MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 678/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 678         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 23 septembrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

920. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protectie socială în perioada sezonului rece

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.297/2.096. - Ordin al ministrului sănătătii si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind constituirea Comisiei pentru securitate si sănătate în muncă privind agentii chimici periculosi


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protectie socială în perioada sezonului rece

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 38 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protectie socială în perioada sezonului rece,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protectie socială în perioada sezonului rece, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 4 octombrie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Gheorghe Emacu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 21 septembrie 2011.

Nr. 920.

 

ANEXĂ

 

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protectie socială în perioada sezonului rece

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Familiile si persoanele singure cu venituri reduse beneficiază pe perioada sezonului rece, în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protectie socială în perioada sezonului rece, denumită în continuare ordonantă de urgentă, de ajutoare acordate pentru acoperirea integrală sau, după caz, a unei părti din cheltuielile cu încălzirea locuintei.

(2) Ajutoarele prevăzute la alin. (1) se definesc în functie de sistemul de încălzire utilizat si sunt:

a) ajutor pentru încălzirea locuintei cu energie termică furnizată în sistem centralizat, denumit în continuare ajutor pentru energie termică;

b) ajutor pentru încălzirea locuintei cu gaze naturale, denumit în continuare ajutor pentru gaze naturale;

c) ajutor pentru încălzirea locuintei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, denumit în continuare ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri.

Art. 2. - (1) Beneficiază de ajutoarele prevăzute la art. 1 familiile ai căror membri sunt cetăteni români, precum si persoanele singure care locuiesc în România.

(2) Ajutoarele prevăzute la art. 1 se acordă si familiilor si persoanelor singure care nu au cetătenie română, dacă se află în una dintre următoarele situatii:

a) sunt cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spatiului Economic European, ai Confederatiei Elvetiene sau ai altor state, pe perioada în care au domiciliul sau, după caz, resedinta în România, în conditiile legii;

b) sunt cetăteni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în conditiile legii, o formă de protectie si au domiciliul sau, după caz, resedinta în România, în conditiile legii;

c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, resedinta în România, în conditiile legii.

Art. 3. - (1) Ajutoarele prevăzute la art. 1 se acordă pe bază de cerere si declaratie pe propria răspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia, precum si bunurile mobile si imobile detinute.


(2) Pentru ajutoarele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) si b), formularele de cerere si declaratie pe propria răspundere sunt transmise de către primării furnizorilor, cu respectarea termenului prevăzut la art. 15 alin. (1) din ordonanta de urgentă, iar pentru ajutoarele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) formularele de cerere si declaratie sunt puse la dispozitia solicitantilor direct de către primării.

(3) Furnizorii prevăzuti la alin. (2) transmit formularele titularilor de contract, si anume consumatorilor individuali si asociatiilor de proprietari/locatari, cu respectarea termenului prevăzut la art. 15 alin. (2) din ordonanta de urgentă.

(4) Formularul de cerere si declaratie pe propria răspundere va fi pus la dispozitia solicitantilor si în format electronic, pe site-urile primăriilor, al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale si agentiilor judetene pentru prestatii sociale, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite în continuare agentii teritoriale.

(5) Formularul de cerere si declaratie pe propria răspundere se completează potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 4. - Familiile si persoanele singure care îndeplinesc conditiile pentru acordarea ajutoarelor prevăzute la art. 1 depun individual, prin asociatiile de proprietari/locatari sau prin furnizorii de energie termică, cererile si declaratiile pe propria răspundere la primăria comunei, orasului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucuresti în a cărei rază teritorială se află locuinta de domiciliu sau de resedintă, cu respectarea termenului prevăzut la art. 16 din ordonanta de urgentă.

Art. 5. - (1) Ajutoarele prevăzute la art. 1 se acordă în functie de veniturile nete medii lunare pe membru de familie, respectiv ale persoanei singure, în limitele, procentele si cuantumurile stabilite la art. 8, 9 si 11 din ordonanta de urgentă.

(2) La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie si, după caz, al persoanei singure se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii, potrivit prevederilor art. 18 alin. (1) din ordonanta de urgentă.

(3) în cererea si declaratia pe propria răspundere solicitantul ajutorului prevăzut la art. 1 are obligatia de a mentiona bunurile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de detinere, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuintei. Persoanele care solicită ajutorul pentru energie termică au obligatia de a completa numărul de camere ale locuintei.

(4) Lista mentionată la alin. (3) este prevăzută în anexa nr. 2.

(5) Pentru informarea solicitantilor, lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuintei, prevăzută în anexa nr. 2, se afisează într-un loc vizibil la sediul consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucuresti.

Art. 6. - (1) Pe baza cererilor si declaratiilor pe propria răspundere completate de către familiile si persoanele singure, primarul stabileste dreptul la ajutoarele prevăzute la art. 1, prin dispozitie scrisă, care se emite o singură dată, pentru toată perioada sezonului rece.

(2) în functie de tipul ajutorului acordat, dispozitia primarului trebuie să contină obligatoriu temeiul legal al aprobării dreptului, precum si următoarele:

a) pentru ajutorul pentru energie termică: numele si prenumele titularului, codul numeric personal, adresa locuintei pentru care se solicită dreptul, compensarea procentuală stabilită în functie de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, valoarea ajutorului maxim lunar, care cuprinde defalcat sumele din bugetul de stat si din bugetele locale acordate în conditiile art. 8 alin. (2)-(8) din ordonanta de urgentă, si perioada de acordare a acestuia;

b) pentru ajutorul pentru gaze naturale: numele si prenumele titularului, codul numeric personal, adresa locuintei pentru care se solicită dreptul, cuantumul maxim al ajutorului calculat în functie de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, inclusiv cel acordat din bugetul local în conditiile art. 9 alin. (2) din ordonanta de urgentă, si perioada de acordare a acestuia;

c) pentru ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri: numele si prenumele titularului, codul numeric personal, adresa locuintei pentru care se solicită dreptul, cuantumul ajutorului acordat, inclusiv cel acordat din bugetul local în conditiile art. 11 alin. (3) din ordonanta de urgentă, perioada de acordare a acestuia, precum si data efectuării plătii.

