MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 261/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 261         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 20 aprilie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

244 - Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Băluşeni şi Coşula, judeţul Botoşani

 

295. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale „Romtehnica” - SA, companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Apărării Naţionale

 

303. - Hotărâre privind schimbarea regimului juridic al unor imobile situate în comuna Voinesti, judeţul Dâmboviţa, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

188/361. - Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

278. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

200. - Decizie privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale UNITED INSURANCE BROKERS - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemelor comunelor Băluşeni şi Coşula,

judeţul Botoşani

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicata, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stemele comunelor Băluşeni şi Coşula, judeţul Botoşani, prevăzute în anexele nr. 1.1 şi 1.2*).

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2.

(3) Anexele nr. 1.1,1.2,2.1 şi 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 martie 2012.

Nr. 244.


*) Anexele nr. 1.1 şi 1.2 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1.1

 

STEMA

comunei Băluşeni, judeţul Botoşani

 

ANEXA Nr. 2.1

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Băluşeni,

judeţul Botoşani

 

Descrierea stemei

Stema comunei Băluşeni, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în fascie.

În partea superioară, în câmp roşu, se află o cruce latină înaripată de argint.

În vârful scutului, în câmp de argint, se află un coş verde.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Crucea înaripată simbolizează mănăstirea Zosin.

Coşul reprezintă o mobilă grăitoare pentru satul Coşuleni, ce aparţine comunei.

Câmpul de argint din vârful scutului face aluzie la numele comunei, „alb” = „bialo” (limba slavonă).

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

ANEXA Nr. 1.2

 

STEMA

comunei Coşula, judeţul Botoşani

 

ANEXA Nr. 2.2

 

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Coşula,

judeţul Botoşani

 

Descrierea stemei

Stema comunei Coşula, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular verde cu marginile rotunjite.

În interiorul scutului se află o arbaletă de aur, cu săgeata îndreptată în sus, surmontând un pod de argint cu un singur arc, zidit cu negru.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Arbaleta reprezintă stema marelui logofăt Gavrilaş Mateiaş, ctitorul mănăstirii de la Coşula.

Podul de piatră aminteşte de vechiul pod construit în secolul al XVIII-lea peste râul Miletin.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale

„Romtehnica” - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Apărării Naţionale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale „Romtehnica” - SA, companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Apărării Naţionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Apărării Naţionale, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri a Guvernului de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Naţională „Romtehnica” - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Gabriel Oprea

p. Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Nicolae Ivăşchescu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 11 aprilie 2012.

Nr. 295.

 

ANEXĂ*)

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Compania Naţională „Romtehnica” - S.A.

Adresa: Bucureşti, sectorul 6, bd. Timişoara 5C C.U.I. RO 472771

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2011

BVC 2012

%

2013

2014

%

Aprobat

Preliminat/ 
Realizat

Propuneri

7=6/5

Estimari

Estimari

10=8/6

11=9/8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I

 

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)

1

85.790

86.100

89.475

103,92

90.540

91.290

101,19

100,83

1

Venituri din exploatare, din care:

2

8.905

8.925

9.590

107.45

9.870

10.150

102,92

102,84

a)

din producţia vânduta

3

7.900

7.920

8.850

111,74

9.015

9.270

101.86

102,83

b)

din vânzarea mărfurilor

4

5

5

-

-

-

-

-

-

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

-

-

-

-

-

-

-

-

c1

subvenţii conform prevederilor legale in vigoare

6

-

-

-

-

-

-

-

-

c2

transferuri conform prevederilor legale in vigoare

7

-

-

-

-

-

-

-

-

d)

producţia de imobilizări

8

-

-

-

-

-

-

-

-

e)

alte venituri din exploatare

9

1.000

1.000

740

74,00

855

880

115,54

102,92

2

Venituri financiare, din care:

10

76.885

77.175

79.885

103,51

80.670

81.140

100,98

100,58

a)

din imobilizări financiare

11

-

-

-

-

-

-

-

-

b)

din alte investiţii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

-

-

-

-

-

-

-

-

c)

din dobânzi

13

135

135

135

100,00

140

140

103,70

100,00

d)

alte venituri financiare

14

76.750

77.040

79.750

103,52

80.530

81.000

100,98

100,58

3

Venituri extraordinare

15

-

-

-

-

-

-

-

-

II

 

CHELTUIELI TOTALE, (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)

16

83.464

83.76

86.976

103,83

87.914

88.514

101,08

100,68

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

8.854

9.154

9.576

104,61

9.759

9.984

101,91

102,31

a)

cheltuieli materiale

18

205

205

212

103,41

218

224

102,83

102,75

b)

alte cheltuieli externe (cu energia si apa)

19

200

200

206

103,00

212

218

102,91

102,83

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

5

5

-

-

-

-

-

-

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

6.032

6.032

6.352

105,31

6.536

6.721

102,90

102,83

d)

cheltuieli cu salariile (rd. 22 = rd. 94 + rd. 95)

22

4.439

4.439

4.680

105,43

4.815

4.951

102,88

102,82

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia sociala si alte obligatii legale, din care:

