MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 252/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 252         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 13 aprilie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

280. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din Fondul de rezervă bugetara la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012

 

282. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

85. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general a! Ministerului Finanţelor Publice de către doamna Manuela-Irina Pătrăşcoiu

 

86. - Decizie privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Ion Anghel din funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

87. - Decizie pentru reluarea, la cerere, a activităţii doamnei Iuliana Lascu în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 

88. - Decizie privind eliberarea la cerere, a domnului Ionuţ-Florentin Mihăilescu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

74. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind autorizarea unităţilor prim-procesatoare de tutun brut

 

75. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind autorizarea exercitării pescuitului sturionilor în scopul reproducerii artificiale pentru obţinerea de puiet pentru acvacultura şi popularea de susţinere a bazinelor piscicole naturale, precum şi în scop ştiinţific

 

76. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 15/2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv

 

ACTE ALE COMISIEI NAŢIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

53. - Ordin privind aprobarea Regulamentului nr. 5/2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 12^2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicata, şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pe anul 2012 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, cu suma de 450 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 20 „Bunuri şi servicii”, în vederea plăţii expertizelor dispuse de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în cursul proceselor penale.

Art. 2. - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat, la propunerea ordonatorului principal de credite, să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat şi în volumul şi în structura bugetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pe anul 2012.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

 

Bucureşti, 11 aprilie 2012.

Nr. 280.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, cu suma de 25.000 mii lei, la capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, titlul 40 „Subvenţii”, articolul 40.30 „Alte subvenţii”.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează pentru plata obligaţiilor restante ca urmare a aplicării prevederilor cap. V din titlul II al părţii a II-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările prevăzute la art. 1 în structura bugetului de stat şi în volumul şi în structura bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului pe anul 2012.

Art. 3. - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului răspunde de modul de utilizare a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Cristian Petrescu

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

 

Bucureşti, 11 aprilie 2012.

Nr. 282.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general al Ministerului Finanţelor Publice de către doamna Manuela-Irina Pătrăşcoiu

 

Având în vedere propunerea Ministerului Finanţelor Publice, formulată prin Adresa nr. 4.605 din 11 aprilie 2012, precum şi Avizul favorabil nr. 1.633.025 din 10 aprilie 2012 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru exercitarea cu caracter temporara funcţiei publice de secretar general al Ministerului Finanţelor Publice de către doamna Manuela-Irina Pătrăşcoiu,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Manuela-Irina Pătrăşcoiu exercită, cu caracter temporar, funcţia publică de secretar general al Ministerului Finanţelor Publice.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

 

Bucureşti, 12 aprilie 2012.

Nr. 85.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Ion Anghel din funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere prevederile art. 27 alin. (1) lit. a), art. 30 lit. c) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1)lit. b)din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului Jon Anghel i se aplică mobilitatea din funcţia publică de secretar generai în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

p. Secretarul general al Guvernului,

Ştefan ia Gabriella Ferencz

 

 

Bucureşti, 12 aprilie 2012.

Nr. 86.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru reluarea, la cerere, a activităţii doamnei Iuliana Lascu în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 

Având în vedere cererea doamnei Iuliana Lascu, secretar general în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi adresa Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale înregistrate la Cabinetul primului-ministru sub nr. 5/2.187/2012,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 96 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie,

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Iuliana Lascu îşi reia, la cerere, activitatea în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

p. Secretarul general al Guvernului,

Ştefania Gabriella Ferencz

 

Bucureşti, 12 aprilie 2012.

Nr. 87.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a domnului Ionuţ-Florentin Mihăilescu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

 

Având în vedere cererea de eliberare din funcţie a domnului Ionuţ-Florentin Mihăilescu formulată prin Adresa nr. 34.920 din 11 aprilie 2012,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 112/2010,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ionuţ-Florentin Mihăilescu se eliberează, la cerere, din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

 

 

Bucureşti, 12 aprilie 2012.

