MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 219/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 219         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 2 aprilie 2012

 

SUMAR

 

DECRETE

 

319. - Decret privind conferirea unor decoraţii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

234. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

236. - Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând 3 obiective de investiţii din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50 000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I,” - S.A., în calitate de agenţie de implementare a proiectului, precum şi pentru aprobarea caracteristicilor principale şi indicatorilor tehnico-economici ai acestora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

275. - Ordin al ministrului sănătăţii privind aprobarea Procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piaţă a produselor, materialelor, substanţelor chimice/amestecurilor şi echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă

 

327/385/189. - Ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului afacerilor europene privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului”, operaţiunea „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional - poli de competitivitate”

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoraţii

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 5 lit. A şi B, ale art. 7 lit. A şi B, ale art. 8 lit. A şi B şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informaţii,

cu prilejul zilei Serviciului Român de Informaţii, în semn de apreciere a rezultatelor deosebite obţinute în îndeplinirea atribuţiilor profesionale şi a devotamentului manifestat faţă de instituţiile statului de drept,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler, cu însemn pentru civili, persoanei prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler, cu însemn pentru civili, persoanei prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 6. - Se conferă Ordinul Meritul Sanitar în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 7. - Se conferă Ordinul Bărbăţie şi Credinţă în grad de Mare Ofiţer, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 7.

Art. 8. - Se conferă Ordinul Bărbăţie şi Credinţă în grad de Comandor, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 8.

Art. 9. - Se conferă Ordinul Bărbăţie şi Credinţă în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 9.

Art. 10. - Se conferă Ordinul Bărbăţie şi Credinţă în grad de Cavaler, cu însemn pentru civili, persoanelor prevăzute în anexa nr. 10.

Art. 11. - Se conferă Crucea Naţională Serviciul Credincios clasa a III-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 11.

Art. 12. - Se conferă Crucea Naţională Serviciul Credincios clasa a III-a, cu însemn pentru civili, persoanelor prevăzute în anexa nr. 12.

Art. 13. - Se conferă Medalia Naţională Serviciul Credincios clasa a III-a, cu însemn pentru civili, persoanelor prevăzute în anexa nr. 13.

Art. 14. - Se conferă Medalia Naţională Pentru Merit clasa a II-a, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 14.

Art. 15. - Se conferă Medalia Naţională Pentru Merit clasa a III-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 15.

Art. 16. - Se conferă Medalia Naţională Pentru Merit clasa a III-a, cu însemn pentru civili, persoanelor prevăzute în anexa nr. 16.

Art. 17. - Se conferă Medalia Meritul Sanitar clasa a III-a, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 17.

Art. 18. - Se conferă Medalia Meritul Sanitar clasa a III-a, cu însemn pentru civili, persoanelor prevăzute în anexa nr. 18.

Art. 19. - Se conferă Medalia Bărbăţie şi Credinţă clasa I, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 19.

Art. 20. - Se conferă Medalia Bărbăţie şi Credinţă clasa a II-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 20.

Art. 21. - Se conferă Medalia Bărbăţie şi Credinţă clasa a III-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 21.

Art. 22. - Se conferă Medalia Bărbăţie şi Credinţă clasa a III-a, cu însemn pentru civili, persoanelor prevăzute în anexa nr. 22.

Art. 23. - Anexele nr. 1-22*) fac parte integrantă din prezentul decret.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

 

Bucureşti, 21 martie 2012.

Nr. 319.


*) Anexele nr. 1-22 conţin informaţii clasificate şi urmează regimul Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea unor acte normative

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 109/2011 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului „Colectarea şi prelucrarea datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană şi creării infrastructurii informaţionale de mediu”, desfăşurat în perioada 2011-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 2 martie 2011, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul hotărârii se modifică şi va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE

privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului „Colectarea si prelucrarea datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană şi creării infrastructurii informaţionale de mediu”, desfăşurat în perioada 2011-2014”

2. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1} Se aprobă alocarea din bugetul Fondului pentru mediu a sumei de 20.000 mii lei pentru acţiunile multianuale necesare programului «Colectarea şi prelucrarea datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană şi creării infrastructurii informaţionale de mediu» desfăşurat în perioada 2011-2014, în scopul realizării obligaţiilor de raportare prevăzute în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană şi pentru aplicarea cerinţelor unor directive din domeniul controlului poluării şi protecţiei atmosferei.”

3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. Fondurile necesare pentru realizarea acţiunilor multianuale de colectare şi prelucrare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană şi creării infrastructurii informaţionale de mediu pentru perioada 2011-2014, precizate la art. 1, se suportă din sumele aprobate pentru categoria de proiecte şi programe pentru protecţia mediului «monitorizări, studii şi cercetări în domeniul protecţiei mediului, pădurilor şi apelor privind sarcini derivate din acorduri

internaţionale, directive europene sau alte reglementări naţionale sau internaţionale, precum şi cercetare-dezvoltare în domeniul schimbărilor climatice» prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate pentru fiecare din anii 2011-2014.”

4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Ministerul Mediului si Pădurilor derulează, urmăreşte, controlează şi răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a fondurilor alocate potrivit prezentei hotărâri.”

5. După articolul 4 se Introduce un nou articol, articolul 5, cu următorul cuprins:

„Art. 5. - Suma alocată din bugetul Fondului pentru mediu, potrivit art. 1, se gestionează în conformitate cu prevederile art. 2 şi 3 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea finanţării unor proiecte şi programe din bugetul Fondului pentru mediu.”

6. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 858/2011 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a Programului de dezvoltare şi optimizare a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 1 septembrie 2011, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1- - Se aprobă alocarea din bugetul Fondului pentru mediu a sumei de 50.000 mii lei, în perioada 2011-2014, sub formă de finanţare nerambursabilă, pentru realizarea acţiunilor multianuale pentru Programul de dezvoltare şi optimizare a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, în limita prevederilor bugetare ale Ministerului Mediului şi Pădurilor şi ale Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobate anual.”

Art. III. - La articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea finanţării unor proiecte şi programe din bugetul Fondului pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 9 martie 2011, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Fondurile provenite din bugetul de venituri şi cheltuieli pe anii 2012-2014 al Fondului pentru mediu se regăsesc în bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în anexa nr. 3/23/13 «Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli şi articole pe anii 2012-2014».”

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi pădurilor,

Lászlo Borbély

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 27 martie 2012.

