MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 667/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 667         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 20 septembrie 2011

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 961 din 12 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 17-20 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International

 

Decizia nr. 972 din 12 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 si 86 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 1.007 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 87 si 88 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

Decizia nr. 1.029 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

Decizia nr. 1.043 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

Decizia nr. 1.062 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si ale art. 3 alin. (2) si art. 5 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în conditii speciale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

877. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 54 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău

 

915. - Hotărâre pentru aprobarea participării României la Initiativa Agentiei Europene de Apărare privind dislocarea în Afganistan a Laboratorului de nivel teatru pentru investigarea probelor rezultate în urma incidentelor cu folosirea dispozitivelor explozive improvizate si a plătii contributiei financiare a României la bugetul comun al acestei initiative

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.83. - Ordin al ministrului apărării nationale pentru modificarea Ordinului ministrului apărării nationale nr. M.47/2011 privind resubordonarea Spitalului Universitar de Urgentă Militar Central “Dr. Carol Davila”

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

244. - Hotărâre pentru modificarea si completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 202/2011 privind aprobarea Registrului publicai auditorilor financiari din România


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 961

din 12 iulie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 17-20 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 17-20 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, exceptie ridicată de Ion Mihai în Dosarul nr. 1.049/3/2010 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale si care formează obiectul Dosarului nr. 3.716D/2010 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal răspunde, pentru partea Compania Natională Posta Română, domnul Dragos-Mihăită Turneanu, în calitate de consilier juridic, având delegatie depusă la dosarul cauzei. Se constată lipsa autorului exceptiei, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 3.722D/2010, având ca obiect o exceptie de neconstitutionalitate identică, ridicată de Mircea Bors în Dosarul nr. 1.047/3/2010 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal răspunde, pentru partea Compania Natională Posta Română, acelasi consilier juridic, lipsind autorul exceptiei, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

În continuare, presedintele dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 3.730D/2010, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 20 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, ridicată de Constantin Tiu în Dosarul nr. 2.113/3/2010 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale.

Curtea, din oficiu, văzând identitatea partială de obiect a cauzelor mentionate, pune în discutie problema conexării lor.

Reprezentantul părtii prezente si cel al Ministerului Public sunt de acord cu propunerea de conexare.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 3.730D/2010 si nr. 3.722D/2010 la Dosarul nr. 3.716D/2010, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Companiei Nationale Posta Română. Acesta solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, în principal ca inadmisibilă, având în vedere că în cadrul controlului anterior de constitutionalitate Curtea a constatat constitutionalitatea Legii nr. 329/2009, si, în subsidiar, ca neîntemeiată, sustinând că nu pot fi retinute criticile de neconstitutionalitate referitoare la inegalitatea de tratament juridic între diferite categorii de personal si la limitarea dreptului la muncă. Depune si note scrise în sprijinul celor precizate oral.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând cele retinute de Curtea Constitutională prin Decizia nr. 409 din 7 aprilie 2011.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele: Prin încheierile din 18 mai 2010 si 16 aprilie 2010, pronuntate în dosarele nr. 1.049/3/2010 si, respectiv, nr. 1.047/3/2010, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 17-20 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, exceptie ridicată de Ion Mihai si, respectiv, Mircea Bors în cauze civile având ca obiect solutionarea contestatiilor formulate împotriva deciziilor de concediere a acestora.

De asemenea, prin încheierea din 30 iunie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 2.113/3/2010, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 20 din Legea nr. 329/2009, exceptie ridicată de Constantin Tiu într-o cauză civilă având ca obiect solutionarea contestatiei formulate împotriva deciziei de concediere a acestuia.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile Legii nr. 329/2009 contravin art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale referitor la protectia proprietătii private si art. 6 pct. 1 din Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale, care recunoaste si garantează neconditionat dreptul la muncă. Arată că prin hotărârea Curtii Europene a Drepturilor Omului pronuntată în Cauza Buchen împotriva Cehiei, 2002, s-a statuat că notiunea de bun înglobează orice interes al unei persoane de drept privat ce are o valoare economică, astfel că dreptul la salariu si dreptul la pensie au fost asimilate unui drept de proprietate, iar interdictia de a cumula pensia cu salariul a fost considerată expropriere. Precizează că prevederile de lege criticate vizează pensionarii, la modul general, dar afectează si persoane aflate sub vârsta standard de pensionare disponibilizate ca urmare a măsurilor de reorganizare. Prin stabilirea arbitrară si imperativă a limitei pensiei până la care se poate realiza cumulul se produc discriminări, dar si limitări ale accesului si dreptului la muncă în sistemul public ale persoanelor cu pregătire temeinică si experientă în anumite domenii, precum apărare, ordine publică, sigurantă natională, protectie a informatiilor clasificate, cadastru si publicitate imobiliară etc. Se sustine, totodată, că prevederile art. 20 din Legea nr. 329/2009 limitează dreptul la muncă, prevăzut de art. 41 din Constitutie, precum si “dreptul la pensie, dreptul la concediu medical, ambele mentionate de art. 47 din Legea fundamentală”, restrângând si drepturile prevăzute de art. 35 alin. (1) si art. 36 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public. Se arată, de asemenea, că măsura încetării de drept a contractului de muncă reglementată de art. 20 din Legea nr. 329/2009 contravine si dispozitiilor Codului muncii, întrucât art. 56 din acesta “prevede situatii limitative si nu mentionează că această măsură va fi aplicabilă în orice alte cazuri prevăzute de lege”.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale apreciază că textele de lege criticate nu contravin dispozitiilor art. 41, 44, 45 si 47 din Constitutie. Observă că prin Decizia nr. 1.414 din 4 noiembrie 2009 Curtea Constitutională a retinut că Legea privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International este constitutională în măsura în care prevederile cap. IV din lege nu se referă la persoanele pentru care durata mandatului este stabilită expres prin Constitutie. Totodată, precizează că este atributul exclusiv al legiuitorului de a prevedea dispozitii derogatorii de la o anumită regulă dată, dacă prin aceasta nu este nesocotită nicio normă constitutională.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, sustinerile reprezentantului părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 17-20 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009. Având în vedere dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2011 privind utilizarea indicatorului de referintă câstigul salarial mediu brut în actele normative din domeniul muncii si protectiei sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 11 februarie 2011, textele de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 17: “(1) Beneficiarii dreptului la pensie apartinând atât sistemului public de pensii, cât si sistemelor neintegrate sistemului public care realizează venituri salariate sau, după caz, asimilate salariilor, potrivit legii, realizate din exercitarea unei activităti pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire, potrivit legii, în cadrul autoritătilor si institutiilor publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si în cadrul regiilor autonome, societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, pot cumula pensia netă cu veniturile astfel realizate, dacă nivelul acesteia nu depăseste nivelul câstigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile persoanelor care:

a) la data intrării în vigoare a prezentului capitol sunt pensionari cumularzi;

b) după data intrării în vigoare a prezentului capitol devin pensionari cumularzi.”;

- Art. 18: “(1) Pensionarii prevăzuti la art. 17 alin. (2) lit. a) care desfăsoară activităti profesionale pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire în functie au obligatia ca, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului capitol, să îsi exprime în scris optiunea între suspendarea plătii pensiei pe durata exercitării activitătii si încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire în functie, dacă nivelul pensiei nete aflate în plată depăseste nivelul câstigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(2) Persoanele prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. b) au obligatia ca, în termen de 15 zile de la data survenirii situatiei de cumul, să îsi exprime în scris optiunea între suspendarea plătii pensiei pe durata exercitării activitătii si încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire în functie, dacă nivelul pensiei nete aflate în plată depăseste nivelul câstigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat”;

- Art. 19: (1) în situatia persoanelor care beneficiază, prin cumul, de pensie/pensii stabilită/stabilite atât în sistemul public cât si/sau în sisteme neintegrate sistemului public de pensii, la determinarea plafonului stabilit la art. 17 alin. (1) se are în vedere venitul cumulat din acestea.

(2) Dacă nivelul pensiilor nete cumulate se situează sub nivelul câstigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat acesta va putea fi cumulat cu veniturile realizate din exercitarea unei activităti pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire în functie, potrivit legii, în cadrul entitătilor prevăzute la art. 17 alin. (1).

(3) în cazul în care nivelul venitului realizat din pensiile nete cumulate este mai mare decât nivelul câstigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, persoana are obligatia de a-si exprima optiunea, în scris, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului capitol, cu privire la mentinerea în plată a pensiei fată de cuantumul căreia, potrivit art. 17, este permis cumulul.

(4) Prevederile alin. (3) se aplică si persoanelor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. b), acestea având obligatia de a-si exprima optiunea în termen de 15 zile de la data survenirii situatiei de imposibilitate a exercitării cumulului.”;


- Art. 20: “Neîndeplinirea obligatiei privind exprimarea optiunii în termenul prevăzut la art. 18 si la art. 19 alin. (3) si (4) constituie cauză de încetare de drept a raporturilor de muncă stabilite în baza contractului individual de muncă sau a actului de numire în functie, precum si a raporturilor de serviciu.”

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, textul de lege criticat contravine următoarelor dispozitii din Constitutie: art. 41 “Munca si protectia socială a muncii”, art. 44 “Dreptul de proprietate privată”, art. 45 “Libertatea economică” si art. 47 “Nivelul de trai”. Se invocă, de asemenea, si prevederile art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale referitor la protectia proprietătii private si art. 6 pct. 1 din Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale, care recunoaste si garantează neconditionat dreptul la muncă.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că prin Decizia nr. 1.414 din 4 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 23 noiembrie 2009, pronuntată în cadrul controlului a priori de constitutionalitate al legii ce urma să devină, ulterior promulgării, Legea nr. 329/2009, Curtea a constatat că “dispozitiile cap. IV din lege sunt constitutionale în măsura în care acestea nu se referă la persoanele pentru care durata mandatului este stabilită expres în Constitutie”. De asemenea, după intrarea în vigoare a Legii nr. 329/2009, sesizată fiind cu solutionarea unor exceptii de neconstitutionalitate având acelasi obiect ca cel din cauza de fată si prin raportare la critici similare, Curtea a retinut, prin mai multe decizii, că dispozitiile art. 17-22 din legea mentionată sunt constitutionale. În acest sens sunt Decizia nr. 1.149 din 28 septembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 26 octombrie 2010, Decizia nr. 206 din 15 februarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 6 aprilie 2011, deciziile nr. 366 si nr. 367 din 22 martie 2011, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 4 iulie 2011, sau Decizia nr. 409 din 7 aprilie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 16 iunie 2011.