Nr. 88.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind autorizarea unităţilor prim-procesatoare de tutun brut

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 67.131 din 4 aprilie 2012 al Direcţiei generale politici în sectorul vegetal, având în vedere prevederile art. 13 din Legea nr. 236/2003 privind organizarea pieţei tutunului brut în România, precum şi dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 792/2009 al Comisiei din 31 august 2009 de stabilire a normelor detaliate pentru comunicarea Comisiei de către statele membre a informaţiilor şi documentelor cu privire la implementarea organizării comune a pieţelor, la sistemul de plăţi directe, la promovarea produselor agricole şi la regimul aplicabil regiunilor ultraperiferice şi insulelor mici din Marea Egee,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin statuează cadrul juridic privind autorizarea unităţilor prim-procesatoare de tutun brut.

Art. 2. - Comercializarea tutunului brut se face numai către unităţi prim-procesatoare autorizate, pe bază de contract încheiat cu producătorii agricoli cultivatori de tutun.

Art. 3. - (1) Autorizarea unităţilor prim-procesatoare pentru tutunul brut se face anual de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. În calitate de autoritate competentă.

(2) în scopul obţinerii autorizaţiei, în cursul lunii octombrie a anului curent, operatorii economici depun la biroul unic al autorităţii competente prevăzute la alin. (1) următoarele documente:

a) cerere de autorizare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului;

c) situaţia estimativă a contractelor cu producătorii agricoli cultivatori de tutun, pe soiuri şi regiuni;

d) dosar tehnic cuprinzând descrierea procesului tehnologic, utilajele şi echipamentele componente ale instalaţiei proprii, utilizate la procesarea tutunului;

e) lista potenţialilor cumpărători ai tutunului procesat;

f) cazierul fiscal eliberat în condiţiile legii din care să rezulte că nu au fost săvârşite fapte sancţionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum şi de cele care privesc disciplina financiară, inactivitatea fiscală şi neatragerea răspunderii solidare.

(3) Autoritatea competentă, prin direcţia cu atribuţii privind politicile în domeniul tutunului, analizează şi evaluează documentaţia depusă de solicitant şi comunică acestuia decizia sa asupra cererii de autorizare, în termen de 30 de zile de la data înregistrării.

(4) Autorizaţia se emite de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(5) Autorizaţia de prim-procesare se înscrie în Registrul de evidenţă al unităţilor prim-procesatoare a tutunului brut, deţinut de direcţia cu atribuţii privind politicile in domeniul tutunului din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. - (1) Unitatea prim-procesatoare poate contesta decizia emisă de autoritatea competentă asupra cererii sale de autorizare, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii acesteia.

(2) Contestaţia se soluţionează de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor care se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Art. 5. - (1) Unitatea prim-procesatoare autorizată are următoarele obligaţii:

a) să anunţe direcţia cu atribuţii privind politicile în domeniul tutunului cu privire la orice modificare intervenită în documentaţia depusă pentru obţinerea autorizaţiei, în termen de maximum 15 zile de la producerea modificării;

b) să utilizeze autorizaţia numai în condiţiile şi în scopul pentru care a fost emisă şi pentru perioada de valabilitate respectivă;

c) să transmită direcţiei pentru agricultură judeţene pe raza căreia este înregistrată, în copie, următoarele documente: autorizaţia de prim-procesator, contractele de cultură încheiate, declaraţiile de livrare şt situaţia centralizatoare a livrărilor de tutun;

d) să răspundă solicitărilor autorităţii competente în ceea ce priveşte comunicarea informaţiilor privind tutunul, către Comisia Europeană;

e) să respecte condiţiile existente la data acordării autorizaţiei de prim-procesare;

f) să permită accesul autorităţii competente pentru efectuarea controalelor oficiale;

g) să respecte condiţiile prevăzute în contractele de cultivare;

h) să preia cantităţile de tutun prevăzute în contractele de cultivare.

(2) în cazul în care o unitate prim-procesatoare autorizată nu poate prelua tutunul prevăzut în contractele încheiate cu producătorii agricoli, aceasta poate cesiona contractele de cultură încheiate unei alte unităţi prim-procesatoare autorizate care are capacitate tehnică şi financiară.

(3) Cesiunea se face cu respectarea prevederilor cuprinse în cartea a V-a titlul VI „Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor” din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată.

(4) în cazul prevăzut la alin. (2) este necesar acordul de voinţa exprimat în scris de către producători agricoli referitor la acceptarea unei unităţi prim-procesatoare de tutun brut autorizate.

