MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 233/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 233         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 6 aprilie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

6. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 49/2011 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

256. - Hotărâre pentru aprobarea accizei specifice, exprimată în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete

 

257. - Hotărâre privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

259. - Hotărâre pentru aprobarea Programului de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate, pentru anul 2012

 

268. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică, Proiectare Mine pe Lignit” - S.A. Craiova, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

269. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome „Rasirom”, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

363. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 49/2011 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 49/2011 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 10 octombrie2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La anexa nr. VII „Componenţa Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională”, domnul senator David Cristian - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - se include în componenţa comisiei.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 aprilie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 2 aprilie 2012.

Nr. 6.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea accizei specifice, exprimată în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al prevederilor art. 177 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

 

Articol unic. - Începând cu data de 1 iulie 2012, nivelul accizei specifice, exprimată în echivalent euro/1.000 de ţigarete, prevăzut în coloana 4 din anexa nr. 6 la titlul VII „Accize şi alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este de 53,18 euro/1.000 de ţigarete.

 

PRIM-MINISTRU

M1HA1-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 3 aprilie 2012.

Nr. 256.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariate personalului din sectorul bugetar

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 43 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei pe anul 2012 cu suma de 19.800 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale”.

Art. 2. - Se aprobă suplimentarea bugetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pe anul 2012 cu suma de 722 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale”

Art. 3. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Public pe anul 2012 cu suma de 9.450 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale”.

Art. 4. - Se aprobă suplimentarea bugetului Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2012 cu suma de 181 mii lei, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”, şi cu suma de 46 mii lei, la capitolul 65.01 „învăţământ”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale”.

Art. 5. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011.

Art. 6. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2012.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 3 aprilie 2012.

Nr. 257.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Programului de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate, pentru anul 2012

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2004 privind instituirea unor măsuri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 60/2005, şi având în vedere art. 4 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2004 privind instituirea unor măsuri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 663/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate, pentru anul 2012, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Acţiunile privind expertizarea, proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru reabilitarea blocurilor de locuinţe prevăzute în anexă se subvenţionează potrivit prevederilor art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2004 privind instituirea unor măsuri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 60/2005.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Cristian Petrescu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berca

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 3 aprilie 2012.

Nr. 259.

 

ANEXĂ

 

PROGRAM DE REABILITARE

a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate, pentru anul 2012

 

Blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate, care fac parte din Programul de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate, pentru anul 2012:

 

Nr. crt.

Judeţul

Localitatea

Adresa

Anul construirii

Regimul de înălţime

Nr. de apartamente

Localităţi situate în zone defavorizate, conform:

1.

Bihor

Aleşd

Bl. nr. 5, Str. Lalelelor

1967

P+3

36

Hotărârii Guvernului nr. 196/1999

2.

Hunedoara

Petroşani

BL nr. 124, str. 1 Decembrie 1918

1990

P+8

46

Hotărârii Guvernului nr. 992/1993

3.

Hunedoara

Petrila

Bl. nr. 18, str. 8 Martie

1965

P+4

80

Hotărârii Guvernului nr. 982/l996

4.

Hunedoara

Petrila

Bl. nr. 23, str. 8 Martie

1965

P+4

80

Hotărârii Guvernului nr. 992/1998

5.

Hunedoara

Petrila

Bl. nr. 27, str. 8 Martie

1967

P+9

120

Hotărârii Guvernului nr. 992/1998

6.

Maramureş

Baia Mare

Bl. nr. 4, Str. Melodiei

1975

P+4

104

Hotărârii Guvernului nr. 203/1999

7.

Maramureş

Baia Mare

Bl. nr. 46B, str. Horea

1979

P+4

98

Hotărârii Guvernului nr. 203/1999

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică, Proiectare Mine pe Lignit” - S.A. Craiova, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică, Proiectare Mine pe Lignit” - SA. Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială „Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică, Proiectare Mine pe Lignit” - S.A. Craiova poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului

şi mediului de afaceri,

Lucian Nicolae Bode

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Claudia Boghicevici

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 3 aprilie 2012.

Nr. 268.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială „Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică, Proiectare Mine pe Lignit” - S.A. Craiova

Sediul/Adresa: Str. Unirii nr. 147, Craiova

Cod unic de înregistrare: RO 3730549

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

 

 

 

Nr. rd.

2011

BVC 2012

 

INDICATORI

 

Preliminat/ Realizat)

Propuneri

0

 1

2

3

4

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

2961

3168

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

2.959

3 166

 

 

a)

din producţia vânduta

3

2 958

3 165

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

d

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

 

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

1

1

 

 

 

 

- venituri conform OUG 95/2002

9a

 

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

2

2

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

 

c)

din dobânzi

13

2

2

 

 

d)

alte venituri financiare

14

 

 

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

2760

2.948

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

2758

2 946

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

146

150

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

40

41

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

2.073

2.049

 

 

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

1 553

1.514

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

480

494

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

356

366

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

8

8

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

88

90

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

28

30

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

40

41


 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

40

30

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

 

- lichele cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

 

 

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

33

 

 

 

 

 

 

d3.4)a!te drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

0

 

 

 

a)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

57

50

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

64

64

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

228

260

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

150

342

 

 

 

i1) contract de mandat

39

81.0

80.3

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care

40

3

3

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

1

1

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

 

 

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 Sil sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

 

 

 

 

 

i8) cheltuieli aferente restructurării. privatizării administrator special etc.