Nr. 234.”

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 109/2011)

 

LISTA

subprogramelor cuprinzând serviciile de colectare şi prelucrare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană şi creării infrastructurii informaţionale de mediu aferente programului „Colectarea şi prelucrarea datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană şi creării infrastructurii informaţionale de mediu”, desfăşurat în perioada 2011-2014

 

Nr. crt.

 

Valoarea totală pentru perioada 2011-2014

(inclusiv TVA)

(mii lei)

1.

Studiu privind elaborarea la nivel naţional şi pe sectoare a prognozelor de emisii de dioxid de sulf, oxizi de azot, compuşi volatili, amoniac şi pulberi, considerând 2010, 2015, 2020 şi 2030 ca ani-ţintă

2.000

2.

Studiu privind determinarea încărcărilor şi nivelurilor critice specifice ecosistemelor de la nivel naţional, conform prevederilor Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distante lungi (CLRTAP)

2.700

3.

Studiu privind evaluarea calităţii aerului prin modelarea matematică a dispersiei poluanţilor emişi în aer şi identificarea zonelor şi aglomerărilor unde sunt necesare monitorizarea continuă a calităţii aerului, elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor şi programelor de gestiune a calităţii aerului, inclusiv stabilirea zonelor de protecţie a staţiilor de monitorizare a calităţii aerului

3.700

4.

Studiu pentru crearea metadatelor de implementare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE), în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.205/2008 al Comisiei din 3 decembrie 2008 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte metadatele, pentru temele din anexele 1,2 şi 3 care intră în responsabilitatea Ministerului Mediului şi Pădurilor şi asigurarea funcţionării geoportalului în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 976/2009 al Comisiei din 19 octombrie 2009 de aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte serviciile de reţea

11.300

5.

Studiul privind modalităţile de promovare la nivel naţional a sistemului UE de management de mediu şi audit (EAMS) şi de încurajare a participării voluntare a organizaţiilor în cadrul EMAS, conform legislaţiei europene în domeniul EMAS, şi a Schemei comunitare de acordare a etichetei UE ecologice, asumate prin preluarea Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică

300

 

TOTAL:

20.000

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Listei cuprinzând 3 obiective de investiţii din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A., în calitate de agenţie de implementare a proiectului, precum şi pentru aprobarea caracteristicilor principale şi indicatorilor tehnico-economici ai acestora

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 din Legea nr. 224/2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori”, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 44 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Lista cuprinzând 3 obiective de investiţii din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I,” - S.A., în calitate de agenţie de implementare a proiectului, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prevăzute la alin. (1), conform anexelor nr. 2/1-2/3.

Art. 2. - Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute în anexa nr. 1, ai căror indicatori tehnico-economici sunt prevăzuţi în anexele nr. 2/1-2/3, se face din credite externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, asigurate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, din bugetul local, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2/1-2/3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Cristian Petrescu

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Minai Capră,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 27 martie 2012.

Nr. 236.

 

ANFXA Nr. 1

 

LISTA

cuprinzând 3 obiective de investiţii din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A., în calitate de agenţie de implementare a proiectului

 

Nr. crt.

Judeţul

Denumirea obiectivului

0

1

2

1.

Ilfov

Extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare şi staţie de epurare în localitatea Snagov, judeţul Ilfov

2.

Gorj

Reabilitare şi dezvoltare sistem de alimentare cu apă potabilă oraş Novaci, judeţul Gorj

3.

Bistriţa-Năsăud

 Sistem de alimentare cu apă, canalizare menajeră şi staţie de epurare pentru localitatea Ilva Mică judeţul Bistriţa-Năsăud

 

ANEXA Nr. 2/1

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO- ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare şi staţie de epurare în localitatea Snagov, judeţul Ilfov”*

 

(cuprins în Proiectul „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori*)

 

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Beneficiar: Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A., în calitate de agenţie de implementare în perioada derulării investiţiei, şi unitatea administrativ-teritorială Snagov, judeţul Ilfov, după predarea-primirea obiectivului de investiţii

Amplasament: unitatea administrativ-teritorială Snagov, judeţul Ilfov

Indicatori tehnico-economici:

 

- Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA

mii lei

16.081

(în preţuri 1 euro = 4,20 lei la data de 6 iulie 2011)

 

 

din care:

 

 

- construcţii-montaj

mii lei

6.974

- Durata de realizare a investiţiei:

luni

12

- Capacităţi:

 

 

Extindere reţea distribuţie apă potabilă (PEID, De 110, 125 mm, Pn6)

5.840

m

Staţie de Pompare 1 buc

39,60

mc/h

Extindere reţea canalizare (PEID, De 160 mm, Pn 6)

5.840

m

Staţie de epurare

1.787,17

mc/zi

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face din credite externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, asigurate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, din bugetul local, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

ANFXA Nr. 2/2

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi dezvoltare sistem de alimentare cu apă potabilă oraş Novaci, judeţul Gorj”

 

(cuprins în Proiectul „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori*)

 

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Beneficiar: Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - SA, în calitate de agenţie de implementare în perioada derulării investiţiei, şi unitatea administrativ-teritorială Novaci, judeţul Gorj, după predarea-primirea obiectivului de investiţii

Amplasament: unitatea administrativ-teritorială Novaci, judeţul Gorj

Indicatori tehnico-economici:

 

- Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA

mii lei

 

4.943

(în preţuri 1 euro = 4,2805 lei la data de 12 septembrie 2011) din care:

 

 

 

- construcţii-montaj

mii lei

 

3.530

- Durata de realizare a investiţiei:

luni

 

12

- Capacităţi:

 

 

 

Reabilitare captare Berceşti 1 buc.

 

20

l/s

Reabilitare aducţiune Berceşti conductă PEHD Pn 10 Dn 280 mm

 

1.812

m

Reabilitare aducţiune Schela conductă PE HD Pn 10 Dn 110 mm + 180 mm

 

2.500

m

Staţie de pompare Berceşti 1 buc.

 

20

l/s

Staţie de clorinare Novaci 1 buc.

 

5

l/s

Reabilitare reţea de distribuţie apă conductă PEHD Pn 10Dn 125 + 315

 

7.030

m

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările ulterioare.

