MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 276/82012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 276         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 25 aprilie 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 235 din 15 martie 2012 referitoare ia excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 741 din Codul Penal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

341. - Hotărâre pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2012

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

93. - Decizie privind prelungirea detaşării, începând cu data de 1 iunie 2012, a doamnei Romfeld Maria Magdolna, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcţia publică vacantă de director general în cadrul Consiliului Judeţean Harghita

 

94. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Administraţiei şi Internelor de către doamna Oprea Rozica Alina

 

95. - Decizie privind numirea domnului Ion-Mircea Plângu, consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru, în calitate de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 235

din 15 martie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 741 din Codul penal

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 741 din Codul penal, excepţie ridicată de procuror în Dosarul nr. 12.297/299/2010 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 304D/2011.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca devenită inadmisibilă a excepţiei de neconstituţionalitate, întrucât, prin Decizia nr. 573 din 3 mai 2011, Curtea a constatat că dispoziţiile art. 741 din Codul penal sunt neconstituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin încheierea din 16 februarie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 12.297/299/2010, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 741 din Codul penal.

Excepţia a fost ridicată de procuror cu ocazia soluţionării unei cauze penale având ca obiect infracţiunea prevăzută de art. 215 alin. 1 din Codul penal.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că prevederile art. 741 din Codul penal încalcă egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor publice şi dreptul la un proces echitabil, întrucât creează discriminare după criteriul averii şi aduc atingere egalităţii armelor, ca expresie a dreptului la un proces echitabil, care semnifică tratamentul egal al părţilor pe toată durata procesului, fără ca una dintre ele să fie dezavantajată în raport cu celelalte.

Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti apreciază că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 741 din Codul penal este întemeiată. Consideră că prevederile de lege criticate aduc atingere dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) şi ale art. 20 alin. (1) raportate la prevederile art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, prin aceea că dau naştere unei discriminări pe bază de avere şi încalcă dreptul la un proces echitabil, sub aspectul egalităţii armelor de care trebuie să se bucure părţile aflate pe poziţii contrare în cadrul unui proces. Face trimitere, în acest sens, la deciziile Curţii Constituţionale nr. 463/1997 si nr. 25/1998.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului arată că, prin Decizia nr. 573 din 3 mai 2011, Curtea a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. 741 din Codul penal sunt neconstituţionale. Pe cale de consecinţă, ţinând seama de prevederile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, precum şi de faptul că prezenta excepţie a fost ridicată anterior pronunţării deciziei de admitere, excepţia de neconstituţionalitate a devenit inadmisibilă.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3,10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 741 din Codul penal, introduse prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010. Prin Decizia nr. 573 din 3 mai 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 25 mai 2011, Curtea a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că prevederile art. 741 din Codul penal sunt neconstituţionale.

În susţinerea neconstituţionalităţii acestor prevederi de lege, autorul excepţiei invocă încălcarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor publice, precum şi ale art. 20 alin. (1) referitoare la preeminenţa tratatelor internaţionale privind drepturile omului asupra legilor interne, raportate la prevederile art. 6 paragraful 1 referitoare la dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, prin Decizia nr. 573 din 3 mai 2011, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. 741 din Codul penal sunt neconstituţionale. Pe cale de consecinţă, ţinând seama de prevederile art. 29 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 47/1992, precum şi de împrejurarea că sesizarea Curţii cu prezenta excepţie este anterioară pronunţării deciziei de admitere mai sus menţionate, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 741 din Codul penal a devenit inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 741 din Codul penal, excepţie ridicată de procuror în Dosarul nr. 12.297/299/2010 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 15 martie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2012

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (5) şi al art. 51 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aproba acţiunile sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor pentru anul 2012, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă acţiunile cuprinse în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor pentru anul 2012, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 2. - Programul prevăzut la art. 1 alin. (1) stabileşte supravegherea şi controlul bolilor animalelor domestice şi sălbatice şi ale cauzelor care pot influenţa starea de sănătate a acestora, precum şi calitatea produselor de origine animală provenite de la acestea.

Art. 3. - Obiectivele programelor prevăzute la art. 1 sunt stabilirea statusului de sănătate a animalelor domestice şi sălbatice, a corelaţiei dintre bolile animalelor şi transmiterea acestora la om, precum şi asigurarea condiţiilor de igienă a produselor de origine animală provenite de la acestea şi a produselor de origine nonanimală destinate consumului uman, asigurarea sănătăţii publice şi protejarea intereselor consumatorilor.

Art. 4. - Pentru situaţiile cu risc epidemiologie major, cu implicaţii pentru sănătatea publică şi economia naţională, determinat de apariţia unei pandemii, epidemii, boli emergente şi boli transfrontaliere, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor solicită sprijinul Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, în condiţiile legii.

Art. 5. - (1) Se aprobă tarifele maximale pentru anul 2012 aferente acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în programul menţionat la art. 1 alin. (1), prevăzute în anexa nr. 3, destinate exploataţiilor nonprofesionale, potrivit art. 15 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Tarifele prevăzute în anexa nr. 3 se aplică şi pentru acţiunile sanitar-veterinare cuprinse în programul prevăzut la art. 1 alin. (1), în cazul în care costurile sunt suportate de către proprietarii exploataţiilor nonprofesionale.

(3) Tarifele prevăzute în anexa nr. 3 cuprind contravaloarea manoperei şi a tuturor elementelor necesare pentru efectuarea acţiunilor sanitar-veterinare, cu excepţia contravalorii tuberculinei aviare şi mamifere, a vaccinului contra rabiei şi a vaccinului contra antraxului, a vacutainerelor şi a acelor necesare prelevării probelor de sânge, precum şi a formularelor tipizate utilizate pentru înregistrarea şi raportarea acţiunilor sanitar-veterinare din cadrul programului prevăzut la art. 1 alin. (1).

(4) Plata contravalorii manoperei pentru acţiunile de recoltare a probelor de la animalele din speciile bovine, ovine, caprine şi suine din exploataţiile nonprofesionale pentru analize de laborator realizate de medicii veterinari de liberă practică este condiţionată direct de înregistrarea corectă şi la zi în baza naţională de date informatice a mişcărilor şi evenimentelor suferite de animalele de la care au fost prelevate aceste probe.

Art. 6. - (1) Fondurile necesare realizării în exploataţiile nonprofesionale a acţiunilor sanitar-veterinare din cadrul programului prevăzut la art. 1 alin. (1) se asigură din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pe anul 2012 şi de către proprietari, iar în cazul exploataţiilor comerciale, de către proprietarii acestora.

{2) Fondurile necesare pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator aferente programelor prevăzute la art. 1 sunt suportate din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pe anul 2012 sau de proprietari, în cazul analizelor şi examenelor de laborator efectuate la solicitarea acestora.

