MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 248/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 248         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 12 aprilie 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 152 din 23 februarie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 

Decizia nr. 185 din 6 martie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XXIV alin. (2) din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor şi ale art. 3201 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 190 din 6 martie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XXIV alin. (1) din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor şi art. 3201 din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

276. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

Decizia nr. 4 din 12 martie 2012

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALA

DECIZIA Nr. 152

din 23 februarie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri in domeniul pensiilor, excepţie ridicată de Mihaela Pleşa în Dosarul nr. 50.664/3/2010 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.082D/2011.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată, sens în care invocă Decizia nr. 1.471/2011 a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 19 septembrie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 50.664/3/2010, Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Mihaela Pleşa în cadrul soluţionării unei cauze privind asigurări sociale, în contradictoriu cu Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia consideră că dispoziţiile de lege criticate - ce constituie temeiul legal în baza căruia a fost emisă decizia de pensionare contestată - contravin următoarelor prevederi din Constituţie: art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea legii, art. 44 alin. (1) privind dreptul de proprietate privată şi art. 136 alin. (5) privind inviolabilitatea proprietăţii private. De asemenea, consideră că textele de lege criticate contravin şi art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

În acest sens arată că dreptul la pensie a fost asimilat dreptului de proprietate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, ceea ce îi conferă titularului său atributele de posesie, folosinţă şi dispoziţie asupra bunului, atribute care pot fi exercitate în mod absolut, exclusiv şi perpetuu, cu respectarea limitelor materiale şi a limitelor juridice. „Caracterul absolut al dreptului de proprietate se referă la eficacitatea şi opozabilitatea puterilor din care el se compune, în raport cu orice persoană şi în raport cu întreaga societate, acest caracter nu se referă însă nicidecum la cuprinsul şi întinderile dreptului puterilor, care, constituind atributele unui drept subiectiv, sunt prin natura lor juridică reglementate.”

Mai arată că posesia este stăpânirea de fapt a unui bun care apare ca manifestarea exterioară a unui drept real. Elementele care trebuie întrunite cumulativ pentru ca stăpânirea unui lucru să poată fi calificată drept posesie sunt: corpus (elementul material) şi animus sibi habendi (elementul psihologic, intenţional). Astfel, dreptul la pensie poate fi considerat având ca elemente componente atât elementul material, cât şi cel psihologic. Prin prevederile sale, art. 3 din Legea nr. 119/2010 aduce atingere elementului material, întrucât elementul psihologic există indiferent de modalitatea de calcul a pensiei.

De asemenea, invocă art. II-77 din Constituţia Europei, care sintetizează determinările arătate cu privire fa dreptul de proprietate.

În concluzie, arată că dreptul la pensie odată câştigat, cuantificat, calculul acestuia stabilindu-se prin lege. nu poate fi sub nicio formă atins de vreo dispoziţie de lege ulterioară decât pentru o cauză de utilitate publică.

Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, sens în care invocă Deciziile Curţii Constituţionale nr. 873/2010 şi nr. 458/2003, precum şi Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului din 1972, pronunţată în Cauza Muller împotriva Austriei.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 3 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010, dispoziţii potrivit cărora: „(1) Pensiile prevăzute la ari. 1, stabilite potrivit prevederilor legilor cu caracter special, cuvenite sau aflate în plată, se recalculează prin determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii, utilizând algoritmul de calcul prevăzut de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în situaţia pensiilor dintre cele prevăzute la alin. (1), care au fost stabilite în baza legilor speciale, pensia din sistemul public se determină considerându-se a fi îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.”

Autorul excepţiei de neconstituţionalitate consideră că prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea legii, art. 44 alin. (1) privind dreptul de proprietate privată şi art. 136 alin. (5) privind inviolabilitatea proprietăţii private. De asemenea, consideră că textele de lege criticate contravin şi art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că s-a mai pronunţat asupra prevederilor de lege criticate, prin raportare la aceleaşi dispoziţii din Constituţie şi din actele internaţionale invocate şi în prezenta cauză, prin Decizia nr. 1.377 din 18 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 3 ianuarie 2012,

Cu acel prilej, Curtea a reţinut că prin Decizia nr. 871 din 25 iunie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, s-a constatat, în esenţă, că „pensiile de serviciu sunt compuse din două elemente, indiferent de modul de calcul specific stabilit de prevederile legilor speciale, şi anume: pensia contributivă şi un supliment din partea statului care, prin adunarea cu pensia contributivă, să reflecte cuantumul pensiei de serviciu stabilit în legea specială”. Acordarea acestui supliment, neavând ca temei contribuţia la sistemul de asigurări sociale, „ţine de politica statului în domeniul asigurărilor sociale şi nu se subsumează dreptului constituţional la pensie, ca element constitutiv al acestuia”. Prin urmare, dobândirea dreptului la pensie specială „nu poate fi considerată ca instituind o obligaţie ad aeternum a statului de a acorda acest drept, singurul drept câştigat reprezentând doar prestaţiile deja realizate până la intrarea în vigoare a noii reglementări şi asupra cărora legiuitorul nu ar putea interveni decât prin încălcarea dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Constituţie. [...] Conformându-se dispoziţiilor art. 15 alin. {2) din Constituţie, textele de lege criticate afectează pensiile speciale doar pe viitor şi numai în ceea ce priveşte cuantumul acestora. Celelalte condiţii privind acordarea acestora, respectiv stagiul efectiv de activitate în acea profesie şi vârsta eligibilă nu sunt afectate de noile reglementări. De asemenea, Legea privind instituirea unor măsuri în domeniul pensiilor nu se răsfrânge asupra prestaţiilor deja obţinute anterior intrării sale în vigoare, care constituie facta praeterita”.

Totodată, Curtea a statuat că „partea necontributivă a pensiei de serviciu, chiar dacă poate fi încadrată, potrivit interpretării pe care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dat-o art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, în noţiunea de «bun», ea reprezintă totuşi, din această perspectivă, un drept câştigat numai cu privire la prestaţiile de asigurări sociale realizate până la data intrării în vigoare a noii legi, iar suprimarea acestora pentru viitor nu are semnificaţia exproprierii”.

Întrucât criticile de neconstituţionalitate din prezenta cauză privesc în esenţă aceleaşi aspecte şi având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, considerentele şi soluţiile deciziilor menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALA

În numele legii

DECIDE

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, excepţie ridicată de Mihaela Pleşa în Dosarul nr. 50.664/3/2010 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 23 februarie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 185

din 6 martie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XXIV alin. (2) din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor şi ale art. 3201 din Codul de procedură penală

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. XXIV alin. (2) din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor şi ale art. 3201 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Ion Ciprian Alexoae în Dosarul nr. 831/1.372/2010 al Tribunalului pentru Minori şi Familie Braşov şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 257D/2011.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei, sens în care face trimitere la jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 9 februarie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 831/1.372/2010, Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. XXIV alin. (2) din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor şi ale art. 3201 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Ion Ciprian Alexoae în dosarul de mai sus, având ca obiect soluţionarea unei contestaţii la executare.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că prevederile legale menţionate sunt neconstituţionale, deoarece în condiţiile în care, potrivit art. 458 din Codul de procedură penală, după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare a intervenit o lege - în speţă Legea nr. 202/2010 - care prevede o pedeapsă mai uşoară decât cea care se execută, ar trebui ca noile dispoziţii mai blânde consacrate de art. 320 din Codul de procedura penală să fie aplicabile şi persoanelor condamnate prin hotărâri judecătoreşti definitive care se află în executarea unei pedepse.

Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. XXIV alin. (2) din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010, şi ale art. 3201 din Codul de procedură penală cu denumirea marginală - Judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei, introdus prin art. XVIII pct. 43 din Legea nr. 202/2010, care la data sesizării Curţii Constituţionale aveau următorul conţinut:

- Art. XXIV alin. (2) din Legea nr. 202/2010: „(2) Procesele în curs de judecată ia data schimbării competenţei instanţelor legal învestite vor continua să fie judecate de acele instanţe, dispoziţiile referitoare la competenţa instanţelor din Codul de procedură penală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, aplicându-se numai cauzelor cu care instanţele au fost sesizate după intrarea în vigoare a prezentei legi.”

- Art. 3201 din Codul de procedură penală: „Până la începerea cercetării judecătoreşti, inculpatul poate declara personal sau prin înscris autentic că recunoaşte săvârşirea faptelor reţinute în actul de sesizare a instanţei şi solicită ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Judecata poate avea loc numai în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, doar atunci când inculpatul declară că recunoaşte în totalitate faptele reţinute în actul de sesizare a instanţei şi nu solicită administrarea de probe, cu excepţia înscrisurilor în circumstanţiere pe care le poate administra la acest termen de judecată.

La termenul de judecată, instanţa întreabă pe inculpat dacă solicită ca judecata să aibă loc în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe care le cunoaşte şi Ie însuşeşte, procedează la audierea acestuia şi apoi acordă cuvântul procurorului şi celorlalte părţi.

Instanţa de judecată soluţionează latura penală atunci când, din probele administrate, rezultă că faptele inculpatului sunt stabilite şi sunt suficiente date cu privire la persoana sa pentru a permite stabilirea unei pedepse,

Dacă pentru soluţionarea acţiunii civile se impune administrarea de probe în faţa instanţei, se va dispune disjungerea acesteia.

În caz de soluţionare a cauzei prin aplicarea alin. 1, dispoziţiile art. 334 şi 340-344 se aplică în mod corespunzător.

Instanţa va pronunţa condamnarea inculpatului, care beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii, şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei amenzii. Dispoziţiile alin. 1-6 nu se aplică în cazul în care acţiunea penală vizează o infracţiune care se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă.

În caz de respingere a cererii, instanţa continuă judecarea cauzei potrivit procedurii de drept comun.

Ulterior, ca urmare a pronunţării Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1.470 din 8 noiembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 2 decembrie 2011, dispoziţiile art. 3201 din Codul de procedură penală au fost modificate prin art. V din capitolul I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 din 29 decembrie 2011, sens în care alineatele 4 şi 8 ale art. 3201 din Codul de procedură penală au următorul cuprins:

Instanţa de judecată soluţionează latura penală atunci când din probele administrate în cursul urmăririi penale rezultă că fapta există, constituie infracţiune si a fost săvârşită de inculpat. (...)

Instanţa respinge cererea atunci când constată că probele administrate în cursul urmăririi penale nu sunt suficiente pentru a stabili că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat. În acest caz instanţa continuă judecarea cauzei potrivit procedurii de drept comun.”

Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că prevederile legale menţionate încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 15 alin. (2) referitor la principiul aplicării legii penale mai favorabile.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată următoarele:

Dispoziţiile legale criticate au mai fost supuse controlului său din perspectiva unor critici similare, invocate în dosare în care s-au pronunţat hotărâri judecătoreşti definitive înainte de apariţia noilor prevederi. Astfel, prin Decizia nr. 1.470 din 8 noiembrie 2011, Curtea Constituţională a respins ca inadmisibilă o excepţie similară, statuând de principiu că hotărârile penale definitive sunt susceptibile de modificări şi schimbări în cursul executării numai ca urmare a descoperirii unor împrejurări care, dacă erau cunoscute în momentul pronunţării hotărârii, ar fi condus la luarea altor măsuri împotriva făptuitorului ori ca urmare a unor împrejurări intervenite după ce hotărârea a rămas definitivă. În aceste situaţii apare necesitatea de a se corela conţinutul hotărârii puse în executare cu situaţia obiectivă şi a se aduce modificările corespunzătoare în desfăşurarea executării.

Dreptul la un proces echitabil în faţa unei instanţe, garantat de art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, trebuie să fie interpretat în lumina preambulului la Convenţie, care enunţă supremaţia dreptului ca element al patrimoniului comun al statelor contractante. Unul dintre elementele fundamentale ale supremaţiei dreptului este principiul securităţii raporturilor juridice, care prevede, printre altele, ca soluţia dată în mod definitiv oricărui litigiu de către instanţe să nu mai poată fi supusă rejudecării (Hotărârea din 28 octombrie 1999, pronunţată în Cauza Brumărescu împotriva României, paragraful 61). Conform acestui principiu, niciuna dintre părţi nu este abilitată să solicite reexaminarea unei hotărâri definitive şi executorii cu unicul scop de a obţine o reanalizare a cauzei şi o nouă hotărâre în privinţa sa. Instanţele superioare nu trebuie să îşi folosească dreptul de reformare decât pentru a corecta erorile de fapt sau de drept şi erorile judiciare, şi nu pentru a proceda la o nouă analiză. Simplul fapt că pot exista două puncte de vedere asupra chestiunii respective nu este un motiv suficient de a rejudeca o cauză. Acestui principiu nu i se poate aduce derogare decât dacă o impun motive substanţiale şi imperioase (Hotărârea din 7 iulie 2009, pronunţată în Cauza Stanca Popescu împotriva României, paragraful 99, şi Hotărârea din 24 iulie 2003, pronunţată în Cauza Ryabykh împotriva Rusiei, paragraful 52).

Aşa cum s-a arătat mai sus, Constituţia statuează cu privire la principiul aplicării legii penale mai favorabile. Fiind o construcţie teoretică, principiul constituie un element fundamental sau primordial pe care se întemeiază o idee sau lege de bază, o axiomă. Aceasta din urmă este însă valabilă în anumite limite şi, prin ea însăşi, constituie cadrul şi măsura aplicabilităţii sale. Astfel, în cazul pedepselor definitiv aplicate nu se mai pune problema alegerii legii mai favorabile, deoarece aceasta este, prin ipoteză, legea nouă, singura aplicabilă. Spre deosebire de situaţiile tranzitorii propriu-zise, numărul criteriilor folosite pentru determinarea caracterului mai favorabil al legii noi este mai mic, ele reducându-se la limitele de pedeapsă prevăzute în cele două legi şi la cauzele legale de modificare a acestor limite. Or, art. 320^ din Codul de procedură penală nu dispune nimic cu privire la aspectele statuate de art. 14 şi 15 din Codul penal referitoare la aplicarea obligatorie ori facultativă a legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitiva. Prin urmare, numai în măsura în care dispoziţiile legale criticate ar fi reglementat in terminis cu privire la intervenţia unei pedepse mai uşoare care să impună reducerea sancţiunii aplicate până la maximul prevăzut de legea nouă s-ar fi putut pune problema înfrângerii legii penale mai favorabile din perspectiva art. 15 alin. (2) din Constituţie reflectat în art. 14 sau, eventual, în art. 15 din Codul penal.

