MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 258/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 258         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 19 aprilie 2012

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

63. - Lege pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 266/2009 privind Codul penal

 

354. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Codului penal al României si a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

291. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sistem de preluare şi prelucrare reziduuri de la nave şi intervenţie în caz de poluare pe sectorul Dunării administrat de Compania Naţională «Administraţia Porturilor Dunării Fluviale» - S.A. Giurgiu”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

292. - Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 479/2010 pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România şi pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR- AD- AADC, ediţia 1/2010, şi a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea si înregistrarea aerodromurilor civile - RACR- AD-IADC, ediţia 1/2010

 

3.693. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind înfiinţarea Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a învăţământului Superior şi pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

279. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

46. - Decizie privind încetarea funcţionării AGICOA ROMÂNIA ca organism de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale producătorilor de opere audiovizuale şi a drepturilor de autor deţinute de aceştia în temeiul contractelor de cesiune

 

Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române din municipiul Brăila care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2012, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţa socială

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Codul penal al României, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 112, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

,,h) confiscarea extinsă.”

2. După articolul 1181 se introduce un nou articol, articolul 1182, cu următorul cuprins:

Confiscarea extinsă

Art. 1182. - Sunt supuse confiscării şi alte bunuri decât cele menţionate la art. 118, în cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni, dacă fapta este susceptibilă să îi procure un folos material şi pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 5 ani sau mai mare:

a) proxenetism;

b) infracţiuni privind traficul de droguri şi de precursori;

c) infracţiuni privind traficul de persoane;

d) infracţiuni la regimul frontierei de stat a României;

e) infracţiunea de spălare a banilor;

f) infracţiuni din legislaţia privind prevenirea şi combaterea pornografiei;

g) infracţiuni din legislaţia privind prevenirea şi combaterea terorismului;

h) asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni;

i) infracţiunea de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori de aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup;

j) infracţiuni contra patrimoniului;

k) infracţiuni privitoare la nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, materialelor nucleare sau al altor materii radioactive şi materiilor explozive;

l) falsificarea de monedă sau alte valori;

m) divulgarea secretului economic, concurenţa neloială, nerespectarea dispoziţiilor privind operaţiile de import sau export, deturnarea de fonduri, nerespectarea dispoziţiilor privind importul de deşeuri şi reziduuri;

n) infracţiuni privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc;

o) trafic de migranţi;

p) infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiuni în legătură cu infracţiunile de corupţie, infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;

q) infracţiuni de evaziune fiscală;

r) infracţiuni privind regimul vamal;

s) infracţiunea de bancrută frauduloasă;

ş) infracţiuni săvârşite prin intermediul sistemelor informatice şi al mijloacelor de plată electronice;

t) traficul de organe, ţesuturi sau celule de origine umană.

Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de 5 ani înainte şi, dacă este cazul, după momentul săvârşirii infracţiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanţei, depăşeşte în mod vădit veniturile obţinute de aceasta în mod licit;

b) instanţa are convingerea că bunurile respective provin din activităţi infracţionale de natura celor prevăzute la alin. 1.

Pentru aplicarea dispoziţiilor alin. 2 se ţine seama şi de valoarea bunurilor transferate de către persoana condamnată sau de un terţ unui membru de familie, persoanelor cu care persoana condamnată a stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi ori dintre părinţi şi copii, în cazul în care convieţuiesc cu acesta, persoanelor juridice asupra cărora persoana condamnată deţine controlul.

Prin bunuri, conform prezentului articol, se înţelege si sumele de bani.

La stabilirea diferenţei dintre veniturile licite şi valoarea bunurilor dobândite se vor avea în vedere valoarea bunurilor la data dobândirii lor şi cheltuielile făcute de persoana condamnată, persoanele prevăzute la alin. 3.

Dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc, în locul lor se confiscă bani şi bunuri până la concurenţa valorii acestora.

Se confiscă, de asemenea, bunurile şi banii obţinuţi din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscării.

Confiscarea nu poate depăşi valoarea bunurilor dobândite în perioada prevăzută la alin. 2, care excedează nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate.”

3. Articolul 124 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Prescripţia specială

Art. 124. - Prescripţia înlătură răspunderea penală oricâte întreruperi ar interveni, dacă termenul de prescripţie prevăzut la art. 122 este depăşit cu încă o dată.”

Art. II. - Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 108, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

,,e) confiscarea extinsă.”

2 După articolul 112 se introduce un nou articol, articolul 1121, cu următorul cuprins:

Confiscarea extinsă

Art. 1121. - (1) Sunt supuse confiscării şi alte bunuri decât cele menţionate la art. 112, în cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni, dacă fapta este susceptibilă să îi procure un folos material şi pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 4 ani sau mat mare:

a) infracţiuni privind traficul de droguri şi de precursori;

b) infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile;

c) infracţiuni privind frontiera de stat a României;

d) infracţiunea de spălare a banilor;

e) infracţiuni din legislaţia privind prevenirea şi combaterea pornografiei;

f) infracţiuni din legislaţia privind combaterea terorismului;

g) constituirea unui grup infracţional organizat; h) infracţiuni contra patrimoniului;

i) nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare şi al materiilor explozive;

j) falsificarea de monede, timbre sau de alte valori;

k) divulgarea secretului economic, concurenţa neloială, nerespectarea dispoziţiilor privind operaţii de import sau export, deturnarea de fonduri, infracţiuni privind regimul importului şi al exportului, precum şi al introducerii şi scoaterii din ţară de deşeuri şi reziduuri;

l) infracţiuni privind jocurile de noroc;

m) infracţiuni de corupţie, infracţiunile asimilate acestora, precum şi infracţiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;

n) infracţiuni de evaziune fiscală;

o) infracţiuni privind regimul vamal;

p) infracţiuni de fraudă comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice;

q) traficul de organe, ţesuturi sau celule de origine umană.

(2) Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de 5 ani înainte şi, dacă este cazul, după momentul săvârşirii infracţiunii, până la data emiterii actului de sesizarea instanţei, depăşeşte în mod vădit veniturile obţinute de aceasta în mod licit;

b) instanţa are convingerea că bunurile respective provin din activităţi infracţionale de natura celor prevăzute la alin. (1).

(3) Pentru aplicarea dispoziţiilor alin. (2) se va ţine seama şi de valoarea bunurilor transferate de către persoana condamnată ori de un terţ unui membru al familiei sau unei persoane juridice asupra căreia persoana condamnată deţine controlul.

(4) Prin bunuri, conform prezentului articol, se înţelege şi sumele de bani.

(5) La stabilirea diferenţei dintre veniturile licite şi valoarea bunurilor dobândite se vor avea în vedere valoarea bunurilor la data dobândirii lor şi cheltuielile făcute de persoana condamnată, membrii familiei acesteia.

(6) Dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc, în locul lor se confiscă bani şi bunuri până la concurenţa valorii acestora.

(7) Se confiscă, de asemenea, bunurile şi banii obţinuţi din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscării, precum şi bunurile produse de acestea.

(8) Confiscarea nu poate depăşi valoarea bunurilor dobândite în perioada prevăzută la alin. (2), care excedează nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate.”