(5) Acordul de cesiune poate fi încheiat cu orice unitate prim-procesatoare de tutun brut autorizată din România sau alt stat membru al Uniunii Europene.

Art. 6. - (1) Autoritatea competentă, prin intermediul structurii cu atribuţii de control şi inspecţii, verifică permanent modul de respectare a obligaţiilor unităţii prim-procesatoare prevăzute la art. 5 alin. (1).

(2) Nerespectarea în mod deliberat sau din neglijenţă a dispoziţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) atrage excluderea de la autorizare pentru următorul an.

Art. 7. - {1) în cazul în care prima procesare a tutunului are loc în alt stat membru al Uniunii Europene, unitatea prim-procesatoare este obligată să transmită autorităţii competente autorizaţia de prim-procesator emisă de statul membru în cauză.

(2) După primirea tuturor documentelor care să justifice autorizarea unităţii prim-procesatoare în alt stat membru, producătorul agricol înregistrează contractul de cultură conform legislaţiei naţionale.

(3) Lista unităţilor prim-procesatoare a tutunului brut autorizate se publică pe site-ul Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. 8. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin intermediul direcţiei cu atribuţii privind politicile în domeniul tutunului, notifică Comisiei Europene, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, unităţile prim-procesatoare autorizate în anul respectiv şi structurile responsabile cu înregistrarea contractelor de cultivare.

Art. 9. - (1) Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 503/2003 privind autorizarea unităţilor prim-procesatoare de tutun, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 7 august 2003, cu modificările ulterioare, se abrogă.

(2) Autorizaţiile de prim-procesare a tutunului emise în baza Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 503/2003, cu modificările ulterioare, pentru anul 2012, îşi menţin valabilitatea.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Stelian Fuia

 

Bucureşti, 10 aprilie 2012.

Nr. 74.

 

ANEXA Nr. 1

 

- Model -

 

Unitatea.............................................

Cod unic de înregistrare.................

Nr. ......din..................

 

CERERE

de autorizare

 

Unitatea............................................., cu sediul în.................................................................................., cod unic de înregistrare................................... reprezentată prin .................................................................. CI seria......nr. ..................., CNP................................, tel......................., e-mail........................................., în calitate de ............................................................................................................................ solicităm, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare, autorizarea ca unitate prim-procesatoare a tutunului brut în vederea încheierii contractelor de cultură cu producătorii agricoli şi dreptul de a desfăşura activitatea de prim-procesare a tutunului brut, pentru anul.................

În anul precedent am fost/nu am fost autorizat ca unitate prim-procesatoare pentru tutunul brut.

Anexăm la prezenta cerere următoarele documente:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

 

Data:

………………….

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

……………………………………………

 

ANEXA Nr. 2*)

 

- Model -

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECŢIA...............................

 

Seria  ….

Nr. ….

AUTORIZAŢIE

 

În conformitate cu prevederile art. 12 şi 13 din Legea nr. 236/2003 privind organizarea pieţei tutunului brut în România şi în baza Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 74/2012 privind autorizarea unităţilor prim-procesatoare de tutun brut

se acordă

AUTORIZAŢIE DL PRIM-PROCESARE A TUTUNULUI

 

unităţii ........................................................................................................................................,

cu sediul firmei in.................................................................................................................................,

cod unic de înregistrare ................................................................................................................

Autorizaţia conferă dreptul încheierii contractelor de cultură cu producătorii agricoli şi dreptul de a desfăşura activitatea de prim-procesare a tutunului brut

Valabilitatea autorizaţiei de la......../...../........ până la....../....../........

 

Director general.

……………………...

 

Falsificarea sau contrafacerea acestei autorizaţii se pedepseşte conform legii. *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 3

 

- Model -

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECŢIA...............................

 

REGISTRUL DE EVIDENŢĂ

al unităţilor prim-procesatoare a tutunului brut

Anul............

 

Seria Nr.

Denumirea unităţii  prim-procesatoare

Codul unic  de identificare

Adresa, datele de contact

Persoana de contact

Data solcitării  autorzaţiei

Data eliberării  autorizaţei

Semnătura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anul............

