MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 535/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 535         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 1 august 2012

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

141. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Procedurilor, condiţiilor şi regulilor privind autorizarea oficială a laboratoarelor pentru testarea seminţelor oficial şi sub supraveghere oficială

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

382. - Ordin pentru modificarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii acestora, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2008

 

ACTE ALE COMISIEI NAŢIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

87. - Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 5/2012 privind forma, conţinutul şi modul de prezentare a documentului privind informaţiile-cheie destinate investitorilor în organismele de plasament colectiv în valori mobiliare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERULAGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurilor, condiţiilor şi regulilor privind autorizarea oficială a laboratoarelor pentru testarea seminţelor oficial şi sub supraveghere oficială

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale control şi antifraudă nr. 232.141 din 21 iunie 2012, având în vedere necesitatea transpunerii şi implementării directivelor Consiliului 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/57/CE, privind comercializarea seminţelor de plante furajere, cereale, sfeclă, legume, oleaginoase şi pentru fibre,

în temeiul prevederilor art. 12 şi ale art. 21 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată, şi ale art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedurile, condiţiile şi regulile privind autorizarea oficială a laboratoarelor pentru testarea seminţelor oficial şi sub supraveghere oficială, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 450/2006 pentru aprobarea Procedurilor, condiţiilor şi regulilor privind acreditarea oficială a laboratoarelor pentru testarea seminţelor sub supraveghere oficială, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 8 august 2006, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 10 zile de la data publicării.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 10 iulie 2012.

Nr. 141.

 

ANEXA

 

PROCEDURI, CONDIŢII ŞI REGULI

privind autorizarea oficială a laboratoarelor pentru testarea seminţelor oficial şi sub supraveghere oficială

 

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare

 

Art. 1. - (1) în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată, testarea calităţii seminţelor se realizează de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), prin Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor, denumită în continuare I.N.C.S., prin inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor, denumite în continuare I.T.C.S.M.S., şi Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, denumit în continuare L.C.C.S.M.S., în conformitate cu regulile, normele tehnice şi reglementările comunitare şi internaţionale în vigoare.

(2) Eşantionarea loturilor de seminţe în vederea testării calităţii, testarea calităţii seminţelor şi emiterea documentelor de calitate se realizează oficial sau sub supraveghere oficială, prin laboratoare autorizate pentru testarea calităţii seminţelor, după cum urmează:

a) laboratoarele pentru testarea calităţii seminţelor care aparţin unui operator economic înregistrat pentru următoarele activităţi: producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor;

b) laboratoare pentru testarea calităţii seminţelor, independente;

c) laboratoarele oficiale din cadrul I.TC.S.M.S.

(3) Autorizarea se efectuează de către o comisie desemnată în scopul stabilirii competenţei de a preleva eşantioane, de a efectua testarea seminţelor oficial şi sub supraveghere oficială şi de a emite documente oficiale privind certificarea calităţii seminţelor, denumită în continuare Comisia. Comisia este formată din evaluatori din cadrul MADR - I.N.C.S. şi experţi din cadrul L.C.C.S.M.S.

(4) în situaţia prevăzută la alin. (2) lit. a) laboratorul poate realiza numai testarea eşantioanelor prelevate din loturile de sămânţă produse în nume propriu de către operatorul economic căruia îi aparţine laboratorul, în afară de cazul în care se convine altfel între operatorul economic căruia îi aparţine laboratorul, un alt operator economic care solicită testarea şi autoritatea oficială.

(5) Autorizarea laboratoarelor se poate realiza numai dacă:

a) există o descriere exactă a atribuţiilor pe care laboratorul le poate desfăşura şi a condiţiilor în care le poate desfăşura;

b) există dovezi că laboratorul:

(i) dispune de expertiza, echipamentul şi infrastructura necesare desfăşurării atribuţiilor care i se deleagă;

(ii) dispune de un personal suficient ca număr şi cu calificările şi experienţa corespunzătoare; şi

(iii) este imparţial şi în cadrul său nu există niciun conflict de interese cu privire la exercitarea atribuţiilor care îi sunt delegate.

(6) Grupele de specii pentru care poate fi acordată autorizarea laboratoarelor pentru testarea oficială şi sub supraveghere oficială a seminţelor sunt:

a) cereale, prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind comercializarea seminţelor de cereale, cu modificările ulterioare;

b) plante furajere, prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere;

c) plante oleaginoase şi pentru fibre, prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 150/2010 privind comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre;

d) sfeclă de zahăr şi sfeclă furajeră, prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.265/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea seminţelor de sfeclă de zahăr şi sfeclă furajeră, cu modificările şi completările ulterioare;

e) legume, prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.366/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea seminţelor de legume, cu modificările şi completările ulterioare;

f) materialul de înmulţire fructifer, conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.295/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer;

g) materialul de înmulţire vegetativă a viţei-de-vie, conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.267/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea materialului de înmulţire vegetativă a viţei-de-vie;

h) cartof, conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1266/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, certificarea calităţii şi comercializarea cartofului pentru sămânţă.

(7) Autorizarea oficială se face pentru efectuarea următoarelor analize: puritate, germinaţie, umiditate şi stare sanitară, precum şi eşantionarea loturilor de seminţe.

 

CAPITOLUL II

Definirea termenilor

 

Art. 2. - (1) Autoritatea oficială reprezintă autoritatea stabilită prin Legea nr. 266/2002, republicată, respectiv MADR, prin I.N.C.S. şi prin L.C.C.S.M.S.

(2) Pentru laboratoarele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b), autorizarea oficială reprezintă delegarea de responsabilitate care permite executarea eşantionării loturilor de seminţe, testarea calităţii seminţelor, precum şi emiterea documentelor

În numele autorităţii oficiale, în conformitate cu prevederile în vigoare.

(3) în cazul laboratoarelor I.T.C.S.M.S., autorizarea oficială reprezintă recunoaşterea de către autoritatea oficială a competenţei de a eşantiona loturile de seminţe, de a efectua testarea seminţelor şi de a emite documente oficiale privind certificarea calităţii seminţelor.

(4) Acţiunea preventivă este acţiunea întreprinsă pentru eliminarea cauzelor unei potenţiale neconformităţi sau a altei posibile situaţii nedorite, în scopul prevenirii apariţiei acestora.

(5) Acţiunea corectivă este acţiunea întreprinsă pentru eliminarea cauzelor unei neconformităţi, în scopul prevenirii repetării acesteia.

(6) Analistul este persoana ce desfăşoară operaţiuni specifice activităţii de laborator, instruită, testată şi atestată şi care are responsabilitatea operaţiunilor pe care le execută.

(7) Certificatul de autorizare oficială este documentul eliberat de L.C.C.S.M.S. în baza raportului de evaluare oficiala întocmit de Comisie, care atestă că laboratorul îndeplineşte condiţiile necesare pentru realizarea obiectivelor incluse în domeniul de autorizare la solicitarea autorizării şi care atestă că laboratorul autorizat poate să efectueze activităţile de identificare şi eşantionare a loturilor de seminţe, testare a seminţelor şi de emitere a documentelor oficiale în conformitate cu prevederile în vigoare.

(8) Conformitatea reprezintă satisfacerea exigenţelor specifice unei activităţi sau ale unui produs.

(9) Evaluarea reprezintă activitatea de stabilire a valorii următoarelor elemente:

a) documentelor şi înregistrărilor specifice activităţii de laborator;

b) cunoştinţelor personalului în domeniul eşantionării, testării calităţii şi eliberării documentelor;

c) dotării cu aparatură şi echipament;

d) implementării sistemului de management al calităţii din laboratorul candidat.

(10) Lotul reprezintă o cantitate de sămânţă, fizic identificabilă, uniformă din punct de vedere al caracteristicilor fizico-chimice pentru care se poate elibera un document de calitate.

(11) Laboratorul candidat este entitatea care deţine un laborator de testare a seminţelor şi care solicită autorizarea oficială.

(12) Laboratorul autorizat oficial este entitatea care desfăşoară activităţi de identificare şi eşantionare a loturilor de sămânţă, de testare şi de emitere a documentelor şi este autorizat oficial pentru acestea.

(13) Contractul de autorizare reprezintă documentul încheiat între L.C.C.S.M.S. si laboratorul candidat prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b).

(14) Manualul calităţii este un document care prezintă politica în domeniul calităţii şi descrie sistemul de management al calităţii, în conformitate cu prevederile SR EN ISO 9001/2001, SR EN ISO 9000/2001, ISO 10013/2002 si SR EN ISO 17025/2005.

(15) Neconformitatea majoră reprezintă abaterea de la conformitate a unei activităţi. Neconformitatea majoră influenţează direct calitatea rezultatului şi trebuie corectată imediat, într-un interval de timp stabilit de Comisie.

(16) Neconformitatea minoră reprezintă abaterea de la conformitate a unei activităţi, dar nu influenţează direct calitatea rezultatului. Aceasta trebuie corectată într-un interval de timp stabilit de Comisie.

(17) Procedura reprezintă documentul care descrie modul de lucru în cadrul procesului, operaţiunile primare şi auxiliare de îndeplinit pentru desfăşurarea acestuia, responsabilităţile fiecărei persoane, precum şi interacţiunea dintre responsabilităţi şi operaţiuni.

(18) Supravegherea oficială reprezintă observarea cu atenţie a activităţii specifice a laboratoarelor autorizate oficial.

(19) Monitorizarea reprezintă efectuarea unei serii planificate de observaţii şi măsurători concepute pentru verificarea nivelului de conformitate cu legislaţia în vigoare.

(20) Neconformitatea cu legislaţia înseamnă nerespectarea prevederilor legislaţiei privind seminţele şi materialul de înmulţire.

(21) Testarea reprezintă activitatea de laborator desfăşurată în scopul determinării unor însuşiri ale seminţelor care atestă calitatea acestora pentru însămânţare.

(22) Recomandarea reprezintă corecţia la abaterile minore identificate, abaterile nefiind neconformităţi, dar care perpetuându-se pot deveni neconformităţi. Recomandarea este făcută de Comisie, iar termenul de implementare a corecţiei este stabilit de Comisie.

(23) Instrucţiunea de lucru reprezintă un document intern elaborat de laborator, în care se menţionează date cu privire la utilizarea, funcţionarea şi întreţinerea unui/unei echipament/ aparaturi, sau modul de lucru în realizarea unei activităţi.

(24) Evaluator este expertul autorizat pentru a stabili valoarea unui produs sau a unei activităţi.

(25) Evaluare suplimentară reprezintă verificarea de către Comisie a activităţii laboratorului autorizat, atunci când există dubii asupra conformităţii sistemului.

(26) Evaluare de urmărire este activitatea de verificare a finalizării şi eficacităţii acţiunilor corective.

(27) Auditul intern reprezintă un proces sistematic, independent şi documentat în scopul obţinerii de dovezi de audit şi evaluarea lor cu obiectivitate, pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit.

(28) Criterii de audit reprezintă ansamblul de politici, proceduri sau cerinţe.

(29) Dovezi de audit reprezintă înregistrări, declaraţii despre fapte sau informaţii care sunt relevante în raport cu criteriile de audit şi verificabile.

(30) Comisia este compusă din experţi din cadrul MADR şi L.C.C.S.M.S. desemnaţi pentru efectuarea evaluării laboratorului candidat în vederea autorizării oficiale.

(31) Autoritatea oficială este MADR, prin I.N.C.S. şi L.C.C.S.M.S. Bucureşti.

(32) Eşantionor este o persoană fizică ce desfăşoară operaţiuni de identificare şi eşantionarea loturilor de seminţe.

 

CAPITOLUL III

Condiţii pentru laboratorul candidat

 

SECŢIUNEA 1

Condiţii de autorizare

 

Art. 3. - (1) Solicitarea autorizării oficiale se realizează pe baza cererii-tip, prezentată ca model în anexa nr. 1, care se depune la sediul L.C.C.S.M.S.

(2) Cererea se depune în două exemplare şi este însoţită de următoarele documente:

a) copie xerox a certificatului de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului de pe lângă camera de comerţ şi industrie;

b) copie xerox a certificatului de înregistrare fiscală;

c) proiectul Manualului calităţii. Conţinutul Manualului calităţii este prezentat, pe capitole, în anexa nr. 4;

d) procedurile tehnice, de sistem şi instrucţiunile de lucru;

e) copie xerox a autorizaţiei de producere, prelucrare şi comercializare a seminţelor;

f) copie xerox a statutului operatorului economic înregistrat, cu specificarea obiectului de activitate.

(3) în cazul laboratoarelor oficiale din cadrul I.T.C.S.M.S., cererea va fi însoţită de documentele prevăzute la alin. (2) lit. c) şi d).

(4) Managerul calităţii laboratorului candidat garantează, prin declaraţia pe propria răspundere, că personalul laboratorului este liber de orice presiune în desfăşurarea activităţii de eşantionare, testare a seminţelor si emitere a documentelor.

(5) Cererea pentru autorizarea oficială este acceptată numai dacă documentaţia prevăzută la alin. (1)-(4) corespunde cu prezentele prevederi.

(6) Contravaloarea prestaţiei de autorizare se achită de către laboratorul candidat, după acceptarea cererii, la L.C.C.S.M.S.

(7) în cazul laboratoarelor candidat, prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b), o condiţie preliminară desfăşurării auditului în vederea autorizării este participarea la testele de referinţă transmise de autoritatea oficială.

(8) Autoritatea oficială, prin intermediul Comisiei, asigură îndrumare de specialitate şi toate informaţiile necesare laboratorului candidat.

(9) Acceptul pentru înscrierea la autorizare sau motivele pentru care înscrierea este refuzată se comunică în scris de către Comisie, în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii solicitării.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Cunoştinţe şi aptitudini

 

Art. 4. - (1) Laboratorul candidat trebuie să aibă o descriere a activităţii pentru fiecare persoană, prin fişa postului. Această descriere trebuie să cuprindă liniile directoare, punctele-cheie, nivelul de formare, pregătire, cunoştinţe tehnice şi experienţa acumulată.

(2) Eşantionorii şi analiştii laboratorului candidat trebuie să aibă competenţă şi experienţă necesare desfăşurării activităţilor stabilite prin funcţia atribuită.

(3) Eşantionorii trebuie să cunoască procedura de eşantionare şi prevederile SR1633/2003. Seminţe pentru însămânţare.

(4) Eşantionorii laboratorului candidat sunt instruiţi, testaţi şi atestaţi de L.C.C.S.M.S. o dată la 4 ani. După autorizare, anual, eşantionorii sunt instruiţi, testaţi şi atestaţi de responsabilul cu instruirea personalului din cadrul laboratorului autorizat.

(5) Analiştii trebuie să cunoască metodele şi procedurile de analiză standardizate în vigoare.

(6) Analiştii care testează sămânţa sunt instruiţi, testaţi şi atestaţi de L.C.C.S.M.S. o dată la 4 ani. După autorizare, anual, analiştii sunt instruiţi, testaţi şi atestaţi de responsabilul cu instruirea personalului din cadrul laboratorului autorizat.

(7) Comisia verifică cunoştinţele analiştilor din laboratorul candidat prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b) prin:

a) testare scrisă şi interviu privind cunoaşterea prevederilor, reglementărilor şi standardelor în vigoare; fiecare candidat trebuie să obţină minimum nota 8;

b) probă practică, ce constă în testarea de către fiecare analist al laboratorului candidat a unor eşantioane din speciile de seminţe (grupele de specii) supuse autorizării stabilite de Comisie, din eşantioanele martor existente la L.C.C.S.M.S. sau din eşantioanele existente în magazia de păstrare a eşantioanelor din laboratorul candidat. Se efectuează teste specifice sectorului de activitate în care lucrează analistul respectiv. Comisia verifică modul de lucru al fiecărui analist în parte, calculul şi interpretarea rezultatelor. Fiecare analist al laboratorului candidat trebuie să îşi demonstreze competenţa pe parcursul evaluării şi al utilizării aparaturii de laborator. Testele se efectuează de fiecare analist pe un număr de 3 eşantioane pentru fiecare specie/grupă de specii pentru care se solicită autorizarea laboratorului. Rezultatele analizelor efectuate de un analist al laboratorului candidat trebuie să se încadreze în toleranţe la toate cele 3 eşantioane analizate în paralel de analiştii laboratorului candidat şi analiştii L.C.C.S.M.S.

(8) Comisia verifică cunoştinţele eşantionorilor din laboratorul candidat prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b) prin:

a) testare scrisă şi interviu privind cunoaşterea prevederilor, reglementărilor şi standardelor în vigoare, la care fiecare candidat trebuie să obţină minimum nota 8;

b) probă practică, ce constă în eşantionarea, în cursul evaluării, a unor loturi de seminţe din speciile pentru care se solicită autorizarea laboratorului candidat.

(9) Comisia verifică cunoştinţele analiştilor din laboratorul candidat prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. c) prin:

a) testare scrisă şi interviu privind cunoaşterea prevederilor, reglementărilor şi standardelor în vigoare, la care fiecare candidat trebuie să obţină minimum nota 8;

b) probă practică, ce constă în testarea de către fiecare analist după cum urmează:

(i) pentru sectorul de puritate - testarea unor eşantioane alese din magazia de păstrare a eşantioanelor, în mod aleator, de către evaluatorii Comisiei. Se verifică apoi încadrarea în toleranţă a rezultatelor obţinute în timpul evaluării, faţă de rezultatele obţinute la analiza iniţială a laboratorului candidat raportate pe documentele oficiale;

(ii) pentru sectorul de germinaţie - Comisia stabileşte şi comunică laboratorului, anterior evaluării, speciile care vor fi evaluate la germinaţie şi viabilitate, în vederea testării, de către fiecare analist, în cursul evaluării;

(iii) pentru sectorul de umiditate - testarea se realizează pe baza eşantioanelor oficiale existente în laboratorul I.T.C.S.M.S.;

(iv) testarea practică pentru determinarea privind starea sanitară se realizează simultan cu testarea practică pentru puritate şi germinaţie.

