MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 691/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 691         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 29 septembrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

916. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României, Banca Europeană de Investitii si Primăria Municipiului Bucuresti, prin scrisorile semnate la Bucuresti la 24 decembrie 2010 si 11 aprilie 2011 si la Luxemburg la 8 martie 2011, la Contractul de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Primăria Municipiului Bucuresti pentru Proiectul privind Statia pentru tratarea apelor uzate Bucuresti - Glina, Faza A, semnat la Bucuresti la 29 mai 2006

 

917. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul public si privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Ialomita în domeniul public al municipiului Fetesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Fetesti

 

918. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 101/2002 privind instituirea burselor de cercetare si formare postuniversitară si postdoctorală “Vasile Pârvan” la Accademia di România din Roma si “Nicolae Iorga” la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Venetia

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

38. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2010 privind aprobarea tarifelor prevăzute în anexa nr. 10 la Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007, si a pretului de achizitie a gazelor naturale livrate în excedent în Sistemul national de transport

 

39. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a prevederilor art. 221, art. 25 pct. A “cerinte financiare” pct. (v), art. 26 alin. (2), art. 36, art. 38 alin. (11), art. 39, 41, 42 si 44 din Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energieinr. 54/2007

 

180/2.302/5.240/41. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru stabilirea criteriilor sectoriale si pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică natională - “Alimentatie”

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

232. - Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 2 august 2011, având ca obiect Metodologia privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor drepturilor conexe pentru comunicarea publică a fonogramelor de comert prin intermediul serviciilor online sau mobile

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

654. - Decizie privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări de viată de la Societatea Comercială CARDIF ASIGURĂRI - S.A. la societătile comerciale CARDIF ASSURANCE VIE S.A. Paris Sucursala Bucuresti si CARDIF - ASSURANCE RISQUES DIVERS S.A. Paris Sucursala Bucuresti


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României, Banca Europeană de Investitii si Primăria Municipiului Bucuresti, prin scrisorile semnate la Bucuresti la 24 decembrie 2010 si 11 aprilie 2011 si la Luxemburg la 8 martie 2011, la Contractul de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Primăria Municipiului Bucuresti pentru Proiectul privind Statia pentru tratarea apelor uzate Bucuresti - Glina, Faza A, semnat la Bucuresti la 29 mai 2006

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată si al art. 7 alin (2) din Legea nr. 470/2006 pentru aprobarea Contractului de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Primăria Municipiului Bucuresti pentru Proiectul privind Statia pentru tratarea apelor uzate Bucuresti - Glina, Faza A, semnat la Bucuresti la 29 mai 2006,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, Banca Europeană de Investitii si Primăria Municipiului Bucuresti, prin scrisorile*) semnate la Bucuresti la 24 decembrie 2010 si 11 aprilie 2011 si la Luxemburg la 8 martie 2011, la Contractul de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Primăria Municipiului Bucuresti pentru Proiectul privind Statia pentru tratarea apelor uzate Bucuresti - Glina, Faza A, semnat la Bucuresti la 29 mai 2006, aprobat prin Legea nr. 470/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.017 din 21 decembrie 2006.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

 

Bucuresti, 14 septembrie 2011.

Nr. 916.


*) Traducere.

 

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

SECRETAR DE STAT

 

Banca Europeană de Investitii

Bd. Konrad Adenauer 100, Luxemburg-Kirchberg

Marele Ducat al Luxemburgului

Fax: +352 4379 67290; +352 4379 67291

 

În atentia: domnului Cormac Murphy, sef de divizie

domnului John Mcllwaine, ofiter principal de credit

24 decembrie 2010

 

Subiect:            Statia de epurare a apelor uzate Glina

Amendament la anexa A/1 la Contractul de finantare nr. 23.486/29.05.2006

 

Stimati domni,

La solicitarea Primăriei Municipiului Bucuresti, vă rugăm să aveti amabilitatea de a agrea unele modificări ale Contractului de finantare mentionat mai sus, după cum urmează:

- înlocuirea prezentării fazelor A si B de la punctul 2 din anexa A/1 cu descrierile atasate;

- extinderea perioadei de implementare a Proiectului, Faza A, de la 2006-2010 la 2006-2011 (modificarea punctului 3 din anexa A/1);

- extinderea perioadei de implementare a Proiectului, Faza B, de la 2010-2013 la 2012-2015 (modificarea punctului 3 din anexa A/1).


Extinderea aferentă implementării Fazei A a Proiectului a fost necesară în special din următoarele motive:

Calitatea apei uzate s-a modificat pe parcursul implementării Proiectului. Astfel, procesul tehnologic stabilit initial nu a permis atingerea parametrilor impusi prin specificatie.

În urma discutiilor cu unii membri ai Comisiei Europene a fost aprobată modificarea procesului tehnologic, astfel încât de la 10 m3/s epurati primar, 5 m3/s vor fi epurati si tertiar. În consecintă, a fost necesară constructia unor structuri suplimentare pentru eliminarea fosforului.

În plus, unele lucrări au fost realizate pentru constructia unui canal de conectare la emisar.

În vederea informării dumneavoastră complete, atasăm la prezenta un tabel detaliat prin care sunt prezentate modificările propuse ale anexei A/1.

Exprimându-ne speranta că solicitarea noastră va beneficia de întelegerea si sustinerea dumneavoastră, asteptăm cu interes primirea unui răspuns în cel mai scurt timp.

 

Cu sinceritate,

Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

(semnătură indescifrabilă)

 

Anexa A/1 - Descrierea tehnică a Contractului de finantare nr. 23.486/29.05.2006

Propuneri de modificare a anexei A/1 - Descrierea tehnică a Contractului de finantare nr. 23.486/29.05.2006

1. Obiectivul

Obiectivul primar al Proiectului este de a îmbunătăti calitatea apei de suprafată în râul Dâmbovita, un afluent al Dunării, prin tratarea tuturor apelor uzate care sunt deversate din municipiul Bucuresti către nivelul tertiar, în conformitate cu cerintele pentru apele primitoare sensibile, în concordantă cu Directiva UE privind apele uzate urbane nr. 91/271.

Fără modificări

2. Componentele Proiectului

Proiectul priveste în principal reînnoirea si extinderea statiei pentru tratarea apelor uzate de la Glina în judetul Ilfov. Lucrările sunt prevăzute a fi separate în doua faze, cu următoarele componente principale:

Fără modificări

Faza A:

Reînnoirea liniei 1 existente de tratare a apei pentru tratamentul tertiar cu o capacitate de 10 mc/s. Aceasta va include toate facilitătile principale de la linia 1, inclusiv ecrane brute si fine, statii de pompare, rezervoare primare, bazine de aerare, clarificatoare secundare, bazine de apă de ploaie, depăsirile de casetă, ca si îngrosarea reziduurilor si facilitătile de digerare.

Pentru comuna Glina, Proiectul include construirea retelelor de alimentare cu apă si canalizare si conectarea acestora cu sistemul Bucurestiului.

