MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 224/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 224         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 5 aprilie 2012

 

SUMAR

 

DECENALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 20 din 17 ianuarie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) şi (3) şi art. 22 alin (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

 

Decizia nr. 104 din 9 februarie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionali ta te a prevederilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 

Decizia nr. 113 din 9 februarie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

242. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 

247. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

649. - Ordin al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare şi a documentului administrativ unic

 

ACTE ALE CONSILIULUI DE MEDIERE

 

195. - Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

 

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 20 din 17 ianuarie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) şi (3) şi art. 22 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iul ia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Daniela Maftei,

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) şi (3) şi art. 22 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Geprocon - S.A. din Iaşi, Giani Canschi şi Gabriela Canschi în Dosarul nr. 1.255/99/2011 al Tribunalului Iaşi - Secţia comercială şi contencios administrativ, şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 345D/2011.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată. În acest sens, se invocă jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, şi anume, Cauza James şi alţii împotriva Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei din 1986, prin care s-a reţinut că legiuitorul poate aprecia, în funcţie de nevoia reală a comunităţii, măsurile de limitare a exerciţiului dreptului de proprietate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Sentinţa nr. 318/ca din 23 februarie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 1.255/99/2011, Tribunalul Iaşi - Secţia comercială şi contencios administrativ a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) şi (3) şi art. 22 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Geprocon” - S.A. din Iaşi, Giani Canschi şi Gabriela Canschi într-o cauză având ca obiect suspendare executare act administrativ.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin că prevederile de lege criticate încalcă în mod flagrant dreptul de proprietate privată al cetăţenilor, nesocotind dreptul acestora de a se opune, prin mijloace legale, unui eventual transfer ilegal de proprietate, dar şi de a decide, de comun acord şi anterior transferului dreptului de proprietate către expropriator, asupra cuantumului rezonabil şi proporţional al despăgubirilor.

Tribunalul Iaşi - Secţia comercială şi contencios administrativ consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că art. 9 alin. (2) şi (3) şi art. 22 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 conţin dispoziţii care asigură cadrul legal privind procedura de expropriere şi stabilire a despăgubirilor, apărarea dreptului de proprietate şi dreptul de a contesta, pe cale judiciară, cuantumul despăgubirilor, în acord cu normele constituţionale invocate şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 9 alin. (2) şi (3) şi ale art. 22 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 sunt constituţionale, fiind în concordanţă cu dispoziţiile constituţionale ale art. 44. Mai mult, arată că prevederile de lege criticate constituie norme procedurale a căror stabilire revine exclusiv în competenţa legiuitorului, potrivit art. 126 alin. (2) din Constituţie.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost lega! sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 9 alin. (2) şi (3) şi ale art. 22 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010.

Textele de lege criticate au următorul conţinut:

- Art. 9 alin. (2) şi (3): „(2) Decizia de expropriere constituie titlu executoriu pentru predarea bunului imobil, atât împotriva celor expropriaţi, cât şi împotriva celor care pretind un drept legat de bunul imobil expropriat, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a litigiului legat de proprietatea bunului imobil expropriat. Contestaţia asupra deciziei de expropriere nu suspendă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile în cauză.

(3) Decizia de expropriere se emite şi îşi produce efectele şi în situaţia în care proprietarii imobilelor cuprinse în listă nu se prezintă în termenele stabilite la art. 8, nu prezintă un titlu valabil sau nu sunt cunoscuţi proprietarii, precum şi în situaţia succesiunilor nedeschise ori a succesorilor necunoscuţi sau în care nu se ajunge la o înţelegere privind valoarea despăgubirii.”;

- Art. 22 alin. (1): „Expropriatul nemulţumit de cuantumul despăgubirii prevăzute la art. 19 se poate adresa instanţei judecătoreşti competente în termenul general de prescripţie, care curge de la data la care i-a fost comunicată hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii, sub sancţiunea decăderii, fără a putea contesta transferul dreptului de proprietate către expropriator asupra imobilului supus exproprierii, iar exercitarea căilor de atac nu suspendă efectele hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirii si transferului dreptului de proprietate.”

Autorii excepţiei invocă încălcarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 44 referitoare la dreptul de proprietate privată, coroborate cu dispoziţiile art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că Legea nr. 255/2010 conţine dispoziţii care asigură cadrul legal unitar pentru simplificarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică, proceduri care au ca rezultat exproprierea terenurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice, după o justă şi prealabilă despăgubire, stabilită pe baza raportului de expertiză realizat de un expert evaluator autorizat.

De asemenea, prin reglementările cuprinse se realizează cadrul legal privind transferul dreptului de proprietate de la proprietarii afectaţi de realizarea unor obiective de interes naţional, judeţean şi local şi a unor obiective de importanţă strategică şi securitate naţională, către statul român. Această lege a preluat, în mare parte, o serie de reglementări din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local, lege ce a fost abrogată prin art. 35 lit. c) din Legea nr. 255/2010.

Curtea reţine însă că Legea nr. 255/2010 a instituit o procedură diferită faţă de cea reglementată prin Legea nr. 198/2004, în cursul căreia notificarea intenţiei de expropriere a imobilelor se transmite proprietarilor, dându-li-se posibilitatea ca în interval de 30 de zile să se prezinte la sediul expropriatorului, în vederea stabilirii unei juste despăgubiri, iar expropriatorul are obligaţia consemnării sumelor individuale reprezentând plata despăgubirii la dispoziţia proprietarilor de imobile. În plus, în prezent, transferul dreptului de proprietate operează ulterior consemnării sumelor aferente despăgubirii.

În acest context, Curtea constată că, raportat la critica de neconstituţionalitate formulată, susţinerile autorilor excepţiei rămân fără obiect, iar excepţia este, astfel, inadmisibilă.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) şi (3) şi art. 22 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, juceţean şi local, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Geprocon” - S.A. din Iaşi, Giani Canschi şi Gabriela Canschi în Dosarul nr. 1.255/99/2011 al Tribunalului Iaşi - Secţia comercială şi contencios administrativ.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 17 ianuarie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 104

din 9 februarie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăţeanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, excepţie ridicată de Xu Aifen în Dosarul nr. 10.758/4/2009 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti, şi care formează obiectul Dosarului nr. 245D/2011 al Curţii Constituţionale.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Se prezintă domnul Ioan Budura, interpret autorizat de limba chineză.

Preşedintele dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 246D/2011, nr. 247D/2011, nr. 248D/2011, nr. 249D/2011, nr. 2B8D/2011, nr. 269D/2011 şi nr. 991 D/2011, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a aceloraşi prevederi legale, ridicată de Mao Yucui, Peng Ruilang, Lin Rong, Gu Chunling, Chen Tingduo, Wu Zeguang si Yan Yuwei în dosarele nr. 4.796/4/2009, nr. 10.757/4/2009, nr. 4.798/4/2009, nr. 8.596/4/2009, nr. 21.021/4/2009, nr. 21.022/4/2009 şi, respectiv, nr. 9.602/4/2008 ale Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Se prezintă domnul Ioan Budura, interpret autorizat de limba chineză.

Magistratul-asistent învederează Curţii că, în toate aceste dosare, partea Oficiul Român pentru Imigrări a transmis note scrise în sensul respingerii excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată.

Curtea, din oficiu, văzând identitatea de obiect a cauzelor menţionate, pune în discuţie problema conexării lor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu propunerea de conexare.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 246D/2011, nr. 247D/2011, nr. 248D/2011, nr. 249D/2011, nr. 268D/2011, nr. 269D/2011 şi nr. 991 D/2011 la Dosarul nr. 245D/2011, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, invocând jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:

Prin încheierile din 15 ianuarie 2010, 19 aprilie 2010 şi 21 septembrie 2010, pronunţate în dosarele nr. 10.758/4/2009, nr. 4.796/4/2009, nr. 10.757/4/2009, nr. 4.798/4/2009, nr. 8.596/4/2009, nr. 21.021/4/2009, nr. 21.022/4/2009 şi, respectiv, nr. 9.602/4/2008, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, excepţie ridicată de Xu Aifen, Mao Yucui, Peng Ruilang. Lin Rong, Gu Chunling, Chen Tingduo, Wu Zeguang şi Yan Yuwei în cauze având ca obiect soluţionarea plângerilor introduse împotriva unor hotărâri ale Oficiului Român pentru Imigrări de respingere a cererilor formulate de autorii excepţiei în vederea recunoaşterii statutului de refugiat sau acordării protecţiei subsidiare.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că textele de lege ce formează obiect al acesteia sunt lipsite de precizie şi claritate cu privire la riscul de a fi supus la pedepse sau tratamente inumane ori degradante ca motiv de acordare a protecţiei subsidiare, precum şi întrucât nu menţionează explicit respectarea vieţii de familie ca motiv de acordare a acestei forme de protecţie, noţiunile folosite de prevederile de lege criticate fiind prea vagi şi imprecise.

Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, notele scrise transmise la dosar, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, care au următorul conţinut: „Protecţia subsidiară

(1) Protecţia subsidiară se poate acorda cetăţeanului străin sau apatridului care nu îndeplineşte condiţiile pentru recunoaşterea statutului de refugiat şi cu privire la care există motive temeinice să se creadă că, în cazul returnării în ţara de origine, respectiv în ţara în care îşi avea reşedinţa obişnuită, va fi expus unui risc serios, în sensul prevederilor alin. (2), şi care nu poate sau, datorită acestui risc, nu doreşte protecţia acelei ţări,

(2) Prin risc serios. În sensul alin. (1), se înţelege: [...]

