MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 260/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 260         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 20 aprilie 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 91 din 7 februarie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 

Decizia nr. 98 din 7 februarie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

258. - Hotărâre privind aprobarea Listei cuprinzând 26 de obiective de investiţii prioritare destinate reconstrucţiei drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectării torentelor din zonele forestiere, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora

 

304. - Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

12. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea condiţiilor-cadru asociate autorizaţiei de înfiinţare

 

2 182. - Ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul instituţiilor publice finanţate integral din bugetul de stat, instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

13. - Decizie privind avizarea constituirii şi funcţionării organismului de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Drepturi de Autor din Audiovizual - ARDAA

 

Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile care primesc subvenţii de la bugetul local al municipiului Codlea în anul 2012, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALA

DECIZIA Nr. 91

din 7 februarie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Daniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor ari. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, excepţie ridicată de Elena Boţilă în Dosarul nr. 6.599/101/2010 al Tribunalului Mehedinţi - Secţia comercială şi de contencios administrativ.

Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 420D/2011.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Preşedintele dispune să se facă apelul şi în dosarele nr. 1.383D/2011, nr. 1.458D/2011 - nr.  1.464D/2011, nr. 1.466D/2011 - nr. 1.469D/2011, nr. 1.651 D/2011 - nr. 1.679D/2011, nr. 2D/2012 şi nr. 3D/2012, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, excepţie ridicată de Sindicatul învăţământului Preuniversitar Botoşani în dosarele nr. 3.669/40/2011, nr. 3.481/40/2011, nr. 3.475/40/2011, nr. 3.805/40/2011, nr. 3.472/40/2011, nr. 3.450/40/2011, nr. 3.484/40/2011, nr. 4.310/40/2011. nr. 3.459/40/2011, nr. 3.470/40/2011, nr. 3.477/40/2011 şi nr. 4.331/40/2011 ale Tribunalului Botoşani - Secţia civilă şi de Sindicatul învăţământ „Corneliu Gheorghe Caranica” din Brăila în dosarele nr. 6.821/113/2010, nr. 6.364/113/2010, nr. 6.563/113/2010, nr. 6.299/113/2010, nr. 6.677/113/2010. nr. 6.573/113/2010, nr. 6.664/113/2010, nr. 7.492/113/2010 nr. 7.498/113/2010 nr. 6.560/113/2010, nr. 6.561/113/2010, nr. 6.569/113/2010, nr. 6.960/113/2010, nr. 6.557/113/2010, nr. 6.665/113/2010, nr. 6.417/113/2010, nr. 6.414/113/2010, nr. 6.362/113/2010, nr. 6.263/113/2010, nr. 6.412/113/2010, nr. 6.303/113/2010, nr. 6.366/113/2010, nr. 6.566/113/2010, nr. 6.559/113/2010, nr. 6.270/113/2010, nr. 6.370/113/2010, nr. 6.415/113/2010, nr. 6.959/113/2010, nr. 6.966/113/2010, nr. 6.273/113/2010 şi nr. 6.305/113/2010 ale Curţii de Apel Galaţi - Secţia pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale.

La apelul nominal se prezintă doamna Ioana Voicu, consilierul juridic al Sindicatului învăţământ „Corneliu Gheorghe Caranica” Brăila, lipsă fiind celelalte părţi, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 420D/2011, nr. 1.383D/2011, nr. 1.458D/2011 - nr. 1.464D/2011, nr. 1.466D/2011 - nr. 1.469D/2011, nr. 1.651 D/2011 - nr. 1.679D/2011, nr. 2D/2012 şi nr. 3D/2012, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Consilierul juridic al Sindicatului învăţământ „Corneliu Gheorghe Caranica” din Brăila este de acord cu conexarea.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexării dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 1.383D/2011, nr. 1.458D/2011 - nr. 1.464D/2011, nr. 1.466D/2011 - nr. 1.469D/2011, nr. 1.651 D/2011 - nr. 1.679D/2011, nr. 2D/2012 şi nr. 3D/2012 la Dosarul nr. 420D/2011, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul consilierului juridic al Sindicatului învăţământ „Corneliu Gheorghe Caranica” din Brăila, care solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate. Arată că s-a creat o situaţie discriminatorie între personalul din învăţământ care a primit indemnizaţia de concediu în cuantum total şi personalul care a primit această indemnizaţie într-un cuantum redus,

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele;

Prin încheierea din 24 martie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 6.599/101/2010, Tribunalul Mehedinţi - Secţia comercială şi de contencios administrativ a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, excepţie ridicată de Elena Boţilă într-o cauză ce are ca obiect anularea unei dispoziţii privind diminuarea salariului.

Prin încheierea din 9 noiembrie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 3.669/40/2011, şi încheierile din 14 noiembrie 2011, pronunţate în dosarele nr. 3.481/40/2011, nr. 3.475/40/2011, nr. 3.805/40/2011, nr. 3.472/40/2011, nr. 3.450/40/2011, nr. 3.484/40/2011, nr. 4.310/40/2011, nr. 3.459/40/2011, nr. 3.470/40/2011, nr. 3.477/40/2011 şi nr. 4.331/40/2011, Tribunalul Botoşani - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, excepţie ridicată de Sindicatul învăţământului Preuniversitar Botoşani.

Prin încheierile din 17 noiembrie 2011, pronunţate în dosarele nr. 6.560/113/2010, nr. 6.561/113/2010, nr. 6.569/113/2010, nr. 6.960/113/2010, nr. 6.557/113/2010, nr. 6.665/113/2010, nr. 6.417/113/2010, nr. 6.414/113/2010, nr. 6.362/113/2010, nr. 6.263/113/2010, nr. 6.412/113/2010, nr. 6.303/113/2010, nr. 6.366/113/2010, nr. 6.566/113/2010, nr. 6.559/113/2010, nr. 6.270/113/2010, nr. 6.370/113/2010, nr. 6.415/113/2010, nr. 6.959/113/2010 şi nr. 6.966/113/2010, încheierile din 29 noiembrie 2011, pronunţate în dosarele nr. 6.273/113/2010 şi nr. 6.305/113/2010, încheierile din 6 decembrie 2011, pronunţate în dosarele nr. 6.821/113/2010, nr. 6.364/113/2010, nr. 6.563/113/2010 şi nr. 6.299/113/2010, şi prin încheierile din 8 decembrie 2011, pronunţate în dosarele nr. 6.677/113/2010, nr. 6.573/113/2010, nr. 6.664/113/2010, nr. 7.492/113/2010 şi nr. 7.498/113/2010, Curtea de Apel Galaţi - Secţia pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, excepţie ridicată de Sindicatul învăţământ „Corneliu Gheorghe Caranica” din Brăila.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorii acesteia susţin că, potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, cu referire la Hotărârea pronunţată în Cauza Kechko împotriva Ucrainei. Hotărârea pronunţată în Cauza Kopecky împotriva Slovaciei, Hotărârea pronunţată în Cauza Cazacu împotriva Republicii Moldova, salariul intră în categoria de „bun”, nefiind justificată privarea de acest bun. De asemenea, diminuarea salariilor prin dispoziţiile de lege criticate eludează principiile care se regăsesc în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, precum şi pe cele ale art. 1 alin. 1 din Protocolul adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Totodată, prevederile art. 44 din Constituţie garantează dreptul de proprietate al cetăţenilor asupra bunurilor lor.

În continuare, se arată că, după pronunţarea Deciziei nr. 874/2010 de către Curtea Constituţională, proiectul de lege privind diminuarea drepturilor salariale ale bugetarilor a fost retrimis Parlamentului pentru punerea de acord cu decizia Curţii. Actul normativ a fost adoptat de către Parlament în şedinţa comună din data de 29 iunie 2010, iar legea a fost promulgată în aceeaşi zi în care a fost adoptată. Astfel, Legea nr. 118/2010 încalcă prevederile art. 15 din Legea nr. 47/1992, cele ale art. 133 alin. (3)-(5) din regulamentul Camerei Deputaţilor, precum şi prevederile art. 147 alin. (2) din Constituţie.

Totodată, se consideră că dispoziţiile criticate, în ceea ce priveşte diminuarea cu 25% a indemnizaţiei de concediu de odihnă, sunt neconstituţionale în raport cu prevederile art. 15 alin. (2)din Constituţie, încălcând principiul neretroactivităţii legii. Textul de lege criticat creează şi o discriminare din perspectiva plăţii indemnizaţiei de concediu. Astfel, un salariat care solicită şi a fost planificat să execute concediul de odihnă în luna martie a beneficiat de indemnizaţia de concediu în cuantum integral, spre deosebire de cei care şi-au efectuat concediul de odihnă după intrarea în vigoare a legii criticate. Se creează o stare da discriminare ce determină încălcarea principiului egalităţii prevăzut la art. 16 din Constituţie şi la art. 14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţi lor fundamentale.

Tribunalul Mehedinţi - Secţia comercială şi de contencios administrativ apreciază că salariul reprezintă un drept de creanţă, care este un „bun” asupra căruia se constituie un drept de proprietate potrivit art. 1 din Protocolul adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Prin dispoziţiile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010, în condiţiile art. 53 din Constituţie, a fost restrâns dreptul de proprietate pe o perioadă determinată conform art. 16 din aceeaşi lege, fără însă a se prevedea în lege şi o indemnizare. În această situaţie protecţia dreptului de proprietate ar putea fi considerată iluzorie şi ineficace, în totală contradicţie cu dispoziţiile Convenţiei. Privarea de proprietate impune obligaţia statului, consacrată şi de Legea fundamentală prin dispoziţiile art. 44 referitoare la expropriere pentru cauzele de utilitate publică, de a despăgubi pe proprietar. În măsura în care dispoziţiile de lege criticate nu prevăd plata unei despăgubiri echivalente către salariaţii cărora li s-a restrâns dreptul de proprietate, dispoziţiile de diminuare a drepturilor salariale cu 25% sunt neconstituţionale. De asemenea, apreciază că dispoziţiile criticate sunt neconstituţionale în măsura în care îşi prelungesc aplicabilitatea şi peste termenul prevăzut la art. 16, iar începând cu data de 1 ianuarie 2011 nu a fost emis un act normativ prin care să fie dispuse noi măsuri de restrângere a dreptului de proprietate.

Tribunalul Botoşani - Secţia civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens, face referire la deciziile Curţii nr. 872/2010, nr. 874/2010 şi nr. 975/2010.