Faza A: epurarea completă la linia 1 a statiei pentru tratarea apelor uzate a unui debit de 5 m3/s, inclusiv eliminarea azotului si fosforului, cu utilizarea la maximum a capacitătii structurilor disponibile existente, a bazinelor de fermentare existente, construirea unor bazine-tampon suplimentare si asigurarea îngrosării, deshidratării si depozitării temporare a nămolului la fata locului, asigurarea unui nivel acceptabil al managementului apelor pluviale cu bazine care ar functiona initial ca decantoare primare si, în cele din urmă, realizarea tuturor lucrărilor de demolare necesare.

Statia pentru tratarea apelor uzate va epura în mod suplimentar 5 m3/s fată de nivelul epurării initiale. Pentru comuna Glina, Proiectul include construirea retelelor de alimentare cu apă si canalizare si conectarea lor cu sistemul Bucurestiului.

Faza B:

Construirea liniei 2 de tratare a apelor uzate pentru tratamentul tertiar, cu o capacitate de 8 mc/s. Aceasta va include toate facilitătile principale ale liniei 2, inclusiv ecrane brute si fine, statii de pompare, rezervoare primare, bazine de aerare, clarificatoare secundare, ca si îngrosarea reziduurilor si facilităti de incinerare.

Faza B: constructia unei noi linii 2 “de la zero” (“Greenfield”), bazată pe performanta liniei 1; pentru linia de tratare a nămolului se va extinde capacitatea de fermentare, se vor suplimenta echipamentele de îngrosare si deshidratare si se va construi un incinerator ce va procesa întreaga productie de nămol.

Aria de cuprindere a Proiectului poate să facă obiectul unor modificări limitate, care trebuie să fie convenite cu Banca înainte de a emite ordinele de modificare sau de a lansa licitatii.

Fără modificări

3. Programul

Faza A a Proiectului este prevăzută să fie implementată din 2006 până în 2010, iar Faza B din 2010 până în 2013.

3. Programul

Faza A a Proiectului este prevăzută să fie implementată din 2006 până în 2011, iar Faza B din 2012 până în 2015.


BANCA EUROPEANA DE INVESTITII

prin DHL

 

Ministerul Finantelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5

RO-70060, Bucuresti

România

 

În atentia domnului Bogdan Drăgoi, secretar de stat

 

Primăria Municipiului Bucuresti

Splaiul Independentei nr. 291-293, sectorul 5

RO-Bucuresti

România

 

În atentia domnului prof. dr. Sorin Mircea Oprescu, primarul general al Bucurestiului

 

Luxemburg, 8 martie 2011

 

JU Ops/SEE/LM/AIA/sdm nr. EXP BEI-EIB 002245 08 MAR 2011

 

Subiect: BUCURESTI-GLINA - STATIA PENTRU TRATAREA APELOR UZATE/A (FI Nr. 23.486)

Contract de finantare între Banca Europeană de Investitii (Banca), România (reprezentată de Ministerul Finantelor Publice, împrumutatul) si Primăria Municipiului Bucuresti (Municipiul),

semnat la 26 mai 2006 (Contractul de finantare)

Amendamentul nr. 1

 

Stimati domni,

În urma adresei dumneavoastră din data de 24 decembrie 2010, prin care ati solicitat Băncii modificarea obiectivului Proiectului înscris în Contractul de finantare si, în consecintă, acordarea unei extinderi de un an fată de termenul initial pentru finalizarea Proiectului, avem plăcerea de a vă informa că Banca acceptă modificarea Contractului de finantare, în conformitate cu solicitarea dumneavoastră. În plus, Banca întelege faptul că planificarea în timp si obiectivul Fazei B a Proiectului sunt discutate în prezent cu Comisia Europeană si pot apărea modificări.

A. Contractul de finantare va fi modificat după cum urmează:

a) Paragrafele (4) si (5) din forma actuală vor fi modificate si vor avea următorul continut:

(4) împrumutatul a propus realizarea unui proiect (denumit în continuare Proiectul) care va fi implementat de către Primăria Municipiului Bucuresti (denumit în continuare Municipiul) având ca obiectiv principal constructia unei statii pentru tratarea apelor uzate a Municipiului în Glina. Cu privire la implementarea Proiectului, Municipiul este responsabil pentru executarea si realizarea tuturor activ[tătilor aferente Proiectului, iar împrumutatul este responsabil pentru plata lucrărilor si a materialelor.

(5) împrumutatul, Municipiul si Banca au agreat faptul că Proiectul va fi implementat în două faze: faza A (denumită în continuare Faza A), care este descrisă mai detaliat în descrierea tehnică inclusă în anexa A/1 la prezenta (denumită în continuare Descrierea tehnică), identificată prin măsurile descrise în Memorandumul de finantare ISPA nr. 2004/RO/16P/PE/003, în vigoare de la 14 februarie 2005 (denumit în continuare Memorandumul de finantare), încheiat între România si Comunitatea Europeană în contextul cadrului ISPA; si faza B, care va fi implementată ulterior.”

b) în lista termenilor definiti în cadrul paragrafului (16), termenul de referintă pentru Descrierea tehnică va fi paragraful 5.

c) Forma actuală a anexei A/1 la Contractul de finantare va fi înlocuită cu noua anexă A/1, după cum este prezentată în anexa la prezenta scrisoare de amendare.

Toti ceilalti termeni si conditii din Contractul de finantare vor rămâne nemodificati si în vigoare.

Termenii definiti în Contractul de finantare vor avea aceleasi semnificatii atunci când vor fi folositi în continuare, cu exceptia situatiilor în care se mentionează expres o semnificatie diferită.

B. Prezenta scrisoare de amendare este supusă reglementărilor legislatiei Marelui Ducat al Luxemburgului.

C. Pentru a confirma acordul dumneavoastră cu cele de mai sus, vă rugăm să aveti amabilitatea de a parafa toate paginile tuturor originalelor prezentei scrisori si de a semna toate cele patru (4) originale, indicând de asemenea data semnării.

Ulterior, vă rugăm să transmiteti toate cele 4 (patru) originale către Primăria Municipiului Bucuresti, pentru acordul si acceptarea de către acestia.

Prezentul Amendament nr. 1 va intra în vigoare la data primirii de către Bancă a două (2) exemplare originale ale prezentei scrisori, contrasemnate în mod corespunzător.

 

Cu sinceritate,

Banca Europeană de Investitii,

C. Murphy (semnătură indescifrabilă)                           M. Novo (semnătură indescifrabilă)

 

Acceptat si agreat din partea si în numele României,

reprezentată de Ministerul Finantelor Publice,

Bogdan Drăgoi, secretar de stat (semnătură indescifrabilă)

Data: 11 aprilie 2011

Acceptat si agreat din partea si în numele Primăriei Municipiului Bucuresti,

Sorin Mircea Oprescu,

primar general (semnătură indescifrabilă)

Data: 18 martie 2011

Anexa: Anexa A/1

 


ANEXĂ

Anexa A/1

 

Descrierea tehnică

1. Obiectivul

Obiectivul primar al Proiectului este de a îmbunătăti calitatea apei de suprafată în râul Dâmbovita, un afluent al Dunării, prin tratarea tuturor apelor uzate care sunt deversate din municipiul Bucuresti către nivelul tertiar, în conformitate cu cerintele pentru apele primitoare sensibile, în concordantă cu Directiva UE privind apele uzate urbane nr. 91/271.

