MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 543/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 543         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 3 august 2012

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

191. - Ordin al ministrului delegat pentru administraţie pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 59/2012 privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare, a numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, a componenţei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, precum şi a modalităţilor privind plata taxei de participare la program

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

16. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 59/2012 privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare, a numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, a componenţei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, precum şi a modalităţilor privind plata taxei de participare la program

 

Având în vedere prevederile:

- art. 6 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 2 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programului deformare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/200Sr cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru administraţie emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 59/2012 privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizat a numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, a componenţei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, precum şi a modalităţilor privind plata laxei de participare la program, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 2 martie 2012, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Se aprobă un număr de 125 de locuri, reprezentând cifra anuală de şcolarizare pentru anul 2012 în cadrul Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici.”

2. La articolul 1 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) seria a II-a de admitere, pentru un număr de 75 de locuri.”

3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Se aprobă constituirea a două comisii de concurs şi a unei comisii de soluţionare a contestaţiilor. Componenţa nominală a membrilor titulari şi a membrilor supleanţi din cadrul comisiilor este cuprinsă în anexa nr. 1.”

4. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 1 august 2012.

Nr. 191.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1Ia Ordinul nr. 59/2012)

 

COMPONENŢA NOMINALA

a comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012

 

1. Comisia de concurs este constituită din reprezentanţi desemnaţi de:

- Ministerul Administraţiei şi Internelor - M.A.I.

- Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici - A.N.F.P.

- Secretariatul General al Guvernului - S.G.G.

 

Comisia de concurs nr. 1 - membri titulari:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

Calitatea

1.

Eugen Coifan

A.N.F.P.

Preşedinte

2.

Constantin Mihart

M.A.I.

Membru

3.

Mihaela Virginia Toader

S.G.G.

membru

 

Comisia de concurs nr. 2 - membri titulari:

 


Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

Calitatea

1.

Dan Sachelarescu

A.N.F.P.

preşedinte

2.

Vasilica Petre

M.A.I.

membru

3.

Oana Marina Brâncoveanu

S.G.G.

membru

 

Comisia de concurs nr. 1 - membri supleanţi:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

Calitatea

1.

Paula Ghiţescu-Cocea

A.N.F.P.

preşedinte

2.

Aurel Ciudin

M.A.I.

membru

3.

Mihail Vlad Gheorghe Ciortoloman

S.G.G.

membru

 

Comisia de concurs nr. 2 - membri supleanţi:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

Calitatea

1.

Marian Niculescu

A.N.F.P.

preşedinte

2.

Elena Chera

M.A.I.

membru

3.

Cristian Schink

S.G.G.

membru

 

2. Comisia de soluţionare a contestaţiilor este constituită din reprezentanţi desemnaţi de:

- Ministerul Administraţiei şi Internelor - M.A.I.

- Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici - A.N.F.P.

- Secretariatul General al Guvernului - S.G.G.

 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor - membri titulari:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituia

Calitatea

1.

Alina Georgevici

A.N.F.P.

preşedinte

2.

lonuţ Leşovici

M.A.I.

membru

3.

Cosmin Andrei Tănasie

S.G.G.

membru

 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor - membri supleanţi:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

Calitatea

1.

Mihaela Luminiţa Baciu

A.N.F.P.

preşedinte

2.

Mihai Creţu

M.A.I.

membru

3.

Viorica Petrescu

S.G.G.

membru

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (3), art. 8 alin. (3) şi art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 15 alin. (3) şi art. 68-70 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 29 martie 2012, hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în si din Registrul public al auditorilor financiari, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Departamentul servicii pentru membri, Departamentul admitere, pregătire continuă şi stagiari şi Departamentul de etică, conduită profesională şi investigaţii din cadrul Camerei Auditorilor Financiari din România vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. - La data aprobării prezentei hotărâri se abrogă:

- Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor din România nr. 3/2001 pentru încadrarea membrilor acesteia în categoria de auditori financiari neactivi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 17 aprilie 2001;

- Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 68bis/2006*) privind aprobarea procedurii de înregistrare a auditorilor financiari activi ca Persoane Fizice Autorizate;

- Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 159/2010*) privind adoptarea Procedurilor prin care se aduce un ultim omagiu auditorilor financiari decedaţi şi sunt scoşi din Registrul public electronic;

- Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 160/2010*) privind aprobarea Procedurilor de reatribuire a calităţii de membru al Camerei persoanelor care au renunţat sau cărora li s-a retras această calitate;

- Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 165/2010 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea firmelor de audit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 16 noiembrie 2010;

- Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 180/2010 pentru aprobarea codurilor CAEN care pot fi înscrise în obiectul de activitate al societăţilor care solicită înscrierea sau menţinerea în Registrul public al auditorilor financiari - persoane juridice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 7 octombrie 2010;

- Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 188/2010 privind adoptarea procedurilor Departamentului de servicii pentru membri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 13 ianuarie 2011;

- Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 208/2011**) pentru completarea Procedurilor privind actualizarea informaţiilor din Baza de date a auditorilor financiari persoane fizice.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică spre aprobare Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar,

Art. 5. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Horia Neamţu

 

Bucureşti, 29 martie 2012.

Nr. 16.


*) Hotărârile Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 66 bis/2006, nr. 159/2010 şi nr. 160/2010 nu au fost publicate in Monitorul Oficial al României, Partea I.

**) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 208/2011 nu a fost publicată m Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari

 

Art. 1. - Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în cele ce urmează Camera, stabileşte Normele plivind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari.

 

CAPITOLUL I

Atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice din Registrul public al auditorilor financiari

 

A. Atribuirea calităţii de membru al Camerei

Procedura privind atribuirea calităţii de membru a! Camerei persoanelor fizice

Art. 2. - (1) Persoanele fizice care îndeplinesc cerinţele legale pentru atribuirea calităţii de membru al Camerei şi auditorii financiari care au obţinut calificarea profesională in alt stat membru al UE sau aparţinând Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană sau în terţe ţâri şi care au fost aprobaţi ca auditori financiari în România, potrivit prevederilor legale existente, trebuie să depună la Departamentul servicii pentru membri următoarele documente:

a) Cerere pentru atribuirea calităţii de membru al Camerei şi pentru înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari - persoane fizice, datată şi semnată (anexa nr. 1);

b) copia documentului care face dovada achitării taxei pentru atribuirea calităţii de membru al Camerei;

c) declaraţia privind încadrarea în categoria auditorilor financiari activi sau nonactivi (anexa nr. 2);

d) copia actului de identitate (conform cu originalul);

e) cazierul judiciar, aflat în termenul legal de valabilitate.

(2) La solicitarea atribuirii calităţii de membru al Camerei, persoana fizică trebuie să declare, prin completarea declaraţiei de încadrare, statutul de auditor financiar activ sau nonactiv, în condiţiile legii. Auditorul financiar nonactiv nu are dreptul să exercite activitatea de audit financiar şi niciun fel de activitate specifică auditului financiar. Orice modificare ulterioară a statutului de auditor financiar se va face în condiţiile legii şi va fi însoţită de documente justificative.

(3) Cererile depuse de candidaţi sunt analizate de către Departamentul servicii pentru membri, care propune Consiliului Camerei aprobarea sau respingerea acestora.

(4) Consiliul Camerei aprobă cererile pentru atribuirea calităţii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România şi dispune emiterea unei hotărâri privind atribuirea calităţii de membru si Camerei.

(5) Persoana care, din motive întemeiate, nu a depus cererea de atribuire a calităţii de membru al Camerei în termenul de prescripţie de un an prevăzut de dispoziţiile legale poate solicita Consiliului Camerei repunerea în termenul de prescripţie.

(6) Cererea de repunere în termenul de prescripţie poate fi depusă în termen de 30 de zile, socotindu-se din ziua în care persoana fizică a cunoscut sau trebuia să cunoască încetarea motivelor care au justificat depăşirea termenului de prescripţie.

(7) Departamentul servicii pentru membri comunică spre aprobare Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (CSPAAS) hotărârea Consiliului privind atribuirea calităţii de membru al Camerei.

Art. 3. - (1) Auditorii financiari din terţe ţări care solicită atribuirea calităţii de membru al Camerei vor fi acceptaţi numai în baza unui acord de reciprocitate încheiat între Cameră şi alte organisme profesionale, membre ale Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC), după parcurgerea etapelor stabilite în protocoalele întocmite cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Auditorii financiari din terţe ţări se vor înscrie în Registrul public al auditorilor financiari, în condiţiile legii.

