MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 277/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 277         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 26 aprilie 2012

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

65. - Lege pentru aderarea României la Convenţia nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civila referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976

 

Convenţie referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976

 

357. - Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Convenţia nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976

 

67. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului comun de contact Galaţi, semnat la Galaţi la 31 mai 2011

 

Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului comun de contact Galaţi

 

359 - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului comun de contact Galaţi, semnat la Galaţi la 31 mai 2011

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

13. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

392. - Decizie privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 666/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare şi a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicaţii şt Tehnologia Informaţiei

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aderarea României la Convenţia nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - România aderă la Convenţia nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976.

Art. 2. - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Administraţiei şi internelor elaborează şi supune spre aprobare Guvernului norme metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Prezenta lege intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea 1.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

 

Bucureşti, 20 aprilie 2012.

Nr. 65.

 

CONVENŢIE

referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă,

semnată la Viena la 8 septembrie 1976

 

Statele semnatare ale prezentei convenţii, dorind să îmbunătăţească procedurile de eliberare a extraselor multilingve ale unor acte de stare civilă, în special când acestea sunt destinate utilizării în străinătate, au convenit asupra celor ce urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

Extrasele de pe actele de stare civilă constatatoare ale naşterii, căsătoriei sau ale decesului sunt întocmite, atunci când o parte interesată o cere sau atunci când utilizarea lor necesită o traducere, în conformitate cu formularele A, B şi C, anexate la prezenta convenţie.

Fiecare stat contractant eliberează aceste extrase în exclusivitate persoanelor cu drept de obţinere a copiilor conforme cu originalul.

 

ARTICOLUL 2

 

Extrasele sunt întocmite în baza datelor iniţiale şi a menţiunilor operate ulterior pe acte.

 

ARTICOLUL 3

 

Fiecare stat contractant are posibilitatea să completeze formularele anexate la prezenta convenţie cu rubrici şi simboluri care vor indica alte date sau menţiuni conţinute în act, cu condiţia ca acest text să fie în prealabil aprobat de Adunarea Generală a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă.

Totodată, fiecare stat contractant are posibilitatea să adauge o rubrică destinată unui număr de identificare.

 

ARTICOLUL 4

 

Toate înscrierile pe formulare sunt efectuate cu caractere latine de tipar; ele pot de asemenea să fie înscrise cu caracterele limbii utilizate la întocmirea actului în temeiul căruia se eliberează extrasul.

 

ARTICOLUL 5

 

Datele sunt înscrise cu cifre arabe, indicând succesiv sub simbolurile Jo, Mo şi An, ziua, luna şi anul. Ziua şi luna sunt indicate prin două cifre, iar anul prin 4 cifre. Primele 9 zile ale lunii si primele 9 luni ale anului sunt indicate prin cifre de la 01 la 09.

Denumirea oricărei localităţi menţionate într-un extras este urmată de denumirea statului unde această localitate este situată, de fiecare dată când acest stat nu este cel în care extrasul este eliberat.

Numărul de identificare este precedat de denumirea statului care l-a atribuit.

Pentru a indica sexul sunt utilizate exclusiv simbolurile următoare: M = masculin, F = feminin.

Pentru a indica căsătoria, separaţia de corp, divorţul, anularea căsătoriei, decesul titularului actului de naştere, precum şi decesul soţului sau soţiei sunt utilizate exclusiv următoarele simboluri: Mar = căsătorie; Se = separaţia de corp; Div = divorţ; A = anulare; D = deces; Dm = decesul soţului; Df = decesul soţiei. Aceste simboluri sunt urmate de data şi locul producerii evenimentului. Simbolul „Mar” este urmat, în plus, de numele şi prenumele soţului.

 

ARTICOLUL 6

 

Pe rectoul fiecărui extras, formularele standard, cu excepţia simbolurilor prevăzute la art. 5 referitoare la date, sunt redactate în cel puţin două limbi, dintre care în limba sau în una dintre limbile oficiale ale statului unde este eliberat extrasul şi în limba franceză.

Semnificaţia simbolurilor trebuie în acest caz indicată cel puţin în limba sau în una dintre limbile oficiale ale fiecăruia dintre statele care, la momentul semnării prezentei convenţii, sunt membre ale Comisiei Internaţionale de Stare Civilă sau sunt parte la Convenţia de la Paris din 27 septembrie 1956 privind eliberarea anumitor extrase ale actelor de stare civilă destinate utilizării în străinătate, precum şi în limba engleză.

Pe versoul fiecărui extras trebuie să figureze:

- o referinţă la convenţie, în limbile indicate la alineatul al doilea al prezentului articol;

- traducerea formularelor standard, în limbile indicate la alineatul al doilea al prezentului articol, doar dacă aceste limbi nu au fost utilizate pe recto;

- un rezumat al art. 3, 4, 5 şi 7, cel puţin în limba oficială a autorităţii care eliberează extrasul.

Fiecare stat care aderă la prezenta convenţie comunică Consiliului Federal Elveţian, la momentul depunerii instrumentului său de aderare, traducerea în limba sau în limbile sale oficiale a formularelor standard şi a semnificaţiei simbolurilor.

Această traducere este transmisă de Consiliul Federal Elveţian statelor contractante şi secretarului general al Comisiei Internaţionale de Stare Civilă.

Fiecare stat contractant va avea posibilitatea de a include această traducere pe extrasele eliberate de autorităţile sale.

 

ARTICOLUL 7

 

Dacă conţinutul actului nu permite completarea unei rubrici sau a unei părţi dintr-o rubrică de pe extras, această rubrică sau parte a rubricii devine neutilizabilă, prin barare.

 

ARTICOLUL 8

 

Extrasele conţin data eliberării lor şi sunt însoţite de semnătura şi ştampila autorităţii care Ie-a eliberat. Acestea au aceeaşi valoare juridică ca şi extrasele eliberate conform regulilor de drept intern, în vigoare, în statul care Ie-a emis.

Acestea sunt acceptate fără legalizare sau fără o formalitate echivalentă pe teritoriul fiecărui stat parte la prezenta convenţie.

 

ARTICOLUL 9

 

Sub rezerva acordurilor internaţionale privind eliberarea gratuită a unor copii sau extrase de pe actele de stare civilă, pentru extrasele eliberate în aplicarea prezentei convenţii nu pot fi impuse taxe mai mari decât cele stabilite pentru extrasele întocmite în aplicarea legislaţiei interne în vigoare în statul în care au fost eliberate.

 

ARTICOLUL 10

 

Prezenta convenţie nu creează obstacole în obţinerea copiilor conforme cu originalul de pe actele de stare civilă întocmite potrivit regulilor de drept intern ale ţării în care au fost redactate sau transcrise aceste acte.

 

ARTICOLUL 11

 

Fiecare stat contractant va putea, de la momentul semnării notificării prevăzute la art. 12 sau aderării, declara că îşi rezervă dreptul de a nu aplica prezenta convenţie asupra extraselor de pe actele de naştere ale copiilor adoptaţi.

 

ARTICOLUL 12

 

Statele contractante vor notifica Consiliului Federal Elveţian îndeplinirea procedurilor impuse de constituţiile lor pentru a face aplicabilă pe teritoriul lor prezenta convenţie.

Consiliul Federal Elveţian va informa statele contractante şi pe secretarul general al Comisiei Internaţionale de Stare Civilă cu privire la orice notificare în sensul alineatului precedent.

 

ARTICOLUL 13

 

Prezenta convenţie va intra în vigoare începând cu cea de-a treizecea zi de la data depunerii celei de-a cincea notificări şi va produce efecte din acel moment între cele 5 state care au realizat această formalitate.

