MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 685/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 685         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 27 septembrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

927. - Hotărâre privind Programul guvernamental de sprijin pentru pensionari “Cosul de solidaritate”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

197. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si înregistrarea soiurilor de plante agricole

 

198. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si înregistrarea soiurilor de legume

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

11. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si functionarea administrativă a Înaltei Curti de Casatie si Justitie

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI SI ALE COMISIEI NATIONALE  A VALORILOR MOBILIARE

 

8/60. - Ordin privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/7/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard

 

9/61. - Ordin privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/8/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

 

10/62. - Ordin privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/9/2011 pentru completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind Programul guvernamental de sprijin pentru pensionari “Cosul de solidaritate”

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă organizarea Programului guvernamental de sprijin pentru pensionari “Cosul de solidaritate”, denumit în continuare program.

(2) Beneficiarii programului prevăzut la alin. (1) sunt pensionarii ale căror pensii sunt mai mici sau egale cu câstigul salarial mediu net pe economie.

(3) Pentru implementarea programului, consiliile judetene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si consiliile locale pot înfiinta societăti comerciale ori pot extinde obiectul de activitate al celor existente, în vederea desfăsurării unor activităti de comert cu produse alimentare de bază.

Art. 2. - (1) Produsele alimentare de bază care fac obiectul programului sunt: făină, zahăr, ulei, mălai, orez, precum si alte produse alimentare cu termen lung de valabilitate, stabilite prin hotărâre a consiliului judetean sau, după caz, a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

(2) Vânzarea către pensionari a produselor prevăzute la alin. (1) se va organiza, de regulă, săptămânal, conform unui grafic stabilit de autoritatea publică locală.

Art. 3. - (1) Societătile comerciale înfiintate de consiliile judetene ori cele al căror obiect de activitate a fost extins, prevăzute la art. 1 alin. (3), achizitionează, prin licitatie publică, alimentele de bază destinate vânzării către societătile comerciale înfiintate de consiliile locale sau al căror obiect de activitate a fost extins, din respectivul judet, ori, după caz, direct către pensionari.

(2) în cazul municipiului Bucuresti, societătile comerciale înfiintate de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti ori al căror obiect de activitate a fost extins, prevăzute la art. 1 alin. (3), achizitionează, prin licitatie publică, alimentele de bază pe care le vând direct către pensionari.

(3) în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ministrul administratiei si internelor si ministrul agriculturii si dezvoltării rurale vor aproba, prin ordin comun, specificatiile tehnice ale produselor alimentare de bază ce urmează a fi achizitionate.

Art. 4. - Societătile comerciale înfiintate de consiliile locale sau societătile comerciale ale consiliilor locale al căror obiect de activitate a fost extins potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) achizitionează de la societătile comerciale înfiintate de consiliile judetene ori societătile comerciale ale consiliilor judetene al căror obiect de activitate a fost extins potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) produsele alimentare de bază pe care le vând direct către pensionari.

Art. 5. - (1) Produsele alimentare de bază achizitionate de societătile comerciale înfiintate de consiliile judetene sau al căror obiect de activitate a fost extins potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) vor fi vândute numai societătilor comerciale înfiintate de consiliile locale ori societătilor comerciale ale consiliilor locale al căror obiect de activitate a fost extins potrivit prevederilor art. 1 alin. (3), în vederea vânzării acestora către pensionari sau, după caz, direct pensionarilor.

(2) Societătile comerciale prevăzute la art. 1 alin. (3) vor practica pentru produsele alimentare de bază un adaos comercial care să asigure acoperirea tuturor cheltuielilor ocazionate de realizarea acestei activităti.

(3) în cazul în care într-o unitate administrativ-teritorială din judet nu functionează o societate comercială înfiintată de către consiliul local, societatea comercială a consiliului judetean poate hotărî deschiderea unui punct de vânzare direct către pensionari în respectiva unitate administrativ-teritorială. În cazul în care spatiul respectiv va fi pus la dispozitie de către unitatea administrativ-teritorială, aceasta se va face contra cost, la pretul pietei.

Art. 6. - Cantitătile maxime de produse alimentare de bază care pot fi achizitionate lunar de către fiecare pensionar se stabilesc prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si al ministrului sănătătii, în termen de 15 zilede la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 7. - Regulamentul de organizare a vânzării produselor alimentare de bază către pensionari si alte măsuri necesare implementării programului, modul de identificare a persoanelor beneficiare potrivit graficului prevăzut la art. 2 alin. (2), precum si modul de aplicare a prezentului articol se stabilesc prin hotărâre a consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti.

Art. 8. - (1) în vederea aplicării prevederilor prezentei hotărâri, Ministerul Finantelor Publice va sprijini autoritătile administratiei publice locale care si-au constituit societăti comercialeîn vederea implementării programului.

(2) Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale va pune la dispozitie, în limita spatiilor disponibile, contra cost, spatii pentru depozitarea alimentelor de bază. Tariful de depozitare va fi stabilit prin ordin al ministrului administratiei si internelor, conform prevederilor legale.

(3) Pentru implementarea programului, autoritătile administratiei publice locale pot colabora cu organizatiile neguvernamentale reprezentative care au ca obiect de activitate sprijinirea pensionarilor.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Gheorghe Emacu,

secretar de stat

Ministrul sănătătii,

Ritli Ladislau

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu tabără

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 21 septembrie 2011.

Nr. 927.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si înregistrarea soiurilor de plante agricole

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 80.553 din 25 august 2011 al Directiei de inspectii agroalimentare, tinând cont de necesitatea armonizării legislatiei românesti cu Directiva de punere în aplicare 2011/68/UE a Comisiei din 1 iulie 2011 de modificare a Directivelor 2003/90/CE si 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directivele 2002/53/CE si, respectiv, 2002/55/CE ale Consiliului în ceea ce priveste caracteristicile minime de analizat si conditiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole si specii de legume, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 175/17 din 2 iulie 2011,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si înregistrarea soiurilor de plante agricole, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 bis din 20 ianuarie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) se abrogă.

2. La articolul 1, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Prezentul ordin reglementează acceptarea pentru includere în Catalogul comun al soiurilor din speciile de plante agricole, respectiv a acelor soiuri de sfeclă, cartof, cereale, plante oleaginoase si pentru fibră si plante furajere, ale căror seminte si material de înmultire pot fi comercializate în acord cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.265/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calitătii si comercializarea semintelor de sfeclă de zahăr si sfeclă furajeră, ale Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.266/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, certificarea calitătii si comercializarea cartofului pentru sământă, ale Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind comercializarea semintelor de cereale, ale Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 150/2010 privind comercializarea semintelor de plante oleaginoase si pentru fibre si ale Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării si comercializarea semintelor de plante furajere, care transpun directivele referitoare la comercializarea semintelor de sfeclă (Directiva 2002/54/CE) si material de înmultire de cartof (Directiva 2002/56/CE), cereale (Directiva 66/402/CEE, amendată), plante oleaginoase si pentru fibră (Directiva 2002/57/CE, amendată), plante furajere (Directiva 66/401/CEE, amendată).”

