MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 273/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 273         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 25 aprilie 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 242 din 15 martie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor ari 118 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 

Decizia nr. 246 din 15 martie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 392 alin 4 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 269 din 22 martie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin. 2 lit. a) din Codul penal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

302. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

171. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice privind modificarea anexei nr. 5 la Regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 102/2007

 

235. - Ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi de natură salarială personalului din Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, precum şi personalului din cadrul instituţiilor aflate în subordinea şi coordonarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale finanţate integral de la bugetul de stat

 

3.696. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea cluburilor sportive studenţeşti din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

207. - Decizie privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii Comerciale TERRA - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALA

DECIZIA Nr. 242

din 15 martie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocarii - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Doina Suliman - magistrat-asistent-şef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin,

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Paul Adrian Petrov în Dosarul nr. 4.579/281/2010 al Judecătoriei Ploieşti şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 448D/2011.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul Curţii Constituţionale nr. 458D/2011, care are ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Bogdan Adrian Voronca în Dosarul nr. 7.734/314/2010 al Judecătoriei Roman.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul identic al excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele sus menţionate, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public consideră că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul prevederilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 458D/2011 la Dosarul nr. 448D/2011, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:

Prin încheierea din 25 februarie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 4.579/281/2010, Judecătoria Ploieşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de patentul Paul Adrian Petrov într-o cauză civilă având ca obiect o plângere contravenţională, în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Politie al Judeţului Prahova.

Prin încheierea din 25 martie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 7.734/314/2010, Judecătoria Roman a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de patentul Bogdan Adrian Voronca într-o cauză civilă având ca obiect o plângere contravenţională, în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Neamţ.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorii acesteia susţin, în esenţă, că dispoziţiile de lege criticate, reglementând caracterul irevocabil al sentinţelor prin care se soluţionează plângeri îndreptate împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul circulaţiei pe drumurile publice, contravin prevederilor constituţionale ale art. 11 alin. (1) şi (2). art. 20, 21 şi 129. De asemenea, consideră că reglementarea atacată înfrânge prevederile „art. 11-107” din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum şi ale art. 6 paragraful 1 şi art. 13 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Judecătoria Ploieşti apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Judecătoria Roman consideră că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată „prin raportare strictă la condiţiile şi argumentele aduse de petent în sprijinul acesteia”.

Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că textul de lege criticat este constituţional.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere referitoare la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3,10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 118 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Aceste dispoziţii au fost introduse prin art. X pct. 2 din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010, cu următorul cuprins: „Hotărârea judecătorească prin care judecătoria soluţionează plângerea este definitivă şi irevocabilă.”

Autorii excepţiei consideră că aceste dispoziţii de lege contravin prevederilor constituţionale ale art. 20 referitoare la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 care consacră accesul liber la justiţie şi art. 129 privind folosirea căilor de atac, precum şi prevederilor „art. 11-107” din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi ale art. 6 paragraful 1 şi art. 13 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că textul de lege criticat, stabilind regula conform căreia hotărârile judecătoreşti prin care judecătoria soluţionează plângerile contravenţionale formulate în temeiul dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 sunt definitive şi irevocabile, nu îngrădeşte accesul liber la justiţie al persoanelor interesate şi nu contravine dreptului la un proces echitabil şi nici dreptului la un recurs efectiv la o instanţă naţională, dar împiedică prelungirea excesivă a duratei procesului şi contribuie, prin aceasta, la soluţionarea cauzei într-un termen rezonabil.

Eliminarea căii de atac a recursului împotriva hotărârii judecătoreşti prin care a fost soluţionată, în primă instanţă, plângerea contravenţională nu înfrânge art. 20 din Constituţie, prevederile convenţionale invocate consacrând posibilitatea de a accede la un grad de jurisdicţie, care a şi fost exercitat de autorul excepţiei.

Astfel, Curtea reţine că în jurisprudenţa sa constantă a statuat că în sensul principiului constituţional instituit de art. 21 privind accesul liber la justiţie se înscrie posibilitatea oricărei persoane de a se adresa direct şi nemijlocit instanţelor de judecată pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime. Totodată, liberul acces la justiţie presupune şi accesul la mijloacele procedurale prin care se înfăptuieşte justiţia, iar instituirea regulilor de desfăşurare a procesului în faţa instanţelor judecătoreşti este de competenţa exclusivă a legiuitorului, potrivit prevederilor constituţionale ale art. 126 alin. (2) şi art. 129. De asemenea, Curtea a reţinut că legiuitorul poate institui, în considerarea unor situaţii deosebite, reguli speciale de procedură, precum şi modalităţi de exercitare a drepturilor procedurale, astfel încât accesul liber la justiţie nu înseamnă accesul în toate cazurile la toate structurile judecătoreşti şi la toate căile de atac.

Curtea constată că autorii excepţiei, prin criticile formulate, vizează, practic, modificarea soluţiei legislative existente în sensul dorit de aceştia, ceea ce nu poate avea caracterul unor veritabile critici de neconstituţionalitate.

În fine, Curtea observă că „art. 11-107” nu se regăseşte în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Paul Adrian Petrov în Dosarul nr. 4.579/281/2010 al Judecătoriei Ploieşti şi de Bogdan Adrian Voronca în Dosarul nr. 7.734/314/2010 al Judecătoriei Roman.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 15 martie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-şef,

Doina Suliman

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 246

din 15 martie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 392 alin. 4 din Codul de procedură penală

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 392 alin. 4 din Codul de procedură penală,

excepţie ridicată de Cristinel Lilea în Dosarul nr. 490/1/2011 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul de 9 judecători si care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 464D/2011.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, sens în care face trimitere la jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 28 martie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 490/1/2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul de 9 judecători a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 392 alin. 4 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Cristinel Lilea în dosarul de mai sus având ca obiect soluţionarea recursului formulat împotriva unei decizii prin care s-a respins ca inadmisibila contestaţia în anulare.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că prevederile legale afectează liberul acces la justiţie, dreptul la apărare şi dreptul la un recurs efectiv, deoarece nu permit o cale de atac împotriva deciziilor de respingere ca inadmisibile a contestaţiilor în anulare.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul de 9 judecători opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 392 alin. 4 - Procedura de judecare a contestaţiei în anulare din Codul de procedură penală, care au următorul conţinut: „Sentinţa dată în contestaţie este supusă apelului, iar decizia dată în apel este supusă recursului.

Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că prevederile legale menţionate încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 20 alin. (1) - Tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21Accesul liber la justiţie, art. 24 Dreptul la apărare, art. 53 - Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, art. 129 - Folosirea căilor de atac, precum şi dispoziţiile art. 6 paragraful 1 şi art. 13 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale referitoare la dreptul la un proces echitabil şi la un recurs efectiv.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile legale criticate au mai fost supuse controlului său din perspectiva unor critici similare. Astfel, cu prilejul pronunţării Deciziei nr. 525 din 25 noiembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 26 ianuarie 2005, Curtea Constituţională a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 392 alin. 4 din Codul de procedură penală, prin Decizia Plenului Curţii Constituţionale nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, liberul acces la justiţie nu presupune şi accesul la toate mijloacele procedurale prin care se înfăptuieşte justiţia, iar instituirea regulilor de desfăşurare a procesului în faţa instanţelor judecătoreşti, deci şi reglementarea căilor ordinare şi extraordinare de atac, este de competenţa exclusivă a legiuitorului. Această soluţie decurge din dispoziţiile art. 126 alin. (2) din Constituţie, potrivit cărora „Competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege”, precum şi din cele ale art. 129 din Constituţie, conform cărora, „împotriva hotărârilor judecătoreşti, părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condiţiile legii”.

Totodată, semnificaţia art. 21 din Constituţie, potrivit căruia accesul liber la justiţie nu poate fi îngrădit, este aceea ca nicio categorie sau grup social nu poate fi exclus de la exerciţiul drepturilor procesuale prevăzute de lege însă legiuitorul poate institui, în considerarea unor situaţii deosebite, reguli speciale de procedură, astfel încât accesul liber la justiţie nu înseamnă accesul ia toate structurile judecătoreşti şi la toate căile de atac.

Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, considerentele deciziei mai sus menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă,

Distinct de acestea, Curtea mai constată că nu poate fi primită nici critica privind înfrângerea dispoziţiilor constituţionale referitoare la garantarea dreptului la apărare, partea interesată putându-se prevala de acest drept pe parcursul derulării tuturor procedurilor judiciare astfel stabilite de legiuitor.

Totodată, dreptul la un recurs efectiv consacrat de art. 13 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale presupune dreptul oricărei persoane lezate într-un interes legitim de a se adresa efectiv unei instanţe naţionale. Or, contestaţia în anulare este în sistemul dreptului procesual penal românesc o cale extraordinară de atac, reprezentând un al patrulea grad de jurisdicţie alături de fond, apel şi recurs. Prin urmare, nu poate fi primită critica autorului referitoare la obstrucţionarea acestuia de a se adresa unei instanţe naţionale.

În sfârşit, limitarea ce rezultă pe cale de interpretare din dispoziţiile legale criticate, potrivit cărora nu este posibilă o cale de atac împotriva hotărârilor de respingere ca inadmisibile a contestaţiilor în anulare, nu are semnificaţia restrângerii exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, accesul la această cale extraordinară de atac exercitându-se în condiţiile legii şi pentru motivele expres şi limitativ prevăzute în acord cu dispoziţiile constituţionale ale art. 126 alin. (2).

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 392 alin. 4 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Cristinel Lilea în Dosarul nr. 490/1/2011 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul de 9 judecători.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 15 martie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 269

din 22 martie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin, 2 lit. a) din Codul penal

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 209 alin. 2 lit. a) din Codul penal, excepţie ridicată de Mugur Niu Nedelcu şi Ioan Nedelcu, prin mandatar Krempels Werner, în Dosarul nr. 41/97/2005 al Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia penală şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 469D/2011.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 23 martie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 41/97/2005, Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 209 alin. 2 lit. a) din Codul penal, excepţie ridicată de Mugur Niu Nedelcu şi Ioan Nedelcu, prin mandatar Krempels Werner, în dosarul de mai sus având ca obiect soluţionarea unei cauze penale în apel în care se fac cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunii de furt calificat a unor brăţări dacice ce fac parte din patrimoniul cultural naţional.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin că prevederile legale menţionate încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 1 alin. (3) şi (5), deoarece textul nu este suficient de previzibil, permiţându-se incriminarea unor fapte penale referitoare la furtul unor obiecte pentru care nu s-a făcut dovada clară a apartenenţei acestora la patrimoniul cultural. Simpla apartenenţă a unui bun la un sit arheologic nu este de natură a presupune eo ipso că acel bun intră în categoria celor ce fac parte din patrimoniul cultural.

Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia penală opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 209 alin. 2 lit. a) - Furtul calificat din Codul penal, care au următorul conţinut:

„Furtul săvârşit în următoarele împrejurări: [...] se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani.

Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi furtul privind:

a) un bun care face parte din patrimoniul cultural

Autorii excepţiei de neconstituţionalitate susţin că prevederile legale menţionate încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 1 alin. (3) şi (5) - Statul român.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile legale criticate dispun cu privire la incriminarea furtului de bunuri care fac parte din patrimoniul cultural.

Infracţiunea calificată reprezintă o formă care exprimă o gravitate mai mare, un pericol mai mare, gravitate care poate proveni din urmări, din forma de vinovăţie, din împrejurări etc. De asemenea, formele infracţiunii după gravitate reprezintă variante ale aceleiaşi infracţiuni.