Aşa fiind, Curtea a constatat că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3201 din Codul de procedură penală referitor la judecata în cadrul recunoaşterii vinovăţiei nu are legătură cu soluţionarea cauzelor în care a fost invocată, deoarece, aşa cum rezultă din denumirea sa marginală, textul are în vedere o judecată aparţinând, cu excepţia situaţiilor tranzitorii, numai fondului şi care, deopotrivă, trebuie să fie operabilă numai până la pronunţarea unei hotărâri definitive. Prin urmare, nu este susceptibilă de aplicabilitatea principiului retroactivităţii legii penale mai favorabile. Totodată, nu ar putea fi admisă o teză contrară, întrucât s-ar aduce atingere stabilităţii raporturilor juridice, în absenţa căreia nu se poate vorbi de o ordine de drept.

Din această perspectivă, Curtea a apreciat că excepţia de neconstituţionalitate ridicată în dosare având ca obiect soluţionarea unor contestaţii la executare, deci a unor dosare în care s~a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă, este inadmisibilă, deoarece, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, „Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti [...] privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei [...].

Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, considerentele deciziei mai sus menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă, excepţia urmând a fi respinsă ca inadmisibilă şi în ceea ce priveşte critica referitoare la dispoziţiile art. XXIV alin. (2) din Legea nr. 202/2010.

În plus, însăşi procedura reglementată de art. 458 din Codul de procedură penală are în vedere posibilitatea aplicării obligatorii sau facultative a legii penale mai favorabile în limitele prevăzute de art. 12,14 şi 15 din Codul penal şi care operează în situaţia pedepselor definitive.

Totodată, Curtea mai constată că autorul excepţiei critică alineatul (2) al art. XXIV din Legea nr. 202/2010 care reglementează procedura de urmat în situaţiile tranzitorii referitoare la schimbarea competenţei instanţelor legal învestite pentru procesele în curs de judecată la data schimbării. Or, prezenta excepţie a fost ridicată într-un dosar având ca obiect o contestaţie la executare, procedură care nu intră în sfera de incidenţă a dispoziţiilor legale criticate, neavând legătură cu soluţionarea cauzei în sensul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XXIV alin. (2) din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor şi ale art. 3201 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Ion Ciprian Alexoae în Dosarul nr. 831/1.372/2010 al Tribunalului pentru Minori şi Familie Braşov.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 6 martie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 190

din 6 martie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XXIV alin. (1) din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor şi art. 3201 din Codul de procedură penală

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. XXIV alin. (1) din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor în referire la art. 3201 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Adrian Viorel Popoacă în Dosarul nr. 7.003/113/2010 al Curţii de Apel Galaţi - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 373D/2011.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei ca inadmisibilă, sens în care face trimitere la jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Decizia penală nr. 117/R din 1 februarie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 7.003/113/2010, Curtea de Apel Galaţi - Secţia penală şi pentru cauze cu minori a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. XXIV alin. (1) din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor în referire la art. 3201 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Adrian Viorel Popoacă în dosarul de mai sus, având ca obiect soluţionarea unei contestaţii la executare aflată în recurs.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că prevederile legale menţionate sunt neconstituţionale, deoarece, în condiţiile în care, potrivit art. 458 din Codul de procedură penală, după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare a intervenit o lege - în speţă Legea nr. 202/2010 - care prevede o pedeapsă mai uşoară decât cea care se execută, ar trebui ca noile dispoziţii mai blânde consacrate de art. 3201 din Codul de procedură penală să fie aplicabile şi persoanelor condamnate prin hotărâri judecătoreşti definitive care se află în executarea unei pedepse.

Curtea de Apel Galaţi - Secţia penală şi pentru cauze cu minori opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. XXIV alin. (1) din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010, şi dispoziţiile art. 3201 din Codul de procedură penală cu denumirea marginală - Judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei, introdus prin art. XVIII pct. 43 din Legea nr. 202/2010, care la data sesizării Curţii Constituţionale aveau următorul conţinut:

- Art. XXIV alin. (1) din Legea nr. 202/2010: „(1) Hotărârile pronunţate în cauzele penale înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi rămân supuse căilor de atac, motivelor şi termenelor prevăzute de legea sub care a început procesul.”

- Art. 3201 din Codul de procedură penală: „Până la începerea cercetării judecătoreşti, inculpatul poate declara personal sau prin înscris autentic că recunoaşte săvârşirea faptelor reţinute în actul de sesizare a instanţei şi solicită ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Judecata poate avea loc numai în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, doar atunci când inculpatul declară că recunoaşte în totalitate faptele reţinute în actul de sesizare a instanţei şi nu solicită administrarea de probe, cu excepţia înscrisurilor în circumstanţiere pe care le poate administra la acest termen de judecată.

La termenul de judecată, instanţa întreabă pe inculpat dacă solicită ca judecata să aibă loc în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe care le cunoaşte şi le însuşeşte, procedează la audierea acestuia şi apoi acordă cuvântul procurorului şi celorlalte părţi.

Instanţa de judecată soluţionează latura penală atunci când, din probele administrate, rezultă că faptele inculpatului sunt stabilite şi sunt suficiente date cu privire la persoana sa pentru a permite stabilirea unei pedepse.

Dacă pentru soluţionarea acţiunii civile se impune administrarea de probe în faţa instanţei, se va dispune disjungerea acesteia.

În caz de soluţionare a cauzei prin aplicarea alin. 1, dispoziţiile art. 334 şi 340-344 se aplică în mod corespunzător.

Instanţa va pronunţa condamnarea inculpatului, care beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii, şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei amenzii. Dispoziţiile alin. 1-6 nu se aplică în cazul în care acţiunea penală vizează o infracţiune care se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă.

În caz de respingere a cererii, instanţa continuă judecarea cauzei potrivit procedurii de drept comun.”

Ulterior, ca urmare a pronunţării Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1.470 din 8 noiembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 2 decembrie 2011, dispoziţiile art. 3201 din Codul de procedură penală au fost modificate prin art. V din capitolul I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 din 29 decembrie 2011, sens în care alineatele 4 şi 8 ale art. 3201 din Codul de procedură penală au următorul cuprins:

„Instanţa de judecată soluţionează latura penală atunci când din probele administrate în cursul urmăriri) penate rezultă că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat.

(...)

Instanţa respinge cererea atunci când constată că probele administrate în cursul urmăririi penale nu sunt suficiente pentru a stabili că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat în acest caz instanţa continuă judecarea cauzei potrivit procedurii de drept comun.”

Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că prevederile legale menţionate încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 15 alin. (2) referitor la principiul aplicării legii penale mai favorabile.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată următoarele:

Dispoziţiile legale criticate au mai fost supuse controlului său din perspectiva unor critici similare invocate în dosare în care s-au pronunţat hotărâri judecătoreşti definitive înainte de apariţia noilor prevederi. Astfel, prin Decizia nr. 1.470 din 8 noiembrie 2011, Curtea Constituţională a respins ca inadmisibilă o excepţie similară, statuând de principiu că hotărârile penale definitive sunt susceptibile de modificări şi schimbări în cursul executării numai ca urmare a descoperirii unor împrejurări care, dacă erau cunoscute în momentul pronunţării hotărârii, ar fi condus la luarea altor măsuri împotriva făptuitorului ori ca urmare a unor împrejurări intervenite după ce hotărârea a rămas definitivă. În aceste situaţii apare necesitatea de a se corela conţinutul hotărârii puse în executare cu situaţia obiectivă şi a se aduce modificările corespunzătoare în desfăşurarea executării,

Dreptul la un proces echitabil în faţa unei instanţe, garantat de art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, trebuie să fie interpretat în lumina preambulului la Convenţie, care enunţă supremaţia dreptului ca element al patrimoniului comun al statelor contractante. Unul dintre elementele fundamentala ale supremaţiei dreptului este principiul securităţii raporturilor juridice, care prevede, printre altele, ca soluţia dată în mod definitiv oricărui litigiu de către instanţe să nu mai poată fi supusă rejudecării (Hotărârea din 28 octombrie 1999, pronunţată în Cauza Brumărescu împotriva României, paragraful 61). Conform acestui principiu, niciuna dintre părţi nu este abilitată să solicite reexaminarea unei hotărâri definitive şi executorii cu unicul scop de a obţine o reanalizare a cauzei şi o nouă hotărâre în privinţa sa. Instanţele superioare nu trebuie să îşi folosească dreptul de reformare decât pentru a corecta erorile de fapt sau de drept şi erorile judiciare, şi nu pentru a proceda la o nouă analiză. Simplul fapt că pot exista două puncte de vedere asupra chestiunii respective nu este un motiv suficient de a rejudeca o cauză. Acestui principiu nu i se poate aduce derogare decât dacă o impun motive substanţiale şi imperioase (Hotărârea din 7 iulie 2009, pronunţată în Cauza Stanca Popescu împotriva României, paragraful 99, şi Hotărârea din 24 iulie 2003, pronunţată în Cauza Ryabykh împotriva Rusiei, paragraful 52).

Aşa cum s-a arătat mai sus, Constituţia statuează cu privire la principiul aplicării legii penale mai favorabile. Fiind o construcţie teoretică, principiul constituie un element fundamental sau primordial pe care se întemeiază o idee sau lege de bază, o axiomă. Aceasta din urmă este însă valabilă în anumite limite şi, prin ea însăşi, constituie cadrul şi măsura aplicabilităţii sale. Astfel, în cazul pedepselor definitiv aplicate nu se mai pune problema alegerii legii mai favorabile, deoarece aceasta este, prin ipoteză, legea nouă, singura aplicabilă. Spre deosebire de situaţiile tranzitorii propriu-zise, numărul criteriilor folosite pentru determinarea caracterului mai favorabil al legii noi este mai mic, ele reducându-se la limitele de pedeapsă prevăzute în cele două legi şi la cauzele legale de modificare a acestor limite. Or, art. 3201 din Codul de procedură penală nu dispune nimic cu privire la aspectele statuate de art. 14 şi 15 din Codul penal referitoare la aplicarea obligatorie ori facultativă a legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive. Prin urmare, numai în măsura în care dispoziţiile legale criticate ar fi reglementat in terminis cu privire !a intervenţia unei pedepse mai uşoare care să impună reducerea sancţiunii aplicate până la maximul prevăzut de legea nouă s-ar fi putut pune problema înfrângerii legii penale mai favorabile din perspectiva art. 15 alin. (2) din Constituţie reflectat în art. 14 sau, eventual, în art. 15 din Codul penal.

Aşa fiind, Curtea a constatat că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3201 din Codul de procedură penală referitor la judecata în cadrul recunoaşterii vinovăţiei nu are legătură cu soluţionarea cauzelor în care a fost invocată, deoarece, aşa cum rezultă din denumirea sa marginală, textul are în vedere o judecată aparţinând, cu excepţia situaţiilor tranzitorii, numai fondului şi care, deopotrivă, trebuie să fie operabilă numai până la pronunţarea unei hotărâri definitive. Prin urmare, nu este susceptibilă de aplicabilitatea principiului retroactivităţii legii penale mai favorabile. Totodată, nu ar putea fi admisă o teză contrară, întrucât s-ar aduce atingere stabilităţii raporturilor juridice, în absenţa căreia nu se poate vorbi de o ordine de drept.

Din această perspectivă, Curtea a apreciat că excepţia de neconstituţionalitate ridicată în dosare având ca obiect soluţionarea unor contestaţii la executare, deci a unor dosare în care s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă, este Inadmisibilă, deoarece, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, „Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti [...] privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei [...].”

Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, considerentele deciziei mai sus menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă, excepţia urmând a fi respinsă ca inadmisibilă şi în ceea ce priveşte critica referitoare la dispoziţiile art. XXIV alin. (1) din Legea nr. 202/2010.

În plus, însăşi procedura reglementată de art. 458 din Codul de procedură penală are în vedere posibilitatea aplicării obligatorii sau facultative a legii penale mai favorabile în limitele prevăzute de art. 12, 14 şi 15 din Codul penal şi care operează în situaţia pedepselor definitive.

Totodată, Curtea mai constată că autorul excepţiei critică alineatul (1) al art. XXIV din Legea nr. 202/2010 care reglementează procedura de urmat în situaţiile tranzitorii referitoare la căile de urmat în cazul hotărârilor pronunţate înainte de intrarea în vigoare a legii noi, care sunt supuse căilor de atac şi termenelor prevăzute sub legea în care a început procesul. Or, prezenta excepţie a fost ridicată într-un dosar având ca obiect o contestaţie la executare, procedură care nu intră în sfera de incidenţă a dispoziţiilor legale criticate, neavând legătură cu soluţionarea cauzei în sensul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XXIV alin. (1) din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor şi art. 3201 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Adrian Viorel Popoacă în Dosarul nr. 7.003/113/2010 al Curţii de Apel Galaţi - Secţia penală şi pentru cauze cu minori.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 6 martie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 54 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tâmboeşti” la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 şi 663 bis din 6 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.

Art. II. - Se atestă apartenenţa la domeniul public al comunei Obrejiţa, judeţul Vrancea, înfiinţată prin Legea nr. 84/2004 pentru înfiinţarea unor comune, prin reorganizarea comunei Tâmboeşti, a bunurilor cuprinse în anexa nr. 2, care devine anexa nr. 70 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. III. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berca

 

Bucureşti, 3 aprilie 2012.

Nr. 276.

