MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 679/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 679         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 23 septembrie 2011

 

SUMAR

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

1. - Declaratie privind aderarea României la spatiul Schengen

 

ACTE ALE SENATULUI

 

3. - Declaratie privind aderarea României la spatiul Schengen

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

924. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011

 

925. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011

 

926. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.395/2010 privind finantarea unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/prescolar pentru anul 2011

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.128. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului - Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 114 “Învătământ superior de calitate pentru piata muncii” pentru implementarea Programului operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

 

2.152./2.500/1.985. - Ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru unele societăti comerciale filiale ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTATILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 

DECLARATIE

privind aderarea României la spatiul Schengen

 

Camera Deputatilor din Parlamentul României ia act cu îngrijorare si dezaprobă categoric deciziile luate în parlamentele si guvernele nationale ale unor state partenere din Uniunea Europeană privind blocarea aderării tării noastre la Acordul Schengen.

Atragem atentia forurilor comunitare si tărilor membre ale Uniunii Europene că cetătenii români sunt cetăteni europeni cu drepturi depline în spatiul comunitar, drepturi care rezultă din Tratatul de aderare al României la Uniunea Europeană, ratificat de fiecare dintre statele membre ale Uniunii Europene, încălcarea drepturilor cetătenilor români în spatiul comunitar reprezintă în principal o gravă atingere a principiilor fundamentale care stau la baza constructiei europene si creează precedente periculoase.

Totodată, asa cum rezultă din tratatele constitutive ale Uniunii Europene, precum si din Tratatul de aderare, România a îndeplinit integral cele 3 criterii de la Copenhaga, respectiv politic, economic si acquis-ul comunitar, ca de altfel si pachetul de obligatii Schengen, preluat în cadrul juridic general al Uniunii Europene.

România a dovedit vocatie europeană constantă si consecventă, în acest fel devenind membră cu drepturi depline în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. Considerăm că exprimarea solidaritătii si unitătii europene va trebui să prevaleze în continuare în fata exceselor de politicianism intern exprimat prin gesturi de natură să accentueze tendintele populiste, xenofobe si eurosceptice.

Uniunea Europeană trebuie să îsi respecte propriile reguli si să nu aplice standarde diferite în functie de interese conjuncturale. Uniunea Europeană trebuie să trateze cu acelasi respect, fără echivoc, fiecare cetătean european.

Camera Deputatilor din Parlamentul României constată ca fiind îndeplinite toate obligatiile tehnice cuprinse în criteriile de aderare, asa cum a confirmat Parlamentul European în luna septembrie 2011, si solicită statelor membre luarea unei decizii juste în ceea ce priveste finalizarea procesului de integrare a României în spatiul Schengen.

Camera Deputatilor încurajează Guvernul României să actioneze în plan intern si international pentru finalizarea procesului de aderare la scatiul Schenaen.

 

Această declaratie a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din data de 21 septembrie 2011.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 21 septembrie 2011.

Nr. 1.

 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

DECLARATIE

privind aderarea României la spatiul Schengen

 

Senatul României consideră neîntemeiate deciziile luate în parlamentele nationale ale unor state partenere din Uniunea Europeană privind blocarea aderării tării noastre la Acordul Schengen.

Atragem atentia forurilor comunitare si tărilor membre ale Uniunii Europene în legătură cu faptul că cetătenii români sunt cetăteni europeni cu drepturi depline în spatiul comunitar, drepturi care rezultă din Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, ratificat de fiecare dintre statele membre ale Uniunii Europene. Încălcarea drepturilor cetătenilor români în spatiul comunitar reprezintă în principal o gravă atingere a principiilor fundamentale care stau la baza constructiei europene si un act fără precedent.

Totodată, asa cum rezultă din tratatele constitutive ale Uniunii Europene, precum si din Tratatul de aderare, România a îndeplinit integral cele 3 criterii de la Copenhaga, respectiv politic, economic si acquis-ul comunitar, ca de altfel si pachetul de obligatii Schengen, preluat în cadrul juridic general al Uniunii Europene.

România a dovedit vocatie europeană constantă si consecventă, în acest fel devenind membră cu drepturi depline în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. Considerăm că exprimarea solidaritătii si unitătii europene va trebui să prevaleze în continuare în fata exceselor de politicianism intern exprimat prin gesturi de natură să accentueze tendintele populiste, xenofobe si eurosceptice.

Parlamentul României constată ca fiind îndeplinite toate obligatiile tehnice cuprinse în criteriile de aderare, aspect confirmat de Parlamentul European în luna septembrie 2011, si solicită statelor membre luarea unei decizii juste în ceea ce priveste finalizarea procesului de integrare a României în spatiul Schengen. În acelasi timp, Senatul României încurajează Guvernul să îsi intensifice actiunile în plan intern si international pentru finalizarea procesului de aderare a României la spatiul Schengen.

