MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 693/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 693         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 30 septembrie 2011

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

5. - Instructiune a ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului scolar 2011-2012

 

1.325/720. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012

 

5.336. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “liceal”, profilul “real”, specializarea “matematică-informatică”, profilul “umanist”, specializarea “stiinte sociale”, limba de predare “română”, forma de învătământ “zi” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Complexul Educational “Lauder Reut” din municipiul Bucuresti

 

5.337. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală “Vasile Goldis” din municipiul Arad

 

5.340. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “liceal”, profilul “tehnic”, domeniul “mecanică”, calificarea profesională “tehnician mecanic pentru întretinere si reparatii”, limba de predare “română”, forma de învătământ “zi” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grup Scolar “Brătianu” din municipiul Drăgăsani

 

5.410. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “liceal”, profilul “tehnic”, domeniul “mecanică”, calificarea profesională “tehnician transporturi”, nivelul “postliceal”, domeniul “constructii, instalatii si lucrări publice”, calificările profesionale “maistru constructii civile, industriale si agricole”, “tehnician proiectant urbanism si amenajarea teritoriului”, domeniul “transporturi”, calificarea profesională “tehnician diagnostic auto”, limba de predare “română”, forma de învătământ “zi” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” din municipiul Iasi

 

ACTE ALE COLEGIULUI FARMACISTILOR DIN ROMÂNIA

 

3. - Decizie privind aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Farmacistilor din România

 

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

INSTRUCTIUNE

privind ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului scolar 2011-2012

 

În baza prevederilor art. 361 alin. (6) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011,

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul national de învătământ,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite următoarea instructiune:

Art. 1. - Prezenta instructiune reglementează ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului scolar 2011-2012.

Art. 2. - Posturile didactice/Catedrele care se vacantează după începerea anului scolar 2011-2012 se publică la sediul inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti si pot fi ocupate cu personalul didactic nerepartizat în sedintele publice organizate, conform Calendarului miscării personalului didactic din învătământul preuniversitar pentru anul scolar 2011-2012, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.615/2010, cu modificările si completările ulterioare, respectând ordinea de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, prevăzută în Metodologia privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.616/2010, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - (1) în cazul în care, la nivelul inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti, posturile didactice/catedrele vacantate nu pot fi ocupate conform art. 2, consiliile de administratie din unitătile de învătământ care au posturi didactice/catedre vacante, pe parcursul anului scolar 2011- 2012, sunt abilitate să organizeze si să desfăsoare individual, în consortii scolare sau în asocieri temporare la nivel local, concursuri de suplinire pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor, cu probe scrise si practice/orale în profilul postului sau la limba de predare, cu personal didactic calificat, respectiv testări pentru personalul fără studii corespunzătoare postului, conform prezentei instructiuni.

(2) Pentru a ocupa posturi didactice/catedre, candidatii care participă la concursul organizat potrivit prezentei instructiuni trebuie să obtină minimum nota 5. Candidatii care obtin note între 5 si 6,99 vor fi monitorizati pe parcursul anului scolar de către conducerile unitătilor de învătământ, inspectori de specialitate/metodisti ai inspectoratului scolar, în scopul asigurării calitătii actului educational.

Art. 4. - (1) Pentru organizarea si desfăsurarea concursului la nivelul unei unităti de învătământ, consiliul de administratie al unitătii de învătământ stabileste comisia de organizare si desfăsurare a concursului, care se numeste prin decizie a directorului unitătii de învătământ, în următoarea componentă:

a) presedinte - directorul unitătii de învătământ;

b) membri - profesori titulari, de regulă, cu gradul didactic I sau II;

c) un reprezentant al inspectoratului scolar - inspector scolar;

d) secretar - un cadru didactic titular.

(2) în situatia în care concursul se desfăsoară la nivelul consortiilor scolare sau în baza unor asocieri temporare ale unor unităti de învătământ, unitatea de învătământ în care se organizează concursul se stabileste în sedintă comună a consiliilor de administratie ale unitătilor de învătământ care au posturi didactice/catedre vacante.

(3) în situatia prevăzută la alin. (2), comisia de organizare si desfăsurare a concursului se stabileste în sedintă comună a consiliilor de administratie ale unitătilor de învătământ si se numeste prin decizie a directorului unitătii de învătământ în care se desfăsoară concursul, în următoarea componentă:

a) presedinte - un director al unei unităti de învătământ din cadrul asocierii temporare/consortiului scolar;

b) membri - directori adjuncti, profesori titulari ai oricărei unităti de învătământ din cadrul asocierii temporare/consortiului scolar;

c) un reprezentant al inspectoratului scolar - inspector scolar;

d) secretar - un cadru didactic titular la oricare unitate scolară din cadrul asocierii temporare/consortiului scolar.

Art. 5. - (1) Presedintele comisiei de organizare si desfăsurare a concursului are următoarele atributii:

a) asigură corectitudinea înscrierii candidatilor la concurs si ia deciziile corespunzătoare în această directie, în raport cu precizările si ordinele Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului;

b) ia măsurile necesare pentru desfăsurarea concursului în conditii optime;

c) îi instruieste pe supraveghetori, împreună cu ceilalti membri ai comisiei de organizare si desfăsurare a concursului, si stabileste atributiile acestora;

d) asigură, împreună cu secretarul si ceilalti membri ai comisiei de organizare si desfăsurare a concursului, multiplicarea subiectelor si distribuirea lor, în deplină sigurantă, pe săli;

e) semnează lucrările candidatilor;

f) preia lucrările pe bază de proces-verbal tip de la responsabilii de sală si verifică dacă numărul lucrărilor si numărul paginilor acestora, predate de candidati supraveghetorilor de sală, corespund înscrisurilor din borderoul de predare a lucrărilor;


g) predă, pe bază de proces-verbal, presedintelui comisiei de evaluare a lucrărilor scrise ale candidatilor lucrările scrise însotite de un borderou pe discipline de concurs, mentionând numărul acestora si numărul de pagini pentru fiecare lucrare scrisă;

h) asigură afisarea baremelor la unitatea de învătământ;

i) întocmeste si afisează tabelul nominal cu rezultatele concursului, în ordinea descrescătoare a notelor, pe discipline de concurs;

j) primeste contestatiile si le transmite, sub semnătură, comisiei de rezolvare a contestatiilor;

k) după primirea rezultatelor la contestatii, pe baza rezultatelor concursului, întocmeste clasificarea finală a candidatilor, pe discipline de concurs.

(2) Secretarul comisiei de organizare si desfăsurare a concursului are următoarele atributii:

a) verifică cererile candidatilor înscrisi la concurs, documentele anexate necesare înscrierii, alcătuieste lista acestora pe discipline de concurs si afisează, împreună cu ceilalti membri ai comisiei, listele cu candidatii admisi la concurs;

b) alcătuieste lista disciplinelor pentru care sunt necesare subiecte de concurs;

c) îi instruieste, împreună cu ceilalti membri ai comisiei de organizare si desfăsurare a concursului, pe supraveghetori si stabileste atributiile acestora;

d) împreună cu presedintele si ceilalti membri ai comisiei de organizare si desfăsurare a concursului, asigură multiplicarea subiectelor;

e) participă la distribuirea subiectelor pe săli;

f) aplică stampila unitătii de învătământ pe lucrările candidatilor, pentru care se utilizează tusul albastru;

g) asigură afisarea, la loc vizibil, a baremului de corectare pentru toate disciplinele la care s-a sustinut concurs;

h) asigură afisarea listei, în timp util, cu rezultatele obtinute de candidati;

i) primeste contestatiile si transmite tabelul nominal comisiei de rezolvare a contestatiilor;

j) alcătuieste si afisează lista cu rezultatele definitive;

k) răspunde, împreună cu presedintele, de materialele de concurs primite;

l) îl informează în permanentă pe presedintele comisiei de organizare si desfăsurare a concursului despre evenimentele importante sau neprevăzute care se petrec pe perioada desfăsurării probelor de concurs.