Or, infracţiunea prevăzută de art. 209 alin. 2 lit. a) din Codul penal este o varietate a infracţiunii de furt care conţine anumite circumstanţe ce îi conferă un caracter agravant, sens în care legiuitorul, în conformitate cu dispoziţiile art. 73 alin. (3) lit. h) din Constituţie, are deplina libertate de reglementare în această materie prin legi organice, în funcţie de imperativul apărării sociale şi ţinând seama de toate celelalte principii consacrate prin Legea fundamentală.

Referirea pe care textul legal criticat o face la patrimoniul cultural este una precisă şi clară, iar persoana interesată îşi poate modula conduita în funcţie de conţinutul normativ al textelor de incriminare, având în vedere şi dispoziţiile Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 9 decembrie 2008.

Aşadar, Curtea constată că, de principiu, orice act normativ trebuie să îndeplinească anumite condiţii calitative, printre acestea numărându-se previzibilitatea, ceea ce presupune că acesta trebuie să fie suficient de precis şi clar pentru a putea fi aplicat; astfel, formularea cu o precizie suficientă a actului normativ permite persoanelor interesate - care pot apela, la nevoie, la sfatul unui specialist - să prevadă într-o măsură rezonabilă, în circumstanţele speţei, consecinţele care pot rezulta dintr-un act determinat. Desigur, poate să fie dificil să se redacteze legi de o precizie totală şi o anumită supleţe poate chiar să se dovedească de dorit, supleţe care nu afectează însă previzibilitatea legii (a se vedea în acest sens Decizia Curţii Constituţionale nr. 1 din 11 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2012, precum şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului cu Drivire la care se reţin, spre exemplu, Hotărârea din 15 noiembrie 1996, pronunţată în Cauza Cantoni împotriva Franţei, paragraful 29).

Rezultă că o asemenea reglementare nu este de natură a afecta prevederile constituţionale referitoare la România ca stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, iar respectarea Constituţiei, a supremaţiei şi legilor este obligatorie.

Totodată, împrejurarea că un anumit bun face sau nu parte din patrimoniul cultural este o problemă ce excedează competenţei Curţii Constituţionale, întrucât aceasta se pronunţă numai asupra contrarietăţii unei dispoziţii cu Legea fundamentală, neputând cenzura o eventuală aplicare a normelor în disonanţă cu principiile fundamentale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. {1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin. 2 lit. a) din Codul penal, excepţie ridicată de Mugur Niu Nedelcu şi Ioan Nedelcu, prin mandatar Krempels Werner, în Dosarul nr. 41/97/2005 al Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia penală.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 22 martie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 şi 305 bis din 9 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 23 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Căiuţi”, după poziţia nr. 178 se introduc 6 noi poziţii, poziţiile nr. 179-184, potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Anexa nr. 24 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cleja” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 2, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal D.N. 2 - TEREN SPORT - Ciuşmea”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum balastat 948 ml x 10 ml”;

- la poziţia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum asfaltat 600 ml x 10 ml si drum de pământ 1.900 ml x 10 ml”;

- la poziţia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum balastat 332 ml x 10 ml”;

- la poziţia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum balastat 238 ml x 12 ml”;

- la poziţia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum balastat 400 ml x 12 ml”;

- la poziţia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum balastat 599 ml x 8 ml”;

- la poziţia nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum balastat 475 ml x 7 ml”;

- la poziţia nr. 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum balastat 500 ml x 7 ml”;

- la poziţia nr. 13, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum balastat 170 ml x 8 ml”;

- la poziţia nr. 14, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de pământ 285 ml x 10 ml”;

- la poziţia nr. 15, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum balastat 373 ml x 8 ml”;

- la poziţia nr. 17, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum balastat 1.260 ml x 9 ml”;

- la poziţia nr. 18, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum balastat 300 ml x 8 ml”;

- la poziţia nr. 21, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum balastat 677 ml x 9 ml”;

- la poziţia nr. 23, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum asfaltat 1.500 ml x 9 ml şi drum balastat 1.030 ml x 9 ml”;

- la poziţia nr. 27, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum balastat 450 ml x 8 ml”;

- la poziţia nr. 28, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum balastat 350 ml x 7 ml”;

- la poziţia nr. 29, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum balastat 155 ml x 7 ml”;

- la poziţia nr. 33, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum balastat 200 ml x 8 ml”;

- la poziţia nr. 35, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum balastat 170 ml x 7 ml”;

- la poziţia nr. 42, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de pământ 1.060 ml x 8 ml”.

3. Anexa nr. 29 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dealu Morii” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) Sa secţiunea „drumuri” se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 2, coloana 2 va avea următorul cuprins:..1.3.7.2”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „Localitatea Dealu Morii, comuna Dealu Morii, lungime 145 m, lăţime 10 m, asfaltat, limite Mizga Aurel - Călin Gheorghe”;

- la poziţia nr. 3, coloana 2 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „Localitatea Dealu Morii, comuna Dealu Morii, lungime 195 m, lăţime 10 m, asfaltat, limite Purghel A. Ştefan - Pipos Natalia”;

- la poziţia nr. 4, coloana 2 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „Localitatea Dealu Morii, comuna Dealu Morii, lungime 240 m, lăţime 10 m, asfaltat, limite Maftei Ioan II - Aniţei Vasile”;

- la poziţia nr. 7, coloana 2 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „Localitatea Dealu Morii, comuna Dealu Morii, lungime 325 m, lăţime 10 m, asfaltat, limite Nistor Ioan - Cristea Rodica”;

- la poziţia nr. 8, coloana 2 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „Localitatea Dealu Morii, comuna Dealu Morii, lungime 170 m, lăţime 10 m, asfaltat, limite Verman Virginia - Pavel Vasile”;

- la poziţia nr. 10, coloana 2 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „Localitatea Dealu Morii, comuna Dealu Morii, lungime 550 m, lăţime 10 m, asfaltat, limite Vinalcool Dealu Morii - Antohi Mircea”;

- la poziţia nr. 11, coloana 2 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „Localitatea Dealu Morii, comuna Dealu Morii, lungime 1.000 m, lăţime 10 m, asfaltat 904 m, limite Pavel Gheorghe - Bostan Aurel”;

- la poziţia nr. 13, coloana 2 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „Localitatea Dealu Morii, comuna Dealu Morii, lungime 450 m, lăţime 10 m, asfaltat, limite Rusu Viorel - D.J. 241 A”;

- la poziţia nr. 17, coloana 2 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „Localitatea Dealu Morii, comuna Dealu Morii, lungime 130 m, lăţime 10 m, asfaltat, limite Chirilă Veronica Cîrlan Sinică”;

- la poziţia nr. 18, coloana 2 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „Localitatea Dealu Morii, comuna Dealu Morii, lungime 490 m, lăţime 10 m, asfaltat, limite Cîrlan Sinică - Tilici Elisabeta”;

- la poziţia nr. 19, coloana 2 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „Localitatea Dealu Morii, comuna Dealu Morii, lungime 580 m, lăţime 10 m, asfaltat, limite Chirilă Veronica - Purghel Vasile”;

- la poziţia nr. 20, coloana 2 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „Localitatea Dealu Morii, comuna Dealu Morii, lungime 300 m, lăţime 10 m, asfaltat, limite Tilici Ştefan - Lupan Gheorghe”;

- la poziţia nr. 21, coloana 2 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „Localitatea Dealu Morii, comuna Dealu Morii, lungime 320 m, lăţime 10 m, asfaltat, limite Ciobotaru Marin - D.E. 81/9”;

- la poziţia nr. 126, coloana 2 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Dealu Morii, lungime 3.400 m, lăţime 8 m, asfaltat, limite Pod Mastacan - D.J. 241 A”;

- la poziţia nr. 127, coloana 2 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „Localitatea Neguleşti, comuna Dealu Morii, lungime 3.400 m, lăţime 10 m, asfaltat 2.250 m, limite Pod Mastacan Gheorghe - hotar comuna Huruieşti”;

- la poziţia nr. 149, coloana 2 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „Localitatea Neguleşti, comuna Dealu Morii, lungime 975 m, lăţime 10 m, asfaltat, limite Pod Mastacan Gheorghe - Alexandrescu Grigore”;

b) la secţiunea DRUMURI, după poziţia nr. 188 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 189, iar la secţiunea „Clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria, precum şi instituţiile publice de interes local”, după poziţia nr. 31 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 32, potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

4. Anexa nr. 37 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Glăvăneşti” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se abrogă poziţia nr. 170;

b) se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 87, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din zarea pădurii până în sat Putredeni, lungimea - 2.362 m şi lăţimea - 6 m”;

- la poziţia nr. 111, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din drum comunal 46, punct Mişcă Gheorghe până în punctul Leonatu, lungimea - 1.234 m şi lăţimea 6 m”;

- la poziţia nr. 114, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploatare 640, punct Groza Vasile - Babana până la drum comunal 46 B, punct Tapalagă, lungimea - 652 m şi lăţimea - 6 m”;

- la poziţia nr. 120, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploatare 2482, punct Şogor Mihai până la Şogor Dumitru, lungimea - 1.237 m şi lăţimea - 6 m”;

- la poziţia nr. 121, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploatare 2481, punct Şogor Dumitru până la intersecţia drum judeţean 206 A, lungimea - 1.253 m şi lăţimea - 6m”;

- la poziţia nr. 159, coloana 3 va avea următorul cuprins: „sat Glăvăneşti, N - drum sătesc şi Roman Vasile, S - Parc comunal, E - drum judeţean 241, V- Pârâul Zeletin, suprafaţa totală - 3.235 mp. din care construcţii - 610 mp”;

- la poziţia nr. 160, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren intravilan sat Frumuşelu”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţa = 200 mp, N - şcoala generală, E - drum comunal 46, S - Popa Maria, V - teren Popa Petru”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Glăvăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2011”;

- la poziţia nr. 161, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Şcoala cu Clasele I-VIII Glăvăneşti”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţa totală - 15.500 mp, din care suprafaţă construcţii - 1.500 mp, N - biserica, S- Meleşcanu Neculai, V- drum judeţean 241, E - drum sătesc”;

- la poziţia nr. 162, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţa totală - 4.100 mp, din care suprafaţă construcţii - 133 mp; N - Durchi Gheorghe; S - uliţă; E - drum sătesc; V- drum judeţean 241”;

- la poziţia nr. 166, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2009”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „524.566”;

- la poziţia nr. 167, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Şcoala Generală Muncelu”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă totală 1.750 mp, din care: suprafaţă construcţii - 500 mp, N - Vrabie Neculai; S - drum sătesc; E- Mocanu loan; V - drum comunal”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2009”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.035.012”;

- la poziţia nr. 168, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren intravilan sat Putredeni”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţa - 4.498 mp, N - întreprindere individuală Ştefan Daniel Dragoş; S - Drum sătesc; E - drum sătesc Şi Ştefan Profira; V - Bejenaru Ioan şi Bejenaru Vasile”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Glăvăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2011”;

- la poziţia nr. 187, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren agricol în suprafaţă totală - 2.608 mp, tarlaua 21, parcela 625 sat Muncelu cu vecinii: N - Vrabie Ion; S - Vrabie Neculai; E - Zănoagă Gheorghe şi Paiu Mircea; V - drum de exploatare 275”;

c) după poziţia nr. 187 se introduc 10 noi poziţii, poziţiile nr. 188-197, potrivit anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