Art. III. - Ori de câte ori prin legi speciale, prin Codul penal sau prin Codul de procedură penală se face trimitere la art. 118 din Codul penal, trimiterea se va considera făcută la art. 118 şi 1182 şi ori de câte ori prin legi speciale, prin Codul penal sau prin Codul de procedură penală se face trimitere la confiscare ca măsură de siguranţă, trimiterea se va considera făcută şi la confiscarea extinsă.

Art. IV. - Ori de câte ori prin legi speciale, prin Codul penal sau prin Codul de procedură penală se face trimitere la art. 112 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, trimiterea se va considera făcută la art. 112 şi 1121 şi ori de câte ori prin legi speciale, prin Codul penal sau prin Codul de procedură penală se face trimitere la confiscare ca măsură de siguranţă, trimiterea se va considera făcută şi la confiscarea extinsă.

Art. V. - Dispoziţiile art. II şi IV intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.

 

Prezenta lege transpune în legislaţia naţională art. 3 din Decizia-cadru 2005/212/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind confiscarea produselor, a instrumentelor şi a bunurilor având legătură cu infracţiunea, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 68 din 15 martie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

IOAN OLTEAN

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 17 aprilie 2012.

Nr. 63.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale ari. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 17 aprilie 2012.

Nr. 354.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sistem de preluare şi prelucrare reziduuri de la nave şi intervenţie în caz de poluare pe sectorul Dunării administrat de Compania Naţională «Administraţia Porturilor Dunării Fluviale» - S.A. Giurgiu”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 25 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sistem de preluare şi prelucrare reziduuri de la nave şi intervenţie în caz de poluare pe sectorul Dunării administrat de Compania Naţională «Administraţia Porturilor Dunării Fluviale» - S.A. Giurgiu”, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, poziţia Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în conformitate cu prevederile Programului operaţional sectorial „Transport” 2007-2013 şi ale legislaţiei comunitare în vigoare, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Gheorghe Dobre,

secretar general

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Cristian Petrescu

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

 

Bucureşti, 11 aprilie 2012.

Nr. 291.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Sistem de preluare şi prelucrare reziduuri de la nave şi intervenţie în caz de poluare pe sectorul Dunării administrat de Compania Naţională «Administraţia Porturilor Dunării Fluviale» - S.A. Giurgiu”

 

Ordonatorul principal de credite: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Beneficiar: Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A. Giurgiu

Amplasament: în zona porturilor: Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi; Giurgiu, judeţul Giurgiu; Călăraşi, judeţul Călăraşi; Cernavodă, judeţul Constanţa

Indicatorii tehnico-economici:

 

- Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA

 

 

mii lei

43.848*)

(în preţuri în luna aprilie 2011, 1 euro = 4,1035 lei)

 

 

 

 

din care:

 

 

 

 

- Construcţii-montaj (inclusiv TVA):

 

 

mii lei

2.180

- Eşalonarea investiţiei

 

 

 

 

- Anul I

INV

 

mii lei

30.242

 

C+M

 

mii lei

1.490

- Anul II

INV

 

mii lei

13.606

 

C+M

 

mii lei

670

- Capacităţi:

 

 

 

 

- Navă colectoare multifuncţională

 

bucăţi

 

4

- Staţie de prelucrare deşeuri

 

bucăţi

 

3

- Platforme betonate

 

m2

 

2.348

- Durata de realizare a investiţiei

 

luni

 

13

 

Factori de risc

Construcţiile realizate în cadrul obiectivului de investiţii se vor proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P 100 1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, poziţia Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în conformitate cu prevederile Programului operaţional sectorial „Transport” 2007-2013 şi ale legislaţiei comunitare în vigoare, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


* Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 479/2010 pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România şi pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR- AD- AADC, ediţia 1/2010, şi a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile - RACR- AD-IADC, ediţia 1/2010

În temeiul art. 4 lit. b) şi t) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 479/2010 pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România şi pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR- AD- AADC, ediţia 1/2010, şi a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile - RACR- AD-IADC, ediţia 1/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 13 iulie 2010, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Pe aerodromurile înregistrate se pot efectua numai zboruri interne după regulile de zbor la vedere (VFR) cu avioane având masa maximă la decolare sub 5.700 kg, elicoptere sau aeronave fără motor, în condiţiile stabilite prin certificatul de înregistrare.”

2. La anexa nr. 2, punctul 1.2.2 va avea următorul cuprins:

„1.2.2. Pe aerodromurile înregistrate se pot efectua numai zboruri interne după regulile de zbor la vedere (VFR) cu avioane având masa maximă la decolare sub 5.700 kg, elicoptere sau aeronave fără motor, cu respectarea reglementărilor aplicabile şi în condiţiile stabilite prin certificatul de înregistrare.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Alexandru Nazare

 

Bucureşti, 5 aprilie 2012.

Nr. 292.

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind înfiinţarea Consiliului Naţional de Statistică si Prognoză a învăţământului Superior şi pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia

 

În conformitate cu prevederile art. 216, 218 şi 220 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 217 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se înfiinţează Consiliul Naţional de Statistică şi Prognoza a învăţământului Superior, organism consultativ al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, la nivel naţional, fără personalitate juridică.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a învăţământului Superior, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucureşti, 10 aprilie 2012.

Nr. 3.693.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a învăţământului Superior

 

CAPITOLUL I

Misiunea, rolul şi atribuţiile Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a învăţământului Superior

 

Art. 1. - Consiliul Naţional de Statistică şi Prognoză a învăţământului Superior, denumit în continuare CNSPIS, este un organism consultativ de nivel naţional, fără personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) CNSPIS are ca atribuţii principale elaborarea şi actualizarea permanentă a indicatorilor de monitorizare a învăţământului superior şi prognoza evoluţiei acestuia, în raport cu dinamica pieţei muncii.

(2) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MECTS, publică anual sistemul de indicatori, prin consultarea CNSPIS.

 

CAPITOLUL II

Organizarea şi funcţionarea CNSPIS

 

Art. 3. - CNSPIS este format din 17 membri, cadre didactice şi cercetători, având cel puţin titlul de conferenţiar sau de cercetător ştiinţific II ori titluri echivalente obţinute în străinătate, membri ai Academiei Române, experţi în cadrul unor instituţii de statistică şi prognoză, selectaţi pe baza performanţelor lor ştiinţifice cu relevanţă internaţională şi numiţi prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

Art. 4. - Mandatul membrilor CNSPIS este de 4 ani şi poate fi reînnoit o singură dată.

Art. 5. - (1) Mandatul de membru poate înceta, înainte de termen:

a) prin revocare de către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru încălcarea normelor etice şi de deontologie sau dacă nu se implică, în mod sistematic, în activităţile CNSPIS;

b) prin demisie.

(2) Se consideră că un membru nu se implică, în mod sistematic, în activităţile CNSPIS, în următoarele cazuri:

a) absentează nemotivat la 3 şedinţe consecutive sau la oricare 50% din şedinţele CNSPIS în decursul unui an;

b) în alte cazuri stabilite prin regulamentul intern de funcţionare.

(3) Revocarea poate fi solicitată ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului de către unul sau mai mulţi dintre membrii CNSPIS.

Art. 6. - (1) în cazul existenţei unui loc vacant în componenţa CNSPIS, se procedează la numirea altui membru prin ordin al ministrului, educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

(2) Mandatul noului membru continuă, în ceea ce priveşte durata, mandatul aferent locului rămas vacant.

