MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 254/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 254         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marţi, 17 aprilie 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 206 din 6 martie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

284. - Hotărâre pentru modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 145/2012 privind aprobarea modelelor buletinelor de vot care se folosesc la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012

 

285. - Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României la bugetul Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) pe anii 2012 si 2013

 

287. - Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei de Caritate din Armata României - CAMARAZII ca fiind de utilitate publică

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

84. - Decizie privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Georgescu Horia, secretar general în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

20. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru aprobarea Normelor metodologice de monitorizare a standardelor de microclimat, precum şi a necesarului de apă si de hrană, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor din exploataţii le comerciale

 

479. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2012

 

1.129. - Ordin al ministrului mediului şi pădurilor privind desemnarea Societăţii Comerciale „Rosoos Frigotermic” - S.R.L. ca centru de instruire şi evaluare a personalului care desfăşoară activităţile prevăzute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor de recunoaştere reciprocă în vederea certificării societăţilor comerciale şi a personalului în ceea ce priveşte echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pentru pompe de căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră şi ca centru de instruire şi evaluare a personalului care desfăşoară activitatea prevăzută de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime pentru programele de formare şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveşte sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALA

DECIZIA Nr. 206

din 6 martie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, excepţie ridicată de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor în Dosarul nr. 54.035/3/2010 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi care constituie obiectul Dosarului nr. 1.454D/2011 al Curţii Constituţionale.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum s-a mai pronunţat Curtea Constituţională prin Decizia nr. 1.479 din 8 noiembrie 2011.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Decizia civilă nr. 2.629 din 7 noiembrie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 54.035/3/2010, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, excepţie de neconstituţionalitate ridicată de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, într-un recurs având ca obiect aplicarea sancţiunii legale pentru neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că, prin sancţiunea civilă aplicată conducătorului autorităţii publice pentru neexecutarea în termenul legal a unei hotărâri judecătoreşti, acesta - în speţă, prefectul municipiului Bucureşti - rămâne în memoria opiniei publice o persoană condamnată de o instanţă de judecată, fiindu-i astfel prejudiciată imaginea şi afectată demnitatea în mod aproape ireparabil. Se mai arată că, fiind de notorietate durata procedurii juridice în dreptul comun datorată supraaglomerării instanţelor de judecată, un eventual câştig de cauză în cadrul acţiunii în regres îndreptate împotriva celor vinovaţi de neexecutarea hotărârii nu poate surmonta prejudiciul adus demnităţii umane. ]n acest sens apreciază că formele de încălcare a demnităţii umane la care face referire art. 1 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, invocat, sunt enumerate exemplificativ, şi nu limitativ.

Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile art. 24 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 sunt constituţionale. Acestea instituie un mijloc de constrângere a conducătorilor autorităţilor publice pentru a conferi eficacitate înseşi instituţiei contenciosului administrativ, a cărei finalitate ar fi iluzorie în absenţa unei sancţiuni pentru neexecutarea voluntară a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în această materie. Ca atare, amenzile stabilite de textul de lege criticat nu sunt de natură a aduce atingere demnităţii conducătorului autorităţii publice, astfel cum a reţinut şi Curtea Constituţională în Decizia nr. 920 din 23 iunie 2009 sau Decizia nr. 1.083 din 14 iulie 2011.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 24 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 33 din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 30 iulie 2007. Art. 24, având denumirea marginală „Obligaţia executării”, prevede la alin. (2) următoarele: (2) în cazul în care termenul nu este respectat, se aplică conducătorului autorităţii publice sau, după caz, persoanei obligate o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, iar reclamantul are dreptul la despăgubiri pentru întârziere.”

Termenul la care face referire textul legal citat este prevăzut în art. 24 alin. (1) din aceeaşi lege, care are următoarea redactare: „(1) Dacă în urma admiterii acţiunii autoritatea publică este obligată să încheie, să înlocuiască sau să modifice actul administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze anumite operaţiuni administrative, executarea hotărârii definitive şi irevocabile se face în termenul prevăzut în cuprinsul acesteia, iar în lipsa unui astfel de termen, în cel mult 30 de zile de la data rămânerii irevocabile a hotărârii.”

Autorul excepţiei consideră că textul de lege criticat contravine, prin raportare la art. 20 din Constituţia României, prevederilor art. 1 „Demnitatea umană” din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 303 din 14 decembrie 2007, potrivit cărora „Demnitatea umană este inviolabilă. Aceasta trebuie respectată şi protejată.

Din examinarea excepţiei de neconstituţionalitate invocate, Curtea Constituţională constată că invocarea art. 1 din Carta drepturilor fundamentate a Uniunii Europene, prin raportare la art. 20 din Constituţia României, este incorectă. Carta, potrivit art. 6 alin. 1 din Versiunea consolidată a Tratatului privind

Uniunea Europeană, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 84 din 30 martie 2010, are aceeaşi valoare juridică cu cea a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene, care, în înţelesul art. 148 din Constituţia României, reprezintă tratatele constitutive ale Uniunii Europene. Aşadar, în sistemul constituţional românesc, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene nu intră sub incidenţa art. 20 din Constituţie, care se referă la tratatele internaţionale privind drepturile omului, astfel încât autorul excepţiei ar fi trebuit să invoce normele cuprinse în Cartă prin raportare la art. 148 din Legea fundamentală.

Cu privire la critica de neconstituţionalitate raportată la prevederile art. 1 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Curtea, prin Decizia nr. 1.479 din 8 noiembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea L nr. 59 din 25 ianuarie 2012, a reţinut, de principiu, că prevederile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene sunt aplicabile în controlul de constituţionalitate în măsura în care asigură, garantează şi dezvoltă prevederile constituţionale în materia drepturilor fundamentale, cu alte cuvinte, în măsura în care nivelul lor de protecţie este cel puţin la nivelul normelor constituţionale în domeniul drepturilor omului. Ţinând cont că dispoziţiile art. 1 din aceasta se referă la demnitatea umană, care este inviolabilă, nu se poate susţine că o sancţiune procedurală pecuniară aplicată de instanţă conducătorului autorităţii publice în scopul asigurării executării unei hotărâri judecătoreşti - astfel cum prevede textul de lege criticat - ar afecta demnitatea umană a conducătorului autorităţii publice respective.

În lipsa unor elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudenţei Curţii în materie, cele reţinute prin decizia indicată îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, excepţie ridicată de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, în Dosarul nr. 54.035/3/2010 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 6 martie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 145/2012 privind aprobarea modelelor buletinelor de vot care se folosesc la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexele la Hotărârea Guvernului nr. 145/2012 privind aprobarea modelelor buletinelor de vot care se folosesc la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 19 martie 2012, se modifică după cum urmează:

1. La anexele nr. 1, 3 şi 5, nota de subsol corespunzătoare celei de-a şaptea liniuţe va avea următorul cuprins:

„- Semnul electoral se va încadra într-un spaţiu grafic de 3 cm x 3 cm.”

2. La anexele nr. 2, 4 şi 6, nota de subsol corespunzătoare celei de-a opta liniuţe va avea următorul cuprins:

„- Semnul electoral se va încadra într-un spaţiu grafic de 3 cm x 3 cm.1

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berca

Preşedintele Autorităţii Electorale

Permanente,

Octavian Opriş

 

Bucureşti, 11 aprilie 2012.

Nr. 284.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României la bugetul Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) pe anii 2012 şi 2013

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contribuţiei financiare a României la bugetul Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) pe anii 2012 şi 2013, în limita echivalentului în lei al sumei de 95.000 dolari SUA, pentru fiecare an.

Art. 2. - (1) Suma prevăzută la art. 1 se asigură din sumele alocate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor pentru anul 2012, respectiv pentru anul 2013, la capitolul 74.01 „Protecţia mediului”, titlul 55 „Alte transferuri”, articolul 02 „Transferuri curente în străinătate (către organisme internaţionale)”, alineatul 01 „Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale.

(2) Suma prevăzută la art. 1 se calculează pe baza cursului de schimb leu/dolar SUA comunicat de Banca Naţională a României în vigoare la data efectuării plăţii.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi pădurilor,

Attila Korodi

Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 11 aprilie 2012.

Nr. 285.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind recunoaşterea Asociaţiei de Caritate din Armata României - CAMARAZII ca fiind de utilitate publică

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaşte Asociaţia de Caritate din Armata României - CAMARAZII, persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Constantin Miile nr. 1, et. 4, camera 72, sectorul 1, ca fiind de utilitate publică.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul apărăm naţionale,

Gabriel Oprea

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 11 aprilie 2012.

Nr. 287.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Georgescu Hori a, secretar general în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate

 

Având în vedere cererea domnului Georgescu Horia, înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/2299 din 5 aprilie 2012,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, raportul de serviciu al domnului Georgescu Horia, secretar general în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate, încetează prin acordul părţilor.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

p. Secretarul general al Guvernului,

Ştefania Gabriella Ferencz

 

Bucureşti, 11 aprilie 2012.

Nr. 84.

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de monitorizare a standardelor de microclimat, precum şi a necesarului de apă şi de hrană, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor din exploataţiile comerciale

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 1.043 din 24 februarie 2012, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa lanţului alimentar din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de monitorizare a standardelor de microclimat, precum şi a necesarului de apă şi de hrană, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor din exploataţiile comerciale, prevăzute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti verifică şi dispun măsurile de conformare a exploataţiilor comerciale de porcine la standardele de microclimat şi la necesarul de apă şi de hrană prevăzute în normele metodologice aprobata prin prezentul ordin, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor.

Art. 3. - Respectarea prevederilor legale privind protecţia porcinelor revine în exclusivitate proprietarului acestora.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Radu Roatiş Cheţan

 

Bucureşti, 24 februarie 2012.

Nr. 20.

 

ANEXA

 

NORME METODOLOGICE

de monitorizare a standardelor de microclimat, precum şi a necesarului de apă şi de hrană, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor din exploataţiile comerciale

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice reglementează standardele de microclimat, precum şi necesarul de apă şi de hrană, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor din exploataţiile comerciale.

Art. 2. - (1) În exploataţiile comerciale de porcine, circulaţia aerului, nivelul de praf, temperatura, umiditatea relativă a aerului şi concentraţia de gaze trebuie menţinute în limite acceptabile, conform prevederilor prezentelor norme metodologice, care nu sunt dăunătoare pentru animale.

(2) Toate exploataţiile comerciale de porcine trebuie să asigure următoarele intervale de temperatură, în funcţie de greutatea porcinelor şi de tipul de pardoseală:

a) 5 kg - 27-30°C (paie), 28-3TC (beton), 29-32°C (grătar de metal);

b) 10 kg - 20-24°C (paie), 22-26°C (beton), 24-28°C (grătar de metal);

c) 20 kg - 15-23°C (paie), 16-24°C (beton), 19-26°C (grătar de metal);

d) 30 kg - 13-23°C (paie), 14-24°C (beton), 18-25°C (grătar de metal);

e) 90 kg - 11- 22°C (paie), 12-23°C (beton), 17-25°C (grătar de metal).

