MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 682/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 682         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 26 septembrie 2011

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

78. - Ordonantă de urgentă privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

98. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale de către domnul Radu Bogdan Savonea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.164. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dublă utilizare a operatiunii de export al unei masini de alezat si frezat orizontală tip BMK 130 CNC către firma Bharat Heavy Electricals Ltd., Ramachandrapuram, Hyderabad, 502032, INDIA

 

2.561. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Instructiunilor privind deschiderea si functionarea conturilor pentru gestionarea asistentei financiare nerambursabile si a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergentă

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANTILOR FISCALI

 

15. - Hotărâre privind prelungirea termenului de înscriere la examenul pentru atribuirea calitătii de consultant fiscal - sesiunea octombrie 2011


 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene

 

Fondurile structurale si de coeziune reprezintă una dintre principalele surse de investitii în infrastructura României.

Luându-se în considerare gradul redus de absorbtie a fondurilor structurale si de coeziune, se impune ca Ministerul Afacerilor Europene să coordoneze procesul de absorbtie a fondurilor, în scopul accelerării sustinute a acestui proces si al înlăturării oricăror disfunctionalităti.

Constatându-se că neaplicarea măsurilor cuprinse în prezenta ordonantă de urgentă ar avea consecinte grave asupra realizării procesului de absorbtie a fondurilor structurale si de coeziune, precum si asupra proiectelor nationale de dezvoltare a infrastructurii,

tinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonantă de urgentă, ar conduce la reale dificultăti în ceea ce priveste o functionare optimă a relatiei Guvernului României cu structurile europene,

în considerarea faptului că elementele mentionate vizează interesul public si constituie o situatie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată, si al Hotărârii Parlamentului României nr. 14/2011 privind completarea structurii si componentei Guvernului,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Ministerul Afacerilor Europene se organizează si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

(2) Ministerul Afacerilor Europene, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, coordonează procesul de gestionare a ansamblului afacerilor europene, în vederea asigurării participării eficiente a României în procesul de luare a deciziilor la nivelul Uniunii Europene.

(3) Ministerul Afacerilor Europene, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, coordonează procesul de formulare a pozitiilor nationale care sunt promovate în cadrul structurilor Uniunii Europene si urmăreste respectarea angajamentelor României decurgând din calitatea de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv a celor care rezultă din Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană.

(4) Ministerul Afacerilor Europene coordonează procesul de asigurare a compatibilitătii legislatiei nationale cu actele legislative ale Uniunii Europene, asigură, în domeniile proprii de competentă, activitatea de reprezentare a statului român în fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene si a celorlalte institutii europene, monitorizează si sprijină îndeplinirea angajamentelor rezultate din strategiile si programele nationale adoptate în contextul politicilor europene.

(5) Ministerul Afacerilor Europene îndeplineste rolul de autoritate de coordonare a instrumentelor structurale, având responsabilitatea coordonării pregătirii, dezvoltării, armonizării si functionării cadrului legislativ, institutional, procedural si programatic pentru gestionarea instrumentelor structurale.

(6) în scopul asigurării coordonării interministeriale a procesului de formulare a pozitiei nationale privind initiativele europene legislative si fără caracter legislativ, în coordonarea Ministerului Afacerilor Europene functionează Comitetul de coordonare a afacerilor europene, organism de lucru, fără personalitate juridică si cu caracter decizional, înfiintat prin hotărâre a Guvernului. Modalitatea de înfiintare a Comitetului de coordonare a afacerilor europene, precum si organizarea si functionarea acestuia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 2. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Afacerilor Europene preia activitatea Departamentului pentru Afaceri Europene, care se desfiintează, precum si activitatea Autoritătii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, departament în cadrul aparatului de lucru al Guvernului si subordonat direct primului-ministru, denumită în continuare ACIS, care se reorganizează ca directie generală în cadrul Ministerului Afacerilor Europene.

(2) Ministerul Afacerilor Europene preia activitatea, posturile si personalul Departamentului pentru Afaceri Europene si ale ACIS.

(3) în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Afacerilor Europene preia de la Departamentul pentru Afaceri Europene, respectiv de la Secretariatul General al Guvernului în ceea ce priveste ACIS, pe bază de protocol de predare-preluare, numărul de posturi, structura de personal preluată, personalul aferent, cu mentinerea drepturilor salariale stabilite potrivit legii, la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, prevederile bugetare aferente activitătii Departamentului pentru Afaceri Europene si ACIS pe anul 2011, executia bugetară până la momentul predării-preluării, precum si patrimoniul, reprezentând toate bunurile, precum si drepturile si obligatiile detinute de Departamentul pentru Afaceri Europene si ACIS asupra acestora.

(4) Ministerul Afacerilor Europene se substituie în toate drepturile si obligatiile preluate de Secretariatul General al Guvernului pentru ACIS, decurgând din toate actele normative, contractele, conventiile, întelegerile, protocoalele, memorandumurile si acordurile. Ministerul Afacerilor Europene se substituie în toate drepturile si obligatiile decurgând din toate actele normative, contractele, conventiile, întelegerile, protocoalele, memorandumurile si acordurile în care fostul Departament pentru Afaceri Europene este parte.


(5) Ministerul Afacerilor Europene se substituie în toate drepturile si obligatiile decurgând din litigiile în care sunt părti fostul Departament pentru Afaceri Europene, respectiv Secretariatul General al Guvernului pentru ACIS.

Art. 3. - Ministerul Afacerilor Europene exercită următoarele functii:

I. În domeniul coordonării/gestionării fondurilor europene:

a) de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale, în sensul prevăzut la art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările si completările ulterioare;

b) de reglementare privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri europene si privind structurile din cadrul ministerelor si institutiilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare acordate României prin instrumentul de preaderare PHARE, instrumentul financiar provizoriu Facilitatea de tranzitie, fondurile structurale si de coeziune si Mecanismul financiar al Spatiului Economic European 2004-2009, numărul si structura posturilor, criteriile de încadrare a personalului pe functii specifice si procentul ce urmează a fi acordat personalului potrivit art. 1 si 2 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri europene, cu modificările si completările ulterioare;

c) de autoritate de management pentru Programul operational Asistentă tehnică, în sensul prevăzut la art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008, cu modificările si completările ulterioare;

d) de coordonator national al asistentei în raport cu Uniunea Europeană, conform prevederilor memorandumurilor de întelegere dintre Guvernul României si Comisia Europeană;

e) de punct national de contact pentru programele de înfrătire institutională cu statele care beneficiază de finantări nerambursabile din partea Uniunii Europene;

f) de punct national de contact pentru Mecanismul financiar al Spatiului Economic European 2004-2009;

g) de punct national de contact pentru Programul de cooperare norvegian pentru crestere economică si dezvoltare durabilă 2004-2009;

II. În domeniul afacerilor europene:

a) de coordonare interministerială, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, în vederea elaborării pozitiilor României pe problematica afacerilor europene;

b) de coordonare, monitorizare si sustinere a îndeplinirii angajamentelor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv a celor prevăzute în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, precum si a strategiilor nationale si programelor elaborate în contextul politicilor europene;

c) de punct tehnic de contact si responsabil national în problematica Strategiei “Europa 2020”;

d) de coordonare a procesului de asigurare a compatibilitătii legislatiei nationale cu actele legislative ale Uniunii Europene, cu exceptia asigurării compatibilitătii cu actele legislative ale Uniunii Europene a acordurilor internationale încheiate de România în baza Legii nr. 590/2003 privind tratatele;

e) de reprezentare a României la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, precum si la celelalte institutii europene, în procedurile contencioase si necontencioase;

f) de organizare si coordonare a Centrului National SOLVIT;

g) de punct national de contact pentru problematica Pietei Interne.