(3) Pentru familiile si persoanele singure care îndeplinesc conditiile de acordare a ajutoarelor prevăzute la art. 1 pe parcursul sezonului rece, dispozitia prevăzută la alin. (1) se emite pentru perioada rămasă până la sfârsitul sezonului rece, cu respectarea prevederilor art. 17 alin. (6) din ordonanta de urgentă.

(4) Pentru familiile si persoanele singure care nu îndeplinesc conditiile de acordare a ajutoarelor prevăzute la art. 1, primarii comunică solicitantilor dispozitia motivată privind respingerea cererii.

(5) Dispozitiile primarului prevăzute la alin. (1) si (2) se comunică titularilor ajutoarelor prevăzute la art. 1, în termen de maximum 5 zile de la data emiterii, direct, prin intermediul furnizorilor sau prin asociatiile de proprietari/locatari.

Art. 7. - (1) în cazul modificărilor prevăzute la art. 19 alin. (1) din ordonanta de urgentă, comunicarea acestora se va face prin depunerea unei noi declaratii pe propria răspundere, potrivit prevederilor art. 19 alin. (2) din ordonanta de urgentă.

(2) în situatia prevăzută la alin. (1), primarii emit noi dispozitii pe care le transmit titularilor ajutoarelor prevăzute la art. 1, în termen de 5 zile de la data emiterii, potrivit prevederilor art. 19 alin. (5) din ordonanta de urgentă.

Art. 8. - În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (3) din ordonanta de urgentă, primarii au obligatia de a transmite furnizorilor, asociatiilor de proprietari/locatari si agentiilor teritoriale situatii centralizatoare cuprinzând în mod obligatoriu titularii ajutoarelor prevăzute la art. 1, numărul dispozitiei prin care s-a stabilit dreptul, venitul net lunar pe membru de familie si valoarea ajutorului calculată în conditiile art. 8, 9 si 11 din ordonanta de urgentă, în scris si în format electronic, întocmite potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 3-5. Situatiile centralizatoare se transmit lunar, actualizate cu beneficiarii care îndeplinesc conditiile de acordare a ajutorului social pe parcursul sezonului rece.

Art. 9. - (1) Autoritătile administratiei publice locale, în baza art. 8 alin. (8), art. 9 alin. (2) si art. 11 alin. (3) din ordonanta de urgentă, pot aproba din bugetele proprii ajutoare după cum urmează:

a) prin majorări ale gradului de compensare în acelasi procent pentru toti beneficiarii de ajutor pentru energie termică ce se regăsesc în aceeasi transă de venituri;

b) prin majorări ale ajutorului pentru gaze naturale si combustibili solizi sau petrolieri cu acelasi cuantum pentru toti beneficiarii care se regăsesc în aceeasi transă de venituri;


c) prin acordarea de ajutoare pentru familiile si persoanele singure cu venituri care depăsesc transele de venituri prevăzute de ordonanta de urgentă.

(2) în situatia în care autoritătile administratiei publice locale acordă din bugetele proprii ajutoare în conditiile alin. (1), cuantumul acestora va fi cuprins atât în dispozitia prevăzută la art. 6, cât si în situatia centralizatoare prevăzută la art. 8.

 

CAPITOLUL II

Stabilirea si plata ajutorului pentru încălzirea locuintei

 

SECTIUNEA 1

Ajutorul pentru energie termică

 

Art. 10. - (1) Familiile si persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuintei energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiază, în conditiile prevăzute de ordonanta de urgentă, de ajutor pentru energie termică, prin compensarea procentuală a valorii efective a facturii la energie termică.

(2) Potrivit prevederilor alin. (1), ajutorul pentru energie termică se acordă numai pentru energia termică consumată în scopul încălzirii locuintei si nu include energia termică consumată în scopul preparării apei calde menajere.

Art. 11. - Potrivit prevederilor art. 21 alin. (1) din ordonanta de urgentă, cuantumul efectiv al ajutorului pentru energie termică se calculează lunar de către furnizor, după cum urmează:

Ajutor efectiv = (Cps + CPl) x Cid x PL,

unde:

- Cps reprezintă compensarea procentuală prevăzută la art. 8 din ordonanta de urgentă din bugetul de stat;

- Cpl reprezintă compensarea procentuală prevăzută la art. 8 din ordonanta de urgentă din bugetul local;

- Cid reprezintă consumul defalcat de asociatia de proprietari/locatari pe consumatori individuali, beneficiari de ajutor pentru energie termică, respectiv al consumatorului titular de contract individual de furnizare, măsurat în gigacalorii;

- PL reprezintă pretul local al gigacaloriei pentru energia termică facturată populatiei de către furnizor.

Art. 12. - (1) Ajutorul pentru energie termică calculat în conditiile art. 11 nu poate depăsi, pe toată perioada sezonului rece, ajutorul maxim lunar stabilit de către primar în conditiile art. 8 alin. (9) din ordonanta de urgentă.