23

1.339

1.339

1.409

105,23

1.450

1.491

102,91

102,83

cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

24

987

987

1.040

105,37

1.070

1.100

102,88

102,80

cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru somaj

25

22

22

23

104,55

24

25

104,35

104.17

cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sanatate

26

249

249

262

105,22

270

278

103,05

102,96

fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

80

80

84

105,00

86

88

102,38

102,33

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

254

254

263

103,54

271

279

103,04

102,95

 

d3.1) cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

89

89

93

104,49

96

99

103,23

103,13

- tichete de cresa, conform Legii nr. 193/2006 cu modificările si completările ulterioare

30

-

-

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masa

32

165

165

170

103,03

175

180

102,94

102,86

d.3.3) tichete de vacanta

33

-

-

-

-

-

-

-

-

e)

cheltuieli cu platile compensatorii conform CCM aferente disponibilizarilor, potrivit programelor de disponibilizari

34

-

-

-

-

-

-

-

-

f)

cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti

35

-

-

-

-

-

-

-

-

g)

cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

350

350

460

131,43

470

490

102,17

104,26

h)

cheltuieli cu prestatiile externe (cheltuieli cu servicii executate de terti)

37

1.900

2.200

2.184

99,27

2.157

2.161

98,76

100,19

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

162

162

162

100,00

166

170

102,47

102,41

i1) contract de mandat

39

81

81

81

100,00

84

86

103,70

102,38

i2) cheltuieli de protocol, din care:

40

46

46

46

100,00

46

46

100,00

100,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

-

-

-

-

-

-

-

-

i3) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

42

9

9

9

100,00

9

9

100,00

100,00

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

-

-

-

-

-

-

-

-

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

-

-

-

-

-

-

-

-

i4) cheltuieli cu sponsorizarea

45

26

26

26

100,00

27

29

103,85

107,41

i5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

-

-

-

-

-

-

-

-

i6) cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Cheltuieli Financiare, din care:

48

74.610

74.610

77.400

103,74

78.155

78.530

100,98

100,48

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

110

110

150

136,36

155

160

103,33

103,23

b)

alte cheltuieli financiare

50

74.500

74.500

77.250

103,69

78.000

78.370

100,97

100,47

3

Cheltuieli extraordinare

51

-

-

-

-

-

-

-

-

III

REZULTAT BRUT (profit/pierdere)

52

2.326

2.336

2.499

106,98

2.626

2.776

105,08

105,71

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

372

374

400

106,95

420

444

105,00

105,71

V

DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

1.954

1.962

2.099

106,98

2.206

2.332

105,10

105,71

1

Rezerve legale

55

116

117

125

106,84

131

139

104,80

106,11

 

 

 

2

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege

56

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

5

Alte repartizari prevăzute de lege

59

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

6

Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 si 59

60

1.837

1.845

1.974

106,99

2.075

2.194

105,12

105,73

 

 

7

Participarea salariatilor la profit, in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta

61

-

-

-

-

207

219

-

105,80

 

 

8

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

919

923

987

106,93

1.038

1.097

105,17

105,68

 

 

9

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare - fond de risc si promovare

63

918

922

987

107,05

830

878

84,09

105,78

118

119

250

210,08

230

250

92,00

108,70

VI

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

-

-

-

-

-

-

-

-

VII

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

-

-

-

-

-

-

-

-

 

a)

cheltuieli materiale

66

-

-

-

-

-

-

-

-

b)

cheltuieli salariale

67

-

-

-

-

-

-

-

-

c)

cheltuieli privind prestari servicii

68

-

-

-

-

-

-

-

-

d)

cheltuieli de reclama si publicitate

69

-

-

-

-

-

-

-

-

e)

alte cheltuieli

70

-

-

-

-

-

-

-

-

VIII

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

1.000

500

1.115

223,00

405

217

36,32

53,58

 

 

1

Surse proprii

72

1.000

500

1.115

223,00

405

217

36,32

53,58

 

 

2

Alocatii de la buget

73

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

3

Credite bancare

74

-

-

-

-

-

-

-

-

 

a)

- interne

75

-

-

-

-

-

-

-

-

b)

- externe

76

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

4

Fonduri europene

77

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

5

Alte surse

78

-

-

-

-

-

-

-

-

IX

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

1.000

500

1.115

223,00

405

217

36,32

53,58

 

 

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor in curs la finele anului

80

1.000

500

1.115

223,00

405

217

36,32

53,58

 

 

2

Rambursari de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

-

-

-

-

-

-

-

-

 

a)

interne

82

-

-

-

-

-

-

-

-

b)

externe

83

-

-

-

-

-

-

-

-

X

 

REZERVE, din care:

84

116

117

125

106,84

131

139

104,80

106,11

 