Art. 4. - (1) Pentru realizarea functiilor sale, Ministerul Afacerilor Europene este inclus în circuitul informational al sistemului national de coordonare a afacerilor europene, care se instituie prin hotărâre a Guvernului, si solicită autoritătilor si institutiilor publice din cadrul administratiei publice centrale si locale informatii necesare desfăsurării activitătii sale.

(2) Ministerul Afacerilor Europene stabileste raporturi de colaborare cu institutiile, organele, oficiile si agentiile Uniunii Europene, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe - Reprezentantei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.

(3) Ministerul Afacerilor Europene este autorizat să emită ordine si instructiuni pentru institutiile a căror activitate are impact direct sau indirect asupra procesului de gestionare a instrumentelor structurale, în vederea implementării corecte si eficiente a acestor fonduri nerambursabile.

Art. 5. - Finantarea Ministerului Afacerilor Europene se asigură de la bugetul de stat.

Art. 6. - (1) Un secretar de stat va coordona atributiile preluate de la Departamentul pentru Afaceri Europene.

(2) Un secretar de stat coordonează activitatea ACIS.

Art. 7. - (1) în cadrul Ministerului Afacerilor Europene functionează agentul guvernamental, însărcinat cu reprezentarea României în fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene si a Tribunalului Uniunii Europene, precum si a celorlalte institutii europene, conform art. 3 pct. II lit. e).

(2) Agentul guvernamental are rang de subsecretar de stat, fiind numit si eliberat din functie prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului afacerilor europene.

(3) Numirea si eliberarea din functie a agentului guvernamental se comunică grefei Curtii de Justitie a Uniunii Europene, respectiv grefei Tribunalului Uniunii Europene, precum si celorlalte institutii europene.

Art. 8. - (1) în scopul exercitării functiei prevăzute la art. 3 pct. II lit. e), autoritătile si institutiile publice sunt obligate să trimită agentului guvernamental, la cererea si în termenul stabilit de acesta, toate actele, datele si informatiile necesare.

(2) Ministerul Afacerilor Europene, prin agentul guvernamental, coordonează si supraveghează fundamentarea, de către autoritătile si institutiile publice, a pozitiilor nationale ce urmează a fi comunicate institutiilor europene, respectiv a fi transmise si/sau sustinute înaintea instantelor europene.

Art. 9. - (1) în activitatea sa, agentul guvernamental va acorda prioritate solutionării aspectelor problematice, evitând declansarea litigiilor în care statul român are calitatea de pârât în fata instantelor europene.

(2) în cazul în care, pentru o perioadă care nu depăseste 3 luni, agentul guvernamental este în imposibilitate absolută de a realiza functia prevăzută la art. 3 pct. II lit. e), acesta o poate delega unei persoane cu atributii în acest sens din cadrul Ministerului Afacerilor Europene.

(3) Dacă termenul prevăzut la alin. (2) este depăsit, atunci primul-ministru, la propunerea ministrului afacerilor europene, decide numirea unui înlocuitor, pe perioadă determinată sau nedeterminată, după caz.

Art. 10. - (1) în structura organizatorică a Ministerului Afacerilor Europene functionează directii generale, directii, servicii, birouri si compartimente.

(2) Numărul de posturi, atributiile si structura organizatorică a Ministerului Afacerilor Europene se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 11. - (1) Ministerul Afacerilor Europene desemnează dintre specialistii săi consilieri si/sau experti care îsi vor desfăsura activitatea în cadrul Reprezentantei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.

(2) Personalului trimis în cadrul Reprezentantei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană îi sunt aplicabile dispozitiile legale în vigoare privind drepturile personalului trimis în misiune permanentă în străinătate.

Art. 12. - (1) în termen de maximum 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Afacerilor Europene va supune Guvernului spre adoptare proiectul de hotărâre privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Europene.

(2) Până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), în realizarea functiilor prevăzute la art. 3 si a măsurilor si obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare pe perioada 2009-2012, activitatea structurilor care se preiau în cadrul ministerului nou- Înfiintat potrivit prezentei ordonante de urgentă este supusă dispozitiilor cuprinse în actele normative privind organizarea si functionarea acestor structuri.

Art. 13. - În cuprinsul actelor normative care vizează activitatea Departamentului pentru Afaceri Europene si ACIS, sintagma “Departamentul pentru Afaceri Europene”, respectiv sintagma “Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale” se înlocuiesc cu sintagma “Ministerul Afacerilor Europene”, iar sintagma “secretarul general al Guvernului” se înlocuieste cu sintagma “ministrul afacerilor europene”.

Art. 14. - (1) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă în structura bugetului de stat si în bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2011, în volumul si structura bugetelor Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Afacerilor Europene, la propunerea secretarului general al Guvernului si a ministrului afacerilor europene, pe baza protocoalelor de predare-preluare.

(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite ai Secretariatului General al Guvernului si ai Ministerului Afacerilor Europene să detalieze modificările prevăzute la alin. (1) pe articole si alineate de cheltuieli în structura bugetelor proprii si să introducă modificările corespunzătoare în anexele la acestea.

(3) Modificările în executia bugetului de stat ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă se efectuează pe baza protocoalelor de predare-preluare si a instructiunilor comunicate de Ministerul Finantelor Publice ordonatorilor principali de credite.

(4) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să vireze lunar la bugetul de stat sumele aferente drepturilor prevăzute la art. 38 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările si completările ulterioare, pentru personalul din cadrul ACIS care se preia la Ministerul Afacerilor Europene, pentru anul 2011.

(5) Cu sumele virate potrivit alin. (4) se majorează lunar veniturile bugetului de stat si cheltuielile de personal ale Ministerului Afacerilor Europene, prin diminuarea în mod corespunzător a veniturilor si cheltuielilor Ministerului Finantelor Publice, aprobate potrivit art. 38 alin. (1) din Legea nr. 286/2010, cu modificările si completările ulterioare.

(6) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1) în bugetul de stat, în bugetul fondurilor externe nerambursabile si în bugetele ordonatorilor principali de credite, finantarea structurilor preluate se asigură din bugetele ordonatorilor de credite existenti înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 15. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă:

a) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 133/2006 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Afaceri Europene în subordinea primului-ministru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare;

b) art. 1-2 si 4-6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului si al unor ministere, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 21 martie 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 21 septembrie 2011.

Nr. 78.


 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale de către domnul Radu Bogdan Savonea

 

Având în vedere Adresa Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale nr. 3.789 din 21 septembrie 2011, precum si Avizul favorabil nr. 908.947 din 21 septembrie 2011 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice vacante, din categoria înaltilor functionari publici, de secretar general adjunct al Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, de către domnul Radu Bogdan Savonea,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Radu Bogdan Savonea exercită, cu caracter temporar, functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 26 septembrie 2011.

Nr. 98.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dublă utilizare a operatiunii de export al unei masini de alezat si frezat orizontală tip BMK 130 CNC către firma Bharat Heavy Electricals Ltd., Ramachândrapuram, Hyderabad, 502032, INDIA

 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dublă utilizare,

tinând seama de prevederile art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operatiunilor cu produse cu dublă utilizare,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:

Art. 1. - Se supune regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dublă utilizare operatiunea de export al unei masini de alezat si frezat orizontală tip BMK 130 CNC către firma Bharat Heavy Electricals Ltd., Ramachândrapuram, Hyderabad, 502032, INDIA.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 15 septembrie 2011.