(3) Membrii comisiei de organizare si desfăsurare a concursului au următoarele atributii:

a) asigură multiplicarea subiectelor, verifică concordanta dintre subiecte si specializarea candidatilor, introduc subiectele în plicuri si le predau secretarului comisiei de organizare si desfăsurare a concursului;

b) participă la distribuirea subiectelor în săli;

c) participă, alături de presedintele si secretarul comisiei de organizare si desfăsurare a concursului, la preluarea lucrărilor, a proceselor-verbale, precum si a materialelor nefolosite;

d) participă la alcătuirea tabelelor cu rezultatele obtinute de candidati la concurs;

e) participă la primirea si înregistrarea contestatiilor;

f) îl informează în permanentă pe presedintele comisiei de organizare si desfăsurare a concursului despre evenimentele importante sau neprevăzute care se petrec pe perioada desfăsurării probelor de concurs.

Art. 6. - Toti membrii comisiei de organizare si desfăsurare a concursului, înainte de începerea concursului, depun o declaratie prin care se angajează să păstreze secretul subiectelor de concurs până la afisarea baremului de corectare, în cazul divulgării subiectelor acestia suportă consecintele legii.

Art. 7. - (1) Comisia de elaborare a subiectelor si a baremelor de evaluare este stabilită de către consiliul de administratie al unitătii de învătământ si se numeste prin decizie a directorului unitătii de învătământ, în următoarea componentă:

a) presedinte - directorul adjunct sau un cadru didactic titular, membru al consiliului de administratie;

b) membri - pentru fiecare disciplină de concurs, câte 2 profesori titulari având gradul didactic I sau ll/metodisti/ inspectori scolari de specialitate;

c) secretar - un cadru didactic titular.

(2) în situatia în care concursul este organizat la nivelul consortiilor scolare/asocierilor temporare de unităti de învătământ, comisia de elaborare a subiectelor si a baremelor de evaluare este stabilită, în sedintă comună, de către consiliile de administratie ale unitătilor de învătământ din cadrul consortiului/asocierii temporare de unităti, care au posturi publicate pentru concurs, si se numeste prin decizie a directorului unitătii de învătământ în care se organizează concursul, în următoarea componentă:

a) presedinte - un director al unei unităti de învătământ din consortiu/asociere temporară;

b) membri - pentru fiecare disciplină de concurs, câte 2 profesori titulari, de specialitate, având gradul didactic I sau II/ metodisti/inspectori scolari;

c) secretar - un cadru didactic titular.

Art. 8. - Din comisia de elaborare a subiectelor si a baremelor de evaluare nu pot face parte persoane care au în rândul candidatilor rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv. Membrii comisiei de elaborare a subiectelor si a baremelor de evaluare semnează în acest sens o declaratie pe propria răspundere. Membrii comisiei de elaborare a subiectelor si a baremelor de evaluare declară în scris că păstrează secretul asupra subiectelor. În cazul divulgării subiectelor suportă consecintele legii.

Art. 9. - Subiectele si baremele de evaluare pentru proba scrisă sunt alcătuite, în minimum 3 variante, de către membrii comisiei de elaborare a subiectelor si a baremelor de evaluare în incinta unitătii de învătământ în care se desfăsoară concursul.

Art. 10. - Presedintele comisiei de elaborare a subiectelor si a baremelor de evaluare predă plicurile sigilate cu variantele elaborate presedintelui comisiei de organizare si desfăsurare a concursului, la ora 9,00 din ziua de desfăsurare a probei scrise. La predarea/primirea plicurilor sigilate cu subiecte si a baremelor de evaluare secretarii celor două comisii întocmesc un proces-verbal.

Art. 11. - În cazul în care la proba scrisă se constată, în maximum 30 de minute de la începerea probei scrise, faptul că subiectul/subiectele a/au fost formulat/e gresit sau în afara programei de concurs, se va utiliza varianta de rezervă la decizia presedintelui comisiei de organizare si desfăsurare a concursului, după consultarea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor si a baremelor de evaluare.

Art. 12. - (1) Comisia de evaluare a lucrărilor scrise este stabilită de către consiliul de administratie al unitătii de învătământ si se numeste prin decizie a directorului unitătii de învătământ, în următoarea componentă:

a) presedinte - director adjunct/un membru al consiliului de administratie, cadru didactic titular;

b) membri - pentru fiecare disciplină de concurs, câte 2 profesori titulari având gradul didactic I sau ll/metodisti/ inspectori scolari de specialitate;

c) secretar - un cadru didactic titular.

(2) în situatia în care concursul este organizat la nivelul consortiilor scolare/asocierilor temporare de unităti, comisia de evaluare a lucrărilor scrise este stabilită, în sedintă comună, de consiliile de administratie ale unitătilor de învătământ din cadrul consortiului/asocierii temporare de unităti, care au posturi publicate pentru concurs, si se numeste prin decizie a directorului unitătii de învătământ în care se organizează concursul, în următoarea componentă:

a) presedinte - un director adjunct/un membru al consiliului de administratie, cadru didactic titular al unei unităti de învătământ din cadrul consortiului/asocierii temporare;

b) membri - pentru fiecare disciplină de concurs, câte 2 profesori titulari de specialitate având gradul didactic I sau 11/ metodisti/inspectori scolari;

c) secretar - un cadru didactic titular.

(3) Evaluarea si notarea lucrărilor scrise se desfăsoară în săli în care nu este permis accesul altor persoane, în afara membrilor comisiei de evaluare a lucrărilor scrise. Fiecare lucrare scrisă este verificată independent de cei 2 membri ai comisiei de evaluare si apreciată separat, cu note de la 10 la 1, incluzând si punctul din oficiu, conform baremului de evaluare. Fiecare profesor evaluator trece punctele acordate pentru fiecare subiect, precum si nota finală, în borderoul de notare, după terminarea evaluării. La evaluare nu se fac însemnări pe lucrare.

Art. 13. - Presedintele comisiei de evaluare verifică borderourile si semnalează diferentele mai mari de un punct dintre notele acordate de cei 2 profesori evaluatori. În această situatie, cei 2 profesori evaluatori reverifică împreună lucrarea si acordă o nouă notă care se înregistrează într-un alt borderou. Această notă trebuie să fie cuprinsă între notele initiale. Fiecare profesor evaluator îsi înscrie propria notă pe lucrare, semnează în dreptul notei, iar presedintele comisiei de evaluare calculează nota finală ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, o trece pe lucrare si semnează.

Art. 14. - Lucrările candidatilor, împreună cu borderourile de corectare si procesele-verbale cu mediile obtinute, sunt predate presedintelui comisiei de evaluare. După stabilirea notei finale, presedintele comisiei de evaluare deschide lucrările în prezenta profesorilor evaluatori si consemnează notele finale într-un proces-verbal tip, ce cuprinde numele candidatilor, numărul lucrării si nota obtinută.

Art. 15. - Evaluarea lucrărilor de concurs si afisarea rezultatelor se realizează imediat după finalizarea probei scrise.

Art. 16. - Lucrările scrise pentru care se depun contestatii se resigilează, în vederea reevaluării, secretizându-se si nota/notele acordate la prima evaluare.

Art. 17. - Comisia de rezolvare a contestatiilor va fi formată, în întregime, din alte cadre didactice decât cele din comisia de evaluare a lucrărilor scrise.

Art. 18. - (1) Comisia de rezolvare a contestatiilor este stabilită de către consiliul de administratie si se numeste, prin decizie a directorului unitătii de învătământ, în următoarea componentă:

a) presedinte - directorul adjunct al unitătii de învătământ/membru al consiliului de administratie, cadru didactic titular;

b) membri - pentru fiecare disciplină de concurs, câte 2 profesori titulari de specialitate având gradul didactic I sau II;

c) secretar - un cadru didactic titular.

(2) în situatia în care concursul este organizat la nivelul consortiilor scolare/asocierilor temporare de unităti, comisia de rezolvare a contestatiilor este stabilită, în sedintă comună, de consiliile de administratie ale unitătilor de învătământ din cadrul consortiului/asocierii temporare de unităti, care au posturi publicate pentru concurs, si se numeste prin decizie a directorului unitătii de învătământ în care se organizează concursul, în următoarea componentă:

a) presedinte - un director al unei unităti de învătământ din consortiul scolar/asocierea temporară, altul decât cei nominalizati în comisiile anterioare;

b) membri - pentru fiecare disciplină de concurs, câte 2 profesori titulari de specialitate având gradul didactic I sau II;

c) secretar - un cadru didactic titular.