Cu acele prilejuri, Curtea a statuat că nicio dispozitie constitutională nu împiedică legiuitorul să suprime cumulul pensiei cu salariul, cu conditia ca o asemenea măsură să se aplice în mod egal pentru toti cetătenii, iar eventualele diferente de tratament să aibă o ratiune licită. Curtea a constatat că nivelul pensiei nete până la care poate opera cumulul la nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat (devenit, în prezent, câstigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat) respectă conditiile de obiectivitate (este expres prevăzut de lege, previzibil si determinabil) si rezonabilitate (nivelul salariului mediu brut pe economie constituie o optiune justă si echilibrată) impuse de principiul nediscriminării. Totodată, Curtea a apreciat că măsura adoptată este proportională cu situatia care a determinat-o, respectiv situatia de criză economică în care se regăseste statul, fiind rezultatul unui echilibru între scopul declarat al legii si mijloacele folosite în realizarea lui, si este aplicată în mod nediscriminatoriu tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei. De asemenea, Curtea a mai arătat că solutia legislativă care instituie un anumit cuantum sau prag valoric, apreciat ca rezonabil, corespunde unei optiuni exclusive a legiuitorului, nefiind deci o problemă de resortul contenciosului constitutional.

Curtea a mai stabilit că angajatii din mediul public nu se află în aceeasi situatie juridică precum cei din mediul privat. Cei care sunt angajati în raporturi de muncă în mediul bugetar sunt legati, în mod esential, din punctul de vedere al sursei din care sunt alimentate salariile/indemnizatiile sau soldele de bugetul public national, de încasările si de cheltuielile din acest buget, dezechilibrarea acestuia putând avea consecinte în ceea ce priveste diminuarea cheltuielilor din acest buget. Or, salariile/indemnizatiile/soldele reprezintă astfel de cheltuieli - mai exact, cheltuieli de personal. În schimb, în mediul privat raporturile de muncă sunt guvernate întotdeauna de contractul individual de muncă încheiat între un angajat si un angajator. În consecintă, în lipsa afectării vreunui drept fundamental, Curtea constată că prevederile art. 53 din Constitutie nu au incidentă în cauză.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea acestei jurisprudente a Curtii Constitutionale, solutia pronuntată prin deciziile mentionate si motivele care au stat la baza acestora îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17-20 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, exceptie ridicată de Ion Mihai, Mircea Bors si Constantin Tiu în dosarele nr. 1.049/3/2010, nr. 1.047/3/2010 si, respectiv, nr. 2.113/3/2010 aie Tribunalului Bucuresti -Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 iulie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu


 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 972

din 12 iulie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 si 86 din Codul de procedură penală

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Marieta Safta - prim-magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 si 86 din Codul de procedură penală, exceptie invocată de Sunita-Maria Rostas în Dosarul nr. 150/190/2009 al Judecătoriei Roman.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 17 septembrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 150/190/2009, Judecătoria Roman a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 si 86 din Codul de procedură penală, exceptie invocată de Sunita-Maria Rostas, într-o cauză având ca obiect infractiunea de neglijentă în serviciu, prevăzută de art._249 alin. 1 din Codul penal.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, deoarece “ar trebui să limiteze persoana care poate fi audiată în această calitate de persoana fostului inculpat sau coinculpat interesat să dea o anumită declaratie favorabilă lui si celorlalti făptuitori, declaratie de natură să zădărnicească aflarea adevărului si să discrediteze rolul justitiei în apărarea valorilor sociale si morale într-o societate de drept”. Prin încuviintarea unor asemenea audieri sunt atinse drepturile si interesele legitime ale persoanei, atingere ce se face prin intermediul unui organ abilitat al statului, respectiv instanta de judecată, care este obligată să vegheze la respectarea ordinii de drept si să facă o aplicare corectă a legii în vederea tragerii la răspundere a oricărei persoane pentru fapta sa. Se mai învederează că aceste “abuzuri si interpretări ale textelor legale” s-au făcut având în vedere conditia socială a autoarei exceptiei, având în vedere conditia socială “extrem de modestă” a acesteia, “comparativ cu a inculpatilor”.

Judecătoria Roman consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Arată în acest sens că cererea de încuviintare a probei testimoniale se examinează de instantă în conditii de contradictorialitate, prin prisma pertinentei, a concludentei si utilitătii acesteia, având în vedere că finalitatea cercetării judecătoresti este să permită aflarea adevărului si justa solutionare a cauzei. Instanta are obligatia de a da dovadă de rol activ în solutionarea cauzei, fiind datoare să urmărească lămurirea pricinii sub toate aspectele. Aceasta se face în conditiile administrării unui probatoriu cât mai complet, care poate cuprinde inclusiv depozitii de martori ale unor persoane fată de care, în aceeasi cauză, s-au dispus solutii de netrimitere în judecată. Aprecierea si evaluarea probelor este tot atributul instantei, aceasta fiind datoare să coroboreze toate elementele de care dispune. Din acest motiv, o eventuală declaratie “favorabilă” din partea unei persoane care la un moment dat a avut calitatea de învinuit sau inculpat va putea constitui temei al solutiei instantei numai în măsura în care se coroborează cu celelalte probe administrate în cauză.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constitutionale. Apreciază, totodată, că sustinerile privind limitarea sferei persoanelor ce pot fi audiate ca martori, prin excluderea fostilor învinuiti sau inculpati în aceeasi cauză, fată de care s-a dispus solutia de netrimitere în judecată, reprezintă aspecte ce nu se circumscriu atributiilor Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 78 si 86 din Codul de procedură penală, având următorul cuprins:

- Art. 78: “Persoana care are cunostintă despre vreo faptă sau despre vreo împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în procesul penal poate fi ascultată în calitate de martor.”;

- Art. 86: “Martorului i se face cunoscut obiectul cauzei si i se arată care sunt faptele sau împrejurările pentru dovedirea cărora a fost propus ca martor, cerându-i-se să declare tot ce stie cu privire la acestea.

După ce martorul a făcut declaratii, i se pot pune întrebări cu privire la faptele si împrejurările care trebuie constatate în cauză, cu privire la persoana părtilor, precum si în ce mod a luat cunostintă despre cele declarate.

Dispozitiile art. 71-74 se aplică în mod corespunzător si la ascultarea martorului.”


Textele constitutionale invocate în motivarea exceptiei sunt cele ale art. 16 alin. (2), potrivit cărora “Nimeni nu este mai presus de lege”, ale art. 21 alin. (2) si (3) privind liberul acces la justitie si dreptul la un proces echitabil, ale art. 48 - Familia si ale art. 54 - Fidelitatea fată de tară.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate formulată, Curtea constată că textele de lege ce fac obiectul acesteia sunt criticate din perspectiva unui pretins caracter lacunar, si anume pentru lipsa reglementării unei “limitări” a sferei persoanelor care pot fi audiate ca martori, respectiv din perspectiva modului de interpretare si aplicare de către instantele de judecată.

Or, niciuna dintre categoriile de critici anterior mentionate nu intră în competenta de solutionare a Curtii Constitutionale. Astfel, nu intră în competenta instantei de contencios constitutional completarea eventualelor lacune de reglementare, întrucât, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, “Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”. Tot astfel, Curtea Constitutională nu poate cenzura eventuala aplicare gresită sau abuzivă a legii, aceasta fiind de competenta instantei de judecată învestite cu solutionarea litigiului, respectiv a celor ierarhic superioare în cadrul căilor de atac prevăzute de lege.

A răspunde criticilor autorului exceptiei în această situatie ar însemna o ingerintă a Curtii Constitutionale fie în activitatea legiuitorului, ceea ce ar contraveni dispozitiilor art. 61 alin. (1) din Constitutie, potrivit cărora “Parlamentul este [...] unica autoritate legiuitoare a tării”, fie în activitatea de judecată, ceea ce ar contraveni prevederilor art. 126 alin. (1) din Constitutie, potrivit cărora “Justitia se realizează prin Înalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecătoresti stabilite de lege”.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 si 86 din Codul de procedură penală, exceptie invocată de Sunita-Maria Rostas în Dosarul nr. 150/190/2009 al Judecătoriei Roman.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 iulie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Prim-magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.007

din 14 iulie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 87 si 88 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 87 si 88 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Verone Adrian Rădulescu în Dosarul nr. 34.082/3/2009 (nr. vechi 1.591/2010) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale si care constituie obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 2.666D/2010.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cauzei si arată că autorul exceptiei a depus la dosar un înscris prin care face precizări cu privire la exceptia de neconstitutionalitate, solicitând admiterea acesteia.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, considerând că textele de lege criticate nu încalcă dreptul la pensie, ci reprezintă o expresie a accesului liber la justitie.


CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 30 iunie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 34.082/3/2009 (nr. vechi 1.591/2010), Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 87 si 88 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale.