Nr. 1.164.


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor privind deschiderea si functionarea conturilor pentru gestionarea asistentei financiare nerambursabile si a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergentă

 

Având în vedere prevederile:

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, cu modificările si completările ulterioare;

- cap. V din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile privind deschiderea si functionarea conturilor pentru gestionarea asistentei financiare nerambursabile si a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergentă, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 80/2008 pentru aprobarea Instructiunilor privind deschiderea si functionarea conturilor pentru gestionarea asistentei financiare nerambursabile si a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergentă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2008.

Art. 3. - Autoritatea de Certificare si Plată si Directia generală trezorerie si contabilitate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 21 septembrie 2011.

Nr. 2.561.

 

ANEXA

 

INSTRUCTIUNI

privind deschiderea si functionarea conturilor pentru gestionarea asistentei financiare nerambursabile si a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergentă

 

1. Introducere

Cadrul institutional, legal si tehnic, conform căruia instrumentele structurale sunt gestionate pentru obiectivul convergentă, este stabilit prin:

- Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 privind stabilirea cadrului general pentru Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si abrogarea Regulamentului Consiliului nr. 1.260/1999, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, cu modificările si completările ulterioare.

În vederea derulării operatiunilor necesare finantării programelor operationale prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER), Fondul Social European (FSE) si Fondul de Coeziune (FC)în cadrul obiectivului convergentă, Trezoreria Statului deschide conturi în moneda natională la dispozitia Autoritătii de Certificare si Plată, autoritătilor de management si beneficiarilor finali. Aceste conturi se deschid si functionează potrivit prezentelor instructiuni.

2. Deschiderea conturilor

2.1. Pentru derularea operatiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a sumelor de la bugetul de stat, Ministerul Finantelor Publice - Autoritatea de Certificare si Plată deschide la Trezoreria Operativă Centrală următoarele conturi de disponibilităti:

a) contul 54.01.01.00 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea programelor operationale în cadrul obiectivului convergentă”;

b) contul 54.01.01.01 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea Programului Operational de Asistentă Tehnică”;

c) contul 54.01.01.02 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitătii Economice”;


d) contul 54.01.01.03 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane”;

e) contul 54.01.01.04 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea Programului Operational Dezvoltarea Capacitătii Administrative”;

f) contul 54.01.01.05 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea Programului Operational Regional”;

g) contul 54.01.01.06 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea Programului Operational Sectorial Transport”;

h) contul 54.01.01.07 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea Programului Operational Sectorial Mediu”;

i) contul 54.01.02.06 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinantarea Programului Operational Sectorial Transport”;

j) contul 54.01.03.00 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinantări si fonduri în cazul indisponibilitătii temporare aferente instrumentelor structurale”;

k) contul 54.01.03.01 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinantări si fonduri în cazul indisponibilitătii temporare aferente Programului Operational de Asistentă Tehnică”;

l) contul 54.01.03.02 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinantări si fonduri în cazul indisponibilitătii temporare aferente Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitătii Economice”;

m) contul 54.01.03.03 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinantări si fonduri în cazul indisponibilitătii temporare aferente Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane”;

n) contul 54.01.03.04 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinantări si fonduri în cazul indisponibilitătii temporare aferente Programului Operational Dezvoltarea Capacitătii Administrative”;

o) contul 54.01.03.05 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinantări si fonduri în cazul indisponibilitătii temporare aferente Programului Operational Regional”;

p) contul 54.01.03.06 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinantări si fonduri în cazul indisponibilitătii temporare aferente Programului Operational Sectorial Transport”;

q) contul 54.01.03.07 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinantări si fonduri în cazul indisponibilitătii temporare aferente Programului Operational Sectorial Mediu”;

r) contul 54.01.04.06 “Disponibil de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor neeligibile aferente Programului Operational Sectorial Transport”;

s) contul 54.01.05.00 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente instrumentelor structurale”;

t) contul 54.01.05.06 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operational Sectorial Transport”.

2.2. Pentru derularea operatiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a sumelor de la bugetul de stat, ordonatorii principali de credite în structura cărora functionează autoritătile de management deschid la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti următoarele conturi de disponibilităti:

a) contul 54.01.06.01 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilităti temporare de la bugetul de stat, pentru finantarea proiectelor din cadrul Programului Operational de Asistentă Tehnică”;

b) contul 54.01.06.02 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilităti temporare de la bugetul de stat, pentru finantarea proiectelor din cadrul Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitătii Economice”;

c) contul 54.01.06.03 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilităti temporare de la bugetul de stat, pentru finantarea proiectelor din cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane”;

d) contul 54.01.06.04 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilităti temporare de la bugetul de stat, pentru finantarea proiectelor din cadrul Programului Operational Dezvoltarea Capacitătii Administrative”;

e) contul 54.01.06.05 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilităti temporare de la bugetul de stat, pentru finantarea proiectelor din cadrul Programului Operational Regional”;

f) contul 54.01.06.06 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilităti temporare de la bugetul de stat, pentru finantarea proiectelor din cadrul Programului Operational Sectorial Transport”;

g) contul 54.01.06.07 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilităti temporare de la bugetul de stat, pentru finantarea proiectelor din cadrul Programului Operational Mediu”;

h) contul 54.01.02.01 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinantarea Programului Operational de Asistentă Tehnică”;

i) contul 54.01.02.02 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinantarea Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitătii Economice”;

j) contul 54.01.02.03 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinantarea Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane”;

k) contul 54.01.02.04 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinantarea Programului Operational Dezvoltarea Capacitătii Administrative”;

l) contul 54.01.02.05 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinantarea Programului Operational Regional”;

m) contul 54.01.02.07 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinantarea Programului Operational Sectorial Mediu”;

n) contul 54.01.04.01 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând finantarea unor cheltuieli neeligibile aferente Programului Operational de Asistentă Tehnică”;

o) contul 54.01.04.02 “Disponibil de la bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli neeligibile aferente Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitătii Economice”;

p) contul 54.01.04.03 “Disponibil de la bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli neeligibile aferente Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane”;

q) contul 54.01.04.04 “Disponibil de la bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli neeligibile aferente Programului Operational Dezvoltarea Capacitătii Administrative”;

r) contul 54.01.04.05 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând finantarea unor cheltuieli neeligibile aferente Programului Operational Regional”;

s) contul 54.01.04.07 “Disponibil de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor neeligibile aferente Programului Operational Sectorial Mediu”;

t) contul 54.01.05.01 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operational de Asistentă Tehnică”;


u) contul 54.01.05.02 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitătii Economice”;

v) contul 54.01.05.03 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane”;

x) contul 54.01.05.04 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operational Dezvoltarea Capacitătii Administrative”;

y) contul 54.01.05.05 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operational Regional”.

z) contul 54.01.05.07 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operational Sectorial Mediu”.

2.3. Plătile dispuse în limita creditelor bugetare deschise pentru cofinantarea proiectelor de la bugetul de stat, pentru continuarea finantării proiectelor în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri comunitare, pentru prefinantarea proiectelor de la bugetul de stat si pentru cheltuieli neeligibile se efectuează prin următoarele conturi:

a) 23.51.01.56 “Autorităti publice si actiuni externe - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, deschis la Trezoreria Operativă Centrală pe seama Ministerului Finantelor Publice;

b) 23... “Cheltuieli ale bugetului de stat...”, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti pe seama fiecărui ordonator principal de credite în structura căruia functionează autoritătile de management. Din acest cont se transferă fondurile în conturile de disponibil gestionate de Autoritatea de management.