Pentru fiecare stat contractant, care a realizat ulterior formalitatea prevăzută la articolul precedent, prezenta convenţie va produce efecte începând cu cea de-a treizecea zi de la data depunerii notificării sale.

La intrarea în vigoare a prezentei convenţii, guvernul depozitar va transmite textul secretarului Naţiunilor Unite în vederea înregistrării şi publicării acestuia, conform art. 102 din Carta Naţiunilor Unite.

 

ARTICOLUL 14

 

Convenţia cu privire la eliberarea unor extrase ale actelor de stare civilă destinate utilizării în străinătate, semnată la Paris la 27 septembrie 1956, încetează a fi aplicabilă între statele în care prezenta convenţie a intrat în vigoare,

 

ARTICOLUL 15

 

Rezerva prevăzută la art. 11 va putea fi în orice moment retrasă total sau parţial. Retragerea va fi notificată Consiliului Federal Elveţian.

Consiliul Federal Elveţian va informa statele contractante şi pe secretarul general al Comisiei Internaţionale de Stare Civilă cu privire la orice notificare în sensul alineatului precedent.

 

ARTICOLUL 16

 

Prezenta convenţie se aplică cu drept deplin pe toată întinderea teritoriului metropolitan al fiecărui stat contractant.

Orice stat va putea, la momentul semnării, notificării, aderării sau ulterior, declara prin notificare adresată Consiliului Federal Elveţian că dispoziţiile prezentei convenţii sunt aplicabile pe unul sau mai multe din teritoriile sale extrametropolitane, în statele sau teritoriile unde acesta îşi asumă responsabilitatea internaţională. Consiliul Federal Elveţian va informa cu privire la această ultimă notificare fiecare Stat contractant şi pe secretarul generai al Comisiei Internaţionale de Stare Civilă. Dispoziţiile prezentei convenţii vor deveni aplicabile pe teritoriul sau teritoriile desemnate în notificare din a şaizecea zi de la data la care Consiliul Federal Elveţian a primit notificarea menţionată.

Orice stat care a formulat o declaraţie, conform dispoziţiilor alineatului 2 al prezentului articol, va putea, ca urmare, declara în orice moment, prin notificare adresată Consiliului Federal Elveţian, că prezenta convenţie va înceta să fie aplicabilă pe unul sau mai multe state sau teritorii desemnate în declaraţie.

Consiliul Federal Elveţian va informa despre noua notificare fiecare stat contractant şi pe secretarul general al Comisiei Internaţionale de Stare Civilă.

Convenţia va înceta să fie aplicabilă pe teritoriul vizat din a şaizecea zi de la data la care Consiliul Federal Elveţian a primit notificarea.

 

ARTICOLUL 17

 

Orice stat va putea adera la prezenta Convenţie după intrarea în vigoare a acesteia. Instrumentul de aderare va fi depus la Consiliul Federal Elveţian. Acesta va informa fiecare stat contractant şi pe secretarul general al Comisiei Internaţionale de Stare Civilă privind orice depunere a instrumentelor de aderare. Convenţia va intra în vigoare, pentru statul aderant, din a treizecea zi de la data depunerii instrumentului de aderare.

 

ARTICOLUL 18

 

Prezenta convenţie va rămâne în vigoare pe perioadă nedeterminată. Fiecare stat contractant va avea totuşi dreptul să o denunţe în orice moment prin intermediul unei notificări adresate în scris Consiliului Federal Elveţian, care va informa despre aceasta celelalte state contractante şi pe secretarul general al Comisiei Internaţionale de Stare Civilă.

Acest drept de denunţare nu va putea fi exercitat de un stat înainte de expirarea unui termen de un an de la data intrării în vigoare a convenţiei pentru acest stat.

Denunţarea va produce efecte după un termen de 6 luni de la data la care Consiliul Federal Elveţian va primi notificarea prevăzută la primul alineat al prezentului articol.

Drept care, reprezentanţii subsemnaţi, fiind împuterniciţi în modul cuvenit, au semnat prezenta convenţie.

Întocmită la Viena, la 8 septembrie 1976, într-un singur exemplar care va fi depus la arhiva Consiliului Federal Elveţian, iar copia certificată conform cu originalul va fi remisă pe cale diplomatică fiecărui stat contractant şi secretarului general al Comisiei Internaţionale de Stare Civilă.

 

Formular A

 

1

STAT:

2

SERVICIUL DE STARE CIVILĂ

3

EXTRAS AL ACTULUI DE NAŞTERE NR.

4

DATA ŞI LOCUL NAŞTERII

Z     L     A

 

 

--   --   ----

5

NUME

6

PRENUME

7

SEX

8

TATA

9

MAMA

5

NUME

 

 

6

PRENUME

 

 

10

ALTE MENŢIUNI CU PRIVIRE LA ACT

 

 

 

11

DATA ELIBERĂRII,

Z     L     A

 

 

 

SEMNATURĂ, ŞTAMPILĂ

--   --   ----

 

SIMBOLURI:

 

Z: ziua

L: luna

A: anul

M: masculin

F: feminin

Căs: căsătorie

Se: separaţie de corp

Div: divorţ

A: anulare

D:deces

Dm: deces soţ

Df: deces soţie

 

Extras eliberat în aplicarea convenţiei semnate la Viena la 8 septembrie 1976*)

 

1

Stat

2

Serviciul de stare civilă

3

Extras din actul de naştere nr.

4

Data si locul naşterii

5

Nume

6

Prenume

7

Sex

8

Tata

9

Mama

10

Alte menţiuni cu privire la act

11

Data eliberării, semnătura, ştampila


*) Conform art. 3, 4, 5 şi 7 din prezenta convenţie:

 

- Înscrierile sunt efectuate cu caractere latine de tipar; ele pot de asemenea să fie înscrise cu caracterele limbii utilizate la întocmirea actului, în temeiul căruia se eliberează extrasul.

- Datele sunt înscrise cu cifre arabe, indicând succesiv ziua, luna şi anul. Ziua şi luna sunt indicate prin două cifre, iar anul prin 4 cifre. Primele 9 zile ale lunii şi primele 9 luni ale anului suni indicate prin cifre de la 01 la 09.

- Denumirea oricărei localităţi este urmată de denumirea statului unde această localitate este situată, când acest stat nu este cel în care extrasul este eliberat.

- Simbolurile Mar, Se, Div, A, D, Dm şi Df sunt urmate de data şi locul producerii evenimentului. Simbolul Mar este urmat: în plus, de numele şi prenumele soţului,

- Dacă conţinutul actului nu permite completarea unei rubrici sau a unei părţi dintr-o rubrică, acestea devin neutilizabile prin bara re.

- Adăugarea unor rubrici sau simboluri este supusă acordului prealabil al Comisiei Internaţionale de Stare Civilă.

 

Formular B

 

1

STAT:

2

SERVICIUL DE STARE CIVILA

3

EXTRAS AL ACTULUI DE CĂSĂTORIE NR.