(10) Comisia verifică cunoştinţele eşantionorilor din laboratorul candidat prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. c) prin:

a) testare scrisă şi interviu privind cunoaşterea prevederilor şi standardelor în vigoare, la care fiecare candidat trebuie să obţină minimum nota 8;

b) probă practică, ce constă în eşantionarea, în cursul evaluării, a unor ambalaje cu seminţe.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Organizare şi management

 

Art. 5. - (1) Laboratorul candidat prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b) trebuie să dispună de:

a) o structură organizatorică şi de conducere capabilă să satisfacă exigenţele privind testarea seminţelor;

b) o structură organizatorică, în care să fie cuprinse următoarele sectoare de analiză: puritate, germinaţie, umiditate şi stare sanitară;

c) relaţii bine definite, stabilite între conducere şi analişti în aplicarea sistemului de management al calităţii;

d) un analist-şef, managerul tehnic, desemnat prin decizie de managementul de la cel mai înalt nivel, care să fie direct responsabil pentru întreaga activitate de laborator, care să aibă calificarea necesară şi care să fie instruit de L.C.C.S.M.S. pentru a conduce tehnic laboratorul;

e) o persoană, denumită managerul calităţii, desemnată prin decizie a managementului de la cel mai înalt nivel, responsabilă cu implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii şi urmărirea calităţii în toate etapele activităţii de laborator şi care semnează documentele oficiale sub supraveghere emise;

f) cel puţin un analist cu pregătire de specialitate, care poate fi analist permanent sau temporar şi care să acopere cel mult două sectoare de analiză;

g) cel puţin o persoană pentru a efectua auditul intern al laboratorului candidat, desemnată prin decizia managementului de la cel mai înalt nivel;

h) posibilitatea suplinirii analiştilor pe perioada în care unul dintre aceştia lipseşte;

i) procedurile, instrucţiunile şi metodele de lucru, ţinute la zi pentru fiecare analist, pe care acesta să le folosească în munca sa;

j) fişa postului pentru fiecare analist, prin care acesta să cunoască atribuţiile ce îi revin, precum şi decizia de numire în funcţie;

k) un echilibru între numărul total al personalului angajat şi numărul analiştilor. Numărul total al analiştilor va fi stabilit în funcţie de volumul total de lucru al fiecărui sector al laboratorului candidat, luându-se în considerare maximum 500 de determinări pe perioada din an în care se efectuează analizele pentru seminţele mici şi maximum 1.000 de determinări pe perioada din an în care se efectuează analizele pentru seminţele mijlocii şi mari, calculat pe un analist;

l) un regulament de organizare şi funcţionare, în care fiecare analist al laboratorului candidat să aibă clar definite limitele sferei de activitate şi competenţă;

m) un manual al calităţii, care să susţină cu documente toate prevederile prezentelor proceduri, condiţii şi reguli şi să permită verificarea lor de auditorul intern şi de Comisie.

(2) Laboratorul candidat trebuie să garanteze că:

a) niciunul dintre analiştii laboratorului candidat nu este supus niciunei presiuni, din partea conducerii laboratorului candidat, care ar putea influenţa negativ rezultatul şi calitatea muncii acestuia;

b) remuneraţia analiştilor în activitatea de testare a seminţelor nu este influenţată şi nu depinde de rezultatele testelor de laborator;

c) analiştii nu sunt supuşi unor influenţe comerciale, financiare sau de altă natură, exercitate de alte persoane sau de organizaţii exterioare laboratorului candidat, cu privire la rezultatele testelor de laborator;

d) laboratorul candidat nu angajează nicio activitate ce ar putea compromite încrederea în independenţa şi integritatea eşantionorilor şi analiştilor care efectuează testarea seminţelor;

e) toate sectoarele laboratorului unde se efectuează determinări sunt dotate adecvat şi utilizate pentru scopul propus şi că accesul persoanelor din afara laboratorului candidat este controlat şi limitat.

(3) Laboratorul candidat prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. c) trebuie să respecte cerinţele prevăzute la alin. (1), cu excepţia lit. k).

Art. 6. - Laboratorul candidat trebuie să demonstreze că:

a) respectă prevederile reglementărilor în vigoare privind identificarea şi eşantionarea loturilor de seminţe, testarea şi emiterea documentelor oficiale;

b) are proceduri şi practici adecvate pentru formarea eşantioanelor de analiză;

c) are proceduri şi practici adecvate pentru controlul performanţelor individuale ale eşantionorilor şi analiştilor, în acord cu prevederile şi standardele în vigoare, prin realizarea unui audit intern şi a unei monitorizări eficiente a modului de testare a seminţelor;

d) are un sistem de identificare a eşantioanelor prin atribuirea unui cod unic de identificare şi prin marcare şi sigilare, care asigură apoi trasabilitatea acestora cu documentele oficiale, pentru a avea certitudinea că nu se poate face nicio confuzie privind corespondenţa dintre lotul de seminţe şi rezultatele testelor efectuate;

e) are proceduri pentru fiecare etapă parcursă de la identificarea şi eşantionarea loturilor de seminţe, până la eliberarea documentelor oficiale de calitate a seminţei;

f) are stabilite măsuri pentru evitarea impurificării, deteriorării eşantionului de sămânţă în toate etapele de obţinere, expediere, transport, păstrare şi manipulare ce ar putea afecta rezultatele testelor de calitate a seminţei;

g) are reguli clare referitoare la recepţia, păstrarea, eliminarea sau distrugerea eşantioanelor de sămânţă prelevate oficial ori sub supraveghere oficială, în conformitate cu standardele şi reglementările în vigoare.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Condiţii de lucru, echipamente şi întreţinerea lor, etalonarea materialelor de referinţă şi testare

 

Art. 7. - (1) Laboratorul candidat trebuie să dispună de echipamente de lucru corespunzătoare activităţii pe care o desfăşoară şi de sursa de energie necesară pentru efectuarea testelor de laborator. Laboratorul candidat trebuie să fie dotat cu echipamentele necesare pentru monitorizarea temperaturii şi a umidităţii relative a atmosferei din germinatoare, etuve şi magazia de păstrare a eşantioanelor.

(2) Spaţiul în care sunt efectuate testele de laborator nu trebuie să afecteze rezultatele şi nici precizia necesară în efectuarea determinărilor.

(3) Spaţiul destinat efectuării testelor trebuie să fie protejat de condiţii extreme, cum ar fi excesul de temperatură, praf, umiditate, trepidaţii, perturbaţii electromagnetice, pentru a se limita riscul dereglării echipamentelor din dotare.

(4) Laboratorul candidat trebuie să fie instalat în locaţii bine întreţinute şi dotat cu echipamente considerate în mod oficial de autoritatea competentă în domeniul seminţelor ca fiind satisfăcătoare pentru testarea seminţelor, în limitele domeniului de aplicare al autorizării.

(5) Laboratorul candidat trebuie să deţină documentaţie de specialitate.

Art. 8. - (1) în funcţie de specificul testelor efectuate, laboratorul candidat trebuie să fie dotat cu echipament adecvat scopului de testare a seminţelor, considerat suficient de către Comisie, sau cel puţin la nivelul minimului de aparatură prevăzut în anexa nr. 5.

(2) Laboratorul candidat prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b) trebuie să se doteze cu echipament informatic, iar sistemul informatic şi echipamentele necesare pentru emiterea documentelor oficiale trebuie să fie conectate cu sistemul informatic oficial.

(3) Funcţionarea, întreţinerea şi controlul echipamentelor pentru efectuarea testelor trebuie descrise în instrucţiunile de lucru.

(4) Toate echipamentele trebuie întreţinute corect şi protejate de sursele de deteriorare.

(5) Echipamentul care poate fi supus supraîncărcării ori deformării la manevrare sau care poate da rezultate incorecte şi a cărui defecţiune este demonstrată trebuie retras de la utilizare, etichetat clar ca defect, până la remedierea defecţiunii. Pentru a demonstra funcţionarea corespunzătoare a echipamentelor, după remedierea defecţiunii se efectuează monitorizarea şi înregistrarea parametrilor specifici conform procedurilor de lucru.

(6) în laboratorul candidat trebuie să se efectueze arhivarea dosarului fiecărui echipament. Dosarul se păstrează pe toată perioada de exploatare a echipamentului şi conţine:

a) denumirea şi identificarea unică a echipamentului;

b) denumirea fabricantului, furnizorului, agentului responsabil cu întreţinerea, data recepţiei şi cea de punere în funcţiune, precum şi alte elemente specifice echipamentului respectiv;

c) detalii de întreţinere şi control.

Art. 9. - (1) Pentru echipamentul utilizat în laborator este necesară efectuarea etalonării sau a verificării metrologice într-o manieră adecvată şi ţinerea evidenţei rezultatelor acestora, precum şi a intervenţiilor de întreţinere şi reparaţii.

(2) Verificarea metrologică, etalonarea şi întreţinerea trebuie făcute după un program prestabilit de managerul calităţii sau aşa cum prevede legislaţia în vigoare.

(3) întregul program de verificare metrologică sau de etalonare trebuie cunoscut şi aplicat în aşa fel încât să existe siguranţa că determinările efectuate cu ajutorul acestui echipament sunt foarte precise.

Art. 10. - (1) Laboratorul candidat trebuie să deţină etaloane şi materiale de referinţă adecvate şi să le utilizeze numai pentru etalonarea echipamentelor specifice, cum ar fi: probe de etalonare pentru selector-vânturător de seminţe (blower), soluţii-tampon pentru aparatul de determinare a pH-ului (pH-metru), greutăţi-etalon pentru balanţe, termometre-etalon, colecţia de seminţe de referinţă pentru determinarea purităţii fizice şi a componenţei botanice.

(2) Materialele de testare şi substanţele chimice utilizate trebuie să satisfacă cerinţele menţionate în prevederile reglementărilor şi standardelor în vigoare.

(3) Calitatea noilor loturi de materiale consumabile trebuie să fie controlată înainte de utilizarea acestora în conformitate cu prevederile şi standardele în vigoare.

(4) Laboratorul candidat trebuie să monitorizeze efectul unui echipament defect asupra tuturor testelor efectuate în perioada respectivă şi să ia măsuri de repetare a testelor, precum şi de retragere şi reeditare a documentelor de calitate, în situaţia în care se constată că rezultatele sunt greşite şi să anunţe în timp util autoritatea oficială, în legătură cu situaţia respectivă.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Întocmirea şi eliberarea documentelor oficiale

 

Art. 11. - (1) Laboratoarele autorizate oficial folosesc formularele tipizate oficial şi modele de documente prevăzute în legislaţia în vigoare.

(2) în cazul laboratoarelor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b):

a) managerul calităţii/responsabilul laboratorului autorizat îşi asumă prin semnătură rezultatele obţinute în urma testării seminţelor, eliberând documentul oficial;

b) laboratorul autorizat transmite săptămânal situaţia loturilor de seminţe analizate, pentru ca autoritatea oficială să poată realiza supravegherea oficială a laboratorului autorizat;

c) toate înregistrările testelor efectuate, inclusiv cea a modificărilor, se fac pe formularul „Fişa de analiză”, model pus la dispoziţie de către L.C.C.S.M.S.

(3) Laboratorul autorizat trebuie să ţină evidenţe privind:

a) solicitarea de eşantionare;

b) loturile eşantionate;

c) recepţia şi înregistrarea eşantioanelor;

d) rezultatele privind analizele efectuate;

e) păstrarea eşantioanelor.

(4) Laboratoarele autorizate au obligaţia de a pune la dispoziţia autorităţii oficiale evidenţele prevăzute la alin. (3), în orice moment.

(5) Documentele întocmite, fişele de analiză, înregistrările şi verificările efectuate sunt asumate prin semnătura persoanelor desemnate prin decizie. Fiecare înregistrare este însoţită de precizarea datei la care aceasta s-a efectuat.

(6) Laboratorul autorizat emite documente oficiale de calitate a seminţei, numai pentru speciile pentru care a fost autorizat.

(7) Toate transcrierile de date trebuie să facă obiectul unei verificări adecvate. Managerul calităţii se asigură că transferul de date din documentele de lucru în documentele de calitate se realizează corespunzător, precum şi că funcţionarea sistemului informatic nu afectează corectitudinea transferului.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Sistemul de management al calităţii

 

Art. 12. - (1) Laboratorul candidat trebuie să aibă stabilit şi implementat un sistem de management al calităţii şi să îşi documenteze politicile, procedurile şi instrucţiunile pentru a asigura calitatea rezultatelor.

(2) Sistemul de management al calităţii trebuie să asigure că gradul de corectitudine şi precizie impus este atins, că abaterile de la prevederile reglementărilor şi standardelor în vigoare sunt detectate şi că sunt întreprinse acţiunile corective corespunzătoare.

(3) Politicile sistemului de management al calităţii trebuie să fie consemnate în Manualul calităţii, care se actualizează permanent şi trebuie să fie disponibil pentru personalul laboratorului candidat în orice moment.

(4) Manualul calităţii trebuie să consemneze obiectivele urmărite şi mijloacele utilizate în realizarea acestora şi să cuprindă o declaraţie de politică a managerului de la cel mai înalt nivel, referitoare la calitate, prin care acesta să dea asigurări că activitatea desfăşurată şi sistemul de organizare respectă exigenţele impuse de prevederile reglementărilor şi standardelor în vigoare.

(5) Sistemul de management cuprinde proceduri, programe interne de monitorizare a efectuării testărilor, precum şi politicile referitoare la calitate.

(6) Laboratorul candidat trebuie să îşi îmbunătăţească continuu eficacitatea sistemului de management al calităţii.

(7) Laboratorul candidat trebuie să aibă stabilite proceduri referitoare la controlul documentelor, aprobarea şi difuzarea lor.

(8) Laboratorul candidat trebuie să aibă stabilite proceduri care să descrie cum se efectuează şi cum se controlează modificările în documente. Modificările documentelor trebuie analizate şi aprobate de managerul calităţii.

(9) Laboratorul candidat trebuie să aibă un sistem de menţinere a înregistrărilor fiecărei activităţi desfăşurate.

(10) înregistrările se fac în momentul desfăşurării activităţii şi trebuie să fie lizibile şi corecte. Când apar greşeli în efectuarea înregistrărilor, înregistrarea greşită nu se şterge, ci se taie cu o linie, iar înregistrarea corectă se înscrie alături, însoţită de semnătura celui care a făcut corectura.

(11) Laboratorul candidat trebuie să aibă un sistem unic de identificare a documentelor sistemului calităţii.

(12) Laboratorul candidat trebuie să aibă stabilite proceduri referitoare la analiza cererilor, ofertelor şi a contractelor.

(13) în scopul achiziţionării de materiale şi echipamente conforme cerinţelor de standard, laboratorul candidat trebuie să aibă stabilite proceduri de aprovizionare cu furnituri şi de evaluare a furnizorilor.

(14) Pentru controlul calităţii materialelor, laboratorul candidat trebuie să aibă stabilite proceduri care să descrie cum se controlează calitatea noilor loturi de materiale consumabile, înainte de utilizarea acestora, în conformitate cu prevederile în vigoare.

(15) în vederea evaluării interne a adecvării sistemului calităţii, laboratorul candidat trebuie să aibă stabilite proceduri referitoare la auditul intern.

(16) Pentru prevenirea apariţiei neconformităţilor potenţiale, laboratorul candidat trebuie să aibă stabilite proceduri referitoare la acţiunile preventive şi la monitorizarea implementării acestora.

(17) Laboratorul candidat trebuie să aibă stabilite proceduri referitoare la acţiunile corective, adecvate consecinţelor neconformităţilor apărute.

(18) Obiectivul prioritar al laboratorului candidat trebuie să fie asigurarea satisfacţiei clientului.

(19) Laboratorul candidat trebuie să aibă stabilite proceduri de rezolvare a reclamaţiilor clienţilor.

(20) Laboratorul candidat trebuie să fie dispus să coopereze cu clienţii sau cu reprezentanţii acestora pentru clarificarea cerinţelor clientului, cu condiţia asigurării confidenţialităţii şi a respectării cerinţelor legale în vigoare.

(21) Pentru menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii, laboratorul candidat trebuie să aibă stabilite proceduri care să descrie modul în care poate obţine un feedback din partea clienţilor, în raport cu activitatea desfăşurată, folosit, ca element de intrare, în analiza de management.

(22) Managementul de la cel mai înalt nivel al laboratorului candidat efectuează periodic, dar nu mai târziu de un an, analiza de management, pe baza rapoartelor manageriale primite de la managerul calităţii, auditorul intern, responsabilii de proces, precum şi a altor rapoarte relevante, după caz. Analiza de management se finalizează prin decizii ale managementului de la cel mai înalt nivel, referitoare la măsurile care trebuie întreprinse, persoanele responsabile şi termenele de implementare stabilite.

(23) Constatările rezultate în urma analizei efectuate de management şi acţiunile care decurg din aceasta trebuie înregistrate.

(24) Managementul de la cel mai înalt nivel trebuie să furnizeze dovezi ale angajamentului său privind dezvoltarea şi implementarea sistemului calităţii şi să comunice angajaţilor săi importanţa îndeplinirii cerinţelor clienţilor, precum şi a respectării prevederilor în vigoare.

(25) Managementul de la cel mai înalt nivel trebuie să urmărească menţinerea sistemului de management, pe măsura implementării diferitelor modificări survenite la nivelul acestuia.

(26) Laboratorul candidat trebuie să aibă stabilite proceduri tehnice pe baza cărora îşi desfăşoară activitatea, începând de la identificarea şi eşantionarea loturilor de seminţe şi până la eliberarea documentelor.

(27) Ghidurile, manualele, procedurile, instrucţiunile de testare a seminţelor şi datele de referinţă reflectă modul de lucru al laboratorului candidat şi trebuie ţinute la zi, uşor accesibile analiştilor din laboratorul candidat şi autorităţii oficiale, controlate şi difuzate de managerul calităţii. Fiecare analist deţine o copie a procedurilor de lucru specifice activităţii desfăşurate.

(28) Autoritatea oficială şi Comisia au acces la toată documentaţia referitoare la managementul calităţii în laboratorul candidat.

