MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 227/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 227         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 5 aprilie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

248. - Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 75072008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie

 

252. - Hotărâre pentru aprobarea strategiei de privatizare a societăţilor comerciale filiale de distribuţie a energiei electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud” - SA, „Electrica Distribuţie Transilvania Nord” - S.A. şi „Electrica Distribuţie Muntenia Nord” - S.A. prin metode specifice pieţei de capital

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

49. - Ordin al ministrului sănătăţii privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş” Bucureşti pe anul 2012

 

50. - Ordin al ministrului sănătăţii privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino” Bucureşti pe anul 2012

 

479. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.009/2007 privind procedurile de selecţie a practicienilor în insolvenţă agreaţi de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

7. - Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 5/2012 pentru modificarea Normei nr. 11/2008 privind colectarea contribuţiilor individuale ale participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 750/2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 18 iulie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul unic, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Acordarea ajutorului de stat în conformitate cu schema de ajutor de stat prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea art. 87 şi 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare).”

2. În anexă, la articolul 2, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Acordarea ajutoarelor de stat regionale pentru investiţii în cadrul prezentei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat regional prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea art. 87 şi 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), denumit în continuare Regulament.

……………………………………………………………………….

(3) De asemenea, schema contribuie la implementarea prevederilor specifice valorificării surselor regenerabile de energie din următoarele reglementări comunitare şi naţionale, strategii şi politici naţionale:

a) Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi, ulterior, de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Seria L, nr. 140 din 5 iunie 2009;

b) Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European - Foaie de parcurs pentru energia regenerabilă - Energiile regenerabile în secolul XXI: construirea unui viitor mai durabil COM. (2006} 848 final din 10 ianuarie 2007;

c) Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

d) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;

e) Hotărârea Guvernului nr. 1.535/2003 privind aprobarea Strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie;

f) Hotărârea Guvernului nr. 1.877/2005 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind schimbările climatice (PNASC);

g) Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020.”

3. În anexă, la articolul 11, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) - întreprinderile care se încadrează în definiţia IMM-urilor conform anexei I la Regulament;”.

4. În anexă, la articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Ajutorul de stat se acordă dacă are un efect stimulativ. Ajutoarele pentru IMM-uri sunt considerate a avea un efect stimulativ în cazul în care, înainte de a demara proiectul sau activitatea, beneficiarul prezintă furnizorului de ajutor de stat o cerere de finanţare. Ajutoarele pentru întreprinderi mari sunt considerate a avea un efect stimulativ în cazul în care documentaţia depusă de beneficiar demonstrează îndeplinirea unuia sau a mai multora dintre următoarele criterii:

a) o creştere substanţială a dimensiunii proiectului/activităţii ca urmare a ajutorului;

b) o creştere substanţială a domeniului de aplicare a proiectului/activităţii ca urmare a acordării ajutorului;

c) o creştere substanţială a valorii totale a cheltuielilor suportate de beneficiar pentru proiect/activitate ca urmare a acordării ajutorului;

d) o creştere substanţială a ritmului de finalizare a proiectului/activităţii în cauză;

e) proiectul nu ar fi fost realizat ca atare în regiunea asistată în cauză în absenţa ajutorului.”

5. În anexă, la articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Bugetul total estimat alocat al schemei este echivalentul în lei al sumei de 463,276864 milioane euro reprezentând credite de angajament, din care 88% reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi restul de 12% reprezintă fonduri de cofinanţare publică asigurate de la bugetului de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.”

6. În anexă, la articolul 31, alineatul (1) se modificaşi va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Ajutorul de stat regional pentru investiţii nu poate fi acordat în cadrul prezentei scheme decât dacă, înainte de a începe lucrările, beneficiarul a prezentat o cerere de ajutor, potrivit prevederilor art. 15 alin. (3).”

7. În anexă, la articolul 32, nota de subsol 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„28) în conformitate cu art. 12 alin. (2) şi art. 13 alin. (2) şi (6) din Regulament.”

8. În anexă, la articolul 36 alineatul (1), punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

,3. verificarea conformităţii administrative, verificarea cererilor de finanţare şi a documentelor însoţitoare şi a eligibilităţii solicitanţilor şi a proiectelor. Numai proiectele care trec de această etapă vor face obiectul etapei următoare;.

9. În anexă, la articolul 36 alineatul (1), punctul 4 se abrogă.

10. În anexă, articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 40. - Furnizorul de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenţei un rezumat al informaţiilor referitoare la prezenta schemă de ajutor de stat, în forma prevăzută în anexa nr. 3 la Regulament, în vederea transmiterii Comisiei Europene în maximum 20 de zile lucrătoare de la implementarea schemei. Aceste informaţii se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.”