Art. 7. - (1) CNSPIS are un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar general. Odată cu numirea componenţei CNSPIS, ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului desemnează preşedintele şi vicepreşedintele.

(2) Secretarul general este numit de către preşedintele CNSPIS. Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul general constituie Biroul operativ al CNSPIS, care rezolvă problemele administrative ale CNSPIS.

(3) O persoană nu poate ocupa funcţia de preşedinte al CNSPIS pentru o perioadă cumulată mai mare de 4 ani, indiferent de perioada în care a fost preşedinte şi de eventualele întreruperi.

(4) Preşedintele şi vicepreşedintele pot fi revocaţi din respectivele funcţii de conducere de către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului sau prin votul secret a cel puţin două treimi din membrii CNSPIS, la cererea unuia ori mai multor membri ai CNSPIS. Revocarea se aprobă de către ministru.

Art. 8. - Preşedintele CNSPIS are următoarele atribuţii:

a) îndeplineşte mandatul atribuit explicit prin hotărârea membrilor CNSPIS;

b) conduce şedinţele de lucru ale CNSPIS;

c) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor de lucru ale CNSPIS, pe baza propunerilor membrilor; ordinea de zi poate fi modificată prin hotărâre a membrilor CNSPIS, la cererea oricărui membru al CNSPIS;

d) asigură legătura operativă a CNSPIS cu ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului în vederea informării acestuia despre activitatea CNSPIS;

e) reprezintă CNSPIS în relaţia cu terţii.

Art. 9. - În absenţa preşedintelui sau atunci când acesta este în imposibilitate de a-şi exercita funcţia, atribuţiile şi competenţele sale sunt preluate de vicepreşedinte.

Art. 10. - (1) Pentru realizarea diferitelor activităţi, membrii CNSPIS se pot constitui în comisii sau grupuri de lucru, temporare ori permanente.

(2) în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale şi în anumite situaţii, CNSPIS poate consulta experţi în domeniul legislaţiei educaţiei, prognoză şi statistică, care îşi vor desfăşura activitatea pe baza unui mandat acordat de către CNSPIS.

(3) Experţii consultaţi sunt nominalizaţi prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

Art. 11. - Pentru a adopta o hotărâre, membrii CNSPIS pot vota atât în cadrul şedinţelor, cât şi de la distanţă, exprimându-şi dreptul la vot prin mijloace electronice, conform regulamentului intern de funcţionare.

Art. 12. - Hotărârile CNSPIS sunt aprobate prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi, in cazul votului în cadrul şedinţelor, respectiv prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor votanţi, în cazul votului exprimat prin mijloace electronice.

Art. 13. - (1) Pentru luarea hotărârilor în cadrul şedinţelor CNSPIS este necesară prezenţa a cel puţin 9 din membrii CNSPIS.

(2) în cazul voturilor exprimate prin mijloace electronice, hotărârile se pot adopta numai dacă numărul de membri prevăzut la alin. (1) votează în intervalul de timp stabilit pentru vot, conform regulamentului intern de funcţionare.

Art. 14. - CNSPIS adoptă un regulament intern de funcţionare, în termen de 60 de zile de la numirea membrilor CNSPIS, regulament care va fi aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

Art. 15. - Şedinţele CNSPIS se convoacă de către preşedintele CNSPIS, de către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului sau la cererea a cel puţin o treime din membrii CNSPIS.

Art. 16. - Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului sau un reprezentant al acestuia poate participa la şedinţele CNSPIS, în calitate de observator.

Art. 17. - CNSPIS poate invita în cadrul şedinţelor proprii persoane externe consiliului, în calitate de observatori şi/sau de consultanţi.

 

CAPITOLUL III

Finanţarea CNSPIS

 

Art. 18. - Resursele materiale şi financiare necesare funcţionării CNSPIS şi organelor de lucru ale acestuia sunt asigurate de către MECTS, prin Unitatea executivă pentru finanţarea învăţământului superior, a cercetării, dezvoltării şi inovării (UEFJSCDI) sau prin alte mijloace legal constituite.

Art. 19. - Administrarea şi gestionarea resurselor destinate activităţilor CNSPIS sunt asigurate de UEFISCDI, în conformitate cu hotărârile CNSPIS, în condiţiile legii.

Art. 20. - Pentru activitatea desfăşurată în afara activităţii de bază, membrii CNSPIS pot fi remuneraţi, în funcţie de numărul orelor efectiv lucrate, la nivelul minim al salariului de încadrare pentru un profesor universitar, în categoria transei de vechime în învăţământ peste 40 de ani.

Art. 21. - Membrilor CNSPIS şi experţilor consultaţi le sunt decontate cheltuielile de transport şi cazare necesare îndeplinirii atribuţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Relaţia instituţională CNSPIS – UEFISCDI

 

Art. 22. - UEFISCDI asigură sprijinul tehnic şi executiv pentru activitatea CNSPIS, conform solicitărilor CNSPIS şi normelor legale în vigoare.

Art. 23. - UEFISCDI, prin departamentele sale şi conform prevederilor legale, are următoarele atribuţii:

a) administrează şi gestionează resursele destinate activităţilor CNSPIS, în condiţiile legii şi în conformitate cu hotărârile CNSPIS;

b) asigură secretariatul tehnic al CNSPIS;

c) asigură buna desfăşurare a activităţii curente a CNSPIS în relaţiile cu MECTS, instituţiile de învăţământ superior, cu instituţiile de cercetare, dezvoltare, inovare şi cu alte organizaţii şi instituţii publice sau private.

Art. 24. - (1) Secretariatul tehnic pune la dispoziţia membrilor şi a Direcţiei generale învăţământ superior din MECTS, în termen de 48 de ore de la fiecare şedinţă, o minută a şedinţei, în format electronic.

(2) Minuta consemnează lista tuturor participanţilor, subiectele discutate şi hotărârile adoptate.

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură

 

Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 106 lit. d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. 1, - Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 152/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, precum şi procedura de numire în funcţiile de judecător şi procuror, fără concurs, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 14 martie2006, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, judecător

Alina Nicoleta Ghica

 

Bucureşti, 5 aprilie 2012.

Nr. 279.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Admiterea în magistratură se face prin concurs, pe baza competenţei profesionale, a aptitudinilor şi a bunei reputaţii, cu respectarea principiilor transparenţei şi egalităţii.

(2) Concursul se organizează de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii, în condiţiile prezentului regulament.

Art. 2. - La concursul de admitere în magistratură pot participa foştii judecători şi procurori care şi-au încetat activitatea din motive neimputabile, personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 87 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 303/2004, avocaţii, notarii, asistenţii judiciari, consilierii juridici, personalul de probaţiune cu studii superioare juridice, ofiţerii de poliţie judiciară cu studii superioare juridice, grefierii cu studii superioare juridice, persoanele care au îndeplinit funcţii de specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Curţii Constituţionale, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, din Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române şi Institutul Român pentru Drepturile Omului, cadrele didactice din învăţământul juridic superior acreditat, precum şi magistraţii-asistenţi de la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu o vechime în specialitate de cel puţin 5 ani, la data susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (2) şi, după caz, la art. 32 din Legea nr. 303/2004.