Exceptia a fost ridicată de Verone Adrian Rădulescu cu prilejul solutionării recursului formulat împotriva Sentintei civile nr. 157 din 8 ianuarie 2010, pronuntată de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale în Dosarul nr. 34.082/3/AS/2009.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că textele de lege criticate, care stabilesc conditiile exercitării căii de atac împotriva deciziei caselor teritoriale de pensii cu privire la pensionare, încalcă prevederile art. 47 din Constitutie referitoare la dreptul la pensie, în acest sens arată că termenul de 45 de zile pentru formularea contestatiei este mult prea scurt, iar pensionarii nu au timp suficient pentru a verifica legalitatea deciziei de pensionare.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale consideră că textele de lege criticate sunt constitutionale.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 87 si 88 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, dispozitii potrivit cărora:

- Art. 87: “(1) Decizia emisă în conditiile art. 86 alin. (1) poate fi contestată la instanta judecătorească competentă în a cărei rază teritorială se află domiciliul asiguratului, în termen de 45 de zile de la comunicare.

(2) Decizia emisă în conditiile art. 86 alin. (1) poate fi anulată, la cererea titularului, în termen de 45 de zile de la comunicare.”;

- Art. 88: “Decizia casei teritoriale de pensii, necontestată în termen, este definitivă.”

Autorul exceptiei consideră că aceste texte de lege sunt contrare dispozitiilor art. 47 din Constitutie referitoare la dreptul la pensie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, ulterior sesizării, Legea nr. 19/2000 a fost abrogată prin art. 196 lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010.

Potrivit celor statuate însă prin Decizia nr. 766*) din 15 iunie 2011, aflată în curs de publicare, dispozitiile de lege supuse controlului de constitutionalitate, si care sunt aplicabile litigiului în care s-a invocat exceptia de neconstitutionalitate în virtutea principiului tempus regit actum, pot constitui obiect al exceptiei de neconstitutionalitate, chiar dacă acestea au fost abrogate sau si-au încetat aplicarea.

Având în vedere considerentele acestei decizii, Curtea urmează a se pronunta asupra dispozitiilor de lege cu care a fost sesizată, în temeiul cărora, prin Sentinta civilă nr. 157 din 8 ianuarie 2010, instanta de fond, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale, a apreciat că Decizia Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti din data de 28 mai 2009, pe care Verone Adrian Rădulescu a atacat-o în fata instantei de judecată, a devenit definitivă, astfel că nu mai poate face obiectul contestatiei în justitie.

Astfel, Curtea constată că textele de lege criticate au mai constituit obiect al controlului de constitutionalitate prin raportare la prevederile Legii fundamentale care consacră dreptul de acces la justitie. Din examinarea modului în care a fost motivată exceptia în prezenta cauză, Curtea observă că, în realitate, se formulează aceeasi critică, însă pe cale indirectă. Astfel, autorul exceptiei sustine că, neputând exercita dreptul de a contesta decizia de pensionare în timp util, i se aduce o încălcare a dreptului la pensie.

Or, fată de aceste critici, Curtea, prin Decizia nr. 439 din 10 mai 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 31 mai 2007, arăta că “accesul liber la justitie nu este un drept absolut, a cărui exercitare nu ar putea fi conditionată prin lege de îndeplinirea unor cerinte prealabile si de respectarea unor termene de prescriptie sau de decădere. Important este ca persoana care se consideră lezată în drepturile, libertătile sau interesele sale legitime să aibă efectiv posibilitatea de a se adresa instantei judecătoresti competente, iar în cadrul judecării cauzei sale să beneficieze de toate garantiile si mijloacele procedurale prevăzute, care conditionează desfăsurarea unui proces echitabil.

Atacarea în justitie a oricărui act juridic de dispozitie poate fi făcută în termenele stabilite de lege. În acest sens, textul de lege criticat este în conformitate cu dispozitiile art. 21 din Constitutie, deoarece prevede posibilitatea titularului dreptului de asigurări sociale, deci si a pensionarului, de a ataca decizia casei teritoriale de pensii cu contestatie introdusă la tribunal în termen de 45 de zile de la data comunicării. Acest termen este rezonabil pentru persoana interesată să se convingă asupra corectitudinii stabilirii drepturilor sale si, dacă este cazul, să conteste decizia de pensionare. De asemenea, în fata instantei de judecată, beneficiază de toate drepturile procesuale legale”.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, solutia si considerentele deciziei amintite îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d)si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 87 si 88 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Verone Adrian Rădulescu în Dosarul nr. 34.082/3/2009 (nr. vechi 1.591/2010) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 iulie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea


*) Decizia Curtii Constitutionale nr. 766 din 15 iunie 2011 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011.

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.029

din 14 iulie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Emilia Hură în Dosarul nr. 1.068/110/2009 al Curtii de Apel Bacău - Sectia civilă, cauze minori, familie, conflicte de muncă si asigurări sociale si care constituie obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 3.300D/2010.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă, întrucât dispozitiile de lege criticate au fost abrogate prin dispozitiile art. 196 lit. a) si m) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, iar actul normativ abrogator nu a preluat solutia legislativă criticată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 23 iunie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 1.068/110/2009, Curtea de Apel Bacău - Sectia civilă, cauze minori, familie, conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale.

Exceptia a fost ridicată de Emilia Hură cu prilejul solutionării recursului formulat împotriva Sentintei civile nr. 290 din 17 februarie 2010, pronuntată de Tribunalul Bacău în Dosarul nr. 1.068/110/2009.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că textele de lege criticate, care modifică art. 77 din Legea nr. 19/2000, sunt contrare dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Constitutie. În acest sens, arată că alin. (2) al art. 77 din lege nu include în ipoteza sa si asiguratii care au desfăsurat activitatea în conditii deosebite de muncă si care, asemănător persoanelor care au desfăsurat munca în conditii speciale, beneficiază de reducerea vârstei de pensionare si, pe cale de consecintă, si a stagiului de cotizare.

Curtea de Apel Bacău - Sectia civilă, cauze minori, familie, conflicte de muncă si asigurări sociale consideră că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată, de vreme ce textul de lege criticat instituie aceleasi reguli de determinare a punctajului mediu anual pentru persoane aflate în aceleasi situatii de cotizare.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.


Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Desi potrivit încheierii de sesizare obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. I pct. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, ordonantă publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 30 martie 2001, Curtea constată că, în realitate, sunt avute în vedere dispozitiile art. 77 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, asa cum au fost acestea modificate prin art. I pct. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2001.

Dispozitiile art. 77 din Legea nr. 19/2000 au următoarea redactare: “(1) Punctajul mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare se determină prin împărtirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate de asigurat în perioada de cotizare la numărul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare, prevăzut în anexa nr. 3.

(2) în situatia asiguratilor prevăzuti la art. 43 si 47, la stabilirea punctajului mediu anual conform alin. (1) se iau în considerare stagiile de cotizare prevăzute la aceste articole.

(3) în situatiile prevăzute la art. 44, la stabilirea punctajului mediu anual al asiguratilor conform alin. (1) se iau în considerare stagiile totale de cotizare necesare prevăzute în anexele nr. 4 si 5.

(4) La calcularea punctajului mediu anual, a punctajului anual si a numărului de puncte realizat în fiecare lună se utilizează cinci zecimale.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate consideră că acest text de lege este discriminatoriu, contravenind dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Constitutie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că textele de lege criticate au fost abrogate prin dispozitiile art. 196 lit. a) si m) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, lege care nu a mai preluat solutia legislativă criticată. Astfel, art. 55 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 263/2010 instituie atât pentru persoanele care au desfăsurat munca în conditii deosebite, cât si pentru cele care au desfăsurat munca în conditii speciale doar beneficiul reducerii vârstei standard de pensionare, fără reducerea stagiului de cotizare. Reducerea stagiului de cotizare este prevăzută doar ca exceptie pentru anumite categorii de persoane, având în vedere specificul muncii.

Curtea constată însă că, potrivit celor statuate prin Decizia nr. 766*) din 15 iunie 2011, aflată în curs de publicare, dispozitiile de lege supuse controlului de constitutionalitate si care sunt aplicabile litigiului în care s-a invocat exceptia de neconstitutionalitate în virtutea principiului tempus regit actum, pot constitui obiect al exceptiei de neconstitutionalitate chiar dacă acestea au fost abrogate sau si-au încetat aplicarea. Având în vedere considerentele acestei decizii, Curtea urmează a se pronunta asupra dispozitiilor art. 77 din Legea nr. 19/2000 în temeiul cărora s-a efectuat calculul pensiei autorului exceptiei.

Curtea retine că prevederile de lege criticate au mai constituit obiect al controlului de constitutionalitate în raport cu aceleasi critici si prin raportare la acelasi text din Constitutie ca si cel invocat în prezenta cauză. Astfel, prin Decizia nr. 1.229 din 20 decembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 14 februarie 2008, Curtea a statuat că “legiuitorul a înteles să stabilească conditii diferentiate privind acordarea dreptului la pensie, având în vedere situatia obiectiv diferită în care se găsesc diversii titulari ai acestui drept. Astfel, potrivit art. 42 din Legea nr. 19/2000, persoanele care au desfăsurat activitatea în conditii deosebite de muncă se bucură de beneficiul reducerii vârstei standard de pensionare doar în măsura în care au realizat stagiul complet de cotizare. Spre deosebire de acestia, persoanele ce se încadrează în situatia reglementată de art. 43, 44 si 47 din Legea nr. 19/2000 se bucură si de reducerea stagiului de cotizare, alături de reducerea vârstelor standard de pensionare, fapt ce justifică tratamentul diferentiat instituit de art. 77 din aceeasi lege”.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, solutia si considerentele deciziei îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Emilia Hurăîn Dosarul nr. 1.068/110/2009 al Curtii de Apel Bacău - Sectia civilă, cauze minori, familie, conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 iulie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea


*) Decizia Curtii Constitutionale nr. 766 din 15 iunie 2011 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011.