(2) Ajutorul maxim lunar stabilit de primar se calculează astfel:

Ajutor maxim lunar = (Cps + Cpl) x CLmed x PL.

unde:

- Cps reprezintă compensarea procentuală prevăzută la art. 8 din ordonanta de urgentă din bugetul de stat;

- Cpl reprezintă compensarea procentuală prevăzută la art. 8 din ordonanta de urgentă din bugetul local;

- CLmed reprezintă consumul mediu lunar stabilit pe tip de apartament si în functie de zona de temperatură, prevăzut în anexa nr. 1 la ordonanta de urgentă;

- PL reprezintă pretul local al gigacaloriei pentru energia termică facturată populatiei de către furnizor.

Art. 13. - (1) Lunar, până la data de 3 a lunii, reprezentantul furnizorului de energie termică împreună cu reprezentantul

asociatiei de proprietari/locatari, după caz, stabilesc consumul general de energie termică.

(2) Prin consumul general de energie termică prevăzut la alin. (1) se întelege consumul contorizat la data citirii ce urmează să fie facturat.

(3) în situatia în care la bransamentul unde se realizează citirea sunt racordati mai multi titulari de contract, defalcarea consumului general de energie termică se face în functie de reglementările legale în vigoare.

(4) La stabilirea consumului general de energie termică prevăzut la alin. (1) se încheie un proces-verbal constatator, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6.

(5) în situatia asociatiilor de proprietari/locatari în care există modalitatea de stabilire a consumului de energie termică furnizată în sistem centralizat pe bază de repartitoare montate de prestatorii autorizati de către autoritătile de reglementare, citirea si repartizarea consumului general de energie termică pe consumatori individuali se vor realiza pe baza unor contracte încheiate, în conditiile legii, de asociatiile de proprietari/locatari cu acesti prestatori, cu respectarea termenelor prevăzute de ordonanta de urgentă.

Art. 14. - (1) Pe baza datelor cuprinse în procesul-verbal prevăzut la art. 13 alin. (4), asociatia de proprietari/locatari defalcă consumul general de energie termică pe consumatori individuali.

(2) Modalitatea de defalcare a consumului general de energie termică pe consumatori individuali se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Atât consumul general de energie termică, cât si cel defalcat pe consumatori individuali vor fi determinate în gigacalorii.

(4) în termenul prevăzut la art. 20 alin. (4) din ordonanta de urgentă, asociatia de proprietari/locatari transmite furnizorilor de energie termică situatia centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate pentru beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuintei.

(5) Situatia centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate de asociatia de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuintei cu energie termică se întocmeste potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7.

Art. 15. - Pe baza consumului defalcat prevăzut la art. 14, furnizorul calculează cuantumul ajutorului pentru energie termică, astfel:

a) la nivelul ajutorului efectiv calculat potrivit prevederilor art. 11, dacă valoarea acestuia este mai mică sau egală cu cuantumul ajutorului maxim stabilit de primar, potrivit prevederilor art. 12 alin. (2);

b) la nivelul ajutorului maxim calculat potrivit art. 12 alin. (2), dacă valoarea ajutorului efectiv este mai mare decât cuantumul ajutorului maxim stabilit de primar.

Art. 16. - (1) Furnizorii de energie termică în sistem centralizat transmit lunar asociatiilor de proprietari/locatari, precum si consumatorilor vulnerabili titulari de contracte individuale factura reprezentând consumul de energie termică, conform prevederilor art. 21 alin. (3) si (4) din ordonanta de urgentă, în care se evidentiază ajutorul pentru energie termică calculat în conditiile art. 15.

(2) Pe baza facturilor prevăzute la alin. (1), furnizorul de energie termică întocmeste borderoul centralizator cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru energie termică si cuantumul acestuia pentru perioada de referintă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8.


Art. 17. - (1) Borderoul centralizator prevăzut la art. 16 alin. (2) reprezintă document de plată, se întocmeste de furnizor în 3 exemplare si se transmite primarilor pentru certificare.

(2) în termen de 5 zile de la primire, primarii certifică si transmit un exemplar agentiilor teritoriale, pe baza căruia acestea achită la furnizori sumele reprezentând ajutoarele pentru energie termică. Unul dintre celelalte două exemplare certificate rămâne la primar, iar celălalt se remite furnizorului.

 

SECTIUNEA a 2-a

Ajutorul pentru gaze naturale

 

Art. 18. - În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (3) din ordonanta de urgentă, primarii au obligatia de a transmite furnizorilor, asociatiilor de proprietari/locatari si agentiilor teritoriale situatia centralizatoare privind beneficiarii, venitul net lunar pe membru de familie si cuantumul ajutoarelor pentru gaze naturale stabilit în conditiile art. 9 din ordonanta de urgentă, în scris si în format electronic, conform art. 8.

Art. 19. - (1) Lunar, până la data de 3 a lunii, reprezentantul furnizorului de gaze naturale împreună cu reprezentantul asociatiei de proprietari/locatari, după caz, stabilesc consumul general de gaze naturale.

(2) Prin consumul general de gaze naturale prevăzut la alin. (1) se întelege consumul contorizat la data citirii pentru care urmează să fie emisă factura.

(3) La stabilirea consumului general de gaze naturale prevăzut la alin. (1) se încheie un proces-verbal constatator, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9.

Art. 20. - (1) Pe baza datelor cuprinse în procesul-verbal prevăzut la art. 19 alin. (3), asociatia de proprietari/locatari defalcă consumul general de gaze naturale pe consumatori individuali, beneficiari de ajutor pentru gaze naturale.