 

CAPITOLUL II

Organizarea concursului

 

Art. 3, - (1) Concursul de admitere în magistratura se organizează, anual sau ori de câte ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii, pentru ocuparea posturilor vacante de la judecătorii şi de la parchetele de pe lângă acestea.

(2) Data, locul, modul de desfăşurare a concursului, calendarul de desfăşurare, taxa de înscriere, tematica şi bibliografia de concurs, precum şi cererea de înscriere tipizată se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii sau a Direcţiei resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, după caz,

(3) Numărul şi lista posturilor scoase la concurs se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Direcţiei de resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

(4) Datele prevăzute la alin. (2) şi (3) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilită pentru susţinerea primei probe din cadrul primei etape a concursului.

(5) Data, locul, modul de desfăşurare a concursului, numărul de posturi scoase la concurs şi taxa de înscriere se aduc la cunoştinţă şi printr-un comunicat de presă care se publică în 3 cotidiene centrale.

(6) Cererile de înscriere tipizate, după aprobarea de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, se înaintează tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea, odată cu tematica şi bibliografia concursului.

(7) La înscriere candidaţii primesc cererea tipizată, tematica şi bibliografia stabilite pentru concurs.

(8) Cererile pentru înscrierea la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării datelor prevăzute la alin. (2) şi (3) pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, la tribunalele sau, după caz, la parchetele de pe lângă acestea, în ale căror circumscripţii domiciliază candidaţii.

(9) Candidatul va menţiona în cerere faptul că a primit un exemplar al prezentului regulament.

(10) La cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

a) certificatul de naştere;

b) actul de identitate;

c) diploma de licenţă;

d) chitanţa de plată a taxei de înscriere;

e) certificatul de cazier judiciar;

f) certificatul de cazier fiscal;

g) declaraţia pe propria răspundere privind existenţa unor eventuale întreruperi în activitate;

h) curriculum vitae;

i) carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în specialitate;

j) adeverinţa din care rezultă că persoana este aptă din punct de vedere psihologic pentru exercitarea funcţiei, eliberată de orice instituţie sau persoană autorizată;

k) actele necesare verificării condiţiei privind buna reputaţie, respectiv:

- curriculum vitae care să cuprindă datele de identificare, datele de stare civilă, datele cu privire la studiile absolvite şi locurile de muncă anterioare;

- caracterizarea de la ultimul loc de muncă, care să cuprindă inclusiv referiri la eventualele sancţiuni disciplinare sau administrative aplicate;

- adeverinţe eliberate de primării şi/sau, după caz, de administraţiile financiare de la domiciliile avute în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, din care să rezulte, daca este cazul, natura şi tipul contravenţiilor comise şi sancţiunile contravenţionale aplicate în această perioadă;

- declaraţia pe propria răspundere privind precizarea domiciliului avut în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului;

- orice alte înscrisuri pe care le consideră relevante pentru verificarea îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii.

Actele prevăzute la lit. a), b), c) şi i) se depun în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către candidat.

(11) Cuantumul taxei de înscriere la concurs se stabileşte prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, în funcţie de cheltuielile necesare pentru organizarea concursului. Taxa se plăteşte la casieria tribunalului sau, după caz, a parchetului la care se face înscrierea. Pentru încasarea taxei se va utiliza chitanţier separat de cel folosit pentru activitatea curentă. Chitanţele se întocmesc în 3 exemplare, dintre care originalul şi al doilea exemplar i se vor înmâna candidatului. Sumele astfel obţinute se vor vira la Consiliul Superior al Magistraturii prin ordin de plată.

(12) Taxa de înscriere la concurs se restituie candidaţilor care au fost respinşi pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a)d), a condiţiei de a fi apt din punct de vedere psihologic pentru exercitarea funcţiei, prevăzută la

art. 14 alin. (2) lit. e), sau a condiţiilor prevăzute la ari. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, precum şi candidaţilor care se retrag din concurs anterior afişării listelor finale cu rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs. Cererea de restituire se depune la Direcţia resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi se soluţionează în termen de 30 de zile de la înregistrare de către Direcţia economică şi administrativ din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

(13) Preşedinţii tribunalelor şi, după caz, prim-procurorii parchetelor de pe lângă acestea vor preda dosarele candidaţilor comisiei de admitere a concursului în cel mult 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (8).

Art. 4. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii numeşte comisia de admitere a concursului, comisia de elaborare a subiectelor şi comisia de soluţionare a contestaţiilor.

(2) Nu vor fi numite în comisii persoanele care au soţul sau soţia, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaţilor. Toţi membrii comisiilor vor completa declaraţii pe propria răspundere în acest sens. Aceeaşi persoană poate face parte dintr-o singură comisie.

(3) Dacă incompatibilitatea prevăzută la alin. (2) se iveşte ulterior desemnării membrilor comisiilor, membrul în cauză are obligaţia să comunice de îndată această situaţie preşedintelui comisiei, în vederea înlocuirii sale.

Art. 5 - (1) Comisia de admitere a concursului se constituie prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Direcţiei resurse umane şi organizare şi a Institutului Naţional al Magistraturii, şi coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului.

(2) Comisia de admitere a concursului se compune din:

- preşedinte: secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii, secretarul general adjunct sau directorii Direcţiei resurse umane şt organizare, după caz;

- vicepreşedinţi: secretarul general adjunct, directorii Institutului Naţional al Magistraturii şi/sau directorii Direcţiei resurse umane şt organizare, după caz;

- membri: directori, şefi de serviciu, judecători şi procurori detaşaţi în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii sau Institutului Naţional al Magistraturii, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, experţi ai Institutului Naţional al Magistraturii, funcţionari publici şi personal contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii;

- reprezentanţii instituţiilor cu care Consiliul Superior al Magistraturii colaborează pentru organizarea şi desfăşurarea concursului.

Art. 6. - (1) Comisia de admitere a concursului are în principal următoarele atribuţii:

1. transmite cererea tipizată de înscriere, tematica şi bibliografia de concurs către tribunale şi parchetele de pe lângă acestea;

2. verifică îndeplinirea condiţiilor de înscriere, centralizează dosarele candidaţilor, întocmeşte şi afişează lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de înscriere, afişează lista finală a candidaţilor;

3. controlează şi îndrumă acţiunile privind organizarea şi desfăşurarea concursului, identificarea şi, după caz, închirierea spaţiilor adecvate pentru susţinerea probelor de concurs, procurarea necesarului de rechizite, asigurarea asistenţei medicale pe parcursul desfăşurării concursului şi a pazei necesare pentru păstrarea ordinii publice la centrele de concurs şi de evaluare, asigurarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă, după caz, pentru membrii comisiilor;

4. asigură paza subiectelor şi a lucrărilor scrise, la sediul comisiei şi în timpul transportului acestora;

5. asigură confecţionarea ştampilelor-tip pentru concurs, care sunt numerotate;

6. instruieşte cu 24-48 de ore înaintea datei concursului persoanele care asigură supravegherea în sălile de concurs, responsabili de sală şi supraveghetori, numite prin hotărâre a preşedintelui comisiei de admitere;

7. preia de la preşedintele comisiilor de elaborare a subiectelor şi examinare, pe bază de delegaţie nominală, subiectele pentru probele scrise şi baremele de evaluare şi de notare, în plicuri distincte, închise şi sigilate;