Art. 19. - În cazul în care diferenta dintre nota finală acordată de comisia de rezolvare a contestatiilor si nota finală acordată de comisia de evaluare este de cel mult 0,5 puncte, diferentă care poate fi în plus sau în minus, rămâne definitivă nota finală acordată de comisia de evaluare.

Art. 20. - (1) Dacă diferenta dintre nota finală acordată de comisia de rezolvare a contestatiilor si nota finală stabilită în urma evaluării initiale este mai mare de 0,5 puncte, nota finală acordată de comisia de rezolvare a contestatiilor este definitivă.

(2) în situatia lucrărilor cu nota finală stabilită în urma evaluării initiale între 4,50-4,99, inclusiv notele de 4,50 si 4,99, sau o notă cel putin egală cu 9,50, nota definitivă este nota finală atribuită la recorectare.

Art. 21. - Hotărârile comisiei de rezolvare a contestatiilor sunt definitive si se pot ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestatia reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 22. - (1) Probele practice/orale se desfăsoară cu o zi înaintea probei scrise.

(2) Comisia de organizare si desfăsurare a probelor practice/orale este stabilită de către consiliul de administratie al unitătii de învătământ si se numeste, prin decizie a directorului unitătii de învătământ, în următoarea componentă:

a) presedinte - un membru al consiliului de administratie, cadru didactic titular;

b) membri - câte 2 profesori titulari având gradul didactic I sau II, cu specializarea în profilul postului.

(3) în situatia în care concursul se desfăsoară la nivelul consortiilor scolare/asocierilor temporare de unităti de învătământ, proba practică/orală în profilul postului se sustine în fata unei comisii stabilite, în sedintă comună, de consiliile de administratie ale unitătilor de învătământ din cadrul consortiului/asocierii temporare de unităti, care au posturi publicate pentru concurs, numită prin decizie a directorului unitătii de învătământ în care se organizează concursul, în următoarea componentă:

a) presedinte - un membru al consiliului de administratie al unei unităti de învătământ, cadru didactic titular;

b) membri - câte 2 profesori titulari, cu gradul didactic I sau II, cu specializarea în profilul postului/responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea în profilul postului/inspectori scolari de specialitate/metodisti ai inspectoratului scolar.

(4) Evaluarea probelor practice/orale se realizează prin calificative “admis” - “respins”.

(5) După desfăsurarea si evaluarea probelor practice/orale se alcătuieste lista candidatilor admisi pentru sustinerea lucrării scrise, care va fi afisată la avizierul unitătii de învătământ, în aceeasi zi, până la ora 18,00.

Art. 23. - În situatiile în care în unitătile de învătământ preuniversitar care organizează concurs nu există suficiente cadre didactice pentru a fi numite în toate comisiile implicate în organizarea si desfăsurarea concursului, care să îndeplinească conditiile din prezenta instructiune, presedintele comisiei de organizare si desfăsurare a concursului din unitătile de învătământ respective solicită sprijinul inspectoratului scolar. Inspectoratul scolar nominalizează, în toate comisiile implicate în organizarea si desfăsurarea concursului, metodisti de specialitate, directori/directori adjuncti, profesori titulari, de specialitate, din alte unităti de învătământ.

Art. 24. - În ziua stabilită pentru desfăsurarea probei scrise, după primirea variantelor de subiecte, presedintele comisiei de organizare si desfăsurare a concursului, la ora 9,00, trage la sorti, în prezenta întregii comisii, varianta de subiect pentru redactarea lucrării scrise si se încheie un proces-verbal.

Art. 25. - Membrii comisiei de organizare si desfăsurare a concursului realizează multiplicarea subiectelor si le introduc în plicuri până la ora 9,45. Pe plicurile sigilate se aplică stampila unitătii de învătământ.

Art. 26. - Transmiterea subiectelor în sălile de concurs se face de către presedinte si secretarul comisiei de organizare si desfăsurare a concursului.

Art. 27. - Membrii comisiei de organizare si desfăsurare a concursului care au multiplicat subiectele, precum si membrii comisiei de elaborare a subiectelor si a baremelor de evaluare nu părăsesc încăperile în care s-au efectuat aceste operatiuni decât după o oră de la începerea probei scrise.

Art. 28. - Lucrarea scrisă se desfăsoară la data prevăzută, începând cu ora 10,00. Candidatii vor fi prezenti în sala de concurs, cel mai devreme la ora 8,00 si cel mai târziu la ora 9,00, înainte de a fi deschis plicul cu subiecte. După primirea subiectelor de concurs de către candidati, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, timp ce nu poate fi depăsit.

Art. 29. - Pentru redactarea lucrărilor se foloseste cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa si cu creionul negru.

Art. 30. - Candidatii si supraveghetorii nu pot avea asupra lor, în sala de concurs, cărti, caiete, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distantă. Candidatii pot avea dictionare pentru disciplinele latină sau greacă veche si planurile de conturi pentru disciplina “economic, administrativ, postă”.

Art. 31. - În vederea desfăsurării probelor scrise, se asigură supravegherea fiecărei săli de către 2-3 supraveghetori, care verifică identitatea candidatilor, prin buletinul/cartea/adeverinta de identitate sau pasaport.

Art. 32. - La avizierul unitătii de învătământ se afisează repartizarea pe săli a candidatilor cu 24 de ore înainte de desfăsurarea probei scrise. Responsabilii de săli primesc, sub semnătură, de la secretarul comisiei tabelul nominal cu candidatii repartizati în sala respectivă, foile tipizate de examen si ciornele necesare, în functie de numărul concurentilor.

Art. 33. - Membrii comisiei de organizare si desfăsurare a concursului, desemnati pentru multiplicare, asigură numărul necesar de exemplare care se introduc în plicuri si se vor secretiza.

Art. 34. - Presedintele comisiei de organizare si desfăsurare a concursului, împreună cu secretarul comisiei, distribuie în sălile de concurs plicurile secretizate cu subiecte, astfel încât la ora 10,00 acestea să se poată desface în prezenta candidatilor. Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, niciun candidat nu mai poate intra sau părăsi sala decât dacă predă lucrarea si semnează de predare. Candidatii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine proba respectivă.

Art. 35. - După înmânarea subiectelor candidatilor, un membru al comisiei de organizare si desfăsurare a concursului, însotit de presedintele sau secretarul acestei comisii, verifică dacă toti candidatii au primit subiectul corespunzător specializării/disciplinei de concurs.

Art. 36. - Sigilarea lucrărilor scrise se efectuează de către candidati, în prezenta responsabilului de sală, după care se aplică stampila unitătii de învătământ si semnătura presedintelui comisiei de organizare si desfăsurare a concursului. Pentru stampilă se utilizează tusul albastru.

Art. 37. - După ce îsi încheie lucrările, candidatii numerotează foile de concurs, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în coltul din dreapta, indicând pagina curentă si numărul total de pagini scrise, de exemplu, sub forma 3/5, pentru pagina a treia, în situatia în care candidatul a scris în total 5 pagini. Se vor numerota toate paginile pe care candidatul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisă fiind barată de către supraveghetori.

Art. 38. - După ce termină redactarea lucrărilor, candidatii le predau responsabilului de sală si semnează în borderoul de predare a lucrărilor, mentionând numărul de pagini scrise. Spatiile libere ale întregii lucrări se anulează cu linie frântă în forma literei “Z” de către un supraveghetor, în fata candidatului, în sală rămân cel putin 3 (trei) candidati până la predarea ultimei lucrări. Ciornele se predau separat, odată cu lucrarea, responsabilului de sală, fără să aibă valabilitate în evaluarea lucrării si la eventualele contestatii. Ciornele se păstrează, în arhiva unitătii de învătământ care organizează concursul, timp de un an de zile.