2. Componentele Proiectului

Proiectul urmăreste în principal reînnoirea si extinderea statiei pentru tratarea apelor uzate de la Glina în judetul Ilfov. Lucrările sunt prevăzute a fi separate în două faze, cu următoarele componente principale, în ceea ce priveste Faza A:

Faza A:

Epurarea completă la linia 1 a statiei pentru tratarea apelor uzate a unui debit de 5 m3/s, inclusiv eliminarea azotului si fosforului, cu utilizarea la maximum a capacitătii structurilor disponibile existente, a bazinelor de fermentare existente, construirea unor bazine-tampon suplimentare si asigurarea îngrosării, deshidratării si depozitării temporare a nămolului la fata locului, asigurarea unui nivel acceptabil al managementului apelor pluviale cu bazine care ar functiona initial ca decantoare primare si, în cele din urmă, realizarea tuturor lucrărilor de demolare necesare.

Statia pentru tratarea apelor uzate va epura în mod suplimentar 5 m3/s fată de nivelul epurării initiale.

Pentru comuna Glina, Proiectul include construirea retelelor de alimentare cu apă si canalizare si conectarea lor cu sistemul Bucurestiului.

3. Programul

Faza A a Proiectului este prevăzută să fie implementată din 2006 până în 2011.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile din domeniul public si privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Ialomita în domeniul public al municipiului Fetesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Fetesti

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1), al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare.

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin schimbarea unitătii de administrare a unei părti dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, înregistrat la Ministerul Finantelor Publice cu nr. 34.621, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public si privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Ialomita în domeniul public al municipiului Fetesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Fetesti, judetul Ialomita, în vederea construirii sediului primăriei si al consiliului local, Centrului Cultural al Municipiului Fetesti, Casei de Cultură Municipale, amenajării birourilor Directiei de Administrare a Domeniului Public Fetesti, precum si construirii de locuinte sociale pentru persoane defavorizate.

Art. 3. - Predarea-primirea imobilelor transmise potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 14 septembrie 2011.

Nr. 917.


 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii de imobil aflate în domeniul public al statului la care se schimbă unitatea de administrare

 

Denumirea si locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Valoarea actualizată a imobilului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Nr. MFP si codul de clasificare

Imobil 45-24 municipiul Fetesti, intravilan, str. Călărasi nr. 547A, judetul Ialomita

Domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor -UM 0412 Fetesti

Domeniul publicai statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Ialomita

966.819,43 lei

Suprafata construită = 175 m2

Nr. constructii = 2

Suprafată CI 2 = 136 m2

Suprafată C13 = 39 m2

Suprafata terenului = 33.484 m2

Nr. cadastral: 20.840

Nr. C.F.: 20.840

34.621

- partial -

8.29.10

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit din domeniul public si privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Ialomita în domeniul public al municipiului Fetesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Fetesti

 

Denumirea si locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Valoarea actualizată a imobilului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Nr. MFP si codul de clasificare

Imobil 45-24 municipiul Fetesti, intravilan, str. Călărasi nr. 547A, judetul Ialomita

Domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Ialomita

Domeniul publicai municipiului Fetesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Fetesti

966.819,43 lei

Suprafata construită =175 m2

Nr. constructii = 2

Suprafată CI 2 = 136 m2

Suprafată C13 = 39 m2

Suprafata terenului = 33.484 m2

Nr. cadastral: 20.840

Nr. C.F.: 20.840

8.29.10

Imobil 45-24 municipiul Fetesti, intravilan, str. Călărasi nr. 547A, judetul Ialomita

Domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Ialomita

Domeniul publicai municipiului Fetesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Fetesti

82.676,78 lei

Nr. constructii = 1

Suprafată CI = 370 m2

Nr. cadastral: 20.840

Nr. C.F.: 20.840

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 101/2002 privind instituirea burselor de cercetare si formare postuniversitară si postdoctorală “Vasile Pârvan” la Accademia di România din Roma si “Nicolae Iorga” la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Venetia

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 101/2002 privind instituirea burselor de cercetare si formare postuniversitară si postdoctorală “Vasile Pârvan” la Accademia di România din Roma si “Nicolae Iorga” la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Venetia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 13 februarie 2002, se modifică după cum urmează:


1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Al. 2. - (1) Bursele «Vasile Pârvan» si «Nicolae Iorga» totalizează până la 200 de luni de bursă anual, cu încadrarea în bugetul alocat pentru acest scop.

(2) Bursele se acordă pentru următoarele domenii: istorie si stiinte sociale, arheologie, arhivistică, biblioteconomie, filologie clasică si modernă, istoria artei si arhitectură, literatură si studii literare, arte, stiinte economice si stiinte exacte.

(3) Bursele prevăzute la art. 1 se acordă pentru o perioadă de minimum două luni consecutive si maximum 2 ani universitari consecutivi.

(4) în mod exceptional, pentru anul universitar 2011-2012, se alocă 260 de luni de bursă rămase neocupate de la ultimul concurs. Ocuparea acestora se realizează în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

(5) Concursul de burse se desfăsoară în două sesiuni, în functie de gradul de ocupare a locurilor rezultate din lunile de bursă prevăzute la alin. (1): prima sesiune până la sfârsitul lunii mai, a doua sesiune până la sfârsitul lunii decembrie.

(6) Evaluarea stagiului se va realiza de către o comisie stiintifică, ale cărei componentă si atributii vor fi stabilite prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.”

2. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Cuantumul burselor se stabileste anual, prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, fără a putea scădea sub echivalentul în lei a 500 de euro lunar si fără a putea depăsi echivalentul în lei a 800 de euro lunar.”

3. La articolul 3, alineatul (3) se abrogă.

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Selectionarea bursierilor se face prin concurs national, ale cărui criterii de selectie si calendar sunt aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

(2) Concursul de burse se dă publicitătii până la sfârsitul lunii februarie, pentru prima sesiune, respectiv septembrie, pentru a doua sesiune.

(3) Juriul de selectie a bursierilor este format din 10 persoane, după cum urmează: directorul de la Accademia di România din Roma, directorul de la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Venetia si câte două persoane de prestigiu - oameni de stiintă, artă si cultură - desemnate de fiecare dintre următoarele: Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Culturii si Patrimoniului National si Academia Română. Componenta juriului este aprobată prin ordin comun al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, al ministrului afacerilor externe si al ministrului culturii si patrimoniului national. Presedintele juriului este numit prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.”

