă informativă privind indicatorii de fraudă pentru FEDR, FSE si FC” (COCOF 09/0003/00-RO).

2) Conform clasificării utilizate de Asociatia Expertilor Autorizati în Investigarea Fraudelor (ACFE).

3) A se vedea “The Handbook of Fraud Deterrence” de Harry Cendrowski, James P. Martin si Louis W. Petro, 2007, p. 41.


 

3. Fraude în cadrul contractelor si achizitiilor publice Sisteme de fraudare comune si recurente si indicatorii de fraudă relevanti (semnale de avertizare)

Acest capitol prezintă 16 sisteme de fraudare comune si recurente, împreună cu o descriere a sistemului si indicatorii de fraudă relevanti în domeniul contractelor si achizitiilor publice.

Aceasta este o listă neexhaustivă a unor sisteme general recunoscute.

Acest capitol utilizează o mare parte a structurii si continutului aplicate de ACFE4) în instructiunile pentru profesionistii din domeniul prevenirii si detectării fraudei.

3.1. Coruptie - mită si comisioanele ilegale

Descrierea sistemului

Mita si comisioanele ilegale semnifică darea sau primirea de “obiecte de valoare” în vederea influentării unui act oficial sau a unei decizii de natură comercială.

Oferirea de mită

“Obiectele de valoare” nu trebuie să fie si, adesea, nu sunt bani (ambiguitatea se mentine, ceea ce permite autorului să invoce diferite scuze, dacă este necesar). Orice beneficiu tangibil oferit sau primit în vederea coruperii primitorului poate constitui mită.

“Obiecte de valoare” specifice care au fost date sau primite ca mită includ, între altele: cadouri a căror valoare depăseste pragurile stabilite de către organizatii/societăti, “împrumuturi” (indiferent dacă au fost sau nu rambursate), utilizarea unor cârduri de credit, plata în exces a achizitiilor (de exemplu, o plată de 500.000 EUR pentru un apartament în valoare de 200.000 EUR), utilizarea gratuită sau în schimbul unei chirii preferentiale a unui apartament, utilizarea gratuită a unui autoturism închiriat, plătile în numerar, plata prin cecuri sau transfer bancar a unor “taxe sau onorarii” fictive, reprezentând adesea un procent stabilit în prealabil din contractul obtinut si plătite printr-un intermediar sau societate-paravan5) înfiintată de către destinatar, precum si detinerea de participatii secrete în cadrul societătii contractante sau vânzătoare corupte).

De obicei, obiectele de valoare sunt acordate în ordinea prezentată mai sus. Această ierarhie apare deoarece, initial, părtile îsi studiază reciproc intentiile si este posibil ca plătitorul mitei să nu poată oferi plăti mai substantiale decât după atribuirea contractului.

După atribuirea unui contract, darea de mită are loc în special sub forma acordării de comisioane ilegale, ceea ce înseamnă că, după ce primeste o plată, contractantul plăteste sau returnează un procent stabilit în prealabil din fiecare sumă încasată. Indiferent de maniera de plată a mitei, preturile sunt de obicei majorate artificial sau calitatea mărfurilor si serviciilor este redusă, în vederea recuperării sumelor plătite.

Darea de mită facilitează mai multe alte tipuri de fraudă, cum ar fi falsificarea de facturi, înregistrarea de cheltuieli fictive sau neîndeplinirea specificatiilor contractuale.

Traficul de influentă

Traficul de influentă în domeniul contractelor si achizitiilor publice se reflectă adesea în: selectia părtinitoare, de exemplu achizitiile nejustificate dintr-o singură sursă (pot exista mai multe contracte atribuite sub plafonul pentru achizitii publice), preturile excesive nejustificate, produsele achizitionate în număr excesiv, acceptarea calitătii scăzute si întârzierea sau inexistenta livrărilor6).

Indicatori de fraudă

Cel mai frecvent indicator al oferirii de mită si comisioane ilegale este tratamentul favorabil nejustificat acordat unui contractant de către un responsabil pentru contractare într-o perioadă de timp.

Alte semnale de avertizare:

- legături strânse între un responsabil pentru contractare si un furnizor de produse sau servicii;

- cresterea inexplicabilă sau bruscă a averii responsabilului pentru contractare;

- responsabilul pentru contractare efectuează o activitate economică nedeclarată;

- contractantul este cunoscut în domeniul său de activitate pentru acordarea de comisioane ilegale;

- modificări nedocumentate sau frecvente ale contractelor, care conduc la majorarea valorii acestora;

- responsabilul pentru contractare refuză predarea responsabilitătilor legate de contractul în cauză si preluarea altor atributii similare (acceptarea/refuzul unor sarcini care nu au legătură cu experienta nu este relevantă);

- responsabilul pentru contractare nu depune sau nu completează declaratia privind conflictele de interese.

3.2. Nedeclararea conflictelor de interese

Descrierea sistemului

O situatie de conflict de interese poate apărea atunci când un angajat al organizatiei contractante are un interes financiar ascuns în ceea ce priveste un contract sau un contractant. Un potential conflict de interese nu poate fi urmărit în instantă dacă este dezvăluit în întregime si aprobat cu promptitudine de către angajator. De exemplu, un angajat poate detine în secret un furnizor sau un contractant, poate înfiinta o societate-paravan prin intermediul căreia achizitionează produse la un pret majorat artificial sau are un interes ascuns în vânzarea sau închirierea de proprietăti.

Indicatori de fraudă:

- favorizarea inexplicabilă sau în mod exceptional a unui anumit contractant sau vânzător;

- acceptarea continuă a unor lucrări la preturi ridicate si de calitate scăzută etc;

- responsabilul pentru contractare nu depune sau nu completează declaratia privind conflictele de interese;

- responsabilul pentru contractare refuză predarea responsabilitătilor legate de contractul în cauză si preluarea altor atributii similare (acceptarea/refuzul unor sarcini care nu au legătură cu experienta nu este relevantă);

- există indicii potrivit cărora responsabilul pentru contractare efectuează o activitate paralelă.

3.3. Practici de cooperare secretă

Descrierea sistemului

Contractantii dintr-o anumită zonă sau regiune geografică sau dintr-o anumită industrie pot încheia acorduri în vederea înlăturării concurentei si majorării preturilor prin diferite sisteme de cooperare secretă.

Depunerea de oferte de curtoazie

Ofertele de curtoazie, cunoscute si ca “oferte fantomă”, au scopul de a asigura aparenta unei licitatii concurentiale, fără a se urmări câstigarea acesteia.

Mai multi ofertanti care cooperează convin să depună oferte la preturi excesive sau continând conditii inacceptabile, pentru a favoriza selectarea unui contractant preferat la un pret majorat artificial (în aceste situatii ar trebui să se verifice atent valoarea estimată a contractului). Câstigătorul împarte o cotă din profituri cu ofertantii respinsi, îi angajează ca subcontractanti sau le permite să câstige alte contracte la preturi avantajoase. Ofertele de curtoazie pot fi depuse inclusiv de societăti-paravan sau firme afiliate.

 

4) Asociatia Expertilor Autorizati în Investigarea Fraudelor (Association of Certified Fraud Examiners) www.acfe.com. Mai exact, structura si continutul se inspiră din instructajul privind “Fraudele în domeniul contractelor si achizitiilor” furnizat investigatorilor de fraude.

5) O societate-paravan este o companie reală, dar cu operatiuni si active inexistente.

6) Acestia sunt rezumati adesea ca factori PCCL: selectie părtinitoare, pret excesiv, cantitate excesivă, calitate scăzută, livrare întârziată sau inexistentă.


 

Abtinerea de la participare

Pentru ca manipularea procedurilor de cerere de oferte să reusească, numărul ofertantilor trebuie să fie limitat si toti trebuie să participe la conspiratie. Dacă la licitatie se alătură un ofertant nou sau necooperant (un asa-numit “sabotor”), majorarea artificială a pretului devine evidentă. Pentru a preveni o astfel de posibilitate, conspiratorii pot oferi mită societătilor străine pentru ca acestea să nu îsi depună ofertele sau pot utiliza mijloace mai agresive pentru a le împiedica să participe la licitatie. De asemenea, în încercarea de a-si proteja monopolul, conspiratorii pot constrânge furnizorii si subcontractantii pentru ca acestia să evite relatiile comerciale cu societătile necooperante.

Rotatia ofertelor

Conspiratorii depun oferte de curtoazie sau se abtin să liciteze pentru a permite fiecărui ofertant sa depună, prin rotatie, oferta cea mai ieftină. Rotatia poate avea loc în functie de zona geografică - un contractant în domeniul constructiilor de drumuri primeste toate lucrările dintr-o regiune, altă societate primeste lucrări în regiunea învecinată - sau în functie de tipul de activitate, perioadă etc.

Împărtirea pietelor

Întreprinderile participante la întelegere pot împărti piete sau linii de productie sau pot conveni fie să nu concureze în propriile zone de influentă, fie să o facă prin măsuri de cooperare secretă, precum depunerea de oferte de curtoazie exclusiv. Uneori, la sistemele de cooperare secretă participă angajati - având uneori interese financiare în întreprinderea “concurentă” - care primesc o cotă din preturile majorate artificial.

Indicatori de fraudă:

- oferta câstigătoare are un pret prea mare în raport cu estimările de costuri, listele de preturi publicate, lucrările sau serviciile similare sau mediile la nivel de industrie si preturile de piată corecte;

- toti ofertantii mentin preturi ridicate;

- pretul ofertelor scade atunci când la licitatie se alătură un ofertant nou;

- rotatia ofertantilor câstigători în functie de regiune, tip de activitate, tip de lucrări;

- ofertantii respinsi sunt angajati ca subcontractanti;

- configuratie anormală a ofertelor (de exemplu, ofertele sunt separate de procentaje exacte, oferta câstigătoare este cu putin sub pragul de pret acceptat, se încadrează exact în bugetul alocat, este prea mare, prea apropiată, diferenta este excesivă, sumele sunt rotunjite, incomplete etc);

- legături aparente între ofertanti, cum ar fi adrese, angajati sau numere de telefon comune etc;

- în oferta contractantului sunt inclusi subcontractanti aflati în competitie pentru contractul principal;

- contractantii calificati se abtin de la depunerea unei oferte si devin subcontractanti, sau ofertantul cu cel mai scăzut pret se retrage si devine subcontractant;

- unele societăti licitează întotdeauna una împotriva celeilalte, în timp ce altele nu o fac niciodată;

- ofertantii respinsi nu pot fi localizati pe internet sau în nomenclatoarele de societăti, nu au adrese etc. (cu alte cuvinte, sunt societăti fictive);

- există corespondentă sau alte indicii potrivit cărora contractantii efectuează schimburi de informatii privind preturile, îsi alocă teritorii sau încheie alte tipuri de acorduri neoficiale;

- practicile de ofertare prin cooperare secretă au fost constatate în următoarele sectoare si sunt relevante si pentru fondurile structurale: asfaltări, constructii de clădiri, activităti de dragare, echipamente electrice, constructii de acoperisuri, eliminarea deseurilor.