47b

 

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

2

2

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

2

2

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

 

 

 

l

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

201

220

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

9

35

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

192

185


 

1

 

Rezerve legale

5b

 

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

192

185

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55. 56, 57, 58 şi 59.

60

 

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

 

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

 

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

 

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

 

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

 

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

64

64

 

1

 

Surse proprii

72

64

64

 

2

 

Alocaţii de la buget

7?,

 

 

 

3

 

Credite bancare

14

 

 

 

 

a)

- interne

75

 

 

 

 

b)

- externe

76

 

 

 

4

 

Fonduri europene

77

 

 

 

5

 

Alte surse

78

 

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

24

64


 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

24

64

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

 

 

 

 

a)

- interne

82

 

 

 

 

b)

- externe

83

 

 

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

 

 

XI.

1

 

Rezerve legale

85

 

 

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

 

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

 

1

 

Venituri totale

89

2961

3 168

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

2760

2948

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

58

58

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

58

58

 

5

 

Cheltuieli de natura salariata (a+b+c), din care:

93

1.553

1.555

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă

94

1.553

1.514

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

 

 

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri în bani si/sau natură

96

0

41

 

6

a}

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

2.231

2.175

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile in lei si sau natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

2.231

2 234

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)

99

51,1

54,6

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

52,8

54,6

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

101

 

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale {cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000

102

932

931

 

11

 

Plaţi restante

103

 

 

 

 

a)

preţuri curente

104

15

0

 

 

b)

Preţuri comparabile

105

16

0

 

12

 

Creanţe restante

106

 

 

 

 

a)

Preţuri curente

107

731

590

 

 

b)

preţuri comparabile

108

756

590

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome „Rasirom”, aflata sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome „Rasirom”, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - {1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Serviciului Român de Informaţii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă „Rasirom” poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

George-Cristian Maior

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Claudia Boghicevici

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 3 aprilie 2012.

Nr. 269.

 

ANEXĂ

 

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII

Regia Autonomă „Rasirom” Bucureşti,

str. Pinul Alb nr. 3, sectorul 2

Cod unic de înregistrare: RO7061781

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

 

 

 

Nr. rd.

BVC 2012

 

INDICATORI

 

Propuneri

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE {Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

42 793

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

42621

 

 

a)

din producţia vânduta

3

41 096

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

1 295

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale in vigoare

6

 

 

 

 

c2

transferuri, cf prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

230

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

172

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

152

 

 

d)

alte venituri financiare

14

20

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

39.626

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

39.596

 

 

a)

cheltuieli materiale

16

18913

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

261

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

1 130

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

6079

 

 

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

4 338

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

1 311

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

996

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

28

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

263


 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

24

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

430

 

 

 

 

d3.1. ch sociale prevăzute prin art.21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care;

29

87

 

 

 

 

- tichete de creşa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şt completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masa

32

343

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanta

33

 

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

4fc

 

 

f)

ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea mobilizărilor corporale şi necorporale

36

535

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

12 45C

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

228

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

38

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

100

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi. potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

10

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

30

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

30

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

3,167

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

507


V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

2.660

 

1

 

Rezerve legale

55

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

2.660

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

266

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

2.261

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

133

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care

65

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

1.599


 

1

 

Surse proprii

72

1.599

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 

 

3

 

Credite bancare

74

 

 

 

a)

- interne

75

 

 

 

b)

- externe

76

 

 

4

 

Fonduri europene

77

 

 

5

 

Alte surse

78

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

1.599

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

1.599

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

0

 

 

a)

interne

82

0

 

 

b)

externe

83

 

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

 

XI.

1

 

Rezerve legale

85

 

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

1

 

Venituri totale

89

42.793

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

39.626

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

177

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

177

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:

93

4 768

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă

94

4.332

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

6

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri in bani si/sau natura

96

430

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat{Ici/persoana> (Rd.94/Rd. 92J/12*1000

97

2.040

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană influenţat de bonificaţiile si bonusurile in lei si sau natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

2.245

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)

99

241.768


 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile(lei/persoana)(Rd.89/92 x ICP)

100

241.768

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

101

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000

102

926

 

11

 

Plăţi restante

103

 

 

 

a)

preţuri curente

104

0

 

 

b)

preţuri comparabile

105

0

 

12

 

Creanţe restante

106

 

 

 

a)

preţuri curente

107

44

 

 

b)

preţuri comparabile

108

44

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei politica medicamentului nr. R.L. 2.990/2012, având în vedere:

- prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 si 609 bis din 30 august 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Adrian Streinu-Cercel,

secretar de stat

 

Bucureşti, 5 aprilie 2012.

Nr. 363.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.