2. tortură, tratamente sau pedepse inumane ori degradante;”.

În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, textul de lege criticat contravine dispoziţiilor art. 22 alin. (2) din Constituţie şi celor ale art. 3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ambele referitoare la interzicerea torturii, a pedepselor şi a tratamentelor inumane sau degradante, precum şi dispoziţiilor art. 26 alin. (1) din Legea fundamentală şi celor ale art. 8 din aceeaşi Convenţie, referitoare la dreptul la viaţă intimă, familială şi privată.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că s-a mai pronunţat asupra constituţionalităţii prevederilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr.122/2006, din perspectiva unor critici similare şi prin raportare la aceleaşi dispoziţii constituţionale şi convenţionale invocate şi în cauza de faţă. Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 1.178 din 30 septembrie 2010. publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 din 8 noiembrie 2010, Curtea a reţinut că textul de lege criticat se constituie într-o formă suplimentară de protecţie, instituită în favoarea acelor străini care nu îndeplinesc condiţiile pentru recunoaşterea statutului de refugiat, fiind o modalitate de concretizare a rigorilor impuse de necesitatea respectării de către statul român a principiului fundamental referitor la interzicerea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante.

De asemenea, Curtea a constatat că prevederile legale ce formează obiect a( excepţiei de neconstituţionalitate oferă suficiente repere şi elemente pentru ca persoana căreia acestea i se adresează să înţeleagă condiţiile în funcţie de care i se poate acorda forma solicitată de protecţie, iar determinarea circumstanţelor specifice fiecărei situaţii în parte, a riscurilor la care ar fi expusă o persoană în cazul returnării sale în ţara de origine, precum şi aplicarea sau interpretarea textului de lege criticat sunt atribute ce revin organelor administrative competente în această materie sau, după caz, ale instanţei de judecată.

Totodată, în jurisprudenţa sa constantă, Curtea a statuat că dispoziţiile art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 sunt în deplină concordanţă şi cu prevederile din Constituţie şi din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale care garantează dreptul la viaţă intimă, familială şi privată şi a precizat, totodată, că revine instanţei învestite cu soluţionarea litigiului în cadrul căruia a fost ridicată excepţia de neconstituţionalitate să stabilească dacă valoarea protejată de dispoziţiile constituţionale şi convenţionale amintite poate fi considerată, în circumstanţele concrete ale speţei, motiv de acordare a formei de protecţie solicitate. În acest sens, sunt, de exemplu, Decizia nr. 1.504 din 18 noiembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 25 ianuarie 2011, sau Decizia nr. 423 din 15 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 21 mai 2010.

Întrucât motivările excepţiei nu prezintă elemente de noutate care să justifice modificarea acestei jurisprudenţe, considerentele şi soluţia deciziilor menţionate îşi menţin valabilitatea si în cauza de faţă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, excepţie ridicată de Xu Aifen, Mao Yucui, Peng Ruilang, Lin Rong, Gu Chunling, Chen Tingduo, Wu Zeguang şi Yan Yuwei în dosarele nr. 10.758/4/2009, nr. 4.796/4/2009, nr. 10.757/4/2009, nr. 4.79S/4/2009, nr. 8.596/4/2009, nr. 21.021/4/2009, nr. 21.022/4/2009 şi, respectiv, nr. 9.602/4/2008 ale Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 9 februarie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăţeanu

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 113

din 9 februarie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securităţii

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Pred eseu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, excepţie ridicată de Petru Mureşan în Dosarul nr. 33/2/2011 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi care constituie obiectul Dosarului nr. 1.376D/2011 al Curţii Constituţionale.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public pentru a pune concluzii asupra excepţiei de neconstituţionalitate. Acesta arată, în principal, că aspectele reclamate de autorul excepţiei ca fiind

contrare normelor şi principiilor fundamentale atrag, în realitate, competenţa exclusivă a instanţei de judecată, în exercitarea atribuţiilor sale de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor legale criticate la împrejurările speţei deduse soluţionării. În subsidiar, susţine că acestea nu contravin dreptului la apărare şi nici dreptului la un proces echitabil, astfel cum a arătat Curtea Constituţională în Decizia nr. 165 din 8 februarie 2011, motiv pentru care solicită respingerea excepţiei ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 4 octombrie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 33/2/2011, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, excepţie de neconstituţionalitate ridicată de Petru Mureşan într-o cauză având ca obiect o acţiune în constatare a calităţii de lucrător al Securităţii, promovată de Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (denumit în continuare CNSAS).

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine următoarele argumente:

- lipsa competenţei materiale a instanţelor de contencios, care, sesizate în orice mod şi de orice petent/instituţie sau entitate, nu pot examina aspecte sau fapte ce ţin de regulamentele sau comandamentele specifice militare. Astfel, potrivit art. 126 alin. (6) din Constituţie, actele de comandament militar sunt excluse din sfera actelor administrative ale autorităţilor publice asupra cărora instanţele de contencios administrativ îşi exercită controlul judecătoresc;

- încălcarea gravă a principiului prezumţiei de nevinovăţie în ceea ce priveşte cadrele fostului Departament al Securităţii Statului. Dispoziţiile art. 2 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 lasă loc unei interpretări abuzive, în sensul că pun semnul egalităţii între calitatea de lucrător al Securităţii, pe de o parte, şi desfăşurarea de activităţi prin care s-au suprimat ori îngrădit drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, pe de altă parte. Totodată, art. 2 din ordonanţa de urgenţă atacată creează premisele unei forme de răspundere morală şi juridică, pentru simpla participare la activitatea fostelor servicii de informaţii, fără a se stabili vreo formă de vinovăţie, instituind astfel ideea de prezumţie de vinovăţie colectivă asupra tuturor lucrătorilor fostei Securităţi, doar ca urmare a apartenenţei fa această structură, aspect ce produce prejudicii demnităţii şi integrităţii unor persoane nevinovate, inclusiv prejudicii de ordin material. Or, ofiţerii au desfăşurat activităţi în cadrul atribuţiilor de serviciu, în conformitate cu actele normative din acea perioadă, metodologia de lucru fiind caracteristică tuturor serviciilor de informaţii;

- acordarea unor atribuţii jurisdicţionale CNSAS, printr-un abuz de reglementare juridică, ceea ce nesocoteşte şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 51 din 31 ianuarie 2008. Deşi CNSAS trebuie să fie doar un „depozitar şi un administrator” a! dosarelor şi documentelor întocmite de fosta Securitate, aceasta se substituie, în realitate, unei instanţe judecătoreşti, prin competenţele legale pe care Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 i le atribuie, astfel: să verifice documentele şi informaţiile referitoare la o anumită persoană şi, implicit, să analizeze şi să stabilească forţa probantă a acestora, pentru a le prezenta ulterior instanţei de judecată [art. 6 alin. (1)], să întocmească note de constatare cu privire la calitatea de lucrător sau colaborator al Securităţii [art. 7 alin. (1)], să promoveze acţiuni în constatarea calităţii de lucrător sau colaborator al Securităţii [art. 8 alin. (1) lit. a)], să participe la procese [art. 8 alin. (1)lit. a), art. 11 alin. {1)şi (2)], să depună la dosarul cauzei copii certificate de pe documentele aflate în arhiva CNSAS [ari. 11 alin. (3)], să utilizeze şi alte categorii de surse, precum arhive străine sau mărturiile unor cetăţeni străini [art. 15 alin. (2)]. Prin utilizarea mărturiilor unor cetăţeni străini, CNSAS administrează, în realitate, probe, pe baza cărora adoptă un verdict privind calitatea de lucrător al Securităţii, care implică ipso facto şi vinovăţia de „poliţie politică”, având, deci, rolul unei „prime instanţe” cu atribuţii jurisdicţionale propriu-zise în stabilirea existenţei unei vinovăţii. Instanţa de contencios administrativ are doar un rol formal, întrucât nu face altceva decât să certifice, ulterior, ceea ce deja a constatat această instituţie;

- subrogarea CNSAS în dreptul cetăţeanului de a avea acces liber la justiţie pentru apărarea drepturilor, a libertăţile»]” şi a intereselor sale legitime. Dreptul de a introduce acţiuni, în calitate de reclamant, pentru constatarea calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia trebuie să aparţină în exclusivitate cetăţeanului care se consideră vătămat într-un drept al său ca urmare a eventualelor acţiuni abuzive ale unor lucrători din fosta Securitate, singurul în măsură să aprecieze asupra prejudiciilor suferite. Or, CNSAS nu este mandatat în acest sens, pentru fiecare caz în parte, astfel cum dispun prevederile procesual civile referitoare la reprezentarea părţilor în proces. Atât art. 21 alin. (1), cât şi art. 52 alin. (1) din

Constituţie - norme restrictive - condiţionează calitatea de beneficiar al accesului liber la justiţie, sau altfel spus, calitatea procesual activă, de apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime proprii. Art. 8 alin. (1)lit. a) din ordonanţa de urgenţă criticată, conferind CNSAS calitate procesual activă, extinde în mod nepermis sfera titularilor de drept dincolo de limitele sale constituţionale. Este adevărat că, potrivit actului normativ criticat, acţiunea CNSAS este subsecventă sesizării persoanei fizice, titular al dreptului de acces liber la justiţie, care, astfel, ar fi mandatat această instituţie să acţioneze