8. păstrează în condiţii de deplină siguranţă subiectele şi baremele de evaluare şi notare;

9. coordonează multiplicarea subiectelor pentru probele scrise, în funcţie de numărul candidaţilor, sigilând apoi plicurile conţinând necesarul de subiecte pentru fiecare sală;

10. distribuie candidaţilor subiectele multiplicate pentru probele scrise;

11. repartizează candidaţii pe săli, pentru probele scrise, în ordine alfabetică, dispune afişarea listelor respective cu cel puţin 24 de ore înainte de fiecare probă pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, precum şi pe uşile sălilor în care se desfăşoară probele;

12. afişează baremul de evaluare şi notare la centrele de concurs după încheierea fiecărei probe scrise şi asigură publicarea acestuia pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii;

13. organizează transportul lucrărilor scrise de la centrele de concurs la centrul de evaluare şi răspunde de securitatea acestora;

14. ia măsuri pentru ca în spaţiile în care se desfăşoară probele scrise de concurs să nu pătrundă persoane străine neautorizate de comisie sau neprevăzute de prezentul regulament;

15. calculează mediile generale şi întocmeşte listele finale;

16. asigură respectarea procedurii de evaluare şi notare;

17. analizează desfăşurarea şi rezultatele concursului şi prezintă concluziile Consiliului Superior al Magistraturii;

18. informează de îndată conducerea Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la orice situaţie deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul regulament, precum şi cu privire la orice situaţie care impune anularea unor subiecte, cum ar fi: pierderea, deteriorarea sau desecretizarea unui subiect;

19. asigură afişarea şi publicarea simultană pe paginile de internet, de către Consiliul Superior al Magistraturii şi Institutul Naţional al Magistraturii, a rezultatelor concursului şi asigură transmiterea rezultatelor către tribunale şi parchetele de pe lângă acestea;

20. propune Consiliului Superior al Magistraturii eventualele modificări în modul de organizare şi desfăşurare a concursului.

(2) Comisia de admitere a concursului exercită orice alte atribuţii necesare bunei desfăşurări a concursului.

Art. 7. - (1) Preşedintele comisiei de admitere a concursului ia toate măsurile necesare ducerii la îndeplinire a atribuţiilor prevăzute la art. 6.

(2) în acest scop, preşedintele comisiei de admitere a concursului stabileşte fişa de atribuţii pentru vicepreşedinţi, membrii comisiei şi pentru supraveghetori, precum şi sarcinile ce revin tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea, în vederea bunei desfăşurări a concursului.

(3) Preşedinţii tribunalelor şi prim-procurorii parchetelor de pe lângă acestea răspund de ducerea la îndeplinire a acestor sarcini, sub coordonarea preşedintelui comisiei de admitere a concursului.

Art. 8. - (1) Elaborarea subiectelor de concurs şi a baremelor de evaluare şi notare se realizează de comisia de

elaborare a subiectelor, iar soluţionarea contestaţiilor la barem şi a contestaţiilor la punctaj, de comisia de soluţionare a contestaţiilor. Evaluarea şi notarea lucrărilor la probele scrise eliminatorii se realizează prin procesare electronică.

(2) Comisiile indicate la alin. (1) sunt numite prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, şi sunt conduse de câte un preşedinte. Preşedintele comisiei de elaborare a subiectelor veghează la respectarea regulilor de elaborare a subiectelor, stabileşte timpul de concurs şi coordonează activitatea comisiei.

(3) Desemnarea membrilor acestor comisii se face pe baza consimţământului scris, exprimat anterior.

(4) Membrii comisiilor vor fi numiţi de regulă dintre persoanele care au fost înscrise în baza de date a Institutului Naţional al Magistraturii şi a Consiliului Superior al Magistraturii şi care au urmat cursurile Institutului Naţional al Magistraturii privind metodele şi tehnicile de evaluare.

(5) Membrii comisiilor de elaborare a subiectelor şi de soluţionare a contestaţiilor vor semna contracte de participare în comisii cu privire la modalităţile de plată şi respectarea atribuţiilor ce le revin potrivit dispoziţiilor prezentului regulament.

(6) Declaraţiile şi contractele de participare în comisii vor fi centralizate de comisia de admitere a concursului şi se păstrează alături de celelalte documente de concurs.

(7) în comisiile prevăzute la alin. (1) vor fi numiţi şi membri supleanţi, care îi vor înlocui de drept, în ordinea stabilită de Consiliul Superior al Magistraturii prin hotărârea de numire a comisiilor de concurs, pe acei membri ai comisiei care, din motive întemeiate, nu îşi pot exercita atribuţiile. Înlocuirea se efectuează de preşedintele comisiilor de concurs.

Art. 9. - (1) Comisia de elaborare a subiectelor este compusă din: comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a raţionamentului logic, comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice şi comisia de examinare.

(2) Numirea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor va avea loc cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de desfăşurare a primei probe din cadrul primei etape a concursului.

(3) Propunerile Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii vor fi transmise cu cel puţin 10 zile anterior termenului prevăzut la alin. (2).

Art. 10. - Comisiile de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a raţionamentului logic şi de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice au în principal următoarele atribuţii:

1. elaborarea subiectelor de concurs, cu respectarea următoarelor reguli:

a) să fie în concordanţă cu tematica şi bibliografia aprobate şi publicate de Consiliul Superior al Magistraturii şi de Institutul Naţional al Magistraturii;

b) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător conţinutului tematicii şi bibliografiei, pentru a fi tratate în timpul stabilit;

c) să se evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare;

d) să asigure o repartizare echilibrată a răspunsurilor corecte şi a numărului de răspunsuri corecte între variantele de răspuns;

e) timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depăşească timpul alocat desfăşurării probei de concurs;

f) să se asigure unitatea de evaluare la nivel naţional;

g) subiectele nu pot conţine probleme controversate în doctrină sau în practică;

2. predarea către comisia de admitere a concursului, cu cel puţin 12 ore înainte de desfăşurarea probelor scrise eliminatorii, a subiectelor şi baremelor de evaluare şi de notare, în plicuri sigilate.

Art. 11. - Comisia de examinare are următoarele atribuţii:

a) elaborarea grilei de evaluare în baza căreia se face aprecierea interviului;

b) elaborarea subiectelor pe baza cărora vor fi examinaţi candidaţii;

c) intervievarea candidaţilor, în scopul identificării aptitudinilor, motivaţiilor şi elementelor de etică specifice profesiei.

Art. 12. - (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, fiind compusă din comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a raţionamentului logic şi din comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice.

(2) Fiecare dintre aceste comisii este alcătuită din 4 membri care, în cazul comisiei de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice, sunt specializaţi pe cele 4 discipline de concurs.

{3) Numirea membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor va avea loc odată cu numirea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor.

{4) Comisiile de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de Sa testul-grilă de verificare a raţionamentului logic şi, respectiv, împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice au următoarele atribuţii:

a) soluţionarea contestaţiilor la barem ta testul-grilă de verificare a raţionamentului logic, respectiv la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice, motivarea soluţiei contestaţiilor la barem şi adoptarea baremului definitiv;

b) soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor obţinute la fiecare dintre cele două teste-grilă.