XI

1

Rezerve legale

85

116

117

125

106,84

131

139

104,80

106,11

2

Rezerve statutare

86

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Alte rezerve

87

-

-

-

-

-

-

-

-

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Venituri totale

89

85.790

86.100

89.475

103,92

90.540

91.290

101,19

100,83

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

83.464

83.764

86.976

103,83

87.914

88.514

101,08

100,68

3

Număr prognozat de personal la finele anului

91

89

89

89

100,00

88

87

98,88

98,86

4

Număr mediu de salariati total

92

85

85

87

102,35

87

87

100,00

100,00

5

Cheltuieli de natura salariala (a + b + c), din care:

93

4.604

4.604

4.850

105,34

4.990

5.131

102,89

102,83

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

94

4.430

4.430

4.670

105,42

4.805

4.940

102,89

102,81

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

9

9

10

111,11

10

11

100,00

110,00

c)

alte bonificatii si bonusuri in bani si/sau natura

96

165

165

170

103,03

175

180

102,94

102,86

6

a)

Castigul mediu lunar pe salariat 
(lei/persoana) (rd. 94/rd. 92)/12 * 1000

97

4.343

4.343

4.473

102,99

4.602

4.732

102,88

102,82

b)

Castigul mediu lunar pe salariat 
(lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si/sau natura (rd. 93/rd. 92)/12 * 1000

98

4.514

4.514

4.646

102,92

4.780

4.915

102,88

102,82

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu in preturi curente lei/persoana (rd. 89/92) 
Productivitatea muncii din activitatea de exploatare (lei/persoana)(rd. 2/92)

99

-

-

-

-

-

-

-

-

104.765

105.000

110.230

104,98

113.448

116.667

102,92

102,84

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu in preturi comparabile lei/persoana (rd. 89/92 x ICP) *

100

104.765

105.000

110.230

104,98

113.448

116.667

102,92

102,84

9

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu unitati fizice/persoana

101

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =(rd. 16/rd. 1) x 1000

102

973

973

972

99,90

971

970

99,90

99,85

11

Plati restante

103

5.400

1.320

1.055

79,92

950

900

90,05

94,74

a)

preturi curente

104

5.400

1.320

1.055

79,92

950

900

90,05

94,74

b)

preturi comparabile

105

5.584

1.365

1.055

77,29

923

851

87,49

92,20

12

Creante restante

106

6.650

5.500

5.000

90,91

4.600

4.300

92,00

93,48

a)

- preturi curente

107

6.650

5.500

5.000

90,91

4.600

4.300

92,00

93,48

b)

- preturi comparabile

108

6.876

5.687

5.000

87,92

4.470

4.065

89,40

90,94

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind schimbarea regimului juridic al unor imobile situate în comuna Voineşti, judeţul Dâmboviţa,

şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006

pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, înregistrat cu nr. MFP 112526, reevaluat potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă trecerea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa în domeniul public al comunei Voineşti şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Voineşti.

Art. 3. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, în vederea amenajării sediului Poliţiei Comunale Voineşti, a unui imobil având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Voineşti nr. 35/2010.

Art. 4. - Predarea-primirea imobilelor transmise potrivit art. 2 şi 3 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berca

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 11 aprilie 2012.

Nr. 303.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului a cărui valoare de inventar se modifică în urma reevaluării

 

Nr. M.F.P. şi codul de clasificare

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Valoarea contabilă actualizată

Nr. M.F.P. 112526

Cod de clasificare 8.29.08

15-49

comuna Voineşti, Str. Principală nr/156, judeţul Dâmboviţa

Ministerul Administraţiei şi Internelor -

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa

CUI: 4279790

Valoarea totală = 128.263,69 lei

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei

şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa în domeniul public al comunei Voineşti

şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Voineşti, judeţul Dâmboviţa

 

Denumirea şi locul unde este situat imobilul

care se transmite

Persoana juridică de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

 

 

Numărul de înregistrare

în inventarul domeniului

public şi codul de

clasificare

Imobil 15-49,

Str. Principală nr. 156,

comuna Voineşti,

judeţul Dâmboviţa

Din domeniul public al statului român si din administrarea Ministerului

Administraţiei şi Internelor -

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa

CUI: 4279790

Domeniul public al comunei Voineşti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Voineşti, judeţul Dâmboviţa

CUI: 4344600

Teren, curţi construcţii: 459 mp

CF: 70463

Nr. cadastral: 2956

Valoarea de inventar = 128.263,69 lei

Nr. MFP 112526

Cod de clasificare 8.29.08

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului care se transmite în administrarea Ministerului Administraţiei

şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa

 

Locul unde este Situat imobilul

Actul prin care s-a făcut

trecerea imobilului în domeniul public al statului

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale

imobilului

Numărul de înregistrare în

inventarul domeniului

public

Str. Principală nr. 121, comuna Voineşti, judeţul

Dâmboviţa

Hotărârea Consiliului Local al

Comunei Voineşti nr. 35/2010

Din administrarea Consiliului Local al Comunei Voineşti, judeţul Dâmboviţa

CUI: 4344600

În administrarea Ministerului

Administraţiei si Internelor -

Inspectoratul de Poliţie Judeţean

Dâmboviţa CUI: 4279790

Teren: 396 mp

Suprafaţa construită = 161 mp

Suprafaţa desfăşurată = 161 mp

CF: 70375

Nr. cadastral (top): 70375

Valoarea de inventar = 126.992,00 lei

Ministerul Finanţelor Publice

urmează sa atribuie număr de

inventar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 188 din 2 martie 2012