B. Înscrierea persoanelor fizice în Registrul public al auditorilor financiari

Procedura privind înscrierea persoanelor fizice in Registrul public ai auditorilor financiari

Art. 4. - (1) Se înscriu În Registrul public al auditorilor financiari numai persoanele fizice cărora Ie-a fost atribuită calitatea de membru al Camerei şi au fost aprobate de CSPAAS.

(2) în urma aprobării hotărârii Consiliului Camerei privind atribuirea calităţii de membru al Camerei, comunicată organismului de supraveghere în condiţiile art. 2 alin. (7), Departamentul servicii pentru membri va efectua înscrierile în Registrul public al auditorilor financiari. În acest sens Departamentul servicii pentru membri va efectua următoarele activităţi:

a) înregistrează noul membru în Baza de date a auditorilor financiari persoane fizice, care stă la baza generării Registrului public al auditorilor financiari - persoane fizice şi Registrului public electronic al auditorilor financiari - persoane fizice;

b) pregăteşte documentaţia necesară şi întreprinde demersurile necesare emiterii certificatului, carnetului şi parafei de membru al Camerei.

Art. 5. - (1} În situaţia în care un auditor financiar pierde documentele eliberate de Cameră (certificat, carnet), acesta va trebui să declare pierderea documentelor într-un cotidian naţional şi va depune la sediul Camerei o cerere pentru eliberarea unor duplicate pentru documentele pierdute.

(2) Cererea va fi însoţită de copia de pe anunţul publicat în ziar.

(3) Camera va considera nule documentele pierdute şi va elibera auditorului financiar duplicate ale certificatului şi carnetului.

Art. 6. - (1} în situaţia în care un auditor financiar pierde ştampila de membru eliberată de Cameră, acesta va trebui să declare pierderea într-un cotidian naţional şi va depune la sediul Camerei o cerere pentru eliberarea unei noi ştampile.

(2) Cererea va fi însoţită de copia de pe anunţul publicat în ziar.,

(3) Camera va considera nulă ştampila pierdută, precum şi documentele existente (certificat şi carnet) care se vor preda Departamentului servicii pentru membri, odată cu cererea, şi se vor anula.

(4) Camera va elibera auditorului financiar certificatul, carnetul şi ştampila, cu un nou număr unic din Registrul public al auditorilor financiari.

C. Evidenţa persoanelor fizice, membre CAFR

c.1. Viza anuală

Art. 7. - (1) Auditorul financiar, activ sau nonactiv, vizează anual carnetul de membru al Camerei. Viza anuală este valabilă până la data de 31 martie a anului următor.

(2) Pentru obţinerea vizei anuale, auditorul financiar membru al Camerei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe:

a) să achite la zi cotizaţia fixă şi variabilă, atât pentru activitatea desfăşurată în calitate de persoană fizică, cât şi pentru activitatea desfăşurată în calitate de asociat/administrator în cadrul unei societăţi de audit, membră a Camerei;

b) să aibă completat şi transmis, la zi, Raportul anual de activitate/Declaraţia anuală fără activitate, pentru anul precedent, pentru activitatea desfăşurată în calitate de persoană fizică, cât şi pentru activitatea desfăşurată în calitate de asociat/administrator în cadrul unei societăţi de audit, membră a Camerei;

c) să îndeplinească la zi cerinţele de pregătire profesională;

d) să facă dovada asigurării pentru risc profesional pentru activitatea desfăşurată în calitate de auditor financiar.

(3) Raportul anual de activitate sau Declaraţia anuală fără activitate se completează şi se transmite Camerei doar de către auditorii financiari activi, până la data de 31 martie a fiecărui an, pentru activitatea desfăşurată în calitate de auditor financiar În anul anterior. Auditorii financiari nonactivi nu au obligaţia de a completa Raportul anual de activitate sau Declaraţia anuală fără activitate.

(4) Raportul anual de activitate sau Declaraţia anuală fără activitate sunt date pe propria răspundere a auditorului financiar, iar orice informaţie eronată sau neconformă cu realitatea va atrage răspunderea disciplinară a auditorului financiar. De asemenea, pentru fatsul în declaraţii auditorul financiar va răspunde penal, conform legii.

(5) Rectificarea datelor cuprinse in Raportul anual de activitate sau in Declaraţia anuală fără activitate se poate face în termen de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării la Cameră a acestor documente. Prin excepţie de la această regulă, se mai pot face rectificări la conţinutul Raportului anual de activitate cu ocazia efectuării revizuirilor privind controlul calităţii, ca urmare a constatărilor echipei de inspecţie din cadrul Departamentului de monitorizare şi competenţă profesională.

c.2. Evidenţa persoanelor fizice în perioada în care deţin calitatea de membru al Camerei şi sunt înscrise în Registrul public al auditorilor financiari.

Art. 8. - Modificările intervenite în evidenţele auditorilor financiari persoane fizice trebuie comunicate în scris Departamentului servicii pentru membri, pentru a actualiza Baza de date a auditorilor financiari persoane fizice, care stă la baza generării Registrului public al auditorilor financiari - persoane fizice şi a Registrului public electronic al auditorilor financiari - persoane fizice. Astfel:

a) Schimbarea calităţii declarate, de auditor financiar activ sau nonactiv, se face la cererea persoanei în cauză şi se comunică în scris Camerei în termen de 10 zile de la modificarea situaţiei existente anterior.

b) Membrii Camerei, persoane fizice, sunt obligaţi să transmită în termen de 10 zile lucrătoare, de la data la care are loc modificarea, notificări în legătură cu; schimbarea numelui; schimbarea adresei ori a adresei de corespondenţă; orice modificare privind statutul de angajat, asociat sau administrator al unei societăţi de audit financiar ori de persoană fizica autorizată; orice alte date care se referă la calitatea de membru al Camerei.

c) Membrii Camerei, persoane fizice, sunt obligaţi să notifice Camerei, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care au loc, producerea unor evenimente semnificative în activitatea acestora, menţionând toate informaţiile corespunzătoare cu privire la: aplicarea unor sancţiuni disciplinare de către o autoritate legală sau un alt organism profesional al cărui membru este persoana în cauză; orice condamnare penală definitivă pronunţată de instanţele competente din ţară sau din străinătate împotriva persoanei respective pentru infracţiuni săvârşite în exerciţiul profesiei de auditor financiar; punerea în mişcare a acţiunii penale sau trimiterea în judecată pentru fapte săvârşite în exerciţiul profesiei de auditor financiar; orice alte informaţii solicitate de Cameră pentru evaluarea reputaţiei profesionale şi etice a auditorului financiar.

d) În cazul în care apar orice modificări ale informaţiilor cuprinse în Registrul public al auditorilor financiari, auditorii statutari au obligaţia notificării Camerei în termen de 10 zile lucrătoare de la apariţia acestora.

e) Auditorii financiari, membri ai Camerei, persoane fizice, care doresc să se suspende sau să renunţe la calitatea de membru al Camerei, notifică acest lucru Consiliului Camerei. Notificarea se face în scris şi produce efecte, în baza aprobării Consiliului Camerei, începând cu data depunerii cererii la sediul Camerei.

c.3. Evidenţa auditorilor financiari, membri ai Camerei, persoane fizice, pentru care există o hotărâre de sancţionare rămasă definitivă de suspendare a activităţii, în condiţiile legii

Art. 9. - (1) Pentru auditorii financiari, membri ai Camerei, persoane fizice, pentru care există o hotărâre de sancţionare rămasă definitivă de suspendare a activităţii, în condiţiile legii, Departamentul de etică, conduită profesională şi investigaţii va actualiza Baza de date a auditorilor financiari persoane fizice, care stă la baza generării Registrului public al auditorilor financiari - persoane fizice şi a Registrului public electronic al auditorilor financiari - persoane fizice.

(2) Hotărârea de sancţionare cu suspendare a auditorilor financiari, membri ai Camerei, persoane fizice, va fi transmisă către CSPAAS în vederea monitorizării Registrului public al auditorilor financiari - persoane fizice şi Registrului public electronic al auditorilor financiari - persoane fizice.

(3) Pe perioada suspendării, ca urmare a unei sancţiuni, auditorul financiar va respecta obligaţiile de membru nonactiv al Camerei, conform legii.

(4) După terminarea perioadei de suspendare, auditorul financiar sancţionat va trece automat la statutul de membru declarat.