Art. 13. - (1) Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a)-d), a condiţiei de a fi apt din punct de vedere psihologic pentru exercitarea funcţiei, prevăzută la art. 14 alin. (2) lit. e), şi a condiţiilor prevăzute la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, se realizează de comisia de admitere a concursului.

(2) Verificările privind îndeplinirea condiţiei bunei reputaţii se vor face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) în vederea verificării îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii, comisia de admitere a concursului solicită Inspectoratului General al Poliţiei Române comunicarea datelor rezultate din evidenţa operativă a organelor judiciare cu privire la candidaţi, Direcţiei resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii date privind o eventuală eliminare a candidatului, în ultimii 5 ani, din concursurile de admitere organizate de Consiliul Superior ai Magistraturii şi poate solicita, în măsura în care consideră necesar, relaţii şi de la alte instituţii.

(4) Comisia de admitere a concursului verifică documentele prevăzute la alin. (3) şi la art. 3 alin. (10) lit. k) şi, atunci când este cazul, sesizările primite cu privire la candidaţi. În cazul persoanelor care au mai îndeplinit anterior funcţia de judecător sau procuror, vor constitui obiect al verificării privind buna reputaţie şi datele cuprinse în dosarul profesional al acestora.

(5) Pentru stabilirea condiţiei bunei reputaţii sunt analizate faptele pentru care candidaţilor li s-au aplicat sancţiuni contravenţionale, amenzi administrative, inclusiv cele aplicate conform art. 91 raportat la art. 181 din Codul penal, sancţiuni disciplinare în alte profesii în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, faptele pentru care candidaţilor li s-au aplicat sancţiuni de drept penal, precum şi faptele pentru care candidaţii au fost eliminaţi din concursurile de admitere organizate de Consiliul Superior al Magistraturii, în ultimii 5 ani.

(6) La verificarea condiţiei bunei reputaţii sunt avute în vedere următoarele criterii: tipul şi împrejurările de săvârşire a faptei, forma de vinovăţie, tipul de sancţiune aplicată, conduita adoptată în timpul cercetării disciplinare sau al procesului judiciar, impactul asupra opiniei publice generat de fapta persoanei în cauză, precum şi perioada de timp care a trecut de la aplicarea sancţiunii disciplinare, contravenţionale, administrative sau de la rămânerea definitivă a condamnării.

(7) Rezultatele verificărilor prevăzute la alin. (1) se afişează la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea şi se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, cel mai târziu cu 15 zile înainte de data susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului.

(8) Candidaţii respinşi în urma verificării pot formula contestaţii în termen de 48 de ore de la afişarea listei la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea.

(9) Contestaţiile se depun la tribunale şi parchetele de pe lângă acestea şi se înaintează de îndată, prin fax, comisiei de admitere a concursului.

(10) Contestaţiile se soluţionează prin hotărâre definitivă de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.

(11) Lista finală a candidaţilor se afişează la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea şi se publică simultan pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.

 

CAPITOLUL III

Desfăşurarea concursului

 

Art. 14. - (1) Examinarea candidaţilor se face în două etape.

(2) Prima etapă este eliminatorie şi constă în susţinerea următoarelor probe scrise eliminatorii:

1. un test-grilă de verificare a raţionamentului logic;

2. un test-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice, susţinut la următoarele discipline:

a) drept civil;

b) drept procesual civil;

c) drept penal;

d) drept procesual penal.

(3) La testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice participă numai candidaţii declaraţi admişi la testul de verificare a raţionamentului logic.

(4) Nota obţinută la prima etapă este suma notelor obţinute la probele prevăzute de alin. (2), calculată în raport cu următoarea pondere: testul-grilă de verificare a raţionamentului logic 30%, testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice 70%. Sunt declaraţi admişi în etapa a II-a candidaţii admişi la fiecare dintre cele două probe, în ordinea descrescătoare a notei obţinute la prima etapă, în limita dublului numărului de posturi scoase la concurs, atunci când acesta este mai mare de 100, respectiv în limita triplului numărului de posturi scoase la concurs, atunci când acesta este mai mic sau egal cu 100.

(5) Numărul candidaţilor admişi în etapa a II-a se suplimentează în cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis.

(6) A două etapă constă în susţinerea unui interviu.

Art. 15. - (1) Testul-grilă de verificare a raţionamentului logic din cadrul primei etape a concursului cuprinde 100 de întrebări la care se punctează răspunsurile şi 20 de întrebări supuse pretestării în condiţii de concurs. Întrebările suplimentare sunt prestabilite, nu sunt evidenţiate ca fiind supuse pretestării, iar răspunsurile la aceste întrebări nu se punctează. Baremul publicat nu include răspunsurile la întrebările suplimentare.

(2) Pentru întrebările al căror răspuns se punctează, fiecare răspuns corect valorează 0,1 puncte.

(3) Timpul necesar pentru formularea răspunsurilor la întrebările din testul-grilă este cel stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru această probă şi nu poate depăşi 4 ore, socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea testelor către toţi candidaţii.

(4) Lucrările se notează cu „Admis” sau „Respins”, în funcţie de punctajul obţinut de candidat. Pentru a fi declarat admis la această probă, candidatul trebuie să răspundă corect la minimum 30 de întrebări dintre cele 100 de întrebări ale căror răspunsuri se punctează.

Art. 16. - (1) Accesul candidaţilor în sălile de concurs este permis pe baza unui act de identitate, până la ora stabilită de comisia de admitere, cel mai târziu până la momentul deschiderii plicului în care se află tezele de concurs.

(2) Li se interzice candidaţilor să deţină asupra \or pe timpul desfăşurării probei orice surse de informare care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi orice mijloace de comunicare. Încălcarea acestor dispoziţii constituie fraudă şi atrage eliminarea din concurs.

(3) în vederea elaborării lucrărilor scrise candidaţii folosesc numai cerneală sau pix cu pastă de culoare neagră.

(4) Candidaţii se aşează în ordine alfabetică, conform listelor afişate. Fiecare candidat primeşte o teză de concurs tipizată, cu ştampila Consiliului Superior al Magistraturii, conţinând testul-grilă, pe care îşi scrie cu majuscule numele şi prenumele şi completează citeţ celelalte date. Colţul tezei de concurs va fi lipit şi ştampilat la momentul predării lucrării, numai după ce persoanele care supraveghează în sală au verificat identitatea candidaţilor şi completarea corectă a tuturor datelor prevăzute şi după ce responsabilii de sală au semnat în interiorul porţiunii care urmează a fi sigilată.

(5) Din momentul deschiderii plicului în care se află tezele de concurs niciun candidat nu mai poate intra în sală şi niciun candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia. Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului pierd dreptul de a mai susţine proba respectivă.

(6) Pe toată durata desfăşurării probei este interzisă părăsirea sălii de concurs de către candidaţi. În cazuri excepţionale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el trebuie să fie însoţit de una dintre persoanele care supraveghează, până la înapoierea în sala de concurs.

(7) Niciun membru al comisiei de admitere a concursului prezent la centrul de concurs nu poate comunica în exterior conţinutul subiectelor de concurs până la încheierea probei scrise.

Art. 17. - {1) Pe parcursul desfăşurării probei membrii comisiei de admitere a concursului şi supraveghetorii de săli nu le pot da candidaţilor indicaţii referitoare la rezolvarea testului şi nu pot aduce modificări acestuia şi nici baremului de evaluare şi notare. Ovina nelămurire legata tio subiecte se discuta direct CU comisia de elaborare a subiectelor.