3.4. Oferte discrepante

Descrierea sistemului

În acest sistem de fraudare, personalul responsabil pentru contractare furnizează unui ofertant favorit informatii confidentiale indisponibile celorlalti ofertanti, potrivit cărora, de exemplu, una sau mai multe activităti prevăzute într-o cerere de oferte nu vor fi realizate în cadrul contractului (unele activităti pot fi formulate în termeni vagi sau pot fi prea dificile, iar ofertantul favorit este instruit cum să liciteze). Astfel de informatii permit firmei favorizate să depună o ofertă având un pret mult mai redus fată de cel al celorlalti participanti, oferind un pret foarte scăzut pentru activitatea care nu va fi inclusă în contractul final. În cazul acordurilor-cadru, acest aspect trebuie analizat în corelare cu contractele subsecvente. Depunerea de oferte discrepante este unul dintre cele mai eficiente sisteme de trucare a licitatiilor, manipularea nefiind atât de evidentă precum în alte sisteme utilizate frecvent, cum ar fi achizitiile nejustificate dintr-o sursă unică.

Indicatori de fraudă:

- oferta pentru anumite activităti pare a fi nejustificat de scăzută;

- după atribuirea contractului au loc modificări sau eliminări ale cerintelor privind activitătile;

- activitătile pentru care se primesc oferte sunt diferite fată de contractul propriu-zis;

- ofertantul are legături apropiate cu personalul responsabil cu achizitiile sau a participat la redactarea specificatiilor.

3.5. Manipularea specificatiilor Descrierea sistemului

Cererile de oferte sau propuneri pot contine specificatii adaptate pentru a corespunde calificărilor sau competentelor unui anumit ofertant. Această situatie este frecventă în special în cazul contractelor din domeniul ITsi al altor contracte tehnice.

Specificatiile care sunt prea restrictive pot fi utilizate pentru a exclude alti ofertanti calificati sau pentru a justifica achizitii dintr-o singură sursă si pentru a evita orice concurentă.

Un ansamblu de specificatii manipulate care favorizează un anumit contractant sugerează coruptie.

Indicatori de fraudă:

- doar un singur ofertant sau foarte putini ofertanti răspund la cererile de oferte;

- există similitudini între specificatii si produsele sau serviciile contractantului câstigător;

- se primesc reclamatii din partea celorlalti ofertanti;

- specificatiile sunt semnificativ mai restrânse sau acoperă o sferă mai largă decât în cazul cererilor de oferte anterioare;

- specificatii neobisnuite sau nerezonabile;

- acordarea unui număr ridicat de contracte avantajoase unui singur furnizor;

- socializare sau contacte personale între personalul responsabil cu contractarea si ofertanti pe durata procedurii de atribuire;

- cumpărătorul defineste un articol folosind denumirea unei mărci comerciale în locul unei descrieri generice fără să folosească sintagma “sau echivalent” sau fără să justifice necesitatea prin prisma unei incompatibilităti tehnice.


3.6. Divulgarea datelor referitoare la licitatii

Descrierea sistemului

Personalul însărcinat cu contractarea, redactarea proiectului sau evaluarea ofertelor poate divulga unui ofertant favorit informatii confidentiale, precum bugete estimate, solutii preferate sau date privind ofertele concurente, permitându-i astfel să formuleze o propunere tehnică sau financiară.

Indicatori de fraudă:

- metode ineficiente de control al procedurilor de atribuire, reducerea nejustificată a termenelor legale;

- oferta câstigătoare are un pret cu foarte putin mai scăzut decât următoarea ofertă cu pret scăzut;

- unele oferte sunt deschise în avans;

- sunt acceptate oferte care depăsesc termenul-limită;

- ofertantul care depune oferta după expirarea termenului este câstigător;

- toate ofertele sunt respinse, iar contractul este relicitat;

- ofertantul câstigător comunică în privat cu personalul însărcinat cu contractarea, prin e-mail sau alte mijloace, în timpul perioadei de atribuire.

3.7. Manipularea ofertelor

Descrierea sistemului

într-o procedură de atribuire controlată insuficient, personalul însărcinat cu contractarea poate manipula ofertele după depunere, în vederea selectării unui contractant favorit (modificarea ofertelor, “pierderea” unor oferte, anularea unor oferte pe motivul unor presupuse erori continute în specificatii etc).

Indicatori de fraudă:

- reclamatii din partea ofertantilor;

- metode de control deficiente si proceduri de licitatie inadecvate;

- indicii privind modificarea ofertelor după receptie (pot proveni si din observarea receptiei unor produse inferioare din punct de vedere calitativ prin raportare la oferta depusă în cadrul procedurii si în lipsa unui act aditional);

- anularea unor oferte pe motivul unor erori;

- un ofertant calificat este descalificat din motive suspecte;

- activitatea nu este relicitată, desi numărul ofertelor primite a fost inferior minimului necesar.

3.8. Atribuiri nejustificate unui singur ofertant

Descrierea sistemului

Acest sistem este adesea rezultatul coruptiei, în special dacă metoda este repetată si suspectă.

Aceste atribuiri pot avea loc prin fragmentarea achizitiilor, în scopul evitării plafoanelor de ofertare concurentială, falsificarea justificărilor achizitiilor din sursă unică, redactarea unor specificatii foarte restrictive, prelungirea contractelor atribuite anterior în locul relicitării acestora.

Indicatori de fraudă:

- atribuiri în favoarea unui singur ofertant la preturi superioare sau putin inferioare plafoanelor de atribuire concurentială;

- achizitii publice desfăsurate anterior în conditii concurentiale au devenit neconcurentiale;

- fragmentarea achizitiilor, pentru a evita plafonul de ofertare concurentială;

- cererea de ofertă este transmisă unui singur furnizor de servicii.

3.9. Fragmentarea achizitiilor

Descrierea sistemului

Personalul însărcinat cu contractarea poate fragmenta o achizitie în două sau mai multe comenzi ori contracte de achizitie în scopul evitării concurentei sau a unei investigatii

efectuate de o autoritate de management de nivel superior. De exemplu, dacă plafonul este de 125.000 euro, o achizitie pentru atribuirea unui contract de bunuri si servicii în valoare estimată de 245.000 euro poate fi fragmentată în două achizitii pentru atribuirea a două contracte - unul pentru bunuri, în valoare de 121.000 euro, iar altul pentru servicii, în valoare de 124.000 euro - în scopul evitării unei proceduri concurentiale.

Fragmentarea achizitiilor (denumită de multe ori salami slicing) poate indica un caz de coruptie sau alte sisteme de fraudare la nivelul unei organizatii contractante.

Indicatori de fraudă:

- două sau mai multe achizitii consecutive si asemănătoare de la acelasi contractant, situate imediat sub plafoanele de acordare concurentială sau sub limita de la care se efectuează investigatii de către cadrele de conducere;

- separarea nejustificată a achizitiilor, de exemplu contracte separate pentru manoperă si materiale, fiecare având o valoare inferioară plafoanelor de ofertare;

- achizitii consecutive la valori situate imediat sub plafoane.

3.10. Combinarea contractelor

Descrierea sistemului

Un contractant având mai multe comenzi similare poate percepe aceleasi costuri de personal, onorarii sau cheltuieli similare pentru mai multe comenzi care ar putea avea de fapt volume de activitate diferite, ceea ce determină suprafacturarea.

Indicatori de fraudă:

- facturi similare prezentate pentru activităti sau contracte diferite;

- contractantul facturează mai mult de o activitate pentru aceeasi perioadă de timp.

3.11. Stabilirea incorectă a costurilor

Descrierea sistemului

Un contractant poate comite o fraudă prin facturarea cu intentie a unor costuri care nu sunt permise sau rezonabile sau care nu pot fi alocate în mod direct sau indirect unui contract. Costurile de manoperă sunt mai susceptibile să fie utilizate abuziv decât costurile materialelor deoarece, în teorie, costurile cu forta de muncă pot fi percepute pentru orice contract.

Costurile cu forta de muncă pot fi manipulate prin crearea de fise de pontaj fictive, modificarea fiselor de pontaj sau a documentatiei aferente ori simpla facturare a unor costuri majorate artificial pentru forta de muncă, fără documente justificative.

Indicatori de fraudă:

- sume excesive sau neobisnuite percepute pentru forta de muncă;

- sumele percepute pentru forta de muncă nu sunt reflectate de evolutia lucrărilor prevăzute de contract;

- modificări evidente ale fiselor de pontaj;

- nu se găsesc fisele de pontaj;

- pentru aceleasi costuri ale materialelor se percep sume în mai multe contracte;

- costurile indirecte sunt facturate drept costuri directe.

3.12. Manipularea preturilor

Descrierea sistemului

Manipularea preturilor în cadrul contractelor are loc atunci când contractantii nu pun la dispozitie date curente, complete si exacte privind costurile sau preturile în propunerile de preturi, ceea ce are ca rezultat cresterea pretului contractului.

Indicatori de fraudă:

- contractantul refuză, amână sau nu poate furniza documente justificative privind costurile;

- contractantul furnizează documente incorecte sau incomplete;


- informatiile privind pretul nu mai sunt valabile;

- preturi ridicate comparativ cu contracte similare, liste de preturi sau medii la nivel de industrie.

3.13. Neîndeplinirea specificatiilor contractului

Descrierea sistemului

Contractantii care nu îndeplinesc specificatiile contractului si apoi declară în mod fals si cu bună stiintă că le-au îndeplinit comit o fraudă.

Exemple de astfel de sisteme includ utilizarea de materiale de constructie care nu respectă standardele, componente de calitate inferioară, fundatii necorespunzătoare în cazul lucrărilor de constructie a drumurilor etc. Motivul este, în mod evident, cresterea profiturilor prin reducerea costurilor, evitarea penalizărilor pentru nerespectarea termenelor-limită etc. Multe astfel de sisteme sunt dificil de detectat în absenta unor inspectii sau teste amănuntite efectuate de experti independenti în domeniu. Există totusi posibilitatea ca autorii fraudelor să încerce să mituiască inspectorii.