(3) Contravaloarea tuberculinei aviare şi mamifere, a vaccinului contra rabiei şi a vaccinului contra antraxului, a vacutainerelor şi a acelor necesare prelevării probelor de sânge, precum şi a formularelor tipizate utilizate pentru înregistrarea şi raportarea acţiunilor sanitar-veterinare din cadrul programului prevăzut la art. 1 alin. (1) se suportă din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

(4) Prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru aprobarea normelor metodologice privind realizarea acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, cuprinse în programul prevăzut la art. 1 alin. (1), se stabilesc modalităţile de suportare a costurilor aferente acestor acţiuni.

Art. 7. - Fondurile necesare realizării acţiunilor din cadrul Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor pentru anul 2012, prevăzut la art. 1 alin. (2), se asigură din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pe anul 2012, precum şi de către operatorii economici, potrivit prevederilor anexei nr. 2.

Art. 8. - (1) în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor se aprobă normele metodologice de aplicare a programelor prevăzute la ari. 1.

(2) Acţiunile de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, cuprinse în programul prevăzut la art. 1 alin. (1), se efectuează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi ale ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emise în aplicarea acestora.

Art. 9. - (1) Acţiunile sanitar-veterinare cuprinse în programul prevăzut la art. 1 alin. (1), destinate exploataţii lor nonprofesionale, sunt realizate de către medicii veterinari de liberă practică cu care direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti încheie contracte de servicii, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice, sau care sunt titulari ai contractelor de concesiune a activităţilor sanitar-veterinare publice ori de către medicii veterinari oficiali din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(2) în exploataţiile comerciale, acţiunile de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului se efectuează potrivit prevederilor art. 15 alin. (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 10. - (1) Următoarele fapte constituie contravenţii la normele sanitar-veterinare şi se sancţionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, nerealizarea, realizarea cu întârziere sau în mod necorespunzător de către medicii veterinari de liberă practică, indiferent de forma de organizare a acestora, a acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în programul prevăzut la art. 1 alin. (1);

b) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 63 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 11 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente.

Art. 11. - Contravenţiilor prevăzute la art. 10 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 12. - Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 10 alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 13. - Fondurile necesare realizării acţiunilor din cadrul programelor prevăzute la art. 1, provenind din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pe anul 2012, se asigură în limita prevederilor bugetare aprobate.

Art. 14. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 15. - (1} Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică până la aprobarea, în condiţiile legii, a acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om. protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2013.

Art. 16. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 114/2011 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 23 februarie 2011, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Secretarul general ai Guvernului,

Dézsi Attila

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Roatiş Cheţan Radu

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Stelian Fuia

Ministrul sănătăţii,

Ritli Ladislau

Ministrul mediului şi pădurilor,

Attila Korodi

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 341.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROGRAMUL

acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor pentru anul 2012

 

CAPITOLUL I

Supravegherea, profilaxia şi controlul bolilor la animale

 

SECŢIUNEA 1

Programe naţionale de supraveghere, controlai eradicare a bolilor la animale

 

1. Febra aftoasă

2. Tuberculoza

3. Leucoza bovină

4. Pesta porcină africană

5. Turbarea sau rabia

6. Antraxul

7. Boala de Newcastle sau pseudopesta aviară

8. Tifoza

9. Puloroza

10. Micoplasmoza respiratorie aviară

11. Boala veziculoasă a porcului

12. Stomatita veziculoasâ

13. Pesta bovină

14. Pesta micilor rumegătoare

15. Pleuropneumonia contagioasă bovină

16. Variola ovină şi caprină

17. Pesta africană a calului

18. Boala Aujeszky

19. Paratuberculoza

20. Bruceloza la bovine

21. Bruceloza la ovine şi caprine, respectiv infecţia cu Brucella melitensis

22. Bruceloza la ovine, respectiv infecţia cu Brucella ovis

23. Bruceloza la suine

24. Campilobacterioza bovină

25. Campilobacterioza la alte specii de interes economic: ovine, suine, păsări

26. Rinotraheita infecţioasă bovină - IBR

27. Trichomonoza bovină

28. Artrita encefalita caprină

29. Maedi Visna

30. Echinococoza

31. Durina

32. Anemia infecţioasă ecvinâ

33. Morva

34. Infecţia cu virusul West Nile

35. Diareea virală a bovinelor, respectiv boala mucoaselor BVD-MD

36. Septicemia hemoragică virală la salmonide

37. Necroza hematopoietică infecţioasă a salmonidelor

38. Viremia de primăvară a crapului

39. Boala cu virusul herpes koi

40. Necroza pancreatică infecţioasă a salmonidelor

41. Boala bacteriană a rinichiului la salmonide

42. Necroza epizootică hematopoietică

43. Sindromul epizootie ulcerativ

44. Anemia infecţioasă a somonului

45. Girodactilaza

46. Bonamioza

47. Haplosporidioza

48. Perkinsoza

49. Marteilioza

50. Microcitoza

51. Sindromul taura

52. Boala capului galben

53. Boala petelor albe

54. Acarapioza albinelor

55. Loca americană la albine

56. Loca europeană

57. Nosemoza albinelor

58. Varrooza albinelor

59. Tropilelapsoza albinelor

60. Atacul gândacului mic de stup

61. Poliedria viermilor de mătase

62. Flaşeria viermilor de mătase

63. Nosemoza viermilor de mătase

64. Muscardina viermilor de mătase

65. Agalaxia contagioasă a oilor şi a caprelor

66. Limfoadenita cazeoasă a oilor

67. Adenomatoza pulmonară

 

SECŢIUNEA a 2-a

Supravegherea, profilaxia şi controlul bolilor tumorale

 

1. Oncopatii la păsări - leucemii şi limfoame, inclusiv boala Marek, alte tumori

2. Oncopatii la mamiferele de producţie şi carnasiere

 

SECŢIUNEA a 3-a

Supravegherea, profilaxia şi controlul bolilor în funcţie de antecedentele epizootice la animale

 

1. Leptospiroza

2. Febra Q

3. Avortul salmonelic al oilor

4. Influenţa ecvină

5. Rinopneumonia ecvină

6. Arterita virală ecvină

7. Avortul salmonelic al iepelor

8. Tularemia

9. Bruceloza la canide

10. Bruceloza la iepuri

11. Furunculoza salmonidelor cu Aeromonas salmonicida

12. Yersinioza, respectiv boala gura roşie, la salmonide

13. Mixosomiaza

14. Boala Columnaris la salmonide

15. Eritrodermatita la ciprinide

16. Ihtioftiriaza

17. Criptobiaza

18. Vibrioza moluştelor bivaive

19. Moluşte gasteropode Chptobya heticis, Klossia helicina, cestode, metacercari, nematode

20. Batracieni, trematode, acantocefali, pseudomonoze, aeromonoze si microbacterioze

21. Pesta racilor

22. Amibiaza albinelor

23. Brauloza albinelor

24. Ascosferoza şi aspergiloza albinelor

25. Puietul în sac şi boala botcilor negre

26. Bolile virale paralizante ale albinelor adulte

27. Aspergiloza viermilor de mătase

28. Listerioza

29. Toxoplasmoza

30. Cărbunele emfizematos

 