Curtea de Apel Galaţi - Secţia pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru aşi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul arată că aplicarea în timp a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 118/2010 este limitată la anul 2010. Rezultă că aceste dispoziţii legale nu mai sunt în vigoare în sensul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, ceea ce determină inadmisibilitatea excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului arată că din analiza normelor legale invocate rezultă că acestea au avut o aplicabilitate limitată în timp, respectiv perioada 1 iulie-31 decembrie 2010. Pe cale de consecinţă, având în vedere prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost lega! sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010, cu următorul conţinut: „Cuantumul brut al salariilor/soldelor/indemnizaţiilor lunare de încadrare, inclusiv sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale, precum şi alte drepturi în lei sau în valută, stabilite în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, se diminuează cu 25%.

În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii, autorii excepţiei invocă încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (5) referitor la statul român, art. 11 referitor la dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 15 alin. (2) referitor la principiul neretroactivităţii legii, art. 16 referitor la egalitatea în drepturi, art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 41 referitor la munca şi protecţia socială a muncii, art. 44 referitor la dreptul de proprietate privată, art. 47 referitor la nivelul de trai, art. 53 referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, art. 136 alin. (1) şi (5) referitor la proprietate şi art. 148 alin. (2) referitor la integrarea în Uniunea Europeană. De asemenea, sunt invocate prevederile art. 14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, art. 1 din Primul Protocol la Convenţie şi cele ale art. 17 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată ca prevederile legale criticate referitoare la diminuarea cuantumului salariului personalului bugetar au avut o aplicabilitate limitată în timp, până la 31 decembrie 2010, potrivit art. 16 alin. (1) din Legea nr. 118/2010. Cu toate acestea, prevederile art. 1 din Legea nr. 118/2010 continuă să îşi producă efectele juridice în prezenta cauză, astfel încât, în lumina jurisprudenţei sale recente, şi anume Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, urmează a se analiza constituţionalitatea prevederilor art. 1 din Legea nr. 118/2010.

În continuare, Curtea reţine că soluţia legislativă criticată a mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate din perspectiva unor critici similare cu cele invocate în prezenta cauză. Astfel, prin Decizia nr. 872 din 25 iunie 2010 şi Decizia nr. 874 din 25 iunie 2010. ambele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, Curtea a reţinut, în esenţă, că dreptul la salariu este corolarul unui drept constituţional, şi anume dreptul la muncă, iar diminuarea sa se constituie într-o veritabila restrângere a exerciţiului dreptului la muncă. Realizând o examinare a compatibilităţii dispoziţiilor legale criticate cu fiecare dintre condiţiile strict şi limitativ prevăzute de Legea fundamentală pentru restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, Curtea a constatat că măsura de diminuare a cuantumului salariului/indemnizaţiei/ soldei cu 25% constituie o restrângere a exerciţiului dreptului constituţional la muncă ce afectează dreptul la salariu, cu respectarea însă a prevederilor art. 53 din Constituţie. Astfel, Curtea a statuat că diminuarea cu 25% a cuantumului salariului/indemnizaţiei/soldei este prevăzută prin Legea nr. 118/2010 şi se impune pentru reducerea cheltuielilor bugetare. De asemenea, soluţia legislativă cuprinsă în art. 1 din lege a fost determinată de apărarea „securităţii naţionale”, noţiune înţeleasă în sensul unor aspecte din viaţa statului - precum cele economice, financiare, sociale - care ar putea afecta însăşi fiinţa statului prin amploarea şi gravitatea fenomenului. În acest sens, prin Decizia nr. 1.414 din 4 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 23 noiembrie 2009, Curtea a statuat că situaţia de criză financiară mondială ar putea afecta, în lipsa unor măsuri adecvate, stabilitatea economică a ţării şi, implicit, securitatea naţională.

Cu privire la proporţionalitatea situaţiei care a determinat restrângerea, Curtea a constatat că există o legătură de proporţionalitate între mijloacele utilizate (reducerea cu 25% a cuantumului salariului/indemnizaţiei/soldei) şi scopul legitim urmărit (reducerea cheltuielilor bugetare/reechilibrarea bugetului de stat) şi că există un echilibru între cerinţele de interes general ale colectivităţii şi protecţia drepturilor fundamentale ale individului.

De asemenea, Curtea a constatat că măsura legislativă criticată este aplicată în mod nediscriminatoriu, în sensul că reducerea de 25% se aplică tuturor categoriilor de personal bugetar în acelaşi cuantum şi în acelaşi mod. Curtea a observat, totodată, că măsura criticată prezintă un caracter temporar, având o durată limitată în timp, şi anume până la data de 31 decembrie 2010, tocmai pentru a nu se afecta substanţa dreptului constituţional protejat.

În continuare, Curtea constată că prin Decizia nr. 939 din 7 iulie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 16 septembrie 2011, Curtea a statuat că salariile viitoare pe care angajatorul trebuie să le plătească angajatului nu intră în sfera de aplicare a dreptului de proprietate, angajatul neavând un atare drept pentru salariile ce vor fi plătite în viitor de către angajator ca urmare a muncii viitoare prestate de angajat. Dreptul de proprietate al angajatului în privinţa salariului vizează numai sumele certe, lichide şi exigibile. Curtea a observat că şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, spre exemplu, în Hotărârea din 31 mai 2011, pronunţată în Cauza Maggio şi alţii împotriva Italiei, paragraful 55, a reiterat jurisprudenţa sa cu privire la faptul că art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale nu implică un drept la dobândirea proprietăţii.

Totodată, prin Decizia nr. 1.155 din 13 septembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 27 octombrie 2011, Curtea a statuat că, în contextul legislativ actual, prin art. 1 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010, s-a stabilit că, începând cu 1 ianuarie 2011, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%.

O atare modalitate de stabilire a cuantumului concret al salariilor/soldelor/indemnizaţiilor brute nu este de natură să încalce cele stabilite prin deciziile Curţii Constituţionale nr. 872 şi nr. 874 din 25 iunie 2010. Cu acele prilejuri, Curtea a impus O obligaţie de rezultat legiuitorului, aceea ca după 1 ianuarie 2011 să revină la „cuantumul salariilor/indemnizaţiilor şi soldelor de dinainte de adoptarea acestor măsuri de diminuare, în condiţiile încadrării în politicile sociale şi de personal, care, fa rândul lor, trebuie să se încadreze în nivelul cheltuielilor bugetare”. Este în acelaşi timp o obligaţie sub condiţie care va duce la revenirea etapizată a cuantumului drepturilor salariale la nivelul anterior Legii fir. ii 6/2010. Stabilirea modalităţii concrete de realizare a acestui proces este o prerogativă a legiuitorului, care va decide, în funcţie de situaţia economico-financiară a ţării, momentul îndeplinirii cât mai rapid a obligaţiei sale de rezultat, în sensul revenirii cel puţin la cuantumul salariilor/indemnizaţiilor şi soldelor de dinainte de adoptarea Legii nr. 118/2010.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile amintite îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, excepţie ridicată de Elena Boţilă în Dosarul nr. 6.599/101/2010 al Tribunalului Mehedinţi - Secţia comercială şi de contencios administrativ, de Sindicatul învăţământului Preuniversitar Botoşani în dosarele nr. 3.669/40/2011, nr. 3.481/40/2011, nr. 3.475/40/2011, nr. 3.805/40/2011, nr. 3.472/40/2011, nr. 3.450/40/2011, nr. 3.484/40/2011, nr. 4.310/40/2011, nr. 3.459/40/2011, nr. 3.470/40/2011, nr. 3.477/40/2011 şi nr. 4.331/40/2011 ale Tribunalului Botoşani - Secţia civilă, precum şi de Sindicatul învăţământ „Corneliu Gheorghe Caranica” Brăila în dosarele nr. 6.821/113/2010, nr. 6.364/113/2010, nr. 6.563/113/2010, nr. 6.299/113/2010, nr. 6.677/113/2010, nr. 6.573/113/2010, nr. 6.664/113/2010, nr. 7.492/113/2010, nr. 7.498/113/2010 nr. 6.560/113/2010, nr. 6.561/113/2010, nr. 6.569/113/2010, nr. 6.960/113/2010, nr. 6.557/113/2010, nr. 6.665/113/2010, nr. 6.417/113/2010, nr. 6.414/113/2010, nr. 6.362/113/2010, nr. 6.263/113/2010, nr. 6.412/113/2010, nr. 6.303/113/2010, nr. 6.366/113/2010, nr. 6.566/113/2010, nr. 6.559/113/2010, nr. 6.270/113/2010, nr. 6.370/113/2010, nr. 6.415/113/2010, nr. 6.959/113/201, nr. 6.966/113/2010,nr. 6.273/113/2010 şi nr. 6.305/113/201 Oale Curţii de Apel Galaţi - Secţia pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 7 februarie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Mariţiu

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 98

din 7 februarie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Daniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 2 alin. (1)lit. b) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, excepţie ridicată de Liga Sindicatelor din învăţământ Botoşani în Dosarul nr. 3.859/40/2011 al Tribunalului Botoşani - Secţia civilă.

Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.300D/2011.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Preşedintele dispune să se facă apelul şi în dosarele nr. 1.303D/2011, nr. 1.304D/2011, nr. 1.444D/2011, nr. 1.448D/2011, nr. 1.449D/2Q11 şine. 1A5QDJ2QW, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 2 alin. (1) lit. b)din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice.

Excepţia a fost ridicată de Liga Sindicatelor din învăţământ Botoşani în dosarele nr. 3.856/40/2011, nr. 4.103/40/2011, nr. 5.047/40/2011, nr. 6.584/40/2011 şi nr. 7.320/40/2011 ale Tribunalului Botoşani - Secţia civilă şi de Nicolae Guzu şi Zincuţa Maniu în Dosarul nr. 3.950/117/2011 al Tribunalului Cluj - Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 1.300D/2011, nr. 1.303D/2011, nr. 1.304D/2011, nr. 1.444D/2011, nr. 1.448D/2011, nr. 1.449D/2011 şi nr. 1.450D/2011, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexării dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 1.303D/2011, nr. 1.304D/2011, nr. 1.444D/2011, nr. 1.448D/2011, nr. 1.449D/2011 şi nr. 1.450D/2011 la Dosarul nr. 1.300D/2011, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată. În acest sens, face referire la jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele: Prin încheierea din 2 noiembrie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 3.859/40/2011, prin încheierile din 27 octombrie 2011, pronunţate în dosarele nr. 3.856/40/2011 şi nr. 4,103/40/2011, prin încheierile din 24 noiembrie 2011, pronunţate în dosarele nr. 5.047/40/2011, nr. 6.584/40/2011 şi nr. 7.320/40/2011, Tribunalul Botoşani - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, excepţie ridicată de Liga Sindicatelor din învăţământ Botoşani într-o cauză ce are ca obiect anularea deciziilor de stabilire a drepturilor salariale.