Indicatori de fraudă:

- discrepante între rezultatele testelor si inspectiilor, pe de o parte, si clauzele si specificatiile contractului, pe de altă parte;

- absenta certificatelor sau a documentelor de testare ori inspectie;

- calitate inferioară, activitate nesatisfăcătoare si număr mare de reclamatii;

- în documentele contabile ale contractantului există indicii potrivit cărora contractantul nu a achizitionat materialele necesare lucrărilor, nu detine sau nu a închiriat echipamentul necesar pentru efectuarea lucrărilor ori nu dispune de suficienti lucrători pe santier. (NB: Această verificare încrucisată se poate dovedi utilă.)

3.14. Facturi false, duble sau cu preturi excesive

Descrierea sistemului

Un contractant poate prezenta cu bună stiintă facturi false, duble sau cu preturi excesive, actionând pe cont propriu sau în cooperare cu angajati responsabili cu procesul de contractare, în urma coruperii acestora.

Indicatori de fraudă:

- mărfuri sau servicii facturate nu se află în inventar sau nu pot fi localizate;

- nu există confirmări de primire a unor bunuri sau servicii facturate;

- comenzile de achizitie pentru unele bunuri sau servicii facturate sunt inexistente sau suspecte;

- registrele contractantului nu indică finalizarea lucrărilor sau efectuarea cheltuielilor necesare;

- preturile de facturare, sumele, descrierile sau datele privind articolele depăsesc sau nu corespund cu prevederile contractuale, comanda de achizitie, fisele de magazie, inventarul sau rapoartele de productie;

- facturi multiple cu sumă, număr, dată etc. identice;

- subcontracte în cascadă;

- plăti în numerar;

- plăti către societăti off-shore.

3.15. Furnizori de servicii fictivi

Descrierea sistemului

a) Un angajat poate autoriza plăti către un vânzător fictiv, urmărind în acest fel să deturneze fonduri. Sistemul este utilizat frecvent în situatiile în care nu există o separare a atributiilor de întocmire a cererii, receptie si plată.

b) Contractantii pot înfiinta societăti fictive pentru a depune oferte de curtoazie în cadrul unor sisteme de cooperare secretă, în vederea majorării artificiale a costurilor sau, pur si simplu, a emiterii de facturi false.

Experienta a arătat că autorii fraudelor au tendinta de a utiliza denumiri de societăti similare denumirilor unor societăti reale.

Indicatori de fraudă:

- furnizorul de servicii nu poate fi găsit în nomenclatoarele de societăti, pe internet, cu ajutorul motorului de căutare Google sau al altor motoare de căutare etc;

- adresa furnizorului de servicii nu poate fi găsită;

- adresa sau numărul de telefon ale furnizorului servicii sunt incorecte;

- este folosită o societate off-shore.

3.16. Substitutia produsului

Descrierea sistemului

Substitutia produsului se referă la înlocuirea, fără stiinta cumpărătorului, a produselor prevăzute în contract cu unele de calitate inferioară. În cel mai rău caz, substitutia produselor poate pune în pericol viata, de exemplu deficiente ale infrastructurii sau clădirilor. Substitutia este o optiune atractivă în special în cazul contractelor care prevăd utilizarea de materiale costisitoare, de calitate superioară, care pot fi înlocuite cu produse mult mai ieftine, cu aspect similar. Substitutia implică de multe ori componente care nu pot fi detectate cu usurintă. De asemenea, atunci când au loc inspectii pot fi prezentate esantioane special create, pentru a induce în eroare.

Indicatori de fraudă:

- ambalaje neobisnuite sau generice: ambalajul, culorile sau forma diferă de norme;

- discrepante între aspectul asteptat si cel real;

- numerele de identificare a produsului diferă de numerele publicate sau cele de catalog ori de sistemul de numerotare;

- număr de defectiuni înregistrat în cadrul testelor sau în utilizare peste medie, înlocuiri anticipate ori costuri ridicate de întretinere si de reparatie;

- certificatele de conformitate sunt semnate de persoane necalificate sau neautorizate;

- diferente semnificative între costurile estimate si cele reale ale materialelor;

- contractantul nu a respectat graficul lucrărilor, dar recuperează întârzierile cu rapiditate;

- numere de serie atipice sau sterse; numerele de serie nu corespund sistemului de numerotare al producătorului autentic;

- numerele sau descrierile facturii sau ale obiectelor de inventar nu corespund datelor din ordinul de achizitie.

4. Frauda în domeniul sumelor percepute pentru forta de muncă si al serviciilor de consultantă

Sisteme de fraudare comune si recurente si indicatorii de fraudă relevanti (semnale de avertizare)

Acest capitol prezintă sisteme de fraudare comune si recurente, împreună cu o descriere a sistemului si indicatorii de fraudă relevanti în domeniul serviciilor de consultantă.

Cel mai important mijloc de control din sistemul de contabilitate a costurilor pentru forta de muncă este angajatul individual si acceptarea de către acesta a responsabilitătii de a înregistra cu exactitate timpul de lucru efectuat.

Aceasta este o listă neexhaustivă a unor sisteme general recunoscute:

4.1. Costurile suportate cu forta de muncă

Descrierea sistemului

Fără o verificare externă independentă si la fata locului, costurile cu forta de muncă sunt foarte usor de manipulat. Un angajator poate pretinde, cu bună stiintă, perioade de lucru fictive, directe sau indirecte. Aspectul esential de urmărit este dacă sumele pentru timpul de lucru al angajatului sunt percepute în mod adecvat pentru proiectul la care s-a lucrat efectiv. (Nu pot exista documente ale unor părti terte care să ateste costurile cu forta de muncă, cum ar fi facturi, comenzi de achizitie etc.)


Indicatori de fraudă:

- moduri diferite de percepere a sumelor;

- modificări neasteptate si semnificative ale modului de percepere a sumelor;

- scăderea sumelor percepute pentru proiecte/contracte cu plafoane depăsite sau urmând a fi depăsite;

- procentajul angajatilor pentru care se înregistrează costuri indirecte este disproportionat;

- un număr mare de angajati sunt transferati de la costuri directe la costuri indirecte sau viceversa;

- aceiasi angajati sunt transferati în mod constant de la costuri directe la costuri indirecte sau viceversa;

- sisteme deficitare de control intern al sumelor percepute pentru timpul de lucru, precum semnarea în avans a fiselor de pontaj ale angajatilor, completarea fiselor de pontaj ale angajatilor de către supraveghetor, completarea fiselor de pontaj cu creionul sau la finalul perioadei de plată;

- orele de lucru si sumele reale se află constant la limita bugetului sau imediat sub aceasta;

- utilizarea unor intrări în registrele zilnice prin care se efectuează modificări, în vederea transferării costurilor între contracte, cercetare si dezvoltare, activităti comerciale;

- cresteri si descresteri semnificative ale sumelor percepute unor conturi sensibile;

- sumele pentru timpul de lucru al angajatilor sunt percepute diferit în raport cu costurile de călătorie asociate.

4.2. Neplata orelor suplimentare

Descrierea sistemului

Un angajator poate pretinde, cu bună stiintă, efectuarea de ore suplimentare false atunci când acestea nu sunt compensate în mod neoficial prin, de exemplu, acordarea de concedii suplimentare. Aspectul esential de urmărit este dacă sumele pentru timpul de lucru al angajatului sunt percepute în mod adecvat pentru proiectul la care s-a lucrat efectiv. Nu există documente ale unor părti terte.

Indicatori de fraudă:

- personalul este obligat să desfăsoare activităti suplimentare neplătite în cadrul mai multor proiecte - directe si indirecte;

- angajatii salariati înregistrează doar orele de lucru normale efectuate în fiecare zi, pentru o perioadă mai lungă de timp;

- neplata orelor suplimentare si acordarea de bonusuri pe baza orelor suplimentare lucrate, potrivit indicatiilor conducerii;

- lucrările pentru contractele/proiectele al căror plafon de cheltuieli a fost depăsit se desfăsoară doar în timpul suplimentar neplătit.

4.3. Servicii de consultantă/profesionale

Descrierea sistemului (pe baza unui caz real)

Serviciile erau însotite de contracte de consultantă detaliate, cu facturile si rapoartele aferente. Aspectele acoperite erau relevante pentru operatiunile contractantului si ofereau recomandări adecvate privind eficientizarea anumitor activităti. Contractantul a pus în aplicare majoritatea recomandărilor. Contractele aplicabile contineau toate explicatiile necesare, iar onorariile au fost considerate rezonabile.

Cu toate acestea, serviciile unora dintre societătile contractate nu fuseseră utilizate anterior. Contractele nu descriau serviciile care urmau a fi furnizate de către societăti, dar prezentau în detaliu persoanele care urmau să ofere serviciile si onorariile pe oră percepute. CV-urile persoanelor nu erau disponibile. Onorariile societătilor noi erau mai ridicate. Reprezentantii societătii nu au putut explica onorariile mai mari sau natura serviciilor care urmau să fie oferite.

În plus, facturile emise de aceste societăti pentru serviciile suplimentare prestate nu descriau caracteristicile acestora, mentionând doar numărul contractului. Costurile erau reprezentate sub formă de sumă forfetară, fără o defalcare în functie de orele lucrate, tariful orar, cheltuielile de călătorie sau alte cheltuieli. Nu existau rapoarte de călătorie sau rapoarte de sinteză. Nu existau informatii suplimentare privind aceste societăti; angajatorul nu a putut oferi decât asigurări verbale privind serviciile furnizate.

În sfârsit, adresa de corespondentă de pe facturi era o căsută postală, iar societătile nu apăreau în lista abonatilor telefonici.

Indicatori de fraudă:

- nu există acorduri sau contracte încheiate oficial; cu toate acestea, se plătesc sume mari pentru “servicii prestate”, pe baza unor facturi continând date insuficiente;

- există acorduri sau contracte oficiale, dar acestea sunt vagi în ceea ce priveste serviciile care urmează a fi prestate, si nu există facturi detaliate, rapoarte de călătorie sau studii care să justifice cheltuielile;

- serviciile plătite au fost utilizate pentru obtinerea, distribuirea sau utilizarea unor informatii ori date protejate prin legi sau regulamente;

- serviciile plătite aveau scopul de a influenta în mod ilegal continutul unei cereri, evaluarea unei propuneri sau estimări de pret, selectia de surse pentru atribuirea de contracte ori negocierea unui contract, a unei modificări sau a unei revendicări. Nu este important dacă atribuirea se face de către contractantul principal ori un subcontractant de la orice nivel;

- serviciile plătite au fost obtinute sau efectuate prin încălcarea unui statut ori a unui regulament care interzice practicile antreprenoriale neloiale sau conflictele de interese.