 

ANE/A Nr. 1

(Anexa nr. 54 la Hotărârea Guvernului nr. 90W2002)

 

INVENTARUL

bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tâmboeşti

 

SECŢIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii bunului sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridica actuală

0

1

2

3

4

5

6

1

1.3.7.2

Drum comunal DC 169

Comuna Tâmboeşti, satul Pădureni,km 5+600-km 7+000,lungime 1,4 km

2009

5265

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

2

1.3.7.2

Drum comunal DC 169

Comuna Tâmboeşti, satele Pădureni şi Tâmboeşti,lungime 2,0 km

2009

11000

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

3

 

1.3.7.2

 

Drum comunal

 

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,km 3 + 500-km 4 + 500,lungime 1,0 km

 

2008

 

7260

 

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

4

 

1.3.7.2

 

DC 169 Drum comunal

 

Comuna Tâmboeşti, satele Slimnic şi Trestieni, km 0 +. 000-km 4 + 200, lungime 4,2 km

Realizat prin programul SAPARD

2006

 

3433.963,73

 

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

5

1.3.7.1

DC 175 Drum comunal

Comuna Tâmboeşti, satul Tâmboeşti, tarlaua 1, parcela 31,punct Ruget, zona Cărădăneşti -103 mp

1950

200

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

6

1.3.7.1

Drum comunal

Comuna Tâmboeşti, tarlaua 3,parcela 30, punct Ruget, zona Cărădăneşti - 460 mp

1950

300

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

7

1.3.7.1

Drum comunal

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni, tarlaua 1, parcela 20 - 60 m

1950

100

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

8

1.3.7.1

Drum comunal

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni, tarlaua 1, parcela 28 - 96 m

1950

100

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

9

1.3.7.1

Drum comunal

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni, tarlaua 2, parcela 77 - 7 m

1950

100

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

10

1.3.7.1

Drum comunal

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni, tarlaua 4, parcela 178 - 340 m

1950

300

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

11

1.3.7.1

Drum comunal

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni, tarlaua 5, parcela 254 - 62 m

1950

100

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

12

1.3.7.1

Drum comunal

Comuna Tâmboeşti, satul Tâmboeşti, tarlaua 1, parcela 31, punct Ruget, zona Cărădăneşti -103 m

1950

100

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

13

1.3.7.1

Drum comunal

Comuna Tâmboeşti, satul Tâmboeşti, tarlaua 7, parcela 424,zona Cărădăneşti - 72 m

1950

150

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

14

1.3.7.1

Drum comunal

Comuna Tâmboeşti, satul Tâmboeşti, tarlaua 8, parcela 503,zona Cărădăneşti -13 m

1950

110

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

15

1.3.7.1

Drum comunal

Comuna Tâmboeşti, satul Pădureni, tarlaua 9, parcela 529 - 85 m

1950

150

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

16

1.3.7.1

Drum comunal

Comuna Tâmboeşti, satul Pădureni, tarlaua 10, parcela 578 - 25m

1950

110

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

17

1.3.7.1

Drum comunal

Comuna Tâmboeşti, satul Pădureni, tarlaua 10, parcela 692 - 39 m

1950

110

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

18

1.3.7.1

Drum comunal

Comuna Tâmboeşti, satul Pădureni, tarlaua 10, parcela 750 - 52 m

1950

110

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

19

1.3.7.1

Drum comunal

Comuna Tâmboeşti, satul Pădureni, tarlaua 10, parcela 767 - 560 m

1950

300

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

20

1.3.7.1

Drum comunal

Comuna Tâmboeşti, satul Pădureni tarlaua 14, parcela 959 - 1042 m

1950

150

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

21

1.3.7.1

Drum comunal

Comuna Tâmboeşti, satul Pădureni (uliţa Tachiceşti), tarlaua18, parcela951 - 900 m

1950

300

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

22

1.3.7.1

Drum comunal

Comuna Tâmboeşti, satul Pădureni, tarlaua 20, parcela 1060 200 m

1950

300

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

 

0

1

2

3

4

5

6

23

1.3.7.1

Drum comunal

Comuna Tâmboeşti, satul Pădureni, tarlaua 20, parcela 1120 - 33 m

1950

150

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

24

1.3.7.1

Drum comunal

Comuna Tâmboeşti, satul Pădureni, tarlaua 20, parcela 1190 - 1991 m

1950

300

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

25

1.3.7.1

Drum comunal

Comuna Tâmboeşti, satul Pădureni(răspântie - fam. Sandu), tarlaua29, parcela 216 - 307 m

1950

300

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

26

1.3.7.1

Drum comunal

Comuna Tâmboeşti, satul Tâmboeşti, tarlaua 20, parcela 1192 - 69 m

1950

150

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

27

1.3.7.1

Drum comunal

Comuna Tâmboeşti, satul Tâmboeşti, tarlaua 20, parcela 1191 - 35 m

1950

110

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

28

1.3.7.1

Drum comunal

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 22, parcela 1368 - 320 m

1950

300

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

29

1.3.7.1

Drum comunal

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,(zona Drăgus), tarlaua 21, parcela1319 -75 m

1950

150

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

30

1.3.7.1

Drum comunal

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic tarlaua 22, parcela 1369 - 76 m

1950

110

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

31

1.3.7.1

Drum comunal

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,(uliţa dispensarul vechi), tarlaua 24,parcela 1684 - 550 m

1950

300

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

32

1.3.7.1

Drum comunal

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 25, parcela 1765 - 33 m

1950

110

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

33

1.3.7.1

Drum comunal

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 25, parcela 1832 - 44 m

1950

150

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

34

1.3.7.1

Drum comunal

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 25. parcela 1863 - 190 m

1950

150

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

35

1.3.7.1

Drum comunal

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 26, parcela 1997 - 13 m

1950

110

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

36

1.3.7.1

Drum comunal

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 29, parcela 1865-109 m

1950

110

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

37

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic(zona Plainos), tarlaua 38, parcela604 -1710 mp

1991

5130

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

38

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 46, parcela 705 - 350 mp

1991

1050

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

39

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 45, parcela 704 - 800 mp

1991

2400

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011


0

1

2

3

4

5

6

40

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 38, parcela617/2 - 300mp

1991

900

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

41

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 43/44, parcela 678 -1440 mp

1991

4320

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

42

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 42 - 58, parcela 676 -1300 mp

1991

3900

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

43

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 42, parcela 833 - 1200 mp

1991

3600

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

44

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti satul Slimnic, tarlaua 66, parcela 922 - 360 mp

1991

1080

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

45

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 67. parcela 925 - 220 mp

1991

660

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

46

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 67, parcela 929 - 200 mp

1991

600

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

47

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 67, parcela 931 - 360 mp

1991

1080

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

48

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 67, parcela 919/2 - 203 mp

1991

609

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

49

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 65, parcela 916/1 - 286 mp

1991

858

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

50

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 42, parcela 642/1 - 207 mp

1991

621

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

51

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 43, parcela 628/1 - 228 mp

1991

684

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

52

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 39, parcela 628/1 -210 mp

1991

630

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

53

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 38, parcela 628/1 -390 mp

1991

1170

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

54

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 381, parcela 601 -150 mp

1991

450

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

55

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 46 - 54, parcela 707 -190 mp