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind autorizarea exercitării pescuitului sturionilor în scopul reproducerii artificiale pentru obţinerea de puiet pentru acvacultura şi popularea de susţinere a bazinelor piscicole naturale, precum şi în scop ştiinţific

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura nr. 2.786 din 11 aprilie 2012, în temeiul:

- art. 8, art. 12 alin. (6) şi art. 16 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 7 lit. A pct. h)din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura, cu modificările ulterioare;

- art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Obiectul prezentului ordin îl constituie autorizarea exercitării pescuitului sturionilor vii în vederea folosirii acestora în scopul reproducerii artificiale pentru obţinerea de puiet pentru acvacultura, pentru popularea de susţinere a bazinelor piscicole naturale, precum şi în scop ştiinţific.

(2) Speciile de sturioni care se pot pescui potrivit alin. (1) sunt:

a) viză (Acipenser nudiventris);

b) nisetru (Acipenser gueldenstaedt);

c) păstrugă (Acipenser stellatus);

d) cegă (Acipenser ruthenus);

e) morun (Huso husa),

Art. 2. - (1) Capturarea unui număr limitat de sturioni vii din speciile prevăzute la art. 1 alin. (2), prin metode de pescuit nedistructive, se face în baza unei autorizaţii de pescuit de sturioni emise de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura (ANPA), al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.

(2) ANPA stabileşte şi aprobă un număr de ambarcaţiuni şi un număr de pescari participanţi, avându-se în vedere numărul de sturioni recomandaţi a fi capturaţi anual de către autoritatea CITES.

(3) Numărul de ambarcaţiuni, pescarii participanţi, precum şi criteriile de selectare a acestora se aprobă prin decizia preşedintelui ANPA.

(4) Autorizaţia de pescuit de sturioni este un document unic, netransmisibil, care se eliberează de ANPA prin serviciul de specialitate şi care conţine date referitoare la identificarea beneficiarului, la perioada de valabilitate, la zona de pescuit, cota alocată pe specii şi la datele de identificare a pescarilor profesionişti pe ambarcaţiuni de pescuit.

(5) Pentru eliberarea autorizaţiei de pescuit de sturioni, solicitanţii trebuie să depună la ANPA următoarele documente:

a) cerere, în care se va menţiona zona de pescuit, punctul de plecare/sosire;

b) dovada plăţii taxei de autorizare, conform prevederilor legale în vigoare;

c) tabel nominal cu pescarii profesionişti selectaţi, copie după licenţă de pescuit, tabel cu numărul/tipul/mărcile uneltelor de pescuit, care constituie anexă la autorizaţia de pescuit de sturioni;

d) copia certificatului de înmatriculare emis de oficiul registrului comerţului pentru persoanele fizice autorizate care au ca obiect de activitate pescuitul comercial;

e) declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că solicitantul/operatorul nu a fost condamnat sau sancţionat penal pentru infracţiuni la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) în termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei prevăzute la alin. (5), ANPA emite autorizaţia de pescuit de sturioni.

Art. 3. - (1) Autorizaţia de pescuit de sturioni se eliberează persoanelor fizice sau juridice care au ca obiect de activitate pescuitul comercial, cu precizarea expresă a ambarcaţiunii utilizate.

(2) Zona de pescuit alocată, cota alocată pe specii, precum şi organizarea şi monitorizarea pescuitului sturionilor vii sunt stabilite şi aprobate prin decizia preşedintelui ANPA.

(3) Capturarea sturionilor vii se face strict în prezenţa personalului desemnat din cadrul ANPA.

(4) Ambarcaţiunile de pescuit de sturioni vii pleacă şi se întorc în/şi din punctul înscris în autorizaţie.

(5) Toate intrările şi ieşirile ambarcaţiunilor de pescuit de sturioni se înscriu într-un registru de evidenţă ţinut de Direcţia maritimă/filiala regională a ANPA, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2

(6) Sturionii capturaţi în urma pescuitului sunt destinaţi operatorilor economici solicitanţi care deţin licenţa de acvacultura pentru producerea puietului de sturioni şi care au instalaţii de parcare, incubaţie, predezvoltare şi creştere pe familii, personal adecvat, precum şi institutelor de cercetare de profil în scopul realizării tematicii de cercetare ştiinţifica.