5. La anexa nr. 38 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gura Văii”, după poziţia nr. 58 se introduc 5 noi poziţii, poziţiile nr. 59-63, potrivit anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

6. La anexa nr. 44 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Letea Veche”, după poziţia nr. 32 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 33, potrivit anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

7. Anexa nr. 62 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pârgăreşti” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se abrogă poziţiile nr. 53, 54, 55, 56, 58, 60, 63, 67, 71;

b) se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la Radu Aurel la Sima Anton - DC 128, suprafaţa 19.727 mp şi lungime 2.168,14 ml”;

- la poziţia nr. 29, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la Lăcătuş Paul la Bucioacă Cătălin - DC 129 - suprafaţa de 19.599 mp şi 2.035,01 ml”;

- la poziţia nr. 41, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă construită 269 mp, suprafaţă desfăşurată 538 mp, 20 camere”;

- la poziţia nr. 42, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă 822 mp”;

- la poziţia nr. 43, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă 445 mp”;

- la poziţia nr. 44, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă 2.822 mp”;

- la poziţia nr. 45, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă 656 mp”;

- la poziţia nr. 47, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă 335 mp”;

- la poziţia nr. 48, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă 1.992 mp”;

- la poziţia nr. 49, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă 500,84 mp”;

- la poziţia nr. 50, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă 3.413,709 mp”;

- la poziţia nr. 51, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă 205 mp”;

- la poziţia nr. 52, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă 2.636 mp”;

- la poziţia nr. 57, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă 241,32 mp”;

- la poziţia nr. 64, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă 537 mp”;

- la poziţia nr. 65, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă 145 mp”;

- la poziţia nr. 66, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă 1.046 mp”;

- la poziţia nr. 68, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren intravilan centru sat Satu nou”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins; „Suprafaţă 1.041 mp”;

- la poziţia nr. 69, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă 1.228 mp”;

- la poziţia nr. 70, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă 85 mp”;

c) după poziţia nr. 71 se introduc 8 noi poziţii, poziţiile nr. 72-79, potrivit anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

8. Anexa nr. 63 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pârjol” se modifică şi se completează, după cum urmează:

a) se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 78, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Local primărie (C1), garaje primărie (C2), centrală termică (C3), iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pârjol/Pârjol, Teren aferent - intravilan, suprafaţă teren = 1.283 mp, parter + etaj, Suprafaţă construită (C1) = 237 mp, Suprafaţă desfăşurată (C1) = 474 mp, Suprafaţă construită (C2) = 193 mp, Suprafaţă construită (C3) = 30 mp, N - Irimia Valeria, S - S.C. SILIAR, E - Şolomonea Vasile, V - DJ156A”;

- la poziţia nr. 79, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Local vechi primărie (C1), Anexă (C2)”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins; „Pârjol/Pârjol, teren aferent, Suprafaţă teren = 1.143 mp, Parter, Suprafaţă construită (C1) = 146 mp, Suprafaţă construită (C2) = 45 mp, N - Cămin Cultural Pârjol, S - Cazacu Gică, E - DJ 156A, V - proprietate domeniul public comuna Pârjol”;

- la poziţia nr. 80, coloana 2, va avea următorul cuprins: „Cămin cultural Băhnăşeni”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pârjol/Băhnăşeni, Teren aferent - intravilan, Suprafaţă teren = 682 mp, parter, Suprafaţă construită = 181 mp, N - Călin Costel, S - drum sătesc Băhnăşeni, E - Ardeleanu Maria, V- Şcoala Băhnăşeni”;

- la poziţia nr. 81, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cămin cultural Câmpeni”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pârjol/Câmpeni, teren aferent - intravilan, Suprafaţă teren = 380 mp, Parter, Suprafaţă construită = 162 mp, N - Barbu Neculai, S - drum sătesc Câmpeni, V - drum sătesc Câmpeni, E - Vrînceanu Constantin”;

- la poziţia nr. 82, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cămin cultural Băsăşti”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pârjol/Băsăşti, Teren aferent - intravilan, Suprafaţă teren = 510 mp, Parter + etaj, Suprafaţă construită = 210 mp, Suprafaţă desfăşurată = 420 mp, N - Tăbăcaru Valeria, S - Barcan Maria, E - drum sătesc Băsăşti, V - Parfeni Adela”;

- la poziţia nr. 83, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cămin cultural Tărâţa”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pârjol/Tărâţa, Teren aferent - intravilan, Suprafaţă teren = 763 mp, Parter, Suprafaţă construită = 294 mp, N - Racheru Maria, S - staţie E-ON, E - staţie E-ON, V - DJ156A”;

- la poziţia nr. 84, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cămin cultural Pârjol”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pârjol/Pârjol, Teren aferent - intravilan, Suprafaţă teren = 1.319 mp, Parter, Suprafaţă construită = 200 mp, N - Bază Sportivă, S - primăria veche, E - DJ 156A, V - teren primărie”;

- la poziţia nr. 85, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cămin cultural Pustiana”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pârjol/Pustiana, Teren aferent - intravilan, Suprafaţă teren = 1.160 mp, Parter, Suprafaţă construită = 372 mp, N - moştenitori Beta Neculai, S - drum sătesc Pustiana, E - drum sătesc Pustiana, V - Pustianu Iojă”;

- la poziţia nr. 86, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Şcoala Băhnăşeni (C1), Centrală termică (C2), Grup sanitar (C3)”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pârjol/Băhnăşeni, Teren aferent - intravilan, Suprafaţă teren = 2.340,15 mp. Parter, Suprafaţă construită (C1) - 690.96 mp, Suprafaţă construită (C2) = 35 mp, Suprafaţă construită (C3) = 80 mp, N - Zugrăvel Ion, S - DC183, E - Ardeleanu Maria, V - Călin Costache”;

- la poziţia nr. 87, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Şcoala veche Pârjol nr. 1”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pârjol/Pârjol, Teren aferent - intravilan, Suprafaţă teren = 6.800 mp, Parter, Suprafaţă construită = 664 mp, N - drum comunal 184, S - Bază sportivă, E-DJ156A, V - Matei Marius”;

- la poziţia nr. 88, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Şcoala Pârjol nr. 2 (C1), Centrală termică (C2), Grup sanitar (C3)”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pârjol/Pârjol, Teren aferent - intravilan, Suprafaţă teren = 4.365,7 mp, Parter + etaj, Suprafaţă construită (C1) = 639,32 mp, Suprafaţă desfăşurată (C1) = 1.213,23 mp, Parter + etaj, Suprafaţă construită (C2) = 35 mp, Suprafaţă construită (C3) = 80 mp, N - bloc locuinţe, S - Sraier Georgeta, E - teren agricol, V - DJ156A”;

- la poziţia nr. 89, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Şcoala Tărâţa (C1), grup sanitar (C2), anexă (C3)”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins; „Pârjol/Tărâţa, Suprafaţă construită (C1) = 456 mp, Parter, Teren aferent - intravilan, Suprafaţă teren = 2.890 mp, Suprafaţă construită (C2) = 17 mp, Suprafaţă construită (C3) = 47 mp, N - Rachieru Neculai, S - DS Tărâţa, E -DJ156A, V - DS Tărâţa”;

- la poziţia nr. 90, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Şcoala Pustiana (C1), Centrală termică (C2), Grup sanitar (C3), Magazie (C4)”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pârjol/Pustiana, Suprafaţă construită (C1) = 508 mp, Suprafaţă desfăşurată = 1.016 mp, Regim de înălţime P+1, Teren aferent - intravilan, Suprafaţă teren = 4.841 mp, Suprafaţă construită (C2) = 19 mp, Suprafaţă construită (C3) = 79 mp, Suprafaţă construită (C4) = 79 mp, N - Seciu Filip, S - Canea lojă, E - drum sătesc Pustiana, V - drum sătesc Pustiana”;

- la poziţia nr. 91, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Şcoala Băsăşti, Corpul 1 (C1), Corpul 2 (C2), Grup sanitar (C3)”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pârjol/Bâseşti, Teren aferent - intravilan, Suprafaţă teren = 3.869 mp, Parter, Suprafaţă construită (C1) = 234 mp, Parter, Suprafaţă construită (C2) = 293 mp, Suprafaţă construită (C3) = 30 mp, N - Rotaru Vasile, S - Rotaru Neculai, E - DS Băseşti, V - Olteanu Ştefan”;

- la poziţia nr. 92, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Şcoala Bămeşti”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pârjol/Bămeşti, Suprafaţă construită = 140 mp, Parter, Teren aferent intravilan, Suprafaţă teren = 547 mp, N - Ivu Neculai, S - DC184, E - Timaru Ion, V - drum sătesc Bărneşti”;

- la poziţia nr. 93, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Şcoala Hăineală”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pârjol/Hăineală, Teren aferent - intravilan, Suprafaţă teren = 3.206 mp, Parter, Suprafaţă construită = 240 mp, N - Heisu Maria, S - Mocanu Victor, E - drum sătesc Hăineală, V - drum sătesc Hăineală”;

- la poziţia nr. 94, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Şcoala Câmpeni (C1), Grup sanitar (C2)”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pârjol/Câmpeni, Teren aferent - intravilan, Suprafaţă teren = 3.194,05 mp, Parter, Suprafaţă construită (C1) = 272,59 mp, Suprafaţă construită <C2) = 21,14 mp, N - Stanciu Pavel, S - drum sătesc Câmpeni, E - Sandu Teodora, V - drum sătesc Câmpeni”;

- la poziţia nr. 95, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Grădiniţa Pustiana (C1), grup sanitar (C2)”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pârjol/Pustiana suprafaţă construită (C1) = 148 mp, Teren aferent intravilan, Suprafaţă teren = 298 mp, Parter, Suprafaţă construită (C2) = 24 mp, N - drum sătesc Pustiana, S - drum sătesc Pustiana, E - Pustianu Eugen, V - cămin cultural”;

b) după poziţia nr. 100 se introduc 13 noi poziţii, poziţiile nr. 101-113, potrivit anexei nr. 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

9. Anexa nr. 73 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Săuceşti” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se abrogă poziţiile nr. 22, 23, 24, 26, 27, 28, 55, 59, 60, 65, 66, 67,87, 88, 90, 9l, 92, 93, 120,121, 122,124,128.130, 131, 132,133, 134, 151, 156 şi 157;

b) se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 1, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1464”;

- la poziţia nr. 2, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „4054”:

- la poziţia nr. 3, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1746”;

- la poziţia nr. 4, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „10642”;

- la poziţia nr. 5, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „8221”;

- la poziţia nr. 6, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „10417”;

- la poziţia nr. 7, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „74326”;

- la poziţia nr. 8, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „13683”;

- la poziţia nr. 9, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „16160”;

- la poziţia nr. 10, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „13908”;

- la poziţia nr. 11, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2872”;

- la poziţia nr. 12, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „30237”;

- la poziţia nr. 13, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „94202”;

- la poziţia nr. 14, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1239”;

- la poziţia nr. 15, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2028”;

- la poziţia nr. 16, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2928”;

- la poziţia nr. 17, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „4505”;

- la poziţia nr. 18, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „8062”;

- la poziţia nr. 19, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2252”;

- la poziţia nr. 20, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „10304”;

- la poziţia nr. 21, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „39753”;

- la poziţia nr. 25, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „34517”;