 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.043

din 14 iulie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, exceptie ridicată de Măria Dima în Dosarul nr. 14.124/3/2009 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale si care constituie obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 3.715D/2010.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă, întrucât dispozitiile actuale ale Codului fiscal prevăd la art. 681 scutirea de impozit a veniturilor din pensii realizate de persoanele cu handicap.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 15 martie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 14.124/3/2009, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Exceptia a fost ridicată de Măria Dima cu prilejul solutionării unei actiuni civile având ca obiect o obligatie de a face.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arată, în esentă, că prevederile de lege criticate sunt discriminatorii, întrucât nu prevăd beneficiul scutirii de impozit pe venit decât pentru persoanele cu handicap care realizează venituri din salarii, iar nu si pentru pensionarii cu handicap.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale consideră că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 26 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, dispozitii potrivit cărora: “Persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiază de următoarele facilităti fiscale:

a) scutire de impozit pe veniturile din salarii si indemnizatii de natură salariată;”.

Curtea constată că, ulterior sesizării sale, art. 26 lit. a) din Legea nr. 448/2006 a fost abrogat prin art. I pct. 153 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 13 octombrie 2009. Prin modificările aduse acestei ordonante de Legea nr. 76/2010 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 11 mai 2010, scutirea de impozitul pe salarii a persoanelor cu handicap a fost preluată în cuprinsul art. 55 alin. (4) lit. k1 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003. Tot prin Legea nr. 76/2010 a fost introdus însă în Codul fiscal si art. 681, potrivit căruia: “Nu sunt venituri impozabile veniturile din pensii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat.”

Potrivit celor statuate însă prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011 aflată în curs de publicare, dispozitiile de lege supuse controlului de constitutionalitate si care sunt aplicabile litigiului în care s-a invocat exceptia de neconstitutionalitate în virtutea principiului “tempus regit actum”, pot constitui obiect al exceptiei de neconstitutionalitate chiar dacă acestea au fost abrogate sau si-au încetat aplicarea.

Prin actiunea formulată în Dosarul nr. 14.124/3/2009 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale, Măria Dima a solicitat Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale să dispună anularea impozitului pe pensie începând cu data introducerii actiunii. Prin urmare, chiar dacă ulterior formulării acestei actiuni Codul fiscal a prevăzut scutirea de impozit solicitată, în spetă sunt deopotrivă aplicabile dispozitiile anterioare, ale art. 26 lit. a) din Legea nr. 448/2006, dispozitii care nu prevedeau această scutire.

Autorul exceptiei consideră că acest text de lege este contrar art. 16 din Constitutie referitor la egalitatea în drepturi a cetătenilor, precum si art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privind dreptul la un proces echitabil.


Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prevederile de lege criticate au mai constituit obiect al controlului de constitutionalitate în raport cu aceleasi critici si aceleasi dispozitii ale Legii fundamentale. Astfel, prin Decizia nr. 1.237 din 6 octombrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 3 decembrie 2009, retinând că legiuitorul nu a avut în vedere simpla acordare a unor facilităti fiscale în considerarea statutului de persoană cu handicap, ci si alte criterii obiective, a concluzionat că “instanta de contencios constitutional nu poate interveni în sensul declarării acestor dispozitii de lege ca fiind neconstitutionale prin prisma principiului egalitătii în drepturi si extinderea incidentei acestora si asupra unor situatii nereglementate, întrucât aceasta ar presupune subrogarea ei în atributele legiuitorului si încălcarea competentei sale prevăzute de art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, conform căruia «Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.»“

Chiar dacă ulterior solutia legislativă criticată a fost îndepărtată, Curtea apreciază că acest eveniment legislativ nu poate constitui un temei al reconsiderării jurisprudentei sale si implicit al extinderii sferei de aplicare a textului de lege actual cu privire la situatii juridice din trecut, astfel că cele retinute prin Decizia nr. 1.237/2009 îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, exceptie ridicată de Măria Dima în Dosarul nr. 14.124/3/2009 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 iulie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.062

din 14 iulie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si ale art. 3 alin. (2) si art. 5 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în conditii speciale

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si ale art. 3 alin. (2) si art. 5 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în conditii speciale, exceptie ridicată de Dumitru Craioveanu în Dosarul nr. 16.614/63/2008 al Curtii de Apel Craiova - Sectia a II-a civilă si pentru conflicte de muncă si asigurări sociale si care constituie obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 3.974D/2010.

La apelul nominal, lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 10 septembrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 16.614/63/2008, Curtea de Apel Craiova - Sectia a II-a civilă si pentru conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si ale art. 3 alin. (2) si art. 5 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în conditii speciale.

Exceptia a fost ridicată de Dumitru Craioveanu cu prilejul solutionării recursului formulat împotriva Sentintei nr. 6.521 din 5 decembrie 2008, pronuntată de Tribunalul Dolj în Dosarul nr. 16.614/63/2008, având ca obiect o contestatie împotriva deciziei de pensionare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că textele de lege criticate sunt contrare dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Constitutie. Astfel, arată că, potrivit art. 77 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, punctajul mediu anual se determină prin împărtirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate de asigurat în perioada de cotizare la numărul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare, prevăzut în anexa nr. 3 la lege. Dispozitiile art. 77 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 instituie însă o altă metodologie pentru cei care si-au desfăsurat activitatea în conditii speciale, limitând dreptul prevăzut de alin. (1) al aceluiasi articol. Cât priveste art. 3 alin. (2) si art. 5 alin. (2) din Legea nr. 226/2006, arată că acestea creează o incertitudine asupra actelor normative aplicabile, fiind posibil să se aplice în mod discretionar de către casele de pensii fie dispozitiile Legii nr. 226/2006, fie dispozitiile Legii nr. 19/2000.

Curtea de Apel Craiova - Sectia a II-a civilă si pentru conflicte de muncă si asigurări sociale consideră că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată. Astfel, arată că dispozitiile art. 77 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 nu creează o discriminare persoanelor care au lucrat în conditii speciale, câtă vreme la stabilirea punctajului anual se ia în considerare punctajul pentru întreaga perioadă lucrată, iar pentru calculul punctajului mediu anual se împarte punctajul total la un stagiu complet de cotizare de 25 de ani si nu de 30 de ani, asa cum prevede Legea nr. 19/2000 pentru celelalte categorii care nu au desfăsurat activitate în conditii speciale. În ceea ce priveste dispozitiile art. 3 alin. (2) si art. 5 alin. (2) din Legea nr. 226/2006, arată că tratamentul diferit instituit de acestea este justificat de situatiile diferite avute în vedere de legiuitor, astfel că nu sunt încălcate dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, consideră că textele de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele de vedere solicitate asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 77 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, dispozitii potrivit cărora “în situatia asiguratilor prevăzuti la art. 43 si art. 47, la stabilirea punctajului mediu anual conform alin. (1) se iau în considerare stagiile de cotizare prevăzute de aceste articole.”

De asemenea, obiect al exceptiei îl constituie si dispozitiile art. 3 alin. (2) si art. 5 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în conditii speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 13 iunie 2006, dispozitii potrivit cărora:

- Art. 3 alin. (2): “Stagiul de cotizare prevăzut la alin. (1) se poate constitui si din însumarea stagiilor de cotizare realizate conform prevederilor prezentei legi cu cele realizate potrivit art. 20 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.”;

- Art. 5 alin. (2): “În situatia asiguratilor prevăzuti la art. 4, la stabilirea punctajului mediu anual se iau în considerare stagiile totale de cotizare necesare prevăzute în anexele nr. 4 si 5 la Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că textele de lege criticate au fost abrogate prin dispozitiile art. 196 lit. a) si m) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010. Actul normativ abrogator a prevăzut cerinte de pensionare si un mod de calcul al punctajului mediu anual pentru persoanele care au desfăsurat activitatea în conditii speciale diferite fată de prevederile Legii nr. 19/2000 si ale Legii nr. 226/2006. Astfel, în timp ce art. 43 din Legea nr. 19/2000 stabilea pentru această categorie de persoane atât beneficiul reducerii vârstei de pensionare, cât si a stagiului de cotizare, Legea nr. 263/2010 instituie, prin art. 55 alin. (1) lit. b), doar beneficiul reducerii vârstei standard de pensionare, si numai în cazurile speciale prevăzute de art. 56-59, prevede si posibilitatea reducerii stagiului de cotizare, ceea ce atrage, în mod firesc, un mod diferit de calcul al punctajului mediu anual, în functie de acest stagiu.

Potrivit celor statuate, însă, prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011*), aflată în curs de publicare, dispozitiile de lege supuse controlului de constitutionalitate si care sunt aplicabile litigiului în care s-a invocat exceptia de neconstitutionalitate în virtutea principiului “tempus regit actum” pot constitui obiect al exceptiei de neconstitutionalitate chiar dacă acestea au fost abrogate sau si-au încetat aplicarea.

Prin urmare, Curtea, constatând că dispozitiile art. 77 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 si ale art. 3 alin. (2) si art. 5 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 au reprezentat temeiul juridic al deciziei de pensionare a cărei contestare constituie obiectul Dosarului nr. 16.614/63/2008 al Curtii de Apel Craiova - Sectia a II-a civilă si pentru conflicte de muncă si asigurări sociale, urmează a se pronunta asupra constitutionalitătii acestor texte de lege.

Autorul exceptiei consideră că aceste texte de lege sunt contrare art. 16 alin. (1) din Constitutie referitor la egalitatea în drepturi a cetătenilor.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că în jurisprudenta sa s-a mai pronuntat asupra conformitătii textelor de lege criticate cu principiul constitutional al egalitătii în drepturi. Astfel, prin Decizia nr. 1.295 din 14 octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 18 ianuarie 2010, Curtea a retinut că “dispozitiile art. 77 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 reglementează modul de calcul al punctajului mediu anual, făcându-se trimitere la prevederile de lege care stabilesc stagiul complet de cotizare general aplicabil. Având în vedere faptul că desfăsurarea muncii în conditii speciale impune un regim juridic diferit, care presupune, între altele, si reducerea stagiului de cotizare obligatoriu, asa cum prevede art. 43 alin. (1) si (2) din Legea nr. 19/2000, art. 77 alin. (2) din aceeasi lege stabileste că punctajul mediu anual se va stabili în functie de stagiul de cotizare prevăzut pentru această situatie deosebită. Aceasta este o solutie firească, în acord cu principiul egalitătii în drepturi a cetătenilor, principiu care nu presupune omogenitate, astfel că situatii diferite justifică si chiar impun un tratament juridic diferentiat.”