5. La articolul 6, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Bursierii au următoarele obligatii:

a) în perioada stagiului, bursierii au obligatia generală să prezinte o lucrare de cercetare/artistică originală într-un seminar/într-o expozitie în cadrul institutiei în care îsi desfăsoară activitatea;

b) la sfârsitul stagiului, bursierii care au urmat stagii cuprinse între 6-10 luni au obligatia specifică să prezinte o expozitie personală/o lucrare originală de cercetare de minimum 50 de pagini, care poate fi publicată în periodicele institutiilor Accademia di România din Roma si Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Venetia;

c) bursierii care au urmat stagii cuprinse între 10-20 de luni au obligatia specifică să participe la o expozitie colectivă si la o expozitie personală/să prezinte două lucrări la seminarele institutiilor, precum si o lucrare de minimum 100 de pagini care poate fi publicată, la sfârsitul perioadei de stagiu, în periodicele institutiilor Accademia di România din Roma si Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Venetia;

d) prevederile lit. a)-c) se aplică bursierilor selectati după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 14 septembrie 2011.

Nr. 918.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2010 privind aprobarea tarifelor prevăzute în anexa nr. 10 la Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007, si a pretului de achizitie a gazelor naturale livrate în excedent în Sistemul national de transport

 

Având în vedere prevederile art. 8 lit. i) si n) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 2 din Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007 privind aprobarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Termenul de intrare în vigoare a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2010 privind aprobarea tarifelor prevăzute în anexa nr. 10 la Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007, si a pretului de achizitie a gazelor naturale livrate în excedent în Sistemul national de transport, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 8 decembrie 2010, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2012.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Iulius Dan Plaveti

 

Bucuresti, 28 septembrie 2011.

Nr. 38.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a prevederilor art. 221, art. 25 pct. A “cerinte financiare” pct. (v), art. 26 alin. (2), art. 36, art. 38 alin. (V), art. 39, 41, 42 si 44 din Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007

 

Având în vedere prevederile art. 8 lit. i) si n) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 2 din Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007 privind aprobarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Termenul de 1 octombrie 2011 prevăzut pentru intrarea în vigoare a prevederilor art. 221, art. 25 pct. A “cerinte financiare” pct. (v), art. 26 alin. (2), art. 36, art. 38 alin. (11), art. 39, 41, 42 si 44 din Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 si 71 bis din 30 ianuarie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2012.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Iulius Dan Plaveti

 

Bucuresti, 28 septembrie 2011.

Nr. 39.

 


MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 180 din 21 iulie 2011

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Nr. 2.302 din 10 august 2011

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

Nr. 5.240 din 30 august 2011

AUTORITATEA NATIONALA SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Nr. 41 din 14 septembrie 2011

 

ORDIN

pentru stabilirea criteriilor sectoriale si pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică natională - “Alimentatie”

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 198.135 din 26 mai 2011, întocmit de Centrul operativ pentru situatii de urgentă, în temeiul:

- art. 7 alin. (2) si art. 9 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea si protectia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011;

- art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri, ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului si presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se stabilesc criteriile sectoriale si pragurile critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică natională - “Alimentatie”, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, în scopul identificării infrastructurilor critice.

Art. 2. - Specialistii din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului si Autoritătii Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor vor aplica aceste criterii pe parcursul desfăsurării etapelor de identificare a elementelor de infrastructură critică din sectorul “Alimentatie”.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

p. Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Constantin Claudiu Stafie,

secretar de stat

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

 

ANEXĂ

 

CRITERIILE SECTORIALE SI PRAGURILE CRITICE

aferente sectorului ICN - infrastructură critică natională - “Alimentatie”

 

I. Consideratii generale

În cadrul economiei nationale se disting categorii de obiective de importantă deosebită, reglementate de legislatia în vigoare, respectiv:

- obiective de importantă deosebită pentru apărarea tării;

- obiective de importantă deosebită pentru activitatea statului;

- obiective de importantă deosebită pentru economie.

Altă categorie de obiective de importantă deosebită pentru sectorul alimentatie este cea a elementelor de infrastructură critică ce urmează a fi stabilite la nivelul fiecărui operator economic, cu luarea măsurilor de protectie cerute de lege, în baza criteriilor de selectie prevăzute mai jos si a procedurii de identificare a acestora.


Criteriile de selectie a elementelor de infrastructură critică din sectorul alimentatie contribuie la stabilirea acelor entităti economice functionale care oferă produse/bunuri si servicii de utilitate publică, vitale pentru societate, a căror distrugere, degradare ori aducere în stare de nefunctionalitate produce efecte negative majore asupra populatiei, mediului si securitătii economice la nivel national sau zonal.

II. Criterii de selectie a elementelor de infrastructură critică, din sectorul alimentatie, conform anexei nr. 1 pct. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea si protectia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011

A. Elemente care, prin nefunctionalitate, produc un impact major asupra populatiei si agriculturii:

- elemente materiale: constructii, echipamente, instalatii, mijloace de transport;

- elemente informationale: date, informatii, circuite, fluxuri, tehnici, proceduri cu caracter industrial, resurse umane.

B. Structuri vitale care, prin imposibilitatea operatorului economic de a-si exercita functiunile, împiedică accesul populatiei la resurse vitale:

- sisteme de prelucrare si depozitare a produselor agroalimentare;

- sisteme majore de aprovizionare cu apă;

- utilităti publice de interes pentru agricultură, care asigură sustinerea componentelor securitătii nationale;

- depozitele de medicamente si material biologic veterinar;

- punctele de inspectie la frontieră desemnate în care sunt organizate controale sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor;

- reteaua natională reprezentată de Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente si Furaje (SRAAF);

- domeniul antigrindină si de crestere a precipitatiilor;

- domeniul îmbunătătirilor funciare - apărare împotriva inundatiilor - controlul eroziunii solurilor - desecări si drenaje;

- institute/centre de cercetare-dezvoltare de importantă majoră din structura Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe lonescu Sisesti”.

C. Puncte critice sau elemente apartinând operatorilor economici sau organismelor guvernamentale si care, odată afectate sau distruse, pot determina:

- disfunctii;

- vulnerabilităti;

- factori de risc;

- amenintări;

- stări de pericol;

- agresiuni,

care influentează major buna functionare a societătii, în ansamblul ei.

D. Cauze de aparitie a unor situatii de urgentă asupra elementelor de infrastructură critică din sectorul alimentatie:

- incidente;

- accidente;

- zoonoze;

- crize alimentare cu impact asupra sigurantei alimentelor si a securitătii alimentare;

- fenomene meteorologice periculoase (grindină, îngheturi timpurii, ploi torentiale de lungă durată, tornade etc);

- actiuni agresive ale unor entităti interne sau externe, calamităti, inundatii.

III. Pragurile critice în sectorul alimentatie, conform anexei nr. 1 pct. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011

1. Productie:

- ferme de cereale - minimum 10.000 ha

- ferme legumicole - minimum 10.000 t/an

- ferme de bovine - minimum 1.000 capete

- ferme de porcine - minimum 10.000 capete

- ferme de ovine/caprine - minimum 15.000 capete

- ferme de păsări - minimum 150.000 capete

2. Procesare, prelucrare:

- morărit si panificatie - minimum 75.000 t/an, pâine 40 t/zi, 200 t/zi morărit

- lapte si derivate - minimum 1.500 t/an

- carne si preparate din carne - minimum 100.000 t/an

- ulei - minimum 30.000 t/an

- zahăr - minimum 50.000 t/an

- conserve de legume si fructe - minimum 10.000 t/an

3. Depozitare:

- depozite de cereale cu capacităti de minimum 40.000 t

4. Apărare împotriva inundatiilor

a) baraje de atenuare a viiturilor (înăltimi la baza deversorului > 6 m, din care:

1. baraje de atenuare a viiturilor care protejează populatia din aval (minimum 500 de locuitori);

2. baraje de atenuare a viiturilor care protejează mica industrie locală sau obiective social-economice (minimum 4 obiective);

b) incinte îndiguite (diguri longitudinale si transversale) cu suprafata netă > 2.000 ha;

c) afectarea mediului minimum 7 zile.