Art. 4. - (1) Anual, la recomandarea Autorităţii Ştiinţifice pentru Acipenseriforme, ANPA stabileşte şi aprobă, prin decizie a preşedinte/ui, numărul de exemplare din fiecare .specie de sturioni care va fi admis pentru pescuit în scopul reproducerii artificiale pentru obţinerea de puiet pentru acvacultura şi popularea de susţinere a bazinelor piscicole naturale, precum şi pentru realizarea tematicii de cercetare ştiinţifice.

(2) Numărul de sturioni vii pe specii şi sexe se va atribui de ANPA în funcţie de capacitatea staţiei de reproducere a operatorului economic.

(3) La capturare, se va completa fişa de captură a sturionilor vii, în prezenţa personalului împuternicit din cadrul ANPA, după care se va transmite serviciului de specialitate ANPA.

(4) Modelul fişei de captură pentru reproducători de sturioni este prezentat în anexa nr. 3.

(5) Fiecare sturion viu capturat va fi marcat cu mărci PIT şi se va înscrie într-un registru special în care se vor menţiona toate etapele parcurse, de la capturare până la reproducere şi eliberare în mediul acvatic.

(6) Modelul registrului de evidenţă a reproducerii sturionilor este prezentat în anexa nr. 4.

(7) Se interzice reţinerea altor specii de peşti şi altor vieţuitoare acvatice vii la pescuitul de sturioni.

Art. 5. - (1) Solicitanţii exemplarelor de sturioni capturaţi sunt operatorii economici care deţin licenţă de acvacultura pentru producerea puietului de sturioni, instituţiile de cercetare şi trebuie să prezinte următoarele documente:

- contracte de prestări de servicii încheiate cu proprietarii de ambarcaţiuni autorizate pentru pescuitul sturionilor, în care se va menţiona preţul prestaţiei/kg sturion viu, după caz;

- dovada plăţii materialului seminal, după caz;

- copia licenţei de acvacultura, după caz;

- extras din planul de cercetare din care se rezulte că obiectul de cercetare îl constituie sturionii, după caz;

- nota de constatare întocmită de personalul cu drept de inspecţie şi control din cadrul filialei regionale ANPA, din care să reiasă că solicitantul deţine instalaţii de parcare, incubaţie, predezvoltare şi creştere pe familii, precum şi personal adecvat, după caz

(2) Sturionii vii capturaţi de către pescari autorizaţi sunt predaţi în cel mult două ore personalului ANPA pentru a se întocmi fişa de captură, după care se predau solicitanţilor menţionaţi la alin. (1), pe bază de proces-verbal.

(3) Sturionii vii capturaţi de către pescari în scopul realizării tematicii de cercetare ştiinţifică sunt redaţi mediului acvatic, în prezenţa personalului ANPA, pe bază de proces-verbal, după montarea emiţătoarelor ultrasonice.

(4) Sturionii vii capturaţi pentru producerea puietului de sturioni sunt redaţi în termen de maximum 14 zile mediului acvatic, în prezenţa personalului ANPA, pe bază de proces-verbal. Reţinerea după acest termen constituie infracţiune şi se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 70/2010 privind pescuitul reproducătorilor vii de sturioni în vederea folosirii acestora în scopul reproducerii artificiale pentru obţinerea de puiet pentru acvacultura şi popularea de susţinere a bazinelor piscicole naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2010, se abrogă.

Art. 7. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Stelian Fuia

 

Bucureşti, 12 aprilie 2012.

Nr. 75.

 

ANEXA Nr. 1

 

(Faţă)

 

 

ROMÂNIA

 

STEMĂ

MINISTERUL AGRICULTURII $1 DEZVOLTĂRII RURALE

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PESCUIT ŞI ACVACULTURA

 

AUTORIZAŢIE DE PESCUIT DE STURIONI

Nr. .....din ......................

 

Valabila de la.........................până la........................

 

Titularul ................................................................ Ambarcaţiunea ............................ adresa ....................................................................................................... înregistrarea fiscală ......................... poate practica pescuitul sturionilor in zonele ............

................................................................................................................ cu un număr de pescari................Sturionul capturai este predat.............................................................................................................................................................................