(3) în adăposturile pentru porcine, volumul de aer circulant trebuie să se încadreze în următoarele intervale, în funcţie de vârsta porcinelor şi de anotimp (iarna/vara), exprimate în m3/h/cap:

a) vieri şi scroafe: minimum 70-85 m3/h/cap - iarna; maximum 150 m3/h/cap - vara;

b) scroafe cu purcei: minimum 100-150 m3/h/cap - iarna, maximum 200 m3/h/cap - vara;

c) tineret porcin: minimum 10-20 m3/h/cap - iarna, maximum 50 m3/h/cap - vara;

d) porci la îngrăşat având 30-60 kg: minimum 15 m3/h/cap - iarna; maximum 65 m3/h/cap - vara;

e) porci la îngrăşat având peste 60 kg: minimum 45 m3/h/cap - iarna; maximum 120 m3/h/cap - vara.

(4) în zona de odihnă a porcilor nu trebuie să existe curenţi de aer.

(5) Microclimatul din adăpost trebuie să se încadreze în următorii parametri:

a) vieri şi scroafe gestante: temperatură 10-24°C, umiditate relativă 60-70%, viteza aerului pentru temperatura minimă 0,2-0,3 m/s, iar pentru temperatura maximă 1 m/s;

b) scroafe lactante: temperatură 15-24°C, umiditate relativă 60-70%, viteza aerului pentru temperatura minimă 0,2-0,3 m/s, iar pentru temperatura maximă 1 m/s;

c) purcei 0-7 zile: temperatură 30-32°C, umiditate relativă 60-70%, viteza aerului pentru temperatura minimă 0,2-0,3 m/s, iar pentru temperatura maximă 1 m/s;

d) purcei 8-14 zile: temperatură 2830°C, umiditate relativă 60-70%, viteza aerului pentru temperatura minimă 0,2-0,3 m/s, iar pentru temperatura maximă 1 m/s;

e) purcei 15-21 zile: temperatură 24-28°C, umiditate relativă 60-70%, viteza aerului pentru temperatura minimă 0,2-0,3 m/s, iar pentru temperatura maximă 1 m/s;

f) purcei 22-28 zile: temperatură 22-24°C, umiditate relativă 60-70%, viteza aerului pentru temperatura minimă 0,2-0,3 m/s, iar pentru temperatura maximă 1 m/s;

g) purcei 29-36 zile: temperatură 20-22°C, umiditate relativă 60-70%, viteza aerului pentru temperatura minimă 0,2-0,3 m/s, iar pentru temperatura maximă 1 m/s.

(6) Nivelul de pulberi din adăpost nu trebuie să depăşească 15mg/m3.

(7) Concentraţia de dioxid de carbon (CO2) nu trebuie să depăşească 1.000 ppm.

(8) în zona în care porcii sunt cazaţi permanent trebuie să se evite zgomotele mai puternice de 85 dBA; se vor evita, de asemenea, zgomotele constante sau bruşte.

(9) Porcii nu trebuie ţinuţi în întuneric şi trebuie să li se asigure zilnic, pe durata a minimum 8 ore, cel puţin 40 de lucşi.

Art. 3. - (1) Toate animalele trebuie să aibă acces la o sursă de apă adecvată sau să îşi poată satisface necesarul de lichide prin alte mijloace.

(2) Toate exploataţiile de porcine trebuie să asigure următoarele cantităţi de apă, pe zi, pentru diferite categorii de porci:

a) 1-2 litri pentru purcei sugari;

b) 1-5 litri pentru purcei înţărcaţi;

c) 4-8 litri pentru porci la îngrăşat cu greutatea cuprinsă între 15 şi 45 kg;

d) 6-10 litri pentru grăsuni cu greutatea cuprinsă între 45 şi 100 kg;

e) 12-20 litri pentru scroafe gestante;

f) 25-35 litri pentru scroafe lactante;

g) 8-10 litri pentru vieri.

(3) Instalaţiile de adăpare şi hrănire trebuie să fie proiectate, construite şi amplasate astfel încât să fie reduse la minimum riscul de contaminare a apei şi efectele dăunătoare ale competiţiei dintre animale.

(4) Niciun animal nu trebuie să fie adăpat într-un mod care să îi producă suferinţe inutile sau vătămări, iar apa şi/sau hrana nu trebuie să conţină nicio substanţă care ar putea produce suferinţe inutile, excepţie făcând substanţele administrate în scop terapeutic, profilactic ori în scopul unui tratament zootehnic.

(5) Din punct de vedere fizico-chimic, nivelul maxim al nitraţilor + nitriţilor este de 100 mg/litru, iar nivelul maxim al nitriţilor este 10 mg/litru,

(6) După împlinirea vârstei de două săptămâni, purceii trebuie să aibă acces permanent la o cantitate suficientă de apă proaspătă.

(7) Este esenţial să se satisfacă nevoile specifice fiecărei categorii de porcine şi, în acelaşi timp, să se furnizeze hrană în cantităţi suficiente pentru ca întreg efectivul să atingă nivelul optim de performanţă.

(8) Toţi porcii trebuie să fie hrăniţi cel puţin odată pe zi; atunci când porcii sunt hrăniţi în grupuri, şi nu la discreţie sau printr-un sistem automat de hrănire individuală a animalelor, fiecare porc trebuie să aibă acces la hrană în acelaşi timp cu celelalte animale din grup.

(9) Tuturor scroafelor în aşteptare şi scrofiţelor trebuie să li se asigure o cantitate suficientă de hrană bogată în fibre, precum şi hrană energizantă.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2012

 

În baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) şi ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2012, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare acestuia.

Art. 3. - Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 5 aprilie 2012.

Nr. 479.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2012

 

CAPITOLUL I

Situaţii financiare trimestriale

 

1.1. Autorităţile publice, ministerele, celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor au obligaţia, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să întocmească situaţii financiare trimestriale şi anuale.

1.2. Situaţiile financiare care se întocmesc de instituţiile publice la finele trimestrelor I, II şi III în anul 2012 se compun din: bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturi de execuţie bugetară şi anexe la situaţiile financiare, care includ politici contabile şi note explicative.

1.3. Situaţiile financiare trimestriale se întocmesc conform modelelor aprobate prin;

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare (anexele 1-7, 14a, 14b, 15-18,30,40a-40c la situaţiile financiare);

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2010, cu completările ulterioare (anexele 27 şi 28 la situaţiile financiare};

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2011 (anexele 7b, 9, 11-13, 29, 30b la situaţiile financiare);

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 24/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2011 (anexele 20a şi 20b la situaţiile financiare).

1.4. Anexa 41 „Corelaţii Intre formularele de situaţii financiare” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

1.5. Instituţiile publice întocmesc situaţiile financiare trimestriale în anul 2012 potrivit modelelor adaptate structurii indicatorilor aprobaţi prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 nr. 294/2011, prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi potrivit celorlalte acte normative în vigoare.

1.6. Modelele formularelor valabile pentru raportările trimestriale în anul 2012 sunt publicate şi pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice: www.mfinante.ro/domenii de activitate/ reglementari contabile/instituţii publice/legislaţie

1.7.(1) Casa Naţională de Pensii Publice va prezenta la Ministerul Finanţelor Publice „Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli” (anexa 6 la situaţiile financiare) şi „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli” (anexa 7 la situaţiile financiare) întocmite distinct pentru activitatea proprie şi centralizat împreună cu casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale, ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi ale Serviciului Român de Informaţii.

1.7.(2) În formularul „Contul de rezultat patrimonial” (anexa 2 la situaţiile financiare) întocmit de Casa Naţională de Pensii Publice nu se completează contul 7703 „Finanţarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat”.

Totodată, acest cont nu se completează în „Contul de rezultat patrimonial” agregat pe subsectorul S1314 .Asigurări sociale”, întocmit la nivelul Ministerului Finanţelor Publice.

1.7.(3) Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Serviciul Român de Informaţii vor prezenta la Ministerul Finanţelor Publice situaţiile financiare trimestriale centralizate pentru total activitate, precum şi situaţii financiare trimestriale întocmite distinct pe subsectorul S1311 „Administraţia centrală” şi S1314 „Asigurări sociale”, care să cuprindă conturile de execuţie elaborate în structura bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate prin legea bugetului de stat, respectiv în structura bugetului aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

1.8. Compartimentele de contabilitate a creanţelor bugetare din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, inclusiv administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili au obligaţia să prezinte la activităţile de trezorerie şi contabilitate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau unităţilor Trezoreriei Statului ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Venituri” (anexa 5 la situaţiile financiare) întocmit pentru veniturile bugetului de stat, în vederea obţinerii vizei privind exactitatea încasărilor, pentru asigurarea concordanţei datelor din contabilitatea instituţiilor publice cu cele din contabilitatea Trezoreriei Statului. Viza Trezoreriei Statului se acordă pentru informaţiile înscrise pe coloana 6 „încasări realizate” pentru fiecare cod de venit bugetar, până la nivel de paragraf.

1.9. În situaţiile financiare trimestriale şi anuale întocmite în anul 2012 nu se completează următoarele informaţii:

- În formularul „Bilanţ” (anexa 1 la situaţiile financiare), cod rând 22.1, 34t 36, 61.1, 63, 73.1, pentru sold la începutul anului şi sold la sfârşitul perioadei;

- în formularul „Disponibil din mijloace cu destinaţie specială” (anexa 14b la situaţiile financiare), cod rând 09, pentru disponibil la începutul anului, încasări, plăţi şi disponibil la sfârşitul perioadei;

- în formularul „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..............” (anexa 40a la situaţiile financiare), cod rând 491 la 510 şi 525, pentru sold la începutul anului şi sold la sfârşitul perioadei;

- în formularul „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..........” (anexa 40b la situaţiile financiare), cod rânduri 12, 16, 17, 18, 346 la 364 şi 375, pentru sold la începutul anului şi sold la sfârşitul perioadei;

- în formularul „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..........” (anexa 40c la situaţiile financiare), cod rânduri 198, 336 la 355 şi 375, pentru sold la începutul anului şi sold la sfârşitul perioadei.

1.10. Plăţile efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru proiectele proprii, de către instituţiile publice în calitate de beneficiari, se raportează în formularul „Situaţia sumelor primite direct de la Comisia Europeană/alţi donatori şi a plăţilor efectuate din FEN postaderare” (anexa 20a la situaţiile financiare) şi în formularul „Situaţia sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alţi donatori şi a plăţilor efectuate din FEN postaderare” (anexa 20b la situaţiile financiare) la coloanele 8, 9, 10, 11, 12 şi 13, corespunzător modului de finanţare a instituţiei respective.