11. În tot cuprinsul hotărârii, sintagmele „Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.628/2006” şi „Ministerul Economiei şi Finanţelor” se vor înlocui cu sintagmele „Regulamentul Comisiei Europene nr. 800/2008” şi „Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri”.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 750/2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 18 iulie 2008, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Lucian Nicolae Bode

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 27 martie 2012.

Nr. 248.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea strategiei de privatizare a societăţilor comerciale filiale de distribuţie a energiei electrice „Electrica Distribuţie Transilvania Sud” - S.A., „Electrica Distribuţie Transilvania Nord” - S.A. şi „Electrica Distribuţie Muntenia Nord” - S.A. prin metode specifice pieţei de capital

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 41 şi art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 51 alin. (1), art. 472 şi art. 51 lit. b) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, al Legii nr. 302/2011 pentru modificarea alin. (1) al art. 11 al cap. II din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, al art. 1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă strategia de privatizare prin ofertă publică secundară iniţială de vânzare de acţiuni a societăţilor comerciale Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice „Electrica Distribuţie Transilvania Sud” - SA, Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice „Electrica distribuţie Transilvania Nord” - SA şi Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice „Electrica Distribuţie Muntenia Nord” - SA, filiale ale Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. Bucureşti.

(2) Prin oferta publică secundara iniţială de vânzare de acţiuni, Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. Bucureşti vinde, prin metode specifice pieţei de capital, câte un pachet de acţiuni administrat la fiecare dintre societăţile comerciale prevăzute la alin. (1) reprezentând 15% din capitalurile sociale ale acestor societăţi comerciale.

Art. 2. - Fiecare ofertă publică secundară iniţială de vânzare de acţiuni la societăţile comerciale prevăzute la art. 1 se derulează printr-un intermediar autorizat, astfel definit de Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, selectat potrivit prevederilor legale.

Art. 3. - (1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, în calitate de instituţie publică implicată, este mandatat să coordoneze şi să monitorizeze fiecare proces de privatizare pentru îndeplinirea strategiei de privatizare prevăzute la art. 1.

(2) Pentru îndeplinirea strategiei de privatizare prevăzute la art. 1, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, va acorda mandate speciale reprezentanţilor statului în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - SA, Bucureşti, pentru a propune şi a aproba următoarele acţiuni:

a) declanşarea proceselor de privatizare prin ofertă publică secundară iniţială de vânzare de acţiuni la societăţile comerciale prevăzute la art. 1;

b) acordarea de mandate speciale reprezentanţilor Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. Bucureşti în adunările generale ale acţionarilor societăţilor comerciale prevăzute la art. 1, pentru efectuarea de către acestea a demersurilor necesare în vederea admiterii la tranzacţionare în sisteme de tranzacţionare administrate de Societatea Comercială Bursa de Valori Bucureşti - S.A. a acţiunilor societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 şi aprobarea modificării actelor constitutive ale acestor societăţi comerciale, în vederea respectării prevederilor legislaţiei pieţei de capital;

c) selectarea intermediarilor autorizaţi, prevăzuţi la art. 2, care vor intermedia ofertele publice secundare iniţiale de vânzare de acţiuni, prin licitaţie, în condiţiile legii, ţinând seama de criterii de calitate şi cost ale serviciilor. Intermediarii vor asigura realizarea serviciilor necesare punerii în aplicare a proceselor de privatizare pentru realizarea strategiei de privatizare prevăzute la art. 1 şi admiterii la tranzacţionare a acţiunilor societăţilor comerciale şi vor efectua, dar fără a se limita la:

- analizele diagnostic preliminare, necesare identificării problemelor legale şi/sau economico-financiare, vor propune modalităţile de soluţionare, în scopul reglementării şi/sau implementării unor măsuri speciale menite să asigure derularea corespunzătoare a proceselor de privatizare potrivit strategiei prevăzute la art. 1 şi admiterea acţiunilor societăţilor comerciale la tranzacţionare în sisteme de tranzacţionare administrate de Societatea Comercială Bursa de Valori Bucureşti - SA;

- evaluarea societăţilor comerciale prevăzute la art. 1, pentru a fi avută în vedere la recomandarea preţurilor acţiunilor, prevăzuta la art. 5;

d) întreprinderea oricăror alte demersuri prevăzute de legislaţia în vigoare necesare pentru îndeplinirea strategiei de privatizare prevăzute ia art. 1, precum şi pentru îndeplinirea formalităţilor necesare admiterii acţiunilor societăţilor prevăzute la art. 1 la tranzacţionare în sisteme de tranzacţionare administrate de Societatea Comercială Bursa de Valori Bucureşti - S.A.

Art. 4. - (1) Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. Bucureşti va contracta, potrivit prevederilor legale, servicii de investiţii financiare ce vor fi prestate de intermediari autorizaţi.

(2) Cheltuielile pentru ducerea la îndeplinire a proceselor de privatizare în aplicarea prevederilor strategiei prevăzute la art. 1, precum şi orice alte cheltuieli necesare pentru finalizarea cu succes a acestora vor fi suportate de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. Bucureşti.