SECŢIUNEA a 4-a

Supravegherea, profilaxia şi controlul altor boli transmisibile, zoonoze şi emergente la animale

 

1. Bacterioze:

a) rujetul

b) streptococia

c) stafilococia

d) yersinioza

e) chlamydioza aviară

f) colibaciloza

2. Micoze:

a) aspergiloza

b) dermatomicoza

3. Viroze:

a) boala Lyme

b) boala de Crimeea - Congo

c) encefalita japoneză

d) encefalomielita ecvină venezueleană

e) encefalita de căpuşe

f) oncopatii ale animalelor de producţie în libertate şi exotice

4. Paraziteze:

a) Cochliomyia hominivorax

b) Chrysomya bezziana

c) echinococoza/hidatidoza

d) cisticercoza bovină

e) cisticercoza porcină

f) trichineloza: contravaloarea examenului pentru decelarea trichinei este suportată de către beneficiar, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare

g) leishmanioza h) fascioloza

i) filarioze

j) ancilostomoza carnivorelor

k) balantidioza

l) hemosporidioze

m) pneumocîstoza

n) sacrocistoza

o) teniaze

p) thelazioza

q) dermatoze produse de acarieni, paraziţii animalelor

 

SECŢIUNEA a 5-a

Acţiuni strategice de supraveghere sanitar-veterinară a reproducţiei şi a tulburărilor genetice la animale

 

1. Supravegherea sanitar-veterinară a materialului seminal congelat din import

2. Supravegherea tulburărilor inflamatorii ale glandei mamare

 

SECŢIUNEA a 6-a

Acţiuni de protecţie ecologică

 

1. Ecopatologie şi protecţia mediului, potabilitatea apei

2. Analiza apei din bazine piscicole, lacuri şi iazuri amenajate pentru piscicultura, precum şi din ape curgătoare

3. Verificarea eficienţei decontaminării după evoluţia unor boli, de necesitate

 

SECŢIUNEA a 7-a

Acţiuni generale de medicină veterinară preventivă, de protecţie şi bunăstare a animalelor şi de protecţie a mediului

 

1. Urmărirea, respectarea regulilor generale de biosecuritate

2. Protecţia şi bunăstarea animalelor:

a) protecţia animalelor din România

b) protecţia animalelor în timpul transportului

c) protecţia găinilor ouătoare

d) protecţia puilor crescuţi pentru producţia de came

e) protecţia porcinelor

f) protecţia viţeilor

g) protecţia animalelor de fermă din speciile neacoperite de legislaţie specifică

h) protecţia animalelor în timpul tăierii şi uciderii; i) protecţia animalelor sălbatice în captivitate; j) protecţia animalelor de companie

3. Protecţia animalelor utilizate în scopuri experimentale şi ştiinţifice

4. Acţiuni generale de medicină preventivă:

a) expertiza pajiştilor naturale şi a păşunilor

b) expertiza parazitologică a pajiştilor naturale şi a păşunilor

c) expertiza sanitar-veterinară a furajelor care au contribuit la apariţia morbidităţii şi mortalităţii crescute

d) expertiza sanitar-veterinară a zonelor de recoltare a moluştelor bivalve

e) acţiuni profilactice de decontaminare, deratizare şi dezinfecţie

f) controlul ecarisări

 

SECŢIUNEA a 8-a

Supraveghere toxicologică

 

Obiectiv: supraveghere pasivă prin monitorizarea documentelor şi activă prin diagnostic de laborator

 

SECŢIUNEA a 9-a

Acţiuni imunologice obligatorii sau de urgenţă pentru unele boli la animale

 

1. Antrax

2. Boala de Newcastle

3. Turbarea sau rabia

Obiectiv: reducerea presiunii infecţioase şi protecţia animalelor din speciile receptive

 

SECŢIUNEA a 10-a

Activităţi de elaborare, omologare, evaluare, pregătiră profesională, analiză şi monitorizare în domeniul sanitar-veterinar

 

1. Activitatea de elaborare şi difuzare de materiale ştiinţifice în domeniul sanitar-veterinar

2. Activitatea de instruire şi perfecţionare continuă a specialiştilor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi din unităţile subordonate, pe domeniile de competenţă, prin organizarea de cursuri pe profil, în ţară şi în străinătate

3. Analize epidemiologice, de statistică medicală veterinară, analiză de risc şi prognoze sanitare veterinare şi protecţia consumatorului

4. Acţiuni de instruire, informare şi educaţie sanitar-veterinară a populaţiei pentru apărarea sănătăţii publice şi protecţia consumatorilor

5. Monitorizarea activităţilor şi a situaţiei sanitar-veterinare la nivel judeţean, al institutelor naţionale veterinare de referinţă şi al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, astfel:

a) monitorizarea de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a bolilor infecţioase şi parazitare la animale, inclusiv a celor transmisibile la om

b) monitorizarea de către Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală a bolilor infecţioase şi parazitare la animale, inclusiv a celor transmisibile la om

c) monitorizarea datelor privind ecopatologia şi identificarea factorilor de risc pentru sănătatea animalelor şi sănătatea publică

d) monitorizarea avorturilor la animale

e) monitorizarea datelor privind supravegherea ecotoxicologică

f) monitorizarea unităţilor de producere a furajelor

g) monitorizarea programului de supraveghere în domeniul sanitar-veterinar

h) monitorizarea rezistenţei antimicrobiene a bacteriilor patogene pentru animale, inclusiv a celor transmisibile la om

 

CAPITOLUL II

Programe naţionale de supraveghere, control şi eradicare a anumitor boli şi zoonoze, aprobate şi cofinanţate de Comisia Europeană pentru anul 2012, în conformitate cu Decizia 2011/807/UE din 30 noiembrie 2011 de punere în aplicare a Comisiei de aprobare a programelor anuale şi multianuale şi a contribuţiilor financiare din partea Uniunii pentru eradicarea, combaterea şi monitorizarea anumitor boli ale animalelor şi a anumitor zoonoze, prezentate de statele membre pentru 2012 şi anii următori

 

1. Programul pentru monitorizarea şi controlul pestei porcine clasice în România pentru anul 2012

2. Programul de supraveghere a influenţei aviare la păsările domestice şi sălbatice în România pentru anul 2012

3. Programul naţional de control al salmonelozelor zoonotice la găinile de reproducţie din România pentru anul 2012

4. Programul naţional de control al salmonelozelor zoonotice la găinile ouătoare din România pentru anul 2012

5. Programul naţional de control al salmonelozelor zoonotice în efectivele de broileri din România pentru anul 2012

6. Programul naţional de control al salmonelozelor zoonotice în efectivele de curcani din România pentru anul 2012

7. Programul pentru supravegherea Bluetongue în România pentru anul 2012

8. Programul pentru eradicarea şi monitorizarea encefalopatiilor spongiforme transmisibile pentru anul 2012

9. Programul pentru supravegherea, controlul şi eradicarea rabiei la vulpi în România pentru anul 2012

10. Programul României pentru creşterea rezistenţei ovinelor la encefalopatiile spongiforme transmisibile pentru anul 2012