(29) Autoritatea oficială poate solicita laboratorului candidat informaţii şi documente suplimentare.

 

CAPITOLUL IV

Obligaţiile laboratoarelor autorizate oficial, ale Comisiei şi ale autorităţii oficiale

 

SECŢIUNEA 1

Obligaţiile laboratoarelor autorizate oficial

 

Art. 13. - (1) Laboratorul autorizat oficial al operatorului economic sau laboratorul independent autorizat oficial este asimilat cu laboratorul autorităţii oficiale în ceea ce priveşte obligaţiile faţă de autoritatea oficială.

(2) Laboratoarele autorizate oficial respectă prevederile reglementărilor şi standardelor în vigoare şi răspund de calitatea testelor efectuate, de rezultatele obţinute şi de documentele emise.

(3) Laboratorul autorizat oficial trebuie să menţină condiţiile cel puţin la acelaşi nivel cu cel avut în momentul autorizării şi să îmbunătăţească permanent procedurile care au stat la baza autorizării.

(4) Laboratorul autorizat oficial participă activ la programul testelor de referinţă stabilit anual de autoritatea oficială. Acest

program va fi comunicat în timp util laboratorului autorizat oficial, care trebuie să demonstreze corectitudinea executării acestor teste, iar atunci când rezultatele nu se încadrează în toleranţă să demonstreze că fiecare neconcordanţă este studiată şi că au fost întreprinse acţiuni corective.

(5) Laboratorul autorizat oficial prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b) ţine evidenţa loturilor de sămânţă prin numărul de lot atribuit oficial, astfel încât să se asigure menţinerea trasabilităţii în orice moment. Săptămânal notifică L.C.C.S.M.S. situaţia loturilor analizate.

(6) Laboratorul autorizat oficial trebuie să definească şi să descrie măsurile luate pentru rezolvarea reclamaţiilor, precum şi acţiunile corective ce trebuie luate în cazul apariţiei neconformităţilor.

(7) Laboratorul autorizat oficial întocmeşte şi implementează un program anual de audit intern, care cuprinde evaluarea procedurilor de sistem şi a procedurilor tehnice, precum şi implementarea acestora. După caz, se pot efectua evaluări suplimentare şi de urmărire.

(8) Sistemul de management al calităţii şi rezultatele tuturor auditurilor interne şi a evaluărilor Comisiei trebuie sistematic examinate de conducerea laboratorului autorizat oficial.

(9) Laboratorul autorizat oficial colaborează pe întreaga perioadă a evaluării cu reprezentanţii Comisiei.

(10) Conducerea laboratorului autorizat oficial trebuie să permită reprezentanţilor Comisiei accesul în laborator, accesul ia toate documentele necesare pentru evaluare şi, dacă aceasta consideră necesar, accesul la arhiva laboratorului.

(11) Fiecare examinare efectuată de auditorii interni ai laboratorului autorizat oficial trebuie să facă obiectul unei înregistrări şi să furnizeze amănunte asupra acţiunilor întreprinse.

Art. 14. - Eşantionorii şi analiştii laboratorului autorizat oficial trebuie să îşi menţină un nivel ridicat de pregătire teoretică şi practică prin:

a) desfăşurarea unei activităţi specifice permanente, pe cât posibil fără întreruperi; în cazul unei întreruperi justificate mai mari de 9 luni, este obligatorie instruirea şi retestarea persoanei în cauză, de către persoana responsabilă cu instruirea din cadrul laboratorului autorizat oficial;

b) instruirea, testarea sau retestarea de către autoritatea oficială, în cazul laboratorului autorizat oficial prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b), prin cursuri de pregătire organizate ca urmare a apariţiei unor noutăţi în domeniul de activitate, a constatării unor neconformităţi sau ori de câte ori este cazul;

c) instruirea, testarea sau retestarea de către persoana responsabilă din cadrul laboratorului I.T.C.S.M.S., ca urmare a apariţiei unor noutăţi în domeniul de activitate, a constatării unor neconformităţi sau ori de câte ori este cazul;

d) însuşirea şi implementarea în activitatea specifică a modificărilor apărute în prevederile şi standardele în vigoare.

Art. 15. - Laboratorul autorizat oficial trebuie să arhiveze şi să păstreze pe o perioadă de cel puţin 6 ani următoarele:

a) evidenţa personalului de laborator şi a pregătirii profesionale a acestuia;

b) copiile tuturor documentelor eliberate;

c) copiile metodelor de lucru utilizate, documentelor de etalonare, documentelor de verificare metrologică, informaţiile finale referitoare la testele de calitate, precum şi oricare alte date a căror arhivare este considerată utilă;

d) toate rapoartele de audit intern, rapoartele de management şi rapoartele de evaluare ale Comisiei.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Obligaţiile Comisiei şi ale autorităţii oficiale

 

Art. 16. - Autoritatea oficială trebuie să dispună de personal specializat, de echipament, aparatură şi de alte facilităţi necesare pentru a realiza controale tehnice privind autorizarea şi supravegherea laboratoarelor autorizate oficial.

Art. 17. - (1) Autoritatea oficială, prin intermediul Comisiei, organizează evaluări şi supraveghează activitatea laboratoarelor de aşa manieră încât să determine capabilitatea laboratorului candidat de a realiza activităţile specifice pentru care solicită autorizarea.

(2) Evaluarea efectuată de Comisie în vederea autorizării oficiale trebuie să constate dacă se respectă prevederile în vigoare.

(3) Comisia trebuie să se asigure că personalul laboratorului autorizat oficial:

a) este liber de orice presiune ce poate afecta negativ calitatea muncii desfăşurate;

b) este independent în luarea deciziilor şi în eliberarea documentelor de calitate a seminţelor;

c) este imparţial în efectuarea testelor de calitate a seminţelor;

d) este competent să efectueze teste de calitate a seminţelor la speciile pentru care a fost solicitată autorizarea;

e) nu obţine niciun profit personal din activitatea pe care o desfăşoară.

(4) Autoritatea oficială, prin intermediul Comisiei, trebuie:

a) să furnizeze detalii şi să ofere îndrumare cu privire la sistemul de autorizare a laboratorului;

b) să fie imparţială în luarea deciziilor;

c) să încheie un contract de autorizare oficială şi să elibereze Certificatul de autorizare oficială pentru laboratorul autorizat oficial al unui operator economic sau pentru laboratorul independent autorizat oficial care corespunde cerinţelor prezentelor proceduri, condiţii şi reguli;

d) să elibereze Certificatul de autorizare oficială pentru laboratorul I.T.C.S.M.S. autorizat oficial care corespunde cerinţelor prezentelor proceduri, condiţii şi reguli;

e) să efectueze, în primii 4 ani de la autorizarea oficială, evaluarea anuală a laboratorului autorizat oficial prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b);

f) să verifice şi să supravegheze activitatea laboratorului autorizat oficial;

g) să efectueze verificarea prin sondaj a conformităţii rezultatelor obţinute de laboratorul autorizat oficial, prin teste şi/sau postcontrol, cu rezultatele obţinute de autoritatea oficială;

h) să verifice dacă echipamentele, aparatura şi materialele utilizate, precum şi cele achiziţionate pe parcurs sunt adecvate pentru testările pentru care a fost autorizat laboratorul şi sunt considerate corespunzătoare, în conformitate cu prevederile în vigoare;

i) să asigure identificarea laboratorului autorizat oficial al operatorului economic sau a laboratorului independent autorizat oficial printr-un cod unic, inconfundabil;

j) să organizeze cursuri de instruire pentru eşantionori şi analişti, finalizate prin examinare oficială, ori de câte ori consideră că este necesar.

(5) Pe tot parcursul perioadei de autorizare, autoritatea oficială şi Comisia menţin confidenţialitatea informaţiilor obţinute.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Decizii

 

Art. 18. - (1) Dacă în urma evaluării oficiale Comisia identifică neconformităţi:

a) Comisia întocmeşte rapoartele de neconformitate;

b) La termenul de implementare a acţiunilor corective, stabilit de comun acord între laboratorul candidat şi Comisie, laboratorul candidat transmite Comisiei dovezi ale implementării acţiunilor corective;

(i) dacă acţiunile corective sunt eficace, Comisia întocmeşte Raportul de evaluare oficială, pe baza căruia se eliberează, în termen de 45 de zile de la data efectuării evaluării, Certificatul de autorizare oficială, în cazul laboratoarelor din cadrul I.T.C.S.M.S., şi Certificatul de autorizare oficială şi Contractul de autorizare oficială, în cazul laboratoarelor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b);

(ii) dacă acţiunile corective nu sunt eficace, Comisia întocmeşte Raportul de evaluare oficială nefavorabil, iar laboratorul candidat este informat despre decizia de respingere a autorizării, precum şi despre motivele care au stat la baza acesteia.

(2) în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării deciziei de respingere a autorizării, laboratorul candidat anunţă Comisia că:

a) renunţă la solicitarea pentru autorizare, caz în care dosarul este clasat;

b) menţine solicitarea de autorizare, caz în care se depune o nouă cerere cu documentaţia reactualizată pentru începerea unei noi evaluări;

c) face contestaţie la MADR - I.N.C.S. Împotriva deciziei de respingere.

(3) În cazul în care în urma evaluării oficiale nu sunt identificate neconformităţi, Comisia întocmeşte Raportul de evaluare oficială, pe baza căruia se eliberează, în termen de 20 de zile de la data efectuării evaluării, Certificatul de autorizare oficială în cazul laboratoarelor din cadrul I.T.C.S.M.S. şi Certificatul de autorizare oficială şi Contractul de autorizare oficială, în cazul laboratoarelor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b).

(4) Raportul de evaluare oficială se transmite laboratorului candidat, direct sau prin scrisoare recomandată.

(5) Raportul de evaluare oficială se întocmeşte în 3 exemplare, din care două exemplare rămân la Comisie, iar un exemplar va fi înmânat laboratorului autorizat oficial.

Art. 19. - Pentru o nouă autorizare, Comisia verifică în laboratorul candidat modificările care intervin în intervalul dintre două evaluări, astfel:

a) controlul documentaţiei referitoare la activitatea şi modificările efectuate între cele două evaluări;

b) reactualizarea documentaţiei necesare;

c) dacă modificările aduse unor documente sunt autorizate, procesate şi implementate într-o manieră eficientă şi rapidă;

d) reactualizarea cunoştinţelor eşantionorilor şi analiştilor din laborator cu privire la noutăţile publicate în documentaţia de specialitate.

Art. 20. - (1) Evaluarea în vederea reautorizării laboratorului se efectuează la 4 ani de la data autorizării, la cererea laboratorului autorizat oficial.

(2) Documentele pe care trebuie să le depună laboratorul autorizat oficial în vederea reautorizării sunt:

a) cererea de reautorizare, care se va depune la L.C.C.S.M.S. cu cel puţin 3 luni înainte de data expirării valabilităţii Certificatului de autorizare oficială;

b) documentaţia referitoare la sistemul de management al calităţii;

c) alte documente solicitate, după caz, de autoritatea oficială.

(3) Data efectuării evaluării în vederea reautorizării este stabilită de Comisie, de comun acord cu solicitantul, dar nu mai târziu de 3 luni de la data expirării valabilităţii Certificatului de autorizare oficială.

(4) După expirarea valabilităţii Certificatului de autorizare oficială se reia procedura de autorizare iniţială, la solicitarea laboratorului.

(5) în urma evaluării laboratorului autorizat oficial în vederea reautorizării, dar nu mai târziu de 15 zile, Comisia întocmeşte un raport de evaluare în 3 exemplare, din care două exemplare rămân la Comisie, iar un exemplar va fi înmânat laboratorului autorizat oficial. Termenul de 15 zile în care evaluatorii Comisiei întocmesc raportul de evaluare, în cazul prevăzut la alin. (3), trebuie să se încadreze în termenul prevăzut la prezentul alineat.

(6) Cererea laboratorului autorizat oficial de extindere sau de modificare a obiectului autorizării se supune aceloraşi prevederi ca şi o cerere de autorizare iniţială.

(7) Cererea laboratorului oficial pentru extindere sau modificare, precum şi prelungirea autorizării sunt direct condiţionate de rezultatele activităţii de supraveghere oficială, precum şi de achitarea obligaţiilor financiare, în conformitate cu prevederile în vigoare.

Art. 21. - (1) în cazul în care laboratorul autorizat oficial doreşte renunţarea totală sau parţială, temporară ori definitivă la autorizarea oficială, solicitarea se face la autoritatea oficială, direct sau prin scrisoare recomandată. Renunţarea la autorizarea oficială a laboratorului nu absolvă laboratorul autorizat oficial de respectarea prevederilor în vigoare şi de obligaţiile sale faţă de autoritatea oficială. Autoritatea oficială ia cunoştinţă de această solicitare în vederea suspendării supravegherii oficiale şi notifică în scris laboratorului autorizat oficial că nu mai poate efectua eşantionări, testări şi emiteri de documente oficiale, precizând şi data exactă de la care se aplică această decizie.

(2) în urma reevaluării efectuate de Comisie, dacă raportul de evaluare este favorabil, se încheie un nou contract de autorizare oficială şi se eliberează un nou certificat de autorizare oficială, în cazul laboratorului prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. a) si b).

(3) în urma reevaluării efectuate de Comisie, dacă raportul

de evaluare este favorabil, se eliberează un nou certificat de autorizare oficială pentru laboratorul oficial din cadrul I.T.C.S.M.S.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Documentele pentru autorizarea laboratoarelor

 

Art. 22. - Contractul de autorizare oficială, al cărui model este prezentat în anexa nr. 2, are puterea legală a unui contract între autoritatea oficială şi laboratorul autorizat oficial.

Art. 23. - Certificatul de autorizare oficială, al cărui model este prezentat în anexa nr. 3, reprezintă documentul emis de Comisie în urma evaluării şi constatării îndeplinirii condiţiilor prevăzute în prezentele proceduri, condiţii şi reguli, are termen de valabilitate de 4 ani şi este vizat anual. În cazul laboratoarelor nou-autorizate prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b), viza anuală se obţine în urma evaluării de către Comisie. În cazul laboratoarelor reautorizate prevăzute la art. 1 alin. (2), viza anuală este acordată în urma supravegherii şi monitorizării oficiale a activităţii laboratorului autorizat oficial şi, după caz, în urma unei evaluări suplimentare.

 

CAPITOLUL V

Supravegherea şi monitorizarea oficială a laboratorului autorizat oficial

 

Art. 24. - (1) Activităţile laboratorului autorizat oficial sunt supuse supravegherii şi monitorizării oficiale, astfel:

a) testarea a minimum 5% din numărul total de loturi de sămânţă şi a minimum 5% din numărul speciilor testate în vederea certificării, de laboratorul autorizat oficial; proporţia de minimum 5% este în principiu egal distribuită, în raport cu numărul total de loturi şi numărul speciilor testate. Proporţia poate fi mai mare atunci când există dubii specifice, precum şi ori de câte ori autoritatea oficială o decide;

b) eşantionarea a minimum 5% din numărul total de loturi de sămânţă eşantionate în vederea certificării;

c) rezultatele testelor efectuate de autoritatea oficială pe baza eşantioanelor de seminţe prelevate sunt comparate cu rezultatele testelor obţinute de laboratorul autorizat oficial;

d) încadrarea în toleranţă este obligatorie pentru toate eşantioanele testate. În cazul în care rezultatul nu se încadrează în toleranţă, autoritatea oficială stabileşte tipul de neconformitate, respectiv majoră sau minoră, iar laboratorul autorizat oficial iniţiază măsuri corective adecvate pe care le notifică autorităţii. După implementarea măsurilor corective de către laboratorul autorizat oficial, autoritatea oficială efectuează o nouă supraveghere. Dacă în urma implementării măsurilor corective rezultatele testelor nu se încadrează în toleranţă, se retrage temporar sau definitiv autorizarea laboratorului;

e) participarea la programul de teste de referinţă stabilit anual de autoritatea oficială.

(2) Autoritatea oficială poate efectua verificări prin sondaj a activităţii laboratoarelor autorizate, ori de câte ori este necesar.

 

CAPITOLUL VI

Măsuri luate de autoritatea oficială

 

Art. 25. - În cazul în care s-a dovedit că cererea de autorizare conţine informaţii false sau eronate, autoritatea oficială decide amânarea pentru o perioadă de minimum un an ori respingerea definitivă a procedurii de autorizare a laboratorului candidat, după caz.

Art. 26. - (1) în cazul neacordării vizei anuale pe Certificatul de autorizare oficială din motive temeinic justificate, se retrage temporar autorizarea laboratorului până la clarificarea situaţiei.

(2) Autoritatea oficială poate să retragă autorizarea, să anuleze documentele emise sau măsurile luate de laboratorul autorizat oficial, să blocheze sau să dispună retragerea şi schimbarea destinaţiei cantităţilor de seminţe, dacă se constată că au fost încălcate prevederile reglementărilor şi standardelor în vigoare.

Art. 27. - (1) Certificatul de autorizare oficială poate fi retras temporar sau definitiv, după caz, în situaţiile în care se constată:

a) testarea în vederea certificării şi emiterea de documente oficiale pentru specii pentru care laboratorul nu este autorizat;

b) informaţii false sau eronate în documentele oficiale eliberate;

c) nerespectarea procedurilor de lucru, a prevederilor reglementărilor şi standardelor în vigoare, în efectuarea activităţii pentru care a fost acordată autorizarea;

d) faptul că datele din activitatea de supraveghere şi monitorizare oficială demonstrează că laboratorul autorizat oficial nu îndeplineşte standardele de competenţă ce se impun pentru activitatea pentru care a fost autorizat;

e) lipsa vizei anuale;

f) faptul că laboratorul autorizat oficial nu îndeplineşte obligaţiile financiare faţă de autoritatea oficială.

(2) Retragerea temporară sau definitivă a autorizării este anunţată laboratorului autorizat oficial prin scrisoare recomandată sau prin alt mijloc echivalent.