În numele şi interesul său, însă asemenea construcţie este invalidată de b serie de principii şi concepte juridice fundamentale, ca şi de economia întregii reglementări căreia i se subordonează, deoarece ar însemna că obligaţia autorităţilor de a răspunde la petiţii, consacrată de art. 51 din Constituţie, să se convertească în posibilitatea autorităţilor de a se substitui petiţionarului şi a exercita,

În numele şi interesul acestuia, dreptul de acces liber la justiţie. Mai mult, dreptul de acces liber la justiţie, garantat de art. 21 din Constituţie, este transformat, astfel, într-o obligaţie, ceea ce contravine însăşi normei constituţionale care îl afirmă;

- subrogarea de către CNSAS şi a instituţiei Avocatului Poporului, contrar dispoziţiilor art. 58 alin. (1) din Constituţie;

- încălcarea dreptului la apărare a fostului Departament al Securităţii Statului în faţa Colegiului CNSAS. În cazul verificării efectuate de CNSAS la cerere, cetăţeanul verificat nu are posibilitatea să se apere în faţa Colegiului care, de fapt, desfăşoară o procedură jurisdicţională, ci doar în faţa Curţii de Apel Bucureşti, cu ocazia soluţionării procesului referitor la acţiunea în constatare, promovată ulterior de CNSAS;

- desemnarea ca unică instanţă de judecată a Tribunalului Bucureşti - Secţia contencios administrativ, respectiv a Curţii de Apei - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal, ceea ce îngrădeşte posibilitatea persoanelor verificate de a-şi exercita dreptul la o instanţă de judecată apropiată de domiciliul lor şi creează o situaţie discriminatorie a acestei categorii în comparaţie cu persoanele care au posibilitatea să conteste o adeverinţă, precum cele prevăzute de art. 8 alin. (1) HL b) şi art. 9 din ordonanţa de urgenţă criticată, în faţa altor instanţe de contencios administrativ din ţară, competente teritorial.

Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal consideră că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 sunt în deplin acord cu normele constituţionale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului apreciază, în acord cu punctele de vedere exprimate în jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, că prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii sunt constituţionale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din

10 martie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 28 noiembrie 2008.

În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, sunt încălcate următoarele norme constituţionale: art. 1 alin. (3) care consacră principiul statului de drept, democratic şi social, art. 15 - Universalitatea, art. 16 - Egalitatea în drepturi, art. 21 - Accesul liber la justiţie, art. 22 - Dreptul la viaţă sila integritate fizică şi psihică, art. 23 - Libertatea individuală, art. 30 - Libertatea de exprimare, art. 53 - Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, art. 54 - Fidelitatea faţă de ţară, art. 55 - Apărarea ţării, art. 57 - Exercitarea drepturilor si a libertăţilor şi art. 126 - Instanţele judecătoreşti.

De asemenea, din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sunt invocate art. 6 - Dreptul la un proces echitabil, art. 7 - Nicio pedeapsă fără lege, art. 8 - Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, ari. 9 - Libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie, art. 10 - Libertatea de exprimare, art. 14 - Interzicerea discriminării şi art. 17- Interzicerea abuzului de drept.

Din examinarea excepţiei de neconstituţionalitate invocate, Curtea Constituţională constată că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii a mai fost supusă controlului de constituţionalitate în integralitatea sa.

Astfel» de exemplu, prin Decizia nr. 815 din 19 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 11 iunie 2009, Curtea a observat că prin această ordonanţă de urgenţă s-a realizat o reconfigurare a CNSAS ca autoritate administrativă autonomă, lipsită de atribuţii jurisdicţionale, ale cărei acte privind accesul la dosar şi deconspirarea Securităţii sunt supuse controlului instanţelor de judecată. În condiţiile în care acţiunea în constatarea calităţii de lucrător al Securităţii este introdusă la o instanţă de judecată, a cărei hotărâre poate fi atacată cu recurs, dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 nu sunt de natură să confere CNSAS rolul de instanţă extraordinară.

Totodată, prin Decizia nr. 530 din 9 aprilie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 24 iunie 2009, Curtea a statuat că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 urmăreşte deconspirarea prin consemnarea publică a persoanelor care au participat la activitatea de poliţie politică comunistă, fără să promoveze răspunderea juridică şi politică a acestora şi fără să creeze premisele unei forme de răspundere morală şi juridică colectivă pentru simpla participare la activitatea serviciilor de informaţii, în condiţiile lipsei de vinovăţie şi a vreunei încălcări a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Curtea a mai reţinut cu acelaşi prilej că prevederile art. 2 lit. a) din ordonanţa de urgenţă definesc noţiunea de „lucrător al Securităţii” şi explicitează în concret semnificaţia termenului. Astfel, deţin calitatea de lucrători ai Securităţii persoanele care, pe de o parte, au fost încadrate ca ofiţeri sau subofiţeri ai Securităţii sau ai Miliţiei cu atribuţii pe linie de Securitate, inclusiv ofiţeri sub acoperire, în perioada 1945-1989, şi care, pe de altă parte, au desfăşurat activităţi prin care au suprimat sau au îngrădit drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, în scopul susţinerii puterii totalitare comuniste. Întrunirea cumulativă a celor două condiţii prevăzute de textul de lege criticat este constatată de instanţa judecătorească - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti, în baza copiilor certificate de pe documentele aflate în arhiva CNSAS. Aşa fiind, în condiţiile în care acţiunea în constatarea calităţii de lucrător al Securităţii este introdusă la o instanţă de judecată, a cărei hotărâre poate fi atacată cu recurs, potrivit art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, Curtea reţine că dispoziţiile procedurale criticate nu sunt de natură a încălca dreptul la un proces echitabil, ci constituie o garanţie a aplicării principiului prevăzut de art. 21 alin. (3) din Constituţie şi de art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Astfel, procedura de judecată respectă principiile fundamentale privind oralitatea, contradictorialitatea, publicitatea şi dreptul la apărare, părţile având, deopotrivă, posibilitatea de a uza de garanţiile prevăzute de legea procesual civilă pentru a-şi susţine poziţia asupra problemelor de fapt şi de drept.

De asemenea, pronunţându-se, prin Decizia nr. 1.194 din 24 septembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 4 noiembrie 2009, asupra prevederilor art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 care reglementează competenţa Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti de soluţionare a cauzelor având ca obiect constatarea calităţii de lucrător sau colaborator al Securităţii, Curtea a constatat că nu este întemeiată nici critica referitoare la pretinsa nerespectare a principiului egalităţii în drepturi, deoarece acest text de lege nu instituie niciun privilegiu şi nicio discriminare pe criterii arbitrare, fiind aplicabil tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei.

Întrucât faţă de cele analizate de instanţa de contencios constituţional în jurisprudenţa la care s-a făcut referire, autorul prezentei excepţii nu a relevat elemente noi, de natură a determina reconsiderarea acesteia, Curtea constată că cele reţinute în deciziile amintite îşi menţin valabilitatea.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A,d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, excepţie ridicată de Petru Mureşan în Dosarul nr. 33/2/2011 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 9 februarie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Claudia - Margareta Krupenschi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA- S.A.

Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: 16054368

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2012

 

 

 

 

 

mii lei

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2012

Propuneri

0

1

2

3

4

A.

VENITURI ŞI SURSE (I+II+III)

1

9.215.421,68

I.

VENITURI TOTALE

2

1.515.655,63

 

1

Venituri din exploatare - total, din care:

3

1 437.655,63

 

 

a}

venituri proprii

4

1.040.241,63

 

 

b)

transferuri curente pentru întreţinerea infrastructurii rutiere

5

397.414,00

 

2

Venituri financiare - total, din care:

6

78.000,00

 

 

a)

venituri proprii din dobânzi si din imobilizări financiare

7

3.000,00

 

 

b)

diferenţe de curs valutar si alte venituri financiare

8

75.000,00

 

3

Venituri extraordinare

9

 

 

 

a)

Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

10

 

II.

SURSE DE LA BUGETUL STATULUI

11

6.372.359,00

 

1

Transferuri interne

12

2.078.999,00

 

 

a)

cofinanţare împrumuturi rambursabile

13

79.739,00

 

 

b)

cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE si alte programe cu finanţare nerambursabila)

14

392.326,00

 

 

c)

cofinanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA: cheltuieli eligibile si neeligibile)

15

 

 

 

d)

investiţii (investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat)

16

1.606.934,00

 

2

Transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere

17

168.000,00

 

3

Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe

18

128.216,00

 

 

a)

Rambursări de credite

19

82 266,00

 

 

b)

Plăţi de dobânzi

20

45.950,00

 

 

e)

Comisioane

21

 

 

4

Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă: contribuţia Guvernului României la intrările de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009

22

555.546,00

 

5

Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, din care:

23

3.441.598,00

 

 

a)

Programe FEDR

24

732.192,00

 

 

b)

Programe FC

25

2.675.969,00

 

 

c)

Alte facilităţi şi instrumente postaderare (ITHACA)

26

33 437,00

 

6

Alte cheltuieli - despăgubiri civile

27

 

III.

ALTE SURSE

28

1.379.294,05

 

1

Intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statuii» (nepreluate de MFP începând cu 01.01.2009)

29

 

 

2

Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului preluate de MFP începând cu 01.01 2009

30

657.054,00

 

3a

Fonduri externe nerambursabile

31a

167.066,00

 

3b

Fonduri externe nerambursabile postaderare (Proiecte FEDR+Proiecte FC)

31b

300.000,00

 

4

Credite contractate în nume propriu pentru rambursări

32

 

 

5

Credite contractate pentru exploatare

33

89,44

 

6

Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile si neeligibile ISPA, FC si FEDR)

34

203.184,41

 

7

Alte surse_proprii pentru investiţii*

36

51.887,00

 

3

Venituri din donaţii pentru diminuarea efectelor calamităţilor naturale asupra infrastructurii de transport conform OMTI nr. 596/2010

36

 

 

9

Fonduri externe nerambursabile - proiect HeERO

37

13,20

 

B.