Cererile pentru deschiderea creditelor bugetare se fundamentează tinându-se cont de plătile ce urmează a fi efectuate în luna pentru care se solicită deschiderea creditelor. Transferul din conturile 23.51.01.56 “Autorităti publice si actiuni externe - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, respectiv 23... “Cheltuieli ale bugetului de stat...” în conturile de disponibil corespunzătoare se face cu cel mult 3 zile lucrătoare înainte de efectuarea plătilor.

3. Functionarea conturilor

3.1. În contul 54.01.01.00 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea programelor operationale în cadrul obiectivului convergentă” se înregistrează următoarele operatiuni de încasări si plăti în lei, astfel:

3.1.1. Încasări provenite din:

- sume în lei transferate de Autoritatea de Certificare si Plată din contul deschis la Banca Natională a României.

3.1.2. Plăti:

- sumele în lei transferate de Autoritatea de Certificare si Plată în conturile programelor operationale corespunzătoare 54.01.01.01... 54.01.01.07 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea Programului Operational...”.

3.2. În conturile 54.01.01.01... 54.01.01.07 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea Programului Operational...” se înregistrează următoarele operatiuni de încasări si plăti în lei, astfel:

3.2.1. Încasări provenite din:

a) sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plată din contul 54.01.01.00 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea programelor operationale în cadrul obiectivului convergentă”;

b) sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plată între conturile 54.01.01.01... 54.01.01.07 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea Programului

Operational...” pentru continuarea finantării unui program din disponibilitătile unui alt program operational;

c) sumele transferate de Autoritatea de Certificare si Plată din conturile 54.01.05.00 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente instrumentelor structurale” si 54.01.05.06 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operational Sectorial Transport”;

d) sume restituite de autoritătile de management din conturile 54.01.06.01... 54.01.06.05 si 54.01.06.07 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilităti temporare de la bugetul de stat, pentru finantarea proiectelor din cadrul Programului Operational...”, deschise la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, în cazul plătilor indirecte, reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile neutilizate/solicitate de Comisia Europeană;

e) sume restituite de beneficiari/recuperate de organele fiscale competente din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală în contul 54.01.01.06 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea Programului Operational Sectorial Transport”, reprezentând prefinantare neutilizată din instrumente structurale si restituită/recuperată conform prevederilor legale, pentru plătile directe;

f) sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plată din contul 54.01.05.06 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operational Sectorial Transport” în contul 54.01.01.06 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea Programului Operational Sectorial Transport”, pentru acoperirea contravalorii sumelor rambursate din fonduri externe nerambursabile, aferente cheltuielilor efectuate de beneficiari, conform prevederilor cadrului legal national si autorizate de Autoritatea de management, dar care ulterior nu sunt considerate eligibile în relatia cu Comisia Europeană.

3.2.2. Plăti:

a) sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plată în conturile 54.01.06.01... 54.01.06.05 si 54.01.06.07 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilităti temporare de la bugetul de stat, pentru finantarea proiectelor din cadrul Programului Operational...”, deschise pe numele ordonatorilor principali de credite în cadrul cărora functionează autoritătile de management, pentru plătile indirecte;

b) sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plată din contul 54.01.01.06 în conturile beneficiarilor/de venituri ale bugetului de stat pentru plătile directe;

c) sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plată între conturile 54.01.01.01... 54.01.01.07 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea Programului Operational...” pentru continuarea finantării unui program din disponibilitătile unui alt program operational;

d) sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plată în contul 54.01.03.00 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinantări si fonduri în cazul indisponibilitătii temporare aferente instrumentelor structurale” în vederea reîntregirii fondurilor de la bugetul de stat sau reconstituirii vărsămintelor din privatizare;

e) sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plată în contul în lei deschis la Banca Natională a României, în vederea asigurării sumelor necesare operatiunii de cumpărare de valută pentru alimentarea contului în lei deschis la Banca Natională a României, în vederea efectuării plătii sumelor neutilizate/solicitate de Comisia Europeană, ce urmează a fi restituite acesteia.

3.3. În contul 54.01.02.06 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinantarea Programului Operational Sectorial


Transport” se înregistrează următoarele operatiuni de încasări si plăti în lei, astfel:

3.3.1. Încasări provenite din:

a) sume transferate de Directia generală trezorerie si contabilitate publică, la solicitarea Autoritătii de Certificare si Plată, din contul 23.51.01.56 “Autorităti publice si actiuni externe - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” pentru cofinantarea programelor operationale din domeniul transporturilor;

b) sumele transferate de Autoritatea de Certificare si Plată din contul 54.01.05.06 “Disponibil din creante bugetare, ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operational Sectorial Transport”;

c) sume transferate de Autoritatea de management pentru acoperirea contravalorii sumelor rambursate din cofinantarea de la bugetul de stat, aferente cheltuielilor efectuate de beneficiari, altii decât cei prevăzuti la art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009, cu modificările si completările ulterioare, în baza contractelor de achizitie, încheiate potrivit prevederilor cadrului legal national si autorizate de Autoritatea de management, dar care ulterior nu sunt considerate eligibile în relatia cu Comisia Europeană.

3.3.2. Plăti:

a) sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plată în conturile beneficiarilor;

b) sumele recuperate/neutilizate transferate la bugetul de stat de Autoritatea de Certificare si Plată, la sfârsitul perioadei de programare sau la solicitarea ordonatorului principal de credite, în contul 23.51.01.56 “Autorităti publice si actiuni externe - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, pentru restituiri de fonduri din finantarea bugetară a anului curent, sau în contul 23.51.01.85 “Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent”, pentru restituiri din finantarea bugetară a anilor precedenti.

3.4. În contul 54.01.03.00 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinantări si fonduri în cazul indisponibilitătii temporare aferente instrumentelor structurale” se înregistrează următoarele operatiuni de încasări si plăti în lei, astfel:

3.4.1. Încasări provenite din:

a) sume transferate de Directia generală trezorerie si contabilitate publică, la solicitarea Autoritătii de Certificare si Plată, din contul 23.51.01.56 “Autorităti publice si actiuni externe - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” pentru prefinantare si indisponibilităti temporare de fonduri structurale;

b) sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plată din conturile 54.01.01.01... 54.01.01.07 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea Programului Operational....” pentru reîntregirea fondului de indisponibilităti temporare si a prefinantării sau reconstituirea vărsămintelordin privatizare;

c) sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plată din conturile 54.01.03.01... 54.01.03.07 “Disponibil de labugetul de stat reprezentând prefinantări si fonduri în cazul indisponibilitătii temporare aferente Programului Operational....” pentru folosirea ulterioară a acestora;

d) sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plată din contul 50.62 “Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finantare proiecte în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri PHARE” la finalizarea programului PHARE;

e) sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plată din contul 50.16.04 “Disponibil din fonduri de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile aferente programului SAPARD”, reprezentând sume încasate de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, ca urmare a Deciziei Comisiei Europene nr. 3.850/2009 de excludere de la finantarea comunitară a anumitor cheltuieli efectuate de România în cadrul programului SAPARD;

f) sume transferate de Directia generală trezorerie si datorie publică, la solicitarea Autoritătii de Certificare si Plată, din contul 65.01.01 “Disponibil în lei din vărsăminte din privatizare”, reprezentând sume alocate temporar din vărsăminte din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului.