(3) în cazul retragerii temporare a certificatului de autorizare oficială, autoritatea oficială solicită laboratorului autorizat oficial ca personalul tehnic să fie instruit şi reexaminat, precum şi să se corecteze neconformităţile în cadrul unui termen-limită.

(4) Anularea deciziei de retragere temporară a autorizării se face numai atunci când au fost remediate toate deficienţele şi au fost eliminate în totalitate neconformităţile. Laboratorul autorizat oficial este anunţat de autoritatea oficială, în scris, asupra datei de la care acesta îşi poate relua activitatea sau la care îi va fi acordată viza anuală.

(5) Atunci când se ia măsura retragerii temporare sau definitive a autorizării laboratorului autorizat oficial, acesta nu mai poate desfăşura activităţi de eşantionare, testare, şi eliberare de documente oficiale. În cazul laboratoarelor autorizate oficial din cadrul I.T.C.S.M.S., activitatea va fi preluată de un laborator autorizat oficial I.T.C.S.M.S. stabilit de autoritatea oficială.

(6) Autorizarea oficială a laboratorului poate fi retrasă şi în următoarele situaţii:

a) la cererea operatorului economic proprietar al laboratorului autorizat oficial;

b) la cererea reprezentantului laboratorului independent autorizat oficial;

c) la cererea directorului executiv al laboratorului I.T.C.S.M.S. autorizat oficial;

d) laboratoarele autorizate oficial nu solicită reînnoirea certificatului de autorizare oficială, la expirarea acestuia;

e) nerespectarea termenului stabilit de autoritatea oficială pentru corectarea neconformităţilor care au dus la suspendarea autorizării;

f) depistarea unor neconformităţi majore care sunt de natură să afecteze calitatea activităţii desfăşurate şi a rezultatelor testelor de calitate a seminţelor.

(7) La data retragerii temporare sau a retragerii definitive a autorizării, certificatul de autorizare oficială se consideră nul.

Art. 28. - (1) Laboratorul autorizat oficial, al cărui Certificat de autorizare oficială a fost retras, poate face contestaţie la MADR - I.N.C.S., în termen de 15 zile de la data primirii înştiinţării scrise.

(2) MADR-I.N.C.S. analizează contestaţia şi decide în termen de maximum 30 de zile de la primirea acesteia.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 29. - (1) Laboratorul din cadrul I.T.C.S.M.S. se consideră laborator autorizat oficial şi efectuează testarea seminţelor din speciile prevăzute la art. 1 alin. (6), pe raza teritorială de activitate stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 716/1999 privind reorganizarea şi funcţionarea inspectoratelor pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor şi a Laboratorului Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor, precum şi actualizarea limitelor amenzilor prevăzute de Legea nr. 75/1995, cu modificările ulterioare.

(2) Laboratorul din cadrul I.T.C.S.M.S. poate să efectueze testarea seminţelor şi din alte specii, altele decât cele prevăzute la art. 1 alin. (6), referitor la domeniul de autorizare, pe raza sa teritorială de activitate, după obţinerea certificatului de autorizare.

Art. 30. - Contravaloarea activităţilor prestate în vederea autorizării oficiale, reautorizării, supravegherii şi monitorizării, precum şi cea a testelor de referinţă efectuate de autoritatea oficială este stabilită conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 341/2009 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării şi acreditării pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi pentru efectuarea testelor de calitate a seminţelor şi a materialului săditor, cu modificările ulterioare, şi se achită integral de laboratorul autorizat oficial la L.C.C.S.M.S.

Art. 31. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele proceduri, condiţii şi reguli.

 

ANEXA Nr. 1

la proceduri, condiţii si reguli

 

Nr. ..............Data....................

Înregistrat cu autorizaţia de producere, prelucrare, comercializare a seminţelor nr. ..................................

sau Inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor si a materialului săditor..............................................

 

Se aprobă înscrierea.

Comisia:

 

 

CERERE

pentru obţinerea autorizării sau reautorizării oficiale a laboratorului în vederea efectuării testării oficiale şi sub supraveghere oficială a seminţelor

 

Laboratorul candidat.........................................................., cu sediul în localitatea................................................................., str...........................................nr...........Judeţul....................., telefon........................, fax............................, înmatriculat în registrul comerţului cu nr. .................... din ..................., reprezentat prin ........................................, având funcţia de.............................,

solicităm autorizarea/reautorizarea oficială şi eliberarea „Certificatului de autorizare/reautorizare oficială” pentru efectuarea următoarelor teste de calitate a seminţelor: eşantionare, puritate, germinaţie, umiditate, stare sanitară, pentru specia/grupa de specii: ............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Anexăm la prezenta cerere următoarele documente:

a) copie xerox a certificatului de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului de pe lângă camera de comerţ şi industrie;

b) copie xerox a certificatului de înregistrare fiscală;

c) proiectul Manualului calităţii pentru laboratorul care solicită autorizarea;

d) copie xerox a autorizaţiei de producere, prelucrare şi comercializare a seminţelor;

e) copie xerox a statutului de funcţionare, cu specificarea obiectului de activitate în domeniu.

Declar pe propria răspundere că personalul laboratorului autorizat este liber de orice influenţă şi presiune în efectuarea testelor de calitate a seminţelor şi în eliberarea documentelor.

 

 

 

 

Data:........................

Achitat tariful:.................................

 

Accept condiţiile şi responsabilităţile laboratorului autorizat oficial

(semnătura conducătorului operatorului economic sau a reprezentantului laboratorului independent sau Inspectoratului teritorial pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor)

 

Conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.........../......

Cererea se depune în 2 (două) exemplare.

 

ANEXA Nr. 2

la proceduri, condiţii si reguli

 

CONTRACT DE AUTORIZARE OFICIALĂ

Nr.................data.................

 

1. Părţile contractante

a) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor (I.N.C.S.), prin Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor (L.C.C.S.M.S.), având sediul în:..........................................., reprezentat prin (domnul/doamna)...................în calitate de reprezentant al autorităţii oficiale, definit în continuare autoritatea oficială, si

b)...............................

(numele şi sediul operatorului economic sau responsabilului laboratorului independent care a solicitat autorizarea oficială)

având sediul în:........................................, reprezentat prin (domnul/doamna)........................în calitate de împuternicit al laboratorului candidat pentru efectuarea testelor de calitate a seminţei.

2. Obiectul şi preţul contractului

Prezentul contract stabileşte relaţia legală dintre autoritatea oficială şi operatorul economic proprietar al laboratorului autorizat oficial sau reprezentantul laboratorului independent autorizat oficial, în scopul desfăşurării activităţii de testare a seminţelor destinate însămânţării şi de eliberare a documentelor de calitate la speciile, grupele de specii pentru care a fost autorizat, pentru şi

În numele autorităţii oficiale.

Tarifele pentru autorizare, supraveghere şi monitorizare se achită de către operatorul economic proprietar al laboratorului autorizat oficial sau reprezentantul laboratorului independent autorizat oficial, în cuantumul şi la termenele stabilite prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.

3. Durata contractului

Prezentul contract intră în vigoare la data la care este semnat de reprezentanţii părţilor contractante şi va înceta la împlinirea a 4 ani de la data semnării. Perioada de 4 ani se poate prelungi cu pană la 3 luni, dacă cererea de reautorizare a fost depusă în termen. Contractul poate fi prelungit cu acordul scris al părţilor contractante, în vederea reautorizării.

4. Documentele care însoţesc contractul:

- cerere de autorizare/reautorizare oficială;

- documentele solicitate la înscriere;

- certificatul de autorizare;

- alte documente adiţionale.

5. Reguli şi norme

Serviciile executate în baza prezentului contract vor respecta prevederile şi standardele în vigoare prezentate de autoritatea oficială la încheierea contractului.

6. Obligaţiile părţilor

6.1. O parte contractantă nu are, fără acordul scris al celeilalte părţi, dreptul:

- de a face cunoscut prezentul contract sau orice prevedere a acestuia unei terţe persoane, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea acestuia;

- de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.

6.2. Dezvăluirea oricărei informaţii persoanelor implicate în îndeplinirea contractului se va face confidenţial şi se va referi numai la acele informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului.

6.3. O parte contractantă va fi exonerată de răspundere pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la prezentul contract, dacă:

- informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă;

- informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluiri;

- partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

6.4. Obligaţiile operatorului economic proprietar al laboratorului autorizat oficial sau ale reprezentantului laboratorului independent autorizat oficial:

- Operatorul economic proprietar al laboratorului autorizat oficial sau reprezentantul laboratorului independent autorizat oficial este obligat să respecte prevederile cuprinse în Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată, procedurile, condiţiile şi regulile privind autorizarea oficială a laboratoarelor pentru testarea seminţelor sub supraveghere oficială şi celelalte prevederi în vigoare.

- Operatorul economic proprietar al laboratorului autorizat oficial sau reprezentantul laboratorului independent autorizat oficial garantează că orice informaţie pe care o va furniza autorităţii oficiale este conformă cu realitatea.

- Eşantionorul garantează că pe tot parcursul derulării acestui contract respectă procedurile, condiţiile şi regulile de autorizare, cu excepţia unor modificări efectuate cu aprobarea autorităţii oficiale.

- Operatorul economic proprietar al laboratorului autorizat oficial sau reprezentantul laboratorului independent autorizat oficial garantează că ia toate măsurile raţionale necesare pentru a permite autorităţii oficiale sau oricărei alte persoane care acţionează

În numele autorităţii oficiale să îşi realizeze sarcinile şi funcţiile aşa cum sunt menţionate în prevederile în vigoare.

- Operatorul economic proprietar al laboratorului autorizat oficial sau reprezentantul laboratorului independent autorizat oficial garantează că nu efectuează testarea seminţelor decât pentru activităţile pentru care este autorizat şi în afara speciilor, grupelor de specii prevăzute în „Certificatul de autorizare” şi va lua toate măsurile pentru ca serviciile sale să nu fie prestate pentru scopuri neautorizate sau de către persoane neautorizate.

6.5. Obligaţiile si drepturile autorităţii oficiale pentru autorizarea oficială a laboratoarelor:

- Are obligaţia de a pune la dispoziţia laboratorului autorizat oficial sau a laboratorului independent autorizat oficial orice facilităţi sau informaţii pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea în bune condiţii a contractului.

- Are obligaţia să procure toată documentaţia necesară pentru desfăşurarea în bune condiţii a procedurilor de autorizare conform regulilor şi normelor în vigoare.

- Nu răspunde pentru niciun fel de compensaţii plătibile prin lege în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus personalului laboratorului autorizat oficial ori laboratorului independent autorizat oficial, în timpul desfăşurării activităţilor specifice.

- Are dreptul de a verifica modul de lucru al laboratorului autorizat oficial sau al laboratorului independent autorizat oficial, în conformitate cu procedurile, condiţiile şi regulile privind autorizarea oficială a unor laboratoare pentru testarea seminţelor oficială sau sub supraveghere oficială.

- Are obligaţia de a notifica în scris operatorului economic proprietar al laboratorului autorizat oficial sau reprezentantului laboratorului independent autorizat oficial reprezentanţii săi împuterniciţi pentru acest scop.

6.6. Începerea şi sistarea activităţii

Laboratorul autorizat oficial sau laboratorul independent autorizat oficial poate efectua testarea seminţelor numai în următoarele condiţii:

- după primirea „Certificatului de autorizare oficială”;

- după dovada monitorizării anuale;

- după înlăturarea neconformităţilor majore care au dus la suspendarea temporară a autorizării;

- după îndeplinirea obligaţiilor financiare către autoritatea oficială pentru autorizare, supraveghere şi evaluare, încetarea activităţii de testare a seminţei se va face în următoarele condiţii:

- la cererea operatorului economic proprietar al laboratorului autorizat oficial sau a reprezentantului laboratorului independent oficial;

- în cazul neprezentării pentru monitorizarea anuală;

- în cazul nerespectării termenului stabilit de autoritatea oficială pentru corectarea unor neconformităţi;

- în cazul depistării de către autoritatea oficială a unor neconformităţi majore.

6.7. Modalităţi de plată

Operatorul economic proprietar al laboratorului autorizat oficial sau reprezentantul laboratorului independent oficial achită autorităţii oficiale contravaloarea serviciilor de autorizare, la data înscrierii pentru autorizare, precum şi a celor de supraveghere pentru verificarea modului de lucru al laboratorului autorizat oficial sau al laboratorului independent autorizat oficial, la data efectuării acestora.

Dacă operatorul economic proprietar al laboratorului autorizat oficial ori reprezentantul laboratorului independent autorizat oficial nu achită contravaloarea serviciilor de autorizare, procedura de autorizare este suspendată temporar sau definitiv, după caz.

Dacă operatorul economic proprietar al laboratorului autorizat oficial sau reprezentantul laboratorului independent autorizat oficial nu achită factura ce reprezintă serviciile de supraveghere, se aplică penalităţi de întârziere, potrivit legii.

7. Amendamente

Părţile contractante au dreptul, pe durata contractului, de a conveni în scris modificarea unor clauze ale contractului, în conformitate cu regulile, normele şi standardele în vigoare.

8. Rezilierea contractului

Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului. Cererea de reziliere se va comunica în scris celeilalte părţi contractante.

9. Forţa majoră

Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. Aceasta exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

În sensul prezentului contract, prin forţă majoră se înţelege un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu poate fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului.

Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi în mod complet producerea acesteia şi de a lua măsurile care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte contractantă va avea dreptul să notifice celeilalte părţi contractante încetarea prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune celeilalte părţi.

10. Soluţionarea litigiilor

Autoritatea oficială va face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi în cadrul ori în legătură cu prezentul contract.

Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale cele două părţi contractante nu reuşesc să rezolve în mod amiabil divergenţa contractuală, fiecare parte contractantă poate solicita ca divergenţa să se soluţioneze prin arbitraj.

11. Limba care guvernează contractul

Limba care guvernează contractul este limba română.

12. Comunicări

Orice comunicare între părţile contractante, referitoare la îndeplinirea acestui contract, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. Comunicările dintre părţile contractante se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

13. Retragerea

La data retragerii temporare sau definitive a autorizării, Contractul de autorizare oficială se consideră nul.

14. Legea aplicabilă contractului

Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.

 

Autoritatea oficiala,

………………………………………….

Laboratorul autorizat oficial,

………………………………………….

(semnătura conducătorului operatorului economic sau a reprezentantului laboratorului independent)

 

ANEXA Nr. 3

la proceduri, condiţii si reguli

ROMÂNIA

MINISTERULAGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

INSPECŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CALITATEA SEMINŢELOR

 

CERTIFICAT DE AUTORIZARE OFICIALĂ

Nr.................

 

Laboratorul..........................................................................................................................................

Sediul/Adresa.......................................................................................................................................

este recunoscut ca laborator autorizat/reautorizat oficial, în conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 141/2012 pentru aprobarea Procedurilor, condiţiilor şi regulilor privind autorizarea oficială a laboratoarelor pentru testarea seminţelor oficial şi sub supraveghere oficială şi care are la bază SR EN ISO/CEI 17025.

Scopul autorizării/reautorizării oficiale include efectuarea următoarelor teste de calitate a seminţelor:

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Testarea seminţelor se efectuează la următoarele specii, grupe de specii destinate însămânţării:

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Autorizarea/reautorizarea este valabilă pe o perioadă de 4 ani începând de la data de...........................*).

Data:......................................

 

Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor sau Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor si a Materialului Săditor

(Funcţia, numele, prenumele, semnătura)

Comisia:

Numele, prenumele, semnătura

...........................................

...........................................

...........................................

 

Acest certificat este valabil numai vizat pe anul în curs.

 

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

 

 

 

 


*) Se poate prelungi cu până la 3 luni, dacă cererea de reautorizare a fost depusă în termen.

 

ANEXA Nr. 4

la proceduri, condiţii si reguli

 

Conţinutul Manualului calităţii

 

Introducere

- Istoric

- Domeniul de autorizare

 

CAPITOLUL 1

Cerinţe referitoare la management

 

1.1. Organizare

1.1.1. Organigrama

1.1.2. Personal

1.1.3. Responsabilităţi

1.1.4. Harta proceselor

1.2. Sistemul de management

1.2.1. Declaraţia de politică

1.2.2. Documentaţie

1.3. Controlul documentelor

1.3.1. Elaborare, aprobare, difuzare

1.3.2. Modificări în documente

1.4. Analiza cererilor, ofertelor şi contractelor

1.5. Servicii de aprovizionare şi furnituri 1.5.1. Evaluarea şi selectarea furnizorilor

1.6. Servicii către client

1.6.1. Cooperarea cu clienţii

1.6.2. Feedbackul de la clienţi

1.6.3. Reclamaţii

1.7. Controlul activităţilor de încercare

1.8. Îmbunătăţirea eficacităţii sistemului de management

1.9. Auditul

1.9.1. Documente

1.9.2. Înregistrări

1.10. Acţiuni corective - acţiuni preventive

1.10.1. Analiza cauzelor

1.10.2. Implementarea acţiunii

1.10.3. Monitorizarea acţiunii

1.11. Controlul înregistrărilor

1.11.1. Înregistrări ale sistemului de management

1.11.2. Înregistrări tehnice

1.12. Analiza efectuată de management

1.12.1. Elemente de intrare

1.12.2. Sistem decizional

 

CAPITOLUL 2

Cerinţe tehnice

 

2.1. Personal

2.1.1. Identificarea necesităţilor de instruire

2.1.2. Instruirea personalului - monitorizare

2.1.3. Fişa postului

2.1.4. Decizii

2.2. Condiţii de acomodare şi de mediu

2.3. Controlul datelor

2.4. Echipament

2.4.1. Calibrare - Monitorizare

2.4.2. Întreţinere şi utilizare

2.5. Trasabilitatea măsurării

2.6. Etaloane de referinţă şi materiale de referinţă

2.7. Alte precizări

De asemenea, Manualul calităţii, pe lângă aceste capitole, trebuie să mai cuprindă:

- Lista procedurilor operaţionale

- Lista procedurilor de sistem

- Lista standardelor aplicabile

- Instrucţiuni

2.8. În afara Manualului calităţii, laboratoarele trebuie să mai cuprindă:

- Dosar cu proceduri de sistem şi operaţionale;

- Dosare anexe - implementarea procedurilor. Procedurile, atât cele de sistem, cât şi cele operaţionale trebuie să cuprindă: scop, referinţe, responsabilităţi, mod de lucru şi înregistrări.