 

PREŞEDINTE

 

 

(Verso)

 

 

 

PUNCTUL UE PLECARE/SOSIRE

 

 

 

 

 

1.

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNELTE DE PESCUIT

COTE

 

 

 

 

 

 

- Tone -

 

 

 

Specia

 

 

Zona:

Zona:

Zona:

TOTAL

 

 

 

 

Cota alocată

Cota alocata

Cota alocată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Emitent

 

L.S.

 

 

 

 

 

 

ANFXA Nr.2

 

REGISTRU DE EVIDENŢĂ

a ambarcaţiunilor de pescuit sturioni vii

 

Ambarcaţiune/ proprietar

Marcajul exterior

Data şi ora plecării

Data şi ara sosirii

Captura realizată

Semnătura inspectorului

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

 

Seria.........nr. 000001

 

 

Staţia de reproducere artificială..............................................

Vizat

Inspector piscicol

Numele şi prenumele

…………………………

Nr. marcă...............................

Semnătura

 

Administrator.........................................................................

 

 

 

FIŞA DE CAPTURĂ

pentru reproducători de sturioni nr. ........data..............

 

Numele şi prenumele pescarului

Nr. permisului

Nr. autorizaţiei

Marcajul exterior al ambarcaţiunii

Tipul uneltei de pescuit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona/Locul unde a fost capturat.....................

Caracteristicile exemplarelor capturate:

 

Specificaţia

UM

 

Denumirea speciei

 

 

Sex

M/F

 

Lungime

cm

 

Greutate

kg

 

Marca aplicată

 

 

 

Semnătura de predare:

1...................................

2...................................

Am primit

Numele şi prenumele

…………………………

 

Semnătura

…………………………

 

ANEXA Nr.4

 

REGISTRU

de evidenţă a reproducerii sturionilor

 

Staţia de reproducere artificială...................................................

Administratorul staţiei...................................................................

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A-cantitatea de icre/lapţi extrasă;

B - data obţinerii de icre embrionate/cantitatea;

C data/cantitatea de pui predezvoltaţi;

D - data/locul eliberării reproducătorilor în mediul natural;

E - greutatea;

F - sexul.

 

Nr. crt.

Specificaţie

Data capturării/nr. fişei de captură

Data extragerii icrelor/lapţilor

A

B

Data eclozării /nr. de alevini

C

D

Observaţii/Semnătura

Specia/Marca

E

F

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele şi prenumele şefului staţiei de reproducere

…………………………………………………….

Semnătura.

…………………………

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 15/2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv

 

Având în vedere:

- consultările cu forurile de reprezentare ale asociaţiilor de pescari sportivi legal constituite la nivel naţional, din domeniul pescuitului recreativ/sportiv;

- Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura nr. 2.752 din 10 aprilie 2012,

în temeiul:

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 7 lit. A.b) şi A.e) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura, cu modificările ulterioare;

- art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultura;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 15/2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 28 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Stelian Fuia

 

Bucureşti, 12 aprilie 2012.

Nr. 76.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 15/2011)

 

- Model -

 

Permis de pescuit recreativ/sportiv1)

 

(Faţă)


 

* În conformitate cu prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultura, permisele de pescuit recreativ/sportiv se tipăresc pe culori în funcţie de valoarea lor.

 

1) Modelul permisului este reprodus în facsimil.

 

ACTE ALE COMISIEI NAŢIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NAŢIONALĂ A VALORI LOR MOBILIARE

 

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului nr. 5/2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010

 

În conformitate cu prevederile art. 1,2 şi art. 7 alin. (1), (3), (10) şi (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât, în şedinţa din data de 5 aprilie 2012, emiterea următorului ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul nr. 5/2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 17 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Regulamentul menţionat la art. 1 intră în vigoare la data publicării acestuia şi a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicat şi în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul acesteia ().

 

Preşedintele Comisiei Naţionale a valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucureşti, 9 aprilie 2012.

Nr. 53.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENTUL Nr. 5/2012

pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor şi special iştilor pentru piaţa de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010

 

Art. I. - Regulamentul nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 17 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:

„REGULAMENTUL Nr. 12/2010

privind formarea profesională a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital”

2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1 - - Prezentul regulament stabileşte condiţiile de atestare a organismelor de formare profesională, a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, precum şi formarea profesională continuă a acestora.”