D. Suspendarea la cerere a auditorilor financiari, persoane fizice, din Registrul public al auditorilor financiari

d. 1. Suspendarea la cerere a auditorilor financiari, persoane fizice, din Registrul public al auditorilor financiari

Art. 10. - (1) Membrii Camerei persoane fizice pot solicita suspendarea activităţii, pe o perioadă de la unu la 3 ani, astfel:

- suspendarea la cerere pentru auditorii financiari care beneficiază de concediu pentru creşterea copilului minor. Suspendarea se acordă pentru o perioadă de la unu la 2 ani;

- suspendarea la cerere pentru auditorii financiari care sunt pensionaţi anticipat sau se află în incapacitate temporară de muncă (gradele 1 şi 2 de pensionare)- Suspendarea se acordă pentru o perioadă de la unu la 2 ani;

- suspendarea la cerere pe caz de boală. Suspendarea se acordă pentru o perioadă de ia unu la 3 ani, în funcţie de gravitatea bolii;

- suspendarea la cerere pentru şomaj. Suspendarea se acordă pe perioada şomajului, pentru o perioada de maximum un an.

(2) Auditorii financiari, membri ai Camerei, persoane fizice, care solicită la cerere să fie suspendaţi potrivit cazurilor menţionate la alin. (1), notifică acest lucru Consiliului Camerei. Notificarea se face în scris şi va fi însoţită de copii de pe documentele justificative.

(3) Departamentul servicii pentru membri va înainta Consiliului Camerei cererea de suspendarea a auditorilor financiari, membri ai Camerei, persoane fizice, împreună cu motivul solicitării suspendării.

(4) în baza Hotărârii Consiliului Camerei, Departamentul servicii pentru membri va actualiza Baza de date a auditorilor financiari persoane fizice, care stă la baza generării Registrului public al auditorilor financiari - persoane fizice şi a Registrului public electronic al auditorilor financiari - persoane fizice.

(5) Hotărârea Consiliului Camerei privind suspendarea la cerere a auditorilor financiari, membri ai Camerei, persoane fizice, va fi transmisă spre aprobare CSPAAS.

(6) Pe perioada suspendării, auditorul financiar persoană fizică nu va achita cotizaţia fixă în vederea menţinerii în Registrul public al auditorilor financiari, datorată Camerei, şi nici nu este obligat să participe la programul anual de pregătire profesională.

(7) Pe perioada suspendării auditorul financiar nu are dreptul să exercite activităţi în calitate de auditor financiar.

(8) După terminarea perioadei de suspendare, auditorul financiar va trece automat la statutul de membru declarat.

E. Retragerea/Radierea persoanelor fizice din Registrul public al auditorilor financiari

e.1. Radierea la cerere a auditorilor financiari, membri ai Camerei, persoane fizice, care doresc să renunţe la calitatea de membru al Camerei

Art. 11. - (1) Auditorii financiari, membri ai Camerei, persoane fizice, care doresc să renunţe la calitatea de membru al Camerei notifică acest lucru Consiliului Camerei. Notificarea se face în scris şi se transmite cu preaviz de 15 zile lucrătoare.

(2) Departamentul servicii pentru membri va analiza situaţia financiară şi disciplinară a solicitantului şi va pregăti proiectul de hotărâre pentru Consiliul Camerei privind radierea la cerere a auditorilor financiari.

(3) Consiliul Camerei poate hotărî amânarea încetării calităţii de membru şi, implicit, a radierii persoanei respective din Registrul public al auditorilor financiari, în următoarele situaţii:

- existenţa unor datorii ale auditorului financiar faţă de Cameră;

- existenţa unor măsuri disciplinare împotriva auditorului financiar, aflate în curs de soluţionare, potrivit legii;

- existenţa unor măsuri de monitorizare conform normelor de control al calităţii serviciilor de audit financiar, ca urmare a obţinerii calificativelor D, C, B.

(4) Radierea persoanei fizice din Registrul public al auditorilor financiari se va efectua cu data depunerii cererii la sediul Camerei, în cazul în care persoana nu se afla în una din situaţiile prevăzute la alin. (3).

(5) Cererea de retragere va fi însoţită de certificatul de membru, în original.

(6) Hotărârea Consiliului Camerei privind radierea la cerere a auditorilor financiari, membri ai Camerei, persoane fizice, va fi transmisă spre aprobare CSPAAS. Ulterior, hotărârea se comunică în scris persoanei în cauză, iar Departamentul servicii pentru membri va actualiza Baza de date a auditorilor financiari persoane fizice, care stă la baza generării Registrului public al auditorilor financiari - persoane fizice şi Registrului public electronic al auditorilor financiari - persoane fizice.

(7) Radierea la cerere a auditorilor financiari, membri ai Camerei, persoane fizice, va avea consecinţe şi asupra calităţii de asociat/acţionar/administrator în cadrul unei firme de audit, în condiţiile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei.

e.2. Retragerea calităţii de membru al Camerei prin hotărâre a Consiliului

Art. 12. - (1) Calitatea de membru al Camerei se retrage prin hotărâre a Consiliului în una dintre următoarele situaţii:

- pierderea calităţii de membru al Camerei;

- neachitarea cotizaţiilor şi taxelor datorate, precum şi neîndeplinirea altor obligaţii faţă de Cameră (de exemplu, neparticiparea la programul anual de pregătire profesională), la termenele stabilite prin hotărâri ale Consiliului Camerei, deşi au fost notificaţi despre aceste situaţii şi li s-a acordat un termen pentru conformare. Pentru această situaţie retragerea calităţii de membru se poate realiza prin hotărâre a Consiliului Camerei, fără îndeplinirea procedurii disciplinare;

- în urma condamnării definitive a unui auditor financiar pentru infracţiune economică. Pentru această situaţie retragerea calităţii de membru se poate realiza prin hotărâre a Consiliului Camerei, fără îndeplinirea procedurii disciplinare;

- aplicarea sancţiunii de retragere a calităţii de membru al Camerei, prin hotărâre rămasă definitivă;

- reorganizarea persoanei juridice, în condiţiile prevederilor legale;

- în cazul decesului auditorului financiar.

(2) Persoana fizică care nu şi-a achitat obligaţiile financiare faţă de Cameră 2 ani consecutivi va fi notificată de către Departamentul servicii pentru membri,  până la data de 31 martie a celui deal treilea an, si va fi propusă pentru sancţionarea cu „avertisment”, fără îndeplinirea procedurii disciplinare. În cazul în care persoana fizică nu şi-a achitat 3 ani consecutivi obligaţiile financiare faţă de Cameră şi a fost sancţionată cu „avertisment”, i se va retrage calitatea de membru prin hotărâre a Consiliului Camerei, fără îndeplinirea procedurii disciplinare.

(3) Auditorii financiari care nu au participat la cursurile de pregătire profesională într-un an vor fi sancţionaţi cu „avertisment”, cu obligaţia participării la cursurile suplimentare de pregătire. Auditorilor financiari care nu au participat la cursul suplimentar de pregătire şi au fost sancţionaţi cu „avertisment” li se va retrage calitatea de membru prin hotărâre a Consiliului Camerei, fără îndeplinirea procedurii disciplinare.

(4) Hotărârea Consiliului Camerei privind retragerea calităţii de membru al Camerei, persoane fizice, va fi transmisa spre aprobare CSPAAS. Ulterior, hotărârea se comunică în scris persoanei în cauză, iar Departamentul servicii pentru membri va actualiza Baza de date a auditorilor financiari persoane fizice, care stă la baza generării Registrului public al auditorilor financiari - persoane fizice şi a Registrului public electronic al auditorilor financiari - persoane fizice.

(5) Retragerea calităţii de membru unei persoane fizice va avea consecinţe şi asupra calităţii de asociat/acţionar/ administrator în cadrul unei firme de audit, în condiţiile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei,

(6) În cazul decesului unui auditor financiar înscris în Registrul public al auditorilor financiari, orice membru de familie sau cunoscut al acestuia poate anunţa Camera, la Departamentul servicii pentru membri sau la Compartimentul secretariat, despre evenimentul care a avut loc. Departamentul servicii pentru membri, pe baza copiei de pe certificatul de deces sau a altor informaţii verificabile, va propune retragerea calităţii de membru al Camerei, prin hotărâre a Consiliului, conform prevederilor prezentului articol.

(7) În cazul decesului unui auditor financiar, membru al Camerei, Compartimentul secretariat, prin dispoziţia directorului executiv, poate întreprinde demersurile necesare prin care, drept un ultim omagiu, să fie depusă o coroană de flori din partea Camerei. Totodată, în decurs de 30 de zile lucrătoare de la data decesului, orice membru de familie sau moştenitor poate solicita Camerei, în baza unei cereri şi a unei copii de pe certificatul de deces, un ajutor de înmormântare, suportat de Cameră, în sumă egală cu cuantumul cotizaţiei fixe anuale plătite de auditorii financiari, persoane fizice nonactive.