4

DATA ŞI LOCUL CĂSĂTORIEI

Z     L     A

 

 

--   --   ----

 

 

5

SOŢ

6

SOŢIE

7

NUME ÎNAINTE DE CĂSĂTORIE

 

 

8

PRENUME

 

 

9

DATAŞI LOCUL NAŞTERI

Z     L     A

Z     L     A

 

 

--   --   ----

--   --   ----

10

NUME DUPĂ CĂSĂTORIE

 

 

11

ALTE MENŢIUNI CU PRIVIRE LA ACT

 

 

12

DATA ELIBERĂRII,

Z     L     A

 

 

 

SEMNĂTURĂ, ŞTAMPILĂ

--   --   ----

 

SIMBOLURI:

 

Z: ziua

L: luna

A: anul

M: masculin

F: feminin

Căs: căsătorie

Se: separaţie de corp

Div: divorţ

A: anulare

Dm: deces soţ

Df: deces soţie

 

Extras eliberat în aplicarea Convenţiei semnate la Viena la 8 septembrie 1976*)

 

1

Stat

2

Serviciul de stare civilă

3

Extras de pe actul de căsătorie nr.

4

Data şi locul căsătoriei

5

Soţ

6

Soţie

7

Nume înainte de căsătorie

8

Prenume

9

Data şi locul naşterii

10

Nume după căsătorie

11

Alte menţiuni cu privire la act

12

Data eliberării, semnătura, ştampila


*) Conform art. 3,4, 5 şi 7 din prezenta convenţie:

 

- Înscrierile sunt efectuate cu caractere latine de ti pan ele pot de asemenea să fie înscrise cu caracterele limbii utilizate la întocmirea actului, în temeiul căruia se eliberează extrasul.

- Datele sunt înscrise cu cifre arabe, indicând succesiv ziua, luna şi anul. Ziua şi luna sunt indicate prin două cifre, iar anul prin 4 cifre. Primele 9 zile ale lunii şi primele 9 luni ale anului sunt indicate prin cifre de la 01 la 09.

- Denumirea oricărei localităţi este urmată de denumirea statului unde această localitate este situată, când acest stat nu este cel în care extrasul este eliberat.

- Simbolurile Mar, Se, Div, A, D, Dm şi Df sunt urmate de data şi locul producerii evenimentului. Simbolul Mar este urmat, în plus, de numele şi prenumele soţului.

- Dacă conţinutul actului nu permite completarea unei rubrici sau a unei părţi dintr-o rubrică, acestea devin neutilizabile prin barare.

- Adăugarea unor rubrici sau simboluri este supusă acordului prealabil al Comisiei Internaţionale de Stare Civili.

 

Formular C

 

1

STAT:

2

SERVICIUL DE STARE CIVILA

3

EXTRAS AL ACTULUI DE DECES NR.

4

DATA ŞI LOCUL DECESULUI

Z     L     A

 

 

 

--   --   ----

 

5

NUME

6

PRENUME

7

SEX

8

DATA ŞI LOCUL NAŞTERII

Z     L     A

 

 

 

--   --   ----

 

9

NUMELE ULTIMULUI SOŢ

10

PRENUMELE ULTIMULUI SOŢ

 

 

12

TATA

13

MAMA

5

NUME

 

 

6

PRENUME

 

 

11

DATA ELIBERĂRII,

Z     L     A

 

 

 

 

 

SEMNĂTURĂ, ŞTAMPILĂ

--   --   ----

 

 

SIMBOLURI:

 

Z: ziua

L: luna

A: anul

M: masculin

F: feminin

 

Extras eliberat în aplicarea Convenţiei semnate la Viena la 8 septembrie 1976*)

 

1

 Stat

2

 Serviciul de stare civilă

3

 Extras de pe actul de deces nr.

4

 Data şi locul decesului

5

 Nume

6

 Prenume

7

 Sex

8

 Data şi locul naşterii

9

 Numele ultimului soţ

10

 Prenumele ultimului soţ

11

 Data eliberării, semnătura, ştampila

12

 Tata

13

 Mama


* Conform art. 3. 4, 5 şi 7 din prezenta convenţie.

 

- Înscrierile sunt efectuate cu caractere latine de tipar: ele pot de asemenea să fie înscrise cu caracterele limbii utilizate la întocmirea actului, în temeiul căruia se eliberează extrasul.

- Datele sunt înscrise cu cifre arabe, indicând succesiv ziua. luna şi anul, Ziua şi luna sunt indicate prin două cifre, iar anul prin 4 cifre. Primele 9 zile ale lunii şi primele 9 luni ale anului sunt indicate prin cifre de la 01 Ia 09.

- Denumirea oricărei localităţi este urmată de denumirea statului unde această localitate este situată, când acest stat nu este cel în care extrasul este eliberat.

- Simbolurile Mar, Se, Div, A, D, Dm şi Df sunt urmate de data şi locul producerii evenimentului. Simbolul Măreşte urmat, în plus, de numele şi prenumele soţului.

- Dacă conţinutul actului nu permite completarea unei rubrici sau a unei părţi dintr-o rubrică, acestea devin neutilizabile prin bara re.

- Adăugarea unor rubrici sau simboluri este supusă acordului prealabil al Comisiei Internaţionale de Stare Civilă.

 

Pentru Republica Federală Germania

(semnat)

Pentru Austria

(semnat)

Pentru Belgia

(semnat)

Pentru Spania

(semnat)

Pentru Franţa

(semnat)

Pentru Grecia

(semnat)

Pentru Italia

(semnat)

Pentru Luxemburg

(semnat)

Pentru Ţările de Jos:

 

 

În ceea ce priveşte Regatul Ţarilor de Jos, termenii „teritoriu metropolitan şj „teritorii extrametropolitane”, utilizaţi în textul convenţiei, semnifică, având în vedere egalitatea care există din punct de vedere al dreptului public între Ţările de Jos şi Antilele olandeze, „teritoriu european” şi „teritorii noneuropene”.

 

 

Pentru Portugalia

(semnat)

(semnat)

            Pentru Elveţia:

Confederaţia Elveţiană declară, conform prevederilor art. 11, că îşi rezervă dreptul de a nu aplica prezenta convenţie asupra extraselor de pe actele de naştere a copiilor adoptaţi a căror filiaţie de origine există.

 

 

 

 

 

(semnat)

Pentru Turcia

(semnat)

Pentru Iugoslavia

(semnat)

Copie certificată conform cu originalul depus în arhivele Confederaţiei Elveţiene

Berna, 18 octombrie 2011

L.S. ştampilă

Departamentul Federal al Afacerilor Externe

S.S. indescifrabilă

(Stephan MICHEL)

Şef al Secţiei Tratate internaţionale

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Convenţia nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aderarea României la Convenţia nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 19 aprilie 2012.

Nr. 357.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului comun de contact Galaţi, semnat la Galaţi la 31 mai 2011

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind înfiinţarea si funcţionarea Centrului comun de contact Galaţi, semnat la Galaţi la 31 mâi 2011.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 20 aprilie 2012.

Nr. 67.

 

ACORD

între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului comun de contact Galaţi

 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, denumite în continuare părţi contractante,

luând în considerare prevederile Acordului dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind colaborarea în lupta împotriva criminalităţii, semnat la Kiev la 6 iulie 1999, ratificat prin Legea nr. 70/2001,

în scopul combaterii migraţiei ilegale şi a criminalităţii transfrontaliere, ţinând cont de necesitatea asigurării securităţii şi ordinii publice în zona de frontieră,

dorind să eficientizeze cooperarea autorităţilor competente ale statelor părţilor contractante în zona de frontieră,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Înfiinţarea Centrului comun de contact Galaţi

 

Având în vedere prevederile art. 3 din Acordul dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind colaborarea în lupta împotriva criminalităţii, semnat la Kiev, la 6 iulie 1999, ratificat prin Legea nr. 70/2001, se înfiinţează în Punctul de trecere a frontierei Galaţi rutier (România) Centrul comun de contact Galaţi (denumit în continuare CCCG).