 

CAPITOLUL III

Expertiza sanitar-veterinară a furajelor

 

1. Materii prime furajere:

a) cereale boabe şi subproduse; leguminoase boabe şi subproduse; seminţe întregi şi subproduse oleaginoase

b) furaje vegetale uscate; furaje vegetale şi subproduse derivate din transformarea industrială

c) furaje de origine minerală

d) materii furajere obţinute prin procesarea peştelui sau vieţuitoarelor marine

2. Amestecuri de grăunţe şi seminţe nemăcinate pentru păsări, porumbei, păsări de colivie, păsări de expoziţie

3. Furaje simple: furaje fibroase şi grosiere

4. Silozuri şi semisilozuri

5. Produse şi derivate din lapte, înlocuitori de lapte praf

6. Grăsimi şi uleiuri vegetale, grăsimi animale

7. Aditivi furajeri

8. Premixuri de aditivi furajeri, premixuri de aditivi furajeri cu un conţinut de proteină brută peste 5%

9. Furaje combinate pentru păsări

10. Furaje combinate pentru rumegătoare

11. Amestecuri de uruieli pentru rumegătoare - amestec unic

12. Furaje combinate pentru porci

13. Furaje combinate pentru cabaline

14. Furaje granulate pentru peşti de crescătorie

15. Furaje combinate pentru iepuri

16. Probe de praf din etapa de producţie primară a furajelor combinate

17. Unităţile din domeniul hranei pentru animale autorizate/înregistrate sanitar-veterinar:

a) unităţi producătoare de aditivi furajeri

b) unităţi producătoare de premixuri de aditivi furajeri

c) unităţi producătoare de furaje combinate

d) unităţi de ambalare a aditivilor furajeri, premixurilor de aditivi furajeri, furaje combinate, materii prime furajere

e) depozite de aditivi furajeri, premixuri de aditivi, furaje combinate şi materii prime furajere

f) magazine de aditivi furajeri, premixuri de aditivi, furaje combinate şi materii prime furajere

g) unităţi, altele decât cele din sectorul hranei pentru animale, care furnizează subproduse destinate utilizării în hrana animalelor

Obiective:

a) monitorizarea şi controlul furajelor destinate animalelor din exploataţiile profesionale şi nonprofesionale, în vederea reducerii contaminării de orice tip, pentru menţinerea stării de sănătate a animalelor şi obţinerea de produse de origine animală sigure pentru consumul uman

b) controlul constituenţilor de origine animală interzişi în furaje

c) monitorizarea prezenţei în furaje a substanţelor nedorite

d) monitorizarea prezenţei în furaje a aditivilor furajeri interzişi

e) monitorizarea concentraţiei coccidiostaticelor şi util zarea acestora în vederea obţinerii de produse sigure pentru consumul uman

f) controlul utilizării unor substanţe cu acţiune antimicrobiană ca aditivi furajeri

g) monitorizarea contaminării furajelor cu microorganisme patogene

 

CAPITOLUL IV

Supravegherea sanitar-veterinară a unităţilor care produc, depozitează şi comercializează produse medicinale veterinare

 

1. Unităţi pentru producerea, ambalarea, divizarea şi condiţionarea produselor medicinale veterinare - produse biologice de uz veterinar

2. Importatori de produse biologice de uz veterinar din ţâri terţe

3. Unităţi pentru producerea, ambalarea, divizarea şi condiţionarea produselor medicinale veterinare

4. Depozite de produse medicinale veterinare

5. Farmacii şi puncte farmaceutice veterinare Obiective:

a) supravegherea calităţii produselor medicinale veterinare plasate pe piaţă

b) verificarea conformităţii produselor medicinale veterinare plasate pe piaţă cu specificaţiile autorizate

c) verificarea calităţii produsului finit pe întreg lanţul de distribuţie (depozite, farmacii, puncte farmaceutice etc.), pe întreaga perioadă de valabilitate autorizată

d) asigurarea că metodele de control sunt corespunzătoare

e) investigarea, când este cazul, a defectelor de calitate sau a reacţiilor adverse suspicionate

 

CAPITOLUL V

Controlul oficial al unităţilor care utilizează produse medicinale veterinare

 

1. Exploataţii de animale

2. Unităţi de asistenţă medicală veterinară

3. Adăposturi pentru animalele aflate în grija asociaţiilor pentru protecţia animalelor

4. Grădini zoologice

5. Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti

Obiective:

a) utilizarea de produse medicinale veterinare autorizate pentru comercializare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, şi procurate de la distribuitori autorizaţi

b) utilizarea produselor medicinale veterinare în conformitate cu specificaţiile autorizate

c) prevenirea utilizării de produse medicinale veterinare contrafăcute sau cu defecte de calitate

d) respectarea timpului de aşteptare la animalele care au fost tratate cu produse medicinale veterinare ale căror reziduuri se pot regăsi în produsele alimentare obţinute de la acestea

 

CAPITOLUL VI

Acţiunile privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor pentru anul 2012

 

1. Fiecare exploataţie de animale va fi înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor..

2. Fiecărui proprietar de exploataţie de animale i se va elibera o carte de exploataţie.

3. Fiecare animal va fi identificat individual şi va fi înregistrat în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor (SNIIA), cu excepţia suinelor din exploataţiile comerciale industriale.

4. Fiecare mişcare a animalelor, reprezentată de naştere, tăiere, intrare/ieşire în/din exploataţia de animale, moarte şi dispariţie, va fi însoţită de documentaţia corespunzătoare şi va fi înregistrată în SNIIA.

Obiectiv: asigurarea condiţiilor de realizare a trasabilităţii, în scopul supravegherii sanitar-veterinare şi a combaterii bolilor animalelor

 

CAPITOLUL VII

Acţiunile privind identificarea şi înregistrarea bovinelor pentru anul 2012

 

1. Fiecare exploataţie de animale va fi înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor.

2. Fiecărui proprietar de exploataţie de animale i se va elibera o carte de exploataţie.

3. Fiecare animal va fi identificat individual si va fi înregistrat în SNIIA.

4. Animalelor li se va elibera un paşaport.

5. Fiecare mişcare a animalelor, reprezentată de naştere, tăiere, intrare/ieşire în/din exploataţia de animale, moarte şi dispariţie, va fi însoţită de documentaţia corespunzătoare şi va fi înregistrată în SNIIA.

 

CAPITOLUL VIII

Acţiuni privind inspecţia animalelor din fiecare exploataţie Nonprofesională

 

1. Acţiunile privind inspecţia animalelor din fiecare exploataţie nonprofesională se organizează de către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

2. Inspecţia animalelor din fiecare exploataţie nonprofesională se realizează de două ori pe an, respectiv în perioadele aprilie - mai şi octombrie - noiembrie, de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi.

3. Acţiunile din cadrul inspecţiei animalelor sunt efectuate pentru calificarea şi menţinerea statusului exploataţiilor. sub raportul stării de sănătate a animalelor, corelat cu activitatea de identificare şi înregistrare a exploataţiilor. şi animalelor, cu excepţia ecvinelor.