3.4.2. Plăti:

a) sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plată în conturile 54.01.03.01... 54.01.03.07 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinantări si fonduri în cazul indisponibilitătii temporare aferente Programului Operational....”;

b) sumele recuperate/neutilizate transferate la bugetul de stat de Autoritatea de Certificare si Plată la sfârsitul perioadei de programare sau la solicitarea ordonatorului principal de credite în contul 23.51.01.56 “Autorităti publice si actiuni externe - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, pentru restituiri de fonduri din finantarea bugetară a anului curent, sau în contul 23.51.01.85 “Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent”, pentru restituiri din finantarea bugetară a anilor precedenti;

c) sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plată în contul 65.01.01 “Disponibil în lei din vărsăminte din privatizare”, reprezentând reconstituirea vărsămintelordin privatizare.

3.5. În conturile 54.01.03.01... 54.01.03.07 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinantări si fonduri în cazul indisponibilitătii temporare aferente Programului Operational...” se înregistrează următoarele operatiuni de încasări si plăti în lei, astfel:

3.5.1. Încasări provenite din:

- sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plată din contul 54.01.03.00 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinantări si fonduri în cazul indisponibilitătii temporare aferente instrumentelor structurale”.

3.5.2. Plăti:

a) sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plată în conturile 54.01.06.01... 54.01.06.05 si 54.01.06.07 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilităti temporare de la bugetul de stat, pentru finantarea proiectelor din cadrul Programului Operational...”, deschise pe numele ordonatorilor principali de credite în cadrul cărora functionează autoritătile de management, în cazul plătilor indirecte;

b) sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plată în conturile beneficiarilor/de venituri ale bugetului de stat, în cazul plătilor directe;

c) sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plată în contul 54.01.03.00 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinantări si fonduri în cazul indisponibilitătii temporare aferente instrumentelor structurale”;

d) sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plată din contul 54.01.03.06 în contul 54.01.06.06 deschisla nivelul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, reprezentând alocare temporară din vărsăminte din privatizare.

3.6. În contul 54.01.04.06 “Disponibil de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor neeligibile aferente Programului Operational Sectorial Transport” se înregistrează următoarele operatiuni de încasări si plăti în lei, astfel:

3.6.1. Încasări provenite din:

a) sume transferate de Directia generală trezorerie si contabilitate publică si la solicitarea Autoritătii de Certificare si Plată din contul 23.51.01.56 “Autorităti publice si actiuni externe - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” pentru cheltuieli neeligibile;


b) sumele transferate de Autoritatea de Certificare si Plată din contul 54.01.05.06 “Disponibil din creante bugetare, ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operational Sectorial Transport”.

3.6.2. Plăti:

a) sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plată în contul beneficiarilor;

b) sumele neutilizate/recuperate transferate la bugetul de stat de Autoritatea de Certificare si Plată la sfârsitul perioadei de programare sau la solicitarea ordonatorului principal de credite în contul 23.51.01.56 “Autorităti publice si actiuni externe - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” pentru cheltuieli neeligibile, pentru restituiri de fonduri din finantarea bugetară a anului curent, sau în contul 23.51.01.85 “Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent”, pentru restituiri din finantarea bugetară a anilor precedenti.

3.7. În contul 54.01.05.00 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente instrumentelor structurale” se înregistrează următoarele operatiuni de încasări si plăti în lei, astfel:

3.7.1. Încasări provenite din:

- sume transferate de autoritătile de management din conturile 54.01.05.01... 54.01.05.05 si 54.01.05.07 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operational...”, în cazul plătilor indirecte.

3.7.2. Plăti:

- sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plată în conturile 54.01.01.01... 54.01.01.05 si 54.01.01.07 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea Programului Operational....”.

3.8. În conturile 54.01.05.06 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operational Sectorial Transport” se înregistrează următoarele operatiuni de încasări si plăti în lei, astfel:

3.8.1. Încasări provenite din:

- sume de la beneficiari, în cazul plătilor directe, ca urmare a recuperării unor creante bugetare rezultate din nereguli apărute în gestionarea fondurilor structurale si de coeziune.

3.8.2. Plăti:

a) sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plată în conturile 54.01.01.06 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea Programului Operational Sectorial Transport”;

b) sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plată în conturile 54.01.02.06 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinantarea Programului Operational Sectorial Transport”;

c) sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plată în conturile 54.01.04.06 “Disponibil de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor neeligibile aferente Programului Operational Sectorial Transport”.

3.9. În conturile 54.01.06.01.... 54.01.06.07 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilităti temporare de la bugetul de stat, pentru finantarea proiectelor din cadrul Programului Operational....”, deschise pe numele ordonatorilor principali de credite în cadrul cărora functionează autoritătile de management la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, se înregistrează următoarele operatiuni de încasări si plăti în lei, astfel:

3.9.1. Încasări provenite din:

a) sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plată din conturile sale, respectiv 54.01.01.01... 54.01.01.05 si 54.01.01.07, deschise la Trezoreria Operativă Centrală pentru finantarea programelor operationale ale obiectivului convergentă;

b) sumele transferate de Autoritatea de management din conturile 54.01.05.01... 54.01.05.05 si 54.01.05.07 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operational...”;

c) sume transferate de Autoritatea de management din conturile 54.01.04.01... 54.01.04.05 si 54.01.04.07 pentru acoperirea contravalorii sumelor rambursate din fonduri externe nerambursabile, aferente cheltuielilor efectuate de beneficiari în baza contractelor de achizitie, încheiate potrivit prevederilor cadrului legal national si autorizate de Autoritatea de management, dar care ulterior nu sunt considerate eligibile în relatia cu Comisia Europeană;

d) sume restituite de beneficiari/recuperate de organele fiscale competente din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, reprezentând prefinantare neutilizată din instrumente structurale si restituită/recuperată conform prevederilor legale, pentru plătile indirecte;

e) sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plată din conturile 54.01.03.01... 54.01.03.07 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinantări si fonduri în cazul indisponibilitătii temporare aferente Programului Operational...”.

3.9.2. Plăti:

a) sume transferate de Autoritatea de management în conturile beneficiarilor/de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate initial cheltuielile;

b) sume transferate de Autoritatea de management în conturile Autoritătii de Certificare si Plată 54.01.01.01... 54.01.01.05 si 54.01.01.07 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea Programului Operational...”;

c) sume utilizate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii din contul 54.01.06.06, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 803/2011 privind alocarea pe ordonatori principali de credite a unor sume prevăzute prin dispozitiile art. 71 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 si unele măsuri financiare, precum si pentru aprobarea modului de gestionare a acestora.

3.10.în conturile 54.01.02.01... 54.01.02.05 si 54.01.02.07 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinantarea Programului Operational...”, deschise pe numele ordonatorilor principali de credite în cadrul cărora functionează autoritătile de management la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, se înregistrează următoarele operatiuni de încasări si plăti în lei, astfel:

3.10.1. Încasări provenite din:

a) sume transferate de ordonatorul principal de credite în structura căruia functionează Autoritatea de management din contul 23 “Cheltuieli ale bugetului de stat”, pentru cofinantarea de la bugetul de stat a proiectelor;

b) sumele transferate de Autoritatea de management din conturile 54.01.05.01... 54.01.05.05 si 54.01.05.07 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operational...”;

c) sume transferate de Autoritatea de management din conturile 54.01.04.01... 54.01.04.05 si 54.01.04.07 pentru acoperirea contravalorii sumelor rambursate din cofinantarea de la bugetul de stat, aferente cheltuielilor efectuate de beneficiari în baza contractelor de achizitie, încheiate potrivit prevederilor cadrului legal national, si autorizate de Autoritatea de management, dar care ulterior nu sunt considerate eligibile în relatia cu Comisia Europeană.

