MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 257/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 257         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 18 aprilie 2012

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

61. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă

 

343. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

306. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Argeş de către domnul Davidescu Gheorghe

 

307. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, in condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Argeş de către domnul Berevoianu Petrişor-Ciprian

 

308. - Hotărâre privind încetarea raportului de serviciu al domnului Scripăţ Constantin, prefect al judeţului Bacău

 

309. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bacău de către doamna Lungu Tudoriţa

 

310. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Giurgiu de către domnul Cristoi Robert-Ioan

 

311. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către domnul Dumitru Lucian

 

312. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Giurgiu de către domnul Dumitru Lucian

 

313. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către doamna Toma Camelia-Teodora

 

314. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către domnul Paşcan Emil-Marius

 

315. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către domnul Bretfelean Valentin-Constantin

 

316. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către domnul Dobre Adrian-Florin

 

317. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către domnul Semcu Adrian Emanuil

 

318. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Satu Mare de către domnul Giurca Radu-Octavian

 

319. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Satu Mare de către domnul Sasu Cristian Iosif

 

320. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sibiu de către domnul Râcuciu Horaţiu-Dumitru

 

321. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sibiu de către domnul Macrea Rareş

 

322. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Teleorman de către domnul Niţulescu Teodor

 

323. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vrancea de către domnul Hornea Sorin-Ionel-Florin

 

324. - Hotărâre privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Mircea Dragoş Valentin din funcţia publică de subprefect al judeţului Vrancea în funcţia publica de prefect al judeţului Vrancea

 

325. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vrancea de către doamna Botezatu Eliza

 

326. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al municipiului Bucureşti de către domnul Atănăsoaei Mihai-Cristian

 

327. - Hotărâre privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Coruţ Cristina-Ecaterina din funcţia publică de subprefect al municipiului Bucureşti în funcţia publică de prefect al municipiului Bucureşti

 

328. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către domnul Tudoraşcu Râul Sebastian

 

329. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bihor de către doamna Coste Marina Adelina

 

330. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bihor de către domnul Buhaş Sorin Dacian

 

331. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vâlcea de către domnul Filip Ioan

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80 din 28 septembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 30 septembrie 2011, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I punctul 2, alineatul (2) al articolului 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Dacă modificarea a fost dispusă printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă sau prin orice alt înscris prevăzut de lege, aceasta se comunică, din oficiu, în termenul prevăzut la alin. (1).”

2. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

„21. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

«(3) înscrierea în actele de stare civilă, pe baza documentelor prevăzute la alin. (1), a menţiunilor referitoare la modificarea intervenită în statutul civil se poate face şi la cererea persoanei interesate.»„

3. La articolul I punctul 4, alineatul (2) al articolului 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Ofiţerul de stare civilă are obligaţia de a refuza motivat, comunicând în scris declarantului, înregistrarea prenumelor formate din cuvinte indecente, ridicole ori altele asemenea, de natură a afecta ordinea publică şi bunele moravuri sau interesele copilului, după caz.”

4. La articolul I punctul 6, alineatele (1) şi (2) ale articolului 23 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 23. - (1) întocmirea actului de naştere, în cazul copilului părăsit de mamă în unităţi sanitare, se face imediat după împlinirea termenului de 30 de zile de la întocmirea procesului-verbal de constatare a părăsirii copilului, semnat de reprezentantul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, de reprezentantul poliţiei şi de cel al unităţii sanitare.

(2) Dacă identitatea mamei nu a fost stabilită în termenul prevăzut la alin. (1), serviciul public de asistenţă socială în a cărui rază administrativ-teritoriala a fost găsit copilul, pe baza documentaţiei transmise de direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, are obligaţia să solicite, în termen de 48 de ore, primarului competent să întocmească actul de naştere dispoziţia privind stabilirea numelui şi prenumelui copilului şi să facă declaraţia de înregistrare a naşterii la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor. Dispoziţia privind stabilirea numelui şi prenumelui copilului se emite de către primar în termen de 5 zile de la data solicitării.”

5. La articolul I, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 61, cu următorul cuprins:

„61. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 27. - (1) Căsătoria se încheie de către ofiţerul de stare civilă la sediul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor, al primăriei în a cărei rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul ori reşedinţa unul dintre viitorii soţi sau, după caz, la un sediu destinat acestui scop, stabilit de primarul unităţii administrativ-teritoriale respective.»„

6. La articolul I punctul 7, alineatul (2) al articolului 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Căsătoria se poate încheia în afara sediului serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, al primăriei competente, cu aprobarea primarului.”

7. La articolul I punctul 9, alineatul (2) al articolului 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru motive temeinice, dacă unul dintre viitorii soţi se află în imposibilitatea de a se deplasa la sediul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, al primăriei competente, declaraţia de căsătorie se poate face şi în afara sediului acestuia/acesteia, în faţa ofiţerului stării civile.”

8. La articolul I, după punctul 17 se introduce un nou punct, punctul 171, cu următorul cuprins:

„17*. La articolul 39, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

«(4) Structura de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se afla ultimul domiciliu al defunctului are obligaţia de a comunica, în scris, camerei notarilor publici în a cărei rază administrativă se află lista actualizată a actelor de deces întocmite. Lista se transmite lunar şi va cuprinde în mod obligatoriu numele, prenumele şi ultimul domiciliu al defunctului.