4. Acţiunile din cadrul inspecţiei animalelor urmăresc realizarea supravegherii pasive prin identificarea animalelor cu semne clinice de boli transmisibile ale animalelor, catagrafia bovinelor, ovinelor, caprinelor şi suinelor, înregistrarea evenimentelor care nu au fost notificate de proprietar conform prevederilor legale în vigoare şi care au fost declarate de acesta la momentul inspecţiei, în vederea corelării efectivelor existente în exploataţie cu cele înregistrate în baza naţională de date informatice, precum şi întocmirea fişelor de inspecţie pentru pesta porcină clasică în cazul exploataţiilor. care deţin suine.

5. Animalele găsite neidentificate în momentul inspecţiei, în cazul în care se poate face dovada originii acestora, sunt identificate şi înregistrate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea si înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

6. În cazul deţinerii bovinelor neidentificate, dacă nu se poate face dovada originii animalelor, acestea sunt confiscate şi distruse, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 494/98 al Comisiei din 27 februarie 1998 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea sancţiunilor administrative minime în cadrul sistemului de identificare şi înregistrare a bovinelor.

 

ANFXANr.2

 

PROGRAMUL

de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor pentru anul 2012

 

CAPITOLUL I

Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor de origine animală

 

SECŢIUNEA 1

Depistarea principalilor agenţi zoonotici la animale si în alimente de origine animală

 

1. Bruceloza

2. Campilobacterioza

3. Echinococoza

4. Listerioza

5. Salmonefoza

6. Trichineloza

7. Tuberculoza produsă de MycobaGtenum bovis

8. Escherichia coli verotoxigenă

9. Rabia

10. Botulismul

11. Leptospiroza

12. Tuberculoza, alta decât cea produsă de Mycobacterium bovis

13. Yersinioza

14. Anisakidoza şi alte paraziteze la peşti

15. Cisticercoza

16. Antrax

Obiectiv: apărarea sănătăţii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om

 

SECŢIUNEA a 2-a

Controlul oficial în unităţile autorizate sanitar-veterinar

 

1. Activităţi generale:

a) depozit frigorific

b) unitate de reambalare

c) piaţă angro

2. Came de ungulate domestice:

a) abator

b) unitate de tranşare

3. Came de pasăre şi de lagomorfe:

a) abator

b) unitate de tranşare

4. Came de vânat de crescătorie:

a) abator

b) unitate de tranşare a cărnii de vânat de crescătorie

5. Came de vânat sălbatic:

a) unitate care manipulează carnea de vânat sălbatic

b) unitate de tranşare a cărnii de vânat sălbatic

6. Carne tocată, carne preparată şi carne separată mecanic:

a) unitate de carne tocată

b) unitate de carne preparată

c) unitate de carne separată mecanic

7. Produse din carne: unitate de procesare

8. Moluşte bivalve vii:

a) centru de colectare

b) centru de purificare

9. Peşte şi produse din pescuit:

a) vas-fabrică

b) vas-congelator

c) unitate de produse proaspete din pescuit - cherhana:

d) unitate de procesare a produselor din pescuit

e) centru de colectare a peştelui

f) fermă de acvacultura cu centru de colectare a peştelui integrat

g) piaţă de licitaţie

h) piaţă de desfacere

10. Lapte crud şi produse din lapte:

a) centru de colectare a laptelui materie primă

b) unitate de procesare a laptelui materie primă

c) unitate de procesare a produselor lactate

11. Ouă şi produse din ouă:

a) centru de ambalare a ouălor

b) unitate pentru producerea ouălor lichide

c) unitate de procesare a ouălor

12. Pulpe de broască şi melci: unitate de procesare

13. Grăsimi animale, untură, jumări:

a) centru de colectare a grăsimilor animale

b) unitate de procesare a grăsimilor animale

14. Stomacuri prelucrate, vezici şi intestine: unitate de procesare

15. Gelatină:

a) centru de colectare a materiilor prime pentru gelatină

b) unitate de procesare a gelatinei

16. Colagen:

a) centru de colectare a materiilor prime pentru colagen

b) unitate de procesare a colagenului

17. Alte activităţi:

a) unitate de procesare a mierii de albine şi/sau a altor produse apicole

b) mijloc de transport al alimentelor de origine animală

Obiectiv: apărarea sănătăţii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om

 

SECŢIUNEA a 3-a

Controlul oficial în unităţile înregistrate sanitar-veterinar

 

1. Carne:

a) carmangerie

b) măcelărie

c) centru de colectare a vânatului sălbatic

d) centru pentru sacrificarea păsărilor şi/sau lagomorfelor la nivelul fermei

2. Lapte:

a) centru de prelucrare a laptelui integrat în cadrul exploataţiei

b) centru de prelucrare a laptelui independent

c) ferme/exploataţii de animale producătoare de lapte, care livrează lapte la unităţile de procesare

d) automate de vânzare a laptelui crud

3. Peşte şi produse din pescuit:

a) ambarcaţiune comercială de pescuit

b) punct de debarcare

c) magazin de desfacere a peştelui - pescărie

d) centru de colectare a batracienilor, gasteropodelor, crustaceelor

e) fermă piscicolă - bazin piscicol, păstrăvărie - care livrează peşte pentru consum uman

4. Miere:

a) centru de extracţie şi/sau colectare a mierii şi a altor produse apicole

b) stupină

c) magazin de desfacere a mierii

5. Ouă pentru consum - centru de colectare a ouălor

6. Alimentaţie publică şi alte activităţi:

a) restaurant şi alte unităţi în care se prepară şi se servesc mâncăruri gătite

b) pizzerie

c) laborator de cofetărie şi/sau patiserie

d) cofetărie/patiserie

e) pensiune turistică

f) unităţi de vânzare prin internet

g) depozit alimentar

h) hipermarket

i) supermarket

j) cantină

k) magazin alimentar

l) punct de vânzare mobil, inclusiv automatele de distribuţie a alimentelor

7. Prepararea mâncărurilor la comandă - catering

8. Produse primare destinate vânzării directe:

a) vânat sălbatic

b) carne de pasăre şi lagomorfe

c) peşte proaspăt

d) melci şi moluşte bivalve

e) ouă

f) miere de albine

g) lapte

9. Staţie de spălare şi dezinfecţie a mijloacelor de transport al alimentelor de origine animală

Obiectiv: apărarea sănătăţii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om

 

SECŢIUNEA a 4-a

Expertiza sanitar-veterinară a alimentelor de origine animală prin examene de laborator obligatorii

 

A Expertiza sanitar-veterinară a alimentelor de origine animală Introduse pe piaţă şi aflate în perioada de valabilitate - criterii microbiologice de siguranţă a alimentelor de origine animală

1. Alimente gata pentru consum destinate sugarilor şi produse alimentare gata pentru consum destinate unor scopuri medicale speciale