- la poziţia nr. 29, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „4336”;

- la poziţia nr. 30, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „6419”;

- la poziţia nr. 31, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „12669”;

- la poziţia nr. 32, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „5011”;

- la poziţia nr. 33, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2083”;

- la poziţia nr. 34, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2478”;

- la poziţia nr. 35, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „15146”;

- la poziţia nr. 36, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „11712”;

- la poziţia nr. 37, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „563”;

- la poziţia nr. 38, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „6757”;

- la poziţia nr. 39, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1* iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „4448”;

- la poziţia nr. 40, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „3378”;

- la poziţia nr. 41, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „50170”;

- la poziţia nr. 42, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „17455”;

- la poziţia nr. 43, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „6757”;

- la poziţia nr. 44, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1,3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „6870”;

- la poziţia nr. 45, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1858”;

- la poziţia nr. 46, coloana 1 va avea următorul cuprins: j .3.7.1* iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „40992”;

- la poziţia nr. 47, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „6757”;

- la poziţia nr. 48, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „29843”;

- la poziţia nr. 49, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3,7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1971”;

- la poziţia nr. 50, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „10079”;

- la poziţia nr. 51, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „27534”;

- la poziţia nr. 52, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „43976”;

- la poziţia nr. 53, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „10924”;

- la poziţia nr. 54, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „788”;

- la poziţia nr. 56, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „3716”;

- la poziţia nr. 57, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1464”;

- la poziţia nr. 58, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „23818”;

- la poziţia nr. 61, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „7038”;

- la poziţia nr. 62, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „550902,49”;

- la poziţia nr. 63, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2421”;

- la poziţia nr. 64, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „4617”;

- la poziţia nr. 68, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „8784”;

- la poziţia nr. 69, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „13120”;

- la poziţia nr. 70, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „337516”;

- la poziţia nr. 71, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „5969”;

- la poziţia nr. 72, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „27366”„

- la poziţia nr. 73, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „619”;

- la poziţia nr. 74, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DS 603 - 2.556 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „20046”;

- la poziţia nr. 75, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „5180”;

- la poziţia nr. 76, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1689”;

- la poziţia nr. 77, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1689”;

- la poziţia nr. 78, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „6925”;

- la poziţia nr. 79, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „12444”;

- la poziţia nr. 80, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2930”;

- la poziţia nr. 81, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1295”;

- la poziţia nr. 82, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2759”;

- la poziţia nr. 83, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2872”;

- la poziţia nr. 84r coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „77592”;

- la poziţia nr. 85, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2646”;

- la poziţia nr. 86, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „6925”;

- la poziţia nr. 94, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „3265”;

- la poziţia nr. 95, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2534”;

- la poziţia nr. 96, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va a\zea următorul cuprins: „2252”;

- la poziţia nr. 97, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „12613”;

- la poziţia nr. 98, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „61375”;

- la poziţia nr. 99, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „3378”;

- la poziţia nr. 100, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „25564”;

- la poziţia nr. 101, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „910”;

- la poziţia nr. 102, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „17005”;

- la poziţia nr. 103, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „6363”;

- la poziţia nr. 104, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „8559”;

- la poziţia nr. 105, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „18356”;

- la poziţia nr. 106, coloana 1 va avea următorul cuprins: „teren”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „T9/P673,674,675,676,677 - 1.821 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „13720”;

- la poziţia nr. 107, coloana 1 va avea următorul cuprins: „teren”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „14670”;

- la poziţia nr. 108, coloana 1 va avea următorul cuprins: „teren”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „50480”;

- la poziţia nr. 109, coloana 1 va avea următorul cuprins: „teren”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „T7/P430 - 817 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „3220”;

- la poziţia nr. 110, coloana 1 va avea următorul cuprins: „teren”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „T127P771 - 1.210 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins”. „5896”;

- la poziţia nr. 111, coloana 1 va avea următorul cuprins: „teren”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „11068”;

- la poziţia nr. 112, coloana 1 va avea următorul cuprins: „teren”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „4775”;

- la poziţia nr. 113, coloana 1 va avea următorul cuprins: „teren”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „14968”;

- la poziţia nr. 114, coloana 1 va avea următorul cuprins: „teren”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „3124”;

- la poziţia nr. 115, coloana 1 va avea următorul cuprins: „teren”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „21651”;

- la poziţia nr. 116, coloana 1 va avea următorul cuprins: „teren”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „160122”;

- la poziţia nr. 117, coloana 1 va avea următorul cuprins: „teren”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „268929”;

- la poziţia nr. 118, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.4”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „338596,67”;

- la poziţia nr. 119, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.2.2”, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Garaj auto şi birouri primărie”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „7130”;

- la poziţia nr. 123, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.1.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „310”;

- la poziţia nr. 125, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „76350”;

- la poziţia nr. 126, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „146748,7”;

- la poziţia nr. 127, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.1.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „280”;

- la poziţia nr. 129, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.5.12”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „0”;

- la poziţia nr. 135, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.17.2”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „8520”;

- la poziţia nr. 136, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.17.2”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2880”;

- la poziţia nr. 137, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1,3,17,2”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2880”;

- la poziţia nr. 138, coloana 1 va avea următorul cuprins: „teren”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „T9/P671 4.359 mp”, iar coloana 5 va avea următorul conţinut: „29264”;

- la poziţia nr. 139, coloana 1 va avea următorul cuprins: „teren”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „25731”;

- la poziţia nr. 140, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „411390”;

- la poziţia nr. 141, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.5.12”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2140”;

- la poziţia nr. 142, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.1.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „0”;

- la poziţia nr. 143, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „98700”;

- la poziţia nr. 144, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „61974”;

- la poziţia nr. 145, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „33410”;

- la poziţia nr. 146, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.5.12”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „0”;

- la poziţia nr. 147, coloana 1 va avea următorul cuprins: „teren”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „12340”;

- la poziţia nr. 148, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „242950”;

- la poziţia nr. 149, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.5.12”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „0”;

- la poziţia nr. 150, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2”, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Local cămin cultural Schineni”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „119140”;

- la poziţia nr. 152, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „383829”;

- la poziţia nr. 153, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.5.12”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „0”;

- la poziţia nr. 154, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „173309,2”;

- la poziţia nr. 155, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.5.12”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „0”;

c) după poziţia nr. 157 se introduc 61 de noi poziţii, poziţiile nr. 158-218, potrivit anexei nr. 8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

10. La anexa nr. 74 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Scorţeni”, după poziţia nr. 92 se Introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 93, potrivit anexei nr. 9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

11. La anexa nr. 78 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ştefan cel Mare”, după poziţia nr. 266 se introduc 5 noi poziţii, poziţiile nr. 267-271, potrivit anexei nr. 10, care face parte Integrantă din prezenta hotărâre.

12. La anexa nr. 82 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Târgu Trotuş”, după poziţia nr. 153 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 154, potrivit anexei nr. 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berca

 

Bucureşti, 11 aprilie 2012.

Nr. 302.

 

ANFXA Nr. 1

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Căiuţi

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală

Denumire act de proprietate

0

1

2

3

4

5

6

179.

 

Teren

Situat în extravilanul satului Vrânceni, comuna Căiuţi, T1, P38 Suprafaţa de 5.000 mp N, S, E, V - domeniul public al comunei Căiuţi

2009

 

Domeniul public al comunei Căiuţi, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 47/2011

180.

1.6.4.

Cabana Heltiu

Situată în satul Heltiu, comuna Căiuţi, T8, P236 CC N - domeniul privat, S - drum de exploatare, E -Bejan Constantin, V - pârâul Mihăileasa

2008

 

 

39.597,66

Domeniul public al comunei Căiuţi, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 47/2011

181.

1.6.4.

Teren aferent cabanei Heltiu

Situată în satul Heltiu, comuna Căiuţi, T8, P236 CC Suprafaţa de 1.460 mp, N - domeniul privat, S - drum de exploatare, E - Bejan Constantin, V - pârâul Mihăileasa

2009

 

Domeniul public al comunei Căiuţi, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 47/2011

182.

 

 Teren

Situat în extravilanul satului Vrânceni, comuna Căiuţi, T1, P38

Suprafaţa de 5.000 mp

N, S, V - domeniul privat al comunei Căiuţi, E - drum comunal 112

 

 

2009 - Domeniul public al comunei Căiuţi potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 47/2011

183.

1.3.7.1.

Drum de exploatare DE 2 pentru amplasare conducte apă epurată obiectiv „Canalizare şi staţie de epurare în satele Heltiu şi Vrânceni”

DE 2 situat în extravilanul satului Vrânceni, comuna Căiuţi

Suprafaţa de 2.000 mp

N, S - proprietăţi particulare, E - râul Trotus, V -DC 112

 

 

2009 - Domeniul public al comunei Căiuţi potrivit Hotărârii Consiliului Local  nr. 47/2011

184.

1.6.1.

Teren amplasament platformă de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd si a deşeurilor menajere

Situat în extravilanul comuna Căiuţi, T35, P817

Suprafaţa de 2.500 mp

N - Consiliul Local al Comunei Căiuţi, S - Consiliul Local al Comunei Căiuţi, E - Consiliul Local al Comunei Căiuţi, V- Consiliul Local al Comunei Căiuţi

 

 

2011 - Domeniul public al comunei Căiuţi potrivit  Hotărârii Consiliului Local nr. 47/2011

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dealu Morii

 

1. Secţiunea „Drumuri”

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală

Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

189.

1.3.7.2

D.E.81

Localitatea Dealu Morii, comuna Dealu Morii, lungime 210 m, lăţime 8 m, asfaltat, limite Ganju Elena-Lungu Neculai

2011

 

Domeniul public al comunei Dealu Morii, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2011

 

2. Secţiunea „Clădirile în care îsi desfăşoară activitatea consiliul local si primăria, precum si instituţiile publice de interes local”

 

 

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală

Denumire act de proprietate

sau alte acte doveditoare

32.

1.6.2

Centru de servicii sociale pentru copii

Situat în localitatea Dealu Morii, construcţie din cărămidă, acoperită cu tablă, suprafaţa de 235 mp

2011

 

Domeniul public al comunei Dealu Morii, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2011

 

ANEXA Nr. 3

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Glavăneşti

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală

Denumire act de proprietate

0

1

2

3

4

5

6

188.

-

Teren arabil extravilan sat Glăvăneşti

Suprafaţa - 4.954 mp

Vecinătăţi: N- Vlad Vasile, E - drum de exploatare, S - Mutu Gheorghe, N - Cocolici Neculai

2008

1.250

Domeniul public al comunei Glăvăneşti, potrivit Hotărârii  Consiliului Local nr. 36/2011

189.

 

-

Teren păşune sat Glăvăneşti

Suprafaţa de 1.600 mp

Vecinătăţi: N - drum comunal 1899, E - drum judeţean 241 S - canal 2715, V - izlaz comunal

2008

4.500

Domeniul public al comunei Glăvăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2011

190.

 

-

Teren viran intravilan concesionat sat Glăvăneşti

Suprafaţa de 4.194 mp

Vecinătăţi: N - parc comunal, FEDERALCOOP, bloc locuinţe E - drum judeţean 241, bloc locuinţe FEDERALCOOP, S - bloc locuinţe, dispensar uman, V- Boghiu Aurel, Adam Maricica, Mihăilescu Cătălin şi Costea Cornel

-

10.000

Domeniul public ai comunei Glăvăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2011

191.