 

ANEXA Nr. 5

la proceduri, condiţii si reguli

 

Condiţii minime de dotare a unui laborator pentru testarea seminţelor

 

1. SECTORUL DE DETERMINARE A UMIDITĂŢII:

 

Nr. crt.

Aparatura

Necesar număr bucăţi

1.

Etuve cu temperatură reglabilă

2

2.

Morişcă de măcinat eşantioane reglabilă

1

3.

Set de site pentru verificarea gradului de măcinare

1

4.

Balanţă cu precizie de 0,001 zecimale

1

5.

Exicator cu desicantul corespunzător

2

6.

Termohigrometru

1

7.

Termometre cu alcool (mercur) etalonate pentru intervalul de lucru al etuvelor

2

8.

Capsule (fiole)

30

 

2. SECTORUL DE PURITATE: a) Sala de omogenizare

 

Nr. crt.

Aparatura

Necesar număr bucăţi

1.

Omogenizatoare, diferite tipuri

2

2.

Balanţă de precizie

1

 

b) Laborator de determinare a purităţii

 

Nr. crt.

Aparatura

Necesar număr bucăţi

1.

Balanţă cu precizie de 0,1 zecimale

1

2.

Balanţă cu precizie de 0,01 zecimale

1

3.

Balanţă cu precizie de 0,001 zecimale

1

4.

Balanţă cu precizie de 0,0001 zecimale

1

5.

Trusa cu greutăţi etalon aferentă balanţelor

1

6.

Binocular

1

7.

Lampă fluorescentă

1 pentru laboratoarele care efectuează teste la specii de graminee perene

8.

Nisă filtrantă

1

9.

Numărător de seminţe (facultativ)

1

10.

Lupă diafanoscop

1 pentru laboratoarele care efectuează teste la specii de graminee perene

11.

Selector - vânturător de seminţe (Blower)

1 pentru laboratoarele care efectuează teste la specii de graminee perene

 

3. SECTORUL DE GERMINAŢIE:

 

Nr. crt.

Aparatura

Necesar număr bucăţi

1.

Set de site pentru verificarea gradului de mărunţire al solului

1

2.

Termometre cu alcool (mercur) etalonate pentru verificarea modului de funcţionare al camerelor sau cabinetelor de germinat şi al etuvelor

câte unul pentru fiecare aparat verificat

3.

Cabinete germinatoare cu temperatură reglabilă

Numărul şi capacitatea lor va fi corelat cu speciile analizate şi cerinţele impuse de acestea, minimum 3.

4.

Termometre înregistratoare

câte unul pentru fiecare cameră de germinaţie sau cabinet germinator

5.

Etuve pentru preuscare şi sterilizare

2

6.

Balanţă cu precizie de 0,1 zecimale

1

7.

Cântar de capacitate 10 kg

1

8.

Aparat pentru determinarea ph

1

9.

Recipiente de stocare eşantioane, tăvi, godeuri, rafturi etc.

-

 

4. SECTORUL DE STARE FITOSANITARĂ:

 

Nr. crt.

Aparatura

Necesar număr bucăţi

1

Microscop performant

1

2

Lupă binocular

1

3

Nişă filtrantă (facultativ)

1 Poate fi utilizată, când este nevoie, nişa filtrantă din dotarea laboratorului de puritate sau germinaţie.

4

Vase Petri, lamele, pensete etc.

-

 

Un laborator trebuie să deţină magazie de păstrarea eşantioanelor cu mediu controlat.

Un laborator trebuie să deţină o sală de instruire, testare şi atestare.

În funcţie de domeniul de autorizare şi volumul de activitate, Autoritatea poate stabili condiţiile de dotare a unui laborator pentru testarea seminţelor.

 

Formular model Atestat eşantionori/analişti laborator

 

 

SIGLA

M.A.D.R

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

INSPECŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CALITATEA SEMINŢELOR

LABORATORUL CENTRAL PENTRU CALITATEA SEMINŢELOR

ŞI A MATERIALULUI SĂDITOR

 

ATESTAT

nr........

 

Dl/Dna...................................din cadrul Unităţii/I.T.C.S.M.S...............a fost instruit(ă) şi atestat(ă) ca eşantionor/analist laborator pentru speciile........................................................................................., având în vedere prevederile Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată.

Eşantionorul/analistul de laborator are drept de eşantionare şi analiză în acest domeniu.

Atestatul este valabil pe o perioadă de 4 ani.

 

Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor,

 

Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor,

 

ROMÂNIA

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor (INCS)

Bd. Carol I nr. 24, sectorul 3 - Bucureşti

Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor- Bucureşti

Central Laboratory for Quality of Seed and Planting Materials

Str. Aleea Sandu Aldea nr. 10

 

BULETIN DE ANALIZĂ OFICIALĂ Nr. ………….

 

Laborator autorizat (nume, adresă)

Name of applicant (name, address)

 

Laborator independent

 

 

Cod autorizaţie

Registration number:

Data eşantionării oficiale

Date of official sampling

 

Eşantionor

Sampler

 

 

 

Număr certificat de autorizare laborator

 

Numărul de referinţă al lotului

Reference lot number

Specia

Species

Soiul

(se specifică dacă soiul este modificat genetic şi codul de identificare)

Variety

Categoria aprobată

Approved category

Greutate lot

Lot weight

Număr ambalaje şi tip No and type of packages

Loc de depozitare

Storage place

Data sigilării

Date of lot sealing

Etichete oficiale, seria şi numărul, tipul

Official labels, series, number, type

Tratamente efectuate

Treated with:

Data recepţie eşantion

Date of sample receiving number

Număr de analiză

Analysis

 

Document inspecţie în câmp nr.:

Field inspection document no.:

Agricultor multiplicator:

Grower:

Ţara de producţie:

Country of production:

 

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE DE LABORATORUL AUTORIZAT

ANALYSIS RESULTS

 

PURITATE PURITY

(% din greutate/weight)

GERMINAŢIE GERMINATION

(% în număr/number)

UMIDITATE

% MOISTURE CONTENT

Sămânţă pură

Pure seeds

Materii inerte

Inert matter

Seminţe de alte specii de plante

Other crop seeds

Germinaţia totală

Total germination

Germeni normali

Normal seedlings

Seminţe tari

Hard seeds

Seminţe proaspete

Fresh seeds

Germeni anormali

Abnormal seedlings

Seminţe moarte

Dead seeds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natura materiilor inerte:

Kind of inert matter:

Seminţe de alte plante (denumirea ştiinţifică):

Other seeds:

Alte determinări:

Other tests:

Metoda de analiză:

Analysis method:

 

CONCLUZII:

Data:

Emitent:

Laborator autorizat..................................

Laborator independent...........................

 

(denumirea, adresa, telefon/fax, e-mail)

 

Responsabil laborator autorizat/

Responsabil laborator independent

…………………………………………….

(nume, prenume, semnătură)

Manager,

…………………………………………….

(nume, prenume, semnătură, stampilă)

 

Formular-tip Ordin MADR nr. 141/2012

 

ROMÂNIA

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Ministry of Agriculture and Rural Development

Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor (INCS)

National Inspection for Quality of Seeds

Bd. Carol I nr. 24, sectorul 3 - Bucureşti

Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor - Bucureşti

Central Laboratory for Quality of Seed and Planting Materials

Str. Aleea Sandu Aldea nr. 10

 

DOCUMENT OFICIAL DE CERTIFICARE a lotului de sămânţă nr. ……

OFFICIALCERTIFICATION DOCUMENT of seed lot no.....

 

Laborator autorizat (nume, adresă)

Name of applicant (name, address)

 

Laborator independent

 

 

Cod autorizaţie

Registration number:

Data eşantionării oficiale

Date of official sampling

 

Eşantionor

Sampler

 

 

 

Număr certificat de autorizare laborator

 

Numărul de referinţă al lotului

Reference lot number

Specia

Species

Soiul

(se specifică dacă soiul este modificat genetic şi codul de identificare)

Variety

Categoria aprobată

Approved category

Greutate lot

Lot weight

Număr ambalaje şi tip No and type of packages

Loc de depozitare

Storage place

Data sigilării

Date of lot sealing

Etichete oficiale, seria şi numărul, tipul

Official labels, series, number, type

Tratamente efectuate

Treated with:

Data recepţie eşantion

Date of sample receiving number

Număr de analiză

Analysis

 

Documentele inspecţie în câmp nr.:.......................................................

Field Inspection Document no................................................................

Agricultor multiplicator.......................................................................

Grower.....................................................................................................

Ţara de producţie:

Country of production:

 

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE DE LABORATORUL AUTORIZAT

ANALYSIS RESULTS

 

PURITATE PURITY

(% din greutate/weight)

GERMINAŢIE GERMINATION

(% în număr/number)

UMIDITATE

% MOISTURE CONTENT

Sămânţă pură

Pure seeds

Materii inerte

Inert matter

Seminţe de alte specii de plante

Other crop seeds

Germinaţia totală

Total germination

Germeni normali

Normal seedlings

Seminţe tari

Hard seeds

Seminţe proaspete

Fresh seeds

Germeni anormali

Abnormal seedlings

Seminţe moarte

Dead seeds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natura materiilor inerte:

Kind of inert matter:

Seminţe de alte plante (denumirea ştiinţifică):

Other seeds:

Alte determinări:

Other tests:

Metoda de analiză:

Analysis method

SAMANTA PRODUSA IN CONFORMITATE CU REGULILE SI NORMELE CE.

SEED PRODUCED IN ACCORDANCE WITH RULES AND NORMS CE.

 

Data:

Emitent:

Laborator autorizat..................................

Laborator independent...........................

 

(denumirea, adresa, telefon/fax, e-mail)

Responsabil laborator autorizat/

Responsabil laborator independent

…………………………………………….

 (nume, prenume, semnătură, stampilă)

 

 

Data:

Emitent: Laborator autorizat..................................

Laborator independent............................

Responsabil laborator autorizat/ Responsabil laborator independent

(denumirea, adresa, telefon/fax, e-mail)

(nume, prenume, semnătură)

 

Formular tip Ordin MADR nr. 141/2012

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru modificarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii acestora, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2008

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Comitetului Director nr. 4 din 30 iulie 2012;

- art. 18 pct. 20 şi 21 şi art. 33 alin. (3) şi (4) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Metodologia privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de preşedinţi-directori

generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii acestora, aprobată prin

Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Sănătate nr. 15/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 28 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 4, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:

„(2) Condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a postului de director general al CNAS sunt următoarele:

a) pregătirea profesională şi experienţa necesară executării operaţiunilor specifice postului:

(i) pregătire de bază: studii superioare de lungă durată în specialitatea medicală sau economică, dovedite cu diploma de licenţă (copie legalizată);

(ii) pregătire complementară/managerială în domeniul de activitate al candidatului sau în sistemul de sănătate: cursuri de perfecţionare/specializări/competenţe/ maşter/doctorat (dovedite prin acte - copii legalizate); (iii) vechime în specialitate - minimum 10 ani (carnet de muncă - copie legalizată sau orice alt înscris doveditor în acest sens); (iv) activitate desfăşurată în managementul sanitar de minimum 3 ani;

b) candidaţii vor prezenta o recomandare de la ultimul loc de muncă;

c) candidaţii vor prezenta un curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată;

d) candidaţii vor prezenta planul de management din care să rezulte abilităţile lor manageriale, adaptate obiectivelor şi indicatorilor de performantă pentru postul de director general al CNAS.

(3) Condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a postului de preşedinte-director general al casei de asigurări sunt următoarele:

a) pregătirea profesională şi experienţa necesară executării operaţiunilor specifice postului:

(i) pregătire de bază: studii superioare de lungă durată, dovedite cu diplomă de licenţă (copie legalizată);

(ii) pregătire complementară/managerială în domeniul de activitate al candidatului sau în sistemul de sănătate: cursuri de perfecţionare/specializări/competenţe/ maşter/doctorat (dovedite prin acte - copii legalizate);

(iii) vechime în specialitate - minimum 5 ani (carnet de muncă - copie legalizată sau orice alt înscris doveditor în acest sens);

(iv) activitate desfăşurată în managementul sanitar de minimum 3 ani;

b) candidaţii vor prezenta o recomandare de la ultimul loc de muncă;

c) candidaţii vor prezenta un curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată;

d) candidaţii vor prezenta planul de management din care să rezulte abilităţile lor manageriale, adaptate obiectivelor şi indicatorilor de performanţă pentru postul de preşedinte-director general în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Doru Bădescu

 

Bucureşti, 31 iulie 2012.

Nr. 382.

 

ACTE ALE COMISIEI NAŢIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 5/2012 privind forma, conţinutul şi modul de prezentare a documentului privind informaţiile-cheie destinate investitorilor în organismele de plasament colectiv în valori mobiliare

 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi art. 7 alin. (3) şi (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât, în şedinţa din data de 4 iulie 2012, emiterea următorului ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instrucţiunea nr. 5/2012 privind forma, conţinutul şi modul de prezentare a documentului privind informaţiile-cheie destinate investitorilor în organismele de plasament colectiv în valori mobiliare.

Art. 2. - Instrucţiunea menţionată la art. 1 se publică împreună cu ordinul de aprobare a acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro).

 

p. Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare,

Alexe Gavrilă

 

Bucureşti, 9 iulie 2012.

Nr. 87.

 

INSTRUCŢIUNEA Nr. 5/2012

privind forma, conţinutul şi modul de prezentare a documentului privind informaţiile-cheie destinate investitorilor în organismele de plasament colectiv în valori mobiliare

 

SECŢIUNEA 1

Consideraţii generale

 

Art. 1. - (1) Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) autorizate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) până la data intrării în vigoare a prezentei instrucţiuni au obligaţia să înlocuiască prospectul simplificat (PS) cu documentul privind informaţiile-cheie destinate investitorilor (DICI) în termenul prevăzut la art. 201 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital.

(2) în acest sens, entităţile prevăzute la alin. (1) vor transmite C.N.V.M. documentul respectiv, având conţinutul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 583/2010 al Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte informaţiile-cheie destinate investitorilor şi condiţiile care trebuie îndeplinite pentru furnizarea informaţiilor-cheie destinate investitorilor sau a prospectului pe un suport durabil, altul decât hârtia, sau prin intermediul unui site web şi forma indicată în anexa la prezenta instrucţiune.

Art. 2. - OPCVM-urile autorizate de C.N.V.M. care intenţionează să distribuie titluri de participare în alte state membre vor oferi investitorilor din respectivele state membre gazdă DICI.

Art. 3. - În cazul în care două sau mai multe OPCVM-uri fuzionează până cel târziu la finalul termenului indicat la art. 1 alin. (1), iar OPCVM-ul absorbant nu a întocmit încă DICI, acesta va furniza investitorilor OPCVM-ului/urilor absorbit(e) prospectul simplificat.

Art. 4. - În cazul în care se formează o structură de tip master-feeder până cel târziu la finalul termenului indicat la art. 1 alin. (1), societatea/societăţile de administrare a investiţiilor va/vor stabili (de comun acord) care este tipul de document care va fi furnizat atât investitorilor OPCVM-ului/urilor de tip feeder, cât şi investitorilor OPCVM-ului de tip maşter.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Claritatea limbajului şi a formatului DICI

 

Art. 5. - (1) DICI va consta în două pagini A4 (3 pagini în cazul OPCVM-urilor structurate) şi va conţine doar informaţiile aferente secţiunilor obligatorii prevăzute în anexă, necesare investitorilor pentru ca aceştia să ia o decizie în deplină cunoştinţă de cauză.

(2) Se va avea în vedere evitarea depăşirii dimensiunii DICI indicate la alin. (1) prin utilizarea unor caractere mai mici sau

mai dense. De asemenea, referinţele la alte documente ale OPCVM nu vor fi utilizate în mod excesiv pentru a acoperi informaţiile esenţiale necesare înţelegerii de către investitor a investiţiei.

Art. 6. - Societatea de administrare a investiţiilor (SAI) trebuie să întocmească DICI în aşa fel încât acesta să fie cât mai uşor de înţeles de către investitorii de retail. În acest scop vor fi avute în vedere următoarele:

a) se va evita copierea sau preluarea unor prevederi din prospectul de emisiune sau alte documente ale OPCVM-ului, cu excepţia cazului în care acestea au fost revizuite pentru a se conforma prezentei instrucţiuni;

b) în mod similar, nu vor fi copiate sau preluate prevederi din Regulamentul (UE) nr. 583/2010 sau ghidurile CESR/ESMA (decât în cazuri expres stipulate de C.N.V.M.), deoarece, în principiu, acestea nu se adresează investitorilor de retail, ci autorităţilor competente şi industriei organismelor de plasament colectiv;

c) se va utiliza un limbaj simplu, prin evitarea jargonului financiar, informaţiile esenţiale fiind formulate şi prezentate astfel încât să permită chiar şi unei persoane fără cunoştinţe în domeniu să le înţeleagă încă de la prima citire, în sensul în care Ie-a conceput cel care a întocmit documentul.

Art. 7. - (1) Utilizarea limbajului simplu nu presupune evitarea conceptelor complexe, ci utilizarea unui stil simplu şi concis, astfel încât investitorii să nu fie împiedicaţi în a înţelege documentul din cauza unui vocabular pretenţios şi a unor sintagme complicate.

(2) Jargonul financiar poate fi utilizat în următoarele condiţii:

a) termenul în jargon folosit este explicat la prima utilizare;

b) termenul în jargon folosit este însoţit de o notă de subsol în cadrul paginii ori secţiunii aferente; sau

c) termenul în jargon folosit este explicat într-un document la care se face referire.

(3) Pentru explicitarea respectivului termen se poate utiliza şi un indicator grafic.