2. Alimente gata pentru consum, care permit dezvoltarea L, monocytogenes, altele decât cele destinate sugarilor sau unor scopuri medicale speciale

3. Alimente gata pentru consum care nu permit dezvoltarea L monocytogenes, altele decât cele destinate sugarilor sau unor scopuri medicale speciale

4. Carne tocată şi came preparată destinate consumului în stare crudă

5. Came tocată şi came preparată de pasăre destinate să fie consumate gătite

6. Came tocată şi carne preparată provenite de la alte specii decât păsări destinate să fie consumate gătite

7. Came separată mecanic

8. Produse din came destinate consumului în stare crudă, cu excepţia produselor pentru care procesul de fabricaţie sau compoziţia elimină riscul de contaminare cu Salmonella

9. Produse din carne de pasăre destinate să fie consumate gătite

10. Gelatină şi colagen

11. Brânzeturi, unt şi smântână fabricate din lapte crud sau din lapte care a fost supus unui tratament termic inferior celui de pasteurizare

12. Lapte praf şi zer praf

13. Îngheţată, cu excepţia produselor pentru care procesul de fabricaţie sau compoziţia elimină riscul de contaminare cu Salmonella

14. Produse din ouă, cu excepţia produselor pentru care procesul de fabricaţie sau compoziţia elimină riscul de contaminare cu Salmonella

15. Produse alimentare gata pentru consum conţinând ouă crude, cu excepţia produselor pentru care procesul de fabricaţie sau compoziţia elimină riscul de contaminare cu Salmonella

16. Crustacee şi moluşte tratate termic

17. Moluşte bivalve vii şi echinoderme, tunicate şi gasteropode vii

18. Brânzeturi din lapte crud şi din lapte care a fost supus unui tratament termic mai slab decât pasteurizarea

19. Brânzeturi maturate din lapte sau zer care a fost supus pasteurizării ori unui tratament termic mai puternic decât pasteurizarea

20. Brânzeturi nematurate sub formă de pastă moaie - brânzeturi proaspete - din lapte sau zer care a fost supus pasteurizării ori unui tratament termic mai puternic decât pasteurizarea

21. Lapte praf pentru sugari şi alimente dietetice deshidratate pentru scopuri medicale speciale destinate copiilor sub 6 luni

22. Formule de început deshidratate şi produse alimentare dietetice deshidratate pentru scopuri medicale speciale destinate sugarilor sub 6 luni

23. Formule de continuare deshidratate

24. Carne proaspătă de pasăre

25. Produse din pescuit provenite din specii de peşti asociate cu cantităţi mari de histidină

26. Produse din pescuit care au fost supuse unui tratament de maturare a enzimelor în saramură, fabricate din specii de peşti asociate cu cantităţi mari de histidină

Obiectiv: apărarea sănătăţii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om prin consumul de alimente de origine animală

 

B. Expertiza sanitar-veterinară a alimentelor de origine animală la nivelul unităţilor de procesare - criterii microbiologice de Igienă a procesului tehnologic de fabricaţie a alimentelor de origine animală

1. Carcase de bovine, ovine, caprine, porcine şi cabaline

2. Carcase de păsări, respectiv broileri şi curcani

3. Came tocată

4. Carne separată mecanic

5. Carne preparată

6. Lapte pasteurizat şi alte produse lactate lichide pasteurizate

7. Brânzeturi din lapte sau zer care a fost supus unui tratament termic

8. Brânzeturi din lapte crud şi din lapte care a fost supus unui tratament termic mai slab decât pasteurizarea

9. Brânzeturi maturate din lapte sau zer care a fost supus pasteurizării ori unui tratament termic mai puternic decât pasteurizarea

10. Brânzeturi nematurate sub formă de pastă moale - brânzeturi proaspete - din lapte sau zer care a fost supus pasteurizării ori unui tratament termic mai puternic decât pasteurizarea

11. Unt şi smântână fabricate din lapte crud sau din lapte care a fost supus unui tratament termic inferior celui de pasteurizare

12. Lapte praf şi zer praf

13. Îngheţată şi deserturi lactate congelate

14. Formule de început deshidratate şi produse alimentare dietetice deshidratate pentru scopuri medicale speciale destinate sugarilor sub 6 luni

15. Formule de continuare deshidratate

16. Produse din ouă

17. Produse decorticate şi fără cochilie din crustacee şi moluşte tratate termic

Obiectiv; apărarea sănătăţii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om prin consumul de alimente de origine animală

 

C. Expertiza sanitar - veterinară prin examene de laborator a alimentelor de origine animală - alte criterii microbiologice care nu sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, cu modificările şi completările ulterioare

1. Conserve care conţin alimente de origine animală

2. Carne proaspătă provenită de la ungulate domestice, inclusiv organe comestibile

3. Carne de vânat sălbatic

4. Carne de vânat de crescătorie

5. Carne tocată

6. Carne preparată

7. Produse din carne

8. Produse din pescuit proaspete

9. Produse din pescuit preparate

 

D. Expertiza sanitar-veterinară a alimentelor de origine animală introduse pe piaţă şi aflate în perioada de valabilitate, prin examene fizico-chimice

1. Peşte şi produse din pescuit neprelucrate

2. Carne de pasăre - carcase şi părţi din carcase

3. Carne tocată

4. Produse din came, inclusiv conserve

5. Lapte crud

6. Brânzeturi din lapte crud şi brânzeturi din lapte sau zer care a fost supus unui tratament termic mai slab decât pasteurizarea

7. Brânzeturi din lapte care a fost supus pasteurizării sau unui tratament terni ic mai puternic decât pasteurizarea

8. Miere de albine

 

E. Expertiza sanitar-veterinară a alimentelor de origine animală la nivelul unităţilor de procesare, prin examene fizico-chimice

1. Came de pasăre - carcase şi părţi din carcase

2. Came tocată destinată comercializării

3. Produse din came, inclusiv conserve

4. Lapte pasteurizat

 

F. Expertiza sanitar-veterinară a laptelui crud prin examene de laborator

1. Lapte crud de vacă provenit din exploataţii de vaci producătoare de lapte şi destinat procesării

2. Lapte crud provenit de la alte specii - oaie, capră, bivoliţă - provenit din exploataţii de animale producătoare de lapte şi destinat procesării

 

G. Expertiza sanitar-veterinară a ouălor şi produselor din ouă prin examene de laborator

1. Ouă pentru consum

2. Ouă destinate procesării

3. Produse din ouă

 

SECŢIUNEA a 5-a

Determinări rapide efectuate pe autolaborator în zonele de interes turistic sau alte programe de supraveghere de necesitate dispuse de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

 

1. Determinări microbiologice

2. Determinări fizico-chimice Obiectiv: apărarea sănătăţii publice

 

SECŢIUNEA a 6-a

Supravegherea prin examene de laborator în timpul producţiei a altor produse care intră în compoziţia materiilor prime şi produselor de origine animală sau care vin în contact cu acestea

 