Finanţarea Investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face din credite externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, asigurate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, din bugetul local, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 2/3

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO- ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Sistem de alimentare cu apă, canalizare menajeră şi staţie de epurare pentru localitatea Ilva Mică, judeţul Bistriţa-Năsăud”

 

(cuprins în Proiectul „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori*)

 

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Beneficiar: Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - SA, în calitate de agenţie de implementare în perioada derulării investiţiei, şi unitatea administrativ-teritorială Ilva Mică, judeţul Bistriţa-Năsăud, după predarea-primirea obiectivului de investiţii

Amplasament: unitatea administrativ-teritorială Ilva Mică, judeţul Bistriţa-Năsăud

Indicatori tehnico-economici:

 

- Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA

mii lei

 

13.813

(în preţuri 1 euro = 4,245 lei la data de 21 iulie 2011)

 

 

 

din care:

 

 

 

- construcţii-montaj

mii lei

 

7.802

- Eşalonarea investiţiei

 

 

 

- Anul I

INV

mii lei

 

9.669

 

C+M

mii lei

 

5.461

- Anul II

INV

mii lei

 

4.144

 

C+M

mii lei

 

2.341

- Durata de realizare a investiţiei:

luni

 

24

 

Captare de suprafaţă Q = 8,68 l/s

 

1

buc

 

Conductă aducţiune PEID PN 10, Dn140 mm

 

4.913

m

 

Staţie de tratare apă potabilă

 

30

mc/h

 

Staţie de pompare apă potabilă

 

32

mc/h

- Capacităţi:

Rezervor de înmagazinare

 

500

mc

 

Conductă transport apă tronson 1 PEID PN 10 De 200 mm

 

4.438

m

 

Conductă transport apă tronson 2 PEID PN 10 De125 mm + 160 mm

 

3.307

m

 

Reţea canalizare menajeră PVC De 315 mm ś 400 mm

 

4.271

m

 

Staţie de epurare

 

 

mc/zi

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face din credite externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, asigurate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, din bugetul local, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piaţă a produselor, materialelor, substanţelor chimice/amestecurilor şi echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei sănătate publică şi control în sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii nr. RL 2.470/2012,

având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, şi ale Directivei 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, transpusă în legislaţia naţională prin Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de reglementare sanitară pentru punerea pe piaţă a produselor, materialelor, substanţelor chimice/amestecuriior şi echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Sănătăţii, prin Institutul Naţional de Sănătate Publică, precum şi prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, va duce la îndeolinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Ritli Ladislau

 

Bucureşti, 26 martie 2012.

Nr. 275.

 

ANEXA

 

PROCEDURA

de reglementare sanitară pentru punerea pe piaţă a produselor, materialelor, substanţelor chimice/amestecurilor şi echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă

 

Art. 1. - Domeniul de aplicare a prezentei proceduri se referă la instalaţiile fixe publice sau private de aprovizionare cu apă potabilă.

Art. 2. - În înţelesul prezentei proceduri, următorii termeni se definesc astfel:

a) punere pe piaţă înseamnă furnizarea unui produs pentru distribuţie, consum sau utilizare pe piaţa comunitară în cursul unei activităţi comerciale, în schimbul unei plăţi ori gratuit;

b) reglementarea sanitară pentru punerea pe piaţă a produselor, materialelor, substanţelor chimice/amestecurilor şi echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă, puse pentru prima dată pe piaţa Uniunii Europene sau importate din ţări terţe, este procedura de:

1. notificare pentru produsele, materialele, substanţele chimice/amestecurile şi echipamentele utilizate în contact cu apa potabilă, puse pentru prima dată pe piaţa românească şi aprobate pentru această folosinţă în state membre ale Uniunii Europene;

2. avizare sanitară pentru produsele, materialele, substanţele chimice/amestecurile şi echipamentele utilizate în contact cu apa potabilă, puse pentru prima dată pe piaţa românească, produse pentru prima dată în România sau importate din ţări terţe;

c) notificarea este procesul de înregistrare pentru produsele, materialele, substanţele chimice/amestecurile şi echipamentele utilizate în contact cu apa potabilă, puse pentru prima dată pe piaţa românească şi aprobate în state membre ale Uniunii Europene;

d) avizarea sanitară este procesul de analiză a dosarului de produs privind conformarea produselor, materialelor, substanţelor chimice/amestecurilor şi echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă, la reglementările în vigoare, având în vedere protejarea sănătăţii populaţiei, cu scopul punerii pe piaţă a acestor produse;

e) avizul sanitar este documentul oficial eliberat de Comisia pentru produse, materiale, substanţe chimice/amestecuri şi echipamente utilizate în contact cu apa potabilă de la nivelul fiecărui centru regional de sănătate publică, denumită în continuare comisia, pe baza dosarului de produs şi a referatului tehnic de evaluare întocmit de experţi desemnaţi prin decizie de către directorul Institutului Naţional de Sănătate Publică;

f) formularul de notificare este documentul oficial eliberat de către comisie pe baza dosarului de produs şi a referatului tehnic de evaluare întocmit de aceasta;

g) dosarul de produs este documentaţia tehnică ce conţine toate informaţiile necesare pentru evaluarea riscurilor previzibile pentru populaţie şi mediul înconjurător;

h) referatul tehnic de evaluare este documentul oficial întocmit de către experţii desemnaţi din cadrul comisiei, pe baza dosarului de produs, în care sunt formulate concluziile şi recomandările privind avizarea sanitară/notificarea;

i) solicitant este persoana juridică responsabilă cu punerea pe piaţă care poate fi producătorul, reprezentantul autorizat al producătorului sau importatorul produselor, materialelor, substanţelor chimice/amestecurilor şi echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă;

j) instalaţii fixe publice sau private de aprovizionare cu apă potabilă sunt reprezentate de ansamblul construcţiilor, instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează captarea apei brute, aducţiunea, tratarea în vederea potabilizării, înmagazinarea şi distribuţia apei potabile.

Art. 3. - Pentru îndeplinirea atribuţiilor privind reglementarea sanitară de punere pe piaţă a produselor, materialelor, substanţelor chimice/amestecurilor şi echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă pe teritoriul României se înfiinţează comisiile pentru produse, materiale, substanţe chimice/ amestecuri şi echipamente utilizate în contact cu apa potabilă, organisme de specialitate, fără personalitate juridică, care funcţionează în cadrul centrelor regionale ale Institutului Naţional de Sănătate Publică.

Art. 4. - (1) La nivelul Institutului Naţional de Sănătate Publică, prin decizie a directorului, sunt desemnaţi experţii care vor face parte din comisii.