Prin încheierea din 17 noiembrie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 3.950/117/2011, Tribunalul Cluj - Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, excepţie ridicată de Nicolae Guzu şi Zincuţa Maniu într-o cauză ce are ca obiect drepturi băneşti.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin că, potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, cu referire la Hotărârea pronunţată în Cauza Kechko împotriva Ucrainei, Hotărârea pronunţată în Cauza Kopecky împotriva Slovaciei şi Hotărârea pronunţată în Cauza

Cazacu împotriva Republicii Moldova, salariul intră în categoria de „bun”, nefiind justificată privarea de acest bun. De asemenea, diminuarea salariilor prin dispoziţiile de lege criticate eludează principiile care se regăsesc în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, precum şi cele ale art. 1 alin. 1 din Protocolul adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Totodată, prevederile art. 44 din Constituţie garantează dreptul de proprietate al cetăţenilor asupra bunurilor lor.

În continuare, autorii criticii arată că, după pronunţarea Deciziei nr. 874/2010 de către Curtea Constituţională, proiectul de lege privind diminuarea drepturilor salariale ale bugetarilor a fost retrimis Parlamentului pentru punerea de acord cu decizia Curţii. Actul normativ a fost adoptat de către Parlament în şedinţa comună din data de 29 iunie 2010, iar legea a fost promulgată în aceeaşi zi în care a fost adoptată. Astfel, Legea nr. 118/2010 încalcă prevederile art. 15 şi art. 147 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, precum şi ale art. 133 alin. (3}-(5) din regulamentul Camerei Deputaţilor. De asemenea, efectele Legii nr. 118/2010 sunt resimţite până în prezent, iar Legea nr. 285/2010 foloseşte ca referinţă pentru calculul drepturilor salariale „salariul brut pentru luna octombrie 2010”, adică salariul afectat de Legea nr. 118/2010.

Tribunalul Botoşani - Secţia civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Tribunalul Cluj - Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul arată că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens, face referire la deciziile Curţii Constituţionale nr. 872/2010, nr. 874/2010, nr. 1.655/2010 şi nr. 1.155/2011.

Avocatul Poporului, făcând referire la deciziile Curţii Constituţionale nr. 872/2010, nr. 874/2010 şi nr. 1.655/2010, arată că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 1 şi art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010, şi art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010, dispoziţii care au următorul conţinut:

- Art. 1 din Legea nr. 118/2010: „(1) Cuantumul brut al salariilor/soldelor/indemnizaţiilor lunare de încadrare, inclusiv sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariate, precum şi alte drepturi în lei sau în valută, stabilite în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, se diminuează cu 25%.

(2) În situaţia în care din aplicarea prevederilor alin. (1) rezultă o valoare mai mică decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat in plată, suma care se acordă este de 600 lei”;

- Art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118/2010: „(1) Se reduc cu 25% următoarele drepturi de natură salarială de care beneficiază personalul din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de modul de finanţare al acestora:

b) drepturile prevăzute la art. 104 alin. (3) şi art. 107 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.”;

- Art. 1 din Legea nr. 285/2010: (1) începând cu 1 ianuarie 2011, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%.

(2) începând cu 1 ianuarie 2011, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

(3) Cuantumul brut al drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se va stabili în anul 2011 ţinându-se seama de gradul sau treapta profesională, vechimea în muncă, vechimea în funcţie sau, după caz, în specialitate, dobândite în condiţiile legii până la 31 decembrie 2010.

(4) Cuantumul soldei de grad/salariului gradului profesional, al soldei de comandă/salariului de comandă, precum şi cuantumul gradaţiilor, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%.

(5) în salariul de bază, indemnizaţia lunară de încadrare, respectiv în solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază aferente lunii octombrie 2010 sunt cuprinse sporurile, indemnizaţiile, care potrivit Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, făceau parte din salariul de bază, din indemnizaţia de încadrare brută lunară, respectiv din solda/salariul funcţiei de bază, precum şi sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, acordate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, cu modificările ulterioare. Sporurile stabilite prin legi sau hotărâri ale Guvernului necuprinse în Legea-cadru nr. 330/2009, cu modificările ulterioare, şi care au fost acordate în anul 2010 ca sume compensatorii cu caracter tranzitoriu sau, după caz, ca sporuri la data reîncadrării se introduc în salariul de bază, în indemnizaţia de încadrare brută lunară, respectiv în solda/salariul de funcţie, fără ca prin acordarea lor să conducă la creşteri salariate, altele decât cele prevăzute de prezenta lege.

În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii, autorii excepţiei invocă încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 44 referitor la dreptul de proprietate privată, art. 53 referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, art. 136 alin. (1) şt (5) referitor la proprietate şi art. 148 alin. (2) referitor la integrarea în Uniunea Europeană. De asemenea, sunt invocate prevederile art. 1 din Protocolul adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi cele ale art. 17 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prevederile legale criticate referitoare la diminuarea cuantumului salariului personalului bugetar au avut o aplicabilitate limitată în timp, până la 31 decembrie 2010, potrivit art. 16 alin. (1) din Legea nr. 118/2010. Cu toate acestea, prevederile art. 1 din Legea nr. 118/2010 continuă să îşi producă efectele juridice în prezenta cauză, astfel încât, în lumina jurisprudenţei sale recente, şi anume Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea urmează a analiza constituţionalitatea prevederilor art. 1 din Legea nr. 118/2010.

În continuare, Curtea reţine că, prin Decizia nr. 872 din 25 iunie 2010 şi Decizia nr. 874 din 25 iunie 2010, ambele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea !, nr. 433 din 28 iunie 2010, a statuat, în esenţă, că dreptul la salariu este corolarul unui drept constituţional, şi anume dreptul la muncă, iar diminuarea sa se constituie într-o veritabilă restrângere a exerciţiului dreptului la muncă. Realizând o examinare a compatibilităţii dispoziţiilor legale criticate cu fiecare dintre condiţiile strict şi limitativ prevăzute de Legea fundamentală pentru restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, Curtea a constatat că măsura de diminuare a cuantumului salariului/indemnizaţiei/soldei cu 25% constituie o restrângere a exerciţiului dreptului constituţional la muncă ce afectează dreptul la salariu, cu respectarea însă a prevederilor art. 53 din Constituţie. Astfel, Curtea a statuat că diminuarea cu 25% a cuantumului salariului/indemnizaţiei/soldei este prevăzută prin Legea nr. 118/2010 şi se impune pentru reducerea cheltuielilor bugetare. De asemenea, soluţia legislativă cuprinsă în art. 1 din lege a fost determinată de apărarea „securităţii naţionale”, noţiune înţeleasă în sensul unor aspecte din viaţa statului - precum cele economice, financiare, sociale - care ar putea afecta însăşi fiinţa statului prin amploarea şi gravitatea fenomenului. În acest sens, prin Decizia nr. 1.414 din 4 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 23 noiembrie 2009, Curtea a statuat că situaţia de criză financiară mondială ar putea afecta, în lipsa unor măsuri adecvate, stabilitatea economică a ţării şi, implicit, securitatea naţională.

Cu privire la proporţionalitatea situaţiei care a determinat restrângerea, Curtea a constatat că există o legătură de proporţionalitate între mijloacele utilizate (reducerea cu 25% a cuantumului salariului/indemnizaţiei/soldei) şi scopul legitim urmărit (reducerea cheltuielilor bugetare/reechilibrarea bugetului de stat) şi că există un echilibru între cerinţele de interes general ale colectivităţii şi protecţia drepturilor fundamentale ale individului.

De asemenea, Curtea a constatat că măsura legislativă criticată este aplicată în mod nediscriminatoriu, în sensul că reducerea de 25% se aplică tuturor categoriilor de personal bugetar în acelaşi cuantum şi în acelaşi mod. Curtea a observat, totodată, că măsura criticată prezintă un caracter temporar, având o durată limitată în timp, şi anume până la data de 31 decembrie 2010, tocmai pentru a nu se afecta substanţa dreptului constituţional protejat.

În continuare, Curtea constată că prin Decizia nr. 939 din 7 iulie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 16 septembrie 2011, a statuat că salariile viitoare pe care angajatorul trebuie să le plătească angajatului nu intră în sfera de aplicare a dreptului de proprietate, angajatul neavând un atare drept pentru salariile ce vor fi plătite în viitor de către angajator ca urmare a muncii viitoare prestate de angajat. Dreptul de proprietate al angajatului în privinţa salariului vizează numai sumele certe, lichide şi exigibile. Curtea a observat că şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, spre exemplu, în Hotărârea din 31 mai 2011, pronunţată în Cauza Maggio şi alţii împotriva Italiei, paragraful 55, a reiterat jurisprudenţa sa cu privire la faptul că ari. 1 din Protocolul adiţional ia Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţi lor fundamentale nu implică un drept la dobândirea proprietăţii.

Totodată, prin Decizia nr. 1.155 din 13 septembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 27 octombrie 2011, Curtea a statuat că, în contextul legislativ actual, prin art. 1 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010, s-a stabilit că, începând cu 1 ianuarie 2011, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%.

O atare modalitate de stabilire a cuantumului concret al salariilor/soldelor/indemnizaţiilor brute nu este de natură să încalce cele stabilite prin deciziile Curţii Constituţionale nr. 872 şi nr. 874 din 25 iunie 2010. Cu acele prilejuri, Curtea a impus o obligaţie de rezultat legiuitorului, aceea ca după 1 ianuarie 2011 să revină la „cuantumul salariilor/indemnizaţiilor şi soldelor de dinainte de adoptarea acestor măsuri de diminuare, în condiţiile încadrării în politicile sociale şi de personal, care, ia rândul lor, trebuie să se încadreze în nivelul cheltuielilor bugetare”. Este în acelaşi timp o obligaţie sub condiţie care va duce la revenirea etapizată a cuantumului drepturilor salariale ia nivelul anterior Legii nr. 118/2010. Stabilirea modalităţii concrete de realizare a acestui proces este o prerogativă a legiuitorului, care va decide, în funcţie de situaţia economico-financiară a ţării, momentul îndeplinirii cât mai rapid a obligaţiei sale de rezultat, în sensul revenirii cel puţin la cuantumul salariilor/indemnizaţiilor şi soldelor de dinainte de adoptarea Legii nr. 118/2010.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile amintite îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, excepţie ridicată de Liga Sindicatelor din învăţământ Botoşani în dosarele nr. 3.859/40/2011, nr. 3.856/40/2011, nr. 4.103/40/2011, nr. 5.047/40/2011. nr. 6.584/40/2011 şi nr. 7.320/40/2011 ale Tribunalului Botoşani - Secţia civilă, precum şi de Nicolae Guzu şi Zincuţa Maniu în Dosarul nr. 3.950/117/2011 al Tribunalului Cluj - Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 7 februarie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Mariţiu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei cuprinzând 26 de obiective de investiţii prioritare destinate reconstrucţiei drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectării torentelor din zonele forestiere, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Lista cuprinzând 26 de obiective de investiţii prioritare destinate reconstrucţiei drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectării torentelor din zonele forestiere, prevăzute în anexa nr. I.