(3) Cheltuielile pentru admiterea la tranzacţionare în sisteme de tranzacţionare administrate de Societatea Comercială Bursa de Valori Bucureşti - S.A. a acţiunilor societăţilor prevăzute la art. 1 vor fi suportate de fiecare dintre societăţile comerciale emitente.

Art. 5. - (1) Pentru fiecare societate comercială prevăzută la art. 1, preţul de vânzare al acţiunilor existente ce fac obiectul ofertei publice secundare iniţiale de vânzare va fi cel puţin egal cu preţul de ofertă sau cu preţul de referinţă utilizabil în cadrul unui mecanism de determinare a preţului de ofertă, mecanism aprobat de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

(2) Preţul de ofertă al acţiunilor sau preţul de referinţă al acestora prevăzut la alin. (1) se aprobă de către Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice «Electrica” - S.A. Bucureşti, pe baza recomandărilor intermediarilor autorizaţi cu care se încheie contractele de intermediere.

Art. 6. - (1) în vederea implementării strategiei de privatizare prevăzută la art. 1, pentru flecare societate comercială prevăzută la art. 1 se constituie o comisie pentru coordonarea procesului de privatizare şi o comisie de pregătire

şi monitorizare a procesului de privatizare, formate din membri titulari şi supleanţi, şi secretariate tehnice aferente acestora.

(2) Comisiile pentru coordonarea proceselor de privatizare au următoarea componenţă:

a) ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri - preşedinte;

b) ministrul finanţelor publice;

c) un consilier de stat sau un secretar de stat din aparatul propriu de lucru al primului-ministru, numit de primul-ministru;

d) şeful Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie;

e) un secretar de stat numit prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri;

f) directorul general al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. Bucureşti;

g) un reprezentant al Societăţii Comerciale „Fondul Proprietatea” - S.A., în calitate de acţionar minoritar semnificativ la societăţile comerciale prevăzute la art. 1.

(3) Pentru fiecare membru titular, instituţiile şi societăţile comerciale reprezentate în comisiile pentru coordonarea proceselor de privatizare vor desemna câte un membru supleant.

(4) Comisiile pentru coordonarea proceselor de privatizare au următoarele atribuţii:

a) coordonează activitatea comisiilor de pregătire şi monitorizare a proceselor de privatizare;

b) aprobă documentele de licitaţie întocmite pentru selectarea intermediarilor autorizaţi, avizate de către comisiile de pregătire şi monitorizare a proceselor de privatizare;

c) aprobă contractele de intermediere ce urmează a fi încheiate cu intermediarii autorizaţi selectaţi, care sunt supuse aprobării adunării generale a acţionarilor Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. Bucureşti;

d) analizează informările şi rapoartele primite din partea comisiilor de pregătire şi monitorizare a proceselor de privatizare cu privire la stadiul fiecărui proces în parte şi aprobă sau propun măsuri concrete de derulare a proceselor de privatizare;

e) aprobă prospectele finale de ofertă publică secundară iniţială de vânzare de acţiuni anterior depunerii acestora la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare;

f) avizează preţurile de ofertă ale acţiunilor sau preţurile de referinţă ale acţiunilor, pe baza recomandărilor intermediarilor, care sunt supuse aprobării Guvernului prin memorandum, în vederea mandatarii reprezentanţilor statului în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. Bucureşti;

g) iau măsurile care se impun pe parcursul derulării proceselor de privatizare.

(5) Din comisiile de pregătire şi monitorizare a proceselor de privatizare vor face parte reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, ai Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, precum şi ai Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. Bucureşti. La solicitarea Societăţii Comerciale „Fondul Proprietatea” - SA, în cadrul acestor comisii va fi nominalizat şi un reprezentant din partea acesteia.

(6) Numărul membrilor, nominalizarea acestora, drepturile şi atribuţiile membrilor comisiilor de pregătire şi monitorizare a proceselor de privatizare a societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 şi ale secretariatelor tehnice ale comisiilor prevăzute la alin. (1), precum şi drepturile membrilor comisiilor pentru coordonarea proceselor de privatizare prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, la propunerea şefului Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, respectiv a societăţilor comerciale prevăzute la alin. (5).

(7) Activitatea comisiilor prevăzute la alin. (1) şi a secretariatelor tehnice aferente acestora încetează la finalizarea proceselor de privatizare potrivit strategiei prevăzute la art. 1, certificate prin confirmarea încasării sumelor reprezentând preţul acţiunilor potrivit contractelor încheiate cu intermediarii autorizaţi.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RAZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Lucian Nicolae Bode

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 27 martie 2012.