1991

570

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

56

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 45, parcela703/2 - 102 mp

1991

306

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

57

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 43, parcela677/2 - 186 mp

1991

558

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

58

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 44, parcela 689/2 - 182 mp

1991

546

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

59

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 42, parcela 658 - 212 mp

1991

636

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

60

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 42, parcela 661 - 205 mp

1991

615

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

61

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 42, parcela663/1 - 205 mp

1991

615

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

62

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 42, parcela 661/1 - 202 mp

1991

606

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

63

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 42, parcela668/1 - 208 mp

1991

624

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

64

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 42, parcela 670/1 - 218 mp

1991

654

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

65

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 42, parcela 675 - 208 mp

1991

624

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

66

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 58, parcela 832/2 - 208 mp

1991

306

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

67

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 58, parcela 832/4 - 209 mp

1991

627

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

68

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 58, parcela 832/1 - 212 mp

1991

400

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

69

1.3.1.7

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 66 - 67, parcela 821 -600 mp

1991

400

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

70

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 65, parcela 909 - 580 m

1991

400

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

71

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 40, parcela 629 -139 mp

1991

400

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

72

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 41, parcela 647 - 560 mp

1991

636

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

73

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 41, parcela 651 - 382 mp

1991

1146

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011


0

1

2

3

4

5

6

74

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 41, parcela 652 - 105 mp

1991

315

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

75

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Tâmboeşti (zona Ferma 3),tarlaua 37, parcela 570 - 990 mp

1991

2970

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

76

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Tâmboeşti, tarlaua 37, parcela573/2-144 mp

1991

432

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

77

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Tâmboeşti, tarlaua 37, parcela594/2-185 mp

1991

555

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

78

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Tâmboeşti, tarlaua 35, parcela 551 - 140 mp

1991

420

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

79

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Tâmboeşti, tarlaua 35, parcela 548 - 400 mp

1991

1200

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

80

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Tâmboeşti, tarlaua 35, parcela549/1 - 170 mp

1991

510

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

81

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Tâmboeşti, tarlaua 35, parcela549/2 -114 mp

1991

342

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

82

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Tâmboeşti, tarlaua 35, parcela549/3 - 250 mp

1991

750

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

83

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Tâmboeşti, tarlaua 34, parcela 534 - 706 mp

1991

2118

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

84

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Tâmboeşti, tarlaua 34,parcela 541/1 - 140 mp

1991

420

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

85

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Tâmboeşti, tarlaua 32 - 33 - 36»parcela 578/1 - 1200 mp

1991

3600

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

86

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Tâmboeşti, tarlaua 32, parcela 517 - 290 mp

1991

870

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

87

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Tâmboeşti, tarlaua 32, parcela 521 - 360 mp

1991

1080

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

88

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Tâmboeşti, tarlaua 33, parcela 523 - 280 mp

1991

420

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

89

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Tâmboeşti, tarlaua 33, parcela 520 - 300 mp

1991

900

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

90

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Tâmboeşti, tarlaua 33, parcela 524 -100 mp

1991

300

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

91

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Tâmboeşti, tarlaua 33 - 36,parcela 526 - 640 mp

1991

1920

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

92

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Tâmboeşti, tarlaua 33, parcela528/3-180 mp

1991

540

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

93

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Tâmboeşti, tarlaua 33, parcela528/2 -300 mp

1991

900

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

94

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Tâmboeşti, tarlaua 33, parcela 522 - 260 mp

1991

780

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

95

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Tâmboeşti, tarlaua 36, parcela568/2 - 290 mp

1991

870

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

96

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Tâmboeşti, tarlaua 32, parcela 514 - 880 mp

1991

2640

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

97

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Tâmboeşti, tarlaua 31, parcela510/4 -200 mp

1991

600

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

98

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Tâmboeşti, tarlaua 31, parcela510/2 -260 mp

1991

780

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

99

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Tâmboeşti, tarlaua 29, parcela485/2-184 mp

1991

552

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

100

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Tâmboeşti, tarlaua 29, parcela479/1 - 190 mp

1991

570

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

101

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Tâmboeşti, tarlaua 30, parcela496/4 - 350 mp

1991

1050

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

102

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Tâmboeşti, tarlaua 30, parcela469/12 - 100 mp

1991

300

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

103

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Tâmboeşti, tarlaua 28, parcela469/19 - 640 mp

1991

2820

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

104

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Tâmboeşti, tarlaua 640, parcela469/17 -130 mp

1991

390

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

105

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Tâmboeşti, tarlaua 28, parcela469/15 -190 mp

1991

570

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

106

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Tâmboeşti, tarlaua 28, parcela469/13-130 mp

1991

90

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

107

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Tâmboeşti, tarlaua 30, parcela498/2 - 260 mp

1991

780

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011


0

1

2

3

4

5

6

108

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Tâmboeşti, tarlaua 30, parcela469/6 - 760 mp

1991

2280

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

109

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Tâmboeşti, tarlaua 27, parcela469/2-120 mp

1991

360

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

110

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Tâmboeşti, tarlaua 26, parcela 450 - 220 mp

1991

660

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

111

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Tâmboeşti, tarlaua 26, parcela 452 - 250 mp

1991

750

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

112

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Tâmboeşti, tarlaua 28, parcela460/1 - 230 mp

1991

690

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

113

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Tâmboeşti, tarlaua 26 - 27,parcela 440 - 670 mp

1991

2010

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

114

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Tâmboeşti, tarlaua 26, parcela448/4 -156 mp

1991

468

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

115

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic(zona IAS), tarlaua 123, parcela180/1/56 -350 mp

1991

1050

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

116

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 123, parcela 1801/54 -175 mp

1991

525

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

117

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 123, parcela 1801/52 -185 mp

1991

555

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

118

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 123, parcela 1801/50 -200 mp

1991

600

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

119

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 123, parcela1801/48 -210 mp

1991

630

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

120

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 123, parcela 1801/45 -225 mp

1991

675

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

121

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 123, parcela 1801/43 -230 mp

1991

690

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

122

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 123, parcela 1801/41-240 mp

1991

720

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

123

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 123, parcela 1801/39 -940 mp

1991

2820

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

124

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 123, parcela 1801/37 -265 mp

1991

795

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

125

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 123, parcela 1801/34 -375 mp

1991

1125

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

126

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 123, parcela 1801/32 -375 mp

1991

1125

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

127

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 123, parcela 1801/30 -375 mp

1991

1125

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

128

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 123, parcela 1801/28 -375 mp

1991

1125

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

129

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 123, parcela 1801/20 -375 mp

1991

1125

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

130

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 123, parcela 1801/22 -375 mp

1991

1125

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

131

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 123, parcela 1801/24 -375 mp

1991

1125

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

132

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 123, parcela 1801/10 -360 mp

1991

1080

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

133

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 123, parcela 1801/12 -360 mp

1991

1080

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

134

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 123, parcela 1801/14 -360 mp

1991

400

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

135

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 123, parcela 1801/16 -375 mp

1991

1125

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

136

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 123, parcela 1801/18 -400 mp

1991

1200

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

137

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 121, parcela1711/2 -400 mp

1991

1200

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

138

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 121, parcela1711/4 -425 mp

1991

1275

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

139

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 121, parcela1801/9 -310 mp

1991

930

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

140

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 121, parcela1801/7 - 310 mp

