MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 282/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 282         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 27 aprilie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

357. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - SA., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

358. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională „Nuclearelectrica” - S.A.

 

374. - Hotărâre privind revocarea şi numirea unor membri ai Consiliului de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.798. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind desfăşurarea sesiunii speciale de bacalaureat 2012 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Lucian Nicolae Bode

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Claudia Boghicevici

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 357.

 

ANEXĂ*)


 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Operatorul economic Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

 

 

 

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

2011 Preliminat / Realizat)

BVC2012

0

1

0

3

4

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.1G+Rd.15)

1

48034

57330

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

47867

57150

 

 

a)

din prestări de servicii

3

47643

57150

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

c1

subvenţii, cf prevederilor legale Fn vigoare

6

 

 

 

 

 

c2

transferuri cf prevederilor legale in vigoare

7

 

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

a

 

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

219

0

 

 

 

 

- venituri conform OUG 95/2002

9a

 

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

167

180

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

 

c)

din dobânzi

13

167

180

 

 

d)

alte venituri financiare

14

 

 

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

32672

38421

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

32672

37795

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

1559

1900

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

391

440

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

21977

26415

 

 

 

dl

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

16544

19869

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

4640

5591

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

3468

4179

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

125

151


 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

1009

1215

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

36

46

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

793

955

 

 

 

 

d3.1)ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

64

77

 

 

 

 

- lichele de creşă, cf. Legii ni. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivii Legii nr. 193/2008. cu modificările şi completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

 

d3 2)  .-.. -!. -i i,.,

32

708

868

 

 

 

 

d3.3| tichete de vacanţa

33

 

 

 

 

 

 

d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

21

10

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariate cuvenite in baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

1625

1680

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

6876

7116

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care

38

244

244

 

 

 

i1) contract de mandat

39

60

80

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care

43

56

56

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

57

57

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

12

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

 

16) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 


 

 

 

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

 

 

 

 

 

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47b

51

51

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

0

626

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 

561

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

 

65

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

15362

18909

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

2335

2874

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

13027

16035

 

1

 

Rezerve legale

55

768

945

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

12259

15090

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţa

61

613

760

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

11033

12828

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

613

1502


VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

 

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

 

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

 

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

 

d)

cheltuieli ev reclama si publicitate

69

 

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

1625

15500

 

1

 

Surse proprii

72

1625

3182

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 

 

 

3

 

Credite bancare

74

 

12318

 

 

a)

- interne

75

 

12318

 

 

b)

- externe

76

 

 

 

4

 

Fonduri europene

77

 

 

 

5

 

Alte surse

78

 

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

1625

15500

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

1625

13500

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

 

2000

 

 

a)

interne

82

 

2000

 

 

b)

externe

83

 

 

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

768

945

XI.

1

 

Rezerve legale

85

768

945

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

 

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

 

1

 

Venituri totale

89

48034

57330

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

32672

38421

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

404

404

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

346

404

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c). din care:

93

17337

20824

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

94

16521

19846

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

23

23

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri in bani si/sau natura

96

793

955

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (ler/persoană){Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

3979

4094


 

 

b)

Câştigul mediu tunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile in lei si sau natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

4176

4295

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoanăKRd.89/92)

99

139

142

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu in preţuri comparabile (lei/persoana)(Rd.89/92 x ICP)

100

 

 

 

9

 

Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu (nr. procese verbale/persoana)

101

238

267

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000

102

680

670

 

11

 

Plaţi restante

103

 

 

 

 

a)

preţuri curente

104

 

 

 

 

b)

preţuri comparabile

105

0

0

 

12

 

Creanţe restante

106

 

 

 

 

a)

preţuri curente

107

 

 

 

 

b)

preţuri comparabile

108

0

0

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională „Nuclearelectrica” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională „Nuclearelectrica” - SA., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Naţională „Nuclearelectrica” - SA. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului si mediului de afaceri,

Lucian Nicolae Bode

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Claudia Boghicevici

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 358.

 

ANEXĂ*)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Naţională „Nuclearelectrica” - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

 

 

 

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

2011

Preliminat/Realizat)

BVC 2012

0

1

2

3

5

6

I.