Art. 39. - După iesirea candidatilor din sala în care s-a desfăsurat proba, supraveghetorii de sală vor preda comisiei de organizare si desfăsurare a concursului lucrările candidatilor, borderourile de predare a lucrărilor, foile de concurs anulate si cele nefolosite.

Art. 40. - Lucrările scrise, pe discipline de învătământ, sunt amestecate de către presedintele comisiei de organizare si desfăsurare a concursului si apoi sunt depozitate, dacă este cazul, în conditii de securitate maximă, astfel încât o singură persoană, actionând independent, să nu poată avea acces la lucrările scrise, până la predarea acestora cu proces-verbal presedintelui comisiei de evaluare a lucrărilor scrise din cadrul unitătii de învătământ în aceeasi zi. Rezultatele concursului se afisează la sediul unitătii de învătământ.

Art. 41. - (1) Repartizarea pe posturile didactice/catedrele vacantate se realizează de către comisia de organizare si desfăsurare a concursului, în ordinea descrescătoare a notelor obtinute de către candidatii care au avut minimum nota 5 (cinci) la concurs.


(2) în baza adresei de repartizare emise de comisia de organizare si desfăsurare a concursului, directorul unitătii de învătământ emite decizia de numire.

Art. 42. -Tematica de concurs se găseste afisată pe pagina web a Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

Art. 43. - Inspectoratul scolar, prin comisia judeteană de mobilitate, monitorizează concursurile pentru suplinire cu probe scrise si practice/orale în profilul postului sau la limba de predare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacantate pe parcursul anului scolar 2011-2012, în unitătile de învătământ.

Art. 44. - La concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului scolar 2011-2012 se pot înscrie si pot participa candidatii care îndeplinesc conditiile prevăzute de legislatia în vigoare si aplicate concursurilor din 13 iulie 2011, respectiv4 august 2011.

Art. 45. - Membrii tuturor comisiilor implicate în organizarea si desfăsurarea concursului nu pot avea functia de presedinte sau vicepresedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judetean sau national.

Art. 46. - Directia generală management, resurse umane si retea scolară din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, inspectoratele scolare si unitătile de învătământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentei instructiuni.

Art. 47. - Prezenta instructiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 22 septembrie 2011.

Nr. 5.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.325 din 15 septembrie 2011

CASA NATIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 720 din 25 august 2011

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. R.L.153 din 15 septembrie 2011 al Ministerului Sănătătii si nr. D.G. 2.997 din 25 august 2011 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, în temeiul prevederilor:

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 si nr. 384 bis din 1 iunie 2011, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 17 A, pozitiile 265 si 267 din listă se abrogă.

2. La anexa nr. 17 A, după pozitia 271 din listă se introduce o nouă pozitie, pozitia 2711, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod

Denumire

ICM ROviDRG

2011

Tarif pe caz ponderat 2011

- lei -

“2711

MS 21

Spitalul Sovata Niraj

0,7068

1433”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ritli Ladislau

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Nicolae-Lucian Dută


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “liceal”, profilul “real”, specializarea “matematică-informatică”, profilul “umanist”, specializarea “stiinte sociale”, limba de predare “română”, forma de învătământ “zi” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Complexul Educational “Lauder Reut” din municipiul Bucuresti

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 3 din 3 mai 2011 privind propunerea de acordarea acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada 1-31 martie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învătământ “liceal”, profilul “real”, specializarea “matematică-informatică”, profilul “umanist”, specializarea “stiinte sociale”, limba de predare “română”, forma de învătământ “zi” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Complexul Educational “Lauder Reut”, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Dr. luliu Barasch nr. 15, sectorul 3, începând cu anul scolar 2011-2012.

Art. 2. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic angajat conform prevederilor legii la specializările “matematică-informatică”, “stiinte sociale” se preiau la specializările “matematică-informatică”, “stiinte sociale” acreditate din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Complexul Educational “Lauder Reut” din municipiul Bucuresti.

Art. 3. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Complexul Educational “Lauder Reut” din municipiul Bucuresti este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 4. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Complexul Educational “Lauder Reut” din municipiul Bucuresti, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 7 septembrie 2011.

Nr. 5.336.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală “Vasile Goldis” din municipiul Arad

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,


având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIPnr. 3 din 3 mai 2011 privind propunerea de acordarea acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada 1-31 martie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală “Vasile Goldis”, cu sediul în municipiul Arad, Str. Feleacului nr. 1, judetul Arad, pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “sănătate si asistentă pedagogică”, calificarea profesională “asistent medical de farmacie”, limba de predare “română”, forma de învătământ “zi”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală “Vasile Goldis” din municipiul Arad, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2011-2012.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală “Vasile Goldis” din municipiul Arad dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) în cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală “Vasile Goldis” din municipiul Arad revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală “Vasile Goldis” din municipiul Arad.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală “Vasile Goldis” din municipiul Arad este monitorizată si controlată periodicele către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Arad, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundatia Universitară “Vasile Goldis” din municipiul Arad, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală “Vasile Goldis” din municipiul Arad, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Arad vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 7 septembrie 2011.

Nr. 5.337.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “liceal”, profilul “tehnic”, domeniul “mecanică”, calificarea profesională “tehnician mecanic pentru întretinere si reparatii”, limba de predare “română”, forma de învătământ “zi” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grup Scolar “Brătianu” din municipiul Drăgăsani

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIPnr. 3 din 3 mai 2011 privind propunerea de acordarea acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada 1-31 martie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învătământ “liceal”, profilul “tehnic”, domeniul “mecanică”, calificarea profesională “tehnician mecanic pentru întretinere si reparatii”, limba de predare “română”, forma de învătământ “zi” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grup Scolar “Brătianu” din municipiul Drăgăsani, cu sediul în str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, judetul Vâlcea, începând cu anul scolar 2011-2012.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grup Scolar “Brătianu” din municipiul Drăgăsani este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Vâlcea, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Directia Generală Educatie si învătare pe Tot Parcursul Vietii, Directia generală management, resurse umane si retea scolară din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grup Scolar “Brătianu” din municipiul Drăgăsani, Inspectoratul Scolar al Judetului Vâlcea si Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 7 septembrie 2011.

Nr. 5.340.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “liceal”, profilul “tehnic”, domeniul “mecanică”, calificarea profesională “tehnician transporturi”, nivelul “postliceal”, domeniul “constructii, instalatii si lucrări publice”, calificările profesionale “maistru constructii civile, industriale si agricole”, “tehnician proiectant urbanism si amenajarea teritoriului”, domeniul “transporturi”, calificarea profesională “tehnician diagnostic auto”, limba de predare “română”, forma de învătământ “zi” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” din municipiul Iasi

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 4 din 12 mai 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada 1-30 aprilie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învătământ “liceal”, profilul “tehnic”, domeniul “mecanică”, calificarea profesională “tehnician transporturi”, nivelul “postliceal”, domeniul “constructii, instalatii si lucrări publice”, calificările profesionale “maistru constructii civile, industriale si agricole”, “tehnician proiectant urbanism si amenajarea teritoriului”, domeniul “transporturi”, calificarea profesională “tehnician diagnostic auto”, limba de predare “română”, forma de învătământ “zi” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” din municipiul Iasi, cu sediul în str. Sărărie nr. 189, judetul Iasi, începând cu anul scolar 2011-2012.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” din municipiul Iasi este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Iasi, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Directia Generală Educatie si învătare pe Tot Parcursul Vietii, Directia generală management, resurse umane si retea scolară din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, unitatea de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” din municipiul Iasi, Inspectoratul Scolar al Judetului Iasi si Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 12 septembrie 2011.

Nr. 5.410.


 

ACTE ALE COLEGIULUI FARMACISTILOR DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL FARMACISTILOR DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

privind aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Farmacistilor din România

În temeiul art. 576 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 132 din Statutul Colegiului Farmacistilor din România, aprobat prin Decizia Adunării generale nationale a Colegiului Farmacistilor din România nr. 1/2005, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul national al Colegiului Farmacistilor din România decide:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul electoral al Colegiului Farmacistilor din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Dispozitiile art. 612 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la numărul de mandate, se vor aplica începând cu mandatul 2007-2011.