 

Teren păşune amplasare baza sportivă sat Glăvăneşti

Suprafaţa de 16.720 mp

Vecinătăţi: N - proprietate particulară, S - izlaz comunal, E - izlaz comunal, V - proprietate particulară

2011

 

Domeniul public al comunei Glăvăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2011

192.

 

Pod din beton armat şi grinzi din metal peste pârâul Paraschiv

Satul Putredeni pe drumul comunal 41, L = 24,00 m, l = 6,40 m

2009

979.170

Domeniul public al comunei Glăvăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2011

193.

 

Teren viran intravilan sat Munceiu

Suprafaţa de 200 mp

Vecinătăţi: N - drum sătesc, S - Proca Soltana, E - Prisacă Ion şi Paiu Vasile, V - Purghel Ioan

 

 

Domeniul public ai comunei Glăvăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2011

194.

 

Teren viran intravilan sat Răzeşu

Suprafaţa de 6.202 mp

Vecinătăţi: N - Durchi Leon, Durchi Minai, S - Dinu Ioan, E - drum de exploatare, V - drum sătesc

 

 

Domeniul public al comunei Glăvăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2011

195.

1.8.1.1.

Puţ forat

Amplasament: în curtea şcolii din satul Munceiu

2007

300.000

Domeniul public al comunei Glăvăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2011

196.

1.8.1.1.

Puţ forat

Amplasament: în curtea şcolii din satul Frumuşelu II

2007

250.000

Domeniul public al comunei Glăvăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2011

197.

1.8.1.1.

 Puţ forat

Amplasament: în curtea şcolii din satul Glăvăneşti

2007

250.000

Domeniul public al comunei Glăvăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2011

 

ANEXA Nr. 4

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gura Văii

 

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare conform documentaţiei cadastrale

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală

Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

59.

13.7.1.

DC 111 C - DJ 119 (Temelia - Paltinata - Dumbrava)

Km 0+0

Km 5+800 Lungime = 5,800 km

2011

 

Domeniul public al comunei Gura Văii, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 71/2011

60.

1.3.7.1.

DC 111 D - DJ 119 (Mustea - Dumbrava)

Km 0+0 Km 1+200 Lungime = 1,200 km

2011

 

Domeniul public al comunei Gura Văii, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 71/2011

61.

1.3.7.1.

DC 111 E - DJ 119 (Biserica Catolică Icnim - Ca pata)

Km 0+0

Km 1+000 Lungime = 1,000 km

2011

 

Domeniul public al comunei Gura Văii, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 71/2011

62.

1.3.7.1.

DC 111 A-DJ 119 (Gura Văii - Amplasament - Rotunda)

Km 0+0

Km 6+950 Lungime = 6,950 km

2011

 

Domeniul public al comunei Gura Văii, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 71/2011

63.

1.3.7.1.

DC 112 B - DJ 119 (Bontaş Ilie - Pârâul Pistei - Biserica din Sus -DC 112 A)

Km 0+0

Km 3+900 Lungime = 3,900 km

2011

 

Domeniul public al comunei Gura Văii, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 71/2011

 

ANEXA Nr. 5

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Letea Veche

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare conform documentaţiei cadastrale

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală

Denumire act de proprietate sau alte acte  doveditoare

33.

1.3.7.1.

 Drum vicinal D.V. 1423/4

Îmbrăcăminte din balast stabilizat Lungime - 442 m, lăţime - 7m, de la D.C.L 1134 până la intersecţia cu D.E. 1341

2011

 

Domeniul public al comunei Letea Veche, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 38/2011

 

ANEXA Nr. 6

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pârgăreşti

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală

Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

72.

 

Teren aferent Mag. Pârgăreşti

Suprafaţa -1.200 mp

 

 

Domeniul public al comunei Pârgăreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2003

73.

1.6.2

Teren arabil intravilan

- punct „Talpău”

Suprafaţă de 2.500 mp

2009

22.568

Domeniul public al comunei Pârgăreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 41/2009

74.

1.6.2

Teren arabil extravilan

- punct „Ţarină”

Suprafaţă de 244 mp

2009

940

Domeniul public al comunei Pârgăreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 41/2009

75.

1.6.2

Teren arabil extravilan

- punct „Ţarină”

Suprafaţă de 221 mp

2009

850

Domeniul public al comunei Pârgăreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 41/2009

76.

1.6.2

Teren arabil extravilan

- punct „Ţarină”

Suprafaţă de 75 mp

2009

290

Domeniul public al comunei Pârgăreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 41/2009

77.

 

Teren arabil extravilan

- punct „Coasta Nicoreşti”

Suprafaţă de 500 mp

2009

2.250

Domeniul public al comunei Pârgăreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 41/2009

78.

1.6.2

Teren

Teren aferent blocului din comuna Pârgăreşti - intravilan - categoria de folosinţă curţi-construcţii

Suprafaţa - 1.446 mp (terenul de sub bloc şi cel aferent acestuia)

2009

 

Domeniul public al comunei Pârgăreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 50/2009

79.

1.6.2

Teren

Teren parcare auto - intravilan - situat în faţa clădirii şcolii Pârgăreşti şi primăriei

Suprafaţa - 909 mp

2009

 

Domeniul public al comunei Pârgăreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 50/2009

 

ANEXA Nr. 7

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pârjol

 

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare conform documentaţiei cadastrale

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia juridică actuală Denumire act de proprietate

sau ai te acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

101.

1.6.2

Dispensar Pârjol

Pârjol/Pârjol

Teren aferent-intravilan Suprafaţă teren = 837 mp Parter+etaj

Suprafaţă construită = 177 mp Suprafaţă desfăşurată = 354 mp N - Cazacu Gica; S-Ţuculeanu Lica; E - drum judeţean 156A; V - Cazacu Gica

 

 

Domeniul public al comunei Pârjol, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2011

102.

1.6.2

Dispensar Pustiana

Pârjol/Pustiana Teren aferent-intravilan Suprafaţă teren = 837 mp Parter

Suprafaţă construită = 146 mp N - Parohia Pustiana; S - drum sătesc Pustiana; E - Nistor Dumitru; V - drum sătesc Pustiana

 

 

Domeniul public al comunei Pârjol, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2011

103.

1.2.2

Magazie - grajd fost CAP

Pârjol/Pârjol

Teren aferent-intravilan Suprafaţă teren = 3.081 mp Parter

Suprafaţă «instruită = 779 mp N - Tizu Laurenţiu; S - drum acces; E - S.C. SILIAR; V -S.C. PANTIAD

1990

 

Domeniul public al comunei Pârjol, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2011

104.

1.2.2

Magazie şi parcare

Pârjol/Pârjol

Teren aferent - intravilan Suprafaţă teren = 2.298 mp Parter

Suprafaţă construită = 225 mp IM - Tizu Laurenţiu; S - Parfeni Vasile; E-DJ 156A; V -S.C. SILIAR

 

 

Domeniul public al comunei Pârjol, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2011

105.

1.5.2

Târgul Câmpeni

Construcţie târg (C1) Grup sanitar (C2)

Pârjol/Câmpeni

Teren aferent - extravilan Suprafaţă teren = 20.761 mp IM - drum comunal 184; S - proprietăţi particulare; E - drum comunal 184; V - albia râului Tazlău

Suprafaţă construită (C1) = 35 mp Suprafaţă construită (C2) = 9 mp

 

 

Domeniul public al comunei Pârjol, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2011

106.

 

laz - Câmpeni

Pârjol/Câmpeni

Teren aferent - extravilan Suprafaţă teren = 27.903 mp N - drum acces, terenuri proprietăţi;

S - drum comunal 184; E - drum acces, parohia Câmpeni; V - drum acces, izlaz

 

 

Domeniul public al comunei Pârjol, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2011

107.

 

Staţie pompă Câmpeni

Pârjol/Câmpeni

Teren aferent - extravilan Suprafaţă teren = 1.525 mp Suprafaţă construită = 20 mp N - izlaz; S -izlaz; E - izlaz, drum acces; V - izlaz, albia râului Tazlău

 

 

Domeniul public a! comunei Pârjol, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2011

108.

 

Drum comunal 184

Lungimea = 14,6 km Lăţimea = 12 m Drum din pământ şi balast Bărneşti - Pârjol - Câmpeni - Pustiana

 

 

Domeniu! public ai comunei Pârjol, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2011

109.

 

Diurn comunal 187

Lungimea = 5 km Lăţimea = 12 m Drum din pământ şi balast Băseşti-Câmpeni

 

 

Domeniul public al comunei Pârjol, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2011

110.

 

Diurn comunal 183

Lungimea = 10 km Lăţimea = 12 m Drum din pământ şi balast Pârjol-Tarâţa-Băhneşeni

 

 

Domeniul public al comunei Pârjol, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2011

111.

 

Drum comunal 182

Lungimea = 6,6 km Lăţimea = 12 m Drum din pământ şi balast Băhneşeni-Leontineşti

 

 

Domeniul public al comunei Pârjol, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2011

112.

 

Pod Câmpeni

Lungimea = 120 m Lăţimea = 7 m

Pod din beton armat peste râul Tazlău între satele Câmpeni, Pârjol

 

 

Domeniul public al comunei Pârjol, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2011

113.

 

Pod Băseşti

Lungimea = 100 m Lăţimea = 3,5 m

Pod din plăci betonate pe structură metalică peste râul Tazlău la intrarea în satele Băseşti şi Hăineală

 

 

Domeniul public al comunei Pârjol, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2011

 

ANEXA Nr. 8

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Săuceşti

 

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare conform documentaţiei cadastrale

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridica actuală

Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

158.

1.6.2

Clădire dispensar uman sat Săuceşti

 

1968

76.042,00

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011

159.

1.2.2

Grajd din lemn dispensar uman

 

1978

380,00

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011

160.

1.5.12

Magazie materiale dispensar uman Săuceşti

 

1968

4.854,00

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011

161.

1.6.1.1

Cabină lemn wc dispensar uman Săuceşti

 

1943

136,00

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011

162.

1.3.7.1

Drum comunal sat Siretu

DC 12 10.500 mp

 

684.462,00

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011

163.

1.3.1.1

Staţie autobuz Schineni

 

2010

2.705,21

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011

164.

1.6.2

Clădire centru reabilitare sat Siretu

Suprafaţă construită = 261 mp

2006

416.530,00

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011

165.

1.6.2

Clădire dispensar veterinar plus anexe localitatea Săuceşti

 

1989

46.989,00

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011

166.

 

Teren aferent dispensar veterinar localitatea Săuceşti

T6P689 -1.202 mp

 

42.289,00

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii' Consiliului Local nr. 48/2011

167.

 

Teren extravilan Bogdan Vodă

T 82 P151-500 mp

 

17.028,00

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii' Consiliului Local nr. 48/2011

168.

1.5.12

Magazie dispensar uman

 

 

180,00

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011

169.

1.8.11

Fosă septică dispensar uman

 

 

783.00

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011

170.

 

Teren aferent dispensar uman

 

 

55.77100

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011

171.

 

Teren agricol

T 104/1 P 397 - 15.900 mp

2010

17,500,00

Domeniu! public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011

172.

1.3.7.1

Drum sătesc localitatea Şerbeşti

DS 322 - 1.281 mp

2010

93.277,00

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011

173.

1.3.7.1

Drum sătesc localitatea Şerbeşti

DS 327 - 150 mp

2010

10.879,00

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011

174.

1.3.7.1

Drum sătesc localitatea Şerbeşti

DS 69 - 230 mp

2010

16.718,00

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011

175.