3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) în domeniul de activitate prevăzut la art. 1 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si testarea si înregistrarea soiurilor de plante, republicată, Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin autoritatea oficială desemnată - Institutul de Stat pentru Testarea si înregistrarea Soiurilor, denumit în continuare ISTIS, îi revin următoarele atributii:

a) asigură cadrul organizatoric pentru testarea si înregistrarea soiurilor în Registrul soiurilor de plante înregistrate, denumit în continuare Registrul soiurilor, si în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România, denumit în continuare Catalogul oficial, în vederea utilizării si comercializării semintelor si a materialului săditor, precum si pentru acordarea brevetului de soi. Catalogul oficial este public;

b) aprobă publicarea anuală sau periodică, după caz, a listei cuprinzând soiurile în Catalogul oficial al soiurilor de plante înregistrate, precum si lista sau listele cuprinzând soiurile recomandate a se utiliza de către cultivatorii din România.”

4. La articolul 4, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

(3) înscrierea soiurilor pentru testare se face pe baza unei comenzi de testare prezentate în anexa nr. 2, a unei cereri-tip prezentate în anexa nr. 3 si a chestionarelor tehnice conform protocoalelor Oficiului Comunitar al Soiurilor de Plante (CPVO) sau ale Uniunii Internationale pentru Protectia Noilor Soiuri (UPOV) ori conform ghidurilor nationale pentru speciile la care nu există protocoale CPVO sau ghiduri UPOV. Datele-limită de înregistrare a cererilor de testare, de transmitere a semintelor si cantitătile de seminte si material de înmultire necesare pentru testare si pentru colectia de referintă sunt prevăzute în anexa nr. 4.”

5. La articolul 14 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

,,c) titularul certificatului de înregistrare sau mentinătorul nu achită tarifele de mentinere în listă conform legislatiei în vigoare, precum si pentru verificarea soiului pe durata în care acesta este înregistrat.”

6. Articolul 21 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 21. - În conformitate cu procedura Comunitătii, tinând cont de evolutia în domeniul conservării resurselor genetice, se pot stabili conditii speciale pentru înregistrarea soiurilor. Pentru un soi local, dintr-o regiune bine determinată, sau dacă amelioratorul nu mai există, înregistrarea ori prelungirea acesteia se poate face din oficiu de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin ISTIS, care stabileste si mentinătorul soiului respectiv, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene.”


7. După articolul 28 se introduce mentiunea privind transpunerea normelor europene, care va avea următorul cuprins:

Prezentul ordin “transpune prevederile Directivei CE 2002/53/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 193 din 20 iulie 2002, si ale Directivei 2003/90/CE a Comisiei din 6 octombrie 2003 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului în ceea ce priveste caracteristicile minime de analizat si conditiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 254 din 8 octombrie 2003, ultima dată amendată prin Directiva de punere în aplicare 2011/68/UE a Comisiei din 1 iulie 2011 de modificare a Directivelor 2003/90/CE si 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directivele 2002/53/CE si, respectiv, 2002/55/CE ale Consiliului în ceea ce priveste caracteristicile minime de analizat si conditiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole si specii de legume, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 175 din 2 iulie 2011.”

8. La anexa nr. 1, articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) în conformitate cu prevederile Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si testarea si înregistrarea soiurilor de plante, republicată, testarea soiurilor si înregistrarea acestora în Catalogul oficial, în vederea cultivării si comercializării si acordarea brevetelor în vederea protectiei juridice a noilor soiuri, în conditiile Legii nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante, republicată, se fac de către Institutul de Stat pentru Testarea si înregistrarea Soiurilor, denumit în continuare ISTIS, autoritate natională oficială desemnată, institutie publică în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, în conformitate cu regulile si reglementările internationale în vigoare.

(2) înregistrarea soiurilor se face pe baza testului de distinctivitate, uniformitate si stabilitate (DUS) si, în functie de specie, se efectuează si testul valorii agronomice si de utilizare (VAU).

(3) în conformitate cu legislatia comunitară, ISTIS cooperează cu institutiile similare din statele membre ale Uniunii Europene în problematica înregistrării soiurilor. Pentru speciile pentru care nu este abilitat, institutul încheie contracte administrative bilaterale cu statele membre ale Uniunii Europene în vederea efectuării testului DUS.”

9. În anexa nr. 1, la articolul 3, după litera h) se introduc două noi litere, literele i) si j), cu următorul cuprins:

,,i) teste de valoare agronomică si de utilizare pentru înscrierea soiurilor din speciile de plante agricole înregistrate în Catalogul oficial, în Lista soiurilor recomandate;

j) testarea rezistentei la erbicide, insecto-fungicide si la atacul dăunătorilor a soiurilor care au indusă această rezistentă.”

10. La anexa nr. 1, articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Testele privind verificarea autenticitătii si puritătii varietale a soiurilor multiplicate se efectuează anual de către ISTIS, în scopul de a monitoriza si, după caz, de a permite autoritătii oficiale de certificare să ia măsurile corespunzătoare prevenirii sau interzicerii folosirii la reînmultire si pentru comercializare a semintelor necorespunzătoare din punct de vedere al autenticitătii, puritătii varietale si stării sanitare. În pre-si postcontrol se verifică dacă în cursul multiplicării soiurile si-au păstrat aceleasi caractere ca la înregistrarea în Catalogul oficial si au puritatea biologică corespunzătoare categoriei declarate. Se testează semintele din categoriile biologice: prebază, bază, certificată sau alte categorii, după caz. Testarea se efectuează în:

a) precontrol - în parcele de control în câmp, în spatii protejate si prin electroforeză, după caz;

b) postcontrol - în parcele de control în câmp (microculturi) si prin electroforeză, după caz.

(2) Testele preliminare se execută de către ISTIS pentru creatiile noi românesti si străine, la solicitarea beneficiarilor, în 1-3 CTS, cu un număr redus de repetitii (2-3) si cu suprafata parcelei la nivelul parcelei normale din culturile comparative de concurs. Prin aceste teste se urmăresc: capacitatea de productie, umiditatea la recoltare, precocitatea si rezistenta la cădere sau frângere. Durata testelor este de 1 an.

(3) La solicitarea beneficiarilor, ISTIS poate organiza si teste pentru verificarea coincidentei la înflorire si a capacitătii de productie a formelor parentale. Aceste teste se organizează într-un singur centru de testare, reprezentativ pentru specia respectivă. Durata testelor este de 1 an.

(4) Testele privind comportarea soiurilor înregistrate sau în curs de testare în conditii de productie se organizează de ISTIS în unul sau mai multe CTS, la solicitarea beneficiarilor. În cadrul acestor teste, soiurile vor fi comparate cu soiuri deja răspândite în productie, iar suprafata parcelelor va fi de 0,2-1,0 ha pentru culturile de câmp. Se determină capacitatea de productie si umiditatea la recoltare. Durata testelor este de 2 ani.

(5) Testele pentru verificarea mentinerii se efectuează periodic de către ISTIS, în scopul determinării dacă soiul mai este încă distinct, stabil si suficient de uniform păstrându-si aceleasi caractere ca în momentul înregistrării. Testele se efectuează în câmp prin compararea semintei de referintă sau a materialului săditor de referintă depuse la înscrierea soiului cu sământa ori materialul săditor puse la dispozitie gratuit de către mentinător.