Nr. 252.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş” Bucureşti pe anul 2012

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale economice nr. R.L. 512/2012, avizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Finanţelor Publice,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş” Bucureşti pe anul 2012, unitate aflată în coordonarea Ministerului Sănătăţii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş” Bucureşti va putea efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş” Bucureşti va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Ritli Ladislau

 

Bucureşti, 24 ianuarie 2012.

Nr. 49.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş” Bucureşti

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

 

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2012

A

0

1

 

 

 

1 VENITURI TOTALE, din care

01

25,072

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

24.572

din care:

 

 

a) Venituri din activitatea de bază*)

03

8940

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

3200

c) Alte venituri din exploatare

05

12 432

2 VENITURI FINANCIARE

06

500

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care

08

24858

1 .Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

24 358

a) Bunuri şi servicii

10

6200

b) Cheltuieli de personal, din care

11

16258

- cheltuieli cu salariile din care

12

12.480

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

150

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

200

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

2 596

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

62

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

649

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

34

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

107

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

30

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

300

- tichete de masă

23

200

- deplasări, detaşări

24

100

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările. provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

1.800

d) Cheltuieli de protocol

26

 

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

 

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de ari 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

 

h) Alte cheltuieli

30

100

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

500

- cheltuieli privind dobânzile

32

400

- alte cheltuieli financiare

33

100

3. Cheltuieli extraordinare

34

 


III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

214

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

34

V REZULTATUL NET

37

180

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RÂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

180

a) pentru cointeresarea personalului

40

36

b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

108

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

36

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

108

1 Surse proprii

44

108

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

108

1 Investit”, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

108

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

25072

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

24 858

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

214

4 Număr mediu de personal, total institut, din care

58

324

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

135

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut

60

3 129

6 Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

4.450

7 Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)

62

0,85

8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100 capital propriu

63

0,14

10. Plăţi restante

64

 

11. Creanţe de încasat

65

 


*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din finanţarea instituţională de bază şi din finanţarea instituţională complementara, după caz, sunt în sumă de 8.663 mii lei, încheiate până la data de 01.01.2012, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de - mii lei.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino” Bucureşti pe anul 2012

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale economice nr. R.L. 513/2012 avizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Finanţelor Publice,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino” Bucureşti pe anul 2012, unitate aflată în coordonarea Ministerului Sănătăţii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

(2) în cazul în care, în execuţie, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino” Bucureşti va putea efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino” Bucureşti va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Ritli Ladislau

 

Bucureşti, 24 ianuarie 2012.

Nr. 50.

 

ANEXĂ

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino” Bucureşti

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Prognozat 2012

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

37.676

1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

37.454

a)Venituri din activitatea de baza*

03

6.470

b)Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cerceta re - dezvoltare

04

27.097

c) Alte venituri din exploatare

05

3.887

2. VENITURI FINANCIARE

06

222

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

III. CHELTUIELEI TOTALE, din care:

08

37.633

1,Cheltuieli de exploatare, totale, din care:

09

37.622

a)Bunuri si servicii

10

18.315

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

14.534

b1.cheltuieli cu salariile din care:

12

11.205

...indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

50

...drepturile salariate ale directorului (general)

14

115

b2.contribuţii de asigurări sociale de stat

15

2.331

b3.contribuţii de asigurări de şomaj

16

56

b4.contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

583

b5.contrîbutii de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

18

30

b6.contribuţii pentru concedii si indemnizaţii

19

95

b7.contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

28

b8.contributii la fondul de pensii facultative

21

 

b9. alte cheltuieli de personal, din care:

22

206

...tichete de masa

23

 

...deplasări, detaşări

24

206

 

c)Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele si alte ajustări pentru depreciere

25

4.498

d)Cheltuieli de protocol

26

12

e)Cheltuieli de reclama si publicitate

27

 

f)Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g)Cheltuieli prevăzute de art.21(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal

29

 

h)Alte cheltuieli

30

263

3.Cheltuieli financiare, din care:

31

11

cheltuieli privind dobânzile

32

0

alte cheltuieli financiare

33

11

3.Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

43

IV. IMPOZITUL PE PROFIT

36

7

V. REZULTATUL NET

37

36

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

36

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

39

 

a)pentru cointeresarea personalului

40

 

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

 

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

 

IX.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

4.727

1. Surse proprii

44

4.727

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

4. Credite bancare pentru investiţii

46

 

interne

47

 

externe

48

 

4 Alte surse

49

 

X. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

4.727

1. Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului

51

4.727

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

interne

53

 

externe

54

 

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

37.676


2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

56

37.633

3. Rezultate (+/-) (rd .55-rd. 56)

57

43

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

600

numărul mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

93

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut_ lei/ persoana/luna

60

1.536

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/persoana/lunar

61

1.103

7. Rentabilitatea {rd. 57/ rd. 56 * 100)

62

0.11

8. Rata rentabilităţii financiare rd,37*100/capital propriu

63

1,10

9, Plaţi restante

64

3.000

10. Creanţe de incasat

65

3.000


*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului /Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifica, inclusiv cele realizate din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt in suma de 1.239 mii lei, încheiate pana la data de 31.12.2011, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite, care finanţează programe si proiecte din planurile sectoriale sunt in suma de 0 lei.