 

Teren agricol

T 71 P 583- 25.490 mp

2010

37.500,00

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011

176.

1.3.7.1

Drum sătesc localitatea Săuceşti

DS 1462 - 7.000 mp

 

 

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011

177.

1.3.7.1

Drum exploatare Săuceşti

DE 616 - 4.400 mp

 

 

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011

178.

1.3.7.1

Drum exploatare Săuceşti

DE 834 - 300 mp

 

 

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii' Consiliului Local nr. 48/2011

179.

1.3.7.1

Drum exploatare Săuceşti

DE 940-18.600 mp

 

 

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii' Consiliului Local nr. 48/2011

180.

1.3.7.1

Drum exploatare schineni

DE 874 -16.300 mp

 

 

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii' Consiliului Local nr. 48/2011

181.

1.3.7.1

Drum exploatare schineni

DE 503 - 1.000 mp

 

 

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011

182.

1.3.7.1

Drum exploatare schineni

DE 497 - 1.700 mp

 

 

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011

183.

1.3.7.1

Drum exploatare Săuceşti

DE 1015 - 4.400 mp

 

 

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011

184.

1.3.7.1

Drum exploatare Săuceşti

DE 1050 - 4.200 mp

 

 

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011

185.

1.3.7.1

Drum exploatare Săuceşti

DE 1052 -4.200 mp

 

 

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011

186.

1.3.7.1

Drum exploatare Săuceşti

DE 1091 -6.600 mp

 

 

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011

187.

1.3.7.1

Drum exploatare Săuceşti

DE 689 - 3.600 mp

 

 

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011

188.

1.3.7.1

Drum exploatare Săuceşti

DE 628 - 900 mp

 

 

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011

 

0

1

2

3

4

5

6

189.

1.3.7.1

Drum exploatare Săuceşti

DE 668 -1.500 mp

 

 

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011

190.

1.3.7.1

Drum exploatare Săuceşti

DE 614 - 3.600 mp

 

 

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii' Consiliului Local nr. 48/2011

191.

1.3.7.1

Drum exploatare Săuceşti

DE 600-1.900 mp

 

 

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii' Consiliului Local nr. 48/2011

192.

1.3.7.1

Drum exploatare Siretu

DE 209 - 5.800 mp

 

 

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii' Consiliului Local nr. 48/2011

193.

1.3.7.1

Drum exploatare Siretu

DE 243 - 6.400 mp

 

 

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011

194.

1.3.7.1

Drum exploatare Siretu

DE 293 - 3.000 mp

 

 

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011

195.

1.3.7.1

Drum sătesc localitatea Siretu

DS 567 - 220 mp

 

 

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011

196.

1.3.7.1

Drum sătesc localitatea Siretu

DS 419 -4.900 mp

 

 

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011

197.

1.3.7.1

Drum exploatare Siretu

DE 298 - 6.900 mp

 

 

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011

198.

1.3.7.1

Drum exploatare Siretu

DE 262 - 2.500 mp

 

 

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011

199.

1.3.7.1

Drum exploatare Siretu

DE 404 -6.600 mp

 

 

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011

200.

1.3.7.1

Drum exploatare Siretu

DE 181- 9.800 mp

 

 

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011

201.

1.3.7.1

Drum exploatare Siretu

DE 33 - 5.400 mp

 

 

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011

202.

1.3.7.1

Drum exploatare Săuceşti

DE 985 - 3.700 mp

 

 

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii' Consiliului Local nr. 48/2011

203.

1.3.7.1

Drum exploatare Săuceşti

DE 736 -12.100 mp

 

 

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii' Consiliului Local nr. 48/2011

204.

1.3.7.1

Drum exploatare Săuceşti

DE 1468 -480 mp

 

 

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii' Consiliului Local nr. 48/2011

205.

1.3.7.1

Drum exploatare Săuceşti

Drum exploatare între tarlalele 111 şi 112 -5.400 mp

 

 

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011

206.

1.3.7.1

Drum exploatare Săuceşti

Drum Costei limită hotar comună

 

 

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011

207.

1.3.7.1

Drum exploatare Săuceşti

DE 616 -4.400 mp

 

 

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011

208.

1.3.7.1

Drum exploatare Săuceşti

DE 779 - 9.300 mp

 

 

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011

209.

1.3.7.1

Drum exploatare Săuceşti

DE 817 -5.200 mp

 

 

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011

210.

1.3.7.1

Drum exploatare Săuceşti

DE 743 -1.400 mp

 

 

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011

211.

 

Teren cu construcţii extravilan

T 107 P 1015 - 12.100 mp

 

 

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011

212.

 

Canal irigaţii 959

Suprafaţa - 800 mp

 

 

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011

213.

 

Canal irigaţi 11018

Suprafaţa - 720 mp

 

 

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011

214.

 

Drum exploatare Bogdan Vodă

DE 702 -4.581 mp

 

 

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii' Consiliului Local nr. 48/2011

215.

 

Teren aferent monumentului eroilor satul Siretu

12,56 mp

2001

 

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii' Consiliului Local nr. 48/2011

216.

1.10

Monumentul eroilor satul Săuceşti

T10P685

1983

 

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii' Consiliului Local nr. 48/2011

217.

1.10

Monumentul eroilor satul Siretu

 

2001

 

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011

218.

 

Teren curţi-construcţii Săuceşti

 

 

 

Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011

 

ANEXA Nr. 9

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Scorţeni

 

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală

Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

93.

 

Teren - extravilan sat Scorţeni

1) Suprafaţa = 46 ha - MOARA

N = limita comunei Pârjol; E = drum, proprietăţi particulare; S = proprietăţi particulare

V = râul Tazlău

2) TERPEA + DRAGOMIREASA

Suprafaţa = 165,25 ha

N = drum; E = pădure ocol silvic, primărie;  V = proprietăţi particulare; S = proprietăti particulare

GRAJDURI

N = proprietăţi particulare; E = proprietăţi particulare; S = drum; V= ferma zootehnică Solaris, drum

 

 

Domeniul public al comunei Scorţeni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2011

Extravilan „PANTA"

3) Suprafaţa = 252 ha

N = proprietăţi particulare; E = drum; S = drum; V= drum

2011

20.000

 

Teren extravilan Floreşti

1) Suprafaţa = 15 ha MILITURA

N = proprietăţi particulare; E = canal pârâu; S = canal pârâu; V = râul Tazlău

COT NICOLAE = 7,85 ha

N = râul Tazlău; E = râul Tazlău; S = proprietate primărie; V = pădurea Coman (proprietăţi particulare)

2) Floreşti = 34,61 ha

N = proprietăţi particulare; E = limita comunei Bereşti-Tazlău; S = limita comunei Bereşti-Tazlău; V= proprietăţi particulare, drum

Floreşti = 15 ha

N = drum; E = drum; S = proprietăţi particulare; V = neproductiv

 

 

 

 

 

Trup Grigoreni extravilan

 

 

1) „Cimitir"- 40,16 ha

N = proprietăţi particulare; E = drum; S = pădure Ocol Silvic Moineşti; V = drum naţional - ferma zootehnică „Solaris"

 

 

 

Trup Grigoreni

 

 

2) Stejaru - Suprafaţa = 74,18 ha

N = proprietăţi particulare; E = proprietăţi particulare; S = drum; V = drum, proprietate particulară

 

 

 

Trup Şerpeni

Suprafaţa = 43 ha

N = proprietăţi particulare; E = proprietăţi particulare; S = drum + proprietăţi particulare; V = proprietate particulară

 

 

 

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ştefan cel Mare

 

ANEXA Nr. 10

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ştefan cel Mare

 

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridica actuala

Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

267.

 

Zona de protecţie Negoieşti-Uriiac

N - Izlaz comunal,

S - proprietăţi private cetăţeni, E - canal scurgere ape pluviale, V -DE

Suprafaţă - 5 ha, 500 ml x 100 ml

2011

20.000

Domeniul public al comunei Ştefan cel Mare, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 57/2011

268.

 

Zona de protecţie Negoieşti-Garbovana

N - proprietăţi private cetăţeni, S - proprietăţi private cetăţeni, E - proprietăţi private cetăţeni, V - canal scurgere ape pluviale

Suprafaţă - 3 ha, 400 ml x 75 ml

2011

15.000

Domeniul public al comunei Ştefan cel Mare, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 57/2011

269.

 

- Canal de scurgere ape pluviale Negoieşti

N - izlaz comunal, S - izlaz comunal, E - proprietăţi private cetăţeni, V - proprietăţi private cetăţeni

Suprafaţă - 1,2 ha, 2.000 ml x 6 ml

2011

20.000

Domeniul public al comunei Ştefan cel Mare, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 57/2011

270.

 

- Zona de protecţie Viişoara-Javreni

N - proprietăţi private cetăţeni, S -DC, E - proprietăţi private cetăţeni, V -DC

Suprafaţă - 1,2 ha, 900 ml x 70 ml

2011

18.000

Domeniul public al comunei Ştefan cel Mare, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 57/2011

271.

 

- Canal de scurgere ape pluviale Viişoara

N -DC, S - izlaz comunal, E - proprietăţi private cetăţeni, V - proprietăţi private cetăţeni

Suprafaţă - 0,36 ha, 600 ml x 6 ml

2011

3.000

Domeniul public al comunei Ştefan cel Mare, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 57/2011

 

ANEXA Nr. 11

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Târgu Trotuş

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală

Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

154.

-

Teren neagricol

T39, NT 45/61, suprafaţa 2.022 mp

Vecinătăţi: N - depozit deşeuri oraşul Târgu Ocna; E -pârâul Galean;

S - depozit deşeuri oraşul Târgu Ocna; V - depozit deşeuri oraşul Târgu Ocna

2010

445

Domeniul public al comunei Târgu Trotuş, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2010

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE

PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 5 la Regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 102/2007

 

Având în vedere dispoziţiile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 16 alin. (9) din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice A.N.R.S.C., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2007, cu modificările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 5 la Regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 102/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 12 aprilie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice,

Matei Mircea Leontin

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 171.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 5 la regulament)

 

PROCES-VERBAL

Seria .............. nr. ............................

de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

 

Încheiat în ziua.......................luna..........................anul..................., ora..........., în localitatea............................... judeţul/sectorul......................................

Subsemnatul, ..................................................................., agent constatator, împuternicit de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., cu sediul în Bucureşti, str. .......................................... nr. .........sectorul.........................., posesorul împuternicirii de control nr. ................................., constat că persoana fizică/persoana juridică/autoritatea administraţiei publice locale .........................................................., cu sediul în localitatea.................................. str. ................................. nr. ...........Judeţul/sectorul.............................., având cod de înregistrare fiscală/CUI......................... reprezentată prin............................., identificat(ă) cu actul de identitate BI/CI................................seria................nr. .................. CNP ................................., eliberat(ă) de............................................................... la data de................................., a săvârşit următoarele:........................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cele menţionate constituie contravenţie/contravenţii, prevăzută/prevăzute de art. ........alin...........lit. ... din......................... şi sancţionată/sancţionate de art. .......alin.........lit. ........din........................................

Stabilesc avertisment/amendă....................................(în cifre)................................................(în litere), care va fi achitată în contul bugetului de stat nr. ................., deschis la Trezoreria...............................................iar copia chitanţei şi cea a procesului-verbal vor fi depuse ta sediul A.N.R.S.C. În termen de 15 zile calendaristice de la data înştiinţării/comunicării prezentului proces-verbal.