CHELTUIELI ŞI UTILIZĂRI SURSE(IV+V+VI)

38

9.507.524,93

IV.

CHELTUIELI TOTALE:

39

1.269.937,87

 

1

Cheltuieli din exploatare - total, din care:

40

841.753,36

 

 

a)

cheltuieli materiale

41

85.089,44

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

42

9.694,00

 

 

c)

cheltuieli cu personalul, din care

43

217.672,52

 

 

 

c1) salam

44

157.590,52

 

 

 

c2) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care

45

44.802,00

 

 

 

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

46

32.793,00

 

 

 

- cheltuieli privind contribuţie de asigurări pentru şomaj

47

788,00

 

 

 

- cheltuieli privind contribuia la asigurări sociale de sănătate

48

8.198,00

 

 

 

- cheltuieli privind contribuţiile la fonduri speciale aferente fondului de salam, din care:

49

3.023,00

 

 

 

- fond accidente de muncă şi boli profesionale

49a

265,00

 

 

 

- fond garantare creanţe salariaţi

49b

394,00

 

 

 

- fond persoane cu handicap

49c

1.024,00

 

 

 

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

49d

1.340,00

 

 

 

c3) alte cheltuieli cu personalul, din care:

50

15.280,00

 

 

 

c3.1 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

50a

3.112,00

 

 

 

1 - tichete de creşa potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

50a1

14,40

 

 

 

2 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

50a2

1.704,00

 

 

 

c3.2- tichete de masă

50b

12.168,00

 

 

 

c3 3 - tichete de vacantă

50c

 

 

 

d)

cheltuieli cu plăţile compensatorii cf CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

51

 

 

 

e)

cheltuieli cu drepturile salariate cuvenite in baza unor hotărâri judecătoreşti

52

300,00

 

 

f)

amortizarea imobilizărilor corporale ş necorporale

53

51.887,00

 

 

g)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

54

477.110,40

 

 

 

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care

55

477.110,40

 

 

 

g1) contracte de mandat

56

69,26

 

 

 

g2) cheltuieli de protocol, din care:

57

95,00

 

 

 

- tichete de cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

57a

 

 

 

 

g3) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

58

4,00

 

 

 

- tichete de cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

58a

 

 

 

 

- tichete de cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţelor promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

58b

 

 

 

 

g4) cheltuieli cu sponsorizarea

59

 

 

 

 

g5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

60

 

 

 

 

g6) cheltuieli cu taxa redevenţa din concesionarea bunurilor

61

 

 

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

62

428.184,51

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

63

61.081,26

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

64

367.103,25

 

3

Cheltuieli extraordinare

65

 

 

V.

INVESTITII

66

7.751.563,61

 

1

plăţi din cofinanţare împrumuturi rambursabile

67

79.739,00

 

2

plăţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă)

68

392.326,00

 

3

plaţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA - cheltuieli eligibile ISPA si cheltuieli neeligibile cf, OUG 135/2007)

69

901,72

 

4

plăţi din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului (nepreluate de MFP începând cu 01 01.2009)

70

0,00

 

5

plăţi din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009

71

657.054,00

 

6a

plăţi din fonduri externe nerambursabile

72a

167.066,00

 

6b

plaţi din Fonduri externe nerambursabile postaderare

72b

300.000,00

 

7

rambursări credite externe

73

82.266,00

 

8

dobânzi şi comisioane

74

45.950,00

 

9

plaţi din transferuri pentru investiţii si reparaţii capitale

75

1.774.934,00

 

10

plăţi din surse proprii pentru investiţii*

76

51.887,00

 

11

sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile si neeligibile ISPA si FC)

77

 

 

12

plăţi din cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă contribuţia Guvernului României la intrările de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului preluate de MFP începând cu 01 01.2009

78

555.546,00

 

13

plăţi din proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FC. FEDR, ITHACA)

79

3,643.880,69

 

14

plaţi despăgubiri civile

80

 

 

15

plăţi din Fonduri externe nerambursabile - proiect HeERO

81

13,20

VI.

UTILIZĂRI SURSE

82

537.910,45

 

1

restituire credite contractate în nume propriu şi plăţi efecte comerciale

83

537.910,45

VII.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

84

245.717,76

VIII.

IMPOZIT PE PROFIT

85

 

IX.

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

86

245.717,76

 

1.

Rezerve legale

87

 

 

2.

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

88

 

 

3.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

89

245.717,76

 

4.

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

90

 

 

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

91

 

 

6.

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 87, 88, 89, 90 si 91

92

 

 

7.

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

93

 

 

8.

Minimum 85% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

94

 

 

9.

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

95

 

X.

DATE DE FUNDAMENTARE

96

 

 

1

Venituri totale

97

1.515 655,63

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

98

1.269.937,87

 

3

Număr prognozat de personal la finele anului

99

6.094

 

4

Nr. mediu de salariaţi total

100

6.010

 

5

Cheltuieli de natura salariata ţa+b+c), din care:

101

172.870,52

 

 

 

fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

102

157.582,21

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

103

8,31

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri in bani si/sau natura

104

15.280,00

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (tei/persoană)

105

2.185,00

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile in lei si sau natura

106

2.396,98

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

107

2,017

 

8

Cheltuieli totale ta 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totalex1000)

108

837,88

 

9

Plăţi restante

109

300.150,00

 

 

a)

preţuri curente

110

300.150,00

 

 

b)

preţuri comparabile

111

300.150,00

 

10

Creanţe restante

112

75.150,00

 

 

a)

preţuri curente

113

75.150,00

 

 

b}

preţuri comparabile

114

75 150,00

Indicator fizic = km echivalenţi de drum întreţinut/pers.

Valorile prevăzute nu sunt incluse în total „venituri şi surse1 şi in total „cheltuieli şi utilizări”, deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd.” Amortizarea

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri

Naţionale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Alexandru Nazare

p. Ministrul muncii,

familiei şi protecţiei sociale,

Nicolae Ivăşchescu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 27 martie 2012.

Nr. 242.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 şi 665 bis  din 9 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

Anexa nr. 15 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Băseşti” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.

La anexa nr. 16 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bicaz”, la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 25 se introduc patru noi poziţii, poziţiile nr. 26-29, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. II. - Anexele nr.  1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 martie 2012.

Nr. 247.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002)

 

INVENTARUL

bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Băseşti

 

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

Clădiri

 

 

 

1

1.6.4

Clădire administrativă sediu Primăria Băseşti

Băseşti nr. 133

Suprafaţă construită = 172 mp

Suprafaţă desfăşurată = 172 mp

1968

178.300 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

2

1.5.12

Clădiri anexe primărie

Băseşti nr. 133

Suprafaţă construită = 44 mp

Suprafaţă desfăşurată = 44 mp

1970

13.800 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

3

-

Teren aferent sediului primăriei şi clădirilor anexe

Băseşti nr. 133

Suprafaţă = 321 mp

1968

2.300 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

4

1.6.3.2

împrejmuire sediul primăriei şi clădiri anexe

Băseşti nr. 133

Gard de fier = 70 ml

Gard plăci beton = 36 ml

1973

7.600 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

5

1.5.12

Clădire PSI

Băseşti nr. 68

Suprafaţă construită = 98 mp

Suprafaţă desfăşurată = 98 mp

1977

63.000 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

6

1.6.2

Clădire cămin cultural Băseşti

Băseşti nr. 68

Suprafaţă construită = 416 mp

Suprafaţă desfăşurată = 416 mp

1955

464.400 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

7

1.5.12

Clădire anexă cămin cultural

Băseşti nr. 68

Suprafaţă construită = 50 mp

Suprafaţă desfăşurată = 50 mp

1982

9.800 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

8

1.8.13

Clădire casă pompe

Băseşti nr. 68

Suprafaţă construită = 16 mp

Suprafaţă desfăşurată = 16 mp

2007

12.900 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

9

1 8 1

Puţ forat

Băseşti nr. 68

2002

153.200 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

10

1,8,12

Staţie pompare şt separare a apei

Băseşti nr. 68

2007

82869 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

11

-

Teren aferent clădire PSI, cămin cultural Băseşti, anexă cămin, casă pompe

Băseşti nr. 68

Suprafaţă = 3121 mp

1955

14.281 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

12

1.6.3.2

împrejmuire cămin cultural Băseşti

Băseşti nr. 68 Gard de fier = 63 ml

1973

2.100 (valoare actualizată in anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

13

1.6.2

Clădire dispensar uman

Băseşti nr. 63

Suprafaţă construită = 326 mp

Suprafaţă desfăşurată = 326 mp

1970

214.300 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

14

1.15.12

Clădire anexă dispensar uman

Băseşti nr. 63

Suprafaţă construită = 52 mp

Suprafaţă desfăşurată = 52 mp

1970

11.700 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

 

0

1

2

3

4

5

6

15

-

Teren aferent dispensar uman şi anexe dispensar uman

Băseşti nr. 63

Suprafaţă = 1921 mp

1970

15.000 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

16

1.6.3.2

împrejmuire dispensar uman şi anexe dispensar uman

Băseşti nr. 63

Gard de beton = 180 ml

Porţi de fier = 6 ml

1973

9.500 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

17

1.6.1

Clădire de apartamente

locuit - 3 apartamente

Băseşti nr. 64

Suprafaţă construită = 42 mp/ap.