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALA

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.009/2007 privind procedurile de selecţie a practicienilor în in solventă agreaţi de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

 

Având în vedere Sentinţa civilă nr. 3.717 din 4 noiembrie 2009 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal,

în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.009/2007 privind procedurile de selecţie a practicienilor în insolvenţă agreaţi de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 9 august 2007, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (2), litera d) se abrogă.

2. La anexa nr. 1 „Criterii şi punctaje de selecţie” punctul 2-1, criteriul tehnic „strategia de reorganizare şi/sau lichidare, cu program în timp” se abrogă.

Art. II.  - Procedurile de selecţie aflate În curs de desfăşurare se finalizează potrivit prevederilor legale în vigoare până la data publicării prezentului ordin.

Art. III.  - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucureşti, 2 aprilie 2012.

Nr. 479.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normei nr. 5/2012 pentru modificarea Normei nr. 11/2008 privind colectarea contribuţiilor individuale ale participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

 

Având în vedere:

- Nota de fundamentare nr. 1.063 din 22 martie 2012 a Direcţiei reglementare şi autorizare;

- prevederile art. 41 lit. f) şi art. 46 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 şi 23 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. II şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat,

în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, 22, art. 23 lit. f) şi art. 24 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 5/2012 pentru modificarea Normei nr. 11/2008 privind colectarea contribuţiilor individuale ale participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 2 mai 2008, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre şi norma menţionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3 - Direcţia secretariat şi directorul general asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucureşti, 29 martie 2012.

Nr. 7.

 

ANEXĂ

 

NORMA Nr. 5/2012

pentru modificarea Normei nr. 11/2008 privind colectarea contribuţiilor individuale ale participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

 

Având în vedere prevederile art. 41 lit. f) şi art. 46 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 4 şi 23 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. II şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat,

în temeiul dispoziţiilor art. 16,21,22, art. 23 lit. f) şi art. 24 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

Articol unic. - Norma nr. 11/2008 privind colectarea contribuţiilor individuale ale participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea !, nr. 340 din 2 mai 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) prelucrarea declaraţiilor nominale de asigurare, declaraţiilor individuale de asigurare şi a contractelor de asigurare socială;”.

2. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) De asemenea, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) Legea pensiilor publice - Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) declaraţie nominală de asigurare - declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, prevăzută la art. 29619 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, după caz, prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. f) din Legea pensiilor publice;

c) document de asigurare - contractul de asigurare socială, declaraţia individuală de asigurare şi declaraţia nominală de asigurare, prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c), e) şi f) din Legea pensiilor publice;

d) act adiţional - documentul care modifică contractul de asigurare socială;

e) comunicare de modificare - documentul care modifică declaraţia individuală de asigurare;

f) declaraţie nominală de asigurare rectificativă - documentul care modifică declaraţia nominală de asigurare iniţială;

g) luna şi anul de referinţă - luna şi anul pentru care se depun documentele de asigurare iniţiale;

h) Norma de aplicare a Legii pensiilor publice - Norma de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011;

i) 7abe/ electronic al contribuţiilor - tabelul electronic de evidenţă a contribuţiilor la fondurile de pensii administrate privat, denumit în continuare TEC.”

3. La articolul 2 alineatul (3), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) instituţia de evidenţă, respectiv Casa Naţională de Pensii Publice, denumită în continuare CNPP, şi casele de pensii sectoriale, astfel cum au fost definite la art. 3 alta. (1) lit. b) din Legea pensiilor publice;”,

4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) ANAF are atribuţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) CNPP, prin structurile sale teritoriale, efectuează activităţile de constatare, control, colectare, virare şi soluţionare a contestaţiilor pentru contribuţia de asigurări sociale plătită de asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin, (2) din Legea pensiilor publice, asigură evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale la nivel naţional, organizează, îndrumă şi controlează activitatea privind executarea creanţelor bugetare, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

(3) Casele de pensii sectoriale au atribuţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 233/2011 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale.

(4) Pentru neachitarea de către debitor la termenul de scadenţă a obligaţiilor de plată reprezentând contribuţii de asigurări sociale, acesta datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate pentru fiecare zi de întârziere, până la data achitării sumei datorate inclusiv.

(5) în cazul neachitării la termen de către plătitori, potrivit legii, a contribuţiei de asigurări sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a), b) şi d), pct. II şi III din Legea pensiilor publice, ANAF şi unităţile sale subordonate procedează la aplicarea măsurilor de executare silită în vederea încasării sumelor cuvenite, conform dispoziţiilor legale privind executarea creanţelor bugetare.