Art. 3. - (1) Verificarea situatiilor de incompatibilitate prevăzute de art. 612 din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, se va face numai în cazul în care candidatul a fost ales pentru functia ori mandatul pentru care a candidat.

(2) Până la primirea mandatului, farmacistul aflat în situatie de incompatibilitate va renunta la functia care îl face incompatibil.

Art. 4. - (1) Decizia privind organizarea alegerilor si perioada organizării alegerilor la nivelul Colegiului Farmacistilor din România, atât la nivel national, cât si la nivel teritorial, se va stabili prin decizia Biroului executiv al Consiliului national al Colegiului Farmacistilor din România, care va fi comunicată structurilor teritoriale.

(2) în perioada stabilită pentru organizarea alegerilor se vor stabili, de către birourile consiliilor colegiilor teritoriale, datele exacte pentru organizare alegerilor. Stabilirea datelor se va face astfel încât un eventual al doilea tur de scrutin si atribuirea mandatelor să se încadreze în perioada de desfăsurare a alegerilor, asa cum aceasta a fost stabilită potrivit alin. (1).

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului national al Colegiului Farmacistilor din România nr. 2/2007 privind aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Farmacistilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 5 noiembrie 2007.

Art. 6. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Colegiului Farmacistilor din România,

Dumitru Lupuliasa

 

Bucuresti, 19 septembrie 2011.

Nr. 3.

 

ANEXA

 

REGULAMENTUL ELECTORAL

al Colegiului Farmacistilor din România

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Membrii consiliului colegiului teritorial, reprezentantii în Adunarea generală natională a Colegiului Farmacistilor din România, membrii comisiei de disciplină, inclusiv cei ai Comisiei superioare de disciplină, precum si membrii comisiei de cenzori se aleg prin vot direct, secret si liber exprimat.

(2) Membrii biroului consiliului colegiului de la nivel teritorial si national se aleg în mod individual de către consiliul teritorial, respectiv de Consiliul national al Colegiului Farmacistilor din România.

Art. 2. - Dreptul de vot, precum si dreptul de a fi ales în organele de conducere le au numai farmacistii membri ai Colegiului Farmacistilor din România.

Art. 3. - Dreptul de a alege si de a fi ales se pot exercita numai în cadrul colegiului la care este înregistrat farmacistul.

Art. 4. - (1) O persoană poate candida atât pe lista membrilor consiliului colegiului teritorial, cât si pe cea a reprezentantilor în Adunarea generală natională a Colegiului Farmacistilor din România.

(2) Nu se va putea candida concomitent pentru mandatele prevăzute la alin. (1) si pentru mandatul de membru în comisia de cenzori.

(3) Calitatea de membru al comisiei de disciplină, respectiv al Comisiei superioare de disciplină sunt incompatibile cu orice altă functie din cadrul Colegiului Farmacistilor din România, atât la nivel national, cât si teritorial.

Art. 5. - În vederea organizării si desfăsurării alegerilor se vor organiza comisii electorale teritoriale de către consiliile colegiilor teritoriale, respectiv o comisie electorală centrală organizată de Biroul executiv al Consiliului national al Colegiului Farmacistilor din România si aprobată de Consiliul national al Colegiului Farmacistilor din România.

Art. 6. - (1) Membrii comisiilor electorale nu pot candida la posturile elective din cadrul Colegiului Farmacistilor din România în legislatura pentru care se organizează alegerile.

(2) înaintea alegerii în această functie, ei se vor angaja în scris să nu candideze pentru o functie electivă în legislatura pentru care se organizează respectivele alegeri.


 

CAPITOLUL II

Comisiile electorale

 

SECTIUNEA 1

Comisia electorală de la nivelul colegiului teritorial

 

Art. 7. - (1) Comisia electorală de la nivelul colegiului teritorial este formată din 3-7 membri, în functie de numărul membrilor colegiului respectiv, aprobati în mod individual de consiliul colegiului teritorial, la propunerea biroului executiv.

(2) în sedinta de numire a comisiei electorale se va fixa si data primei întruniri a acesteia, dată care trebuie să fie cu cel putin 15 zile calendaristice înaintea datei alegerilor.

Art. 8. - (1) Comisiile electorale nu sunt subordonate organelor de conducere ale Colegiului Farmacistilor din România.

(2) Comisiile electorale îsi vor desfăsura activitatea sub supravegherea si controlul Comisiei electorale centrale, respectând legea si Statutul Colegiului Farmacistilor din România, aprobat prin Decizia Adunării generale nationale a Colegiului Farmacistilor din România nr. 1/2005, cu modificările si completările ulterioare, si prezentul regulament electoral.

Art. 9. - Comisia electorală va functiona la sediul colegiului teritorial. Acesta va pune la dispozitia comisiei, pe toată durata functionării sale, un spatiu corespunzător desfăsurării activitătilor, asigurând totodată conditiile materiale necesare functionării comisiei si organizării alegerilor.

Art. 10. - (1) La prima întrunire, comisia electorală îsi va alege dintre membrii săi un presedinte si un secretar.

(2) Presedintele conduce sedintele si activitatea comisiei electorale si este singurul abilitat să facă publice datele si informatiile ce decurg din activitatea comisiilor electorale.

Art. 11. - În termen de 3 zile de la data constituirii sale, comisia electorală, prin presedinte, va comunica Comisiei electorale centrale componenta comisiei, functiile detinute în cadrul comisiei de fiecare membru, adresa sediului unde îsi desfăsoară activitatea, numerele de telefon si de fax si, după caz, adresele de e-mail.

Art. 12. - (1) Deciziile comisiei electorale se iau cu majoritate de voturi, în prezenta a minimum jumătate plus unu dintre membrii săi.

(2) în cazul egalitătii de voturi la luarea unei decizii, votul presedintelui este decisiv.

(3) Prezenta presedintelui sau a secretarului este obligatorie. Art. 13. - Sedintele comisiei electorale vor fi consemnate de către secretarul comisiei în procese-verbale de sedintă, care vor fi semnate de către presedinte, secretar si ceilalti membri prezenti ai comisiei electorale.

Art. 14. - Deciziile emise de comisia electorală sau orice alt act emanând de la aceasta vor fi semnate de către presedinte si secretar.

Art. 15. - Pe timpul functionării sale, comisia electorală va avea o stampilă proprie, care va fi tinută de către presedintele comisiei sau, în lipsa acestuia, de către secretar.

Art. 16. - Comisia electorală va informa imediat Comisia electorală centrală despre problemele apărute în legătură cu interpretarea si aplicarea prezentului regulament electoral si se va conforma deciziilor de îndrumare ale Comisiei electorale centrale.

Art. 17. - Atributiile comisiei electorale sunt următoarele:

a) organizează desfăsurarea alegerilor la nivel teritorial;

b) preia listele cu membrii colegiului teritorial;

c) aduce la zi listele cu alegători, dacă este cazul;

d) primeste candidaturile depuse;

e) face publice, prin afisare la sediul comisiei si pe site-ul colegiului teritorial, candidaturile depuse, data si locul alegerilor;

f) comunică Comisiei electorale centrale numărul de alegători si candidatii la functiile de conducere;

g) conduce operatiunile de votare, luând toate măsurile de ordine în teritoriul în care are loc votarea;

h) numără voturile, stabileste valabilitatea voturilor exprimate, totalizează voturile exprimate si stabileste rezultatele alegerilor;

i) redactează, în două exemplare, procesele-verbale de desfăsurare a alegerilor si procesul-verbal al rezultatelor finale;

j) înaintează Comisiei electorale centrale un exemplar al procesului-verbal de desfăsurare a alegerilor, al procesului-verbal al rezultatelor finale, însotit de listele cu candidati;

k) organizează, dacă este cazul, noi alegeri;

l) acreditează, la cerere, observatori ai societătii civile;

m) emite mandatele celor alesi;

n) îndeplineste orice altă activitate privind alegerile, dispusă de Comisia electorală centrală sau stabilită prin prezentul regulament electoral.

Art. 18. - În vederea alegerii biroului consiliului teritorial, comisia electorală de la nivelul fiecărui colegiu convoacă, în termen de maximum 5 zile, consiliul colegiului teritorial.