Suprafaţă desfăşurată = 126 mp

1980

83.900 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

18

-

Teren aferent

clădire de apartamente

Băseşti nr. 64

Suprafaţă = 700 mp

1980

5.000 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

19

1.6.2

Clădire Casa memorială „George Pop de Băseşti

Băseşti nr. 113

Suprafaţă construită = 254 mp,

 Suprafaţă desfăşurată = 254 mp

2008

276.600 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

20

-

Teren aferent Casei memoriale „George Pop de Săseşti”

Băseşti nr. 113 Suprafaţă = 6740 mp

2008

48.000 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

21

1,6.3.1

împrejmuire Casa

memorială „George Pop de Săseşti”

Băseşti nr. 113

Gard de lemn = 300 ml

Porţi de lemn tradiţionale = 5 ml

2008

3.500 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

22

1.5.12

Clădire anexă a Casei memoriale „George Pop de Băseşti

Băseşti nr. 113

Suprafaţă construită = 126 mp

Suprafaţă desfăşurată = 252 mp

1976

39.500 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

23

-

Teren aferent clădirii anexe Casei memoriale „George Pop de Băseşti”

Băseşti nr. 113

Suprafaţă = 3500 mp

1976

25.000 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

24

1.6.3.1

Porţi tradiţionale

clădire anexă Casa memorială „George Pop de Băseşti”

Porţi de lemn tradiţionale = 6 ml

2008

20.000 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Săseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

25

1.6.2

Clădire şcoala generală Băseşti

Băseşti nr. 244

Suprafaţă construită = 370 mp

Suprafaţă desfăşurată = 370 mp

1971

64.3531 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

26

1.6.2

Clădire grădiniţa Băseşti

Băseşti nr. 244

Suprafaţă construită = 154 mp

Suprafaţă desfăşurată = 154 mp

1954

16.6110 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

27

1.5.12

Clădire anexă a şcolii generale Băseşti

Băseşti nr. 244

Suprafaţă construită = 64 mp

Suprafaţă desfăşurată = 64 mp

1971

22.587 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

28

1.6.5

Construcţii pentru centrală termică

Băseşti nr. 244

Suprafaţă construită = 20 mp

Suprafaţă desfăşurată = 20 mp

2008

45.634 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

29

2.1.16.5

Centrală termică

Băseşti nr. 244

2008

14.982 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

30

-

Teren aferent - şcoala generală Băseşti, anexa şcolii generale, centrală termică

Băseşti nr. 244

Suprafaţă = 7000 mp

1954

52.500 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

31

1.6,3,2

împrejmuire - şcoala generală Băseşti, anexa şcolii generale, centrală termică

Băseşti nr. 244

Gard de beton = 100 ml

Gard ramă de fier cu plasă = 150 ml

Porţi de fier = 10 ml

1971

11.500 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

32

1.6 2

Clădire cămin cultural Odeşti

Odeşti nr. 184

Suprafaţă construită = 300 mp

Suprafaţă desfăşurată = 300 mp

1978

250.000 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

33

-

Teren aferent căminul cultural Odeşti

Odeşti nr. 184

Suprafaţă = 1200 mp

1978

4.900 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

34

1.6.3.1

împrejmuire cămin cultural Odeşti

Odeşti nr. 184

Gard de lemn = 20 ml

1980

1.000 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

35

1.6.2

Clădire şcoala gimnazială Odeşti

Odeşti nr. 15

Suprafaţă construită = 282 mp

Suprafaţă desfăşurată = 282 mp

1971

237.089 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

36

-

Teren aferent şcolii gimnaziale Odeşti

Odeşti nr. 15 Suprafaţă = 800 mp

1971

6.000 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

 

0

1

2

3

4

5

6

37

1.6.3.2

împrejmuire şcoala gimnazială Odeşti

Odeşti nr. 15

Gard de fier = 30 ml

Porţi de fier = 6 ml

1971

3.500 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

38

1.6.2

Clădire şcoala gimnazială Sălişte

Sălişte nr. 34

Suprafaţă construită = 60 mp

Suprafaţă desfăşurată = 60 mp

1971

42.300 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

39

1.5.12

Clădire anexă a şcolii Sălişte

Sălişte nr. 34

Suprafaţă construită = 60 mp

Suprafaţă desfăşurată = 60 mp

1971

2.000 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

40

-

Teren aferent şcolii gimnaziale Sălişte

Sălişte nr. 34

Suprafaţă = 1000 mp

1971

7.500 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

41

1.6.3.2

împrejmuire şcoala gimnazială Sălişte

Sălişte nr. 34

Gard de beton = 35 ml

Porţi de fier = 5 ml

1971

1.800 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

42

1.6.2

Clădire cămin cultural Sălişte

Sălişte nr. 36

Suprafaţă construită = 78 mp

Suprafaţă desfăşurată = 78 mp

1975

69.200 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

43

-

Teren aferent căminului cultural Sălişte

Sălişte nr. 36

Suprafaţă = 1000 mp

1975

7.500 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

44

1.6.3.1

împrejmuire cămin cultural Sălişte

Sălişte nr. 36

Gard de lemn = 20 ml

1976

1.000 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

45

1.6.2

Clădire şcoala gimnazială Stremţ

Stremţ nr. 98

Suprafaţă construită = 362 mp

Suprafaţă desfăşurată = 362 mp

1971

23.0000 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

46

-

Teren aferent şcolii gimnaziale Stremţ

Stremţ nr. 98

Suprafaţă = 2500 mp

1971

18.750 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

47

1.10

Zid sprijin şcoala gimnazială Stremţ

Stremţ nr. 98

Suprafaţă = 30 ml

2009

70.000 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

48

1.5.12

Clădire anexă a căminului cultural Stremţ

Stremţ nr. 156

Suprafaţă construită = 40 mp

Suprafaţă desfăşurată = 40 mp

1976

15.500 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

 

 

 

Monumente

 

 

 

49

1.10

Monument „George Pop de Băseşti”

Primăria Băseşti

1986

13.700 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

50

1.10

Monument al eroilor 1914- 1918

Şcoala generală Băseşti

1992

8.200 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local

nr. 1/2012

51

1.10

Monument al eroilor

Stremţ (lângă cămin)

2009

6.300 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

52

1.10

Monument al eroilor

Şcoala gimnazială Odeşti

2005

6.300 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

53

1.10

Monument „George Pop de Băseşti”

Casa memorială „George Pop de Băseşti”

1982

13.000 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

 

 

 

Terenuri

 

 

 

54

-

Teren şcoală (teren sport)

Suprafaţă = 9968 mp

1991

74.760 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

55

-

Teren pentru staţie de epurare

În locul numit „Rupturi” Suprafaţă = 800 mp

2011

24.00 (valoare actualizată în anul 2011)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

56

-

Teren rezervoare de înmagazinare a apei

În locul numit „La mănăstire” Suprafaţă = 300 mp

2011

900 (valoare actualizată în anul 2011)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

57

-

Păşuni comunale Băseşti

În locurile numite „Ursoi” şi „Dugău”

Suprafaţă = 123 ha

1991

255.300 (valoare actualizată în anul 2011)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

58

-

Păşuni comunale Odeşti

În locul numit „Pietros”

Suprafaţă = 54,03 ha

În locul numit „Potoc”

Suprafaţă = 79,80 ha

1991

278.943 (valoare actualizată în anul 2011)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

 

0

1

2

3

4

5

6

59

-

Păşuni comunale Sălişte

În locul numit „Potoc”

Suprafaţă = 117 ha

1991

245.700 (valoare actualizată în anul 2011)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

60

-

Păşuni comunale Stremţ

În locurile numite „Ciutruci” „Tibor-Culme”

Suprafaţă = 86,90 ha

1991

182.490 (valoare actualizată în anul 2011)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

 

 

 

Păduri

 

 

 

61

-

Păduri comunale

În locurile numite „Butianu”, „Dosu”, „Cale Hodişe” – Odeşti

Suprafaţă = 57,93 ha

În locurile numite „Prihodişte”, „Valea Pietrii” - Băiţa de sub Codru

Suprafaţă = 459,02 ha

2006

51.695 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

62

-

Păduri comunale Odeşti

În locul numit „Cimitir peste Valce”

Suprafaţă = 10 ha

2006

999 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

 

 

 

Poduri, podeţe

 

 

 

63

1.3.17.2

Pod din beton armat peste vale

Băseşti - centru

1970

18.000 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

64

1.3,17.2

Pod din beton armat peste vale

Băseşti - în spatele şcolii Băseşti

1981

18.000 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

65

1.3,17.2

Pod din beton armat peste vale

Băseşti - lângă teren staţie de epurare

1980

18.000 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

66

1.3,17,2

Pod din beton armat şi tuburi peste vale

Băseşti - la pălincie

1976

18.000 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

67

1.3.17.2

Pod din beton armat peste vale

Odeşti - lângă casa parohială

1984

18.000 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

68

1.3.17.2

Pod din beton armat peste vale

Stremţ DC 90 la intrare în sat

1994

18.000 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

69

1.3.17.2

Pod din beton armat şi tuburi peste vale

Stremţ - lângă casa parohială

2009

18.000 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

70

1.3.17.2

Pod din beton armat peste vale

Stremţ - la Tohătan

2010

15.000 (valoare actualizată îh anul 2010)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