3.10.2. Plăti:

a) sume transferate de Autoritatea de management în conturile beneficiarilor, pentru cofinantarea de la bugetul de stat a proiectelor;


b) sumele recuperate/neutilizate transferate la bugetul de stat de Autoritatea de management în contul 23 “Cheltuieli ale bugetului de stat”, pentru restituiri de fonduri din finantarea bugetară a anului curent, sau în contul 23.51.01.85 “Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent”, pentru restituiri din finantarea bugetară a anilor precedenti.

3.11. În conturile 54.01.04.01... 54.01.04.05 si54.01.04.07 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând finantarea unor cheltuieli neeligibile aferente Programului Operational...”, deschise la dispozitia autoritătilor de management la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, se înregistrează următoarele operatiuni de încasări si plăti în lei, astfel:

3.11.1. Încasări provenite din:

a) sume transferate de ordonatorul principal de credite în structura căruia functionează Autoritatea de management din contul 23... “Cheltuieli...”, pentru finantarea de la bugetul de stat a unor cheltuieli neeligibile;

b) sumele transferate de Autoritatea de Management din conturile 54.01.05.01... 54.01.05.05 si 54.01.05.07 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operational...”.

3.11.2. Plăti:

a) sume transferate de Autoritatea de management către beneficiari, pentru finantarea de la bugetul de stat a unor cheltuieli neeligibile;

b) sumele recuperate/neutilizate transferate la bugetul de stat de Autoritatea de management în contul 23 “Cheltuieli ale bugetului de stat”, pentru restituiri de fonduri din finantarea bugetară a anului curent, sau în contul 23.51.01.85 “Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent”, pentru restituiri din finantarea bugetară a anilor precedenti;

c) sume transferate de Autoritatea de management în conturile 54.01.05.01... 54.01.05.05 si 54.01.05.07 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operational...”, în vederea transferării în conturile 54.01.06.01... 54.01.06.05 si 54.01.06.07 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilităti temporare de la bugetul de stat, pentru finantarea proiectelor din cadrul Programului Operational...” si/sau în conturile 54.01.02.01... 54.01.02.05 si 54.01.02.07 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinantarea Programului Operational...”, pentru acoperirea contravalorii sumelor rambursate aferente cheltuielilor efectuate de beneficiari, conform prevederilor cadrului legal national, si autorizate de Autoritatea de management, dar care ulterior nu sunt considerate eligibile în relatia cu Comisia Europeană;

d) sume transferate de Autoritatea de management în conturile beneficiarilor pentru finantarea rambursărilor aferente cheltuielilor efectuate de beneficiari, conform prevederilor cadrului legal national, si autorizate de Autoritatea de management, dar care ulterior nu sunt considerate eligibile în relatia cu Comisia Europeană.

3.12. În conturile 54.01.05.01... 54.01.05.05 si 54.01.05.07 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operational...”, deschise pe numele ordonatorilor principali de credite în cadrul cărora functionează autoritătile de management la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, se înregistrează următoarele operatiuni de încasări si plăti în lei, astfel:

3.12.1. Încasări provenite din:

a) sume de la beneficiari, ca urmare a recuperării unor creante bugetare rezultate din nereguli apărute în gestionarea fondurilor structurale si de coeziune;

b) sume transferate de Autoritatea de management din conturile 54.01.04.01... 54.01.04.05 si 54.01.04.07 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând finantarea unor cheltuieli neeligibile aferente Programului Operational...”, în scopul virării acestora în conturile 54.01.06.01.... 54.01.06.05 si 54.01.06.07 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilităti temporare de la bugetul de stat, pentru finantarea proiectelor din cadrul Programului Operational....” si/sau în conturile 54.01.02.01... 54.01.02.05 si 54.01.02.07 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinantarea Programului Operational...”, pentru acoperirea contravalorii sumelor rambursate aferente cheltuielilor efectuate de beneficiari, conform prevederilor cadrului legal national, si autorizate de Autoritatea de management, dar care ulterior nu sunt considerate eligibile în relatia cu Comisia Europeană.

3.12.2. Plăti:

a) sume transferate de Autoritatea de management în conturile 54.01.06.01.... 54.01.06.05 si 54.01.06.07 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilităti temporare de la bugetul de stat, pentru finantarea proiectelor din cadrul Programului Operational....”;

b) sume transferate de Autoritatea de management în conturile de cofinantare 54.01.02.01... 54.01.02.05 si 54.01.02.07 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinantarea Programului Operational...”;

c) sume transferate de Autoritatea de management în conturile 54.01.04.01... 54.01.04.05 si 54.01.04.07 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând finantarea unor cheltuieli neeligibile aferente Programului Operational...”;

d) sume transferate de Autoritatea de management în contul 54.01.05.00 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente instrumentelor structurale” al Autoritătii de Certificare si Plată.

4. Efectuarea operatiunilor de către Autoritatea de Certificare si Plată si Trezoreria Operativă Centrală

4.1. Transferul de către Autoritatea de Certificare si Plată al sumelor în lei din contul deschis la Banca Natională a României în contul 54.01.01.00 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea programelor operationale în cadrul obiectivului convergentă”, deschis la Trezoreria Operativă Centrală (operatiune prevăzută la pct. 3.1.1):

(1) Autoritatea de Certificare si Plată notifică în ziua T-1 Directia generală trezorerie si contabilitate publică asupra efectuării schimbului valutar în ziua T.

(2) Ca urmare a schimbului valutar, Banca Natională a României plăteste contravaloarea în lei a valutei în contul curent general al Trezoreriei Statului în ziua T

(3) în ziua T, Trezoreria Operativă Centrală transferă, pe bază de notă contabilă, în contul 54.01.01.00 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea programelor operationale în cadrul obiectivului convergentă” contravaloarea în lei a valutei încasate în contul curent general al Trezoreriei Statului.

4.2. Transferul de către Autoritatea de Certificare si Plată al sumelor în lei din contul 54.01.01.00 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea programelor operationale în cadrul obiectivului convergentă” în conturile 54.01.01.01... 54.01.01.07 deschise pe programe operationale:

(1) Autoritatea de Certificare si Plată transmite Trezoreriei Operative Centrale ordinul de plată astfel:

a) în ziua T, până la ora 13,30 - prin e-mail/fax, pentru plătile de mare valoare si plătile interne (locale si intertrezorerii);

b) în ziua T, până la ora 12,00 - prin e-mail/fax, pentru plătile de mică valoare;

c) în prima zi lucrătoare de la data transmiterii prin e-mail/fax se prezintă OPT în original Trezoreriei Operative Centrale.


(2) Trezoreria Operativă Centrală procesează si decontează ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în ziua T.

4.3. Decontarea ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) pentru transferul sumelor între celelalte conturi prevăzute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, cu modificările si completările ulterioare, se efectuează după cum urmează:

(1) Autoritatea de Certificare si Plată transmite Trezoreriei Operative Centrale ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în original, astfel:

a) în ziua T, până la ora 13,30, pentru plătile de mare valoare si plătile interne (locale si inter-trezorerii);

b) în ziua T, până la ora 12,00, pentru plătile de mică valoare.

(2) Trezoreria Operativă Centrală procesează si decontează ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în ziua T.