(2) Comisiile sunt reprezentate la nivelul centrelor regionale de sănătate publică Bucureşti, laşi, Târgu Mureş, Cluj şi Timişoara.

(3) în componenţa fiecărei comisii vor fi un chimist, un medic igienist, un biolog şl/sau, după caz, personal cu expertiză de specialitate în funcţie de specificul documentaţiei de analizat. Directorul centrului regional de sănătate publică poate decide, la solicitarea comisiei, completarea şi/sau modificarea componenţei comisiei.

(4) Referatele tehnice vor fi întocmite şi semnate de experţii desemnaţi, iar avizul/notificarea va fi semnat/ă de medicul şef al centrului regional de sănătate publică.

Art. 5. - Comisiile au următoarele atribuţii:

a) furnizează solicitanţilor, la cerere, consultanţă pentru întocmirea dosarului de produs (eventual - prin informaţii corecte şi complete asupra documentaţiei), necesară obţinerii notificării/avizului sanitar;

b) primesc dosarul de produs;

c) primesc dovada achitării tarifului conform anexei nr. 4;

d) evaluează dosarul de produs;

e) solicită, dacă este necesar, pe parcursul procedurii de notificare/avizare şi alte documente, date sau teste necesare analizei şi evaluării produselor;

f) întocmesc referatul tehnic de evaluare care se păstrează la nivelul centrului regional de sănătate publică;

g) eliberează în două exemplare notificarea/avizul sanitar/înştiinţarea motivată de respingere a avizării, respectiv notificării (după caz);

h) înmânează solicitantului un exemplar de notificare/aviz sanitar/înştiinţare de respingere;

i) asigură arhivarea tuturor documentelor, în condiţiile legii, la centrele regionale de sănătate publică, respectiv la Institutul Naţional de Sănătate Publică.

Art. 6. - (1) în vederea obţinerii avizului sanitar/notificării, înainte de punerea pe piaţă, a produselor, materialelor, substanţelor chimice/amestecurilor şi echipamentelor care vin în contact cu apa potabilă, solicitantul depune dosarul de produs la Institutul Naţional de Sănătate Publică/Centrul regional de sănătate publică.

(2) Dosarul de produs trebuie să conţină următoarele documente necesare pentru eliberarea avizului sanitar/notificării:

a) cerere adresată Institutului Naţional de Sănătate Publică/Centrului regional de sănătate publică, cu antetul solicitantului, adresa, numărul de telefon, numărul de înregistrare la registrul comerţului (conform modelului din anexa nr. 1), în care se specifică:

(i) calitatea de producător, de reprezentant autorizat al producătorului sau de importator;

(ii) numele şi adresa completă a producătorului, în cazul în care solicitantul este importator;

(iii) numele şi adresa completă a persoanei la care se găseşte dosarul de produs;

b) adresa la care îşi are sediul în România producătorul sau importatorul;

c) denumirea comercială a produsului;

d) categoria produsului [produs, material, substanţă chimică/amestec sau echipament, utilizat(ă) în contact cu apa potabilă];

e) domeniul de utilizare/aplicabilitate, instrucţiunile/condiţiile de utilizare;

f) compoziţia cantitativă şi calitativă standard şi numerele CAS (Chemical Abstract Service) ale produsului, materialului, substanţei chimice/amestecului sau echipamentului utilizat(e) în contact cu apa potabilă;

g) criteriile de control pentru puritatea ingredientelor sau certificatul de calitate privind criteriile de puritate a ingredientelor, în copie şi în original;

h) buletinele de analiză/testările efectuate de laboratoare acreditate în domeniu, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, prezentate în original;

i) fişa de securitate a produsului, materialului, substanţei chimice/amestecului sau echipamentului utilizat(e)în contact cu apa potabilă;

j) declaraţia de conformitate a produsului, materialului, substanţei chimice/amestecului sau echipamentului utilizat(e)în contact cu apa potabilă.

(3) în vederea notificării, solicitantul va depune la dosarul de produs copii ale certificatelor, aprobărilor, testelor toxicologice, buletinelor de analiză emise de alte state membre ale Uniunii Europene. Copiile vor avea menţiunea „conform cu originalul”, vor fi semnate şi ştampilate de către solicitant.

(4) în vederea avizării sanitare, solicitantul va depune la dosarul de produs copii ale certificatelor, aprobărilor, testelor toxicologice având menţiunea „conform cu originalul”, semnate şi ştampilate, precum şi buletinele de analiză în original.

(5) Dosarul de produs trebuie să fie prezentat în limba română sau, după caz, cu traducere legalizată.

Art. 7. - (1) Avizul sanitar/Notificarea va cuprinde următoarele informaţii:

a) datele complete de identificare ale producătorului, reprezentantului autorizat al producătorului sau al importatorului;

b) ţara de origine a produsului, materialului, substanţei chimice/amestecului sau echipamentului care vine în contact cu apa potabilă;

c) denumirea comercială a produsului, materialului, substanţei chimice/amestecului sau echipamentului care vine în contact cu apa potabilă;

d) categoria produsului;

e) domeniul de utilizare/aplicabilitate;

f) termenul de valabilitate al documentului;

g) semnătura preşedintelui comisiei.

(2) Modelul de aviz sanitar este prezentat în anexa nr. 2, iar cel pentru notificare în anexa nr. 3.

Art. 8.Avizul sanitar/Notificarea se eliberează în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete.

Art. 9. - Avizul sanitar şi notificarea sunt valabile atât timp cât nu se face niciun fel de modificare în compoziţia calitativă şi cantitativă sau în domeniul/condiţiile de utilizare al produsului respectiv.

Art. 10. - Produsele, materialele, substanţele chimice/amestecurile şi echipamentele utilizate în contact cu apa potabilă notificate/avizate sanitar se afişează pe site-ul Institutului Naţional de Sănătate Publică.

Art. 11.- (1) Dosarul de produs împreună cu referatul tehnic de evaluare şi avizul sanitar/notificarea eliberate de comisie se păstrează la Institutul Naţional de Sănătate Publică/centrul regional de sănătate publică, în condiţiile respectării legislaţiei ce garantează confidenţialitatea, pe perioada utilizării produsului.

(2) Difuzarea datelor din dosarul de produs este supusă prevederilor legale privind confidenţialitatea.

Art. 12. - Avizele sanitare/Notificările eliberate se postează pe site-ul Institutului Naţional de Sănătate Publică.