71

1.3.17.2

Pod din beton armat peste vale

Stremţ - la Negrean

2008

15.000 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

72

1.3,17.2

Pod din beton armat peste vale

Stremţ - la Blidar

2008

15.000 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

73

1.3.17.2

Pod din beton cu platformă de lemn peste vale

Sălişte la Nile

1993

18.000 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

74

1.3,17.2

Pod din beton peste vale

Odeşti - la Deac Alexa

1982

15.000 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

75

1.3 17.2

Pod din beton DJ

Băseşti - la Râpa lui Poali

2008

12.000 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

76

1.3.17.2

Pod din beton DJ

Băseşti - la Loiza

1974

12.000 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

77

1.3.17.2

Pod din beton DC

Băseşti - la primărie

1974

12.000 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

78

-

Podeţe de acces Băseşti

27 de bucăţi

2005

32.400 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

79

-

Podeţe de acces Sălişte

8 bucăţi

2005

9.600 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

 

0

1

2

3

4

5

6

80

-

Podeţe de acces Stremţ

11 bucăţi

2005

13.200 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

81

-

Podeţe de acces Odeşti

7 bucăţi

2005

8.400 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

 

 

 

Drumuri

 

 

 

82

1.3.7.2

Drum comunal D.C. 89

Ieşire din localitatea Băseşti - intrare în localitatea Stremţ L = 6,053 km

1996

924.953 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local

nr. 1/2012

83

1,3.7.2

Drum comunal D.C. 90

Râpa lui Poali Băseşti - intrare în localitatea Odesti L = 4,4 km

2006

892.192 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

84

1.3.7.1

Drum comunal D.C. 90A

Bifurcaţie pădure - limită UAT Băita de sub Codru L= 430 m

1975

16.600 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

85

1 3.7.1

Drum comunal D.C. 90B

Intersecţia D.J. 182 D (casa memorială) - limită comuna Arinis L = 2510 m

1960

97.388 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

86

1.3.7.1

Strada Morii

Segmentul 1: D.C. 1152, L = 161 m, intersecţie D.J.182 - podul Morii Segmentul 2: D.C. 1059, L = 930,48 m, podul Morii - cimitir Frisan Total L= 1091,48 m

1960

38.800 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

87

1 3.7.1

Strada De după deal

D.C.1234, L = 1241,31 m Segmentul 1: intersecţia D.J. 182D - bifurcaţie Pop Alexandru Argintiu Segmentul 2: D.C. 1296 L= 586,2 m, bifurcaţie Pop Alexandru Argintiu - intersectie D.C. 1509 Total L= 1827,51 m

1960

70.616 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

88

1.3.7.1

Strada Riţeni

Segmentul 1; D.C. 969, L = 260,4 m, intersecţie D.C. 1820 - bifurcaţie Teudan Cristian Segmentul 2: D.C. 723, L = 250 m, bifurcaţie Teudan Cristian-Suciu Teodor Segmentul 3: D.C. 864, L = 995,53 m, Suciu Teodor - Rus Mihai (ieşire din localitate) Total L = 1505,93 m

1960

58.200 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

89

1.3.7.2

Strada Bisericii

Intersecţie D.J. 182 cu ieşire din localitatea Băseşti - Călăuz Maria L = 910 m

1996

156.600 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

90

1.3.7.1

Strada Dealul Odeştiului

Intersecţie Strada Bisericii - Bogdan Traian L = 502 m

1960

19.400 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

91

1.3.7.1

Stradă loc. Băseşti

Post politie - Boitor A. L = 154 m

1960

5.820 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

92

1.3.7.1

Stradă loc. Băseşti

Pop D. - Roman A, L = 80 m

1960

3.100 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

93

1.3.7.1

Stradă loc. Băseşti

Post politie - Silaghi I. L = 318 m

1960

11.640 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

94

1.3,7.1

Stradă loc, Băseşti

Silighi I. - Dologa I. L = 128 m

1960

3.800 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

95

1,3,7.1

Stradă loc, Băseşti

Silighi I. - Rapă L = 236 m

1960

8.924 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

96

1.3.7.1

Stradă loc. Băseşti

Rapă Pop I. - Crisan A. L = 256 m

1960

9.700 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

97

1.3.7.1

Stradă loc, Băseşti

Socosti M. - Pop E. L= 267 m

1960

10.000 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

98

1.3.7.1

Stradă loc. Băseşti

SabadîşA. - Negrean A. L = 500 m

1960

19.400 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Săseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

99

1.3.7.1

Stradă loc. Băseşti

Pop A. Argintiu - Remes C. L = 204 m

1960

7.760 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

 

0

1

2

3

4

5

6

100

1.3.7.2

Stradă loc. Băseşti

Post poliţie - cimitir L = 301 m

2008

11.600 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

101

1.3.7.1

Drum vicinal

Grajduri - Pop M. L = 270 m

1960

10.400 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

102

1.3.7.2

Stradă loc. Sălişte

Cosma - biserică - Brânduşe L = 750 m

1960

12.9100 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

103

1.3.7.2

Stradă loc. Sălişte

Biserică - Dragos M L = 450 m

2009

77.400 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

104

1.3.7.1

Stradă loc. Sălişte

Rob - Cuc L = 270 m

1960

10.400 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

105

1.3.7.1

Stradă loc. Sălişte

Cirap - Vasvari L = 480 m

1960

18.600 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

106

1.3.7,1

Stradă loc. SăSişte

Mrinca - biserica baptistă L = 150 m

1960

5.800 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

107

1.3.7.1

Stradă loc. Sălişte

Moisa E. - DC 89 L = 360 m

1960

13.900 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

108

1.3.7.1

Stradă loc. SăSişte

Dragos M. - Bretan A. L= 150 m

1960

5.800 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

109

1.3.7.1

Drum vicinal loc. Sălişte

Rogoz - păşune L = 290 m

1960

11.250 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

110

1.3.7.1

Drum vicinal loc. Sălişte

Dragos - păşune L = 560 m

1960

21.700 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

111

1.3.7.1

Stradă loc. Stremţ

Moara - Pasca T. L = 2000 m

1960

77.600 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

112

1.3.7.1

Stradă loc. Stremţ

Cosma V. - casa parohială L = 250 m

1960

9.700 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

113

1.3.7.1

Stradă loc. Stremţ

Sălăjan V. - Pop C. L = 150 m

1960

5.800 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

114

1.3.7.1

Stradă loc, Stremţ

Sabou M. - Păcurar N. L = 750 m

1960

29.100 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

115

1.3.7.1

Stradă loc. Stremţ

Marinca R. - Costinas F. L = 80 m

1960

3.100 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

116

1.3,7.1

Stradă loc. Stremţ

Oprea R. - Costinas 0. L = 70 m

1960

2.700 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

117

1,3,7.1

Stradă loc, Stremţ

Buda V. - Costinas V. L = 170 m

1960

6.500 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

118

1.3.7.1

Stradă loc, Stremţ

Pop I. - Mirisan T. L = 370 m

1960

14.300 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

119

1.3.7.1

Stradă loc. Stremţ

Tămăsan N. - Cosma N. L = 109 m

1960

3.800 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

120

1.3.7.1

Stradă loc. Stremţ

Pop F. - Pop S. L = 240 m

1960

9.300 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Săseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

121

1.3.7.1

Stradă loc. Stremţ

Oprea R. - Cuciulatan V. L = 60 m

1960

2.300 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

122

1.3.7.1

Stradă loc. Stremţ

Vaida F. - Stoica R. L = 200 m

1960

7.700 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

123

1.3.7.1

Drum vicinal loc. Stremţ

Paşca T. - păşune L = 250 m

1960

9.700 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

124

1.3.7.1

Drum vicinal loc. Stremţ

Pop C. - păşune L = 670 m

1960

25.900 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

125

1.3.7.1

Drum vicinal loc. Odeşti

Mercea V, - cimitir Stremt L = 2700 m

1960

59.000 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

126

1.3.7.2

Stradă loc. Odeşti

Blidar G. - casa parohială - biserică L = 900 m

1960

154.900 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

127

1.3,7.2

Stradă loc, Odeşti

Ardelean I. - Mercea Vasile L = 850 m

1960

32.900 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

128

1,3,7.1

Stradă loc. Odeşti

Tămâsan i. - Mare T. L = 410 m

1960

15.900 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

129

1.3.7.1

Stradă loc. Odeşti

Tămăsan G. - Blidar G. L = 761 m

1960

29.400 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

130

1.3.7.1

Stradă loc. Odeşti

Deac G - Pinte A, - Soponar M. L= 270 m

1960

10.400 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

131

1.3.7.1

Stradă loc. Odeşti

Popdan E. - Dunca C. L = 1100 m

1960

42.600 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Săseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

132

1.3.7.1

Stradă loc. Odeşti

Pop M. - Andreica E. L = 700 m

1960

27.100 (valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

 

 


0

1

2

3

4

5

6

133

1.3.7.1

 

Stradă loc. Odeşti

 

Mare C. - Pop F. L = 190m

 1960

7300

(valoare

actualizată în anul 2009)

 

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

134

1.3.7.1

Stradă loc. Odeşti

Biserică - Neamţ V. - L = 1200m Mare G.