Anexele 20a şi 20b nu se completează cu informaţii din conturile distincte de disponibilităţi deschise pentru recuperarea debitelor.

Anexa 20 b nu se completează de către instituţiile publice care au calitatea de beneficiari sau de lideri de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, care primesc prefinanţări şi rambursări prin autorităţile de management/ agenţii de plăţi şi altele asemenea din România, în conturile de venituri ale bugetelor proprii.

 

CAPITOLUL II

Raportări financiare lunare

 

2.1. Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, precum şt instituţiile publice autonome raportează următoarele:

a) execuţia centralizată a bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor, inclusiv a activităţilor finanţate integral din venituri proprii (potrivit art. 65 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare) şi a Fondului pentru mediu, în formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri” (anexa 5 la situaţiile financiare), respectiv în formularele „Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli” şi „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli” (anexele 6 şi 7 la situaţiile financiare).

La raportările lunare, în formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri” (anexa 5 la situaţiile financiare) se completează numai coloana 6 „încasări realizate”, iar în formularele „Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli” (anexa 6 la situaţiile financiare) şi „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli” (anexa 7 la situaţiile financiare) se completează numai coloana 6 „Plăţi efectuate11.

Detalierea pe clasificaţia economică se efectuează pe capitole, titluri şi articole de cheltuieli;

b) execuţia cheltuielilor efectuate de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” în formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli” (anexa 7 la situaţiile financiare).

Anexele întocmite pentru cheltuielile efectuate pentru proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56) se completează cu informaţiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate ia finele perioadei de raportare, credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare trimestriale cumulate şi plăţi efectuate pentru raportările lunilor ianuarie-noiembrie, iar pentru raportările lunii decembrie se completează cu informaţiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare iniţiale, credite bugetare definitive şi plăţi efectuate.

Detalierea pe clasificaţia economică se efectuează pe capitole, titluri, articole şi alineate de cheltuieli.

2.2. Unităţile administrativ-teritoriale raportează lunar următoarele:

a) execuţia cheltuielilor efectuate din finanţările rambursabile externe şi interne, în formularele: „Contul de execuţie a bugetului creditelor externe - Cheltuieli” şi „Contul de execuţie a bugetului creditelor interne - Cheltuieli” (anexele 15 şi 16 la situaţiile financiare), precum şi în formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli” (anexa 7b la situaţiile financiare)

La raportările lunare, în formularele „Contul de execuţie a bugetului creditelor externe - Cheltuieli” (anexa 15 la situaţiile financiare), „Contul de execuţie a bugetului creditelor interne - Cheltuieli” (anexa 16 la situaţiile financiare) şi „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli” (anexa 7b la situaţiile financiare) se completează numai coloana 6 „Plăţi efectuate”.

Detalierea pe clasificaţia economică se efectuează pe capitole, titluri şi articole de cheltuieli;

b) execuţia centralizată a bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, inclusiv a activităţilor finanţate integral din venituri proprii, în formularele: „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală)- Venituri” (anexa 9 la situaţiile financiare), „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli” (anexa 11 la situaţiile financiare) şi „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli” (anexa 7b la situaţiile financiare)

La raportările lunare, în formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) -- Venituri” (anexa 9 la situaţiile financiare) se completează numai coloana 6 „încasări realizate”, iar în formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli” (anexa 11 la situaţiile financiare) şi în formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli” (anexa 7b la situaţiile financiare) se completează numai coloana 6 „Plăţi efectuate”.

În formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli” (anexa 11 la situaţiile financiare), la secţiunile de funcţionare şi dezvoltare informaţiile se completează numai la nivel de capitol.

Detalierea pe clasificaţia economică se efectuează pe capitole, titluri şi articole de cheltuieli;

c) execuţia cheltuielilor efectuate de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” în formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli” (anexa 7b la situaţiile financiare)

Formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli” (anexa 7b la situaţiile financiare), întocmit pentru cheltuielile efectuate pentru proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56), se completează cu informaţiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate fa finele perioadei de raportare, credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare trimestriale cumulate şi plăţi efectuate pentru raportările aferente lunilor ianuarie-noiembrie, iar pentru raportările aferente lunii decembrie se completează cu informaţiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare iniţiale, credite bugetare definitive şi plăţi efectuate.

Detalierea pe clasificaţia economică se efectuează pe capitole, titluri, articole şi alineate de cheltuieli.

2.3. Toate instituţiile publice, indiferent de subordonare şi modul de finanţare a cheltuielilor, raportează lunar următoarele:

a)formularul „Plăţi restante” (anexa 30 la situaţiile financiare) şi formularul „Plăţi restante” (anexa 30b la situaţiile financiare), care vor fi însoţite de nota explicativă prevăzuta la pct. 13 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

b) următorii indicatori din bilanţ: „Creanţe comerciale şi avansuri”, cod rând 22, „Datorii comerciale şi avansuri”, cod rând 61, „Contribuţii sociale”, cod rând 63.1, „Salariile angajaţilor”, cod rând 72, „Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse)”, cod rând 73.

Această raportare va fi însoţită de o notă explicativă pentru creşterile/reducerile semnificative ale sumelor raportate în bilanţ la indicatorii menţionaţi mai sus.

 

CAPITOLUL III

Depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a raportărilor financiare lunare

 

3.1. Termenul de depunere a situaţiilor financiare trimestriale la Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice prevăzute la art. 36 alin. (7) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru trimestrul I 2012 este 10 mai 2012. Pentru trimestrele II şi III, termenele sunt 9 august, respectiv 9 noiembrie 2012.

3.2. Situaţiile financiare întocmite de instituţiile publice de subordonare centrală ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari şi terţiari de credite se depun la instituţiile ierarhic superioare potrivit prevederilor art. 36 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3.3. Situaţiile financiare întocmite de instituţiile de subordonare locală ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite se depun la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti potrivit prevederilor art. 36 alin. (10) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3.4. Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor de şomaj şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate depun o copie de pe situaţiile financiare centralizate la Direcţia generală de programare bugetară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

3.5. Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome, precum şi unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finanţare, transmit raportările financiare lunare şi în format electronic, însoţite de o adresă de înaintare scanată şi semnată de conducătorul instituţiei publice şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească aceasta funcţie.

3.6. Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome, precum şi unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate acestora, care raportează lunar conturile de execuţie bugetară solicitate prin prezentele norme metodologice şi indicatori din bilanţ, vor urmări concordanţa datelor lunare transmise cu cele raportate prin situaţiile financiare trimestriale. În cazul unor diferenţe majore, se vor comunica cauzele acestor diferenţe, precum şi corecţia datelor raportate.

3.7. Termenul de depunere la Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice - a raportărilor financiare lunare precizate la cap. II pct. 2.1 şi 2.2 este data de 15 a lunii următoare celei de raportare, iar termenul de depunere a raportărilor financiare lunare prevăzute la cap. II pct. 2.3 este data de 20 a lunii următoare celei de raportare.

3.8. Sancţiunile pentru nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice cu privire la întocmirea, semnarea şi depunerea la Ministerul Finanţelor Publice şi la unităţile teritoriale ale acestuia, precum şi la instituţiile publice ierarhic superioare a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale ale instituţiilor publice sunt prevăzute la art. 42 alin. (1) şi (8) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

Alte prevederi

 

4.1. Începând cu luna ianuarie 2012, în Planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicarea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţiunea conturilor 4687 „Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă” şi 5197 „Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă” se efectuează următoarele modificări şi completări:

4.1.(1) Contul 4687 „Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare”

Cu ajutorul acestui cont unităţile administrativ-teritoriale ţin evidenţa sumelor acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, potrivit legii.

Contul 4687 „Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare” este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele acordate, potrivit legii, iar în credit sumele restituite.

Soldul debitor al contului reprezintă sumele acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, potrivit legii.

Contul 4687 „Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare” se debitează prin creditul contului: 5213 „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi”

- cu sumele acordate în timpul anului pentru acoperirea golurilor temporare de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile bugetului local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.

Contul 4687 „Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare” se creditează prin debitul contului: 5213 „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi”

- cu sumele restituite, primite în timpul anului pentru acoperirea golurilor temporare de casă provenite din decalajele între venituri şi cheltuieli, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.

4.1 .(2) Contul 5197 „Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare”

Cu ajutorul acestui cont unităţile administrativ-teritoriale ţin evidenţa sumelor primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, potrivit legii.

Contul 5197 „Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare” este un cont de pasiv, în creditul contului se înregistrează sumele primite, potrivit legii, iar în debit sumele restituite.

Soldul creditor al contului reprezintă sumele primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, potrivit legii, nerestituite.

Contul 5197 „Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare” se creditează prin debitul contului:

5211 „Disponibil al bugetului local” - cu sumele primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă provenite din decalajele între venituri şi cheltuieli, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.

Contul 5197 „Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare” se debitează prin creditul contului:

5211 „Disponibil al bugetului local” - cu sumele restituite pentru reîntregirea excedentului anului precedent la nivelul sumelor acordate din acesta în cursul anului.

4.2. Monografia principalelor operaţiuni

4.2.(1) înregistrarea sumelor acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă la secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare:

 

4687

 „Sume acordate din excedentul anului precedent pentru  acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare”/analitic distinct:

- secţiunea de funcţionare

- secţiunea de dezvoltare

=

5213 „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi”

 

4.2.(2) înregistrarea sumelor primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă la secţiunea de funcţionare şi la secţiunea de dezvoltare, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare:

 

5211 „Disponibil al bugetului local” (cod 40.02.11)

=

 5197 „Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare”/ analitic distinct: secţiunea de funcţionare

 

5211 „Disponibil al bugetului local” (cod 40.02.13)

=

 5197 „Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare”/ analitic distinct: secţiunea de dezvoltare

 

5211 „Disponibil al bugetului local” (cod 40.02.14)

=

 5197 „Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare”/ analitic distinct: secţiunea de dezvoltare

 

4.2.(3) La sfârşitul anului, restituirea sumelor primite pentru acoperirea golurilor temporare de casă provenite din decalajele între venituri şi cheltuieli din timpul anului, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, de la codurile bugetare de la care au fost încasate:

 

5197 „Sume primite din excedentul anului precedent pentru = acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare”/analitic distinct:

- secţiunea de funcţionare

- secţiunea de dezvoltare

=

 

 

5211 „Disponibil al bugetului local”

 

concomitent:                                                              

 

5213 „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi”

=

4687 „Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare”/ analitic distinct:

- secţiunea de funcţionare

- secţiunea de dezvoltare

 

4.3. Pierderile din creanţe bugetare, care se înregistrează ca urmare a scăderii din evidenţă a creanţelor neîncasate în contul 654 „Pierderi din creanţe şi debitori diverşi” sunt pierderile cauzate de situaţiile precizate în Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

- în cazul debitorilor declaraţi insolvabili, dacă la sfârşitul perioadei de prescripţie nu se constată dobândirea unor bunuri sau venituri urmăribile. În această situaţie, organele de executare vor proceda la scăderea creanţelor fiscale din evidenţa analitică pe plătitor. Scăderea se face şi în cursul perioadei de prescripţie, în cazul debitorilor persoane fizice decedaţi sau dispăruţi pentru care nu există moştenitori care au acceptat succesiunea;

- creanţele fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiaţi din registrele în care au fost înregistraţi potrivit legii se scad din evidenţa analitică pe plătitor după radiere, indiferent dacă s-a atras sau nu răspunderea altor persoane pentru plata obligaţiilor fiscale, în condiţiile legii;

- În situaţiile în care cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin poştă, sunt mai mari decât creanţele fiscale supuse executării silite, conducătorul organului de executare poate aproba anularea debitelor respective. Cheltuielile generate de comunicarea somaţiei şi adresei de înfiinţare a popririi sunt suportate de organul fiscal;

- creanţele fiscale restante aflate în sold ia data de 31 decembrie a anului mai mici de 40 lei se anulează. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori._

4.4. Înregistrările contabile prevăzute la pct. 2.17.(4) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 24/2012, referitoare la majorarea, respectiv diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor bugetare, se pot efectua şi în cursul exerciţiului financiar în situaţiile în care are loc o creştere, respectiv o diminuare a creanţelor bugetare, potrivit legii.