(4) La întocmirea DICI se vor utiliza fraze de cel mult 25-30 de cuvinte şi un format de prezentare cât mai simplu de vizualizat. Se va evita utilizarea cuvintelor cu înţeles multiplu sau a celor specifice domeniului juridic, a neologismelor şi a limbajului formal şi impersonal.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Configurarea DICI

 

Art. 8. - (1) DICI trebuie să se distingă de alte documente şi să nu se confunde cu un document de tip contractual.

(2) SAI/OPCVM-urile autoadministrate trebuie să prezinte DICI într-un mod uşor de citit şi de înţeles, cu respectarea condiţiilor de mai jos:

a) tipul caracterului utilizat să fie Arial (sau un font similar fără picioruşe - în engleză şerif) ori Times New Roman (sau un font similar cu picioruşe);

b) în acest sens, în cadrul unui rând scris cu font mărimea 10 se vor utiliza între 50 şi 75 de caractere (inclusiv spaţii), dispuse în coloane de tip ziar sau margini largi;

c) în ceea ce priveşte titlurile, se va avea în vedere o ierarhie clară a acestora şi a subtitlurilor, prin utilizarea caracterelor îngroşate, a umbrelor, a culorilor, a dimensiunilor diferite;

d) referitor la aspectul paginii, se va avea în vedere existenţa spaţiilor libere prin utilizarea paragrafelor scurte, a coloanelor de ziar, a listelor cu marcatori în locul textului continuu şi delimitărilor clare între secţiuni;

e) în ceea ce priveşte culoarea şi fundalul, se va avea în vedere că DICI este de obicei fotocopiat sau tipărit alb-negru. De aceea, sunt indicate utilizarea cât mai rară a unor culori diferite şi asigurarea unui contrast suficient între text şi fundal.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Recomandări privind prezentarea fiecărei secţiuni

 

A. Titlul şi precizările introductive

Art. 9. - Titlul şi precizările introductive vor fi prezentate cu luarea în considerare a prevederilor art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 583/2010, precum şi a următoarelor condiţii:

- evidenţierea suficientă a titlului „Informaţiile-cheie destinate investitorilor”, astfel încât să atragă atenţia potenţialului investitor;

- menţionarea obligatorie a numelui şi datelor de identificare ale SAI, OPCVM-ului şi ale compartimentelor investiţionale, dacă acesta este un fond compartimentat, constituit din mai multe compartimente de investiţii.

B. Obiective şi politica de investiţii

Art. 10. - (1) Secţiunea „Obiective şi politica de investiţii” se va realiza cu luarea în considerare a prevederilor art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 583/2010 şi va avea ca scop informarea investitorilor cu privire la:

- obiectivele urmărite ale OPCVM-ului;

- modalităţile de atingere a obiectivelor prestabilite.

(2) Descrierea obiectivelor şi a politicii investiţionale se va realiza într-un singur paragraf. În cazul în care rezultă un paragraf mult prea mare, acesta va fi împărţit în două subparagrafe separate.

(3) Se va evita copierea/reproducerea prevederilor din Prospectul de emisiune sau alte documente ale OPCVM-ului, excepţie făcând cazurile în care limbajul utilizat este simplu şi clar.

(4) Utilizarea unui limbaj simplu şi clar va avea în vedere următoarele:

- înlăturarea textelor redundante de tipul: „în vederea atingerii obiectivelor investiţionale, Societatea de administrare,

În numele Fondului, va proceda la...”;

- utilizarea unui stil personal, prin utilizarea pronumelui personal „tu” în locul sintagmei „potenţialului investitor” sau „viitorului investitor” şi „noi” în locul denumirii SAI/OPCVM autoadministrat;

- eliminarea textelor care nu sunt neapărat necesare, cum ar fi „în conformitate cu prevederile legale” sau „Fondul va încerca în general să-şi atingă obiectivele investiţionale prin investiţii în...”;

- evitarea unor formulări vagi, de tipul „Fondul îşi propune să furnizeze randamente atractive şi pozitive pe termen lung”.

Art. 11. - (1) în cazul OPCVM-urilor structurate se vor avea în vedere prevederile art. 7 şi 36 din Regulamentul (UE) nr. 583/2010 referitoare la conţinutul obligatoriu al DICI. Se vor prezenta cel puţin 3 exemple de scenarii de performanţă, întocmite cu respectarea prevederilor art. 38.

(2) Formulele de calcul al sumei datorate investitorului la anumite date prestabilite sau/şi la finalul perioadei investiţionale de către OPCVM-urile structurate vor fi prezentate în mod echilibrat, fără a se exagera nivelul randamentelor pozitive aşteptate/potenţiale, avându-se în vedere precizarea clară a următoarelor aspecte:

a) profilul de risc şi randament al OPCVM-ului este diferit de cel al unei investiţii directe în aceleaşi active;

b) unui risc redus îi corespunde un randament redus. Concomitent se va avea în vedere evitarea unor sintagme de tipul „performanţă sigură/garantată sau randamente sigure/garantate”, în special în cazul în care OPCVM-ul nu oferă o garanţie explicită/legală;

c) în cazul existenţei riscului de pierdere a valorii investiţiei la unul din termenele specificate în formulă, acest risc va fi descris în mod clar în obiectivele şi politica de investiţii, prin menţionarea faptului că investiţia iniţială nu este garantată;

d) în cazul în care investiţia iniţială este garantată sau protejată într-o proporţie mai mică de 100%, se va evita utilizarea sintagmelor care ar putea duce în eroare investitorii, de tipul „garanţie parţială aferentă unui procent de 90% din suma investită”. Se va specifica clar, după caz, că investiţia nu este protejată sau garantată integral;

e) în cazul în care formula unui fond este legată de performanţa medie a unui indice în proporţie de până la 100% sau în cazul în care aceasta este legată de un nivel prestabilit/limitat al performanţei indicelui, se va explica care este efectul atingerii/înregistrării nivelurilor prestabilite;

f) se vor folosi formulări pozitive, de tipul „în cazul în care indicele scade cu mai mult de 30%”, în locul celor de tipul „în cazul în care performanţa indicelui este mai mică de -30%”;

g) în cazul OPCVM-urilor structurate care au emisiuni suplimentare, se va evita utilizarea excesivă a sintagmelor de tip şablon. De exemplu, în locul folosirii datei de început şi datei de sfârşit, se vor menţiona datele efective.

C. Profilul de risc şi randament

Art. 12. - (1) La elaborarea secţiunii „Profilul de risc şi randament” se vor avea în vedere prevederile art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 583/2010. Această secţiune trebuie să ofere o descriere corectă şi echilibrată cu privire la posibilitatea

obţinerii, în egală măsură, atât de câştiguri, cât şi de pierderi, precum şi o descriere a investiţiilor efectuate (sau indicarea prevederilor aferente secţiunii „Obiective şi politica de investiţii*), astfel încât informaţiile prezentate în această secţiune să poată fi citite în context.

(2) Prezentarea indicatorului sintetic risc şi randament (ISRR) va fi însoţită de explicarea succintă a riscurilor semnificative care nu sunt în totalitate sau în parte surprinse de acest indicator. Se va menţiona faptul că indicatorul nu este o măsură a riscului de pierdere a sumei investite, ci o măsură a creşterilor şi scăderilor de valoare înregistrate anterior de către OPCVM. În cazul fondurilor structurate, se va explica că indicatorul arată riscul de pierdere a investiţiei la sfârşitul perioadei investiţionale prestabilite.

Art. 13. - (1) Riscurile specifice care pot să nu fie surprinse în ISRR sunt riscul de contraparte, de faliment, de lichiditate, operaţional şi unele riscuri aferente pieţelor emergente.

(2) Explicarea riscurilor semnificative care nu sunt surprinse de ISRR se va realiza cu respectarea condiţiilor de mai jos:

a) se va explica clar ce este riscul, printr-o descriere a naturii acestuia (fără o menţionare doar a denumirii ştiinţifice) şi o prezentare echilibrată astfel încât să nu rezulte doar o enumerare de aspecte negative;

b) riscul va fi prezentat ca incertitudine. Se vor prezenta doar incertitudinile care pot afecta valoarea titlului de participare al OPCVM-ului.

Nu va fi considerată risc posibilitatea pierderii de către investitori a sumei investite, ca o consecinţă previzibilă a propriilor lor fapte, în funcţie de modul în care sunt atinse obiectivele investiţionale sau în funcţie de care sunt performanţele OPCVM-ului, în general. În cazul în care astfel de consecinţe sunt semnificative, ele vor fi explicate în alte secţiuni ale DICI, în funcţie de posibilitatea încadrării în context. De exemplu:

- probabilitatea de pierdere din suma investită în cazul în care titlurile de participare ale unui OPCVM structurat sunt răscumpărate anticipat va fi prezentată în secţiunea „Obiective şi politica de investiţii”;

- posibilitatea perceperii unui comision de răscumpărare şi, prin urmare, posibilitatea diminuării sumei răscumpărate, în cazul în care un investitor alege să îşi răscumpere anticipat unităţile de fond, va fi prezentată în cadrul secţiunii „Comisioane”;

c) riscurile vor fi analizate prin prisma impactului şi a probabilităţii.

Se vor avea în vedere explicarea succintă şi clară a implicaţiilor pe care apariţia riscului o are asupra investitorilor, precum şi modalitatea în care sunt evaluate riscurile semnificative, prezentându-se următoarele: gradul în care OPCVM-ul este expus la un anumit risc semnificativ, probabilitatea de apariţie a acestuia, precum şi cât de sever va fi impactul apariţiei sale;

d) se va explica care este efectul garanţiei sau protecţiei capitalului.

Se va preciza dacă existenţa unei garanţii legale executorii sau a unei protecţii are influenţă asupra gradului de risc şi se vor explica implicaţiile asupra sumei investite a răscumpărării în afara perioadelor prestabilite.

În analizarea volatilităţii datelor aferente ultimilor 5 ani, vor fi identificate riscurile care sunt reflectate/surprinse în ISRR şi care nu.

(3) în cadrul DICI nu vor fi menţionate riscuri nesemnificative.

(4) Riscurile vor fi prezentate în cadrul unor categorii de risc identificate în funcţie de activul sau strategia de investiţii care dă naştere acestor riscuri (de exemplu, prin gruparea riscurilor aferente investiţiilor în obligaţiuni sau pieţe emergente).

(5) în cazul OPCVM-ului de tip compartimentat, fără o separare juridică între compartimentele de investiţii, se va explica impactul posibil asupra unuia dintre subfonduri în secţiunea „Informaţii practice”.

(6) Menţiunile cu privire la impactul regimului fiscal existent în statul de origine asupra sumei investite vor fi incluse la secţiunea „Informaţii practice”, şi nu la secţiunea „Profilul de risc şi randament”.

Art. 14. - Metodologia de calcul al ISRR menţionată la art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 583/2010 va fi utilizată de SAI care administrează OPCVM şi OPCVM-urile care se autoadministrează.

Art. 15. - (1) ISRR va fi calculat pe baza volatilităţii OPCVM-ului.

(2) Volatilitatea va fi estimată prin utilizarea rentabilităţilor săptămânale anterioare sau, dacă nu este posibil, prin utilizarea rentabilităţilor lunare.

(3) Rentabilităţile relevante pentru obţinerea volatilităţii vor fi aferente unei anumite perioade din intervalul ultimilor 5 ani de existenţă a fondului, iar în cazul în care au fost plătite dividende, vor fi calculate cu luarea în considerare a câştigurilor şi plăţilor de dividende relevante.

(4) Volatilitatea fondului va fi calculată şi ulterior reconfigurată anual, utilizând următoarea metodă standard:

unde:

 

volatilitatea = σf =

 

- rentabilităţile fondului (rf,t) corespund unui număr de T perioade independente aferente unui interval de 1/m ani. Aceasta înseamnă că m (săptămâni) = 52 şi T = 260 (săptămâni) în cazul rentabilităţilor săptămânale şi m = 12 (luni) şi T = 60 (luni) pentru rentabilităţile lunare;

-  reprezintă media aritmetică a rentabilităţilor fondului pe parcursul perioadelor T:

 

 =

(5) ISRR va corespunde unui număr întreg destinat să clasifice fondul pe o scară de la 1 la 7, pe măsura creşterii nivelului volatilităţii, conform anexei.

(6) SAI trebuie să determine ISRR aferent OPCVM-ului, cu luarea în considerare a normelor şi procedurilor adoptate în vederea administrării riscului, şi să asigure monitorizarea în mod continuu a implementării corecte şi coerente a acestui proces.

(7) Calcularea ISRR, precum şi orice revizuire ulterioară a acestuia vor fi fundamentate în mod adecvat. SAI vor păstra înregistrări ale acestor calcule pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, perioadă ce va fi extinsă, în cazul fondurilor structurate, la 5 ani după expirarea perioadei investiţionale prestabilite.

Art. 16. - Rentabilităţile relevante pentru calculul volatilităţii trebuie să fie măsurate ţinând cont de câştigurile sau distribuirile de dividende relevante.

Art. 17. - (1) Calculul ISRR al OPCVM se efectuează conform următoarei grile de intervale de volatilitate anualizată, care prevede intervale de volatilitate care reflectă nivelul tot mai mare de risc al fondului şi, prin urmare, poziţia sa pe scara de risc.

 

Clasa de risc

Intervale de volatilitate

 

egale sau mai mari

mai mici decât

1

0%

0,5%

2

0,5%

2%

3

2%

5%

4

5%

10%

5

10%

15%

6

15%

25%

7

25%

 

 

(2) Intervalele de volatilitate propuse în tabelul de mai sus reflectă un echilibru între cerinţa de a obţine un grad adecvat de stabilitate în procesul de clasificare a riscurilor şi de a determina o răspândire adecvată a OPCVM-urilor către clase de risc diferite.

Art. 18. - (1) Orice modificare semnificativă a profilului de risc şi randament al OPCVM-ului va fi reflectată printr-o revizuire promptă a DIG.

(2) ISRR va fi revizuit în cazul în care, cu ocazia calculării săptămânale sau lunare, volatilitatea relevantă a OPCVM-ului înregistrează timp de 4 luni un nivel diferit de cel aferent clasei de volatilitate corespunzătoare categoriei sale de risc.

(3) în cazul în care în ultimele 4 luni volatilitatea OPCVM-ului s-a modificat, astfel încât corespunde mai mult decât unei singure clase, OPCVM-ul va fi încadrat în noua clasă de risc corespunzătoare cu al cărei nivel de volatilitate relevantă a coincis în majoritatea datelor de referinţă săptămânale sau lunare pe parcursul ultimelor 4 luni.

(4) ISRR va fi revizuit atunci când modificările intervenite în cadrul secţiunii „Profilul de risc şi randament” din DICI sunt rezultatul unei decizii a SAI privind politica de investiţii sau strategia investiţională a fondului. În aceste condiţii, orice modificare a ISRR va fi destinată unei noi clasificări a nivelului de risc al OPCVM şi, în consecinţă, se efectuează în conformitate cu procedurile generale privind clasificarea OPCVM-urilor în funcţie de risc prezentate în acest document.

D. Situaţii specifice privind calculul volatilităţii

Art. 19. - Prezenta secţiune reglementează metodologia care se aplică la calcularea ISRR în circumstanţe sau pentru fonduri pentru care abordarea generală descrisă la art. 8 poate să nu fie adecvată, precum fondurile de piaţă cu un istoric al performanţei insuficient, fondurile cu obiective de risc şi randament predeterminate sau fondurile structurate.

Art. 20. - (1) OPCVM-urile a căror politică sau strategie de investiţii urmăreşte evidenţierea profilului de risc şi randament al unor sectoare predeterminate ale pieţei de capital sunt considerate ca fiind fonduri de piaţă.

(2) Pentru fondurile de piaţă pentru care nu este disponibil un istoric complet al rentabilităţilor, astfel cum este prevăzut la art. 15, metodologia de calcul al ISRR va fi ajustată cu respectarea următoarelor etape:

a) se va identifica istoricul disponibil al rentabilităţilor relevante ale OPCVM-ului;

b) se va identifica modelul de portofoliu reprezentativ, combinaţia de active-ţintă sau portofoliul de referinţă al OPCVM-ului;

c) se vor calcula rentabilităţile aferente modelului de portofoliu reprezentativ, combinaţiei de active-ţintă sau portofoliului de referinţă al OPCVM-ului de la începutul perioadei de probă, în conformitate cu prevederile art. 15, până la data la care sunt disponibile informaţii legate de rentabilitatea actuală a OPCVM-ului;

d) ambele serii de rentabilitate vor fi alăturate, obţinându-se o singură serie aferentă unei perioade de prelevare completă, conform prevederilor art. 15;

e) se va estima volatilitatea istorică anualizată, în conformitate cu formula generală.

Art. 21. - (1) Când fondurile de piaţă urmăresc profilul de risc şi randament al unor segmente de piaţă, care sunt reprezentate de indici (sau active de referinţă ori combinaţii de active-ţintă) şi al căror istoric al rentabilităţii nu este suficient de lung, indicatorul ISRR al acestor fonduri se va calcula având în vedere volatilitatea unor astfel de indici, estimată prin simularea rentabilităţilor lor relevante.

(2) Acest proces de simulare va lua în considerare toate informaţiile disponibile şi se va realiza prin modele adecvate privind factorii de risc şi sub ipoteza unui risc neutru (egal cu 0).

(3) în fiecare caz, calculul sau simularea rentabilităţilor relevante ale activelor de referinţă sau combinaţiilor de active-ţintă trebuie să fie ajustat/ajustată pentru a reflecta efectele costurilor curente care se plătesc din activele OPCVM-urilor şi numai atunci când se aşteaptă în mod justificat ca acestea să afecteze în mod substanţial volatilitatea estimată.

Art. 22. - (1) OPCVM-urile a căror politică sau strategie de investiţii urmăreşte o alocare variabilă a portofoliului fondului pe clase de active, cu condiţia respectării unei limite de risc predeterminate, sunt considerate fonduri cu rentabilitate absolută.