4.4. Categorii de fortă de muncă

Descrierea sistemului (pe baza unui caz real) Propunerea unui contractant privind reînnoirea unui contract de tip “timp si materiale” (T&M), care fusese atribuit anual în ultimii 2 ani, arăta că tarifele orare suportate erau semnificativ mai reduse decât tarifele propuse, cu exceptia celor administrative. La momentul depunerii ofertelor, propunerea initială prevedea un număr complet de angajati. După atribuirea contractului, contractantul a angajat/utilizat personal remunerat la un nivel inferior celui propus. Calificările unora dintre noii angajati nu îndeplineau cerintele din cererea de ofertă. Contractantul plasase mai multi dintre noii angajati în categorii de fortă de muncă pentru care nu erau calificati. Indicatori de fraudă:

- diferente semnificative între costurile sau cantitătile unitare propuse si cele reale, fără modificarea corespunzătoare a sferei lucrărilor sau a descrierii posturilor;

- facturarea fiecărui serviciu se făcea constant la nivelul maxim stabilit în contract. Specificarea în contract/comandă a numărului de ore care trebuie facturate reprezintă o exceptie;

- anumite persoane propuse ca “angajati-cheie” nu lucrează în cadrul contractului;

- personalul propus nu corespunde fortei de muncă existente. Este necesară angajarea unui număr considerabil de persoane. Numărul persoanelor nou-angajate este semnificativ mai redus decât în propunerile initiale;

- competentele angajatilor nu satisfac cerintele specifice pentru categoria de fortă de muncă sau cerintele contractuale;

- timpul de lucru al angajatilor este înregistrat ca indirect de către societate, dar este înregistrat ca direct în scopul contractului;

- sumele percepute pentru timpul de lucru al partenerilor, functionarilor, supraveghetorilor si al altor angajati nu respectă termenii contractuali sau politicile si procedurile contabile ale societătii.


 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

SUSPICIUNE DE NEREGULA/SUSPICIUNE DE FRAUDA 1)

 

Nr./data înregistrării

 

(de la Autoritatea cu competente în gestionarea fondurilor europene/organisme intermediare2) către structura de control, autoritatea de certificare, conform prevederilor reglementărilor comunitare si ale acordurilor privind managementul financiar si controlul programelor operationale)

 

Elementele notificării:

Identificarea programului/a fondului/axă prioritară, după caz/domeniu major de interventie, după caz/proiect: nr., denumire/cod SMIS, MIS, altele, după caz/organism intermediar, după caz/beneficiar: denumire, adresă, reprezentant legal, după caz/nr. si data contractului/acordului/deciziei/ordinului de finantare.

 

 

Informatii

Descriere

1.

Sursa/data primei informatii care a condus la concluzia că există o suspiciune de neregulă

Autoritatea de management/organismul intermediar/beneficiarul final/Autoritatea de Certificare si Plată/Autoritatea de Audit/Comisia Europeană/Curtea de Conturi Europeană/Departamentul pentru lupta antifraudă (DLAF)/Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)/persoană fizică (identitate cunoscută sau necunoscută)/ nr. documentului si data

2.

Modul de descoperire a unei posibile nereguli

Verificări la fata locului Misiuni de audit Misiuni de control Sistem whistle blowing3)

3.

Tipul neregulii suspectate

Neregulă neintentionată/intentionată (suspiciune de fraudă)

Individuală/Cu caracter sistemic

(Se completează în conformitate cu documentul care a stat la baza constatării/identificării neregulii.)

4.

Descrierea neregulii suspectate (inclusiv modul producerii)

Plată în exces/necuvenită

Plata unei cheltuieli neeligibile

Încălcare normative legale în materie de achizitii

Încălcare proceduri de lucru (referintă + scurtă prezentare) Din neglijentă/din cauza definirii neclare sau insuficiente a normativelor legale/procedurilor de lucru

(Se descrie neregula potrivit documentului care a stat la baza identificării unei posibile nereguli.)

5.

Natura cheltuielii

De exemplu: Cheltuieli personal, cheltuieli materiale, cheltuieli lucrări (Se completează în cazul identificării unei cheltuieli neeligibile.)

6.

Suma suspectată a fi plătită necuvenit

(Se completează în conformitate cu documentul care a stat la baza identificării posibilei nereguli, dacă este specificată./în caz contrar se mentionează că valoarea nu a fost cuantificată în document.)

 

Se anexează documentul care constituie sursa primei informatii care a condus la concluzia că există o suspiciune de neregulă (se indică nr./data/emitent).

 

Conducătorul autoritătii cu competente în gestionarea fondurilor europene,

.................................................................................

(numele/semnătura/data/stampila)

 


1) În functie de tipul neregulii (pct. 3), notificarea va fi asupra unei suspiciuni de neregulă sau de fraudă.

2) Acest format se poate utiliza de autoritătile cu competente în gestionarea fondurilor europene/organismele intermediare si în relatia cu beneficiarii, pentru situatia în care acestia - în aplicarea prevederilor art. 29 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor apărute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora - notifică din proprie initiativă o posibilă neregulă în gestiunea propriilor proiecte.

3) În cazul suspiciunilor primite prin sistemul whistle blowing se vor înscrie numai elementele cunoscute.

 


ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

CONTINUTUL MINIM 1)

al Registrului neregulilor si al Registrului debitorilor

 

Denumirea autoritătii cu competente în gestionarea fondurilor europene

 

 

Elemente

Registrul neregulilor

Registrul debitorilor

1.

Tipul documentului informativ

X

 

2.

Sursa documentului informativ

X

 

3.

Numărul si data documentului informativ

X

 

4.

Metoda de detectare/Modul în care a fost descoperită neregula

 

 

5.

Programul

X

X

6.

Fondul

X

X

7.

Axa prioritară/Domeniul major de interventie/Măsura

X

X

8.

Nr., data si codul SMIS (sau SIMPOP, MIS-ETC, după caz) ale proiectului/contractului/ acordului/ordinului/deciziei de finantare

X

X

9.

Denumirea proiectului

X

X

10.

Numele/Denumirea beneficiarului

X

X

11.

Nr., data si codul SMIS (sau SIMPOP, MIS-ETC, după caz) ale contractului de atribuire (achizitii)

X

X

12.

Număr caz (număr unic - se păstrează pe toată perioada de la descoperire până la finalizare prin încasare sau anulare)

X

X

13.

Data si nr. notificării structurii de control

X

 

14.

Data scadentă a finalizării investigatiilor de către structurile de control (conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor apărute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora)

X

 

15.

Este necesară notificarea Departamentului pentru lupta antifraudă (DLAF) (Da/Nu)

X

 

16.

Data si nr. notificării DLAF

X

 

17.

Nr. si data Procesului-verbal de constatare a neregulii si de stabilire a creantei bugetare/Notei de constatare a neregulii si de stabilire a corectiei financiare/Procesului-verbal de calculare a dobânzii

X

X

18.

Prevederi comunitare încălcate (art., paragraf)

X

 

19.

Prevederi nationale încălcate (art., paragraf)

X

 

20.

Data sau perioada comiterii neregulii

X

 

21.

Valoarea totală a proiectului, din care:

X

X

 

- contributie UE

X

X

 

- contributie natională la cheltuiala eligibilă, din care:

X

X

 

- buget de stat

X

X

 

- buget local

X

X

 

- alte surse publice

X

X

 

- contributie privată

X

X

 

- TVA aferentă cheltuielilor eligibile

X

X

22.

Natura cheltuielii

X

X

23.

Valoarea cheltuielii afectate de neregulă, din care (conform surselor din care s-au efectuat plătile/rambursările):

X

X

 

- contributie UE

X

X

 

- contributie natională la cheltuiala eligibilă, din care

X

X

 

- buget de stat

X

X

 

- buget local

X

X

 

- alte surse publice

X

X

 

- contributie privată

X

X

 

- TVA aferentă cheltuielilor eligibile

X

X


 

Elemente

Registrul neregulilor

Registrul debitorilor

24.

Valoarea cheltuielii afectate de neregulă, din care (conform ratelor de cofinantare aplicabile cheltuielilor declarate)2)

X

 

25.

Creanta bugetară stabilită conform Procesului-verbal de constatare a neregulii si de stabilire a creantei bugetare/Notei de constatare a neregulii si de stabilire a corectiei financiare, din care:

X

X

 

- contributie UE

X

X

 

- contributie natională de la bugetul de stat3)

X

X

 

- TVA aferentă cheltuielilor eligibile

X

X

26.

Data aprobării Procesului-verbal de constatare a neregulii si de stabilire a creantei bugetare/Notei de constatare a neregulii si de stabilire a corectiei financiare

X

X

27.

Data comunicării Procesului-verbal de constatare a neregulii si de stabilire a creantei bugetare către debitor

X

X

28.

Data scadentei creantei bugetare

X

X

29.

Nr. si data solicitării executării silite

X

X

30.

Contestatie a debitorului Da/Nu

X

X

31.

Nr. si data contestatiei

X

X

32.

Modul de solutionare a contestatiei (admitere partială/totală/respingere)

X

X

33.

Suma recuperată, din care (conform surselor din care s-au efectuat plătile/rambursările):

X

X

 

- contributie UE

X

X

 

- contributie natională de la bugetul de stat3)

X

X

 

- TVA aferentă cheltuielilor eligibile

X

X

34.

Suma recuperată4), din care (conform ratelor de cofinantare aplicabile cheltuielilor declarate)2):

X

 

35.

Data recuperării

X

X

36.

Modul de recuperare a creantei bugetare

X

X

37.

Suma rămasă de recuperat, din care (conform surselor din care s-au efectuat plătile/rambursările):

X

X

 

- contributie UE

X

X

 

- contributie natională de la bugetul de stat3)

X

X

 

- TVA aferentă cheltuielilor eligibile

X

X

38.

Suma rămasă de recuperat, din care (conform surselor din care s-au efectuat plătile/rambursările)2):

X

 

39.

Valoarea dobânzii, din care:

X

X

 

- contributie UE

X

X

 

- contributie natională de la bugetul de stat

X

X

40.

Data recuperării

X

X

41.

Modul de recuperare a dobânzii

X

X

42.

Debitorul a contestat Procesul-verbal de constatare a neregulii si de stabilire a creantei bugetare/Nota de constatare a neregulii si de stabilire a corectiei financiare în instantă judecătorească (Da/Nu)

X

X

43.