(2) Se aprobă caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prevăzute la alin. (1), cuprinşi în anexele nr. 11/1-II/26.

Art. 2. - Finanţarea obiectivelor de investiţii se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reconstrucţia drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Anexele nr. I şi nr. II/1-H/26 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi pădurilor,

László Borbely

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Cristian Petrescu

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 3 aprilie 2012.

Nr. 258.

 

ANEXA Nr. I

 

LISTA

cuprinzând 26 de obiective de investiţii prioritare destinate reconstrucţiei drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectării torentelor din zonele forestiere

 

1

Corectarea torentelor din bazinul hidrografic Valea Iarăşului

2

Corectarea torentelor din bazinul hidrografic Brădet

3

Corectarea torentelor din bazinul hidrografic Crasna - ramificaţii

4

Corectarea torentelor Meziad

5

Corectarea torentelor Pădurea Neagră

6

Corectarea torentelor Radmina

7

Corectarea torentelor Polom

8

Corectarea torentelor din bazinul hidrografic Helişag Nera

9

Corectarea torentelor din bazinul hidrografic Groposu

10

Corectarea torentelor din bazinul hidrografic Breazova

11

Corectarea torentelor din bazinul hidrografic Dognecea

12

Corectarea torentului Valea Beii

13

Corectarea torentelor Valea Ogrăzelii

14

Reabilitare drum forestier existent Făget

15

 Reabilitare drum forestier existent Senereuş

16

 Reabilitare drum forestier existent Pârâul lui Mărie

17

 Reabilitare drum forestier Valea Gâţii

18

 Reabilitare drum forestier Lepeş

19

 Reabilitare drum forestier legătură Sirod-Niraje

20

 Reabilitare drum forestier Carpenu axial

21

 Reabilitare drum forestier Schinda

22

 Reabilitare drum forestier Balta Ursului

23

 Refacere drum forestier calamitat Sâmnicel - ramificaţie

24

 Refacere drum forestier calamitat Rădăcineşti

25

 Reabilitare drum forestier Tisieu

26

 Reabilitare drum forestier Băleanca

 

ANEXA Nr. II/1

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Corectarea torentelor din bazinul hidrografic Valea Iarăşului”

 

Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor

Beneficiar: Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva - Direcţia Silvică Mureş

Amplasament: în fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Sighişoara, comuna Vânători, judeţul Mureş

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

1.824*)

(în preţuri valabile la 31 octombrie 2011; 1 euro = 4,3150 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

- construcţii-montaj

 

mii lei

1.596

Eşalonarea investiţiei:

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

1.220

 

C+M

mii lei

1.060

Anul II

INV

mii lei

604

 

C+M

mii lei

536

Capacităţi:

 

 

 

- lungimea reţelei hidrografice corectate:

 

km

1,40

- suprafaţa consolidată:

 

ha

1,00

Durate de realizare a investiţiei:

 

luni

18

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reconstrucţia drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea sa va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

ANEXA Nr. II/2

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

al obiectivului de Investiţii „Corectarea torentelor din bazinul hidrografic Brădet”

 

Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor

Beneficiar: Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva - Direcţia Silvică Prahova

Amplasament: în fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Slănic, U.P. II Vărbilău, comuna Ştefeşti, judeţul Prahova

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

3.001*)

(în preţuri valabile la 31 octombrie 2011; 1 euro = 4,3150 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

- construcţii-montaj

 

mii lei

2.716

Eşalonarea investiţiei:

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

1.500

 

C+M

mii lei

1.360

Anul II

INV

mii lei

1.501

 

C+M

mii lei

1.356

Capacităţi:

 

 

 

- lungimea reţelei hidrografice corectate:

 

km

2,20

- suprafaţa consolidată:

 

ha

1,10

Durate de realizare a investiţiei:

 

luni

24

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reconstrucţia drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

ANEXA Nr. li/3

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Corectarea torentelor din bazinul hidrografic Crasna - ramificaţii”

 

Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor

Beneficiar: Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva - Direcţia Silvică Prahova

Amplasament: în bazinul hidrografic Crasna, Ocolul Silvic Măneciu, pe raza comunei Măneciu, judeţul Prahova

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

2.030*)

(În preţuri valabile la 31 octombrie 2011; 1 euro = 4,3150 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

- construcţii-montaj:

 

mii lei

1.813

Eşalonarea investiţiei:

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

1.220

 

C+M

mii lei

1.090

Anul II

INV

mii lei

810

 

C+M

mii lei

728

Capacităţi:

 

 

 

- lungimea reţelei hidrografice corectate:

 

km

1,40

- suprafaţa consolidată:

 

ha

1,00

Durate de realizare a investiţiei:

 

luni

18


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reconstrucţia drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

ANEXA Nr. II/4

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Corectarea torentelor Meziad”

 

Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor

Beneficiar: Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva - Direcţia Silvică Bihor

Amplasament: în bazinul hidrografic al văii Meziad, Ocolul Silvic Beiuş din cadrul Direcţiei Silvice Bihor, judeţul Bihor

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

1.101*)

(în preţuri valabile la 31 octombrie 2011; 1 euro = 4,3150 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

- construcţii-montaj:

 

mii lei

962

Eşalonarea investiţiei:

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

550

 

C+M

mii lei

480

Anul II

INV

mii lei

551

 

C+M

mii lei

482

Capacităţi:

 

 

 

- lungimea reţelei hidrografice corectate:

 

km

1,25

- suprafaţa consolidată:

 

ha

1,70

Durate de realizare a investiţiei:

 

luni

24

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reconstrucţia drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

ANEXA Nr. II/5

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Corectarea torentelor Pădurea Neagră”

 

Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor

Beneficiar: Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva - Direcţia Silvică Bihor

Amplasament: în bazinul hidrografic a! Văii Ţiganului, în raza de activitate a Ocolului Silvic Marghila din cadrul Direcţiei Silvice Bihor, pe teritoriul comunei Popeşti, judeţul Bihor

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

1.842*)

(în preţuri valabile la 31 octombrie 2011; 1 euro = 4,3150 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

- construcţii-montaj

 

mii lei

1.634

Eşalonarea investiţiei:

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

920

 

C+M

mii lei

810

Anul II

INV

mii lei

922

 

C+M

mii lei

824

Capacităţi:

 

km

1,53

- lungimea reţelei hidrografice corectate:

 

 

 

- suprafaţa consolidată:

 

ha

1,90

Durata de realizare a investiţiei:

 

luni

24

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reconstrucţia d rum uri lor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

ANEXA Nr. II/6

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Corectarea torentelor Radmina”

 

Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor

Beneficiar: Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva - Direcţia Silvică Caraş-Severin

Amplasament: valea Radmina, în bazinul hidrografic al pârâului Schender şi bazinul hidrografic al pârâului Bervoviţa Mică, Ocolul Silvic Moldova Nouă, din cadrul Direcţiei Silvice Bihor, pe teritoriul comunelor Pojejena, Cărbunari, Gârcin şi al oraşului Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

2.257*)

(în preţuri valabile la 31 octombrie 2011; 1 euro = 4,3150 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

- construcţii-montaj

 

mii lei

1.960

Eşalonarea investiţiei:

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

1.130

 

C+M

mii lei

980

Anul II

INV

mii lei

1.127

 

C+M

mii lei

980

Capacităţi:

 

 

 

- lungimea reţelei hidrografice corectate:

 

km

3,05

- suprafaţa consolidată:

 

ha

5,13

Durate de realizare a investiţiei:

 

luni

24

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reconstrucţia drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea sa va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

ANEXA Nr. II/7

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO- ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Corectarea torentelor Polom”

 

Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor

Beneficiar: Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva - Direcţia Silvică Caraş-Severin

Amplasament: în bazinul hidrografic al văii Polom, Ocolul Silvic Mehadia din cadrul Direcţiei Silvice Caraş-Severin, pe teritoriul comunei Mehadica, judeţul Caraş-Severin

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

1.763*)

(în preţuri valabile la 31 octombrie 2011; 1 euro = 4,3150 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

- construcţii-montaj:

 

mii lei

1.568

Eşalonarea investiţiei:

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

900

 

C+M

mii lei

800

Anul II

INV

mii lei

863

 

C+M

mii lei

768

Capacităţi:

 

 

 

- lungimea reţelei hidrografice corectate:

 

km

1,18

- suprafaţa consolidată:

 

ha

1,50

Durata de realizare a investiţiei:

 

luni

24

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reconstrucţia drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

ANEXA Nr. II/8

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Corectarea torentelor din bazinul hidrografic Helişag-Nera”

 

Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor

Beneficiar: Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva - Direcţia Silvică Caraş-Severin

Amplasament: în bazinul hidrografic al văii Helişag-Nera, Ocolul Silvic Nera din cadrul Direcţiei Silvice Caraş-Severin, pe teritoriul comunei Prigor, judeţul Caraş-Severin

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

 

 

 

(în preţuri valabile la 31 octombrie 2011; 1 euro = 4,3150 lei),

 

mii lei

1.121*)

din care:

 

 

 

- construcţii-montaj: Eşalonarea investiţiei:

 

mii lei

985

Anul I

INV

mii lei

750

 

C+M

mii lei

650

Anul II

INV

mii lei

371

 

C+M

mii lei

335

Capacităţi:

 

 

 

- lungimea reţelei hidrografice corectate:

 

km

1,50

- suprafaţa consolidată:

 

ha

0,90

Durata de realizare a investiţiei:

 

luni

12

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reconstrucţia drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

 

ANEXA Nr. II/9

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Corectarea torentelor din bazinul hidrografic Groposu”

 

Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor

Beneficiar: Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva - Direcţia Silvică Caraş-Severin

Amplasament: în bazinul hidrografic Groposu-Nera, Ocolul Silvic Reşiţa din cadrul Direcţiei Silvice Caraş-Severin, pe teritoriul comunei Secu, judeţul Caraş-Severin

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

1.234*)

(în preţuri valabile la 31 octombrie 2011; 1 euro = 4,3150 161),

 

 

 

din care:

 

 

 

- construcţii-montaj:

 

mii lei

1.094

Eşalonarea investiţiei:

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

620

 

C+M

mii lei

550

Anul II

INV

mii lei

614

 

C+M

mii lei

544

Capacităţi:

 

 

 

- lungimea reţelei hidrografice corectate:

 

km

2,50

- suprafaţa consolidată:

 

ha

2,01

Durate de realizare a investiţiei:

 

luni

12

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reconstrucţia drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

ANEXA Nr. II/10

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Corectarea torentelor din bazinul hidrografic Breazova”

 

Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor

Beneficiar: Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva - Direcţia Silvică Caraş-Severin

Amplasament: în bazinul hidrografic Breazova, Ocolul Silvic Văliug din cadrul Direcţiei Silvice Caraş-Severin, pe teritoriul comunei Breazova, judeţul Caraş-Severin

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

1.348*)

(în preţuri valabile la 31 octombrie 2011; 1 euro = 4,3150 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

- construcţii-montaj:

 

mii lei

1.210

Eşalonarea investiţiei:

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

680

 

C+M

mii lei

610

Anul II

INV

mii lei

668

 

C+M

mii lei

600

Capacităţi:

 

 

 

- lungimea reţelei hidrografice corectate:

km

2,00

 

- suprafaţa consolidată:

ha

1,57

 

Durate de realizare a investiţiei:

luni

12

 

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea Investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reconstrucţia drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea sa va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

ANEXA ,Nr. II/11

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Corectarea torentelor din bazinul hidrografic Dognecea”

 

Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor

Beneficiar: Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva - Direcţia Silvică Caraş-Severin

Amplasament: în bazinul hidrografic Dognecea, Ocolul Silvic Bocşa Română din cadrul Direcţiei Silvice Caraş-Severin, pe teritoriul comunei Dognecea, judeţul Caraş-Severin

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

1.588*)

(în preţuri valabile la 31 octombrie 2011; 1 euro = 4,3150 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

- construcţii-montaj:

 

mii lei

1.410

Eşalonarea investiţiei:

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

800

 

C+M

mii lei

710

Anul II

INV

mii lei

788

 

C+M

mii lei

700

Capacităţi:

 

 

 

- lungimea reţelei hidrografice corectate:

 

km

2,00

 suprafaţa consolidată:

 

ha

3,07

Durate de realizare a investiţiei:

 

luni

24

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reconstrucţia drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea sa va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

ANEXA Nr. II/12

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Corectarea torentului Valea Beii”

 

Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor

Beneficiar: Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva - Direcţia Silvică Caraş-Severin

Amplasament: în bazinul hidrografic Valea Beii din cadrul Direcţiei Silvice Caraş-Severin, pe teritoriul comunei Sasca Montană, judeţul Caraş-Severin

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

1.362*)

în preţuri valabile la 31 octombrie 2011; 1 euro = 4,3150 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

- construcţii-montaj:

 

mii lei

1.179

Eşalonarea investiţiei:

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

910

 

C+M

mii lei

780

Anul II

INV

mii lei

452

 

C+M

mii lei

399

Capacităţi:

 

 

 

- lungimea reţelei hidrografice corectate:

 

km

1,05

- suprafaţa consolidată:

 

ha

0,53

Durata de realizare a investiţiei:

 

luni

12

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reconstrucţia drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

ANEXA Nr. II/13

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Corectarea torentelor Valea Ogrăzelii”

 

Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor

Beneficiar: Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva - ICAS

Amplasament: în bazinul hidrografic valea Ogrăzelii, Ocolul Silvic Experimental Mihăieşti, comuna Stâlpeni, judeţul Argeş

Indicatori tehnico-economici:

 

- Valoarea totala a investiţiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

1.279)

(în preţuri valabile la 31 octombrie 2011; 1 euro = 4,3150 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

- construcţii-montaj:

 

mii lei

1.130

Eşalonarea investiţiei:

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

640

 

C+M

mii iei

570

Anul II

INV

mii lei

639

 

C+M

mii lei

560

Capacităţi:

 

 

 

- lungimea reţelei hidrografice corectate:

 

km

1,50

- suprafaţa consolidată:

 

ha

1,70

Durate de realizare a investiţiei:

 

luni

24

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reconstrucţia drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea sa va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

ANEXA Nr. II/14

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Reabilitare drum forestier existent Făget”

 

Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor

Beneficiar: Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva - Direcţia Silvică Mureş

Amplasament: în partea S-E a comunei Viişoara, servind pădurile din U.P II Viişoara, u.a. 6-8; 10-17, administrate de Ocolul Silvic Târnăveni, judeţul Mureş

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

821*)

(în preţuri valabile la 31 octombrie 2011; 1 euro = 4,3150 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

- construcţii-montaj:

 

mii lei

709

Capacităţi:

 

 

 

- lungimea drumului:

 

km

2,40

Durata de realizare a investiţiei:

 

luni

6

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reconstrucţia drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

ANEXA A/r. 11/15

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Reabilitare drum forestier existent Senereuş”

 

Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor

Beneficiar: Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva - Direcţia Silvică Mureş

Amplasament: Ocolul Silvic Târnăveni, localitatea Zagăr, judeţul Mureş

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

mii lei

1.299*)

(în preţuri valabile la 31 octombrie 2011; 1 euro = 4,3150 lei),

 

 

din care:

 

 

- construcţii-montaj:

mii lei

1.148

Capacităţi:

 

 

- lungimea drumului:

km

3,00

Durata de realizare a investiţiei:

luni

8

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reconstrucţia drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

ANEXA Nr. II/16

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TE HNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Reabilitare drum forestier existent Pârâul lui Ilarie”

 

Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor

Beneficiar: Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva - Direcţia Silvică Mureş

Amplasament: Ocolul Silvic Tâmăveni, localitatea Bahnea, judeţul Mureş

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

mii lei

1.273*)

(în preţuri valabile la 31 octombrie 2011; 1 euro = 4,3150 lei),

 

 

din care:

 

 

- construcţii-montaj:

mii lei

1.125

Capacităţi:

 

 

- lungimea drumului:

km

3,10

Durata de realizare a investiţiei:

luni

8

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reconstrucţia drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

ANEXA Nr. II/17

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Reabilitare drum forestier Valea Gătii”

 

Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor

Beneficiar: Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva - Direcţia Silvică Mureş

Amplasament: Ocolul Silvic Fâncel, localitatea Ibăneşti, judeţul Mureş

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

2.018*)

(în preţuri valabile la 31 octombrie 2011; 1 euro = 4,3150 lei)

 

 

 

din care:

 

 

 

- construcţii-montaj:

 

mii lei

1.793

Eşalonarea investiţiei:

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

1.200

 

C+M

mii lei

1.000

Anul II

INV

mii lei

818

 

C+M

mii lei

793

Capacităţi:

 

 

 

- lungimea drumului:

 

km

5,60

Durata de realizare a investiţiei:

 

luni

12

 

 

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reconstrucţia drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

ANEXA Nr. II/18

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Reabilitare drum forestier Lepeş”

 

Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor

Beneficiar: Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva - Direcţia Silvică Mureş

Amplasament: U.P VI Lăpuşna, comuna Ibăneşti, localitatea Ibăneşti-Pădure, judeţul Mureş

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

876*)

(în preţuri valabile la 31 octombrie 2011; 1 euro = 4,3150 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

- construcţii-montaj:

 

mii lei

767

Eşalonarea investiţiei:

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

590

 

C+M

mii lei

530

Anul II

INV

mii lei

286

 

C+M

mii lei

237

Capacităţi:

 

 

 

- lungimea drumului:

 

km

2,50

Durata de realizare a investiţiei:

 

luni

18

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reconstrucţia drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea sa va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

ANEXA Nr. II/19

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOM ICI

ai obiectivului de investiţii „Reabilitare drum forestier legătură Sirod-Niraje”

 

Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor

Beneficiar: Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva - Direcţia Silvică Mureş

Amplasament: Ocolul Silvic Gurghiu, localitatea Ibăneşti, judeţul Mureş

Indicatori tehnico-economici:

 

valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

mii lei

497*)

(în preţuri valabile la 31 octombrie 2011; 1 euro = 4,3150 lei),

 

 

din care:

 

 

- construcţii-montaj:

mii lei

425

Capacităţi:

 

 

- lungimea drumului:

km

1,70

Durata de realizare a investiţiei:

luni

9

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reconstrucţia drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

ANEXA Nr. II/20

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Reabilitare drum forestier Carpenu axial”

 

Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor

Beneficiar: Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva - Direcţia Silvică Prahova

Amplasament: U.P. III Grohotiş, Ocolul Silvic Măneciu, localitatea Măneciu, judeţul Prahova

Indicatori tehnico-economici

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

1.487*)

(în preţuri valabile la 31 octombrie 2011; 1 euro = 4,3150 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

- construcţii-montaj:

 

mii lei

1.302

Eşalonarea investiţiei:

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

1.100

 

C+M

mii lei

990

Anul II

INV

mii lei

387

 

C+M

mii lei

312

Capacităţi:

 

 

 

- lungimea drumului:

 

km

5,40

Durate de realizare a investiţiei:

 

luni

16

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor MormativuJui P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reconstrucţia drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

ANEXA Nr. II/21

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Reabilitare drum forestier Schinda”

 

Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor

Beneficiar: Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva - Direcţia Silvică Prahova

Amplasament: Ocolul Silvic Măneciu, localitatea Măneciu, judeţul Prahova

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

mii lei

496*)

(în preţuri valabile la 31 octombrie 2011; 1 euro = 4,3150 lei),

 

 

din care:

 

 

- construcţii-montaj:

mii lei

412

Capacităţi:

 

 

- lungimea drumului:

km

2,00

Durata de realizare a investiţiei:

luni

12

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reconstrucţia drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preturilor.