(6) Testele specifice pentru determinarea amprentei genetice a soiului se efectuează de către ISTIS în conformitate cu protocoalele si procedurile specifice utilizate în Uniunea Europeană, prin electroforeză.

(7) Examinarea soiurilor înregistrate în vederea înscrierii în Lista soiurilor recomandate se face la cerere. Testele se execută în centrele de testare a soiurilor situate în zone geografice diferite. Metodologia se elaborează de către ISTIS, în conformitate cu normele interne si internationale. Criteriile care se iau în considerare sunt: capacitatea de productie, comportarea fată de factorii de mediu, rezistenta la boli si dăunători, caracteristici de calitate ale recoltei. Durata testărilor este de 2-3 ani. Pentru comparatie se folosesc soiurile cultivate în zonele respective, cu ponderea cea mai mare.

(8) Testarea rezistentei la erbicide, insecto-fungicide si la atacul dăunătorilor a soiurilor care au indusă această rezistentă se efectuează la cerere. Metodologia se stabileste de către ISTIS.”

11. Anexa nr. 4 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1.

12. Anexa nr. 5 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2.

13. Anexa nr. 6 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 3.

14. În anexa nr. 8, la articolul 7, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Mărimea esantionului-etalon se stabileste de ISTIS, în functie de normele UPOV sau CPVO (anexa nr. 1). Sământa va fi păstrată în conditii corespunzătoare timp de 10 ani în colectia de referintă, pentru a servi ca martor în verificarea periodică a soiurilor înregistrate. La hibrizi, esantionul-etalon se va constitui si din formele parentale.”

15. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

16. În tot cuprinsul ordinului, sintagma “Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale” se înlocuieste cu sintagma “Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale”.

Art. II. - Institutul de Stat pentru Testarea si înregistrarea Soiurilor comunică prezentul ordin, după publicare, Comisiei Europene cel târziu până la data de 31 decembrie 2011.

Art. III. - (1) Prevederile art. I pct. 12 si 13 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.

(2) Pentru verificările începute înainte de 1 ianuarie 2012 se iau în considerare speciile prevăzute în anexele nr. 5 si 6 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si înregistrarea soiurilor de plante agricole, cu modificările si completările ulterioare, în forma anterioară modificărilor reglementate de art. I pct. 12 si 13.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 25 august 2011.

Nr. 197.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1.348/2005)

 

DATELE LIMITĂ

de înregistrare a cererilor de testare, de transmitere a semintelor si cantitătile de seminte si material săditor necesare pentru testare si colectia de referintă

 

Specia

Data-limită

de

înregistrare

a cererii

Data-limită

de

transmitere

a semintelor

Cantitătile de seminte (material săditor)

Cantitătile de seminte

pentru colectia

de referintă

(sământă netratată)

Cantitătile

de seminte

pentru testul

de înscriere în

L.R.*)/1 CTS

Test VAU/1 CTS

Test

DUS total

Ovăz de primăvară

10.I

1.II

2 kg

3 kg + 100 panicule

 

 

Ovăz de toamnă

15.VIII

1.IX

2 kg

3 kg + 150 panicule

5 kg

 

Orz si orzoaica de primăvară

10.1

1.11

2 kg

3 kg + 100 spice

5 kg

2 kg

Orz si orzoaica de toamnă

15.VIII

1.IX

2 kg

3 kg + 150 spice

5 kg

2 kg

Secară

15. VIII

1.IX

2 kg

5 kg pentru soiuri si

hibrizi + 1,5 kg pentru

forme parentale

5 kg

 

Triticale de toamnă

15.VIII

1.IX

2 kg

3 kg + 150 spice

5 kg

 

Triticale de primăvară

10.1

1.11

2 kg

3 kg + 100 spice

5 kg

 

Grâu de toamnă

15.VIII

1.IX

2 kg

3 kg + 150 spice

5 kg

2 kg

Grâu de primăvară

10.1

1.11

2 kg

3 kg + 100 spice

5 kg

 

Grâu durum de toamnă

15.VIII

1.IX

2 kg

3 kg + 100 spice

5 kg

 

Grâu durum de primăvară

10.1

1.11

2 kg

3 kg + 100 spice

5 kg

 

Mei

1.11

1.111

0,5 kg

1 kg + 100 panicule

5 kg

 

Orez

1.11

1.IV

2 kg

2 kg + 100 panicule

si la hibrizi 2 kg/formă

parentală

5 kg

 

Porumb

1.11

1.111

1 kg

1 kg pentru hibrizi +

1.500 seminte pentru

liniile consangvinizate

2 kg pentru hibrid +

1 kg pentru linii

consangvinizate

1 kg/hibrid

Sorg

1.11

1.111

0,5 kg

1 kg + 50 panicule

1 kg/soi; 1kg/hibrid +

0,5 kg pentru linii

consangvinizate

1 kg/hibrid

Floarea-soarelui

1.11

1.111

 

0,3 kg

 

1 kg pentru hibrizi si

soiuri + 5.000 seminte

pentru liniile

consangvinizate

1 kg pentru hibrid +

0,5 kg pentru linii

consangvinizate

 

Sofrănel

1.11

15.11

0,3 kg

 

3 kg

 

5 kg

 

In pentru ulei si pentru fibră

15.1

15.11

1,5 kg

 

1 kg

 

3 kg

 

Cânepă

15.1

15.11

1 kg

2 kg

5 kg

 


 

Specia

Data-limită

de

înregistrare

a cererii

Data-limită

de

transmitere

a semintelor

Cantitătile de seminte (material săditor

Cantitătile de seminte

pentru colectia de referintă

(sământă netratată)

Cantitătile

de seminte

pentru testul

de înscriere în

L.R.*)/1 CTS

Test VAU/1 CTS

Test

DUS total

Bumbac

1.II

 

 

1.IV

1 kg

3 kg si pentru hibrizi si

soiuri interspecifice

2 kg pentru fiecare

componentă

1 kg

 

Ricin

1.II

 

1.III

0,5 kg

0,5 kg sau 1.500

seminte

5 kg

 

Rapită de toamnă pentru ulei

15.VII

1.VIII

1 kg

0,5 kg pentru soiuri si

pentru hibrizi si soiuri

sintetice

0,1 kg/componentă

2 kg/soi; 2 kg/hibrid +

0,5 kg pentru linii

consangvinizate

0,5 kg

Soia

1.II

15.III

2 kg

2 kg

5 kg

2 kg

Mazăre

1.II

1.III

3 kg

1 kg sau 1.200 seminte

5 kg

 

Fasole de câmp

1.II

1.III

 5 kg

1,5 kg sau 15.000

5 kg

 

Măzăriche de toamnă

15.VII

 1.VIII

2 kg 1 kg seminte + 50 plante netreierate

5 kg

 

 

Măzăriche de primăvară

1.II

1.III

2 kg 1 kg seminte + 50 plante netreierate

5 kg

 

 

Lupin alb

1.II

1.III

4 kg

2,5 kg

5 kg

 

Sfeclă de zahăr

15.I

15.II

0,3 kg

1 kg (MMB 10 g)

 1 unitate

 