Nr. 361 din 5 aprilie 2012

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru

privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară

a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele proprii de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului sănătăţii nr. 577/1,762/2011 pentru aprobarea Normelor proprii, pentru anul 2011, de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 939 din 30 decembrie 2011, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Ministrul sănătăţii,

Alexandru Nazare

Ritli Ladislau

 

 

ANEXA

 

NORME PROPRII

de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale

în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul

organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme stabilesc reguli de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările ulterioare, denumit în continuare contract-cadru, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

(2) Prevederile prezentelor norme, în măsura în care nu se dispune altfel, se completează cu dispoziţiile Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011- 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011.

Art. 2. - Furnizorii de servicii medicale din reţeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii sunt cei prevăzuţi la art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activităţii de asistenţă medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei şi înfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 773/2001.

 

CAPITOLUL II

Asistenţa medicală primara

 

Art. 3. - Asistenţa medicală primară se asigură de către medicii care au dreptul să desfăşoare activitate ca medici de familie potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în cabinete medicale organizate conform prevederilor legale în vigoare, ca furnizori de servicii medicale în asistenţa medicală primară, autorizaţi şi evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 4. - Numărul minim de persoane înscrise pe listele medicilor de familie care îşi desfăşoară activitatea în cabinete medicale care funcţionează în structura sau în coordonarea unităţilor sanitare din reţeaua sanitară a Ministerului Transportului şi Infrastructurii este de 500.

 

CAPITOLUL III

Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate

pentru specialităţile clinice, paraclinice, asistenţa medicală dentară şi asistenţa medicală ambulatorie de recuperare-reabilitare a sănătăţii

 

Art. 5. - Medicii de specialitate din specialităţile clinice care îşi desfăşoară activitatea în ambulatoriile de specialitate din structura unităţilor sanitare cu paturi aparţinând reţelei sanitare a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pot efectua ecografii ca prestaţie independentă, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, ca o consecinţă a actului medical propriu, pentru asiguraţii pentru care este necesar a se efectua aceste investigaţii în vederea stabilirii diagnosticului sau pe bază de bilet de trimitere de la un alt medic de specialitate, inclusiv de la medicul de familie, dacă la nivelul ambulatoriului de specialitate există aparatura medicală necesară care deserveşte exclusiv uzul medicilor de specialitate din specialităţile clinice, iar medicii de specialitate respectivi au competenţa necesară, confirmată prin documente emise de instituţiile abilitate în condiţiile legii.

Art. 6. - (1) La stabilirea sumelor contractate cu furnizorii de investigaţii medicale paraclinice - analize medicale de laborator şi explorări funcţionale, respectiv radiologie şi imagistică medicală - declaraţi eligibili, cu puncte de lucru situate în judeţe diferite, punctajul pentru criteriile privind repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii paraclinice prevăzute de legislaţia în vigoare se acordă distinct, pentru fiecare punct de lucru.

(2) în situaţia în care un furnizor din asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţile paraclinice are mai multe puncte de lucru situate în judeţe diferite, suma contractată se defalcă pe fiecare punct de lucru pe luni/trimestru/an în cadrul contractului de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice. Furnizorul este obligat să se încadreze în limita valorii lunare de contract pentru fiecare punct de lucru.

(3) în situaţia în care un furnizor din asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţile paraclinice efectuează printr-un punct de lucru atât analize medicale de laborator şi explorări funcţionale, cât şi investigaţii medicale paraclinice de radiologie şi imagistică medicală, suma contractată se defalcă distinct pentru analize medicale de laborator şi explorări funcţionale, respectiv pentru investigaţii medicale paraclinice de radiologie şi imagistică medicală, pe luni/trimestru/an, în cadrul contractului de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice. Furnizorul este obligat să se încadreze în limita valorii lunare de contract pe fiecare tip de investigaţii medicale paraclinice: analize medicale de laborator şi explorări funcţionale, respectiv radiologie şi imagistică medicală, după caz.

Art. 7. - (1) în vederea decontării activităţii realizate, furnizorii de investigaţii medicale paraclinice depun la Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, până la data prevăzută în contract, o singură factură pe fiecare tip de investigaţii medicale paraclinice - analize medicale de laborator şi explorări funcţionate, respectiv radiologie şi imagistică medicală, detaliată pe fiecare punct de lucru, după caz.

(2) Factura va fi însoţită de desfăşurătoarele/documentele justificative privind activitatea realizată, în conformitate cu legislaţia în vigoare, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, întocmite distinct pentru fiecare punct de lucru şi pentru fiecare tip de investigaţii medicale paraclinice: analize medicale de laborator şi explorări funcţionale, respectiv radiologie şi imagistică medicală, după caz.

 

CAPITOLUL IV

Servicii de îngrijiri medicale la domiciliu

şi îngrijiri paliative la domiciliu

 

Art. 8. - Termenul de valabilitate a recomandării pentru îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu în vederea depunerii acesteia la Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii recomandării.