Data si nr. hotărârii definitive si irevocabile a instantei judecătoresti - admis total/partial/respins

X

X

44.

Nr. si data notificării Agentiei Nationale de Administrare Fiscală (ANAF) în scopul aplicării măsurilor asigurătorii

X

X

45.

Motivul solicitării aplicării de măsuri asigurătorii

X

X

46.

Valoarea pentru care s-a solicitat luarea măsurilor asigurătorii

X

X

47.

Procedura este încheiată (Da/Nu)

X

X

48.

Data la care procedura a fost încheiată

X

X

49.

Nr. si data documentului care justifică imposibilitatea recuperării, emitent

X

X

50.

Au fost abandonate procedurile de recuperare? (Da/Nu)

X

X


 

Elemente

Registrul neregulilor

Registrul debitorilor

51.

Nr. si data adresei prin care Comisia Europeană a fost notificată înainte de luarea deciziei de a abandona procedura de recuperare

X

X

52.

Nr. si data adresei prin care Comisia Europeană îsi exprimă opinia

X

X

53.

Opinia Comisiei Europene cu privire la abandonarea procedurilor de recuperare

X

X

54.

Cheltuiala a fost declarată de autoritatea cu competente? (Da/Nu)

X

 

55.

Nr. si data Declaratiei de cheltuieli în care se reflectă cheltuiala5)

X

 

56.

Cheltuiala a fost inclusă într-o declaratie de cheltuieli si aplicatie de plată către Comisia Europeană? (Da/Nu)

X

 

57.

Nr. si data aplicatiei către Comisia Europeană în care a fost inclusă cheltuiala respectivă

X

 

58.

Suma totală retinută de statul membru (withdrawals)

X

 

59.

Rata cofinantării UE

X

 

60.

Curs de schimb valutar utilizat

X

 

61.

Nr. cazului în Raportul de nereguli

X

 

62.

Raportul trimestrial de nereguli a fost transmis la DLAF/Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) (Da/Nu)

X

 

63.

Data transmiterii Raportului trimestrial de nereguli

X

 

64.

Trimestru/An

X

 

65.

Codul neregulii

X

 

66.

Nr de referintă AFIS

X

 

67.

Există caz de nereguli cu raportare imediată la DLAF/OLAF (Da/Nu)

X

 

68.

Data transmiterii Raportului de nereguli cu raportare imediată

X

 

69.

Codul creantei bugetare

X

 

70.

Comentarii

X

X


1) Dacă nu s-a stabilit altfel prin specificul programului sau alte întelegeri între autoritătile cu competente în gestionarea fondurilor europene si serviciile Comisiei Europene sau alti finantatori.

2) Defalcate pe aceeasi structură ca a valorii pe surse din care s-au efectuat plătile/rambursările.

3) Dacă a fost rambursată beneficiarului/virată pe contul de venituri de către Autoritatea cu competente în gestionarea fondurilor europene.

4) În cazul în care sumele recuperate aferente neregulii au fost reflectate în mai multe declaratii de cheltuieli se vor preciza pentru fiecare declaratie sumele.

5) În cazul în care cheltuiala aferentă neregulii a fost inclusă în mai multe declaratii de cheltuieli se vor preciza pentru fiecare declaratie sumele.

 

ANEXA Nr. 4
la normele metodologice

 

 

Aprob

....................................

(numele si semnătura conducătorului autoritătii emitente)

(stampila autoritătii emitente)

PROCES-VERBAL

de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare

 

Încheiat la data de..................................

privind proiectul................................., denumire..............................., codul SMIS/MIS etc.

1. Denumirea si datele de identificare ale autoritătii cu competente în gestionarea fondurilor europene/structurii de control

a).................................................................................................-..........................................................................................

(denumirea autoritătii cu competente în gestionarea fondurilor europene/structurii de control)

Echipa de control formată din:

- domnul/doamna......................................., având functia de .......................................;

- domnul/doamna......................................., având functia de.......................................;

- domnul/doamna......................................., având functia de........................................,

din cadrul..............................................................................................................................................................................,

în baza...............................................................nr............/.............,

(ordin/decizie/mandat/împuternicire)

emis/emisă de...........................................................................................................................................................................,

(numele si semnătura conducătorului autoritătii emitente/forului superior)


a procedat la efectuarea unei verificări documentare si/sau faptice a cazului de suspiciune de nereguli înregistrat la autoritatea cu competente în gestionarea fondurilor europene sub nr.........................., ce a avut drept scop verificarea aspectelor  mentionate în

................................................................................................................................................................................

(documentul/ raportul de control/audit/verificare la fata locului/sesizare de neregulă prin sistemul whistle blowing)

nr....../....................al..........................................................................................................................................................................

(data)               (emitent/ în cazul sesizării prin sistemul whistle blowing se păstrează confidentialitatea chiar dacă este cunoscută identitatea persoanei care a semnalat neregula)

continând constatări cu implicatii financiare.........................................................................................................................................

(Se citează toate constatările din documentul emitentului.)

b) Punctul de vedere exprimat de beneficiar/structura verificată

(Se va mentiona punctul de vedere al beneficiarului cu privire la constatările din documentul/raportul de control/audit/ verificare la fata locului înainte de efectuarea misiunii de control, dacă un asemenea punct de vedere a fost comunicat oficial autoritătii cu competente în gestionarea fondurilor europene./în caz contrar, se solicită punctul de vedere al beneficiarului/structurii verificate/ în cazul în care nu exprimă un punct de vedere, se mentionează acest fapt.)

................................................................................................................................................................................................

c) Locul unde s-a desfăsurat verificarea....................................................................................................................................

d) În perioada...........................................................................................................................................................................

2. Baza legală a verificării

a) Prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor apărute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora

b) Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare

c) Contractul/Decizia/Acordul/Ordinul de finantare

3. Denumirea si datele de identificare ale beneficiarului/structurii verificate

a) Denumirea/Numele si prenumele..........................................................................................................................................

b) Sediul/Domiciliul..................................................................................................................................................................

c) Codul unic de Înregistrare/Codul numeric personal................................................................................................................

d) Domiciliul fiscal....................................................................................................................................................................

e) Reprezentatul legal............................................

4. Denumirea si datele de identificare ale proiectului

a) Numărul si data contractului/acordului/ordinului/deciziei de finantare................................................................................

b) Titlul proiectului....................................................................................................................................................................

c) Perioada de implementare.................................................................................................................................................

d) Buget total..................lei, din care..................lei pentru cheltuieli eligibile si..................lei pentru cheltuieli neeligibile

e) Surse de finantare:

- contributie UE: ... - ...%;

- contributie publică natională ... - ...%, din care:

- buget de stat... - ...%;

- buget local ... - ...%;

- alte surse publice ... - ...%;

- contributie privată: ... - ...%

f) Stadiul actual de implementare........................................[Se specifică progresul financiar al proiectului sub aspectul încasărilor beneficiarului (inclusiv sume primite în avans) si sume plătite de beneficiar, precum si progresul fizic al proiectului.]

5. Prezentarea verificărilor efectuate

Pentru fiecare dintre obiectivele care au fost urmărite în cadrul verificării, respectiv pentru fiecare constatare a emitentului raportului de control/audit/documentului de sesizare, echipa de control detaliază verificările efectuate si care trebuie să fie relevante pentru a sustine concluzia dacă suspiciunea de neregulă se confirmă sau nu, iar în cazul în care se confirmă, pentru a oferi asigurări suficiente că valoarea constatată a fi fost cheltuită necuvenit este cea corectă.

Se vor prezenta atât natura verificărilor (realitatea/legalitatea/conformitatea cheltuielilor cu reglementările nationale si comunitare), cât si amploarea verificărilor (Se va mentiona întinderea verificărilor, respectiv dacă cheltuielile efectuate au fost verificate în totalitate sau partial, specificându-se procentual cuantumul verificărilor.)

În functie de specificul fiecărui proiect, în cazul în care sunt necesare si verificări fizice/tehnice, se vor preciza instrumentele utilizate si rezultatele obtinute.

Acest control a avut la bază verificarea, prin sondaj/total, a următoarelor documente:

................................................................................................................................................................................................

Alte constatări (Se va mentiona dacă aspectele verificate în cadrul acestei actiuni au mai fost/nu au mai fost verificate de către alte organisme, nr. si data documentului si măsurile luate/propuse, după caz.)........................................................................

6. Motivele de fapt

................................................................................................................................................................................................

7. Temeiul de drept

................................................................................................................................................................................................


8. Concluziile activitătii de verificare

................................................................................................................................................................................................

9. Valoarea cheltuielii afectate de nereguli

Valoarea cheltuielii afectate de nereguli: ... lei, din care:

- contributie din fonduri UE: ... - ...%1);

- contributie publică natională ... - ...%, din care:

- buget de stat... - ...%;

- buget local... - ...%;

- alte surse publice... - ...%;

- contributie privată: ... - ...%;

- TVA (recuperabilă, după caz) ... .

10. Valoarea creantei bugetare rezultate din nereguli

Valoarea creantei bugetare rezultate din nereguli...................lei, din care:

- contributie din fonduri UE: ...;

- contributie publică natională de la bugetul de stat...;

- TVA (recuperabilă, după caz) ... .

11. Documente probante

[Se detaliază documentele (cu nr. si dată) pe care echipa de control le-a folosit în timpul controlului si care sunt relevante pentru concluzia care a condus la constatarea neregulii si stabilirea cuantumului sumei neeligibile/ a creantei bugetare.] Sumele constatate neeligibile au fost incluse în cererile de plată/de rambursare ale beneficiarului, după cum urmează:

Cererea de rambursare nr.2).../...

- contributie din fonduri UE: ... - ...%3)

- contributie publică natională ... - ...%, din care:

- buget de stat... - ...%;

- buget local... - ...%;

- alte surse publice... - ...%;

- contributie privată: ... - ...%;

- TVA (recuperabilă, după caz) ... .

................................................................................................................................................................................................

12. Debitor

a) Denumirea/Numele si prenumele......................................................................................................................................

b) Sediul/Domiciliul.................................................................................................................................................................

c) Codul unic de Înregistrare/Codul numeric personal...............................................................................................................

d) Domiciliul fiscal.......................................................................................................................................................................

e) Reprezentatul legal...............................................................................................................................................................

13. Cuantumul creantei bugetare

Debitorul,.............................................................., datorează autoritătii cu competente în gestionarea fondurilor europene un debit în valoare de...............................................lei, după cum urmează:

a) aferent bugetului Uniunii Europene..............lei;

b) aferent bugetului de stat..............lei;

c) aferent TVA recuperată de la bugetul de stat, după caz,..............lei.