5. Alunecări de teren

a) suprafete afectate de alunecări active > 3 ha;

b) alunecări de teren care afectează localităti - minimum 500 de locuitori;

c) alunecări de teren care afectează reteaua hidrografică (prin îngustarea sectiunii de scurgere a retelei hidrografice se pot genera inundatii) - minimum 500 ha.

6. Desecări - drenaje

- sănătatea populatiei si evitarea bolilor hidrice (îmbunătătirea calitătii apei, asanări de bălti, eliminarea insectelor si a rozătoarelor) - minimum 5.000 de locuitori beneficiari.

 


ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 2 august 2011, având ca obiect Metodologia privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor drepturilor conexe pentru comunicarea publică a fonogramelor de comert prin intermediul serviciilor online sau mobile

 

Având în vedere dispozitiile art. 1312 alin. (8) si art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) si art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea arbitrală din data de 2 august 2011, având ca obiect Metodologia privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor drepturilor conexe pentru comunicarea publică a fonogramelor de comert prin intermediul serviciilor online sau mobile, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Robert Bucur

 

Bucuresti, 5 august 2011.

Nr. 232.

 

ANEXĂ

 

Corpul de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor Dosarul de arbitraj nr. 2/2010

 

HOTĂRÂREA ARBITRALĂ

din 2 august 2011, având ca obiect Metodologia privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor drepturilor conexe pentru comunicarea publică a fonogramelor de comert prin intermediul serviciilor online sau mobile

 

Completul de arbitraj este constituit din:

Mihai Alexandru Tănăsescu - presedinte

Tatiana Manolache Onofrei

Alice Mihaela David

Cătălin Ion Ciubotă

Edmond Gabriel Olteanu

 

Arbitrajul s-a desfăsurat în perioada 2 martie 2009-2 august 2011, dosarul fiind suspendat ca efect al formulării unei exceptii de neconstitutionalitate. Dosarul a fost reluat în actuala compunere a completului, la data de 18 octombrie 2010. Prin procesul-verbal din data de 22 octombrie 2010, completul a dispus suspendarea solutionării cererii arbitrale până la solutionarea cu caracter definitiv si irevocabil a cererii de recuzare a membrilor completului, cerere cu care Asociatia Natională a Providerilor de Internet din România (ANISP) a învestit Tribunalul Bucuresti în Dosarul nr. 53.094/3/2010.

La data de 16 mai 2011, Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) a depus la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, protocolul semnat de părti, care au convenit forma finală a Metodologiei privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor drepturilor conexe pentru comunicarea publică a fonogramelor de comert prin intermediul serviciilor online sau mobile, protocol pe care părtile îl semnaseră la data de 14 februarie 2011.

La data de 4 iulie 2011, ORDA a comunicat CREDIDAM necesitatea depunerii procesului-verbal si a metodologiei completului de arbitraj în prezentul dosar.

În aceste împrejurări procedura arbitrală a fost reluată, iar la termenul din 29 iulie 2011 părtile au depus înscrisuri si Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) a învestit completul de arbitraj să se pronunte doar “dacă streamingul on demand este acoperit sau nu de metodologia de fată”.

Pentru a da posibilitatea părtilor să ia cunostintă de înscrisuri si de a-si exprima punctul de vedere cu privire la aplicabilitatea metodologiei si cu privire la “streamingul on demand”, completul a fixat termen la data de 2 august 2011, dată la care, nemaifiind alte cereri de formulat, s-a acordat părtilor cuvântul pe fondul cererii de arbitraj.

S-a formulat de către Societatea Română de Televiziune (SRTV) o cerere de îndreptare a erorii materiale a încheierilor de sedintă din 18 octombrie 2010 si 22 octombrie 2010.

Toate părtile apreciază că această chestiune prealabilă nu este de natură să împiedice trecerea la dezbaterea în fond a cererii de arbitraj, iar, pe de altă parte, că arbitrii s-au mai pronuntat cu privire la aceste aspecte.


Nemaifiind chestiuni prealabile, completul arbitrai acordă cuvântul părtilor pe fondul cererii de arbitraj.

UPFR solicită adoptarea formei finale a Metodologiei privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor drepturilor conexe pentru comunicarea publică a fonogramelor de comert prin intermediul serviciilor online sau mobile, asa cum aceasta a fost convenită de părti, potrivit procesului-verbal si protocolului din data de 14 februarie 2011, respectiv stabilirea faptului că utilizarea fonogramelor prin servicii online interactive nu face obiectul metodologiei anterior mentionate, cu respingerea oricăror pretentii ale pârâtelor privind includerea serviciilor online interactive la cerere în obiectul acestei metodologii, pentru argumentele sustinute în cadrul notelor scrise depuse la acest termen.

UPFR subliniază că utilizarea fonogramelor prin servicii online la cerere corespunde dreptului patrimonial exclusiv de punere la dispozitia publicului a fonogramelor, drept care este reglementat separat de remuneratia echitabilă pentru comunicarea publică a fonogramelor atât în legislatia natională, cât si la nivel international.

Se fac mentiuni cu privire la gestiunea dreptului patrimonial exclusiv rezultat din utilizarea fonogramelor prin servicii online la cerere, în concret acesta fiind gestionat de producătorii de fonograme în mod individual, UPFR nefiind mandatat de acestia pentru gestionarea colectivă a dreptului.

UPFR si-a întemeiat concluziile pe dispozitiile art. 1121, art. 105 alin. (1) lit. f) si g) si art. 106 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu art. 14 din Tratatul OMPI privind interpretările si executiile si art. 3(2) b) din Directiva nr. 29/2001/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale drepturilor conexe în societatea informatională, arătând că dreptul de comunicare publică este distinct de punerea la dispozitie, că legea prevede protectii diferite, respectiv dreptul la remuneratie al producătorilor si dreptul patrimonial exclusiv de a interzice sau a autoriza, în privinta art. 105 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, protectia fiind sporită.

Cu privire la regimul de gestionare a drepturilor rezultând din “streamingul on demand”, UPFR sustine că aceste drepturi pot fi gestionate numai individual si că mandatele acordate de membrii săi vizează exclusiv serviciile noninteractive.