 

CAPITOLUL V

Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi

 

Art. 9. - În relaţia contractuală cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, unităţile sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii sunt obligate să afişeze, pe pagina web a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente, cheltuielile efectuate în luna precedentă, conform machetei prevăzute în anexa nr. 19A la Normele metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011.

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere

şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006

 

Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 106 lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. - Regulamentul privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 28 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (8), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) diploma de licenţă sau adeverinţa provizorie, în copie legalizată;”.

2. La articolul 4 alineatul (8), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

„h) actele necesare verificării condiţiei privind buna reputaţie, respectiv:

- curriculum vitae care să cuprindă datele de identificare, datele de stare civilă, datele cu privire la studiile absolvite şi locurile de muncă anterioare;

- caracterizarea de la ultimul loc de muncă sau, după caz, caracterizarea de la unitatea de învăţământ absolvită, pentru candidaţii care nu au fost anterior încadraţi în muncă, care să cuprindă inclusiv referiri la eventualele sancţiuni disciplinare sau administrative aplicate;

- adeverinţe eliberate de primării şi/sau, după caz, de administraţiile financiare de la domiciliile avute în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, din care să rezulte, dacă este cazul, natura şi tipul contravenţiilor comise şi sancţiunile contravenţionale aplicate în această perioadă;

- declaraţia pe propria răspundere privind precizarea domiciliului avut în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului;

- orice alte înscrisuri pe care le consideră relevante pentru verificarea îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii.”

3. La articolul 7 alineatul (1), punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3. controlează şi îndrumă acţiunile privind organizarea şi desfăşurarea concursului, identificarea şi, după caz, închirierea spaţiilor adecvate pentru susţinerea probelor de concurs, procurarea necesarului de rechizite, asigurarea asistenţei medicale pe parcursul desfăşurării concursului şi a pazei necesare pentru păstrarea ordinii publice la centrele de concurs şi de evaluare, asigurarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă, după caz, pentru membrii comisiilor;”.

4. La articolul 7 alineatul (1), punctul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„13. organizează transportul lucrărilor scrise de la centrele de concurs la centrul de evaluare şi răspunde de securitatea acestora;”.

5. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Elaborarea subiectelor de concurs şi a baremelor de evaluare şi notare se realizează de comisia de elaborare a subiectelor, iar soluţionarea contestaţiilor la barem şi a contestaţiilor la punctaj, de comisia de soluţionare a contestaţiilor. Evaluarea şi notarea lucrărilor la probele scrise eliminatorii se realizează prin procesare electronică.”

6. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Comisia de elaborare a subiectelor este compusă din: comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a raţionamentului logic, comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice şi comisia de examinare.

(2) Numirea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor va avea loc cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de desfăşurare a primei probe din cadrul primei etape a concursului.

(3) Propunerile Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii vor fi transmise cu cel puţin 10 zile anterior termenului prevăzut la alin. (2).”

7. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11 - Comisiile de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a raţionamentului logic şi de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice au în principal următoarele atribuţii:

1. elaborarea subiectelor de concurs, cu respectarea următoarelor reguli:

a) să fie în concordanţă cu tematica şi bibliografia aprobate şi publicate de Consiliul Superior al Magistraturii şi de Institutul Naţional al Magistraturii;

b) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător conţinutului tematicii şi bibliografiei, pentru a putea fi tratate în timpul de lucru stabilit;

c) să se evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare;

d) să asigure o repartizare echilibrată a răspunsurilor corecte şi a numărului de răspunsuri corecte între variantele de răspuns;

e) timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depăşească timpul alocat desfăşurării probei de concurs;

f) să se asigure unitatea de evaluare la nivel naţional;

g) subiectele nu pot conţine probleme controversate în doctrină sau în practică;

2. predarea către comisia de admitere a concursului, cu cel puţin 12 ore înainte de desfăşurarea probelor scrise eliminatorii, a subiectelor şi baremelor de evaluare şi de notare, în plicuri sigilate.”

8. La articolul 12, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) elaborarea subiectelor pe baza cărora vor fi examinaţi candidaţii;”.

9. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, fiind compusă din comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a raţionamentului logic şi din comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice.

(2) Fiecare dintre aceste comisii este alcătuită din 4 membri care, în cazul comisiei de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice, sunt specializaţi pe cele 4 discipline de concurs.

(3) Numirea membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor va avea loc odată cu numirea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor.

(4) Comisiile de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a raţionamentului logic şi, respectiv, împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice au următoarele atribuţii:

a) soluţionarea contestaţiilor la barem la testul-grilă de verificare a raţionamentului logic, respectiv la testul-grilă de verificarea cunoştinţelor juridice, motivarea soluţiei contestaţiilor la barem şi adoptarea baremului definitiv;

b) soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor obţinute la fiecare dintre cele două teste-grilă.”

10. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs, prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a)-d), şi a condiţiei de a fi apt din punct de vedere psihologic pentru exercitarea funcţiei, prevăzută la art. 14 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de comisia de admitere a concursului.”