 

Această declaratie a fost adoptată de Senat în sedinta din data de 21 septembrie 2011.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucuresti, 21 septembrie 2011.

Nr. 3.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art.56 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 si unele măsuri financiare si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii pe anul 2011 cu suma de 150.000 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011.

Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se majorează prevederile de cheltuieli la capitolul 56.01 “Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administratiei”, titlul 51 “Transferuri între unităti ale administratiei publice”.

Art. 3. - Ministerul Sănătătii si Casa Natională de Asigurări de Sănătate răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate prin prezenta hotărâre.

Art. 4. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Sănătătii si în veniturile si cheltuielile bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ritli Ladislau

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 21 septembrie 2011.

Nr. 924.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii pe anul 2011 cu suma de 25.000 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru derularea unor programe nationale de sănătate cu impact major asupra stării de sănătate a populatiei.

Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se majorează prevederile de cheltuieli la capitolul 66.01 “Sănătate”, titlul 20 “Bunuri si servicii” cu suma de 19.022 mii lei si la titlul 51 “Transferuri între unităti ale administratiei publice”, articolul 51.01.25 “Programe pentru sănătate” cu suma de 5.978 mii lei.

Art. 3. - Ministerul Sănătătii răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate prin prezenta hotărâre.

Art. 4. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Sănătătii pe anul 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ritli Ladislau

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 21 septembrie 2011.

Nr. 925.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.395/2010 privind finantarea unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/prescolar pentru anul 2011

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 9 alin. (1) si (3) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.395/2010 privind finantarea unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/prescolar pentru anul 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 31 decembrie 2010, se completează după cum urmează:

- La articolul 4, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (61) si (62), cu următorul cuprins:

“(61) În situatia în care cazurile prevăzute la alin. (6) se identifică între unităti de învătământ cu personalitate juridică din cadrul aceleiasi unităti administrativ-teritoriale, redistribuirea sumelor se aprobă de consiliul local, la propunerea primarului, cu avizul conform al inspectoratului scolar.

(62) Redistribuirea sumelor între unităti de învătământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, potrivit prevederilor alin. (6) si (61), va conduce implicit la modificarea bugetelor initiale aprobate, calculate pe baza standardelor de cost.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 21 septembrie 2011.

Nr. 926.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind aprobarea Ghidului solicitantului - Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 114 “învătământ superior de calitate pentru piata muncii” pentru implementarea Programului operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

 

Având în vedere:

- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 720/1991 privind aprobarea Normelor de organizare si exercitare a controlului financiar elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor apărute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora;

- Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Ghidul solicitantului - Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 114 “învătământ superior de calitate pentru piata muncii” pentru implementarea Programului operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Directia generală Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 20 septembrie 2011.

Nr. 2.128.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Nr. 2.152 din 13 iulie 2011

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 2.500 din 5 septembrie 2011

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

Nr.1.985 din 16 august 2011

 

ORDIN

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru unele societăti comerciale filiale ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri, ministrul finantelor publice si ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru unele societăti comerciale filiale ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prevăzute în anexele nr. 1-3*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în anexele nr. 1-3 se aprobă de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri în termen de 60 de zile.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limită maximă si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, a Ministerului Finantelor Publice si a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, societătile comerciale prevăzute în anexele nr. 1-3 pot efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrare în indicatorii de eficientă aprobati.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelatiei dintre cresterea câstigului mediu lunar brut si cea a productivitătii muncii.

 

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Laurentiu Sebastian Lăzăroiu


*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.


 

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenantă a Retelei Electrice de Transport “SMART” - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2011

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 201

PROPUNERI

0

1

2

3

2

I.

 

 

VEMTURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

108.870

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

108.870

 

 

a)

din productia vândută

3

108.870

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

 

 

 

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

 

 

 

e2)

venituri conform OUG 95/2002

9b

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

-

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

-

 

 

d)

alte venituri financiare

14

 

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

108.760

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

106.960

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

33.603

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

1.100

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

-

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

38.427

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

28.657

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

7.995

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

6.046

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

215

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale desănătate

26

1.734

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

 

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

1.775

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificărilesi completările ulterioare, din care:

29

 

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivitLegii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 


 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

1.775

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

 

 

d3.4) alte drepturi de personal conformprevederilor legale

33a

 

 

 

e)

ch. cu plătile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

5.700

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

28.049

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

80

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

 

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

 

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

 

 

 

 

i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli somaj tehnic

47b

 

 

 

 

i9) cheltuieli de restructurare-privatizare

47c

-

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

1.800

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

1.800

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

110

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

17

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

93

 

1

 

Rezerve legale

55

6

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

87


 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

9

 

8

 

Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

78

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1 -8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

 

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

5.820

 

1

 

Surse proprii

65

5.700

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

-

 

 

a)

- interne

68

 

 

 

b)

- externe

69

 

 

4

 

Alte surse -aport capital in numerar

70

120

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

5.820

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului, din care:

72

5.820

 

 

 

 

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

 

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

 

 

 

a)

interne

74

 

 

 

b)

externe

75

 

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

76

 

 

1

 

Rezerve legale

77

6

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

108.870

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

108.760

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

940

 

4

 

Nr.mediu de salariati total in activitate

84

944

 

4a

 

Nr. mediu salariati nucleu conform OUG 95/2002 /somaj tehnic

84a

 

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

28.657

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

28.629

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

28

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

2.527

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (mii lei/persoană)(rd.81/84)

89

115

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (imii lei/persoană)

90

115

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

91

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000

92

999

 

11

 

Plăti restante

93

 

 

 

a)

preturi curente

94

6.318

 

 

b)

preturi comparabile

95

6.318

 

12

 

Creante restante

96

 

 

 

a)

preturi curente

97

1.830

 

 

b)

preturi comparabile

98

1.830


ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială Filiala “Institutul de Cercetări si Modernizări Energetice - ICEMENERG” - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2011

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2011

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

12.272

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

12.262

 

 

a)

din productia vândută

3

9.000

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

3.262

 

 

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

2.276

 

 

e2)

venituri conform OUG 95/2002

9b

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

10

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

2

 

 

d)

alte venituri financiare

14

8

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51}

16

12.247

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

12.247

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

470

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

250

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul , din care:

21

5.134

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

3.775

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

1.093

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

820

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

19

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sânătate

26

200


 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

53

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

266

 

 

 

 

d3.1).ch sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

32

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

234

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

 

 

d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

 

 

 

e)

ch. cu plătile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

1.450

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

2.587

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

2.356

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

 

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

 

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

2.276

 

 

 

i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli somaj tehnic

47b

 

 

 

 

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special,etc.

47c

 


 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

0

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

25

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

4

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

21

 

1

 

Rezerve legale

55

1

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

20

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

1

 

8

 

Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

18

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

1

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

0

 

1

 

Surse proprii

65

 

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

0

 

 

a)

- interne

68

 

 

 

b)

- externe

69

 

 

4

 

Alte surse

70

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

0

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului, din care:

72

0

 

 

 

 

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

 


 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

0

 

 

a)

interne

74

 

 

 

b)

externe

75

 

VII.

 

 

REZERVE, din care:

76

1

 

1

 

Rezerve legale

77

1

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

12.272

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

12.247

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

125

 

4

 

Nr.mediu de salariati total in activitate

84

125

 

4a

 

Nr. mediu salariati nucleu conform OUG 95/2002 /somaj tehnic

84a

 

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

3.775

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

3.771

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

4

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoană)

88

2.514

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (mii lei/persoană)(rd.81 /84)

89

98

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (mii lei/persoană)

90

98

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

91

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd,16/rd.1)x1000

92

998

 

11

 

Plăti restante

93

 

 

 

a)

preturi curente

94

573

 

 

b)

preturi comparabile

95

573

 

12

 

Creante restante

96

 

 

 

a)

preturi curente

97

298

 

 

b)

preturi comparabile

98

298

 

Notă:

Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, Comisiei de cenzori, AGA


 

ANEXA Nr. 3

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială Filiala “ICEMENERG - SERVICE” - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2011

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2011

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

20.500

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

20.480

 

 

a)

din productia vândută

3

20.295

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare, din care:

g

185

 

 

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

 

 

 

e2)

venituri conform OUG 95/2002

9b

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

20

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

20

 

 

d)

alte venituri financiare

14

 

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

20.500

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

20.500

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

393

 

 

b)

alte cheltuieli externe {cu energie si apă)

19

84

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

1,315

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

980

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

293

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

214

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

8

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

65


 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

6

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

42

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

 

 

 

 

 

- tichete de eresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

 

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

 

 

d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

8

 

 

e)

ch. cu plătile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

270

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

500

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

17.938

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

 

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

 

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

 

 

 

 

i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli somaj tehnic

47b

 

 

 

 

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special,etc.

47c

0

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

0


 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

0

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

0

 

1

 

Rezerve legale

55

0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

0

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

0

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

0

 

1

 

Surse proprii

65

0

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

 

 

 

a)

- interne

68

 

 

 

b)

- externe

69

 

 

4

 

Alte surse

70

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

0


 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului, din care:

72

0

 

 

 

I - cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

0

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

 

 

 

a)

interne

74

 

 

 

b)

externe

75

 

VIII.

 

REZERVE, din care:

76

 

 

1

 

Rezerve legale

77

 

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

20.500

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

62

20.500

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

45

 

4

 

Nr mediu de salariati total in activitate

84

46

 

4a

 

Nr. mediu salariati nucleu conform OUG 95/2002 /somaj tehnic

84a

 

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

980

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

882

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

98

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

1.597

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (miilei/persoană)(rd.81/84)

89

446

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (miilei/persoană)

90

446

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unitătifizice/persoana)