CREDIDAM solicită completului arbitrai, strict pentru artistii interpreti, să ia act de întelegerea părtilor din data de 14 februarie 2011 si să aibă în vedere că punerea la dispozitie este parte a comunicării publice, astfel cum aceste notiuni sunt reglementate în Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, si că, în cazul artistilor interpreti, obtinerea autorizării individuale exprese este imposibilă. Se mai arată că punerea în practică a dreptului nu se poate materializa decât în baza art. 1232 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

CREDIDAM mai arată, făcând o descriere tehnică a notiunii de “streaming on demand”, că aceasta nu reprezintă o tehnologie distinctă, fiind vorba de o procedură de accesare a unor fisiere, si se suprapune cu procedura de accesare a informatiilor/materialelor stocate în fisiere electronice. Ca tehnologie, streamingul este o tehnologie de transfer liniar a informatiei specifică exclusiv transmisiilor în direct.

Societatea Română de Radiodifuziune (SRR) arată că notiunea de punere la dispozitia publicului este inclusă în aceea de comunicare publică, iar tarifele din protocolul semnat de părti ar trebui să se aplice inclusiv pentru ceea ce UPFR întelege prin “streamingul on demand”. SRR mai arată că varianta propusă de UPFR în sensul necesitătii autorizatiei individuale exprese în cazul comunicării interactive ar duce la blocarea întregului sistem, fapt ce ar fi în defavoarea atât a titularilor de drepturi, cât si a utilizatorilor.

ANISP sustine aceleasi concluzii cu privire la faptul că streamingul on demand nu există ca tehnologie distinctă. Sunt invocate dispozitiile art. 98 alin. (4), art. 105 alin. (2), precum si ale art. 15 teza a doua din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Este mentionată Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 181/2008 pentru constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind remuneratia echitabilă datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comert ori a reproducerilor acestora prin intermediul internetului sau al altor retele de comunicatii de date, care indică cadrul legal, în sensul aplicabilitătii art. 1065 coroborat cu art. 1231 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, si sustine că solutionarea cererii de arbitraj prin aplicarea altor texte de lege decât cele sus-mentionate ar reprezenta plus petita. S-a mai arătat că definitiile comunicării publice si a punerii la dispozitia publicului sunt valabile si în cazul titularilor de drepturi conexe.

Cu privire la înscrisurile depuse în arbitraj, chiar din contractele depuse de UPFR rezultă că acesta are mandat pentru gestiunea colectivă a dreptului de comunicare publică prin punerea la dispozitia publicului.

Din dispozitiile art. 130 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, rezultă că este vorba de o utilizare ce nu permite o autorizare individuală.

SRTV solicită, în principal, să se ia act că “streamingul on demand” este cuprins în metodologia acceptată de părti. Totodată, mai arată că încadrarea juridică a comunicărilor electronice prin intermediul internetului nu este reglementată unitar la nivel european, datorită noutătii domeniului. În aceste conditii arată că se impune o solutie care să asigure materializarea dreptului si deblocarea pietei. În acest sens, în subsidiar, solicită ca, în cazul în care completul va constata că streamingul on demand nu este reglementat de metodologia convenită de părti, să aibă în vedere că, cel putin în privinta artistilor interpreti, o astfel de solutie ar fi de natură să facă imposibil accesul publicului la arhiva de înregistrări audio si video a SRTV si SRR, aspect care ar prejudicia drepturile utilizatorilor. Mai mult, până în anul 1996 drepturile conexe nu au avut o reglementare legislativă, iar arhivele celor două institutii publice sunt anterioare acestei date.

Au depus concluzii scrise UPFR, CREDIDAM si ANISP.

Cauza a fost luată în pronuntare, deliberările având loc la data de 2 august 2011 la sediul ORDA, cu participarea tuturor arbitrilor.

Fată de cererile părtilor, înscrisurile depuse în probatiune si concluziile părtilor, completul arbitrai constată următoarele:

La data de 29 septembrie 2008, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 181/2008 a fost constituită Comisia de negociere a Metodologiei privind remuneratia echitabilă datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comert ori a reproducerilor acestora prin intermediul internetului sau al altor retele de comunicatii de date.

Negocierile au avut loc la data de 14 octombrie 2008, 23 octombrie 2008, 30 octombrie 2008, 5 noiembrie 2008,


17 noiembrie 2008, ocazii cu care au fost încheiate procese-verbale. Întrucât părtile nu au fost în măsură să ajungă la un acord cu privire la forma finală a metodologiei, la data de 6 martie 2009 s-a constituit completul de arbitraj în temeiul art. 1311 alin. (4) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare. După suspendările succesive arătate mai sus, completul arbitrai a luat act de împrejurarea că între părti s-a semnat la data de 14 februarie 2011 un proces-verbal/protocol prin care acestea au convenit asupra formei finale a Metodologiei privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor drepturilor conexe pentru comunicarea publică a fonogramelor de comert prin intermediul serviciilor online sau mobile. Singura chestiune cu privire la care UPFR a învestit completul arbitrai să se pronunte a rămas dacă streamingul on demand este sau nu acoperit de metodologia convenită de părti. Completul retine că streamingul on demand nu reprezintă prin el însusi si în mod distinct o modalitate de valorificare a drepturilor patrimoniale, fiind o aplicatie tehnică a serviciilor streaming. Acesta reprezintă transmiterea datelor sub formă de flux, respectiv abilitatea unei aplicatii de a reda date media într-un mod continuu, în timp ce aceste fluxuri sunt transmise clientului/utilizatorului printr-o retea de date. Completul arbitrai constată că părtile, prin art. 2 alin. (2) lit. a) si b) si prin art. 5 alin. (1) lit. a) din metodologia convenită, au prevăzut modalitatea de comunicare publică a fonogramelor de comert prin intermediul serviciilor online sau mobile, precum si remuneratia datorată de utilizatori pentru această comunicare publică (expres denumită de părti streaming). În aceste conditii, completul retine că metodologia convenită de părti si care formează obiectul procesului-verbal/protocolului din data de 14 februarie 2011 se aplică si streamingului on demand, ca varietate/aplicatie tehnică a notiunii de “streaming”, reglementată de părti ca modalitate de comunicare publică.

Completul apreciază că, atât timp cât streamingul ca notiune a fost recunoscut de părti în cuprinsul metodologiei ca fiind o modalitate a comunicării publice supusă regimului de gestiune colectivă a drepturilor, nu există niciun temei ca o varietate/aplicatie a acestei notiuni, respectiv streamingul on demand, să aibă un regim juridic diferit.

Drept pentru care va respinge solicitarea UPFR în sensul limitării aplicabilitătii metodologiei convenite de părti cu privire la streamingul on demand.

Completul constată că în privinta streamingul on demand ca modalitate de comunicare publică sunt aplicabile dispozitiile art. 15 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, în sensul că se consideră “publică orice comunicare a unei opere, prin mijloace cu fir sau fără fir, realizată prin punerea la dispozitie publicului, inclusiv prin internet sau alte retele de calculatoare, astfel încât oricare dintre membrii publicului să poată avea acces la aceasta din orice loc sau în orice moment ales în mod individual”.