F. Reatribuirea calităţii de membru al Camerei auditorilor financiari, persoane fizice, care au renunţat sau cărora li s-a retras această calitate

Reatribuirea calităţii de membru al Camerei auditorilor financiari, persoane fizice, care au renunţat sau cărora li s-a retras această calitate

Art. 13. - (1) Reatribuirea calităţii de membru al Camerei auditorilor financiari, persoane fizice, care au renunţat la calitatea de membru se poate acorda în termen de 5 ani de la data renunţării.

(2) Persoanele fizice cărora li s-a retras calitatea de membru pentru neachitarea cotizaţiilor şi taxelor datorate, precum şi pentru neîndeplinirea altor obligaţii faţă de Cameră au posibilitatea reînscrierii în maximum 3 ani de la data la care a fost pronunţată hotărârea de sancţionare.

(3) în vederea redobândirii calităţii de membru al Camerei, auditorul va depune la sediul Camerei un dosar de reînscriere şi va susţine un interviu de reatribuire a calităţii de membru al Camerei.

(4) Dosarul de reînscriere va fi analizat de Departamentul servicii pentru membri, va fi avizat juridic şi va fi supus spre aprobare Consiliului Camerei.

(5) Dosarul de reînscriere va cuprinde următoarele documente:

- cerere de reînscriere;

- cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate;

- dovada achitării taxei pentru reînscriere, în sumă de 3.000 lei.

(6) Persoanele fizice cărora li s-a retras calitatea de membru al Camerei pentru neplata obligaţiilor financiare au obligaţia să achite şi cotizaţiile restante.

(7) După analiza dosarului, se va întocmi un referat de aprobare a cererii în vederea susţinerii interviului de reatribuire a calităţii de membru, care va consta în verificarea cunoştinţelor în materie de audit financiar Interviul va fi susţinut în faţa unei comisii numite de Consiliul Camerei. În cursul unui an se pot organiza două astfel de interviuri, câte unul pe semestru.

(8) Persoanele cărora li s-a aprobat redobândirea calităţii de membru al Camerei sunt obligate să respecte toate dispoziţiile Camerei ce decurg din calitatea de membru.

(9) Auditorii financiari pot solicita redobândirea calităţii de membru al Camerei doar o singură dată.

(10) Hotărârea Consiliului Camerei privind reatribuirea calităţii de membru al Camerei, persoană fizică, va fi transmisă spre aprobare CSPAAS. Ulterior, Hotărârea se comunică în scris persoanei în cauză, iar Departamentul servicii pentru membri va actualiza Baza de date a auditorilor financiari persoane fizice, care stă la baza generării Registrului public al auditorilor financiari persoane fizice şi a Registrului public electronic al auditorilor financiari persoane fizice.

G. Înregistrarea auditorilor financiari activi ca persoane fizice autorizate

Procedura de înregistrare a auditorilor financiari activi ca persoane fizice autorizate

Art. 14. - (1) Auditorii financiari activi care doresc să se înregistreze ca persoane fizice autorizate pentru a desfăşura, în nume propriu, activităţile prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicită, prin completarea cererii de înregistrare ca persoană fizică autorizată, conform modelului prezentat în anexa nr. 3, eliberarea unei adeverinţe de exercitare a profesiei de auditor financiar, în nume propriu.

(2) După verificarea îndeplinirii condiţiilor necesare pentru înregistrarea ca persoană fizică autorizată, Camera eliberează o adeverinţă, conform modelului prezentat în anexa nr. 4, necesară pentru depunerea documentaţiei la registrul comerţului, în vederea înregistrării ca persoană fizică autorizată. (3) Condiţiile necesare unui auditor financiar, persoană fizică, pentru a se înregistra ca auditor financiar persoană fizică autorizată sunt:

- să fie auditor financiar activ, conform reglementărilor Camerei;

- să aibă îndeplinite la zi toate obligaţiile către Cameră şi să deţină carnetul de auditor financiar cu viza de exercitare a profesiei pe anul în curs;

- să completeze cererea de înregistrare ca persoană fizică autorizată şi să o înregistreze la registratura Camerei.

 

CAPITOLUL II

Autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice din Registrul public al auditorilor financiari

 

A. Autorizarea firmelor de audit şi înscrierea ca membru în Registrul public al auditorilor financiari

Procedura privind autorizarea firmelor de audit şi înscrierea ca membru în Registrul public al auditorilor financiari

Art. 15. - (1) Camera poate autoriza ca firme de audit doar entităţile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) persoanele fizice care efectuează auditul financiar

În numele persoanei juridice trebuie să fie autorizate ca auditori financiari de către Cameră şi să aibă o bună reputaţie;

b) majoritatea drepturilor de vot m adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor persoanei juridice trebuie să fie deţinută de persoane fizice autorizate ca auditori financiari de către Camera şi care sunt membri activi ai Camerei ori de persoane juridice autorizate de Cameră;

c) majoritatea membrilor organului administrativ sau de conducere al firmei de audit, dar nu mai mult de 75%, trebuie să fie reprezentata de persoane fizice autorizate ca auditori financiari de către Cameră şi care sunt membri activi ai Camerei ori de persoane juridice autorizate de Cameră. În cazul în care organul administrativ sau de conducere al firmei de audit nu are mai mult de 2 membri, unul dintre aceştia trebuie să îndeplinească cel puţin condiţiile menţionate în prezentul articol;

d) firma de audit trebuie să aibă o bună reputaţie şi să respecte prevederile Codului etic emis de IFAC şî adoptat de Cameră;

e) să aibă inclusă în obiectul de activitate exercitarea activităţii de audit financiar.

(2) Pentru autorizarea firmelor de audit. membre ale unui organism profesional dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European ori din Confederaţia Elveţiană sau din terţe ţări, se vor aplica normele emise de Cameră în acest sens.

(3) Pentru autorizarea ca firma de audit, potrivit prevederilor legale existente, şi pentru atribuirea calităţii de membru al Camerei, persoanele juridice înaintează Departamentului de admitere, pregătire continuă şi stagiari (DAPCS) din cadrul Camerei următoarele documente:

a) Cerere pentru autorizarea ca firmă de audit, pentru atribuirea calităţii de membru al Camerei şi pentru înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari persoane juridice, semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice (anexa nr. 5);

b) dovada achitării taxei pentru atribuirea calităţii de membru al Camerei şi înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari persoane juridice;

c) act constitutiv cu coduri CAEN compatibile (copie) şi toate documentele de modificare a acestuia, care atestă structura organului administrativ sau de conducere al firmei de audit, precum şi repartizarea drepturilor de vot în cadrul acesteia (certificate conform cu originalul); Certificat constatator, la zi, eliberat de registrul comerţului;

d) certificat de înregistrare de la registrul comerţului (copie conform cu originalul);

e) copia carnetelor de membru al Camerei ale tuturor auditorilor financiari din firma de audit, cu viza la zi (certificate conform cu originalul);

f) lista cu persoanele fizice sau juridice care efectuează auditul financiar

În numele firmei de audit.

(4) Lista codurilor CAEN care pot fi înscrise în obiectul de activitate al societăţilor care solicită înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari - persoane juridice este prezentată în anexa nr. 6.

(5) Societăţile comerciale care sunt deja înscrise la Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) şi au în obiectul de activitate coduri CAEN care sunt acceptate de CECCAR, dar nu se regăsesc pe lista codurilor acceptate de Cameră, vor depune la înscriere o declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice, care să ateste ca nu vor desfăşura activităţi care contravin prevederilor Codului etic a! profesioniştilor contabili, asimilat integral de Cameră, şi legislaţiei care vizează activitatea Camerei.

(6) Suplimentar documentelor solicitate la alin. (3) din prezenta hotărâre, societăţile comerciale la care se face referire la alin. (5) vor depune la DAPCS şi copia autorizaţiei firmei emisă de CECCAR.

(7) DAPCS verifică dosarele depuse şi notifică solicitanţii, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii acestora, dacă documentele înaintate sunt corespunzătoare sau nu.

(8) în cazul în care documentele depuse nu sunt corespunzătoare, termenul pentru completarea dosarului este de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii notificării prevăzute la alin. (7}.

(9) Dacă dosarul nu a fost completat în termenul prevăzut la alin. (8), cererea este considerată respinsă^ iar DAPCS comunică în scris solicitantului această situaţie şi îi restituie jumătate din taxa pentru atribuirea calităţii de membru al Camerei şi înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari - persoane juridice.

(10) DAPCS va analiza documentaţia aferentă cererii şi va înainta Consiliului Camerei, în baza unei note de fundamentare, propunerile pentru autorizarea ca firmă de audit şi înscrierea ca membru în Registrul public al auditorilor financiari.