1. Apă potabilă

2. Aditivi alimentari şi alergeni

3. Materiale utilizate pentru ambalarea produselor de origine animală

Obiectiv; apărarea sănătăţii publice

 

SECŢIUNEA a 7-a

Examene de laborator pentru stabilirea eficienţei operaţiunilor de Iglonhare în obiectivele supuse controlului sanitar-veterinar

 

- Teste de sanitaţie

Obiectiv: apărarea sănătăţii publice

 

SECŢIUNEA a 8-a

Controlul eficienţei operaţiunilor de dezinsecţie şi deratizare în sectorul sanitar-veterinar

 

Obiectiv: apărarea sănătăţii publice

 

SECŢIUNEA a 9-a

Controlul contaminanţilor în alimentele de origine animala, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.881/2006 ai Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiţi contaminanţi din produsele alimentare

 

1. Micotoxine

2. Metale grele

3. Dioxine, furani şi PCB-uri asemănătoare dioxinelor

4. Hidrocarburi aromatice policiclice Obiectiv: apărarea sănătăţii publice

 

SECŢIUNEA a 10-a

Monitorizarea unor agenţi zoonotici în alimente de origine animală, în conformitate cu prevederile Directivei 2003/99/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind monitorizarea zoonozelor şi a agenţilor zoonotici, de modificare a Deciziei 90/424/CEE a Consiliului şi de abrogare a Directivei 92/117/CEE a Consiliului şi ale specificaţiilor tehnice elaborate de către EFSA, precum şi conform cerinţelor pentru certificarea unor produse de origine animală destinate exportului îh ţări terţe

 

1. Campylobacter spp.

2. Escherichia coli verotoxigenă

Monitorizarea unor agenţi zoonotici în alimente de origine animală se va realiza în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentului program, aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

Obiectiv: apărarea sănătăţii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om în urma consumului de alimente de origine animală şi certificarea unor produse de origine animală pentru export în ţări terţe

 

CAPITOLUL II

Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor de origine nonanimală pentru anul 2012

 

A. Expertiza contaminanţilor în produse de origine nonanimală

 

1.

Micotoxine

a), b), c), d)

2.

Metale grele

a), b), c), d)

3.

Nitraţi

a), b), c), d)

4.

3MCPD

a), b), c), d)

5.

Dioxină, precursori de dioxină şi PCB-uri similare dioxinei

a), b), c), d)

6.

Sta ni u

a), c), d)

7.

Hidrocarburi aromatice policiclice

a), b), c), d)

 

Monitorizare

 

1.

Acrilamidă

a), c), d)

2.

Toxinele T-2 şi HT-2

a), c), d)

3.

Etîlcarbamat

a), c), d)

4.

Dioxine, furani şi PCB-uri (fructe, legume şi cereale)

a), c), d)

 

B. Expertiza contaminanţilor în produse de origine nonanimală importate în condiţii speciale sau pe baza controalelor oficiale consolidate

 

1.

Produse alimentare supuse condiţiilor speciale de import sau pe baza controalelor oficiale consolidate

b). c), d)

 

 

C. Controlul oficial al reziduurilor de pesticide din şi/sau de pe produse de origine nonanimală

 

1.

 Pesticide determinate din şi/sau de pe alimente de origine nonanimală

a).b),c),d)

 

D. Controlul oficial al unităţilor care procesează, depozitează şi valorifică produse de origine nonanimală

 

D1 şi D2. Criterii microbiologice

 


1.

Legume şi fructe tăiate {gata pentru a fi consumate)

a), c), d)

2.

Sucuri de legume şi fructe nepasteurizate (gata pentru a fi consumate)

a), c), d)

3.

Seminţe încolţite (gata pentru a fi consumate)

a),c),d)

4.

Apă potabilă utilizată ca ingredient

a), c), d)

5.

Apa îmbuteliată în sticle sau în alte recipiente

a),c),d)

6.

Apă minerală naturală

a), c), d)

7.

Apă de izvor

a),c),d)

8.

Alimente gata pentru consum (care conţin ingrediente de origine nonanimală)

a),c),d)

9.

Produse alimentare - plante aromatice, frunze de coriandru, busuioc, mentă

b),c),d)

 

D3. Examene de laborator pentru stabilirea eficienţei operaţiunilor de igienizare

 

1.

Teste de sanitaţie

a),c),d)

 

E. Caracteristici de calitate ale produselor alimentare

 

1.

Grâu

a),c),d)

2.

Sucuri de legume

a),c),d)

3.

Maioneze şi sosuri de maioneze

a),c),d)

4.

Vin

a),c),d)

5.

Băuturi alcoolice distilate

a),c),d)

6.

Bulion şi pastă de tomate

a), c), d)

7.

Ape de izvor

a),c),d)

8.

Ape minerale

a),c),d)

 

F. Controlul oficial al produselor ecologice

 

 

1.

Pesticide determinate din şi/sau de pe produse ecologice declarate

b),c),d)

2.

Contaminanţi (metale grele) din produse ecologice declarate

b),c),d)

 

G. Controlul oficial al alergenilor din produse alimentare

 

 

1.

Alergeni din produse alimentare de origine nonanimală

a),c),d)

 

H. Controlul oficial al aditivilor/substanţelor interzise în produse de origine nonanimală

 

1.

Aditivi din produse alimentare de origine nonanimală

a), b), c), d)

 

I. Controlul oficial privind gradul de contaminare radioactivă a produselor alimentare de origine nonanimală

 

 

 

1.

Produse alimentare provenite din producţia internă şi produse provenind din comerţul intraunional

a), c), d)

2.

Produse alimentare din import

b), c), d)

 

J. Controlul oficial privind tratarea cu radiaţii ionizante a produselor alimentare şi a ingredientelor alimentare de origine nonanimală

 

1.

Condimente

a), b), c), d)

2.

Plante aromatice

a), b), c), d)

3.

Ingrediente vegetale uscate I

a), b) c), d)

 

K. Controlul oficial privind prezenţa uleiului mineral în uleiul de floarea-soarelui

 

 

1.

Ulei de floarea-soarelui

b), c), d)

 

L. Controlul oficial privind prezenţa melaminei în produse originare sau expediate din China

 

1.

Bicarbonat de amoniu destinat produselor alimentare

a),b),c),d)

2

Produse alimentare care conţin lapte, produse din lapte

a),b).c),d)

3.

Soia sau produse pe bază de soia

a), b), c), d)

 

M. Supravegherea şi controlul alimentelor şt furajelor modificate genetic

 

 

1.

Produse constând în soia, care conţin sau sunt obţinute din soia

a),c),d)

2.

Produse constând în porumb, care conţin sau sunt obţinute din porumb

a),c),d)

3

Produse constând în orez, care conţin sau sunt obţinute din orez

b), c), d)

 

NOTE:

a) Costurile privind prelevarea, transportul şi analiza probelor sunt suportate din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

b) Costurile privind prelevarea, transportul şi analiza la importul produselor de origine nonanimală sunt suportate de către operatorul economic.

c) Costurile privind prelevarea, transportul şi analiza probelor prelevate suplimentar ca urmare a depistării unor probe neconforme sunt suportate de către operatorul economic.

d) Costurile privind măsurile oficiale aplicate loturilor/transporturilor neconforme sunt suportate de către operatorul economic.