Sfeclă furajeră

15.I

15.II

0,3 kg

1 kg

5 kg

 

Cartof

1.XI

 1.XI

50 kg

100 tuberculi

150 tuberculi

100 tuberculi

Lucernă de toamnă

15.VII

1.VIII

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

Lucernă de primăvară

15.I

1.II

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

Trifoi alb

15.I

1.II

1 kg

1 kg

1 kg

 

Trifoi rosu

15.I

1.II

1 kg

1 kg

1 kg

 

Ghizdei

15.I

1.II

1 kg

0,5 kg

1 kg

 

Golomăt

15.I

1.II

1 kg

1 kg

1 kg

 

Raigras italian

15.VII

1.VIII

1 kg

1,5 kg

1 kg

 

Raigras peren

15.I

1.II

1 kg

1,5 kg

1 kg

 

Firută

15.I 1.II

1 kg

0,6 kg

1 kg

 

 

Timoftica

15.I 1.II

1 kg

1 kg

1 kg

 

 

Păius de livezi si păius înalt

15.I

1.II

1 kg

1,5 kg

1 kg

 

Obsigă nearistată

15.I

1.II

1 kg

3 kg

1 kg

 

Iarba câmpului

15.I

1.II

1 kg

 0,4 kg

1 kg

 

Tutun

10.I

10.I

5 g

 2 g

2 g

 

Plante medicinale

10.I

15.II

diferentiat pe specii

 

0,100 kg

 


*) L.R. - Lista soiurilor recomandate.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1.348/2005)

 

LISTA

speciilor care se examinează în conformitate cu protocoalele Oficiului Comunitar al Soiurilor de Plante (CPVO), potrivit Directivei de punere în aplicare 2011/68/UE a Comisiei din 1 iulie 2011 de modificare a Directivelor 2003/90/CE si 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directivele 2002/53/CE si, respectiv, 2002/55/CE ale Consiliului în ceea ce priveste caracteristicile minime de analizat si conditiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole si specii de legume

 

Denumirea stiintifică

Denumirea comună

Protocolul CPVO

Pisum sativum L.

Mazăre furajeră

TP 7/2 din 11.03.2010

Brassica napus L.

Colză (rapită)

TP 36/1 din 25.03.2004

Helianthus annuus L.

Floarea-soarelui

TP81/1 din 31.10.2002

Linum usitatissimum L.

In pentru fibră/In pentru ulei

TP57/1 din 21.03.2007

A vena nuda L.

Ovăz nud mic, ovăz Hulless

TP20/1 din 6.11.2003

Avena sativa L. (include A. byzantina K. Koch)

Ovăz si ovăz rosu

TP20/1 din 6.11.2003

Hordeum vulgare L.

Orz

TP 19/2 rev. din 11.03.2010

Oryza sativa L.

Orez

TP16/1 din 18.11.2004

Secale cereale L.

Secară

TP58/1 din 31.10.2002

X Triticosecale Wittm. Ex. Camus

Triticale

TP 121/2 rev. 1 din 16.02.2011

Triticum aestivum L. emend. Fiori at Paol.

Grâu

TP 3/4 rev. 2 din 16.02.2011

Triticum durum Desf.

Grâu dur

TP 120/2 din 6.11.2003

Zea mays L.

Porumb

TP 2/3 din 11.03.2010

Solanum tuberosum L.

Cartof

TP 23/2 din 1.12.2005

 

Textul acestor protocoale poate fi consultat pe pagina web a CPVO (www.cpvo.europa.eu).

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 1.348/2005)

 

LISTA

speciilor care se examinează în conformitate cu ghidurile Uniunii Internationale pentru Protectia Soiurilor (UPOV), potrivit Directivei de punere în aplicare 2011/68/UE a Comisiei din 1 iulie 2011 de modificare a Directivelor 2003/90/CE si 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directivele 2002/53/CE si, respectiv, 2002/55/CE ale Consiliului în ceea ce priveste caracteristicile minime de analizat si conditiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole si specii de legume

 

Denumirea stiintifică

Denumirea comună

Ghiduri UPOV

Beta vulgaris L.

Sfeclă furajeră

TG/150/3 din 4.11.1994

Agrostis canina L.

Bucătel

TG/30/6din 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth.

Bucătel mare

TG/30/6din 12.10.1990

Agrostis stolonifera L.

Bucătel cu stoloni

TG/30/6din 12.10.1990

Agrostis capillaris L.

Bucătel comun

TG/30/6din 12.10.1990

Bromus catharcticus Vahl.

Iarbă bromică laxativă

TG/180/3 din 4.04.2001

Bromus sitchensis Trin.

Iarbă bromică sitchensis (obsigă)

TG/180/3 din 4.04.2001

Dactylis glomerata L.

Golomăt

TG/31/8din 17.04.2002

Festuca arundinacea Schreb.

Păius Înalt

TG/39/8din 17.04.2002

Festuca filiformis Pourr.

Păiusul oilor, cu frunze mici

TG/67/5 din 5.04.2006

Festuca ovina L.

Păiusul oilor

TG/67/5 din 5.04.2006

Festuca pratensis Huds.

Păius de livezi

TG/39/8 din 17.04.2002

Festuca rubra L.

Păius rosu

TG/67/5 din 5.04.2006

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Păius tare

TG/67/5 din 5.04.2006


Denumirea stiintifică

Denumirea comună

Ghiduri UPOV

xFestulolium Asch. et Graebn.

Hibrizi rezultati din încrucisarea unei specii din genul Festuca cu o specie din genul Lolium

TG/243/1 din 9.04.2008

Lolium multiflorum Lam.

Raigras italian

TG/4/8 din 5.04.2006

Lolium perenne L.

Raigras peren

TG/4/8 din 5.04.2006

Lolium boucheanum Kunth

Raigras hibrid

TG/4/8 din 5.04.2006

Phleum nodosum L.

Timoftică noduroasă

TG/34/6 din 7.11.1984

Phleum pratense L.

Timoftică

TG/34/6 din 7.11.1984

Poa pratensis L.

Firută

TG/33/6din 12.10.1990

Lupinus albus L.

Lupin alb

TG/66/4 din 31.03.2004

Lupinus angustifolius L.

Lupin albastru

TG/66/4 din 31.03.2004

Lupinus luteus L.

Lupin galben

TG/66/4 din 31.03.2004

Medicago sativa L.

Lucerna

TG/6/5 din 6.04.2005

Medicago x varia T. Martyn

Lucerna de nisip

TG/6/5 din 6.04.2005

Trifolium pratense L.

Trifoi rosu

TG/5/7 din 4.04.2001

Trifolium repens L.

Trifoi alb

TG/38/7 din 9.04.2003

Vicia faba L.

Bob

TG/8/6din 17.04.2002

Vicia sativa L.

Măzăriche comună

TG/32/6 din 21.10.1988

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Nap

TG/89/6rev. din 4.04.2001 + 1.04.2009

Raphanus sativus L. Var. oleiformis Pers.

Ridiche furajeră

TG/178/3 din 4.04.2001

Arachis hypogea L.

Alune de pământ

TG/93/3 din 13.11.1985

Brassica rapa L. var. silvestris

(Lam.) Briggs

Rapită sălbatică

TG/185/3 din 17.04.2002

Carthamus tinctorius L.