(2) în cazul fondurilor cu rentabilitate absolută, metodologia de calcul al indicatorului de risc şi randament cuprinde următoarele etape:

a) atunci când este disponibil un istoric complet al rentabilităţilor, se va lua în considerare valoarea maximă dintre volatilitatea istorică reală anualizată şi volatilitatea care corespunde limitei de risc adoptate de către OPCVM;

b) pentru fondurile care nu au o istorie suficientă a rentabilităţilor, precum şi pentru fondurile care şi-au revizuit recent politica de investiţii, se va lua în considerare volatilitatea anualizată care este în concordanţă cu limita de risc aferentă.

Art. 23. - În cazul în care limita de risc a fondurilor cu rentabilitate absolută ia forma unei măsuri Valoare la risc (VaR), volatilitatea relevantă necesară în vederea stabilirii nivelului de risc al OPCVM-ului este obţinută prin metoda ingineriei inverse a VaR adecvată şi coerentă sub ipoteza unui risc neutru/O. De exemplu, pentru un VaR având un nivel de încredere de 99% şi o perioadă de deţinere egală cu un număr de intervale de timp „T” egal cu 1/m ani, volatilitatea relevantă (oA) este calculată prin metoda ingineriei inverse (în engleză - reverse engineering) conform următoarei formule:

VaR = -  x T + 2.33 x x

 

σA =  x

 

unde rf1/m este rata dobânzii fără risc valabilă la momentul calculului fiecărui interval de timp „T” egal cu 1/m ani, inclus în perioada de deţinere a fondului.

Art. 24. - (1) OPCVM-urile a căror politică sau strategie de investiţii urmăreşte atingerea anumitor niveluri de randament prin investiţii flexibile în clase diferite de active financiare (atât acţiuni, cât şi instrumente cu venit fix) sunt considerate fonduri cu rentabilitate totală.

(2) Pentru fondurile cu rentabilitate totală, metodologia de calcul al ISRR va cuprinde următoarele etape:

a) atunci când este disponibil un istoric complet al rentabilităţilor, se va lua în considerare valoarea maximă dintre:

(i) volatilitatea istorică reală anualizată a rentabilităţilor;

(ii) volatilitatea anualizată a rentabilităţilor combinaţiilor de active proforma care corespunde cu alocarea activelor de referinţă ale fondului la data de calcul; (iii) volatilitatea care, conform prevederilor art. 23, este în concordanţă cu limita de risc a fondului, în cazul în care aceasta există şi este adecvată;

b) pentru OPCVM-urile nou-înfiinţate care nu dispun de un istoric al rentabilităţilor şi pentru fondurile care şi-au revizuit politica de investiţii pe parcursul perioadei de calcul, se va lua în considerare maximul dintre valorile prevăzute la lit. a) pct. (ii) şi (iii).

(3) în cazul OPCVM-urilor cu rentabilitate totală care îşi modifică periodic strategia de investiţii sau al OPCVM-urilor care investesc exclusiv în instrumente ale pieţei monetare cu o maturitate mai mică de 397 de zile, calculul volatilităţii se realizează pe baza rentabilităţilor/randamentelor săptămânale/lunare aferente perioadei investiţionale relevante prevăzute în documentele OPCVM.

Art. 25. - (1) OPCVM-urile a căror politică sau strategie de investiţii implică modificarea în timp a structurii portofoliului de la titluri de capital către active cu venit fix, conform unor reguli prestabilite, pe măsura apropierii unei anumite date de referinţă, sunt considerate fonduri de investiţii cu maturitate predeterminată.

(2) Pentru OPCVM-urile cu maturitate predeterminată, metodologia de calcul al indicatorului de risc şi randament cuprinde următoarele etape:

a) atunci când este disponibil un istoric complet al rentabilităţilor şi OPCVM-ul nu şi-a schimbat combinaţia de active-ţintă în această perioadă, se ia in considerare valoarea actuală a volatilităţii istorice;

b) pentru OPCVM-urile nou-înfiinţate care nu dispun de un istoric al rentabilităţilor:

(i) se va lua în considerare istoricul rentabilităţilor

relevante; (ii) se va identifica portofoliul de referinţă reprezentativ, modelul de portofoliu sau combinaţia de active ale fondului şi se vor calcula rentabilităţile acestor indici în conformitate cu art. 21; (iii) se vor combina ambele serii de rentabilităţi în vederea estimării volatilităţii relevante anualizate. Art. 26. - (1) Când un fond cu maturitate predeterminată este obligat să îşi revizuiască compoziţia portofoliului-ţintă ca o consecinţă a politicii sau strategiei sale de investiţii, SAI ar trebui să actualizeze ISRR conform art. 18 şi, în consecinţă, să identifice volatilitatea pertinentă prin intermediul indicilor relevanţi pentru fond la acel moment, conform celor prevăzute în art. 21.

(2) în orice caz, din moment ce politica de investiţii a fondurilor cu maturitate predeterminată este structurată astfel încât să conducă la asemenea modificări de compoziţie ale portofoliului lor şi astfel ale profilului lor de risc şi randament, ilustrarea indicatorului ISRR în DICI ar trebui să fie completată cu o declaraţie prin care investitorii să fie avertizaţi în termeni clari cu privire la aceste caracteristici.

(3) Când istoricul rentabilităţii unui astfel de model de portofoliu sau unei combinaţii de active-ţintă nu poate fi calculat pentru un timp suficient de lung, este permisă o simulare a rentabilităţilor relevante.

Acest proces de simulare va lua în considerare toate informaţiile disponibile şi va fi efectuat prin modele adecvate sub ipoteza existenţei unui risc neutru/O.

Art. 27. - (1) ISRR pentru fondurile structurate se calculează prin luarea în considerare a volatilităţii anualizate corespunzătoare unui nivel al VaR la scadenţă de 99%.

(2) Volatilitatea corespunzătoare unui VaR de 99% la scadenţă va fi estimată pe baza simulărilor istorice ale rentabilităţilor fondului, conform modelului următor:

 

Ln(Rf und) ~ N

 

Rf und = _ NAVT / NAV0

 

unde:

- T reprezintă numărul de săptămâni incluse în perioada de deţinere a fondului, care este egală cu perioada (de viaţă până la maturitate) calibrată prin algoritmul prevăzut în politica sa de investiţii;

- rfw reprezintă rata medie săptămânală a dobânzii fără risc, valabilă pentru data de calcul în perioada de deţinere a fondului;

- σw este volatilitatea rentabilităţilor logaritmice săptămânale ale fondului.

(3) Nivelul VaR de 99% la scadenţă al unui fond structurat, care oferă un câştig legat de performanţa unui activ de referinţă prestabilit, instrument financiar sau un grup de active (de exemplu, indicele „XYZ*) se calculează prin parcurgerea următoarelor etape:

a) identificarea modificărilor relevante ale indicelui „XYZ” pentru fiecare dintre perioadele de deţinere săptămânale „T” care se încheie la sfârşitul fiecărei săptămâni din ultimii 5 ani. În cazul în care lungimea seriilor de timp ale indicelui „XYZ” nu este suficientă, acest lucru poate fi integrat, în conformitate cu cerinţele precizate la art. 21, prin intermediul simulării inverse;

b) se vor simula rentabilităţile logaritmice la scadenţă ale fondurilor, care corespund schimbărilor relevante ale indicelui „XYZ” aşa cum au fost identificate în conformitate cu lit. a). În

cazul în care formula ia în calcul distribuirea de dividende sau posibilitatea anticipării rezultatelor, cu condiţia realizării unor obiective prestabilite, aceste plăţi se capitalizează la scadenţă (la sfârşitul perioadei de deţinere „T”) prin ratele corespunzătoare ale dobânzii fără risc, care sunt cunoscute la momentul demarării simulării;

c) se va izola procentul de 1% din distribuţia rentabilităţilor logaritmice ale fondului simulate conform lit. b);

Acest procent, cu semn schimbat în conformitate cu standardele internaţionale, reprezintă VaR istorică a fondului la maturitate, cu un nivel de încredere de 99%;

d) odată ce a fost calculat nivelul VaR la maturitate la un nivel de încredere de 99%, volatilitatea anuală corespunzătoare se calculează astfel:

(i) se identifică rfw ca rata medie săptămânală a dobânzii fără risc înregistrată la data calculului pentru perioada de deţinere a fondului. Această rată este estimată, în cazul în care nu este disponibilă, pe baza curbei swap-ului pe rata dobânzii;

(ii) modelul descris mai sus este supus procesului de inginerie inversă pentru a estima volatilitatea săptămânală a rentabilităţilor (σw) fondului, care este în concordanţă cu nivelul VaR calculat conform lit. c). Acest lucru poate fi realizat prin rezolvarea următoarei ecuaţii:

 

VaR = -  x T + 2.33 x σw x

 

e) se va anualiza volatilitatea conform regulii rădăcinii pătrate: σA = σw x

(4) Utilizarea unei perioade specifice pentru calcularea ISRR poate genera o confuzie legată de rezultatele acestei metode datorită posibilei modificări a caracteristicilor indicelui „XYZ” pe parcursul perioadei de calcul. În acest caz, OPCVM-ul va trebui să adapteze metoda pentru a se asigura că ISRR reflectă în mod adecvat nivelul de risc al OPCVM-ului printr-o corecţie corespunzătoare a efectelor generate de modificarea indicelui „XYZ”.

Art. 28. - (1) Volatilitatea istorică a unui fond structurat şi volatilitatea asociată cu combinaţia sa curentă de active nu pot fi considerate un instrument reprezentativ pentru evaluarea profilului de risc.

(2) Profilul de risc al fondurilor structurate trebuie să fie evaluat prin examinarea eventualelor pierderi pe care o investiţie în fond le poate determina la scadenţă, în condiţii de piaţă diferite. În special, ISRR al fondurilor structurate trebuie să fie estimat mai întâi prin calcularea VaR la scadenţă prin simulare istorică şi ulterior prin transformarea acestei măsuri în volatilitate anualizată a rentabilităţilor corespunzătoare.

(3) Prezentarea ISRR al fondurilor structurate în DICI trebuie să fie completată, acolo unde este cazul, cu un avertisment vizibil care să atragă atenţia că răscumpărarea prematură a titlurilor de participare poate fi asociată cu un nivel mai mare al riscului şi poate determina neobţinerea rezultatelor avute în vedere la data subscrierii.

E. Comisioane

Art. 29. - În ceea ce priveşte comisioanele aferente investiţiei în OPCVM, se vor avea în vedere prevederile art. 10-13 şi 24 din Regulamentul (UE) nr. 583/2010, conform cărora informaţiile privind comisioanele sunt prezentate obligatoriu sub forma unui tabel conţinând informaţiile prezentate în anexă.

 

Comisioane aferente dobândirii sau renunţării la calitatea de investitor

Comision de subscriere

[ ]%

Comision de răscumpărare

[ ]%

Aceasta este valoarea maximă pe care o veţi plăti/primi înainte de subscrierea/după răscumpărarea unităţilor de fond.

Nivelul anual al comisioanelor plătite din activul OPCVM-ului

Comisioane curente

[ ]%

Comisioane percepute din activul fondului în condiţii specifice

Comision de performanţă

[ ]% Procent din rentabilitatea anuală a OPCVM şi se percepe în cazul în care nivelul prestabilit (benchmark) a fost depăşit cu un anumit procent (se va indica nivelul prestabilit)

 

Se va explica pe scurt semnificaţia fiecărei categorii de comisioane din tabel, conform următoarei metodologii:

- în cazurile relevante se va indica faptul că informaţii detaliate privind comisioanele se găsesc în prospectul de emisiune;

- se va indica faptul că nivelul comisioanelor de subscriere şi răscumpărare reprezintă nivelul maxim pe care investitorii îl pot plăti, în funcţie de anumite criterii;

- în cazul în care există comisioane aferente „migrării între două fonduri administrate de aceeaşi SAI”, acest aspect va fi clar indicat;

- în cazul în care unele categorii de comisioane nu sunt percepute, se va menţiona „nu există” sau „nu se aplică”.

Art. 30. - (1) Metodologia de calcul prezentată în continuare va fi utilizată de SAI/OPCVM-urile care se autoadministrează, în scopul calculării valorii comisioanelor curente prevăzute la art. 10 (2) (b) din Regulamentul (UE) nr. 583/2010.

(2) SAI/OPCVM-urile care se autoadministrează:

a) sunt responsabile pentru modul în care calculează valoarea comisioanelor curente şi pentru acurateţea prezentării acesteia în DICI;

b) trebuie să stabilească proceduri privind metodologia de calcul al comisioanelor curente;

c) trebuie să păstreze înregistrările aferente calculelor timp de 5 ani de la data aprobării ultimei versiuni a DICI.

Art. 31. - (1) Comisioanele curente reprezintă plăţi efectuate din activul OPCVM-ului, în contextul în care asemenea plăţi sunt permise sau impuse de legislaţia naţională, regulile fondului ori actul de constituire a SAI sau prospectul de emisiune. Prezentarea acestor comisioane se va realiza prin menţionarea valorii totale a acestor comisioane într-o anumită perioadă şi prin excluderea excepţiilor prezentate la alin. (4).

(2) Comisioanele curente cuprind toate costurile suportate de către OPCVM, indiferent dacă ele reprezintă costuri generate de activitatea curentă sau plăţi către terţi furnizori de servicii pentru OPCVM. Aceste costuri pot fi exprimate sau calculate în moduri diferite (de exemplu, sumă fixă, procent din activ, suma per tranzacţie etc.).

(3) Următoarele tipuri de comisioane reprezintă comisioane curente care pot fi suportate din activul OPCVM şi care trebuie făcute publice, fără însă ca enumerarea de mai jos să fie exhaustivă:

a) toate plăţile efectuate către următoarele entităţi, inclusiv cele cărora le-au fost delegate anumite funcţii:

- SAI-ul care administrează OPCVM-ul;

- membrii consiliului de administraţie în cazul OPCVM autoadministrate;

- depozitarul;

- consultanţii de investiţii;

b) toate plăţile efectuate către entităţi cărora le-au fost externalizate unele din serviciile de mai sus, inclusiv:

- furnizorilor de servicii de evaluare a activului şi de contabilitate;

- furnizorilor de servicii în legătură cu acţionariatul OPCVM (inclusiv registratarilor);

c) comisioane privind înregistrarea valorilor mobiliare (în cazul OPCVM tranzacţionabile), comisioane datorate autorităţii de reglementare şi alte comisioane similare;

d) comisioane datorate auditorilor;

e) plăţi către consultanţi juridici.

(4) Următoarele tipuri de comisioane şi plăţi nu fac parte din categoria comisioanelor curente:

a) comisioane de subscriere şi răscumpărare sau orice sumă plătită de către investitor ori dedusă dintr-o plată primită de la sau prin intermediul investitorului;

b) comisioane legate de performanţă plătite SAI sau oricărui consultant de investiţii;

c) dobânzi aferente împrumuturilor contractate de OPCVM;

d) plăţi efectuate către terţe părţi pentru prestarea serviciilor legate de achiziţia sau vânzarea oricărui activ din portofoliul OPCVM, în cazul în care aceste costuri sunt explicite (cum ar fi cheltuieli către intermediari, taxe şi comisioane în legătură cu acestea) sau implicite (cum ar fi costul aferent investiţiilor în valori mobiliare cu venit fix, costul datorat modificărilor din piaţă);

e) plăţi aferente deţinerii instrumentelor financiare derivate (cum ar fi apelurile în marjă);

f) valoarea bunurilor sau serviciilor primite de SAI sau orice altă persoană relevantă în schimbul serviciilor de plasare a ordinelor de tranzacţionare (comisioane „soft” sau alte aranjamente similare).

(5) Excluderea prevăzută la alin. (4) lit. d) referitoare la costurile legate de tranzacţionare nu se va aplica în cazul:

a) plăţilor aferente tranzacţiilor efectuate către persoanele precizate la alin. (3) lit. a) sau b) şi care nu sunt răspunzătoare faţă de OPCVM; toate aceste sume vor fi cuprinse în valoarea comisioanelor curente;

(b) costului achiziţiei sau vânzării de titluri de participare emise de alte OPCVM-uri/alte organisme de plasament colectiv (AOPC-uri), care vor fi luate în considerare în conformitate cu prevederile art. 32 lit. e).

Art. 32. - În cazul în care un OPCVM investeşte o parte importantă1 din activele sale în alt OPCVM sau într-un organism de plasament colectiv (OPC) şi publică informaţiile prevăzute în paragraful al doilea al art. 55 alin. (3) din Directiva 2009/65/CE2 a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), valoarea comisioanelor curente va include şi comisioanele curente aferente OPC-ului în care se investeşte. Următoarele informaţii vor fi incluse în calculul respectiv:

a) dacă OPC-ul în care se investeşte este un OPCVM (sau un AOPC care optează pentru publicarea DIG), vor fi utilizate cele mai recente informaţii referitoare la comisioanele curente; acestea vor fi comisioanele publicate de către OPC-ul autoadministrat, SAI sau distribuitorul desemnat;

b) dacă OPC-ul în care se investeşte este administrat de aceeaşi SAI care administrează OPCVM-ul sau de altă societate din grup, dar nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la lit. a), SAI care administrează OPCVM-ul va prezenta o valoare estimativă a comisioanelor curente conform acestei metodologii;

c) dacă OPC-ului în care se investeşte nu i se aplică prevederile lit. a) şi b) şi nu publică o valoare a comisioanelor curente, SAI care administrează OPCVM-ul fie va folosi orice informaţie publicată care ar putea reprezenta o variantă credibilă (de exemplu, o valoare a ratei cheltuielilor totale, publicată de o sursă de încredere), fie va efectua cea mai bună estimare a nivelului maxim pe baza prevederilor prospectului de emisiune şi a celor mai recente date financiare publicate;

d) în cazul în care OPC prevăzut la lit. c) reprezintă mai puţin de 15% din activele OPCVM, este suficientă utilizarea valorii comisionului de administrare anual pentru fiecare dintre OPC-uri, în locul unei valori estimate a comisioanelor curente;

e) în cazul în care comisioanele de subscriere sau răscumpărare sunt plătite de către OPCVM în legătură cu achiziţia sau vânzarea titlurilor de participare ale unui OPC în care se investeşte, valoarea acestor comisioane va fi cumulată pentru perioada supusă revizuirii şi luată în considerare în calculul comisioanelor curente.