 

ANEXA Nr. 3

 

TARIFELE MAXIMALE

aferente acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, precum şi acţiunilor de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, destinate exploataţii lor nonprofesionale, efectuate de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, pentru anul 2012

 

Nr. crt.

Acţiunea desfăşurată

Tariful, exclusiv TVA

1.

Inspecţia animalelor dispusă de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti

20 lei/exploataţie nonprofesională

2.

Examinarea clinică a animalelor pentru suspiciunea bolilor majore, dispusă conform legislaţiei specifice

a) bovine

2,0 lei/cap de animal

b) ecvidee

2,0 lei/cap de animal

c) ovine, caprine

1,0 lei/cap de animal

d) suine

2,5 lei/cap de animal

e) carnasiere

1,5 lei/cap de animal

f) păsări

0,8 lei/cap de animal

g) albine, viermi de mătase etc.

1,5 lei/familie

3.

Recoltări de probe de sânge pentru examene de laborator (serologice,hematologice, biochimice, virusologice, parazitologice etc.)

a) animale mari

7,0 lei/cap de animal

b) animale mici şi mijlocii

6,5 lei/cap de animal

c) suine

7,0 lei/cap de animal

d) păsări

1,7 lei/cap de animal

e) alte specii

1,0 lei/cap de animal

4.

Recoltarea probelor de organe, ţesuturi şi a altor probe pentru analize de laborator, efectuarea de necropsii, pentru diagnosticul bolilor, altele decât encefalopatiile spongiforme transmisibile şi pesta porcină clasică

a) animale mari

21 lei/cap de animal

b) animale mici şi mijlocii

10,6 lei/cap de animal

c) păsări

7,4 lei/cap de animal

d) alte probe, inclusiv coprologice

2,4 lei/cap de animal

5.

Recoltarea probelor pentru diagnosticul encefalopatiilor spongiforme transmisibile si recoltarea probelor de organe, ţesuturi pentru analize de laborator, efectuarea de necropsii, în vederea diagnosticului pestei porcine clasice

a) animale mari

100 lei/cap de animal

b) animale mici şi mijlocii

50 lei/cap de animal

c) porci domestici

50 lei/cap de animal

d) porci sălbatici

50 lei/cap de animai

6.

Activităţi de depistare prin examen alergic

a) tuberculinare - test unic

9,5 lei/cap de animal

b) TCS

9,5 lei/cap de animal

c) maleinare

1,0 lei/cap de animal

d) paratuberculinare

1,0 lei/cap de animal

7.

 Recoltare probe sanitaţie, apă, furaje

3,2 lei/probă

8.

Activităţi imunoprofilactice

 

a) animale mari

5,0 lei/cap de animal

b) ovine, caprine

2,7 lei/cap de animal

c) suine

10,0 lei/cap de animal

d) carnasiere

5,7 lei/cap de animal

e) păsări – oculoconjunctival

0,2 lei/cap de animal

f) păsări – injectabil

0,6 lei/cap de animal

9.

Lucrări de decontaminare, dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare şi de necesitate

a) în unităţi zootehnice, de industrie alimentară, la gospodăriile populaţiei

14,8 lei/100 m2

b) în camere de incubaţie, viermi de mătase etc.

21,5 lei/m2

10.

Manopera privind identificarea şi înregistrarea animalelor, a mişcărilor şi a evenimentelor suferite de acestea, corectarea eventualelor

a) bovine

16,0 lei/cap de animal

b) ovine, caprine - două crotalii

3,5 lei/cap de animal

c) ovine, caprine - o singură crotalie

2,9 lei/cap de animal

d) suine

3,5 lei/cap de animal

11.

Inspecţia animalelor vii în vederea certificării stării de sănătate a acestora*

a) bovine, ecvidee, lot cuprins între 1 şi 5 animale

20 lei/lot de animale

b) bovine, ecvidee, lot cuprins între 6 şi 20 de animale

50 lei/lot de animale

c) bovine, ecvidee, lot mai mare de 20 de animale

100 lei/lot de animale

d) ovine, caprine, lot cuprins între 1 şi 10 animale

10 lei/lot de animale

e) ovine, caprine, lot cuprins între 11 şi 20 de animale

20 lei/lot de animale

f) ovine, caprine, lot cuprins între 21 şi 50 de animale

50 lei/lot de animale

g) ovine, caprine, lot cuprins între 51 şi 100 de animale

100 lei/lot de animale

h) ovine, caprine lot mai mare de 100 de animale

200 lei/lot de animale

i) suine, lot cuprins între 1 şi 10 animale

10 lei/lot de animale

j) suine, lot cuprins între 11 şi 50 de animale

25 lei/lot de animale

k) suine, lot mai mare de 50 de animale

50 lei/lot de animale

 

Tariful este suportat de către deţinătorul animalelor.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL MINISTRU

 

DECIZIE

privind prelungirea detaşării, începând cu data de 1 iunie 2012, a doamnei Romfeld Maria Magdolna, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General ai Guvernului, în funcţia publică vacantă de director general în cadrul Consiliului Judeţean Harghita

 

Având în vedere solicitarea Consiliului Judeţean Harghita, formulată prin Adresa nr. 7.527 din 11 aprilie 2012, privind prelungirea detaşării doamnei Romfeld Maria Magdoina, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcţia publică de director general în cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Harghita, înregistrată la Cabinetul primului-ministru sub nr. 5/2.596 din 18 aprilie 2012, precum şi acordul scris al doamnei Romfeld Maria Magdoina cu privire la prelungirea detaşării,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 89 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 1 iunie 2012, doamna Romfeld Maria Magdolna, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, i se prelungeşte detaşarea în funcţia publică de director general în cadrul aparatului propriu ai Consiliului Judeţean Harghita pe o perioadă de 6 luni.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RÂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

 

Bucureşti, 25 aprilie 2012.

Nr. 93.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL MINISTRU

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Administraţiei şi Internelor de către doamna Oprea Rozica Alina

 

Având în vedere propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, formulată prin Adresa nr. 6.102 din 24 aprilie 2012, precum şi Avizul favorabil nr. 1.634.191 din 19 aprilie 2012 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Administraţiei şi Internelor de către doamna Oprea Rozica Alina,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (1i)din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Oprea Rozica Alina exercită, cu caracter temporar, funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Administraţiei şi Internelor.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

 

Bucureşti, 25 aprilie 2012.

Nr. 94.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Ion-Mircea Plâng iu, consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru, în calitate de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 

Având în vedere Adresa Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului sub nr. 20/4.820/A.D. din 20 aprilie 2012,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 276 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ion-Mircea Plângu, consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru, se numeşte în calitate de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pentru un mandat de 4 ani.

 

PRJM-M1NJSTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

 

Bucureşti, 25 aprilie 2012.

Nr. 95.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.