1960

46500

(valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

135

1.3.7.1

Stradă loc. Odeşti

Lazăr M. - Popdan V. L = 350 m

1960

12500

(valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

136

1.3.7.1

Stradă loc. Odeşti

Soponar E. - Sălăjan G. L = 460 m

1960

17800

(valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

137

1.3.7.1

Stradă loc. Odeşti

Pop E. - Lazăr M. L = 880 m

1960

34100

(valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti potrivit Hotărârii" Consiliului Local nr. 1/2012

138

1.3.7.1

Stradă loc. Odeşti

Biserică - SMA L=150m

1960

5800

(valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

139

1.3.7.1

Stradă loc. Odeşti

Dragoş F. - Popdan V. L = 360 m

1960

13900

(valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

Fântâni

140

-

Fântâni pe pasuni comunale

2 buc. Băseşti 2 buc. Odeşti 1 buc. Sălişte 1 buc. Stremţ

1991

9000

(valoare actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

 

SECŢIUNEA a II-a

Bunuri mobile

 

Nr. de clasificare

 

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii

sau, după caz,

al dării

în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act de proprietate

sau alte acte doveditoare

141

6.1.3

Fond de carte - bibliotecă

 8622 de volume

1992

71000 (valoare

actualizată în anul 2009)

Domeniul public al comunei Băseşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2012

 


ANEXA Nr. 2

 

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bicaz

 

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr.

crt.

Denumirea bunului

Elemente de Identificare

Anul

dobândirii

sau, după caz,

al dării

în folosinţă

Valoarea

de

inventar

Situaţia juridică actuală

Denumire act de proprietate

sau alte acte dovedtoare

0

1

2

3

4

5

26

Bloc de locuinţe

Nr. cadastral: 689, 690, 693, 695

Suprafaţa: 1588 mp

1975

 

Domeniul public al comunei Bicaz, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2011

27

Teren de sport

Nr. cadastral: 77

Suprafaţa: 5224 mp

1991

 

Domeniul public al comunei Bicaz, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2011

28

Teren incintă târg de animale

Nr. cadastral: 1223

 Suprafaţa: 19570 mp

1991

 

Domeniul public al comunei Bicaz, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2011

29

Teren aferent construcţii fosta fermă zootehnică CAP Bicaz

Nr. cadastral: 1214,1221.1223/2

Suprafaţa: 36966 mp

1991

 

Domeniul public al comunei

Bicaz, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2011

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

AUTORITATEA NAŢIONALA A VĂMILOR

 

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare şi a documentului administrativ unic

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 113/2010 al Comisiei din 9 februarie 2010 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerţul exterior cu ţările terţe, în ceea ce priveşte schimburile comerciale vizate, definiţia datelor, elaborarea statisticilor de comerţ pe caracteristici de întreprindere şi în funcţie de moneda de facturare, precum şi mărfurile sau mişcările specifice,

în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor,

vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 3 la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare şi a documentului administrativ unic, publicat în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 7 din 5 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La capitolul 2, caseta 24 „Natura tranzacţiei”, cele 3 paragrafe vor avea următorul cuprins:

„Codurile care se utilizează sunt redate în continuare.

În partea stângă a casetei se introduc codurile cu o singură cifră menţionate în coloana A, cu excepţia, dacă este cazul, a codului 9, iar în partea dreaptă a casetei se adaugă una dintre cifrele menţionate în coloana B.

În cazul operaţiunilor cu mărfuri destinate reparării sau care au fost reparate şi în cazul operaţiunilor cu piese de schimb utilizate la reparare, precum şi cu piese defecte înlocuite se utilizează codul 6.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Viorel Comăniţă

 

Bucureşti, 27 martie 2012.

Nr. 649.

 

ACTE ALE CONSILIULUI DE MEDIERE

 

CONSILIUL DE MEDIERE

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

În temeiul art. 17 alin. (2) şi al art. 71 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 27 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(11) Mediatorul autorizat este înscris în Tabloul mediatorilor în condiţiile prevăzute la art. 12 din Lege, după ce face dovada înscrierii într-o asociaţie profesională, conform obligaţiei prevăzute la art. 24 din Lege.”

2. La articolul 9, literele a), b) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,a) taxe provenind din autorizarea mediatorilor, acreditarea formatorilor, examinatorilor şi experţilor şi taxe privind reacreditarea formatorilor, examinatorilor şi experţilor;

b) taxe profesionale pentru exercitarea profesiei de mediator;

………………………………………………………..

i) taxe de înscriere în lista furnizorilor autorizaţi de formare profesională a mediatorilor şi taxe de menţinere în lista formatorilor şi experţilor;”.

3. La articolul 16, litera r) se abrogă.

4. La articolul 39 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,d) se face dovada îndeplinirii condiţiei art. 24 din Lege.”

5. La articolul 39, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Pe baza documentelor depuse conform art. 40 alin. (1), Consiliul constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. a)-c) şi emite o hotărâre şi autorizaţia de mediator.

(4) în vederea înscrierii în Tabloul mediatorilor, persoanele pentru care s-a emis hotărârea conform alin. (3) depun o cerere însoţită de documentele prevăzute la art. 40 alin. (9).”

6. La articolul 40 alineatul (1), litera e.1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e.1) certificatul de absolvire a cursului de formare ca mediator obţinut în condiţiile Legii, emis de Consiliu şi completat de furnizorul de formare autorizat; sau”.

7. La articolul 40, partea introductivă a alineatului (9) şi literele a)-c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(9) în vederea înscrierii în Tabloul mediatorilor, persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 39 alin. (4) pot depune odată cu documentaţia de autorizare şi o cerere, conform anexei nr. 2B, însoţită de următoarele documente:

a) declaraţie pe propria răspundere cu privire la înregistrarea în evidenţele fiscale a activităţii de mediere şi a formei de exercitare a profesiei de mediator, conform anexei nr. 2C - în original;

b) dovada înscrierii sau a solicitării de înscriere într-o asociaţie profesională înscrisă în Registrul naţional de evidenţă a organizaţiilor din domeniul medierii (RNEODM) - în copie;

c) declaraţia pe propria răspundere privind datele de înscriere în Tabloul mediatorilor, conform anexei nr. 2A - în original;”.

8. La articolul 40 alineatul 9, litera d) se abrogă.

9. La articolul 40, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (91), cu următorul cuprins:

„(91) În situaţia în care există mediatori care nu doresc să se afilieze, se va depune cererea prin care persoana neafiliată şi-a exprimat opţiunea pentru a fi luată în evidenţa unei asociaţii profesionale - în copie.”

10. La articolul 40, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(10) Odată cu constatarea îndeplinirii condiţiilor de autorizare ca mediator şi a avizării unei forme de exercitare a profesiei conform prezentului regulament, pentru solicitanţii care au depus şi documentaţia de la alin. (9), Consiliul dispune prin aceeaşi hotărâre şi la înscrierea în Tabloul mediatorilor, în termen de 30 de zile.”

11. Articolul 401 se abrogă.

12. La articolul 44, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 44. - (1) Consiliul întocmeşte Tabloul mediatorilor pe mai multe secţiuni în care sunt înscrişi mediatorii autorizaţi cu forma de exercitare a profesiei şi mediatorii inactivi.”

13. La articolul 44, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Este mediator inactiv persoana care nu a solicitat avizarea formei de exercitare a profesiei, mediatorul cu forma de exercitare a profesiei dar care nu a făcut dovada înregistrării fiscale în termen de un an de la autorizare şi mediatorii suspendaţi.”

14. La articolul 44, alineatele (3)-(7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Mediatorii autorizaţi sunt obligaţi să îşi înregistreze fiscal forma de exercitare a profesiei în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii de autorizare şi a autorizaţiei şi să comunice dovada înregistrării fiscale Consiliului, comunicarea dovezii înregistrării fiscale făcându-se prin orice mijloc care asigură confirmarea de primire.

(4) Menţinerea mediatorilor autorizaţi în Tabloul mediatorilor, începând cu anul următor autorizării, este condiţionată de depunerea dovezii înregistrării fiscale la Consiliu. În cazul nedepunerii dovezii, persoanele în cauză vor fi înscrise în Tabloul mediatorilor la secţiunea de mediatori inactivi.

(5) Tabloul mediatorilor se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea l, actualizat până (a data de 31 mai, şi pe portalul web al Consiliului, actualizat lunar.

(6) Tabloul mediatorilor, actualizat până la 31 mai şi, respectiv, până la 30 noiembrie a fiecărui an, se publică defalcat pe judeţe şi se transmite autorităţilor prevăzute la art. 12 alin. (3) din Lege sub formă de afiş sau broşură, după caz.

(7) Consiliul poate decide publicarea unor forme ale Tabloului mediatorilor pe domenii de practică, la solicitarea motivată a unor grupuri de beneficiari şi cu respectarea Legii şi a prezentului regulament.”

15. La articolul 45, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 45. - (1) înscrierea în Tabloul mediatorilor se face pe baza unei cereri adresate Consiliului, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (9), cererea de înscriere în Tabloul mediatorilor putând fi făcută concomitent cu solicitarea de avizare a formei de exercitare a profesiei sau ulterior pe cale separată. În toate cazurile sunt aplicabile prevederile art. 40 alin. (9).

………………………………………………………..

 (3) Pentru mediatorii autorizaţi înscrişi în Tabloul mediatorilor, Consiliul emite Legitimaţia de mediator, conform modelului publicat pe portalul web al Consiliului, şi aplică o viză anuală care certifică faptul că aceştia au achitat taxa anuală profesională. În cazul achitării în tranşe a taxei profesionale, Consiliul vizează legitimaţia. În cazul în care, după vizarea legitimaţiei, tranşele din taxă nu mai sunt achitate, vizarea pe anul următor a legitimaţiei se va face numai după achitarea la zi a taxei profesionale pe anul anterior.”

16. La articolul 5212, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e)să achite taxa anuală profesională până la 31 decembrie a anului fiscal pentru care această taxă se datorează.”