4.5. Înregistrările contabile prevăzute la pct. 6.1.(1) şi la pct. 6.1.(2) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 24/2012, se elimină.

În aplicarea prevederilor art. 16 alin. (8)-(10) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 218/2012, în contabilitatea beneficiarilor care primesc dobânzi la colturile de disponibil din prefinanţare şi a autorităţilor de management care utilizează mecanismul plăţilor indirecte se efectuează următoarele operaţiuni:

4.5. (1) La beneficiarii care nu derulează proiecte în parteneriat, precum şi la liderii proiectelor derulate în parteneriat, în situaţia în care evidenţiază dobânzi şi comisioane de gestionare a conturilor proprii de disponibil din prefinanţare:

a) Evidenţierea dobânzilor de primit aferente conturilor de disponibil dedicate exclusiv pentru primirea prefinanţării:

 

5187 „Dobânzi de încasat”

=

4584.1 „Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/ Autorităţilor de Management - Fonduri externe nerambursabile postaderare”

 

b) Încasarea dobânzilor:

 

560 „Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii”

(562 „Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii”

5151 „Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile”)

=

5187 „Dobânzi de încasat”

 

c) Înregistrarea plăţii comisioanelor de gestionare a conturilor de disponibil - în situaţia în care acestea sunt considerate cheltuieli neeligibile de către autorităţile de management:

 

4584.1 „Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - Fonduri externe nerambursabile postaderare"

=

560 „Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii”

 (562 „Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii”

5151 „Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile”)

 

d) Virarea sumelor reprezentând diferenţa dintre dobânzile acumulate şi comisioanele de gestionare a conturilor de disponibil dedicate exclusiv pentru primirea prefinanţării, în conturile de disponibilităţi ale autorităţilor de management, cel târziu înainte de depunerea ultimei cereri de rambursare:

 

4584.1 „Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - Fonduri externe nerambursabile postaderare”

=

560 „Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii”

 (562 „Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii”

5151 „Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile”)

 

e) Deducerea sumelor reprezentând diferenţa dintre dobânzile acumulate în conturile de disponibil din prefinanţare şi comisioanele de gestionare a conturilor respective plătite, în situaţia în care aceste sume nu sunt virate în conturile autorităţilor de management sau sunt identificate neconcordanţe între sumele virate şi sumele rezultate din verificarea documentelor financiare aferente proiectului:

 

4584.1 „Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - Fonduri externe nerambursabile postaderare”

=

 

4583.1 „Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management - Fonduri externe nerambursabile postaderare

 

4.5.(2). La beneficiarii care au calitatea de parteneri, în situaţia proiectelor derulate în parteneriat:

a) Evidenţierea dobânzilor de primit aferente conturilor de disponibil dedicate exclusiv pentru primirea prefinanţării;

 

5187 „Dobânzi de încasat”

=

462 „Creditori „/analitic distinct „Sume datorate liderului de proiect reprezentând diferenţa dintre dobânzile acumulate şi comisioanele de gestionare a conturilor de disponibil din prefinanţare”


b) Încasarea dobânzilor:

 

560 „Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii”

(562 „Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii”

5151 „Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile”)

=

 

5187 „Dobânzi de încasat”

 

c) Înregistrarea plăţii comisioanelor de gestionare a conturilor de disponibil din prefinanţare, în situaţia în care acestea sunt considerate cheltuieli neeligibile de către autorităţile de management:

 

462 „Creditori”/analitic distinct „Sume datorate liderului de proiect reprezentând diferenţa dintre dobânzile acumulate şi comisioanele de gestionare a conturilor de disponibil din prefinanţare”

=

560 „Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii”

 (562 „Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii”

5151 „Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile”)

 

d) Virarea sumelor reprezentând diferenţa dintre dobânzile acumulate şi comisioanele de gestionare a conturilor de disponibil dedicate exclusiv pentru primirea prefinanţării, în conturile de disponibilităţi ale liderului de proiect, cel târziu înainte de depunerea ultimei cereri de rambursare:

 

462 „Creditori”/analitic distinct

„Sume datorate liderului de proiect reprezentând diferenţa dintre dobânzile acumulate şi comisioanele de gestionare a conturilor de disponibil din prefinanţare”

=

560 „Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii”

 (562 „Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii”

5151 „Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile”)

 

e) Deducerea din rambursarea aferentă instrumentelor structurale a sumelor reprezentând diferenţa dintre dobânzile acumulate în conturile de disponibil din prefinanţare şi comisioanele de gestionare a conturilor respective plătite, în situaţia în care aceste sume nu sunt virate în conturile de disponibilităţi ale liderului de proiect sau sunt identificate neconcordanţe între sumele virate şi sumele rezultate din verificarea documentelor financiare aferente proiectului:

 

462 „Creditori”/analitic distinct„Sume datorate liderului de proiect reprezentând diferenţa dintre dobânzile acumulate şi comisioanele de gestionare a conturilor de disponibil din prefinanţare”

=

461 „Debitori7analitic distinct - „Lider”

 

4.5. (3). La liderii de proiecte, în situaţia în care se evidenţiază diferenţa dintre dobânzile acumulate în conturile de disponibil din prefinanţare şi comisioanele de gestionare a conturilor respective, comunicate de către partenerii de proiect:

a) Înregistrarea sumelor comunicate de parteneri în vederea raportării autorităţilor de management:

 

461 „Debitori”/analitic distinct -”Parteneri”

=

4584.1 „Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/ Autorităţilor de Management - Fonduri externe nerambursabile postaderare”

 

b) Încasarea sumelor reprezentând diferenţa dintre dobânzile acumulate în conturile de disponibil din prefinanţare şi comisioanele de gestionare a conturilor respective, cel târziu înainte de depunerea ultimei cereri de rambursare:

 

560 „Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii”

(562 „Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii”

5151 „Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile”)

=

461 „Debitori”/analitic - „Parteneri”

 

            c) Virarea sumelor reprezentând diferenţa dintre dobânzile acumulate şi comisioanele de gestionare a conturilor de disponibil dedicate exclusiv pentru primirea prefinanţării, în conturile de disponibilităţi ale autorităţilor de management, cel târziu înainte de depunerea ultimei cereri de rambursare:

 

4584.1 „Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - Fonduri externe nerambursabile postaderare”

=

560 „Disponibil al instituţiilor publice integral din venituri proprii”

 (562 „Disponibil al activităţilor finanţate din venituri

5151 „Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile”)

 

d) Deducerea din rambursarea aferentă instrumentelor structurale a sumelor reprezentând diferenţa dintre dobânzile acumulate în conturile de disponibil din prefinanţare şi comisioanele de gestionare a conturilor respective plătite, în situaţia în care aceste sume nu sunt virate în conturile autorităţilor de management sau sunt identificate neconcordanţe între sumele virate şi sumele rezultate din verificarea documentelor financiare aferente proiectului:

 

4584.1 „Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor =  de Management - Fonduri externe nerambursabile  postaderare”

=

4583.1 „Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management - Fonduri externe nerambursabile postaderare”

 

e) Deducerea din rambursarea aferentă instrumentelor structurale a sumelor reprezentând diferenţa dintre dobânda acumulată în conturile de disponibil dedicate exclusiv pentru primirea prefinanţării ale partenerilor şi comisioanele de gestionare a conturilor respective, comunicate anterior de parteneri:

 

462 „Creditori”/analitic distinct -”Parteneri”

=

461 „Debitori”/analitic distinct - „Parteneri”

 

4.5.(4) La autorităţile de management care utilizează mecanismul plăţilor indirecte:

a) Înregistrarea sumelor reprezentând diferenţa dintre dobânzile acumulate în conturile de disponibil din prefinanţare şi comisioanele de gestionare a conturilor respective plătite, comunicate de beneficiari:

 

4543.1.4 „Sume de recuperat de la beneficiari – Instrumente structurale, fonduri pentru agricultura, fonduri de la buget şi alte fonduri”/analitic distinct „Dobândă acumulată în contul de prefinanţare”

=

4481 „Alte datorii faţă de buget”

 

b) Încasarea sumelor reprezentând diferenţa dintre dobânzile acumulate în conturile de disponibil din prefinanţare şi comisioanele de gestionare a conturilor respective plătite, cel târziu înainte de depunerea ultimei cereri de rambursare:

 

5151.1 „Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor operaţionale”

=

4543.1.4 „Sume de recuperat de la beneficiari - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri/analitic distinct „Dobândă acumulată în contul de prefinanţare”

 

c) Virarea sumelor în contul de venituri al bugetului de stat:

 

4481 „Alte datorii faţă de buget

=

5151.1 „Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor operaţionale”

 

d) Deducerea din rambursarea aferentă instrumentelor structurale, la plata finală, a sumelor reprezentând diferenţa dintre dobânzile acumulate în conturile de disponibil din prefinanţare şi comisioanele de gestionare a conturilor respective plătite, în situaţia în care beneficiarii nu efectuează viramentele sau sunt identificate neconcordanţe între sumele virate de beneficiari şi sumele rezultate din verificarea documentelor financiare aferente proiectului:

 

4544 „Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale etc. - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri”

(4546 „Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură,  fonduri de la buget şi alte fonduri”)

=

4543.1.4 „Sume de recuperat de la beneficiari - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri”/ analitic distinct „Dobândă acumulată în contul de prefinanţare”

 

4.6. Înregistrările contabile prevăzute la pct. 6.2 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 24/2012, se elimină.