Având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele deciziilor amintite îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

De asemenea, în ceea ce priveste dispozitiile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 226/2006, Curtea, prin Decizia nr. 1.126 din 16 octombrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 20 noiembrie 2008, a statuat că tratamentul juridic diferentiat instituit de lege între asiguratii care au realizat un stagiu de cotizare în conditii speciale mai mare de 25 de ani, în raport cu cei care au realizat un stagiu de cotizare în aceste conditii pentru o perioadă mai mică decât cea mentionată, este justificat de situatiile diferite avute în vedere de legiuitor, astfel că nu are semnificatia unei încălcări a prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie.

În cauza de fată, însă, Curtea constată că argumentele invocate de autorul exceptiei referitoare la neconstitutionalitatea art. 3 alin. (2) si art. 5 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privesc, în realitate, aspecte de interpretare si aplicare a legii. Astfel, autorul exceptiei sustine că autoritătile aplică în mod arbitrar dispozitiile Legii nr. 19/2000 si pe cele ale Legii nr. 226/2006. Or, aceste probleme revin competentei instantelor de judecată, iar nu instantei de contencios constitutional.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Dumitru Craioveanu în Dosarul nr. 16.614/63/2008 al Curtii de Apel Craiova - Sectia a II-a civilă si pentru conflicte de muncă si asigurări sociale.

2. Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (2) si art. 5 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în conditii speciale, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar al aceleiasi instante.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 iulie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea*) Decizia Curtii Constitutionale nr. 766 din 15 iunie 2011 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 54 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 54 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Nicolae Bălcescu” la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 si 305 bis din 9 mai 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 31 august 2011.

Nr. 877.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 54 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001)

 

INVENTARUL

bunurilor care apartin domeniului public al comunei Nicolae Bălcescu, judetul Bacău

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosintă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală.

Denumire act de proprietate

sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1

1.3.7.1

Drum

DS1 balast 248x8= 1.984 mp 504x10 = 5.040 mp E -Ionită Gh. Ion V -GhiurM. lanos

1968

30.940

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

2

1.3.7.1

Drum

DS24 168x13 = 2.184 mp N - Pătrascu Giurgi S -Salahoru Gh. Ion

1968

9.620

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

3

1.3.7.1

Drum

DS60 168x13 = 2.184 mp N - Cojan F. Petre S - Pătrascu lanos

1968

9.620

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

4

1.3.7.1

Drum

DS116 Îmbrăcăminte balast 177x14 = 2.478 mp N - Petre M. Ion S - Cată Magda

1968

10.920

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

5

1.3.7.1

Drum

DS177 Îmbrăcăminte balast 200x14 = 2.800 mp Strada scolii cu vecinii N - Diac G. Varvara S - Lacatusu Gheorghe

1968

12.340

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

6

1.3.7.1

Drum

DS231 Îmbrăcăminte balast 202x11 =2.222 mp N - Pătrascu Ion S - Ursoiu Ion

1968

9.780

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

7

1.3.7.1

Drum

DS291 Îmbrăcăminte balast 208x11 =2.288 mp N - lonita G. Ion S - Ursoiu Ion

1968

10.060

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

8

1.3.7.1

Drum

DS295 Îmbrăcăminte balast 814x10 = 8.140 mp V - Roca Andrei E - Năstase Stefan

1968

35.850

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

9

1.3.7.1

Drum

DS315 Îmbrăcăminte balast 177x12 = 2.124 mp N - Ionită C. Traian S -MilerA. Gheorghe

1968

9.350

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

10

1.3.7.1

Drum

DS361 Îmbrăcăminte balast 178x11 = 1.958 mp N - Nichifor Marian, S - Scoala “Nicolae Bălcescu”

1968

8.640

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

11

1.3.7.1

Drum

DS390 Îmbrăcăminte balast 190x11 =2.090 mp Strada scolii N- Antal Mihai

S - Primăria “Nicolae Bălcescu”

1968

8.510

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

12

1.3.7.1

Drum

DS441 Îmbrăcăminte balast 176x13 = 2.288 mp N - Grosu Stefan S - Tancău M. Mihai

1968

10.860

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

13

1.3.7.1

Drum

DS496 Îmbrăcăminte balast 255x14 = 3.570 mp E - Budău P. Antal N - Chiriches Ion V- NC 21

1968

9.870

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

14

1.3.7.1

Drum

DS496 Îmbrăcăminte balast 255x6= 1.530 mp N -Jitaru I. Anton S - Budău P. Antal

1968

6.760

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

15

1.3.7.1

Drum

DS616 Îmbrăcăminte balast 232x10 = 2.320 mp 310x7 = 2.170 mp N - Farcas P. Giurgi S - Bulai loja

1968

19.780

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

16

1.3.7.1

Drum

DS 1384 Îmbrăcăminte balast 44 x 7 = 308 mp N -GaborAndries S - Juscă Lenuta

1968

1.360

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011


0

1

2

3

4

5

6

17

1.3.7.1

Drum

DS714 Îmbrăcăminte balast 126x11 = 1.386 mp E -JitaruA. Mihai V -Budăies I.Verona

1968

6.190

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

18

1.3.7.1

Drum

DS715 Îmbrăcăminte balast 330x9,5 = 3.135 mp Legea nr. 47/2004 520x8 = 4.160 mp N -BulaiAugustin S - Bulai lojă

1968

18.330

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

19

1.3.7.1

Drum

DS771 Îmbrăcăminte balast 240x9 = 2.160 mp N - Dogaru Martin S - monument bisericesc

1968

9.580

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

20

1.3.7.1

Drum

DS772 Îmbrăcăminte balast 280x12 = 3.360 mp N - Pantiru I. Ion S - monument bisericesc

1968

14.820

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

21

1.3.7.1

Drum

DS 1286 Îmbrăcăminte balast 86x13=1.118 mp N - monument bisericesc E - Patrascu Anton

1986

7.440

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

22

1.3.7.1

Drum

DC 857 Îmbrăcăminte balast 497x12 = 5.964 mp N – primăria S - Berzunteanu S. Martin

1968

26.290

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

23

1.3.7.1

Drum

DS 1242 Îmbrăcăminte balast 113x12 = 1.356 mp Str. Crinilor E- Antica Gheorghe S - Tamasi Ion

1968

6.450

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

24

1.3.7.1

Drum

DS884 Îmbrăcăminte balast 115x13 = 1.495 mp Str. Republicii E - Duma Roza V - Patrascu Mihai

1968

6.570

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

25

1.3.7.1

Drum

DS885 Îmbrăcăminte balast 690x12 = 8.280 mp Str. Bisericii N - Munteanu Costel S -Tancău I. Mihai

1968

36.470

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

26

1.3.7.1

Drum

DS929 Îmbrăcăminte balast 115x12 = 1.380 mp Str. Republicii E -Cristea Gh. Ion V - Bulai Petre

1968

6.080

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

27

1.3.7.1

Drum

DS 1424 Îmbrăcăminte balast 933x10 = 9.330 mp Str. Recunostintei N -Tancău I. Mihai S - cimitir catolic

1968

41.100

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

28

1.3.7.1

Drum

DS 1447 Îmbrăcăminte balast 106x12 = 1.272 mp E -Duma Mihai V -Bulai A. Mihai

1968

5.640

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011


0

1

2

3

4

5

6

29

1.3.7.1

Drum

DS 1538 Îmbrăcăminte balast 115x10 = 1.150 mp Str. Frasinului E - Biro Anton V - Benedic Ghe. Măria

1968

5.060

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

30

1.3.7.1

Drum

DS2128 Îmbrăcăminte balast 114x12 = 1.368 mp Str. Stânjenelului E - Tancău Mihai V - Ciuraru Petre

1968

6.010

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

31

1.3.7.1

Drum

DS2175 Îmbrăcăminte balast 98 x 6 = 588 mp E - Budău losif V -BudăiesA. Lanos

1968

2.590

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

32

1.3.7.1

Drum

DS 2252 Îmbrăcăminte balast 120x6 = 720 mp Str. Salcâmului E - Popas Moldovenesc V -Budău losif

1968

3.140

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

33

1.3.7.1

Drum

DS2182 Îmbrăcăminte balast 114x10 = 1.140 mp Str. Stânjenelului E - Dogaru Martin V - Jitaru Gheorghe

1968

5.000

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

34

1.3.7.1

Drum

DS 1603 Îmbrăcăminte balast 113x10 = 1.130 mp Str. Frasinului E - Berzunteanu Măria V - Bulai A. Stefan

1968

4.970

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

35

1.3.7.1

Drum

DS 1539 Îmbrăcăminte balast 925x12 = 11.100 mp Str. Moara Veche N - Tancău Mihai S - Cojan Ion

1968

48.900

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

36

1.3.7.1

Drum

DS 2040/1 Îmbrăcăminte balast 220x8= 1.760 mp E - Bulai Pavel V - Sasu loje

1968

7.740

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

37

1.3.7.1

Drum

DS 1805 Îmbrăcăminte balast 660x10 = 6.600 mp Str. Zambilelor N - Benedic P. lojă S -Budăies Gh. Tereza

1968

29.890

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

38

1.3.7.1

Drum

DS 2342 Îmbrăcăminte balast 111 x10 = 1.110 mp Str. Viitorului E - Mihaiesei Ion V - Păduraru Francisc

1968

4.870

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

39

1.3.7.1

Drum

DS 2253 Îmbrăcăminte balast 115x10 = 1.150 mp Str. Viitorului E - Benedic St. Martin V -lanău Gh. Mihai

1968

5.060

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011


0

1

2

3

4

5

6

40

1.3.7.1

Drum

DS 1823 Îmbrăcăminte balast 118x12 = 1.416 mp Str. Panselelor E - Budăies M. Isidor V -Cosa M. Minai