(11) Consiliul Camerei poate aproba cererile pentru autorizarea firmelor de audit şi înscrierea ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România şi va dispune înscrierea în Registrul Public al auditorilor financiari prin emiterea unei hotărâri privind atribuirea calităţii de membru a! Camerei şi înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari,

(12) Hotărârea Consiliului Camerei privind atribuirea calităţii de membru al Camerei şi înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari va fi transmisă spre aprobare CSPAAS.

(13) Ulterior, în baza aprobării CSPAAS, Departamentul servicii pentru membrii

a) înregistrează noul membru in Baza de date a auditorilor financiari persoane juridice, care stă la baza generării Registrului public al auditorilor financiari - persoane juridice şi a Registrului public electronic al auditorilor financiari - persoane juridice;

b) pregăteşte documentaţia necesară şi întreprinde demersurile necesare emiterii autorizaţiei de membru.

(14) Până la eliberarea autorizaţiei de membru al Camerei, DAPCS poate elibera, la cererea persoanei juridice, o adeverinţă provizorie de funcţionare.

Art. 16. - (1) în situaţia în care un auditor financiar, persoană juridică, pierde autorizaţia de membru al Camerei, acesta va trebui să declare pierderea documentului într-un cotidian naţional şi să depună la sediul Camerei o cerere pentru eliberarea unui duplicat.

(2) Cererea va fi însoţită de copia după anunţul publicat în ziar.

(3) Camera va considera nulă autorizaţia pierdută şi va elibera persoanei juridice un duplicat al acesteia.

B. Evidenţa persoanelor juridice, membre CAFR

Evidenţa persoanelor juridice, în perioada în care deţin calitatea de membru al Camerei şi sunt înscrise în Registrul public al auditorilor financiari

Art. 17. - Modificările intervenite în evidenţele auditorilor financiari persoane juridice trebuie comunicate Departamentului servicii pentru membri, pentru a actualiza în termen de 10 zile de la primire Baza de date a auditorilor financiari persoane juridice, care stă la baza generării Registrului public al auditorilor financiari - persoane juridice şi a Registrului public electronic al auditorilor financiari persoane juridice. Astfel:

a) membrii Camerei, persoane juridice, sunt obligaţi să notifice Camera, în termen de 10 zile lucrătoare, în legătură cu: schimbarea denumirii sub care este înregistrată persoana juridică; schimbarea sediului social ori a adresei de corespondenţă; deschiderea sau închiderea unei filiale sau a unei subunităţi; orice modificare privind statutul angajaţilor, asociaţilor, acţionarilor sau administratorilor societăţii de audit financiar; orice alte date care se referă ia calitatea de membru al Camerei;

b) membrii Camerei, persoane juridice, sunt obligaţi să transmită, în termen de 10 zile lucrătoare, notificări în legătură cu: demisia sau demiterea unui administrator ort retragerea, excluderea sau decesul unui acţionar ori asociat al societăţii de audit financiar; aplicarea unor sancţiuni disciplinare societăţii de audit financiar ori luarea de măsuri împotriva acesteia de către o autoritate sau un alt organism profesional al cărui membru este persoana juridică în cauza; orice condamnare definitivă pronunţată de o instanţă competentă din ţară sau din străinătate împotriva reprezentantului lega! al societăţii de audit financiar; existenţa unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care i se interzice reprezentantului legal al societăţii de audit financiar exercitarea funcţiei de administrator sau exercitarea de funcţii care privesc gestiunea ori conducerea unei societăţi; orice modificări survenite în conţinutul informaţiilor furnizate anterior Camerei; numirea unui lichidator de către autoritatea competentă;

c) în cazul în ca re apar modificări ale informaţiilor cu prinse în Registrul public al auditorilor financiari, auditorii statutari au obligaţia notificări Camerei în termen de 10 zile lucrătoare de la apariţia acestora,

C. Suspendarea auditorilor financiari, persoane juridice, din Registrul public al auditorilor financiari

Suspendarea auditorilor financiari, persoane juridica, din Registrul public a auditorilor financiari

Art. 18, - {1) Auditorii financiari persoane juridice pot fi suspendaţi din Registrul public al auditorilor financiari, în următoarele cazuri:

- la cerere, în cazul în care activitatea firmei de audit a fost suspendată de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în baza copiei certificate a hotărârii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului privind suspendarea;

- în situaţia în care firma nu mai îndeplineşte condiţiile stabilite prin prevederile legale existente.

(2) în baza hotărârii Consiliului Camerei privind suspendarea calităţii de membru al Camerei pentru auditori financiari, persoane juridice, Departamentul servicii pentru membri va actualiza Baza de date a auditorilor financiari persoane juridice, care stă la baza generării Registrului public al auditorilor financiari - persoane juridice şi a Registrului public electronic al auditorilor financiari - persoane juridice.

(3) Hotărârea Consiliului Camerei privind suspendarea calităţii de membru al Camerei pentru auditori financiari, persoane juridice, va fi transmisă spre aprobare CSPAAS.

D. Retragerea/Radierea persoanelor Juridice din Registrul public al auditorilor financiari

Radierea la cerere a auditorilor financiari, membri al Camerei, persoane Juridice, care doresc să renunţe la calitatea de membru al Camerei

Art. 19. - (1) Auditorii financiari, membri ai Camerei, persoane juridice, care doresc să renunţe la calitatea de membru al Camerei notifică acest lucru Consiliului Camerei. Notificarea se face în scris şi se transmite cu preaviz de 15 zile lucrătoare.

(2) Departamentul servicii pentru membri va analiza situaţia financiară şi disciplinară a solicitantului şi va pregăti proiectul de hotărâre pentru Consiliul Camerei privind radierea la cerere a auditorilor financiari.

(3) Consiliul Camerei poate hotărî amânarea încetării calităţii de membru şi, implicit, a radierii persoanei respective din Registrul auditorilor financiari, în următoarele situaţii:

- existenţa unor datorii ale auditorului financiar faţă de Cameră;

- existenţa unor măsuri sancţionatorii disciplinare împotriva auditorului financiar, aflate în curs de soluţionare, potrivit legii;

- existenţa unor măsuri de monitorizare conform Normelor de control al calităţii serviciilor de audit financiar, ca urmare a obţinerii calificativelor D, C, B

(4) Cererea de radiere va fi însoţită de autorizaţia de funcţionare, în original.

(5) Hotărârea Consiliului Camerei privind radierea la cerere a auditorilor financiari, membri ai Camerei, persoane juridice, va fi transmisa spre aprobare CSPAAS. Ulterior, hotărârea se comunica în scris firmei în cauză, iar Departamentul servicii pentru membri va actualiza Baza de date a auditorilor financiari persoane juridice, care stă la baza generări Registrului public al auditorilor financiari persoane fizice şi a Registrului public electronic al auditorilor financiari persoane fizice.

Retragerea calităţii de membru al Camerei, persoană juridică, prin hotărâre a Consiliului

Art. 20. - (1) Calitatea de membru al Camerei se retrage prin hotărâre a Consiliului în una dintre următoarele situaţii;

- pierderea calităţii de auditor financiar;

- neachitarea cotizaţiilor şi taxelor datorate, precum şi neîndeplinirea altor obligaţii faţă de Cameră, la termenele stabilite prin hotărâri ale Consiliului, deşi au fost notificaţi despre aceste situaţii şi li s-a acordat un termen pentru conformare;

- aplicarea sancţiunii de excludere din Cameră, prin hotărâre rămasă definitivă; reorganizarea persoanei juridice, în condiţiile prevederilor legale.

(2) în baza Hotărârii Consiliului Camerei privind retragerea calităţii de membru al Camerei, Departamentul servicii pentru membri va actualiza Baza de date a auditorilor financiari persoane juridice, care sta la baa generării Registrului public al auditorilor financiari persoane juridice şi a Registrului public electronic al auditorilor financiari persoane juridice.

(3) Consiliul Camerei poate hotărî amânarea încetării calităţii de membru şi, implicit, a radierii persoanei respective din Registrul public al auditorilor financiari, în următoarele situaţii: existenţa unor datorii ale auditorului financiar faţă de Cameră; existenţa unor măsuri sancţionatorii disciplinare împotriva auditorului financiar, aflate în curs de soluţionare, potrivit legii, existenţa unor măsuri de monitorizare conform Normelor de control al calităţii serviciilor de audit financiar, ca urmare a obţinerii calificativelor D, C, B.

(4) Hotărârea Consiliului Camerei privind retragerea calităţii de membru al Camerei pentru persoane juridice va fi transmisă spre aprobare CSPAAS. Ulterior, hotărârea se comunică în scris firmei în cauză, iar Departamentul servicii pentru membri va actualiza Baza de date a auditorilor financiari persoane juridice, care stă la baza generării Registrului public al auditorilor financiari persoane fizice şi a Registrului public electronic al auditorilor financiari persoane fizice.