În aplicarea prevederilor art. 42 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea si utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în contabilitatea Autorităţii de certificare şi plată şi a autorităţilor de management care utilizează mecanismul plăţilor indirecte, se efectuează următoarele operaţiuni:

a) Înregistrarea sumelor reprezentând dobânzi aferente creanţelor bugetare datorate bugetului Uniunii Europene sau bugetului de stat

- pentru suma aferentă instrumentelor structurale:

 

4543.1.3 „Sume de recuperat de la beneficiari - dobânzi/penalităţi la debite - Instrumente structurale”

=

473 „Decontări din operaţii în curs de clarificare”/analitic distinct - „Sume în curs de justificare la Autoritatea de Certificare şi Plată - dobânzi la debite”

 

- pentru suma aferentă fondurilor de la buget:

 

4543.2.3 „Sume de recuperat de la beneficiari - dobânzi/ = penalităţi la debite - Fonduri de ia buget”

=

4564.1 „Sume de restituit bugetului - alte cheltuieli decât cele eligibile”

 

b) Încasarea sumelor reprezentând dobânzi aferente creanţelor bugetare:

 

5151.2 „Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor structurale şi fondurilor de ia buget”

=

4543.1.3 „Sume de recuperat de la beneficiari - dobânzi/penalităţi la debite – Instrumente structurale”

(4543 2.3 „Sume de recuperat de !a beneficiari - dobânzi/penalităţi fa debite - Fonduri de la buget”)

 

c) Diminuarea sumelor avansate de Autoritatea de certificare şi plată cu sumele recuperate de la beneficiari reprezentând dobânzi aferente creanţelor bugetare:

 

473 „Decontări din operaţii în curs de clarificare”/analitic distinct - „Sume în curs de justificare la Autoritatea de Certificare şi Plată - dobânzi la debite”

=

4516.1 „Sume avansate de Autoritatea de Certificare şi Plată - prefinanţare”

(4516.2 „Sume avansate de Autoritatea de Certificare şi Plată - plăţi intermediare”)

 

4.7. La pct. A. 16 „Monografia privind înregistrarea în contabilitatea beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local pentru operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget”, pct. 12,13, 15, 16 şi 17 din anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.169/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Pianul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, se elimină.

Virarea sumelor în conturile autorităţilor de management/agenţiilor de plăţi, rezultate din prefinanţare nejustificată, sume încasate în plus şi nereguli, reprezintă o restituire a veniturilor încasate în plus, iar înregistrarea acestor operaţiuni în contabilitatea beneficiarilor - instituţii publice finanţate integral din bugetul local (comune, oraşe, municipii, judeţe) se efectuează astfel:

1. Înregistrarea debitelor aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare provenind din prefinanţare nejustificată în termenul prevăzut în contractul de finanţare:

 

4585 „Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi reprezentând prefinanţare - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri”

=

4584.1 „Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - Fonduri externe nerambursabile

postaderare”

 

2. Înregistrarea sumelor încasate în plus (înaintea certificării sumelor cuprinse în cererile de rambursare), a notelor de constatare a neregulilor, primite de la autorităţile de management/agenţiile de plăţi:

2.1. În cursul aceluiaşi exerciţiu financiar în care s-au înregistrat veniturile

a) evidenţierea sumelor datorate autorităţilor de management/agenţiilor de plăţi reprezentând debite aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare:

 

755 „Finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare”/cod .45.02 „Sume primite de la Uniunea  Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări”

=

4584.1 „sume de restituit Automaţilor de Certificare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi/ Fonduri externe nerambursabile postaderare”

 

b) evidenţierea sumelor datorate autorităţilor de management/agenţiilor de plăţi reprezentând debite aferente fondurilor de la buget (cofinanţare şi TVA):

 

778 „Venituri din contribuţia naţională aferentă programelor/ proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile”/cod.42.02.20 „Subvenţii de la bugetul de stat către  bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare”

=

4584.2 „Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/ Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - Fonduri de la buget”

 

2.2. În anii următori exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile, în timpul derulării proiectelor sau după finalizarea acestora

a) evidenţierea sumelor datorate autorităţilor de management/agenţiilor de plăţi reprezentând debite aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare:

 

117.02 „Rezultatul reportat - bugetul local”

=

4584.1 „Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Păţi - Fonduri externe nerambursabile postaderare”

 

b) evidenţierea sumelor datorate autorităţilor de management/agenţiilor de plăţi reprezentând debite aferente fondurilor de la buget (cofinanţare şi TVA):

 

117.02 „Rezultatul reportat - bugetul local”

=

4584.2 „Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/ Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - Fonduri de la buget”

 

3. Virarea sumelor în conturile autorităţilor de management/agenţiilor de plăţi reprezentând prefinanţare nejustificată, sume încasate în plus şi nereguli

a) sume aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare

4584.1 „Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - Fonduri externe nerambursabile postaderare”

=

5211 „Disponibil al bugetului local” cod.45.02 „Sume primite de la Uniunea Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări”

 

`b) sume aferente fondurilor de la buget (cofinanţare şi TVA):

 

4584.2 „Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - Fonduri de la buget”

=

5211 „Disponibil al bugetului local”/cod.42.02.20 „Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile”

 

 

4.8. Activele fixe corporale în curs se trec în categoria activelor fixe la finalizare după recepţia, darea în folosinţă sau punerea în funcţiune a acestora, după caz. Prin urmare, la funcţiunea contului 231 „Active fixe corporale în curs”, prevăzut în Planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, la sintagma „recepţia finală” se elimină cuvântul „finală”.

4.9. Angajamentele asumate

În numele şi în contul statului de către Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, sau de către unităţile administrativ-teritoriale, prin autorităţile administraţiei publice locale, în calitate de garant, de a plăti la scadenţă obligaţiile neonorate ale garantatului (garanţiile), conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, se înregistrează în debitul contului în afara bilanţului 8082 „Datorii contingente”. În creditul contului se înregistrează garanţiile pentru care se produce încetarea valabilităţii, conform legii. Pentru sumele înregistrate în acest cont, instituţiile în cauză vor întocmi o notă explicativă în care să prezinte o scurtă descriere a naturii datoriei contingente.

4.10. Instituţiile care au înregistrat provizioane vor întocmi o notă explicativă în care să prezinte o scurtă descriere a naturii obligaţiei, valoarea contabilă la începutul şi la sfârşitul perioadei, provizioanele suplimentare înregistrate în cursul perioadei, inclusiv creşterea provizioanelor existente, valorile utilizate (diminuate) În cursul perioadei, valorile neutilizate şi reluate la venituri în timpul perioadei (anulate). Nu sunt necesare informaţii comparative.

 

 

ANEXĂ

la normele metodologice

(Anexa nr. 41 la situaţiile financiare)

 

Corelaţii între formularele de situaţii financiare

Corelaţii între formularul „Bilanţ” (cod 01) şi formularul „Contul de rezultat patrimonial” (cod 02)

- rd. 87 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul „Contul de rezultat patrimonial” (cod 02)

- rd. 88 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul „Contul de rezultat patrimonial” (cod. 02)

 

NOTĂ:

Corelaţiile nu se respectă în următoarele situaţii;

1. la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu soldul contului 121 „Rezultatul patrimonial” în cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat şi din bugetul local (de exemplu, şcoli);

2. la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, ca urmare a efectuării înregistrării:

121.09 „Rezultatul patrimonial” = 520 „Disponibil al bugetului de stat”.

2. la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, ca urmare a efectuării înregistrărilor la nivelul unităţilor teritoriale subordonate:

891 „Bilanţ de deschidere” = 121 „Rezultatul patrimonial”

sau:

121 „Rezultatul patrimonial” = 892 „Bilanţ de închidere”;

3. În cazul Trezoreriei Centrale a Statului, datorită efectuării închiderii contului de finanţare a bugetului Trezoreriei Statului prin contul de disponibil al bugetului Trezoreriei Statului.

- rd. 87 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul „Contul de rezultat patrimonial” (cod 02)

- rd. 88 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul îrContul de rezultat patrimonial” (cod 02)

 

NOTĂ:

Corelaţiile nu se respectă în următoarele situaţii:

1. la Ministerul Educaţiei. Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu soldul contului 121 „Rezultatul patrimonial” în cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat şi din bugetul local (de exemplu, şcoli);

2. la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, ca urmare a efectuării înregistrării: 121.09 „Rezultatul patrimonial” . 520 „Disponibil al bugetului de stat”;

2. la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, ca urmare a efectuării înregistrărilor la nivelul unităţilor teritoriale subordonate:

891 „Bilanţ de deschidere” = 121 „Rezultatul patrimonial”

sau:

121 „Rezultatul patrimonial” = 892 „Bilanţ de închidere”;

3. În cazul Trezoreriei Centrale a Statului, datorită efectuării închiderii contului de finanţare a bugetului Trezoreriei Statului prin contul de disponibil al bugetului Trezoreriei Statului.

 

Corelaţii între formularele de situaţii financiare

„Bilanţ” (cod form. 01) şi anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...........” (cod form. 03)

- rd. 33 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de..........” (cod form. 03)

- rd. 33 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de..........” (cod form. 03)

 

NOTĂ:

Corelaţiile de mai sus nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului. În locul acestora, se vor respecta următoarele corelaţii:

- rd. 41 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de..........” (cod form. 03)+ rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod form. 04)

- rd. 41 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de..........” (cod form. 03)+ rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod form. 04)

 

Corelaţii între formularele de situaţii financiare

„Bilanţ” (cod form. 01) şi anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod form. 04)

- rd. 35 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie data de..........” (cod form. 04);

- rd. 35 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de..........” (cod form. 04).

 

Corelaţii între formularele de situaţii financiare „Bilanţ” (cod form. 01) şi anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31)

- rd. 22.1 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 01 col. 01 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31);

- rd. 22.1 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 01 col. 02 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31).

 

Corelaţii între formularele de situaţii financiare

Anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) şi anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........” (cod 17)

- rd. 04 col. 01 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = (rd. 61 + rd. 62 + rd. 86) col 01 din formulatul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de.......... (cod 17);

- rd. 04 col. 02 din formularul 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = (rd. 61 + rd. 62 + rd, 86) col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........” (cod 17);

- rd. 07 col. 01 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 77 col. 01 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........” (cod 17);

- rd. 07 col. 02 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 77 col. 02 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........” (cod 17);

- rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd, 82 col. 01 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........” (cod 17);

- rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 82 col. 02 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........” (cod 17);

- rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 85 col. 01 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........” (cod 17);

- rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 85 col. 02 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........” (cod 17).