1991

930

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

141

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 121, parcela1801/5 -300 mp

1991

900

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011


0

1

2

3

4

5

6

142

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 121, parcela1801/3 -275 mp

1991

825

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

143

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 123, parcela1801/4 -270 mp

1991

810

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

144

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 121, parcela1777/9 -65 mp

1991

195

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

145

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 121, parcela1777/7 -175 mp

1991

525

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

146

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 121, parcela1777/4 -240 mp

1991

720

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

147

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 121, parcela1777/3 -200 mp

1991

600

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

148

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 121, parcela1778 - 250 mp

1991

750

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

149

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 121, parcela1779/1 -150 mp

1991

450

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

150

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 123, parcela1801/1 -580 mp

1991

1740

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

151

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 123, parcela1801/1 -280 mp

1991

840

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

152

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 123, parcela 1801/46 -845 mp

1991

2535

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

153

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 123, parcela709 -1725 mp

1991

5175

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

154

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 121, parcela709/10 -240 mp

1991

720

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

155

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 123, parcela 1801/57 -750 mp

1991

2250

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

156

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 123, parcela1826 -300 mp

1991

900

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

157

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 123, parcela1824-270 mp

1991

810

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

158

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 123, parcela1821 -100 mp

1991

300

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

159

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 123, parcela1822 -160 mp

1991

480

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

160

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 123, parcela1820-250 mp

1991

750

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

161

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 123, parcela1818 -250 mp

1991

750

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

162

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 123, parcela1816 -240 mp

1991

720

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

163

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 123, parcela1814 -240 mp

1991

720

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

164

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 123, parcela1812 -225 mp

1991

675

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

165

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 123, parcela1810 -225 mp

1991

675

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

166

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 123, parcela1803 - 200 mp

1991

600

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

167

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 123, parcela 817 - 190 mp

1991

570

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

168

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 123, parcela 815 - 180 mp

1991

540

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

169

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 123, parcela 813 - 180 mp

1991

540

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

170

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 123, parcela 810 - 145 mp

1991

435

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

171

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 123, parcela 808 - 145 mp

1991

435

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

172

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 123, parcela 806 - 140 mp

1991

420

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

173

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 123, parcela 809 -145 mp

1991

435

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

174

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 123, parcela 711 -155 mp

1991

465

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

175

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 123, parcela713-1025 mp

1991

3075

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011


0

1

2

3

4

5

6

176

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, (zona Gârneţi) parcela 1841/1 - 1589 mp

1991

4767

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

177

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, parcela 1843/1 -700 mp

1991

2100

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

178

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, parcela 735 - 750 mp

1991

2250

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

179

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, parcela 794/12 -340 mp

1991

1020

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

180

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, parcela 1867/5 -700 mp

1991

2100

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

181

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, parcela 761 -1900 mp

1991

5700

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

182

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, parcela 1862 -2600 mp

1991

7800

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

183

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, parcela 734/2 - 340 mp

1991

1020

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

184

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, parcela 734/4 _ 346 mp

1991

1020

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

185

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, parcela 734/6 - 340 mp

1991

1020

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

186

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, parcela 734/8 - 340 mp

1991

1020

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

187

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, parcela 734/10 -340 mp

1991

1020

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

188

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, parcela 1867/4 -600 mp

1991

1800

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

189

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, parcela 1867/2 -600 mp

1991

1800

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

190

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, tarlaua 68, parcela 936 - 430 mp

1991

1290

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

191

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, tarlaua 121, parcela 1711/6 - 656 mp

1991

1968

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

192

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, tarlaua 68, parcela 937 - 300 m

1991

900

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

193

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, tarlaua 68, parcela 934/2 - 300 mp

1991

900

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

194

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, tarlaua 121, parcela 1735 - 650 mp

1991

1950

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

195

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic(zona Robescu), tarlaua 137,parcela 2229 - 172 mp

1991

516

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

196

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 137, parcela 2233 -252 mp

1991

758

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

197

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 137, parcela 2231 -108 mp

1991

324

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

198

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 120, parcela 1707 -386 mp

1991

1158

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

199

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 120, parcela 2268 -404 mp

1991

1212

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

200

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 119, parcela 1685 -224 mp

1991

672

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

201

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 119, parcela 1650 -230 mp

1991

690

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

202

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 120, parcela 1705 -238 mp

1991

714

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

203

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 120, parcela 1651 -570 mp

1991

360

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

204

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 120, parcela 1700/1 -113 mp

1991

339

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

205

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 69, parcela 1017/2 -295 mp

1991

885

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

206

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 119, parcela 1646/1 -124 mp

1991

372

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

207

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 86, parcela 1258 - 320 mp

1991

960

Domeniu1 public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

208

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 86, parcela 248 - 835 mp

1991

2505

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

209

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 137, parcela 2259 -190 mp

1991

570

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011


0

1

2

3

4

5

6

210

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni,tarlaua 104, parcela 1506 (zona 216a Trestieni-Cernat) - 452 mp

1991

1356

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

211

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni,tarlaua 104, parcela1519 -897 mp

1991

2688

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

212

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni,tarlaua 106, parcela1529 -307 mp

1991

921

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

213

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni,tarlaua 106, parcela1528/1-120 mp

1991

360

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

214

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni,tarlaua 105, parcela1525 -210 mp

1991

630

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

215

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni,tarlaua 105, parcela1524/1 -220 mp

1991

660

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

216

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni,tarlaua 104, parcela1520 -246 mp

1991

738

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

217

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni,tarlaua 104, parcela1511 - 150 mp

1991

450

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

218

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni,tarlaua 107, parcela1554 -286 mp

1991

858

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

219

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni(zona Son), tarlaua 108, parcela1199 -398 mp

1991

1194

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

220

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni,tarlaua 109, parcela1560 - 491 mp

1991

1473

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

221

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni,tarlaua 107, parcela1541/1 -260 mp

1991

780

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

222

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni,tarlaua 107, parcela1531 -310 mp

1991

930

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

223

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni,tarlaua 107, parcela1541-506 mp

1991

528

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

224

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni,tarlaua 103, parcela1555 -620 mp

1991

1860

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

225

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni,tarlaua 109, parcela1564-470 mp

1991

1410

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

226

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni,tarlaua 110, parcela1568 - 241 mp

1991

723

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

227

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni,tarlaua 112, parcela 1595 -816 mp

1991

2448

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

228

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni,tarlaua 113, parcela 1596 -652 mp

1991

1956

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

229

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni,tarlaua 113, parcela 1600 -808 mp

1991

2424

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

230

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni,tarlaua 116, parcela 1632 -410 mp

1991

696

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

231

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni(zona Trestieni-Vişan), tarlaua 83,parcela 1207 -279 mp

1991

837

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

232

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni, tarlaua 83, parcela 1208 - 581 mp

1991

1743

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

233

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni,tarlaua 83, parcela 1208/1 -184 mp

1991

552

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

234

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni, tarlaua 138, parcela 138 - 265 mp

1991

795

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

235

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 139. parcela 2295 -1850 mp

1991

5550

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

236

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 2321, parcela 141 (zona maici) - 600 mp