4.4. Deschiderea de credite din bugetul de stat si alimentarea conturilor 54.01.03.00, 54.01.02.06, 54.01.04.06 ale Autoritătii de Certificare si Plată

Pentru efectuarea operatiunilor:

- deschiderea creditelor din bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, pozitia globală distinctă “Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană”;

- alimentarea de la bugetul de stat a conturilor de cofinantare a programelor operationale din domeniul transporturilor 54.01.02.06 [operatiune prevăzută la pct. 3.3.1.a)], a contului 54.01.04.06, de cheltuieli neeligibile [operatiune prevăzută la pct. 3.6.1.a)] si a contului 54.01.03.00 de prefinantare a programelor operationale de la bugetul de stat si de continuare a finantării în cazul indisponibilitătii temporare a fondurilor de la Comunitatea Europeană [operatiune prevăzută la pct. 3.4.1.a)];

- transferul la bugetul de stat al sumelor recuperate/neutilizate din conturile de cofinantare a programelor operationale din domeniul transporturilor 54.01.02.06 [operatiune prevăzută la pct. 3.3.2.b)], din contul 54.01.04.06, de cheltuieli neeligibile [operatiune prevăzută la pct. 3.6.2.b) ] si din contul 54.01.03.00 de prefinantare a programelor operationale de la bugetul de stat si de continuare a finantării în cazul indisponibilitătii temporare a fondurilor de la Comunitatea Europeană [operatiune prevăzută la pct. 3.4.2.b)],

se procedează în felul următor:

4.4.1. Deschiderea de către Autoritatea de Certificare si Plată a creditelor din bugetul de stat

(1) Autoritatea de Certificare si Plată întocmeste cererea de deschidere de credite bugetare, însotită de nota de fundamentare si nota justificativă, prin care se stabilesc necesitătile de finantare de la bugetul de stat. Cererea de deschidere de credite bugetare de la capitolul 51.01 “Autorităti publice si actiuni externe”, titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, vizată de controlorul financiar preventiv, se prezintă spre aprobare ordonatorului principal de credite.

(2) în baza cererii aprobate de ordonatorul principal de credite, Directia generală trezorerie si contabilitate publică efectuează deschiderea creditelor bugetare de la capitolul 51.01 “Autorităti publice si actiuni externe”, titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, conform metodologiei în vigoare.

4.4.2. Transferul sumelor în conturile 54.01.03.00, 54.01.02.06, 54.01.04.06 ale Autoritătii de Certificare si Plată:

(1) în baza sumelor solicitate la deschiderea creditelor bugetare, Autoritatea de Certificare si Plată întocmeste si transmite Angajamentul bugetar individual/global, Propunerea de angajare a unei cheltuieli si Nota de lichidare semnată de ordonatorul principal de credite, însotită de ordonantarea de plată în baza căreia Directia generală trezorerie si contabilitate publică emite ordinul de plată pentru transferul sumelor din contul...... (23.51.01.56 deschis la Trezoreria Operativă Centrală) în conturile 54.01.03.00, 54.01.02.06, 54.01.04.06 ale Autoritătii de Certificare si Plată, deschise la Trezoreria Operativă Centrală.

(2) Directia generală trezorerie si contabilitate publică întocmeste ordinul de plată până cel târziu la ora 12,00 a primei zile lucrătoare următoare datei la care a primit ordonantarea de plată.

(3) Trezoreria Operativă Centrală pune la dispozitia Autoritătii de Certificare si Plată extrasul de cont care confirmă creditarea conturilor 54.0103.00, 54.01.02.06 si 54.01.04.06, în prima zi lucrătoare următoare datei creditării acestui cont.

(4) Operatiunea prevăzută la alin. (1) este supusă vizei de control financiar preventiv.

4.4.3. Transferul sumelor recuperate/neutilizate la bugetul de stat

(1) La sfârsitul perioadei de programare bugetară sau pe parcursul acesteia, în functie de creditele bugetare disponibile la pozitia globală distinctă “Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană”, Autoritatea de Certificare si Plată transferă partial sau integral sumele aflate în conturile 54.01.03.00, 54.01.02.06, 54.01.04.06, după cum urmează:

- în contul 23.51.01.56 (deschis la Trezoreria Operativă Centrală), restituirile de fonduri din finantarea bugetară a anului curent;

- în contul 23.51.01.85, restituirile de fonduri din finantarea bugetară a anilor precedenti.

(2) în limita sumelor recuperate în contul 23.51.01.56 pot fi efectuate redistribuiri de fonduri pentru alte destinatii prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Operatiunile prevăzute la alin. (1) si (2) sunt supuse vizei de control financiar preventiv.

4.4.4. Deschiderea de credite din bugetul de stat în cazul autoritătilor de management

Deschiderea si reîntregirea creditelor din bugetul ordonatorilor principali de credite, în structura cărora functionează Autoritatea de management, în contul 23... [operatiune prevăzută la pct. 2.3.b)], se efectuează conform procedurilor de lucru în vigoare.

4.4.5. Transferul de către Autoritatea de Certificare si Plată din conturile 54.01.01.01...54.01.01.07 deschise la Trezoreria Operativă Centrală [operatiune prevăzută la pct. 3.2.2 e)] a sumelor necesare operatiunii de cumpărare de valută pentru alimentarea contului în lei deschis la Banca Natională a României, în vederea efectuării plătii sumelor neutilizate/solicitate de Comisia Europeană, ce urmează a fi restituite acesteia, conform conventiei încheiate de Ministerul Finantelor Publice cu Banca Natională a României.

4.5. Transmiterea documentelor în relatia Autoritatea de Certificare si Plată - Trezoreria Operativă Centrală

4.5.1. Transmiterea documentelor de către Autoritatea de Certificare si Plată

(1) Transmiterea documentelor de plată sau a altor documente se realizează potrivit prevederilor pct. 4.1 si 4.2.

(2) Persoanele autorizate să semneze documentele de plată si specimenele de semnături ale acestora vor fi înscrise în formularul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele instructiuni. Adresele de e-mail (din domeniul mfinante.ro) de pe care vor fi transmise documentele de plată sau alte documente, precum si numele persoanelor autorizate să realizeze transmisia electronică a documentelor prevăzute la pct. 4.1 si 4.2 vor fi înscrise în formularul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele instructiuni. Formularul completat, prevăzut în anexa nr. 1, va fi aprobat de către conducătorul Autoritătii de Certificare si Plată si va fi transmis Trezoreriei Operative Centrale.

(3) în formularul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele instructiuni vor fi înscrise cel putin două adrese de e-mail, care vor fi utilizate după cum urmează:

- o adresă de e-mail va fi utilizată pentru transmiterea documentelor scanate în format pdf;

- la rubrica “Subject” din e-mail se vor înscrie:

- ACP - denumirea institutiei care realizează transmiterea e-mailului;

- natura documentelor transmise (“OPT” pentru ordine de plată; “Alte documente” pentru alte categorii de documente justificative);

- numărul de ordine al e-mailului;

- data e-mailului;

- de exemplu, ACP OPT 12345/17.12.2007;

- o adresă de e-mail va fi utilizată pentru confirmarea procesării operatiunii mentionate în primul e-mail. Acesta va contine cel putin textul “Suntem de acord cu procesarea documentului/documentelor transmis/transmise prin e-mailul ACP/OPT/Alte documente număr e-mail/data e-mail”;

- la rubrica “Subject” din e-mail se vor înscrie:

- ACP - denumirea institutiei care realizează transmiterea e-mailului;

- sintagma “Confirmare”;

- natura documentelor transmise (“OPT” pentru ordine de plată; “Alte documente” pentru alte categorii de documente justificative);

- numărul de ordine al e-mailului;

- data e-mailului;

- de exemplu, ACP confirmare OPT 12345/17.12.2007. Nerespectarea acestor proceduri de transmitere a documentelor duce la neprocesarea lor de către Trezoreria Operativă Centrală.