 

Corelaţii între formularele de situaţii financiare

„Bilanţ” (cod form. 01) şi anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod form. 25)

- rd. 84 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = total de la rd. 01 col. 01 la rd. 16 col. 01 anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod form. 25);

- rd. 84 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = total de la rd. 01 col. 04 la rd. 16 col. 04 anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod form. 25);

- rd. 85 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod form. 25);

- rd. 85 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 17 col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod form. 25);

- rd. 86 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 18 col. 01 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod form. 25);

- rd. 86 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 18 col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod form. 25);

- rd. 87 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 19 col. 01 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod form. 25);

- rd. 87 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 19 col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod form. 25);

- rd. 88 col. 01 din formularul „Bilanţ” (Cod 01) = rd. 20 col. 01 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod form. 25);

- rd. 88 col. 02 din formularul „Bilanţ” (Cod 01) = rd. 20 col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod form. 25);

- rd. 90 col. 01 din formularul „Bilanţ” (Cod 01) = rd. 21 col. 01 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod form. 25);

- rd. 90 col. 02 din formularul „Bilanţ” (Cod 01) = rd. 21 col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod form. 25).

 

NOTĂ:

În cazul în care soldul contului 117 „Rezultatul reportat”, la sfârşitul anului, din col. 4 a anexei 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod form. 25), este de semn contrar soldului iniţial, se va înscrie pe rândul corespunzător lui, astfel:

- soldul final creditor cu minus se va înscrie la rd. 18 ca sold final debitor;

- soldul final debitor cu minus se va înscrie la rd. 17 ca sold final creditor.

În mod similar se va proceda şi în cazul contului 121” Rezultatul patrimonial”.

Indicatorul „Total capitaluri proprii” de la rd. 21 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod form. 25) se determină numai pentru col. 1 „Sold la începutul anului” şi col. 4 „Sold la sfârşitul anului”.

 

Corelaţii între formularele de situaţii financiare

„Bilanţ” (cod form. 01) şi anexele 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile” şi 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile”

- rd. 03 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 05 col. 03 din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile” (cod form. 26) - rd. 05 col. 18 din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile” (cod form. 27) + rd. 04. col. 04 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 28);

- rd. 03 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 05 col. 22 din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile” (cod form. 27) + rd. 04 col. 17 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29);

- rd. 04 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) + rd. 05 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 14 col. 03 din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile” (cod form. 26) - rd. 14 col. 18 din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile” (cod form. 27) + rd. 06 col. 04 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 28) + rd. 07 col. 04 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 28) + rd. 08 col. 04 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 28) + rd. 12 col. 04 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 28) + rd. 13 col. 04 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 28) + rd. 14 col. 04 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 28);

- rd. 04 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) + rd. 05 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 14 col. 22 din formularul anexa 35a, „Situaţia activelor fixe amortizabile” (cod form. 27) + rd. 06 col. 17 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29) + rd. 07 col. 17 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29) + rd. 08 col. 17 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29) + rd. 12 col. 17 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29) + rd. 13 col. 17 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29) + rd. 14 col. 17 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29);

- rd. 06 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 15 col. 04 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 28);

- rd. 06 col. 02 din formularul „Bilanţ” (Cod 01) = rd. 15 col. 17 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29).

„Bilanţ” (cod form. 01) şi anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..........” (cod 17)

 

Titluri de participare

- rd. 08 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (rd. 256 + rd. 264 + rd. 274 + rd. 282) col. 01 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........” (cod 17);

- rd. 08 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (rd. 256 + rd. 264 + rd. 274 + rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........” (cod 17).

 

Creanţe comerciale şi avansuri

- rd. 10 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 292 col. 01 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........” (Cod 17);

- rd. 10 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 292 col. 02 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........” (cod 17);

- rd. 22 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 300 col. 01 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........” (cod 17);

- rd. 22 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 300 col. 02 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........” (cod 17).

 

Creanţele bugetului general consolidat

- rd. 24 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 316 col. 01 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........” (cod 17);

- rd. 24 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 316 col. 02 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........” (Cod 17).

 

NOTĂ:

Corelaţiile nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului.

În locul acestora, se vor respecta următoarele corelaţii:

 

Creanţele bugetului general consolidat

- rd. 24 col. 01 din formularul „Bilanţ (cod 01) = rd. 328.1 col. 01 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........” (cod 17);

- rd. 24 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 328.1 col. 02 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şî datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........” (cod 17).

 

Sume de primit de la Comisia Europeană

- rd. 26 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (rd. 336 + 337 + 338 + 339) col. 01 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de.........” (cod 17);

- rd. 26 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (rd. 336 + 337 .*- 338 + 339) col. 02 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........” (cod 17).

 

Conturi la trezorerie, casă în lei

- rd. 33 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11) col. 01 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor si datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........” (cod 17);

- rd. 33 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11) col. 02 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor si datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........” (cod 17).

 

Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie

- rd. 33.1 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (rd. 9 + rd. 12 + rd. 14 + rd. 15) col. 01 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........” (cod 17);

- rd. 33.1 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (rd. 9 + rd. 12 + rd. 14 + rd. 15) col. 02 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........” (cod 17).

 

Conturi la instituţii de credit, Banca Naţională a României, casa în valută

- rd. 35 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 82 + rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........” (cod 17);

- rd. 35 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd 82 + rd, 86) col. 02 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........” (cod 17).

 

Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie

- rd. 35.1 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (rd. 35 + rd. 40 + rd. 56 + rd. 59 + rd. 83) col. 01 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........” (cod 17);

- rd. 35.1 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (rd. 35 + rd. 40 + rd. 56 + rd. 59 +. rd. 83) col. 02 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........” (cod 17).

 

NOTĂ:

Corelaţiile de la rd. 33,33.1, 35 şi 35.1 nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului. În locul acestora, se vor respecta următoarele corelaţii;

- rd. 41 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (rd.16+rd.21+rd.42+rd.63+rd.66) col. 01 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........” (cod 17);

- rd. 41 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (rd. 16 + rd. 21 + rd. 42 + rd. 63 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40 a .Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........” (cod 17);

- rd. 41.1 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (rd. 17 + rd. 44 + rd. 64 + rd. 67) col. 01 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........” (cod 17);

- rd. 41.1 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (rd. 17 + rd. 44 + rd. 64 + rd. 67) col. 02 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........” (cod 17).

 

Datorii comerciale şi avansuri

- rd. 53 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 457 col. 01 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ...” (cod 17);

- rd. 53 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 457 col. 02 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ...” (cod 17);

- rd. 61 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 465 col. 01 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ...” (cod 17);

- rd. 61 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 465 col. 02 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ...” (cod 17).

Împrumuturi pe termen lung

- rd. 54 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (rd. 393 + rd. 445) col. 01 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală Ia data de ...” (cod 17);

- rd. 54 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (rd. 393 + rd. 445) col. 02 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ...” (cod 17).

 

Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile

- rd. 64 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (rd. 478 + 479 + 480) col. 01 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ...........” (cod 17);

- rd. 64 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (rd. 478 + 479 + 480) col. 02 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor si datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de............” (cod 17).

 

Sume datorate Comisiei Europene

- rd. 66 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 484 col. 01 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ...” (cod 17);

- rd. 66 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 484 col. 02 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ...” (cod 17).

Împrumuturi pe termen scurt

- (rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417) col. 01 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ...” (cod 17);

- (rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417) col. 02 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de.........” (cod 17).

 

NOTĂ:

Corelaţiile nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului. În locul acestora, se vor respecta următoarele corelaţii:

 

Împrumuturi pe termen scurt

- (rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417 + rd. 420) col. 01 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........” (cod 17);

- (rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul „Bilanţ (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417 + rd. 420) col. 02 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........” (cod 17).

 

Salariile angajaţilor

- rd. 72 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 472 col. 01 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........” (cod 17);

- rd. 72 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 472 col. 02 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........” (cod 17).

 

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane

- rd. 73 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 473 col. 01 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........” (cod 17);

- rd. 73 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 473 col. 02 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........” (cod 17).

 

Corelaţii între formularele de situaţii financiare

Anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...........” (cod form. 03) şi anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........” (cod 17)

- rd. 14 col. 02 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de..........” (cod form. 03) = rd. 04 col. 01 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........” (cod 17);

- rd. 15 col. 02 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de..........” (cod form. 03) = rd. 04 col. 02 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........” (cod 17);

- rd. 14 col. 09 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de..........” (cod form. 03) = (rd. 05 + rd. 11) col. 01 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........” (cod 17);

- rd. 15 col, 09 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de..........” (cod form, 03) = (rd, 05 + rd, 11) col. 02 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........” (cod 17).

 

NOTĂ:

Corelaţiile de mai sus nu se respectă în căzui Trezoreriei Centrale a Statului. În locui acestora, se vor respecta următoarele corelaţii:

- rd. 14 col. 09 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de.............” (cod form. 03) = (rd. 16 + rd. 21) col. 01 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de.........” (cod 17);

- rd. 15 col. 09 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de..........” (cod form. 03) = (rd. 16 + rd. 21) col. 02 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de.........” (cod 17).

 

Corelaţii între formularele de situaţii financiare

Anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ...” (cod form. 04) şi anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de.........” (cod 17)

- rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ...” (cod form. 04) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 82 + rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........” (cod 17);

- rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ...” (cod form. 04) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 82 + rd. 86) col. 02 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........”  cod 17);

- rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ...” (cod form. 04) = (rd. 54) col. 01 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........” (cod 17);

- rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ...” (cod form. 04) = (rd. 54) col. 02 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........” (cod 17).

 

NOTĂ:

Corelaţiile de mai sus nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului. În locul acestora, se vor respecta următoarele corelaţii;

- rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ...” (cod form. 04) = (rd. 42 + rd. 63 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........” (cod 17);

- rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ...” (cod form. 04) = (rd. 42 + rd. 63 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........” (cod 17).

 

Corelaţii între formularele de situaţii financiare

Anexa 31 „Situaţia acţiunilor deţinute de Instituţiile publice, în numele statului român, la societăţile comerciale, societăţi/companii naţionale, precum şi în capitalul unor organisme internaţionale şi companii străine la data de..........” cu anexa 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........” (cod 17)

Totalul general col. 03 din formularul anexa 31 „Situaţia acţiunilor deţinute de instituţiile publice, în numele statului român, la societăţile comerciale, societăţi/companii naţionale, precum şi în capitalul unor  organisme internaţionale şi companii străine la data de..........” (cu excepţia FMI) = rd. 256 col. 02 + rd. 264 col. 02 + rd. 274 col. 02 din formularul 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........” (cod 17).

 

NOTĂ:

Corelaţia dintre totalul general col. 03 din formularul anexa 31 „Situaţia acţiunilor deţinute de instituţiile publice, în numele statului român, la societăţile comerciale, societăţi/companii naţionale, precum şi în capitalul unor organisme internaţionale şi companii străine la data de..........” = rd. 256 col. 02 + rd.  264 col. 02 + rd. 274 col. 02 din formularul 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..........” (cod 17) nu se va respecta cu valoarea participaţiilor la Fondul Monetar Internaţional (FMI) deţinute de către Ministerul Finanţelor Publice.