3. La articolul 2 alineatul (2), literele d), e) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,d) formare profesională continuă - participarea la cursuri de formare profesională/acţiuni cu caracter ştiinţific şi profesional în vederea menţinerii competenţelor dobândite de persoanele fizice autorizate de CNVM;

e) acţiuni cu caracter ştiinţific si profesional-participarea la sesiuni/seminare ştiinţifice având ca temă domeniul pieţei de capital, care pot fi susţinute atât de lectori, cât şi de cadre didactice în domeniul economic/juridic sau de specialişti cu o experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul economic/juridic;

h) sistem e-learning - sistem de formare online care constă într-o serie de cursuri sau acţiuni cu caracter ştiinţific şi profesional, organizate de organismele de formare profesională atestate de CNVM, şi care furnizează materiale într-o ordine secvenţială şi logică pentru a fi asimilate de participanţii la cursurile de formare profesională continuă într-o manieră proprie, fără a-i constrânge la prezenţa în sala de curs.”

4. La articolul 3, alineatul (3) se abrogă.

5. Titlul capitolului II se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL II

Atestarea, organizarea şi funcţionarea organismelor de formare profesională”

6. La articolul 19, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Se vor desemna 2 membri supleanţi în comisiile de examinare a participanţilor la cursurile de formare profesională, dintre care un membru supleant desemnat de CNVM şi un membru supleant desemnat de organismul de formare profesională. Aceştia urmează să îl/îi înlocuiască pe reprezentantul/reprezentanţii titular/titulari în cadrul comisiei de examinare, în caz de indisponibilitate a acestuia/acestora.”

7. La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Procedura prevăzută la alin. (1) se desfăşoară sub supravegherea preşedintelui comisiei de examinare.”

8. La articolul 22 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) în sala de examen candidaţii nu vor avea voie să utilizeze telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare/transmitere de date;”.

9. La articolul 22, alineatele (11) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(11) Candidaţii pot preda formularele-tip cu răspunsuri şi grilele de examen înainte de ora încheierii acestuia, având obligaţia de a părăsi sala de examen. Ultimii 3 candidaţi rămaşi în sală, dacă s-au prezentat cel puţin 3 candidaţi, vor rămâne până la încheierea examenului.

(12) La ora încheierii examenului, candidaţii vor preda membrilor comisiei de examinare formularele-tip cu răspunsuri şi grilele de examen.”

10. La articolul 31, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Raportul prevăzut la art. 30, semnat de reprezentantul legal al organismului de formare profesională şi purtând ştampila acestuia, va fi transmis CNVM în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data desfăşurării examenului.”

11. La articolul 32, alineatele (1), (2), (5), (7), (10) şi (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 32. - (1) Operatorii şi specialiştii pentru piaţa de capital autorizaţi de CNVM au obligaţia să urmeze un număr de cel puţin 20 de ore de formare profesională continuă pe an.

(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) persoanele care au contractul de muncă suspendat, conform legislaţiei în vigoare. În acest sens, acestea au obligaţia de a notifica CNVM, prin declaraţie pe propria răspundere, încadrarea în prevederile prezentului alineat.

(5) Instituţia în care persoanele prevăzute la alin. (1) au efectuat ore de pregătire profesională continuă în anul în care au susţinut un examen pentru atribuirea unei calităţi pe piaţa de capital, aceste ore se pot include în numărul de ore de pregătire profesională continuă aferente anului următor.

(7)în cazul programelor de formare profesională continuă în sistem online, organismele de formare profesională trebuie să pună la dispoziţia persoanelor participante un program tip web (sistem de videoconferinţă) între lectori şi persoanele participante la aceste programe (care vor avea acces individual pe bază de user şi parolă la platforma web), cu facilităţi simultane de video, tablă, chat public (vizualizat de toţi participanţii) şi cu opţiunea întrebări/răspunsuri. În acest sens, persoanele interesate au obligaţia de a solicita în scris înscrierea la programul online. Participantul la programul de formare profesională continuă în sistem online trebuie să deţină o cameră web. În acest sens, participantul va da o declaraţie de confirmare semnată şi datată. Conectarea la sistemul online şi relaţiile dintre participant şi lector vor respecta prevederile de confidenţialitate existente în legislaţia naţională. La finalul programului de formare profesională continuă desfăşurat conform alin. (6) lit. a) şi b) participanţii au obligaţia de a susţine un examen de promovare, care se va derula conform prevederilor cap. IV.