 

 

VENITURI TOTALE(Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

1 886 951

2 004 979

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

1 615 357

1 650 631

 

 

a)

din producţia vândută

3

1 508 434

1 504.880

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

89 860

126751

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vioare

6

 

 

 

 

 

c2

transferuri, cf prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

132

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

16931

19 000

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

271 594

354 348

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

 

c)

din dobânzi

13

32645

26000

 

 

d)

alte venituri financiare

14

238 949

328 348

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

 

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

1 785 370

1895 693

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

1450 892

1 538519

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

175537

179 139

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

77130

81421

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

115 304

166 643

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

278 564

283 759

 

 

 

dl

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

201 447

205 249

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

1 270312

71.629

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

56405

57.467


 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

1.511

1.539

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

12 087

12314

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

309

309

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

6 805

6.881

 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care

29

4 029

4.105

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masa

32

400

400

 

 

 

 

d3.3) lichele de vacanţa

33

 

 

 

 

 

 

d 3 4) alte drepturi de personal cf prevederilor legale

33a

2 376

2376

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

 

n

ch. cu drepturile salariate cuvenite in baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

386 528

391.400

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

321 844

341 702

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care

36

95985

94455

 

 

 

M) contract de mandat

39

80,3

80,3

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

200

200

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate din care:

42

750

750

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 


 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

 

(4) ch. cu sponsorizarea

45

520

520

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

94.435

92.516

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

334478

357.174

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

46.390

48.869

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

288.088

308.305

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT {profit/pierdere)

52

101.581

109.286

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

16.253

17.486

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

85.328

91.800

 

1

 

Rezerve legale

55

5.079

5.464

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

80.249

86.336

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

 

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

 

 


 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

 

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

 

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care

65

 

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

 

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

789.590

520.025

 

1

 

Surse proprii

72

527.705

520.025

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

261.885

0

 

3

 

Credite bancare

74

 

 

 

 

a)

- interne

75

 

 

 

 

b)

- externe

76

 

 

 

4

 

Fonduri europene

77

 

 

 

5

 

Afte surse

78

 

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

789.590

520.025

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

615.738

344.849

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

173852

175 176

 

 

a)

interne

82

51.928

51.928

 

 

b)

externe

83

121.924

123.248

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

5079

5464

XI.

1

 

Rezerve legale

85

5.079

5.464

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

 

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

 

1

 

Venituri totale

89

1.886.951

2.004.979


 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

1.785.370

1 895.693

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

2200

2200

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

2.168

2.170

 

5

 

Cheltuieli de natura salariata (a+b+c), din care:

93

208.252

212.130

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

94

201 436

205238

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

11

11

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri in bani si/sau natura

96

6.805

6.881

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

7.743

7.882

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile in lei si sau natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

8.005

8.146

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd. 89/92)

99

870

924

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

896

924

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

101

 

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000

102

946

945

 

11

 

Plăţi restante

103

 

 

 

 

a)

preţuri curente

104

26.225

10.000

 

 

b)

preţuri comparabile

105

26.225

10.000

 

12

 

Creanţe restante

106

 

 

 

 

a)

preţuri curente

107

60.049

50.000

 

 

b)

preţuri comparabile

108

60.049

50.000

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind revocarea şi numirea unor membri ai Consiliului de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 alin. (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare, prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Pârtiei păţii lor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se revocă din componenţa Consiliului de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului următoarele persoane:

- domnul Bogdan Alexandru Drăgoi, preşedinte al Consiliului de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;

- domnul Radu Constantin Ragea, membru în Consiliul de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, reprezentant al Ministerului Justiţiei;

- doamna Daniela Nicoleta Andreescu, membru în Consiliul de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, reprezentant al Secretariatului General al Guvernului;

- domnul Sorin Alăzăroaie, membru în Consiliul de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, reprezentant al Corpului de control al primului-ministru.