(2) în termenul prevăzut la art. 20 alin. (4) din ordonanta de urgentă, asociatia de proprietari/locatari transmite furnizorilor de gaze naturale situatia centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate pentru beneficiarii de ajutor pentru gaze naturale.

(3) Situatia centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate de asociatia de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru gaze naturale se întocmeste potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 10.

(4) Pe baza consumului defalcat prevăzut la alin. (1), furnizorul stabileste cuantumul ajutorului efectiv, după cum urmează:

a) la nivelul cuantumului ajutorului stabilit prin dispozitie a primarului, dacă valoarea consumului este mai mare sau egală cu acest nivel;

b) la valoarea consumului, dacă acesta este mai mic decât cuantumul ajutorului stabilit prin dispozitie a primarului.

(5) în situatia în care modalitatea de facturare practicată de către furnizorul de gaze naturale conduce la emiterea a mai mult de 5 facturi pentru perioada sezonului rece, cuantumul ajutorului efectiv stabilit potrivit prevederilor alin. (4), însumat pe această perioadă, nu poate depăsi cuantumul însumat al ajutorului pentru gaze naturale stabilit prin dispozitia primarului pentru aceeasi perioadă.

Art. 21. - (1) Furnizorii de gaze naturale transmit lunar asociatiilor de proprietari/locatari, precum si consumatorilor vulnerabili titulari de contracte individuale, factura reprezentând consumul de gaze naturale, cu respectarea prevederilor art. 23 alin. (3) si (4) din ordonanta de urgentă, în care se evidentiază ajutorul pentru gaze naturale calculat în conditiile art. 20 alin. (4) si (5).

(2) Pe baza facturilor prevăzute la alin. (1), furnizorul de gaze naturale întocmeste borderoul centralizator cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuintei cu gaze naturale si cuantumul efectiv al acestuia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 11.

Art. 22. - (1) Borderoul centralizator prevăzut la art. 21 alin. (2) reprezintă document de plată, se întocmeste de furnizor în 3 exemplare si se transmite primarilor pentru certificare.

(2) în termen de 5 zile de la primire, primarii certifică si transmit un exemplar agentiilor teritoriale, pe baza căruia acestea achită la furnizori sumele reprezentând ajutoarele pentru gaze naturale. Unul dintre celelalte două exemplare certificate rămâne la primar, iar celălalt se remite furnizorului.

 

SECTIUNEA a 3-a

Ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri

 

Art. 23. - (1) Ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri acordat beneficiarilor de ajutor social stabilit în conditiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare, se realizează în cuantumul si conditiile prevăzute la art. 11 alin. (2) si art. 25 din ordonanta de urgentă.

(2) în cazul în care mai multe familii si persoane singure beneficiare de ajutor social locuiesc si gospodăresc împreună, ajutorul pentru încălzirea locuintei cu lemne, cărbuni si combustibili petrolieri se acordă pentru fiecare dintre acestea.

(3) Ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri prevăzut la alin. (1) se acordă pe baza listei cu beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea locuintei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, pe baza documentatiei depuse la stabilirea ajutorului social, întocmită de serviciul public de asistentă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoana cu atributii în domeniul asistentei sociale din aparatul de specialitate al primarului.

(4) în termen de 5 zile după efectuarea plătii ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri, lista prevăzută la alin. (3) se comunică si agentiilor teritoriale si va contine obligatoriu numele si prenumele titularilor ajutorului, suma reprezentând ajutorul la care au dreptul, suma efectiv plătită si data la care s-a efectuat plata. Lista va fi actualizată lunar cu beneficiarii care îndeplinesc conditiile de acordare a ajutorului social pe parcursul sezonului rece.

Art. 24. - (1) Acordarea ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri în cazul familiilor si persoanelor singure, altele decât cele beneficiare de ajutor social stabilit în conditiile Legii nr. 416/2001, cu modificările si completările ulterioare, se realizează diferentiat, în raport cu venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, în conditiile prevăzute la art. 11 alin. (1) si, după caz, alin. (3) din ordonanta de urgentă.

(2) Pe baza dispozitiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. c), serviciul public de asistentă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, persoana cu atributii în domeniul asistentei sociale din aparatul de specialitate al primarului întocmeste lunar situatia centralizatoare cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuintei si cuantumul aferent, conform art. 8.

(3) Situatia centralizatoare prevăzută la alin. (2) se transmite agentiilor teritoriale lunar, până la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară.


(4) Situatia centralizatoare prevăzută la alin. (2) constituie document justificativ de plată si se redactează în sistem electronic, fără modificări manuale sau alte vicii de formă sau de fond.

Art. 25. - În situatia în care în aceeasi gospodărie locuiesc atât familii sau persoane singure beneficiare de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările si completările ulterioare, cât si familii sau persoane singure ale căror venituri se încadrează în limitele prevăzute la art. 11 alin. (1) din ordonanta de urgentă, ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri se acordă separat pentru fiecare familie sau persoană singură din gospodărie.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 26. - (1) Agentiile teritoriale, pe baza situatiei centralizatoare prevăzute la art. 24 alin. (2), respectiv a borderourilor prevăzute la art. 16 alin. (2) si art. 21 alin. (2), solicită Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale creditele bugetare corespunzătoare ajutoarelor prevăzute la art. 1 alin. (2) suportate din bugetul de stat, conform art. 8 alin. (2)-(5), art. 9 alin. (1) si art. 11 alin. (1) din ordonanta de urgentă.

(2) Până cel târziu la data de 20 a lunii, Agentia Natională pentru Prestatii Sociale transmite Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale necesarul de credite bugetare centralizat la nivelul întregii tări.