1968

6.230

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

41

1.3.7.1

Drum

DS 1824 Îmbrăcăminte balast 110x12 = 1.320 mp Str. Panselelor E -Biurghea M. Mihai V - Hoborici lanos

1968

5.880

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

42

1.3.7.1

Drum

DS 1605 Îmbrăcăminte balast 783x16 = 12.528 mp E - Biru S. Anton V - Cristea Gheorghe

1968

5.523

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

43

1.3.7.1

Drum

DS 1664/1/1 Îmbrăcăminte balast 233x8= 1.864 mp Str. Atelierului N - Bratu Costel S - Dobos Mihai

1968

8.210

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

44

1.3.7.1

Drum

DS 1129 Îmbrăcăminte pământ stabilizat 350x8 = 2.800 mp S - Duma Gheorghe N - Obreja Costică

1968

12.340

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

45

1.3.7.1

Drum

DS 2178/1/1/1 Îmbrăcăminte balast 495x8 = 3.960 mp E -Duma M. Ion V - Marian St. Giurgi

1968

17.430

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

46

1.3.7.1

Drum

DS 2178/1/4/1 Îmbrăcăminte pământ stabilizat 496x8 = 3.968 mp E - Budău P. Antal V - Pătrascu Giurgi

1968

17.430

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

47

1.3.7.1

Drum

DS 1064 Îmbrăcăminte balast 115x10 = 1.150 mp E -Budau Ion V - Antal Dumitru

1968

5.060

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

48

1.3.7.1

Drum

DE 2223/1 pământ stabilizat 910x6 = 5.460 mp Str. Câmpului S - biserică N - pârâu Bezedea

1968

24.060

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

49

1.3.7.1

Drum

DE 1714/1 pământ stabilizat 535x6 = 3.210 mp Str. Câmpului E - pârâu Bezedea V - proprietăti particulare

1968

1.320

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

50

1.3.7.1

Drum

DS 1922 Îmbrăcăminte balast 355 x 7 = 2.485 mp E -Ipate Mariana S - Budău Tereza V -DN2 N - Cosa Gheorghe

1968

5.010

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

51

1.3.7.1

Drum

DC2101 Îmbrăcăminte balast 3.800x6 = 22.800 mp E - Pantiru Anton V - proprietăti particulare

1968

30.291

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011


0

1

2

3

4

5

6

52

1.3.7.1

Drum

DE 2164 pământ stabilizat 949 x 6 = 5.694 mp E -HC1714 V -DE 2156 N -DC 2156 S - păsune comunală

1968

1.620

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

53

1.3.7.1

Drum

DE 3167 pământ stabilizat 631x4,5 = 2.839,50 mp E - păsune comunală V -DN2S -DE3157

1968

840

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

54

1.3.7.1

Drum

DE 3157 pământ stabilizat 691x4,5 = 3.109,50 mp N -DE 3167 S -DE 3156

1968

980

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

55

1.3.7.1

Drum

DE 3156 pământ stabilizat 712x4,5 = 3.204 mp N -DE 3157 S –DJ E - proprietăti particulare

1968

1.020

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

56

1.3.7.1

Drum

DE 3154 pământ stabilizat 585x4,5 = 2.632,50 mp N - proprietăti particulare S -CC 3157 E-DE 3154/1 V -DS1424

1968

800

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

57

1.3.7.1

Drum

DE 3154/1 pământ stabilizat 248x4,5 = 1.116 mp N - proprietăti particulare S - proprietăti particulare E -DS616 V -DE 3154

1968

625

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

58

1.3.7.1

Drum

DE 256 pământ stabilizat 495x4,5 = 2.227,50 mp S - Bejan lojă E -DN2 V - pârâu Bezedea

1968

625

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

59

1.3.7.1

Drum

DC 169 Îmbrăcăminte asfalt 3.300 x 13 = 42.900 mp Îmbrăcăminte asfalt 1.950 x 8 = 15.600 mp Îmbrăcăminte balast 4.200x6 = 25.200 mp E -DN2(E85) V - Ocol Silvic Livezi – pădure

1968

3.721.500

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

60

1.3.7.1

Drum

DE 1971/1 Îmbrăcăminte balast 740 x 6 = 4.440 mp N - municipiul Bacău S - DF 1972/1 E - proprietăti particulare V - proprietăti particulare

1968

1.274

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

61

1.3.7.1

Drum

DCL 271 Îmbrăcăminte beton 630 x 8 = 5.040 mp Îmbrăcăminte balast 580 x 8 = 4.640 mp N - municipiul Bacău S - proprietăti particulare E - păsune comunală V - DN 2 (E 85)

1968

4.212

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011


0

1

2

3

4

5

6

62

1.3.7.1

Drum

DE 1977/3 Îmbrăcăminte balast 2.540x6 = 15.240 mp N - DF 1972/1 S -DE 2123 E - proprietăti particulare V - proprietăti particulare

1968

38.500

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

63

1.3.7.1

Drum

DE-2123 Îmbrăcăminte balast 580 x 6 = 3.480 mp N - proprietăti particulare S - proprietăti particulare E -DE 1977/3 V -DE 2149

1968

2.963

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

64

1.3.7.1

Drum

DE-2149 Îmbrăcăminte balast 630x6 = 3.780 mp N - proprietăti particulare S - proprietăti particulare E -DE 2123 V -DCL 2165

1968

3.210

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

65

1.3.7.1

Drum

DCL 2165 Îmbrăcăminte balast 300x6= 1.800 mp N - proprietăti particulare S - proprietăti particulare E -DE 2149 V -DE 1605

1968

3.852

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

66

1.3.7.1

Drum

DS 2158/1 Îmbrăcăminte balast 260x6= 1.560 mp N - DS 1605 S -HC521

1968

3.245

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

Sat Buchila

67

1.3.7.1

Drum

DS 542 Îmbrăcăminte balast 242x6= 1.452 mp E - Budău A. Ferent S - Tulbure F. Martin

1968

6.390

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

68

1.3.7.1

Drum

DS 448 Îmbrăcăminte balast 346x8 = 2.768 mp N - Budăies lanos S -Duma Ion

1968

12.220

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

69

1.3.7.1

Drum

DS 514 Îmbrăcăminte balast 79 x 5 = 395 mp N- Antal Valentin S - Cojan Anton

1968

1.730

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

70

1.3.7.1

Drum

DCL 284 Îmbrăcăminte balast 590x10 = 5.900 mp E - Scoala Buchila S - Pătrascu Augustin

1968

25.980

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

71

1.3.7.1

Drum

DS 491 Îmbrăcăminte balast 223x7= 1.561 mp N - Neacsu Petre S - Ciuraru Mihai

1968

6.880

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

72

1.3.7.1

Drum

DS 261 Îmbrăcăminte balast 135x7 = 945 mp N - Fartade Mihai S - Cosa Mihai

1968

2.190

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

73

1.3.7.1

Drum

DS 215 Îmbrăcăminte balast 246x6= 1.476 mp N - Cojan Anton S - Fartade Mihai

1968

6.480

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

74

1.3.7.1

Drum

DS 260 Îmbrăcăminte balast 242x8 =1.936 mp N - Fartade Margareta S - Scoala Buchila

1968

8.550

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

75

1.3.7.1

Drum

DS 180 Îmbrăcăminte balast 113x6 = 678 mp N - Pătrascu Anton S -Duma Ion

1968

2.990

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011


0

1

2

3

4

5

6

76

1.3.7.1

Drum

DS 162 Îmbrăcăminte balast 195x5 = 975 mp N - Pantiru Ion S - Dobos Mihai

1968

4.290

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

77

1.3.7.1

Drum

DS 2965 Îmbrăcăminte balast 496x6 = 2.976 mp N - Budău Mihai S - Budău Francisc

1968

12.300

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

78

1.3.7.1

Drum

DS 176 Îmbrăcăminte balast 65 x 7 = 455 mp N - Cojan Andrei S - Dobos Mihai

1968

2.800

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

79

1.3.7.1

Drum

DS 72 Îmbrăcăminte balast 144x5 = 720 mp N - Biur P. Roza S - Cojan Anton

1968

3.150

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

80

1.3.7.1

Drum

DS 261 Îmbrăcăminte balast 135x6 = 810mp E - Tancău Gherghel V - Tancău Ghe. lanos

1968

3.550

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

81

1.3.7.1

Drum

DS 329 Îmbrăcăminte balast 51x6 = 306 mp N - Molner Martin S - Molner Martin

1968

1.330

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

82

1.3.7.1

Drum

DS 388 Îmbrăcăminte balast 300x7 = 2.100 mp E - Cojan lanos V - Tancău Dumitru

1968

9.260

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

83

1.3.7.1

Drum

DS 342 Îmbrăcăminte balast 186x7= 1.302 mp N - Pal lanos

1968

5.740

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

84

1.3.7.1

Drum

DS 429 Îmbrăcăminte balast 93 x 6 = 558 mp N - Salahoru Verona S - Farcas Roza

1968

2.470

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

85

1.3.7.1

Drum

DS 389 pământ stabilizat 213x6= 1.278 mp E -Duma I. lanos V - Jitaru Măria

1968

5.650

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

86

1.3.7.1

Drum

DS 35 pământ stabilizat 97 x 5 = 485 mp N - Tancău losif S - Duma lanos

1968

2.130

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

87

1.3.7.1

Drum

DS 102 pământ stabilizat 140x5 = 700 mp N - Lăcătusu Stefan S - Pătrascu Anton

1968

3.380

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

88

1.3.7.1

Drum

DS 124 pământ stabilizat 47 x 6 = 282 mp E - Cată Anton

1968

1.200

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

89

1.3.7.1

Drum

DS 181 pământ stabilizat 31x5 = 155 mp N- Antal lanos

1968

680

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

90

1.3.7.1

Drum

DE 3379/1 pământ stabilizat 1.027x4,5 = 4.621,5 mp N - proprietăti particulare S -DE 3357 E -DJ119 V - DE 3294