Art. 13. - (1) Dacă pe perioada valabilităţii unui aviz sanitar/unei notificări pentru un produs, material, substanţă chimică/amestec sau echipament care vine în contact cu apa potabilă se dovedeşte, pe baza noilor reglementări europene, că are componente care sunt nocive pentru sănătatea populaţiei, comisia va retrage avizul sanitar/notificarea eliberat(ă).

(2) Decizia de retragere a avizului sanitar/notificării se comunică solicitantului avizului sanitar şi se afişează pe site-ul Institutului Naţional de Sănătate Publică.

(3) Retragerea produsului de pe piaţă se face în termen de maximum 90 de zile de la comunicarea deciziei de retragere a avizului sanitar/notificării.

Art. 14 - (1) Producătorul, reprezentantul autorizat al producătorului sau importatorul este obligat să notifice comisia în formă scrisă despre orice modificări calitative ori ale condiţiilor de utilizare ale produsului, materialului, substanţei chimice/amestecului sau echipamentului utilizat în contact cu apa potabilă cuprinse în dosarul de produs şi pentru care s-a emis notificarea/avizul sanitar, în termen de 30 de zile de la data la care acestea au survenit.

(2) Folosirea produsului notificat/avizat care a suferit modificări calitative va fi condiţionată de obţinerea prealabilă a avizului sanitar conform prezentei proceduri.

(3) în acest caz se va emite notificare/aviz sanitar nou(ă). Art. 15. - Producătorul, reprezentantul autorizat al producătorului sau importatorul este obligat să notifice comisia în formă scrisă despre încetarea fabricării/importului produsului, materialului, substanţei chimice/amestecului ori echipamentului utilizat(e) în contact cu apa potabilă cuprinse în dosarul de produs şi pentru care s-a emis notificarea/avizul sanitar, în termen de 30 de zile de la data la care acestea au survenit.

Art. 16. - (1) Produsele pentru construcţii se pot utiliza în contact cu apa potabilă în condiţiile deţinerii avizului sanitar/notificării în valabilitate emis(e) conform prevederilor prezentei proceduri, precum şi a declaraţiei de conformitate în valabilitate, emisă în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în care se specifică adecvarea produsului la utilizarea în contact cu fluide apoase.

(2) Avizele tehnice aferente agrementelor tehnice referitoare la produse pentru construcţii destinate a fi utilizate în contact cu apa potabilă, emise în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, în valabilitate la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, îşi menţin valabilitatea până la data expirării.

(3) După data expirării avizelor tehnice prevăzute la alin. (2), produsele pentru construcţii care au făcut obiectul acestor avize se pun pe piaţă în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

Art. 17. - Producătorii, reprezentanţii autorizaţi ai producătorilor sau importatorii produselor, materialelor, substanţelor chimice/amestecurilor şi echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă, cu excepţia celor prevăzute la art. 16, care au fost puse pe piaţă fără avizare sanitară/notificare, sunt obligaţi să solicite aviz sanitar/notificare, în decurs de 6 luni de la publicarea prezentei proceduri.

Art. 18. - Sunt exceptaţi de la prevederile prezentei proceduri dezinfectanţii utilizaţi pentru tratarea apei potabile, care sunt reglementaţi de Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 19. - (1) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt responsabile cu verificarea existenţei şi valabilităţii avizului sanitar/notificării eliberat(e) de către comisie.

(2) Nerespectarea prevederilor prezentei proceduri se sancţionează conform legii.

Art. 20. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANFXA Nr. 1

Ia procedură

 

- Model -

 

CERERE

pentru solicitarea avizului sanitar/notificării

 

Către: Institutul Naţional de Sănătate Publică/Centrul Regional de Sănătate Publică..........................................................

 

Stimată Doamnă/Domnule Director,

 

Subsemnata/ul,................................................................solicit aviz sanitar /notificare  pentru produsul, materialul, substanţa chimică/amestecul, echipamentul care vine în contact cu apa potabilă

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Solicitant:

Solicitantul este - producător  /agent autorizat  /importator 

Numele şi adresa completă (inclusiv telefon/fax):............................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nr. de înregistrare la registrul comerţului........................................................................................................................................

 

Producător:

Numele şi adresa completă:...........................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Numele şi adresa completă a persoanei la care se găseşte dosarul tehnic al produsului:....................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Semnătura şi ştampila solicitantului

………………………………

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

- Model –

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Institutul Naţional de Sănătate Publică/Centrul Regional de Sănătate Publică...........................

Comisia pentru produse, materiale, substanţe chimice/amestecuri şi echipamente utilizate în contact cu apa potabilă

 

Solicitant:...................................................................................

 

AVIZ SANITAR

Nr. ..........din data...............

 

Comisia pentru produse, materiale, substanţe chimice/amestecuri şi echipamente utilizate în contact cu apa potabilă, din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică/Centrului Regional de Sănătate Publică..................în baza Referatului tehnic de evaluare nr. ..........., decide că următorul produs, material, substanţă chimică/amestec, echipament utilizate în contact cu apa potabilă poate fi fabricat(ă) sau comercializat(ă) şi utilizat(ă) în România, conform prevederilor legale în vigoare.

 Produs, material, substanţă chimică/amestec, echipament utilizate în contact cu apa potabilă:

1.1. denumirea comercială a produsului, materialului, substanţei chimice/amestecului, echipamentului utilizat(e) în contact cu apa potabilă:

1.2. domeniul de utilizare:

1.3. instrucţiunile/condiţiile de utilizare:

 Producătorul:

2.1. Adresa:

2.2. Ţara:

 

Avizarea sanitară a produsului, materialului, substanţei chimice/amestecului, echipamentului utilizat(e) în contact cu apa potabilă se face în conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii nr. 275/2012 privind aprobarea procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piaţă a produselor, materialelor, substanţelor chimice/amestecurilor şi echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă, în baza art. 10 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată.

 

AVIZUL SANITAR ESTE VALABIL PE PERIOADA ÎN CARE NU SE FACE NICIO MODIFICARE ÎN COMPOZIŢIA ŞI CALITATEA PRODUSULUI. ORICE MODIFICARE A COMPOZIŢIEI ŞI CALITĂŢII PRODUSULUI DUCE ÎN MOD AUTOMAT LA ANULAREA AVIZULUI SANITAR.