(3) Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale transmite lunar Ministerului Finantelor Publice documentatia pentru deschiderea de credite bugetare.

(4) în baza creditelor bugetare deschise, agentiile teritoriale virează sumele alocate cu titlu de ajutoare pentru încălzirea locuintei, după cum urmează:

a) în conturile de tip angajament scris în păstrarea unui tert, escrow, deschise de către producătorii si distribuitorii de energie termică sau gaze naturale;

b) în bugetele locale ale unitătilor administrativ-teritoriale în vederea plătii lunare la beneficiari a ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri prevăzut la art. 24.

Art. 27. - În aplicarea prevederilor art. 31 alin. (2) din ordonanta de urgentă, primarii transmit, la solicitarea agentiilor teritoriale, până la data de 15 a fiecărei luni, un raport statistic potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 12-20.

Art. 28. - Pe baza rapoartelor statistice prevăzute la art. 27, agentiile teritoriale întocmesc un raport statistic la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, pe care îl transmit, prin Agentia Natională pentru Prestatii Sociale, Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale până la data de 25 a fiecărei luni.

Art. 29. - (1) în aplicarea art. 30 din ordonanta de urgentă, agentiile teritoriale comunică primarilor, lunar, până la data de 5 a lunii, lista cu beneficiarii pentru care urmează să se efectueze anchetele sociale în cursul respectivei luni.

(2) în baza listei prevăzute la alin. (1) primarii dispun efectuarea de anchete sociale la domiciliul sau, după caz, la resedinta solicitantului ajutorului pentru încălzirea locuintei, pentru cel putin 60% din beneficiari.

(3) Ancheta socială se realizează de personalul serviciului public de asistentă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atributii în domeniul asistentei sociale din aparatul de specialitate al primarului. Datele referitoare la familia sau la persoana singură se înregistrează în formularul de anchetă socială, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 21.

(4) La definitivarea anchetei sociale se pot utiliza si informatii de la cel putin două persoane care cunosc situatia materială, socială si civilă a solicitantului de ajutor pentru încălzirea locuintei. În acest caz, declaratiile persoanelor se consemnează de personalul prevăzut la alin. (3) si se semnează de persoanele în cauză.

(5) Răspunderea asupra continutului anchetei sociale revine persoanelor care au efectuat si au semnat ancheta socială.

Art. 30. - (1) După efectuarea anchetelor sociale, conform art. 29, primarii au obligatia de a transmite agentiilor teritoriale situatia nominală privind anchetele sociale efectuate si rezultatul acestora, la data de 1 a fiecărei luni, pentru anchetele efectuate în luna anterioară. Modelul situatiei este prevăzut în anexa nr. 22.

(2) în situatia în care din lista prevăzută la alin. (1) rezultă că nu au fost efectuate anchete sociale pentru toti beneficiarii cuprinsi în lista transmisă de agentiile teritoriale, acestia vor fi cuprinsi în lista pentru luna următoare, astfel încât în termenul prevăzut la art. 30 alin. (1) din ordonanta de urgentă să fie acoperit procentul de 60%.

Art. 31. - În cadrul verificărilor efectuate de către organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, obligatia prevăzută la art. 8 alin. (7) din ordonanta de urgentă se consideră îndeplinită dacă se înregistrează una dintre următoarele situatii:

a) ajutoarele acordate de la bugetul local în conditiile art. 8 alin. (6) din ordonanta de urgentă sunt stabilite la nivelul de minimum 10% din maximul acesteia;

b) suma totală reprezentând subventii lunare conform art. 7 alin. (2) lit. a) din ordonanta de urgentă este mai mare sau egală cu suma reprezentând 10% din suma totală care ar fi putut fi acordată cu titlu de ajutor în conditiile art. 8 alin. (6) din ordonanta de urgentă, pentru beneficiarii care primesc ajutorul pentru energie termică acordat de la bugetul de stat;

c) suma totală cumulată acordată cu titlu de ajutor si subventie lunară conform art. 7 alin. (2) lit. a) din ordonanta de urgentă este mai mare sau egală cu suma reprezentând 10% din suma totală care ar fi putut fi acordată cu titlu de ajutor în conditiile art. 8 alin. (6) din ordonanta de urgentă, pentru beneficiarii care primesc ajutorul pentru energie termică acordat de la bugetul de stat.

Art. 32. - În aplicarea prezentelor norme metodologice, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale poate emite precizări sau instructiuni care se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

Art. 33. - (1) Pentru asigurarea aplicării prevederilor Ordinului ministrului economiei si finantelor si al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. 1.849/401/2008 privind monitorizarea plătii unor drepturi de natură socială, cu modificările si completările ulterioare, furnizorii de energie termică si gaze naturale transmit lunar agentiei teritoriale, odată cu borderourile prevăzute la art. 16 alin. (2) si art. 21 alin. (2), situatia cu titularii de ajutor pentru încălzirea locuintei, în evidentă, si pentru care se solicită decontarea sumelor.

(2) Situatia prevăzută la alin. (1) se întocmeste potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 23 si se transmite în format electronic într-un limbaj informatic agreat cu agentiile teritoriale.

Art. 34. - Anexele nr. 1-23 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 


ANEXA Nr. 1*)

la normele metodologice

 

CERERE SI DECLARATIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

LISTA

cuprinzând bunurile ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuintei

 

Bunuri imobile:

 

- clădiri sau alte spatii locative în afara locuintei de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate, cu exceptia locuintei de domiciliu.