14. Termen de plată

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2011, scadenta creantei bugetare stabilită prin prezentul titlu de creantă este la 30 de zile de la data comunicării prezentului titlu de creantă.

Neplata creantei bugetare, conform termenului stabilit, atrage dobândă si recuperarea acesteia conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2011.

15. Cont bancar de recuperare

Contul bancar al autoritătii cu competente în gestionarea fondurilor europene în care urmează să se recupereze debitul este................., deschis la................, cod fiscal...................

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (20) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2011, prezentul proces-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare constituie titlu de creantă.

În temeiul art. 43 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2011, prezentul proces-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare constituie titlu executoriu, în caz de neplată în termenul prevăzut la pct. 14 din prezentul proces-verbal.

Împotriva măsurilor dispuse prin prezentul titlu de creantă se poate formula contestatie ce se depune, sub sanctiunea decăderii, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la autoritatea publică emitentă a titlului de creantă.

Prezentul proces-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare a fost întocmit în 3 (trei)4) exemplare originale.

Echipa de control formată din:

- domnul/doamna................................, semnătura.....................;

- domnul/doamna................................, semnătura.....................;

- domnul/doamna................................, semnătura.....................


1) Valoarea procentuală se calculează numai la valoarea cheltuielilor din contributia UE si natională, inclusiv privată (fără valoarea aferentă TVA recuperabile).

2) Vor fi mentionate toate cererile de rambursare care contin cheltuieli neeligibile constatate prin prezentul proces-verbal, cu detaliere pe sursele de finantare ale cheltuielilor neeligibile respective.

3) Valoarea procentuală se calculează numai la valoarea cheltuielilor din contributia UE si natională, inclusiv privată (fără valoarea aferentă TVA recuperabile).

4) Număr minim, poate fi mai mare în functie de procedurile interne ale autoritătii competente cu gestionarea fondurilor europene/structurii de control.

 


ANEXA Nr. 5

la normele metodologice

 

 

Aprob

....................................

(numele si semnătura conducătorului autoritătii emitente)

(stampila autoritătii emitente)

 

NOTĂ DE CONSTATARE

a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare

 

Încheiat la data de..................................

privind proiectul................................., denumire..............................., codul SMIS/MIS etc.

1. Denumirea si datele de identificare ale autoritătii cu competente în gestionarea fondurilor europene/structurii de control

a)..........................................................................................................................................................................................

(denumirea autoritătii cu competente în gestionarea fondurilor europene/structurii de control)

Echipa de control formată din:

- domnul/doamna......................................., având functia de .......................................;

- domnul/doamna......................................., având functia de.......................................;

- domnul/doamna......................................., având functia de........................................,

din cadrul..............................................................................................................................................................................,

în baza...............................................................nr............/.............,

(ordin/decizie/mandat/împuternicire)

emis/emisă.................................................................................................................................................................................,

(numele si semnătura conducătorului autoritătii emitente/forului superior)

a procedat la efectuarea unei verificări documentare si/sau faptice a cazului de suspiciune de nereguli înregistrat la autoritatea cu competente în gestionarea fondurilor europene sub nr................, ce a avut drept scop verificarea aspectelor mentionate

în.................................................................................................................................................................................................

(raportul de audit/raportul de verificare la fata locului al autoritătii cu competente în gestionarea fondurilor europene sau al autoritătii de certificare/raportul de verificare al Unitătii pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice fUCWAPJ/Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice f/\/VRM/APJ/sesizarea de neregulă prin sistemul whistle blowing)

nr....../....................al..........................................................................................................................................................................

(data) (emitent/în cazul sesizării prin sistemul whistle blowing se păstrează confidentialitatea chiar dacă este cunoscută identitatea persoanei care a semnalat neregula)

continând constatări cu implicatii financiare.............................................................................................................................................

(Se citează toate constatările din documentul emitentului)

b) Punctul de vedere exprimat de beneficiar/structura verificată

(Se va mentiona punctul de vedere al beneficiarului cu privire la constatările din documentul/raportul de control/audit înainte de efectuarea misiunii de control, dacă un asemenea punct de vedere a fost comunicat oficial autoritătii cu competente în gestionarea fondurilor europene/în caz contrar, se solicită punctul de vedere al beneficiarului/structurii verificate/în cazul în care nu exprimă un punct de vedere, se mentionează acest fapt.)

................................................................................................................................................................................................

c) Locul unde s-a desfăsurat verificarea...............................................................................................................................

d) În perioada...........................................................................................................................................................................

2. Baza legală a verificării

a) Prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor apărute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora

b) Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare

c) Contractul/Decizia/Acordul/Ordinul de finantare.

3. Denumirea si datele de identificare ale beneficiarului/structurii verificate:

a) Denumirea/Numele si prenumele......................................................................................................................................

b) Sediul/Domiciliul................................................................................................................................................................

c) Codul unic de Înregistrare/Codul numeric personal.............................................................................................................

d) Domiciliul fiscal.....................................................................................................................................................................

e) Reprezentatul legal............................................................................................................................................................

4. Denumirea si datele de identificare ale proiectului:

a) Numărul si data contractului/acordului/ordinului/deciziei de finantare.................................................................................

b) Titlul proiectului....................................................................................................................................................................

c) Perioada de implementare....................................................................................................................................................

d) Buget total..............lei, din care..............lei pentru cheltuieli eligibile si..............lei pentru cheltuieli neeligibile

e) Surse de finantare:

- contributie UE: ... - ...%;

- contributie publică natională ... - ...%, din care:

- buget de stat... - ...%;

- buget local ... - ...%;

- alte surse publice ... - ...%;

- contributie privată: ... - ...%.


f) Stadiul actual de implementare..................................................................[Se specifică progresul financiar al proiectului sub aspectul încasărilor beneficiarului (inclusiv sume primite în avans) si sume plătite de beneficiar, precum si progresul fizic al proiectului.]

5. Denumirea si datele de identificare ale contractului

În situatia prevăzută la art. 25 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2011, se vor preciza datele de identificare a tuturor contractelor verificate.

a) Numărul si data contractului de achizitie..........................................................................................................................

b) Contractor..........................................................................................................................................................................

c) Obiectul (denumirea) contractului.......................................................................................................................................

d) Tipul contractului de achizitie: (publică/privată)

e) Perioada de implementare..................................................................................................................................................

f) Valoarea contractului...................lei, la care se adaugă...................lei TVA

g) Stadiul actual de implementare...........................................................[Se specifică progresul financiar al contractului sub aspectul sumelor plătite de beneficiar, precum si progresul fizic al contractului.]

6. Prezentarea verificărilor efectuate

Pentru fiecare dintre obiectivele care au fost urmărite în cadrul verificării, respectiv pentru fiecare constatare a emitentului raportului de control/audit/documentului de sesizare, echipa de control detaliază verificările efectuate si care trebuie să fie relevante pentru a sustine concluzia dacă suspiciunea de neregulă se confirmă sau nu, iar în cazul în care se confirmă, pentru a oferi asigurări suficiente că valoarea corectiei financiare aplicate este corectă si conformă cu anexa la ordonantă.

Se va prezenta amploarea verificărilor (Se va mentiona întinderea verificărilor, respectiv dacă au fost verificate numai elementele constatate în rapoarte sau si alte aspecte care ar putea conduce la încălcarea regulilor în materie de achizitii, precum si dacă verificările acelorasi aspecte semnalate au fost extinse si asupra altor contracte.)

Acest control a avut la bază verificarea următoarelor documente:

................................................................................................................................................................................................

Alte constatări (Se va mentiona dacă aspectele verificate în cadrul acestei actiuni au mai fost/nu au mai fost verificate de către alte organisme, nr. si data documentului si măsurile luate/propuse, după caz.)

7. Motivele de fapt

................................................................................................................................................................................................

8. Temeiul de drept

................................................................................................................................................................................................

(în principiu, se porneste de la stabilirea principiilor încălcate - transparentă, nediscriminare, tratament egal, eficienta utilizării fondurilor - si se detaliază prevederea încălcată.)

9. Concluziile activitătii de verificare

................................................................................................................................................................................................

(în cazul în care concluziile verificării justifică aplicarea unei corectii financiare, se specifică abaterea constatată, descrierea abaterii si corectia aplicată, în cuantum procentual, potrivit anexei la ordonantă.)

10. Valoarea corectiei financiare

Valoarea corectiei financiare: ... lei, din care:

- contributie din fonduri UE: ... - ...%1);

- contributie publică natională ... - ...%, din care:

- buget de stat... - ...%;

- buget local ... - ...%;

- alte surse publice ... - ...%;

- contributie privată: ... - ...%;

- TVA (recuperabilă, după caz) ... .

11. Valoarea creantei bugetare

Valoarea creantei bugetare rezultate din aplicarea corectiei financiare...................lei, din care:

- contributie din fonduri UE: ...;

- contributie publică natională de la bugetul de stat...;

- TVA (recuperabilă, după caz) ... .

12. Documente probante

[Se detaliază documentele (cu nr. si dată) pe care echipa de control le-a folosit în timpul controlului si care sunt relevante pentru concluzia care a condus la constatarea neregulii si stabilirea corectiei financiare.] Sumele neeligibile rezultate ca urmare a aplicării corectiei financiare au fost incluse în cererile de plată/de rambursare ale beneficiarului, după cum urmează:

Cererea de rambursare nr.2).../...

- contributie din fonduri UE: ... - ...%3);

- contributie publică natională ... - ...%, din care:

- buget de stat... - ...%;

- buget local ... - ...%;

- alte surse publice ... - ...%;

- contributie privată: ... - ...%

- TVA (recuperabilă, după caz) ... .

................................................................................................................................................................................................

(sau, în cazul în care nu au fost rambursate beneficiarului, se va specifica în mod expres acest fapt.)

13. Debitor

a) Denumirea/Numele si prenumele.........................................................................................................

b) Sediul/Domiciliul......................................................................................................................................

c) Codul unic de Înregistrare/Codul numeric personal...........................................................................

d) Domiciliul fiscal....................................................................................................................................

e) Reprezentatul legal..............................................................................................................................


14. Cuantumul creantei bugetare

(în cazul în care sumele devenite neeligibile, ca urmare a aplicării corectiilor financiare, nu au fost plătite de beneficiar/rambursate beneficiarului, acestea nu se constituie în creantă bugetară.)

Debitorul,.............................................................., datorează autoritătii cu competente în gestionarea fondurilor europene un debit în valoare de...............................................lei, după cum urmează:

a) aferent bugetului UE..............lei;

b) aferent bugetului de stat..............lei;

c) aferent TVA recuperată de la bugetul de stat, după caz ... lei.