 

ARTICOLUL 2

Terminologie

 

În scopul aplicării prevederilor prezentului acord, expresiile de mai jos au următoarele înţelesuri:

Centrul comun de contact Galaţi-forma de cooperare între autorităţile competente ale statelor părţilor contractante;

autorităţi competente - instituţiile împuternicite ale statelor părţilor contractante, prevăzute la art. 3, care asigură aplicarea acestuia;

coordonator - reprezentantul desemnat de autorităţile competente ale statelor părţilor contractante, care organizează şi coordonează activitatea personalului propriului stat în CCCG;

personalul CCCG - reprezentanţii autorităţilor competente desemnate ale statelor părţilor contractante, care îşi desfăşoară nemijlocit activitatea în cadrul CCCG;

autorităţile competente teritoriale (regionale) (subunităţi structurale) - structurile subordonate autorităţilor competente, care acţionează în limitele competenţelor lor, în conformitate cu prevederile legislaţiilor naţionale ale statelor părţilor contractante

 

ARTICOLUL 3

Autorităţi competente

 

Pentru partea contractantă română: Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin:

- Poliţia de Frontieră Română;

- Poliţia Română.

Ministerul Finanţelor Publice, prin:

- Autoritatea Naţională a Vămilor. Pentru partea contractantă moldoveana:

- Ministerul Afacerilor Interne;

- Serviciul Grăniceri;

- Ministerul Finanţelor, prin Serviciul Vamal şi autorităţile competente teritoriale (regionale) (subunităţi structurale).

 

ARTICOLUL 4

Reguli generale de funcţionare a CCCG

 

(1) CCCG funcţionează permanent.

(2) Modalităţile practice de efectuare a serviciului vor fi stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a CCCG, care va fi elaborat de către reprezentanţii autorităţilor competente prevăzute la art. 3 al prezentului acord şi aprobat în conformitate cu legislaţia internă a statului fiecărei părţi contractante.

(3) CCCG nu este persoană juridică.

 

ARTICOLUL 5

Însemnele comune

 

Emblema comună si alte însemne, care identifică CCCG şi personalul acestuia vor fi prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a CCCG, prevăzut la art. 4 alin. (2) din prezentul acord.

 

ARTICOLUL 6

Atribuţiile coordonatorilor

 

Coordonatorii au următoarele atribuţii:

a) asigură activitatea personalului propriu din CCCG şi iau măsurile necesare organizării şi desfăşurării activităţii curente a acestuia. Hotărârile coordonatorilor sunt obligatorii pentru personalul propriului stat din CCCG;

b) organizează, de comun acord cu ceilalţi coordonatori, buna funcţionare a CCCG;

c) se informează reciproc despre componenţa personalului propriului stat în CCCG;

d) reprezintă CCCG. Reprezentarea CCCG în ceea ce priveşte activităţile din afara acestuia se poate realiza de unul dintre coordonatori, cu acordul autorităţilor competente ale părţilor contractante şi conform modalităţilor prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a CCCG prevăzut la art. 4 alin. (2) din prezentul acord.

 

ARTICOLUL 7

Personalul CCCG

 

(1) Personalul CCCG îşi îndeplineşte atribuţiile în vederea asigurării analizei şi schimbului de informaţii în probleme care decurg din aplicarea prevederilor prezentului acord şi, de asemenea, în scopul de a sprijini acţiunile coordonate în cazul realizării acestora simultan de către mai multe autorităţi competente ale statelor părţilor contractante.

(2) Personalul CCCG cooperează direct, fără a lua măsuri cu caracter operativ.

(3) Numirea şi numărul personalului CCCG sunt aprobate de şefii autorităţilor competente ale statelor părţilor contractante.

(4) Personalul CCCG îşi îndeplineşte atribuţiile în limitele competenţelor şi în conformitate cu legislaţia naţională a statului părţii contractante pe care o reprezintă şi respectă legislaţia statului părţii contractante pe teritoriul căruia este amplasat CCCG.

(5) Pe timpul efectuării serviciului, personalul CCCG nu deţine armament, este obligat să poarte uniforma, însemne de apartenenţă la autorităţile competente, precum şi ecusoane de identificare.

(6) Personalul CCCG se deplasează la sediu! CCCG pe baza legitimaţiilor de serviciu şi a paşapoartelor. Mijloacele de transport de serviciu trec frontiera de stat fiind scutite de orice taxe şi impozite.

(7) în exercitarea atribuţiilor de serviciu personalul CCCG se consideră că îşi îndeplineşte sarcinile de serviciu pe teritoriul statului părţii sale contractante.

 

ARTICOLUL 8

Misiunile CCCG

 

Misiunile CCCG sunt:

a) analiza şi schimbul de informaţii în conformitate cu un standard comun care va fi stabilit prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al CCCG prevăzut la art. 4 alin. (2);

b) transmiterea şi coordonarea cererilor de asistenţă referitoare la prevenirea şi combaterea săvârşirii faptelor ilegale, precum şi ajutorul acordat pentru întocmirea unor asemenea cereri. Cererile şi răspunsul la acestea se vor face în scris şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 9;

c) evaluarea comună a situaţiei, pe baza informaţiilor obţinute;

d) sprijinirea, prin schimb de informaţii, potrivit prevederilor art. 9 al prezentului acord, a activităţilor desfăşurate de către autorităţile competente ale statelor părţilor contractante.

 

ARTICOLUL 9

Schimbul de informaţii

 

(1) Schimbul de informaţii vizează următoarele:

a) legislaţiile statelor părţilor contractante;

b) circumstanţele care conduc la apariţia de complicaţii la trecerea frontierelor statelor părţilor contractante;

c) apariţia situaţiilor de urgenţă la frontierele statelor părţilor contractante;

d) apariţia situaţiilor care pot influenţa realizarea controlului la trecerea frontierelor comune ale statelor părţilor contractante;

e) persoane cărora li s-a refuzat intrarea pe teritoriul statelor părţilor contractante;

f) încălcarea sau tentativele de încălcare a legislaţiilor statelor părţilor contractante, în timpul trecerii frontierelor statelor părţilor contractante;

g) combaterea criminalităţii transfrontaliere, în special a traficului de fiinţe umane, a migraţiei ilegale, a contrabandei, a traficului ilegal de arme, materiale explozive, muniţie, substanţe radioactive, substanţe stupefiante, psihotrope şi precursori;

h) modele de documente care sunt folosite pentru realizarea de activităţi ilegale la frontierele statelor părţilor contractante;

i) trecerea ilegală sau tentativa de trecere ilegală peste frontiera de stat de bunuri care constituie valori istorice, de artă, cultură şi arheologice sau care aparţin patrimoniului naţional cultural;

j) cazuri de încălcări ale reglementărilor vamale comise de către persoane fizice sau juridice.

(2) Schimbul de informaţii, prevăzut la alin. (1) al prezentului articol, se realizează în scris.

(3) Informaţiilor obţinute, potrivit prezentului acord, li se asigură de către autoritatea competentă solicitantă aceiaşi nivel de clasificare cu cel acordat de către autoritatea competentă care a furnizat informaţiile.

(4) Schimbul de date cu caracter personal se va face numai în conformitate cu legislaţia statului care furnizează informaţia.

(5) Informaţia obţinută în conformitate cu prezentul acord poate fi folosita numai în scopurile menţionate în prezentul acord. Informaţia obţinută poate fi utilizată în alte scopuri, inclusiv transmisă către un terţ, numai cu acordul scris al autorităţilor competente care au furnizat-o. Folosirea informaţiilor va fi realizată în condiţiile stabilite de autoritatea competentă solicitată.