 

Bunuri mobile:

 

1. mijloace de transport*): autoturisme care depăsesc 1.600 cm3, autoutilitare, autocamioane de orice fel si remorci, salupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, autobuze, microbuze;

2. utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;

3. utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;

4. utilaje de prelucrat lemnul: gater, drujbă sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric;

5. depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.


*) Se exceptează mijloacele de transport adaptate din proprietatea persoanelor cu handicap, precum si cele necesare pentru uzul personal al persoanelor care locuiesc în Rezervatia Biosferei “Delta Dunării”.

 

Terenuri:

 

Terenuri

Familii cu 1-3 persoane

Familii cu peste 3 persoane

1. Terenuri de împrejmuire a locuintei si curtea aferentă (teren intravilan), care depăsesc 1.000 m2 în zona urbană si 2.000 m2 în zona rurală

2. Terenuri în zona colinară si de ses

- arabil si fâneată

2,00 ha

3,00 ha

- forestier

2,00 ha

3,00 ha

- vii, livezi, grădini de legume si flori

1,00 ha

1,50 ha

3. Terenuri în zona montană

- forestier

2,00 ha

3,00 ha

- vii, livezi

1,50 ha

2,00 ha

- păsuni si fânete

4,00 ha

5,00 ha

 

Categorii de animale/păsări:

 

1. peste 3 bovine;

2. peste 5 porcine;

3. peste 20 de ovine/caprine;

4. peste 15 familii de albine.

 

NOTĂ

Familiile si persoanele singure care au în proprietate cel putin unul dintre bunurile cuprinse în această listă nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuintei.

Sursa: Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - pentru stabilirea suprafetelor terenurilor si cursurilor de apă, precum si pentru stabilirea numărului de categorii de animale

 


ANEXA Nr.

la normele metodologice

 

ROMÂNIA

Judetul/Municipiul Bucuresti.............................

(codul si denumirea)

Primarul comunei/orasului/municipiului/sectorului municipiului Bucuresti.............................

(codul si denumirea)

 

SITUATIA

privind beneficiarii si cuantumul ajutoarelor pentru energie termică

luna................./anul

 

Nr. crt.

Titular

CNP

Adresa

Numărul de membri în familie

Venit lunar/ membru de familie

Valoarea maximă a ajutorului

Numărul dispozitiei primarului

Compensare

Buget de stat

Buget local

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primar,

...............................

 

NOTĂ:

Se transmite în scris si în format electronic.

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

ROMÂNIA

Judetul/Municipiul Bucuresti.............................

(codul si denumirea)

Primarul comunei/orasului/municipiului/sectorului municipiului Bucuresti.............................

(codul si denumirea)

 

SITUATIA

privind beneficiarii si cuantumul ajutoarelor pentru gaze naturale

luna............./anul.........

 

Nr. crt.

Titular

CNP

Adresa

Numărul de membri

în familie

Venit lunar/ membru de familie

Numărul dispozitiei primarului

Cuantumul lunar al ajutorului stabilit prin dispozitia primarului

Buget de stat

Buget local

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

Primar,

...............................

 

NOTA:

Se transmite în scris si în format electronic.

 


ANEXA Nr. 5

la normele metodologice

 

ROMÂNIA

Judetul/Municipiul Bucuresti.............................

(codul si denumirea)

Primarul comunei/orasului/municipiului/sectorului municipiului Bucuresti.............................

(codul si denumirea)

 

SITUATIA

privind beneficiarii si cuantumul ajutoarelor pentru combustibili solizi sau lichizi

luna............./anul.........

 

Nr. crt.

Titular

CNP

Adresa

Numărul dispozitiei primarului

Numărul de membri în familie

Venit lunar/ membru de familie

Cuantumul lunar al ajutorului stabilit prin dispozitia primarului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

Primar,

...............................

 

NOTA:

Se transmite în scris si în format electronic.

 

ANEXA Nr. 6

la normele metodologice

 

PROCES-VERBAL CONSTATATOR

încheiat astăzi,............................,

 

Între

1. Furnizorul de energie termică în sistem centralizat .........................................................., reprezentat prin domnul/doamna..........................................., în calitate de..............................................

si

2. Asociatia de proprietari/locatari ............................................................., reprezentată prin domnul/doamna....................................., în calitate de.........................., am procedat la determinarea consumului general de energie termică aferent lunii................................ înregistrat de aparatul de măsură instalat la nivelul bransamentului imobilului din localitatea......................................., str.............................. nr.........., în cantitate de..............................

 

Reprezentatul furnizorului,

....................................................

L.S.

Reprezentantul asociatiei de proprietari/locatari,

....................................................

L.S.


ANEXA Nr. 7

la normele metodologice

 

SITUATIA

cuprinzând consumurile defalcate de asociatia de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuintei cu energie termică

Perioada de consum ......................................

Denumirea titularului de contract ..................................

Adresa titularului de contract.........................................

Codul titularului de contract...........................................

 

Nr. crt.

Nr. apt.

Nr. camere

Beneficiarul ajutorului

CNP

Numărul dispozitiei primarului

Valoarea ajutorului maxim stabilit prin dispozitie

a primarului

Consumul defalcat pe apartamente

(Gcal)

0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

Valorile din coloana 7 reprezintă consumul de energie termică pentru încălzire alocat prin defalcarea consumului general stabilit în baza procesului-verbal pe beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuintei.

 

Reprezentantul titularului de contract

Numele si prenumele......................................

Data si semnătura...........................................

Stampila (după caz)

Preluat de furnizor

Numele si prenumele......................................

Functia............................................................

Data si semnătura...........................................

 

NOTA:

Se întocmeste în două exemplare, din care unul se predă furnizorului sub semnătură de primire.