15. Termen de plată

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2011, scadenta creantei bugetare stabilită prin prezentul titlu de creantă este la 30 de zile de la data comunicării prezentului titlu de creantă.

Neplata creantei bugetare, conform termenului stabilit, atrage calculul dobânzilor si recuperarea acestora conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2011.

16. Cont bancar de recuperare

Contul bancar al autoritătii cu competente în gestionarea fondurilor europene în care urmează să se recupereze debitul este.....”..........deschis la................, cod fiscal...................

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (20) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2011, prezenta notă de constatare a neregulilor si stabilire a corectiilor financiare constituie titlu de creantă.

În temeiul art. 43 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2011, prezenta notă de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare constituie titlu executoriu, în caz de neplată în termenul prevăzut la pct. 15 din prezenta notă de constatare.

Împotriva măsurilor dispuse prin prezentul titlu de creantă se poate formula contestatie, care se depune, sub sanctiunea decăderii, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la autoritatea publică emitentă a titlului de creantă.

Prezenta notă de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare a fost întocmită în 3 (trei)4) exemplare originale.

Echipa de control formată din:

- domnul/doamna................................., semnătura....................

- domnul/doamna................................., semnătura....................

- domnul/doamna................................., semnătura....................


1) Valoarea procentuală se calculează numai la valoarea cheltuielilor din contributia UE si natională, inclusiv privată (fără valoarea aferentă TVA recuperabile).

2) Vor fi mentionate toate cererile de rambursare care contin cheltuieli neeligibile constatate prin prezentul proces-verbal, cu detaliere pe sursele de finantare ale cheltuielilor neeligibile respective.

3) Valoarea procentuală se calculează numai la valoarea cheltuielilor din contributia UE si natională, inclusiv privată (fără valoarea aferentă TVA recuperabile).

4) Număr minim; poate fi mai mare în functie de procedurile interne ale autoritătii competente cu gestionarea fondurilor europene/structurii de control.

 

ANEXA Nr. 6

la normele metodologice

 

.........................................................................1)

(autoritatea competentă)

Str........................nr........, localitatea..........................

 

Nr...............din..............

 

Aprobat

Conducătorul autoritătii competente,

..............................................................

(numele, prenumele si semnătura)

L.S.

DECIZIE

de instituire a măsurilor asigurătorii

emisă la data de....................................

În temeiul art. 45 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor apărute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, la beneficiarul ....................................................., cu domiciliul fiscal în localitatea........................., str................................. nr......., cod de identificare fiscală2) .........................................., s-au stabilit următoarele obligatii de plată, estimate/constatate de către................................................în sumă de ........................, constând în:

 

Natura obligatiei de plată estimate/creantei bugetare rezultate din nereguli

Suma estimată/stabilită (lei)

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 


Motivarea dispunerii măsurilor asigurătorii:

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Informatii necesare ducerii la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse3):

 

Bunurile si/sau valorile asupra cărora se dispun măsuri asigurătorii

Datele de identificare/ descriere sumară/cantitate

Valoarea

Bunurile mobile si imobile care nu sunt direct folosite în activitatea ce constituie principala sursă de venit

 

 

Bunurile care nu sunt nemijlocit predestinate pentru desfăsurarea activitătii care constituie principala sursă de venit

 

 

Bunurile mobile si imobile ce se află temporar în detinerea altor persoane în baza contractelor de arendă, de împrumut, de închiriere, de concesiune, de leasing si altele

 

 

Ansamblu de bunuri, în conditiile prevederilor art. 158 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

 

Masini-unelte, utilaje, materii prime si materiale si alte bunuri mobile, precum si bunuri imobile ce servesc activitătii care constituie principala sursă de venit

 

 

Produse finite

 

 

Sume urmăribile datorate cu orice titlu debitorului de către terte persoane

 

 

Conturile de disponibilităti si de depozite, precum si băncile la care sunt deschise

 

 

Bunuri perisabile sau supuse degradării

 

 

TOTAL:

-

 

 

Modul deducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii (sechestru asigurător asupra bunurilor si/sau poprire asigurătorie)4):

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Măsurile asigurătorii dispuse se duc la îndeplinire în conformitate cu dispozitiile referitoare la executarea silită, care se aplică în mod corespunzător.

Potrivit dispozitiilor art. 129 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prin constituirea unei garantii la nivelul creantei stabilite sau estimate, după caz, măsurile asigurătorii vor fi ridicate.

Măsurile asigurătorii vor fi ridicate de către organul de executare competent, în tot sau în parte, în baza deciziei motivate emise de organul care le-a dispus.

Măsurile asigurătorii dispuse, dacă nu au fost desfiintate în conditiile legii, devin executorii în conditiile legii.

În temeiul art. 129 alin. (11) coroborat cu art. 172-173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, împotriva prezentei decizii cel interesat poate face contestatie în termen de 15 zile de la data comunicării la judecătoria în a cărei rază teritorială se află sediul organului care a emis decizia.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea debitorului.

Prezenta decizie s-a întocmit în 3 exemplare5).

 

Seful compartimentului,

..............................................................

(numele, prenumele si semnătura)

Întocmit:

..............................................................

(numele, prenumele si semnătura)


1) Se va completa denumirea autoritătii cu competentă în gestionarea fondurilor europene sau, după caz, a institutiei publice în cadrul căreia functionează structura de control.

2) Se vor mentiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

3) Se vor completa datele de identificare ale bunurilor urmăribile, sumele, conturile etc. identificate de către autoritatea competentă.

4) În cazul în care autoritatea competentă nu poate identifica bunuri urmăribile care să acopere valoarea estimată/stabilită a creantei bugetare se va mentiona ca măsură asigurătorie să se întindă si asupra oricăror alte bunuri urmăribile proprietatea beneficiarului până la acoperirea valorii estimate/stabilite.

5) Se transmit două exemplare la organul fiscal competent care va comunica un exemplar debitorului sau, după caz, potentialului debitor, odată cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii; se arhivează un exemplar la organul autoritătii emitente si un exemplar la organul fiscal competent.

 


ANEXA Nr. 7

la normele metodologice

 

REFERAT DE RESTITUIRE

a sumelor rambursate în conturile de venituri bugetare pentru care s-au întocmit titluri de creantă care au devenit executorii

Nr............din data de.................

 

Către...................................................1)

Prin prezenta, ..................................2), cu sediul în localitatea ........................., str................................. nr..........., judetul/sectorul............................, având CIF ......................, în temeiul prevederilor art. 40 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor apărute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora si al ................................................3) solicităm restituirea sumei de ...........................................................................................4), rambursată în contul de venituri bugetare nr............................., codificat cu CIF............................, cod IBAN ............................................., reprezentând ............................................................., achitată cu ordinul de plată nr. .......................din data de ............................

Restituirea va fi efectuată în contul nr.......................................5), CIF......................, cod IBAN......................................., deschis la Trezoreria........................................

 

Conducătorul autoritătii cu competente în gestionarea fondurilor structurale,

..............................................................

(numele, prenumele si semnătura)

L.S.


1) Denumirea unitătii teritoriale a Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile de venituri bugetare în care au fost virate sumele rambursate.

2) Denumirea autoritătii cu competente în gestionarea fondurilor structurale.

3) Titlul de creantă în temeiul căruia se solicită restituirea sumei.

4) Cuantumul sumei pentru care se solicită restituirea, în cifre si în litere.

5) Contul în care vor fi recuperate sumele pentru reîntregirea fondurilor europene, conform reglementărilor în vigoare pentru fiecare program.

 

ANEXA Nr. 8

la normele metodologice

 

 

Aprob

..............................................................

(numele si semnătura conducătorului autoritătii emitente)

(stampila autoritătii emitente)

 

PROCES-VERBAL

de stabilire a creantelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate

 

Încheiat la data de..................................

privind proiectul................................., denumire..............................., codul SMIS/MIS etc.

1. Denumirea si datele de identificare ale autoritătii cu competente în gestionarea fondurilor europene/structurii de control

................................................................................................................................................................................................

(denumirea autoritătii cu competente în gestionarea fondurilor europene/structurii de control)

Persoana/persoanele:

- domnul/doamna......................, având functia de.......................;

- domnul/doamna......................, având functia de.......................;

din cadrul..............................................................,

în baza....................................prevederilor Procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare nr............/............., emis de ...............................................................................................................................................,

(numele si semnătura conducătorului autoritătii emitente/forului superior)

a procedat la calculul dobânzilor datorate pentru neachitarea la termen a obligatiilor stabilite prin titlul de creantă mentionat mai sus.........../.............................................................................................................................................................................................


2. Baza legală a verificării

a) Prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor apărute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora;

b) Contractul/Decizia/Acordul/Ordinul de finantare.

3. Denumirea si datele de identificare ale beneficiarului/structurii verificate:

a) Denumirea/Numele si prenumele......................................................................................................................................

b) Sediul/Domiciliul.................................................................................................................................................................

c) Codul unic de Înregistrare/Codul numeric personal..........................................................................................................

d) Domiciliul fiscal................................................................................................................................................................

e) Reprezentatul legal..........................................................................................................................................................

4. Modul de calcul al dobânzii datorate

a) Valoarea debitului stabilit prin Procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare nr........../data......................:..........................lei.................

b) Data la care titlul de creantă a devenit executoriu conform prevederilor art. 42 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2011 ....................................;

c) Data/Datele când a fost recuperat integral debitul stabilit prin Procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare nr........../data..................

d) Numărul de zile între data la care titlul de creantă a devenit executoriu si data/datele la care a fost încasat

e) Procentul de dobândă utilizat conform prevederilor art. 42 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2011

f) Valoarea creantei bugetare rezultate din calculul dobânzii datorate....................

5. Debitor

a) Denumirea/Numele si prenumele.........................................................................................................................................

b) Sediul/Domiciliul.................................................................................................................................................................

c) Codul unic de Înregistrare/Codul numeric personal...............................................................................................................

d) Domiciliul fiscal..................................................................................................................................................................

e) Reprezentatul legal............................................................................................................................................................

6. Cuantumul dobânzii datorate

Debitorul,.............................................................., datorează autoritătii cu competente în gestionarea fondurilor europene o dobândă în valoare de...............................................lei, după cum urmează:

a) bugetul UE..............lei;

b) buget aferent fondurilor publice nationale aferente fondurilor europene..............lei.