(2) în cazul în care unii candidaţi doresc să îşi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, primesc alte teste tipizate. Acest lucru este consemnat de către supraveghetori în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite iniţial se anulează pe loc de către supraveghetori, menţionându-se pe ele «Anulat”, se semnează de 2 supraveghetori şi se păstrează în condiţiile stabilite pentru lucrările scrise.

(3) Fiecare candidat primeşte atâtea teste tipizate câte îi sunt necesare.

(4) La expirarea timpului acordat candidaţii predau lucrările sub semnătură în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit potrivit art. 15 alin. (3). Ultimii 3 candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.

(5) Toţi candidaţii semnează, la momentul predării lucrărilor, în procesele-verbale de predare-primire a acestora.

(6) Preşedintele comisiei de admitere a concursului preia lucrările sub semnătură de la supraveghetori.

(7) Frauda dovedită atrage eliminarea din concurs. Se consideră fraudă şi înscrierea numelui candidatului pe teza de concurs în afara rubricii care se sigilează şi orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării. În aceste cazuri responsabilul de sală consemnează într-un proces-verbal faptele şi măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu menţiunea „Fraudă”. Procesul-verbal se comunică comisiei de admitere şi candidatului respectiv.

(8) Sancţiunea prevăzută la alin. (7) se aplică şi pentru depăşirea timpului de concurs, stabilit potrivit art. 15 alin. (3).

(9) Pentru fiecare sală de concurs se întocmeşte un proces-verbal.

Art. 18. - (1) Baremul de evaluare şi notare stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a raţionamentului logic se afişează la centrele de concurs după încheierea probei şi se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii. În termen de 24 de ore de la afişarea acestuia la centrele de concurs, candidaţii pot face contestaţii la barem, care se depun la Institutul Naţional al Magistraturii. Contestaţiile la barem se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a raţionamentului logic, în cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de contestare. Soluţia se motivează în termen de 3 zile de la expirarea termenului pentru soluţionarea contestaţiilor. Baremul stabilit în urma soluţionării contestaţiilor se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.

(2) în situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se anulează una sau mai multe întrebări din testul-grilă, punctajul corespunzător întrebărilor anulate se acordă tuturor candidaţilor.

(3) în ipoteza în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se apreciază că răspunsul corect la una dintre întrebări este altul decât cel indicat în barem, se corectează baremul şi se va acorda punctajul corespunzător întrebării respective numai candidaţilor care au indicat răspunsul corect stabilit prin baremul definitiv.

(4) în situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se apreciază că răspunsul indicat ca fiind corect în baremul iniţial nu este singurul răspuns corect, punctajul corespunzător întrebării respective se acordă pentru oricare dintre variantele de răspuns stabilite ca fiind corecte prin baremul definitiv.

(5) În cazul admiterii contestatei la barem, membrii comisiei de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a raţionamentului logic care sunt răspunzători pentru această situaţie suportă consecinţele, care pot consta fie în reducerea drepturilor băneşti cuvenite pentru activitatea prestată în cadrul comisiei, fie în interdicţia de a mai face parte din comisii similare, pe o perioadă de până la 3 ani.

(6) Măsurile prevăzute la alin. (5) pot fi aplicate de Consiliul Superior al Magistraturii în urma unei analize a cauzelor care au determinat această situaţie.

Art. 19. - Rezultatele probei prevăzute la art. 15 se afişează la sediul Institutului Naţional al Magistraturii şi la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea şi se publică pe paginile de internet ale Institutului Naţional al Magistraturii şi Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 20. - (1) Candidaţii pot contesta punctajul obţinut la proba prevăzută la art. 15. Contestaţia se depune, prin fax, la Institutul Naţional al Magistraturii, în termen de 3 zile de la data publicării rezultatelor pe paginile de internet ale Institutului Naţional al Magistraturii şi Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) în vederea soluţionării contestaţiilor, colţul lucrării se va sigila din nou.

(3) Contestaţiile se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a raţionamentului logic în termen de 3 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).

(4) Nota acordată de această comisie este definitivă şi nu poate fi mai mică decât nota contestată.

Art. 21. - (1) Testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice cuprinde 100 de întrebări, câte 25 pentru fiecare dintre disciplinele de concurs menţionate la art. 14 alin. (2) pct. 2 lit. a)-d).

(2) La testul-grilă fiecare răspuns corect primeşte 1 punct care are ca echivalent 10 sutimi în sistemul de notare de la 1 la 10.

(3) Dispoziţiile art. 15 alin. (3) şi ale art. 16-20 se aplică în mod corespunzător.

(4) Lucrările se notează cu „Admis” sau „Respins”, în funcţie de punctajul obţinut de candidat. Sunt declaraţi admişi la această probă candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte, echivalentul notei 7.

Art. 22. - (1) Candidaţii susţin un interviu în faţa comisiei de examinare din care fac parte un psiholog, un judecător, un procuror, un profesor universitar şi un pedagog, desemnaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii. Numărul comisiilor de interviu se stabileşte în funcţie de numărul candidaţilor declaraţi admişi după prima etapă eliminatorie. Membrii care vor activa în comisii se stabilesc, pe fiecare categorie, în ordinea aprobată de Consiliul Superior al Magistraturii, prin hotărârea de numire a comisiilor de concurs. În situaţia în care activează mai multe comisii, componenţa nominală a fiecăreia dintre ele va fi stabilită prin tragere la sorţi, în ziua desfăşurării probei.

(2) Interviul constă în:

a) elaborarea în scris a unei analize cu privire la subiectul extras de către candidat şi susţinerea orală a acestuia;

b) analiza orală a unei speţe cu elemente de etică specifice profesiei.

{3) Analiza prevăzută la alin. (2) lit. a) se predă comisiei de examinare după susţinerea orală a acesteia şi va fi avută în vedere pentru aprecierea interviului.

(4) Aprecierea interviului se face, în baza grilei de evaluare elaborate de comisia de examinare, cu note de ia 1 la 10, cu două zecimale. Nota 1 se acordă atunci cano punctajul obţinut de candidat este mai mic sau egal cu această notă.

(5) Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea interviului, elaborată de Institutul Naţional al Magistraturii, se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, odată cu anunţul privind organizarea concursului.

(6) Nota obţinută la această probă reprezintă media aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei de examinare. Nota astfel acordată este definitivă.

(7) Sunt declaraţi admişi la această probă candidaţii care au obţinut nota minimă 7.

(8) Rezultatele de la proba constând în interviul candidaţilor se afişează la sediul Institutului Naţional al Magistraturii, la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea şi se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.

Art. 23. - (1) Cu cel puţin 24 de ore înainte de desfăşurarea interviului, comisia de admitere a concursului întocmeşte lista alfabetică a candidaţilor, cu precizarea orei la care trebuie să se prezinte grupele de candidaţi, şi dispune publicarea listelor candidaţilor pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.

(2) Accesul candidaţilor în sala de concurs este permis pe baza unui act de identitate, în ordinea afişată, respectându-se ora prevăzută pentru fiecare grupă.

(3) înregistrarea probelor orale este obligatorie, cel puţin prin mijloacele tehnice audio.