Art. 19. - (1) Prima sedintă a consiliului colegiului teritorial, de alegere a biroului, este condusă de comisia electorală teritorială.

(2) După alegerea biroului consiliului colegiului teritorial, comisia electorală teritorială îsi încetează de drept activitatea, fiind considerată dizolvată.

 

SECTIUNEA a 2-a

Comisia electorală centrală

 

Art. 20. - Comisia electorală centrală este formată din 5 membri aprobati de Biroul executiv al Consiliului national al Colegiului Farmacistilor din România, care, în sedinta de aprobare a comisiei, va stabili si prima dată de întrunire a acesteia.

Art. 21. - (1) Comisia electorală centrală va functiona la sediul central al Colegiului Farmacistilor din România.

(2) Biroul executiv al Consiliului national al Colegiului Farmacistilor din România va pune la dispozitia Comisiei electorale centrale, pe toată durata functionării sale, un spatiu corespunzător desfăsurării activitătilor, asigurând totodată conditiile materiale necesare functionării acesteia.

Art. 22. - Prin grija Biroului executiv, Comisia electorală centrală va avea la dispozitia sa un secretariat tehnic, condus de către secretarul acesteia.

Art. 23. - (1) La prima întrunire, Comisia electorală centrală îsi va alege dintre membrii săi un presedinte si un secretar.

(2) Presedintele conduce sedintele Comisiei electorale centrale si este singurul abilitat să facă publice datele si informatiile decurgând din activitatea comisiilor electorale.

Art. 24. - (1) Deciziile Comisiei electorale centrale se iau cu majoritate de voturi, în prezenta a minimum 4 dintre membrii săi.

(2) în cazul egalitătii de voturi la luarea unei decizii, votul presedintelui este decisiv.

Art. 25. - Sedintele Comisiei electorale centrale vor fi consemnate de către secretarul acesteia în procese-verbale de sedintă, care vor fi semnate de către presedinte, secretar si ceilalti membri prezenti ai Comisiei electorale centrale.

Art. 26. - Deciziile emise de Comisia electorală centrală sau orice alt act emanând de la aceasta vor fi semnate de către presedinte si secretar.

Art. 27. - Pe timpul functionării sale, Comisia electorală centrală va avea o stampilă proprie, care va fi tinută de către presedintele acesteia sau, în lipsa acestuia, de către secretar.


Art. 28. - Atributiile Comisiei electorale centrale sunt următoarele:

a) asigură organizarea alegerilor la nivelul întregii tări, luând orice măsură necesară organizării si finalizării procesului electoral;

b) urmăreste si asigură respectarea si aplicarea corectă a dispozitiilor legale, a celor statutare privitoare la alegeri si a prezentului regulament electoral pe întregul teritoriu al tării;

c) asigură si răspunde de interpretarea uniformă a acestor dispozitii;

d) face publice datele organizării alegerilor la fiecare colegiu teritorial, precum si locul unde urmează să aibă loc votarea;

e) emite decizii de îndrumare cu privire la aplicarea regulamentului de organizare a alegerilor;

f) rezolvă întâmpinările referitoare la propria activitate si solutionează contestatiile cu privire la modul de constituire, componenta si activitatea comisiilor electorale teritoriale;

g) primeste si solutionează contestatiile declarate împotriva deciziilor comisiilor electorale teritoriale;

h) primeste listele cu candidati trimise de comisiile electorale teritoriale;

i) primeste procesele-verbale de desfăsurare a alegerilor întocmite de comisiile electorale teritoriale, precum si procesele-verbale continând rezultatele alegerilor;

j) solutionează contestatiile împotriva modului de desfăsurare a votării si de stabilire a rezultatelor;

k) validează alegerile desfăsurate la nivelul colegiilor teritoriale;

l) convoacă, în termen de maximum 10 zile de la validarea alegerilor, noul Consiliu national al Colegiului Farmacistilor din România si conduce prima sedintă a acestuia, în care se va alege Biroul executiv al Consiliului national al Colegiului Farmacistilor din România;

m) pe perioada între alegeri desemnează membrii supleanti ca titulari în cazul vacantării unui loc în organele de conducere sau în comisiile de disciplină.

Art. 29. - După alegerea Biroului executiv al Consiliului national al Colegiului Farmacistilor din România, Comisia electorală centrală va functiona pe lângă Consiliul national până la data următoarelor alegeri, când se va alege o altă comisie.

 

CAPITOLUL III

Candidaturile

 

Art. 30. - (1) Declaratiile de candidaturi se vor înregistra la secretariatul colegiului teritorial, conform calendarului electoral aprobat de consiliul colegiului teritorial.

(2) Termenul de depunere a candidaturilor expiră cu 15 zile înaintea datei stabilite pentru organizarea alegerilor.

Art. 31. - (1) Declaratia de candidatură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, va fi dactilografiată si va cuprinde:

a) numele si prenumele, domiciliul, specialitatea, gradul profesional si, acolo unde este cazul, titlul stiintific ale candidatului;

b) mandatul sau mandatele pentru care se candidează;

c) functiile pe care candidatul le detine în alte organisme statale, administrative, sindicale ori profesionale;

d) vechimea în profesie a candidatului;

e) dacă candidatul a avut sanctiuni din partea Colegiului Farmacistilor din România în ultimii 5 ani;

f) angajamentul candidatului că se obligă ca, în situatia în care va fi ales, să participe la toate activitătile si actiunile organului din care face parte;

g) declaratia candidatului că a luat act de prevederile statutare privind revocarea de drept a mandatului încredintat, în cazul în care absentează de 3 ori nemotivat de la sedintele organului în care a fost ales;

h) data si semnătura candidatului.

(2) Pentru comisia de disciplină pot candida doar farmacisti cu o vechime de peste 7 ani în profesie si care nu au avut abateri disciplinare în ultimii 5 ani.

Art. 32. - (1) Candidatii, în mod optional, pot depune odată cu candidatura si un program electoral.

(2) Dacă programul electoral a fost depus si în format electronic, la cererea candidatului, colegiul unde acesta candidează va publica pe site-ul colegiului programul electoral.

Art. 33. - După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, comisiile electorale teritoriale încheie un proces-verbal prin care constată rămânerea definitivă a candidaturilor.

Art. 34. - (1) Comisia electorală teritorială va întocmi listele finale cu candidaturi si le va trimite împreună cu o copie a procesului-verbal de constatare a rămânerii definitive a candidaturilor Comisiei electorale centrale, cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei alegerilor.

(2) Listele finale cu candidaturi, în ordinea depunerii candidaturilor, vor fi afisate, prin grija comisiei electorale teritoriale, la sediul acesteia, precum si în alte locuri stabilite de biroul executiv al colegiului teritorial sau de Comisia electorală centrală, precum si pe site-ul colegiului teritorial.

(3) Listele finale cu candidaturi vor mentiona data, locul si programul de desfăsurare al alegerilor.

 

CAPITOLUL IV

Buletinele de vot

 

Art. 35. - (1) Modelul buletinelor de vot este prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Numărul de foi al buletinelor de vot va fi stabilit de comisia electorală teritorială în functie de numărul candidatilor.

(3) Buletinele de vot se vor tipări de comisia electorală cu sprijinul material si logistic al colegiilor teritoriale.

(4) Un model al buletinelor de vot se va afisa la sediul comisiei electorale teritoriale, cu cel putin 3 zile înaintea datei votării, după ce a fost vizat si anulat de către presedintele comisiei electorale teritoriale.

Art. 36. - (1) Vor exista 4 modele de buletine de vot, în functie de mandatul pentru care se candidează:

a) membru al consiliului colegiului teritorial;

b) reprezentant în Adunarea generală natională a Colegiului Farmacistilor din România;

c) membru al comisiei de disciplină;

d) membru al comisiei de cenzori.

(2) în buletinul de vot candidatii vor fi trecuti în ordinea depunerii candidaturii, mentionându-se numele, prenumele si gradul profesional.