7. Termen de plată

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2011, scadenta creantei bugetare stabilită prin prezentul titlu de creantă este la 30 de zile de la data comunicării prezentului titlu de creantă.

8. Cont bancar de recuperare

Contul bancar al autoritătii cu competente în gestionarea fondurilor europene în care urmează să se recupereze debitul este cod................., deschis la................, cod fiscal...................

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2011, prezentul proces-verbal de stabilire a creantelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate constituie titlu de creantă.

În temeiul art. 43 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2011, prezentul proces-verbal de stabilire a creantelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate constituie titlu executoriu, în caz de neplată în termenul prevăzut la pct. 7 din prezentul proces-verbal.

Împotriva măsurilor dispuse prin prezentul titlu de creantă se poate formula contestatie, care se depune, sub sanctiunea decăderii, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la autoritatea publică emitentă a titlului de creantă.

Prezentul proces-verbal de stabilire a creantelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate a fost întocmit în ... (...) exemplare originale.

Semnături:

- domnul/doamna................................., semnătura....................

- domnul/doamna................................., semnătura....................


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, la capitolul 67.01 “Cultură, recreere si religie”, titlul 59 “Alte cheltuieli”, articolul 59.07 “Sprijinirea românilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora”, cu suma de 2.000 mii lei, pentru Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, în vederea derulării si implementării proiectelor, programelor si actiunilor care vizează păstrarea identitătii etnice, lingvistice, culturale si religioase a comunitătilor românesti din afara granitelor tării.

Art. 2. - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni,

Eugen Tomac,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 7 septembrie 2011.

Nr. 903.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a domnului Adrian Rădulescu din functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 

Având în vedere Cererea de demisie a domnului Adrian Rădulescu înregistrată sub nr. 20/20903/D.N.A. din 13 septembrie 2011,

în temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Adrian Rădulescu se eliberează, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 13 septembrie 2011.

Nr. 88.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 165/2011 pentru stabilirea conditiilor privind cantitatea netă pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care produc sau comercializează pâine pe teritoriul României

 

Văzând Referatul Directiei de control si supraveghere piată din cadrul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 1/1.583 din 14 septembrie 2011,

având în vedere prevederile art. 8, 18 si ale art. 20 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 882/2010 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 165/2011 pentru stabilirea conditiilor privind cantitatea netă pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care produc sau comercializează pâine pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 1 septembrie 2011, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Pâinea are cantitatea netă de minimum 300 de grame, cresterea acesteia fiind permisă numai din 100 în 100 de grame.

(2) în sensul prezentului ordin, specialitătile de panificatie sunt produsele de panificatie, altele decât pâinea, care prezintă cantitatea netă de maximum 150 de grame.

(3) La comercializarea sub formă neambalată a produselor mentionate la alin. (2) se acceptă scăderea cantitătii nete cu maximum 8%, pentru 24 de ore, datorată pierderii de umiditate.

(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) pâinea cu o cantitate netă mai mare de 1.000 de grame, care se cântăreste la locul de vânzare si care se poate vinde portionată, produsele cu destinatie specială, ambalate si avizate conform legislatiei speciale în vigoare, precum si produsele cu destinatie religioasă.”

2. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

“Art. 41. - Stocurile de produse de panificatie precoapte, congelate sau semicongelate, precum si stocurile de ambalaje produse, respectiv achizitionate, înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin se pot comercializa/utiliza în fabricatie până la epuizare, în ambele cazuri cu notificarea prealabilă a Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.”

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Românei, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Constantin Cerbulescu

 

Bucuresti, 14 septembrie 2011.

Nr. 174.


 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 43/2011 privind aprobarea cifrei anuale de scolarizare, a numărului comisiilor de concurs si al comisiilor de solutionare a contestatiilor, a componentei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăsurare a concursului national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici pentru anul 2011, precum si a modalitătilor privind plata taxei de participare la program

 

Având în vedere:

- prevederile art. 6 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, republicată;

- prevederile art. 2 din Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 43/2011 privind aprobarea cifrei anuale de scolarizare, a numărului comisiilor de concurs si al comisiilor desolutionare a contestatiilor, a componentei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăsurare a concursului national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici pentru anul 2011, precum si a modalitătilor privind plata taxei de participare la program, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 1 martie 2011, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) în cazul în care locurile aprobate potrivit alin. (1) nu se ocupă în sesiunile de admitere corespunzătoare seriilor de admitere I si II, se poate organiza seria a III-a de admitere pentru numărul rămas de locuri.”

2. La anexa nr. 3, după litera B se introduce o nouă literă, litera C, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 14 septembrie 2011.

Nr. 194.

 

ANEXA

 

C. CALENDARUL

de desfăsurare a concursului national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici pentru anul 2011, seria a III-a

 

Nr. crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfăsurare

1.

Înscrierea candidatilor

17 octombrie 2011-21 octombrie 2011

2.

Prima probă a concursului: selectia dosarelor de concurs

24 octombrie 2011-25 octombrie 2011

3.

Afisarea rezultatelor

26 octombrie 2011

4.

Contestarea rezultatelor

27 octombrie 2011

5.

Afisarea:

- rezultatelor contestatiilor

- listelor nominale ale candidatilor admisi

- programului desfăsurării interviului

28 octombrie 2011

6.

A doua probă a concursului: interviul

31 octombrie 2011-1 noiembrie 2011

7.

Afisarea rezultatelor

2 noiembrie 2011

8.

Contestarea rezultatelor

3 noiembrie 2011

9.

Afisarea:

- rezultatelor contestatiilor

- rezultatelor finale ale concursului

4 noiembrie 2011

10.

Completarea dosarului personal si achitarea taxei de scolarizare de către candidatii admisi

7 noiembrie 2011-18 noiembrie 2011


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

 

Având în vedere:

- referatul de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare pe anul 2011, avizat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul Finantelor Publice;

- prevederile art. 27 din Regulamentul de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T Bucuresti, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.122/2004, precum si prevederile art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si turismului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T Bucuresti, din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T Bucuresti va efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T Bucuresti, din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

 

Bucuresti, 7 septembrie 2011.

Nr. 2.372.

 


ANEXĂ*)

 

Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T Bucuresti

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011

 

 

 

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2011

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

2.295,00

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

2.295,00

a) Venituri din activitatea de bază *)

03

2.212,00

b) Venituri din alte activităti conexe activitătii de cercetare-dezvoltare

04

80,00

c) Alte venituri din exploatare

05

3,00

2. VENITURI FINANCIARE

06

0,00

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0,00

II. CHELTUIELI TOTALE, din care :

08

2.284,00

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

2.283,00

a) Bunuri si servicii

10

443,00

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

1.671,00

- cheltuieli cu salariile, din care:

12

1.236,00

- indemnizatiile membrilor consiliului de administratie

13

99,00

- drepturile sala riale ale directorului (general)

14

123,00

- contributii de asigurări sociale de stat

15

257,00

- contributii de asigurări de somaj

16

6,00

- contributii de asigurări sociale de sănătate

17

64,00

- contributii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

18

2,00

- contributii pentru concedii si indemnizatii

19

11,00

- contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale

20

3,00

- contributii la fondul de pensii facultative

21

0,00

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

92,00

- tichete de masă

23

0,00

- deplasări, detasări

24

92,00

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele si ajustările pentru depreciere

25

145,00

d) Cheltuieli de protocol

26

4,00

e) Cheltuieli de reclamă si publicitate

27

0,00

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0,00

g). Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:

29

3,00

h) Alte cheltuieli

30

17,00

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

1,00

- cheltuieli privind dobânzile

32

0,00

- alte cheltuieli financiare

33

1,00

3. Cheltuieli extraordinare

34

0,00

III. REZULTATUL BRUT (profit /pierdere)

35

11,00

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

2,00


INDICATORI

Nr. rd.

Program 2011

A

0

1

V. REZULTATUL NET

37

9,00

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

38

9,00

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI:

39

0,00

a), pentru cointeresarea personalului

40

0,00

b). pentru finantarea dezvoltării institutului national

41

0,00

c). pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv pentru cofinantarea proiectelor

42

0,00

IX. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

43

100,00

1. Surse proprii

44

0,00

2. Subventii de la bugetul de stat pentru investitii

45

100,00

3. Credite bancare pentru investitii

46

0,00

- interne

47

0,00

- externe

48

0,00

4. Alte resurse

49

0,00

X. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII, din care:

50

100,00

1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

51

100,00

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

52

0,00

- interne

53

0,00

- externe

54

0,00

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

2.295,00

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

2.284,00

3. Rezultate (+/-) {rd. 55 - rd. 56)

57

11,00

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

25

- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare

59

19

5. Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

3.520,83

6. Câstigul mediu lunar pe personal de cercetare -dezvoltare- lei/persoană/lună

61

3.851,55

7. Rentabilitatea {rd. 57/rd. 56* 100)

62

0,48

8. Rata rentabilitătii financiare rd.37*100 capital propriu

63

1,50

10. Plăti restante

64

0,00

11. Creante de încasat

65

0,00


*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului / Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, inclusiv cele din contracte de finantare pe programe-nucleu, sunt în sumă de 497,28 mii lei, încheiate până la data de 1 august 2011, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordinatorii principali de credite care finantează programe si proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.


 

RECTIFICĂRI

 

La Decretul nr. 652/1997 privind conferirea medaliei “Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 si 14 bis din 16 ianuarie 1998, se face următoarea rectificare:

- în anexă, la nr. crt. 4877, în loc de: “Hatvani B. Gheza”se va citi: “Hatvani Geza Bela Geza”.

 

- La Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 154/2011 privind sanctionarea domnului Kevin Michael Alexander Von Gamm, persoană semnificativă la Societatea Comercială “AWD România Broker de Asigurare” - S.R.L., cu retragerea aprobării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 9 martie 2011, se face următoarea rectificare (care apartine emitentului):

- la pct. 2, în loc de: “2. Raportările aferente semestrului 12010 si trimestrelor I, II si III 2010 au fost transmise cu întârziere în format letric.”se va citi: “2. Raportările aferente semestrului 12010 si trimestrelor I si 112010 au fost transmise cu întârziere.”

 

- La Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 155/2011 privind sanctionarea Societătii Comerciale “AWD România Broker de Asigurare” - S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 9 martie 2011, se face următoarea rectificare (care apartine emitentului):

- la pct. 3, în loc de: “3. Raportările aferente semestrului 12010 si trimestrelor I, II si III 2010 au fost transmise cu întârziere în format letric.”se va citi: “3. Raportările aferente semestrului 12010 si trimestrelor I si II2010 au fost transmise cu întârziere.”


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.