 

Numele şi prenumele, semnătura şi ştampila medicului şef al Centrului regional de sănătate publică

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

- Model –

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Institutul Naţional de Sănătate Publică/Centrul Regional de Sănătate Publică...........................

Comisia pentru produse, materiale, substanţe chimice/amestecuri şi echipamente utilizate în contact cu apa potabilă

 

Solicitant:.....................................................................

 

NOTIFICARE

Nr. ..........din data...............

 

Comisia pentru produse, materiale, substanţe chimice/amestecuri şi echipamente utilizate în contact cu apa potabilă, din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică/Centrului Regional de Sănătate Publică...................decide că următorul produs, material, substanţă chimică, echipamente utilizat(ă) în contact cu apa potabilă poate fi comercializat(ă) şi utilizat(ă) în România, conform prevederilor legale în vigoare.

 Produs, material, substanţă chimică/amestec, echipament utilizate în contact cu apa potabilă:

1.1. denumirea comercială a produsului, materialului, substanţei chimice/amestecului, echipamentului utilizat{e)în contact cu apa potabilă:

1.2. domeniul de utilizare:

1.3. instrucţiunile/condiţiile de utilizare:

 Producătorul:

2.1. Adresa:

2.2. Ţara:

 

Notificarea produsului, materialului, substanţei chimice/amestecului, echipamentului utilizat(e) în contact cu apa potabilă se face în conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii nr. 275/2012 privind aprobarea procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piaţă a produselor, materialelor, substanţelor chimice/amestecurilor şi echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă, în baza art. 10 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată.

 

NOTIFICAREA ESTE VALABILĂ PE PERIOADA ÎN CARE NU SE FACE NICIO MODIFICARE ÎN COMPOZIŢIA ŞI CALITATEA PRODUSULUI. ORICE MODIFICARE A COMPOZIŢIEI ŞI CALITĂŢII PRODUSULUI DUCE ÎN MOD AUTOMAT LA ANULAREA NOTIFICĂRII.

 

Numele şi prenumele, semnătura şi ştampila medicului şef al Centrului regional de sănătate publică

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ANEXA Nr. 4

la procedură

 

TARIFE

 

Nr. crt.

Serviciul prestat

Valoarea tarifului (lei)

1.

Consultanţă pentru întocmirea dosarului de produs

300

2.

întocmire referat tehnic de evaluare

350


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Nr. 327 din 17 februarie 2012

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 385 din 22 martie 2012

MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE

Nr. 189 din 29 februarie 2012

 

ORDIN

privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea

durabilă a antreprenori atu lui”, operaţiunea „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional - poli de competitivitate”

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, ministrul finanţelor publice şi ministrul afacerilor europene emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenori atu lui”, operaţiunea „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional - poli de competitivitate” (denumită în continuare operaţiunea poli de competitivitate), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Cheltuielile eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul POS CCE 2007-2013, axa prioritară 1, domeniul major de intervenţie 1.3, operaţiunea poli de competitivitate vor respecta prevederile prezentului ordin, ale Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

Art. 3. - (1) Pentru a fi eligibile în vederea finanţării, toate cheltuielile trebuie să facă parte din categoriile de cheltuieli menţionate în prezentul ordin, să corespunda obiectivelor axei prioritare 1 şi obiectivelor operaţiunii poli de competitivitate, să fie direct legate de obiectivele şi rezultatele proiectelor propuse spre finanţare privind crearea, dezvoltarea şi operaţionalizarea polilor de competitivitate.

(2) Pentru a fi eligibile în vederea finanţării, cheltuielile trebuie să fie efectuate de către beneficiar după data confirmării scrise din partea Autorităţii de management pentru POS CCE conform căreia proiectul îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cadrul operaţiunii poli de competitivitate, cheltuielile menţionate la art. 3 pct. 3.1 din anexă sunt considerate eligibile dacă sunt efectuate după data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a schemei de ajutor de stat şi a schemei de ajutor de minimis.

(4) Cheltuielile privind leasingul nu sunt eligibile.

(5) Cheltuielile executate în regie proprie aferente obiectivelor de investiţii finanţate în cadrul POS CCE 2007-2013, axa prioritară 1, operaţiunea poli de competitivitate nu sunt eligibile.

(6) Cheltuielile sub forma contribuţiei în natură sunt eligibile; valoarea bunurilor care fac obiectul aportului în natură se va stabili prin expertiză legală, în condiţiile respectării legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare.

{7) Cheltuielile pentru achiziţii de active corporale sunt eligibile dacă activele achiziţionate sunt noi şi sunt conforme cu cele prevăzute la art. 1 pct. 1.1 subpct. 1.1.1-1.1.3 din anexă.

(8) Cheltuielile pentru achiziţii de active necorporale sunt eligibile dacă acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt utilizate în exclusivitate în locaţia care a beneficiat de ajutor de stat;

b) sunt considerate drept active amortizabile;

c) trebuie să fie achiziţionate de la terţi în condiţiile pieţei;

d) sunt incluse în categoria activelor proprii ale firmei şi rămân în locaţia care a beneficiat de ajutor de stat timp de 5 ani după finalizarea implementării proiectului.

Art. 4. - Cheltuielile legate de terenuri, construcţii, instalaţii şi utilaje sunt eligibile numai dacă se încadrează în limitele aprobate prin contractul de finanţare pe categorii de cheltuieli, sunt incluse în valoarea activului care face obiectul investiţiei respective şi se regăsesc înregistrate în contabilitatea beneficiarului, în conturile de imobilizări corporale.

Art. 5. - Cheltuielile pentru transportul de bunuri, asigurarea bunurilor pe durata transportului şi manipulare sunt eligibile numai atunci când pot fi atribuite direct achiziţiei bunului respectivele natura construcţiilor, echipamentelor, instalaţiilor şi utilajelor şi sunt cuprinse în costul de achiziţie al acestor active.

Art. 6. - Cheltuielile cu cazarea şi transportul prevăzute la art. 2 pct. 2.1 subpct. 2.1.1 lit. b), pct. 2.5 subpct. 2.5.1 lit. b) şi art. 3 pct. 3.3 din anexă se vor deconta în limitele stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Lucian Nicolae Bode

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

 

 

ANEXĂ

 

LISTA DE CHELTUIELI ELIGIBILE

pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, domeniul major de Intervenţie 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, operaţiunea „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional si internaţional - poli de competitivitate”

 

ARTICOLUL 1

Cheltuieli eligibile pentru proiecte de investiţii

 

1.1. Sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli:

1.1.1. Cheltuieli pentru achiziţia de teren, conform Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare Costul de achiziţie a terenului fără construcţii este eligibil în limita a 10% din cheltuielile totale eligibile ale proiectului.