(6) Oricare dintre părţile contractante poate refuza transmiterea informaţiei prevăzute la alin. (1) al prezentului articol, în totalitate sau parţial, dacă aceasta poate aduce prejudicii intereselor propriului stat.

 

ARTICOLUL 10

Arhivarea documentelor

 

Documentele fiecărei părţi contractante sunt arhivate separat şi în conformitate cu legislaţiile naţionale ale statelor acestora. Documentele şi arhivele fiecărei părţi contractante sunt inviolabile.

 

ARTICOLUL 11

Echipamentul

 

(1) Partea contractantă română pune la dispoziţia celeilalte părţi contractante, cu titlu gratuit, spaţiile necesare funcţionării CCCG, echipamentele de birou şi locuri de parcare, conform listei stabilite în Regulamentul de organizare şi funcţionare a CCCG, prevăzut la art. 4 alin. (2) din prezentul acord.

(2) Dotarea cu echipamente suplimentare faţă de cele prevăzute la alin. (1) intră în competenţa fiecărei părţi contractante.

(3) Părţile contractante facilitează instalarea şi exploatarea reţelelor de telecomunicaţii, materialelor informatice necesare activităţii personalului CCCG şi conectarea acestora cu instalaţiile corespondente, precum şi crearea unor reţele interne. Secretul comunicaţiilor fiecărei părţi contractante este inviolabil.

 

ARTICOLUL 12

Cheltuieli de exploatare

 

(1) Partea contractantă română acoperă cheltuielile legate de costurile chiriei, ale utilităţilor, precum şi costurile întreţinerii încăperilor.

(2) Fiecare parte contractantă acoperă individual costurile legate de exploatarea şi repararea dotărilor suplimentare, prevăzute la alineatul (2) al articolului 11 al prezentului acord.

(3) Alte cheltuieli decât cele prevăzute la alin. (1) şi (2) ale prezentului articol, sunt acoperite individual de către fiecare parte contractantă în funcţie de utilizare. Cheltuielile de reprezentare ale CCCG, convenite de către toţi coordonatorii, sunt achitate în mod egal.

 

ARTICOLUL 13

Soluţionarea diferendelor

 

Orice diferende privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord se soluţionează prin consultări între coordonatori. În caz contrar, diferendele se soluţionează de către părţile contractante pe calea negocierilor.

 

ARTICOLUL 14

Relaţia cu alte documente internaţionale

 

Prezentul acord nu aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor părţilor contractante ce decurg din alte tratate internaţionale la care acestea sunt părţi.

 

ARTICOLUL 15

Modificarea şi completarea acordului

 

Prezentul acord poate fi modificat şi completat prin acordul comun al părţilor contractante. Aceste modificări şi completări vor fi perfectate în protocoale separate, care vor fi parte integrantă a acordului şi vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1).

 

ARTICOLUL 16

Clauze finale

 

(1) Prezentul acord se încheie pe durată nedeterminată şi va intra în vigoare în termen de 30 de zile de ia data ultimei notificări prin canale diplomatice, prin care părţile contractante se informează reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia.

{2) Oricare din părţile contractante poate denunţa prezentul acord prin notificare scrisă adresată celeilalte părţi contractante, prin canale diplomatice. Acordul va ieşi din vigoare după 180 de zile de la data primirii unei astfel de notificări.

(3) Prezentul acord este deschis spre aderare şi altor state. În vederea aderării, statul respectiv va transmite o notă privind intenţia de aderare Guvernului României şi Guvernului Republicii Moldova. După transmiterea acordului Guvernelor României şi Republicii Moldova privind aderarea acestui stat, acesta va transmite instrumentul de aderare Guvernului României. Instrumentul de aderare va conţine şi autorităţile competente cu aplicarea acordului pentru statul respectiv, în conformitate cu art. 3 din prezentul acord. Acordul va intra în vigoare pentru acest stat la 30 de zile de la depunerea instrumentului de aderare. Guvernul României va transmite statului respectiv o copie certificată în limba engleză a acordului.

Semnat la Galaţi, la 31 mai 2011, în două exemplare originale.

 

Pentru Guvernul României,

Constantin-Traian Igaş,

ministrul administraţiei şi internelor

Pentru Guvernul Republicii Moldova,

Alexei Roibu,

ministrul afacerilor interne

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului comun de contact Galaţi, semnat la Galaţi la 31 mai 2011

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului comun de contact Galaţi, semnat \a Galaţi la 31 mal 2011, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 19 aprilie 2012,

Nr. 359.

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

 

Luând în considerare că, în scrisoarea de punere în întârziere din data de 18 iulie 2011 (Cauza 2011/0939), Comisia Europeană atrage atenţia asupra faptului că autorităţile române nu au transpus în legislaţia naţională prevederile Directivei 2009/136/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009 de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, a Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice şi a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului,

ţinând seama de acţiunile demarate la nivelul Comisiei Europene în vederea asigurării transpunerii pachetului de reglementări în domeniul comunicaţiilor electronice,

având în vedere că Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare, a transpus în dreptul intern Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice, modificată prin Directiva 2009/136/CE,

luând în considerare faptul că neadoptarea unor astfel de măsuri a avut ca efect trimiterea de către Comisia Europeană a unui aviz motivat, cu posibilitatea ca ulterior să se declanşeze deschiderea procedurii contencioase în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, care s-ar putea finaliza în următoarele luni şi ar duce la plata unei amenzi, singura modalitate de a pune capăt procedurilor de încălcare a dreptului comunitar o reprezintă modificarea şi completarea, în regim de urgenţă, a Legii nr. 506/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Ţinând cont că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare şi de urgenţă, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.101 din 25 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Prevederile prezentei legi se aplică prelucrării de date cu caracter personal legate de furnizarea de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului prin intermediul reţelelor publice de comunicaţii electronice, inclusiv al reţelelor publice de comunicaţii electronice care presupun dispozitive de colectare a datelor şi de identificare.”

2. La articolul 2 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) date de localizare - orice date prelucrate într-o reţea de comunicaţii electronice sau prin intermediul unui serviciu de comunicaţii electronice, care indică poziţia geografică a echipamentului ternii nai al utilizatorului unui serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului;”.

3. La articolul 2 alineatul (1), litera e) se abrogă.

4. La articolul 2 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

„h) încălcare a securităţii datelor cu caracter personal - încălcarea securităţii având ca rezultat distrugerea accidentală sau ilicită, pierderea, alterarea, divulgarea neautorizată ori accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod în legătură cu furnizarea de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului.”

5. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorii cuprins:

(2) în cuprinsul prezentei legi sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile prevăzute la art. 3 lit. a), b}, c) şi i) din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 1 pct. 1 şi 8 din Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată, şi la art. 4 alin. (1) pct. 3, 6, 8, 9, 10 şi 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice.”

6. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 3

Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal

 

(1) Furnizorul unui serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului are obligaţia de a lua măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării securităţii prelucrării datelor cu caracter personal. Dacă este necesar, furnizorul serviciului de comunicaţii electronice destinate publicului va lua aceste măsuri împreună cu furnizorul reţelei publice de comunicaţii electronice.

(2) Măsurile adoptate potrivit alin. (1) trebuie să asigure un nivel de securitate proporţional cu riscul existent, având în vedere posibilităţile tehnice de ultimă oră şi costurile implementării acestor măsuri.