E. Reatribuirea calităţii de membru al Camerei auditorilor financiari, persoane Juridice, care au renunţat sau cărora II s-a retras această calitate

Reatribuirea calităţii da membru al Camerei auditorilor financiari, persoane Juridice, care au renunţat sau cărora II s-a retras această calitate

Art. 21. - (1) Reatribuirea calităţii de membru al Camerei auditorilor financiari, persoane juridice, care au renunţat la calitatea de membru, se poate acorda în termen de 5 ani de la data renunţării.

(2) Persoanele juridice cărora li s-a retras calitatea de membru pentru neachitarea cotizaţiilor şi taxelor datorate, precum şi pentru neîndeplinirea altor obligaţii faţă de Cameră au posibilitatea reînscrierii în maximum 3 ani de la data la care a fost pronunţată hotărârea de sancţionare.

(3) Pentru reînscrierea firmelor de audit se va respecta procedura stabilită pentru autorizarea şi înregistrarea persoanelor juridice, prevăzută la art. 15.

(4) Persoanele juridice cărora !i s-a retras calitatea de membru al Camerei pentru neplata obligaţiilor financiare au obligaţia să achite cotizaţiile restante.

(5) Persoanele juridice pot solicita reînscrierea ca membru al Camerei doar o singură data.

(6) Hotărârea Consiliului Camerei privind reatribuirea calităţii de membru al Camerei, persoane juridice, va fi transmisă spre aprobare CSPAAS. Ulterior, hotărârea se comunică în scris persoanei în cauză, iar Departamentul servicii pentru membri va actualiza Baza de date a auditorilor financiari persoane fizice, care stă la baza generării Registrului public al auditorilor financiari persoane fizice şi a Registrului public electronic al auditorilor financiari persoane fizice.

 

CAPITOLUL III

Registrul public al auditorilor financiari persoane fizice şi juridice

 

A. Publicarea anuală a Registrului public al auditorilor financiari persoane fizice si persoane juridice în Monitorul Oficial al României, Partea I

Art. 22_ - (1) Departamentul servicii pentru membri, în prima zi lucrătoare a lunii ianuarie a fiecărui an, va lansa în execuţie şi va rula programele de actualizare a Registrului public al auditorilor financiari persoane fizice şi persoane juridice, pe baza informaţiilor la zi, aflate în Baza de date a auditorilor financiari, persoane fizice şi persoane juridice.

(2) Departamentul servicii pentru membri va verifica dacă informaţiile sunt corecte şi complete, după care va lista Registrul public ai auditorilor financiari persoane fizice şi persoane juridice şi va pregăti forma electronică a acestuia pe CD, în vederea transmiterii pentru publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Departamentul juridic va emite proiectul de hotărâre a Consiliului Camerei pentru aprobarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Registrului public al auditorilor financiari persoane fizice şi persoane juridice, care va fi supus aprobării Consiliului Camerei la şedinţa de Consiliu din luna ianuarie a fiecărui an. După aprobarea hotărârii de Consiliul Camerei, Departamentul servicii pentru membri va întreprinde demersurile necesare publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi o va transmite şi către CSPAAS în vederea monitorizării.

(4) Registrul public al auditorilor financiari persoane fizice şi persoane juridice, după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, va fi arhivat electronic.

B. Publicarea trimestrială a modificărilor operate în Registrul public al auditorilor financiari persoane fizice şi persoane juridice în Monitorul Oficial al României, Partea I

Art. 23. - (1) în prima zi lucrătoare a lunilor: aprilie, iulie şi octombrie ale fiecărui an, Departamentul servicii pentru membri va lansa în execuţie şi va rula programele de extragere şi listare a modificărilor intervenite în trimestrele 1-3 în Registrul public al auditorilor financiari persoane fizice şi persoane juridice, pe baza informaţiilor la zi aflate în Baza de date a auditorilor financiari, persoane fizice şi persoane juridice.

(2) Departamentul servicii pentru membri va verifica dacă informaţiile sunt corecte şi complete, după care va lista modificările intervenite în Registrul public al auditorilor financiari persoane fizice şi persoane juridice şi va pregăti forma electronică a acestora pe CD, în vederea transmiterii pentru publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Departamentul juridic va emite proiectul de Hotărâre a Consiliului Camerei pentru aprobarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a modificărilor intervenite în Registrul public al auditorilor financiari persoane fizice şi persoane juridice, care va fi supus aprobării Consiliului Camerei la şedinţa de Consiliu din lunile aprilie, iulie sau octombrie, după caz. După emiterea Hotărârii de Consiliul Camerei, Departamentul servicii pentru membri va întreprinde demersurile necesare publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi o va transmite către CSPAAS, în vederea monitorizării.

C. Actualizarea lunară a informaţiilor din Registrul public electronic al auditorilor financiari, persoane fizice şi persoane juridice

Art. 24. - (1) Departamentul servicii pentru membri, în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, va lansa în execuţie şi va rula programele de actualizare a Registrului electronic al auditorilor financiari, persoane fizice şi persoane juridice pe baza informaţiilor la zi, aflate în Baza de date a auditorilor financiari, persoane fizice şi persoane juridice şi va posta pe site-ul Camerei Registrul public electronic al auditorilor financiari persoane fizice şi persoane juridice actualizat.

(2) Departamentul servicii pentru membri va verifica dacă în prima zi lucrătoare a fiecărei luni Registrul public electronic al auditorilor financiari persoane fizice şi persoane juridice este actualizat pe baza datelor la zi existente în Baza de date a auditorilor financiari, din ultima zi lucrătoare a lunii precedente.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 25. - (1) începând cu data adoptării prezentelor norme, evidenţa documentelor privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice din Registrul public al auditorilor financiari se păstrează de către Departamentul servicii pentru membri în dosare separate, pentru fiecare persoană fizică în parte.

(2) începând cu data adoptării prezentelor norme, evidenţa documentelor privind autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice din Registrul public al auditorilor financiari, se păstrează de către Departamentul servicii pentru membri, in dosare separate, pentru fiecare persoană juridică în parte.

Art. 26. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANFXANr.1

la norme

 

CERERE

pentru atribuirea calităţii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România şi pentru înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari - persoane fizice

 

Subsemnatul/Subsemnata,......................................................................................născut/ă la data de................................. în localitatea............................................, judeţul/sectorul ............................. cu domiciliul în localitatea ..........................................., str. ..........................................nr. .......bl..........se........et. ......ap......., judeţul/sectorul .............................. legitimat/ă cu buletinul/cartea de identitate/paşaportul seria ......nr. ................eliberat/ă de.............................la data de......................, cod numeric personal (CNP).............................................. solicit atribuirea calităţii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România şi înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari persoane fizice, fiind declarat admis la sesiunea de examen organizată în data de......................./în urma examinării prin interviul-test din data de..........................

 

Anexez la prezenta cerere următoarele:

1. Copia documentului care face dovada achitării taxei pentru atribuirea calităţii de membru al Camerei şi înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari;

2_ Declaraţia privind încadrarea in categoria auditorilor financiari activi sau nonactivi;

3. Copia certificată a actului de identitate;

4. Cazierul judiciar, aflat în termenul legal de valabilitate.

 

Adresă de e-mail:...............................

Telefon - acasă:.................................

- serviciu:..............................

- mobil:.................................

Adresa de corespondenţă (alta decât adresa de domiciliu, dacă este cazul):

Localitatea......................., str. ................................nr. ........., bl........., sc. ......, et. ....., ap......., judeţul/sectorul...........

 

Data

…………….

Semnătura

………………………….

 

ANFXANr.2

la norma

 

DECLARAŢIE

privind încadrarea în categoria auditorilor financiari activi sau nonactivi

 

Subsemnatul/Subsemnata,.........................................., domiciliară) în........................,str. ..................................................... având/neavând calitatea de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, posesor al certificatului/carnetului de auditor financiar nr. .............., declar pe propria răspundere, că potrivit criteriilor de încadrare a auditorilor financiari, conform art. 31 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011, mă încadrez în categoria auditorilor financiari..........................

De asemenea, la schimbarea calităţii declarate (activ/nonactiv), potrivit prevederilor art. 8 din Normele privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 16/2012, voi comunica în scris, în termen de 10 zile, modificarea statutului meu.

 

Data

…………….

Semnătura

………………………….

L.S.