(2) Se numesc în Consiliul de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului următoarele persoane:

- domnul Cristian Marius Sporiş, preşedinte al Consiliului de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;

- domnul Gabriel Tănăsescu, membru în Consiliul de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, reprezentant al Ministerului Justiţiei;

- domnul Dan Constantin Tudurache, membru în Consiliul de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, reprezentant al Corpului de control al primului-ministru;

- domnul Dézsi Attila, membru în Consiliul de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, reprezentant al Secretariatului General al Guvernului.

Art. 2. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 4 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Aurelian Popa

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 24 aprilie 2012.

Nr. 374.

 

ANEXĂ

(Anexa ia Hotărârea Guvernului nr. 837/2004)

 

COMPONENŢA

Consiliului de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

1.

Cristian Marius Sporiş

preşedinte, reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice

2.

Doina Variu

membru, reprezentant al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

3

 Gabriel Tănăsescu

 membru, reprezentant al Ministerului Justiţiei

4

 Dan Constantin Tudurache

 membru, reprezentant al Corpului de control al primului-ministru

5

 Dézsi Attila

 membru, reprezentant al Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind desfăşurarea sesiunii speciale de bacalaureat 2012 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale

 

În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.218/2011 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat - 2012,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin

Art. 1. - Se aprobă calendarul sesiunii speciale de bacalaureat 2012, 19 mai-1 iunie 2012, pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 2. - Sesiunea specială de bacalaureat 2012 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale se desfăşoară în două centre de examen şi în centrul zonal de evaluare. Locaţiile centrelor de bacalaureat şi modalitatea de repartiţie a candidaţilor în cele două centre de examen sunt stabilite de Comisia judeţeană de bacalaureata Inspectoratului Şcolar al Judeţului Bacău.

Art. 3. - Lista nominală a candidaţilor care pot participa la examenul de bacalaureat este întocmită de către Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii şi este aprobată de secretarul de stat, preşedintele Comisiei Naţionale de Bacalaureat - 2012.

Art. 4 - (1) Se numesc ca preşedinţi ai comisiilor de bacalaureat din centrele de examen şi din centrul zonal de evaluare, după cum urmează:

- Vasile Puiu, prof. univ. dr. ing., de la Facultatea de Inginerie, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău - preşedintele comisiei de bacalaureat din centrul de examen nr. 1;

- Nicolae Ocheană, lector univ. dr., de la Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău - preşedintele comisiei de bacalaureat din centrul de examen nr. 2;

- Radu Ababei, prof. univ. dr., de la Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău - preşedintele comisiei de bacalaureat din centrul zonal de evaluare.

(2) Comisia judeţeană de bacalaureat a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Bacău stabileşte componenţa comisiilor de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale şi a comisiilor de bacalaureat din centrele de examen şi din centrul zonal de evaluare.

Art. 5. - Sesiunea specială de bacalaureat 2012 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurarea examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare, valabilă şi pentru examenul de bacalaureat 2012, potrivit prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.218/2011 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat - 2012. Lista disciplinelor la care candidaţii susţin examenul de bacalaureat şi programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor şi a programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011, sunt valabile şi pentru anul 2012.

Art. 6. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, relaţia cu Parlamentul şi partenerii sociali, Direcţia generală învăţământ superior, Direcţia generată economic, finanţe, resurse umane, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău, conducerea Colegiului Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” din Bacău duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucureşti, 24 aprilie 2012.

Nr. 3.798.

 

ANEXĂ

 

CALENDARUL

sesiunii speciale de bacalaureat 2012,19 mai-1 iunie 2012

 

19-20 mai 2012 înscrierea candidaţilor la sesiunea specială de examen

21-22 mai 2012 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

21-22 mai 2012 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

23-24 mai 2012 Evaluarea competenţelor digitale - proba D

24-25 mai 2012 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C

28 mai 2012 Limba şi literatura română - proba E) a) - proba scrisă

29 mai 2012 Proba obligatorie a profilului - proba E) c) - proba scrisă

30 mai 2012 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E) d) - proba scrisă

31 mai 2012 Limba şi literatura maternă - proba E) b) - proba scrisă

Afişarea rezultatelor până la ora 18,00 Depunerea contestaţiilor (orele 18,00-22,00) 1 iunie 2012 Rezolvarea contestaţiilor

Afişarea rezultatelor finale


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.