 

ANEXA Nr. II/22

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Reabilitare drum forestier Balta Ursului”

 

Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor

Beneficiar: Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva - Direcţia Silvică Bacău

Amplasament: Ocolul Silvic Fântânele, localitatea Mărgineni, judeţul Bacău

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

2.563*)

(în preţuri valabile la 31 octombrie 2011; 1 euro = 4,3150 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

- construcţii-montaj:

 

mii lei

2.242

Eşalonarea investiţiei:

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

1.290

 

C+M

mii lei

1.130

Anul II

INV

mii lei

1.273

 

C+M

mii lei

1.112

Capacităţi:

 

 

 

- lungimea drumului:

 

km

9,60

Durata de realizare a investiţiei:

 

luni

24

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reconstrucţia drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea sa va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

ANEXA Nr. II/23

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TE H N I CO-ECON O M I CI

ai obiectivului de investiţii „Refacere drum forestier calamitat Sâmnicel - ramificaţie”

 

Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor

Beneficiar: Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva - Direcţia Silvică Vâlcea

Amplasament: comuna Goleşti, judeţul Vâlcea

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

mii lei

381*)

(în preţuri valabile la 31 octombrie 2011; 1 euro = 4,3150 lei),

 

 

din care:

 

 

- construcţii-montaj:

mii lei

325

Capacităţi:

 

 

- lungimea drumului:

km

1,00

Durata de realizare a investiţiei:

luni

12

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reconstrucţia drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

ANEXA Nr. II/24

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Refacere drum forestier calamitat Rădăcineşti”

 

Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor

Beneficiar: Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva - Direcţia Silvică Vâlcea

Amplasament: comuna Berislăveşti, judeţul Vâlcea

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

1.086*)

(în preţuri valabile la 31 octombrie 2011; 1 euro = 4,3150 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

- construcţii-montaj:

 

mii lei

928

Eşalonarea investiţiei:

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

730

 

C+M

mii lei

620

Anul II

INV

mii lei

356

 

C+M

mii lei

308

Capacităţi:

 

 

 

- lungimea drumului:

 

km

1,96

Durata de realizare a investiţiei

 

luni

12

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reconstrucţia d rum uri lor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea sa va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

ANEXA Nr. II/25

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Reabilitare drum forestier Tisieu”

 

Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor

Beneficiar: Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva - Direcţia Silvică Mureş

Amplasament: U.P. III Tireu, Ocolul Silvic Fâncel, Direcţia Silvică Mureş, comuna Ibăneşti, satul Tisieu, judeţul Mureş

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

4.368*)

(în preţuri valabile la 31 octombrie 2011; 1 euro = 4,3150 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

- construcţii-montaj:

 

mii lei

3.942

Eşalonarea investiţiei:

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

2.200

 

C+M

mii lei

2.000

Anul II

INV

mii lei

2.168

 

C+M

mii lei

1.942

Capacităţi:

 

 

 

- lungimea drumului:

 

km

11,00

Durate de realizare a investiţiei:

 

luni

24

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reconstrucţia drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

ANEXA Nr. II/26

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Reabilitare drum forestier Băleanca”

 

Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor

Beneficiar: Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva - Direcţia Silvică Buzău

Amplasament: Ocolul Silvic Pârscov, localitatea Bozioru, satul Găvanele, judeţul Buzău

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

1.871*)

(în preţuri valabile la 31 octombrie 2011; 1 euro = 4,3150 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

- construcţii-montaj:

 

mii lei

1.659

Eşalonarea investiţiei:

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

1250

 

C+M

mii lei

1.100

Anul II

INV

mii lei

621

 

C+M

mii lei

559

Capacităţi:

 

 

 

- lungimea drumului:

 

km

5,07

Durata de realizare a investiţiei:

 

luni

12

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului” P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reconstrucţia drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar, ca urmare a reevaluării imobilelor aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Instituţia Prefectului Judeţului Botoşani, înregistrate la poziţiile M.F.P. nr. 111.395 şi nr. 111.438, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berca

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 11 aprilie 2012.

Nr. 304.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Instituţia Prefectului Judeţului Botoşani, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

 

Nr. de inventar M.F.P. şi codul de clasificare

Denumirea şi adresa

Valoarea de inventar actualizată

- lei -

Situaţia juridică

Tipul bunului

Baza legală a majorării valorii de inventar

În administrare/ concesiune

111.395

8.29.13

Palat administrativ, municipiul Botoşani, Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, judeţul Botoşani, teren aferent - 5.493 mp, C.F. nr. 51964 Nr. cad: 4872

7.690.115,41

Proces-verbal nr. 17.421 din 18.12.2009 privind reevaluarea activelor fixe corporale

în administrare

Imobil

111.438

8.29.13

Centrală termică, municipiul Botoşani, Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, judeţul Botoşani

413.863,40

Proces-verbal nr. 17.421 din 18.12.2009 privind reevaluarea activelor fixe corporale

în administrare

Imobil

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea condiţiilor-cadru asociate autorizaţiei de înfiinţare

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1), alin. (2) lit. a) şi alin. (3)1 şi art. 15 alin. (1) pct. 1 din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă condiţiile-cadru asociate autorizaţiei de înfiinţare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Iulius Dan Plaveti

 

Bucureşti, 6 aprilie 2012.

Nr. 12.

 

ANEXĂ

 

CONDIŢIILE-CADRU ASOCIATE AUTORIZAŢIEI DE ÎNFIINŢARE

 

I. Condiţii generale

1. Prezentul document stabileşte condiţiile în care este valabilă Autorizaţia de înfiinţare nr. .......pentru realizarea noii capacităţi energetice/retehnologizarea capacităţii energetice „CENTRALA ELECTRICA....................”, denumită în continuare autorizaţie, care este emisă de autoritatea competentă în conformitate cu solicitarea primită de la Societatea Comercială [denumirea operatorului economic]- S.A./S.R.L, denumită în continuare titularul autorizaţiei, şi constituie împreună cu anexele A, B, C şi D parte integrantă din autorizaţie.

2. Titularul autorizaţiei răspunde pentru corectitudinea datelor pe care Ie-a pus la dispoziţia autorităţii competente şi care au stat la baza acordării autorizaţiei.

3. Titularul autorizaţiei este responsabil pentru îndeplinirea şi respectarea condiţiilor asociate autorizaţiei, denumite în continuare condiţiile autorizaţiei sau condiţii.

4. Termenii evidenţiaţi prin caractere italice în textul condiţiilor autorizaţiei sunt explicităţi în anexa A.

II. Obiectul şi valabilitatea autorizaţiei

5. Obiectul autorizaţiei îl reprezintă realizarea/retehnologizarea capacităţilor energetice prevăzute în anexa B, denumite în continuare capacităţi autorizate.

6. Autorizaţia s-a acordat la data de................şi este valabilă pentru o perioadă de...............începând de la data acordării, dacă autoritatea competentă nu hotărăşte retragerea ei mai devreme, pentru vreuna dintre cauzele prevăzute la cap. VII „Retragerea autorizaţiei”.

III. Drepturi ale titularului autorizaţiei

7. Autorizaţia permite desfăşurarea lucrărilor de inginerie, procurare, construcţii-montaj, punere în funcţiune şi a altor servicii asociate necesare, conform specificaţiilor, pentru realizarea capacităţilor autorizate.

8. Pe durata de valabilitate a autorizaţiei, titularul autorizaţiei poate desfăşura lucrările de dezafectare şi provizoratele prevăzute în specificaţiile capacităţilor autorizate.

9. Pe durata executării lucrărilor de realizare şi de punere în funcţiune a capacităţilor autorizate, titularul autorizaţiei beneficiază de drepturile prevăzute la art. 16 şi 19 din Lege, cu respectarea obligaţiilor prevăzute la aceleaşi articole din Lege.

10. Lucrările de înfiinţare a capacităţilor autorizate sunt lucrări de interes public, în sensul prevederilor art. 16 alin. (1) din Lege.

11. Drepturile titularului autorizaţiei cuprinsa în condiţiile 7-9 încetează la expirarea perioadei de valabilitate a autorizaţiei sau la retragerea ei de către autoritatea competentă.

12. Titularul autorizaţiei are dreptul de a ataca în justiţie, în conformitate cu dispoziţiile legale, orice ordin sau decizie care s-a aprobat de autoritatea competentă, în măsura în care consideră că vreuna dintre acestea este inechitabilă, afectează sau ar putea afecta negativ activităţile pe care acesta le desfăşoară în vederea realizării capacităţilor autorizate.

IV. Obligaţii ale titularului autorizaţiei

Materiale, echipamente, instalaţii, procedee şi tehnologii utilizabile

13. Titularul autorizaţiei trebuie să desfăşoare activităţile necesare realizării şi punerii în funcţiune a capacităţilor autorizate potrivit specificaţiilor acestora, utilizând materiale, echipamente, instalaţii, procedee şi tehnologii în limitele prevăzute de legile şi de normativele aplicabile în vigoare.

Asigurarea personalului calificat

14. Titularul autorizaţiei este obligat să asigure personalul de conducere şi de execuţie necesar pentru realizarea capacităţilor autorizate.

Respectarea legilor/reglementărilor

15. Pe toată durata de valabilitate a autorizaţiei, titularul autorizaţiei este obligat să respecte în totalitate prevederile:

a) condiţiilor autorizaţiei;

b) Legii, cu modificările şi completările ulterioare ale acesteia;

c) legilor în vigoare;

d) tuturor reglementărilor incidente emise de autoritatea competentă;

e) standardelor/normelor aplicabile.

16. Respectarea cerinţelor condiţiei 15 de către titularul autorizaţiei constituie o condiţie esenţială a autorizaţiei şi încălcarea ei îndreptăţeşte autoritatea competentă să aplice sancţiuni, mergând până la suspendarea sau retragerea autorizaţiei.

17. Titularul autorizaţiei are obligaţia:

a) să stabilească şi să aplice, pe întreaga durată a executării lucrărilor, măsurile de protecţie a persoanelor, bunurilor şi mediului;

b) să obţină toate avizele, acordurile, autorizaţiile şi atestatele prevăzute de lege pentru realizarea obiectivului autorizat, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) din Lege.

Protecţia mediului şi activităţilor de interes public

18. După finalizarea activităţilor necesare realizării capacităţilor autorizate şi/sau încetarea drepturilor prevăzute la condiţia 9, titularul autorizaţiei este obligat să asigure degajarea terenurilor ocupate temporar sau care se disponibilizează, precum şi a spaţiilor afectate, care vor fi readuse la starea iniţială, respectându-se şi toate celelalte condiţii specifice impuse de legislaţia cu privire la protecţia mediului.

19. Titularul autorizaţiei va desfăşura lucrările de realizare şi de punere în funcţiune a capacităţilor autorizate astfel încât să nu determine limitarea sau oprirea nejustificată a accesului altor utilizatori la reţelele electrice, iar consecinţele care pot astfel apărea în piaţa de energie electrică să fie cât se poate de reduse.

20. Titularul autorizaţiei are obligaţia de a stabili şi aplica măsuri de protecţie a persoanelor, potrivit normativelor aplicabile în vigoare, pe întreaga durată a executării lucrărilor de realizare şi de punere în funcţiune a capacităţilor autorizate.

Instituirea zonelor de protecţie şi de siguranţă

21. (1) Pe toată durata de valabilitate a autorizaţiei, titularul autorizaţiei trebuie să instituie şi să menţină, în condiţiile Legii, zonele de protecţie şi zonele de siguranţă asociate lucrărilor de realizare a capacităţilor autorizate.

(2) Titularul autorizaţiei trebuie să asigure îndeplinirea tuturor măsurilor necesare instituirii şi menţinerii, în condiţiile Legii, a zonelor de protecţie şi de siguranţă asociate funcţionării capacităţilor autorizate, în conformitate cu norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice, emisă de autoritatea competentă; principalele elemente normative de dimensionare a zonelor de protecţie şi de siguranţă asociate funcţionării capacităţilor autorizate sunt prezentate în anexa C.