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

CERERE

de înregistrare ca persoană fizică autorizată

 

Subsemnatul/Subsemnata .................................................................., născut/a la data de .................................... în localitatea ............................................. judeţul/sectorul ..................................., cu domiciliul în localitatea ....................................... str. .......................................... nr. ......, bl. ........, sc. ......, et. ....., ap. ....... judeţul/sectorul ............................., legitimat/ă cu buletinul/cartea de identitate/paşaportul seria ......... nr. ..............., eliberat/(ă) de .............................la data de......................, cod numeric personal (CNP)......................................, auditor financiar, membru al Camerei, cu certificatul nr. ....../.....................solicit eliberarea unei adeverinţe, fiindu-mi necesară pentru înregistrarea ca persoană fizică autorizată.

Menţionez că, potrivit art. 14 alin. (3) din Normele privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 16/2012, îndeplinesc condiţiile necesare înregistrării ca auditor financiar, persoană fizică autorizată.

 

Semnătura..........................................

Data.................................................

L.S.

 

ANEXA Nr. 4

la norme

 

ADEVERINŢA

 

Adeverim prin prezenta că domnul/doamna................, născut/ă la data de..........., în localitatea..................................., judeţul.................., CNP......................., domiciliat în................, str. .....................nr. ..... bl. ...., sc. ...., ap......, judeţul/sectorul .........este auditor financiar, membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din România şi este posesor al carnetului de membru cu nr. ......, eliberat la data de ....................

Menţionăm că, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar se face de către persoanele fizice şi juridice care au dobândit aceasta calitate şi sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România.

S-a eliberat prezenta adeverinţă fiindu-i necesară pentru depunerea documentaţiei la registrul comerţului, în vederea înregistrării ca persoană fizică autorizată.

 

Director executiv,

 

ANEXA Nr. 5

la norme

 

CERERE

pentru autorizarea ca firmă de audit, pentru atribuirea calităţii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România şi pentru înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari - persoane juridice

 

Subsemnatul/Subsemnata,..............................................................., auditor financiar, posesor al carnetului nr. ..................., în calitate de reprezentant legal al societăţii comerciale.........................................................solicit autorizarea ca firmă de audit, atribuirea calităţii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România şi înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari - persoane juridice.

Anexez la prezenta cerere următoarele:

- copia actului constitutiv şi toate documentele de modificare a acestuia, care atestă structura organului administrativ sau de conducere al firmei, precum şi repartizarea drepturilor de vot în cadrul acesteia (copii certificate);

- certificat constatator, la zi, eliberat de registrul comerţului;

- copia certificată a certificatului de înmatriculare;

- copia carnetelor de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România ale tuturor auditorilor financiari din firma de audit, cu viza la zi (copii certificate);

- lista cu persoanele fizice sau juridice care efectuează auditul financiar

În numele firmei de audit;

- dovada privind achitarea taxei pentru atribuirea calităţii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România şi înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari - persoane juridice.

 

Subsemnatul confirm că informaţiile furnizate sunt corecte şi complete,

 

Auditor financiar - administrator,

.............................

 

L.S.

Data..................

 

 

Datele de contact ale societăţii de audit:

Telefon fix/mobil:..............................

Fax:...............................................

Adresă de e-mail:...............................

Adresa de corespondenţă (alta decât sediul social, dacă este cazul):

Localitatea ........................ str. ............................ nr. ........., bl. ........, sc. ......, et. ....., ap. ......Judeţul/sectorul ...........

 

ANEXA Nr. 6

la norme

 

Lista codurilor CAEN

care pot fi înscrise în obiectul de activitate al societăţilor care solicită înscrierea sau menţinerea în Registrul public al auditorilor financiari - persoane juridice

 

Nr. crt.

Cod CAEN

activitate

Denumirea activităţii

1

5829

Activităţi de editare a altor produse software

2

6201

Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

3

6202

Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei

4

6209

Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei

5

6311

Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe

6

6420

Alte activităţi ale holdingurilor

7

6619

Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii

8

6621

Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor

9

6920

Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal

10

7022

Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management

11

7490

Alte activităţi profesionale ştiinţifice şi tehnice

12

7820

Activităţi de contractare pe baze temporare a personalului

13

8299

Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi

14

8559

Alte forme de învăţământ n.ca.

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 193/2000*)

privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori

 


*) Republicată în temeiul prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori a fost republicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 305 din 18 aprilie 2008, iar ulterior a fost modificată prin Legea nr. 161/2010 pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului şi a Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, publicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 497 din 19 iulie 2010.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Orice contract încheiat între profesionişti şi consumatori pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii va cuprinde clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru înţelegerea cărora nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate.

(2) în caz de dubiu asupra interpretării unor clauze contractuale, acestea vor fi interpretate în favoarea consumatorului.

(3) Se interzice profesioniştilor stipularea de clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.

Art. 2. - (1) Prin consumator se înţelege orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care, în temeiul unui contract care intră sub incidenţa prezentei legi, acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale.

(2) Prin profesionist se înţelege orice persoană fizică sau juridică autorizata, care, în temeiul unui contract care intră sub incidenţa prezentei legi, acţionează în cadrul activităţii sale comerciale industriale sau de producţie, artizanale ori liberale, precum şi orice persoana care acţionează în aceiaşi scop în numele sau pe seama acesteia,

Art. 3. - (1} Prevederile prezentei legi se aplică şi bonurilor de comandă sau bonurilor de livrare, biletelor, tichetelor şi altora asemenea care conţin stipulări sau referiri la condiţii generale prestabilite.

(2) Clauzele contractuale prevăzute în temeiul altor acte normative în vigoare nu sunt supuse dispoziţiilor prezentei legi.

 

CAPITOLUL II

Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante

 

Art. 4. - (1)0 clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă,  prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, În detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor,

(2) O clauză contractuală va fi considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul daca aceasta a fost stabilită fără a da posibilitate consumatorului să influenţeze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau condiţiile generale de vânzare practicate de comercianţi pe piaţa produsului sau serviciului respectiv.

(3) Faptul că anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze a fost negociată direct cu consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor prezentei legi pentru restul contractului, in cazul în care o evaluare globală a contractului evidenţiază că acesta a fost prestabilit unilateral de profesionist. Dacă un profesionist pretinde că o clauză standard preformulată a fost negociată direct cu consumatorul, este de datoria lui să prezinte probe în acest sens.

(4) Lista cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta lege redă, cu titlu de exemplu, clauzele considerate ca fiind abuzive.

(5) Fără a încălca prevederile prezentei legi, natura abuzivă a unei clauze contractuale se evaluează în funcţie de:

a) natura produselor sau a serviciilor care fac obiectul contractului la momentul încheierii acestuia;

b) toţi factorii care au determinat încheierea contractului;

c) alte clauze ale contractului sau ale altor contracte de care acesta depinde.

(6) Evaluarea naturii abuzive a clauzelor nu se asociază nici cu definirea obiectului principal al contractului, nici cu calitatea de a satisface cerinţele de preţ şi de plată, pe de o parte, nici cu produsele şi serviciile oferite în schimb, pe de altă parte, în măsura în care aceste clauze sunt exprimate într-un limbaj uşor inteligibil.

Art. 5. - În cazul contractelor standard preformulate, profesionistul are obligaţia să remită, la cerere1 oricărei persoane interesate un exemplar din contractul pe care îl propune.

Art. 6. - Clauzele abuzive cuprinse în contractai constatate fie personal, fie prin intermediul organelor abilitate prin lege nu vor produce efecte asupra consumatorului, iar contractul se va derula În continuare, cu acordul consumatorului, numai dacă după eliminarea acestora mai poate continua

Art. 7. - În măsura în care contractul nu îşi mai poate produce efectele după înlăturarea clauzelor considerate abuzive, consumatorul este îndreptăţit să ceară rezilierea contractului, putând solicita, după ca2, şi daune-interese.

 

CAPITOLUL III

Organele abilitate pentru constatarea contravenţiilor şi soluţionarea litigiilor

 

Art. 8. - Controlul respectării dispoziţiilor prezentei legi se face de reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, precum si de specialişti autorizaţi ai altor organe ale administraţiei publice, potrivit competenţelor.

Art. 9. - Organele de control efectuează verificări la sesizarea persoanelor prejudiciate prevăzute la art. 2 alin. (1) sau din oficiu.

Art. 10. - Profesioniştii au obligaţia de a prezenta organelor de control, în original, contractele încheiate cu consumatorii.

Art. 11. - Organele de control abilitate încheie procese-verbale prin care se consemnează faptele constatate cu ocazia verificărilor făcute, precum şi articolele din lege încălcate de profesionist.