1.1.2. Cheltuieli pentru clădiri şi instalaţii aferente construcţiilor (în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului), precum:

a) achiziţie de clădiri;

b) construcţie/modernizare/extindere de clădiri, inclusiv instalaţii aferente construcţiilor (la interior);

c) cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii legate de construcţii, pe obiecte de construcţie (clădiri, construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, precum: instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului investiţiei), conectarea la reţele broadband (internet).

1.1.3. Cheltuieli pentru achiziţia de bunuri din categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar (imobilizări corporale), precum:

a) echipamente, utilaje, sisteme IT, aparate, scule, dispozitive;

b) echipamente de transport tehnologice care sunt strict necesare pentru şi legate de ciclul de producţie doar pentru codurile CAEN F - construcţii şi CB - industria extractivă, produse neenergetice.

1.1.4. Cheltuieli pentru achiziţia de imobilizări necorporale, precum:

a) aplicaţii informatice (software) şi programe informatice specializate (de exemplu, sisteme informatice integrate pentru managementul întreprinderilor) strict legate de proiect;

b) patente/brevete, licenţe şi know-how; soluţii tehnice nebrevetate, incluzând software pentru procesul de producţie şi cerinţele manageriale ale întreprinderii. Toate trebuie să fie legate direct de procesul de producţie aferent proiectului;

c) active necorporale pentru organizarea şi implementarea sistemelor de management al calităţii.

 

ARTICOLUL 2

Cheltuieli eligibile pentru proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare

 

2.1. Cheltuieli pentru activităţile de cercetare industrială/ dezvoltare experimentală:

2.1.1. Cheltuieli de personal (cercetători, tehnicieni şi personal auxiliar, în măsura în care aceştia sunt angajaţi în proiectul de cercetare):

a) cheltuieli salariale calculate conform plafoanelor prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-2013;

b) cheltuieli de deplasare în scopul realizării proiectului.

2.1.2. Cheltuieli pentru amortizarea echipamentelor şi instrumentelor (active corporale şi obiecte de inventar), în măsura şi pe durata utilizării acestora în cadrul proiectului de cercetare (Dacă aceste instrumente şi echipamente au o durată de funcţionare mai mare decât durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata proiectului, calculate pe baza bunelor practici contabile.):

a) echipamente IT şi pentru comunicaţii;

b) echipamente şi instrumente pentru cercetare.

2.1.3. Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale:

a) cunoştinţe tehnice;

b) brevete;

c) drepturi de utilizare.

2.1.4. Cheltuieli pentru achiziţia de servicii:

a) servicii de cercetare;

b) servicii de consultanţă şi servicii echivalente folosite exclusiv pentru activităţile de cercetare industrială/dezvoltare experimentală.

2.1.5. Cheltuieli de amortizare pentru clădiri şi spaţii, în măsura şi pe durata utilizării acestor clădiri şi spaţii pentru activităţile de cercetare industrială/dezvoltare experimentală

2.1.6. Cheltuieli pentru închirierea de teren, în măsura în care serveşte realizării activităţilor de cercetare industrială/dezvoltare experimentală

2.1.7. Cheltuieli generale de administraţie [aşa cum sunt definite la art. 31 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare) şi la art. 56 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999] implicate direct de activităţile de cercetare industrială/dezvoltare experimentală, în limita a 15% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru activităţile de cercetare-dezvoltare ale proiectului:

a) servicii de comunicaţii (internet, telefon, servicii poştale şi de curierat);

b) plata utilităţilor (energie electrică, apă, canalizare, salubritate, energie termică, gaze naturale);

c) cheltuieli sala riale pentru personalul administrativ.

2.1.8. Cheltuieli pentru achiziţia de substanţe, materiale,plante, animale de laborator, consumabile şi alte produse similare necesare desfăşurării activităţilor de cercetare industrială/dezvoltare experimentală

2.2. Cheltuieli pentru obţinerea şi validarea drepturilor de proprietate industrială (sunt eligibile numai pentru beneficiarii de tip IMM):

2.2.1. Cheltuieli anterioare acordării dreptului de proprietate industrială în prima jurisdicţie, inclusiv cheltuieli legate de pregătirea, depunerea şi examinarea cererii, precum şi costurile suportate pentru reînnoirea cererii înainte de acordarea dreptului, cu excepţia cheltuielilor de judecată, dacă este cazul

2.2.2. Cheltuieli pentru traducere şi alte cheltuieli suportate pentru obţinerea sau validarea dreptului în alte jurisdicţii

2.2.3. Cheltuieli suportate pentru apărarea valabilităţii dreptului pe parcursul examinării oficiale a cererii şi al eventualelor proceduri de opoziţie, chiar daca astfel de cheltuieli intervin după recunoaşterea dreptului, cu excepţia cheltuielilor de judecată, dacă este cazul

2.3. Cheltuieli pentru realizarea de studii tehnice de fezabilitate:

- Cheltuieli pentru realizarea studiilor tehnice de fezabilitate pregătitoare pentru activităţile de dezvoltare experimentală

2.4. Cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul inovării şi pentru serviciile de sprijinire a inovării (sunt eligibile numai pentru beneficiarii de tip IMM):

2.4.1. Cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul inovării:

a) consultanţă managerială;

b) asistenţă tehnologică;

c) servicii de transfer de tehnologie;

d) consultanţă în ceea ce priveşte achiziţia, protejarea şi comercializarea drepturilor de proprietate intelectuală şi pentru acordurile de acordare a licenţelor;

e) servicii de consiliere referitoare la utilizarea standardelor.

2.4.2. Cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovării:

a) închiriere de spaţii de lucru;

b) acces la bănci de date şi biblioteci tehnice;

c) studii de piaţă;

d) utilizarea de laboratoare;

e) etichetarea, testarea şi certificarea calităţii.

2.5. Cheltuieli pentru închirierea/angajarea de personal cu înaltă calificare (sunt eligibile numai pentru beneficiarii de tip IMM):

2.5.1. Cheltuieli de personal aferente închirierii şi încadrării în muncă a personalului cu înaltă calificare pe o perioadă determinată de maximum 2 ani, dar nu mai mult decât durata proiectului:

a) cheltuieli salariale;

b) cheltuieli de deplasare în scopul realizării proiectului;

c) indemnizaţie de deplasare pentru personalul detaşat (conform precizărilor din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată);

d) cheltuieli aferente folosirii unei agenţii de recrutare.