Fată de considerentele expuse, completul de arbitraj

HOTĂRĂSTE:

Respinge cererea UPFR în sensul limitării aplicabilitătii metodologiei convenite de părti cu privire la streamingul on demand. Forma finală a metodologiei este următoarea:

 

METODOLOGIE

privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor drepturilor conexe pentru comunicarea publică a fonogramelor de comert prin intermediul serviciilor online sau mobile

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Comunicarea publică a fonogramelor de comert prin intermediul serviciilor online sau mobile se poate face după obtinerea licentelor prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Licentele se acordă de către organismele de gestiune colectivă (OGC) desemnate de ORDAÎn baza art. 1231 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, respectiv Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti - CREDIDAM si Uniunea Producătorilor de Fonograme din România - UPFR.

Art. 2. - (1) Licentele acordate de organismele de gestiune colectivă în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale prezentei metodologii conferă persoanelor autorizate dreptul neexclusiv de comunicare publică prin intermediul serviciilor online sau mobile a fonogramelor de comert.

(2) Prin comunicare publică, în sensul prezentei metodologii, se întelege efectuarea oricăreia dintre următoarele operatiuni:

a) comunicarea către public a fonogramelor de comert prin intermediul serviciilor online sau mobile, fără posibilitatea de descărcare, efectuată cu titlu gratuit (fără a genera venituri pentru utilizator);

b) comunicarea către public a fonogramelor de comert prin intermediul serviciilor online sau mobile, fără posibilitatea de descărcare, efectuată cu titlu oneros (cu generarea de venituri pentru utilizator).

(3) Este utilizator, în sensul prezentei metodologii, orice persoană fizică sau juridică ce comunică publicului fonograme de comert prin intermediul serviciilor online sau mobile, fiind responsabilă de continutul paginii de internet.

(4) Utilizator autorizat este acea persoană care a îndeplinit procedura prevăzută la art. 3.

 

CAPITOLUL II

Autorizare

 

Art. 3. - (1) în vederea obtinerii licentelor, solicitantul trebuie să ceară organismelor de gestiune colectivă eliberarea acestora cu cel putin 10 zile înainte de efectuarea comunicării publice prin intermediul serviciilor online sau mobile a fonogramelor de comert.

(2) Odată cu depunerea cererii de autorizare, solicitantul are obligatia de a depune la organismele de gestiune colectivă următoarele documente, după caz: fotocopia actului de identitate sau fotocopia certificatului de înmatriculare si/sau înregistrare fiscală, dovada rezervării domeniului internet si indicarea retelei mobile utilizate pentru comunicarea publică a fonogramelor de comert.

(3) Cererea de autorizare si documentele prevăzute la alin. (2) pot fi transmise în format pdf sau similar la adresele de e-mail autorizare@credidam.ro si autorizare@upfr.ro

(4) Organismele de gestiune colectivă vor pune la dispozitia utilizatorilor, pe pagina proprie de internet ori la sediul lor, modelul cererii de autorizare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.

Art. 4 - (1) în termen de maximum 10 zile de la depunerea cererii de autorizare însotite de toate documentele prevăzute la art. 3 alin. (2), organismul de gestiune colectivă este obligat să încheie cu solicitantul licenta neexclusivă de utilizare prin intermediul serviciilor online sau mobile a fonogramelor de comert. Licenta neexclusivă se poate încheia si prin corespondentă (e-mail, fax, postă).

(2) Depăsirea termenului prevăzut la alin. (1) prezumă buna-credintă si calitatea de utilizator în sensul definitiei date la art. 2 alin. (4) a oricărui solicitant care a respectat întocmai procedura de autorizare prevăzută la art. 3 alin. (1)-(3) si, cu toate acestea, nu a intrat în posesia licentei neexclusive în formă scrisă, cu exceptia situatiei când neîncheierea licentei se datorează culpei exclusive a solicitantului.

(3) Licentele de utilizare prin intermediul serviciilor online sau mobile a fonogramelor de comert sunt limitate în timp conform prevederilor alin. (5), se încheie în formă scrisă între organismele de gestiune colectivă si solicitantul utilizator si îi conferă acestuia din urmă dreptul neexclusiv de comunicare publică prin intermediul serviciilor online sau mobile a fonogramelor de comert.

(4) Modelul licentei face parte integrantă din prezenta Metodologie si este prevăzut în anexa nr. 2.

(5) Licenta neexclusivă este netransmisibilă si se acordă pentru o perioadă de 3 ani, iar la solicitarea expresă a utilizatorului, pentru o perioadă mai scurtă.

(6) La expirarea duratei sau în cazul modificărilor incidente ale cadrului legislativ se reia procedura de autorizare reglementată prin metodologia si normele legale în vigoare la acea dată.

 

CAPITOLUL III

Remuneratii

 

Art. 5. - (1) Pentru comunicarea publică prin intermediul serviciilor online sau mobile a fonogramelor de comert, utilizatorii vor plăti fiecărui organism de gestiune colectivă a drepturilor conexe mentionat la art. 1 alin. (2) o remuneratie stabilită după cum urmează:

a) pentru comunicarea către public prevăzută la art. 2 alin. (2) lit. a) a fonogramelor de comert aflate în medii de stocare disponibile la adresa paginii de internet a utilizatorului (URL), constând în ascultarea acestora de către public, fără a genera venituri pentru utilizator:

 

Nr. fonograme

1-20

21-200

201-1.000

peste 1.000

Remuneratie lunară/OGC

5 lei

7 lei

10 lei

20 lei

 

- Pentru utilizarea ca muzică de fundal a fonogramelor de comert se datorează o remuneratie lunară în cuantum de 4 lei/OGC, indiferent de numărul de accesări ale paginii de internet sau de caracterul comercial ori necomercial al acesteia, cu conditia ca într-o lună să nu fie folosit ca muzică de fundal un număr mai mare de 3 fonograme de comert, în caz contrar urmând să se plătească remuneratiile din tabelul de mai sus;

b) pentru comunicarea către public prevăzută la art. 2 alin. (2) lit. b) a fonogramelor de comert aflate în medii de stocare disponibile la adresa paginii de Internet a utilizatorului (URL), constând în ascultarea acestora de către public, cu generarea de venituri pentru utilizator:

 

 

 

Nr. de ascultări lunar

 

 

< 300.000

300.001- 600.000

600.001- 1.000.000

> 1.000.001

Nr.de fonograme utilizate lunar

 

 

 

 

1-500

50 lei/OGC

100 lei/OGC

150 lei/OGC

200 lei/OGC

501-1.000

75 lei/OGC

150 lei/OGC

225 lei/OGC

300 lei/OGC

peste 1.000

100 lei/OGC

200 lei/OGC

300 lei/OGC

400 lei/OGC

 

- în situatia utilizatorilor care oferă spre ascultare (streaming) peste 200 de opere muzicale, la fiecare transă de câte 300.000 de ascultări lunare se adaugă câte o remuneratie echivalentă celei stabilite în tabelul de mai sus.

Art. 6. - (1) Plata remuneratiilor se efectuează până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care sunt datorate, în contul fiecăruia dintre organismele de gestiune colectivă a drepturilor conexe mentionate la art. 1 alin. (2).

(2) în caz de întârziere la plata remuneratiilor, utilizatorii datorează penalităti de 0,15% pentru fiecare zi de întârziere.