(6) în cazul neachitării la termen, potrivit legii, a contribuţiei de asigurări sociale datorate de asiguraţii individuali prevăzuţi la art. 6 alin, (1) pct. IV şi alin. (2) din Legea pensiilor publice, casele teritoriale de pensii procedează la aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor cuvenite, conform dispoziţiilor legale privind executarea creanţelor bugetare.

(7) Dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate pentru neachitarea la termen a obligaţiilor de plată reprezentând contribuţie de asigurări sociale se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat.”

5. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) în scopul determinării cuantumului contribuţiilor datorate fondurilor de pensii, instituţia de evidenţă utilizează informaţiile înscrise în Registrul participanţilor, precum şi informaţiile înscrise în documentele de asigurare.

(2) Evidenţa nominală a persoanelor asigurate în luna de raportare se realizează pe baza codului numeric personal din documentele de asigurare.

(3) CNPP, prin casele teritoriale de pensii, şi ANAF, după caz, controlează modul în care angajatorii respectă dispoziţiile legale privind întocmirea şi depunerea declaraţiei nominale de asigurare şi a obligaţiilor de plată, precum şi respectarea termenelor de depunere.

(4) Casele de pensii sectoriale controlează modul în care angajatorii din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care au calitatea de ordonatori de credite, respectă dispoziţiile legale privind întocmirea şi transmiterea declaraţiei nominale de asigurare, precum şi termenele de transmitere.

(5) în situaţia în care se constată erori şi/sau modificări ale datelor în cuprinsul declaraţiei nominale de asigurare, indiferent de cauzele producerii acestora, persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator ori entităţile asimilate angajatorului sunt obligate să întocmească şi să depună, în termenele prevăzute de lege, o declaraţie nominală de asigurare rectificativă.

(6) Declaraţiile nominale de asigurare iniţiale depuse peste termenul prevăzut de lege, precum şi cele rectificative se prelucrează şi se validează de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, după caz, până la următoarele termene prevăzute la art. 7 alin. (1), în funcţie de data depunerii acestor declaraţii.”

6. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Pe data de întâi a fiecărei luni următoare celei în care au fost depuse declaraţiile nominale de asigurare, casele teritoriale de pensii transmit la CNPP informaţiile aferente declaraţiilor nominale de asigurare, însoţite de un inventar al acestora.

(2) în situaţia depunerii unor declaraţii nominale de asigurare rectificative, casele teritoriale de pensii transmit la CNPP informaţiile aferente declaraţiilor nominale de asigurare rectificative, însoţite de inventarul acestora, la următorul termen prevăzut la alin. (1).

(3) în acelaşi termen prevăzut la aţin. (1). casele teritoriale de pensii transmit la CNPP declaraţiile individuale de asigurare şi contractele de asigurare socială aflate în evidenţă, însoţite de un inventar al acestora.

(4) în situaţia declaraţiilor individuale de asigurare şi contractelor de asigurare socială, plăţile, reprezentând contribuţia de asigurări sociale, luate în considerare la stabilirea stagiului de cotizare pentru luna de referinţă sunt plăţile înregistrate la nivelul caselor teritoriale de pensii până la data inventarului.

(5) Modalităţile concrete de transmitere a informaţiilor se stabilesc de comun acord între instituţiile implicate.

(6) în situaţia declaraţiilor individuale de asigurare şi a contractelor de asigurare socială pentru care plata contribuţiei de asigurări sociale a fost efectuată după data inventarului, aceasta este luată în considerare la următorul termen prevăzut la alin. (1).”

7. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) în situaţia depunerii unor declaraţii nominale de asigurare rectificative, precum şi în situaţia modificării venitului asigurat, intervenite în declaraţiile individuale de asigurare sau în contractele de asigurare socială, instituţia de evidenţă procedează la efectuarea eventualelor regularizări către fondurile de pensii, fără a depăşi termenul maxim de 6 luni de la data constatării acestor situaţii.”

8. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) în vederea efectuării calculului şi a evidenţei contribuţiilor pentru fiecare participant, instituţia de evidenţă actualizează Registrul participanţilor în baza:

a) procesului de aderare prevăzut în reglementările în vigoare, emise de către Comisie, privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat;

b) procesului de actualizare a informaţiilor conţinute în Registrul participanţilor, prevăzut în reglementările în vigoare, emise de către Comisie;

c) procesului de aplicare a deciziilor Comisiei privind apartenenţa unor persoane la un anumit fond de pensii, ca urmare a analizării unor contestaţii depuse de participanţi ori a controalelor efectuate de Comisie sau orice alte decizii ale Comisiei;

d) procesului de transfer al participanţilor între fondurile de pensii, prevăzut de Norma nr. 12/2009 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 16/2009;

e) procesului de repartizare aleatorie lunară, prevăzut în reglementările în vigoare, emise de către Comisie.