Art. 37. - Buletinele de vot vor fi tipărite cu cel putin 5 zile înaintea datei votării si vor fi primite pe bază de proces-verbal de comisia electorală, care, după verificarea conformitătii si a exactitătii continutului, le va păstra sub sigiliu până în ziua votării.

Art. 38. - (1) Pe buletinele de vot se va mentiona numărul maxim al membrilor titulari ai organului pentru care este buletinul de vot.

(2) Numărul membrilor consiliului colegiului teritorial se va stabili după următoarele proportii:

a) 7 membri, pentru un număr de până la 100 de farmacisti înscrisi;

b) 11 membri, pentru un număr de la 101 până la 500 de farmacisti înscrisi;

c) 13 membri, pentru un număr de la 501 până la 1.000 de farmacisti înscrisi;

d) 19 membri, pentru un număr de peste 1.000 de farmacisti înscrisi.


(3) Numărul membrilor supleanti ai consiliului colegiului teritorial va fi stabilit de comisia electorală teritorială potrivit următoarelor proportii:

a) 3 membri, pentru un număr de până la 100 de farmacisti înscrisi;

b) 5 membri, pentru un număr de la 101 până la 500 de farmacisti înscrisi;

c) 9 membri, pentru un număr de la 501 până la 1.000 de farmacisti înscrisi;

d) 11 membri, pentru un număr de peste 1.000 de farmacisti înscrisi.

(4) Potrivit acelorasi proportii se va stabili si numărul membrilor supleanti pentru Adunarea generală natională a Colegiului Farmacistilor din România.

(5) Norma de reprezentare în Adunarea generală natională a Colegiului Farmacistilor din România este de 1/50 de membri.

(6) Comisia de disciplină de la nivel teritorial este formată din 3 membri titulari si 2 membri supleanti, iar Comisia superioară de disciplină din 5 membri titulari si 3 membri supleanti.

(7) Numărul cenzorilor va fi de 3 membri titulari si 2 membri supleanti.

Art. 39. - (1) Buletinele de vot se vor asigura în număr suficient, conform listelor cu alegători, cu un plus de 5% fată de numărul alegătorilor.

(2) Buletinele de vot vor fi autentificate de comisia electorală teritorială prin aplicarea stampilei proprii pe fata buletinului de vot, în momentul înmânării buletinului de vot către alegător.

Art. 40. - Buletinele neconforme, inexacte, deteriorate sau cele completate gresit de către alegători în timpul votării vor fi anulate prin mentiunea si semnătura presedintelui, aplicându-se totodată si stampila comisiei electorale teritoriale.

 

CAPITOLUL V

Desfăsurarea votării

 

Art. 41. - (1) Data votării, inclusiv data celui de-al doilea tur de scrutin, dacă este cazul, precum si locul votării se vor aproba de consiliul colegiului teritorial si vor fi comunicate Comisiei electorale centrale.

(2) Data, locul si programul de desfăsurare ale votării vor fi comunicate, cu cel putin 5 zile înaintea votării, prin afisare la sediul colegiului, prin publicare pe site-ul propriu al colegiului teritorial si într-un ziar teritorial, precum si în alte locuri ori prin alte modalităti stabilite de consiliul teritorial sau de către Comisia electorală centrală.

Art. 42. - (1) Votarea, la nivelul oricărei sectii de votare, va avea loc numai în prezenta a minimum jumătate din numărul membrilor comisiei electorale teritoriale si a presedintelui acesteia sau, în lipsa temporară a acestuia, a secretarului comisiei electorale teritoriale.

(2) Exprimarea votului se va face prin tăierea din buletinul de vot a numelui candidatului pentru care nu se doreste acordarea votului. Candidatii ale căror nume nu au fost tăiate se consideră ca fiind votati.

Art. 43. - (1) Alegerile se pot desfăsura pe o perioadă de maximum două zile consecutive, perioadă stabilită de consiliul colegiului teritorial, între ora 8,00 si 20,00 în prima zi de vot si 8,00-14,00 în a doua zi de vot, acolo unde au fost stabilite două zile de votare.

(2) Cu o oră înaintea începerii votării, presedintele comisiei electorale teritoriale, în prezenta celorlalti membri, verifică urnele si existenta listelor electorale si a buletinelor de vot, iar după închiderea urnelor le sigilează aplicând stampila sectiei comisiei electorale teritoriale peste semnătura sa, a secretarului si a încă unui membru al comisiei.

(3) Presedintele este obligat să ia măsurile necesare pentru exprimarea secretă a votului si pentru ca alegerile să decurgă în bune conditii, luând, cu consultarea comisiei electorale teritoriale, toate măsurile de natură a asigura desfăsurarea votării.

(4) Dacă alegerile locale au fost organizate într-o singură zi, Comisia electorală centrală poate dispune prelungirea alegerilor cu încă o zi.

Art. 44. - (1) La sfârsitul orelor de votare, presedintele comisiei electorale teritoriale împreună cu secretarul si cu încă un membru al comisiei, în prezenta celorlalti membri ai comisiei, vor sigila urnele si vor întocmi un proces-verbal cu privire la desfăsurarea votării din ziua respectivă, arătând numărul persoanelor care au votat, numărul buletinelor de vot folosite si al celor anulate.

(2) Listele cu alegători, buletinele de vot rămase si cele anulate, precum si stampila sectiei de votare vor fi depozitate în conditii de maximă securitate, de regulă într-un fiset metalic, care va fi închis si sigilat în prezenta persoanelor mentionate la alin. (1). În aceleasi conditii se va închide si încăperea în care se găseste urna de votare.

(3) Despre toate aceste operatiuni se va face mentiune în procesul-verbal întocmit la sfârsitul zilei de votare.

Art. 45. - (1) Biroul executiv al Consiliului national al Colegiului Farmacistilor din România poate desemna un membru al său sau altă persoană să controleze organizarea si desfăsurarea alegerilor.

(2) Acesta va avea competenta, după caz, de a solicita sau de a lua măsurile necesare si legale cu privire la organizarea si desfăsurarea alegerilor si votării si va întocmi la sfârsitul activitătii sale un proces-verbal în care va consemna cele constatate, măsurile luate si modul în care s-au desfăsurat alegerile.

Art. 46. - (1) Fiecare farmacist cu drept de vot, după ce se legitimează si semnează în lista de votare, primeste de la membrii comisiei electorale teritoriale câte un buletin de vot pentru fiecare functie, pe care se va aplica stampila comisiei electorale teritoriale de către presedinte sau de către secretar.

(2) Farmacistii membri ai colegiului respectiv care nu se regăsesc pe listele de votare vor fi înscrisi de către presedintele comisiei electorale teritoriale sau de către secretarul acesteia în listele de votare, mentionându-se toate datele de identificare din cartea de identitate/buletin sau din pasaport.

Art. 47. - (1) Alegătorii vor vota separat, astfel încât să se asigure exprimarea secretă a votului.

(2) în ziua exprimării votului se interzice orice fel de campanie electorală sau altă manifestare asemănătoare. Comisia electorală teritorială va lua toate măsurile necesare în vederea interzicerii campaniei electorale în ziua votării.

 

CAPITOLUL VI

Stabilirea si constatarea rezultatelor alegerilor

 

Art. 48. - (1) După închiderea votării, în prezenta celorlalti membri ai comisiei electorale teritoriale si, după caz, a celorlalte persoane care au dreptul să asiste la votare, presedintele comisiei procedează la anularea buletinelor de vot rămase neîntrebuintate si numai după aceea la deschiderea urnelor.

(2) Au dreptul de a asista la numărarea voturilor farmacistii care si-au exprimat votul, precum si cei care au candidat la una dintre functiile elective.

Art. 49. - Sunt nule buletinele de vot care:

a) nu poartă pe prima fată stampila comisiei electorale teritoriale;

b) au altă formă sau alt model decât cele aprobate;

c) nu sunt complete;

d) sunt albe, pe care nu s-a exprimat votul.

Art. 50. - Rezultatul se va consemna în tabele separate, pentru consiliul colegiului teritorial, pentru Adunarea generală natională a Colegiului Farmacistilor din România, pentru comisia de cenzori si pentru comisia de disciplină.