(4) înregistrările se păstrează timp de un an, după care se distrug.

Art. 24. - Nota obţinută la concurs este suma notelor obţinute în cele două etape, calculată în raport cu următoarea pondere: nota de la prima etapă 75%, interviul 25%.

Art. 25. - (1) Lista cuprinzând rezultatele finale ale concursului se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii şi se transmite în vederea afişării la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea.

(2) Candidaţii sunt clasificaţi în ordinea descrescătoare a notelor şi formulează, în această ordine, opţiune pentru unul dintre posturile scoase la concurs, fiind posibilă o singură opţiune, care nu poate fi modificată.

(3) La note egale, departajarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a notelor obţinute (a cele 3 probe de concurs, în următoarea ordine: testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice, testul-grilă de verificare a raţionamentului logic, interviul. În situaţia în care există posturi vacante de judecători şi procurori, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate suplimenta numărul de posturi scoase la concurs, astfel încât să poată fi repartizaţi toţi candidaţii care au obţinut note egale cu cea a ultimului candidat declarat admis.

Art. 26. - Candidaţii declaraţi admişi după cele două etape ale concursului vor fi programaţi pentru a se prezenta la vizita medicală.

Art. 27. - (1) Raportul referitor la îndeplinirea condiţiilor de numire în funcţia de judecător sau procuror se înaintează secţiei corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Secţiile Consiliului Superior al Magistraturii verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) şi la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 de către candidaţii declaraţi admişi la concurs.

(3) Candidaţii inapţi pentru exercitarea funcţiei, din punct de vedere medical, sunt declaraţi respinşi.

 

CAPITOLUL IV

Validarea concursului

 

Art. 28. - Tabelul cu rezultatele finale se supune spre validare Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 29. - Dacă unul dintre candidaţi a fost respins în condiţiile art. 27, procedura prevăzută de art. 25 alin. (2) se reia pentru candidaţii admişi care ocupă poziţiile următoare acestui candidat în lista cuprinzând rezultatele finale ale concursului. Candidaţii îşi pot menţine opţiunea iniţială sau pot formula o nouă opţiune, dar numai pentru postul pentru care optase candidatul respins sau, după ocuparea acestuia, pentru postul rămas astfel neocupat, după caz.

Art. 30. - În termen de cel mult 30 de zile de la data validării concursului de admitere în magistratură, Consiliul Superior al Magistraturii propune Preşedintelui României numirea în funcţia de judecător sau, după caz, de procuror a candidaţilor admişi pe posturile pentru care au optat.

Art. 31. - (1) După numirea în funcţia de judecător sau de procuror, candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi să urmeze, pe o perioadă de 6 luni, un curs de formare profesională în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii. Cursul va cuprinde în mod obligatoriu şi elemente de drept comunitar.

(2) Evaluările obţinute la finalul cursului da formare profesională de 6 luni vor fi avute în vedere la prima evaluare profesională a judecătorilor şi procurorilor recrutaţi prin concurs de admitere în magistratură.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 32. - Termenele prevăzute de prezentul regulament se calculează potrivit dispoziţiilor art. 101 din Codul de procedură civilă.

Art. 33. - (1) Pentru cazurile în care prezentul regulament stipulează că un document urmează să fie afişat la sediile instanţelor sau ale parchetelor, anunţul se va afişa de îndată la uşa de intrare a instanţei sau parchetului, iar procesul-verbal de afişare va fi înaintat de îndată comisiei de admitere.

(2) Preşedinţii tribunalelor sau, după caz, prim-procurorii parchetelor de pe lângă acestea transmit documentele primului grefier ori grefierului însărcinat cu activitatea de registratură pentru a fi afişate, indicând perioada pentru care vor fi afişate. În momentul afişării, precum şi al retragerii documentului grefierul va nota ora şi data afişării sau retragerii pe document, însoţite de semnătura sa. Grefierul transmite de îndată documentul retras preşedintelui tribunalului sau conducătorului parchetului.

Art. 34. - (1) Lucrările de concurs ale candidaţilor declaraţi admişi, inclusiv analiza prevăzută la art. 22 alin. (2) lit. a), se anexează, în original, la mapele profesionale întocmite acestora, după numirea în funcţie, în condiţiile legii.

(2) Restul lucrărilor scrise, precum şi toate celelalte documente privind desfăşurarea concursului se arhivează şi se păstrează în arhiva Consiliului Superior al Magistraturii, prin grija Direcţiei resurse umane şi organizare. Lucrările scrise anulate pentru fraudă se arhivează şi se păstrează separat.

{3) Originalele documentelor, în privinţa cărora prezentul regulament dispune că se înaintează prin fax Direcţiei resurse umane şi organizare, se transmit de către tribunale sau parchetele de pe lângă acestea, prin grija preşedinţilor tribunalelor şi a prim-procurori lor parchetelor de pe lângă acestea, după caz, în cel mai scurt timp şi se arhivează la mapele de concurs.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind încetarea funcţionării AGICOA ROMÂNIA ca organism de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale producătorilor de opere audiovizuale şi a drepturilor de autor deţinute de aceştia în temeiul contractelor de cesiune

 

Ţinând cont de Referatul Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. RG H/3.300 din 5 aprilie 2012,

în conformitate cu prevederile art. 125, 126 şi art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Sentinţa civilă nr. 5.215 din 20 septembrie 2011 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, rămasă definitivă şi irevocabilă, prin care se constată nelegalitatea Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 133/2008 privind avizarea constituirii şi funcţionării organismului de gestiune colectivă AGICOA ROMÂNIA,

în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. 1. - AGICOA ROMÂNIA (Asociaţia Internaţională de Gestiune Colectivă a Operelor Audiovizuale), cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Serg. Lăţea Gheorghe nr. 18, bl. C37, sc. B, et. 1, ap. 66, sectorul 6, îşi încetează funcţionarea ca organism de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale producătorilor de opere audiovizuale şi a drepturilor de autor deţinute de aceştia în temeiul contractelor de cesiune de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 133/2008 privind avizarea constituirii şi funcţionării organismului de gestiune colectivă AGICOA ROMÂNIA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 17 iulie 2008, îşi încetează aplicabilitatea de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul www.orda.ro

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Robert Bucur

 

Bucureşti, 5 aprilie 2012,

Nr. 46.

 

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRĂILA

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

 

LISTA

cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române din municipiul Brăila care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2012, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează si administrează unităţi de asistentă socială

 

Nr. crt.

Denumirea asociaţiei/fundaţiei

Unitatea de asistenţă socială

Cuantumul subvenţiei acordate/lei

1.

Asociaţia „Speranţa"

Centrul de zi „Teodor Speranţa"

17.700

2.

Asociaţia „Aura 2010"

Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane cu handicap

41.400

3.

Asociaţia „Aura 2010"

Centrul de zi „Darius"

47.200

4.

Organizaţia „Trebuie"

Centrul de zi „Cati"

25.960

5.

Fundaţia „Surorile Clarise ale Sfântului Sacrament”

Centrul rezidenţial

33.120

6.

Fundaţia „Surorile Clarise ale Sfântului Sacrament"

Centrul de zi

14.160

7.

Fundaţia „Lumina"

Îngrijire la domiciliu

20.000

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.