Trezoreria Operativă Centrală va transmite refuzul de a procesa documentele de plată la toate adresele de e-mail înscrise în formularul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele instructiuni.

(4) în situatia unordisfunctionalităti ale postei electronice, se utilizează transmiterea documentelor prevăzute la pct. 4.1 si 4.2 prin fax autentificat. Numărul faxului de pe care se va realiza transmisia documentelor va fi specificat în formularul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele instructiuni.

4.5.2. Transmiterea documentelor de către Trezoreria Operativă Centrală la Autoritatea de Certificare si Plată

(1) Trezoreria Operativă Centrală transmite Autoritătii de Certificare si Plată în ziua T, până la ora 18,00, prin e-mail sau fax autentificat, extrasele aferente conturilor asupra cărora s-au efectuat operatiuni de debitare/creditare în ziua respectivă.

(2) Pentru operatiunile efectuate, Trezoreria Operativă Centrală pune la dispozitia Autoritătii de Certificare si Plată extrasele de cont, în original, în prima zi lucrătoare următoare zilei Tde debitare/creditare a conturilor Autoritătii de Certificare si Plată.

Persoanele autorizate să reprezinte Trezoreria Operativă Centrală în relatia cu Autoritatea de Certificare si Plată si adresele de e-mail de pe care se va realiza transmisia documentelor vor fi înscrise în formularul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele instructiuni.

4.6. Transmiterea documentelor în relatia cu Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti se realizează în conformitate cu procedurile de lucru în vigoare.

5. Dobânzi si comisioane

(1) Pentru disponibilitătile din asistenta financiară nerambursabilă aflate în conturile Autoritătii de Certificare si Plată, enumerate la pct. 3.1-3.8, ale autoritătilor de management, enumerate la pct. 3.9-3.12, precum si ale beneficiarilor, Trezoreria Statului nu bonifică dobânda.

(2) Pentru efectuarea operatiunilor de încasări si plăti prin conturile Autoritătii de Certificare si Plată, mentionate la pct. 3.1-3.8, ale autoritătilor de management, mentionate la pct. 3.9-3.12, precum si prin conturile beneficiarilor de fonduri structurale si de coeziune, Trezoreria Statului nu percepe comisioane sau alte taxe.

 

ANEXA Nr. 1

la instructiuni

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

DIRECTIA GENERALĂ AUTORITATEA DE CERTIFICARE SI PLATĂ

Adresa ....................................

Tel.......................................

Fax.......................................

 

FISĂ

cuprinzând specimenele de semnături

 

Vă comunicăm specimenele de semnături ale persoanelor autorizate să dispună transferul sumelor din conturile gestionate de Autoritatea de Certificare si Plată, deschise la nivelul Trezoreriei Operative Centrale (cuprinse în anexă), împreună cu amprenta stampilei, valabile de la data de.........................

Prezentul formular înlocuieste specimenele de semnături din formularul nr.................................., depus la data de..........................(se completează dacă este cazul).


AMPRENTA STAMPILEI

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Functia

Prima/a doua semnătură

Specimenul de semnătură

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

Adresele de e-mail de pe care se realizează transmiterea/receptionarea documentelor:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Adresa de e-mail (obligatoriu în domeniul mfinante.ro)

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

 

Nr. de fax de pe care se realizează transmiterea documentelor în cazul nefunctionării sistemului informatic:

 

Nr. crt.

Nr. de fax

1.

 

2.

 

 

Director general,

.....................................

 

Lista conturilor deschise la Trezoreria Operativă Centrală, aflate la dispozitia Autoritătii de Certificare si Plată

 

54.01.01.00 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea programelor operationale în cadrul obiectivului convergentă”

54.01.01.01 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea Programului Operational de Asistentă Tehnică”

54.01.01.02 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitătii Economice”

54.01.01.03 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane”

54.01.01.04 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea Programului Operational Dezvoltarea Capacitătii Administrative”

54.01.01.05 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea Programului Operational Regional”

54.01.01.06 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea Programului Operational Sectorial Transport”

54.01.01.07 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea Programului Operational Sectorial Mediu”

54.01.02.06 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinantarea Programului Operational Sectorial Transport”

54.01.03.00 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinantări si fonduri în cazul indisponibilitătii temporare aferente instrumentelor structurale”

54.01.03.01 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinantări si fonduri în cazul indisponibilitătii temporare aferente Programului Operational de Asistentă Tehnică”

54.01.03.02 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinantări si fonduri în cazul indisponibilitătii temporare aferente Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitătii Economice”


54.01.03.03 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinantări si fonduri în cazul indisponibilitătii temporare aferente Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane”

54.01.03.04 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinantări si fonduri în cazul indisponibilitătii temporare aferente Programului Operational Dezvoltarea Capacitătii Administrative”

54.01.03.05 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinantări si fonduri în cazul indisponibilitătii temporare aferente Programului Operational Regional”

54.01.03.06 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinantări si fonduri în cazul indisponibilitătii temporare aferente Programului Operational Sectorial Transport”

54.01.03.07 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinantări si fonduri în cazul indisponibilitătii temporare aferente Programului Operational Sectorial Mediu”

54.01.04.06 “Disponibil de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor neeligibile aferente Programului Operational Sectorial Transport”

54.01.05.00 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente instrumentelor structurale”

54.01.05.06 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operational Sectorial Transport”.

 

ANEXA Nr. 2

la instructiuni

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

DIRECTIA GENERALA TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICĂ

Adresa ...................................

Tel.......................................

Fax.......................................

Nr........................................

 

LISTA

persoanelor autorizate să reprezinte Trezoreria Operativă Centrală

 

Vă comunicăm lista persoanelor autorizate să reprezinte Trezoreria Operativă Centrală în relatia cu Autoritatea de Certificare si Plată, precum si adresele de e-mail de pe care se va realiza transmisia documentelor. Prezenta listă înlocuieste formularul nr............................................................, depus la data de..................(se completează dacă este cazul).

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Functia

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

 

Adresele de e-mail de pe care se realizează transmiterea documentelor:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Adresa de e-mail (obligatoriu în domeniul mfinante.ro)

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

 

Nr. de fax de pe care se realizează transmiterea documentelor în cazul nefunctionării sistemului informatic:

 

Nr. crt.

Nr. de fax

1.

 

2.

 

 

Director general,


 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANTILOR FISCALI

 

CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului de înscriere la examenul pentru atribuirea calitătii de consultant fiscal - sesiunea octombrie 2011

 

În baza prevederilor Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calitătii de consultant fiscal, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 4/2007,

în temeiul prevederilor art. 11 lit. a1) din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitătii de consultantă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali, întrunit în sedinta din 23 septembrie 2011, hotărăste:

Articol unic. - Termenul de înscriere la examenul pentru atribuirea calitătii de consultant fiscal - sesiunea octombrie 2011 se prelungeste până pe data de 28 septembrie 2011.

 

Presedintele Camerei Consultantilor Fiscali,

Daniel Chitoiu

 

Bucuresti, 23 septembrie 2011.

Nr. 15.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.