(3) Asupra terenurilor aflate în proprietatea terţilor, cuprinse în zonele de protecţie şi de siguranţă, se stabileşte drept de servitute legală.

Separarea situaţiilor contabile

22. Titularul autorizaţiei va ţine situaţii contabile separate până la nivelul balanţei de verificare pentru activităţile care fac obiectul autorizaţiei, faţă de cele asociate altor activităţi comerciale incluse în obiectul său de activitate, specificate în statutul societăţii comerciale.

23. În cazul în care există cheltuieli comune între activităţile care fac obiectul autorizaţiei şi alte activităţi ale titularului autorizaţiei, acesta va prezenta, la cererea autorităţii competente, documentele ce stabilesc baza lor de repartizare şi rezultatele obţinute ca efect al acestei repartizări.

Furnizarea de informaţii autorităţii competente

24. Titularul autorizaţiei va furniza autorităţii competente toate datele şi informaţiile care îi sunt necesare acesteia pentru exercitarea atribuţiilor sale.

25. În termen de ... luni de la data acordării autorizaţiei, titularul autorizaţiei va transmite autorităţii competente, după caz, următoarele contracte (în copie):

a) contracte de împrumut încheiate cu societăţi bancare;

b) contracte de finanţare nerambursabilă, încheiate cu instituţii sau organisme care gestionează fonduri de promovare a dezvoltării sectorului energetic, a protecţiei mediului etc;

c) contracte încheiate cu societăţi nebancare, care dovedesc că au fonduri disponibile pentru a le investi sau a le împrumuta, dacă a încheiat contracte din categoriile specificate la lit. a), b) şi/sau c) ulterior acordării autorizaţiei, în scopul de a finanţa lucrările autorizate prin aceasta.

Titularul autorizaţiei are obligaţia să confirme, prin trimiterea acestor contracte, că a asigurat inclusiv fondurile prevăzute, pentru finanţarea lucrărilor care fac obiectul autorizaţiei, de documentele precontractuale prezentate autorităţii competente înainte de acordarea autorizaţiei.

26. (1) în termen de 30 de zile lucrătoare de la data semnării procesului-verbal de recepţie a punerii în funcţiune a capacităţilor autorizate, titularul autorizaţiei sau o altă persoană care deţine cu titlu legal capacităţile autorizate va transmite autorităţi competente un raport în format electronic, pe adresa de e-mail darae@anre.ro, referitor la finalizarea lucrărilor care fac obiectul autorizaţiei. Raportul astfel trimis va fi asumat de reprezentantul legal al elaboratorului şi printr-o scrisoare de notificare a îndeplinirii acestei obligaţii, care se va expedia potrivit condiţiei 45.

Raportul va include, fără a se limita la acestea, cel puţin: a) activităţile planificate şi realizate, precum şi eventualele lucrări restante;

b) problemele întâmpinate în derularea activităţilor planificate, cu menţionarea acelor situaţii care au determinat incidente tehnice soldate cu afectarea unor utilizatori ai reţelei electrice de transport şi/sau distribuţie ori întârzieri în derularea proiectului, precum şi soluţiile adoptate pentru rezolvarea lor;

c) pachetele de lucrări/servicii contractate/executate, cu menţionarea proiectantului, antreprenorului, subcontractanţilor, furnizorilor de componente ale capacităţilor autorizate;

d) costul lucrărilor executate, cu raportarea acestora la bugetul estimat în studiul de fezabilitate, precum şi la cel alocat;

e) valoarea de înregistrare în contabilitate a capacităţilor autorizate la titularul autorizaţiei sau la persoana care le deţine cu titlu legal, la data întocmirii raportului;

f) eventualele modificări şi/sau revizii ale proiectului;

g) situaţia contractelor/convenţiilor încheiate cu terţe persoane fizice sau juridice în virtutea drepturilor prevăzute la condiţia 9 din autorizaţie;

h) informaţii privind eventuale litigii survenite în raport cu terţe persoane fizice sau juridice;

i) stadiul confirmărilor de către operatorii de reţea privind îndeplinirea/respectarea condiţiilor tehnice prevăzute în avizele tehnice de racordare emise pentru capacităţile autorizate, precum şi planificarea probelor care mai sunt necesare pentru a verifica îndeplinirea condiţiilor tehnice respective.

(2) Primirea de către autoritatea competentă a raportului redactat potrivit specificaţiilor prevăzute la alin. (1) constituie o condiţie necesară pentru ca aceasta să aprobe intrarea în exploatare comercială a capacităţilor autorizate.

27. Datele şi informaţiile precizate la condiţia 26 alin. (1) lit. d) vor fi în concordanţă cu evidenţele contabile ţinute potrivit cerinţelor prevăzute la condiţiile 22 şi 23.

28. Titularul autorizaţiei este obligat să informeze autoritatea competentă:

a) despre orice încălcare a condiţiilor autorizaţiei de către titularul autorizaţiei;

b) dacă o altă autoritate a suspendat valabilitatea unui act (autorizaţie, acord, aviz, permis sau aprobare) prin care a autorizat desfăşurarea unor activităţi/lucrări aferente uneia sau mai multor componente ale capacităţilor autorizate,

în termen de 7 zile lucrătoare de la sesizarea încălcării/nerespectării condiţiilor autorizaţiei, respectiv de la suspendarea valabilităţii unui act din categoria celor specificate la lit. b).

29. Titularul autorizaţiei va informa autoritatea competentă în termen de 10 zile lucrătoare, dacă Legea sau Regulamentul nu prevăd altfel, despre schimbarea:

a) sediului;

b) statutului juridic al societăţii;

c) structurii acţionariatului sau a valorii capitalului social;

d) conducătorului societăţii.

V. Transferul autorizaţiei

30. Autorizaţia este valabilă doar pentru realizarea capacităţilor autorizate şi a componentelor acestora, specificate în anexa B. Autorizaţia nu poate fi transferată la o altă capacitate, chiar dacă aceasta este identică, sau la componentele oricărei alte capacităţi.

31. (1) Autorizaţia este valabilă doar pentru titularul autorizaţiei şi nu poate fi transferată unei alte persoane fizice sau juridice,

(2) Fac excepţie de la cele stabilite la alin. (1) numai cazurile în care patrimoniul titularului autorizaţiei, ca societate comercială, se transferă unei alte persoane juridice, atunci când:

a) titularul autorizaţiei este absorbit, printr-un proces de fuziune, de o altă societate comercială;

b) prin divizarea titularului autorizaţiei, ca societate comercială, componentele capacităţilor autorizate realizate până la data divizării, precum şi continuarea lucrărilor de înfiinţare care fac obiectul autorizaţiei revin societăţii comerciale create ca efect al divizării.

(3) în situaţii de felul celor arătate la alin. (2), autoritatea competentă va modifica autorizaţia procedând conform prevederilor Regulamentului.

32. Transferul uneia sau al mai multor componente ale capacităţilor autorizate, dar nu al unei întregi capacităţi, pe parcursul lucrărilor către altă entitate legală este considerat ca o cerere de modificare a autorizaţiei şi se poate face cu respectarea condiţiilor din cap. VIII „Modificarea autorizaţiei”.

VI Suspendarea autorizaţiei

33. (1) Autoritatea competentă poate suspenda autorizaţia în următoarele circumstanţe:

a) titularul autorizaţiei nu realizează capacităţile autorizate în concordanţă cu specificaţiile;

b) titularul autorizaţiei nu informează autoritatea competentă cu privire la asigurarea de fonduri pentru finanţarea lucrărilor de realizare/retehnologizare a capacităţilor autorizate, în conformitate cu prevederile condiţiei 25;

c) altă autoritate a suspendat valabilitatea unui act (autorizaţie, acord, aviz, permis sau aprobare) prin care a autorizat desfăşurarea unor activităţi/lucrări aferente uneia sau mai multor componente ale capacităţilor autorizate;

d) titularul autorizaţiei încalcă repetat una sau mai multe dintre condiţiile autorizaţiei;

e) înfiinţarea capacităţilor autorizate sau a uneia ori mai multora dintre componentele acesteia pune în pericol sau dăunează persoanelor fizice, proprietăţii şi/sau mediului înconjurător;

f) pe parcursul investigaţiilor privind o contestaţie având ca obiect acordarea autorizaţiei;

g) în caz de deschidere a procedurii de reorganizare judiciară sau de faliment la titularul autorizaţiei.

(2) în situaţii de felul celor arătate la alin. (1), autoritatea competentă va suspenda autorizaţia procedând conform prevederilor Regulamentului.

34. Autoritatea competentă va anunţa în scris, la momentul suspendării, motivele de suspendare şi condiţiile pe care titularul autorizaţiei trebuie să le îndeplinească pentru revocarea suspendării. Comunicarea scrisă din partea autorităţii competente nu este necesară dacă suspendarea autorizaţiei se face ca urmare a începerii procedurii de reorganizare judiciară sau de faliment, respectiv în cazul dizolvării titularului autorizaţiei.

35. Autoritatea competentă poate revoca suspendarea autorizaţiei:

a) în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care autoritatea competentă a acceptat dovezile furnizate de titularul autorizaţiei cu privire la îndeplinirea condiţiilor de revocare a suspendării;

b) în urma unei hotărâri a instanţei de judecată, ca rezultat al unui apel făcut de titularul autorizaţiei împotriva suspendării autorizaţiei.

VII. Retragerea autorizaţiei

36. (1) Autoritatea competentă poate retrage autorizaţia în cazurile prevăzute la art. 23 din Lege, precum şi în următoarele circumstanţe:

a) în cazurile în care anularea de către emitent sau expirarea valabilităţii unuia dintre actele (autorizaţie, acord, aviz, permis sau aprobare) care a stat la baza acordării autorizaţiei este iremediabilă, conducând la imposibilitatea desfăşurării activităţilor permise de autorizaţie sau a respectării uneia/unora dintre condiţiile autorizaţiei;

b) în cazul în care titularul autorizaţiei pierde titlul legal privind deţinerea de bunuri imobile în sau pe care se amplasează capacităţile autorizate, în ansamblul său, titlul sau titlurile respective fiind cele care au permis acordarea autorizaţiei, precum şi menţinerea zonelor de protecţie şi de siguranţă ale capacităţilor autorizate, în ansamblul lor;

c) în urma unei solicitări motivate, transmise de titularul autorizaţiei, care a fost acceptată de autoritatea competentă;

d) dacă titularul autorizaţiei nu mai deţine capacităţile autorizate specificate în anexa B;

e) dacă nu s-a înregistrat niciun progres în realizarea capacităţilor autorizate în primul an de la data emiterii autorizaţiei sau de la data respingerii unei contestaţii referitoare la acordarea autorizaţiei de către autoritatea competentă;

f) în cazul în care capacităţile autorizate nu pot fi realizate:

- potrivit specificaţiilor;

- în conformitate cu legile în vigoare, cu reglementările sau standardele care sunt aplicabile capacităţilor autorizate ori componentelor acesteia;

g) titularul autorizaţiei refuză acceptarea unor modificări ale autorizaţiei propuse de autoritatea competentă ca urmare a acţiunii menţionate la condiţia 39;

h) ca rezultat al unei contestaţii referitoare la acordarea autorizaţiei, care a fost soluţionată favorabil;

i) în cazul încălcării repetate a Legii sau a condiţiilor autorizaţiei.