Sofrănel

TG/134/3 din 12.10.1990

Gossypium spp.

Bumbac

TG/88/6 din 4.04.2001

Papaver somniferum L.

Mac

TG/166/3 din 24.03.1999

Sinapis alba L.

Mustar alb

TG/179/3 din 4.04.2001

Glycine max (L.) MeriII

Soia

TG/80/6din 1.04.1998

Sorghum bicolor L.

Sorg

TG/122/3 din 6.10.1989

 

Textul acestor ghiduri poate fi consultat pe pagina web a UPOV (www.upov.int).

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si înregistrarea soiurilor de legume

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 80.554 din 25 august 2011 al Directiei de inspectii agroalimentare, tinând cont de necesitatea armonizării legislatiei românesti cu Directiva de punere în aplicare 2011/68/UE a Comisiei din 1 iulie 2011 de modificare a Directivelor 2003/90/CE si 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directivele 2002/53/CE si, respectiv, 2002/55/CE ale Consiliului în ceea ce priveste caracteristicile minime de analizat si conditiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole si specii de legume, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 175/17 din 2 iulie 2011,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si înregistrarea soiurilor de legume, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 bis din 20 ianuarie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) se abrogă.

2. La articolul 2, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

(2) în domeniul de activitate prevăzut la art. 1 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si testarea si înregistrarea soiurilor de plante, republicată, Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin autoritatea oficială desemnată - Institutul de Stat pentru Testarea si înregistrarea Soiurilor, denumit în continuare ISTIS, îi revin următoarele atributii:

a) asigură cadrul organizatoric pentru testarea si înregistrarea soiurilor în Registrul soiurilor de plante înregistrate, denumit în continuare Registrul soiurilor, si în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România, denumit în continuare Catalogul oficial, în vederea utilizării si comercializării semintelor si a materialului săditor, precum si pentru acordarea brevetului de soi;

b) aprobă publicarea anuală sau periodică, după caz, a listei cuprinzând soiurile în Catalogul oficial al soiurilor de plante înregistrate, precum si lista sau listele cuprinzând soiurile recomandate a se utiliza de către cultivatorii din România.”

3. La articolul 4, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

(2) înscrierea soiurilor pentru testare se face pe baza unei comenzi de testare prezentate în anexa nr. 1, a unei cereri-tip prezentate în anexa nr. 2 si a chestionarelor tehnice conform protocoalelor Oficiului Comunitar al Soiurilor de Plante (CPVO) sau ale Uniunii Internationale pentru Protectia Noilor Soiuri (UPOV) ori conform ghidurilor nationale pentru speciile la care nu există protocoale CPVO sau ghiduri UPOV. Cererea de înscriere va fi însotită de o fotografie a soiului candidat. Datele-limită de înregistrare a cererilor de testare, de transmitere a semintelor si cantitătile de seminte si material săditor necesare pentru testare si pentru colectia de referintă sunt prevăzute în anexa nr. 3.”

4. La articolul 14 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

,,c) titularul certificatului de înregistrare sau mentinătorul nu achită tarifele de mentinere în listă conform legislatiei în vigoare, precum si pentru verificarea soiului pe durata în care acesta este înregistrat.”

5. La articolul 20 alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

,,c) pentru un soi local, dintr-o regiune bine determinată, sau dacă amelioratorul nu mai există, înregistrarea ori prelungirea acesteia se poate face din oficiu de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin ISTIS, care stabileste si mentinătorul soiului respectiv, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene.”

6. După articolul 25 se introduce mentiunea privind transpunerea normelor europene, care va avea următorul cuprins:

Prezentul ordin transpune prevederile Directivei CE 2002/55/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semintelor de legume, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 193 din 20 iulie 2002 si ale Directivei 2003/91/CE a Comisiei din 6 octombrie 2003 de stabilire a normelor de aplicare a dispozitiilor articolului 7 din Directiva 2002/55/CE a Consiliului privind numărul minim de caracteristici care trebuie examinate si conditiile minime necesare pentru examinarea anumitor soiuri de legume, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 254 din 8 octombrie 2003, ultima dată amendată prin Directiva de punere în aplicare 2011/68/UE a Comisiei din 1 iulie 2011 de modificare a Directivelor 2003/90/CE si 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directivele 2002/53/CE si, respectiv, 2002/55/CE ale Consiliului în ceea ce priveste caracteristicile minime de analizat si conditiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole si specii de legume, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 175 din 2 iulie 2011.”

7. La anexa nr. 1, articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) în conformitate cu prevederile Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si testarea si înregistrarea soiurilor de plante, republicată, testarea soiurilor si înregistrarea acestora în Catalogul oficial, în vederea cultivării si comercializării, acordarea brevetelor în vederea protectiei juridice a noilor soiuri, în conditiile Legii nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante, republicată, se fac de către Institutul de Stat pentru Testarea si înregistrarea Soiurilor, denumit în continuare ISTIS, autoritate natională oficială desemnată, institutie publică în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, în conformitate cu regulile si reglementările internationale în vigoare.

(2) înregistrarea soiurilor se face pe baza testului de distinctivitate, uniformitate si stabilitate (DUS).

(3) în conformitate cu legislatia comunitară, ISTIS cooperează cu institutiile similare din statele membre ale Uniunii Europene în problematica înregistrării soiurilor. Pentru speciile pentru care nu este abilitat, institutul încheie contracte administrative bilaterale cu statele membre ale Uniunii Europene în vederea efectuării testului DUS.”

8. Anexa nr. 3 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1.

9. Anexa nr. 4 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2.

10. Anexa nr. 5 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 3.

11. În anexa nr. 7, la articolul 7, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Mărimea esantionului-etalon se stabileste de ISTIS, în functie de normele UPOV sau CPVO (anexa nr. 1). Sământa va fi păstrată în conditii corespunzătoare timp de 10 ani în colectia de referintă, pentru a servi ca martor în verificarea periodică a soiurilor înregistrate. La hibrizi, esantionul-etalon se va constitui si din formele parentale.”

12. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

13. În tot cuprinsul ordinului, sintagma “Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale” se înlocuieste cu sintagma “Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale”.

Art. II. - Institutul de Stat pentru Testarea si înregistrarea Soiurilor comunică prezentul ordin, după publicare, Comisiei Uniunii Europene cel târziu până la data de 31 decembrie 2011.

Art. III. - (1) Prevederile art. I pct. 9 si 10 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.

(2) Pentru verificările începute înainte de 1 ianuarie 2012 se iau în considerare speciile prevăzute în anexele nr. 4 si 5 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si înregistrarea soiurilor de legume, cu modificările si completările ulterioare, în forma anterioară modificărilor reglementate de art. I pct. 9 si 10.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 25 august 2011.

Nr. 198.