Prin semnarea prezentului proces-verbal, contravenientul recunoaşte că a primit o copie a acestuia.

Neplata amenzii în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării procesului-verbal atrage executarea silită conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

În cazul în care contravenientul nu este de faţă/refuză/nu poate lua cunoştinţă despre conţinutul procesului-verbal, agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care vor fi confirmate şi semnate de un martor, identificat cu datele din buletinul/cartea de identitate.

Alte menţiuni........................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Obiecţii ale contravenientului privind cele consemnate în procesul-verbal...............................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Căi de atac din partea contravenientului: plângere în termen de 15 zile calendaristice de la data înmânării/comunicării prezentului proces-verbal, depusă la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 3 exemplare, semnate pe fiecare pagină, un exemplar fiindu-i înmânat/comunicat contravenientului.

 

Agent constatator

Numele şi prenumele.....................................

Semnătura......................................................

Ştampila

Contravenient

(reprezentant al contravenientului)

Numele şi prenumele.....................................

Semnătura......................................................

Ştampila

 

Martor

Numele şi prenumele.........

BI/CI seria.................... nr. .........................CNP........................

Semnătura....................

 

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

 

ORDIN

privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi de natură salarială personalului din Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, precum şi personalului din cadrul instituţiilor aflate în subordinea şi coordonarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale finanţate integral de la bugetul de stat

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011,

în temeiul art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul comunicaţiilor şi societăţii Informaţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Drepturile de natură salarială stabilite în favoarea personalului din Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii informaţionale, Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională, Centrul Naţional România Digitală şi Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO, prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii până la data de 31 decembrie 2011, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, nu includ sumele ce reprezintă cheltuieli de judecată, despăgubiri, taxe judiciare şi altele asemenea.

Art. 2. - Procedura de efectuare a plăţii drepturilor de natură salarială, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2011, se desfăşoară cu respectarea prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare.

Art. 3. - Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională, Centrul Naţional România Digitală şi Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2011, se realizează potrivit art. 1 alin. (1) şi (3) din ordonanţa de urgenţă.

Art. 4. - Fondurile publice necesare pentru plata sumelor aferente tranşelor prevăzute la art. 1 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă vor fi alocate de la bugetul de stat pentru anii 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 şi vor fi cuprinse în bugetul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

Art. 5. - Prevederile prezentului ordin se aplică de către toate structurile aflate în subordinea şi coordonarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale ai căror conducători au calitatea de ordonator de credite.

Art. 6. - (1) în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, denumită în continuare dara publicării, structurile financiar-contabile constituite la nivelul ordonatorilor terţiari de credite vor transmite datele aferente plăţii tranşei stabilite potrivit art. 1 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă, pe categorii de drepturi recunoscute prin hotărâri judecătoreşti şi pe alineatele clasificaţiei economice, ordonatorului de credite care le asigură finanţarea.

(2) în termen de 25 de zile lucrătoare de la data publicării, Direcţia generală economică, achiziţii publice şi administrativă din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale împreună cu structurile financiar-contabile constituite la nivelul ordonatorilor terţiari de credite vor centraliza datele primite de la ordonatorii terţiari de credite din finanţare, precum şi pe cele reprezentând necesarul propriu de fonduri publice şi vor propune Ministerului Finanţelor Publice modificările corespunzătoare pentru proiectul de buget.

Art. 7. - În vederea alocării fondurilor publice necesare aplicării prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b}, c), d) şi e) din ordonanţa de urgenţă, propunerile ordonatorilor terţiari de credite se transmit potrivit calendarului bugetar în anii 2013, 2014, 2015, 2016.

Art. 8. - (1) Plata sumelor reprezentând drepturi de natură salarială prevăzute în titluri executorii se efectuează de fiecare ordonator de credite care asigură plata drepturilor băneşti personalului prevăzut la art. 1, pe bază de state nominale, altele decât cele pentru plata salariilor, şi nu se cumulează cu drepturile salariale din luna plăţii.

{2) Sumele prevăzute la alin. (1) vor fi plătite în conturile indicate de beneficiari.

Art. 9. - Ordonatorii terţiari de credite din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale au obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare necesare aplicării prezentului ordin numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, ou modificări/e şi completările ulterioare.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Răzvan Mustea-Şerban

 

Bucureşti, 6 aprilie 2012.

Nr. 235.

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea cluburilor sportive studenţeşti din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

 

Având în vedere Referatul Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar nr. 45 din 5 aprilie 2012,

în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 4 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.239/1996 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea cluburilor sportive studenţeşti din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.800/2010 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a cluburilor sportive studenţeşti din subordinea directă a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi a secţiilor pe ramuri de sport ce funcţionează în cadrul acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 24 decembrie 2010, şi Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3.231/2008*) pentru aprobarea metodologiei cu privire la evaluarea cluburilor sportive studenţeşti din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

Art. 3. - Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar şi conducerea cluburilor sportive studenţeşti din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, cluburile sportive studenţeşti din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului au obligaţia de a transmite spre aprobare ministerului propriile regulamente de organizare şi funcţionare, elaborate în conformitate cu prevederile regulamentului-cadru.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucureşti, 10 aprilie 2012.

Nr. 3.696.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3.231/2008 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României. Partea î.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT-CADRU

privind organizarea şi funcţionarea cluburilor sportive studenţeşti din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

 

CAPITOLUL l

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Cluburile sportive din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, denumite în continuare cluburile sportive studenţeşti din subordinea MECTS, sunt persoane juridice, înfiinţate ca instituţii publice.

Art. 2. - Cluburile sportive studenţeşti din subordinea MECTS îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu cele ale prezentului regulament-cadru.

Art. 3. - Cluburile sportive studenţeşti din subordinea MECTS se organizează şi funcţionează după regulamentul de organizare şi funcţionare propriu, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, şi se bucură de drepturile conferite de lege.

Art. 4. - (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare propriu va cuprinde, sub sancţiunea nulităţii, şi următoarele elemente:

a) denumirea;

b) sediul;

c) însemnele şi culorile;

d) secţia/secţiile pe ramură de sport.

(2) Schimbarea denumirii cluburilor sportive studenţeşti din subordinea MECTS se face numai de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Art. 5. - Cluburile sportive studenţeşti din subordinea MECTS sunt finanţate din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat.

 

CAPITOLUL II

Scopul şi obiectul de activitate

 

Art. 6. - Scopul îl reprezintă organizarea, conducerea şi dezvoltarea activităţii sportive proprii sub toate formele sale, fărci discriminări politicei rasiale, religioase etc.

Art. 7. - Obiectul de activitate constă în:

a) selecţia, pregătirea, participarea şi obţinerea de performanţe la competiţii interne şi internaţionale;

b) promovarea spiritului de fair-play, combaterea şi prevenirea violenţei şi a dopajului în activitatea proprie;

c) promovarea uneia sau mai multor discipline sportive;

d) administrarea bazei materiale sportive proprii;

e) organizarea de competiţii sportive în conformitate cu statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale;

f) efectuarea de activităţi de transport rutier, respectiv transport cu mijloace proprii (microbuz, autobuz etc.j pentru persoane şi/sau mărfuri, pe plan intern şi/sau internaţional, în interes propriu şi/sau pentru terţi;

g) alte activităţi în vederea realizării scopului şi a obiectului de activitate, în condiţiile legii.

Art. 8. - Cluburile sportive studenţeşti din subordinea MECTS promovează, cu prioritate, disciplinele, ramurile şi probele sportive cuprinse în programul jocurilor olimpice, preponderent la categoriile de vârstă tineret şi seniori.

 

CAPITOLUL III

Structura organizatorică şi funcţionarea cluburilor sportive studenţeşti din subordinea MECTS

 

Art. 9. - (1) în concordanţă cu statul de funcţii aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în structura organizatorică a cluburilor sportive pot funcţiona, în funcţie de volumul activităţii, compartimente funcţionale care sunt în directa subordonare a directorului clubului.

(2) Structura organizatorică a fiecărui club sportiv studenţesc din subordinea MECTS va fi prevăzută în anexă la regulamentul de organizare şi funcţionare propriu.

(3) Secţiile pe ramură de sport sunt subunităţi prin care se realizează selecţia, pregătirea şi participarea în competiţii.

(4) Secţiile pe ramură de sport din cadrul cluburilor sportive studenţeşti din subordinea MECTS se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare propriu, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului

Art. 10. - Cluburile sportive studenţeşti din” subordinea MECTS au obligaţia de a se afilia la federaţiile sportive naţionale corespunzătoare secţiilor pe ramură de sport proprii şi după caz, la asociaţiile judeţene pe ramură de sport, respectiv ale municipiului Bucureşti.

Art. 11. - Înfiinţarea unei secţii pe ramură de sport se poate face numai prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, astfel:

a) la solicitarea clubului sportiv studenţesc din subordinea MECTS;

b) la propunerea federaţiei sportive naţionale de specialitate;

c) la propunerea Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar;

d) la propunerea Direcţiei generale învăţământ superior din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Art. 12. - (1) Desfiinţarea unei secţii pe ramură de sport se poate face numai prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, astfel:

a) la solicitarea clubului sportiv studenţesc din subordinea MECTS;

b) la propunerea federaţiei sportive naţionale de specialitate;

c) la propunerea Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar;

d) la propunerea Direcţiei generale învăţământ superior din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;

e) în cazul cluburilor care îşi pierd calitatea de membru al federaţiilor sportive naţionale de specialitate.

(2) în cazul desfiinţării unei secţii pe ramură de sport, cluburile sportive studenţeşti din subordinea MECTS au obligaţia de a întreprinde demersurile necesare pentru radierea din evidenţele federaţiilor sportive naţionale de specialitate, conform procedurii stabilite prin statutul acestora şi, după caz, din evidenţele asociaţiilor judeţene sau ale municipiului Bucureşti pe ramura de sport la care s-au afiliat.

 

CAPITOLUL IV

Conducerea cluburilor sportive studenţeşti din subordinea MECTS

 

Art. 13. - (1) Cluburile sportive studenţeşti din subordinea MECTS sunt conduse de un director, numit în condiţiile legii, în baza promovării concursului sau examenului organizat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului se face prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, în condiţiile legii.