(2) Autoritatea competentă va retrage autorizaţia procedând conform prevederilor Regulamentului.

37. Autoritatea competentă anunţă în scris, la momentul retragerii autorizaţiei, motivele retragerii, precizând momentul de la care autorizaţia îşi încetează valabilitatea. Comunicarea scrisă din partea autorităţii competente nu este necesară dacă retragerea autorizaţiei se face ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului, respectiv în cazul dizolvării titularului autorizaţiei.

VIII. Modificarea autorizaţiei

38. Ca urmare a unei cereri scrise a titularului autorizaţiei, autoritatea competentă poate modifica autorizaţia procedând conform prevederilor Regulamentului. Autoritatea competentă va transmite răspunsul la cerere în termen de 30-60 de zile de la primirea acesteia.

39. Modificările autorizaţiei iniţiate de autoritatea competentă ca urmare a modificării condiţiilor existente la data acordării acesteia (legislaţia primară şi secundară şi decizii juridice) sau ca urmare a unor evenimente care afectează substanţial piaţa energiei electrice vor fi notificate titularului autorizaţiei cu 30 de zile calendaristice înainte de intrarea lor în vigoare.

40. Titularul autorizaţiei poate cere autorităţii competente prelungirea perioadei de valabilitate a autorizaţiei. Autoritatea competentă va răspunde în scris în termen de 30-60 de zile de la primirea cererii şi va explica motivele, dacă cererea este respinsă. Autorizaţia rămâne valabilă până la primirea de către titularul autorizaţiei a răspunsului scris al autorităţii competente.

41. Schimbarea adresei titularului autorizaţiei nu constituie motiv de modificare a autorizaţiei.

IX. Controlul executării activităţilor care fac obiectul autorizaţiei

42. Autoritatea competentă va îndruma şi va supraveghea îndeplinirea de către titularul autorizaţiei a condiţiilor autorizaţiei, scop în care:

a) va analiza rapoartele remise de titularul autorizaţiei conform condiţiei 26 din autorizaţie;

b) va efectua controale în conformitate cu regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice şi în domeniul gazelor naturale, emis de autoritatea competentă.

43. În exercitarea atribuţiilor de control, reprezentanţii autorităţii competente au, în temeiul art. 88 alin. (1) din lege, dreptul de acces, în condiţiile legii, pe teritoriul titularului autorizaţiei. La cererea autorităţii competente, titularul autorizaţiei este obligat să asigure, fără întârziere, accesul reprezentanţilor autorizaţi ai acesteia. Titularul autorizaţiei va acorda autorităţii competente orice asistenţă necesară pe parcursul efectuării inspecţiei în cauză.

X. Sancţiuni

44. Dacă în urma investigaţiilor făcute de autoritatea competentă s-a stabilit că titularul autorizaţiei nu a respectat Legea sau una ori mai multe dintre condiţiile autorizaţiei, autoritatea competentă poate aplica, în temeiul Legii, amenzi contravenţionale.

Aplicarea şi/sau plata oricărei amenzi contravenţionale nu limitează în niciun fel dreptul autorităţii competente de a suspenda/retrage autorizaţia în cazul încălcării repetate a Legii sau a condiţiilor autorizaţiei.

XI. Căi de comunicare

45. Orice comunicare, accept, confirmare, aprobare sau altă informaţie cerută ori a cărei transmitere este permisă în condiţiile autorizaţiei se va face în scris şi se va putea transmite prin telefax, cu condiţia ca, în toate cazurile, originalul să se depună prin curier sau prin serviciile poştale la următoarele adrese:

- pentru autoritatea competentă: Bucureşti, sectorul 2, str. Constantin Nacu nr. 3;

- pentru titularul autorizaţiei: localitatea, str. ... nr. ... etc.

XII. Căi de apel

46. Deciziile autorităţii competente cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea autorizaţiei, precum şi cele cu privire la aplicarea amenzilor contravenţionale, generate de încălcarea prevederilor autorizaţiei sau ale Legii, pot fi atacate de titularul autorizaţiei la instanţa judecătorească competentă, în virtutea dreptului menţionat la condiţia 12.

 

ANEXA A

 

DEFINIŢII

 

Autoritatea competentă - prin Lege, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, cu sediul în Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, http://www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro; darae@anre.ro

Lege - Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare

Regulament - Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 540/2004, cu modificările şi completările ulterioare

Specificaţi-totalitatea datelor şi informaţiilor considerate definitorii pentru capacităţile autorizate, transmise autorităţii competente de către titularul autorizaţiei, în vederea emiterii autorizaţiei

Lista documentelor în care sunt cuprinse specificaţiile capacităţilor autorizate este prezentată în anexa D.

Societatea Comercială [denumirea operatorului economic] - S.A./S.R.L - societate comercială cu sediul în.................................înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. .........

 

ANEXA B

 

DESCRIEREA CAPACITĂŢILOR AUTORIZATE

 

Denumire: Centrala Electrică........................................................................

Amplasare: Centrala Electrică.......................va fi amplasată în..................

Date tehnice: putere electrică instalată -.........MW

Componente principale:...............................................................................

 

ANEXA C

 

ZONE DE PROTECŢIE ŞI DE SIGURANŢĂ

 

Instituirea şi delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă asociate capacităţii autorizate se realizează în conformitate cu prevederile din legislaţia aplicabilă, precum şi cu norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice, emisă de autoritatea competentă.

 

ANEXA D

 

LISTA DOCUMENTELOR CE ALCĂTUIESC SPECIFICAŢIILE CAPACITĂŢILOR AUTORIZATE

 

Documentele au fost transmise cu scrisorile înregistrate la autoritatea competentă sub numerele ……..

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

 

ORDIN

privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariate personalului din cadrul instituţiilor publice finanţate integral din bugetul de stat, instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

 

Având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011,

în temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite prezentul ordin.

Art. 1. - Drepturile de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul instituţiilor publice aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, finanţate din bugetul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii până la data de 31 decembrie 2011, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, nu includ sumele ce reprezintă cheltuieli de judecată, despăgubiri, taxe judiciare şi altele asemenea.

Art. 2. - Procedura de efectuare a plăţii drepturilor de natură salarială devenite executorii până la 31 decembrie 2011 se desfăşoară cu respectarea prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare,

Art. 3. - Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului instituţiilor publice aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, devenite executorii până la 31 decembrie 2011, se realizează potrivit art. 1 alin. (1) şi (3) din ordonanţa de urgenţă.

Art. 4. - Fondurile publice necesare pentru plata sumelor aferente tranşelor prevăzute la art. 1 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă vor fi alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional pentru anii 2012, 2013, 2014, 2015 şi 2016, şi vor fi transferate în bugetele instituţiilor subordonate în cauză.

Art. 5. - Prevederile prezentului ordin se aplică de către instituţiile publice finanţate din bugetul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, ai căror conducători au calitatea de ordonatori terţiari de credite, astfel:

1. instituţiile aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, finanţate integral din bugetul de stat, vor achita valoarea titlului executoriu conform tranşelor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (3) din ordonanţa de urgenţă;

2. instituţiile aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, care au efectuat plăţi în anii 2010 şi 2011 vor achita diferenţa din valoarea titlului executoriu conform tranşelor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (3) din ordonanţa de urgenţă.

Art. 6. - (1) Structurile financiar-contabile constituite la nivelul ordonatorilor terţiari de credite vor transmite Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional datele aferente tranşelor stabilite potrivit art. 1 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, pe categorii de drepturi recunoscute prin hotărâri judecătoreşti şi pe alineatele clasificaţiei economice.

(2) Pe baza datelor transmise de ordonatorii terţiari de credite, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional va suplimenta bugetele instituţiilor publice şi va transfera în conturile de trezorerie deschise pe numele acestora sumele aferente plăţii tranşei stabilite potrivit art. 1 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.

(3) Direcţia buget, finanţe, contabilitate va centraliza datele primite de la ordonatorii terţiari de credite şi va propune Ministerului Finanţelor Publice introducerea modificărilor corespunzătoare în proiectele de buget întocmite pentru anii 2013,2014, 2015 şi 2016.

Art. 7. - (1) Plata sumelor reprezentând drepturi salariale prevăzute în titluri executorii se efectuează de fiecare ordonator terţiar de credite care asigură plata drepturilor băneşti personalului prevăzut la art. 1, pe bază de state nominale, altele decât cele pentru plata salariilor, şi nu se cumulează cu drepturile salariale din luna plăţii.

(2) Sumele prevăzute la art. 1 alin. (1) lît. a) din ordonanţa de urgenţă vor fi plătite cu respectarea dispoziţiilor art. 43 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011.

Art. 8. - Ordonatorii terţiari de credite din subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional au obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare necesare aplicării prezentului ordin numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 10. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se revocă orice aite dispoziţii contrare.

 

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Kelemen Hunor

 

Bucureşti, 3 aprilie 2012.

Nr. 2.182.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind avizarea constituirii şi funcţionării organismului de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Drepturi de Autor din Audiovizual - ARDAA

 

Având în vedere dispoziţiile art. 125 alin. (1)şi ari. 126 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de Referatul Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. RGII/1.275 din 13 februarie 2012,

în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se avizează constituirea şi funcţionarea ca organism de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor de opere audiovizuale şi videograme a Asociaţiei Române pentru Drepturi de Autor din Audiovizual - ARDAA, având sediul în municipiul Bucureşti, bd. Nicolae Titulescu nr. 64, bl. 24, sc. B, et. 5, ap. 65, sectorul 1.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Robert Bucur

 

Bucureşti, 13 februarie 2012.

Nr. 13.

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BRAŞOV MUNICIPIUL CODLEA

 

LISTA

cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile care primesc subvenţii de la bugetul local al municipiului Codlea în anul 2012, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

Denumirea asociaţiei/fundaţiei

Judeţul/municipiul

Cuantumul subvenţiei

Fundaţia „Rafael”

Braşov/Codlea

48.090 lei

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.