1991

1800

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

237

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 141, parcela 2321 -128 mp

1991

384

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

238

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 141, parcela 2317 -240 mp

1991

720

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

239

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 141, parcela 2315/1 -301 mp

1991

903

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

240

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, tarlaua 1, parcela 20 - 468 mp

1991

570

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

241

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, tarlaua 1, parcela 28 -953 mp

1991

462

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

242

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, tarlaua 1, parcela 31 - 656 mp

1991

750

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

243

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, tarlaua 1, parcela 36-1790 mp

1991

1740

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011


0

1

2

3

4

5

6

244

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, tarlaua 2, parcela 54 - 1960 mp

1991

2535

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

245

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, tarlaua 2, parcela 77 - 62 mp

1991

5175

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

246

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, tarlaua 2, parcela 39 - 114 mp

1991

720

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

247

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, tarlaua 2, parcela 42 - 262 mp

1991

2250

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

248

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, tarlaua 2. parcela 61 - 803 mp

1991

900

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

249

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, tarlaua 2, parcela 10 - 300 mp

1991

810

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

250

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, tarlaua 2, parcela 12-1900 mp

1991

300

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

251

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, tarlaua 3,parcela 55 - 4406 mp

1991

480

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

252

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, tarlaua 3, parcela 83 - 522 mp

1991

750

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

253

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, tarlaua 3, parcela 84 - 6736 mp

1991

750

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

254

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, tarlaua 3, parcela 141 -9923 mp

1991

720

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

255

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, tarlaua 3, parcela 30 - 4201 mp

1991

720

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

256

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, tarlaua 3, parcela 135 - 184 mp

1991

675

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

257

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, tarlaua 3, parcela 15 - 200 mp

1991

600

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

258

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, tarlaua 3, parcela 21 -400 mp

1991

570

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

259

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, tarlaua 4, parcela 120 -2910 mp

1991

540

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

260

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, tarlaua 4, parcela 178 - 3327 mp

1991

540

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

261

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, tarlaua 4, parcela 202 - 765 mp

1991

435

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

262

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, tarlaua 4, parcela 253 - 1742 mp

1991

435

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

263

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, tarlaua 5, parcela 150 - 106 mp

1991

420

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

264

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, tarlaua 5, parcela 225 - 1082 mp

1991

435

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

265

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, tarlaua 5. parcela 226 - 336 mp

1991

465

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

266

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, tarlaua 5.parcela 245 - 617 mp

1991

3075

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

267

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, tarlaua 6, parcela 329-161 mp

1991

4767

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

268

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, tarlaua 7, parcela 394 - 192 mp

1991

1650

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

269

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, tarlaua 7, parcela 424 - 728 mp

1991

2100

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

270

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, tarlaua 7, parcela 393 - 849 mp

1991

2250

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

271

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, parcela 794/12 -340 mp

1991

1020

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

272

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, parcela 1867/5 -700 mp

1991

2100

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

273

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, parcela 761 -1900 mp

1991

5700

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

274

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, parcela 1862 - 2600 mp

1991

7800

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

275

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, parcela 734/2 - 340 mp

1991

1020

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

276

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, parcela 734/4 - 340 mp

1991

1020

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

277

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, parcela 734/6 - 340 mp

1991

1020

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011


0

1

2

3

4

5

6

278

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, parcela 734/4 - 340 mp

1991

1020

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

279

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, parcela 734/8 - 340 mp

1991

1020

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

280

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, parcela 734/10 -340 mp

1991

1020

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

281

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, parcela 1867/4 -600 mp

1991

1800

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

282

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, parcela 1867/2 -600 mp

1991

1800

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

283

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 68. parcela 936 - 430 mp

1991

1290

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

284

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 121, parcela1711/6 -656 mp

1991

1968

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

285

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 68, parcela 937 - 300 mp

1991

900

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

286

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 68, parcela 934/2 - 300 mp

1991

900

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

287

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 121, parcela1735 -650 mp

1991

1950

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

288

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic(zona Robescu), tarlaua 137,parcela 2229 -172 mp

1991

516

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

289

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 137, parcela2233 - 252 mp

1991

758

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

290

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 137, parcela2231 - 108 mp

1991

324

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

291

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 120, parcela1707 -386 mp

1991

1158

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

292

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 120, parcela2268 -404 mp

1991

1212

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

293

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 119, parcela1685 -224 mp

1991

672

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

294

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 119, parcela1650 -230 mp

1991

690

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

295

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 120, parcelă 1705 - 238 mp

1991

714

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

296

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 120, parcela1651 -120 mp

1991

360

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

297

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 120, parcela1700/1 -113 mp

1991

339

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

298

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 69, parcela 1017/2 -295 mp

1991

885

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

299

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 119, parcela1646/1 -124 mp

1991

372

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

300

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 86, parcela 1258 - 320 mp

1991

960

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

301

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic, tarlaua 86, parcela 248 - 835 mp

1991

2505

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

302

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Slimnic,tarlaua 137, parcela2259-190 mp

1991

570

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

303

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni(zona Trestieni-Cernat). tarlaua 104,parcela 1506 -452 mp

1991

1356

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

304

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni,tarlaua 104, parcela1519 -897 mp

1991

2688

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

305

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni,tarlaua 106, parcela1529 -307 mp

1991

921

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

306

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni,tarlaua 106, parcela1528/1 -120 mp

1991

360

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

307

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni,tarlaua 105, parcela1525 -210 mp

1991

630

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

308

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni,tarlaua 105, pacela1524/1 -220 mp

1991

660

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

309

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satuj Trestieni,tarlaua 104, parcela1520 -246 mp

1991

738

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

310

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni,tarlaua 104, parcela1511 -150 mp

1991

450

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

311

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni,tarlaua 107, parcela1554-286 mp

1991

858

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011


0

1

2

3

4

5

6

312

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni,tarlaua 108, parcela1199 -398 mp

1991

1194

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

313

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni,tarlaua 109, parcela1560-491 mp

1991

1473

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

314

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni,tarlaua 107, parcela1541/1 -260 mp

1991

780

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

315

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni,tarlaua 107, parcela1531-310 mp

1991

930

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

316

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni,tarlaua 107, parcela1541 -330 mp

1991

528

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

317

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni,tarlaua 109, parcela1555 -620 mp

1991

1860

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

318

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni,tarlaua 109, parcela1564 -470 mp

1991

1410

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

319

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni,tarlaua 110, parcefa1568 - 241 mp

1991

723

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

320

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni,tarlaua 112, parcela1595 -816 mp

1991

2448

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

321

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni,tarlaua 113, parcela1600 -652 mp

1991

1956

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

322

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni,tarlaua 113, parcela1600/1 -808 mp

1991

2424

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

323

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni,tarlaua 116, parcela1632-178 mp

1991

696

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

324

1.3.7.1

Drum exploatare

Comuna Tâmboeşti, satul Trestieni(zona Trestieni-Visan), tarlaua 83,parcela 1207 - 279 mp

1991

837

Domeniul public al comunei Tâmboeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011

325

1.3.7.1