 


ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.349/2005)

 

DATELE LI MITĂ

de înregistrare a cererilor de testare, de transmitere a semintelor si cantitătile de seminte si material săditor necesare pentru testare si colectia de referintă*)

 

 

SPECIA

Data-limită de înregistrare

Data-limită de transmitere a cererii a semintelor

Cantitătile de seminte si material săditor

Test DUS**)

Cantitătile de seminte pentru colectia de referintă

I. Legume de câmp

Ardei

1.II

15.II

10 g

50 g

Andive

1.II

15.II

50 g

10 g

Bame

1.II

15.II

200 g

500 g

Bob

1.II

15.II

2 kg

2,5 kg

Castraveti

1.II

15.II

20 g

250 g

Ceapă din sământă

1.II

15.II

100 g

30 g

Ceapă de arpagic

1.II

15.II

500 de bulbi

30 g

Conopidă

1.II

15.II

25 g

30 g

Cicoare

1.II

15.II

25 g

10 g

Dovlecel

1.II

15.II

100 g

700 g

Dovleac comestibil

1.II

15.II

100 g

2 kg

Fasole - pitică

1.II

15.II

20.000 de seminte

2,5 kg

           - urcătoare

1.II

15.II

20.000 de seminte

2,5 kg

Gulii si gulioare

1.II

15.II

60 g

30 g

Mazăre

1.II

15.II

1.000 g

2 kg

Mărar

1.II

15.II

100 g

20 g

Morcov

1.II

15.II

100 g

15 g

Pătlăgele vinete

1.II

15.II

10g

40 g

Păstârnac

1.II

15.II

50 g

20 g

Pătrunjel

1.II

15.II

30 g

15 g

Pepene galben

1.II

15.II

200 g

200 g

Pepene verde

1.II

15.II

400 de seminte

700 g

Praz

1.II

15.II

75 g

30 g

Ridichi - de lună

1.II

15.II

100 g

100 g

          - de vară

          - toamnă

1.II

15.II

50 g

100 g

Salată

1.II

15.II

25 g

10g

Sfeclă rosie

1.II

15.II

200 g

200 g

Spanac

1.II

15.II

250 g

100 g

Tomate

1.II

15.II

10 g

30 g

Telină

1.II

15.II

10 g

5 g

Varză

1.II

15.II

10.000 de seminte

30 g

Usturoi

1.II

15.II

50 de bulbi

-

Porumb zaharat

1.II

15.II

1.000 g

2 kg

II. Legume pentru solare

Ardei

15.I.

1.II

5 g

50 g

Castraveti

15.I.

1.II

10 g

250 g

Fasole

15.I.

1.II

200 g

2,5 kg

Pătlăgele vinete

15.I.

1.II

10 g

40 g

Pepene galben

15.I.

1.II

200 de seminte

200 g

Tomate

15.I.

1.II

10 g

30 g

III. Legume pentru seră

Ardei gras

15.I.

1.II

5 g

50 g

Castraveti cornison

15.I.

1.II

10 g

250 g

Castraveti salată

15.I.

1.II

10 g

250 g

Fasole

15.I.

1.II

200 g

2,5 kg

Pepene galben

15.I.

1.II

200 de seminte

200 g

Pepene verde

15.I.

1.II

200 de seminte

700 g

Tomate

15.I.

1.II

10 g

30 g

Conopidă

15.I.

1.II

10 g

30 g

Gulioare

15.I.

1.II

10 g

30 g

Salată

15.I.

1.II

25 g

10 g

Varză

15.I.

1.II

10 g

30 g


*) Nerespectarea uneia dintre conditiile prezentate impune amânarea introducerii în testare a soiului respectiv.

**) Cantităti minime de seminte pentru un soi pe an.

 


ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1.349/2005)

 

LISTA

speciilor care se examinează în conformitate cu protocoalele Oficiului Comunitar al Soiurilor de Plante (CPVO), potrivit Directivei de punere în aplicare 2011/68/UE a Comisiei din 1 iulie 2011 de modificare a Directivelor 2003/90/CE si 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directivele 2002/53/CE si, respectiv, 2002/55/CE ale Consiliului în ceea ce priveste caracteristicile minime de analizat si conditiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole si specii de legume

 

Denumirea stiintifică

Denumirea comună

Protocol CPVO

Allium cepa L. (grupul Cepa)

Ceapă si ceapă esalotă tip “banană”

TP 46/2 din 1.04.2009

Allium cepa L. (grupul Aggregatum)

Ceapă esalotă

TP 46/2 din 1.04.2009

Allium fistulosum L.

Ceapă de iarnă

TP 161/1 din 11.03.2010

Allium porrum L.

Praz

TP 85/2 din 1.04.2009

Allium sativum L.

Usturoi

TP 162/1 din 25.03.2004

Allium schoenoprasum L.

Ceapă de tuns

TP 198/1 din 1.04.2009

Apium graveolens L.

Telină

TP82/1 din 13.03.2008

Apium graveolens L.

Telină de rădăcină

TP74/1 din 13.03.2008

Asparagus officinalis L.

Sparanghel

TP 130/2 din 16.02.2011

Beta vulgaris L.

Sfeclă rosie, inclusiv Sfeclă Cheltenhan

TP60/1 din 1.04.2009

Brassica oleracea L.

Varză creată

TP90/1 din 16.02.2011

Brassica oleracea L.

Conopidă

TP 45/2 din 11.03.2010

Brassica oleracea L.

Broccoli

TP 151/2 din 21.03.2007

Brassica oleracea L.

Varză de Bruxelles

TP 54/2 din 1.12.2005

Brassica oleracea L.

Gulie

TP 65/1 din 25.03.2004

Brassica oleracea L.

Varză creată de Milano, varză albă, varză rosie

TP 48/3 din 16.02.2011

Brassica râpa L.

Varză chinezească

TP 105/1 din 13.03.2008

Capsicum annuum L.

Ardei iute

TP 76/2 din 21.03.2007

Cichorium endivia L.

Cicoare creată si scarola

TP 118/2 din 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Cicoare industrială

TP 172/2 din 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Andivă

TP 173/1 din 25.03.2004

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Pepene verde

TP 142/1 din 21.03.2007

Cucumis melo L.

Pepene galben

TP 104/2 din 21.03.2007

Cucumis sativus L.

Castravete cu fruct semilung si lung si castravete cu fruct scurt

TP 61/2 din 13.03.2008

Cucurbita pepo L.

Dovlecel

TP 119/1 din 25.03.2004

Cynara cardunculus L.

Anghinare si cardon

TP 184/1 din 25.03.2004

Daucus carota L.

Morcov si morcov furajer

TP 49/3 din 13.03.2008

Foeniculum vulgare Mill.

Fenicul

TP 183/1 din 25.03.2004

Lactuca sativa L.

Salată

TP 13/5 din 16.02.2011

Lycopersicon esculentum Mill.

Tomate

TP 44/3 din 21.03.2007

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Pătrunjel

TP 136/1 din 21.03.2007

Phaseolus coccineus L.

Fasole de Spania

TP9/1 din 21.03.2007

Phaseolus vulgaris L.

Fasole pitică si fasole urcătoare

TP 12/3 din 1.04.2009

Pisum sativum L. (partim)

Mazăre cu bob zbârcit, mazăre cu bob neted si mazăre dulce

TP 7/2 din 11.03.2010

Raphanus sativus L.

Ridiche

TP 64/1 din 27.03.2002

Solanum melongena L.

Pătlăgele vinete

TP117/1 din 13.03.2008

Spinacia oleracea L.