 

Corelaţii între formularele de situaţii financiare

Anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod form. 25) şi anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29)

- rd. 01 col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod form. 25) = rd. 02 col. 18 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29);

- rd. 02 col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod form. 25) = rd. (06 + 07 + 08 + 12 + 13 + 15) col. 19 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29);

- rd. 03 col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod form. 25) = rd. (06 + 07 + 08 + 12 + 13) col. 20 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29);

- rd. 04 col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod form. 25) = rd. (06 + 07 + 08 + 12 + 13) col. 21 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29);

- rd. 05 col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod form. 25) = rd. (06 + 07 + 08 + 12+13) col. 22 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile (cod form. 29);

- rd. (01 la 05) col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod form. 25) . rd. 17 de la col. 18 la 22 din formularul anexa nr. 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29).

 

NOTĂ:

Corelaţiile între anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod form. 25) şi anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29) nu se respectă în cazul bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale.

 

Corelaţii în cadrul formularului anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29)

- rd. 16 col. 19 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29) = rd. (06 + 07 + 08 + 12+ 13+ 15) col. 19 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29);

- rd. 16 col. 20 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29) = rd. (06 + 07 + 08 + 12+13) col. 20 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29);

- rd. 16 col. 21 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29) = rd. (06 + 07 + 08 + 12+13) col. 21 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29);

- rd. 16 col. 22 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29) = rd. (06 + 07 + 08 + 12 + 13) col. 22 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29);

- rd. 17 col. 18 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29) = rd. 04 col. 18 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29);

- rd. 17 col. 19 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29) = rd. 16 col. 19 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29);

- rd. 17 col. 20 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29) = rd. 16 col. 20 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29);

- rd. 17 col. 21 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29) = rd. 16 col. 21 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29);

- rd. 17 col. 22 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29) = rd. 16 col. 22 din formularul anexa nr. 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29);

- rd. 04 col. 17 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29) = rd. (02 + 03) de la col. 4 la col. 17 din formularul anexa nr. 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29);

- rd. 16 col. 17 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29) = rd. (06 + 07 + 08 +. 12 + 13 + 14 + 15) de la col. 4 la col. 17 din formularul anexa nr. 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29);

- rd. 17 col. 17 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29) = rd. (04 + 16) de la col. 4 la col. 17 din formularul anexa nr. 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29).

 

Corelaţii între formularele de situaţii financiare

Corelaţii între formularul „Bilanţ” (cod 01) şi formularul „Contul de rezultat patrimonial” (cod. 02)

- rd. 87 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul „Contul de rezultat patrimonial” (cod. 02);

- rd. 88 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul „Contul de rezultat patrimonial” (cod. 02).

 

NOTĂ:

Corelaţiile nu se respectă în următoarele situaţii:

1. La unităţile administrativ-teritoriale:

În cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat, şi din bugetul local (de exemplu, şcoli), în bilanţul centralizat al unităţii administrativ-teritoriale se va prelua şi rezultatul patrimonial al instituţiilor subordonate finanţate din bugetul de stat, în timp ce în „Contul de rezultat patrimonial” al bugetului local acesta nu va fi preluat.

- rd. 87 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul „Contul de rezultat patrimonial” (cod. 02);

- rd. 88 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul „Contul de rezultat patrimonial” (cod. 02).

 

NOTĂ:

Corelaţiile nu se respectă în următoarele situaţii:

1. La unităţile administrativ-teritoriale:

În cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat, şi din bugetul local (de exemplu şcoli), în bilanţul centralizat al unităţii administrativ-teritoriale se va prelua şi rezultatul patrimonial al instituţiilor subordonate finanţate din bugetul de stat, în timp ce în „Contul de rezultat patrimonial” al bugetului local acesta nu va fi preluat.

 

Corelaţii între formularele de situaţii financiare

„Bilanţ” (cod form. 01) şi anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...........” (cod form. 03)

- (rd, 33) col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...........” (cod form. 03);

- (rd. 33) col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de..........” (cod form. 03).

 

Corelaţii între formularele de situaţii financiare

„Bilanţ” (cod form. 01) şi anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod form. 04)

- (rd. 35) col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) . rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod form. 04);

- (rd. 35) col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod form. 04).

 

Corelaţii între formularele de situaţii financiare

„Bilanţ” (cod form. 01) şi anexa 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale Instituţiilor publice din administraţia locală la data de..........” (cod 18)

 

Titluri de participare

- rd. 08 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (rd. 126 + rd. 134 + rd. 142) col. 01 din formularul anexa 4Q b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de.........”(cod 18);

- rd. 08 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (rd. 126 + rd. 134 + rd. 142) col. 02 din formularul anexa 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de.........”(cod 18).

 

Creanţe comerciale el avansuri

- rd. 10 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 157 col. 01 din formularul anexa 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..........” (cod 18);

- rd. 10 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 157 col. 02 din formularul anexa 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..........” (cod 18);

- rd. 22 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 165 col. 01 din formularul anexa 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..........” (cod 18);

- rd. 22 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 165 col. 02 din formularul anexa 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..........” (cod 18).

 

Creanţele bugetului general consolidat

- rd. 24 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 176 col. 01 din formularul anexa 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..........” (cod 18);

- rd. 24 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 176 col. 02 din formularul anexa 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..........” (cod 18).

 

Sume de primit de la Comisia Europeana

- rd. 26 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 194 col. 01 din formularul anexa 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..........” (cod 18);

- rd. 26 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 194 col. 02 din formularul anexa 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală ia data de..........” (cod 13).

 

Conturi la trezorerie, casă în lei

- rd. 33 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01} = (rd. 8 + rd. 13 + rd. 19) col. 01 din formularul anexa 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..........”{cod 18);

- rd. 33 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (rd. 8 + rd. 13 + rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..........”(cod 18).

 

Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie

- rd. 33.1 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (rd. 9 + rd. 14 + rd. 20 + rd. 22 + rd. 23) col. 01 din formularul anexa 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de........... (cod 18);

- rd. 33.1 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (rd. 9 + rd. 14 + rd. 20 + rd. 22 + rd. 23) col. 02 din formularul anexa 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de.......... (cod 18).

 

Conturi la instituţii de credit. Banca Naţională a României, casa în valută

- rd. 35 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (rd. 36 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..........” (cod 18);

- rd. 35 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (rd. 36 + rd. 39 + rd. 42 + rd, 43 + rd. 62 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..........” (cod 18),

 

Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie

- rd. 35.1 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (rd. 37 + rd. 40 + rd. 63 + rd. 65) col. 01 din formularul anexa 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..........” (cod 18);

- rd. 35.1 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (rd. 37 + rd. 40 + rd. 63 + rd. 65) col. 02 din formularul anexa 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..........” (cod 18).

 

Datorii comerciale şi avansuri

- rd. 53 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 312 col. 01 din formularul anexa 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..........” (cod 18);

- rd. 53 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 312 col. 02 din formularul anexa 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală !a dala de..........” (cod 18);

- rd. 61 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 320 col. 01 din formularul anexa 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..........”(cod 16),

- rd. 61 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 320 col. 02 din formularul anexa 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..........” (cod 18).

Împrumuturi pe termen scurt

- (rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (rd. 229 + rd. 275) col. 01 din formularul anexa 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..........”(cod 18);

- (rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (rd. 229 + rd. 275) col. 02 din formularul anexa 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de.........”(cod 18).

 

Salariile angajaţilor

- rd. 72 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 332 col. 01 din formularul anexa 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..........” (cod 18);

- rd. 72 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 332 col. 02 din formularul anexa 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..........” (cod 18).

 

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane

- rd. 73 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 333 col. 01 din formularul anexa 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..........” (cod 18);

- rd. 73 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 333 col. 02 din formularul anexa 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..........” (cod 18).

Împrumuturi pe termen lung

- rd. 54 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (rd. 248 + rd. 296) col. 01 din formularul anexa 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..........” (cod 18);

- rd. 54 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (rd. 248 + rd. 296) col. 02 din formularul anexa 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..........” (cod 18).

 

Corelaţii între formularele de situaţii financiare

Anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de..........” (cod form. 03) şi anexa 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ........” (cod 18)

- rd. 14 col, 02 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de..........” (cod form. 03) = rd. 04 col. 01 din formularul anexa 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..........” (cod 18);

- rd. 15 col. 02 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de..........” (cod form, 03) = rd. 04 col. 02 din formularul anexa 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..........” (cod 18);

- rd, 14 col. 09 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de..........” (cod form. 03) = (rd. 05 + rd.13 +rd. 19) col. 01 din formularul anexa 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..........” (cod 18);

- rd. 15 col, 09 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de..........” (cod form. 03) = (rd. 05 + rd.13 + rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..........” (cod 18).

 

Corelaţii între formularele de situaţii financiare

Anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ...” (cod form. 04) şi anexa 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..........” (cod 13)

- rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ...” (cod form. 04) = (rd. 36 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..........” (cod 18);

- rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ...” (cod form, 04) = (rd. 36 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..........” (cod 18);

- rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ...” (cod form. 04) = rd. 35 col. 01 din formularul anexa 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..........” (cod 18);

- rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ...” (cod form, 04) = rd. 35 col. 02 din formularul anexa 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..........” (cod 18).

 

Corelaţii între formularele de situaţii financiare

Anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii (a finele perioadei” (cod 31) şi anexa 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..........” (cod 18)

- rd. 04 col. 01 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = (rd. 42 + rd. 43 +- rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40 b „Situaţia activelor si datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de.........”(cod 18);

- rd. 04 col. 02 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = (rd. 42 + rd. 43 +. rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..........”(cod 18);

- rd. 07 col. 01 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 52 col. 01 din formularul anexa 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..........” (cod 18);

- rd. 07 col. 02 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 52 col. 02 din formularul anexa 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..........” (cod 18);

- rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 62 col. 01 din formularul anexa 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..........” (cod 18);

- rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 62 col. 02 din formularul anexa 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..........” (cod 18);

- rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 65 col. 01 din formularul anexa 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..........” (cod 18);

- rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 65 col. 01 din formularul anexa 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..........” (cod 18).

 

Corelaţii între formularele de situaţii financiare

Anexa 31 b „Situaţia acţiunilor/părţilor sociale deţinute direct/indirect de unităţile administrativ-teritoriale la operatorii economici” şi anexa 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..........” (cod 18)

Totalul general col. 12 din formularul anexa 31 b „Situaţia acţiunilor/părţilor sociale deţinute direct/indirect de unităţile administrativ-teritoriale la operatorii economici” = rd. 126 col. 02 + rd. 134 col. 02 + rd. 142 col. 02 din formularul 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..........” (cod 18).

 

Corelaţii între formularele de situaţii financiare

Corelaţii între formularul „Bilanţ” (cod 01) şi formularul „Contul de rezultat patrimonial” (cod. 02)

- rd. 87 col, 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul „Contul de rezultat patrimonial” (cod. 02);

- rd. 88 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul „Contul de rezultat patrimonial” (cod. 02).