Art. 12. - (1) în cazul în care constată utilizarea unor contracte de adeziune care conţin clauze abuzive, organele de control prevăzute la art. 8 vor sesiza tribunalul de la domiciliul sau, după caz,  sediul profesionistului, solicitând obligarea acestuia să modifice contractele aflate în curs de executare, prin eliminarea clauzelor abuzive.

(2) La cererea de chemare in judecată va fi anexat procesul-verbal întocmit potrivit art. 11.

(3) Asociaţiile pentru protecţia consumatorului care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 30 şi 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, îl pot chema în judecată pe profesionistul care utilizează contracte de adeziune care conţin clauze abuzive, la instanţa prevăzută la alin. (1), pentru ca aceasta să dispună încetarea folosirii acestora, precum şi modificarea contractelor aflate în curs de executare, prin eliminarea clauzelor abuzive. Dispoziţiile art. 13 alin. (1) şi (4) sunt aplicabile.

(4) Dispoziţiile alin. (1)-(3) nu aduc atingere dreptului consumatorului căruia i se opune un contract de adeziune ce conţine clauze abuzive de a invoca nulitatea clauzei pe cale de acţiune ori pe cale de excepţie, în condiţiile legii.

Art. 13. - (1) Instanţa, în cazul în care constată existenţa clauzelor abuzive în contract, obligă profesionistul să modifice toate contractele de adeziune în curs de executare, precum şi să elimine clauzele abuzive din contractele preformulate, destinate a fi utilizate în cadrul activităţii profesionale.

(2) în cazul prevăzut la alin. (1), instanţa va aplica şi amenda contravenţională prevăzută la art. 16.

(3) Dacă instanţa constată că nu sunt clauze abuzive în contract, va anula procesul-verbal întocmit.

(4) Hotărârea este supusă numai apelului.

Art. 14 - Consumatorii prejudiciaţi prin contracte încheiate cu încălcarea prevederilor prezentei legi au dreptul de a se adresa organelor judecătoreşti în conformitate cu prevederile Codului civil şi ale Codului de procedură civilă.

Art. 15. - În cazul în care părţile contractante aleg ca lege aplicabilă contractului legea unui stat care nu face parte din Uniunea Europeană, iar contractul are o strânsă legătură cu teritoriul României sau cu al altor state membre ale Uniunii Europene şi în cazul în care prezenta lege are prevederi mai favorabile pentru consumator, se vor aplica acestea din urmă.

 

CAPITOLUL IV

Sancţiuni

 

Art. 16. - (1) Constituie contravenţie, în măsura în care fapta nu este săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune, încălcarea interdicţiei stipulate la art. 1 alin. (3) si se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei.

(2) Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 27-29.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 17. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I. La aceeaşi dată, orice dispoziţii contrare se abrogă.

Prezenta lege transpune prevederile Directivei Consiliului 93/13/CEE din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE) nr. L 95 din 21 aprilie 1993.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând clauzele considerate ca fiind abuzive

 

(1) Sunt considerate clauze abuzive acele prevederi contractuale care:

a) dau dreptul profesionistului de a modifica unilateral clauzele contractului, fără a avea un motiv întemeiat care să fie precizat în contract.

Prevederile acestei litere nu se opun clauzelor în temeiul cărora un furnizor de servicii financiare îşi rezervă dreptul de a modifica rata dobânzii plătibile de către consumator ori datorată acestuia din urmă sau valoarea altor taxe pentru servicii financiare, fără o notificare prealabilă, dacă există o motivaţie întemeiată, în condiţiile în care profesionistul este obligat să informeze cât mai curând posibil despre aceasta celelalte părţi contractante şi acestea din urmă au libertatea de a rezilia imediat contractul.

Prevederile acestei litere nu se opun, de asemenea, clauzelor prin care profesionistul îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral clauzele unui contract cu durată nedeterminată, în condiţiile în care profesionistul are obligaţia de a-l informa pe consumator, printr-o notificare prealabilă transmisă în termen rezonabil, pentru ca acesta din urmă să aibă libertatea de a rezilia contractul;

b) obligă consumatorul să se supună unor condiţii contractuale despre care nu a avut posibilitatea reală să ia cunoştinţă la data semnării contractului;

c) obligă consumatorul să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale, chiar şi în situaţiile în care profesionistul nu şi Ie-a îndeplinit pe ale sale;

d) dau dreptul profesionistului să prelungească automat un contract încheiat pentru o perioadă determinată, prin acordul tacit al consumatorului, dacă perioada-limită la care acesta putea să îşi exprime opţiunea a fost insuficientă;

e) dau dreptul profesionistului să modifice unilateral, fără acordul consumatorului, clauzele privind caracteristicile produselor şi serviciilor care urmează să fie furnizate sau termenul de livrare a unui produs ori termenul de executare a unui serviciu;

f) dau dreptul profesionistului să constate unilateral conformitatea produselor şi serviciilor furnizate cu prevederile contractuale;

g) dau dreptul exclusiv profesionistului să interpreteze clauzele contractuale;

h) restrâng sau anulează dreptul consumatorului să pretindă despăgubiri în cazurile în care profesionistul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale;

i) obligă consumatorul la plata unor sume disproporţionat de mari în cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către acesta, comparativ cu pagubele suferite de profesionist;

j) restrâng sau anulează dreptul consumatorului de a denunţa sau de a rezilia unilateral contractul, in cazurile în care:

- profesionistul a modificat unilateral clauzele prevăzute la lit. e);

- profesionistul nu si-a îndeplinit obligaţiile contractuale;

- profesionistul a impus consumatorului, prin contract, clauze referitoare la plata unei sume fixe în cazul denunţării unilaterale;

k) exclud sau limitează răspunderea legală a profesionistului în cazul vătămării sau decesului consumatorului, ca rezultat al unei acţiuni sau omisiuni a profesionistului privind utilizarea produselor şi serviciilor;

l) exclud dreptul consumatorului de a întreprinde o acţiune legală sau de a exercita un alt remediu legal, solicitându-i în acelaşi timp rezolvarea disputelor în special prin arbitraj;

m) permit în mod nejustificat impunerea unor restricţii în administrarea probelor evidente de care dispune consumatorul sau solicitarea unor probe care, potrivit legii, fac obiectul unei alte părţi din contract;

n) dau dreptul profesionistului să transfere obligaţiile contractuale unei terţe persoane - agent, mandatar etc. -, fără acordul consumatorului, dacă acest transfer serveşte la reducerea garanţiilor sau a altor răspunderi faţă de consumator;

o) interzic consumatorului să compenseze o datorie către profesionist cu o creanţă pe care el ar avea-o asupra profesionistului;

p) prevăd că preţul produselor este determinat la momentul livrării sau permit vânzătorilor de produse ori furnizorilor de servicii dreptul de a creşte preţurile, fără ca, în ambele cazuri, să acorde consumatorului dreptul de a anula contractul în cazul în care preţul final este prea mare în raport cu preţul convenit la momentul încheierii contractului.

Prevederile acestei litere nu se opun clauzelor de indexare a preţurilor, atât timp cât sunt legale, cu condiţia ca metoda prin care preţurile variază să fie descrisă în mod explicit;

r) permit profesionistului obţinerea unor sume de bani de la consumator, în cazul neexecutării sau finalizării contractului de către acesta din urmă, fără a prevedea existenţa compensaţiilor

în sumă echivalentă şi pentru consumator, în cazul neexecutării contractului de către profesionist;

s) dau dreptul profesionistului să anuleze contractul în mod unilateral, fără să prevadă acelaşi drept şi pentru consumator;

t) dau dreptul profesionistului să înceteze contractul încheiat pentru o durată nedeterminată fără o notificare prealabilă rezonabilă, cu excepţia unor motive întemeiate.

Prevederile acestei litere nu se opun clauzelor prin care furnizorul de servicii financiare îşi rezervă dreptul de a dispune în mod unilateral încetarea unui contract încheiat pe o perioadă nedeterminată şi fără o notificare prealabilă în cazul unui motiv întemeiat, cu condiţia ca furnizorul să fie obligat să informeze imediat celelalte părţi contractante.

(2) Dispoziţiile alin. (1) lit. a), p) şi t) nu sunt aplicabile în cazul:

a) tranzacţiilor cu valori mobiliare, instrumentelor financiare şi altor produse sau servicii, în cazul în care preţul este legat de fluctuaţiile cotaţiei bursiere sau ale indicelui bursier ori ale unei rate de schimb pe piaţa financiară, pe care vânzătorul sau furnizorul nu le poate controla;

b) contractelor pentru cumpărarea sau vânzarea de devize, cecuri de călătorie, ordine de plată internaţionale emise în devize sau alte instrumente de plată internaţionale.