(2) Procedura tehnică de corectare a codului numeric personal şi/sau a numelui/prenumelui participantul.» se stabileşte prin protocol/act adiţional la protocol, după caz, încheiat între instituţia de evidenţă şi Comisie.”

9. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Procedura prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. e)se efectuează de către instituţia de evidenţă lunar, în perioada 10-15 a lunii următoare celei în care au fost depuse declaraţiile nominale de asigurare.

(2) Instituţia de evidenţă aplică procedurile prevăzute în reglementările în vigoare, emise de către Comisie, referitoare la repartizarea aleatorie a persoanelor eligibile obligate să adere la un fond de pensii administrat privat, în cazul cărora, în ultimele 4 luni anterioare lunii în care se efectuează repartizarea aleatorie, administratorii fondurilor de pensii nu au comunicat că au aderat, dar ale căror date figurează în declaraţiile nominale de asigurare sau în declaraţiile individuale de asigurare aflate în evidenţa instituţiei de evidenţă cu obligaţii de plată în sistemul asigurărilor sociale,

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din Legea pensiilor publice, a căror identitate nu constituie informaţie clasificată, potrivit legii, casele de pensii sectoriale vor efectua prima repartizare aleatorie după expirarea termenului prevăzut la art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat, pentru persoanele în cazul cărora administratorii fondurilor de pensii nu au comunicat că au aderat, dar ale căror date figurează în documentele de asigurare aflate în evidenţa instituţiei de evidenţă cu obligaţii de plată în sistemul asigurărilor sociale.”

10. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Lunar, în perioada 16-18 a lunii următoare celei în care au fost depuse declaraţiile nominale de asigurare, în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 431 alin. (7) din Lege, instituţia de evidenţă actualizează TEC.”

11. La articolul 11 alineatul (2), literele c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,c) codul de identificare fiscală al angajatorului;

……………………………………………………………………….

e) numele şi prenumele participantului, astfel cum au fost raportate în documentele de asigurare;”.

12. La articolul 11, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Sumele rezultate potrivit prevederilor alin. (4) se rotunjesc la un leu pentru fracţiunile de peste 50 de bani inclusiv şi se neglijează fracţiunile de până la 49 de bani inclusiv.”

13. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Procedura de actualizare prevăzută la art. 11 alin. (1) se efectuează pe baza datelor din Registrul participanţilor şi a celor înscrise în documentele de asigurare.

(2) în situaţia în care persoanele care au aderat sau au fost repartizate aleatoriu se află înregistrate în declaraţiile nominale de asigurare depuse de contribuabil în termenul prevăzut în Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, transmise la instituţia de evidenţă conform prevederilor art. 7 alin. (1), instituţia de evidenţă calculează sumele prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. g) şi le înregistrează în TEC.

(3) în situaţia în care persoanele au aderat sau au fost repartizate aleatoriu şi au realizat stagii de cotizare în sistemul public de pensii pe bază de declaraţie individuală de asigurare sau contract de asigurare socială, CNPP calculează sumele prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. g) şi le înregistrează în TEC.

(4) în situaţia în care persoanele care au aderat sau au fost repartizate aleatoriu se află înregistrate în declaraţiile nominale de asigurare rectificative ori îşi modifică venitul asigurat înscris în declaraţia individuală de asigurare, prin comunicări de modificare, aferente unei perioade anterioare, instituţia de evidenţă calculează sumele prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. g) şi le înregistrează în TEC. Sumele restante calculate pot fi pozitive sau negative, în funcţie de sumele înscrise în TEC ca fiind achitate efectiv la fondurile de pensii, pentru lunile care au făcut obiectul rectificărilor

(5) în situaţia în care persoanele care au aderat sau au fost repartizate aleatoriu îşi modifică venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială, prin act adiţional, CNPP calculează sumele prevăzute Ea art. 11 alin. (2) lit. g) datorate de participantul la fondul de pensii, începând cu luna de la care acest act produce efecte pentru viitor. Sumele astfel recalculate le înregistrează în TEC.

(6) în situaţia în care persoanele care au aderat sau au fost repartizate aleatoriu nu se află înregistrate în declaraţiile nominale de asigurare sau, după caz, nu au realizat stagii de cotizare în luna de referinţă ori figurează ca debitori, în cazul declaraţiilor sau contractelor de asigurare socială, instituţia de evidenţă va înscrie în TEC cifra «0» în rubricile aferente obligaţiilor lunare.

(7) în cazul persoanelor pentru care instituţia de evidenţă a procedat, conform normelor în vigoare, la repartizarea aleatorie, sumele prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. g) se calculează şi se înregistrează în TEC luându-se în considerare şi lunile anterioare din intervalul legal în care persoana eligibilă şi obligată să contribuie avea posibilitatea să adere voluntar la un fond de pensii.”

14. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Lunar, până cel târziu în data de 18 a lunii următoare celei în care au fost depuse declaraţiile nominale de asigurare, pe baza sumelor înscrise în TEC, instituţia de evidenţă întocmeşte listele nominale de viramente, distinct pentru fiecare fond de pensii.”

15. La articolul 13 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

e) pentru flecare participant:

(i) codul numeric personal;

(ii) numele şi prenumele, astfel cum au fost raportate în documentele de asigurare;

(iii) suma totală virată la fondul de pensii administrat privat;

(iv) codul de identificare fiscală al angajatorului.”

16. La articolul 13, alineatele (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(6) Listele nominale de viramente se transmit de instituţia de evidenţă fiecărui administrator de fond de pensii şi Comisiei în format electronic, în termenul prevăzut la art. 431 alin. (3) din Lege, prin fişiere semnate cu semnătură electronică extinsă emisă de un furnizor autorizat, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

(7) Fiecare administrator de fond de pensii administrat privat arhivează toate fişierele prevăzute la alin. (6).”

17. La articolul 14 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,f) suma totală virată de instituţia de evidenţă la fondul de pensii pe lună.”

18. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Recapitulaţia prevăzută la alin. (1) se întocmeşte pe suport hârtie în 4 exemplare şi în format electronic, se semnează cu semnătură electronică extinsă de persoanele împuternicite în acest scop de către preşedintele CNPP, respectiv de către directorul casei de pensii sectoriale şi se distribuie după cum urmează:

a) un exemplar rămâne la instituţia de evidenţă;

b) un exemplar se transmite la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti sau la altă instituţie abilitată în acest sens, după caz, împreună cu documentele de plată;

c) un exemplar se transmite administratorului fondului de pensii administrat privat la care se efectuează plata;

d) un exemplar se transmite depozitarului la care se virează sumele.”

19. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Lunar, până cel târziu la data de 20 a lunii următoare celei în care au fost depuse declaraţiile nominale de asigurare, casele de pensii sectoriale transmit CNPP documentele necesare virării, pentru fiecare fond de pensii, de la bugetul asigurărilor sociale de stat a sumelor reprezentând contribuţiile la fondurile de pensii, calculate conform prevederilor art. 13.

(2) Virarea contribuţiilor pentru fondurile de pensii se face de către CNPP, cu ordin de plată, prin diminuarea conturilor de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat, pe baza documentelor prevăzute la art. 14.”

20. La articolul 151, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Administratorul furnizează depozitarului lista de contribuţii negative emisă de instituţia de evidenţă şi a numărului de unităţi de fond anulate pe fiecare cod numeric personal.

(3) Pentru verificare şi corecta calculaţie, suma din contul colector virată de către instituţia de evidenţă, plus contravaloarea la zi a unităţilor de fond anulate, plus deficitul de numerar, după caz, acoperit de administrator, trebuie să fie egală cu suma contribuţiilor nete pozitive calculate în baza listei nominale de viramente.”

21. Articolul 152 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 152.- (1) în cazul radierii unui participant din Registrul participanţilor, ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de desfiinţare a actului individual de aderare sau ca urmare a deciziei administratorului de desfiinţare a actului individual de aderare, instituţia de evidenţă procedează la recuperarea contribuţiei brute virate până la momentul radierii din Registrul participanţilor către bugetul asigurărilor sociale de stat, prin compensare cu contribuţiile de virat la data următorului virament lunar.

(2) Instituţia de evidenţă înscrie în listele nominale de viramente, la următorul termen de virament, pentru participantul în cauză, suma reprezentând contravaloarea contribuţiilor totale brute virate, cu semnul minus, după radierea din Registrul participanţilor.

(3) În cazul în care activul personal al participantului în cauză este mai mic decât valoarea contribuţiilor brute virate în fond, diferenţa se acoperă din veniturile administratorului prevăzute la art. 85 lit. a) din Lege.

(4) în cazul în care activul personal al participantului în cauză este mai mare decât valoarea contribuţiilor brute virate în fond, diferenţa se face venit din exploatare la fondul respectiv.”

22. Articolul 16 se abrogă.

23. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - Comisia comunică instituţiei de evidenţă lunar, până cel târziu la data de 15 a fiecărei luni, prin documente semnate cu semnătură electronică extinsă, următoarele informaţii:

a) denumirea fondului de pensii administrat privat;

b) codul fondului administrat privat din Registrul Comisiei;

c) denumirea depozitarului la care se virează contribuţiile;

d) codul depozitarului din Registrul Comisiei;

e) codul IBAN al contului colector aparţinând fondului de pensii administrat privat, deschis în evidenţele depozitarului.”

24. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Constituie contravenţie neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 151,

(2) Săvârşirea faptei prevăzute la alin. (1) se sancţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, respectiv art. 16 alin. (1) şi (2), art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. g) şi alin. (2)-(11) din Lege.”


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.