 

NOTĂ:

Corelaţiile nu se respectă în următoarea situaţie:

La Casa Naţională de Pensii Publice, cu deficitul calculat distinct pentru capitolul 68.03. „Asigurări şi asistenţă socială” preluat de la Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciul Român de Informaţii la finele exerciţiului.

- rd. 87 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul „Contul de rezultat patrimonial” (cod. 02);

- rd. 88 col, 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) . rd. 32 col. 02 din formularul „Contul de rezultat patrimonial” (cod. 02).

 

NOTĂ:

Corelaţiile nu se respectă în următoarea situaţie:

La Casa Naţională de Pensii Publice, cu deficitul calculat distinct pentru capitolul 68.03. „Asigurări şi asistenţă socială” preluat de la Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciul Român de Informaţii.

 

„Bilanţ” (cod form. 01) şi anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de..........” (cod form. 03)

- (rd. 33) col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de..........” (cod form. 03);

- (rd. 33) col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de..........” (cod form. 03).

 

Corelaţii între formularele de situaţii financiare

„Bilanţ” (cod form. 01) şi anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ...” (cod form. 04)

- (rd. 35) col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ...” (cod form. 04);

- (rd. 35) col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ...” (cod form. 04).

„Bilanţ” (cod form. 01) şi anexa 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19)

 

Titluri de participare

- rd. 08 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (rd. 136 + rd. 144 + rd. 152) col. 01 din formularul anexa 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..........” (cod 19);

- rd. 08 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (rd. 136 + rd. 144 + rd. 152) col. 02 din formularul anexa 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..........” (cod 19).

 

Creanţe comerciale si avansuri

- rd. 10 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 162 col. 01 din formularul anexa 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..........” (cod 19);

- rd. 10 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 162 col. 02 din formularul anexa 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..........” (cod 19);

- rd. 22 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 170 col. 01 din formularul anexa 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomai, sănătate) la data de..........” (cod 19);

- rd. 22 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 170 col. 02 din formularul anexa 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..........” (cod 19).

 

Creanţele bugetului general consolidat

- rd. 24 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 181 col. 01 din formularul anexa 40 c „Situaţia activelor şt datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ...” (cod 19);

- rd. 24 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 181 col. 02 din formularul anexa 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ...” (cod 19).

 

Sume de primit de la Comisia Europeană

- rd. 26 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 199 col. 01 din formularul anexa 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..........” (cod 19);

- rd. 26 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 199 col. 02 din formularul anexa 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..........” (cod 19).

 

Conturi la trezorerie, casă în lei

- rd. 33 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11 + rd. 14) col. 01 din formularul anexa 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..........” (cod 19);

- rd, 33 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11 + rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..........” (cod 19).

 

Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie

- rd. 33.1 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (rd. 9 + rd. 12 + rd. 15 + rd. 17 + rd. 18) col. 01 din formularul anexa 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) ia data de..........” (cod 19);

- rd. 33.1 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (rd. 9 + rd. 12 + rd. 15 + rd. 17 + rd. 18) col. 02 din formularul anexa 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..........” (cod 19).

 

Conturi la instituţii de credit, Banca Naţională a României, casa în valută

- rd. 35 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (rd. 31 + rd. 34 + rd. 57 + rd. 61) col. 01 din formularul anexa 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..........” (cod 19);

- rd. 35 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (rd. 31 + rd. 34 + rd. 57 + rd. 61) col. 02 din formularul anexa 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..........” (cod 19).

 

Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie

- rd. 35.1 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (rd. 32 + rd. 35 + rd. 58 + rd. 60) col. 01 din formularul anexa 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..........” (cod 19);

- rd. 35.1 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (rd. 32 + rd. 35 + rd. 58 + rd. 60) col. 02 din formularul anexa 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..........” (cod 19).

 

Datorii comerciale şi avansuri

- rd. 53 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 312 col. 01 din formularul anexa 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..........” (cod 19);

- rd. 53 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 312 col. 02 din formularul anexa 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..........” (cod 19);

- rd. 61 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 319.1 col. 01 din formularul anexa 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate)la data de..........” (cod 19);

- rd. 61 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 319.1 col. 02 din formularul anexa 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..........” (cod 19).

 

Împrumuturi pe termen lung

- rd. 54 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (rd. 248 + rd. 298) col. 01 din formularul anexa 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..........” (cod 19);

- rd. 54 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (rd. 248 + rd. 298) col. 02 din formularul anexa 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..........” (cod 19).

Împrumuturi pe termen scurt

- (rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = (rd. 229 + 275) col. 01 din formularul anexa 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..........” (cod 19);

- (rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul „Bilanţ (cod 01) = (rd. 229 + 275) col. 02 din formularul anexa 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..........” (cod 19).

 

Salariile angajaţilor

- rd. 72 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 322 col. 01 din formularul anexa 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..........” (cod 19);

- rd. 72 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 322 col. 02 din formularul anexa 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..........” (cod 19).

 

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane

- rd. 73 col. 01 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 323 col. 01 din formularul anexa 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..........” (cod 19);

- rd. 73 col. 02 din formularul „Bilanţ” (cod 01) = rd. 323 col. 02 din formularul anexa 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..........” (cod 19).

 

Corelaţii între formularele de situaţii financiare

Anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de..........” (cod form. 03) şi anexa 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..........”(cod 19)

- rd. 14 col. 02 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de..........” (cod form. 03) = rd. 04 col. 01 din formularul anexa 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..........” (cod 19);

- rd. 15 col 02 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de..........” (cod form. 03) = rd. 04 col. 02 din formularul anexa 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..........” (cod 19);

- rd. 14 col. 09 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de..........” (cod form. 03) = (rd. 05 + rd. 11 + rd. 14) col. 01 din formularul anexa 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..........” (cod 19);

- rd. 15 col. 09 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de..........” (cod form. 03) = (rd. 05 + rd. 11 + rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..........”(cod 19).

 

Corelaţii între formularele de situaţii financiare

Anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod form. 04) şi anexa 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..........”(cod 19)

- rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod form. 04) = (rd. 31 + rd. 34 + rd. 57 + 61) col. 01 din formularul anexa 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..........” (cod 19);

- rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod form. 04) = (rd. 31 + rd. 34 + rd. 57 + 61) col. 02 din formularul anexa 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..........” (cod 19);

- rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod form. 04) = rd. 30 col. 01 din formularul anexa 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..........” (cod 19);

- rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod form. 04) = rd. 30 col. 02 din formularul anexa 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..........” (cod 19).

 

Corelaţii între formularele de situaţii financiare

Anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) şi anexa 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..........” (cod 19)

- rd. 04 col. 01 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 61 col. 01 din formularul anexa 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19);

- rd. 04 col. 02 din formularul 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 61 col. 02 din formularul anexa 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19);

- rd. 07 col. 01 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 47 col. 01 din formularul anexa 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19);

- rd. 07 col. 02 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 47 col. 02 din formularul anexa 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19);

- rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 57 col. 01 din formularul anexa 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19);

- rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 57 col. 02 din formularul anexa 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19);

- rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 60 col. 01 din formularul anexa 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19);

- rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 60 col. 02 din formularul anexa 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

 

Corelaţii între formularele de situaţii financiare

Anexa 31 „Situaţia acţiunilor deţinute de instituţiile publice, în numele statului român, la societăţile comerciale, societăţi/companii naţionale, precum şi în capitalul unor organisme internaţionale şi companii străine la data de...” şi anexa 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19)

Totalul general col. 03 din formularul anexa 31 „Situaţia acţiunilor deţinute de instituţiile publice, în numele statului român, la societăţile comerciale, societăţi/companii naţionale, precum şi în capitalul unor organisme internaţionale şi companii străine la data de...” = rd. 136 col. 02 +. rd. 144 col. 02 + rd. 152 col. 02 din formularul 40c „Situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19)

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind desemnarea Societăţii Comerciale „Rosoos Frigotehnic” - S.R.L. ca centru de instruire şi evaluare a personalului care desfăşoară activităţile prevăzute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor de recunoaştere reciprocă în vederea certificării societăţilor comerciale şi a personalului în ceea ce priveşte echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pentru pompe de căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră şi ca centru de instruire şi evaluare a personalului care desfăşoară activitatea prevăzută de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime pentru programele de formare şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă a certificatelor deformare pentru personal,în ceea ce priveşte sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 150.599/DGDSP din 25 ianuarie 2012 al Direcţiei gestiune deşeuri şi substanţe periculoase şi prevederile art. 2 alin. (1) din Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2.682/2011 privind stabilirea cerinţelor pentru desemnarea centrelor de instruire şi evaluare a personalului care desfăşoară activităţile prevăzute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor de recunoaştere reciprocă în vederea certificării societăţilor comerciale şi a personalului în ceea ce priveşte echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pentru pompe de căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră şi a personalului care desfăşoară activitatea prevăzută de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime pentru programele de formare şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveşte sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, şi pentru desemnarea Asociaţiei Generale a Frigotehniştilor din România ca organism de certificare a personalului care desfăşoară activităţile mai sus menţionate şi de certificare a operatorilor economici care desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute de art. 2 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008,

în temeiul prevederilor art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se desemnează Societatea Comercială „Rosoos Frigotehnic” - S.R.L. ca centru de instruire şi evaluare a personalului care desfăşoară activităţile prevăzute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor de recunoaştere reciprocă în vederea certificării societăţilor comerciale şi a personalului în ceea ce priveşte echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pentru pompe de căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră şi ca centru de instruire şi evaluare a personalului care desfăşoară activitatea prevăzută de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime pentru programele de formare şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveşte sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră.

(2) Elementele de identificare a centrului de instruire şi evaluare prevăzut la alin. (1) sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului şi pădurilor,

László Borbely

 

Bucureşti, 27 martie 2012.

Nr. 1.129.

 

ANEXA

 

ELEMENTELE DE IDENTIFICARE

a centrului de instruire şi evaluare a personalului care desfăşoară activităţile prevăzute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor de recunoaştere reciprocă în vederea certificării societăţilor comerciale şi a personalului în ceea ce priveşte echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pentru pompe de căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră şi ca centru de instruire şi evaluare a personalului care desfăşoară activitatea prevăzută de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime pentru programele de formare şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveşte sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

 

Societatea Comercială „Rosoos Frigotehnic” - S.R.L. Adresa:

Sediul social: Str. Principală nr. 5 A, satul Vâlcele, comuna Feleacu, CP 407274, judeţul Cluj

Sedii de lucru: Piaţa Mărăşti, bl. 3, ap. 65, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

str. Fântânica nr. 38, sectorul 2, Bucureşti Telefon: +40(264) 28 44 62

+40(264)28 44 63

+40(374} 00 98 33

Fax:+40(264) 28 44 62

E-mail:    rosoos@gmi.ro

office@rosoos.ro

Website: http://www.rosoos.ro


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.