(10) Participarea la programele de pregătire profesională continuă va fi înregistrată de organismele de formare profesională într-un registru de prezenţă, care va conţine datele de identificare ale participantului, entitatea unde îşi desfăşoară activitatea, funcţia deţinută de participant, dacă este cazul, data absolvirii programului de formare profesională continuă, precum şi semnătura participantului şi cea a lectorului. În cazul desfăşurării online a cursurilor, registrul de prezenţă nu va conţine semnătura participantului şi se completează cu rapoartele date de programul web.

(11) în vederea echivalării cu ore de formare profesională, persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a face dovada la CNVM că au urmat activităţile prevăzute la alin. (6) lit. c).”

12. La articolul 33, alineatul (3*) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(32) Organismele de formare profesională au obligaţia de a face publice programele de formare profesională, în vederea primirii opţiunilor de participare.”

13. La articolul 33, alineatul (4) se abrogă.

14. La articolul 35, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 35. - (1) Neparticiparea la programul de formare profesională continuă va atrage suspendarea autorizaţiei eliberate de CNVM până la absolvirea unui curs în cel mult un an de la data suspendării acesteia. Dacă la expirarea perioadei de un an persoanele nu fac dovada absolvirii cursului, CNVM va retrage autorizaţia obţinută de persoana în cauză.”

15. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 36. - Participarea la o acţiune cu caracter ştiinţific şi profesional se echivalează cu două ore deformare profesională continuă.”

16. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 37. - (1) Organismele de formare profesională au obligaţia ca până în data de 30 a lunii următoare fiecărui trimestru să transmită, electronic şi în format hârtie, la CNVM un centralizator cuprinzând informaţii despre stuaţia persoanelor care au participat în trimestrul precedent la cursurile de formare profesională continuă/acţiuni cu caracter ştiinţific şi profesional/e-learning. Acest centralizator va cuprinde următoarele informaţii:

a) numele şi prenumele persoanei participante şi CNP;

b) calitatea/funcţia persoanei pe piaţa de capital;

c) tipul şi perioada cursului;

d) numărul de ore efectuate conform prezentului regulament;

e) perioada pentru care s-a efectuat programul de formare profesională continuă.

(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) vor fi centralizate şi transmise la CNVM, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, sub forma unei situaţii finale a persoanelor care au participat în anul precedent la cursurile de formare profesională continuă/acţiuni cu caracter ştiinţific şi profesional/e-learning, în format hârtie şi în format electronic, de către organismele de formare profesională atestate de CNVM.”

17. La articolul 371, alineatul (2} se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) care nu au promovat examenul de absolvire a cursului de formare profesională continuă pot repeta examenul în cadrul unui alt program de formare profesională continuă cu aceeaşi tematică sau cu o altă tematică, caz în care vor fi examinaţi din tematica programelor urmate de aceştia.”

18. La articolul 371, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul formării profesionale continue organizate conform art. 32 alin. (6) lit. c). În acest caz, echivalarea activităţilor cu caracter ştiinţific şi profesional cu ore de formare profesională continuă se va face pe baza documentelor doveditoare eliberate de organizatorul acestora.”

19. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. II. - Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicat şi în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul www.cnvmr.ro

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 3 la regulament)

 

 

Denumirea şi sigla organismului de formare profesională

 

CERTIFICAT DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

 

Domnul/Doamna...................................., având CNP........................................................................,

a participat la..................................................................................................................................

(denumirea cursurilor de formare profesională continuă)

organizat de..............................................................................................................................................................................

(denumirea organismului de formare profesională)

la........................................................................., în perioada.......................................................,

(localitatea)

cu durata totală de.............................

(nr. de ore)

şi

a promovat în data de....................................examenul aferent cursului urmat, cu nota.......

 

Seria.........Nr. ....................

 

Numele, funcţia şi semnătura reprezentantului legal

LS.

Data eliberării.......................

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.