 

ANEXA Nr. 8

la normele metodologice

 

BORDEROU CENTRALIZATOR

cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru energie termică

si cuantumul acestuia pentru perioada.....................

CERTIFICARE

PRIMAR

 

Denumirea furnizorului.........................................

Adresa furnizorului...............................................

Anexă la factura nr....................../.....................

 

Denumirea titularului de contract....................Adresa titularului de contract.................... Codul titularului de contract.....................

 

Nr.

crt.

Nr. apt.

Numărul dispozitiei primarului

Beneficiarul ajutorului

CNP

Compensare (%)

Consumul repartizat de asociatia de proprietari/ locatari

Pretul energiei termice facturate populatiei

Valoarea ajutorului efectiv

Valoarea ajutorului maxim stabilit prin dispozitia primarului

Cuantumul ajutorului pentru încălzire

Suma de plată pentru beneficiarii ajutorului pentru încălzire

Buget de stat

Buget local

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9=(5+6)x7x8

10

11=min.(9,10)

12=(7x8)-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

Valoarea efectivă a ajutorului pentru încălzirea locuintei nu poate depăsi valoarea maximă stabilită prin dispozitie a primarului, în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protectie socială în perioada sezonului rece.

 

Semnătura si stampila furnizorului

....................................................

NOTĂ:

Situatia se întocmeste în 3 exemplare, în original, din care unul se transmite agentiei pentru prestatii sociale judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, unul rămâne la primar si celălalt se remite furnizorului.

 


ANEXA Nr. 9

la normele metodologice

 

PROCES-VERBAL CONSTATATOR

încheiat astăzi,............................,

 

Între

1. Furnizorul de gaze naturale..........................., reprezentat prin domnul/doamna.............................,

si

2. Asociatia de proprietari/locatari ......................., reprezentată prin domnul/doamna ..................., am procedat la determinarea consumului general de gaze naturale aferent lunii ......................., pe baza citirii contorului.

 

Index citit:

Data citirii:

 

Reprezentatul furnizorului,

....................................................

L.S.

Reprezentantul asociatiei de proprietari/locatari,

....................................................

L.S.

 

ANEXA Nr. 10

la normele metodologice

 

SITUATIA CENTRALIZATOARE

cuprinzând consumurile defalcate de asociatia de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru gaze naturale

 

Perioada de consum..................

Denumirea titularului de contract (client) ....................

Adresa titularului de contract (client)...........................

Codul titularului de contract (client).............................

 

Nr. crt.

Beneficiarul ajutorului de încălzire

CNP

Numărul dispozitiei primarului

Cuantumul ajutorului stabilit prin dispozitie a primarului

Consumul defalcat pe apartamente

(NMC)

0

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

Valorile din coloana 5 reprezintă consumul de gaze naturale pentru încălzire alocat prin defalcarea consumului general de asociatia de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuintei.

 

Reprezentantul titularului de contract (client)

Numele si prenumele......................................

Data si semnătura...........................................

Stampila (după caz)

Preluat de furnizor

Numele si prenumele......................................

Functia............................................................

Data si semnătura...........................................

 

NOTA:

Se întocmeste în două exemplare, din care unul se predă furnizorului sub semnătură de primire.

 


ANEXA Nr. 11

la normele metodologice

 

BORDEROU CENTRALIZATOR

cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuintei cu gaze naturale si cuantumul efectiv al acestuia

 

Perioada de consum...................

Denumirea furnizorului.........................................

Adresa furnizorului...............................................

Anexă la factura nr....................../.....................

 

Denumirea titularului de contract....................Adresa titularului de contract.................... Codul titularului de contract....................

(client)                                      (client)                                                  (client)

 

Nr. Crt.

Beneficiarul ajutorului

CNP

Numărul dispozitiei primarului

Consumul repartizat de asociatia de proprietari/ locatari

Pretul gazelor naturale

(lei/NMC)

Valoarea consumului

Cuantumul ajutorului stabilit prin dispozitie a primarului

Cuantumul efectiv al ajutorului pentru încălzire

Suma de plată pentru  beneficiarii ajutorului pentru încălzire

0

1

2

3

4

5

6 = 4x5

7

8 = min. (6, 7)

9 = 6-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

Valoarea efectivă a ajutorului pentru încălzirea locuintei nu poate depăsi cuantumul ajutorului stabilit prin dispozitie a primarului, în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protectie socială în perioada sezonului rece.

 

Semnătura si stampila furnizorului

....................................................

NOTĂ:

Situatia se întocmeste în 3 exemplare, în original, din care unul se transmite agentiei pentru prestatii sociale judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, unul rămâne la primar si celălalt se remite furnizorului.

 

ANEXA Nr. 12

la normele metodologice

 

AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINTEI CU ENERGIE TERMICĂ

- persoane singure

 

Venitul net mediulunar pe membrude familie (lei)

Numărul de luni

Buget de stat

Buget local

Procentul de compensare

Numărul de persoane singure

Procentul de compensare

Numărul de persoane singure

până la 155

5 luni

100%

 

7%

 

 

4 luni

 

 

 

 

 

3 luni

 

 

 

 

 

2 luni

 

 

 

 

 

1 luna

 

 

 

 

155,1-210

5 luni

90%

 

14%

 

 

4 luni

 

 

 

 

 

3 luni

 

 

 

 

 

2 luni

 

 

 

 

 

1 luna

 

 

 

 

210,1-260

5 luni

80%

 

20%

 

 

4 luni

 

 

 

 

 

3 luni

 

 

 

 

 

2 luni

 