11. La articolul 14, după alineatul (1) se introduc cinci noi alineate, alineatele (11)-(15), cu următorul cuprins:

„(11) Verificările privind îndeplinirea condiţiei bunei reputaţii se vor face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

(12) în vederea verificării îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii, comisia de admitere a concursului solicită Inspectoratului General al Poliţiei Române comunicarea datelor rezultate din evidenţa operativă a organelor judiciare cu privire la candidaţi, Direcţiei resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii date privind o eventuală eliminare a candidatului, în ultimii 5 ani, din concursurile de admitere organizate de Consiliul Superior al Magistraturii şi poate solicita, în măsura în care consideră necesar, relaţii şi de la alte instituţii.

(13) Comisia de admitere a concursului verifică documentele prevăzute la alin. (12) şi la art. 4 alin. (8) lit. h) şi, atunci când este cazul, sesizările primite cu privire la candidaţi. În cazul persoanelor care au mai îndeplinit anterior funcţia de judecător sau procuror, vor constitui obiect al verificării privind buna reputaţie şi datele cuprinse în dosarul profesional al acestora.

(14) Pentru stabilirea condiţiei bunei reputaţii sunt analizate faptele pentru care candidaţilor li s-au aplicat sancţiuni contravenţionale, amenzi administrative, inclusiv cele aplicate conform art. 91 raportat la art. 181 din Codul penal, sancţiuni disciplinare în alte profesii în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul etapei I a concursului, faptele pentru care candidaţilor li s-au aplicat sancţiuni de drept penal, precum şi faptele pentru care candidaţii au fost eliminaţi din concursurile de admitere organizate de Consiliul Superior al Magistraturii, în ultimii 5 ani.

(15) La verificarea condiţiei bunei reputaţii sunt avute în vedere următoarele criterii: tipul şi împrejurările de săvârşire a faptei, forma de vinovăţie, tipul de sancţiune aplicată, conduita adoptată în timpul cercetării disciplinare sau al procesului judiciar, impactul asupra opiniei publice generat de fapta persoanei în cauză, precum şi perioada de timp care a trecut de la aplicarea sancţiunii disciplinare, contravenţionale, administrative sau de la rămânerea definitivă a condamnării.”

12. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Examinarea candidaţilor se face în două etape.

(2) Prima etapă este eliminatorie şi constă în susţinerea următoarelor probe scrise eliminatorii:

1. un test-grilă de verificare a raţionamentului logic;

2. un test-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice, susţinut la următoarele discipline:

a) drept civil;

b) drept procesual civil;

c) drept penal;

d) drept procesual penal.

(3) La testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice participă numai candidaţii declaraţi admişi la testul-grilă de verificare a raţionamentului logic.

(4) Nota obţinută la prima etapă este suma notelor obţinute la probele prevăzute la alin. (2), calculată în raport cu următoarea pondere: testul-grilă de verificare a raţionamentului logic, 30%, testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice. 70%. Sunt declaraţi admişi în etapa a II-a candidaţii admişi la fiecare dintre cele două probe, în ordinea descrescătoare a notei obţinute la prima etapă, în limita dublului numărului de locuri scoase la concurs, atunci când acesta este mai mare da 100, respectiv în limita triplului numărului de locuri scoase la concurs, atunci când acesta este mai mic sau egal cu 100.

(5) Numărul candidaţilor admişi în etapa a II-a se suplimentează în cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis.

(6) A două etapă constă în susţinerea unui interviu.”

13. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Testul-grilă de verificare a raţionamentului logic din cadrul primei etape a concursului cuprinde 100 de întrebări la care se punctează răspunsurile şi 20 de întrebări supuse pretestării în condiţii de concurs. Întrebările suplimentare sunt prestabilite, nu sunt evidenţiate ca fiind supuse pretestării, iar răspunsurile la aceste întrebări nu se punctează. Baremul publicat nu include răspunsurile la întrebările suplimentare.

(2) Pentru întrebările al căror răspuns se punctează, fiecare răspuns corect valorează 0,1 puncte.

(3) Timpul necesar pentru formularea răspunsurilor la întrebările din testul-grilă este cel stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru această probă şi nu poate depăşi 4 ore, socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea testelor către toţi candidaţii.

(4) Lucrările se notează cu «Admis» sau «Respins», în funcţie de punctajul obţinut de candidat. Pentru a fi declarat admis la această probă, candidatul trebuie să răspundă corect la minimum 30 de întrebări din cele 100 de întrebări ale căror răspunsuri se punctează.”

14. La articolul 17, alineatele (2), (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Se interzice candidaţilor să deţină asupra lor pe timpul desfăşurării probei orice surse de informare care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi orice mijloace de comunicare. Încălcarea acestor dispoziţii constituie fraudă şi atrage eliminarea din concurs.

(6) Pe toată durata desfăşurării probei este interzisă părăsirea sălii de concurs de către candidaţi. În cazuri excepţionale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el trebuie să fie însoţit de una dintre persoanele care supraveghează, până la înapoierea în sala de concurs.