Spanac

TP 55/3 din 11.03.2010

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Fetică

TP 75/2 din 21.03.2007

Vicia faba L. (partim)

Bob

TP Bob/1 din 25.03.2004

Zea mays L. (partim)

Porumb zaharat si porumb de floricele

TP 2/3 din 11.03.2010

 

Textul acestor protocoale poate fi consultat pe pagina web a CPVO (www.cpvo.europa.eu).

 


ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1.349/2005)

 

LISTA

speciilor care se examinează în conformitate cu ghidurile Uniunii Internationale pentru Protectia Soiurilor (UPOV), potrivit Directivei de punere în aplicare 2011/68/UE a Comisiei din 1 iulie 2011 de modificare a Directivelor 2003/90/CE si 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directivele 2002/53/CE si, respectiv, 2002/55/CE ale Consiliului în ceea ce priveste caracteristicile minime de analizat si conditiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole si specii de legume

 

Denumirea stiintifică

Denumirea comună

Ghid UPOV

Beta vulgaris L.

Sfeclă de petiol sau mangold

TG/106/4 din 31.03.2004

Brassica rapa L.

Nap

TG/37/10 din 4.04.2001

Cichorium intybus L.

Cicoare cu frunză italiană lată sau cicoare

TG/154/3 din 18.10.1996

Cucurbita maxima Duchesne

Dovleac comestibil

TG/155/4rev. din 28.03.2007 + 1.04.2009

Raphanus sativus L.

Ridiche neagră

TG/63/6 din 24.03.1999

Rheum rhabarbarum L.

Revent, rubarbă

TG/62/6 din 24.03.1999

Scorzonera hispanica L.

Scortoneră

TG/116/4 din 24.03.2010

 

Textul acestor ghiduri poate fi consultat pe pagina web a UPOV (www.upov.int).

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si functionarea administrativă a Înaltei Curti de Casatie si Justitie

 

În temeiul art. 224 alin. (1) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil si al art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Colegiul de conducere al Înaltei Curti de Casatie si Justitie adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativă a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.076 din 30 noiembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Înalta Curte de Casatie si Justitie este organizată în 4 sectii - Sectia I civilă, Sectia a II-a civilă, Sectia penală si Sectia de contencios administrativ si fiscal -, 4 complete de 5 judecători si Sectiile Unite.”

2. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 191, cu următorul cuprins:

“Art. 191. - (1) La începutul fiecărui an, Colegiul de conducere, la propunerea presedintelui sau a vicepresedintelui Înaltei Curti de Casatie si Justitie, poate aproba înfiintarea de complete specializate în cadrul sectiilor Înaltei Curti de Casatie si Justitie, în functie de numărul si natura cauzelor, de volumul de activitate al fiecărei sectii, precum si de specializarea judecătorilor si necesitatea valorificării experientei profesionale a acestora.

(2) Presedintele sau vicepresedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie propune Colegiului de conducere înfiintarea de complete specializate, pe baza propunerilor formulate, pentru fiecare sectie, de presedintele acesteia.”

3. La articolul 28, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) La începutul fiecărui an, în materie penală se stabilesc două complete de 5 judecători formate numai din judecători din cadrul Sectiei penale, iar în alte materii decât cea penală se stabilesc două complete de 5 judecători formate din judecători din cadrul Sectiei I civile, Sectiei a II-a civile si Sectiei de contencios administrativ si fiscal.”

Art. II. - (1) începând cu data de 1 octombrie 2011, Sectia civilă si de proprietate intelectuală a Înaltei Curti de Casatie si Justitie functionează ca Sectia I civilă, iar Sectia comercială a Înaltei Curti de Casatie si Justitie functionează ca Sectia a II-a civilă.

(2) Colegiul de conducere al Înaltei Curti de Casatie si Justitie, la propunerea presedintelui sau a vicepresedintelui acesteia, poate aproba înfiintarea de complete specializate în cadrul Sectiei I civile si Sectiei a II-a civile, pe baza propunerilor formulate, pentru fiecare sectie, de presedintele acesteia.

Art. III. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie,

judecător dr. Livia Doina Stanciu

 

Bucuresti, 22 septembrie 2011.

Nr. 11.


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI SI ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

Nr. 8 din 6 septembrie 2011

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Nr. 60 din 12 septembrie 2011

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/7/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard

 

Având în vedere dispozitiile art. 126, 278, 384 si 385 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 420 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si ale prevederilor art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (1), (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/7/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.033 si 1.033 bis din 27 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

p. Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

Gabriela Anghelache

 

ANEXA

 

REGULAMENTUL Nr. 12/7/2011

pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard

 

Art. I. - Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.033 si 1.033 bis din 27 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 15, cu următorul cuprins:

“15. ajustare de valoare - suma aferentă ajustării pentru depreciere determinată pe baza înregistrărilor din contabilitate, care rectifică valoarea expunerii.”

2. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) pct. 15, în cazul institutiilor de credit, ajustarea de valoare a activelor care fac obiectul Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustărilor prudentiale de valoare reprezintă valoarea maximă dintre valoarea aferentă ajustării prudentiale de valoare determinată pe baza metodologiei reglementate de regulamentul mentionat si cea aferentă ajustării pentru depreciere determinată pe baza înregistrărilor din contabilitate.”

3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Fără a se aduce atingere prevederilor alin. (3), valoarea expusă la risc a unui element de activ este reprezentată de valoarea acestuia rectificată cu ajustările de valoare, iar valoarea expusă la risc pentru elementele din afara bilantului, prevăzute în cadrul anexei - Clasificarea elementelor din afara bilantului, va fi reprezentată de următoarele procente din valoarea acestora: 100%, dacă elementul este purtător de risc maxim; 50%, dacă elementul este purtător de risc mediu; 20%, dacă elementul este purtător de risc moderat si 0%, dacă elementul este purtător de risc scăzut. Elementele din afara bilantului la care se face referire mai sus vor fi încadrate în categorii de risc, după cum se prevede în anexă.”

Art. II. - Prezentul regulament intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

Nr. 9 din 6 septembrie 2011

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Nr. 61 din 12 septembrie 2011

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/8/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

 

Având în vedere:

- dispozitiile art. 11, 124, 126, 278, art. 345 alin. (4), art. 384 si 385 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare;

- prevederile art. I pct. 1-3, 5, 6, 10, 12 si 38 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si a altor acte normative, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 231/2010,

în temeiul prevederilor art. 420 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si ale art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (1), (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/8/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 5 mai 2011, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

p. Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

Gabriela Anghelache

 

ANEXĂ

 

REGULAMENTUL Nr. 13/8/2011

pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

 

Art. I. - Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 5 mai 2011, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Prezentul regulament se aplică băncilor, băncilor de economisire si creditare în domeniul locativ, băncilor de credit ipotecar, caselor centrale ale cooperativelor de credit, persoane juridice române, denumite în continuare institutii de credit, si reglementează metodologia de calcul al fondurilor proprii, la nivel individual si consolidat si, după caz, la nivel de retea cooperatistă, precum si nivelul minim al capitalului initial al acestor institutii si al retelei cooperatiste.”