1968

4.012

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

91

1.3.7.1

Drum

DE 3294 pământ stabilizat 146x4,5 = 657 mp N - proprietăti particulare S - DE 3353/1 E - DE 3379/1

V - DE 3294

1968

451

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011


0

1

2

3

4

5

6

Sat Valea Seacă

92

1.3.7.1

Drum

DS 159 Îmbrăcăminte balast 18x4 = 72 mp S- Antal M. Pavel

1968

310

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

93

1.3.7.1

Drum

DS 205 Îmbrăcăminte balast 148x4 = 592 mp V - Cată Anton E - Ardei Ferent

1968

2.590

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

94

1.3.7.1

Drum

DS 175 Îmbrăcăminte balast 140x4,5 = 630 mp E- Antal Mihai V - Antal Giurgi

1968

2.160

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

95

1.3.7.1

Drum

DS 358 Îmbrăcăminte balast 79 x 5 = 395 mp S - Cilof Romică

1968

1.760

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

96

1.3.7.1

Drum

DS 370 Îmbrăcăminte balast 202x7= 1.414 mp N - Ionită Virgil S - Ionită Iftimie

1968

6.230

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

97

1.3.7.1

Drum

DS 404 Îmbrăcăminte balast 202 x 3 = 606 mp N - Moldoveanu Dumitru E - pârâu Valea Seacă

1968

2.680

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

98

1.3.7.1

Drum

DS 511 Îmbrăcăminte balast 1.088x12 = 13.056 mp N - Creanga Vasile E - DS 689

1968

575.400

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

99

1.3.7.1

Drum

DS 466 Îmbrăcăminte balast 69x6 = 414 mp N - Popa Constantin

1968

1.820

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

100

1.3.7.1

Drum

DS 512 Îmbrăcăminte balast 52 x 5 = 260 mp V - Stan Gheorghe E - Stan Gheorghe

1968

1.140

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

101

1.3.7.1

Drum

DS 516 Îmbrăcăminte balast 48 x 2 = 96 mp V - StanGhe. Neculai

1968

400

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

102

1.3.7.1

Drum

DS 455 Îmbrăcăminte balast 150x5 = 750 mp V -scoală Albeni E - Stan Vasile

1968

3.300

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

103

1.3.7.1

Drum

DS 567 Îmbrăcăminte balast 156x4 = 624 mp S - Petre Ferent N - Maxim T. Vasile

1968

2.740

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

104

1.3.7.1

Drum

DS 611 Îmbrăcăminte balast 60 x 7 = 420 mp V - Dobos Martin E - Grosu Martin

1968

1.850

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

105

1.3.7.1

Drum

DS 655 Îmbrăcăminte balast 103x6 = 618mp S- Ardei M. Martin E - Farcas Verona

1968

3.420

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

106

1.3.7.1

Drum

DS 667 Îmbrăcăminte balast 151x7= 1.057 mp S - Grosu Valentin N - Pantâru Petre

1968

4.660

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011


0

1

2

3

4

5

6

107

1.3.7.1

Drum

DS 689 Îmbrăcăminte balast 212x6= 1.272 mp S- Andrei Cârmii N - Pătrascu Valentin

1968

5.610

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

108

1.3.7.1

Drum

DS 699 Îmbrăcăminte balast 117x4 = 468 mp E - păsune comunală N - Rosu Dumitru

1968

2.130

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

109

1.3.7.1

Drum

DS 770 Îmbrăcăminte balast 30x6 = 180 mp V - Petre An ita N - Rosu Ion

1968

770

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

110

1.3.7.1

Drum

DS 765 Îmbrăcăminte balast 42 x 6 = 252 mp E - Bratu Dumitru N - Cată Mihai

1968

1.110

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

111

1.3.7.1

Drum

DS 904 Îmbrăcăminte balast 120x6 = 720 mp S - Jitaru Gheorghe N - Cată Martin

1968

3.150

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

112

1.3.7.1

Drum

DS 925 Îmbrăcăminte balast 70 x 7,5 = 525 mp 28x5 = 140 mp E - Tamas Anton N - Cată Elena

1968

2.930

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

113

1.3.7.1

Drum

DS 455 Îmbrăcăminte balast 126x8= 1.008 mp S -Budău Mihai E - Diac Măria

1968

4.460

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

114

1.3.7.1

Drum

DS 968 Îmbrăcăminte balast 69x6 = 414 mp S - Budău Adrian N - Grosu Magda

1968

1.630

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

115

1.3.7.1

Drum

DS 972 Îmbrăcăminte balast 83x4,5 = 373,50 mp N - Budău Francisc S - Tancău M. Mihai

1968

1.260

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

116

1.3.7.1

Drum

DS 988 Îmbrăcăminte balast 80 x 5,5 = 440 mp E - Pătrascu lanos V - Pătrascu M. lanos

1968

1.910

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

117

1.3.7.1

Drum

DS 1000 Îmbrăcăminte balast 40x4 = 160 mp S -Budău Mihai

1968

520

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

118

1.3.7.1

Drum

DS 1004 Îmbrăcăminte balast 201x12 = 2.412 mp S - Budău Mihai

1968

10.640

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

119

1.3.7.1

Drum

DS 102/1 Îmbrăcăminte balast 80x13= 1.040 mp S - Budău Petre V -Budău A. Mihai

1968

4.560

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

120

1.3.7.1

Drum

DS 1291 Îmbrăcăminte balast 561x7,5 =4.207,50 mp S - Dogaru lanos N - Ghiur St. Anton

1968

18.510

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

121

1.3.7.1

Drum

DS 1199 Îmbrăcăminte balast 260x12 = 3.120 mp E - Salahoru Pavel N - Duma Pavel

1968

12.800

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

122

1.3.7.1

Drum

DS 1181 Îmbrăcăminte balast 60 x 7 = 420 mp V - Pantăru Petre N - Budău Gheorghe

1968

1.850

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011


0

1

2

3

4

5

6

123

1.3.7.1

Drum

DS 1198 Îmbrăcăminte balast 120x5 = 600 mp V - Budău Cătălina S - Chiriches Andrei

1968

2.680

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

124

1.3.7.1

Drum

DS 903 Îmbrăcăminte balast 63 x 6 = 378 mp S - Roca M. Ion N - Dogaru M. Cojănel

1968

1.670

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

125

1.3.7.1

Drum

DS 902 Îmbrăcăminte balast 174x4 = 696 mp S - Roca Emanuel V - Ghiur Mihai

1968

3.350

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

126

1.3.7.1

Drum

DS 1268 Îmbrăcăminte balast 92 x 4 = 368 mp S - Ghiur P. Antal N - Cojan A. Ferent

1968

1.570

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

127

1.3.7.1

Drum

DS 1331 Îmbrăcăminte balast 285x7= 1.995 mp E - Scoala Valea Seacă V - Cură Ghe. Gheorghe

1968

8.790

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

128

1.3.7.1

Drum

DS 1502 Îmbrăcăminte balast 266x13 = 3.458 mp E - Duma Petre N - Petre Ion

1968

15.210

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

129

1.3.7.1

Drum

DS 1388 Îmbrăcăminte balast 193x6= 1.158 mp E - Pătrascu D. Mihai N - Dogaru lanos

1968

5.090

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

130

1.3.7.1

Drum

DS 1501 Îmbrăcăminte balast 160x8= 1.280 mp V - Filipl. Petre E - Pătrascu Petre

1968

5.610

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

131

1.3.7.1

Drum

DS 1518 Îmbrăcăminte balast 310x8 = 2.480 mp S - Pantăru lojă N - Petre Ion

1968

10.920

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

132

1.3.7.1

Drum

DS 1519 Îmbrăcăminte balast 78x12 = 936 mp E - Tancău Ferent Cuti N - Lupu Constantin

1968

4.130

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

133

1.3.7.1

Drum

DS 1528 Îmbrăcăminte balast 223x9 = 2.007 mp V -Ghiur Petre E - Pantăru Mihai

1968

8.860

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

134

1.3.7.1

Drum

DS 1556 Îmbrăcăminte balast 180x4 = 720 mp S - Pătrascu Martin N - Roca Emanuil

1968

3.150

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

135

1.3.7.1

Drum

DS 1142 Îmbrăcăminte balast 24 x 4 = 96 mp V - Cojan Ferent

1968

400

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

136

1.3.7.1

Drum

DS 1158 Îmbrăcăminte balast 1.225x10 = 12.250 mp N - Tancău F. Roza S - parohia Valea Seacă

1968

53.990

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

137

1.3.7.1

Drum

DS 1872 Îmbrăcăminte balast 137x6 = 822 mp S - Lăcătusu Martin N - Budău Andries

1968

3.610

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

138

1.3.7.1

Drum

DS 1887 Îmbrăcăminte balast 79x13= 1.027 mp E - Lăcătusu Martin V - Cată V.Anton

1968

4.500

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011


0

1

2

3

4

5

6

139

1.3.7.1

Drum

DS 1923 Îmbrăcăminte balast 60 x 6 = 360 mp E - Cată V. Anton V - Tancău V. Roza

1968

1.570

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

140

1.3.7.1

Drum

DS 2007 Îmbrăcăminte balast 31 x4 = 124 mp N - Chiriches Dumitru

1968

400

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

141

1.3.7.1

Drum

DS 1847 Îmbrăcăminte balast 26x6 = 156 mp V - Biro Gheorghe S - Miclăus Ferent

1968

700

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

142

1.3.7.1

Drum

DS 1719 Îmbrăcăminte balast 458 x 7 = 3.206 mp E - Dobos P. Petre N - Pătrascu I. Gazelu

1968

14.100

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

143

1.3.7.1

Drum

DS 1837 Îmbrăcăminte balast 24x5 = 120 mp S - Budău Măria V -Ciuraru Gi. Martin

1968

520

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

144

1.3.7.1

Drum

DS 1687 Îmbrăcăminte balast 106x6 = 636 mp E -Budău I. Verona S -Ghiurlanos

1968

2.780

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

145

1.3.7.1

Drum

DS 1737 Îmbrăcăminte balast 26x4 = 104 mp S - Budău Măria E - Salahoru A. Ion

1968

490

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

146

1.3.7.1

Drum

DS 1706 Îmbrăcăminte balast 38x4 = 152 mp V - Budău Is. Petre N - Pătrascu Is. Petre