(3) Fără a aduce atingere prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, măsurile adoptate potrivit alin. (1) trebuie să respecte cel puţin următoarele condiţii:

a) să garanteze că datele cu caracter personal pot fi accesate numai de persoane autorizate, în scopurile autorizate de lege;

b) să protejeze datele cu caracter personal stocate sau transmise împotriva distrugerii accidentale ori ilicite, împotriva pierderii sau deteriorării accidentale şi împotriva stocării, prelucrării, accesării ori divulgării ilicite;

c) să asigure punerea în aplicare a politicii de securitate elaborate de furnizor în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.

(4) Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, denumită în continuare ANSPDCP, poate audita măsurile luate de furnizori în conformitate cu alin. (1) şi poate emite recomandări cu privire la cele mai bune practici privind nivelul de securitate care trebuie atins de aceste măsuri.

(5) în cazul existenţei unui risc determinat de încălcarea securităţii datelor cu caracter personal, furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia de a informa abonaţii cu privire la existenţa acestui risc, precum şi la posibilele consecinţe ce decurg. În cazul în care acest risc depăşeşte domeniul de aplicare a măsurilor pe care le pot lua furnizorii, aceştia au obligaţia de a informa abonaţii despre remediile posibile, inclusiv prin indicarea costurilor implicate.

(6) în cazul unei încălcări a securităţii datelor cu caracter personal, furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului vor notifica ANSPDCP, fără întârziere, la respectiva încălcare.

(7) Atunci când încălcarea securităţii datelor cu caracter personal ar putea aduce atingere datelor cu caracter personal sau vieţii private a unui abonat ori a unei alte persoane, furnizorul va notifica respectiva încălcare, fără întârziere, abonatului sau persoanei în cauză.

(8) Notificarea prevăzută la alin. (7) nu este necesară dacă furnizorul a demonstrat ANSPDCP, într-un mod pe care aceasta îl consideră satisfăcător, că a aplicat măsuri tehnologice de protecţie adecvate şi că respectivele măsuri au fost aplicate datelor afectate de încălcarea securităţii. Astfel de măsuri tehnologice de protecţie trebuie să asigure făptui că datele devin neinteligibile persoanelor care nu sunt autorizate să le acceseze.

(9) Fără a aduce atingere obligaţiei furnizorului de a notifica abonaţilor şi persoanelor în cauză. În cazul în care furnizorul nu a notificat deja abonatului sau persoanei în cauză încălcarea securităţii datelor cu caracter personal, ANSPDCP poate, după analizarea posibilelor efecte negative ale încălcării, să îi solicite să facă acest lucru,

{10) Notificarea prevăzută la alin, (7) va cuprinde cel puţin o descriere a naturii încălcării securităţii datelor cu caracter personal si punctele de contact ale furnizorului unde pot fi obţinute mai multe informaţii şi va recomanda măsuri de atenuare a posibilelor efecte negative ale acestei încălcări. Notificarea prevăzută la alin. (6) va conţine şi o descriere a consecinţelor încălcării securităţii datelor cu caracter personal, precum şi a măsurilor propuse sau adoptate de furnizor în vederea remedierii acestora.

(11) Sub rezerva oricăror măsuri tehnice de punere în aplicare adoptate de Comisia Europeană, ANSPDCP poate să stabilească circumstanţele în care furnizorii sunt obligaţi să notifice încălcări ale securităţii datelor cu caracter personal, formatul unei astfel de notificări şi modalităţile în care se va face notificarea.

(12) Furnizorii au obligaţia de a păstra o evidenţă a tuturor încălcărilor securităţii datelor cu caracter personal, care trebuie să cuprindă o descriere a situaţiei în care a avut loc încălcarea, a efectelor acesteia şi a măsurilor de remediere întreprinse, astfel încât ANSPDCP să poată verifica dacă au fost respectate obligaţiile ce incumbă furnizorilor potrivit prezentului articol. Evidenţa va include numai informaţiile necesare în acest scop.”

7. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„ARTICOLUL 31

Proceduri de accesare

 

Furnizorii au obligaţia de a stabili proceduri interne pentru a răspunde solicitărilor de accesare a datelor cu caracter personal ale utilizatorilor. La cerere, aceştia oferă ANSPDCP informaţii despre procedurile respective, numărul de solicitări primite, justificarea legală invocată în solicitare şi răspunsul oferit solicitanţi lor.”

8. La articolul 4, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Stocarea de informaţii sau obţinerea accesului la informaţia stocată în echipamentul terminal al unui abonat ori utilizator este permisă numai cu îndeplinirea în mod cumulativ a următoarelor condiţii:

a) abonatul sau utilizatorul în cauză şi-a exprimat acordul;

b) abonatului sau utilizatorului în cauză i s-au furnizat, anterior exprimării acordului, în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, informaţii clare şi complete care:

(i) să fie expuse într-un limbaj uşor de înţeles şi să fie

uşor accesibile abonatului sau utilizatorului; (ii) să includă menţiuni cu privire la scopul procesării informaţiilor stocate de abonat sau utilizator ori informaţiilor ia care acesta are acces. În cazul în care furnizorul permite unor terţi stocarea sau accesul la informaţii stocate în echipamentul terminal al abonatului ori utilizatorului, informarea în concordanţă cu pct. (i) şi (ii) va include scopul general al procesării acestor informaţii de către terţi şi modul în care abonatul sau utilizatorul poate folosi setările aplicaţiei de navigare pe internet ori alte tehnologii similare pentru a şterge informaţiile stocate sau pentru a refuza accesul terţilor la aceste informaţii.”

9. La articolul 4, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

„(51) Acordul prevăzut la alin. (5) lit. a) poate fi dat şi prin utilizarea setărilor aplicaţiei de navigare pe internet sau a altor tehnologii similare prin intermediul cărora se poate considera că abonatul ori utilizatorul şi-a exprimat acordul.”

10. La articolul 4, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Prevederile alin. (5) nu aduc atingere posibilităţii de a efectua stocarea sau accesul tehnic la informaţia stocată în următoarele cazuri:

a) atunci când aceste operaţiuni sunt realizate exclusiv în scopul efectuării transmisiei unei comunicări printr-o reţea de comunicaţii electronice;

b) atunci când aceste operaţiuni sunt strict necesare în vederea furnizării unui serviciu al societăţii informaţionale, solicitat în mod expres de către abonat sau utilizator.”

11. La articolul 5, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Prevederile alin. (1)-(3) şi (5) nu aduc atingere posibilităţii autorităţilor competente de a avea acces la datele de trafic, în condiţiile legii.”

12. La articolul 7, alineatul (6) se abrogă.

13. La articolul 9, alineatul (4) se abrogă.

14. La articolul 10, alineatul (2) se abrogă.

15. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

.ARTICOLUL 11

Registrele abonaţilor

 

(1) Abonaţii serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului au dreptul, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, de a le fi incluse datele cu caracter personal în toate registrele publice ale abonaţilor, în formă scrisă sau electronică.

(2) Persoanele care pun la dispoziţia publicului registre ale abonaţilor în formă scrisă sau electronică ori care furnizează servicii de informaţii privind abonaţii au obligaţia de a informa abonaţii cu privire la scopul întocmirii acestor registre în care pot fi incluse datele lor cu caracter personal, precum şi cu privire la orice posibilităţi ulterioare de utilizare a acestor date, bazate pe funcţii de căutare integrate registrelor în formă electronică. Informarea abonaţilor este gratuită şi se realizează înainte ca aceştia să fie incluşi în registrele respective.

(3) Ulterior realizării informării prevăzute la alin. (2). furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului care atribuie numere de telefon abonaţilor au obligaţia de a le acorda acestora un termen de 45 de zile lucrătoare în care se pot opune includerii datelor necesare identificării lor în toate registrele prevăzute la alin. (1). La expirarea celor 45 de zile lucrătoare, în cazul în care abonaţii nu şi-au exprimat voinţa în sens contrar, datele necesare identificării lor sunt incluse.