Art. 14. - (1) Directorul are, în principal, următoarele atribuţii:

a) organizează şi conduce activitatea clubului şi răspunde de îndeplinirea obiectivelor stabilite;

b) aprobă regulamentul de ordine interioară al clubului şi asigură respectarea acestuia de către personalul salariat;

c) reprezintă, personal sau prin delegat, clubul în relaţiile cu organismele sportive interne şi/sau internaţionale, cu celelalte instituţii publice sau private, organe jurisdicţionale, organizaţii sau agenţi economici, precum şi cu persoanele fizice şi juridice române şi străine;

d) elaborează programele de dezvoltare pe termen mediu şi scurt ale clubului;

e) negociază şi semnează contracte şi alte acte juridice de angajare a clubului;

f) coordonează şi controlează activitatea desfăşurată în cadrul secţiilor pe ramură de sport din cadrul clubului, precum şi a antrenorilor, în vederea realizării scopului şi a obiectului de activitate ale clubului;

g) asigură aplicarea şi respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;

h} în calitate de ordonator terţiar de credite îndeplineşte toate atribuţiile ce îi revin, conform dispoziţiilor legale în vigoare, şi răspunde potrivit legii de:

- utilizarea creditelor bugetare;

- realizarea veniturilor;

- folosirea cu eficienţă şi eficacitate a sumelor primite de la bugetul de stat;

- integritatea bunurilor încredinţate clubului;

- organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii;

- prezentarea la termen a dărilor de seamă contabile asupra execuţiei bugetare;

i) stabileşte şi deleagă atribuţii pe trepte ierarhice şi funcţii, având în vedere regulamentul de organizare şi funcţionare propriu, regulamentul de ordine interioară şi structura organizatorică;

j) răspunde, potrivit reglementărilor legale în vigoare, de încadrarea personalului salariat din subordine;

k) organizează controlul îndeplinirii sarcinilor de către personalul din subordine şi urmăreşte aplicarea măsurilor pe care le dispune; organizează sistemul de control managerial intern;

l) aplică, în condiţiile legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor, în cazul săvârşirii de abateri disciplinare, şi dispune repararea prejudiciilor produse;

m) aprobă planurile de pregătire prezentate de antrenorii clubului;

n) analizează periodic împreună cu antrenorii stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite şi rezultatele realizate de sportivii legitimaţi ai clubului;

o) aprobă calendarul competiţional intern şi internaţional al clubului şi urmăreşte derularea acestuia;

p) urmăreşte pregătirea şi participarea sportivilor în competiţiile prevăzute în calendarul competiţional intern şi internaţional al clubului, precum şi organizarea competiţiilor proprii şi acţiunilor de selecţie;

q) participă la principalele competiţii interne şi internaţionale aia clubului;

r) stabileşte pentru fiecare antrenor, prin fişa postului, numărul de grupe de sportivi pe niveluri valorice şi numărul minim de sportivi cuprinşi în pregătire;

s) asigură constituirea şi actualizarea permanentă a fondului documentar şi a băncii dedate ale clubului, respectiv:

- actele normative în vigoare privind activitatea sportivă;

- regulamentul de organizare şi funcţionare propriu;

- regulamentul de ordine interioară;

- ordinele ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului repartizate clubului;

- statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale la care clubul este afiliat;

- reglementările Federaţiei Sportului Şcolar si Universitar;

- programele de dezvoltare pe termen mediu şi scurt ale clubului;

- evidenţa sportivilor legitimaţi şi clasificaţi pe ramură de sport;

- rezultatele obţinute de sportivi în competiţiile interne şi internaţionale oficiale;

t) dispune măsuri pentru promovarea spiritului de fair-play, pentru combaterea şi prevenirea violenţei şi a dopajului în activitatea sportivă;

u) asigură şi răspunde de integritatea, întreţinerea si funcţionarea în condiţii optime a bazei materiale sportive din patrimoniul clubului;

v) îndeplineşte orice alte atribuţii, cu excepţia celor date, potrivit reglementărilor legale, în competenţa altor organe.

(2) în exercitarea atribuţiilor sale, directorul emite decizii şi dispoziţii scrise.

(3) Directorul clubului este ordonator terţiar de credite.

(4) Directorii cluburilor sportive studenţeşti din subordinea MECTS sunt evaluaţi anual de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 15. - (1) Pe lângă director funcţionează ca organ de îndrumare şi consultare consiliul de administraţie al clubului.

(2) Competenţa, structura, organizarea şi funcţionarea consiliului de administraţie al clubului se reglementează în regulamentul de ordine interioara al clubului.

(3) Componenţa nominală a consiliului de administraţie se validează prin decizie scrisă a directorului clubului.

 

CAPITOLUL V

Patrimoniul

 

Art. 16. - (1) Patrimoniul cluburilor sportive studenţeşti din subordinea MECTS este alcătuit din totalitatea drepturilor şi obligaţiilor acestora.

(2) Patrimoniul cluburilor sportive studenţeşti din subordinea MECTS se stabileşte anual pe baza bilanţului contabil încheiat la data de 31 decembrie.

Art. 17. - (1) Cluburile sportive studenţeşti din subordinea MECTS administrează, cu diligenta unui bun proprietar, bunurile aflate în patrimoniu, în condiţiile legii.

(2) Bunurile se evidenţiază distinct în patrimoniul cluburilor sportive studenţeşti din subordinea MECTS.

Art. 18. - În exercitarea drepturilor lor, cluburile sportive studenţeşti din subordinea MECTS administrează bunurile aflate în patrimoniu, în vederea realizării scopului şi obiectului de activitate.

Art. 19. - Cluburile sportive studenţeşti din subordinea MECTS administrează baza materială pentru activitatea sportivă aflată în patrimoniul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi în proprietatea sa.

Art. 20. - Cluburile sportive studenţeşti din subordinea MECTS care deţin bazele sportive nautice au dreptul de folosinţă gratuită şi prioritară a luciului de apă pentru activitatea de pregătire şi competiţională.

Art. 21. - Cluburile sportive studenţeşti din subordinea MECTS nu pot schimba destinaţia sau desfiinţa baze sportive aparţinând domeniului public ori privat al statului, fără aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi fără garanţia construirii altor baze sportive similare.

Art. 22. - Patrimoniul cluburilor sportive studenţeşti din subordinea MECTS poate fi modificat conform prevederilor legale.

 

CAPITOLUL VI

Finanţarea activităţii cluburilor

 

Art. 23. - Veniturile indiferent de sursă si cheltuielile de orice natură ale cluburilor sunt cuprinse în bugetul anual propriu.

Art. 24. - (1) Administrarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli al fiecărui club se face în condiţiile prevăzute de normele privind finanţele publice pentru alocaţiile de la bugetul de stat acordate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru alocaţiile de la bugetele locale, precum şi pentru veniturile proprii ale clubului.

(2) Bugetul anual al unui club sportiv studenţesc din subordinea MECTS cuprinde la partea de venituri:

a) venituri proprii;

b) alocaţii de la bugetul de stat acordate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;

c) alte surse, în condiţiile legii.

(3) Bugetul anual al cluburilor sportive studenţeşti din subordinea MECTS se aprobă de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Art. 25. - Veniturile obţinute din activităţi se gestionează şi se utilizează la nivelul cluburilor sportive studenţeşti din subordinea MECTS, pentru realizarea scopului şi obiectului de activitate.

Art. 26. - Sursele de finanţare ale cluburilor sportive studenţeşti din subordinea MECTS provin din:

a) alocaţii de la bugetul de stat acordate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, la propunerea Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar. În baza evaluării anuale; evaluarea anuală a activităţii cluburilor sportive studenţeşti se face de către Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar conform reglementărilor specifice elaborate în acest sens;

b) alocaţii de la bugetul local;

c) venituri din activităţi economice realizate în legătură directă cu scopul şi obiectul de activitate ale acestora;

d) sume obţinute din transferurile sportivilor;

e) cotizaţii şi contribuţii băneşti sau în natură ale simpatizanţilor;

f) donaţii şi sume sau bunuri primite prin sponsorizări;

g) venituri obţinute din reclamă şi publicitate;

h) venituri pentru care se datorează impozite pe spectacole;

i) venituri obţinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora;

j) indemnizaţii obţinute din participarea la competiţiile şi demonstraţiile sportive;

k) alte venituri, în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 27. - Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului exercită supravegherea şi controlul asupra activităţii cluburilor sportive studenţeşti din subordine, conform reglementărilor legale în vigoare. Prin delegare, acţiunea de supraveghere şi control se poate exercita şi de Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar.

Art. 28. - {1) Cluburile sunt supuse înregistrării în Registrul sportiv.

{2) Ca urmare a înregistrării în Registrul sportiv, cluburile primesc număr de identificare şi certificat de identitate sportivă.

Art. 29. - (1) Cluburile deţin exclusivitatea următoarelor drepturi:

a) dreptul asupra imaginii de grup sau individuale, statică şi în mişcare, a sportivilor lor în echipamentul de concurs şi de reprezentare, atunci când participă la competiţii în numele clubului;

b) dreptul de folosinţă asupra siglei/emblemei proprii;

c) drepturile de reclamă, publicitate şi de televiziune la competiţiile pe care le organizează sau la care participă, după caz.

(2) Drepturile menţionate la alin. (1) pot fi cesionate de cluburi, în condiţiile legii.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii Comerciale TERRA- BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum şi al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 13 martie 2012, conform art. 4 alin. (22) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea Comercială TERRA- BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Sibiu, str. Emil Cioran nr. 2, judeţul Sibiu, număr de ordine în registrul comerţului J32/1406/29.09.2005, cod unic de înregistrare 17999912, înmatriculată în Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK-331705.01.2006, reprezentată legal de domnul Manea Gheorghe - director general, persoană semnificativă aprobată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor,

a constatat următoarele:

- În perioada 9 iunie 2011-11 octombrie 2011, societatea nu a deţinut o poliţă de răspundere civilă profesională a brokerilor de asigurare, fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 3272000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 lit. c) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

- Societatea a utilizat în mod eronat conturile 4092 „Furnizori-debitori”, 604 „Cheltuieli privind materiale nestocate” şi 605 „Cheltuieli privind energia şi apa”, conturi care nu sunt prevăzute de reglementările contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, fiind încălcate astfel prevederile cap. III pct. 2 „Plan de conturi pentru brokerii de asigurare” şi cap. VIII „Norme metodologice de utilizare a conturilor contabile pentru brokerii de asigurare” din Reglementările contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, ceea ce constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

- Societatea a reziliat toate contractele cu colaboratorii (asistenţii în brokeraj persoane fizice), aceştia fiind radiaţi din Jurnalul asistenţilor în brokeraj deschis la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

- Societatea a reziliat toate contractele de intermediere încheiate cu societăţile de asigurare,

- Societatea nu înregistrează prime de asigurare încasate şi nedecontate către societăţile de asigurare, iar ratele de primă rămase de achitat au fost achitate de către asiguraţi direct la societăţile de asigurare.

- Societatea nu mai are alte reclamaţii/litigii cu societăţi de asigurare, alţi intermediari, asiguraţi şi/sau terţe persoane fizice sau juridice, cu excepţia unui litigiu de muncă cu un fost angajat, litigiu care se află pe rolul instanţelor de judecată.

- Societatea nu figurează cu datorii către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în contul taxei de funcţionare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Se aprobă cererea de suspendare a activităţii de broker de asigurare desfăşurate de Societatea Comercială TERRA - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L, cu sediul social în Sibiu, str. Emil Cioran nr. 2, judeţul Sibiu, număr de ordine în registrul comerţului J32/1406/29.09.2005, codul unic de înregistrare 17999912, înmatriculată în Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK-331/05.01.2006, reprezentată legal de domnul Manea Gheorghe - director general, pe o perioadă de 3 ani, în conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de suspendare a activităţii de broker de asigurare prevăzută la art. 1 societăţii i se interzic atât desfăşurarea activităţii de intermediere în asigurări, respectiv negocierea, încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare ori acordarea de asistenţă înainte şi pe durata derulării contractelor sau în legătură cu regularizarea daunelor, după caz, cât şi desfăşurarea oricăror altor operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Societatea Comercială TERRA - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. are obligaţia să îşi notifice clienţii, în termen de 3 zile de ia data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare, până la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3, - (1) Cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare, Societatea Comercială TERRA - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. este obligată să comunice Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor fie reluarea activităţii de asigurare, fie încetarea activităţii de broker de asigurare.

(2) Reluarea activităţii se va dispune prin decizie motivată a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Constantin Buzoianu

 

Bucureşti, 9 aprilie 2012.

Nr. 207.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.