17. Articolul 5216 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 5216. - (1) Mediatorul are obligaţia de a-şi viza anual legitimaţia de mediator. Vizarea legitimaţiei este condiţionată de achitarea taxei profesionale pentru anul anterior.

(2) Mediatorul are obligaţia de a se înscrie sau de a solicita înscrierea într-o asociaţie profesională a mediatorilor înainte de a solicita înscrierea în Tabloul mediatorilor.”

18. La articolul 5217 alineatul (2), litera q) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,q) nerespectarea de către mediator a obligaţiei de a achita taxa profesională până la 31 decembrie a anului fiscal pentru care se datorează [art. 5212 lit. e)]. pentru care se aplică sancţiunea prevăzută de art. 39 alin. (1) lit. a) sau b) din Lege, respectiv observaţie scrisă sau amendă de la 50 lei la 500 lei, după caz;”.

19. Articolul 82 se abrogă.

20. Articolul 831 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 831. - În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin şi în scopul informării publice, Consiliul înfiinţează RNEODM pe care îl actualizează lunar. RNEODM cuprinde 3 secţiuni distincte: asociaţii profesionale, organizaţii din domeniul medierii şi alte organisme.”

21. La articolul 833 alineatul (1), literele b), c), e), f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,b) cel puţin jumătate plus unu din membri sunt mediatori autorizaţi în condiţiile legii, iar diferenţa este formată din absolvenţi ai cursurilor de formare ca mediator;

c) denumirea asociaţiei cuprinde cuvinte precum «mediere», «mediator», «conflict» şi «amiabil» sau sinonime ale acestora ori combinaţii ale acestora cu alte cuvinte;

………………………………………………………..

e) obiectivele şi activităţile asociaţiei respectă prevederile legale şi regulamentare în materia medierii, nu sunt filiale ale unor asociaţii înscrise în RNEODM, nu sunt uniuni sau federaţii ale unor asociaţii înscrise în RNEODM, nu au clauze de exclusivitate;

f) activităţile statutare nu cuprind furnizarea de servicii de mediere către terţi;

g) sunt înscrise în secţiunea 1 din RNEODM întocmit de Consiliu si nu sunt filiale ale unor asociaţii înscrise în RNEODM.”

22. La articolul 833 alineatul (1), litera h) şi alineatul (3) se abrogă.

23. La articolul 834, alineatele (1), (2), partea introductivă a alineatului (4) şi alineatele (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 834. - (1)în scopul informării publice şi a mediatorilor, Consiliul ţine evidenţa asociaţiilor profesionale în RNEODM.

(2) înscrierea asociaţiilor profesionale în RNEODM se face la cerere, prin decizie a preşedintelui Consiliului, după verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 833 alin. (1) lit. a)-g).

………………………………………………………..

(4) Cererea de înscriere în RNEODM va fi însoţită de următoarele documente:

………………………………………………………..

(6) Decizia sau hotărârea privind înscrierea asociaţiei profesionale în RNEODM se comunică solicitantului în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii. În cazul în care hotărârea este de respingere a înscrierii, aceasta se motivează şi se comunică solicitantului şi se publică pe site-ul Consiliului.

(7) în cazul în care cererea de înscriere a asociaţiei profesionale se aprobă, aceasta va fi înscrisă în RNEODM în termen de 3 zile de la data aprobării.”

24. Articolul 835 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 835. - (1) Mediatorii autorizaţi pot înfiinţa şi alte tipuri de asociaţii, pe domenii de aplicare a medierii.

(2) Asociaţiile înfiinţate de mediatori pe domenii de aplicare a medierii pot fi înscrise la cerere în secţiunea I din RNEODM, având precizat la rubrica «Menţiuni» din registru domeniul de specializare.”

25. La articolul 837, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 837. - (1) Un mediator autorizat poate fi membru numai într-o singură asociaţie profesională, astfel cum aceasta este definită în prezentul regulament.

(2) Un mediator autorizat poate fi membru în una sau mai multe asociaţii specializate, astfel cum acestea sunt definite în prezentul regulament.”

26. La articolul 838, alineatul {1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 838. - (1) Servicii de mediere pot fi organizate în colaborare cu formele de exercitare a profesiei de mediator de către orice persoană juridică doar după obţinerea unui aviz din partea Consiliului, care certifică astfel faptul că se respectă principiile de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate de către mediator, iar părţilor le este respectat dreptul de a decide cu privire la alegerea mediatorului şi a soluţiei privind disputa supusă medierii. Serviciile de mediere sunt organizate numai de către organizaţiile prevăzute la art. 22 din Lege.”

27. La articolul 839, alineatul (1) şi partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi vor avea următorul! cuprins:

„Art. 839. - (1) Organizaţiile care au în obiectul de activitate servicii de mediere pot fi înscrise la cerere în secţiunea a II-a din RNEODM.

(2) Cererea de înscriere în RNEODM se depune la Consiliu, însoţită de copii certificate pentru conformitate după următoarele documente:11.

28. La articolul 839 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

e) denumirea organizaţiei face referire concretă la termenii de «mediere», «mediator», «conflict», «amiabil» sau este o combinaţie a acestor cuvinte cu altele.”

29. La articolul 839, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Organizaţiile care au solicitat şi au obţinut avizul Consiliului pentru organizarea serviciului de mediere vor fi incluse în RNEODM în maximum 15 zile de la adoptarea hotărârii de avizare.”

30. După secţiunea a 3-a se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 4-a - Alte organizaţii, cuprinzând articolul 8310, cu următorul cuprins:

„SECŢIUNEA a 4-a

Alte organizaţii

Art. 8310. - (1) în RNEODM se pot înscrie la cerere şi alte organizaţii care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi declarate asociaţii profesionale sau organizaţii conform art. 22 din Lege, în sensul definiţiilor din prezentul regulament.

(2) Aceste organizaţii vor fi înscrise în secţiunea a III-a din RNEODM.

(3) în secţiunea a III-a din RNEODM se înscriu federaţiile, fundaţiile, asociaţiile, filiale ale acestora sau alte organizaţii.

(4) Pentru a fi înscrise în RNEODM, organizaţiile precizate la alin. (3) formulează o cerere adresată Consiliului însoţită de următoarele documente;

a) statutul şi actul de constituire din care rezultă că obiectul de activitate vizează domeniul medierii sau, după caz, actul în baza căruia a fost înfiinţată;

b) hotărârea judecătorească de înfiinţare, dacă este cazul;

c) certificat fiscal;

d) scurtă descriere a activităţii desfăşurate sau care intenţionează să o desfăşoare în domeniul medierii.

(5) Organizaţiile care au solicitat Consiliului înscrierea în RNEODM vor fi incluse în registru, în maximum 15 zile de la adoptarea hotărârii.”

31. După anexa nr. 2A se introduc două noi anexe, anexele nr. 2B şi 2C, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Preşedintele Consiliului de mediere,

Dorin Valeriu Bădulescu

 

 

Bucureşti, 25 februarie 2012.

Nr. 195.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2B la regulament)

 

CERERE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN TABLOUL MEDIATORILOR

 

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul(a),............................................, domiciliat(ă) în............................................................... identificat(ă) cu CI/BI seria........nr. ........................., având CNP.............................................., adresa de e-mail ......................................................., tel......................................., cetăţean...........................

vă rog să îmi aprobaţi prezenta cerere prin care solicit înscrierea în Tabloul mediatorilor, conform art. 40 alin. (9) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

În vederea înscrierii în Tabloul mediatorilor depun prezenta cerere, însoţită de următoarele documente:

a) Declaraţia-tip pe propria răspundere privind înregistrarea în evidenţele fiscale a activităţii de mediere şi a formei de exercitare a profesiei de mediator - în original sau certificatul de înregistrare fiscală - în copie;

b) dovada înscrierii (adeverinţa sau cererea de înscriere) într-o asociaţie profesională, înscrisă în Registrul naţional de evidenţă a organizaţiilor din domeniul medierii - în copie;

c) declaraţia-tip pe propria răspundere (anexa nr. 2A) privind datele de înscriere în Tabloul mediatorilor - în original.

Mă oblig să înştiinţez Consiliul de mediere cu privire la orice modificare intervenită în datele de contact sau referitoare la forma de exercitare a profesiei.

 

Data

…………………

Semnătura

…………………

 

Domnului preşedinte al Consiliului de mediere

 

IMPORTANT !

Cererea, însoţită de documentele solicitate, în ordinea specificată mai sus, se depune în dosar de carton alb cu şină.

Toate documentele, depuse în copie, trebuie să fie certificate „conform cu originalul” şi semnate de titular.

Actele, depuse şi înregistrate la Consiliul de mediere, nu se returnează.

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2C la regulament)

 

DECLARAŢIE

pe propria răspundere cu privire la înregistrarea în evidenţele fiscale a activităţii de mediere şi a formei de exercitare a profesiei de mediator

 

 

 

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul(a),............................................, domiciliat(ă) în............................................................... identificat(ă) cu CI/BI seria........nr. ........................., având CNP.............................................., adresa de e-mail ......................................................., tel......................................., cetăţean...........................

În calitate de mediator, mă angajez să depun toate diligentele pentru a-mi declara activitatea de mediere la Agenţia de Administrare Fiscală şi să înştiinţez Consiliul de mediere despre obţinerea certificatului de înregistrare fiscală (CIF), în cel mai scurt timp, în vederea menţinerii în Tabloul mediatorilor.

 

Data

…………………

Semnătura

…………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.