Art. 51. - (1) După numărarea voturilor, presedintele comisiei electorale teritoriale încheie câte un proces-verbal, în două exemplare, pentru fiecare dintre liste.

(2) Procesul-verbal va cuprinde:

a) numărul alegătorilor, potrivit listelor de alegători;

b) numărul alegătorilor care s-au prezentat la votare;

c) numărul total al voturilor valabil exprimate;

d) numărul voturilor nule;

e) numărul voturilor valabil exprimate, obtinute de către fiecare candidat;

f) expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestatiilor si a modului de solutionare a lor;

g) starea sigiliilor de pe urne la închiderea votării; h) numărul buletinelor de vot primite;

i) numărul buletinelor de vot rămase neîntrebuintate sau anulate.

(3) Procesele-verbale se vor semna de către presedinte, de către secretar si de către ceilalti membri prezenti ai comisiei electorale teritoriale si vor purta stampila acesteia.

Art. 52. - (1) Dacă în urma numărării voturilor si a verificării listelor de votare se constată că alegerile nu sunt valabile din cauza neîntrunirii conditiei de participare a două treimi din numărul membrilor cu drept de vot, se va face mentiune despre acest lucru în procesele-verbale.

(2) Noile alegeri se vor organiza după maximum 10 zile de la data alegerilor precedente, dar nu mai repede de 3 zile, în aceleasi conditii, folosindu-se aceleasi liste de candidati si alegători.

(3) Aceste noi alegeri se consideră valabile indiferent de numărul alegătorilor care au participat la vot.

(4) Decizia de organizare a unor noi alegeri va fi mentionată în procesul-verbal.

(5) Pentru al doilea tur, pe buletinele de vot, inclusiv pe cele nefolosite rămase de la turul I, se va înscrie, prin stampilare, mentiunea “turul II”.

Art. 53. - (1) Dacă alegerile au fost valabil organizate prin întrunirea numărului de votanti, se vor stabili rezultatele în vederea atribuirii mandatelor.

(2) Atribuirea mandatelor se va face în ordinea descrescătoare a numărului de voturi si până la ocuparea numărului legal de mandate.

(3) în caz de voturi egale, departajarea se va face prin tragere la sorti, la care pot participa si cei în cauză.

(4) Ultimul candidat neales ca membru devine membru supleant. Ceilalti membri supleanti vor fi stabiliti în ordinea descrescătoare a numărului de voturi.

Art. 54. - În cazul în care unul dintre mandatele membrilor titulari devine vacant, membrii supleanti vor lua locul membrilor titulari, în ordinea numărului de voturi obtinute. Desemnarea se va face de către Comisia electorală centrală.

Art. 55. - (1) Comisia electorală teritorială va întocmi, în două exemplare, cele 4 procese-verbale de stabilire a rezultatelor finale, dintre care câte un exemplar va fi înaintat în termen de maximum 6 zile Comisiei electorale centrale în vederea validării alegerilor.

(2) Pentru alegerea biroului consiliului teritorial se va întocmi un proces-verbal separat.

Art. 56. - Atribuirea mandatelor se va face de comisia electorală teritorială, după validarea alegerilor de Comisia electorală centrală.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 57. - (1) Cheltuielile pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor se suportă de consiliile colegiilor teritoriale, iar cele pentru functionarea Comisiei centrale electorale se suportă din bugetul Consiliului national al Colegiului Farmacistilor din România.

(2) Membrilor comisiilor electorale teritoriale si ai Comisiei centrale electorale li se poate acorda o indemnizatie stabilită de consiliile teritoriale, respectiv de Biroul executiv al Consiliul national al Colegiului Farmacistilor din România.

(3) Birourile consiliilor colegiilor teritoriale, respectiv Biroul executiv al Consiliului national central vor asigura comisiilor electorale teritoriale si centrale personalul tehnic auxiliar necesar pe perioada în care acestea functionează, stabilind si suportând indemnizatia acestora.

Art. 58. - Termenele pe zile prevăzute în prezentul regulament electoral se calculează din ziua următoare celei în care încep să curgă si se împlinesc la sfârsitul zilei-limită.

Art. 59. - Prin sintagma “consiliul colegiului teritorial”, folosită în prezentul regulament electoral, se întelege consiliul colegiului judetean, respectiv al Colegiul Farmacistilor din Municipiul Bucuresti.

Art. 60. - Prevederile prezentului regulament electoral se completează cu dispozitiile legii si ale Statutului Colegiului Farmacistilor din România, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 61. - (1) Contestatiile împotriva rezultatului alegerilor se fac si se depun la comisiile electorale teritoriale în termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor votării si se solutionează de către Comisia electorală centrală.

(2) Dacă, solutionând contestatia sau în procedura de validare a alegerilor Comisia electorală centrală constată grave încălcării ale corectitudinii si legalitătii organizării alegerilor si stabilirii rezultatelor, aceasta poate organiza noi alegeri în cadrul colegiului teritorial respectiv.

(3) Alegerile prevăzute la alin. (2) se vor organiza si asigura exclusiv de către Comisia electorală centrală, care va prelua toate atributiile comisiei electorale locale. Structurile de conducere si tehnice ale colegiului teritorial sunt obligate să asigure Comisiei electorale centrale toate mijloacele si să colaboreze cu aceasta în vederea realizării si finalizării alegerilor.

Art. 62. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul regulament electoral.

 

ANEXA Nr. 1

la regulamentul electoral

 

DECLARATIE DE CANDIDATURA

 

Subsemnatul/Subsemnata,..................................., cu domiciliul în............................., str.........................nr......, bl......, sc......, et......, ap........., sectorul/judetul..................., specialitatea......................, gradul profesional..........................., titlul stiintific (dacă este cazul)....................., având o vechime în profesie de............ani, pentru alegerile din anul..............depun prezenta declaratie de candidatură la următoarele mandate din cadrul Colegiului Farmacistilor din Judetul...................../Municipiul Bucuresti:

1...........................(membru în consiliul colegiului teritorial);

2...........................(reprezentant în Adunarea generală natională a Colegiului Farmacistilor din România);

3...........................(membru în comisia de cenzori);

4...........................(membru în comisia de disciplină).


De asemenea, declar că detin functia de............................în cadrul ........................................... (organisme statale, administrative, sindicale ori profesionale).

Mentionez că am avut/nu am avut sanctiuni din partea Colegiului Farmacistilor din România în ultimii 5 ani.

Prin prezenta, declar si mă oblig ca în situatia în care voi fi ales în functia/functiile pentru care am candidat să particip la toate activitătile si actiunile organului din care fac parte.

Am luat act de prevederile Statutului Colegiului Farmacistilor din România, potrivit cărora absenta mea nemotivată de la 3 sedinte ale organului de conducere în care am fost ales atrage de drept revocarea mandatului încredintat.

 

Data.............................

Semnătura

............................................................

 

ANEXA Nr. 2

la regulamentul electoral

 

BULETIN DE VOT

pentru membrii Consiliului Colegiului Farmacistilor din Judetul............./Municipiul Bucuresti

 

Trebuie ales un număr de.............persoane - membri titulari si un număr de............persoane - membri supleanti

 

Candidatii:

 

Nr. crt.

Nume

Prenume

Grad profesional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULETIN DE VOT

pentru reprezentantii în Adunarea generală natională a Colegiului Farmacistilor din România

 

Trebuie ales un număr de.............persoane - membri titulari si un număr de............persoane - membri supleanti

 

Candidatii:

 

Nr. crt.

Nume

Prenume

Grad profesional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULETIN DE VOT

pentru membrii Comisiei de cenzori a Colegiului Farmacistilor din Judetul..................../Municipiul Bucuresti

 

Trebuie ales un număr de.............persoane - membri titulari si un număr de............persoane - membri supleanti

 

Candidatii:

 

Nr. crt.

Nume

Prenume

Grad profesional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BULETIN DE VOT

pentru membrii Comisiei de disciplină a Colegiului Farmacistilor din Judetul......................./Municipiul Bucuresti

 

Trebuie ales un număr de.............persoane - membri titulari si un număr de............persoane - membri supleanti

 

Candidatii:

 

Nr. crt.

Nume

Prenume

Grad profesional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.