2. La articolul 14, alineatul (6) se abrogă.

3. La articolul 21, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) si (4), cu următorul cuprins:

(3) în vederea determinării fondurilor proprii de nivel 1, valoarea elementelor prevăzute la art. 4 lit. b) si art. 6 este ajustată potrivit următoarelor filtre prudentiale:

a) diferentele de valoare justă aferente câstigurilor si pierderilor nerealizate în cadrul unor operatiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie ale instrumentelor financiare evaluate la cost amortizat trebuie excluse din fondurile proprii;

b) câstigurile si pierderile aferente evaluării datoriilor la valoarea justă determinate de modificarea anterioară a ratingului institutiei de credit trebuie excluse din fondurile proprii, prin ajustarea, după caz, a rezultatului net al ultimului exercitiu financiar si a rezultatului reportat aferent perioadelor în care s-a produs modificarea de rating;

c) câstigurile nerealizate, aferente evaluării investitiilor imobiliare si imobilizărilor corporale, rezultate din aplicarea modelului reevaluării la valoarea justă, altele decât cele existente la data de 31 decembrie 2011, trebuie excluse din fondurile proprii de nivel 1, element cu element, urmând a fi incluse în fondurile proprii de nivel 2 de bază, în proportie de 45% din valoarea lor netă de obligatiile fiscale aferente, previzibile la data raportării. Pierderile nerealizate rezultate din aplicarea modelului reevaluării la valoarea justă nu se exclud din fondurile proprii de nivel 1;

d) diferentele rezultate din evaluarea la valoarea justă a activelor financiare disponibile în vederea vânzării, altele decât cele referitoare la deprecieri, se ajustează după cum urmează:

d.1) pentru fiecare instrument de capitaluri proprii, câstigurile nerealizate trebuie excluse din fondurile proprii de nivel 1, urmând a fi incluse în fondurile proprii de nivel 2 de bază, în proportie de 45% din valoarea lor netă de obligatiile fiscale aferente, previzibile la data raportării. Pierderile nerealizate nu se exclud din fondurile proprii de nivel 1;

d.2) câstigurile nerealizate aferente creditelor si creantelor, precum si altor instrumente financiare, incluzând instrumentele de datorie, trebuie excluse din fondurile proprii. Pierderile nerealizate aferente acestor elemente nu se ajustează, rămânând să afecteze fondurile proprii de nivel 1;

e) în cazul în care elementele acoperite în cadrul unei operatiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie sunt active financiare disponibile în vederea vânzării, asupra câstigurilor si pierderilor nerealizate aferente instrumentului derivat de acoperire se aplică o ajustare similară celei aplicate diferentelor din evaluarea la valoarea justă a elementelor acoperite.

(4) Pentru determinarea fondurilor proprii se aplică cerintele prevăzute în cadrul părtii B din anexa VI la Regulamentul BNR- CNVM nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii, cu modificările si completările ulterioare, tuturor activelor evaluate la valoarea justă si se deduce din fondurile proprii de nivel 1 orice ajustare de valoare suplimentară considerată necesară.”

4. La articolul 25 alineatul (1), litera g) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,g) valorile expunerilor aferente pozitiilor din securitizare care primesc o pondere de risc de 1250% în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si pozitiilor din securitizare si ale celor aferente pozitiilor din securitizare din portofoliul de tranzactionare cărora li s-ar atribui o pondere de risc de 1250% dacă ar fi detinute în afara portofoliului de tranzactionare al aceleiasi institutii de credit, cu exceptia cazurilor în care au fost luate în considerare la calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor în vederea determinării cerintelor de capital, potrivit art. 126 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, si art. 2 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii, cu modificările si completările ulterioare, sau la determinarea cerintelor de capital potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 22/27/2006, cu modificările si completările ulterioare;”.

5. La articolul 25 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera g1), cu următorul cuprins:

,,g1) suma totală prevăzută la art. 19 lit. e) pct. 4 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustărilor prudentiale de valoare.”

6. Articolul 28 se abrogă.

7. La articolul 29, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 29. - (1) Pentru calculul fondurilor proprii la nivel consolidat se vor lua în considerare valorile consolidate ale elementelor ce intră în calculul fondurilor proprii la nivel individual potrivit cap. II, valori determinate prin aplicarea prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe bază consolidată a institutiilor de credit si firmelor de investitii, cu modificările ulterioare. Prevederile referitoare la aplicarea filtrelor prudentiale prevăzute la art. 21 alin. (3) se aplică în mod corespunzător. Pentru determinarea fondurilor proprii la nivel consolidat nu se aplică prevederile art. 25 alin. (1) lit. g1).”

8. Articolul 30 se abrogă.

Art. II. - (1) Prevederile art. I pct. 1, 2 si 6 intră în vigoare la data publicării prezentului regulament.

(2) Prevederile art. I pct. 3 care introduc alin. (4) în cadrul art. 21 si ale art. I pct. 4 intră în vigoare la data de 31 decembrie 2011.

(3) Prevederile art. I pct. 3 care introduc alin. (3) în cadrul art. 21, precum si ale art. I pct. 5, 7 si 8 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.

Art. III. - Prevederile art. I pct. 3 care introduc alin. (4) în cadrul art. 21 si ale art. I pct. 4 transpun prevederile art. 1 pct. 5-7 din Directiva 2010/76/EU a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivei 2006/48/CE si a Directivei 2006/49/CE în ceea ce priveste cerintele de capital pentru portofoliul de tranzactionare si resecuritizare, precum si procesul de supraveghere a politicilor de remunerare.

 


BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

Nr. 10 din 6 septembrie 2011

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Nr. 62 din 12 septembrie 2011

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/9/2011 pentru completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii

 

Având în vedere dispozitiile art. 126, 135, 278, 384 si 385 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 420 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si ale prevederilor art. 1, 2 si art. 7 alin.(1), (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Regulamentul Bancn Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/9/2011 pentru completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/116/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.035 si 1.035 bis din 28 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

p. Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

ANEXĂ

 

REGULAMENTUL Nr. 14/9/2011

pentru completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii

 

Art. I. - Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/116/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.035 si 1.035 bis din 28 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 23, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) si (7), cu următorul cuprins:

“(6) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), institutiile de credit raportează Băncii Nationale a României, periodic, situatii întocmite la nivel individual care să permită supravegherea încadrării în limitele prevăzute la pct. 5 din anexa nr. III «Calcularea cerintelor de capital pentru riscul valutar» la regulament, aferente pozitiilor pe valută si pe aur.

(7) Forma si continutul formularului de raportare, precum si frecventa si modalitătile de transmitere a situatiilor mentionate la alineatul precedent se stabilesc prin ordin emis de Banca Natională a României.”

2. La anexa nr. III “Calcularea cerintelor de capital pentru riscul valutar” la regulament, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:

“5. Pozitiile valutare înregistrate de institutiile de credit la sfârsitul fiecărei zile bancare lucrătoare nu pot depăsi la nivel individual următoarele limite: maximum 10% din fondurile proprii, în cazul pozitiilor deschise nete pe fiecare valută (exclusiv moneda de raportare) si pe aur, si maximum 20% din fondurile proprii, în cazul pozitiei valutare nete totale.”

Art. II. - Prezentul regulament intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.