 

 

 

 

1 luna

 

 

 

 

260,1-310

5 luni

70%

 

27%

 

 

4 luni

 

 

 

 

 

3 luni

 

 

 

 

 

2 luni

 

 

 

 

 

1 luna

 

 

 

 


310,1-355

5 luni

60%

 

33%

 

 

4 luni

 

 

 

 

 

3 luni

 

 

 

 

 

2 luni

 

 

 

 

 

1 luna

 

 

 

 

355,1-425

5 luni

50%

 

40%

 

 

4 luni

 

 

 

 

 

3 luni

 

 

 

 

 

2 luni

 

 

 

 

 

1 luna

 

 

 

 

425,1^80

5 luni

40%

 

46%

 

 

4 luni

 

 

 

 

 

3 luni

 

 

 

 

 

2 luni

 

 

 

 

 

1 lună

 

 

 

 

480,1-540

5 luni

30%

 

53%

 

 

4 luni

 

 

 

 

 

3 luni

 

 

 

 

 

2 luni

 

 

 

 

 

1 lună

 

 

 

 

540,1-615

5 luni

20%

 

59%

 

 

4 luni

 

 

 

 

 

3 luni

 

 

 

 

 

2 luni

 

 

 

 

 

1 lună

 

 

 

 

615,1-786

5 luni

15%

 

61%

 

 

4 luni

 

 

 

 

 

3 luni

 

 

 

 

 

2 luni

 

 

 

 

 

1 lună

 

 

 

 

786,1-1082

5 luni

10%

 

63%

 

 

4 luni

 

 

 

 

 

3 luni

 

 

 

 

 

2 luni

 

 

 

 

 

1 lună

 

 

 

 

TOTAL:

 

0

 

0

 

 

0

 

0

 

 

0

 

0

 

 

0

 

0

 

 

0

 

0

TOTAL GENERAL:

0

 

0

 

 

La data de

 

31 octombrie

30 noiembrie

31 decembrie

31 ianuarie

28 (29) februarie

31 martie

Numărul total de cereri depuse

 

 

 

 

 

 

Numărul total al ajutoarelor de la bugetul de stat

 

 

 

 

 

 

Numărul total al ajutoarelor de la bugetul local

 

 

 

 

 

 


ANEXA Nr. 13

la normele metodologice

 

AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINTEI CU ENERGIE TERMICĂ

- familii –

 

Venitul netmediu lunar pemembru defamilie (lei)

Numărul de luni

Buget de stat

Buget local

Procent de compensare

Total familii

Familii cu

Procent de compensare

Total familii

Familii cu

2 membri

3 membri

4 membri

5 membri

> 5 membri

2 membri

3 membri

4 membri

5 membri

> 5 membri

până la 155

5 luni

90%

0

0

0

0

0

0

7%

0

 

 

 

 

 

 

4 luni

 

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

3 luni

 

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

2 luni

 

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

1 lună

 

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

155,1-210

5 luni

80%

0

0

0

0

0

0

14%

0

 

 

 

 

 

 

4 luni

 

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

3 luni

 

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

2 luni

 

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

1 lună

 

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

210,1-260

5 luni

70%

0

0

0

0

0

0

20%

0

 

 

 

 

 

 

4 luni

 

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

3 luni

 

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

2 luni

 

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

1 lună

 

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

260,1-310

5 luni

60%

0

0

0

0

0

0

27%

0

 

 

 

 

 

 

4 luni

 

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

3 luni

 

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

2 luni

 

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

1 lună

 

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

310,1-355

5 luni

50%

0

0

0

0

0

0

33%

0

 

 

 

 

 

 

4 luni

 

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

3 luni

 

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

2 luni

 

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

1 lună

 

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

355,1-425

5 luni

40%

0

0

0

0

0

0

40%

0

 

 

 

 

 

 

4 luni

 

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

3 luni

 

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

2 luni

 

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

1 lună

 

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

425,1-4180

5 luni

30%

0

0

0

0

0

0

46%

0

 

 

 

 

 

 

4 luni

 

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

3 luni

 

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

2 luni

 

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

1 lună

 

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

480,1-540

5 luni

20%

0

0

0

0

0

0

53%

0

 

 

 

 

 

 

4 luni

 

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

3 luni

 

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

2 luni

 

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

1 lună

 

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

540,1-615

5 luni

10%

0

0

0

0

0

0

59%

0

 

 

 

 

 

 

4 luni

 

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

3 luni

 

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

2 luni

 

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

1 lună

 

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

615,1-786

5 luni

5%

0

0

0

0

0

0

61%

0

 

 

 

 

 

 

4 luni

 

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

3 luni

 

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

2 luni

 

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

1 lună

 

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

 

 

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

 

 

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

 

 

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

 

 

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

TOTAL GENERAL:

 

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

 

 

La data de

 

31 octombrie

30 noiembrie

31 decembrie

31 ianuarie

28 (29) februarie

31 martie

Numărul total de cereri depuse

 

 

 

 

 

 

Numărul total al ajutoarelor de la bugetul de stat

 

 

 

 

 

 

Numărul total al ajutoarelor de la bugetul local

 

 

 

 

 

 


ANEXA Nr. 14*)

la normele metodologice

 

PLĂTI ENERGIE TERMICĂ

- persoane singure –

 

Venitul net mediu lunar pe membru de familie (lei)

Plati pentru luna

BUGET DE STAT

BUGET DE STAT

Procent

compensare

Total din care

Plăti in luna

Procent compensare

Total din care

Plăti in luna

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

până la 155

noiembrie

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

decembrie

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ianuarie

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0