Art. 33. - În cazul OPCVM-urilor compartimentate, fiecare compartiment va fi tratat separat, cu menţiunea că orice comisioane atribuite OPCVM-ului ca întreg vor fi repartizate proporţional tuturor compartimentelor, în vederea asigurării unui tratament echitabil pentru investitori.

Art. 34. - (1) Valoarea comisioanelor continue va fi reprezentată de raportul dintre valoarea totală a costurilor ce trebuie aduse la cunoştinţa investitorilor şi valoarea medie a activelor OPCVM. Valoarea comisioanelor curente va fi exprimată sub formă de procent cu două zecimale.

(2) Conform prevederilor secţiunii 3 din Regulamentul (UE) nr. 583/2010, valoarea comisioanelor curente va fi calculată cel puţin odată pe an, la sfârşitul anului (ex-post). În cazurile în care din cauza unei schimbări semnificative (de exemplu, o creştere a comisionului de administrare) se consideră nepotrivită utilizarea unei valori calculate ex-post, poate fi utilizată o estimare până la momentul în care metoda ex-post de calcul va reflecta/va încorpora şi modificarea semnificativă în cauză.

(3) Un calcul separat va fi efectuat pentru fiecare compartiment/clasă de acţiuni, dar dacă unităţile a două sau mai multe compartimente/clase au acelaşi rang, se va realiza un singur calcul pentru toate clasele/compartimentele [conform prevederilor art. 26 din Regulamentul (UE) nr. 583/2010].

(4) Valoarea ex-post va avea la bază cele mai recente calculaţii ale costurilor, determinate de SAI cu luarea în considerare a scopului utilizării acestor date. Valoarea poate fi construită fie pe baza costurilor prevăzute în bugetul OPCVM-ului publicat în cadrul raportului anual sau semestrial, dacă sunt suficient de recente, fie va fi utilizată o metodă de calcul comparabilă bazată pe costurile brute aferente ultimelor 12 luni.

(5) Valoarea medie a activelor va fi aferentă aceleiaşi perioade ca şi costurile şi va fi calculată prin utilizarea valorilor activului net al OPCVM-ului aferente fiecărui calcul al valorii activului net (VAN), respectiv valorii activului net unitar (VUAN) zilnic.

(6) în cazul în care comisioanele curente datorate investiţiei într-un alt OPC trebuie să fie luate în considerare:

a) valoarea comisioanelor curente (sau echivalentul acestora) aferente fiecărui OPC în care se investeşte este repartizată pe baza principiului pro-rata conform procentului de deţinere în activul OPCVM la data la care sunt calculate valorile cheltuielilor curente ale OPCVM;

b) toate valorile obţinute prin aplicarea pro-rata sunt adăugate la valoarea comisioanelor curente ale OPCVM, rezultând astfel o singură valoare a comisioanelor.

(7) Informaţiile referitoare la comisioanele curente aplicabile în anii anteriori/perioadele anterioare trebuie să fie disponibile în locaţia (de exemplu, pe site-ul SAI) precizată în cadrul DIG, ca sursă de informaţii suplimentare pentru cei care consideră necesar.


1 Ţinând cont de specificul OPCVM-urilor de tip feeder care trebuie să investească cel puţin 85% din active în titlurile de participare ale unui OPCVM de tip maşter şi luând în considerare prevederile art. 55 alin. (2) din Directiva 2009/65/CE un procent substanţial sau o parte importantă o reprezintă procentul de 30% din activul unui OPCVM normal şi 85% din activul unui OPCVM de tip feeder.

2 Transpus prin art. 89 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012.

 

Art. 35. - Aceeaşi metodologie valabilă în cazul metodei ex-post este aplicabilă şi în cazul OPCVM-urilor nou-înfiinţate, cu precizarea existenţei următoarelor diferenţe:

a) prevederile art. 34 alin. (4) şi (5) nu sunt aplicabile, fiind utilizate în schimb estimările conform prevederilor art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 583/2010;

b) se prezumă, cu excepţia cazului în care există o prevedere contrară în cadrul prospectului de emisiune, că OPCVM-ul nu va beneficia de exceptări sau derogări de la plata comisioanelor/taxelor.

Art. 36. - SAI/OPCVM autoadministrat se va asigura că acurateţea valorii estimate a comisioanelor va fi revizuită. SAI/OPCVM autoadministrat va stabili când va fi oportun să utilizeze o metodologie de calcul ex-post în locul estimărilor, dar, în toate cazurile, nu mai târziu de 12 luni după ce titlurile au fost oferite într-un stat membru, va proceda la revizuirea acurateţei estimărilor prin compararea cu valori obţinute prin metoda ex-post.

F. Performanţa anterioară

Art. 37. - În ceea ce priveşte secţiunea aferentă prezentării performanţei anterioare, vor fi avute în vedere prevederile art. 15-19 din Regulamentul (UE) nr. 583/2010, cu menţiunea că prevederile acestui articol nu sunt aplicabile OPCVM-urilor structurate.

Secţiunea „Performanţa anterioară” va cuprinde un tabel tip diagramă nu mai mare de jumătate de pagină A4, însoţit de informaţii explicative adecvate şi având forma şi conţinutul indicate în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 583/2010.

Art. 38. - (1) în cazul OPCVM-urilor structurate, în selectarea, prezentarea şi explicarea scenariilor se va avea în vedere ca informaţiile respective să fie adevărate, clare şi să nu inducă în eroare investitorii.

(2) SAI/OPCVM autoadministrate vor avea în vedere prezentarea a cel puţin 3 scenarii privind performanţa potenţială a OPCVM-ului, care vor indica:

- funcţionarea formulei în anumite condiţii de piaţă care determină obţinerea unor rezultate negative, a unor rezultate pozitive, respectiv a unor rezultate medii;

- caracteristicile specifice ale formulei, cum ar fi un nivel prestabilit al creşterii valorii unităţii de fond sau un anumit nivel al efectului de levier;

- situaţiile în care aplicarea formulei are un impact favorabil sau nefavorabil asupra performanţei finale.

(3) Exemplele utilizate în scenariile favorabile şi nefavorabile se vor baza pe presupuneri rezonabile cu privire la condiţiile de piaţă şi modificările de preţuri viitoare.

(4) Scenariul nefavorabil va fi întotdeauna prezentat primul.

(5) Scenariile selectate vor fi însoţite de explicaţii narative ale avantajelor şi limitărilor formulei utilizate, în cazul în care acestea nu sunt deja prezentate în secţiunea „Profilul de risc şi randament”.

(6) Informaţiile prezentate vor fi complementare şi compatibile cu cele prezentate în celelalte secţiuni ale DIG.

(7) Actualizarea informaţiilor prezentate este necesară în următoarele situaţii:

- când condiţiile pieţei au suferit schimbări substanţiale faţă de momentul autorizării OPCVM-ului;

- cel puţin anual;

- pentru a reflecta dependenţa de timp a plăţilor către investitori (de exemplu, în cazul în care perioadele investiţionale recomandate au ajuns la final).

(8) Scenariile vor fi denumite exemple ilustrative. Explicaţiile textuale vor indica în mod clar că acestea nu sunt previziuni şi că probabilitatea de apariţie a situaţiilor prezentate nu este identică.

(9) în vederea prezentării cât mai clare a caracteristicilor aferente, un OPCVM structurat poate utiliza grafice sau tabele.

(10) Randamentele probabile vor fi prezentate ca rate de creştere anualizată (însoţite de explicaţii adecvate) sau ca rate de creştere brută/capitalizată.

(11) Pentru a permite înţelegerea şi compararea unor grafice diverse, prezentarea va evita:

- utilizarea unor scale duble (la stânga şi la dreapta) ori de câte ori este posibil;

- exagerarea aspectelor pozitive ale fondului OPCVM;

- scale nonlineare;

- scale diferite în funcţie de scenariu.

(12) Explicaţiile textuale vor indica faptul că investitorii pot vinde unităţile lor înainte de data de încheiere a perioadei investiţionale prestabilite, dar că există riscul ca aceştia să piardă beneficiile aferente investiţiei.

Art. 39. - (1) în ceea ce priveşte informaţiile practice obligatorii se vor avea în vedere prevederile art. 20 din Regulamentul (UE) nr. 583/2010. Informaţiile suplimentare necesare în cazul OPCVM-urilor compartimentate, ale celor care emit diferite clase de acţiuni şi ale celor de tip feeder sunt prevăzute la art. 25, 27 şi 34 din acelaşi regulament.

(2) Introducerea unor informaţii suplimentare se va realiza numai sub rezerva prezentării în context şi în scopul edificării investitorului asupra investiţiei pe care urmează să o efectueze.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Dispoziţii finale şi tranzitorii

 

Art. 40. - (1) Prezenta instrucţiune reprezintă transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor următoarelor ghiduri ale Comitetului Reglementatorilor Europeni de Valori Mobiliare (CESR):

- Ghidul privind metodologia de calcul şi prezentare, în cadrul documentului privind informaţiile-cheie destinate investitorilor, a indicatorului sintetic risc şi randament (Ref. CESR/10-673);

- Ghidul privind metodologia de calcul şi prezentare în cadrul documentului privind informaţiile-cheie destinate investitorilor a comisioanelor curente (Ref. CESR/10-674);

- Ghidul privind tranziţia de la prospectul simplificat la documentul privind informaţiile-cheie destinate investitorilor (CESR/10-1319);

- Ghidul privind utilizarea unui limbaj clar şi a unui mod de prezentare simplu a documentului privind informaţiile-cheie destinate investitorilor (Ref. CESR/10-1320);

- Ghidul privind modelul standard al documentului privind informaţiile-cheie destinate investitorilor (Ref. CESR/10-1321);

- Ghidul privind selectarea şi prezentarea scenariilor de performanţă în cadrul documentului privind informaţiile-cheie destinate investitorilor aferent OPCVM-urilor structurate (Ref. CESR/10-1318).

(2) Prezenta instrucţiune intră în vigoare la data publicării sale şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare,

Alexe Gavrilă

 

ANEXĂ

la instrucţiune

 

Documentul privind informaţiile-cheie destinate investitorilor (DICI)

 

Informaţiile-cheie destinate investitorilor

Acest document are scopul de a furniza investitorilor informaţii-cheie privind prezentul organism de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM). Acesta nu este un material publicitar. Informaţiile conţinute conform legislaţiei în vigoare sunt destinate înţelegerii de către dumneavoastră a naturii şi a riscului aferente investiţiei în acest OPCVM. În vederea formulării unei decizii fundamentate cu privire la oportunitatea investiţiei dumneavoastră, este necesar să citiţi în prealabil acest document.

Numele OPCVM

Prezentul OPCVM este administrat de către [SAI MNO SA]1, parte a grupului financiar [XYZ]2.

Obiective şi politica de investiţii

În secţiunea de faţă se vor prezenta rezumativ şi prin utilizarea unui limbaj simplu şi concis obiectivele şi politica de investiţii ale OPCVM-ului (fără a fi copiate pasaje din prospectul de emisiune).

În ceea ce priveşte caracteristicile principale ale produsului pe care un investitor obişnuit ar trebui să le cunoască, vor fi prezentate informaţii referitoare la:

- principalele categorii de instrumente financiare eligibile în care OPCVM-ul investeşte;

- posibilitatea investitorului de a-şi răscumpăra la cerere unităţile deţinute şi frecvenţa cu care este publicată valoarea activului net;

- existenţa unei strategii investiţionale a OPCVM-ului orientate pe arii geografice ori sectoare industriale sau orice alte sectoare de activitate ori anumite clase de active;

- posibilitatea ca OPCVM-ul să poată investi, în mod discreţionar, în anumite active şi dacă are ca scop urmărirea unui anumit indice de referinţă (benchmark), iar în caz afirmativ, care este acesta;

- destinaţia profiturilor fondului, respectiv capitalizarea în vederea creşterii valorii activului net (VAN);

- alte aspecte relevante cum ar fi:

- tipurile de obligaţiuni în care OPCVM-ul investeşte;

- existenţa unor plăţi predeterminate/preliminare şi factorii luaţi în considerare pentru determinarea performanţei;

- principiile care stau la baza alegerii activelor în care se investeşte (posibilitate de creştere, valoare actuală sau politica de dividende ridicate);

- modul în care utilizarea tehnicilor de hedging/arbitraj/efect de levier influenţează performanţa OPCVM-ului;

- impactul costurilor de tranzacţionare asupra performanţei OPCVM-ului;

- perioada minimă recomandată de deţinere.

Profilul de risc şi randament

 

Risc redus....................................

în general, randamente reduse

Risc ridicat

în general, randamente mari

1

2

3

4

5

6

7

 

Explicaţia textuală a indicatorului şi a principalelor sale limitări:

1. datele istorice anterioare nu reprezintă o garanţie a rezultatelor viitoare;

2. profilul de risc indicat nu este garantat şi se poate modifica pe parcursul existenţei OPCVM-ului;

3. Încadrarea în profilul de risc cu nivelul cel mai scăzut nu înseamnă că OPCVM-ul este lipsit de riscuri;

4. motivul pentru care OPCVM-ul este încadrat în respectiva categorie;

5. detalii cu privire la tipul, durata şi limita garanţiei sau a protecţiei capitalului.

Prezentarea textuală a riscurilor relevante pentru OPCVM şi care nu sunt surprinse de indicatorul sintetic de risc şi randament (ISRR):

a) riscul de credit, în cazul în care un procent important din active este reprezentat de instrumente cu venit fix;

b) riscul de lichiditate, în cazul în care un procent important din active înregistrează, în anumite situaţii, un nivel scăzut de lichiditate;

c) riscul de contraparte, în cazul în care un OPCVM este acoperit de o garanţie din partea sau are o expunere investiţională importantă asupra unei terţe părţi;

d) riscul operaţional care include păstrarea în siguranţă a activelor.

Impactul diverselor tehnici investiţionale, cum ar fi instrumentele financiare derivate.


1 Se va indica denumirea societăţii de administrare a OPCVM.

2 Se va indica numele OPCVM.

 

Cheltuielile acestui OPCVM

Comisioanele pe care le plătiţi în calitate de investitori ai acestui OPCVM sunt utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare a fondului, inclusiv cele de marketing şi distribuţie. Aceste comisioane reduc potenţialul de creştere a investiţiei dumneavoastră.

 

Comisioane aferente dobândirii sau renunţării la calitatea de investitor

Comision de subscriere

[ ]%

Comision de răscumpărare

[ ]%

Aceasta este valoarea maximă pe care o veţi plăti/primi înainte de subscrierea/după răscumpărarea unităţilor de fond.

Nivelul anual al comisioanelor plătite din activul fondului

Comisioane curente

[ ]%

Comisioane percepute din activul OPCVM în condiţii specifice

Comision de performanţă

[ ]% Calculat ca procent din rentabilitatea anuală a OPCVM şi se percepe în cazul în care nivelul prestabilit a fost depăşit cu un anumit procent (Se va indica nivelul prestabilit.)

 

Comisioanele de subscriere şi de răscumpărare vor fi exprimate ca valori maxime. În unele cazuri, pe care consultantul dumneavoastră financiar/distribuitorul/societatea de administrare a investiţiilor (SAI) vi le poate aduce la cunoştinţă, puteţi plăti mai puţin.

Valoarea comisioanelor curente este determinată pe baza comisioanelor aferente anului anterior şi de aceea poate varia de la un an la celălalt. În valoarea respectivă nu au fost incluse:

- comisioanele de performanţă;

- comisioanele de tranzacţionare a activelor din portofoliu, exceptând comisioanele de subscriere/răscumpărare pe care OPCVM-ul le plăteşte când cumpără sau răscumpără titlurile de participare ale unui alt organism de plasament colectiv.

Pentru informaţii suplimentare legate de comisioane, vă rugăm să consultaţi paginile xy/secţiunile zw1 din prospectul de emisiune al OPCVM-ului, disponibil la adresa www.xyz./prospect de emisiune2.

Performanţa anterioară

 

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-7,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

 

Tabelul va fi completat cu indicaţii clare adresate investitorilor care:

- avertizează cu privire la faptul că performanţa anterioară nu prezintă o garanţie a rezultatelor viitoare;

- indică pe scurt care sunt comisioanele care au fost incluse sau excluse;

- indică anul lansării OPCVM-ului;

- indică valuta în care performanţele anterioare au fost calculate.


1 Se va introduce numărul paginilor/secţiunilor.

2 Se va introduce adresa web-site-ului OPCVM.

 

Informaţii practice

- numele depozitarului;

- locaţia şi modul în care pot fi obţinute informaţii suplimentare despre OPCVM (prospectul de emisiune, raportări şi situaţii financiare);

- locaţia şi modul în care pot fi obţinute informaţii practice suplimentare (de exemplu, unde pot fi găsite cele mai recente preţuri ale titlurilor de participare);

- o declaraţie privind faptul că câştigurile unui investitor din statul membru gazdă în care OPCVM-ul este distribuit pot fi supuse impozitării conform legislaţiei fiscale din statul membru de origine al OPCVM-ului;

- o declaraţie că ,,[SAI/OPCVM-ul autoadministrat] poate fi tras la răspundere doar dacă informaţiile prezentate în documentul de faţă induc în eroare, nu sunt reale sau nu sunt în acord cu părţile relevante ale prospectului de emisiune al fondului.”;

- informaţii specifice referitoare la fondurile compartimentate (de exemplu, în legătură cu migrarea investitorilor între subfondurile aceluiaşi fond).

În cazul în care sunt relevante, informaţii privind alte clase de titluri de participare (DICI poate fi doar al unei clase reprezentative.)

Acest OPCVM este autorizat în România, iar activitatea lui este reglementată şi supravegheată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.).

[numele SAI] este autorizată în [numele statului membru] şi reglementată de [numele autorităţii competente].

Prezentele informaţii-cheie destinate investitorilor reprezintă ultima formă autorizată de C.N.V.M. prin Decizia nr. [data emiterii deciziei C.N.V.M.].