Art. 7. - Remuneratiile stabilite prin prezenta metodologie pot fi modificate anual, în conformitate cu dispozitiile art. 1314 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

Furnizarea informatiilor

 

Art. 8. - Utilizatorii fonogramelor de comert sunt obligati ca până la data de 20 a fiecărei luni pentru luna precedentă să comunice fiecărui organism de gestiune colectivă un raport cuprinzând:

a) numărul total al fonogramelor de comert postate pe site sau comunicate public prin servicii de telefonie mobilă într-o lună calendaristică, titlul, interpretul si numărul de ascultări/ fonogramă, precum si tipul de utilizare;

b) numărul total de comunicări publice (ascultări)/lună.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 9. - Prezenta metodologie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu art. 1312 alin. (8) si (9) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu art. 11 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Cu apel în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronuntată astăzi, 2 august 2011, la sediul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor din municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 118.

 

Completul de arbitraj

Mihai Alexandru Tănăsescu - presedinte

Tatiana Manolache Onofrei

Alice Mihaela David

Cătălin Ion Ciubotă

Edmond Gabriel Olteanu

 

 

Corpul de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

Dosarul de arbitraj nr. 2/2010

ÎNCHEIERE

Sedinta în camera de consiliu din data de 22 septembrie 2011

 

Completul de arbitraj este constituit din:

Mihai Alexandru Tănăsescu - presedinte

Tatiana Manolache Onofrei

Alice Mihaela David

Cătălin Ion Ciubotă

Edmond Gabriel Olteanu

 

Din oficiu, completul de arbitraj a formulat o cerere de îndreptare a erorii materiale din dispozitivul Hotărârii arbitrale din 2 august 2011, având ca obiect Metodologia privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor drepturilor conexe pentru comunicarea publică a fonogramelor de comert prin intermediul serviciilor online sau mobile.

Totodată, completul de arbitraj a luat în discutie si cererea de îndreptare a unor erori materiale formulată de Uniunea Producătorilor de Fonograme din România, cerere înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 11.243 din 5 septembrie 2011.

Cererile au fost solutionate în camera de consiliu fără citarea părtilor.

COMPLETUL

constată că au fost strecurate erori materiale la art. 3 alin. (4) si art. 4 alin. (4) din dispozitivul Hotărârii arbitrale din 2 august 2011, care trebuie îndreptate în sensul eliminării expresiei “conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie” de la art. 3 alin. (4) din Metodologia privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor drepturilor conexe pentru comunicarea publică a fonogramelor de comert prin intermediul serviciilor online sau mobile (metodologie), precum si al eliminării în totalitate a alin. (4) al art. 4 din metodologie si astfel alin. (5) al art. 4 va deveni alin. (4), iar alin. (6) al art. 4 va deveni alin. (5).

Analizând actele si lucrările dosarului, precum si metodologia conformă cu originalul, depusă de Uniunea Producătorilor de Fonograme din România la solicitarea completului de arbitraj,

Completul de arbitraj constată că cererile sunt întemeiate si astfel, în conformitate cu art. 281 din Codul de procedură civilă, va îndrepta erorile materiale strecurate în dispozitivul hotărârii, în sensul arătat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

COMPLETUL DE ARBITRAJ

HOTĂRĂSTE:

Admite cererea de îndreptare a erorii materiale formulată din oficiu de către completul de arbitraj.

Dispune îndreptarea erorii materiale din Hotărârea arbitrală din 2 august 2011, în sensul că alin. (4) al art. 3 din metodologie va avea următorul continut: “Organismele de gestiune colectivă vor pune la dispozitia utilizatorilor, pe pagina proprie de internet ori la sediul lor, modelul cererii de autorizare.”

Alin. (4) al art. 4 din metodologie va fi eliminat în totalitate si astfel alin. (5) al art. 4 va deveni alin. (4), iar alin. (6) al art. 4 va deveni alin. (5).

Admite în parte cererea de îndreptare a unor erori materiale formulată de Uniunea Producătorilor de Fonograme din România.

Dispune îndreptarea erorii materiale din Hotărârea arbitrală din 2 august 2011, în sensul că alin. (2) lit. a) din art. 2 din metodologie va avea următorul continut: “comunicarea către public a fonogramelor de comert prin intermediul serviciilor online sau mobile, fără posibilitatea de descărcare, efectuată cu titlu gratuit (fără a genera venituri pentru utilizator de genul: abonamente, publicitate, sponsorizări, tarife de acces etc.)”.

Alin. (2) lit. b) din art. 2 din metodologie va avea următorul continut “comunicarea către public a fonogramelor de comert prin intermediul serviciilor online sau mobile, fără posibilitatea de descărcare, efectuată cu titlu oneros (cu generarea de venituri pentru utilizator de genul: abonamente, publicitate, sponsorizări, tarife de acces etc.)”.

Alin. (2) al art. 5 din metodologie va avea următorul continut: “Remuneratiile prevăzute la alin. (1) sunt datorate pentru fiecare site în parte.”

Respinge cererea Uniunii Producătorilor de Fonograme din România referitoare la îndreptarea erorii materiale strecurate la art. 1 din metodologie, în sensul înlocuirii lit. b) cu lit. a) a alin. (1) al art. 130 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, deoarece nu este vorba de o eroare materială existentă în hotărârea arbitrală.

 

Completul de arbitraj

Mihai Alexandru Tănăsescu - presedinte

Tatiana Manolache Onofrei

Alice Mihaela David

Cătălin Ion Ciubotă

Edmond Gabriel Olteanu

 


ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări de viată de la Societatea Comercială CARDIF ASIGURĂRI - S.A. la societătile comerciale CARDIF ASSURANCE VIE S.A. Paris Sucursala Bucuresti si CARDIF -

ASSURANCE RISQUES DIVERS S.A. Paris Sucursala Bucuresti

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale Normelor privind transferul de portofoliu între asigurători, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.108/2006,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 14 septembrie 2011, prin care s-a aprobat transferul de portofoliu de asigurări de viată de la Societatea Comercială CARDIF ASIGURĂRI - S.A. la societătile comerciale CARDIF ASSURANCE VIE S.A. Paris Sucursala Bucuresti si CARDIF - ASSURANCE RISQUES DIVERS S.A. Paris Sucursala Bucuresti,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Se aproba transferul portofoliului de asigurări de viata de la Societatea Comercială CARDIF ASIGURĂRI - S.A. ia societătile comerciale CARDIF ASSURANCE VIE S.A. Paris Sucursala Bucuresti si CARDIF - ASSURANCE RISQUES DIVERS S.A. Paris Sucursala Bucuresti, aferent clasei:

A. Asigurări de viată

I. Asigurări de viată, anuităti si asigurări de viată suplimentare prevăzute la lit. A.a), b) si c), cu exceptia celor prevăzute la pct. II si III din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, respectiv totalitatea contractelor de asigurări de viată emise de Societatea Comercială CARDIF ASIGURĂRI - S.A. până la data de 31 iulie 2011 inclusiv si care au fost în vigoare la data încheierii procesului-verbal de predare-primire, 25 august 2011.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 19 septembrie 2011.

Nr. 654


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.