(5) Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României acreditate în străinătate comunică lista prevăzută la alin. (4) Ministerului Afacerilor Externe, care o transmite Camerei Notarilor Publici Bucureşti.»„

9. La articolul I punctul 28, alineatul (2) al articolului 69 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Numele sau prenumele formate din două sau mai multe cuvinte se scriu cu cratimă.”

10. La articolul I punctul 28, alineatul (3) al articolului 69 se abrogă.

11. Articolul III se abrogă.

12. Articolul V se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. V. - Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

IOAN OLTEAN

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 10 aprilie 2012.

Nr. 61.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 9 aprilie 2012.

Nr. 343.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Argeş de către domnul Davidescu Gheorghe

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) şi art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Argeş de către domnul Davidescu Gheorghe.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berca

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 306.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Argeş de către domnul Berevoianu Petrişor-Ciprian

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) şi ale art. 89 şi 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Berevoianu Petrişor-Ciprian exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Argeş.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berca

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 307.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea raportului de serviciu al domnului Scripăţ Constantin, prefect al judeţului Bacău

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 34 alin. (3) şi art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează raportul de serviciu al domnului Scripăt Constantin, prefect al judeţului Bacău.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RAZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berca

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 308.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bacău de către doamna Lungu Tudoriţa

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) şi ale art. 89 şi 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicata,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Lungu Tudoriţa exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Bacău.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berca

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 309.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Giurgiu de către domnul Cristoi Robert-Ioan

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) şi art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Giurgiu de către domnul Cristoi Robert-Ioan.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berca

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 310.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către domnul Dumitru Lucian

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) şi art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către domnul Dumitru Lucian.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berca

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 311.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Giurgiu de către domnul Dumitru Lucian

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) şi ale art. 89 şi 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Dumitru Lucian exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Giurgiu.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează;

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berca

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 312.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către doamna Toma Camelia-Teodora

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) şi ale art. 89 şi 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicata,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Toma Camelia-Teodora exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Giurgiu.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berca

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 313.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către domnul Paşcan Emil-Marius

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) şi art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către domnul Pascan Emil-Marius.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berca

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 314.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către domnul Bretfelean Valentin-Constantin

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) şi ale art. 89 şi 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicata,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Bretfelean Valentin-Constantin exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Mureş.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berca

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 315.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către domnul Dobre Adrian-Florin

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) şi art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către domnul Dobre Adrian-Florin.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berca

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 316.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către domnul Semcu Adrian Emanuil

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) şi ale art. 89 şi 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicata,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Semcu Adrian Emanuil exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Prahova.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berca

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 317.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Satu Mare de către domnul Giurca Radu-Octavian

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) şi art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Satu Mare de către domnul Giurca Radu-Octavian.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berca

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 318.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Satu Mare de către domnul Sasu Cristian Iosif

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 şi art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicata,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Sasu Cristian Iosif exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publica de prefect al judeţului Satu Mare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berca

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 319.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sibiu de către domnul Răcuciu Horaţiu-Dumitru

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) şi art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sibiu de către domnul Răcuciu Horaţiu-Dumitru.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berca

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 320.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sibiu de către domnul Macrea Rareş

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 şi art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicata,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Macrea Rareş exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Sibiu.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berca

 

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 321.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Teleorman de către domnul Niţulescu Teodor

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) şi art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Teleorman de către domnul Niţulescu Teodor.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berca

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 322.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vrancea de către domnul Hornea Sorin-Ionel-Florin

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) şi art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vrancea de către domnul Hornea Sorin-Ionel-Florin.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berca

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 323.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Mircea Dragoş Valentin din funcţia publică de subprefect al judeţului Vrancea în funcţia publică de prefect al judeţului Vrancea

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri domnului Mircea Dragoş Valentin i se aplică mobilitatea din funcţia publică de subprefect al judeţului Vrancea în funcţia publică de prefect al judeţului Vrancea.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berca

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 324.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vrancea de către doamna Botezatu Eliza

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 şi art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicata,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Botezatu Eliza exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Vrancea.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berca

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 325.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al municipiului Bucureşti de către domnul Atănăsoaei Mihai-Cristian

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) şi art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al municipiului Bucureşti de către domnul Atănăsoaei Mihai-Cristian.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berca

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 326.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Coruţ Cristina-Ecaterina din funcţia publică de subprefect al municipiului Bucureşti în funcţia publică de prefect ai municipiului Bucureşti

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri doamnei Coruţ Cristina-Ecaterina i se aplică mobilitatea din funcţia publică de subprefect al municipiului Bucureşti în funcţia publică de prefect al municipiului Bucureşti.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berca

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 327.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către domnul Tudoraşcu Râul Sebastian

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) şi art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către domnul Tudoraşcu Râul Sebastian.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berca

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 328.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bihor de către doamna Coste Marina Adelina

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) şi art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bihor de către doamna Coste Marina Adelina.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berca

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 329.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bihor de către domnul Buhaş Sorin Dacian

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 şi art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Buhaş Sorin Dacian exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Bihor.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berca

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 330.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vâlcea de către domnul Filip Ioan

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) şi art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vâlcea de către domnul Filip Ioan.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berca

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 331.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.