1968

650

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

147

1.3.7.1

Drum

DS 1725 Îmbrăcăminte balast 44 x 8 = 352 mp S - Budău loje N - Pătrascu Anton

1968

1.540

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

148

1.3.7.1

Drum

DS 1744 Îmbrăcăminte balast 277x8 = 2.216 mp S - Budău lanos N - Budău loja

1968

9.750

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

149

1.3.7.1

Drum

DS 1750 Îmbrăcăminte balast 24x8 = 192 mp S - Farcas Anton N - Budău Martin

1968

830

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

150

1.3.7.1

Drum

DS 1775 Îmbrăcăminte balast 66 x 4 = 264 mp S - Pătrascu Anton N - Salahoru Ion

1968

860

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

151

1.3.7.1

Drum

DS 2007 Îmbrăcăminte balast 31 x4 = 124 mp N - Chiriches Dumitru

1968

400

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

152

1.3.7.1

Drum

DS 1968 Îmbrăcăminte balast 91 x8 = 728mp E -Budău M. lanos V -Tulbure Mihai

1968

3.210

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

153

1.3.7.1

Drum

DS 1937 Îmbrăcăminte balast 82x5 = 410 mp V - Bratu Ion E - Pantăru Anton

1968

1.790

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

154

1.3.7.1

Drum

DS 1954 balastat 140x5 = 700 mp S - Budău Antal Pop N - Bulai Valentin

1968

3.090

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011


0

1

2

3

4

5

6

155

1.3.7.1

Drum

DS 1538 pământ stabilizat 1.219x7 = 8.533 mp S - păsune comunală E- Antal Giurgi V - drum forestier Lărguta N - păsune comunală

1968

57.010

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

156

1.3.7.1

Drum

DCL 1300 balastat 2.490x10 = 24.900 mp V - Scoala Valea Seacă E- Apostol Aurel

1968

109.750

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

157

1.3.7.1

Drum

DS 1 pământ stabilizat 132x6 = 792 mp S -Budău Ion N-fratii Ciuraru

1968

3.490

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

158

1.3.7.1

Drum

DS 18 pământ stabilizat 62 x 6 = 372 mp S - Tancău Mihai N - Budău Pavel

1968

1.630

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

159

1.3.7.1

Drum

DS 36 pământ stabilizat 62 x 6 = 372 mp S - Beta Anton N - Budău Pavel

1968

1.630

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

160

1.3.7.1

Drum

DS 58 pământ stabilizat 152x6 = 912mp E - Farcas Emanoil V -Budău Ion

1968

4.010

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

161

1.3.7.1

Drum

DS 10 pământ stabilizat 94 x 4 = 376 mp E - Pătrascu Petre V - Pătrascu M. Petre

1968

1.670

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

162

1.3.7.1

Drum

DS 30 pământ stabilizat 187x6= 1.122 mp E - Miclăus Manole V - Scoala Valea Seacă

1968

4.940

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

163

1.3.7.1

Drum

DS 29 pământ stabilizat 183x6= 1.098 mp E - Pătrascu Wilhelm V - Budău Anton

1968

4.840

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

164

1.3.7.1

Drum

DS 3096 pământ stabilizat 183x6= 1.098 mp E - Tamas Augustin V - Pătrascu Mihai

1968

4.840

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

165

1.3.7.1

Drum

DS 3098 pământ stabilizat 183x6= 1.098 mp E - Beta Pavel V - Pal Mihai

1968

4.840

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

166

1.3.7.1

Drum

DS 3087 pământ stabilizat 228x6= 1.368 mp E - Roca M. Ion S - proprietăti particulare

1968

6.020

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

167

1.3.7.1

Drum

DS 3086 pământ stabilizat 275x6= 1.650 mp E - Tancău Pavel S - Salahoru Benone

1968

7.250

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

168

1.3.7.1

Drum

DE 117 pământ stabilizat 490x4,5 = 2.205 mp N - păsune comunală E - DE 99 S - păsune comunală

1968

1.420

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

169

1.3.7.1

Drum

DE 99 pământ stabilizat 1.250x4,5 = 5.625 mp N - Scoala Valea Seacă 2 S - Vieru Stefan

1968

5.200

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

170

1.3.7.1

Drum

DE 357 pământ stabilizat 7.670x5 = 38.350 mp N - pădure S - pădure E - Vieru Stefan V - DE 801

1968

20.940

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011


0

1

2

3

4

5

6

Sat Lărguta

171

1.3.7.1

Drum

DCL 1 Îmbrăcăminte balast 311 x7 = 2.177mp V - Mortiu Petre E - Salahoru Stefan

1968

9.590

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

172

1.3.7.1

Drum

DS 41 Îmbrăcăminte balast 380x6 = 2.280 mp S - Ferent Mihai

1968

10.210

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

173

1.3.7.1

Drum

DS 138 balastat 86 x 4 = 344 mp S - Rosu Ferent

1968

1.140

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

174

1.3.7.1

Drum

DS 139/1 Îmbrăcăminte balast 18x4 = 72 mp S - Moraru Marcel

1968

240

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

175

1.3.7.1

Drum

DS 141 balastat 50 x 4 = 200 mp S - Rosu lanos

1968

890

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

176

1.3.7.1

Drum

DCL 204 balastat 28x4 = 112 mp V - Benedic Marcel

1968

370

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

177

1.3.7.1

Drum

DCL 213 balastat 77 x 7 = 539 mp E - Butacu Stefan

1968

2.370

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

178

1.3.7.1

Drum

DS 212 pământ stabilizat 75x4,5 = 337,50 mp V - Benedic Augustin E - Gabor Iulian

1968

1.170

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

179

1.3.7.1

Drum

DS 203 pământ stabilizat 137x4,5 = 616,50 mp S - Mortiu Mihai N - Saran Mihai

1968

2.100

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

180

1.3.7.1

Drum

DS 319 pământ stabilizat 14x4 = 56 mp V - Budău Ion

1968

250

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

181

1.3.7.1

Drum

DCL 205 pământ stabilizat 356 x 7 = 2.492 mp E - Saran Ion V - tigănasu Ion

1968

10.980

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

182

1.3.7.1

Drum

DS 400 pământ stabilizat 36x4 = 144 mp N - Mortiu Gheorghe

1968

460

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

183

1.3.7.1

Drum

DS 368 pământ stabilizat 38x4 = 152 mp N - Mortiu Ion

1968

680

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

184

1.3.7.1

Drum

DS 234 pământ stabilizat 51 x4 = 204mp E -Ignat Mihai

1968

650

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

185

1.3.7.1

Drum

DS 397 pământ stabilizat 46x4 = 184 mp V - Moraru Măricel

1968

800

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011


0

1

2

3

4

5

6

186

1.3.7.1

Drum

DS 338 pământ stabilizat 28x4 = 112 mp V - Moraru Martin

1968

370

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

187

1.3.7.1

Drum

DF 673 pământ stabilizat 6.900x4,40 = 30.360 mp N - pădure S - pădure E - DS 948 V -DE 801

1968

17.940

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

Sat Galbeni

188

1.3.7.1

Drum

DCL 9 balastat 782x10 = 7.820 mp V - Budău Ferentsi E - Farcas Stefan

1968

34.460

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

189

1.3.7.1

Drum

DS 19/1 balastat 120x4 = 480 mp N - păsune primărie S - Miclăus Roza

1968

1.570

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

190

1.3.7.1

Drum

DS 51 balastat 60 x 4 = 240 mp V - Cosa Varvara

1968

770

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

191

1.3.7.1

Drum

DS 119 balastat 80 x 4 = 320 mp E - Scoală Galbeni V - Dogaru M. Ferent

1968

1.420

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

192

1.3.7.1

Drum

DS 127 balastat 122x6 = 732 mp V - Scoala Galbeni

1968

3.700

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

193

1.3.7.1

Drum

DS 320 balastat 71 x4 = 284mp N - Pătrascu Anton S - Biserica Galbeni

1968

1.230

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

194

1.3.7.1

Drum

DS 329 balastat 70 x 5 = 350 mp S - Tămpu Ion N - Păduraru Margareta

1968

1.540

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

195

1.3.7.1

Drum

DS 357 balastat 310x8 = 2.480 mp S - Pal V. Francisc V -Ghiurcă Dinu

1968

10.920

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

196

1.3.7.1

Drum

DS 394 balastat 209x9= 1.881 mp S -Ghiurcă Gi. Isidor N - Budău Gi. Anton

1968

8.300

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

197

1.3.7.1

Drum

DS 465 balastat 85x6 = 510 mp S - Pal V. Francisc V -Ghiurcă Dinu

1968

2.250

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

198

1.3.7.1

Drum

DS 494 balastat 85x6 = 510 mp E - Cosa M. Anton V - Budău And. Gheorghe

1968

2.160

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

199

1.3.7.1

Drum

DS 503 balastat 44x4 = 176 mp N - Cosa St. Stefan S - Cosa Gi. Mihai

1968

770

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

200

1.3.7.1

Drum

DS 541 balastat 544 x 8 = 4.352 mp N -Tulbure M. Mihai S - Ghizeală Cosa

1968

19.190

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011


0

1

2

3

4

5

6

201

1.3.7.1

Drum

DS 631 balastat 344 x 7 = 2.408 mp S - Cosa Ghizeală N - Budău P. Aneta

1968

10.610

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

202

1.3.7.1

Drum

DS 734 balastat 197x7= 1.379 mp V - Pista Margareta N - Budău Marghita

1968

6.080

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

203

1.3.7.1

Drum

DS 782 balastat 36x4 = 144 mp E - Pista M. Măria

1968

600

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011

204

1.3.7.1

Drum