(4) Abonaţii ale căror date cu caracter personal nu sunt disponibile furnizorilor prevăzuţi la alin. (3) pot solicita, în mod gratuit, includerea în toate registrele prevăzute la alin. (1).

(5) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (3) şi (4), persoanele prevăzute la alin. (2), precum şi persoanele care furnizează registrele şi serviciile prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a asigura abonaţilor, în mod gratuit şi fără întârziere, următoarele posibilităţi:

a) de a decide dacă datele lor cu caracter personal, precum şi care dintre acestea vor fi sau nu incluse în aceste registre;

b) de a verifica, rectifica sau elimina datele cu caracter personal incluse în aceste registre.

(6) Registrele prevăzute la alin. (1) pot fi utilizate în alt scop, în afara simplei căutări a datelor de contact, pe baza numelui şi, dacă este necesar, a unui număr limitat de alţi parametri, numai cu consimţământul expres prealabil al fiecărui abonat care figurează în aceste registre.

(7) Prevederile prezentului articol se aplică, în mod corespunzător, şi abonaţilor persoane juridice cu privire la datele care permit identificarea acestora.

(8) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1)-(7), persoanele care furnizează registrele şi serviciile prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a pune la dispoziţia publicului informaţii clare, uşor accesibile şi gratuite privind scopul întocmirii registrelor pe care le gestionează, posibilităţile de utilizare a datelor cu caracter personal pe care le deţin, bazate pe funcţii de căutare integrate registrelor în formă electronică, sau exercitarea de către abonaţi a drepturilor prevăzute la alin. (5).”

16. La articolul 12, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(1) Este interzisă efectuarea de comunicări comerciale prin utilizarea unor sisteme automate de apelare şi comunicare care nu necesită intervenţia unui operator uman, prin fax ori prin poştă electronică sau prin orice altă metodă care foloseşte serviciile de comunicaţii electronice destinate publicului, cu excepţia cazului în care abonatul sau utilizatorul vizat şi-a exprimat în prealabil consimţământul expres pentru a primi asemenea comunicări.

(3) în toate cazurile este interzisă efectuarea prin poşta electronică de comunicări comerciale în care identitatea reală a persoanei

În numele şi pe seama căreia sunt făcute este ascunsă, cu încălcarea art. 5 din Legea nr. 365/2002, republicată, sau în care nu se specifică o adresă valabilă la care destinatarul să poată transmite solicitarea sa referitoare la încetarea efectuării unor asemenea comunicări ori în care sunt încurajaţi destinatarii să viziteze pagini de internet care contravin art. 5 din Legea nr. 365/2002, republicată.”

17. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 13

Regim sancţionator

 

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 3 alin. (1), în condiţiile stabilite potrivit art. 3 alin. (2)-(4);

b) neîndeplinirea obligaţiei de informare prevăzute la art. 3 alin. (5);

c) neîndeplinirea obligaţiei de informare prevăzute la art. 3 alin. (6);

d) neîndeplinirea obligaţiei de informare prevăzute la art. 3 alin. (7);

e) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (10);

f) nerespectarea măsurilor stabilite de ANSPDCP potrivit prevederilor art. 3 alin. (11);

g) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (12);

h) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) referitoare la interdicţia interceptării şi supravegherii comunicărilor şi datelor de trafic aferente;

i) nerespectarea condiţiilor prevăzute la ari. 4 alin. (5);

j) nerespectarea prevederilor art. 5 referitoare la prelucrarea datelor de trafic;

k) nerespectarea condiţiilor de emitere a facturilor, stabilite potrivit art. 6;

l) încălcarea obligaţiilor referitoare la disponibilitatea mijloacelor de ascundere a identităţii sau de respingere a apelurilor, precum şi la informarea publicului, prevăzute la art. 7;

m) nerespectarea prevederilor art. 8 referitoare la prelucrarea datelor de localizare, altele decât datele de trafic;

n) nerespectarea prevederilor art. 9 referitoare la condiţiile în care se poate deroga de la prevederile art. 7 sau 8;

o) încălcarea obligaţiilor referitoare la posibilitatea de a bloca redirecţionarea automată a apelurilor, prevăzute la art. 10;

p) neîndeplinirea obligaţiilor referitoare la întocmirea registrelor abonaţilor, prevăzute la art. 11;

q) nerespectarea prevederilor art. 12 referitoare la comunicările nesolicitate.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-I), n), o) şi q) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei, iar pentru societăţile comerciale cu o cifră de afaceri de peste 5.000.000 lei, prin derogare de la dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendă în cuantum de până la 2% din cifra de afaceri.

(3) Contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. p), precum şi contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. m), săvârşite prin nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 100.000 lei, iar pentru societăţile comerciale cu o cifră de afaceri de peste 5.000.000 lei, prin derogare de la dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu amendă în cuantum de până la 2% din cifra de afaceri.

(4) Contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. k) se constată de personalul de control împuternicit în acest scop al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, iar sancţiunea se aplică, prin rezoluţie scrisă, de către preşedintele acestei instituţii.

(5) Constatarea contravenţiilor prevăzute ta alin. (1) lit. a)- j) şi I)-q) şi aplicarea sancţiunilor se fac de personalul împuternicit în acest scop al ANSPDCP.

(6) în măsura în care prin prezenta lege nu se prevede altfel, contravenţiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) ANSPDCP poate aplica amenzi cominatorii pe zi de întârziere, în cuantum de până la 5.000 lei, stabilind totodată şi data de la care acestea se calculează, pentru a determina furnizorii să se supună măsurilor luate potrivit prevederilor art. 3 alin. (9).

(8) Aplicarea amenzilor cominatorii pe zi de întârziere în condiţiile alin. (7) se face prin proces-verbal încheiat de personalul împuternicit în acest scop al ANSPDCP. Procesul-verbal va cuprinde menţiunea cu privire la obligativitatea achitării amenzii la instituţiile abilitate să o încaseze, potrivit legislaţiei în vigoare, precum şi termenul de plată şi constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.”

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Răzvan Mustea-Şerban

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

Georgeta Basarabescu

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

 

Bucureşti, 24 aprilie 2012.

Nr. 13.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

DECIZIE

privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare şi a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

 

În temeiul ari. 10 alin. (2) pct. 12, al art. 11 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 30 alin. (2) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.

Art. I. - Decizia preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare şi a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, publicată în Monitorul Oficia) al României, Partea I, nr. 1.166 din 22 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 18, după alineatul {21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu următorul cuprins:

„(22) Tarifele prevăzute la cap. VI pct. 1.2 şi 1.3 din anexă se aplică doar în cazul terminalelor autorizate individual, ce funcţionează sub controlul unui sistem de comunicaţii prin satelit.”

2. La articolul 18, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Tariful prevăzut la cap. VI pct. 1.3.1 din anexă se aplică pentru acele terminale individuale mobile prin satelit instalate la bordul navelor sau aeronavelor, declarate de către titularul licenţei de utilizare a frecvenţelor radio pentru staţii de navă/aeronavă ca fiind utilizate în scop privat (acces la internet, poştă electronică, comunicaţii în interes personal ale membrilor echipajului sau pasagerilor etc.}.”

3. La articolul 18, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

„(8)Tariful prevăzut la cap. VIII pct. 5 din anexă se datorează pentru fiecare canal radio duplex de 200 kHz, alocat prin licenţă, pentru reţelele GSM 900 la bordul navelor.”

4. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 191, cu următorul cuprins:

„Art. 191. - (1) Tariful prevăzut la cap. IX pct. 1 din anexă se aplică fiecărui echipament transportabil de tip SNG şi se cumulează în mod corespunzător pentru a se obţine numărul de zile calendaristice pe parcursul cărora au loc transmisiile ocazionale de tip SNG cu respectivul echipament. În cazul transmisiilor ocazionale de tip SNG (short news gathering) cu durate atipice, care nu se regăsesc în mod direct în cadrul cap. IX pct. 1 din anexă, tariful se determină prin combinarea tarifelor existente la punctul respectiv, pentru a se obţine numărul de zile calendaristice pe parcursul cărora au loc transmisiile ocazionale de tip SNG.

(2) Tariful prevăzut la cap. IX pct. 2 din anexă se aplică fiecărui echipament de radioreleu transportabil sau portabil şi se multiplică proporţional cu numărul de frecvenţe de emisie asignate fiecărui echipament şi cu numărul de zile calendaristice pe parcursul cărora au loc transmisiile ocazionale de tip ENG-OB (electronic news gathering and outside broadcasting) prin intermediul respectivului echipament.”

5. În anexă, ia capitolul VI „Serviciul fix şi mobil prin satelit (exclusiv segmentul spaţial)”, titlul punctului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Tarife pentru staţii de comunicaţii prin satelit amplasate pe Pământ”.

6. În anexă, la capitolul VI, punctele 1.2 şi 1.3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„1.2.

Tarif pentru terminale individuale fixe în serviciul mobil terestru prin satelit

72 euro/staţie

1.3.

Tarif pentru terminale individuale mobile în serviciul mobil terestru prin satelit

84 euro/staţie”

 

7. În anexă, la capitolul VI, după punctul 1.3. se introduce un nou punct, punctul 1.3.1, cu următorul cuprins:

 

„1.3.1.

Tarif pentru terminale individuale mobile, funcţionând în serviciul mobil prin satelit

instalate (a bordul navelor sau aeronavelor,

84 euro/staţie”

 

8 În anexă, la capitolul VIII „Alte servicii de radiocomunicaţii (altele decât cele menţionate la cap. I-VII)”, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul S, cu următorul cuprins:

 

„5.

Tarif pentru un canal GSM 900 alocat la nivel naţional la bordul navelor

18 euro/canal”

 

9. În anexă, capitolul IX se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„CAPITOLUL IX: TRANSMISII OCAZIONALE ÎN DIFERITE SERVICII DE RADIOCOMUNICAŢII

 

1.

Serviciile fix şi mobil prin satelit (transmisii ocazionale de tip SNG)

 

1.1.

Tarif pentru autorizarea transmisiilor ocazionale într-un interval mai mic de 7 zile calendaristice consecutive (o săptămână):

 

1.1.1.

 Tarif pentru prima zi de transmisie

560 euro/zi

1.1.2.

 Tarif pentru a II-a până la a VI-a zi de transmisie consecutivă

 400 euro/zi

1.2.

Tarif pentru autorizarea transmisiilor ocazionale într-un interval mai mic de 30 de zile calendaristice consecutive (o lună):

 

1.2.1.

Tarif pentru prima săptămână de transmisie

2.600 euro/săptămână

1.2.2.

Tarif pentru a II-a şi a III-a săptămână de transmisie consecutivă

1.550 euro/săptămână

1.3.

Tarif pentru autorizarea transmisiilor ocazionale într-un interval de 30 de zile calendaristice consecutive (o lună)

4.700 euro/lună

1.4.

Tarif pentru autorizarea transmisiilor ocazionale într-un interval de 90 de zile calendaristice consecutive (3 luni)

11.000 euro/3 luni

2.

Serviciul fix (transmisii ocazionale de tip ENG-OB)

 

2.1.

Tarif pentru frecvenţe de emisie asignate pentru echipamente de radioreleu transportabile, destinate transmisiilor ocazionale şi temporare de radiodifuziune sonoră şi/sau de televiziune:

 

2.1.1.

Tarif pentru echipamente de radioreleu având frecvenţe de emisie între 1 GHz şi 3 GHz şi cu lărgime de bandă mai mică de sau egală cu 7 MHz

15 euro/frecvenţă de emisie/zi de transmisie

2.1.2.

Tarif pentru echipamente de radioreleu având frecvenţe de emisie între 1 GHz şi 3 GHz şi cu lărgime de bandă cuprinsă între 7 MHz şi 15 MHz

25 euro/frecvenţă de emisie/zi de transmisie

2.1.3.

Tarif pentru echipamente de radioreleu având frecvenţe de emisie între 1 GHz şi 3 GHz şi cu lărgime de bandă mai mare de sau egală cu 15 MHz

35 euro/frecvenţă de emisie/zi de transmisie

2.1.4.

Tarif pentru echipamente de radioreleu având frecvenţe de emisie între 3 GHz şi 12 GHz şi cu lărgime de bandă mai mică de sau egală cu 7 MHz

10 euro/frecvenţă de emisie/zi de transmisie

2.1.5.

Tarif pentru echipamente de radioreleu având frecvenţe de emisie între 3 GHz şi 12 GHz şi cu lărgime de bandă cuprinsă între 7 MHz şi 15 MHz

20 euro/frecvenţă de emisie/zi de transmisie

2.1.6.

Tarif pentru echipamente de radioreleu având frecvenţe de emisie între 3 GHz şi 12 GHz şi cu lărgime de bandă mai mare de sau egală cu 15 MHz

30 euro/frecvenţă de emisie/zi de transmisie

2.2.

Tarif pentru frecvenţe de emisie asignate pentru echipamente de radioreleu portabile (instalate pe camere de luat vederi fără fir), destinate transmisiilor ocazionale şi temporare de radiodifuziune sonoră şi/sau de televiziune:

 

2.2.1.

Tarif pentru echipamente de radioreleu având frecvenţe de emisie între 1 GHz şi 3 GHz şi cu lărgime de bandă mai mică de sau egală cu 7 MHz

8 euro/frecvenţă de emisie/zi de transmisie

2.2.2.

Tarif pentru echipamente de radioreleu având frecvenţe de emisie între 1 GHz şi 3 GHz şi cu lărgime de bandă cuprinsă între 7 MHz şi 15 MHz

13 euro/frecvenţă de emisie/zi de transmisie

2.2.3.

Tarif pentru echipamente de radioreleu având frecvenţe de emisie între 1 GHz şi 3 GHz şi cu lărgime de bandă mai mare de sau egală cu 15 MHz

18 euro/frecvenţă de emisie/zi de transmisie

2.2.4.

Tarif pentru echipamente de radioreleu având frecvenţe de emisie între 3 GHz şi 12 GHz şi cu lărgime de bandă mai mică de sau egală cu 7 MHz

5 euro/frecvenţă de emisie/zi de transmisie

2.2.5.

Tarif pentru echipamente de radioreleu având frecvenţe de emisie între 3 GHz şi 12 GHz şi cu lărgime de bandă cuprinsă între 7 MHz şi 15 MHz

10 euro/frecvenţă de emisie/zi de transmisie

2.2.6.

Tarif pentru echipamente de radioreleu având frecvenţe de emisie între 3 GHz şi 12 GHz şi cu lărgime de bandă mai mare de sau egală cu 15 MHz

15 euro/frecvenţă de emisie/zi de transmisie”

 

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,

Marius Cătălin Marinescu

 

Bucureşti, 23 aprilie 2012,

Nr. 392.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.