2.6. Cheltuieli pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării:

2.6.1. Cheltuieli pentru achiziţia de active necorporale necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv:

a) cunoştinţe tehnice;

b) brevete;

c) drepturi de utilizare.

2.6.2. Cheltuieli pentru achiziţia de utilaje, instalaţii şi echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv

2.7. Alte cheltuieli (numai pentru beneficiarii tip întreprinderi nou-create inovatoare):

2.7.1. Cheltuieli cu achiziţia de servicii pentru realizarea de analize economice, studii de piaţă, planuri de afaceri

2.7.2. Cheltuieli de personal pentru activităţi de introducere în producţie a rezultatelor cercetării

 

ARTICOLUL 3

Cheltuieli eligibile pentru proiecte de tip soft

 

3.1. Cheltuielile pentru achiziţia de servicii de consultanţă pentru următoarele activităţi, cu condiţia ca serviciul de consultanţă respectiv să nu se constituie într-o activitate continuă sau periodică şi să nu fie legat de cheltuielile curente de funcţionare a activităţii beneficiarului:

3.1.1. Elaborarea de strategii şi planuri de dezvoltare şi stimularea resurselor umane în vederea extinderii afacerii sau implementării unui anumit proiect, inclusiv strategia polului de competitivitate

3.1.2. Elaborarea de strategii pentru soluţii inovative şi crearea de noi produse şi/sau servicii şi tehnologii

3.1.3. Elaborarea planului de afaceri, studiilor de prefezabilitate şi/sau fezabilitate pentru implementarea de tehnologii ecoeficiente şi competitive, precum şi pentru crearea de produse competitive

3.1.4. Elaborarea de studii şi strategii de management, marketing şi/sau analize financiare pentru implementarea unui anumit proiect

3.1.5. Elaborarea de strategii de mediatizare şi planuri de promovare pentru un anumit proiect

3.1.6. Elaborarea de studii asupra protecţiei proprietăţii intelectuale

3.1.7. Elaborarea de studii comparative pentru utilizarea unor instrumente şi soluţii informatice ori pentru un domeniu precizat sau e-business

3.1.8. Elaborarea de studii de evaluare şi diagnostic pentru transferul afacerii

3.2. Cheltuielile de management ale polului de competitivitate:

3.2.1. Cheltuieli cu activităţile de coordonare, monitorizare şi raportare privind implementarea proiectelor la nivelul polilor de competitivitate, eligibile numai în cazul în care beneficiarul este entitatea de reprezentare a polului de competitivitate

3.2.2. Cheltuieli cu chirii, cheltuieli de personal (cheltuieli salariale pentru personalul pentru managementul de proiect), cheltuieli cu utilităţile aferente funcţionării polilor de competitivitate (energie electrică, apă, canalizare, salubritate, energie termică, gaze naturale)

3.2.3. Cheltuieli cu birotica, serviciile de comunicaţii (internet, telefon, servicii poştale şi de curierat)

3.2.4. Cheltuieli cu activităţi de: instruire, consultanţă, pregătire a proiectelor, asistenţă de specialitate, participare la reuniuni, târguri, conferinţe, simpozioane în ţară şi în Europa, care să vizeze obiectivul de creştere a vizibilităţii polilor de competitivitate la nivel naţional/internaţional

3.2.5. Cheltuieli cu activităţi legate de implementarea proiectelor şi, respectiv, a strategiilor de dezvoltare la nivelul polilor de competitivitate, cum ar fi: comunicare, construire de imagine (branding) la nivel naţional şi european, mediatizarea proiectelor şi a rezultatelor, întărirea cooperării cu parteneri interni şi europeni, marketingul rezultatelor proiectelor implementate de polii de competitivitate

3.3. Cheltuieli pentru participarea IMM-urilor la târguri:

3.3.1. Cheltuieli pentru participări la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate (de entităţi specializate) în ţară sau străinătate, cu stand propriu: taxa de participare, închirierea standului, amenajarea standului, transportul delegaţilor, cazarea pe perioada târgului, transportul mostrelor şi materialelor promoţionale, promovarea pe mediile oferite de târg cu ocazia târgului, depozitarea mostrelor şi materialelor promoţionale pe perioada târgului

3.3.2. Cheltuieli pentru participări la misiuni economice (organizate de entităţi specializate) în străinătate: transportul delegaţilor, cazarea pe perioada misiunii

3.3.3. Cheltuieli pentru elaborarea şi producţia de materiale tipărite/inscripţionate pentru promovarea operatorului economic (numai pentru activităţile prevăzute la subpct. 3.3.1 şi 3.3.2): pliante, broşuri, cataloage, afişe, bannere, inscripţionare pe suport electronic (CD, DVD etc.), alte materiale promoţionale (tricouri, pixuri, brelocuri, brichete, agende, calendare etc.)

3.3.4. Cheltuieli pentru promovarea on-line (îmbunătăţirea/ realizarea unui site pe internet pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor promovate): elaborare de pagini web în limba română şi, obligatoriu, într-o limbă de circulaţie internaţională în scopul prezentării pe internet a activităţii solicitantului şi a produselor promovate pentru export sau pentru piaţa internă, taxa pentru domeniul de internet, taxe legate de găzduirea paginii web pe perioada implementării proiectului

3.3.5. Cheltuieli pentru servicii legate de activităţi de promovare pe noi pieţe interne, pe pieţe internaţionale şi marketing: organizare de seminare de promovare/mese rotunde etc. În România pentru diseminarea informaţiilor legate de firma respectivă, realizarea materialelor informative şi de prezentare în legătură cu organizarea seminarelor de promovare/meselor rotunde menţionate, conceperea şi realizarea brandului, mărcii, logoului/rebrandingului etc.

3.3.6. Cheltuieli pentru servicii de identificare a furnizorilor/ clienţilor externi pentru programe „hosted buyers”, în vederea atragerii în România a importatorilor/cumpărătorilor/potenţialilor clienţi pentru firmele româneşti exportatoare, prin participarea acestor „hosted buyers” în calitate de vizitatori la târguri, expoziţii şi misiuni economice organizate în România: transportul din ţara respectivă în România şi retur, cazarea în România


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.