(7) Niciun membru al comisiei de admitere a concursului prezent la centrul de concurs nu poate comunica în exterior conţinutul subiectelor de concurs până la încheierea probei scrise.”

15. La articolul 18, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Preşedintele comisiei de admitere a concursului preia lucrările sub semnătură de la supraveghetori.”

16. La articolul 18, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

„(71) Sancţiunea prevăzută la alin. (7) se aplică şi pentru depăşirea timpului de concurs, stabilit potrivit art. 16 alin. (3).”

17. La articolul 19, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Baremul de evaluare şi notare stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a raţionamentului logic se afişează la centrele de concurs după încheierea probei şi se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii. În termen de 24 de ore de la afişarea baremului la centrele de concurs, candidaţii pot face contestaţii la acesta, care se depun la Institutul Naţional al Magistraturii. Contestaţiile la barem se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a raţionamentului logic, în cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de contestare. Soluţia se motivează în termen de 3 zile de la expirarea termenului pentru soluţionarea contestaţiilor. Baremul stabilit în urma soluţionării contestaţiilor se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.

(4) în cazul admiterii contestaţiei la barem, membrii comisiei de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a raţionamentului logic care sunt răspunzători pentru această situaţie suportă consecinţele, care pot consta fie în reducerea drepturilor băneşti cuvenite pentru activitatea prestată în cadrul comisiei, fie în interdicţia de a mai face parte din comisii similare, pe o perioadă de până la 3 ani.”

18. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - Rezultatele probei prevăzute la art. 16 se afişează la sediul Institutului Naţional al Magistraturii şi la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea şi se publică pe paginile de internet ale Institutului Naţional al Magistraturii şi Consiliului Superior al Magistraturii.”

19. La articolul 21, alineatele (1), (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Candidaţii pot contesta punctajul obţinut la proba prevăzută la art. 16. Contestaţia se depune, prin fax, la Institutul Naţional al Magistraturii, în termen de 3 zile de la data publicării rezultatelor pe paginile de internet ale Institutului Naţional al Magistraturii şi Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) Contestaţiile se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a raţionamentului logic, în termen de 3 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).

(4) Nota acordată de comisia menţionată la alin. (3) este definitivă şi nu poate fi mai mică decât nota contestată.”

20. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice cuprinde 100 de întrebări, câte 25 pentru fiecare dintre disciplinele de concurs menţionate la art. 15 alin. (2) pct. 2 lit. a)-d).

(2) La testul-grilă fiecare răspuns corect primeşte 1 punct, care are ca echivalent 10 sutimi în sistemul de notare de la 1 la 10.

(3) Dispoziţiile art. 16 alin. (3) şi ale art. 17-21 se aplică în mod corespunzător.

(4) Lucrările se notează cu «Admis» sau «Respins», în funcţie de punctajul obţinut de candidat. Sunt declaraţi admişi la această probă candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte, echivalentul notei 7,”

21. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - (1) Candidaţii susţin un interviu în faţa comisiei de examinare din care fac parte un psiholog, un judecător, un procuror, un profesor universitar şi un pedagog, desemnaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii. Numărul comisiilor de interviu se stabileşte în funcţie de numărul candidaţilor declaraţi admişi după prima etapă eliminatorie. Membrii care vor activa în comisii se stabilesc, pe fiecare categorie, în ordinea aprobată de Consiliul Superior al Magistraturii, prin hotărârea de numire a comisiilor de concurs. În situaţia în care activează mai multe comisii, componenţa nominală a fiecăreia dintre ele va fi stabilită prin tragere la sorţi, în ziua desfăşurării probei.”

22. La articolul 23, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu următorul cuprins:

„(11) Interviul constă în:

a) elaborarea în scris a unei analize cu privire la subiectul extras de către candidat şi susţinerea orală a acestuia;

b) analiza orală a unei speţe cu elemente de etică specifice profesiei.

(12) Analiza prevăzută la alin. (11) lit. a) se predă comisiei de examinare după susţinerea orală a acesteia şi va fi avută în vedere pentru aprecierea interviului.

(13) Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea interviului, elaborată de Institutul Naţional al Magistraturii, se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, odată cu anunţul privind organizarea concursului.”

23. La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Aprecierea interviului se face, în baza grilei de evaluare elaborate de comisia de examinare, cu note de la 1 la 10, cu două zecimale. Nota 1 se acordă atunci când punctajul obţinut de candidat este mai mic sau egal cu această notă.”

24. La articolul 23, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Sunt declaraţi admişi la această probă candidaţii care au obţinut nota minimă 7.”

25. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - Nota obţinută la concurs este suma notelor obţinute în cele două etape, calculată în raport cu următoarea pondere: nota de la prima etapă 75%, interviul 25%.”

26. La articolul 26, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Clasificarea candidaţilor urmează a se face în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la concurs.

(3) Departajarea candidaţilor cu note egale se face în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la cele 3 probe de concurs, în următoarea ordine: testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice, testul-grilă de verificare a raţionamentului logic, interviul.”

27. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - (1) Candidaţii admişi după cele două etape ale concursului vor fi programaţi pentru a se prezenta la vizita medicală.

(2) Raportul referitor la îndeplinirea condiţiilor de numire în funcţia de judecător sau procuror se înaintează Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte cu privire la îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) şi validează rezultatele concursului. Candidaţii inapţi pentru exercitarea funcţiei din punct de vedere medical sunt declaraţi respinşi.

(4) Lista definitivă a candidaţilor declaraţi admişi la Institutul Naţional al Magistraturii se comunică pentru afişare la sediul Institutului Naţional al Magistraturii, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii şi la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea şi se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.”

28. La articolul 28, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 28. - (1) Candidaţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 16 alin. (4), art. 22 alin. (4) şi art. 23 alin. (31), dar care nu au fost declaraţi admişi în limita locurilor scoase la concurs, pot ocupa, în ordinea descrescătoare a notei obţinute la concurs, stabilită conform art. 25, posturile vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, menţionate în lista prevăzută la alin. (4), după promovarea probei constând în verificarea cunoştinţelor de limbă străină, reglementată de Regulamentul Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Rezultatele concursului pot fi valorificate în termen de un an de la data finalizării concursului, posturile de personal asimilat magistraţilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii care se vacantează ulterior validării concursului putând fi ocupate de candidaţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 16 alin. (4), art. 22 alin. (4) şi art. 23 alin. (31) şi care nu au ocupat posturi conform alin. (1). Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător.”

29. După articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 281, cu următorul cuprins:

„Art. 281. - (1) Lucrările de concurs ale candidaţilor declaraţi admişi, inclusiv analiza prevăzută la art. 23 alin. (11) lit. a), se păstrează, în original, la dosarele profesionale ale acestora.

(2) Restul lucrărilor scrise, precum şi toate celelalte documente privind desfăşurarea concursului se arhivează şi se păstrează în arhiva Consiliului Superior al Magistraturii, prin grija Direcţiei resurse umane şi organizare. Lucrările scrise anulate pentru fraudă se arhivează şi se păstrează separat.

(3) Originalele documentelor în privinţa cărora prezentul regulament dispune că se înaintează Direcţiei resurse umane şi organizare prin fax se transmit de către tribunale sau parchetele de pe lângă acestea, prin grija preşedinţilor tribunalelor şi a prim-procurorilor parchetelor de pe lângă acestea, după caz, în cel mai scurt timp, şi se arhivează la mapele de concurs.”

30. La articolul 305, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) în componenţa comisiilor se numesc şi membri supleanţi, care îi vor înlocui de drept, în ordinea stabilită de Consiliul Superior al Magistraturii prin hotărârea de numire a comisiilor de examen, pe acei membri ai comisiei care, din motive întemeiate, nu îşi pot exercita atribuţiile. Înlocuirea se efectuează de preşedintele comisiilor de examen.”

31. La articolul 309, alineatele (2) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Baremele de evaluare şi notare se afişează la centrul de examen, după încheierea probelor scrise.

(6) Lucrările scrise se notează pentru fiecare dintre disciplinele de examen cu note de la 0 la 10, cu două zecimale.”

32. După articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 321, cu următorul cuprins:

„Art. 321. - Lucrările de examen ale auditorilor de justiţie care au promovat examenul de absolvire se păstrează, în original, la mapele profesionale ale acestora.”

33. Articolul 35 se abrogă.

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Alina Nicoleta Ghica

 

Bucureşti, 5 aprilie 2012.

Nr. 278.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale UNITED INSURANCE

BROKERS - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 3 aprilie 2012, prin care s-a aprobat cererea Societăţii Comerciale UNITED INSURANCE BROKERS - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială UNITED INSURANCE BROKERS - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Constanţa, bd. Mamaia nr. 182, etajul III, judeţul Constanţa, număr de ordine în registrul comerţului J13/10/2011, cod unic de înregistrare 27873996/2011, este autorizată să funcţioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligaţia ca, în termen de 3 luni de la data comunicării prezentei decizii, să transmită certificatul de calificare profesională pentru conducătorul executiv, domnul Azad Khosro, sub sancţiunea retragerii aprobării.

Art. 3. - Societatea are obligaţia ca în termen de 10 zile de la data comunicării prezentei decizii să transmită dovada înscrierii domnului Azad Khosro la cursul de calificare profesională pentru conducătorul executiv.

Art. 4. - În cazul în care, în termen de 3 luni de la data comunicării prezentei decizii, societatea nu va transmite certificatul de calificare profesională pentru conducătorul executiv, aceasta va fi sancţionată potrivit Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 6. - Societatea are obligaţia de a raporta Diecţiei autorizări şi avizări, pe adresa de e-mail; autorizari@csa-isc.ro copia scanată a poliţei de asigurare de răspundere civilă profesională, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia, precum şi, trimestrial, copia scanată a documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, să deschidă Jurnalul asistenţilor în brokeraj şi să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări personalul propriu conform Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Constantin Buzoianu

 

Bucureşti, 6 aprilie 2012.

Nr. 200.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.